TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr."

Transkript

1 TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI Ömer YAġA Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr. Nuray KIZILASLAN 2011 Her Hakkı Saklıdır

2 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TARIM EKONOMĠSĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI Ömer YAġA TOKAT 2011 Her Hakkı Saklıdır

3

4

5 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI Ömer YAġA GaziosmanpaĢa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı DanıĢman: Doç. Dr. Nuray KIZILASLAN Türkiye nin tarımsal mücadele politikalarındaki geliģim seyrinin izlenmesi, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde AB ülkelerindeki tarımsal mücadele politikaları ile karģılaģtırılması ve sürdürülebilirlik açısından tarımsal mücadelenin daha da güncel hale gelmesi nedeniyle konunun incelenmesi önemli görülmektedir. AraĢtırmada; tarım ilaçları üretim, tüketim ve dıģ ticaret miktarlarında meydana gelen değiģimlerin yönünü belirlemek amacıyla trend analizi uygulanmıģtır. Trend Analizlerinde linear trend modelleri denenmiģ olup üretim, tüketim ve dıģ ticaret miktarlarına iliģkin kriterlerin yıllar itibariyle geliģme yönünü belirleyebilmek amacıyla sabit ve zincirleme indekslerden yararlanılmıģtır. Analiz sonuçlarına göre; zararlılara karģı en etkili yöntemin kimyasal mücadele olması nedeniyle, üretim, tüketim, ithalat ve ihracat rakamlarında insektisitlerin en fazla kullanılan grup olduğu açıkça tespit edilmiģtir. Türkiye nin tarım ilaçları politikaları bakımından güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak amacıyla yapılan Swot analizinde, üretim, tüketim ve dıģ ticaret miktarlarında meydana gelen değiģimlerin yükselme eğiliminde olduğu görülmüģtür. Kurulu kapasite gücü, geliģmekte olan pazarlara yakınlık ve formulasyon bilgisi Türkiye nin güçlü yönleri olarak kaydedilmiģtir. AB uyum çalıģmalarında alt yapının oluģması ülkenin zarar görmemesi, çiftçilerin ilaç ihtiyacını karģılaması ve bunu yerli üreticilerden ucuza temin etmeyi sürdürebilmesi için geçiģ sürecinin üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Uyum için çıkarılacak mevzuatlarda ülke ekonomisini etkileyecek önerilerin ve Türkiye Ģartlarının dikkate alınması, özellikle yerli sektörün zarar görmemesi ve ekonomik direnç göstermeleri sağlanmalıdır. Tercüme edilerek uygulanmak üzere çıkarılacak mevzuatlarda birebir tercüme yapılmaması, ilgili kuruluģların yetki, alan ve sorumlulukları da dikkate alınarak belirlenmesi büyük yarar sağlayacaktır. 2011, 173 sayfa Anahtar kelimeler: Pestisit, Üretim, Tüketim, Ġthalat, Ġhracat, Mevzuat, AB, Uyum i

6 ABSTRACT Ms Thesis PLANT PROTECTION POLICIES OF TURKEY DURING THE PROCESS OF HARMONIZATION WITH EUROPEAN UNION Ömer YAġA Gaziosmanpasa University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Agricultural Economics Supervisor Assoc. Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN Monitoring the development course of Turkey's agricultural struggle is seen important because the agricultural struggle policies has become even more actual during the harmonization process of the European Union (EU), comparison with agricultural struggle policies in EU countries and in order to sustainability. In this research, trend analysis was applied in order to determine the direction of the changes in the amounts of agricultural pesticides production, consumption and foreign trade. Linear trend models were used in trend Analysis and fixed and chained indexes were benefited to determine development aspect of the criteria related with production, consumption and foreign trade volumes over the years. Swot analysis was conducted to determine the strengths and weaknesses of Turkey's agricultural policies in terms of plant protection products it was observed that changes in the amounts of pesticide production, consumption and foreign trade were in a tendency to increase.ġnstalled capacity power,proximity of markets in developing and knowledge of formulation were recordes as Turkey s powerful aspects. On the transition process should be seriously considered for the formation of the infrastructure in EU harmonization studies, prevent damage to the country, farmers meet the need for medication and to continue to supply it cheaper domestic manufacturers.on the legislations will be issued for harmonization, proposals will affect the country s economy and conditions in Turkey should be considered,especially prevent the damage to domestic sector should be provided to show economic resistance.on the legislations will be issued to apply that should not be translated one to one, consideration of relevant institutions of authority field and responsibilites will provide great benefits. 2011, 173 pages Keywords : Pesticide, Production, Consumption, Import, Export, Regulations, EU,Harmony ii

7 ÖNSÖZ Bu çalıģmada önce yaptığı katkı ve teģvikleri için danıģman hocam Sn. Nuray KIZILASLAN (GaziosmanpaĢa Üniversitesi) ve yardımlarını esirgemeyen Sn. Mehmet Sena TURABĠ (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) olmak üzere; desteklerini her zaman yanımda hissettiğim Sn. Hanife AYAN a (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) teģekkürlerimi sunarım. Ömer YAġA Mayıs 2011 iii

8 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii ĠÇĠNDEKĠLER... iv KISALTMALAR DĠZĠNĠ... v ġekġller DĠZĠNĠ... xı ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... x EKLER DĠZĠNĠ..xi 1. GĠRĠġ LĠTERATÜR ÖZETLERĠ MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Yöntem DÜNYA DA TARIMSAL MÜCADELE AVRUPA BĠRLĠĞĠNDE TARIMSAL MÜCADELE Tarımsal Mücadelede Yetkili Otoriteler AB de Tarımsal Mücadele Politikaları Tarımsal Ġlaçlar ve Yönetim Maksimum Kalıntı Limitleri Ruhsatlandırma TÜRKĠYE DE TARIMSAL MÜCADELE Tarımsal Mücadele Ġlaçlarının Üretimi Tarımsal Mücadele Ġlaçlarının Tüketimi Tarımsal Mücadele Ġlaçlarının Ġthalatı Tarımsal Mücadele Ġlaçlarının Ġhracatı Mevzuatlar AB UYUM KAPSAMINDA TÜRKĠYE NĠN TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI Zirai Karantina Bitki Koruma AB Uyum ÇalıĢmaları iv

9 8. TÜRKĠYE NĠN AB UYUM SÜRECĠNDEKĠ GÜÇLÜ ve ZAYIF YÖNLERĠ SWOT ANALĠZĠ SONUÇ ve ÖNERĠLER KAYNAKLAR: EKLER...69 ÖZGEÇMĠġ.139 v

10 KISALTMALAR DĠZĠNĠ Kısaltmalar AB ABD ADI AET ARfD BGD BKÜ CAC CIPAC CPVO DG SANCO ECPA EEC EFSA EPA EPPO FAO FVO IPM ITU KKGM MAD MAPE MRL MSD OECD OTP PPR PRAPeR RAS SCHP SCP SCTEE SPS WTO WHO Açıklama Avrupa Birliği Amerika BirleĢik Devletleri Günlük Kabul Edilebilir Alım Avrupa Ekonomik Topluluğu Akut Referans Doz Bitki GeliĢim Düzenleyici Bitki Koruma Ürünleri Kodeks Alimentarus Komisyonu Uluslar arası Ortak Pestisit Analiz Konseyi Topluluk Bitki ÇeĢitliliği Ofisi Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü Avrupa Bitki Koruma Otoritesi Avrupa Ekonomi Topluluğu Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Çevre Koruma Ajansı Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu Gıda ve Tarım Örgütü Gıda ve Veterinerlik Ofisi Entegre Mücadele Ġyi Tarım Uygulamaları Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ortalama Mutlak Sapma Ortalama Mutlak Yüzde Hata Maksimum Kalıntı Limitleri Ortalama Karesel Sapma Ġktisadi ĠĢbirliği ve GeliĢme TeĢkilatı Ortak Tarım Politikaları Bitki Koruma Ürünleri ve Kalıntılara iliģkin Panel Pestisit Risk Değerlendirmesi Emsal Gözden Geçirme Programı Gıdalar için hızlı alarm sistemi Bitki Sağlığı Daimi Komitesi Bitkiler Bilimsel Komitesi Toksisite, Ekotoksisite ve Çevre Bilimsel Komitesi Sağlık ve Bitki Sağlığı AnlaĢması Dünya Ticaret Örgütü Dünya Sağlık Örgütü vi

11 ġekġller DĠZĠNĠ ġekil Sayfa ġekil 6.1. Türkiye deki pestisit üretim miktarı sabit ve zincirleme indeksi.. 32 ġekil 6.2. Türkiye deki pestisit üretim miktarı trend analizi. 33 ġekil 6.3. Türkiye deki pestisit tüketim miktarı sabit ve zincirleme indeksi. 36 ġekil 6.4. Türkiye deki pestisit tüketim miktarı trend analizi ġekil 6.5. Türkiye deki pestisit ithalat miktarı sabit ve zincirleme indeksi ġekil 6.6. Türkiye deki pestisit ithalat miktarı trend analizi ġekil 6.7. Türkiye deki pestisit ihracat miktarı sabit ve zincirleme indeksi ġekil 6.8. Türkiye deki pestisit ihracat miktarı trend analizi.. 44 vii

12 Çizelge ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ Sayfa Çizelge 4.1. Hastalık, zararlı ve yabancı otların dünya genelinde neden olduğu ürün kayıpları Çizelge 5.1. Türkiye de Tarım Ġlaçları Üretim Miktarları Çizelge 5.2. Türkiye de Tarım Ġlaçları Tüketim Miktarları Çizelge 5.3. Ülkelere Göre Aktif Madde Olarak Tarım Ġlacı Tüketimi Çizelge 5.4. Türkiye de Tarım Ġlaçları Ġthalat Miktarları Çizelge 5.5. Türkiye de Tarım Ġlaçları Ġhracat Miktarları Çizelge 8.1. Swot Analizi.. 62 viii

13 EKLER DĠZĠNĠ Ekler Sayfa EK-1. Aktif Madde Ġtibariyle Yeni Bir Bitki Koruma Ürününün Ruhsatı Ġçin Ġstenen Bilgi ve Belgeler EK 2. Aktif Madde Ġtibariyle Daha Önce Ruhsatlı Bulunan Bitki Koruma Ürünü Formulasyonunun Yeni Bir Konuda Tavsiyesi Ġçin Ġstenen Bilgi ve Belgeler EK 3. Aktif Madde Ġtibariyle Ruhsatlı Olup Formulasyon ġekli veya Aktif Madde Miktarı Farklı Formulasyonların Ruhsatlandırılmasında Ġstenen Bilgi ve Belgeler..76 EK 4. Birden Fazla Aktif Madde Ġhtiva Eden KarıĢım Haldeki Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatı Ġçin Ġstenen Bilgi ve Belgeler...77 EK 5 Bitki Koruma Ürünlerinin Emsalden Ruhsatlandırılması Ġçin Ġstenen Bilgi ve Belgeler...78 EK-6. Rusya Federasyonu nda Bitkisel Ürünlerde Kullanılan Aktif Maddelerin (MRLs) LĠSTESĠ...79 EK 7 Türkiye de RuhsatlandırılmıĢ Olan Pestisitlerin Kabul Edilebilir En Yüksek Kalıntı Limitleri..123 ix

14 1. GĠRĠġ Dünyadaki beslenme sorununun artarak devam etmesi nedeniyle özellikle geliģmemiģ ve geliģmekte olan ülkelerde açlık hala ölümlere neden olmaktadır. Artan nüfus karsısında yeni tarım alanlarının açılamaması, hatta erozyon, sanayi bölgeleri ve yeni yolların açılması gibi nedenlerle halen tarım arazisi olarak kullanılan alanlar daraltılmaktadır. Bu bakımdan tarım alanlarından en yüksek verimin alınmasının sağlanması tek hedef olarak görülmektedir. Tarımsal üretimde verimin yükseltilmesi için geliģtirilen gübreleme, sulama ve toprak isleme gibi kültürel yöntemler yanında birçok kültür bitkisinde hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede kaçınılmazdır. Son yıllarda bulunan bio-teknik yöntemlerle geliģtirilen hastalık ve zararlılara karsı dayanıklı ürün çeģitleri de bitki koruma sorunlarını tam anlamıyla çözememiģtir. Bu nedenle tarımda üretimi ve verimliliği artırmak için tarım ilaçları günümüzde de vazgeçilemeyecek girdiler olarak yer almaktadır (Ġnan ve Boyraz, 2002). Tarımsal mücadele konusundaki ilk bilimsel çalıģmalar yeni çağ ile birlikte baģlamaktadır yılında Fransa da pas hastalığına karģı bir önlem olarak berberislerin yok edilmesiyle ilgili ilk kanun çıkarılmıģtır (Oruç, 2001). Ġkinci Dünya SavaĢını izleyen yıllarda DDT nin kullanılmaya baģlanmasıyla tarım alanlarındaki ilaç kullanımı hızla yoğunlaģmıģtır. Bitki Koruma alanında kimyasal mücadele olarak adlandırılabilecek bu dönemin 1960 lı yıllara kadar sürdüğü belirtilmektedir. Bu dönemde araģtırıcıların kimyasal preparatların üretilmesi konusundaki çalıģmalarının yoğunlaģtığı görülmektedir (Kılınçer, 1991). Kuhn tarafından 1958 yılında yayınlanan Tarımsal Ürünlerin Hastalıkları, Hastalık Sebepleri ve Mücadelesi adlı ders kitabı fitopatoloji disiplininin doğuģu olarak kabul edilmektedir (Oruç, 2001) lı yıllardan sonra IPM nin geliģtirilmesi için çalıģmalar baģlamıģ ve 1965 yılında FAO tarafından Roma da düzenlenen bir toplantıda bu yöntemin temel ilkeleri saptanmıģtır (Henneberry vd., 1991).

15 2 Kimyasal mücadele uygulamadaki kolaylık ve etkinlik nedeniyle kısa zamanda dünyada hastalık ve zararlılara karģı uygulanabilecek tek alternatif haline gelmiģtir. GeliĢmiĢ ülkelerde yoğun tarımsal üretimin getirdiği yoğun ilaç kullanımı, geliģmekte olan ülkelerde ise daha çok bilinçsiz ilaç kullanımı sonucu önemli çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır (Toros ve ark. 1999). Kimyasal mücadele, kolay uygulanabilirliği ve sonucunun hemen alınabilmesi gibi çeģitli avantajları nedeniyle üreticiler tarafından en çok tercih edilen mücadele yöntemidir. Ancak bilinçsiz ve tekniğine uygun olmayan uygulamalar sonucunda; insan ve hayvan sağlığı tehdit edilmekte, ürünlerde ilaç kalıntıları söz konusu olmakta, toprak ve yeraltı suları ile çevre ve yaban hayatı olumsuz etkilenmekte, bitkilerde fitotoksite görülmekte, hedef zararlılarda direnç oluģmakta, önemli olmayan bazı türler ana zararlı durumuna geçmekte ve yararlıların öldürülmesiyle doğal denge bozulmaktadır. Kısaca çevre olarak tanımlanan kompleks olumsuz yönde etkilenmektedir (Uygun ve ġekeroğlu, 1993). Bu nedenle Entegre mücadele (IPM) uygulamaları doğrultusunda çağdaģ bir anlayıģla kimyasal mücadelenin sürdürülmesi gereklidir. Konunun Önemi: Tarım ilaçlarının ürünlerinde bıraktığı kalıntı (residü), hem ülkelerin dıģ ticaretleri, hem de insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Eğer uygulama anında yapılacak araģtırmalar ve alınacak tedbirlerle bu kalıntıların insan ve çevreye zarar vermeyecek seviyelerde olmaları kontrol edilebilir ve sağlanabilirse emniyetli bir kullanım gerçekleģtirilmiģ olacaktır. Pestisit tolerans listelerinin hazırlanma gereğinden hareketle ilk toleranslar ( insan ve hayvan sağlığına zararsız maksimum pestisit kalıntı seviyeleri ) 1954 yılında tespit edilmiģtir. Bunların yanı sıra kalıcılık, kümülâtif karakterlilik ve fazla risklilik konusunda yapılan çalıģmaların sonuçları da konunun önemini oldukça artırmıģtır. Özellikle 1970 yılında baģlayan çevre koruma hareketlerinden sonra bütün dünyada tarım ilacı kullanımının çok daha kontrollü yapıldığı, mevcut etkili maddelerin yeniden emniyetlilik testlerine alındığı ve bu değerlendirmeler sonucunda bazı tarım ilaçlarının çeģitli ülkelerde yasaklandığı, kısıtlandığı veya kontrollü bir Ģekilde kullanımının yapıldığı bilinmektedir. Bu uygulamalara ıģık tutan istenmeyen pestisit özelliklerinden

16 3 en önemlileri, çevrede kalıcılıklarının fazla oluģu; kendilerinin, dönüģüm ürünlerinin veya içerdikleri etkili maddeler nedeniyle canlılar üzerinde önemli derecede toksikolojik etkilere sahip olmalarıdır (Ağar ve ark, 1991). Tarım alanında çalıģan araģtırmacılar ve çiftçiler için en önemli konulardan biri de bir yandan çevre ile dost teknikleri kullanırken öte yandan tarımsal üretim miktarını da arttırmaktır. Tarımsal üretimi arttırmak amacıyla kullanılan girdilerin basında tarım ilaçları gelmektedir. Ancak iyi bir uygulama olmaksızın ilaçlamanın istenilen baģarıya ulaģması mümkün değildir. Tarım ilaçlarının yanlıģ uygulanması ekonomik kayıplara, etkin olmayan zararlı ya da hastalık kontrolüne, çevre kirliliğine ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Dünya da ve ülkemizde tüketilen tarım ilacı miktarlarında son yarım yüzyıllık sürede meydana gelen artıģ göz önüne alındığında konunun önemi daha iyi anlaģılmaktadır (Güler ve ark, 2010). Türkiye nin tarımsal mücadele politikalarındaki geliģim seyrinin izlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde AB ülkelerindeki tarımsal mücadele politikaları ile karģılaģtırılması özellikle son yıllarda sürdürülebilirlik açısından tarımsal mücadelenin daha da güncel hale gelmesi nedeniyle konunun incelenmesi daha da önem kazanmıģtır. Ayrıca Türkiye nin tarımsal mücadele politikalarında AB normlarında hangi noktada olduğunun belirlenmesi de politikalara yön veren kuruluģlar açısından önemli görülmektedir. AraĢtırmanın Amacı: Bu çalıģma ile; Türkiye nin planlı dönemden günümüze kadar olan süreçte tarımsal mücadele politikasının çeģitli kriterlere ( üretim, tüketim, dıģ ticaret, dağıtım, mevzuat vb) göre genel seyrinin ortaya koyulması AB uyum sürecinde Türkiye nin tarımsal mücadele politikasına yön vermesi gereken konuların belirlenmesi

17 4 Ulusal tarımsal mücadele politikası oluģturulurken AB kriterlerine ne derecede yaklaģtığının ortaya koyulması AB uyum sürecinde tarımsal mücadele politikasına iliģkin Türkiye nin durumunun swot analizi ile değerlendirilmesi amaçlanmıģtır.

18 2. LĠTERATÜR ÖZETLERĠ Kopish (1996) pestisit kullanımı ile ilgili yaptığı çalıģmada, kimyasallardan uzak bir tarımsal üretim önerilmekle birlikte besin üretimi ve hastalık kontrolü için pestisit kullanımının gerekliliğinden bahsedilmektedir. ÇalıĢmada yapılan anket ile FAO nun çıkardığı ve 1985 yılında yürürlüğe giren Pestisit Dağıtım ve Kullanımı Üzerine Yönetim Kanunu kapsamında ülkelerin pestisit kullanım düzeyleri değerlendirilmiģtir. Anket sonucuna göre; kanun hükümlerine uyma bakımından Kuzey Amerika ve Avrupa en iyi durumdayken, Afrika en son sırada yer almıģtır. Gelecek için yapılan tahminlere göre; genel olarak pestisit kullanımındaki artıģların devam etme olasılığı söz konusudur, ancak geçmiģe göre bu artıģın daha düģük düzeylerde olacağı belirtilmiģtir. Son zamanlarda çıkan yeni pestisitlerin daha düģük uygulama oranları gerektirdiği, daha düģük toksisite ve daha düģük çevresel zarar düzeyine sahip oldukları belirtilmektedir. Bu geliģmelerin aģırı pestisit kullanımının politik baskılara kadar varan negatif etkileri konusunda ortaya çıkan bilinç sayesinde olduğu, bu baskıların IPM ve pestisit kullanımına alternatif yöntemler üzerine ilgiyi artırdığından söz edilmektedir. Erkin ve KiĢmir (1996), çalıģmalarında, Dünya da ve Türkiye de tarım ilacı kullanımını ele almıģlardır. ÇalıĢmada dünya pestisit pazarının1998 de 1993 e göre %4,4oranında arttığı, dünya ilaç kullanımında en büyük payı Kuzey Amerika nın aldığı belirtilmektedir. Türkiye de birim alana kullanılan ilaç miktarının geliģmiģ ülkelere göre çok düģük olduğu, ancak ilacın büyük bir bölümünün Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanıldığı belirtilmektedir. Zeren vd. (1996) yaptığı çalıģmada sera sebzeciliğindeki fungusit kalıntılarını tespit etmek ve kalıntıların önemini ortaya koymaya çalıģmıģtır yılları arasında Mersin ve çevre ilçelerinde topladığı örneklerde dithiokarbamat ve benzimidazol kalıntı düzeylerini analiz etmiģlerdir. Analizi yapılan toplam 93 örnekten 44 tanesinin Türk ve Codex kalıntı değerlerini aģtığı tespit edilmiģtir. Seralarda kullanılan fungusitlerin büyük oranda zehirsiz olmalarına karģın dithiokarbamat ve benzimidazol grubu fungusitlerin insan ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

19 6 Saha vd. (1997) tarımsal girdiler ile ilgili yaptığı çalıģmasında, pestisitlerin çevresel açıdan ortaya çıkardığı yan etkiden bahsetmektedir. Bahse konu yan etkiler nedeniyle pestisitlerin daha ekonomik kullanım düzeylerinin belirlenmesi, optimal kullanım seviyeleri ve kullanımın sınırlandırılması ile ilgili fikir ayrılıkları olduğu belirtilmektedir. ÇalıĢmada, pestisitlerin optimum kullanım değerlerinin belirlenebilmesi için farklı alternatif modeller üzerinde durulmakta ve politik çıkarımlar yapılmaktadır. Lichtenberg (1997) yaptığı çalıģmada, ürün kalitesini artırmak için kullanılan pestisitleri incelemektedir. ÇalıĢmada yapılan analiz sonuçlarına göre, ürün satıģı sırasında kalite standartları söz konusu olduğu zaman pestisit kullanımının düģtüğünü; satıģ sırasında yüksek kalite ve derecelendirmenin önemli olmadığı hallerde ise pestisit kullanım miktarının artıģ eğiliminde olduğu tespit edilmiģtir. Pestisit satıģında azalıģa neden olan standartlar pestisit kalıntıları ve bunların toleranslarını kapsamaktadır. Papadopoulo vd. (1997), Yunanistan ve Türkiye de gittikçe yayılan organik tarım konusunu ele almıģtır. Her iki ülkede de bu uygulamanın 1980 li yıllarda baģladığını ve Avrupa Birliğinde bulunan firmaların önderliğinde giderek geliģtiğinden bahsedilmektedir. Ġki ülke tarımının benzer ve farklı yönlerinin ortaya konduğu çalıģmada, düģük girdi kullanımı ve küçük iģletmelerin bahse konu ülkeler için artı özellik olduğu belirtilerek Avrupa da ki pazar paylarının gittikçe arttığı ortaya konulmuģtur. Akgüngör ve Kumuk (1998), tarım ilaçlarının yoğun kullanımı nedeniyle ortaya çıkan çevresel kaygılar ve Türkiye de ki tarımsal ilaç kullanım boyutlarına yönelik yaptıkları çalıģma sonucunda; ilaç kullanım oranlarının, ürün ve bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdiğini, genel olarak yoğun pestisit kullanıldığını tespit etmiģlerdir. Ayrıca Türkiye de zararlı kontrol sisteminin tek yönteminin kimyasal ilaç tüketimi ile sağlandığını belirlemiģlerdir. TanrıvermiĢ (2000), Orta Sakarya Havzasında domates üretimi yapan toplam 93 üreticiye anket çalıģması uygulayarak tarım ilacı üretim durumu, ilaç kullanımının ekonomik analizi ve ilaç talebi gibi konuları irdelemeyi amaçlamıģtır. ÇalıĢma

20 7 sonucunda, ilaç seçimindeki en önemli etken olarak ilacın daha önce kullanılmıģ veya önerilmiģ olması tespitinde bulunmuģtur. Ayrıca yapılan çalıģma sonucunda üreticilerin önerilen dozdan daha fazla oranda ilaç kullandığı tespit edilmiģtir. Oruç (2001) Tokat ilindeki üreticilerin tarımsal mücadele konusundaki bilinç düzeylerini ve IPM sisteminin benimsenmesi ve yaygınlaģtırılmasına yönelik önerileri geliģtirmeyi amaçlayarak 154 üretici, 78 teknik eleman ve 31 ilaç bayisi ile bir anket çalıģması gerçekleģtirmiģtir. Yapılan çalıģmada; üreticilerin tarımsal mücadele uygulamalarını büyük oranda kimyasal mücadele ile yürüttüğü ve bunu bilinçsiz bir Ģekilde yaptıkları tespit edilmiģtir. Üreticilerden bir bölümünün önerilere uymadığı, yüksek dozda ilaç kullanımının yaygın olduğu ve çevre dostu geliģmiģ tarımsal mücadele sistemlerini uygulamaya hazır olmadıkları ifade edilmektedir. AraĢtırmada ayrıca, Tarım Ġl Müdürlüğü ve ilaç bayileri tarımsal mücadele konusunda en çok baģvurulan kaynaklar olarak belirlenmektedir. Delen vd. (2005) e göre; Türkiye de tarım ilacı (pestisit) tüketimi yıllar itibariyle artıģ göstermekle birlikte yinede pestisit tüketimi geliģmiģ ülkelere göre oldukça düģüktür. Ancak, entansif tarım yapılan Akdeniz, Ege gibi bölgelerdeki pestisit tüketiminin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu belirlenmiģtir. Pestisit kalıntıları açısından yapılan çalıģmalar, geliģmiģ ülkelere oranla Türkiye de yetersiz kaldığı bu nedenle Türkiye den AB ülkelerine giden ürün partilerinde pestisit kalıntısı önemli bir sorun olarak görülmekte ve uygun bulunmamaktadır. Pestisit kalıntıları konusunda olduğu gibi, organizmaların pestisitlere duyarlılıklarının azalıģıyla ilgili çalıģmalar da yetersiz düzeydedir. Özmen ve Güngör (2005) e göre; Türkiye de birim alanda kullanılan ilaç miktarı geliģmiģ ülkelere göre çok düģük düzeyde kaldığı tespit edilmiģtir. Yapılan araģtırmada Türkiye ye kıyasla Fransa ve Almanya da 8, Ġtalya da 13, Hollanda da 30, Yunanistan da 11, Belçika da 19, Amerika ve Japonya da ise 15 misli daha fazla ilaç tüketildiği belirlenmiģtir. Yıldız vd. (2005), Pestisit kullanımının 1940 lı yıllardan beri tarımsal üretimi arttıran en önemli bileģen olduğu, pestisit kullanımı sonucunda hastalık, zararlı ve yabancı ot

21 8 zararlarının azalarak üretim artıģı sağlandığı ve kalitenin yükseldiği sonucuna ulaģmıģtır. BaĢkent (2007) ye göre; Tarım politikası, AB ye katılım için tamamlanması gereken müzakere baģlıklarının en geniģ olanıdır. Bu baģlık, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı alanlarındaki mevzuata ek olarak, üyelik tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeleri de kapsamaktadır. Katılım aģamasında önemli olan nokta, aday ülkenin Topluluk müktesebatını uygulayabilecek durumda olup olmadığıdır. Türk mevzuatının bitki sağlığı ile ilgili bölümleri önemli ölçüde Topluluk mevzuatı ile uyumludur. Bu konuda yapılması gereken çalıģmalar esas itibariyle tespit edilmiģ olup, bunların mevzuata dâhil edilmesi gerekmektedir. Bitki sağlığı alanında, AB ve Türkiye arasındaki farklılık, mevzuattan çok uygulamadan kaynaklanmaktadır DiĢbudak (2008) a göre; Pestisit kullanımı 1950 lerle birlikte baģlamıģ ve zararlılarla mücadelede standart metot olmuģtur. Pestisitlerin, uygun kullanılmama durumlarında sağlık ve çevre üzerinde zararlı etkilerine dikkat çekerek, Tarım ilaçlarının piyasaya sunulması hakkındaki AB mevzuatı ve AB Altıncı Çevre Eylem Programındaki uygulamalar araģtırılarak bu mevzuatlara uyum sağlanarak tarımsal çevre önlemleri, gerçek pestisit kullanım miktarlarının kayıtlarının tutulması, toprak, su, hava ve biyoçeģitliliğin korunmasına yönelik olarak pestisit kullanımının azaltılması, entegre pestisit yönetim tekniklerini ve organik tarıma dönüģ taahhütlerini ve çiftçilerin pestisit kullanım biçimlerini değiģtirmelerinin desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Gürkan (2007) ye göre; Avrupa Birliği 1980 li yılların ortalarında çevrenin ve sağlığın korunması konusunu gündemine alarak yasal düzenlemeleri içerinse yansıtmaya baģlamıģ özellikle 1990 lı yıllarda bu hususta önemli düzenlemeler yapmıģtır li yıllara geldiğimizde ise sağlık, sosyal haklar, yaģanabilir çevre, güvenli gıda ile ortak yaģam ortak paylaģım konusunda ki taleplerini ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaģımda tarımsal üretimin en önemli araçlarından bir tanesi de tarım ilaçlarıdır. AB ile uyum için çalıģan Türkiye nin, tarım ilaçlarına iliģkin mevcut düzenlemelerin geliģtirilmesi ve yasal boģlukların giderilmesi konularındaki mevcut anlayıģını değiģtirmesi gerektiğini tespit etmiģtir.

22 9 Türel (2009) e göre; YaĢamı kolaylaģtırmak için üretildiği iddia edilen birçok kimyasal, aslında üretimden tüketime kadar, insan sağlığı ve çevre açısından küresel bir tehdit oluģturmaktadır. Dünyadaki kimyasal sanayi ise çoğunlukla çok az deney yapıp, insan sağlığı ve çevreye etkilerini araģtırmadan her yıl binlerce kimyasal bileģiği üretip piyasaya sürmektedir. Ġnsan yaģam kalitesini arttırmak amacı ile kullanılmakta olan pestisitler; kontrolsüz, bilinçsiz, gereksiz kullanımı sonucunda yaģamı tehdit eder konuma gelmiģtir. Mevcut sorun, sadece ülkemizin bir sorunu olmayıp, küresel bir problem olarak karģımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde pestisitlerle ilgili sorunların yaģanmadan bertaraf edilmesi için Dünya Sağlık Örgütü, küresel bir hizmet vermektedir. Bilimsel çalıģmalar ıģığında, üretilen pestisitlerin deneysel saha denemeleri yapılarak insan ve çevreye etkileri en az olan ürün standartları belirlenmektedir. Türkiye de ki yasal mevzuatın yetersizliğine bağlı olarak pestisitlerle ilgili sorunların boyutları dahi bilinmemektedir. BaĢpınar ve ark. (2010). Türkiye deki pestisit üretiminde kullanılan bazı etkili maddelerdeki ithalat, ihracat, üretim ve tüketim değerlerini incelemiģtir. ÇalıĢma sonucunda; akarisit, fümigant, bitki geliģim düzenleyiciler (BGD) ve feromon gibi bazı maddelerin üretimi ve kullanımının sürekli bir artıģ eğiliminde olduğu tespit edilmiģtir. BaĢpınar ve ark. (2010) göre; Türkiye de sadece 15 adet aktif madde üretiminin yapılmakta, Bakır Sülfat, Propanil, 2.4-D Isoocytl ve Trifluralin en çok üretilen etkili maddeler arasındadır. Ġhraç edilen tüm tarım ilaçlarında da hem ihracat miktarı ve hem de değeri bakımından önemli artıģlar belirlenmiģtir. Ġthalatta ise gerek akarisitler ve fümigantlar, gerekse BGD ve feromonların miktarları çok dikkat çekici bir Ģekilde artmıģtır. Türkiye deki tarımsal ilaç üretim ve ithalat değerlerinin artısına paralel olarak ilaç tüketiminde artıģ eğiliminde olduğu görülmektedir. DurmuĢoğlu ve ark. (2010) göre; Türkiye de pestisit (tarım ilacı) tüketimi 1980 lerden 2008 e kadar gerek aktif madde ve gerekse preparat olarak bazı istisnalar dıģında her yıl az ya da çok artmıģtır. Bu artıģa karģın Türkiye de pestisit tüketimi geliģmiģ ülkelere göre halen düģüktür. Fakat seracılığın yoğun olduğu Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki pestisit tüketimi, ülke toplamının üçte ikisine yakındır. Diğer yandan tüketilen pestisitlerin özelliklerine bakıldığında, büyük çoğunluğunun insan ve çevre sağlığı

23 10 açısından önemli riskler taģıdığı dikkat çekmektedir. GeçmiĢe oranla daha fazla sayıda gerçekleģtirilen kalıntı analizleri, ürünlerdeki pestisit kontaminasyonunun azaldığını, ancak AB ülkelerine giden elit ürünlerde bile pestisit kalıntı limitlerine uygun olmayan partilere rastlanıldığı görülmektedir. Diğer yandan, az sayıdaki çalıģmalardan elde edilen bulgular bile, ülkemizde zararlı, hastalık ve yabancı otların pestisitlere karsı artan oranda direnç gösterdiklerine iģaret etmektedir. Tüm bu sorunlar yanında, pestisitlerden kaynaklanan sorunların çözülmesi için bir dizi yeni yasal düzenlemelerin gerçekleģtirilmiģ olması, bazı riskli pestisitlerin yasaklanmıģ olması, reçeteli satıģ sistemine geçilmiģ olması ve planlanan diğer bazı yasal düzenlemeler, umut verici gelimseler olarak görülmektedir. Delen ve ark. (2010) na göre; GeliĢmiĢ ülkelerle karģılaģtırıldığında, Türkiye nin az pestisit kullandığı belirlenmiģtir. Ancak zehirlilik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği açısından sorunlu etkili maddelerin kullanımları giderek artarken, önemli düzeyde zehirliliği olmayan yazlık yağların tüketiminin azalıģ eğiliminde olması nedeniyle Türkiye de pestisitlerin kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldığı sonucuna varılmıģtır. Bu kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımın nedenleri ise, özellikle 1984 ten sonra yapılan reorganizasyon sonucu resmi bitki koruma örgütünün etkisizleģtirilmesi olarak tespit edilmiģtir. Söz konusu çalıģmada bu sorunu aģabilmek için en etkili önlem olarak, entegre mücadele görüģünün yaygınlaģtırılması sonucuna ulaģılmıģtır.

24 3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1. Materyal Türkiye ve AB de tarımsal mücadele ile ilgili çeģitli kriterlerin ne yönde ve nasıl geliģtiğini tespit etmek amacıyla ulusal ve uluslar arası literatürden geniģ ölçüde yararlanılmıģtır. Amaca yönelik olarak, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarımsal Ekonomi AraĢtırma Enstitüsü ve DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Daire BaĢkanlığı ile AB Genel Sekreterliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve çeģitli istatistikî kurumlardan ve gerekli dokümanlar elde edilmiģtir. Elde edilen veriler hem kendi içerisinde hem de AB ve Türkiye karģılaģtırmalı olarak analize hazır hale getirilmiģtir Yöntem AraĢtırmada; tarım ilaçları üretim, tüketim ve dıģ ticaret miktarlarında meydana gelen değiģimlerin yönünü belirlemek amacıyla trend analizi uygulanmıģtır. Trend Analizlerinde alternatif trend modelleri denenmiģtir. Üretim, tüketim ve dıģ ticaret miktarları itibariyle yapılan trend analizlerinde bu modellerden linear (doğrusal) trend modeli seçilmiģtir. Bu modellerde MAPE, MAD ve MSD doğruluk kriterlerine göre değerleri en düģük çıkan ve söz konusu eğilime uygun düģen matematiksel model tercih edilmiģtir. Buna iliģkin trend denklem ve grafikleri oluģturulmuģtur. Trend Analizi zaman serileri analizi yöntemlerinden biridir. Trend, bir zaman serisinin uzun dönemde belirli bir yöne doğru gösterdiği geliģmedir ve verilerde yer alan değerlerin zaman içerisinde gösterdikleri eğilimlerin incelenmesi ile hesaplanır. Trend analizi yapılırken seçilen yılı izleyen yıllardaki veri değerlerinin bu yıla göre göstermiģ oldukları eğilimler dikkate alınmaktadır (Yüzer vd. 2006). Trend analizindeki en önemli nokta hangi yılın baģlangıç yılı olarak seçileceğidir. Temel olarak seçilecek yıl çok baģarılı veya baģarısız bir yıl olmamalı, normal değerler

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ ÇALIġTAYI ÖRTÜALTI SEBZECĠLĠK ALT SEKTÖRÜ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010,

Detaylı

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program)

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) 11-12 Haziran 2013 Parma-İTALYA Dr.Pelin AKSU Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25.12.2013

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz. MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.2015 - Ankara Pestisit kalıntısı nedir? Pestisitlerin kullanımı sonucunda; tarımsal

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE BĠTKĠ KORUMA ALANINDAKĠ GELĠġMELER VE TÜRKĠYE

AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE BĠTKĠ KORUMA ALANINDAKĠ GELĠġMELER VE TÜRKĠYE T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı AB Uzmanlık Tezi AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE BĠTKĠ KORUMA ALANINDAKĠ GELĠġMELER VE TÜRKĠYE Orçun GÜRKAN AB Uzman

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Nafiz DELEN Ege Üniv. Ziraat Fak. Bitki Kor. Bölümü Em. Öğrt. Üyesi nafiz.delen@ege.edu.tr nafiz.delen@gmail.com Bitkisel besinlerde gıda

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR İYİ TARIM UYGULAMALARI ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü - TOKAT BİOÇEŞİTLİLİK - GELECEĞİMİZDİR

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

2015 TEMMUZ KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 TEMMUZ KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Zeliha Bahar KENTEL Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Kodeks Çalışma Grup Sorumlusu bahar.kentel@tarim.gov.tr

Detaylı

Tarım politikaları ve DTÖ: Cenevre, Ankara, Vaşington un bakış açısı Bilime dayalı ticaret standartlarının önemi

Tarım politikaları ve DTÖ: Cenevre, Ankara, Vaşington un bakış açısı Bilime dayalı ticaret standartlarının önemi Tarım politikaları ve DTÖ: Cenevre, Ankara, Vaşington un bakış açısı Bilime dayalı ticaret standartlarının önemi Karen Stuck ABD Kodeks Müdürü DTÖ tarafından referans gösterilen uluslar arası standart

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN

İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İYİ TARIM UYGULAMALARI GAP-TEYAP KEREM AKDOĞAN İyi Tarım Uygulamaları (GAP) İyi Tarım Uygulamaları (GAP- Good Agricultural Practices); bitkisel ve hayvansal ürünlerin mikrobiyolojik gıda zararlarını en

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-31/03/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür

USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür USB - Ulusal Sistem Belgelendirme İTU (İYİ TARIM UYGULAMALARI) NESRİN SERİN Genel Müdür 13 Aralık 2012 TARİHSEL SÜREÇ 1 MÖ 8000 Tarımın Başlangıcı MÖ 1200 İlk Herbisid Kullanımı MÖ 1000 İlk Kükürt Kullanımı

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR

Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR Yrd. Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR 1 TÜRKMENLİ GÖLETİ HAVZASINDA KULLANILAN TARIM İLAÇLARI İÇİN ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2 1. GİRİŞ Tarımda ilaçlama, birim alandan daha fazla ürün elde etmek üzere kullanılan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ Maksimum Verim Maksimum Gelir? ĠKLĠM YAĞIġ BUHARLAġMA ÇĠFTÇĠ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK BĠTKĠ SU TARIM TEKNĠĞĠ ÜRETĠM GĠRDĠLERĠ

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından Övgü PINAR Günümüzde ekonomik kalkınma açısından hayati öneme sahip sektörlerden biri de enerjidir. Tarihsel sürece baktığımızda enerji kaynakları nedeniyle çıkan

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013 Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ Portekiz, Faro da bulunan Algarve Üniversitesinin Deniz Bilimleri

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme. Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.)

Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme. Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.) Gıda Güvenliği, GDO lar ve Sağlıklı Beslenme Yrd.Doç.Dr.Memduh Sami TANER (Ph.D.) SAĞLIKLI BESLENME Vücudumuzda dakikada 10 milyon hücre ölür ve bir o kadarı da yenilenir. Ortalama 100 günde (beyin ve

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu 1 KISALTMALAR AB ÇATAK FĠBL GTĠP JAS IFOAM KSK NOP OTBĠS Avrupa Birliği Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Organik Tarım AraĢtırma Enstitüsü Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyonu Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkelerinde Ġyi Tarım Uygulamaları ve Türkiye ile KarĢılaĢtırılması

Avrupa Birliği Ülkelerinde Ġyi Tarım Uygulamaları ve Türkiye ile KarĢılaĢtırılması T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı Avrupa Birliği Ülkelerinde Ġyi Tarım Uygulamaları ve Türkiye ile KarĢılaĢtırılması AB Uzmanlık Tezi Can

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları. Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute

Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları. Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute Sunum İçeriği Gıda Güvenliği Endüstri Çalışmaları Pınar ın Gıda Güvenliği Yaklaşımı Pınar Enstitüsü

Detaylı

Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ YENİ GIDALAR. Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ YENİ GIDALAR. Gıda Mühendisliği Bölümü YENİ GIDALAR Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü TANIM* Yeni gıdalar : 15 Mayıs 1997 den önce AB ülkelerinin hiç birinde önemli ölçekte üretimi ve tüketimi olmayan ürünler * Regulation

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma Doç. Dr. ġahin ANIL Evran DOĞAN, Ferya TAġCI TAGEM 1 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur.

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. Sayfa No: 1 ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. ġirket Yönetim Kurulu; Orhan Ümit GENÇOĞLU Turhan GENÇOĞLU Zekai

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı