Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir""

Transkript

1 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Toprak sanayicilerinden Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir" Milliyetçi Hareket Partisi eski Ýl Baþkaný Ahmet Ertekin, düzenlediði basýn toplantýsýyla genel seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Ahmet Ertekin, 40 yýla yakýn bir süredir Milliyetçi ve Ülkücü Hareket'in içinde olduðunu ve iki dönem partisinin il baþkanlýðý da olmak üzere çeþitli kademelerde görev yaptýðýný söyledi. SAYFA 10 DA Ahmet Ertekin Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir ve hastane ekibi Yaþlýlar Haftasý nedeniyle, huzur evini ziyaret ettiler. Hastaneden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre k yaþlýlarla sohbet eden ve onlarýn dertlerini dinleyen Sinan Zehir yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesini Stratejik Planý'na kendisine hedef olarak belirleyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu amaçla daha önce hayata geçirdiði ve Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan desteklenen Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Gýda Ýþleme 1110 hastaya Evde Saðlýk Hizmeti veriliyor Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi 4 yaþýnda SAYFA 3 TE Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinin 4. kuruluþ yýldönümü Velipaþa Konaðý'nda kadýnlarýn katýldýðý törenle kutlandý.belediyeden program hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü... SAYFA 9 DA Makineleri'nin yaný sýra Toprak Sanayi Sektörü için de Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. SAYFA 5 TE AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Öðrenci Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Mahmut Öztemiz, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Þehitlikte duygulu anlar 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma günü nedeniyle Þehitlik Anýtýnda tören düzenledi. Törene Vali Ahmet Kara, CHP Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman, Ali Deniz Sürmen, Hamdi Bolat, Adam Saçan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül... Kurulu Üyesi Ayhan Anýz, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýsmail Köylüoðullarý ile birlikte hem KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE "KYK yurt kapasitesinde ülke ortalamasýnýn üstündeyiz" Muharrem Þemsek milletvekili aday adaylýðýný açýkladý MHP eski Genel Baþkan Yardýmcýsý, Genel Sekreteri, MHP Kurucu Üyesi ve 19. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek düzenlediði basýn toplantýsýnda milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. 720 dakika sonra gelen galibiyet Çorum belediyespor geçtiðimiz Salý günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk ettiði Niðde belediyespor'u Berat'ýn 2 penaltý ve Çaðlar'ýn attýðý goller ile 3-1 maðlup ederek, 720 dakika sonra sahasýnda galip geldi. Sportmence Eller 3 bin 500 þehit için semaya kalktý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programý düzenlendi. SAYFA 9 DA SAYFA 12 DE SAYFA 6 DA Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Hafýz Hasan Gültekin

2 2 Ýmsâk : 04:13 Güneþ : 05:39 Öðle : 11:55 Ýkindi : 15:16 Akþam : 17:59 Yatsý : 19:18 AJANDA Meclis'in Ankara'da toplanacaðýnýn M.Kemal tarafýndan ilaný (1920) - BM kararý ile Libya'ya NATO'nun müdahalesi (2011) HATIRLATMA: GÜNEÞ TUTULMASI Yarýn Tam Güneþ tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülebilecektir. Baþlangýcý: 11.10, Ortasý: 12.17, Sonu: Günün Þiiri KÖPÜK'TEN Portakal büyüsüdür yalayan seni beni Kentte baþlarken gece horozun terk ettiði Bir kadýný havlýyor taþýyor o ýssýz Sezai KARAKOÇ köpekler ki Kýrmýzý bir karpuzun ortasýndan kesilen o köpekler ki Deniz mi dedin ne denizi Ben Kristof Kolomb'un uþaðý deðilim Ben ýrmakçýyým denizci deðilim Kulaðýmda ne bir aþk ne de bir kürek sesi Bir meydan uðultusu barbar bir inþaat sesi Bir kere kente girdin Bir kadýný al onu yont yont anne olsun Her kadýn acýma anýtý bir anne olsun Çocuklara açýlan mavi kýrmýzý pencere anne Sen bu þehrin sokaklarýndan geç sonsuz pencerelerle Bir insaný al onu çöz çöz çocuk olsun Ve sonra yýpratýlan ne Mavi bir alýkonan Bu köpekler neyi havlýyor hangi kadýný Bu horozlar neyi ürperiyor çocuklarý mý Sabah ki marul ortasý kýrýlan bir gemi direkte Vakit çiçek bozuðu bir akþam terkisi Bana ayrýlan hangi Arap atýnýn terkisi Hangi çadýr düþüncesi ve çöl Bir mermerin rüzgârdaki savruluþu çöl Kadýn giyeceklerinin kývranýþý kýzýlda Bir kýrmýzý biber salgýný develer Yeter suyun anýtlaþmasý çelik çelik biatý HAVA DURUMU "Çanakkale Zaferi, imanýmýzý tazeleme fýrsatý vermiþtir" Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Dr. Zekeriya Iþýk, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle bir açýklama yaptý. Açýklamasýna, "Tam bir asýr önce bugün sadece Anadolu, Ýstanbul ve Rumeli'de deðil bütün Ýslam dünyasýnda hatta asýrlardýr sömürge altýnda olan diðer ülke ve toplumlarda büyük bir sevinç ve heyecan yaratan bu küresel ölçekli þanlý zafer, vataný ve imaný kurtarmýþ olmanýn haklý gururuyla büyük bir coþku yaratmýþtý" diyerek baþlayan Zekeriya Iþýk, "Çanakkale böylece sadece ulusal, bölgesel, küresel anlamda dünya tarihine yön veren mühim bir hadise olarak kalmamýþ menþei asýrlar öncesine dayanan Batý'nýn Doðu'yu tahakkümü altýna alma, Doðu'yu yeniden medeniyet sahasýnýn bir parçasý haline getiren Ýslam'ý ve onun tek siyasal organizasyonu olan altý asýrlýk Osmanlý Ýmparatorluðu'nu tasfiye etme giriþimlerini de geçersiz kýlmýþtýr. Anlaþýlacaðý üzere bugün altýný kalýn çizgilerle çizmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi resmin bütününe iþaret eden yerel olmaktan çok küresel bir perspektifle hadiseye yaklaþýlmasý gereðidir" Çanakkale Zaferi yakýn tarihimizden bu günlere durmadan birlik, bütünlük, kardeþlik, yardýmlaþma, dayanýþma, vatan, bayrak, din, namus gibi temel noktalar zemininde birlikte yaþama ve mücadele etme azmi ve ruhu üfleye dururken söz konusu hamasiyetçi yaklaþýmýn bu durumu dahi layýkýyla idrak edemememize yol açtýðýný dile getiren Iþýk, "Çünkü herkesin duygularýný zenginleþtiren hamasiyet kaynaklarý ayný deðildir. Aslýnda farklýlýklarý olan bir Çanakkale anlayýþý ve algýsýnýn oluþmasýnda bir yere kadar bir mahzur olmamakla birlikte bu farklý algýlarýn yer yer bir tefrikaya kadar gidebilmesi iþte burasý çok vahim ve bir o kadar da düþündürücüdür. Mesela þehitlerin hangi þehirden geldikleri ve þehit sayýlarýnýn yok o kadar deðil de bu kadar olmasý gibi hadiseleri tarihsel ve konjoktürel mecraðýndan baðýmsýz olarak ele alan bir takým deðerlendirmeler olaylarýn akademik düzlemde Dr. Zekeriya Iþýk ele alýnmamasýndan kaynaklandýðý gibi þu ana kadar böylesi bir perspektifin henüz oluþturulamadýðýný göstermesi açýsýndan da son derece önemlidir. Oysaki Çanakkale, asýrlar önce dünyaya yeni bir kardeþlik hukuku tanýmlamasý getiren ve onu pratiðe dökerek canlý bir organizmaya çeviren Hz. Peygamber'i selamlamakta ve onun sünnetiyle hareket edilerek ulaþýlan bir zaferi haykýrmaktadýr: "Müminler ancak kardeþtirler". Oysaki modern insan bugün ayný soydan gelmenin hatta ayný anne ve babadan doðmuþ olmanýn bile kardeþlik için yetmediðini, yetemeyeceðini oldukça vahim ve kesif yaþam örnekleriyle bize sunmaktadýr. Çanakkale ise Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Abhaza vs. bütün þehitleri yanyana, üstü üste gömülen topraklarýnda koyun koyuna bir asýrdýr misafir etmekte ve kardeþ olmanýn daha esaslý bir yolu olduðunu bütün insanlýða haykýrmaktadýr. Ýþte o yol kanlarýn bir birine karýþtýðý, çatýlý kemiklerin bir birine geçtiði ilahi ve ruhani bir motivasyonla ayný siperden ayný mezara gidildiði insanlýk tarihinin ender görebileceði bir kardeþlik yoludur. Ýþte bugün bütün zorluklara fakirleþtirmeyi, daðýtmayý, parçalamayý ve mecbur etmeyi amaçlayan tuzaklarla dolu projelere raðmen milletimizi ayakta tutan bu pratiðe dökülmek suretiyle kanýtsanmýþ olan yüksek ruhtur. Nihayetinde bir asýr önce bu günlerde küresel bir projenin operasyonel uygulamalarýndan birisi aziz þehitlerimizin ve gazilerimizin büyük iman, azim ve cesaretleriyle zaafa ve hayal kýrýklýðýna uðratýlmýþ, bundan sonrasý için bizlere büyük bir cesaret ve özgüven aþýlamýþ, imanýmýzý tazeleme fýrsatý vermiþtir. Onlara ne kadar minnet duysak, bize canlarý pahasýna emanet ettikleri bu aziz vatana, onlarýn koruduklarý ve kurduklarý bu devlete gece, gündüz demeden ne kadar çok adanmýþlýk ruhuyla, birlik bütünlük ve dayanýþma bilinciyle hizmet etsek azdýr. Bütün þehitlerimize ve ahirete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hangi zamanda hangi savaþ ve mücadelede olursa olsun hayatta olan gazilerimize hayýrlý ve uzun ömürler diliyor, Rabbimden Çanakkle'yi merak ederek, okuyarak, öðrenerek ve idrak ederek anlamayý bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6236 2,6239 EUR 2,7822 2,7836 STERLiN 3,8428 3, JPY YENi 2,1650 2,1654 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi ÝÞKUR Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý yapacak ÝÞKUR Þube Müdürü Tuncay Üstün Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan 2015 Yýlý 16 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý gerçekleþtirileceðini belirtti. Konu hakkýnda yazýlý açýklama yapan Tuncay Üstün, araþtýrma kapsamýnda 1068 iþyerinin ziyaret edileceðini kaydetti. Çorum'un tamamýnda gerçekleþtirilecek talep araþtýrmasý ile iþgücünün yapýsý, sektörler bazýnda çalýþanlarýn mesleklere ve cinsiyete göre daðýlýmlarý, ihtiyaç duyulan iþgücü için talep edilen eðitim ve beceri durumlarý, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2016 yýlý ortasýnda iþgücü piyasasýnda mesleki deðiþim beklentilerine iliþkin bilgilerin derleneceðini dile getiren Üstün, "Bu çalýþma ile birlikte Çorum iþgücü piyasasýnýn fotoðrafý çekilecek ve açýk iþ oraný hesaplanacaktýr. Çorum ilinde sektörlerin iþgücü ihtiyacý tespit edilecektir. Uluslararasý sektörel ve mesleki sýnýflandýrmalar kullanýlarak yapýlacak araþtýrmada tamsayým yöntemi ile çalýþýlacaktýr. Çalýþma baþýndan sonuna kadar Genel Müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. Ýþyeri ziyaretleri "her iþsize, her iþverene bir danýþman" sloganýyla istihdam edilen, Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý marifetiyle gerçekleþtirilecektir. Saha çalýþmasý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile birlikte tespit edilen 2+ istihdamlý 36 iþyerinde ve 10+ istihdamlý 1034 iþyerinde gerçekleþtirilecektir. Alan uygulamasý bizzat Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü personeli tarafýndan iþyerleri ziyaret edilerek gerçekleþtirilecektir. Çalýþma sonucunda il düzeyinde sektörel olarak istatistiksel olarak anlamlý tahminler üretilecektir. Çalýþma sonuçlarýnýn raporlaþtýrýlmasý yine ÝÞKUR personeli tarafýndan gerçekleþtirilecektir. Çalýþmanýn sonuç raporunda Çorum iþgücü piyasasý talep yönüyle ele alýnacaktýr. Aktif Ýstihdam Politikalarýnýn, özellikle iþgücü yetiþtirme kurslarýnýn tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlmasý planlanmaktadýr. Araþtýrmanýn, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýna, çalýþma hayatýnýn tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araþtýrmacýlara ve tüm kamuoyuna faydalý olmasý beklenmektedir" YÝTÝK Seri :GA no: Seri :CS no: Seri :FP no: nolu perakende satýþ fiþlerimi kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan Çelebi Dölcü Tc: YÝTÝK OO nolu faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Karagöz Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Ýlk Adým Ofset Sancaktar Ýþ Merk. Bodrum Kat Tel+Fax: Gsm: Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanýný yaþýyoruz" 1110 hastaya Evde Saðlýk Hizmeti veriliyor Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir ve hastane ekibi Yaþlýlar Haftasý nedeniyle, huzur evini ziyaret ettiler. Hastaneden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre k yaþlýlarla sohbet eden ve onlarýn dertlerini dinleyen Sinan Zehir yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmet ile geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý vardýr. Bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de yaþlý nüfus artmaktadýr. Bu artýþ yaþlýlýkla beraber önemli sosyal ve týbbi sorunlarý da beraberinde getirmektedir. Ýlimizdeki eðitim ve araþtýrma hastanesi, sahip olduðu teknik donaným ve uzman kadrosuyla yaþlýlarýmýza da her türlü týbbi desteði saðlamaktadýr. Geçmiþine sahip çýkamayan geleceðine de sahip çýkamaz, yaþlýlarýmýzý sadece bir hafta deðil hergün hatýrlamamýz gerekir. Hastanemize müracaat eden tüm 65 yaþ üstü hastalarýmýz saðlýk hizmetlerinden ivedi olarak öncelikli hizmet almaktadýrlar.ayrýca Hastanemiz bünyesinde bulunan Evde Saðlýk Hizmetleri Birimi (EVSAB) ile de yaþlýlarýmýza kendi mekanlarýnda saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. EVSAB'da; 6 hemþire, 5 saðlýk memuru, 1 uzman doktor görev yapmaktadýr. 4 hizmet aracý ile her gün 4 ekip hasta ziyaretine çýkmaktadýr. Bu birimden yataða baðýmlý hastalar, son dönem kanser hastalarý, aðýr solunum sistemi hastalýðý olanlar, bedensel engeli nedeniyle týbbi desteðe ihtiyacý olan hastalar faydalanmaktadýr" Evde Saðlýk Hizmetleri Birimine kayýtlý 1110 hasta bulunduðunu dile getiren Zehir, "EVSAB randevu sistemi ile mesai saatlerinde görev yapmakta olup, daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuþ olan taný ve planlanan tedavi çerçevesinde, kiþinin bulunduðu ev ortamýnda muayene, tetkik, tedavi, týbbi bakým ve rehabilitasyon hizmetlerini vermektedir. Bu birimimize baþvurular, hasta yakýnlarý tarafýndan hastane evde saðlýk hizmetleri birimi baþvuru formu doldurularak yapýlmaktadýr. Ayrýca, nolu telefondan Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesindeki koordinasyon birimine de yapýlabilmektedir. Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olarak yaþlýlarýmýzla beraber tüm halkýmýza en iyi hizmeti ve kaliteyi hýzlý þekilde sunabilmek için elimizdeki tüm ekipmanlarla birlikte gece gündüz çalýþmaktayýz ve bundan sonra da çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Kýlýç, mesajýnda milletimizi yok etmeye, ülkemizin parçalamaya niyetlenen zamanýn en güçlü devletlerine karþý vermiþ olduðumuz, tarihte eþine az rastlanýr bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümünü kutlamanýn gurur ve heyecaný içerisinde olduklarýný söyledi. Çanakkale Zaferi'nin yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akýþýný deðiþtiren 'bizi tarihten silemezsiniz' dedirten elindeki çok kýsýtlý imkanlara raðmen dünyanýn bütün ordularýnýn birleþerek topyekun saldýrdýklarý bir savaþta yapýlan varoluþ mücadelesi olduðunu kaydeden Yalçýn Kýlýç, mesajýnýn devamýnda þunlarý kaydetti: "Türk milleti bu mücadele sonunda birlik ve beraberlik ruhu içerisinde baðýmsýzlýðýndan vazgeçmeyeceðini bir kez daha dünyaya ilan etmiþtir. Ülkenin her köþesinden gelerek ayný duygu ve düþünce etrafýnda birleþerek millet olma bilincine eriþmek için hep beraber bir direniþ gösterilmiþ, savunmasý yapýlan toprak yurt edinilmiþtir. Bizlere düþen bütün fertleriyle el ele verilerek canýmýzý, kanýmýzý feda ederek kazandýðýmýz bu vataný korumak, bu kutsal emanete sahip çýkmaktýr. Bu duygularla baþta Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaþlarý olmak üzere Türk milletinin bölünmez bütünlüðü uðruna hayatlarýný feda eden aziz þehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve þükranla anýyorum." "KYK yurt kapasitesinde ülke ortalamasýnýn üstündeyiz" Halkbank Müdürü Karabay'dan TSO'ya ziyaret Halkbank Çorum Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay, TSO'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Þube yetkilileri ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette Karabay, Çorum'da çalýþmayý hayal ettiðini ve bu hayalin gerçekleþmesinden dolayý çok mutlu olduðunu söyledi.tso'dan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'un gerek Organize Sanayi Bölgesi, gerekse esnaf ve sanatkârlarýyla bölgenin örnek kentlerinden biri olduðunu ifade eden Karabay, ilin geliþimi için kendisinin de üzerine düþeni yapacaðýný ifade etti. Çorum'u bir yatýrýmcý þehri olarak gördüðünü, dolayýsýyla Çorum'un bankacýlýk hizmetleri açýsýndan verimli bir il olduðunu ifade eden Karabay, "Halkbank, üreticilerin ve iþ dünyasýnýn yanýnda olan bir bankadýr. Halkbank, benden önceki dönemde ilimize ciddi manada katma deðer üretmiþtir. Ben de bu katma deðerin artmasý için elimden geleni yapacaðým" TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Kredi Garanti Fonu'nun Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde bölgeye hizmet verdiðini belirterek, Halkbank'ýn; kredilerini Kredi Garanti Fonu aracýlýðýyla vermesini talep etti. Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay'a teþekkür ederek, görevinde baþarýlar diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Öðrenci Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Mahmut Öztemiz, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Anýz, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýsmail Köylüoðullarý ile birlikte hem KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Üniversite öðrencilerinin yoðun ilgi ve katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen programda, duygu dolu anlar yaþandý. Program sonrasý heyet halinde KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu'nun makamýna geçildi. Ziyaret sýrasýnda KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve beraberindeki heyet, yurdun bulunduðu durum ve yapýlan yatýrýmlarý deðerlendirdi. "YURTLARIN KONFORU EV SICAKLIÐINI ARATMIYOR" Bekiroðlu, KYK yurtlarýnda kalan öðrencilerin yaþama alanlarýnýn daha elveriþli hale gelmesi için hükümetin otel konforunda yaþam standartlarýna uygun seviyede barýnma, yemek, dinlenme, ders çalýþma gibi imkanlarý gençlere sunduðunu, öðrencilerin ev sýcaklýðýný aratmayan mekanlarda barýnmasý için gereken tüm çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. AK Parti Hükümeti öncesinde yýllarý arasýnda Çorum KYK yurtlarýnda barýnan öðrenci sayýsý 1000 iken günümüzde 4246'ya çýktýðýna dikkati çeken Bekiroðlu, "Þehir merkezimizde Hitit Kýz Öðrenci Yurdu D Blok 150 kiþilik, Hitit Kýz Öðrenci Yurdu E Blok 285 kiþilik, KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu A-B Blok 759 kiþilik, KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu 252 kiþilik, KYK Osmancýk Öðrenci Yurdu 300 kiþilik olmak üzere hizmetlerini sürdürmektedir. Çorum'da inþaatý devam eden ve 2015 Temmuz ayýnda hizmete girecek 1500 kiþilik kapasite ile toplamda 4246 kiþilik öðrencimizin kalabileceði yurtlar oluþturulmuþtur" Bekiroðlu, 1961 yýlýndan 2003 yýlýna kadar olan 42 yýlda Çorum'a 1000 kiþilik yurt kazandýrýlmýþken, AK Parti hükümetleri döneminde 3246 kiþilik yurt ilavesi yapýldýðýný ve toplam 4246 kiþilik kapasiteye ulaþýldýðýný kaydetti. Rumi Bekiroðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Gençlik; toplumun en dinamik kesimidir. Ülkelerin geleceði ve kalkýnmasýnda etkin rol oynayacak bu seçkin grubun çok iyi yetiþtirilmesi ve sorunlarýna eðilinmesi bugün daha da büyük bir önem taþýmaktadýr. Bu dinamik yapýyý bünyesinde barýndýran üniversite gençliðine sahip çýkma adýna, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü, YURTKUR; yükseköðrenim öðrencilerinin öðrenimlerine; çaðdaþ ve güvenilir barýnma, beslenme, kredi/burs imkânlarýyla devam etmeleri, yurtlarda gerçekleþtirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kiþisel geliþimlerine sosyal devlet yaklaþýmýyla katkýda bulunmak amacýyla, hizmetlerine devam etmektedir. Bir dönem üniversite öðrencilerinin mecbur kalmadýkça tercih etmedikleri, küçük bir odada onlarca kiþinin barýndýðý mekânlar olarak bilinen KYK yurtlarý, son yýllarda yapýlan ciddi atýlým ve yatýrýmlarla, kaydettiði kalite artýþý, modern imkanlarý sayesinde artýk devletin sýcaklýðýyla üniversitelileri tanýþtýran seçkin bir kurum haline gelmiþtir. Sahip olduðu ve sunduðu imkânlarla ve özellikle son 10 yýlda kaydedilen geliþmelerle öðrencilerine adeta "5 yýldýzlý otel" konforu yaþatmaktadýr." "ÇORUM, TÜRKÝYE ORTALAMASININ ÜZE- RÝNDE" KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu ise Çorum'daki üniversite öðrencisi ile ildeki KYK yurt kapasitesi orantýsý açýsýndan deðerlendirme yapýldýðýnda Çorum'un Türkiye ortalamasýnýn çok çok üzerinde olduðunu vurguladý. Kavuncu, "2015 Mart ayý itibariyle Çorum'da KYK Öðrenci Yurtlarýnda barýnmak için müracaatta bulunan öðrencilerimizin tamamýný barýndýrabilecek durumdayýz. Alýnan tedbirler, yapýlan planlamalar nedeniyle önümüzdeki yýl þehrimizde, üniversitemizde yükseköðrenimde yurt barýnma sorunu yaþanmayacaktýr" Kavuncu, açýklamasýnýn devamýnda þu bilgileri verdi: "KYK Yurtlarýnda barýnan öðrencilerin, dersleri dýþýndaki serbest zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirmeleri, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden geliþmelerini saðlamak, aralarýnda dostluk, kardeþlik duygularýný geliþtirmek amacýyla, liderlik ve kiþisel geliþim seminerleri, farkýndalýk konferanslarý, kariyer sohbetleri, atölye çalýþmalarý ve daha birçok kurs ve etkinlik ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, bölgeler ve yurtlar arasý yarýþma ve turnuvalar yapýlmaktadýr. Ayrýca, psikososyal servislerde öðrencilere koruyucu ruh saðlýðý hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayýt yaptýran öðrencilere uyum saðlamalarý maksadýyla oryantasyon programlarý düzenlenmektedir."

4 "Çanakkale Zaferi, saðlam irade ve sarsýlmaz imanýn ürünüdür" Av. Altan Akpýnar "Çanakkale tüm mazlum uluslarýn emperyalizme karþý ilk zaferidir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda "Çanakkale Savaþý Türk tarihinin en þerefli sayfalarýný dolduran bir zafer destanýdýr. Mustafa Kemal'i Anafartalar Kahramaný olarak tanýyan Türk halký, 19 Mayýs'- ta "bu benim kahraman komutanýmdý" diyerek onun etrafýnda kenetlenip Ýstiklal Savaþý'na katýlmýþtýr. Ýþte bu destan sonrasýnda Mustafa Kemal, Türk askerinin cesaretini, içindeki vatan sevgisini, fedakarlýðýný yakýndan gözlemleyip Kurtuluþ Savaþý'nýn sonucunda baðýmsýzlýk olacaðýna inanmýþtýr" "Çanakkale Savaþý sadece topla tüfekle deðil, inanç ve imanla yapýlmýþtýr" diyen Akpýnar, "Batýlý devletler bunu bilmedikleri ve Osmanlý'ya "hasta adam" gözüyle baktýklarý için savaþýn sonucunu çok kolay bir galibiyet gibi görüyorlardý. Türk askeri, Mustafa Kemal' in askeri dehasýný, kanýnýn son damlasý ile birleþtirerek savaþtý ve hiç beklemedikleri bir vurgun yaptý düþmana. Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Tüm mazlum uluslarýn emperyalizme karþý ilk zaferidir. 15'lilerin zaferidir Çanakkale. Aðýtlar yazýlmýþtýr, türküler yazýlmýþtýr Çanakkale hakkýnda. Senin benim olmadýðý, bizim olduðumuz; yokluklar içindeki bir milletin, çaðýn en güçlü devlet ve silahlarýna topyekün direniþinin gerçek bir destanýdýr. Bu destanýn her satýrýnda insanlýk onuru vardýr. Bu onur, düþmana sadece silahlý mücadelede deðil, verdiði insanlýk dersi örnekleriyle de baþ eðdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir.girdiði çatýþmada yaraladýðý düþman askerini canýný tehlikeye atarak, sýrtýna alýp düþman siperlerine kadar götürme cesaretini gösteren Mehmetçik, düþmanýn her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran býrakacak kadar asil bir davranýþ sergileyerek, savaþýn yalnýzca öldürmekten ibaret olmadýðýný tüm dünyaya bir kez daha hatýrlatmýþtýr" þeklinde kaydetti. Akpýnar açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Çanakkale Zaferi ile birlikte, Þehitler Günü olarak da kutladýðýmýz bu anlamlý zafer gününde, kutsal vatan topraklarýný canlarý pahasýna müdafaa ederek þehitlik mertebesine ve onuruna eriþen aziz þehitlerimizi minnet ve þükranla anýyoruz. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armaðan eden, baþta Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarý olmak üzere; bu mücadeleye iþtirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarýný, onu her þeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanlarý uðruna hayatlarýný feda eden bütün þehitlerimizi bir kez daha rahmet ve þükranla anýyor, ruhlarý þad olsun diyoruz." Þahin'den, Çanakkale Zaferi açýklamasý Adem Duru Çorum Diyanet Mensuplarý Dernek Baþkaný Adem Duru, Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Savaþlarda düþmana kýlýç sallayan atalarýn torunlarý, bugün maçta birbirine döner býçaðý sallar hale gelmiþtir. Tarih hüzünle, gururla anmak için deðil, ders çýkarmak için vardýr. Tarih üzerinde yatmak için bir hamak deðil, iyice analiz edilerek yapýlmasý gerekeni yapmaktýr. Ne hazindir ki savaþlarda kýlýç sallayan atalarýn torunlarý, günümüzde maçta birbirine döner býçaðý sallar hale gelmiþtir" "Tarih þuuru kazanmayan bir gençlik bu vatana ne verebilir? Osmanlý tarihinde ilk defa liseler, üniversiteler ve medreseler mezun verememiþtir. Mustafa Kemal "Biz Çanakkale'de bir darülfünun gömdük" demiþtir. Metrekareye 6 bin merminin düþtüðü ve mermilerin havada çarpýþtýðý Çanakkale zaferi, tarihimiz açýsýndan önemli bir dönüm noktasýdýr" diyerek açýklamasýna devam eden Duru, "Atýn burnundan çýkan buharla arpalarý yumuþatýp yediler. Askerimiz atlarýn baþýna geçirilen saman torbasýnýn burun kýsmýna cep dikmiþtir. Atýn burnundan çýkan buharla o cepteki arpalar yumuþamakta, yumuþayan arpalar yenilerek savaþa devam edilmektedir. Baþýmýzý iki elimizin arasýna alýp düþünmeliyiz. Ülkemiz, tankýný, uçaðýný dýþ devletlere modernize ettirirken, yabancý yapýmý Heronlar en hayati durumlarda kullanýlýrken! Neslimiz hayatýmýn anlamý yok, amacým yok, niye çalýþayým ki? Diyorsa baþýmýzý iki elimizin arasýna alýp düþünmeliyiz. Kuþ Gribi, Kýrým Kongo, Domuz Gribi gibi hastalýklarýn üretildiði ve biyolojik savaþlarýn yapýldýðý dünyamýzda, Japon bilim adamlarý laboratuvarlara kapanýp bir haftada bu hastalýklarýn aþýsýný bulup seri üretime geçerken, benim ülkem yüz milyonlarca dolarlýk ilaç sipariþ ediyorsa ve bu durum neslimizi rahatsýz etmiyorsa bir kere daha düþünmeli, neslin eðitimiyle ilgili planlar yapmalý ve hemen harekete geçilmelidir. Aldatýlmayacaðýz ve kullanýlmayacaðýz. Fransýz, Ýskoç, Ýrlandalý, Afrikalý, Senegalli, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Þahin, milletlerin tarihinde sadece o milletin tarihini deðil, medeniyetlerin akýþýný, tarihin yönünü, insanlýðýn ufkunu da deðiþtiren çok önemli kilometre taþlarý bulunduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Bu vatan sizden bize emanet, biz sahibi deðil bekçileriyiz, sizden Av. Fatih Maden AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Av. Fatih Maden, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü sebebiyle bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamasýna, "Bir asýr önce ecdadýmýz, bütün yoksulluklara ve olumsuzluklara raðmen gövdesini vataný için, milleti için, imaný için siper ederek, Çanakkale'de caný pahasýna büyük bir zafer kazanmýþtýr" diyerek baþlayan Fatih Maden, "Ýslam sancaðýný asýrlardýr korumak ve daha ileriye taþýmak gibi tarihi bir misyon üstlenen necip milletimiz, o günlerde de hilalin nakþedildiði bayraðýmýz ve vatanýmýz üzerine oynanan oyunlara karþý saðlam bir irade ve sarsýlmaz bir iman ile karþý koymuþtur. Cihadý farz, þehitliði ve gaziliði ise iki cihanda büyük bir þeref ve onur payesi olarak gören ecdadýmýz Ýstanbul'dan Baðdat'a, Halep'e, Ardahan'dan Diyarbakýr, Adana, Mersin'e, Çorum'dan Kosova, Bosna, Üsküp'e kadar mahþeri bir kalabalýkla ölüm yeminleri etmiþçesine dünyanýn en adaletsiz savaþýnda düþmaný dize getirmeyi vatanýmýzý ve bayraðýmýzý kurtarmayý baþarmýþtýr" Maden açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu kutlu günde bütün þehitlerimizi ve ebedi hayata intikal etmiþ olan gazilerimizi minnetle anýyor, rahmetle yad ediyorum. Vatanýmýza, milletimize hizmet eden gazilerimize de uzun ve saðlýklý bir ömür diliyorum." "Tarih þuuru kazanmayan bir gençlik vatana ne verebilir?" Hint, Nepal, Anzak (Avusturya-Yeni Zelanda) ne iþleri vardý Çanakkale'de? Ýngiliz ve Fransýzlar; Hintlileri, Yeni Zelanda ve Afrikalýlarý öne sürdüler. Fransýz üniformalý zencinin öldükten sonra cebinden Kuran çýkmasý düþündürücüdür. Cephede Sabah ezaný okunurken Mehmetçik'e karþý siperden bir taþ gelir. Taþta kâðýt sarýlýdýr. Kâðýt üzerinde biz Hindistanlý Müslüman askerleriz. Ýngilizler Almanlardan Osmanlýyý kurtaracaðýz dediler. Siz kimsiniz? Durum anlaþýlýnca bizim tarafa geçip savaþa devam ederler. Adanmýþlýðýn, aldatýlmýþlýðýn tablosudur bu Birbirimizi incitmeyelim. Çanakkale de, Diyarbakýrlý ile Denizlili, Karslý ile Aydýnlýsý, Çerkez'i ile Arnavut'u yan yana savaþmýþ ve yan yana kardeþçe yatmaktadýr. Ecdadýmýz o çetin savaþ ortamýnda kendi yarasýna ot basýp, gömleðiyle düþmanýn yarasýný sarmýþtýr. Mehmetçiðin düþmana karþý sergilediði o davranýþýný bugün keþke birbirimize gösterebilsek. Keþke Onlar ölü deðil. Bir köylü çift sürerken saat ve matara bulur. Saat hâlâ doðru zamaný göstermektedir. Rüyada þehit düþen asker köylüye sitem ederek, o saatle ben namaz vakitlerini biliyor, o matara ile de abdest alýyordum. Ama þimdi alamýyorum der. Köylü uyanýr uyanmaz hemen saat ve matarayý aldýðý yere geri koymuþtur. Evet. Onlara ölü demeyiniz. Onlar hala yaþýyor. Onlar hala bize bakýyor. Acaba biz onlarýn yüzüne bakabiliyor muyuz? Çanakkale'yi deðerlendirmek. Japonya hammadde kaynaðýnýn %90'ýný dýþarýdan alan bir ülkedir. Ýki þehrine atom bombasý atýldýktan sonra hýzlý bir kalkýnma hamlesi baþlatýr. Japon heyet Türk diplomata "Bizler çocuklarýmýzý daha küçük iken hýzlý trenlere bindirir, gökdelenlere çýkarýr, nükleer tesislere götürürüz. Sonra Nagazaki ve Hiroþima'ya götürürüz. Eðer güçlü olmazsanýz harabe olan iki þehrimizi göstererek böyle olursunuz deriz. Siz Çanakkale'yi neden deðerlendirmiyorsunuz?" der. Çanakkale'den çýkarýlacak daha çok dersler var" diyerek açýklamasýný tamamladý. aldýðýmýzý bizden sonrakilere iade edeceðiz. Bu vatan için kim bir zerre de olsa hizmet etmiþse bu millet onu þerefle yâd eder.siz bu vatana hiç kimsenin yapmaya bile cesaret edemediði bir hizmet ettiniz.bu millet tarih sahnesinden silininceye kadar sizi þerefle yâd edecek ve sizi hep layýk olduðunuz yerde gönüllerde yaþatacaktýr. Vatan saðolsun, uðruna canlar feda olsun. Þehitlerimizin ruhu þad mekâný cennet olsun..." Ýkaz ve Alarm Sistemlerinin amacý, düþman saldýrýsýný önceden haber almak ve tehlikeye karþý halký uyararak bir takým önlemlerin alýnmasýný saðlamaktýr. Ýkaz ve Alarm iþaretleri: Sarý, kýrmýzý, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile kimyasal savaþ maddeleri tehlikesi alarmý olmak üzere beþe ayrýlýr. 4 'ÝKAZ ve ALARM SÝSTEMÝ' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 1- Sarý Ýkaz: Hava saldýrýsý ihtimali var olduðunu iþaret eden sarý ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur. Bu ikazý duyunca; bina içindeki doðal gaz, hava gazý, elektrik, su ana anahtarlarýný kapatýnýz. Yanan ocak, soba gibi þeyleri söndürünüz, kapý ve pencereleri kapatýp, perdeleri çekiniz, varsa maske, ilkyardým çantasý yoksa gazlý bez, steril pansuman, hazýr pansuman, flaster ve lüzumlu ilaçlar gibi ilk yardým malzemesi, pilli veya transistorlü radyo, el feneri, gemici feneri, gaz ocaðý, mevsime göre palto, manto, pardesü ve diðer giyecekler gibi eþyalarla tabak, bardak, çatal, kaþýk, içme ve kullanma suyu ve diðer ihtiyaçlar daha önceden sýðýnak yerinde hazýrlanmamýþsa sýðýnaða taþýyýnýz. Bu hazýrlýklarý bir kaç gün sýðýnakta kalacaðýnýzý varsayarak yapýnýz. Dýþarýda bulunuyorsanýz; ikaz haberini duyunca hemen sýðýnabileceðiniz bir sýðýnak veya saðlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaþýnýz. Hemen gidilmesi mümkün ise evinize veya iþ yerinize gidiniz. 2- Kýrmýzý Ýkaz: Hava saldýrýsý tehlikesi olduðunu iþaret eden kýrmýzý ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalý siren sesi ile duyurulur. Bu ikazý duyunca; Sarý ikaz sýrasýnda eksik kalanlarý tamamlayýnýz, gerekli olan malzemeleri de yanýnýza alarak hemen sýðýnak yerine gidiniz. Tehlike geçti ikazý verilinceye kadar sakin bir þekilde burada bekleyiniz. Bina dýþýnda bulunuyorsanýz; hemen en yakýn bir sýðýnak veya saðlam bodrum, duvar dibi veya çukur bir yere sýðýnarak saklanýnýz. Tehlike geçti ikazýna kadar sükûnetle bekleyiniz. 3- Radyoaktif Serpinti Ýkazý: Radyoaktif serpinti tehlikesini iþaret eden bu ikaz ise 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur. (Bu ikazla hemen, yukarýda olduðu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sýðýnak veya sýðýnma yerlerine gidiniz. Yapýlacak uyarýlara hazýrlýklý bulununuz.) 4- Kimyasal Savaþ Maddeleri Tehlikesi Ýkazý: Saldýrýnýn kimyasal silahlarla yapýlmasý halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduðu gibi 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile ve Radyo - TV den verilir Bu ikazý duyunca, bulunduðunuz binada sýðýnak veya sýðýnma yeriniz yoksa; Konutlarýn ve iþyerlerinin iç kýsýmlarýnda penceresi az ve korunmaya elveriþli bir bölümü sýðýnma yeri olarak seçiniz. Ýçeriye gaz sýzmasýný önlemek için kapý ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralýklarýný bant macun veya çamaþýr suyuna batýrýlmýþ bezlerle kapatýnýz. Aðýz ve burunu ýslatýlmýþ bez arasýna konulmuþ ýslak pamukla maskeleyiniz. Ýlk yardým malzemeleri, depolanmýþ su ve temiz bezleri alarak sýðýnma yerinde tehlike geçti haberine dek bekleyiniz. Dýþarýda bulunuyorsanýz; en yakýn kapalý yere giriniz, yalnýz kapalý yere girmeden önce, elbiselerinize gaz bulaþmýþ olabileceðinden, elbiselerinizi yýkayýnýz veya deðiþtiriniz, mümkünse naylon torbaya koyunuz. Cildinizi de bol su ile yýkayýnýz. Su yoksa temiz bir bezle bulaþan yeri sürtmeden emdirilerek temizleyiniz. Kimyasal gaza maruz kalmýþ kiþide nefes alma zorluðu, baþ dönmesi, kusma, kýzarýklýk ve gözlerde yanma, þiþme görüldüðünde, yine bol su ile bu bölgeleri yýkayýnýz. Kiþiyi sýcak tutunuz, fazla hareket ettirmeyiniz. En kýsa zamanda tedavi merkezlerine ulaþtýrmaya çalýþýnýz. Kirlenmiþ araç ve gereçlerinizi deterjanlý su veya çamaþýr suyu ile temizleyerek gerekirse kullanýnýz. 5- Tehlike Geçti (Beyaz ikaz ):Tehlike geçti iþareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haberi duyunca sýðýndýðýnýz yerden çýkarak normal yerlerinize dönünüz, yardýma muhtaç olanlar varsa yardým ediniz. ÖZETÝN ÖZETÝ: Bu Ýkaz ve Alarm iþaretlerini tanýmak, tanýtmak ve alýnacak tedbirleri bilmek, olaðanüstü hal ve savaþ durumundan en az zararla çýkmamýzý saðlayacaktýr. Ayrýca; sýðýnaklar her an kullanýlabilir durumda olmalýdýr. Resmi kurumlarda, terminallerde duvarlarda asýlý olan Ýkaz - Alarm iþaretlerini maalesef yeteri kadar tanýmýyoruz. Bunun için topyekün sivil savunma eðitimlerine gereken hassasiyet gösterilmeli, memurundan amirine kadar herkes gönüllü sivil savunmacý olmalý ve bu iþin eðitimcilerine daima destek olunmalýdýr Yoksa Konfüçyüs'ün dediði gibi; ''çan çene çon çene, çinçini çon çene - yazýn yataný kýþýn büvelek tutar!'' Böyle bir durumda vereceðiniz Ýkaz - Alarm eðitimleri asla yeterli olmayacaktýr Bir söz: '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' (Atatürk)

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor

Zafer Çarþýsý, Üniversite ile iþbirliði yapmak istiyor ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým merkezde farklý telden, Çorum da Selim Özkabakçý ise farklý telden konuþuyor! Mavi Marmara Gemisi katýlýmcýlarýnda Selim Özkabakçý'nýn 'Ýsrailli Komutanlar hakkýndaki karar

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararasý. Öðrenci Festivali coþkusu. Basýna darbe operasyonu Basýna darbe operasyonu 17 Aralýk büyük rüþvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunun yýl dönümünde, medyaya karartma operasyonu baþladý. Bundan bir yýl önce 17 Aralýk'ta 'Büyük rüþvet, kara para

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı