T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ"

Transkript

1 T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

2 REVĠZYON YAPILAN SAYFA REVĠZYON YAPILAN TARĠH REVĠZYON NO REVĠZYON AÇIKLAMASI

3 ĠÇĠNDEKĠLER: 1.GENEL BĠLGĠLER a) Laboratuar Testlerini Etkileyen Faktörler b) Numune Alımı Ġle Ġlgili Özellikler 2.TESTLERĠN MĠNĠMUN TEKRARLANMA SÜRELERĠ 3.LABORATUARIMIZDA KULLANILAN TÜPLER 4.LABORATUARDA ÇALIġILAN TESTLERĠN LĠSTESĠ a) Biyokimya-Hormon b) Tam kan sayımı c) Elisa d) Talasemi tarama testi e) Seroloji 5.PANĠK DEĞERLER HAZIRLAYAN: Uzm. Dr.E. Sanem BAYKAL Tıbbi Mikrobiyoloji

4 GENEL BĠLGĠLER LABORATUAR TESTLERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER: Laboratuarda analiz işlemleri 3 aşamada incelenir: Preanalitik evre: Testin istek yapan hekim tarafından istenmesiyle laboratuarda analiz edilmesine kadar geçen süreçtir. Analitik evre: Laboratuarda analizin yapıldığı evredir. Post analitik evre: Testin sonuçlanmasından istek yapan hekime ulaşmasına kadar geçen süreçtir. Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve en az maliyetle elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek alma öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar geçen süreçteki değişkenlerin ve etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması açısından gereklidir. Laboratuar hizmetini sadece cihaza kan verip sonuç almak düşüncesi olarak algılamanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir. Laboratuarlarla ilgili hata kaynakları araştırıldığında hataların yaklaşık %68 inin preanalitik evrede, %20 sinin post analitik evrede ve sadece %12 sinin analitik evrede olduğu tespit edilmiştir.. Laboratuar test değerlerine etki eden değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir. 1. Postürün Etkisi: Normal bir erişkinin ayakta durma halindeki kan hacmi yatan bir kişiye göre ml(%10 luk azalma) daha azdır. Dik oturuşta proteinsiz mayi kapiller aracılığıyla dokulara geçeceğinden plazma hacminde önemli farka neden olur. Bunun sonucu olarak bütün proteinlerin konsantrasyonu artacaktır ( enzimler, protein yapısındaki hormonlar, proteine bağlı taşınan ilaçlar, kalsiyum ve bilirubin).birkaç günlük yatak istirahatinde plazma ve ekstrasellüler mayi hacmi düşer. Bu sebeple hematokrit %10 artar. Uzamış yatak istirahatinde ise sıvı retansiyonu olur. Protein ve albumin düzeylerinde azalma görülür. Kemik kalsiyum mobilizasyonu sonucu iyonize kalsiyum miktarı artar. 2. Egzersizin Etkisi: Egzersizin vücut sıvıları üzerine etkisi aktivitenin süresi ve derecesine bağlıdır. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz(ast), laktat dehidrogenaz (LDH),kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferin sonuçlarında yükselmelerin olduğu, kan glukozunun değişimler gösterebileceği, plazma renin aktivitesi, aldosteron, büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Hematüri ve proteinüri görülür. Egzersizin bir preanalitik değişken olarak etkisinin en aza indirilmesi için kan verilmesinden bir gün önce ağır spor, uzun mesafe yürüşü veya koşusu yapılmaması önerilmektedir. Egzersiz bazı hormonlarda da değişimlere neden olur. En önemli değişiklik serbest T4 düzeylerinde olur. Serum TSH, T3 ve tiroksin düzeyleri herhangi bir değişim göstermez iken serbest T4 % 35 kadar artar ve 6-7 gün içinde normale döner. 3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. 4. Besinlerin Etkisi: Bazı plazma bileşenlerinin etkisi öğün içinde alınan gıdalarla değişiklik gösterebilir. En büyük artış, serum glukozu, demir, total lipid ve alkalen fosfataz seviyelerinde görülür. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içeceklerde kan bileşenlerinin konsantrasyonunu etkiler. 5. Sigara: İçerdiği nikotin nedeniyle birçok laboratuar testini etkiler. Bunlar arasında lipidler, hormonlar, vitamin B12 ve CEA sayılabilir. Glukoz toleransı da sigara içenlerde bozulmuştur. Sigaranın etkileri

5 SĠGARANIN BĠYOKĠMYASAL ETKĠLERĠ LDL oksidasyonu HDL kolesterol Endotel bağımlı vasodilatasyon bozulur, CRP Fibrinojen Trombosit agregasyonu Monosit adhezyonu Koroner spazm 6. Alkol Alımı: Alkol tüketimi kısa ve uzun süreli etkilere bağlı olarak birçok analiz üzerinde değişikliğe neden olabilir. Kısa süreli etki ile alımından 2-4 saat sonra etanol; plazma glukoz düzeylerini azaltır, ürik asit ve laktat düzeylerini artırır. Uzun süreli kullanımda ise GGT, AST ve ALT düzeylerinde artışa neden olur. Ayrıca alkol alışkanlığı olanlarda ortalama eritrosit hacmi (MCV) nde artış olduğu bilinmektedir. Alkol alımından sonra hiper trigliseridemi görülür. 7. Ġlaç Kullanımı: İlaçların laboratuar testlerine hem in vivo hem in vitro etkileri mevcuttur. İlaçlar intramusküler olarak verildiğinde kas irritasyonuna neden olurlar. Bu durum bir kısım enzimlerin artmasına neden olur (kreatinin kinaz, aldolaz ve laktat dehihrogenaz gibi). Diüretik ilaçlar hiponatremiye yol açarlar. Thiazidler hiperglisemiye neden olabilir. Laboratuar testlerine en önemli etkiyi yapan ilaçalardan biri fenitoindir. Hastada kalsiyum ve fosfor seviyelerini azaltır ve alkalen fosfatazı yükseltir, indirekt bilirubin miktarını düşürür ve GGT aktivitesini yükseltir. Ayrıca serumda T3 ve T4 değerlerini düşürür. Testleri yorumlarken kullanılan ilaçların etkisi mutlaka göz önüne alınmalıdır. 8. AteĢ: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum düzeyi, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. 9. Transfüzyon: Total kan veya plazma transfüzyonu verilen miktara bağlı olarak plazma protein konsantrasyonunu yükseltir. Glukoz çözeltilerinin infüzyonu, plazma fosfat ve potasyum konsantrasyonlarını azaltır. 10. YaĢ ve Cinsiyetin Etkisi: Laboratuar testleri için genel olarak çoçuk, adolesan, erişkin ve yaşlılık dönemlerine ait referans değerler vardır. Ancak özellikle yenidoğan dönemine ait çok farklı referans değerler vardır. Örneğin alkalen fosfataz kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Kadın ve erkek cinse ait yapısal farklılıklar endokrin testler başta olmak üzere, birçok biyokimyasal ve hematolojik testte referans değerlerin çok değiş olmasına yol açmaktadır. Örneğin CA-125 menstrüel peryotta normalin iki katına çıkabilir. 11. Gebelik: Gebelik her ne kadar fizyolojik bir durum olsada, organizmada meydana gelen değişiklikler birçok laboratuar parametresini etkiler. Gebelikte en önemli değişiklik ortalama plazma hacmindeki artışa bağlı hemodilüsyondur. Tüm laboratuar test sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. 12. Diurnal Ritm: Gün içerisinde bazı analitlerin salınımı, metabolizması ya da dolaşıma çıkmasında değişiklikler görülebilir. Mesela serum demiri saatleri itibariyle aynı hastanın iki ayrı zamandaki numunesine göre %50 gibi fark gösterebilir. Sabah civarında serum kortizol düzeyleri pik yaparken, gece de en düşük düzeylere inmektedir. Ayrıca öğleden sonra yapılan glukoz tolerans testlerinde glukoz değerleri sabah yapılanlara göre biraz daha yüksek çıkar. 13. Mevsimsel DeğiĢiklikler: Özellikle yaz ve kış mevsimi arasında bazı laboratuar parametreleri farklılık gösterir. Bunlar arasında D vitamini düzeylerinin yazın daha yüksek olması, trigliserid ve total kolesterol düzeylerinin yazın kışa göre daha düşük olması sayılabilir.

6 14. Rakım: Deniz seviyesinden daha yüksek yerlerde yaşamak bazı laboratuar parametrelerini etkiler. Hemoglobin, hematokrit ve CRP gibi testlerde yükseklik görülür. NUMUNE ALIMI ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLER: Laboratuarda kullanılan numuneler çok çeşitlidir. Serum, plazma, tam kan, idrar, gaita ve çeşitli sıvılar bunların başlıcalarıdır. Numune alırken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmalıdır Genel kural; saatlik açlıktan sonra sabah kan alınmalıdır. Ancak hekim diğer zamanlarda dakan tetkiki isteyebilir, testlerin yorumunda bu durumu göz önüne almalıdır. Biyokimya tetkikleri için venöz kan tercih edilir. Kan alma bölgesi alkolle silindikten sonra alkolün kuruması beklenmelidir. Çünkü alkol kalıntıları hemolize neden olarak test sonuçlarını etkiler. Damara girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Çünkü bu hareket plazmada bazı parametrelerin konsantrasyonlarının (potasyum, fosfat, laktat, iyonize kalsiyum gibi) geçici artışına neden olur. Hasta kan alımı öncesi mümkünse 15 dk rahat pozisyonda dinlenmelidir. Mor Kapaklı tüpler kan alındıktan sonra birkaç kez mutlaka alt üst edilmelidir.. DĠKKAT!!!!! ĠSTEM-BARKOD-TÜP UYUMUNU KONTROL EDĠNĠZ UYGUN VE GÜVENLĠ KAN ALIMI ĠÇĠN HOLDER KULLANINIZ TÜPLERE ĠġARETLĠ DÜZEYE KADAR, YETERLĠ MĠKTARDA KAN ALINIZ AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN LABORATUAR NUMUNE ALMA EL KĠTABINI ĠNCELEYĠN. TESTLERĠN MĠNĠMUN TEKRARLANMA SÜRELERĠ TEST ARALIK TEST ARALIK *Karaciğer Fonksiyon Testleri 3 Gün PSA 28 Gün Lipid Profili; Kolesterol, Trigliserid, 13 Gün Vitamin B12 60 Gün HDLKolesterol FSH, LH 13 Gün HbA1c 60 Gün Demir (Fe), Ferritin 14 Gün

7 LABORATUARIMIZDA KULLANILAN TÜPLER Sarı kapaklı jelli tüp Ġçerik: Boş, Pıhtı Aktivatör Ve Jel Separatör Etkisi: Pıhtı Oluşumunu Hızlandırmak Kullanma alanı: Biyokimya-Hormon Analizleri, Elisa Testleri Mor kapaklı EDTA lı tüp Ġçerik: EDTA Etkisi: Ca u Bağlayarak Pıhtılaşmayı Engellemek Kullanma alanı: Hemogram (Tam Kan Sayımı), Talasemi Tarama Testi, Hemoglobin A1C, Kan Grubu LABORATUAR NUMUNE RED KRĠTERLERĠ 1. Uygun BarkodlanmamıĢ Tüpler (Yırtık, Okunmayan, YanlıĢ YapıĢtırılmıĢ Vb) 2. YanlıĢ Tüpe alınmıģ kanlar 3. Yetersiz Veya Fazla Numune Alımı 4. Uygun Sürede Ve ġartlarda TaĢınmayan Tüpler (numune alma el kitabına bakınız) 5. Hemolizli, Lipemik Ve Pıhtılı Kanlar saatten fazla oda ısısında santrifüj edilmeden bekletilen tüpler 7. Santrifüj edilmeden gönderilen numuneler

8 LABORATUARIMIZDA ÇALIġILAN TESTLERĠN LĠSTESĠ BĠYOKĠMYA TESTLERĠ ALANĠN AMĠNOTRANSFERAZ EĢ Anlamlı: ALT, serum glutamik pirüvik transaminaz, (SGPT) Metod: Otoanalizör Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı Gün Saat Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Bir günden fazla bekleyen örneklerde aktivite azalır. İM enjeksiyonlar hafif bir artışa sebep olabilir. Tüm hepatotoksik ilaçlar hatalı sonuca yol açar. Diğer ilaçlar geçici yükselmelere sebep olabilir. ALT, KC ve böbreklerde çok yüksek miktarlarda bulunur. İskelet dokusu ve kasta daha düşük miktarlardadır. Başlıca bulunma yeri hücre içidir. Pankreas, dalak ve AC lerde eser miktarlarda bulunur. Eritrositlerdeki aktivitesi serumdakinin yaklaşık 6 katıdır. ALKALEN FOSFATAZ EĢ Anlamlı: ALP Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune türü: Serum Numune Miktarı: 5mL Rapor Zamanı Saat aynı gün saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalı. Yemeklerin sindirimi ALP nin intestinal izoenzimlerini artırır. ALP aktivitesi çocuklarda hızlı büyüme periyodu sırasında, gebelerde son trimestirde artar, doğumdan 3-6 hafta sonra normale döner.

9 ASPARTAT TRANSAMĠNAZ (AST) EĢ Anlamlı: AST, SGOT Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 48 saat Numune Red Kriteri: Hemolizli Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Tüm hepatotoksik ilaçlar hatalı sonuca yol açar. Diğer ilaçlar geçici yükselmelere sebep olabilir. IM enjeksiyonlar ve hafif egzersiz sonrası genelde normaldir, Sirozda, nörolojik hastalıklarda, serebral infarkt ya da hemoraji, akut pankreatit ve renal infarkt, hemolitik anemi, malnütrisyon, hemofili durumlarında normal yada artmıştır. GAMA GLUTAMĠL TRANSFERAZ EĢ Anlamlı: GGT, Gama GT Metod: Spektrofotometrik, Enzimatik-Kinetik Numune Türü :Serum Numune Miktarı: 1 m L Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Stabilitesi : 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Uyarı: Bu test tedavi altındaki kronik alkoliklerin takibinde kullanılır. Özellikle çocuklarda KC hastalığının alkali fosfataz dan daha duyarlı bir indikatörü olduğu söylenir. Hepatotoksitenin saptanmasında kullanılır. KC hastalığı olan hastaların %90 ında pozitiftir. GGT apolipoproteinler ve immunglobinlerle kompleksler oluşturabilir. Özellikle hepatoma ve kolorektal karsinomada düşük duyarlılığına rağmen kullanılabilir. Remisyon ve rekürensleri yansıtır. Bu enzimin HDL-C ile oranı alkol kötüye kullanımı, ALP ile oranı Alkolik KC hastalığı, AST ile oranı da neonatal hepatitin biliyer atreziden ayırımında kullanılır. Asetaminofen, barbitüratlar, alkol ve estrojen GGT düzeylerini artırır.

10 ALBÜMĠN Metod :Spektrofotometrik Numune Türü :Serum Numune Miktarı 5mL Numune Kabı :sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: aynı gün saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. AMĠLAZ Metod: Spektrofotometrik, Enzimatik, Kinetik Numune Türü: serum Numune Miktarı : 5 ml Rapor Zamanı Saat aynı gün saat Numune Red Kriteri: Aşırı Hemoliz, lipemi Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Panik değer: Üst sınır; 200 U/L Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. PROTEĠN EĢ Anlamlı: TP Metod: Spektrofotometric Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi : 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Turnikenin uzun süre tutulmasına bağlı olarak oluşan venöz staz ve ayakta durmak total protein düzeyini yükseltir. Laboratuvarda serum örneğinin

11 buharlaşması hatalı yüksek sonuçlara yol açar. Örneğin yetersiz karıştırılması %10 ila 20 ararsında değişen hatalı sonuçlara yol açabilir. Serum total protein değerleri yatalak hastalarda aynı yaş grubunda beklenen değerlerden 0,3 gr/dl daha düşüktür. Serum total protein gebeliğin 3. trimestrinde daha düşüktür. Gece boyunca yatanlarda 1-1,3 mg/dl düşük çıkar yatak istirahatı uzadıkça bu düzey daha da artar. IV infüzyon hemodilüsyon nedeni ile azalmaya yol açar. Periferal vasküler kollaps ya da benzeri nedenlerle oluşan venöz staz düzeyleri yükseltir. Şiddetli hiperlipidemi, hiperbilirübinemi ve hemoliz total protein değerlerini olduğundan daha büyük gösterir. Dekstran ve anabolik steroidler düzeyleri yükseltirken, allopürinol ve östrojenler düşürür. BĠLĠRUBĠN (TOTAL) Metod: Otoanalizör Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. DĠREKT BĠLĠRUBĠN EĢ Anlamlı: Konjuge bilirubin Metod: Otoanalizör Numune miktarı :5 ml Numune Kabı :Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı :Her gün Rapor Zamanı Saat: AYNI GÜN 16:30 Numune Red Kriter: Hemoliz Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. DEMĠR (Fe) Metod: Spektrofotometrik

12 Numune Miktarı: 5mL ÇalıĢma Zamanı:Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı : Aynı gün saat Numune Red Kriteri :Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Hemolizli örnekler kabul edilmez, Estrojen, kurşun, alkol ve oral kontraseptifler ve dışarıdan alınan demir preparatları yüksek sonuçlara neden olur. Aspirin ve kortizon düşük sonuçlara neden olur. Çocuklar kaza sonucu ferröz sülfat zehirlenmesi ile gelebilir. Demir zehirlenmesinin semptomları, karın ağrısı, kusma, kanlı ishal, siyanoz, letarji ve konvülziyondur. Serum demir diurnal varyasyon gösterir, genelde sabahları en yüksektir. Demir düzeyleri bir bireyde gün içerisinde ve günler arasında geniş farklılıklar gösterir. Kan transfüzyonu yapılan hastalarda demir ölçümleri birkaç gün ertelenmelidir. Uyku yoksunluğu ve stres diurnal varyasyonun kaybına yol açar (Düşük demir düzeyi). Yeni doğanlarda doğumun birkaç saati içerisinde bir düşme görülür. Serum demiri, demir eksikliğinde düşer fakat bu bulgu özgün değildir. Başka bazı durumlarda da demir düşük bulunur ve mutlaka demir depolarının eksik olduğunu göstermez, örneğin kronik enflamatuar hastalıklar, enfeksiyonlar, travma, neoplaziler ve böbrek hastalıkları bunlar arasında sayılabilir. DEMĠR BAĞLAMA KAPASĠTESĠ EĢ Anlamlı: Total Iron Binding Capacity (TIBC) Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı:5 ml Rapor Zamanı: aynı gün saat Numune Red Kriteri :Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. ARTAR: Demir eksikliği anemisi, Geç yaşta gebelik, Oral kontraseptif,viral hepatit AZALIR: Kronik enfeksiyonlar, Malignite, Demir zehirlenmesi, Renal hastalık, Nefroz, Kwashiorkor, Talasemide.

13 FERRĠTĠN Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Stabilitesi :20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Uyarı: Ferritin bir akut faz reaktanıdır. Hepatik bozukluk, malignensi ve enflamatuar durumlarda normal serum ferritin değerleri demir eksikliği ekarte etmek için kullanılamaz. Ferritin RES ten köken alır. Serum ferritin %20-25 demir içerir. Serum ferritin erişkinlerde yaşla birlikte artma eğilimindedir. Serum feritin vücuttaki demir depolarının hassas bir göstergesidir. Serum ferritin 1 µg/l si demir deposunun 8 mg ına eşittir. Ferritin özellikle demir eksikliğini, kronik bozukluklara bağlı anemilerden ayırt etmede kullanışlıdır.10 µg/lden daha düşük bir demir düzeyi hemen her zaman demir eksikliğine işaret eder. Ferritin hemokramotozda çok yüksek değerlere ulaşır (400 µg/l). Alkol ve oral kontraseptifler hatalı yüksek sonuçlara neden olur. TOTAL KOLESTEROL EĢ Anlamlı: Total kolestrol Metod : Spektrofotometrik Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı : Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:30 Stabilitesi: 20-25ºC 8 saat, 2-8ºC 48 saat Uyarı: İdeal kan alma şartları; son üç haftada diyette değişiklik yapılmaması,stabil vücut ağırlığı ve 12 saat açlık LDL erkeklerde, HDL bayanlarda daha yüksektir. Kolesterol düzeyleri mevsimsel değişiklikler gösterir. Kışın yüksek, ilkbahar ve yazları düşüktür. Emasyonal stres ve menstrüel siklüslerde kolesterol düzeylerini etkiler. Artar: menengit, abse yada beyin tümörü, serebral hemoraji, multipl skeroz. Azalır; serebral ve kortikal atrofi.

14 HDL-C, HIGH DENSĠTY LĠPOPROTEĠN-CHOLESTEROL EĢ Anlamlı: Yüksek Dansiteli Lipoprotein Metod :Otoanalizör Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Stabilitesi: 20-25ºC 8 saat, 2-8ºC 48 saat Uyarı: Örnekler 12 saatlik açlıktan sonra alınmalıdır. Epidemiyoliojik çalışmalar HDL-C düzeyleri ile Koroner Kalp Hastalığı (KKH) arasında ters bir ilişki göstermiştir. HDL-C Ölçümleri KKH riskini saptamada yardımcı olur. HDL-C düzeyinde her 5 mg/dl azalma KKH insidansını %25 artırır. Total kolesterol/hdl-c oranı KKH riskini saptamada yardımcıdır. LDL KOLESTEROL EĢ Anlamlı: LDL-C Metod: Spektrofotometrik, enzimatik Numune Miktarı:5 ml ÇalıĢma Zamanı: Hafta İçi Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat16:30 Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. LDL-C=TK-(HDL-C)-(VLDL-C) VLDL-C(mg/dl)=TG/5 hesabı TG in 400mg/dl üzerinde olan hastalarda ve tip III hiperlipoproteinemi hastalarında geçerli değildir. Total kolesterolün %60-70ini LDL-C taşır. LDL-kolesterolün Ateroskleroz ve KKH ile kuvvetli ilişkisi vardır. LDL-kolesterolün %10 artması KKH riskinde % 20 artışa sebep olur. Diğer risk faktörlerinin varlığı zararlı etkisini daha da artırır (düşük HDL-kolesterol, sigara, hipertansiyon, diyabet gibi). TRĠGLĠSERĠD EĢ Anlamlı: TG Metod : Spektrofotometrik, enzimatik Numune Türü:Serum

15 ÇalıĢma zaman: Hafta İçi Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Stabilitesi: C de 8 saat, 2-8 C de 48 saat Uyarı: Örnekler en az 12 saatlik açlıktan sonra alınmalıdır. Trigliserid düzeylerindeki her bir 100 mg/dl artış, koroner kalp hastalığı riskini kadınlarda % 76 ve erkeklerde % 32 oranında artırır. KREATĠN KĠNAZ(CK) EĢ Anlamlı: CK, Total Kreatin kinaz, CPK Metod: Spektrofotometrik, kinetik Numune Türü:Serum Numune Miktarı:5 ml Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Ret Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: C de 24 saat, 2-8 C de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. Örnekler ışıktan korunmalı ve kapalı olmalıdır. Işık sonuçları düşürür. CK düzeyleri cinsiyete ve vücut kitle indeksine oldukça bağımlıdır. Kas egzersizleri belirgin yükselmelere yol açar. Hemolizli örneklerde yüksek sonuçlar alınır. Sedanter hayat tarzı olanlarda ve az kas kitlesi olanlarda düşük sonuçlar alınması muhtemeldir. Gece boyunca yapılan bir yatak istirahati CK düzeylerini %20 hatta daha fazla düşürebilir. Düz kas hastalıklarında nadiren artar. LAKTĠK DEHĠDROGENAZ EĢ Anlamlı: LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz Metod :Spektrofotometrik, enzimatik-kinetik Numune Miktarı: 5mL Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriter:i Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün

16 Uyarı: Hastadan açlık kanı alınması tercih edilir. Akut MI da LDH hemen hemen daima yüksektir, saatte yükselmeye başlar, saatte pik yapar(3 kat). 2 hafta sürer. AMI geç tanısı için değerlidir. LDH ın 2000 in üstüne çıkması kötü prognozu gösterir. Karsinomlu hastaların %50 sinde özellikle ileri evrelerde artış gösterir. Kanserli bir hastada yüksek LDH düzeyi kötü prognozu gösterir. MI ya da hemoliz olmadan yüksek LDH durumlarında kanser araştırması mutlaka yapılmalıdır. Çünkü lenfoma ve lösemilerin %60ında yüksek LDH vardır. LDH izoenzim patterni ayırıcı tanıda daha değerlidir KREATĠNĠN Metod: Spektrofotometrik Rapor Zamanı: Aynı gün 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: C de 8 saat 2-8 C de 48 saat Panik değer: Üst sınır; 5 mg/dl( Diyaliz hastaları dışında ) Uyarı: Böbrek hastalıklarının tanısı ve tedavisinde kullanılır. Hasarın ilk aşamalarında çok kullanışlı olmayıp, böbrek yetmezliğinin tedavisinin izlenmesinde daha faydalıdır. Lipemi ve hemoliz hatalı yüksek sonuçlara neden olur. Ketoz hatalı yüksek sonuca neden olabilir, İkter hatalı düşük sonuç nedenidir. İleri yaş, kas kitlesinin azalması, Gebelik; özellikle 1. ve 2.trimestr azalmasına neden olur KAN ÜRE AZOTU (BUN) Metod. Spektrofotometrik, enzimatik Numune Türü:Serum Numune Miktarı :5 ml ÇalıĢma Zamanı :Her gün Rapor Zamanı :Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri :Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: C de 8 saat, 2-8 C de 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır

17 ASO EĢ Anlamlılar: Antistreptolizin O Metod: Türbidometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: A grubu streptokoklar insan bakteriyel enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biridir ve akut romatizmal ateş, Akut Glomerülo nefrit, akut farenjit, sinüzit, pnömoni, septik kızıl, kangren, lenfangit gibi hastalıklara yol açar. Streptolizin O, A grubu streptokoklar tarafından üretilen bir hemolizindir. Enfekte olmuş bir kişide streptolizin O, hastanın bir antikor tepkisi sergilediği bir protein antijeni olarak hareket eder. Titrasyonlar bir hafta gibi, erken bir sürede yükselir ve enfeksiyondan 3-6 hafta sonra pik değerlerine ulaşır. Komplikasyonların ve enfeksiyon tekrarının bulunmadığı hallerde ASO titrasyonu genellikle 6-12 ay içerisinde enfeksiyon öncesi dönemlere düşer. CRP EĢ Anlamlılar: C-reaktif protein Metod: Türbidometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: CRP bir akut faz reaktanı ve klasik bir inflamasyon markeridir. Akut inflamasyon, enfeksiyon, yanık ya da doku incinmesinde CRP nin karaciğerde sentezi belirgin olarak artış gösterir. Proteinlerin pentraxin ailesinin bir üyesidir. Başlıca sentez yeri olan karaciğer dışında makrofajlar, akciğer ve beyinde lokal üretiminin olduğuna dair kanıtlar vardır. CRP düzeyleri viral ve spiroket infeksiyonlarında yükselmez bu yüzden travma yokluğunda yüksek değerler bakteriyel infeksiyonları düşündürür.

18 RF EĢ Anlamlılar: Romatoid Faktör Metod: Türbidometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı Kapaklı Jelli Tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: RF spesifik olmayan bir testtir ve sağlıklı populasyonun %1-5 inde düşük titrasyonlarda ve yaşlı hastaların % sinde diğer kronik hastalık aşamalarında pozitif RF gözlenmiştir. MAGNEZYUM (Mg) EĢ Anlamlılar: Mg Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı.5 ml Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı : Hafta İçi Her Gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilites:i 20-25ºC de 24 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır FOSFOR(P) EĢ Anlamlı: İnorganik fosfor, Fosfat, P, PO4 Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı:5 ml Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı: Aynı Gün Saat 16:30 Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 4 Gün Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter

19 Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. SODYUM (NA) Metod: ISE ÇalıĢma Zamanı:Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:00 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat, ÜRĠK ASĠT: EĢ Anlamlı: Ürat, ÜA Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune Miktarı: 1 ml ÇalıĢma Zamanı:Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. KALSĠYUM: EĢ Anlamlı: Ca Metod: Spektrofotometrik Numune Miktarı: 5mL Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Ret Kriter:i Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºCde 8 saat KLOR: EĢ Anlamlı: Cl Metod: Spektrofotometrik

20 Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Ret Kriter:i Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºCde 8 saat ÜRĠK ASĠT: EĢ Anlamlı: Ürat, ÜA Metod: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik Numune Miktarı: 1 ml ÇalıĢma Zamanı:Her gün Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 48 saat Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır. HORMONLAR: PARATROĠDHORMON EĢ Anlamlı :PTH, Parathyrin, Parathormon Metod:Kemiluminesans Numune Miktarı:5 ml Rapor Zamanı: Stabilitesi: 20-25ºC de 4 saat, 2-8ºC de 48 saat Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter ve numunenin1 saatten fazla oda sıcaklığında beklemesi TSH EĢ Anlamlı TSH, s-tsh, Tirotropin Metod Kemiluminesans

21 Numune Türü Serum Numune Miktarı 5 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat,-20 C de uzun süre stabildir. Uyarı: Diurnal ritmi vardır. Saat 02:00-04:00arasında maksimum, 17:00-18:00 arasında ise minimum düzeydedir. SERBEST T3 EĢ Anlamlı: Serbest Triiyodotironin, FT3, ST3 Metod:Kemiluminesans Numune Türü:Serum Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: Aynı Gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün -20 C de uzun süre stabildir. Uyarı: Kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış kişiler ötiroid olsalar bile serbest T3 düzeyi düşük bulunabilir. SERBEST T4 EĢ Anlamlı Serbest Tiroksin, FT4, ST4 Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Kabı :Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı:aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat, -20 C de uzun süre stabildir. Uyarı Anti-tiroksin otoantikorları ve RF varlığında düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisinde sonuçlar aldatıcı olabilir BETA HCG EĢ Anlamlı Gebelik testi, ß- hcg

22 Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Miktarı 1 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter VĠTAMĠN B12 EĢ Anlamlı Siyanokobalamin, Vit B12 Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Miktarı 5 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı:aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı pg/ml Uyarı Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. FOLAT EĢ Anlamlı Folik Asit Metod Kemiluminesans Numune Türü Serum Numune Miktarı 1 ml Numune Kabı sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı ayi gün saat 16:30 Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat,-20 de 30 Gün Uyarı Hastadan açlık kanı alınmalıdır VĠTAMĠN D EĢ Anlamlı: 25-Hidroksi kolekalsiferol, 25(OH) Kalsiferol, Metod : Kemiluminesans Numune Türü Serum

23 Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün ĠNSÜLĠN Metod :Kemiluminesans Rapor Zamanı: aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi:Oda ısısında 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Uyarı: Klinisyenin isteğine göre açlık veya Tokluk ile çalışılabilir. Açlık numunesi Alınması için 8-12 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca hasta oral hipoglisemik ilaç veya İnsulin kullanmamış olmalıdır. C PEPTĠT EĢ Anlamlı: İnsülin C- Peptit Connecting peptide, C-Peptitreaktivitesi Metod: Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay ÇalıĢma Zamanı: Çarşamba günü Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi: 20-25ºC de 3 saat, -20ºC de 7 Gün Uyarı: Hastadan açlık kanı alınmalıdır KORTĠZOL EĢ Anlamlı: Hidrokortizon, Compound F Metod : Kemiluminesans

24 Numune Kabı: Sarı kapaklı jelli tüp ÇalıĢma Zamanı Her gün Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Stabilitesi:20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Uyarı: sabah saat 8:00 da kan alınmalıdır. PSA (TOTAL) EĢ Anlamlı: PSA (Serbest veya total) Metod: Kemiluminesans Numune kabı: sarı kapaklı jelli tüp Rapor Zamanı: Aynı saat 16:30 Numune Red Kriteri: Hemoliz, lipemi, ikter Uyarı: Rektal muayene ve sonda uygulamasından sonra numune alınması için 72 saat beklenmelidir. PSA değerleri günden güne değişebilir ve yaşla birlikte artar. TAM KAN SAYIMI AM KAN SAYIMI EĢ Anlamlı: Hemogram, CBC (Complete blood count) Metod: Laser, Optik, Kolorimetrik ölçüm Numune Türü: EDTA lı tam kan Numune Kabı: Mor kapaklı EDTA lı tüp Rapor Zamanı: Aynı gün saat 16:30 Numune Red Kriteri: Numunenin pıhtılı olması Stabilitesi :20-25ºC de 8 saat ELĠSA HBS AG Açıklama: HEPATİT B virüs yüzey antijeni, pozitifliği kişinin enfekte olduğunu gösterir akut veya kronik enfeksiyonu tanımlar. Metod: Kemiluminesans Numune türü: serum

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI Dok No:BİY.TL.02 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Laboratuvarda tespit edilen ve hemen müdahale edilmesi gereken test değerlerinin ilgili hekime acil olarak bildirilmesini

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2015 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BL.RH.01 Nisan-2013 01 Kasım-2014 1/18 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Numune ve Sonuç Verme İş Akış Şeması 3 3. Test Girişi 4 4. Laboratuvarda Çalışılan Testler

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI 2012 Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2012 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen,

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker 1 Tüm dünyada hasta sayısı %2 Test sayısı %10 Laboratuvar testlerinin mali yükü %4-11

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2014 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2013 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde

Detaylı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı LABPT Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programı PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamakğ PROGRAMIN ÖZETİİ 2002 yılında başlatıldı ld Programın

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK HASTA HİKAYESİ NASIL ALINIR? 1) Hastanın mevcut şikayeti: Gerçek şikayeti bulmaya yönelik sorular a) Sizi en çok rahatsız eden şey ne? b) Ne zaman başladı?

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TIBBİ LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI VE TEST REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ...4 2. BİYOKİMYA LABORATUVARI...5 2.1.

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 1949 yılında Orak Hücre Anemisi olan hastalarda elektroforetik olarak farklı bir hemoglobin tipi tanımlanmıştır.

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ KODU:BİY.RH.01 YAYIN TARİHİ:03.04.2013 REVİZYON TARİHİ:10.07.2013

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ KODU:BİY.RH.01 YAYIN TARİHİ:03.04.2013 REVİZYON TARİHİ:10.07.2013 REVİZYON NO:01 SAYFA NO: 1 / 19 ÖNSÖZ Hastanelerde Laboratuvar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı Laboratuvar işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Hedef ve 2013 Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dr. Murat Öktem, Dr. Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu

Hedef ve 2013 Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dr. Murat Öktem, Dr. Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu Hedef ve 2013 Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr. Murat Öktem, Dr. Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından Gerçek/doğruluk (Trueness/Accuracy)

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR)

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (PLAZMA, İDRAR) Klinik Laboratuvar Testleri AMNO AST, KANTTATF (PLAZMA, DRAR) Kullanım amacı: Plazma ve idrarda kantitatif amino asit ölçümüne, amino asit metabolizma bozukluklarının araştırılması sırasında ihtiyaç duyulur.

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı