T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ"

Transkript

1 T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

2 REVĠZYON YAPILAN SAYFA REVĠZYON YAPILAN TARĠH REVĠZYON NO REVĠZYON AÇIKLAMASI

3 ĠÇĠNDEKĠLER: 1.GENEL BĠLGĠLER a) Laboratuar Testlerini Etkileyen Faktörler b) Numune Alımı Ġle Ġlgili Özellikler 2.TESTLERĠN MĠNĠMUN TEKRARLANMA SÜRELERĠ 3.LABORATUARIMIZDA KULLANILAN TÜPLER 4.LABORATUARDA ÇALIġILAN TESTLERĠN LĠSTESĠ a) Biyokimya-Hormon b) Tam kan sayımı c) Elisa d) Talasemi tarama testi e) Seroloji 5.PANĠK DEĞERLER HAZIRLAYAN: Uzm. Dr.E. Sanem BAYKAL Tıbbi Mikrobiyoloji

4 GENEL BĠLGĠLER LABORATUAR TESTLERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER: Laboratuarda analiz işlemleri 3 aşamada incelenir: Preanalitik evre: Testin istek yapan hekim tarafından istenmesiyle laboratuarda analiz edilmesine kadar geçen süreçtir. Analitik evre: Laboratuarda analizin yapıldığı evredir. Post analitik evre: Testin sonuçlanmasından istek yapan hekime ulaşmasına kadar geçen süreçtir. Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve en az maliyetle elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek alma öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar geçen süreçteki değişkenlerin ve etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması açısından gereklidir. Laboratuar hizmetini sadece cihaza kan verip sonuç almak düşüncesi olarak algılamanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir. Laboratuarlarla ilgili hata kaynakları araştırıldığında hataların yaklaşık %68 inin preanalitik evrede, %20 sinin post analitik evrede ve sadece %12 sinin analitik evrede olduğu tespit edilmiştir.. Laboratuar test değerlerine etki eden değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir. 1. Postürün Etkisi: Normal bir erişkinin ayakta durma halindeki kan hacmi yatan bir kişiye göre ml(%10 luk azalma) daha azdır. Dik oturuşta proteinsiz mayi kapiller aracılığıyla dokulara geçeceğinden plazma hacminde önemli farka neden olur. Bunun sonucu olarak bütün proteinlerin konsantrasyonu artacaktır ( enzimler, protein yapısındaki hormonlar, proteine bağlı taşınan ilaçlar, kalsiyum ve bilirubin).birkaç günlük yatak istirahatinde plazma ve ekstrasellüler mayi hacmi düşer. Bu sebeple hematokrit %10 artar. Uzamış yatak istirahatinde ise sıvı retansiyonu olur. Protein ve albumin düzeylerinde azalma görülür. Kemik kalsiyum mobilizasyonu sonucu iyonize kalsiyum miktarı artar. 2. Egzersizin Etkisi: Egzersizin vücut sıvıları üzerine etkisi aktivitenin süresi ve derecesine bağlıdır. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz(ast), laktat dehidrogenaz (LDH),kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferin sonuçlarında yükselmelerin olduğu, kan glukozunun değişimler gösterebileceği, plazma renin aktivitesi, aldosteron, büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Hematüri ve proteinüri görülür. Egzersizin bir preanalitik değişken olarak etkisinin en aza indirilmesi için kan verilmesinden bir gün önce ağır spor, uzun mesafe yürüşü veya koşusu yapılmaması önerilmektedir. Egzersiz bazı hormonlarda da değişimlere neden olur. En önemli değişiklik serbest T4 düzeylerinde olur. Serum TSH, T3 ve tiroksin düzeyleri herhangi bir değişim göstermez iken serbest T4 % 35 kadar artar ve 6-7 gün içinde normale döner. 3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. 4. Besinlerin Etkisi: Bazı plazma bileşenlerinin etkisi öğün içinde alınan gıdalarla değişiklik gösterebilir. En büyük artış, serum glukozu, demir, total lipid ve alkalen fosfataz seviyelerinde görülür. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içeceklerde kan bileşenlerinin konsantrasyonunu etkiler. 5. Sigara: İçerdiği nikotin nedeniyle birçok laboratuar testini etkiler. Bunlar arasında lipidler, hormonlar, vitamin B12 ve CEA sayılabilir. Glukoz toleransı da sigara içenlerde bozulmuştur. Sigaranın etkileri

5 SĠGARANIN BĠYOKĠMYASAL ETKĠLERĠ LDL oksidasyonu HDL kolesterol Endotel bağımlı vasodilatasyon bozulur, CRP Fibrinojen Trombosit agregasyonu Monosit adhezyonu Koroner spazm 6. Alkol Alımı: Alkol tüketimi kısa ve uzun süreli etkilere bağlı olarak birçok analiz üzerinde değişikliğe neden olabilir. Kısa süreli etki ile alımından 2-4 saat sonra etanol; plazma glukoz düzeylerini azaltır, ürik asit ve laktat düzeylerini artırır. Uzun süreli kullanımda ise GGT, AST ve ALT düzeylerinde artışa neden olur. Ayrıca alkol alışkanlığı olanlarda ortalama eritrosit hacmi (MCV) nde artış olduğu bilinmektedir. Alkol alımından sonra hiper trigliseridemi görülür. 7. Ġlaç Kullanımı: İlaçların laboratuar testlerine hem in vivo hem in vitro etkileri mevcuttur. İlaçlar intramusküler olarak verildiğinde kas irritasyonuna neden olurlar. Bu durum bir kısım enzimlerin artmasına neden olur (kreatinin kinaz, aldolaz ve laktat dehihrogenaz gibi). Diüretik ilaçlar hiponatremiye yol açarlar. Thiazidler hiperglisemiye neden olabilir. Laboratuar testlerine en önemli etkiyi yapan ilaçalardan biri fenitoindir. Hastada kalsiyum ve fosfor seviyelerini azaltır ve alkalen fosfatazı yükseltir, indirekt bilirubin miktarını düşürür ve GGT aktivitesini yükseltir. Ayrıca serumda T3 ve T4 değerlerini düşürür. Testleri yorumlarken kullanılan ilaçların etkisi mutlaka göz önüne alınmalıdır. 8. AteĢ: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum düzeyi, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. 9. Transfüzyon: Total kan veya plazma transfüzyonu verilen miktara bağlı olarak plazma protein konsantrasyonunu yükseltir. Glukoz çözeltilerinin infüzyonu, plazma fosfat ve potasyum konsantrasyonlarını azaltır. 10. YaĢ ve Cinsiyetin Etkisi: Laboratuar testleri için genel olarak çoçuk, adolesan, erişkin ve yaşlılık dönemlerine ait referans değerler vardır. Ancak özellikle yenidoğan dönemine ait çok farklı referans değerler vardır. Örneğin alkalen fosfataz kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Kadın ve erkek cinse ait yapısal farklılıklar endokrin testler başta olmak üzere, birçok biyokimyasal ve hematolojik testte referans değerlerin çok değiş olmasına yol açmaktadır. Örneğin CA-125 menstrüel peryotta normalin iki katına çıkabilir. 11. Gebelik: Gebelik her ne kadar fizyolojik bir durum olsada, organizmada meydana gelen değişiklikler birçok laboratuar parametresini etkiler. Gebelikte en önemli değişiklik ortalama plazma hacmindeki artışa bağlı hemodilüsyondur. Tüm laboratuar test sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. 12. Diurnal Ritm: Gün içerisinde bazı analitlerin salınımı, metabolizması ya da dolaşıma çıkmasında değişiklikler görülebilir. Mesela serum demiri saatleri itibariyle aynı hastanın iki ayrı zamandaki numunesine göre %50 gibi fark gösterebilir. Sabah civarında serum kortizol düzeyleri pik yaparken, gece de en düşük düzeylere inmektedir. Ayrıca öğleden sonra yapılan glukoz tolerans testlerinde glukoz değerleri sabah yapılanlara göre biraz daha yüksek çıkar. 13. Mevsimsel DeğiĢiklikler: Özellikle yaz ve kış mevsimi arasında bazı laboratuar parametreleri farklılık gösterir. Bunlar arasında D vitamini düzeylerinin yazın daha yüksek olması, trigliserid ve total kolesterol düzeylerinin yazın kışa göre daha düşük olması sayılabilir.

6 14. Rakım: Deniz seviyesinden daha yüksek yerlerde yaşamak bazı laboratuar parametrelerini etkiler. Hemoglobin, hematokrit ve CRP gibi testlerde yükseklik görülür. NUMUNE ALIMI ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLER: Laboratuarda kullanılan numuneler çok çeşitlidir. Serum, plazma, tam kan, idrar, gaita ve çeşitli sıvılar bunların başlıcalarıdır. Numune alırken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmalıdır Genel kural; saatlik açlıktan sonra sabah kan alınmalıdır. Ancak hekim diğer zamanlarda dakan tetkiki isteyebilir, testlerin yorumunda bu durumu göz önüne almalıdır. Biyokimya tetkikleri için venöz kan tercih edilir. Kan alma bölgesi alkolle silindikten sonra alkolün kuruması beklenmelidir. Çünkü alkol kalıntıları hemolize neden olarak test sonuçlarını etkiler. Damara girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Çünkü bu hareket plazmada bazı parametrelerin konsantrasyonlarının (potasyum, fosfat, laktat, iyonize kalsiyum gibi) geçici artışına neden olur. Hasta kan alımı öncesi mümkünse 15 dk rahat pozisyonda dinlenmelidir. Mor Kapaklı tüpler kan alındıktan sonra birkaç kez mutlaka alt üst edilmelidir.. DĠKKAT!!!!! ĠSTEM-BARKOD-TÜP UYUMUNU KONTROL EDĠNĠZ UYGUN VE GÜVENLĠ KAN ALIMI ĠÇĠN HOLDER KULLANINIZ TÜPLERE ĠġARETLĠ DÜZEYE KADAR, YETERLĠ MĠKTARDA KAN ALINIZ AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN LABORATUAR NUMUNE ALMA EL KĠTABINI ĠNCELEYĠN. TESTLERĠN MĠNĠMUN TEKRARLANMA SÜRELERĠ TEST ARALIK TEST ARALIK *Karaciğer Fonksiyon Testleri 3 Gün PSA 28 Gün Lipid Profili; Kolesterol, Trigliserid, 13 Gün Vitamin B12 60 Gün HDLKolesterol FSH, LH 13 Gün HbA1c 60 Gün Demir (Fe), Ferritin 14 Gün

7 LABORATUARIMIZDA KULLANILAN TÜPLER Sarı kapaklı jelli tüp Ġçerik: Boş, Pıhtı Aktivatör Ve Jel Separatör Etkisi: Pıhtı Oluşumunu Hızlandırmak Kullanma alanı: Biyokimya-Hormon Analizleri, Elisa Testleri Mor kapaklı EDTA lı tüp Ġçerik: EDTA Etkisi: Ca u Bağlayarak Pıhtılaşmayı Engellemek Kullanma alanı: Hemogram (Tam Kan Sayımı), Talasemi Tarama Testi, Hemoglobin A1C, Kan Grubu LABORATUAR NUMUNE RED KRĠTERLERĠ 1. Uygun BarkodlanmamıĢ Tüpler (Yırtık, Okunmayan, YanlıĢ YapıĢtırılmıĢ Vb) 2. YanlıĢ Tüpe alınmıģ kanlar 3. Yetersiz Veya Fazla Numune Alımı 4. Uygun Sürede Ve ġartlarda TaĢınmayan Tüpler (numune alma el kitabına bakınız) 5. Hemolizli, Lipemik Ve Pıhtılı Kanlar saatten fazla oda ısısında santrifüj edilmeden bekletilen tüpler 7. Santrifüj edilmeden gönderilen numuneler

8 LABORATUARIMIZDA ÇALIġILAN TESTLERĠN LĠSTESĠ BĠYOKĠMYA TESTLERĠ ALANĠN AMĠNOTRANSFERAZ EĢ Anlamlı: ALT, serum glutamik pirüvik transaminaz, (SGPT) Metod: Otoanalizör Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı Gün Saat Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Bir günden fazla bekleyen örneklerde aktivite azalır. İM enjeksiyonlar hafif bir artışa sebep olabilir. Tüm hepatotoksik ilaçlar hatalı sonuca yol açar. Diğer ilaçlar geçici yükselmelere sebep olabilir. ALT, KC ve böbreklerde çok yüksek miktarlarda bulunur. İskelet dokusu ve kasta daha düşük miktarlardadır. Başlıca bulunma yeri hücre içidir. Pankreas, dalak ve AC lerde eser miktarlarda bulunur. Eritrositlerdeki aktivitesi serumdakinin yaklaşık 6 katıdır. ALKALEN FOSFATAZ EĢ Anlamlı: ALP Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune türü: Serum Numune Miktarı: 5mL Rapor Zamanı Saat aynı gün saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalı. Yemeklerin sindirimi ALP nin intestinal izoenzimlerini artırır. ALP aktivitesi çocuklarda hızlı büyüme periyodu sırasında, gebelerde son trimestirde artar, doğumdan 3-6 hafta sonra normale döner.

9 ASPARTAT TRANSAMĠNAZ (AST) EĢ Anlamlı: AST, SGOT Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 48 saat Numune Red Kriteri: Hemolizli Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Tüm hepatotoksik ilaçlar hatalı sonuca yol açar. Diğer ilaçlar geçici yükselmelere sebep olabilir. IM enjeksiyonlar ve hafif egzersiz sonrası genelde normaldir, Sirozda, nörolojik hastalıklarda, serebral infarkt ya da hemoraji, akut pankreatit ve renal infarkt, hemolitik anemi, malnütrisyon, hemofili durumlarında normal yada artmıştır. GAMA GLUTAMĠL TRANSFERAZ EĢ Anlamlı: GGT, Gama GT Metod: Spektrofotometrik, Enzimatik-Kinetik Numune Türü :Serum Numune Miktarı: 1 m L Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Stabilitesi : 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Uyarı: Bu test tedavi altındaki kronik alkoliklerin takibinde kullanılır. Özellikle çocuklarda KC hastalığının alkali fosfataz dan daha duyarlı bir indikatörü olduğu söylenir. Hepatotoksitenin saptanmasında kullanılır. KC hastalığı olan hastaların %90 ında pozitiftir. GGT apolipoproteinler ve immunglobinlerle kompleksler oluşturabilir. Özellikle hepatoma ve kolorektal karsinomada düşük duyarlılığına rağmen kullanılabilir. Remisyon ve rekürensleri yansıtır. Bu enzimin HDL-C ile oranı alkol kötüye kullanımı, ALP ile oranı Alkolik KC hastalığı, AST ile oranı da neonatal hepatitin biliyer atreziden ayırımında kullanılır. Asetaminofen, barbitüratlar, alkol ve estrojen GGT düzeylerini artırır.

10 ALBÜMĠN Metod :Spektrofotometrik Numune Türü :Serum Numune Miktarı 5mL Numune Kabı :sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: aynı gün saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. AMĠLAZ Metod: Spektrofotometrik, Enzimatik, Kinetik Numune Türü: serum Numune Miktarı : 5 ml Rapor Zamanı Saat aynı gün saat Numune Red Kriteri: Aşırı Hemoliz, lipemi Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Panik değer: Üst sınır; 200 U/L Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. PROTEĠN EĢ Anlamlı: TP Metod: Spektrofotometric Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi : 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Turnikenin uzun süre tutulmasına bağlı olarak oluşan venöz staz ve ayakta durmak total protein düzeyini yükseltir. Laboratuvarda serum örneğinin

11 buharlaşması hatalı yüksek sonuçlara yol açar. Örneğin yetersiz karıştırılması %10 ila 20 ararsında değişen hatalı sonuçlara yol açabilir. Serum total protein değerleri yatalak hastalarda aynı yaş grubunda beklenen değerlerden 0,3 gr/dl daha düşüktür. Serum total protein gebeliğin 3. trimestrinde daha düşüktür. Gece boyunca yatanlarda 1-1,3 mg/dl düşük çıkar yatak istirahatı uzadıkça bu düzey daha da artar. IV infüzyon hemodilüsyon nedeni ile azalmaya yol açar. Periferal vasküler kollaps ya da benzeri nedenlerle oluşan venöz staz düzeyleri yükseltir. Şiddetli hiperlipidemi, hiperbilirübinemi ve hemoliz total protein değerlerini olduğundan daha büyük gösterir. Dekstran ve anabolik steroidler düzeyleri yükseltirken, allopürinol ve östrojenler düşürür. BĠLĠRUBĠN (TOTAL) Metod: Otoanalizör Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. DĠREKT BĠLĠRUBĠN EĢ Anlamlı: Konjuge bilirubin Metod: Otoanalizör Numune miktarı :5 ml Numune Kabı :Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı :Her gün Rapor Zamanı Saat: AYNI GÜN 16:30 Numune Red Kriter: Hemoliz Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. DEMĠR (Fe) Metod: Spektrofotometrik

12 Numune Miktarı: 5mL ÇalıĢma Zamanı:Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı : Aynı gün saat Numune Red Kriteri :Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Hemolizli örnekler kabul edilmez, Estrojen, kurşun, alkol ve oral kontraseptifler ve dışarıdan alınan demir preparatları yüksek sonuçlara neden olur. Aspirin ve kortizon düşük sonuçlara neden olur. Çocuklar kaza sonucu ferröz sülfat zehirlenmesi ile gelebilir. Demir zehirlenmesinin semptomları, karın ağrısı, kusma, kanlı ishal, siyanoz, letarji ve konvülziyondur. Serum demir diurnal varyasyon gösterir, genelde sabahları en yüksektir. Demir düzeyleri bir bireyde gün içerisinde ve günler arasında geniş farklılıklar gösterir. Kan transfüzyonu yapılan hastalarda demir ölçümleri birkaç gün ertelenmelidir. Uyku yoksunluğu ve stres diurnal varyasyonun kaybına yol açar (Düşük demir düzeyi). Yeni doğanlarda doğumun birkaç saati içerisinde bir düşme görülür. Serum demiri, demir eksikliğinde düşer fakat bu bulgu özgün değildir. Başka bazı durumlarda da demir düşük bulunur ve mutlaka demir depolarının eksik olduğunu göstermez, örneğin kronik enflamatuar hastalıklar, enfeksiyonlar, travma, neoplaziler ve böbrek hastalıkları bunlar arasında sayılabilir. DEMĠR BAĞLAMA KAPASĠTESĠ EĢ Anlamlı: Total Iron Binding Capacity (TIBC) Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı:5 ml Rapor Zamanı: aynı gün saat Numune Red Kriteri :Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. ARTAR: Demir eksikliği anemisi, Geç yaşta gebelik, Oral kontraseptif,viral hepatit AZALIR: Kronik enfeksiyonlar, Malignite, Demir zehirlenmesi, Renal hastalık, Nefroz, Kwashiorkor, Talasemide.

13 FERRĠTĠN Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Stabilitesi :20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Uyarı: Ferritin bir akut faz reaktanıdır. Hepatik bozukluk, malignensi ve enflamatuar durumlarda normal serum ferritin değerleri demir eksikliği ekarte etmek için kullanılamaz. Ferritin RES ten köken alır. Serum ferritin %20-25 demir içerir. Serum ferritin erişkinlerde yaşla birlikte artma eğilimindedir. Serum feritin vücuttaki demir depolarının hassas bir göstergesidir. Serum ferritin 1 µg/l si demir deposunun 8 mg ına eşittir. Ferritin özellikle demir eksikliğini, kronik bozukluklara bağlı anemilerden ayırt etmede kullanışlıdır.10 µg/lden daha düşük bir demir düzeyi hemen her zaman demir eksikliğine işaret eder. Ferritin hemokramotozda çok yüksek değerlere ulaşır (400 µg/l). Alkol ve oral kontraseptifler hatalı yüksek sonuçlara neden olur. TOTAL KOLESTEROL EĢ Anlamlı: Total kolestrol Metod : Spektrofotometrik Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı : Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:30 Stabilitesi: 20-25ºC 8 saat, 2-8ºC 48 saat Uyarı: İdeal kan alma şartları; son üç haftada diyette değişiklik yapılmaması,stabil vücut ağırlığı ve 12 saat açlık LDL erkeklerde, HDL bayanlarda daha yüksektir. Kolesterol düzeyleri mevsimsel değişiklikler gösterir. Kışın yüksek, ilkbahar ve yazları düşüktür. Emasyonal stres ve menstrüel siklüslerde kolesterol düzeylerini etkiler. Artar: menengit, abse yada beyin tümörü, serebral hemoraji, multipl skeroz. Azalır; serebral ve kortikal atrofi.

14 HDL-C, HIGH DENSĠTY LĠPOPROTEĠN-CHOLESTEROL EĢ Anlamlı: Yüksek Dansiteli Lipoprotein Metod :Otoanalizör Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Stabilitesi: 20-25ºC 8 saat, 2-8ºC 48 saat Uyarı: Örnekler 12 saatlik açlıktan sonra alınmalıdır. Epidemiyoliojik çalışmalar HDL-C düzeyleri ile Koroner Kalp Hastalığı (KKH) arasında ters bir ilişki göstermiştir. HDL-C Ölçümleri KKH riskini saptamada yardımcı olur. HDL-C düzeyinde her 5 mg/dl azalma KKH insidansını %25 artırır. Total kolesterol/hdl-c oranı KKH riskini saptamada yardımcıdır. LDL KOLESTEROL EĢ Anlamlı: LDL-C Metod: Spektrofotometrik, enzimatik Numune Miktarı:5 ml ÇalıĢma Zamanı: Hafta İçi Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat16:30 Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. LDL-C=TK-(HDL-C)-(VLDL-C) VLDL-C(mg/dl)=TG/5 hesabı TG in 400mg/dl üzerinde olan hastalarda ve tip III hiperlipoproteinemi hastalarında geçerli değildir. Total kolesterolün %60-70ini LDL-C taşır. LDL-kolesterolün Ateroskleroz ve KKH ile kuvvetli ilişkisi vardır. LDL-kolesterolün %10 artması KKH riskinde % 20 artışa sebep olur. Diğer risk faktörlerinin varlığı zararlı etkisini daha da artırır (düşük HDL-kolesterol, sigara, hipertansiyon, diyabet gibi). TRĠGLĠSERĠD EĢ Anlamlı: TG Metod : Spektrofotometrik, enzimatik Numune Türü:Serum

15 ÇalıĢma zaman: Hafta İçi Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Stabilitesi: C de 8 saat, 2-8 C de 48 saat Uyarı: Örnekler en az 12 saatlik açlıktan sonra alınmalıdır. Trigliserid düzeylerindeki her bir 100 mg/dl artış, koroner kalp hastalığı riskini kadınlarda % 76 ve erkeklerde % 32 oranında artırır. KREATĠN KĠNAZ(CK) EĢ Anlamlı: CK, Total Kreatin kinaz, CPK Metod: Spektrofotometrik, kinetik Numune Türü:Serum Numune Miktarı:5 ml Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Ret Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: C de 24 saat, 2-8 C de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Örnekler ışıktan korunmalı ve kapalı olmalıdır. Işık sonuçları düşürür. CK düzeyleri cinsiyete ve vücut kitle indeksine oldukça bağımlıdır. Kas egzersizleri belirgin yükselmelere yol açar. Hemolizli örneklerde yüksek sonuçlar alınır. Sedanter hayat tarzı olanlarda ve az kas kitlesi olanlarda düşük sonuçlar alınması muhtemeldir. Gece boyunca yapılan bir yatak istirahati CK düzeylerini %20 hatta daha fazla düşürebilir. Düz kas hastalıklarında nadiren artar. LAKTĠK DEHĠDROGENAZ EĢ Anlamlı: LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz Metod :Spektrofotometrik, enzimatik-kinetik Numune Miktarı: 5mL Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriter:i Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün

16 Uyarı: Hastadan açlık kanı alınması tercih edilir. Akut MI da LDH hemen hemen daima yüksektir, saatte yükselmeye başlar, saatte pik yapar(3 kat). 2 hafta sürer. AMI geç tanısı için değerlidir. LDH ın 2000 in üstüne çıkması kötü prognozu gösterir. Karsinomlu hastaların %50 sinde özellikle ileri evrelerde artış gösterir. Kanserli bir hastada yüksek LDH düzeyi kötü prognozu gösterir. MI ya da hemoliz olmadan yüksek LDH durumlarında kanser araştırması mutlaka yapılmalıdır. Çünkü lenfoma ve lösemilerin %60ında yüksek LDH vardır. LDH izoenzim patterni ayırıcı tanıda daha değerlidir KREATĠNĠN Metod: Spektrofotometrik Rapor Zamanı: Aynı gün 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: C de 8 saat 2-8 C de 48 saat Panik değer: Üst sınır; 5 mg/dl( Diyaliz hastaları dışında ) Uyarı: Böbrek hastalıklarının tanısı ve tedavisinde kullanılır. Hasarın ilk aşamalarında çok kullanışlı olmayıp, böbrek yetmezliğinin tedavisinin izlenmesinde daha faydalıdır. Lipemi ve hemoliz hatalı yüksek sonuçlara neden olur. Ketoz hatalı yüksek sonuca neden olabilir, İkter hatalı düşük sonuç nedenidir. İleri yaş, kas kitlesinin azalması, Gebelik; özellikle 1. ve 2.trimestr azalmasına neden olur KAN ÜRE AZOTU (BUN) Metod. Spektrofotometrik, enzimatik Numune Türü:Serum Numune Miktarı :5 ml ÇalıĢma Zamanı :Her gün Rapor Zamanı :Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri :Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: C de 8 saat, 2-8 C de 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır

17 ASO EĢ Anlamlılar: Antistreptolizin O Metod: Türbidometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: A grubu streptokoklar insan bakteriyel enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biridir ve akut romatizmal ateş, Akut Glomerülo nefrit, akut farenjit, sinüzit, pnömoni, septik kızıl, kangren, lenfangit gibi hastalıklara yol açar. Streptolizin O, A grubu streptokoklar tarafından üretilen bir hemolizindir. Enfekte olmuş bir kişide streptolizin O, hastanın bir antikor tepkisi sergilediği bir protein antijeni olarak hareket eder. Titrasyonlar bir hafta gibi, erken bir sürede yükselir ve enfeksiyondan 3-6 hafta sonra pik değerlerine ulaşır. Komplikasyonların ve enfeksiyon tekrarının bulunmadığı hallerde ASO titrasyonu genellikle 6-12 ay içerisinde enfeksiyon öncesi dönemlere düşer. CRP EĢ Anlamlılar: C-reaktif protein Metod: Türbidometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: CRP bir akut faz reaktanı ve klasik bir inflamasyon markeridir. Akut inflamasyon, enfeksiyon, yanık ya da doku incinmesinde CRP nin karaciğerde sentezi belirgin olarak artış gösterir. Proteinlerin pentraxin ailesinin bir üyesidir. Başlıca sentez yeri olan karaciğer dışında makrofajlar, akciğer ve beyinde lokal üretiminin olduğuna dair kanıtlar vardır. CRP düzeyleri viral ve spiroket infeksiyonlarında yükselmez bu yüzden travma yokluğunda yüksek değerler bakteriyel infeksiyonları düşündürür.

18 RF EĢ Anlamlılar: Romatoid Faktör Metod: Türbidometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: RF spesifik olmayan bir testtir ve sağlıklı populasyonun %1-5 inde düşük titrasyonlarda ve yaşlı hastaların % sinde diğer kronik hastalık aşamalarında pozitif RF gözlenmiştir. MAGNEZYUM (Mg) EĢ Anlamlılar: Mg Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır FOSFOR(P) EĢ Anlamlı: İnorganik fosfor, Fosfat, P, PO4 Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı:5 ml Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı: Aynı Gün Saat 16:30 Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 4 Gün Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter

19 Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. SODYUM (NA) Metod: ISE ÇalıĢma Zamanı:Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:00 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat, ÜRĠK ASĠT: EĢ Anlamlı: Ürat, ÜA Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune Miktarı: 1 ml ÇalıĢma Zamanı:Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. KALSĠYUM: EĢ Anlamlı: Ca Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı: 5mL Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Ret Kriter:i Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºCde 8 saat KLOR: EĢ Anlamlı: Cl Metod: Spektrofotometrik

20 Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Ret Kriter:i Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºCde 8 saat ÜRĠK ASĠT: EĢ Anlamlı: Ürat, ÜA Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune Miktarı: 1 ml ÇalıĢma Zamanı:Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. HORMONLAR: PARATROĠDHORMON EĢ Anlamlı :PTH, Parathyrin, Parathormon Metod:Kemiluminesans Numune Miktarı:5 ml Rapor Zamanı: Stabilitesi: 20-25ºC de 4 saat, 2-8ºC de 48 saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter ve numunenin1 saatten fazla oda sıcaklığında beklemesi TSH EĢ Anlamlı TSH, s-tsh, Tirotropin Metod Kemiluminesans

21 Numune Türü Serum Numune Miktarı 5 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat,-20 C de uzun süre stabildir. Uyarı: Diurnal ritmi vardır. Saat 02:00-04:00arasında maksimum, 17:00-18:00 arasında ise minimum düzeydedir. SERBEST T3 EĢ Anlamlı: Serbest Triiyodotironin, FT3, ST3 Metod:Kemiluminesans Numune Türü:Serum Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: Aynı Gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün -20 C de uzun süre stabildir. Uyarı: Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış kişiler ötiroid olsalar bile serbest T3 düzeyi düşük bulunabilir. SERBEST T4 EĢ Anlamlı Serbest Tiroksin, FT4, ST4 Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Kabı :Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı:aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat, -20 C de uzun süre stabildir. Uyarı Anti-tiroksin otoantikorları ve RF varlığında düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisinde sonuçlar aldatıcı olabilir BETA HCG EĢ Anlamlı Gebelik testi, ß- hcg

22 Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Miktarı 1 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter VĠTAMĠN B12 EĢ Anlamlı Siyanokobalamin, Vit B12 Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Miktarı 5 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı:aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı pg/ml Uyarı Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. FOLAT EĢ Anlamlı Folik Asit Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Miktarı 1 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı ayi gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat,-20 de 30 Gün Uyarı Hastadan açlık kanı alınmalıdır VĠTAMĠN D EĢ Anlamlı: 25-Hidroksi kolekalsiferol, 25(OH) Kalsiferol, Metod : Kemiluminesans Numune Türü Serum

23 Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün ĠNSÜLĠN Metod :Kemiluminesans Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi:Oda ısısında 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Uyarı: Klinisyenin isteğine göre açlık veya Tokluk ile çalışılabilir. Açlık numunesi Alınması için 8-12 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca hasta oral hipoglisemik ilaç veya İnsulin kullanmamış olmalıdır. C PEPTĠT EĢ Anlamlı: İnsülin C- Peptit Connecting peptide, C-Peptitreaktivitesi Metod: Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay ÇalıĢma Zamanı: Çarşamba günü Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 3 saat, -20ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır KORTĠZOL EĢ Anlamlı: Hidrokortizon, Compound F Metod : Kemiluminesans

24 Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi:20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Uyarı: sabah saat 8:00 da kan alınmalıdır. PSA (TOTAL) EĢ Anlamlı: PSA (Serbest veya total) Metod: Kemiluminesans Numune kabı: sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: Aynı saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Uyarı: Rektal muayene ve sonda uygulamasından sonra numune alınması için 72 saat beklenmelidir. PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. TAM KAN SAYIMI AM KAN SAYIMI EĢ Anlamlı: Hemogram, CBC (Complete blood count) Metod: Laser, Optik, Kolorimetrik ölçüm Numune Türü: EDTA lı tam kan Numune Kabı: Mor kapaklı EDTA lı tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Numunenin pıhtılı olması Stabilitesi :20-25ºC de 8 saat ELĠSA HBS AG Açıklama: HEPATİT B virüs yüzey antijeni, pozitifliği kişinin enfekte olduğunu gösterir akut veya kronik enfeksiyonu tanımlar. Metod: Kemiluminesans Numune türü: serum

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Doküman No: Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1/1 Hazırlayanlar Uzm. Dr. Zeynep Giniş Kimya Yüksek Mühendisi Ayhan Onat Ankara-2013 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ÖRNEKLERİN

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

BİYOKİMYA TEST REHBERİ

BİYOKİMYA TEST REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA TEST REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GİRİŞ Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı tüm biyolojik numunelerde klinik biyokimya testlerinin yapılmasını

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1187 REV.01 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BİYOKİMYA LABORATUVARININ

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR Yapılan testlerden doğru sonuç elde edebilmemiz için burada belirtilenleri tümüyle okumamız çok

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi LABORATUVAR REHBERİ Uzm.Dr. Seçil ŞİMŞEK Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir. Toplam Kalite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 1 ÖNSÖZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarları modern bir ortamda, giderek artan test çeşitleri

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir.

Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Laboratuvarımız Instand, CAP, MLE, CDC, Euroimmun dış kalite kontrol programları üyesidir. Test Kataloğu Referans MB Sağlık Lab. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Eşref Bitlis Cd. Bergama Sk. No: 10/A 06170 Yenimahalle

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Laboratuvar Kullanımı

Laboratuvar Kullanımı Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı *Dr. Kurtuluş ÖNGEL **Dr. Yasemin TÜRKER *Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültes, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Isparta *Arş. Gör. Dr., Süleyman

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT

GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012. Sayın HAYDAR KURT GENEL SAĞLIK TARAMASI 2012 Sayın HAYDAR KURT Laboratuvarımız Synlab laboratuvarlar grubunun bir üyesidir. TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite edilmiştir. TIP_YTL_012 Rev.00_Rev Tar: 11/2012

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI

KAN VE VÜCUT SIVILARI KAN VE VÜCUT SIVILARI Kan Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan

Detaylı

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 6 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI... 7 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER... 8 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI... 8 2.1.1 Testin Adı:... 8 ASO... 8 2.1.2 Testin Adı:... 8 CRP...

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI

LABORATUVAR EL KİTABI Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı: 1 / 99 LABORATUVAR EL KİTABI Kodu : KY- LEK Yürürlüğe Giriş Tarihi : 02 HAZİRAN 2012 Revizyon No : 03 Önemli Uyarı: Bu dosyadaki bilgiler Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuvarı kayıtlarındandır.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BİYOKİMYASAL TESTLERİN KULLANILMA AMAÇLARI Akut dönemde malnütrisyonun saptanması Spesifik klinik

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı