Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir""

Transkript

1 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Toprak sanayicilerinden Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir" Milliyetçi Hareket Partisi eski Ýl Baþkaný Ahmet Ertekin, düzenlediði basýn toplantýsýyla genel seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Ahmet Ertekin, 40 yýla yakýn bir süredir Milliyetçi ve Ülkücü Hareket'in içinde olduðunu ve iki dönem partisinin il baþkanlýðý da olmak üzere çeþitli kademelerde görev yaptýðýný söyledi. SAYFA 10 DA Ahmet Ertekin Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir ve hastane ekibi Yaþlýlar Haftasý nedeniyle, huzur evini ziyaret ettiler. Hastaneden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre k yaþlýlarla sohbet eden ve onlarýn dertlerini dinleyen Sinan Zehir yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesini Stratejik Planý'na kendisine hedef olarak belirleyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu amaçla daha önce hayata geçirdiði ve Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan desteklenen Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Gýda Ýþleme 1110 hastaya Evde Saðlýk Hizmeti veriliyor Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi 4 yaþýnda SAYFA 3 TE Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinin 4. kuruluþ yýldönümü Velipaþa Konaðý'nda kadýnlarýn katýldýðý törenle kutlandý.belediyeden program hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü... SAYFA 9 DA Makineleri'nin yaný sýra Toprak Sanayi Sektörü için de Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. SAYFA 5 TE AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Öðrenci Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Mahmut Öztemiz, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Þehitlikte duygulu anlar 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma günü nedeniyle Þehitlik Anýtýnda tören düzenledi. Törene Vali Ahmet Kara, CHP Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman, Ali Deniz Sürmen, Hamdi Bolat, Adam Saçan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül... Kurulu Üyesi Ayhan Anýz, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýsmail Köylüoðullarý ile birlikte hem KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE "KYK yurt kapasitesinde ülke ortalamasýnýn üstündeyiz" Muharrem Þemsek milletvekili aday adaylýðýný açýkladý MHP eski Genel Baþkan Yardýmcýsý, Genel Sekreteri, MHP Kurucu Üyesi ve 19. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek düzenlediði basýn toplantýsýnda milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. 720 dakika sonra gelen galibiyet Çorum belediyespor geçtiðimiz Salý günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk ettiði Niðde belediyespor'u Berat'ýn 2 penaltý ve Çaðlar'ýn attýðý goller ile 3-1 maðlup ederek, 720 dakika sonra sahasýnda galip geldi. Sportmence Eller 3 bin 500 þehit için semaya kalktý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programý düzenlendi. SAYFA 9 DA SAYFA 12 DE SAYFA 6 DA Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Hafýz Hasan Gültekin

2 2 Ýmsâk : 04:13 Güneþ : 05:39 Öðle : 11:55 Ýkindi : 15:16 Akþam : 17:59 Yatsý : 19:18 AJANDA Meclis'in Ankara'da toplanacaðýnýn M.Kemal tarafýndan ilaný (1920) - BM kararý ile Libya'ya NATO'nun müdahalesi (2011) HATIRLATMA: GÜNEÞ TUTULMASI Yarýn Tam Güneþ tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülebilecektir. Baþlangýcý: 11.10, Ortasý: 12.17, Sonu: Günün Þiiri KÖPÜK'TEN Portakal büyüsüdür yalayan seni beni Kentte baþlarken gece horozun terk ettiði Bir kadýný havlýyor taþýyor o ýssýz Sezai KARAKOÇ köpekler ki Kýrmýzý bir karpuzun ortasýndan kesilen o köpekler ki Deniz mi dedin ne denizi Ben Kristof Kolomb'un uþaðý deðilim Ben ýrmakçýyým denizci deðilim Kulaðýmda ne bir aþk ne de bir kürek sesi Bir meydan uðultusu barbar bir inþaat sesi Bir kere kente girdin Bir kadýný al onu yont yont anne olsun Her kadýn acýma anýtý bir anne olsun Çocuklara açýlan mavi kýrmýzý pencere anne Sen bu þehrin sokaklarýndan geç sonsuz pencerelerle Bir insaný al onu çöz çöz çocuk olsun Ve sonra yýpratýlan ne Mavi bir alýkonan Bu köpekler neyi havlýyor hangi kadýný Bu horozlar neyi ürperiyor çocuklarý mý Sabah ki marul ortasý kýrýlan bir gemi direkte Vakit çiçek bozuðu bir akþam terkisi Bana ayrýlan hangi Arap atýnýn terkisi Hangi çadýr düþüncesi ve çöl Bir mermerin rüzgârdaki savruluþu çöl Kadýn giyeceklerinin kývranýþý kýzýlda Bir kýrmýzý biber salgýný develer Yeter suyun anýtlaþmasý çelik çelik biatý HAVA DURUMU "Çanakkale Zaferi, imanýmýzý tazeleme fýrsatý vermiþtir" Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Dr. Zekeriya Iþýk, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle bir açýklama yaptý. Açýklamasýna, "Tam bir asýr önce bugün sadece Anadolu, Ýstanbul ve Rumeli'de deðil bütün Ýslam dünyasýnda hatta asýrlardýr sömürge altýnda olan diðer ülke ve toplumlarda büyük bir sevinç ve heyecan yaratan bu küresel ölçekli þanlý zafer, vataný ve imaný kurtarmýþ olmanýn haklý gururuyla büyük bir coþku yaratmýþtý" diyerek baþlayan Zekeriya Iþýk, "Çanakkale böylece sadece ulusal, bölgesel, küresel anlamda dünya tarihine yön veren mühim bir hadise olarak kalmamýþ menþei asýrlar öncesine dayanan Batý'nýn Doðu'yu tahakkümü altýna alma, Doðu'yu yeniden medeniyet sahasýnýn bir parçasý haline getiren Ýslam'ý ve onun tek siyasal organizasyonu olan altý asýrlýk Osmanlý Ýmparatorluðu'nu tasfiye etme giriþimlerini de geçersiz kýlmýþtýr. Anlaþýlacaðý üzere bugün altýný kalýn çizgilerle çizmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi resmin bütününe iþaret eden yerel olmaktan çok küresel bir perspektifle hadiseye yaklaþýlmasý gereðidir" Çanakkale Zaferi yakýn tarihimizden bu günlere durmadan birlik, bütünlük, kardeþlik, yardýmlaþma, dayanýþma, vatan, bayrak, din, namus gibi temel noktalar zemininde birlikte yaþama ve mücadele etme azmi ve ruhu üfleye dururken söz konusu hamasiyetçi yaklaþýmýn bu durumu dahi layýkýyla idrak edemememize yol açtýðýný dile getiren Iþýk, "Çünkü herkesin duygularýný zenginleþtiren hamasiyet kaynaklarý ayný deðildir. Aslýnda farklýlýklarý olan bir Çanakkale anlayýþý ve algýsýnýn oluþmasýnda bir yere kadar bir mahzur olmamakla birlikte bu farklý algýlarýn yer yer bir tefrikaya kadar gidebilmesi iþte burasý çok vahim ve bir o kadar da düþündürücüdür. Mesela þehitlerin hangi þehirden geldikleri ve þehit sayýlarýnýn yok o kadar deðil de bu kadar olmasý gibi hadiseleri tarihsel ve konjoktürel mecraðýndan baðýmsýz olarak ele alan bir takým deðerlendirmeler olaylarýn akademik düzlemde Dr. Zekeriya Iþýk ele alýnmamasýndan kaynaklandýðý gibi þu ana kadar böylesi bir perspektifin henüz oluþturulamadýðýný göstermesi açýsýndan da son derece önemlidir. Oysaki Çanakkale, asýrlar önce dünyaya yeni bir kardeþlik hukuku tanýmlamasý getiren ve onu pratiðe dökerek canlý bir organizmaya çeviren Hz. Peygamber'i selamlamakta ve onun sünnetiyle hareket edilerek ulaþýlan bir zaferi haykýrmaktadýr: "Müminler ancak kardeþtirler". Oysaki modern insan bugün ayný soydan gelmenin hatta ayný anne ve babadan doðmuþ olmanýn bile kardeþlik için yetmediðini, yetemeyeceðini oldukça vahim ve kesif yaþam örnekleriyle bize sunmaktadýr. Çanakkale ise Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Abhaza vs. bütün þehitleri yanyana, üstü üste gömülen topraklarýnda koyun koyuna bir asýrdýr misafir etmekte ve kardeþ olmanýn daha esaslý bir yolu olduðunu bütün insanlýða haykýrmaktadýr. Ýþte o yol kanlarýn bir birine karýþtýðý, çatýlý kemiklerin bir birine geçtiði ilahi ve ruhani bir motivasyonla ayný siperden ayný mezara gidildiði insanlýk tarihinin ender görebileceði bir kardeþlik yoludur. Ýþte bugün bütün zorluklara fakirleþtirmeyi, daðýtmayý, parçalamayý ve mecbur etmeyi amaçlayan tuzaklarla dolu projelere raðmen milletimizi ayakta tutan bu pratiðe dökülmek suretiyle kanýtsanmýþ olan yüksek ruhtur. Nihayetinde bir asýr önce bu günlerde küresel bir projenin operasyonel uygulamalarýndan birisi aziz þehitlerimizin ve gazilerimizin büyük iman, azim ve cesaretleriyle zaafa ve hayal kýrýklýðýna uðratýlmýþ, bundan sonrasý için bizlere büyük bir cesaret ve özgüven aþýlamýþ, imanýmýzý tazeleme fýrsatý vermiþtir. Onlara ne kadar minnet duysak, bize canlarý pahasýna emanet ettikleri bu aziz vatana, onlarýn koruduklarý ve kurduklarý bu devlete gece, gündüz demeden ne kadar çok adanmýþlýk ruhuyla, birlik bütünlük ve dayanýþma bilinciyle hizmet etsek azdýr. Bütün þehitlerimize ve ahirete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hangi zamanda hangi savaþ ve mücadelede olursa olsun hayatta olan gazilerimize hayýrlý ve uzun ömürler diliyor, Rabbimden Çanakkle'yi merak ederek, okuyarak, öðrenerek ve idrak ederek anlamayý bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6236 2,6239 EUR 2,7822 2,7836 STERLiN 3,8428 3, JPY YENi 2,1650 2,1654 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi ÝÞKUR Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý yapacak ÝÞKUR Þube Müdürü Tuncay Üstün Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan 2015 Yýlý 16 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý gerçekleþtirileceðini belirtti. Konu hakkýnda yazýlý açýklama yapan Tuncay Üstün, araþtýrma kapsamýnda 1068 iþyerinin ziyaret edileceðini kaydetti. Çorum'un tamamýnda gerçekleþtirilecek talep araþtýrmasý ile iþgücünün yapýsý, sektörler bazýnda çalýþanlarýn mesleklere ve cinsiyete göre daðýlýmlarý, ihtiyaç duyulan iþgücü için talep edilen eðitim ve beceri durumlarý, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2016 yýlý ortasýnda iþgücü piyasasýnda mesleki deðiþim beklentilerine iliþkin bilgilerin derleneceðini dile getiren Üstün, "Bu çalýþma ile birlikte Çorum iþgücü piyasasýnýn fotoðrafý çekilecek ve açýk iþ oraný hesaplanacaktýr. Çorum ilinde sektörlerin iþgücü ihtiyacý tespit edilecektir. Uluslararasý sektörel ve mesleki sýnýflandýrmalar kullanýlarak yapýlacak araþtýrmada tamsayým yöntemi ile çalýþýlacaktýr. Çalýþma baþýndan sonuna kadar Genel Müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. Ýþyeri ziyaretleri "her iþsize, her iþverene bir danýþman" sloganýyla istihdam edilen, Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý marifetiyle gerçekleþtirilecektir. Saha çalýþmasý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) ile birlikte tespit edilen 2+ istihdamlý 36 iþyerinde ve 10+ istihdamlý 1034 iþyerinde gerçekleþtirilecektir. Alan uygulamasý bizzat Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü personeli tarafýndan iþyerleri ziyaret edilerek gerçekleþtirilecektir. Çalýþma sonucunda il düzeyinde sektörel olarak istatistiksel olarak anlamlý tahminler üretilecektir. Çalýþma sonuçlarýnýn raporlaþtýrýlmasý yine ÝÞKUR personeli tarafýndan gerçekleþtirilecektir. Çalýþmanýn sonuç raporunda Çorum iþgücü piyasasý talep yönüyle ele alýnacaktýr. Aktif Ýstihdam Politikalarýnýn, özellikle iþgücü yetiþtirme kurslarýnýn tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlmasý planlanmaktadýr. Araþtýrmanýn, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýna, çalýþma hayatýnýn tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araþtýrmacýlara ve tüm kamuoyuna faydalý olmasý beklenmektedir" YÝTÝK Seri :GA no: Seri :CS no: Seri :FP no: nolu perakende satýþ fiþlerimi kaybettim. Hükümsüzdür. Elvan Çelebi Dölcü Tc: YÝTÝK OO nolu faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Karagöz Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Ýlk Adým Ofset Sancaktar Ýþ Merk. Bodrum Kat Tel+Fax: Gsm: Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanýný yaþýyoruz" 1110 hastaya Evde Saðlýk Hizmeti veriliyor Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Sinan Zehir ve hastane ekibi Yaþlýlar Haftasý nedeniyle, huzur evini ziyaret ettiler. Hastaneden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre k yaþlýlarla sohbet eden ve onlarýn dertlerini dinleyen Sinan Zehir yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmet ile geçirmiþ insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý vardýr. Bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de yaþlý nüfus artmaktadýr. Bu artýþ yaþlýlýkla beraber önemli sosyal ve týbbi sorunlarý da beraberinde getirmektedir. Ýlimizdeki eðitim ve araþtýrma hastanesi, sahip olduðu teknik donaným ve uzman kadrosuyla yaþlýlarýmýza da her türlü týbbi desteði saðlamaktadýr. Geçmiþine sahip çýkamayan geleceðine de sahip çýkamaz, yaþlýlarýmýzý sadece bir hafta deðil hergün hatýrlamamýz gerekir. Hastanemize müracaat eden tüm 65 yaþ üstü hastalarýmýz saðlýk hizmetlerinden ivedi olarak öncelikli hizmet almaktadýrlar.ayrýca Hastanemiz bünyesinde bulunan Evde Saðlýk Hizmetleri Birimi (EVSAB) ile de yaþlýlarýmýza kendi mekanlarýnda saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. EVSAB'da; 6 hemþire, 5 saðlýk memuru, 1 uzman doktor görev yapmaktadýr. 4 hizmet aracý ile her gün 4 ekip hasta ziyaretine çýkmaktadýr. Bu birimden yataða baðýmlý hastalar, son dönem kanser hastalarý, aðýr solunum sistemi hastalýðý olanlar, bedensel engeli nedeniyle týbbi desteðe ihtiyacý olan hastalar faydalanmaktadýr" Evde Saðlýk Hizmetleri Birimine kayýtlý 1110 hasta bulunduðunu dile getiren Zehir, "EVSAB randevu sistemi ile mesai saatlerinde görev yapmakta olup, daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuþ olan taný ve planlanan tedavi çerçevesinde, kiþinin bulunduðu ev ortamýnda muayene, tetkik, tedavi, týbbi bakým ve rehabilitasyon hizmetlerini vermektedir. Bu birimimize baþvurular, hasta yakýnlarý tarafýndan hastane evde saðlýk hizmetleri birimi baþvuru formu doldurularak yapýlmaktadýr. Ayrýca, nolu telefondan Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesindeki koordinasyon birimine de yapýlabilmektedir. Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olarak yaþlýlarýmýzla beraber tüm halkýmýza en iyi hizmeti ve kaliteyi hýzlý þekilde sunabilmek için elimizdeki tüm ekipmanlarla birlikte gece gündüz çalýþmaktayýz ve bundan sonra da çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýmladý. Kýlýç, mesajýnda milletimizi yok etmeye, ülkemizin parçalamaya niyetlenen zamanýn en güçlü devletlerine karþý vermiþ olduðumuz, tarihte eþine az rastlanýr bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümünü kutlamanýn gurur ve heyecaný içerisinde olduklarýný söyledi. Çanakkale Zaferi'nin yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akýþýný deðiþtiren 'bizi tarihten silemezsiniz' dedirten elindeki çok kýsýtlý imkanlara raðmen dünyanýn bütün ordularýnýn birleþerek topyekun saldýrdýklarý bir savaþta yapýlan varoluþ mücadelesi olduðunu kaydeden Yalçýn Kýlýç, mesajýnýn devamýnda þunlarý kaydetti: "Türk milleti bu mücadele sonunda birlik ve beraberlik ruhu içerisinde baðýmsýzlýðýndan vazgeçmeyeceðini bir kez daha dünyaya ilan etmiþtir. Ülkenin her köþesinden gelerek ayný duygu ve düþünce etrafýnda birleþerek millet olma bilincine eriþmek için hep beraber bir direniþ gösterilmiþ, savunmasý yapýlan toprak yurt edinilmiþtir. Bizlere düþen bütün fertleriyle el ele verilerek canýmýzý, kanýmýzý feda ederek kazandýðýmýz bu vataný korumak, bu kutsal emanete sahip çýkmaktýr. Bu duygularla baþta Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaþlarý olmak üzere Türk milletinin bölünmez bütünlüðü uðruna hayatlarýný feda eden aziz þehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve þükranla anýyorum." "KYK yurt kapasitesinde ülke ortalamasýnýn üstündeyiz" Halkbank Müdürü Karabay'dan TSO'ya ziyaret Halkbank Çorum Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay, TSO'ya tanýþma ziyaretinde bulundu. Þube yetkilileri ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette Karabay, Çorum'da çalýþmayý hayal ettiðini ve bu hayalin gerçekleþmesinden dolayý çok mutlu olduðunu söyledi.tso'dan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'un gerek Organize Sanayi Bölgesi, gerekse esnaf ve sanatkârlarýyla bölgenin örnek kentlerinden biri olduðunu ifade eden Karabay, ilin geliþimi için kendisinin de üzerine düþeni yapacaðýný ifade etti. Çorum'u bir yatýrýmcý þehri olarak gördüðünü, dolayýsýyla Çorum'un bankacýlýk hizmetleri açýsýndan verimli bir il olduðunu ifade eden Karabay, "Halkbank, üreticilerin ve iþ dünyasýnýn yanýnda olan bir bankadýr. Halkbank, benden önceki dönemde ilimize ciddi manada katma deðer üretmiþtir. Ben de bu katma deðerin artmasý için elimden geleni yapacaðým" TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Kredi Garanti Fonu'nun Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde bölgeye hizmet verdiðini belirterek, Halkbank'ýn; kredilerini Kredi Garanti Fonu aracýlýðýyla vermesini talep etti. Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay'a teþekkür ederek, görevinde baþarýlar diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akþemseddin Öðrenci Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Mahmut Öztemiz, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Anýz, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýsmail Köylüoðullarý ile birlikte hem KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti ve burada düzenlenen "Çanakkale Son Kale" adlý programa katýldý. Üniversite öðrencilerinin yoðun ilgi ve katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen programda, duygu dolu anlar yaþandý. Program sonrasý heyet halinde KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu'nun makamýna geçildi. Ziyaret sýrasýnda KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve beraberindeki heyet, yurdun bulunduðu durum ve yapýlan yatýrýmlarý deðerlendirdi. "YURTLARIN KONFORU EV SICAKLIÐINI ARATMIYOR" Bekiroðlu, KYK yurtlarýnda kalan öðrencilerin yaþama alanlarýnýn daha elveriþli hale gelmesi için hükümetin otel konforunda yaþam standartlarýna uygun seviyede barýnma, yemek, dinlenme, ders çalýþma gibi imkanlarý gençlere sunduðunu, öðrencilerin ev sýcaklýðýný aratmayan mekanlarda barýnmasý için gereken tüm çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. AK Parti Hükümeti öncesinde yýllarý arasýnda Çorum KYK yurtlarýnda barýnan öðrenci sayýsý 1000 iken günümüzde 4246'ya çýktýðýna dikkati çeken Bekiroðlu, "Þehir merkezimizde Hitit Kýz Öðrenci Yurdu D Blok 150 kiþilik, Hitit Kýz Öðrenci Yurdu E Blok 285 kiþilik, KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu A-B Blok 759 kiþilik, KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu 252 kiþilik, KYK Osmancýk Öðrenci Yurdu 300 kiþilik olmak üzere hizmetlerini sürdürmektedir. Çorum'da inþaatý devam eden ve 2015 Temmuz ayýnda hizmete girecek 1500 kiþilik kapasite ile toplamda 4246 kiþilik öðrencimizin kalabileceði yurtlar oluþturulmuþtur" Bekiroðlu, 1961 yýlýndan 2003 yýlýna kadar olan 42 yýlda Çorum'a 1000 kiþilik yurt kazandýrýlmýþken, AK Parti hükümetleri döneminde 3246 kiþilik yurt ilavesi yapýldýðýný ve toplam 4246 kiþilik kapasiteye ulaþýldýðýný kaydetti. Rumi Bekiroðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Gençlik; toplumun en dinamik kesimidir. Ülkelerin geleceði ve kalkýnmasýnda etkin rol oynayacak bu seçkin grubun çok iyi yetiþtirilmesi ve sorunlarýna eðilinmesi bugün daha da büyük bir önem taþýmaktadýr. Bu dinamik yapýyý bünyesinde barýndýran üniversite gençliðine sahip çýkma adýna, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü, YURTKUR; yükseköðrenim öðrencilerinin öðrenimlerine; çaðdaþ ve güvenilir barýnma, beslenme, kredi/burs imkânlarýyla devam etmeleri, yurtlarda gerçekleþtirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kiþisel geliþimlerine sosyal devlet yaklaþýmýyla katkýda bulunmak amacýyla, hizmetlerine devam etmektedir. Bir dönem üniversite öðrencilerinin mecbur kalmadýkça tercih etmedikleri, küçük bir odada onlarca kiþinin barýndýðý mekânlar olarak bilinen KYK yurtlarý, son yýllarda yapýlan ciddi atýlým ve yatýrýmlarla, kaydettiði kalite artýþý, modern imkanlarý sayesinde artýk devletin sýcaklýðýyla üniversitelileri tanýþtýran seçkin bir kurum haline gelmiþtir. Sahip olduðu ve sunduðu imkânlarla ve özellikle son 10 yýlda kaydedilen geliþmelerle öðrencilerine adeta "5 yýldýzlý otel" konforu yaþatmaktadýr." "ÇORUM, TÜRKÝYE ORTALAMASININ ÜZE- RÝNDE" KYK Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu ise Çorum'daki üniversite öðrencisi ile ildeki KYK yurt kapasitesi orantýsý açýsýndan deðerlendirme yapýldýðýnda Çorum'un Türkiye ortalamasýnýn çok çok üzerinde olduðunu vurguladý. Kavuncu, "2015 Mart ayý itibariyle Çorum'da KYK Öðrenci Yurtlarýnda barýnmak için müracaatta bulunan öðrencilerimizin tamamýný barýndýrabilecek durumdayýz. Alýnan tedbirler, yapýlan planlamalar nedeniyle önümüzdeki yýl þehrimizde, üniversitemizde yükseköðrenimde yurt barýnma sorunu yaþanmayacaktýr" Kavuncu, açýklamasýnýn devamýnda þu bilgileri verdi: "KYK Yurtlarýnda barýnan öðrencilerin, dersleri dýþýndaki serbest zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirmeleri, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden geliþmelerini saðlamak, aralarýnda dostluk, kardeþlik duygularýný geliþtirmek amacýyla, liderlik ve kiþisel geliþim seminerleri, farkýndalýk konferanslarý, kariyer sohbetleri, atölye çalýþmalarý ve daha birçok kurs ve etkinlik ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, bölgeler ve yurtlar arasý yarýþma ve turnuvalar yapýlmaktadýr. Ayrýca, psikososyal servislerde öðrencilere koruyucu ruh saðlýðý hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayýt yaptýran öðrencilere uyum saðlamalarý maksadýyla oryantasyon programlarý düzenlenmektedir."

4 "Çanakkale Zaferi, saðlam irade ve sarsýlmaz imanýn ürünüdür" Av. Altan Akpýnar "Çanakkale tüm mazlum uluslarýn emperyalizme karþý ilk zaferidir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda "Çanakkale Savaþý Türk tarihinin en þerefli sayfalarýný dolduran bir zafer destanýdýr. Mustafa Kemal'i Anafartalar Kahramaný olarak tanýyan Türk halký, 19 Mayýs'- ta "bu benim kahraman komutanýmdý" diyerek onun etrafýnda kenetlenip Ýstiklal Savaþý'na katýlmýþtýr. Ýþte bu destan sonrasýnda Mustafa Kemal, Türk askerinin cesaretini, içindeki vatan sevgisini, fedakarlýðýný yakýndan gözlemleyip Kurtuluþ Savaþý'nýn sonucunda baðýmsýzlýk olacaðýna inanmýþtýr" "Çanakkale Savaþý sadece topla tüfekle deðil, inanç ve imanla yapýlmýþtýr" diyen Akpýnar, "Batýlý devletler bunu bilmedikleri ve Osmanlý'ya "hasta adam" gözüyle baktýklarý için savaþýn sonucunu çok kolay bir galibiyet gibi görüyorlardý. Türk askeri, Mustafa Kemal' in askeri dehasýný, kanýnýn son damlasý ile birleþtirerek savaþtý ve hiç beklemedikleri bir vurgun yaptý düþmana. Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Tüm mazlum uluslarýn emperyalizme karþý ilk zaferidir. 15'lilerin zaferidir Çanakkale. Aðýtlar yazýlmýþtýr, türküler yazýlmýþtýr Çanakkale hakkýnda. Senin benim olmadýðý, bizim olduðumuz; yokluklar içindeki bir milletin, çaðýn en güçlü devlet ve silahlarýna topyekün direniþinin gerçek bir destanýdýr. Bu destanýn her satýrýnda insanlýk onuru vardýr. Bu onur, düþmana sadece silahlý mücadelede deðil, verdiði insanlýk dersi örnekleriyle de baþ eðdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir.girdiði çatýþmada yaraladýðý düþman askerini canýný tehlikeye atarak, sýrtýna alýp düþman siperlerine kadar götürme cesaretini gösteren Mehmetçik, düþmanýn her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran býrakacak kadar asil bir davranýþ sergileyerek, savaþýn yalnýzca öldürmekten ibaret olmadýðýný tüm dünyaya bir kez daha hatýrlatmýþtýr" þeklinde kaydetti. Akpýnar açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Çanakkale Zaferi ile birlikte, Þehitler Günü olarak da kutladýðýmýz bu anlamlý zafer gününde, kutsal vatan topraklarýný canlarý pahasýna müdafaa ederek þehitlik mertebesine ve onuruna eriþen aziz þehitlerimizi minnet ve þükranla anýyoruz. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armaðan eden, baþta Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarý olmak üzere; bu mücadeleye iþtirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarýný, onu her þeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanlarý uðruna hayatlarýný feda eden bütün þehitlerimizi bir kez daha rahmet ve þükranla anýyor, ruhlarý þad olsun diyoruz." Þahin'den, Çanakkale Zaferi açýklamasý Adem Duru Çorum Diyanet Mensuplarý Dernek Baþkaný Adem Duru, Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Savaþlarda düþmana kýlýç sallayan atalarýn torunlarý, bugün maçta birbirine döner býçaðý sallar hale gelmiþtir. Tarih hüzünle, gururla anmak için deðil, ders çýkarmak için vardýr. Tarih üzerinde yatmak için bir hamak deðil, iyice analiz edilerek yapýlmasý gerekeni yapmaktýr. Ne hazindir ki savaþlarda kýlýç sallayan atalarýn torunlarý, günümüzde maçta birbirine döner býçaðý sallar hale gelmiþtir" "Tarih þuuru kazanmayan bir gençlik bu vatana ne verebilir? Osmanlý tarihinde ilk defa liseler, üniversiteler ve medreseler mezun verememiþtir. Mustafa Kemal "Biz Çanakkale'de bir darülfünun gömdük" demiþtir. Metrekareye 6 bin merminin düþtüðü ve mermilerin havada çarpýþtýðý Çanakkale zaferi, tarihimiz açýsýndan önemli bir dönüm noktasýdýr" diyerek açýklamasýna devam eden Duru, "Atýn burnundan çýkan buharla arpalarý yumuþatýp yediler. Askerimiz atlarýn baþýna geçirilen saman torbasýnýn burun kýsmýna cep dikmiþtir. Atýn burnundan çýkan buharla o cepteki arpalar yumuþamakta, yumuþayan arpalar yenilerek savaþa devam edilmektedir. Baþýmýzý iki elimizin arasýna alýp düþünmeliyiz. Ülkemiz, tankýný, uçaðýný dýþ devletlere modernize ettirirken, yabancý yapýmý Heronlar en hayati durumlarda kullanýlýrken! Neslimiz hayatýmýn anlamý yok, amacým yok, niye çalýþayým ki? Diyorsa baþýmýzý iki elimizin arasýna alýp düþünmeliyiz. Kuþ Gribi, Kýrým Kongo, Domuz Gribi gibi hastalýklarýn üretildiði ve biyolojik savaþlarýn yapýldýðý dünyamýzda, Japon bilim adamlarý laboratuvarlara kapanýp bir haftada bu hastalýklarýn aþýsýný bulup seri üretime geçerken, benim ülkem yüz milyonlarca dolarlýk ilaç sipariþ ediyorsa ve bu durum neslimizi rahatsýz etmiyorsa bir kere daha düþünmeli, neslin eðitimiyle ilgili planlar yapmalý ve hemen harekete geçilmelidir. Aldatýlmayacaðýz ve kullanýlmayacaðýz. Fransýz, Ýskoç, Ýrlandalý, Afrikalý, Senegalli, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Þahin, milletlerin tarihinde sadece o milletin tarihini deðil, medeniyetlerin akýþýný, tarihin yönünü, insanlýðýn ufkunu da deðiþtiren çok önemli kilometre taþlarý bulunduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Bu vatan sizden bize emanet, biz sahibi deðil bekçileriyiz, sizden Av. Fatih Maden AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Av. Fatih Maden, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü sebebiyle bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamasýna, "Bir asýr önce ecdadýmýz, bütün yoksulluklara ve olumsuzluklara raðmen gövdesini vataný için, milleti için, imaný için siper ederek, Çanakkale'de caný pahasýna büyük bir zafer kazanmýþtýr" diyerek baþlayan Fatih Maden, "Ýslam sancaðýný asýrlardýr korumak ve daha ileriye taþýmak gibi tarihi bir misyon üstlenen necip milletimiz, o günlerde de hilalin nakþedildiði bayraðýmýz ve vatanýmýz üzerine oynanan oyunlara karþý saðlam bir irade ve sarsýlmaz bir iman ile karþý koymuþtur. Cihadý farz, þehitliði ve gaziliði ise iki cihanda büyük bir þeref ve onur payesi olarak gören ecdadýmýz Ýstanbul'dan Baðdat'a, Halep'e, Ardahan'dan Diyarbakýr, Adana, Mersin'e, Çorum'dan Kosova, Bosna, Üsküp'e kadar mahþeri bir kalabalýkla ölüm yeminleri etmiþçesine dünyanýn en adaletsiz savaþýnda düþmaný dize getirmeyi vatanýmýzý ve bayraðýmýzý kurtarmayý baþarmýþtýr" Maden açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu kutlu günde bütün þehitlerimizi ve ebedi hayata intikal etmiþ olan gazilerimizi minnetle anýyor, rahmetle yad ediyorum. Vatanýmýza, milletimize hizmet eden gazilerimize de uzun ve saðlýklý bir ömür diliyorum." "Tarih þuuru kazanmayan bir gençlik vatana ne verebilir?" Hint, Nepal, Anzak (Avusturya-Yeni Zelanda) ne iþleri vardý Çanakkale'de? Ýngiliz ve Fransýzlar; Hintlileri, Yeni Zelanda ve Afrikalýlarý öne sürdüler. Fransýz üniformalý zencinin öldükten sonra cebinden Kuran çýkmasý düþündürücüdür. Cephede Sabah ezaný okunurken Mehmetçik'e karþý siperden bir taþ gelir. Taþta kâðýt sarýlýdýr. Kâðýt üzerinde biz Hindistanlý Müslüman askerleriz. Ýngilizler Almanlardan Osmanlýyý kurtaracaðýz dediler. Siz kimsiniz? Durum anlaþýlýnca bizim tarafa geçip savaþa devam ederler. Adanmýþlýðýn, aldatýlmýþlýðýn tablosudur bu Birbirimizi incitmeyelim. Çanakkale de, Diyarbakýrlý ile Denizlili, Karslý ile Aydýnlýsý, Çerkez'i ile Arnavut'u yan yana savaþmýþ ve yan yana kardeþçe yatmaktadýr. Ecdadýmýz o çetin savaþ ortamýnda kendi yarasýna ot basýp, gömleðiyle düþmanýn yarasýný sarmýþtýr. Mehmetçiðin düþmana karþý sergilediði o davranýþýný bugün keþke birbirimize gösterebilsek. Keþke Onlar ölü deðil. Bir köylü çift sürerken saat ve matara bulur. Saat hâlâ doðru zamaný göstermektedir. Rüyada þehit düþen asker köylüye sitem ederek, o saatle ben namaz vakitlerini biliyor, o matara ile de abdest alýyordum. Ama þimdi alamýyorum der. Köylü uyanýr uyanmaz hemen saat ve matarayý aldýðý yere geri koymuþtur. Evet. Onlara ölü demeyiniz. Onlar hala yaþýyor. Onlar hala bize bakýyor. Acaba biz onlarýn yüzüne bakabiliyor muyuz? Çanakkale'yi deðerlendirmek. Japonya hammadde kaynaðýnýn %90'ýný dýþarýdan alan bir ülkedir. Ýki þehrine atom bombasý atýldýktan sonra hýzlý bir kalkýnma hamlesi baþlatýr. Japon heyet Türk diplomata "Bizler çocuklarýmýzý daha küçük iken hýzlý trenlere bindirir, gökdelenlere çýkarýr, nükleer tesislere götürürüz. Sonra Nagazaki ve Hiroþima'ya götürürüz. Eðer güçlü olmazsanýz harabe olan iki þehrimizi göstererek böyle olursunuz deriz. Siz Çanakkale'yi neden deðerlendirmiyorsunuz?" der. Çanakkale'den çýkarýlacak daha çok dersler var" diyerek açýklamasýný tamamladý. aldýðýmýzý bizden sonrakilere iade edeceðiz. Bu vatan için kim bir zerre de olsa hizmet etmiþse bu millet onu þerefle yâd eder.siz bu vatana hiç kimsenin yapmaya bile cesaret edemediði bir hizmet ettiniz.bu millet tarih sahnesinden silininceye kadar sizi þerefle yâd edecek ve sizi hep layýk olduðunuz yerde gönüllerde yaþatacaktýr. Vatan saðolsun, uðruna canlar feda olsun. Þehitlerimizin ruhu þad mekâný cennet olsun..." Ýkaz ve Alarm Sistemlerinin amacý, düþman saldýrýsýný önceden haber almak ve tehlikeye karþý halký uyararak bir takým önlemlerin alýnmasýný saðlamaktýr. Ýkaz ve Alarm iþaretleri: Sarý, kýrmýzý, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile kimyasal savaþ maddeleri tehlikesi alarmý olmak üzere beþe ayrýlýr. 4 'ÝKAZ ve ALARM SÝSTEMÝ' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 1- Sarý Ýkaz: Hava saldýrýsý ihtimali var olduðunu iþaret eden sarý ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur. Bu ikazý duyunca; bina içindeki doðal gaz, hava gazý, elektrik, su ana anahtarlarýný kapatýnýz. Yanan ocak, soba gibi þeyleri söndürünüz, kapý ve pencereleri kapatýp, perdeleri çekiniz, varsa maske, ilkyardým çantasý yoksa gazlý bez, steril pansuman, hazýr pansuman, flaster ve lüzumlu ilaçlar gibi ilk yardým malzemesi, pilli veya transistorlü radyo, el feneri, gemici feneri, gaz ocaðý, mevsime göre palto, manto, pardesü ve diðer giyecekler gibi eþyalarla tabak, bardak, çatal, kaþýk, içme ve kullanma suyu ve diðer ihtiyaçlar daha önceden sýðýnak yerinde hazýrlanmamýþsa sýðýnaða taþýyýnýz. Bu hazýrlýklarý bir kaç gün sýðýnakta kalacaðýnýzý varsayarak yapýnýz. Dýþarýda bulunuyorsanýz; ikaz haberini duyunca hemen sýðýnabileceðiniz bir sýðýnak veya saðlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaþýnýz. Hemen gidilmesi mümkün ise evinize veya iþ yerinize gidiniz. 2- Kýrmýzý Ýkaz: Hava saldýrýsý tehlikesi olduðunu iþaret eden kýrmýzý ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalý siren sesi ile duyurulur. Bu ikazý duyunca; Sarý ikaz sýrasýnda eksik kalanlarý tamamlayýnýz, gerekli olan malzemeleri de yanýnýza alarak hemen sýðýnak yerine gidiniz. Tehlike geçti ikazý verilinceye kadar sakin bir þekilde burada bekleyiniz. Bina dýþýnda bulunuyorsanýz; hemen en yakýn bir sýðýnak veya saðlam bodrum, duvar dibi veya çukur bir yere sýðýnarak saklanýnýz. Tehlike geçti ikazýna kadar sükûnetle bekleyiniz. 3- Radyoaktif Serpinti Ýkazý: Radyoaktif serpinti tehlikesini iþaret eden bu ikaz ise 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur. (Bu ikazla hemen, yukarýda olduðu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sýðýnak veya sýðýnma yerlerine gidiniz. Yapýlacak uyarýlara hazýrlýklý bulununuz.) 4- Kimyasal Savaþ Maddeleri Tehlikesi Ýkazý: Saldýrýnýn kimyasal silahlarla yapýlmasý halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduðu gibi 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile ve Radyo - TV den verilir Bu ikazý duyunca, bulunduðunuz binada sýðýnak veya sýðýnma yeriniz yoksa; Konutlarýn ve iþyerlerinin iç kýsýmlarýnda penceresi az ve korunmaya elveriþli bir bölümü sýðýnma yeri olarak seçiniz. Ýçeriye gaz sýzmasýný önlemek için kapý ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralýklarýný bant macun veya çamaþýr suyuna batýrýlmýþ bezlerle kapatýnýz. Aðýz ve burunu ýslatýlmýþ bez arasýna konulmuþ ýslak pamukla maskeleyiniz. Ýlk yardým malzemeleri, depolanmýþ su ve temiz bezleri alarak sýðýnma yerinde tehlike geçti haberine dek bekleyiniz. Dýþarýda bulunuyorsanýz; en yakýn kapalý yere giriniz, yalnýz kapalý yere girmeden önce, elbiselerinize gaz bulaþmýþ olabileceðinden, elbiselerinizi yýkayýnýz veya deðiþtiriniz, mümkünse naylon torbaya koyunuz. Cildinizi de bol su ile yýkayýnýz. Su yoksa temiz bir bezle bulaþan yeri sürtmeden emdirilerek temizleyiniz. Kimyasal gaza maruz kalmýþ kiþide nefes alma zorluðu, baþ dönmesi, kusma, kýzarýklýk ve gözlerde yanma, þiþme görüldüðünde, yine bol su ile bu bölgeleri yýkayýnýz. Kiþiyi sýcak tutunuz, fazla hareket ettirmeyiniz. En kýsa zamanda tedavi merkezlerine ulaþtýrmaya çalýþýnýz. Kirlenmiþ araç ve gereçlerinizi deterjanlý su veya çamaþýr suyu ile temizleyerek gerekirse kullanýnýz. 5- Tehlike Geçti (Beyaz ikaz ):Tehlike geçti iþareti, radyo, televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulur. Bu haberi duyunca sýðýndýðýnýz yerden çýkarak normal yerlerinize dönünüz, yardýma muhtaç olanlar varsa yardým ediniz. ÖZETÝN ÖZETÝ: Bu Ýkaz ve Alarm iþaretlerini tanýmak, tanýtmak ve alýnacak tedbirleri bilmek, olaðanüstü hal ve savaþ durumundan en az zararla çýkmamýzý saðlayacaktýr. Ayrýca; sýðýnaklar her an kullanýlabilir durumda olmalýdýr. Resmi kurumlarda, terminallerde duvarlarda asýlý olan Ýkaz - Alarm iþaretlerini maalesef yeteri kadar tanýmýyoruz. Bunun için topyekün sivil savunma eðitimlerine gereken hassasiyet gösterilmeli, memurundan amirine kadar herkes gönüllü sivil savunmacý olmalý ve bu iþin eðitimcilerine daima destek olunmalýdýr Yoksa Konfüçyüs'ün dediði gibi; ''çan çene çon çene, çinçini çon çene - yazýn yataný kýþýn büvelek tutar!'' Böyle bir durumda vereceðiniz Ýkaz - Alarm eðitimleri asla yeterli olmayacaktýr Bir söz: '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin '' (Atatürk)

5 TEK 5 Toprak sanayicilerinden Ýspanya'ya çýkarma Uslu, Yalçýn Akdoðan'ý Türk Dünyasý Ekonomi Formuna davet etti Radyo Televizyon Gazetecileri Derneði'nin düzenlediði "Medya Oscarlarý" sahiplerini buldu. 35 yýldýr aralýksýz verilen 'Medya Oscarlarý" töreninde RTGD Baþkaný Deniz Güçer yýlda bir kere bile olsa derneðin Ankara'da siyasetin önemli isimleriyle, ekranlarýn sevilen yüzlerini ve radyolarýn sevilen seslerinin farklý bir ortamda bir araya gelmesinin kendilerini mutlu ettiklerini ifade ederek, geceye katýlanlara teþekkür etti. Geceye, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Gençlik ve Spor Bakaný Çaðaltay Kýlýç, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, MHP Grup Baþkanvekili Yusuf Halaçoðlu, CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün,TRT Genel Müdürü Þenol Göka, Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürü Cemalettin Haþimi ile çok sayýda basýn mensubu katýldý. Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneðinin düzenlediði "Medya Oscarlarý" ödül törenindeki konuþmasýnda, "Marifet iltifata tabidir" diyerek, verilecek ödüllerin gazetecilik alanýnda elde edilen baþarýlarýn artarak devam etmesini saðlayacaðýný söyledi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de yýlýn televizyon dizisi seçilen "Kara Para Aþk" ve ayný dizideki rolüyle yýlýn kadýn oyuncusu ödülüne layýk görülen Tuba Büyüküstün'e ödülünü verirken, "Komiser Ömer, gerçekten kara parayla mücadele etmek istiyorsa, buradan kendisine söylüyorum, MASAK olarak her türlü desteði vereceðimize söz veriyorum" Televizyonu Kon Tv'ye ödülünü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu verdi. Gecede, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'ý Hitit Üniversitesinin düzenlediði 4.Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Formuna davet etti. Milletvekili Yýldýrým'dan Çanakkale mesajý Çorum'un dýþ ticaret potansiyelini ve yerel firmalarýn uluslararasý pazarda rekabet gücünün artýrýlmasýnýn desteklenmesini Stratejik Planý'na kendisine hedef olarak belirleyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu amaçla daha önce hayata geçirdiði ve Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan desteklenen Kümelenme Projesi'nin devamý niteliðindeki Gýda Ýþleme Makineleri'nin yaný sýra Toprak Sanayi Sektörü için de Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi (UR-GE) Projesi'ni hayata geçirdi. Ýlin lokomotif sektörlerden olan toprak sanayi sektörü için de uygulamaya konulan UR-GE Projesi kapsamýnda Çorum'daki toprak sanayicileri, Ýspanya'ya giderek incelemelerde bulundular. 22 kiþiden oluþan heyet Ýspanya'da ilk olarak Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliði ile Ticaret Ateþeliði'ni ziyaret ederek, burada ülkenin ekonomik yapýsý ve toprak sanayi sektörünün potansiyeli hakkýnda bilgi aldýlar. Ziyarette ayrýca, Çorum'un Çorumlu çiftçilere Aspir bitkisi anlatýldý. Ziraat Odasý ve Marmara Tohum A.Þ'nin birlikte düzenlediði bilgilendirme programý SMMMO konferans salonunda yapýldý.marmara Tohum A.Þ Satýþ Müdürü Veli Arslan ile Bölge Müdürü Fatih Cengiz, programda çiftçilere Aspir bitkisi üretimi ve kullanýldýðý alanlar Çiftçilere Aspir bilgilendirmesi hakkýnda bilgiler verdiler. Program sorucevap bölümünün ardýndan sona erdi. Fatih AKBAÞ AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Tarihin altýn sayfalarýný eþsiz zaferleriyle süsleyen aziz milletimizin en deðerli kahramanlýklarýndan birini destanlaþtýrdýðý Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümünü ve Þehitler Günü'nü yaþýyoruz" "Çanakkale öyle bir zaferdir ki; yedi düvelden kopup gelen, en üstün silah güçleriyle bir milleti tarihten tamamen silmek isteyen devletlerin ortaya koyduklarý gücün yerle bir oluþunun ve geldikleri gibi dönüþlerinin hikayesidir. O sebeple Çanakkale milletimiz için bir övünç ve gurur günüdür" diyerek açýklamasýna devam eden Yýldýrým, "Çanakkale topraðýn karabaðrýna sýradaðlar gibi düþen 250 bin þehidin adýdýr. Çanakkale varoluþun öyküsüdür. Çanakkale hasta adam tabiriyle küçücük bir kara parçasýna hapsedilmek istenen bir milletin yeniden ayaða kalkýþý ve bir atýmlýk barutuyla dünyaya meydan okumasýnýn örneðidir. Bu millet özgürlüðü için, hürriyeti için, dini için, vataný, topraðý için dün Çanakkale'de ve baþka yerlerde kanýný topraða ve denize akýtmaktan nasýl çekinmediyse bugünde vatanýna, milletine, dinine, özgürlüðüne yapýlacak her türlü saldýrýya karþý elindeki imkânlarla mücadele etmekten asla çekinmeyecektir. Bu büyük zafer sýradan bir zafer deðildir. Bizzat bir milletin yekvücut, tek ruh olarak el ele kazandýðý bir zaferdir. Bu zaferde bu topraklar üzerinde yaþayan her insanýn hakký vardýr. Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ýn, Çerkez'in, Arnavut'un, Arap'ýn ortak zaferidir Çanakkale. Bu zafer için nerede ise her aileden bir insan orada þehit düþmüþtür. O sebeple bugün ayný zamanda Þehitler Günü'dür" ifadelerini kullandý. Yýldýrým açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu büyük zaferi bir asýr sonra tekrar o günkü tazeliðiyle damarlarýmda dolaþan kan gibi yüreðimde hissediyorum. Çanakkale'de topraða düþen bedenlerin vatana ve millete verdiði ehemmiyetin bilinciyle ülkemizin huzur ve güveni için hükümetimiz ve biz TBMM üyeleri her türlü fedakârlýðý göstererek, milletimizi arzu ettiði medeniyet seviyesine yükseltmek için gece gündüz çalýþmaya devam ediyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliðine uzanan namert elleri, paralel oluþumlarý da hem milletimizin hem de devletimizin baðrýndan temizliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Çanakkale'de þehit düþen nice yiðitleri minnet ve þükranla yâd ediyor, bugün de vatanýn her sathýnda gece gündüz görev yapan Mehmetçiklerimizi ve bu mücadeleden çýkan Gazilerimizi selam ve muhabbetle anarak, tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." toprak sanayi sektörü hakkýnda Büyükelçilik yetkililerine bilgiler verildi. TSO'dan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum toprak sanayi sektörünün uluslararasý standartlarda üretim yapmasýný saðlamak ve toprak sanayi kuruluþlarýnýn teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmalarýna yardýmcý olmak amacýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan hayata geçirilen UR-GE Projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen gezinin devamýnda Toledo ve Valensiya bölgelerinde bulunan beþ otomatik kiremit ve tuðla fabrikasý ve sektöre yönelik makineler üreten bir makine üretim tesisi ziyaret edildi. Ayrýca Valensiya'da düzenlenen ve Avrupa'nýn en önemli seramik fuarlarýndan olan CEVÝSAMA 2015 fuar ziyareti gerçekleþtirilecek çeþitli firmalarla ikili görüþmeler ve toplantýlar yapýldý. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'un uluslararasý pazarlarda rekabet gücünü artýrmak, dolayýsýyla dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmek amacýyla hayata geçirilen UR-GE Projesi'nin baþarýyla uygulanmaya devam ettiðini söyledi. Firmalarýn projeye yoðun ilgi gösterdiðini belirten Baþaranhýncal, "Bilindiði gibi toprak sanayi sektöründeki firmalarýmýz, Blok Tuðla markasý altýnda birleþerek, önemli bir birlikteliðe imza atmýþlardýr. Bunun yaný sýra UR-GE Projesi'nin de sektörde uygulanmaya baþlamasýyla sektördeki iþletmelerimiz hem daha fazla birlikte hareket edebilme yetisi kazanmakta, hem de vizyonlarýný küresel bazda geliþtirebilmektedirler" Çorum'un toprak sanayi konusunda önemli üretim merkezlerinden bir tanesi olduðuna dikkat çeken Baþaranhýncal, "Sektörlerimizde yapýlan ya da yapýlacak olan bu tür güç birlikleri, hem firmalarýmýzý, hem de ilimizi uluslararasý pazarlarda daha rekabetçi kýlacaktýr" þeklinde kaydetti. Vatandaþlara asker menüsü Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi iþbirliðinde düzenlenen etkinlikte 18 Mart 1915 Çanakkale Savaþý Zaferi ve bu savaþta hayatýný kaybeden þehitler için Çanakkale Savaþýnda askerlere verilen yemeðin benzeri (buðday çorbasý, hoþaf, ekmek) vatandaþlara ikram edildi. PTT önünde kurulan çadýrda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, vatandaþlara yemek ikram ettiler. Bahadýr YÜCEL

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Hafýz Hasan Gültekin Eller 3 bin 500 þehit için semaya kalktý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle Devlet Tiyatro Salonu'nda anma programý düzenlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan anma törenine Vali Ahmet Kara eþi Mesude Kara, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman, Ali Deniz Sürmen, Hamdi Bolat, Adam Saçan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, okul müdürleri, bazý daire müdürleri, þehit yakýnlarý, askerler, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kýr Törenin açýlýþ konuþmasýný Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kýr yaptý. Kýr, "Çanakkale Zaferi üst üste birçok yenilgi yaþadýðýmýz, medeniyetimizin aðýr bir krize girdiði dönemde, özgüvenini yitirmeyiþimizin, ruh köklerine baðlýlýðýmýzýn, batýnýn emperyalist emellerine karþý duruþumuzun simgesi olmuþtur. Bugün de olmaya devam ediyor. Þehitler günü münasebetiyle, geçmiþte ve günümüzde canlarýný Allah için vatan için, özgürlük için veren þehitlerimizi rahmetle, minnetle ve onlara gýpta ederek anýyoruz. Gýpta ediyoruz çünkü onlar bir insanýn ulaþabileceði en yüksek makama ulaþmýþlardýr. Bu vatan ve þehitlerimizin geride býraktýklarý, yakýnlarý bizler için en kutsal emanetlerdir" þeklinde konuþtu. Daha sonra Vali Ahmet Kara ve Jn. Binbaþý Serdar Uðurlu konuþtular. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Mehmet Naycý Þiir okurken, AÝHL Matematik öðretmeni ve öðrencilerden oluþan saz ekibi aðýtlar seslendirdi. Saz ekibinin ardýndan aralarýnda Suriye ve Iraklý öðrencilerinde bulunduðu öðrenci oratoryo grubu duygulandýran bir gösteri sundu. AÝHL öðrencisi Hafýz Hasan Gültekin tarafýndan kurtuluþ savaþýnda Çorum'un verdiði 3500 þehit adýna dua okudu. Yapýlan duanýn ardýndan AÝHL Mehter Takýmý, Çanakkale Türküsü ve hücum marþýný çaldýktan sonra Çanakkale Zaferinin anma töreninde görev yapan öðretmen ve öðrenciler ile birlikte Vali Ahmet Kara ve protokol üyeleri hatýra fotoðrafý çektirmesinin ardýndan program sona erdi. Yýlmaz MERT Bahçelievler MTAL öðrencilerinden Özel Eðitim Meslek Lisesine ziyaret Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öðrencileri Özel Eðitim Meslek Lisesini ziyaret ettiler. Konu hakkýnda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapýlan açýklamaya göre ziyarete Okul Müdürü Halise Akay, Müdür Yardýmcýlarý Ebru Ceylan ve Mustafa Atakcan, öðretmenler Kezban Gürbüz ile öðrenciler katýldý. Öðrencilerin, engelli öðrenciler ve iþaret dili hakkýnda farkýndalýk sahibi olmalarý amacýyla gerçekleþtirilen gezide öðrencilere okuldaki eðitim ve alanlarla ilgili tanýtým yapýldý. Okul Müdür Vekili Murat Öncül, Müdür Yardýmcýlarý Kenan Baþtaþ ve Metin Demir okul hakkýnda bilgi verildiler. Valilikten açýklama Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada bazý basýn kuruluþlarýnda yer alan Vali Ahmet Kara'nýn þehit yakýnma sinirlendiði yönünde ki haberlerin gerçeði yansýtmadýðý ifade edildi. Valilik açýklamasýnda konu ile ilgili þu ifadeler yer aldý: "Sayýn Valimiz Ahmet Kara, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü ve Þehitleri Anma Günü münasebetiyle öðle yemeðinde ilimiz öðretmenevinde þehit yakýnlarý ve gazilerimizle bir araya gelmiþtir.valimiz Sayýn Ahmet Kara, yemeðini protokol mensuplarýna ayrýlan masada yemek yerine masalarý tek tek dolaþarak þehitlerimizin bizlere emaneti olan yakýnlarý ve gazilerimize minnet borcumuzu bîr nebzede ödemek, talep ve ihtiyaçlarýný dinlemek amacýyla þehit yakýnlarýmýz ve gazilerimizin bulunduðu masalarda yemeyi tercih etmiþtir. Bu esnada þehidimizin babasý Garip Karaca duygusal yoðunluk yaþamýþtýr. Valimiz Sayýn Ahmet Kara þehit babasýnýn daha fazla rahatsýz olmamasý için diðer masalara geçmiþ daha sonra ayný þehit babasýyla görüþmüþtür. Þehidimizin babasý kendisinin bir takým sorunlarý olduðunu belirterek Valimizden özür dilemiþtir. Þehidimizin babasýyla Valimiz arasýnda herhangi bir sorun yaþanmamýþtýr. Sayýn Valimiz gazilerimiz ve aziz þehitlerimizin yakýnlarýnýn milletimize tevdi edilmiþ en kýymetli emanetler olduðu inancýyla, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da þehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize elinden geldiðince sahip çýkmaya devam edecek, bütün imkânlarýný onlar için seferber edecektir."

7 7 "Çanakkale'de þehitliðin zirvesi yaþanmýþtýr" Vali Ahmet Kara Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Çanakkale Zaferinin 100. yýl kutlama törenine katýlan Vali Ahmet Kara, Çanakkale savaþýnýn Hilal ile Haç'ýn savaþý olduðunu ve Çanakkale'de Hilalin galip geldiðini söyledi. Vali Ahmet Kara, Çanakkale ruhunun iyi anlaþýlmasý gerektiðine deðinerek, Çanakkale'de Hilal ile Haç'ýn savaþtýðýný ve savaþý Hilal'in kazandýðýný ifade etti. Kara, "Gerçekten geçilmezliði kanýtlanmýþ, gerçekten savaþlarýn en çetini en vahþisi ve en haydutçasý olan bütün yedi düvel dediðimiz devletlerin saldýrmasý sonucu meydana gelen savaþlarý anlýyoruz. Çanakkale bizim için önemli bir toprak parçasý. Çanakkale 1353 Osmanlý'nýn Rumeli'ye geçerken Ýstanbul'un fethine daha 100 yýl vardý. Dolayýsýyla Osmanlýlar Rumeli'ye geçerken Çanakkale'den geçmiþlerdir. Çanakkale bizim 1353'te karþýya, Trakya'ya, Rumeli'ye geçtiðimiz kadim topraðýmýzýn adýdýr. 1915'e geldiðimizde bu topraðýmýzý, bu vatan parçamýzý elimizden almak için bir sürü milletler orayý almak için yüklendiler. Öncelikle deniz savaþýyla denediler. 19 Þubat'ta deniz savaþý baþladý. Ama 18 Mart'ta düþman için hezimetle sonuçlandý. Fakat düþmanlar pes etmedi tabi 25 Nisan 1915'te kara savaþlarý baþladý. Arýburnu'ndan karaya çýkarma yapmayý denediler ve baþararak karaya çýktýlar. Arýburnu'nda daha sonra Anafartalar'da, Conk bayýrýnda çetin mücadeleler oldu. Bu mücadeleleri tarihler hep kýsa kýsa yazdý ve bizler doðru öðrenmedik. Bu mücadeleler 8 ay sürdü. Yani Nisan ayýnda baþlayan Çanakkale kara savaþlarý Aralýk ayýna kadar sürdü. Aralýk ayýnda yine düþman pespaye bir þekilde geldikleri gibi Çanakkale'yi terk ettiler. Bu savaþ, savaþlarýn en çetiniydi. Bu savaþ haç ile hilal kavgasýydý. Haç ve hilal kavgaya tutuþmuþlardý. Hilal, haç'a galip gelmiþti ve bütün haçlýlarýn üstün kuvvetlerine raðmen. Hilal ve ay yýldýzýn anlamýný hepimiz biliyoruz. Ay Allah'ý temsil eder. Yýldýz, peygamberimizi Hz. Muhammet'i temsil eder. Dolayýsýyla hilali kelimutullahý temsil etti Çanakkale savaþý ve Çanakkale'de savaþanlar. Dolayýsýyla yeryüzünden bu fikrin, bu ruhun silinmemesi için ellerinden geleni yaptýlar ve sonunda düþman 7 düvel geri çekilmek zorunda kaldý. Osmanlýlarýn ilk baþkenti Bursa idi. Sonra Edirne oldu. Yani Bursa, Edirne'nin Edirne'de Ýstanbul'un babasýdýr. Edirne'de baþkentlik yaptýktan sonra 1453'te Ýstanbul Feth oldu. Ama Ýstanbul'u düþman bize çok görüyordu. Bizanslýlarýn, Doðu Roma'nýn baþkenti olan Ýstanbul'u alan fatihten ve fatihin torunlarýndan intikam alýnmak isteniyordu. Çanakkale bir bahaneydi aslýnda. Asýl Çanakkale'den geçip, Ýstanbul'u iþgal etmek, Ýstanbul'u almak, dolayýsýyla Osmanlý'yý, Ýslam'ý tümden yok etmekti amaçlarý ama baþaramadýlar. Onun için siz gençlere düþen görev, atalarýmýzdan, dedelerimizden aldýðýmýz bu emaneti çok iyi korumamýz ve kollamamýz gerekir. Ben her genç arkadaþýmýn Çanakkale'deki deniz müzesini görmesini isterim. O deniz müzesindeki savaþý anlatan görüntülerini ve o deniz astsubayýnýn anlattýklarýný mutlaka dinlemelisiniz. Mutlaka Arýburnu'nu, Anafartalarý, Conk Bayýrý'ný, ada tepeyi, çimen tepeyi mutlaka görmeniz gerekir. Mutlaka isimsizler þehitliðini görmeniz gerekir. Birde sargýbezi þehitliðini mutlaka görmelisiniz ki orasý yaralanan askerlerimize ilk yardým müdahalesi yapýlan yerdir. Maalesef oralar da düþman bombalarýndan nasibini almýþtýr. Onun için Çanakkale'yi ve þehitler abidesini görmeniz lazým. 57. Alay þehitliðini de mutlaka görerek oradan ibretler çýkarmak zorundasýnýz. Ýbret alýnýrsa tarih tekerrür etmez. Onun için tarihi iyi okuyup oradan dersler çýkarýp oradan ona göre geleceðimizi þekillendirmemiz lazým. Çanakkale hakikaten bugün aklýmýza þehitliði getirir. Þehitlik deyince de Çanakkele gelmektedir aklýmýza. Þehitlik biliyorsunuz, peygamberlikten sonra en üst mertebedir. Þehitleri bir bakýma Allah almýþtýr. Bedelini de cennetle ödemiþtir veya bedelini cennetle ödeyecektir. Dolayýsýyla þehitler, tertemizdir. Ruhu da vücudu da tertemiz olduðu için þehitler yýkanmadan gömülürler ve Çanakkale'de þehitliðin zirvesi yaþanmýþ. Adeta Mehmetçiklerin yüreklerinin düþmanýn zýrhýný deldiði bir savaþ yaþanmýþ ve 253 bin þehit vermiþiz tabi bir o kadar da düþmanýn kaybý olmuþtur. Dünyanýn en çetin savaþýdýr. Dünya daha bundan daha kanlý, ondan vahþi, ondan hayasýz bir savaþ, bir saldýrý görmedi. Onun için bundan ibret almamýz, ondan ders çýkarmamýz ve dolayýsýyla mutlaka Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu iyi öðrenmemiz gerekir. Bu tören vesilesiyle gerek Çanakkale þehitlerimizi gerekse tüm þehitlerimizi rahmetle anýyorum. Çanakkale'de Conk bayýrýnda tabi Atatürk var. Conk bayýrýný savunan Gazi Mustafa Kemal, ölümü emrediyorum diyen hatta 57. Alay komutaný sýnýf arkadaþý olan Yarbay Hüseyin Avni Bey'e benim emrime girer misin diye sorduðunda sýnýf arkadaþý memnuniyetle karþýlýk veriyor ve 57. alayýn komutasýný da Gazi Mustafa Kemal devralýyor. Ben buradan tüm þehitlerimizi baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere diðer harplerde, terör olaylarýnda þehit düþen tüm kardeþlerimizi rahmetle, minnetle þükranla anýyorum. Gazilerimize de þükranlarýmý sunuyorum. Çanakkale'yi inþallah bir defa daha 25 Nisan'da anmak üzere huzurunuzdan ayrýlacaðým. Çanakkale 3. defa inþallah önümüzdeki yýllarda fethedilecek. Bu da Çanakkale boðazýna 3. köprü yapýlarak, Çanakkale hem kadim Türk topraðý hem de artýk geleceðinin de bizim olduðu tescillenecektir. Ben þehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Hepinize saðlýk ve huzur diliyorum" Yýlmaz MERT Þehitlikte duygulu anlar 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma günü nedeniyle Þehitlik Anýtýnda tören düzenledi. Törene Vali Ahmet Kara, CHP Milletvekili Tufan Köse, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman, Ali Deniz Sürmen, Hamdi Bolat, Adam Saçan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýl Defterdarý Ali Sormaz, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, okul müdürleri, bazý daire müdürleri, þehit yakýnlarý, askerler, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tören saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra sýrasýyla anýta çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardýndan protokol þehit yakýnlarý ve gaziler þehit mezarlarýný ziyaret ederek mezarlarýna karanfil býraktýlar. Ziyaret sýrasýnda þehit yakýnlarý göz yaþlarýna boðulurken Hakkari Çukurca'da PKK terör örgütü tarafýndan þehit edilen Uzman Çavuþ Mustafa Aslan'ýn annesi evladýnýn mezarý baþýnda dua etti, göz yaþý döktü. Aslan'ýn çocuklarý Zeynep ve Efe'nin babalarýnýn doðum günü için mezarýna býraktýðý çiçek görenlere duygulu anlar yaþattý. Çiçeðin üzerinde ''Doðum günün kutlu olsun babacýðým Zeynep-Efe'' mesajý olduðu gözlendi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk tarafýndan yapýlan duanýn ardýndan þehit yakýnlarý ve bazý gaziler þehitlikte bir süre dua ettikten sonra ayrýldýlar. Yýlmaz MERT Þehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle Vali Ahmet Kara ve protokol üyeleri Öðretmen evinde verilen yemekte Þehit Aileleri ve Gaziler ile bir araya geldiler. Vali Ahmet Kara ve protokol üyeleri, Çanakkale Zaferinin 100. yýlý münasebetiyle Þehitlik anýtýnda düzenlenen törenin ardýndan Devlet Tiyatro Salonunda Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan gerçekleþtirilen Çanakkale Zaferi kutlamalarýna katýldýktan sonra öðretmenevinde þehit aileleri ve gaziler ile yemekte bir araya geldiler. Yemek öncesi açýklamalarda bulunan Vali Ahmet Kara, "Þehitlik, canýný verme sýrrýný vermeyi bilenlere ait bir onurdur. Bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr. Toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr. Vatan uðrunda ölünerek oluyor zaten. Vatan uðrunda ölmek, kutsal deðerler uðrunda ölmek insaný ebedileþtiriyor. Allah onlarý alýp misafir ediyor. Allah onlara artýk cenneti veriyor. Þehitler hakikaten yýkanmadan gömülüyorlar çünkü tertemizler. Þehitlik, peygamberlikten sonraki en büyük en yüce mertebedir. Onun için þehit olmuþsa çocuðunuz, eþiniz, kardeþiniz veya siz olaylarda yaralanmýþsanýz bu millet için fedakârlýk yaparken, bu sizin için bir deðerdir. Size bu nedenle saygý duyuyoruz. Bütün gazilerimizin bütün þehit yakýnlarýmýzýn önlerinde saygýyla eðiliyorum ve þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Þehitlerimiz olmasaydý biz bugün burada bu kadar hür bu kadar serbest, bu kadar huzurlu olamazdýk. Bizim huzurumuz, bizim saðlýðýmýz, bizim sükûnetimiz, bizim mutluluðumuz sizin çektiðiniz cefalarla, sizin çektiðiniz revayla, sizin gösterdiðiniz gayretlerle mümkün oluyor" diyerek masa düzenini beðenmediðini dile getiren Vali Ahmet Kara, þehit ailelerine yemekten sonra masalarýna tek tek geleceðini ifade ederek, tüm þehitleri þükran, minnet ve dualarla andýklarýný dile getirdi. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Baþ dönmesi birçok Huysuz Adam Yaþlý Karadenizli çift arabalarý ile seyahat ederken öðle yemeði için bir yol kenarý restoranýnda mola vermiþler, daha sonra yollarýna devam etmiþler, hareket ettikten 40 dakika sonra yaþlý kadýn gözlüðünü orada unuttuðunu fark etmiþ, ilk bulduklarý kavþaktan geri dönüþ yapmýþlar. Restorana varýþ süresince adam Kelime Avý klasik bir yaþlý canavar a dönüþmüþ, oflamýþ puflamýþ, bütün geri dönüþ yolunu karýsýnýn burnundan getirmiþ. Sonunda restorana gelmiþler, kadýn arabadan inip içeri doðru yürürken; - Heyy demiþ kocasý, Madem gözlüðünü alacaksýn bari benim þapkamla kredi kartýmý da isteyiver! Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Hastalýðýn habercisi Toplumda en çok karþýlaþýlan saðlýk sorunlarýndan olan baþ dönmesinin, aslýnda vücudun birçok bölgesindeki hastalýklarý haber veren bir uyarý mekanizmasý olduðu ve tedavilerinin de týbbýn farklý branþlarýný ilgilendirdiði belirtildi.baþ aðrýsýndan sonra en sýk görülen halk saðlýðý sorunu olan baþ dönmesinin toplumun yüzde 20-30'unda görüldüðünü kaydeden Baþkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Nöroloji Bölümü Uzmaný Doç. Dr. Mehmet Karataþ, çoðunlukla selim rahatsýzlýklarý iþaret eden baþ dönmelerinin bazý hallerde de ciddi hastalýklarýn habercisi olduðunu ifade etti.doç. Dr. Karataþ, týpta 'uzayda yalancý hareket hissi' olarak tanýmlanabilen, hastalarca 'fýrýl fýrýl dönüyor' diye tarif edilen baþ dönmesi belirtisinin; vertigo (gerçek baþ dönmesi), ataksi (dengesizlik), presenkop (bayýlma hissi) ve dizziness (psikojenik baþ dönmesi) olarak sýnýflandýrýldýðýný söyledi. Vertigo ya da 'gerçek baþ dönmesini'; hastanýn kendisinin ya da çevresinin 'fýrýl fýrýl dönüyor' diye tarif ettiði durum olduðunu, beraberinde genellikle bulantý, kusma, terleme ve dengesizlik gibi yakýnmalarýn da eþlik ettiðini kaydeden Dr. Karataþ, "Bazý hastalar hiç hareket edemezler ve gözlerini kapatýp öylece dururlar. Bu durum iç kulakta yer alan denge salyangozu ya da ilgili sinirlerden oluþan vestibüler sistem hastalýðýnda ortaya çýkar. Bu tablo, nöroloji ve KBB uzmanlarýnýn ilgi alanýndadýr." Ataksi ya da dengesizlikte; gerçek bir dönme algýsý, terleme, bulantý ve kusma olmayýp, tamamen denge bozukluðu söz konusu olduðunu, beyin, beyincik, omurilik ya da periferik sinirlerin hastalýðýnda görülen bu durumun nöroloji uzmanlarýnýn konusu olduðunu vurguladý.presenkop ya da bayýlma hissi ise; dönme olmaksýzýn bayýlacakmýþ gibi olma duygusudur. Beraberinde genellikle terleme, solukluk ve çarpýntý vardýr. Bu da daha çok kan basýncý düþmeleri ya da yükselmesi sýrasýnda ya da kan þekerinin düþmesi gibi durumlarda görülür. Bu durum kardiyoloji, dahiliye, endokrin gibi branþlarý ilgilendirir.dizziness ya da psikojenik baþ dönmesi ise daha çok iyi tanýmlanamayan baþ dönmesi olup, gerçek bir dönme olmaksýzýn dönecekmiþ gibi hissetme, panik, korku ile birliktedir. Bu tablonun da psikiyatri uzmanlarýnca izlenmesi gerekir. NÖROLOJÝ YA DA KBB YÖNLENDÝRMELÝ Hastalarýn baþ dönmesi diye tanýmladýklarý þikayetlerin, birçok farklý hastalýktan kaynaklanabileceðini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Karataþ, hastalarýn bu durumlarda ilk olarak nöroloji ya da KBB uzmanlarýnca deðerlendirilip, ilgili branþlara yönlendirilmesi gerektiðini kaydetti. Karataþ, sözlerini en sýk görülen baþ dönmesi nedenleri hakkýnda açýklama yaparak sürdürdü. Pozisyonel vertigonun; hastalarýn yatakta dönerken ya da baþ- boyun hareketleri sýrasýnda kýsa süreli baþ dönmesinden þikayet ettikleri durum olduðunu ve kolayca yapýlabilen, pozisyonel testlerle teþhis edilip, mekanik manevralarla baþarýyla tedavi edildiðini belirten Doç.Dr.Karataþ, "Psikojenik vertigo ise stres hallerinde, daha çok belli yerlerde (kapalý yer, asansör, kalabalýk vs) ortaya çýkar; dengesizlik ve düþecekmiþ gibi olma ve tutunma ihtiyacý ile birlikte, korku, endiþe, panik, çarpýntý ile beraber seyreder. Bu hastalarýn muayeneleri normaldir; nöroloji ve psikiyatri uzmanlarý tarafýndan tedavi edilmelidir." diye konuþtu. Doç. Dr. Karataþ, iç kulakta yer alan denge sinirinin iltihabý sonucu geliþen, genellikle gribal infeksiyon sonrasý þiddetli baþ dönmesi, bulantý, kusma ve dengesizlikle karakterize olan vestibüler nörit denilen hastalýðýn ise nöroloji ve KBB uzmanlarýnca ilaçla tedavi edildiðini söyledi. BEYÝN DAMAR HASTALIÐINA BAÐLI OLABÝLÝR Genellikle orta yaþta baþlayan, birkaç saat süreli, baþ dönmesi, çýnlama ve kulakta dolgunluk ataklarý ile seyreden bir iç kulak hastalýðý olan Meniere hastalýðýnýn KBB uzmanlarýnca; migrende sýk görülen baþ dönmesinin ise nöroloji uzmanlarýnca tedavi edildiðini kaydeden nöroloji uzmaný Doç. Dr. Mehmet Karataþ, þunlarý söyledi: "Ayrýca beyin damar hastalýklarý; orta ve ileri yaþta ortaya çýkan baþ dönmelerinden sorumlu olabilir. Bu hastalarda genellikle hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliði, kalp hastalýðý gibi baþka damar hastalýklarý ve þiþmanlýk gibi riskler de bulunur. Özellikle beyin damar hastalýklarý (kanama, týkanma) sonucu geliþmiþ baþ dönmesi en ciddi sonuçlarý olabilen gruptur. Bu grup hastalarýn nöroloji uzmaný tarafýndan ivedilikle deðerlendirilmesi ve izlenmesi gerekir." 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Dizi Seksenler 20:00 Asla Vazgeçmem Babasýnýn ölümüyle kimsesiz kalan Nur, Ýstanbul un sayýlý çiftliklerinden Kozan Çiftliði nde çalýþan halasýnýn yanýna sýðýnmak zorunda kalýr. Kozan Çiftliði, katý kurallarý ve odalarýnda fýsýldanan büyük sýrrýyla Yiðit Kozan ýn yýkýlmaz kalesidir. Nur un çiftlik sahibi Yiðit Kozan la tanýþmasý ise çiftliði altüst edecek fýrtýnalý günlerin habercisidir. Nur, ilk andan beri çiftlik sakinlerinin tepkisini çekerken, Yiðit in anne hasreti ile kavrulan küçük oðlu Mert le sýcacýk bir yakýnlýk kurar. Ancak sert mizacý ve fevri tavýrlarýyla çevresine nam salmýþ Yiðit le inatçý ve dik baþlý Nur un yýldýzlarý ilk andan beri barýþmaz. Ip Man 2 19:45 Sinema Büyük Usta filminin ikincisi, 1949 yýlýnda Hong Kong ta geçiyor ve ustanýn sanatýný yaymak adýna giriþtiði mücadeleyi anlatýyor. Dövüþ sanatýný açýk bir þekilde dýþ dünyaya öðreten ilk Kung-Fu ustasý Ip Man, Hong Kong ta yeni bir hayat kurmaya çalýþmaktadýr. Neredeyse sefaletin göbeðinde yaþamak zorunda olan Ip Man, en iyi bildiði öðretiyi yayabilmek ve bu iþten de geçimini saðlayabilmek için bir çatý katýný Wing Chun dersleri için kiralar. Bir dernek bünyesinde birleþen ve Hong Kong dövüþ sanatýný yayan ustalar, Ip Man ýn okuluna göz dikerler. Gazneli Mahmut Mahmut 14 Kasým Belh'te Buhara'da doðmuþtur. Babasý bir memlük komutaný olan Sebük Tegin, annesi ise Zabulistan bölgesinde asil bir Fars hanedanýna mensup bir prensesti.[1] Bu sebeple þairler, Mahmut'a zaman zaman "Mahmud-ý Zâbulî" olarak hitap etmiþlerdir.[2] Daha gençlik yýllarýnda devlet idaresinde görev almaya baþlayan Mahmut'un Gazne dýþýndaki ilk görev yeri Zemindaver bölgesiydi. 994 yýlýnda Samanoðullarý Horasan valisinin ayaklamnasý üzerine I.Nuh'un Sübek Teginden askeri yardýmda bulunmasý üzerine isyan bastýrýlmýþtýr. Samani hükümdarý tarafýndan Sübek Tegin'e Nasýruddin Ved-dünya (Din ve Dinyanýn yardýmcýsý), kendisine ise Seyfüddevle (Devletin Kýlýcý) unvaný verilmiþtir.sebük Tegin'in 997 yýlýnda ölmesi üzerine; ölmeden önce küçük oðlu Ýsmail'in tahta geçmesini vasiyet etmesinden dolayý Ýsmail, babasýnýn ölüm haberini aldýktan sonra Belh'e gelerek hükümdarlýðýný ilan etti. O sýrada Niþabur valiliði yapmakta olan Mahmut, kardeþinin hükümdarlýðýna itiraz ederek toplamýþ olduðu askerleriyle birlikte Gazne'ye kardeþinin üzerine saldýrýda bulunur. 998 yýlýnda yapýlan Gazne Muharebesinde Ýsmail yenilerek, bir kaleye sýðýnýr ve belli bir süre sonra da aðabeyine teslim olur. Yaklaþýk 7 aylýk bir saltanattan sonra 998 yýlýnda aðabeyi tarafýndan öldürülmüþtür. Gazneli Mahmut, tahta geçti 998 yýlýndan 1030 yýlýna kadar 32 yýl hüküm sürmüþtür. LAZANYA BÖREÐÝ Malzemeler Bir kutu düz lazanya (dikdörtgen) 2-3 yemek kaþýðý tereyaðý 250 gr kýyma 1 baþ soðan 1 adet defne yapraðý Bir tutam kekik, nane, karabiber Yeteri kadar tuz 1 yemek kaþýðý salça 1 adet yumurta sarýsý Yemeðin Tarifi Soðaný yemeklik doðrayýn. Kýyma ile beraber kavurun, 1 yemek kaþýðý yað, salça, nane, karabiber, kekik ilave edip bir iki defa karýþtýrdýktan sonra ocaktan indirin.lazanyalarý haþlayýp yaðlayýn. Ýçine kýymalý iç koyarak baþlarýný koparýp Yumuþak olma ezilirsin Sert olma kýrýlýrsýn. Výctor Hugo rulo þeklinde serin. Fýrýn tepsisine yerleþtirin. Haþlama suyundan 1 su bardaðý su koyarak tepsinin aðzýný alüminyum folyo ile kapatýn.orta ýsýlý fýrýnda börekler yarý suyunu çekene kadar demleyin. Fýrýndan alýp böreklere yumurta sarýsý sürün. Tekrar fýrýna koyun. Börekler kýzarýnca çýkarýp sýcak olarak servise sunun. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:45 Ip Man 2 sinema 21:50 Anakonda 3: Varoluþ 23:40 Ölümcül Görev 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Amentü Sinema 22:30 Kabe Yollarýnda 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Asla Vazgeçmem 23:30 Þantaj 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Seksenler 23:00 Duman Olmadan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Tv Filmi

9 9 Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi 4 yaþýnda Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinin 4. kuruluþ yýldönümü Velipaþa Konaðý'nda kadýnlarýn katýldýðý törenle kutlandý. Belediyeden program hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Meclis Üyesi ve Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste Uçar, Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'ün eþi Hazal Yurdagül, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn'ýn eþi Dilek Aydýn, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn eþi Nadide Tarancý, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün eþi Halime Gül, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez ile çok sayýda kadýnýn katýldýðý toplantýda 4. yýldönümü için yaptýrýlan pasta kesilerek misafirlere ikram edildi. Törende konuþan Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, kadýnlara yapýlan yatýrýmlarýn boþa gitmediðini bilakis bereketlendiðini söyledi. Kadýnlarýn yeni þeyler öðrendiðinde üretmeye baþladýðýný dile getiren Mesude Kara, "Kadýnlara yapýlan yatýrým geleceðe dönük gerçek yatýrýmdýr. Evde idare babada gibi görünse de her þey annelerin elindedir. Onlar iyi eðitilirlerse hayýrlý evlat yetiþtirirler. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve ona destek olan eþi Hatice Külcü gerçekten çok doðru bir yol seçmiþler. Kendilerini yürekten kutluyorum" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ise büyük umutlarla, hayallerle açýlan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin önemli baþarýlara imza attýðýný söyledi. Dünyanýn en büyük yatýrýmýn kadýna yapýlan yatýrým olduðunu söyleyen Külcü, "Kadýn ne kadar eðitilirse ülke o ölçüde medenileþir. 4 yýl önce burada baþladýðýmýz KKSM'ler þimdi þehrin 5 farklý noktasýnda hizmet veriyor. Tüm bu merkezlerimiz kadýnlarýmýza hizmet veriyor. Bu siz kadýn bereketi. Sizler isteyin ki her mahalleye bir Kadýn Kültür Merkezi açýlsýn. 4. kuruluþ yýldönümünü kutladýðýmýz Velipaþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi kadýnlarýmýza ýþýk olmuþ, kadýnlarýmýzýn adeta yollarýný aydýnlatmýþtýr" þeklinde kaydetti. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez de yaptýðý konuþmada her kadýnýn geleceði inþa eden yetenekli bir mimar olduðunu söyledi. Çorum Belediyesi'nin belediyecilik anlayýþýný kadýn merkezli sosyal bir platforma taþýdýðýný belirten Hakyemez, "Yýlýn 365 günü ücretsiz hizmet verdiðimiz Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde, kadýnlara meslek öðreterek iþ sahibi olmalarýna zemin hazýrlýyoruz" diye konuþtu. Anlamlý konuþmalarýn ardýndan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin 4. yýldönümü için kadýnlar hep birlikte pasta kesti. Nice yýldönümü kutlamalarý dileðinde bulunan protokol eþleri, daha sonra kurslarý gezerek merkez hakkýnda bilgi aldýlar. Muharrem Þemsek milletvekili aday adaylýðýný açýkladý MHP eski Genel Baþkan Yardýmcýsý, Genel Sekreteri, MHP Kurucu Üyesi ve 19. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek düzenlediði basýn toplantýsýnda milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Türkiye'nin 13 yýllýk AK Parti iktidarý döneminde iç ve dýþ politikada çok kötü yönetildiðini ve Milli çýkarlarýn korunamadýðýný iddia eden Muharrem Þemsek, "Tarihi mirasýmýz ve ülke topraklarýmýz düþmana terk edilmektedir. Dýþ politikada itibarýmýz sýfýrlanmaktadýr. Baþbakanýmýza ve Cumhurbaþkanýmýza dünyanýn geliþmiþ ülke liderleri görüþmek için randevu vermemektedir. AK Parti'nin yanlýþ olan politikalarý ile komþu Müslüman ülkelerin hemen hepsi parçalanma noktasýna gelmiþtir. Kýbrýs Milli davamýz kaybedilme noktasýndadýr. Türkiye sanki AB ve baþka ülkelerin birer eyaleti gibi muamele görür olmuþtur. Ülke çözüm süreci yalaný ile parçalanma noktasýna getirilmiþ, Milli Birliðimiz yok olmuþ, bölücü PKK terörü AK Parti'yi teslim almýþ, adeta AK Parti'yi ve ülkeyi idare eder olmuþtur. AK Parti dünyanýn en cani terör örgütü PKK ile masada görüþmeye baþlamýþ, otuz bin kiþinin katili Apo ile Türkiye'yi bölme-parçalama konusunda anlaþmýþ, ülkenin bir bölgesini PKK'ya adeta terk etmiþtir" Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi büyük problemlerin içinde öne süren Þemsek, "Türk ekonomisi büyük bir krizle karþý karþýyadýr. Dövizdeki dalgalanmalar ekonomik deðerlerin hepsini etkilemekte vatandaþlarýmýzýn alým gücü ve varlýklarý her gür düþmekte, deðer kaybetmektedir. Ekonomik kriz bizzat ülkeyi idare eden iktidar tararýndan yaratýlýyor. Cumhurbaþkaný, Baþbakan kavgalarý, Cumhurbaþkaný ve Baþbakanýn Merkez Bankasý ve diðer devlet kurumlarý ile kavgalarý, siyasi partilere saldýrýlarý ülkemizi hergün germekte ekonomimizi alt üst etmektedir. AK Parti iktidarý döneminde Türk insanlarýnýn gelirim hortumculara vererek azaltmýþ, yolsuzluk, soygun, hýrsýzlýklar iktidar eliyle yapýlýr olmuþtur, iþsizlik rakamlarý tarihinin en büyük noktasýna çýkmýþtýr. Bað-Kur ve SSK emeklileri, memur emeklileri aylýklarý ile geçinemezken, iþçi, memur, köylü, esnaf ve iþveren periþan durumdadýr. Türkiye AK Parti iktidarý döneminde ahlak ve maneviyatta da bir çöküntü içine sokulmuþtur. Her türlü ahlaksýzlýk zirve yapmýþtýr. AK Parti yetkilileri dini deðerlerimize saldýrýyý açýktan yapmaktadýr. Allah'ýn ayetleri ile Peygamber Efendimizin Hadisleri ile aleni alay etmekte, lüks ve israflarla, kaçak saraylarla fakirin fukaranýn haklarý çar çur edilmektedir. 13 yýldýr Çorum ilimizde hiçbir ciddi yatýrým olmamýþ, Çorum ilimizdeki mevcut Devlet kurumlarý Çorum'dan alýnarak komþu illere aktarýlmýþ, iktidar partisi AK Parti ve Milletvekilleri Çorum ve Çorumlunun hakkýný koruyamamýþtýr. Türkiye'nin ve Çorum ilimizin meselelerini MHP olarak biliyoruz. Ülkeyi yönetmeye, ülke ve Çorum ilimizin meselelerini çözmeye tecrübe, birikim ve hazýrlýðýmýz tamdýr. 7 Haziran seçimlerinin hayýrlý olmasýný Allah'tan dileyerek Çorumlu hemþehrilerimizden oy ve yetki istiyoruz. Çorumlu vatandaþlarýmýzýn bize besledikleri güven için þimdiden teþekkür ediyor, herkese sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL MÝMAR SÝNAN, ULUKAVAK VE BUHARAEVLER MAHALLELERÝ PARK YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: MERKEZ/CORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýlimiz,Ulukavak Mh. Selimiye 1.Sk., Mimar Sinan Mh. Fevzi Çakmak 19.Sk. ve Buharaevler Mh. Bayat Gediði 3.Sk. üzerinde bulunan 7111 m2 'lik alana Park Yapým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Ulukavak Mh. Selimiye l.sk., Mimar Sinan Mh. Fevzi Çakmak 19.Sk. ve Buharaevler Mh. Bayat Gediði 3.Sk. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 CORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasmdan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/XVIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Peyzaj Mimarlýðý diplomalarýdýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn: Mart Çanakkale Zaferi'nin 100.yýlý münasebetiyle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 81 ilde Çanakkale Þehitleri için özel bir program düzenledi. 81 il ve 957 ilçe olmak üzere tüm yurtta 18 Mart Çarþamba günü sabah namazýný müteaktip ayný anda Çanakkale Þehitlerinin aziz hatýralarý için anma programý gerçekleþtirildi. Ýl Müftülüðü de Murad-ý Rabi Resmi ilanlar de Sabah namazýnda þehitler için buluþtular Ulu Camiinde 18 Mart Çarþamba günü sabah namazýnda Çorum halký ve özellikle gençleri ile buluþarak Çanakkale Þehitlerinin aziz hatýralarý için özel anma programý yaptý. Sabah namazýnda gerçekleþen programa gençler yoðun ilgi gösterirken, Çorum Valisi Ahmet Kara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri de katýldý. Kuran Kursu öðreticileri ve cami cemaatinin katkýlarýyla, Çanakkale Þehitleri için okunan 3554 hatm-i þerifin duasýný Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk yaptý. Program sonunda ise cemaate Çanakkale savaþýnda askerlerin yediði ekmek ve tuzsuz buðday çorbasý ikram edildi.

10 10 "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir" Yaðmur Damlasý'ndan Çanakkale gezisi Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði Çanakkale Zaferinin 100. yýlý sebebiyle düzenlediði "100 yýlda 100 nefer" temalý Çanakkale þehitlikleri gezisi sona erdi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru etkinlik hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Adeta küllerinden yeniden doðuþu simgeleyen Çanakkale Zaferini anlamak,bu vatanýn kolay elde edilmediðini ve kolayca vazgeçilemeyeceðini anlatmak zafer ruhunu yeniden canlandýrmak amacý ile il merkezi ve Sungurlu ilçemizde bulunan deðiþik okullardan alýnan baþvurular sonunda seçilen baþarýlý ve maddi durumlarý çok iyi olmayan öðrencilerimizin Çanakkale ile tanýþmalarý saðlandý. Zaman zaman saðanak þeklinde yaðan yaðmura aldýrýþ etmeden gerçekleþtirilen gezide gençlerimiz uzman rehber eþliðinde bir günlerini tarihi yarýmada da geçirdiler. Havanýn soðuk ve yaðýþlý olmasýna raðmen yurdun dört bir yanýndan gelmiþ misafirlerle birlikte, Çanakkale Zaferini canlarý pahasýna saðlayan ecdadý mezarlarý baþýnda ziyaret eden ve onlara dualar eden kafile, þehitler adýna yaptýrýlan abide ve þehitlikler ile savaþ alanlarýný ziyaret ederek bizlere emanet edilen bu vatanýn nasýl zorluklarla elde edildiðine gözleri ile þahit oldular. Derneðimizce hediye edilen kalpak ve enveriye isimli nefer þapkalarýyla birlikte Dört boyutlu simülasyon merkezini de ziyaret eden gençler kendilerini adeta savaþ alanýnýn içerisinde hissettiler. Gerek ilimizde gerekse il dýþýnda yaþayan saðduyulu hemþerilerimiz ve Türkiye Kamu-Sen'e baðlý sendikalarýmýzýn üye ve yöneticilerinin destekleri gerçekleþtirilen gezi, uzun yýllar önce göç etmiþ Çorumlu bir ailenin evlatlarý olan ve misafirperverliklerinden hiçbir þey kaybetmemiþ Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adayý Kürþat Tuna ve Nagihan Tuna kardeþlerin akþam yemeði ikramlarýndan sonra kafile yola çýkýlmýþ ve pazar sabahý Çorum'da son bulmuþtur. Ýnþallah bu gezimiz de diðer faaliyetlerimiz gibi geleneksel hale getirilecek ve her yýl imkanlar ölçüsünde bir öðrenci grubunun ecdat ile tanýþmasý saðlanacaktýr. Allah bu vataný canlarý pahasýna bizlere emanet edenlerden ve bu geziye emek ve destek verenlerden razý olsun" "Çanakkale, tarihimizin en önemli dönüm noktasýdýr" Destek kurslarýna yüzde 100 zam Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil destek kurslarýna yüzde 100 zam talepleri ile ilgili düzenlemenin Meclis'te kabul edildiðini açýkladý. Hafta sonu destek kurslarýnda görev yapan öðretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 100 zam yapýlmasý yönündeki mücadelelerinin ýsrarlý takipleri sonucu netice verdiðini dile getiren Tahir Eþkil, "Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulu'nda görüþülen Torba Kanun kapsamýnda yapýlan düzenlemenin, hafta sonundaki kurslara giren öðretmenlere verilen ek ders ücretlerinin yüzde 100 artýrýmlý ödenmesini öngören hükmü kabul edildi. Söz konusu deðiþiklikle birlikte ek ders ücretleri, özel eðitime muhtaç öðrencilerin eðitim ve öðretim gördüðü kurumlarda görevli öðretmen ve yöneticilerle bu öðrencilere yönelik olarak açýlan özel sýnýf öðretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öðretmenlere yüzde 25, Milli Eðitim Bakanlýðý Örgün ve Yaygýn Eðitimi Destekleme ve Yetiþtirme Kurslarý Yönergesi kapsamýnda görev alan yönetici Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Türk Milletinin þanlý tarihindeki kahramanlýk destanlarýndan birinin de Çanakkale zaferi olduðunu hatýrlatan Birkan Demirci, "Canlarý pahasýna tarihe 'Çanakkale Geçilmez' yazdýran, savaþlarý zafere döndüren, kefensiz yatan, cennet mekân aziz þehitlerimiz ve ahirete intikal eden gazilerimiz; Sizleri unutmadýk unutmayacaðýz. Sizler bize hakkýnýzý helal edin. Ruhunuz þad olsun" "Türk tarihinde önemli bir donum noktasý olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eþine az rastlanýr kahramanlýk destanlarýndan biri olduðu kadar; Kurtuluþ Savasý'na ve Cumhuriyet'in kuruluþuna giden yolda milletin verdiði en büyük varoluþ mücadelesi, dünya tarihinin en büyük savunma savaþý olduðuna dikkat çeken Demirci, mesajýný þöyle sürdürdü: "Etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun vatan topraklarý için savaþmýþ ve bugün Çanakkale'de omuz omuza yatan þehitlerimiz Türk milletinin sarsýlmaz birlik ve beraberliðinin de en güçlü niþanesidir. Çanakkale'de iþgal güçlerine geçit vermeyen kahramanlar bizim bugün millet olarak sahip olduðumuz birlik ve beraberliðin ne kadar saðlam temellere dayandýðýný bütün dünyaya gür sesle ilan etmiþtir. Tarihimizde abideleþmiþ, kahramanlýðýmýzla destanlaþmýþ sayfalardan biri alan Çanakkale Zaferi; imam ve gönlündeki vatan sevgisinden baksa savunma aracý olmayan Türk Milletinin caðýn en geliþmiþ araç gereçleriyle donatýlmýþ güçlere karþý, kahramanlýðýný, yiðitliðini bir kez daha gösterdiði ve vataný için kýyasýya mücadele verdiði yerdir. Bu temenni ile bütün þehitlerimize rahmet diliyor ve Türk Milletinin ebediyen payidar olmasýný Yüce Allahtan niyaz ediyoruz." ve öðretmenlere yüzde 100 artýrýmlý ödenecek. Düzenleme, Torba Kanun'un tamamýnýn Meclis Genel Kurulu'nda görüþülüp kabul edilmesinin ve Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanmasýnýn ardýndan Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girecek. Eðitim Bir Sen olarak verdiðimiz mücadele ve yetkililer nezdindeki giriþimlerimizle kabul gören deðiþiklikle birlikte ek ders ücreti sorununun bir kýsmý çözüme kavuþurken, ek ders birim ücretinin de artýrýlmasý konusundaki çabalarýmýz devam edecektir" Milliyetçi Hareket Partisi eski Ýl Baþkaný Ahmet Ertekin, düzenlediði basýn toplantýsýyla genel seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda yaptýðý basýn toplantýsýnda konuþan Ahmet Ertekin, 40 yýla yakýn bir süredir Milliyetçi ve Ülkücü Hareket'in içinde olduðunu ve iki dönem partisinin il baþkanlýðý da olmak üzere çeþitli kademelerde görev yaptýðýný söyledi. AK Parti iktidarýnýn 13 yýldýr uyguladýðý yanlýþ politikalar nedeniyle Türkiye'nin sorunlarýnýn çýð gibi büyüdüðünü iddia eden Ertekin, "Cennet vatanýmýzýn etrafý bir ateþ çemberi hâline gelmiþ, komþularýmýzda yaþanan iç savaþlarýn yansýmalarý ülkemizi de fazlasýyla etkilemektedir. Neredeyse bütün komþularýmýzla AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve parti yöneticileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneði ve Þehit Aileleri Derneði'ni ziyaret etti. AK Parti'den ziyaret ile ilgili yapýlan açýklamaya göre ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneði'ni ziyaret eden AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, dernek baþkaný Muharrem Gül ve gazilerle görüþtü. Vatan topraklarýnýn her karýþýnýn þehit kanlarý ile yoðrulduðunu dile getiren Bekiroðlu, "Bu millet söz Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇO- RÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. "100. yýl dönümünü iftiharla kutladýðýmýz Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdýðý bir kahramanlýk destanýdýr. Baðýmsýzlýðý ve hürriyeti için yüksek iman ve inançla mücadele veren ve bu uðurda gözünü kýrpmadan can veren ve hiçbir koþul ve þartta imkânsýzlýklara boyun eðmeyen kahraman evlatlarýnýn kazandýðý Çanakkale zaferinin 100. yýl dönümünü onurla kutlamaktayýz" diyerek açýklamasýna baþlayan Ayhan Boyraz, "Milletimiz, bu var olma mücadelesinde caný ve kanýyla bayraklaþtýrmak istediði baðýmsýzlýðý, olumsuz iliþki içerisine girmek adýna sanki AK Parti Hükümeti özel çaba sarf etmektedir. Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir. Ýç siyasette ise yürütülen yanlýþ uygulamalar sonucu insanlarýmýz ayrýþtýrýlmýþ ve ülkemizin bölünme riski her geçen gün artmaktadýr. Terör örgütü ile yapýlan pazarlýklar, bölücübaþýnýn muhatap alýnmasý ve verilen tavizler sonucu Doðu ve Güneydoðu Bölgesi'nde Devlet otoritesi kalmamýþ, Türk Bayraðý açmak ve Türküm demek neredeyse imkânsýz olmuþ ve suç hâline getirilmiþtir. Öte yandan toplumun tüm kesimlerinin sorunlarýna kulak konusu vatan olduðunda gözünü kýrpmadan seve seve canýný feda etmiþtir. Ülke olarak bugünlere geldiysek bunu þehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her zaman þehit aileleri ve gazilerimizin yanýnýzdayýz" Bekiroðlu, daha Ahmet Ertekin týkayan Hükümet, halkýmýzý hayat þartlarý ve enflasyon karþýsýnda yenik düþmeye mahkûm etmiþtir. Ekonomi, saðlýk, eðitim ve adalet sistemlerindeki aksaklýklar insanlarýmýzý gelecek endiþesi içinde býrakmýþtýr" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL "Ýlk kez bir AK Parti il baþkaný bizi ziyaret ediyor" "Çanakkale bir milletin varoluþ mücadelesidir" sonra Þehit Aileleri Derneði Baþkaný Cafer Eker'i ziyaret etti. Burada þehit aileleriyle bir araya gelen Bekiroðlu, þehit ailelerine her zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu belirterek, "Sizin için ne yapýlmasý gerekiyorsa bunu yapmak boynumun borcudur" Türkiye Muharip Gaziler Derneði Muharrem Gül ve Þehit Aileleri Derneði Baþkaný Cafer Eker, ilk kez bir AK Parti il baþkanýnýn kendilerini ziyaret ettiklerini açýklayarak Bekiroðlu ve beraberindekilere teþekkür ettiler. karþýsýndaki muazzam güce raðmen, yýlmadan ve fedakârca kazanma baþarýsýný göstermiþtir. Bu Büyük zaferi gerçekleþtiren milletin çocuklarý olmak, herkes için en büyük ve en haklý iftihar kaynaðýdýr" Boyraz açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Çanakkale bir milletin varoluþ mücadelesidir. Ýnanç, vatan sevgisi, dayanýþma, birlik ve beraberlik duygularýnýn, zamanýn en güçlü ve donanýmlý ordularýna karþý koymadaki üstün baþarýsýný gösteren bir mücadeledir. Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaþý'nda askerlerimizin, dünyayý hayrete düþüren kahramanlýk destanýdýr. Bu zafer, analarýn biricik evlatlarýný baþýna kurbanlýk koyun gibi kýnalar yakýp; baðrýna basýp, Bir düðüne gider gibi kurþunlara karþý cepheye gönderdiði bir savaþtýr. Tarihe imza atýlan kahraman askerimizin destanýdýr. Zaferin 100. yýlýnda, Çanakkale'de yatan yüzbinlerce þehidimizi rahmet ve hayýrla yâd ederken, onlara þükran borcumuzu ödemenin yolunun baþta imam hatip camiasý olarak vatanýmýza, bayraðýmýza, birlik ve beraberliðimize kararlý bir þekilde sahip çýkmaya devam etmekten geçtiðini de hatýrlatmak istiyoruz. Bu düþüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýl dönümünü kutluyor, Üzerinde yaþadýðýmýz güzel vatanýmýzý bize yurt yapan aziz þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz."

11 2 AÐUS- 19 MART 2015 PERÞEMBE 11 Niðde belediyespor da tanýdýk isim Akýncýlar'dan "Ümmetin Direniþi Çanakkale" paneli Akýncýlar Derneði "Bir Hilal Uðruna" projesi kapsamýnda yurt genelinde "Ümmetin Direniþi Çanakkale" konulu konferanslar kahve toplantýlarý ve paneller düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamýnda Çorum'da 20 Mart 2015 tarihinde bir panel yapýlacak. Ýlim Yayma Cemiyeti konferans salonunda saat 20.00'da gerçekleþtirilecek olan panele konuþmacý olarak Mustafa Çaðdaþ ile Necmettin Seven konuþmacý olarak katýlacak. Niðde belediyespor teknik kafilesinde tanýdýk bir isim vardý. Geçtiðimiz sezon Çorum belediyepsor da kaleci antrenörü olarak görev yapan Habib Napal Niðde Belediyespor da kaleci antrenörü olarak görev yapýyor. Habib yaklaþýk 15 gün önce teknik direktör Mehmet Ak ile birlikte Kýrýkhanspor daki görevlerinden ayrýlarak, Niðde belediyespor ile sözleþme imzaladýlar. Geçtiðimiz Salý günü oynanan Çorum Belediyespor- Niðde belediyespor maçýnda sevinen taraf kýrmýzý siyahlýlar olurken, üzülen taraf ise, Niðde Belediyespor kafilesi oldu. (Yasin Yücel) Darýca G.B'nin yýldýz futbolcusu Erhan Çelenk'e Ýzmir dönüþünde uçakta doðum günü sürprizi yapýldý.darýca G.B'nin dün Tirespor'u deplasmanda 2-1 devirmesinin ardýndan dönüþ uçaðýnda harika görüntüler yaþandý. Galibiyeti doyasýya kutlayan sarý yeþilli futbolcular, keyifli bir yolculuk geçirirken, bir de doðum günü sürprizi yaþandý. Ýzmir-Ýstanbul seferi yapan uçaðýn havada en zirveye ulaþtýðý anda Erhan Çelenk'e güzel bir sürpriz yapýldý. 26'ncý yaþýný kutlayan Erhan'a sürpriz yapan Darýca G.B kafilesi, baþarýlý futbolcuya unutulmaz bir gün yaþattýlar. Doðum günü pastasýný bir anda Uçak'da doðum günü sürprizi karþýsýnda gören Erhan þaþkýnlýðýný gizleyemezken bir hayli mutlu olduðu gözlendi. Güzel sürpriz adýna herkese teþekkür eden Erhan Çelenk, sürprizde doðum günün pastasýný taþýyan hostese ayrýca teþekkür etmesi uçakta keyifli anlarýn yaþanmasýna sebep oldu. (Spor servisi) Petrol'ün umutlarý bitti Yýlardýr þampiyonluk özlemini bekleyen Batmanlý futbolseverler, play-off umutlarýnýn sönmesiyle yeniden hayal kýrýklýðý yaþadý. Yýlardýr þampiyonluk özlemini bekleyen Batmanlý futbolseverler, play-off umutlarýnýn sönmesiyle yeniden hayal kýrýklýðý yaþadý. Seyircisiz maçlarda bile Batman taraftarý seyircisiz oynanan Tuzla maçýnda çatýlardan destek verdi stadýn etrafýndaki binalarda Petrol'ü destekleyen taraftarlar, "Söylesene Erdal hoca takým niye oynamýyor" tezahüratýnda bulundu. Taraftarlar, 72. dakikada ise meþale gösterisinde bulundu. Eksik geldiler 3 puan ile döndüler Petrol maçý öncesi bazý futbolcularýný kadro dýþý býrakan lider Tuzlaspor, Batman'dan galibiyet çýkarmasýný baþardý. Petrol maçý öncesi bazý futbolcularýný kadro dýþý býrakan lider Tuzlaspor, Batman'dan galibiyet çýkarmasýný baþardý. Yedek kulübesinde iki eksik futbolcusuyla da dikkat çeken Tuzlaspor, aldýðý galibiyetle 2. Lig için büyük avantaj yakaladý. (Spor servisi) Ayhan Karaca'dan muhtarlara ziyaret Miniklerin balon sevinci AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Av. Fatih Maden'in, geleceðin teminatý olan çocuklar için hazýrlattýðý balonlar, parklara akýn eden çocuklarýn gözdesi oldu. Esnaf ziyaretlerinin yaný sýra çocuklarýn mutluluðuna dönük çalýþmalara da yer veren Maden, "Çocuklarýn bir gülümsemesi, dünyalara bedel mutluluktadýr. Tüm çabamýz, ülkemizin en deðerli AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Muhtarlar Derneði'ni ziyaret etti. AK Parti milletvekili aday adayý Ayhan Karaca, ziyarette Muhtarlar Derneði Baþkaný Hacý Koca ile görüþerek seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyareti hakkýnda yaptýðý açýklamada Büyük Türkiye hedefine ulaþmak için herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini dile getiren Karaca, bu süreçte herkesin üzerine büyük bir sorumluluk düþtüðünü belirtti. AK Parti ile birlikte Türkiye'nin yeni bir kavþaða girdiðini dile getiren Karaca, yapýlan devrim niteliðindeki reformlarla ülkenin makus talihini yenerek, yeni bir ivme kazandýðýný açýkladý. Siyasete yabancý olmadýðýný dile getiren Karaca, "Yazar kasalarýn, Anayasa kitapçýklarýnýn havada uçuþtuðu dönemde AK Parti'de siyasete atýldým. Ankara'da AK Parti'de çeþitli kademelerde görev aldým. Baþta AK Parti kurucusu ve lideri olan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun yeni Türkiye misyonuna uygun siyaset anlayýþýný ülkemize veya bölgemize hakim kýlmak için TOKÝ'deki daire baþkanlýðý görevimden istifa ederek AK Parti'den aday adayý oldum. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýðý döneminde belirlenmiþ 2023 hedefleri arasýnda dünyanýn ilk on ekonomisi arasýnda olmak var" varlýðý olan çocuklarýmýzýn, çocukluklarýný mutlu bir þekilde yaþayýp, geleceðe daha güçlü kiþilik ve karakterlerle yol almasýna zemin hazýrlayabilmektir" Üzerlerinde "Elif gibi dik, Vav gibi mütevazý" sloganýna yer verdiði balonlarla, çocuklarýna gönlünde de yer edinen Maden, "Onlarýn gönlünde yer edinebilmenin, Allah katýnda da büyük karþýlýðý olduðuna inanarak, yavrularýmýzýn gönlünü hoþ tutmaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Maden, havanýn güzelliðini fýrsat bilerek parklara oyun oynamak için çýkan miniklere kendi adýna hazýrlattýðý balonlardan daðýttý. Balonlarla doyasýya eðlenen minikler kendileri için hazýrladýðý balonlar nedeniyle Fatih Maden'e teþekkür ettiler.balonlardan almak için sýraya girenler sadece çocuklarýn yanýsýra, evdeki torunlarýna balon alma telaþý içeriþine giren dedeler de balon daðýtýmýný nedeniyle oldukça memnun oldular. Çorum'un yaþlýlarý mutlu Yaþlý nüfus (65 ve daha yukarý yaþ) 2014 yýlýnda 6 milyon 192 bin 962 kiþi olup yaþlý nüfusun toplam nüfus içindeki oraný %8 oldu. Yaþlý nüfusun %43,6'sýný erkek nüfus, %56,4'ünü kadýn nüfus oluþturdu. Nüfus projeksiyonlarýna göre yaþlý nüfus oranýnýn 2023 yýlýnda %10,2, 2050 yýlýnda %20,8, 2075 yýlýnda ise %27,7'ye yükseleceði tahmin edildi. TÜÝK'ten yapýlan açýklamaya göre Çorum'da ise yaþlý bireylerin %49,7'si mutlu, %15,2'si mutsuz. Özgür-Der'de "Siyer Temelli Kur'an Tefsiri" etkinliði Özgür-Der'de Pazartesi akþamlarý Ömer Ýslam koordinasyonunda gerçekleþtirilen "Siyer Temelli Kur'an Tefsiri"programýnda bu hafta; Kehf Suresinin 1-8. ayetleri üzerinde konuþuldu. Ömer Ýslam ve katýlýmcýlar ayetler üzerine konuþtular. Ortaköye Saha sözü verildi Ortaköy'e futbol sahasý yapýlýyor. Bilindiði gibi Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy Altýnbaþ Spora malzeme desteði ile birlikte 10 bin TL yardýmda bulunmuþ, sahip çýkmýþtý.daha sonra spor kulübünün adýný Ortaköy Belediye Þapinuva Spor kulübü olarak deðiþtiren Ýsbir, Ortaköy Belediye Þapinuva spor kulübü olarak takýmý amatör lig de mücadele etmesini saðlamýþtý. Deplasman maçlarýna giderken minibüs tahsis eden ve gidiþ geliþlerde her türlü masraflarýný karþýlayan Ýsbir, ayrýca Ortaköy Belediye Þapinuva Spora dýþ saha maçlarýna gitmesi için giydirilmiþ yarým otobüsde tahsis etti. Ýlçede spor sahasý olmadýðý için hazýrladýðý proje ile saha sorununu Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay KILIÇ'a Çorum Milletvekili TBMM idare amiri Salim USLU ile birlikte iletti ve mecliste Ortaköy Belediye Baþkaný Taner ÝSBÝR TBMM idare amiri Salim USLU ve Gençlik ve Spor BAKANI Akif Çaðatay KILIÇ bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanýna ilçenin sporla ilgili sorunlarýný anlatan Uslu ve Ýsbir Bakandan þehir stadý yapýlmasý desteðini istediler. Uslu ve Ýsbir'i dinleyen Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay KILIÇ þehir stadý ile ilgili 2015 yýlý içerisinde sahanýn yapým inþaat iþinin gerçekleþmesi için her türlü maddi desteðin vereceðinin sözünü verdi. (Spor servisi)

12 19 MART 2015 PERÞEMBE Çatalca hazýrlýklarý bugün baþlýyor Çorum belediyepsor geçtiðimiz Salý günü oynadýðý ve 3-1 galip Niðde belediyepsor maç ý sonrasý bir günlük izin yaptý. Kýrmýzý siyahlýlar da Niðde belediyespor maçýnda forma giyen oyuncular dünü dinlenerek geçirirken, forma giymeyen oyuncular oyuncular ise, tesislerde çalýþma yaptý. Belediyespor Pazar günü deplasman da karþýlaþacaðý Çatalcaspoýr hazýrlýklarýna bugün Ulukavak da bulunan Nazmi Avluca semt sahasýnda yapacaðý tek çalýþma ile start verecek. (Yasin Yücel) 720 dakika sonra gelen galibiyet Külcü: Futbol'da siyaset gibidir çalýþan baþarýr Gül: Son 7 haftanýn en güzel günlerinden birini yaþadýk Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de yaptýðý konuþmada Niðde Belediyespor karþýsýnda oynanan oyundan ve alýnan neticeden son derece memnun olduðunu ifade ederek "Son 7 haftanýn en güzel günlerinden birini yaþadýk." Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyespor'a her anlamda destek olduðunu, kendilerinden desteðini hiç eksik etmediðini vurgulayan Zeki Gül, "Bizim yanýmýzda olan güçlü bir siyasi lider, güçlü bir belediye baþkaný var. Belediye Baþkanýmýza Çorum Belediyespor'umuza verdiði desteklerden ötürü þükranlarýmý sunuyorum." Ya maç 0-0 bitseydi...! Çorum Belediyespor- Niðde Belediyepsor maçýnýn hemen baþlarýnda 5. Dakikada sað taraftan ceza alanýna giren Murathan Buruþ, Niðde Belediyepsor kalecisi Cihan,tarafýndan, düþürüldü. Hem çizgi hakemi hemde Maçýn ikinci yarýsýnýn 54. dakikasýnda Çaðlar'ýn bu þutu Niðde filelerine 3,üncü kez belediyepsor golü olarak gitti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 3-1'lik Niðde Belediyespor galibiyeti sonrasý Çorum Belediyespor futbolcularýna ve yönetimine yemek verdi. Ýkinci Bahar'daki yemeðe Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, teknik direktör Yavuz Ýncedal, kulüp yönetim kurulu üyeleri Fatih Özcan, Mustafa Ercan Genel kaptan Hamit Iþýk ve futbolcular katýldý. Yemek öncesi futbolcularla samimi bir havada sohbet eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yemek sonrasý yaptýðý konuþmada futbolcularý ve teknik heyeti Niðde Belediyespor karþýsýnda oynanan futbol nedeniyle tebrik etti. Çorum Belediyesi olarak her zaman Belediyespor'un yanýnda yer aldýklarýný belirten Baþkan Külcü,"Siz, Çorum'u temsil ediyorsunuz. Belediyemizin Temizlik Ýþleri, Fen Ýþleri, Su Ýþleri, Zabýta birimleri gibi sizler de futbol oynarken, Çorum'u ve þehrimizi temsil ediyorsunuz. Bu yüzden, sadece futbol maçý yöneten ÞanlýUrfa bölgesi hakemi Erdem Ýrem, bu pozisyonu es geçti. Daha sonra bu pozisyon sonrarýnda geliþen ani geliþen atakda Niðde belediyespor Çorum belediyspor karþýsýnda 6. Dakikada golü buldu. Hakem oynarken deðil, diðer iþlerinizde de bu þehrin birer temsilcisi sayýlýyorsunuz." Hiçbir baþarýnýn tesadüf olmadýðýný hatýrlatan Baþkan Külcü, hiçbir mazeretin baþarýnýn yerini tutamayacaðýný belirtti.futbolculara yönelik yaptýðý konuþmada "Sizler inanarak, yüreðinizle emeðinizle sahaya çýktýðýnýzda baþarýnýn kendiliðinden geldiðini görüyorsunuz." diyen Külcü, "Futbol da siyaset gibidir. Çalýþmanýn karþýlýðýný en iyi þekilde alabileceðiniz bir alan futbol. Siz öncelikle zaferle deðil, seferle mükellefsiniz. Ýnsan her alanda çalýþmasýnýn karþýlýðýný alýr. Bu iþin bu kulübün dertlisi olduðunuzu hissettirdiðiniz sürece bizler daima sizlere destek olacaðýz. Ýnþallah bundan sonra da baþarýlarýnýzý bu þehre hissettirir ve bu þehrin ortak sevincine katký saðlarsýnýz." vermediði penaltý pozisyonu sonunda 39 ve 45. Dakikalarda iki kez penaltý noktasýný iþaret etti. Belediyespor maçý Berat'ýn ikisi penaltýdan olmak üzere, Çaðlar'ýn attýðý gol ile rakibini 3-1 maðlup etti. (Yasin Yücel) Çaðlar, kýzardý Çorum belediyespor- Niðde belediyespor maçýnýn 54. Dakikasýnda gol orucunu bozan çaðlar maçýn 79. Dakikasýnda gördüðü ikinci sarý kart sonrasýnda kýrmýz kartla oyundan atýldý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda raki pceza alanýnda yaptýðý hareket sonrasýn da sarý kart fören çaðlar maçýn ikinci yarýsýn da 79. Dakikada rakibi ile birlikte çýktýðý hava topu sonrasýnda rakibini yere indirdiði gerekçesi ile hakem tarafýndan ikinci kez sarýkart, akabinde ise, kýrmýzý kartla oyundan ihraç edildi. Çaðlar' Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Çatalcaspor maçýnda kadroda yer almayacak. (Yasin Yücel) Yavuz Ýncedal: Futbolcularýma her zaman güvendim Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal da güzel bir galibiyet sonrasý kendilerine yönelik yemek organizasyonu gerçekleþtiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. 7 haftadan takýmýn suskun olduðunu ve bu suskunluða güzel bir galibiyetle son verdiklerini belirten Ýncedal, "Bizlerden desteðini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye ve kulüp baþkanýmýz Zeki Gü'eçok teþekkür ediyorum. Ben futbolcularýmýza her zaman güvendim. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli ve yüreðimizle oynarsak kalan maçlarýmýzý alabiliriz. Bu þehre ve bu kulübe böyle bir vefa borcumuz var" diye konuþtu. Futbolular adýna konuþan takým kaptaný Nedim ve Oðuzhan Yalçýn da bundan sonraki maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþacaklarýný belirterek kendilerine verdiði destek nedeniyle Külcü'ye teþekkür ettiler. (Spor servisi) Çorum belediyespor geçtiðimiz Salý günü Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk ettiði Niðde belediyespor'u Berat'ýn 2 penaltý ve Çaðlar'ýn attýðý goller ile 3-1 maðlup ederek, 720 dakika sonra sahasýnda galip geldi. Ligin ilk yarýsýnýn son maçýnda Bursa Nilüferspor'u maðlup Sportmence eden kýrmýzý siyahlýlar, ikinci yarýnýn baþlamasý ile birlikte geride kalan 8 hafta da galibiyete hasret kalmýþtý. Ýkinci yarýnýn baþlamasý ile birlikte bir türlü isteði galibiyeti bulamayan kýrmýzý siyahlýlar, Niðde karþsýnda aldýklarý galibiyet ile son haftalardaki kötü gidiþe dur Niðde karþsýnda 6. Dakikada 1-0 maðlup duruma düþmesine raðmen oyun disiplininden kopmayan ve sahada görev alan tüm futbolcular kazanmak adýna Niðde belediyespor karþýsýnda kazanmak adýna savaþtý. Bu sezon ilk kez belediyespor maçlarýný izlemeye gelen Belediye baþkaný Muzaffer Külcü, alýnýn galibiyetten ötürü teknik direktör Yavuz Ýncedal'ý tebrik ederek, maç sonunda Ýkinci baharda takýma ve teknik heyette akþam yemeði verdi. Oyunun genelinde Belediyespor rakibi karþsýnda 20 dakikada sahada biraz tedirgin baþladý. 6. Dakikada kalesinde gördüðü gol ile uyanan futbolcular, maçý kazanmak adýna tüm güçlerini sahaya yansýttýlar. Demekki bir takým isteyince maç kazana biliyormuþ? Niðde belediyespor karþsýnda alýnan galibiyet ile play off þansý devam ediyor. Keþke sahamýzda oynadýðýmýz maçlarý kazana bilme baþarýsýný gösterseydik, zirveye Çorum olarak ortak olacaktýk. Darýca ve Tuzlaspor'un Çorum'a gelecek olmasý bizim içinde ayrý bir avantaj olacaktý. Þampiyonluk vizesini Çorum belediyespor verecektir. Adliyespor maçý sonrasýnda yaþanan karamsar günler, Niðde belediyespor maçý Çorum belediyespor için ya devam ya tamam maçýydý. Bir beraberlik bile Çorum belediyespor'un play oof þansýný tamamen bitirecekti. Neyseki korkulan olmadý ve play oof umutlaýr gelecek haftalara taþýndý. Artýk belediyespor'un maç kaybetme lüksüde kalmadý. Artýk belediyespor 'un gerçekten kurumsal bir takým olduðunu yönetici yada yöneticiler bilmeli. Belediyespor hiç bir yöneticinin istediði gibi atýný oynatacak çiftliði deðildir. Ýnsan, "virgül" ile adam da olur eþek de. Artýk geride kalan maçlarda futbol yerine tabeladaki skor'a bakmak gerekiyor. Ýyi yada kötü oynadý deðil, nasýl 3 puan alýnýr artýk geride kalan maçlarda bu düþünülmelidir. Pazar günü istanbul deplasmanýn da Çatalcaspor'a konuk olacak olan belediyespor bu maçý da kazanmasý halinde play oof umutlarýný gelecek hafta maçlarýna taþýyacaktýr. Demekki bir takým isteyince hem galip geliyor, hem de gol atabiliyormuþ. Bakýn futbolcu arkadaþlar saðda solda laf ebeliði yapmayýn, antrenmanda oranýzý buranýzý oynamayýn Niðde karþýsýnda oynadðýnýz futbolu oynayýn yeter.bizim de oynayacak yerlerimiz var. Neyse þimdilik bildiklerimiz bizde kalsýn.. Ýnsan, "Virgül" ile adam da olur eþek de. Ýncedal:Maç kazanamama baskýsýný üzerimizden attýk Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, geçtiðimiz Salý günü oynanan ve belediyepsor'un 3-1 galibiyeti ile sona eren maç sonrasýnda yaptýðý açýklamada" Ýhtiyaçýmýz olan bir galibiyetti. Kazandýðýmýz için mutluyuz. Bu sezon ilk kez maçýmýzý izlemeye gelen kulübümüzün onursal baþkaný belediye baþkanýmýz sayýn Muzafer Külcü, belediyespor kulüp baþkanýmýz sayýn Zeki Gül, yönetim kurulu ve taraftarlarýmýza hediye ediyoruz Ýncedal daha sona þu açýklamarda bulundu" Niðde belediyespor karþýsýnda kazanmaktan baþka çaremiz yoktu. Kalemizde golü görmemize raðmen sahada görev yapan bütün futbolcularý kazanmak adýna rakip ile savaþtýlar. Oyunun genel hakimi bizdik. Ligin ikinci yarýsý ile birlikte bir türlü maç kazanamama baskýsý vardý. Bu baskýyý da Niðde belediyepsor karþýsýnda aldýðýmýz 3-1,lik galibiyet ile son verdik. Üzerimizdeki baskýyýda atmýþ olduk. Bu sezon ilk defa maçý izlemeye gelen Kulübün onursal baþkaný sayýn Muzafer Külcü'ye Kulüp baþkanýmýz Zeki Gül ve yönetim kuruluna ayrýca bizlere hafta için olmasý nedeni ile iþlerini býrakýp bizlere destek veren taraftarlarýmýza alýnýn galibiyeti armaðan ediyoruz. Pazar günü Ýstanbul deplasmanýnda karþýlaþacaðýmýz Çatalca maçýný da kazanarak play oof yolunda iddiamýzý sürdürmek istiyoruz" (Yasin Yücel) Ýncedal, galibiyeti onursal baþkanýmýza armaðan ediyoruz

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ SİVİL SAVUNMA NCE YURT ÇAPINDA KURULMUŞ OLAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİNİN AMACI DÜŞMAN SALDIRISINI ÖNCEDEN HABER ALMAK VE TEHLİKEYE KARŞI HALKI UYARARAK BİR TAKIM ÖNLEMLERİN ALINMASINI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kutlu zafer 100 yaþýnda Vali Kara: Þehitliðin zirvesi Çanakkale

Kutlu zafer 100 yaþýnda Vali Kara: Þehitliðin zirvesi Çanakkale 1 kg ve 400 gramlýk ambalajlar halinde üretilen Çorum Mantýsý, Kemal Öz Mantý markasýyla tüm Türkiye nin beðenisine Kemal Öz Mantý marka oldu 1998 yýlýnda üretime baþlayan Kemal Öz Mantý, gelinen 17 yýllýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon

Çorum'a 11 yýlda 647 milyon Vali Baþköy'den "Þehitler Günü" mesajý Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

"Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken,

Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, "Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, gazilerin ise o sýradaðlar üzerinde gaza sancaklarý gibi gururla dalgalandýklarýný

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı

Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı Üniversitemiz Tayfur Sökmen Kampüsü nde ve İskenderun- Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle program düzenlendi.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı