Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir""

Transkript

1 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Toprak sanayicilerinden Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir" Milliyetçi Hareket Partisi eski Ýl Baþkaný Ahmet Ertekin, düzenlediði basýn toplantýsýyla genel seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Ahmet Ertekin, 40 yýla yakýn bir süredir Milliyetçi ve Ülkücü Hareket'in içinde olduðunu ve iki dönem partisinin il baþkanlýðý da olmak üzere çeþitli kademelerde görev yaptýðýný söyledi. SAYFA 10 DA Ahmet Ertekin Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir ve hastane ekibi Yaþlýlar Haftasý nedeniyle, huzur evini ziyaret ettiler. Hastaneden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre k yaþlýlarla sohbet eden ve onlarýn dertlerini dinleyen Sinan Zehir yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesini Stratejik Planý'na kendisine hedef olarak belirleyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu amaçla daha önce hayata geçirdiði ve Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan desteklenen Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Gýda Ýþleme 1110 hastaya Evde Saðlýk Hizmeti veriliyor Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi 4 yaþýnda SAYFA 3 TE Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinin 4. kuruluþ yýldönümü Velipaþa Konaðý'nda kadýnlarýn katýldýðý törenle kutlandý.belediyeden program hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü... SAYFA 9 DA Makineleri'nin yaný sýra Toprak Sanayi Sektörü için de Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. SAYFA 5 TE AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Öðrenci Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Mahmut Öztemiz, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Þehitlikte duygulu anlar 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma günü nedeniyle Þehitlik Anýtýnda tören düzenledi. Törene Vali Ahmet Kara, CHP Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman, Ali Deniz Sürmen, Hamdi Bolat, Adam Saçan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül... Kurulu Üyesi Ayhan Anýz, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýsmail Köylüoðullarý ile birlikte hem KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE "KYK yurt kapasitesinde ülke ortalamasýnýn üstündeyiz" Muharrem Þemsek milletvekili aday adaylýðýný açýkladý MHP eski Genel Baþkan Yardýmcýsý, Genel Sekreteri, MHP Kurucu Üyesi ve 19. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek düzenlediði basýn toplantýsýnda milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. 720 dakika sonra gelen galibiyet Çorum belediyespor geçtiðimiz Salý günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk ettiði Niðde belediyespor'u Berat'ýn 2 penaltý ve Çaðlar'ýn attýðý goller ile 3-1 maðlup ederek, 720 dakika sonra sahasýnda galip geldi. Sportmence Eller 3 bin 500 þehit için semaya kalktý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programý düzenlendi. SAYFA 9 DA SAYFA 12 DE SAYFA 6 DA Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Hafýz Hasan Gültekin

2 2 Ýmsâk : 04:13 Güneþ : 05:39 Öðle : 11:55 Ýkindi : 15:16 Akþam : 17:59 Yatsý : 19:18 AJANDA Meclis'in Ankara'da toplanacaðýnýn M.Kemal tarafýndan ilaný (1920) - BM kararý ile Libya'ya NATO'nun müdahalesi (2011) HATIRLATMA: GÜNEÞ TUTULMASI Yarýn Tam Güneþ tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülebilecektir. Baþlangýcý: 11.10, Ortasý: 12.17, Sonu: Günün Þiiri KÖPÜK'TEN Portakal büyüsüdür yalayan seni beni Kentte baþlarken gece horozun terk ettiði Bir kadýný havlýyor taþýyor o ýssýz Sezai KARAKOÇ köpekler ki Kýrmýzý bir karpuzun ortasýndan kesilen o köpekler ki Deniz mi dedin ne denizi Ben Kristof Kolomb'un uþaðý deðilim Ben ýrmakçýyým denizci deðilim Kulaðýmda ne bir aþk ne de bir kürek sesi Bir meydan uðultusu barbar bir inþaat sesi Bir kere kente girdin Bir kadýný al onu yont yont anne olsun Her kadýn acýma anýtý bir anne olsun Çocuklara açýlan mavi kýrmýzý pencere anne Sen bu þehrin sokaklarýndan geç sonsuz pencerelerle Bir insaný al onu çöz çöz çocuk olsun Ve sonra yýpratýlan ne Mavi bir alýkonan Bu köpekler neyi havlýyor hangi kadýný Bu horozlar neyi ürperiyor çocuklarý mý Sabah ki marul ortasý kýrýlan bir gemi direkte Vakit çiçek bozuðu bir akþam terkisi Bana ayrýlan hangi Arap atýnýn terkisi Hangi çadýr düþüncesi ve çöl Bir mermerin rüzgârdaki savruluþu çöl Kadýn giyeceklerinin kývranýþý kýzýlda Bir kýrmýzý biber salgýný develer Yeter suyun anýtlaþmasý çelik çelik biatý HAVA DURUMU "Çanakkale Zaferi, imanýmýzý tazeleme fýrsatý vermiþtir" Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Dr. Zekeriya Iþýk, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle bir açýklama yaptý. Açýklamasýna, "Tam bir asýr önce bugün sadece Anadolu, Ýstanbul ve Rumeli'de deðil bütün Ýslam dünyasýnda hatta asýrlardýr sömürge altýnda olan diðer ülke ve toplumlarda büyük bir sevinç ve heyecan yaratan bu küresel ölçekli þanlý zafer, vataný ve imaný kurtarmýþ olmanýn haklý gururuyla büyük bir coþku yaratmýþtý" diyerek baþlayan Zekeriya Iþýk, "Çanakkale böylece sadece ulusal, bölgesel, küresel anlamda dünya tarihine yön veren mühim bir hadise olarak kalmamýþ menþei asýrlar öncesine dayanan Batý'nýn Doðu'yu tahakkümü altýna alma, Doðu'yu yeniden medeniyet sahasýnýn bir parçasý haline getiren Ýslam'ý ve onun tek siyasal organizasyonu olan altý asýrlýk Osmanlý Ýmparatorluðu'nu tasfiye etme giriþimlerini de geçersiz kýlmýþtýr. Anlaþýlacaðý üzere bugün altýný kalýn çizgilerle çizmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi resmin bütününe iþaret eden yerel olmaktan çok küresel bir perspektifle hadiseye yaklaþýlmasý gereðidir" Çanakkale Zaferi yakýn tarihimizden bu günlere durmadan birlik, bütünlük, kardeþlik, yardýmlaþma, dayanýþma, vatan, bayrak, din, namus gibi temel noktalar zemininde birlikte yaþama ve mücadele etme azmi ve ruhu üfleye dururken söz konusu hamasiyetçi yaklaþýmýn bu durumu dahi layýkýyla idrak edemememize yol açtýðýný dile getiren Iþýk, "Çünkü herkesin duygularýný zenginleþtiren hamasiyet kaynaklarý ayný deðildir. Aslýnda farklýlýklarý olan bir Çanakkale anlayýþý ve algýsýnýn oluþmasýnda bir yere kadar bir mahzur olmamakla birlikte bu farklý algýlarýn yer yer bir tefrikaya kadar gidebilmesi iþte burasý çok vahim ve bir o kadar da düþündürücüdür. Mesela þehitlerin hangi þehirden geldikleri ve þehit sayýlarýnýn yok o kadar deðil de bu kadar olmasý gibi hadiseleri tarihsel ve konjoktürel mecraðýndan baðýmsýz olarak ele alan bir takým deðerlendirmeler olaylarýn akademik düzlemde Dr. Zekeriya Iþýk ele alýnmamasýndan kaynaklandýðý gibi þu ana kadar böylesi bir perspektifin henüz oluþturulamadýðýný göstermesi açýsýndan da son derece önemlidir. Oysaki Çanakkale, asýrlar önce dünyaya yeni bir kardeþlik hukuku tanýmlamasý getiren ve onu pratiðe dökerek canlý bir organizmaya çeviren Hz. Peygamber'i selamlamakta ve onun sünnetiyle hareket edilerek ulaþýlan bir zaferi haykýrmaktadýr: "Müminler ancak kardeþtirler". Oysaki modern insan bugün ayný soydan gelmenin hatta ayný anne ve babadan doðmuþ olmanýn bile kardeþlik için yetmediðini, yetemeyeceðini oldukça vahim ve kesif yaþam örnekleriyle bize sunmaktadýr. Çanakkale ise Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Abhaza vs. bütün þehitleri yanyana, üstü üste gömülen topraklarýnda koyun koyuna bir asýrdýr misafir etmekte ve kardeþ olmanýn daha esaslý bir yolu olduðunu bütün insanlýða haykýrmaktadýr. Ýþte o yol kanlarýn bir birine karýþtýðý, çatýlý kemiklerin bir birine geçtiði ilahi ve ruhani bir motivasyonla ayný siperden ayný mezara gidildiði insanlýk tarihinin ender görebileceði bir kardeþlik yoludur. Ýþte bugün bütün zorluklara fakirleþtirmeyi, daðýtmayý, parçalamayý ve mecbur etmeyi amaçlayan tuzaklarla dolu projelere raðmen milletimizi ayakta tutan bu pratiðe dökülmek suretiyle kanýtsanmýþ olan yüksek ruhtur. Nihayetinde bir asýr önce bu günlerde küresel bir projenin operasyonel uygulamalarýndan birisi aziz þehitlerimizin ve gazilerimizin büyük iman, azim ve cesaretleriyle zaafa ve hayal kýrýklýðýna uðratýlmýþ, bundan sonrasý için bizlere büyük bir cesaret ve özgüven aþýlamýþ, imanýmýzý tazeleme fýrsatý vermiþtir. Onlara ne kadar minnet duysak, bize canlarý pahasýna emanet ettikleri bu aziz vatana, onlarýn koruduklarý ve kurduklarý bu devlete gece, gündüz demeden ne kadar çok adanmýþlýk ruhuyla, birlik bütünlük ve dayanýþma bilinciyle hizmet etsek azdýr. Bütün þehitlerimize ve ahirete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hangi zamanda hangi savaþ ve mücadelede olursa olsun hayatta olan gazilerimize hayýrlý ve uzun ömürler diliyor, Rabbimden Çanakkle'yi merak ederek, okuyarak, öðrenerek ve idrak ederek anlamayý bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6236 2,6239 EUR 2,7822 2,7836 STERLiN 3,8428 3, JPY YENi 2,1650 2,1654 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi ÝÞKUR Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý yapacak ÝÞKUR Þube Müdürü Tuncay Üstün Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan 2015 Yýlý 16 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý gerçekleþtirileceðini belirtti. Konu hakkýnda yazýlý açýklama yapan Tuncay Üstün, araþtýrma kapsamýnda 1068 iþyerinin ziyaret edileceðini kaydetti. Çorum'un tamamýnda gerçekleþtirilecek talep araþtýrmasý ile iþgücünün yapýsý, sektörler bazýnda çalýþanlarýn mesleklere ve cinsiyete göre daðýlýmlarý, ihtiyaç duyulan iþgücü için talep edilen eðitim ve beceri durumlarý, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2016 yýlý ortasýnda iþgücü piyasasýnda mesleki deðiþim beklentilerine iliþkin bilgilerin derleneceðini dile getiren Üstün, "Bu çalýþma ile birlikte Çorum iþgücü piyasasýnýn fotoðrafý çekilecek ve açýk iþ oraný hesaplanacaktýr. Çorum ilinde sektörlerin iþgücü ihtiyacý tespit edilecektir. Uluslararasý sektörel ve mesleki sýnýflandýrmalar kullanýlarak yapýlacak araþtýrmada tamsayým yöntemi ile çalýþýlacaktýr. Çalýþma baþýndan sonuna kadar Genel Müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. Ýþyeri ziyaretleri "her iþsize, her iþverene bir danýþman" sloganýyla istihdam edilen, Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý marifetiyle gerçekleþtirilecektir. Saha çalýþmasý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile birlikte tespit edilen 2+ istihdamlý 36 iþyerinde ve 10+ istihdamlý 1034 iþyerinde gerçekleþtirilecektir. Alan uygulamasý bizzat Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü personeli tarafýndan iþyerleri ziyaret edilerek gerçekleþtirilecektir. Çalýþma sonucunda il düzeyinde sektörel olarak istatistiksel olarak anlamlý tahminler üretilecektir. Çalýþma sonuçlarýnýn raporlaþtýrýlmasý yine ÝÞKUR personeli tarafýndan gerçekleþtirilecektir. Çalýþmanýn sonuç raporunda Çorum iþgücü piyasasý talep yönüyle ele alýnacaktýr. Aktif Ýstihdam Politikalarýnýn, özellikle iþgücü yetiþtirme kurslarýnýn tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlmasý planlanmaktadýr. Araþtýrmanýn, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýna, çalýþma hayatýnýn tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araþtýrmacýlara ve tüm kamuoyuna faydalý olmasý beklenmektedir" YÝTÝK Seri :GA no: Seri :CS no: Seri :FP no: nolu perakende satýþ fiþlerimi kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan Çelebi Dölcü Tc: YÝTÝK OO nolu faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Karagöz Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Ýlk Adým Ofset Sancaktar Ýþ Merk. Bodrum Kat Tel+Fax: Gsm: Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanýný yaþýyoruz" 1110 hastaya Evde Saðlýk Hizmeti veriliyor Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir ve hastane ekibi Yaþlýlar Haftasý nedeniyle, huzur evini ziyaret ettiler. Hastaneden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre k yaþlýlarla sohbet eden ve onlarýn dertlerini dinleyen Sinan Zehir yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmet ile geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý vardýr. Bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de yaþlý nüfus artmaktadýr. Bu artýþ yaþlýlýkla beraber önemli sosyal ve týbbi sorunlarý da beraberinde getirmektedir. Ýlimizdeki eðitim ve araþtýrma hastanesi, sahip olduðu teknik donaným ve uzman kadrosuyla yaþlýlarýmýza da her türlü týbbi desteði saðlamaktadýr. Geçmiþine sahip çýkamayan geleceðine de sahip çýkamaz, yaþlýlarýmýzý sadece bir hafta deðil hergün hatýrlamamýz gerekir. Hastanemize müracaat eden tüm 65 yaþ üstü hastalarýmýz saðlýk hizmetlerinden ivedi olarak öncelikli hizmet almaktadýrlar.ayrýca Hastanemiz bünyesinde bulunan Evde Saðlýk Hizmetleri Birimi (EVSAB) ile de yaþlýlarýmýza kendi mekanlarýnda saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. EVSAB'da; 6 hemþire, 5 saðlýk memuru, 1 uzman doktor görev yapmaktadýr. 4 hizmet aracý ile her gün 4 ekip hasta ziyaretine çýkmaktadýr. Bu birimden yataða baðýmlý hastalar, son dönem kanser hastalarý, aðýr solunum sistemi hastalýðý olanlar, bedensel engeli nedeniyle týbbi desteðe ihtiyacý olan hastalar faydalanmaktadýr" Evde Saðlýk Hizmetleri Birimine kayýtlý 1110 hasta bulunduðunu dile getiren Zehir, "EVSAB randevu sistemi ile mesai saatlerinde görev yapmakta olup, daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuþ olan taný ve planlanan tedavi çerçevesinde, kiþinin bulunduðu ev ortamýnda muayene, tetkik, tedavi, týbbi bakým ve rehabilitasyon hizmetlerini vermektedir. Bu birimimize baþvurular, hasta yakýnlarý tarafýndan hastane evde saðlýk hizmetleri birimi baþvuru formu doldurularak yapýlmaktadýr. Ayrýca, nolu telefondan Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesindeki koordinasyon birimine de yapýlabilmektedir. Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olarak yaþlýlarýmýzla beraber tüm halkýmýza en iyi hizmeti ve kaliteyi hýzlý þekilde sunabilmek için elimizdeki tüm ekipmanlarla birlikte gece gündüz çalýþmaktayýz ve bundan sonra da çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Kýlýç, mesajýnda milletimizi yok etmeye, ülkemizin parçalamaya niyetlenen zamanýn en güçlü devletlerine karþý vermiþ olduðumuz, tarihte eþine az rastlanýr bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümünü kutlamanýn gurur ve heyecaný içerisinde olduklarýný söyledi. Çanakkale Zaferi'nin yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akýþýný deðiþtiren 'bizi tarihten silemezsiniz' dedirten elindeki çok kýsýtlý imkanlara raðmen dünyanýn bütün ordularýnýn birleþerek topyekun saldýrdýklarý bir savaþta yapýlan varoluþ mücadelesi olduðunu kaydeden Yalçýn Kýlýç, mesajýnýn devamýnda þunlarý kaydetti: "Türk milleti bu mücadele sonunda birlik ve beraberlik ruhu içerisinde baðýmsýzlýðýndan vazgeçmeyeceðini bir kez daha dünyaya ilan etmiþtir. Ülkenin her köþesinden gelerek ayný duygu ve düþünce etrafýnda birleþerek millet olma bilincine eriþmek için hep beraber bir direniþ gösterilmiþ, savunmasý yapýlan toprak yurt edinilmiþtir. Bizlere düþen bütün fertleriyle el ele verilerek canýmýzý, kanýmýzý feda ederek kazandýðýmýz bu vataný korumak, bu kutsal emanete sahip çýkmaktýr. Bu duygularla baþta Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaþlarý olmak üzere Türk milletinin bölünmez bütünlüðü uðruna hayatlarýný feda eden aziz þehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve þükranla anýyorum." "KYK yurt kapasitesinde ülke ortalamasýnýn üstündeyiz" Halkbank Müdürü Karabay'dan TSO'ya ziyaret Halkbank Çorum Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay, TSO'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Þube yetkilileri ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette Karabay, Çorum'da çalýþmayý hayal ettiðini ve bu hayalin gerçekleþmesinden dolayý çok mutlu olduðunu söyledi.tso'dan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'un gerek Organize Sanayi Bölgesi, gerekse esnaf ve sanatkârlarýyla bölgenin örnek kentlerinden biri olduðunu ifade eden Karabay, ilin geliþimi için kendisinin de üzerine düþeni yapacaðýný ifade etti. Çorum'u bir yatýrýmcý þehri olarak gördüðünü, dolayýsýyla Çorum'un bankacýlýk hizmetleri açýsýndan verimli bir il olduðunu ifade eden Karabay, "Halkbank, üreticilerin ve iþ dünyasýnýn yanýnda olan bir bankadýr. Halkbank, benden önceki dönemde ilimize ciddi manada katma deðer üretmiþtir. Ben de bu katma deðerin artmasý için elimden geleni yapacaðým" TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Kredi Garanti Fonu'nun Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde bölgeye hizmet verdiðini belirterek, Halkbank'ýn; kredilerini Kredi Garanti Fonu aracýlýðýyla vermesini talep etti. Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay'a teþekkür ederek, görevinde baþarýlar diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Öðrenci Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Mahmut Öztemiz, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Anýz, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýsmail Köylüoðullarý ile birlikte hem KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Üniversite öðrencilerinin yoðun ilgi ve katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen programda, duygu dolu anlar yaþandý. Program sonrasý heyet halinde KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu'nun makamýna geçildi. Ziyaret sýrasýnda KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve beraberindeki heyet, yurdun bulunduðu durum ve yapýlan yatýrýmlarý deðerlendirdi. "YURTLARIN KONFORU EV SICAKLIÐINI ARATMIYOR" Bekiroðlu, KYK yurtlarýnda kalan öðrencilerin yaþama alanlarýnýn daha elveriþli hale gelmesi için hükümetin otel konforunda yaþam standartlarýna uygun seviyede barýnma, yemek, dinlenme, ders çalýþma gibi imkanlarý gençlere sunduðunu, öðrencilerin ev sýcaklýðýný aratmayan mekanlarda barýnmasý için gereken tüm çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. AK Parti Hükümeti öncesinde yýllarý arasýnda Çorum KYK yurtlarýnda barýnan öðrenci sayýsý 1000 iken günümüzde 4246'ya çýktýðýna dikkati çeken Bekiroðlu, "Þehir merkezimizde Hitit Kýz Öðrenci Yurdu D Blok 150 kiþilik, Hitit Kýz Öðrenci Yurdu E Blok 285 kiþilik, KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu A-B Blok 759 kiþilik, KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu 252 kiþilik, KYK Osmancýk Öðrenci Yurdu 300 kiþilik olmak üzere hizmetlerini sürdürmektedir. Çorum'da inþaatý devam eden ve 2015 Temmuz ayýnda hizmete girecek 1500 kiþilik kapasite ile toplamda 4246 kiþilik öðrencimizin kalabileceði yurtlar oluþturulmuþtur" Bekiroðlu, 1961 yýlýndan 2003 yýlýna kadar olan 42 yýlda Çorum'a 1000 kiþilik yurt kazandýrýlmýþken, AK Parti hükümetleri döneminde 3246 kiþilik yurt ilavesi yapýldýðýný ve toplam 4246 kiþilik kapasiteye ulaþýldýðýný kaydetti. Rumi Bekiroðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Gençlik; toplumun en dinamik kesimidir. Ülkelerin geleceði ve kalkýnmasýnda etkin rol oynayacak bu seçkin grubun çok iyi yetiþtirilmesi ve sorunlarýna eðilinmesi bugün daha da büyük bir önem taþýmaktadýr. Bu dinamik yapýyý bünyesinde barýndýran üniversite gençliðine sahip çýkma adýna, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü, YURTKUR; yükseköðrenim öðrencilerinin öðrenimlerine; çaðdaþ ve güvenilir barýnma, beslenme, kredi/burs imkânlarýyla devam etmeleri, yurtlarda gerçekleþtirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kiþisel geliþimlerine sosyal devlet yaklaþýmýyla katkýda bulunmak amacýyla, hizmetlerine devam etmektedir. Bir dönem üniversite öðrencilerinin mecbur kalmadýkça tercih etmedikleri, küçük bir odada onlarca kiþinin barýndýðý mekânlar olarak bilinen KYK yurtlarý, son yýllarda yapýlan ciddi atýlým ve yatýrýmlarla, kaydettiði kalite artýþý, modern imkanlarý sayesinde artýk devletin sýcaklýðýyla üniversitelileri tanýþtýran seçkin bir kurum haline gelmiþtir. Sahip olduðu ve sunduðu imkânlarla ve özellikle son 10 yýlda kaydedilen geliþmelerle öðrencilerine adeta "5 yýldýzlý otel" konforu yaþatmaktadýr." "ÇORUM, TÜRKÝYE ORTALAMASININ ÜZE- RÝNDE" KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu ise Çorum'daki üniversite öðrencisi ile ildeki KYK yurt kapasitesi orantýsý açýsýndan deðerlendirme yapýldýðýnda Çorum'un Türkiye ortalamasýnýn çok çok üzerinde olduðunu vurguladý. Kavuncu, "2015 Mart ayý itibariyle Çorum'da KYK Öðrenci Yurtlarýnda barýnmak için müracaatta bulunan öðrencilerimizin tamamýný barýndýrabilecek durumdayýz. Alýnan tedbirler, yapýlan planlamalar nedeniyle önümüzdeki yýl þehrimizde, üniversitemizde yükseköðrenimde yurt barýnma sorunu yaþanmayacaktýr" Kavuncu, açýklamasýnýn devamýnda þu bilgileri verdi: "KYK Yurtlarýnda barýnan öðrencilerin, dersleri dýþýndaki serbest zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirmeleri, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden geliþmelerini saðlamak, aralarýnda dostluk, kardeþlik duygularýný geliþtirmek amacýyla, liderlik ve kiþisel geliþim seminerleri, farkýndalýk konferanslarý, kariyer sohbetleri, atölye çalýþmalarý ve daha birçok kurs ve etkinlik ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, bölgeler ve yurtlar arasý yarýþma ve turnuvalar yapýlmaktadýr. Ayrýca, psikososyal servislerde öðrencilere koruyucu ruh saðlýðý hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayýt yaptýran öðrencilere uyum saðlamalarý maksadýyla oryantasyon programlarý düzenlenmektedir."

4 "Çanakkale Zaferi, saðlam irade ve sarsýlmaz imanýn ürünüdür" Av. Altan Akpýnar "Çanakkale tüm mazlum uluslarýn emperyalizme karþý ilk zaferidir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda "Çanakkale Savaþý Türk tarihinin en þerefli sayfalarýný dolduran bir zafer destanýdýr. Mustafa Kemal'i Anafartalar Kahramaný olarak tanýyan Türk halký, 19 Mayýs'- ta "bu benim kahraman komutanýmdý" diyerek onun etrafýnda kenetlenip Ýstiklal Savaþý'na katýlmýþtýr. Ýþte bu destan sonrasýnda Mustafa Kemal, Türk askerinin cesaretini, içindeki vatan sevgisini, fedakarlýðýný yakýndan gözlemleyip Kurtuluþ Savaþý'nýn sonucunda baðýmsýzlýk olacaðýna inanmýþtýr" "Çanakkale Savaþý sadece topla tüfekle deðil, inanç ve imanla yapýlmýþtýr" diyen Akpýnar, "Batýlý devletler bunu bilmedikleri ve Osmanlý'ya "hasta adam" gözüyle baktýklarý için savaþýn sonucunu çok kolay bir galibiyet gibi görüyorlardý. Türk askeri, Mustafa Kemal' in askeri dehasýný, kanýnýn son damlasý ile birleþtirerek savaþtý ve hiç beklemedikleri bir vurgun yaptý düþmana. Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Tüm mazlum uluslarýn emperyalizme karþý ilk zaferidir. 15'lilerin zaferidir Çanakkale. Aðýtlar yazýlmýþtýr, türküler yazýlmýþtýr Çanakkale hakkýnda. Senin benim olmadýðý, bizim olduðumuz; yokluklar içindeki bir milletin, çaðýn en güçlü devlet ve silahlarýna topyekün direniþinin gerçek bir destanýdýr. Bu destanýn her satýrýnda insanlýk onuru vardýr. Bu onur, düþmana sadece silahlý mücadelede deðil, verdiði insanlýk dersi örnekleriyle de baþ eðdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir.girdiði çatýþmada yaraladýðý düþman askerini canýný tehlikeye atarak, sýrtýna alýp düþman siperlerine kadar götürme cesaretini gösteren Mehmetçik, düþmanýn her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran býrakacak kadar asil bir davranýþ sergileyerek, savaþýn yalnýzca öldürmekten ibaret olmadýðýný tüm dünyaya bir kez daha hatýrlatmýþtýr" þeklinde kaydetti. Akpýnar açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Çanakkale Zaferi ile birlikte, Þehitler Günü olarak da kutladýðýmýz bu anlamlý zafer gününde, kutsal vatan topraklarýný canlarý pahasýna müdafaa ederek þehitlik mertebesine ve onuruna eriþen aziz þehitlerimizi minnet ve þükranla anýyoruz. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armaðan eden, baþta Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarý olmak üzere; bu mücadeleye iþtirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarýný, onu her þeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanlarý uðruna hayatlarýný feda eden bütün þehitlerimizi bir kez daha rahmet ve þükranla anýyor, ruhlarý þad olsun diyoruz." Þahin'den, Çanakkale Zaferi açýklamasý Adem Duru Çorum Diyanet Mensuplarý Dernek Baþkaný Adem Duru, Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Savaþlarda düþmana kýlýç sallayan atalarýn torunlarý, bugün maçta birbirine döner býçaðý sallar hale gelmiþtir. Tarih hüzünle, gururla anmak için deðil, ders çýkarmak için vardýr. Tarih üzerinde yatmak için bir hamak deðil, iyice analiz edilerek yapýlmasý gerekeni yapmaktýr. Ne hazindir ki savaþlarda kýlýç sallayan atalarýn torunlarý, günümüzde maçta birbirine döner býçaðý sallar hale gelmiþtir" "Tarih þuuru kazanmayan bir gençlik bu vatana ne verebilir? Osmanlý tarihinde ilk defa liseler, üniversiteler ve medreseler mezun verememiþtir. Mustafa Kemal "Biz Çanakkale'de bir darülfünun gömdük" demiþtir. Metrekareye 6 bin merminin düþtüðü ve mermilerin havada çarpýþtýðý Çanakkale zaferi, tarihimiz açýsýndan önemli bir dönüm noktasýdýr" diyerek açýklamasýna devam eden Duru, "Atýn burnundan çýkan buharla arpalarý yumuþatýp yediler. Askerimiz atlarýn baþýna geçirilen saman torbasýnýn burun kýsmýna cep dikmiþtir. Atýn burnundan çýkan buharla o cepteki arpalar yumuþamakta, yumuþayan arpalar yenilerek savaþa devam edilmektedir. Baþýmýzý iki elimizin arasýna alýp düþünmeliyiz. Ülkemiz, tankýný, uçaðýný dýþ devletlere modernize ettirirken, yabancý yapýmý Heronlar en hayati durumlarda kullanýlýrken! Neslimiz hayatýmýn anlamý yok, amacým yok, niye çalýþayým ki? Diyorsa baþýmýzý iki elimizin arasýna alýp düþünmeliyiz. Kuþ Gribi, Kýrým Kongo, Domuz Gribi gibi hastalýklarýn üretildiði ve biyolojik savaþlarýn yapýldýðý dünyamýzda, Japon bilim adamlarý laboratuvarlara kapanýp bir haftada bu hastalýklarýn aþýsýný bulup seri üretime geçerken, benim ülkem yüz milyonlarca dolarlýk ilaç sipariþ ediyorsa ve bu durum neslimizi rahatsýz etmiyorsa bir kere daha düþünmeli, neslin eðitimiyle ilgili planlar yapmalý ve hemen harekete geçilmelidir. Aldatýlmayacaðýz ve kullanýlmayacaðýz. Fransýz, Ýskoç, Ýrlandalý, Afrikalý, Senegalli, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Þahin, milletlerin tarihinde sadece o milletin tarihini deðil, medeniyetlerin akýþýný, tarihin yönünü, insanlýðýn ufkunu da deðiþtiren çok önemli kilometre taþlarý bulunduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Bu vatan sizden bize emanet, biz sahibi deðil bekçileriyiz, sizden Av. Fatih Maden AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Av. Fatih Maden, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü sebebiyle bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamasýna, "Bir asýr önce ecdadýmýz, bütün yoksulluklara ve olumsuzluklara raðmen gövdesini vataný için, milleti için, imaný için siper ederek, Çanakkale'de caný pahasýna büyük bir zafer kazanmýþtýr" diyerek baþlayan Fatih Maden, "Ýslam sancaðýný asýrlardýr korumak ve daha ileriye taþýmak gibi tarihi bir misyon üstlenen necip milletimiz, o günlerde de hilalin nakþedildiði bayraðýmýz ve vatanýmýz üzerine oynanan oyunlara karþý saðlam bir irade ve sarsýlmaz bir iman ile karþý koymuþtur. Cihadý farz, þehitliði ve gaziliði ise iki cihanda büyük bir þeref ve onur payesi olarak gören ecdadýmýz Ýstanbul'dan Baðdat'a, Halep'e, Ardahan'dan Diyarbakýr, Adana, Mersin'e, Çorum'dan Kosova, Bosna, Üsküp'e kadar mahþeri bir kalabalýkla ölüm yeminleri etmiþçesine dünyanýn en adaletsiz savaþýnda düþmaný dize getirmeyi vatanýmýzý ve bayraðýmýzý kurtarmayý baþarmýþtýr" Maden açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu kutlu günde bütün þehitlerimizi ve ebedi hayata intikal etmiþ olan gazilerimizi minnetle anýyor, rahmetle yad ediyorum. Vatanýmýza, milletimize hizmet eden gazilerimize de uzun ve saðlýklý bir ömür diliyorum." "Tarih þuuru kazanmayan bir gençlik vatana ne verebilir?" Hint, Nepal, Anzak (Avusturya-Yeni Zelanda) ne iþleri vardý Çanakkale'de? Ýngiliz ve Fransýzlar; Hintlileri, Yeni Zelanda ve Afrikalýlarý öne sürdüler. Fransýz üniformalý zencinin öldükten sonra cebinden Kuran çýkmasý düþündürücüdür. Cephede Sabah ezaný okunurken Mehmetçik'e karþý siperden bir taþ gelir. Taþta kâðýt sarýlýdýr. Kâðýt üzerinde biz Hindistanlý Müslüman askerleriz. Ýngilizler Almanlardan Osmanlýyý kurtaracaðýz dediler. Siz kimsiniz? Durum anlaþýlýnca bizim tarafa geçip savaþa devam ederler. Adanmýþlýðýn, aldatýlmýþlýðýn tablosudur bu Birbirimizi incitmeyelim. Çanakkale de, Diyarbakýrlý ile Denizlili, Karslý ile Aydýnlýsý, Çerkez'i ile Arnavut'u yan yana savaþmýþ ve yan yana kardeþçe yatmaktadýr. Ecdadýmýz o çetin savaþ ortamýnda kendi yarasýna ot basýp, gömleðiyle düþmanýn yarasýný sarmýþtýr. Mehmetçiðin düþmana karþý sergilediði o davranýþýný bugün keþke birbirimize gösterebilsek. Keþke Onlar ölü deðil. Bir köylü çift sürerken saat ve matara bulur. Saat hâlâ doðru zamaný göstermektedir. Rüyada þehit düþen asker köylüye sitem ederek, o saatle ben namaz vakitlerini biliyor, o matara ile de abdest alýyordum. Ama þimdi alamýyorum der. Köylü uyanýr uyanmaz hemen saat ve matarayý aldýðý yere geri koymuþtur. Evet. Onlara ölü demeyiniz. Onlar hala yaþýyor. Onlar hala bize bakýyor. Acaba biz onlarýn yüzüne bakabiliyor muyuz? Çanakkale'yi deðerlendirmek. Japonya hammadde kaynaðýnýn %90'ýný dýþarýdan alan bir ülkedir. Ýki þehrine atom bombasý atýldýktan sonra hýzlý bir kalkýnma hamlesi baþlatýr. Japon heyet Türk diplomata "Bizler çocuklarýmýzý daha küçük iken hýzlý trenlere bindirir, gökdelenlere çýkarýr, nükleer tesislere götürürüz. Sonra Nagazaki ve Hiroþima'ya götürürüz. Eðer güçlü olmazsanýz harabe olan iki þehrimizi göstererek böyle olursunuz deriz. Siz Çanakkale'yi neden deðerlendirmiyorsunuz?" der. Çanakkale'den çýkarýlacak daha çok dersler var" diyerek açýklamasýný tamamladý. aldýðýmýzý bizden sonrakilere iade edeceðiz. Bu vatan için kim bir zerre de olsa hizmet etmiþse bu millet onu þerefle yâd eder.siz bu vatana hiç kimsenin yapmaya bile cesaret edemediði bir hizmet ettiniz.bu millet tarih sahnesinden silininceye kadar sizi þerefle yâd edecek ve sizi hep layýk olduðunuz yerde gönüllerde yaþatacaktýr. Vatan saðolsun, uðruna canlar feda olsun. Þehitlerimizin ruhu þad mekâný cennet olsun..." Ýkaz ve Alarm Sistemlerinin amacý, düþman saldýrýsýný önceden haber almak ve tehlikeye karþý halký uyararak bir takým önlemlerin alýnmasýný saðlamaktýr. Ýkaz ve Alarm iþaretleri: Sarý, kýrmýzý, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile kimyasal savaþ maddeleri tehlikesi alarmý olmak üzere beþe ayrýlýr. 4 'ÝKAZ ve ALARM SÝSTEMÝ' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 1- Sarý Ýkaz: Hava saldýrýsý ihtimali var olduðunu iþaret eden sarý ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur. Bu ikazý duyunca; bina içindeki doðal gaz, hava gazý, elektrik, su ana anahtarlarýný kapatýnýz. Yanan ocak, soba gibi þeyleri söndürünüz, kapý ve pencereleri kapatýp, perdeleri çekiniz, varsa maske, ilkyardým çantasý yoksa gazlý bez, steril pansuman, hazýr pansuman, flaster ve lüzumlu ilaçlar gibi ilk yardým malzemesi, pilli veya transistorlü radyo, el feneri, gemici feneri, gaz ocaðý, mevsime göre palto, manto, pardesü ve diðer giyecekler gibi eþyalarla tabak, bardak, çatal, kaþýk, içme ve kullanma suyu ve diðer ihtiyaçlar daha önceden sýðýnak yerinde hazýrlanmamýþsa sýðýnaða taþýyýnýz. Bu hazýrlýklarý bir kaç gün sýðýnakta kalacaðýnýzý varsayarak yapýnýz. Dýþarýda bulunuyorsanýz; ikaz haberini duyunca hemen sýðýnabileceðiniz bir sýðýnak veya saðlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaþýnýz. Hemen gidilmesi mümkün ise evinize veya iþ yerinize gidiniz. 2- Kýrmýzý Ýkaz: Hava saldýrýsý tehlikesi olduðunu iþaret eden kýrmýzý ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalý siren sesi ile duyurulur. Bu ikazý duyunca; Sarý ikaz sýrasýnda eksik kalanlarý tamamlayýnýz, gerekli olan malzemeleri de yanýnýza alarak hemen sýðýnak yerine gidiniz. Tehlike geçti ikazý verilinceye kadar sakin bir þekilde burada bekleyiniz. Bina dýþýnda bulunuyorsanýz; hemen en yakýn bir sýðýnak veya saðlam bodrum, duvar dibi veya çukur bir yere sýðýnarak saklanýnýz. Tehlike geçti ikazýna kadar sükûnetle bekleyiniz. 3- Radyoaktif Serpinti Ýkazý: Radyoaktif serpinti tehlikesini iþaret eden bu ikaz ise 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur. (Bu ikazla hemen, yukarýda olduðu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sýðýnak veya sýðýnma yerlerine gidiniz. Yapýlacak uyarýlara hazýrlýklý bulununuz.) 4- Kimyasal Savaþ Maddeleri Tehlikesi Ýkazý: Saldýrýnýn kimyasal silahlarla yapýlmasý halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduðu gibi 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile ve Radyo - TV den verilir Bu ikazý duyunca, bulunduðunuz binada sýðýnak veya sýðýnma yeriniz yoksa; Konutlarýn ve iþyerlerinin iç kýsýmlarýnda penceresi az ve korunmaya elveriþli bir bölümü sýðýnma yeri olarak seçiniz. Ýçeriye gaz sýzmasýný önlemek için kapý ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralýklarýný bant macun veya çamaþýr suyuna batýrýlmýþ bezlerle kapatýnýz. Aðýz ve burunu ýslatýlmýþ bez arasýna konulmuþ ýslak pamukla maskeleyiniz. Ýlk yardým malzemeleri, depolanmýþ su ve temiz bezleri alarak sýðýnma yerinde tehlike geçti haberine dek bekleyiniz. Dýþarýda bulunuyorsanýz; en yakýn kapalý yere giriniz, yalnýz kapalý yere girmeden önce, elbiselerinize gaz bulaþmýþ olabileceðinden, elbiselerinizi yýkayýnýz veya deðiþtiriniz, mümkünse naylon torbaya koyunuz. Cildinizi de bol su ile yýkayýnýz. Su yoksa temiz bir bezle bulaþan yeri sürtmeden emdirilerek temizleyiniz. Kimyasal gaza maruz kalmýþ kiþide nefes alma zorluðu, baþ dönmesi, kusma, kýzarýklýk ve gözlerde yanma, þiþme görüldüðünde, yine bol su ile bu bölgeleri yýkayýnýz. Kiþiyi sýcak tutunuz, fazla hareket ettirmeyiniz. En kýsa zamanda tedavi merkezlerine ulaþtýrmaya çalýþýnýz. Kirlenmiþ araç ve gereçlerinizi deterjanlý su veya çamaþýr suyu ile temizleyerek gerekirse kullanýnýz. 5- Tehlike Geçti (Beyaz ikaz ):Tehlike geçti iþareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haberi duyunca sýðýndýðýnýz yerden çýkarak normal yerlerinize dönünüz, yardýma muhtaç olanlar varsa yardým ediniz. ÖZETÝN ÖZETÝ: Bu Ýkaz ve Alarm iþaretlerini tanýmak, tanýtmak ve alýnacak tedbirleri bilmek, olaðanüstü hal ve savaþ durumundan en az zararla çýkmamýzý saðlayacaktýr. Ayrýca; sýðýnaklar her an kullanýlabilir durumda olmalýdýr. Resmi kurumlarda, terminallerde duvarlarda asýlý olan Ýkaz - Alarm iþaretlerini maalesef yeteri kadar tanýmýyoruz. Bunun için topyekün sivil savunma eðitimlerine gereken hassasiyet gösterilmeli, memurundan amirine kadar herkes gönüllü sivil savunmacý olmalý ve bu iþin eðitimcilerine daima destek olunmalýdýr Yoksa Konfüçyüs'ün dediði gibi; ''çan çene çon çene, çinçini çon çene - yazýn yataný kýþýn büvelek tutar!'' Böyle bir durumda vereceðiniz Ýkaz - Alarm eðitimleri asla yeterli olmayacaktýr Bir söz: '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' (Atatürk)

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ SİVİL SAVUNMA NCE YURT ÇAPINDA KURULMUŞ OLAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİNİN AMACI DÜŞMAN SALDIRISINI ÖNCEDEN HABER ALMAK VE TEHLİKEYE KARŞI HALKI UYARARAK BİR TAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASINI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kutlu zafer 100 yaþýnda Vali Kara: Þehitliðin zirvesi Çanakkale

Kutlu zafer 100 yaþýnda Vali Kara: Þehitliðin zirvesi Çanakkale 1 kg ve 400 gramlýk ambalajlar halinde üretilen Çorum Mantýsý, Kemal Öz Mantý markasýyla tüm Türkiye nin beðenisine Kemal Öz Mantý marka oldu 1998 yýlýnda üretime baþlayan Kemal Öz Mantý, gelinen 17 yýllýk

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon

Çorum'a 11 yýlda 647 milyon Vali Baþköy'den "Þehitler Günü" mesajý Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

"Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken,

Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, "Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, gazilerin ise o sýradaðlar üzerinde gaza sancaklarý gibi gururla dalgalandýklarýný

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı