RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre)"

Transkript

1 T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre) OCAK ANKARA Hazırlayan: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3

2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER MADDE KONU SAYFA NO 1 Amaç 2 2 Kapsam 2 3 Sorumluluk 2 4 Dayanak 2 5 Tanımlar 2 6 Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenlik 3 7 Yazılarda İfade ve Yazı Yazma Kuralları 3 8 Nüsha Sayısı ve Belge Boyutu 4 9 Yazı Tipi ve Karakter Boyutu 4 10 Başlık 4 11 Sayı ve Evrak Kayıt Numarası 5 12 Tarih 5 13 Konu 5 14 Gönderilen Makam 5 15 İlgi 6 16 Metin İmza 7 18 Onay 8 19 Ekler 9 20 Dağıtım Paraf Koordinasyon Adres Gizli Yazılar İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı Sayfa Numarası Aslına Uygunluk Onayı Kayıt Kaşesi Yazıların Gönderilmesi Kurum içi Kurum Dışı Yazışmalar Çok Gizli Gizlilik Dereceli Yazıların Alınması Yürürlükten Kaldırma Yürürlük 14

3 ÖRNEKLER: Örnek 1. Faks Formu 14 Örnek 2. Tekit Formu 15 Örnek 3. Kayıt Kaşesi 15 Örnek 4. Kontrollü Evrak Senedi 16 EKLER Ek-1. Kodlama Formatı Ek-2. Yazıların Dağıtım Planı BÖLÜM STANDART DOSYA PLANI BAŞLIK KONU SAYFA NO N O 1 Dosyalama İşlemlerinde Standartlaşma Standart Dosya Planı Açıklama ve Kurallar Standart Dosya Planı Konu Grupları 63 4 Genel İşler (Ortak Alanlar İçin) Ana Hizmet Birimleri Danışma, Denetim ve Destek Hizmeti Birimleri Uluslararası Ülke Kodları ve İl Trafik Kodları Dosya ve Klasör Etiketi

4 1. BÖLÜM RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT 1

5 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kurum merkez ve taşra kuruluşlarında resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu talimat, Kurum merkez ve taşra teşkilâtını kapsar. Sorumluluk MADDE 3- (1)Yazıların talimatta belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanıp dosyalanmasından başta birim amirleri olmak üzere tüm personel sorumludur. Dayanak MADDE 4- (1) Bu talimat 02/ 12/ 2004 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün 09/12/2009 tarihli ve B.02.0.ARV sayılı talimatları doğrultusunda revize edilmiştir. Tanımlar MADDE 5- (1) Bu talimatta geçen; a) Resmî yazı: Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi, b) Resmî belge: Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri, c) Resmî bilgi: Kurumumuz merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri, d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, f) Dosya plânı: Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilâtında resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, g) Yazı alanı: Yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, ifade eder. 2

6 İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik Madde 6- Kurumumuz ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre (Örnek 1) deki belgegeçer (faks) ile de gönderilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların (5) beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kâğıda dökülerek de işleme alınır. Resmî yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar a) Yazılarda ifade - Bütün yazılar açık bir ifade ile yazılmalı, ifade sade ve kesin olmalı, birkaç veya aynı anlama gelen kelime ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Türkçesi bulunan kelimeler yerine yabancı kelimeler ve terimler kullanılmamalıdır. - Uzun ve karmaşık cümlelerden ziyade kısa ve açık cümleler kullanılmalıdır. - Yazılarda süslü ifadelere, övgü sözcüklerine yer verilmemelidir. Gereksiz açıklama ve tekrardan kaçınılmalıdır. - Açık yazılışı uzun ve yazı metninde sık geçecek olan terimler, metin içinde ilk defa geçişinde açık şekli parantez içindeki kısaltması ile beraber yazıldıktan sonra sadece kısaltması yazılabilir. Örnek: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) b) Yazı yazma kuralları -Yazı silik olmamalıdır, rahatlıkla okunabilecek nitelikte olmalı, imzaya arz edilecek kopyalarda kazıntı ve silinti olmamalıdır. -Yazışmalarda Türkçe dilbilgisi, imlâ ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. - Türkçenin imlâsında temel kural söylendiği/okunduğu gibi yazmaktır. Bu temel kurala paralel olarak şunlara da dikkat edilmelidir. (1) Tarih bildirenler dışında cümleye rakamla başlanmaz. (2) Madde başlıklarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. (3) Tarih bildiren ifadelerin tamamı (gün, ay, yıl) rakamla yazılıyorsa aralarına nokta konur. Ay adıyla yazılıyorsa noktalar gerekmez ve ilk harfi büyük yazılır. Tarih ifadesi metin içindeyse ve tarih bilinen bir olayı göstermiyorsa küçük harfle yazılır. (4) Satır sonlarında kelimeler tamamlanmadığı takdirde, kelimenin o satıra sığmayan kısmı hecesine bölünerek satır sonuna çizilecek çizgi (-) ile bir alt satır başından başlamak suretiyle yazılmalıdır. (5) Özel adlar ve türevleri büyük harfle başlanarak ve takıları kesme ( ) işaretiyle ayrılarak yazılır. Satır sonuna sığmayan takılar için kesme işareti konulmaz. (6) Yabancı dillerden alınan kelimelerden kişi, eser ve nokta olarak yer bildirenler alındığı dilin imlâsıyla, diğerleri Türkçe okunuşlarına (Türkçe imlâya) göre yazılır. (7) Metinde başka bir yerden alınan ifadeler tırnak içinde gösterilir ve bu ifadeler değiştirilmeden yazılır (Aslı yanlış ise olduğu gibi alınır, düzeltme dipnotta gösterilir). (8) Metin içinde ve metnin ifadesine bağlı olmayan açıklamalar parantez içinde yazılır. (9) Kaynak gösterilmesi gereken hâllerde bunlar az ise o sayfanın altında ve yıldızla (*) kitabın adı, basım yeri, yılı, dizi adı, yararlanılan sayfa numarasıyla belirtilir. 3

7 Nüsha Sayısı Madde 7-Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar kural olarak bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak hazırlanacak (iki asıl ve bir kopya olarak da hazırlanabilir), paraflı nüshalar hazırlanan birimde saklanacaktır. Genel evrak biriminde evrak saklanacaksa bir nüsha daha çoğaltılacaktır. Dağıtımlı yazılarda dağıtım sayısı da nüsha sayısının belirlenmesinde esas alınacaktır. Resmî yazıların çoğaltılmasında; kural olarak fotokopi makinesi kullanılacaktır. Ancak nüsha sayısına göre diğer usullerle de çoğaltılabilecektir. Bir sayfadan fazla olan yazılarda ikinci sayfalara da konu, sayı ve tarih yazılır. Üçüncü ve diğer sayfalara yazılmaz. Belge boyutu Madde 8- Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kâğıt kullanılacaktır. Bilgisayarda kelime işlemciler ya da farklı programlar yardımıyla hazırlanmış yazılar için 11x24 inç lik sürekli form kullanılabilecektir. Yazı tipi ve karakter boyutu Madde 9- Kurumumuz merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan yazışmalarda, bilgisayarla yazılan yazılarda Times New Roman yazı tipi ve12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmî Yazıların Bölümleri Başlık Madde 10- Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde yazıyı gönderen kurum ve kuruluşa ait amblem de yer alabilir. Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılacaktır. İlk satıra T.C. kısaltması, ikinci satıra kurumun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılacaktır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçmeyecektir. Örnek- 1 Merkez T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Örnek 2- Taşra T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü Örnek 3- Taşra T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kalecik Yurt Müdürlüğü 4

8 Sayı ve evrak kayıt numarası Madde 11- Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya plânına göre verilecek; başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki Sayı: yan başlığından sonra yazılacaktır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir Kod numarasından sonra kısa çizgi ( - ) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra tekrar kısa çizgi ( - ) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi ( / ) işareti konulacaktır. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya plânına uyulması zorunludur. Örnek: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından çıkan bir yazı, Sayı: / Tarih Madde 12- Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına eğik çizgi ( / ) işareti konularak yazılacaktır. Örnek: 08/ 04/ 2012 Konu Madde 13- Konu, sayının bir aralık altına Konu yan başlığından sonra, başlık bölümündeki T.C. kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılacaktır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilecektir. Sonunda hk, dair, ait gibi kısaltmalar yapılmayacak, ikinci satır ilk satırın hizasından başlayarak yazılacaktır. Örnek: Sayı: / Konu: Resmî Yazışma Kuralları Talimatı Gönderilen makam Madde 14- Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki - dört aralık aşağıdan ve kâğıdı ortalayacak biçimde yazının gönderileceği makamın resmî adı kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harfle ikinci satıra yazılacaktır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; Sayın kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılacaktır. Örnek: A- Konu: Resmî Yazışma Kuralları Talimatı BAŞBAKANLIĞA B- Konu: BAŞBAKANLIĞA (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) C- Konu:. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ANTALYA 5

9 D- Konu: E- Konu: YURT MÜDÜRLÜĞÜNE SİNOP VAN VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) F- Konu: Sayın Doç. Dr. Burak TOPRAK Selanik Cad. No: 19/ Yenişehir /ANKARA İlgi Madde 15- İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. İlgi: yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, İlgi kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ) konularak kullanılacaktır. Örnek: 1 İlgi : a) b).. c) İlgide tarihli ve sayılı ibaresi kullanılacaktır. İlgide yazının sayısı, kurum haberleşme kodu ve birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilecektir. Gerekmesi hâlinde mevzuat da ilgi olarak gösterilecektir. Örnek: 2 İlgi: a) 28/09/2012 tarihli ve / 281 sayılı yazı. b) 13/10/2012 tarihli ve sayılı yazımız. c) 30/11/2012 tarihli ve sayılı yazı. d) Başbakanlığın 05/12/2004 tarihli ve referans No.lu belgegeçeri. e) Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 03/01/2012 tarihli ve sayılı Genelgesi. Faks ile gelen yazı üzerine işlem yapılmış ise ve bu işleme faksla cevap verilmeyecek ise ilgide belirtilen yazının faksla geldiği ve faks referans numarası belirtilecektir. Metin Madde16- Metin İlgi den sonra başlayıp imza ya kadar süren kısımdır. Metne, İlgi nin son satırından itibaren iki aralık, İlgi yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanılır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi noktalama işaretlerinden sonra bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Paragraflar sayı ve harf ile başlayamaz. Ancak, paragraflar bent ve alt bentlere ayrılarak numaralandırılabilir. Bentler rakam, alt bentler harf ile ifade edilebilir. Ancak metin bölümünün maddeler hâlinde yazılmasında sayı ve harf dizisinin aynı hizada bulunmasına dikkat edilecektir 6

10 Sayı ve harflerden sonra nokta (. ) işareti konularak, satıra başlanacaktır. Yazılar kâğıdın yalnız bir yüzüne okunaklı olarak yazılacak, kazıntı, silinti ve düzeltmeler olmayacaktır. Paragraf başı, satırbaşı ve sonları aynı hizada olup, girinti çıkıntı olmamasına dikkat edilecektir. Zorunlu hâller (talimat, genelge, broşür, bülten, etüt ve vb. nitelikli olanlar) dışında yazı metni tek sayfaya sığdırılmaya çalışılacak, tek satırla ikinci sayfanın bitirilmemesine özen gösterilecektir. Metin bölümünün üç bölümden oluşması, ilk bölümde ilgileri ile birlikte konunun kısaca anlatılması, ikinci bölümde görüşle birlikte karşı görüşün belirtilmesi, sonuçta kesin önerinin yer alması genel kural olmakla birlikte, gerekmesi hâlinde değişik düzenleme de mümkündür Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilecektir. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmlâ Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılacaktır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmlâ Kılavuzu nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilecektir. Alt makama yazılan yazılar Rica ederim, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Arz ederim, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar Arz ve rica ederim biçiminde bitirilecektir. İmza Madde 17- Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına sağ boşluktan (6) altı karakter içeride bitecek biçimde yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle, unvanlar ise ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılacaktır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılacaktır. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun imza yetkileri yönergesi ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilecektir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı Genel Müdür a. biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı Genel Müdür V., Bölge Müdür V., Yurt Müdür V. biçiminde ikinci satıra yazılır. Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda; ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Örnek:1 Örnek:2 Örnek:3 İmza İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Genel Müdür Genel Müdür V. Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı Örnek:4 İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Örnek:5 İmza İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI. Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Kredi Dairesi Başkanı 7

11 Onay (Olur) Madde 18-(1) Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle OLUR yazılır. OLUR un altında onay tarihi yer alacak, onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılacaktır (Örnek:1) Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili Uygun görüşle arz ederim ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılacak ve yazı alanının solunda yer alacaktır.(örnek:2) Örnek:1 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA. OLUR / 03 / 2011 İmza Adı SOYADI Genel Müdür İmza Adı SOYADI Strateji Geliştirme Daire Başkanı Örnek:2 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA. Uygun görüşle arz ederim../ 03 / 2011 İmza Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı OLUR / 03 / 2011 İmza Adı SOYADI Genel Müdür 8 İmza Adı SOYADI Kredi Dairesi Başkanı

12 Ekler Madde 19- Ekler, yazıları tamamlayıcı belgeleri, gerektiğinde bunların sayılarını ya da niteliklerini gösteren bölüm olup, yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan EK/EKLER: ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda Ek konulmadı ya da Ek-1 konulmadı, bazı eklerin konulması durumunda ise, Ek-2 konuldu ifadesi yazılacaktır Ekleri tamamlayıcı mahiyette olan, çizelge, şema, taslak vb. bağlı oldukları ekin son satırının dört aralık altına ve satırbaşı hizasından başlanmak üzere, konular belirtilerek kendi aralarında numaralandırılacaktır. Örnek: EKLER: 1-Yazı örneği (3 sayfa) 2-Yönetmelik (5 sayfa) EKLER: 1-Rapor (2 sayf ) 2-CD (1 adet) Dağıtım Madde 20- Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. EKLER den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna DAĞITIM: yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar Gereği kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise Bilgi kısmına protokol sırasıyla yazılır. Gereği kısmı DAĞITIM başlığının altına, Bilgi kısmı ise Gereği kısmı ile aynı satıra yazılacaktır. Yazıda Bilgi kısmı yoksa kurum ve kuruluş adları doğrudan DAĞITIM başlığının altına yazılacaktır Örnek:1 DAĞITIM: Gereği : Bilgi: Başbakanlık Bölge Müdürlükleri Örnek:2: DAĞITIM: (A) Plânı Dağıtımlı yazılarda birim adlarını yazmak yerine numaralandırılmış olan Yazıların Dağıtım Plânı uygulanır. ( A ) Plânı: Bölge Müdürlüklerine, ( B ) Plânı: Kurum Merkez Birimlerine, ( C ) Plânı: Bölge Müdürlükleri ve Merkez Birimlerine, ( D ) Plânı: Merkez ve Taşra Birimlerinin hepsine gönderilecek yazılar için kullanılır. 9

13 Herhangi bir plâna göre hazırlanan dağıtımlı yazı, o plân kapsamı içindeki bir birime gönderilmiyorsa ve diğer bir plâna dâhil bir birime gönderiliyorsa, dağıtım plânındaki sıra numarası belirtilerek dâhil veya hariç şeklinde yazılır Örnek:3 ( B ) Plânına göre dağıtımı yapılacak bir yazı Şube Müdürlüğü ( Büro ) gönderilmeyecekse; DAĞITIM: ( B ) Plânı (1 hariç), Aynı yazının İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak Yurt Müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyorsa; DAĞITIM: ( B ) Plânı (1 hariç, 34 ve dâhil) şeklinde belirtilir. DAĞITIM: Kalkınma Bakanlığına (Ek- 1 konulmadı) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına İçişleri Bakanlığına ( Ek konulmadı) Ulaştırma Bakanlığına ( Ek- 2 konuldu) Paraf Madde 21- Paraf bölümü, ikinci kopyaya açılan ve yazıyı hazırlayandan başlayarak, aşama sırasına göre imzalayacak makama kadar olan ara kademeyi belirleyen bloktur. Yazılar bütün ilgili ara kademelerce yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından parafe edilecektir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınacaktır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, iki nokta (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılacak el yazısı ile tarih belirtilerek paraflanacaktır. Gizli yazılarda yazıyı yazan memurun adı ve parafı bulunacaktır. Unvan ve isimlerin alt alta yazılmalarına dikkat edilecektir. Yazılarda ek, not ve dağıtım bölümleri ya da yazı metninin uzunluğu ile paraf açılacak personelin sayıları çok olduğunda ikinci kopyanın ön yüzüne sığmayacak olan paraflar yine ikinci kopyanın arka yüzüne aynı sıraya uygun biçimde yazılacaktır. Örnek: / 03 / 2011 Şef : İ.BİNBAŞIOĞLU (paraf) / 03 / 2011 Araştırmacı : İ.KARADENİZ (paraf) / 03 /2011 Şube Müdürü : M.POLAT (paraf) Koordinasyon Madde 22- Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak Koordinasyon: küçük harfle yazılacak ve işbirliğine dâhil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenecektir. Örnek: / 03 / 2011 Şef :A. SOYADI (paraf) / 03 / 2011 Şube Müdürü. :A. SOYADI (paraf) Koordinasyon: / 03 / 2011 Unvan : A. SOYADI (paraf) / 03 / 2011 Unvan : A. SOYADI (paraf) 10

14 Adres Madde 23- Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılacaktır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alacaktır. Örnek: Söğütözü Mah.2176 Sokak No: 25 Çankaya- ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı : Telefon (0312) (30 hat) Faks: (0312) Unvanı : e-posta Elektronik ağ: Tel : _ Gizli yazılar Madde24- Gizlilik derecesi, yazının gizlilik durumunu belirten bölümdür. Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, kâğıdın üst ve alt ortasına KIRMIZI ıstampa ile aynı gizlilik derecesi damgalanır. Gizlilik dereceleri görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenecek ve ancak gerekmesi hâlinde kullanılacaktır. Gereğinden fazla verilecek gizlilik dereceleri işlemin gecikmesine sebep olacağı gibi, gizlilik derecelerinin güvenliliğinin kaybolmasına da neden olacağından, yazıya içinde bulunan bilgilerin icap ettirdiği en küçük gizlilik derecesi verilecektir. Gizlilik derecesi (gizli, çok gizli, özel, hizmete özel) yazının çıktığı ünite/birimin yetkili amirince belirlenecektir. İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı Madde 25- Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilecek ve yazıyı alan da bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlü olacaktır. İvedi yazılan yazılara ( 5 ) beş gün içinde cevap vermek zorunludur. Evrak zarflı gönderilecekse zarfın üst sağ köşesine de kırmızı damga ile İVEDİ ve GÜNLÜ damgası basılır. Örnek: 1 hazırlanarak en geç 08/06/2009 tarihinde Genel Müdürlüğe gönderilmesini rica ederim. Miatlı yazılar, yıl içinde belirli sürelerde periyodik olarak cevaplandırılması gereken yazılardır. Örnek: 2.hazırlanan tablolar her yılın Ocak ve Haziran aylarında gönderilecektir. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara - Tekit yazısı yazılır. Tekit - Tekit yazısı acele ve günlü olan yazılarda, cevabın makul veya verilen sürede gönderilmemesi hâlinde ilgili kurum/kuruluşa hatırlatma ve/veya son defa süre vermek amacıyla yazılan yazıdır.( Örnek- 2 ) Sayfa numarası Madde 26- Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterilecek şekilde verilecektir. Örnek: 1/9, 2/7, 5/3 11

15 Aslına uygunluk onayı Madde 27- Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine Aslının aynıdır ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler Kayıt Kaşesi Madde 28- Gelen evrak, (Örnek- 3) te yer alan kayıt kaşesi örneği kullanılarak kaydedilecek ve uygun bir kaşe hazırlanarak kullanılacaktır. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla çarpı (x) işareti konulacak, ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilecektir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilecektir. Yazıların gönderilmesi Madde 29- Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilecektir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilecektir. İç zarfa yazı konulup, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılarak saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılacaktır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilecektir. İç zarf ve (Örnek- 4) te gösterilen evrak senedi örneği iki suret düzenlenip, dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılacak dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmayıp, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilecektir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilecek ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılacaktır. Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar Kurum içi ve Kurum dışı görüş, bilgi ve talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla belge talepleri, en geç (5) beş gün, bilgi ve görüş talepleri ise en geç (15) on beş gün içerisinde yerine getirilir. Bilgi ve görüş yazıları için (15) on beş günü geçmemek üzere ek süre kullanılabilir. Bu yazışmalar elektronik ortamda da yapılabilir. Çok gizli gizlilik dereceli yazıların alınması Madde 30- Çok gizli gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan çok gizli ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunacaktır. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade edecektir 12

16 Örnek: GİZLİLİK DERECESİ T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iki satır aralığı İVEDİ Sayı : / 03 / 2011 Konu : İlgi İki-dört satır aralığı BAKANLIĞINA İki satır aralığı : a)..... b). İki satır aralığı İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Genel Müdür EKLER: 1-Yazı örneği (.sayfa) 2-Yönetmelik ( sayfa) DAĞITIM: Gereği:.. Uygun satır aralığı Uygun satır aralığı Bilgi:.. / 03 / 2011 Şef :A. SOYADI (paraf) / 03 / 2011 Şube Müdürü. :A. SOYAD I(paraf) Koordinasyon: / 03 / 2011 Unvan / 03 / 2011 Unvan : A. SOYADI (paraf) : A. SOYADI (paraf) GİZLİLİK DERECESİ Cemal Gürsel Cad. 61 Cebeci ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı : Telefon (0312) (10 hat) Faks: (0312) Unvanı: : e-posta Elektronik ağ: Tel : 13

17 BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırma MADDE 31-(1) 21/ 06/ 2000 tarihli ve 1 sıra No lu Resmi Yazışma ve Dosyalama Kuralları Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlülük MADDE 32-(1) Bu Talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. BELGEGEÇER ( FAKS ) ÖRNEĞİ ( Örnek- 1) T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü GÖNDEREN GÖNDEREN BELGEGEÇER ( FAKS ) NO: TELEFON NO: BELGEGEÇER ( FAKS ) NO: TARİH SAYFA ADEDİ TARİH KİMDEN KONU: TELEFON NO: SAYFA ADEDİ KİME BELGEGEÇER ( FAKS ) ı Gönderen: İmza Faksla Gönderilmesi Uygundur. İmza Birim Amiri Gizlilik dereceli husus ihtiva eden fakslara bu sınıfa giren evraka ait Prosedür uygulanır. Şayet bu faksın bütün sayfalarını alamadıysanız yukarıda belirtilen telefon numarasını Arayınız. 14

18 Tekit edilen yazının TEKİT YAZISI ÖRNEĞİ (Örnek- 2) T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Konu: TEKİT / /2011 Tarih : Sayısı : Konusu: Yukarıda tarih sayı ve konusu belirtilen yazının cevabının çabuklaştırılmasına.defa tekiden..ederim KAYIT KAŞESİ ÖRNEĞİ (Örnek -3) STRATEJİ GELİŞTİRME Gereği Bilgi DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ UZMAN ARAŞTIRMACI İSTATİSTİKÇİ ŞEF EKLER KAYIT TARİH : SAYI : 15

19 T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Örnek - 4) KONTROLLÜ EVRAK SENEDİ ÖRNEĞİ GÖNDEREN ALAN TARİH SENEDİ HAZIRLAYAN Sıra No: Belgenin konusu (Tarih ve Sayısı) Kopya Adedi Kopya No: Ekler Dili SENEDİ İADE EDENİN: Adı Soyadı : Görevi : İmzası : Tarih : Saat : 16

20 BİRİM ADI KODLAMA FORMATI EK- 1 İDARİ BİRİM KİMLİK KODU YÜKSEK ÖGRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO) GENEL MÜDÜRLÜK KOMİSYONLARI I. MUAYENE KOMİSYONU II. MUAYENE KOMİSYONU III. MUAYENE KOMİSYONU I.İHALE KOMİSYONU II.İHALE KOMİSYONU KURULLAR YÖNETİM KURULU GENEL KURUL KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAKİBAT) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ARŞİV) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TESİSLER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETMELER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ İŞLERİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TOPLULUKLARI) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜTÇE PERFORMANS) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE KESİN HESAP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İÇ KONTROL) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOORDİNASYON VE DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ATAMA VE KADRO) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖZLÜK VE DİSİPLİN) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHAKKUK VE İZİN İŞLERİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PLANLAMA VE KOORDİNASYON) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTİM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ EĞİTSEL FAALİYETLER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DONATIM VE AMBARLAMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HABERLEŞME) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (GENEL HİZMETLER)

21 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ DAİRE TABİPLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YURT DIŞI) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BURS-KREDİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SİSTEM VE DESTEK HİZMETLERİ ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KREDİ VE YURT BİLİŞİM HİZMETLERİ ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE UYGULAMALARI) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İNŞAAT) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EMLAK) ŞUBE MÜDÜRÜĞÜ (YATIRIM VE PROJE) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I. NOLU MUAYENE KOMİSYONU II. NOLU MUAYENE KOMİSYONU III. NOLU MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ANTAKYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HATAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERDEMLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HACI SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SÜMER ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN YENİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

22 FEVZİ ÇAKMAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİLİFKE-TAŞUCU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEZİTLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU KURULUŞ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KESKİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞERİFE BACI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEBECİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEBECİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HALİDE EDİP ADIVAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NENEHATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TUNA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİN BANGUOĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOCATEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİKİMEVİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HACI ÖMER SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZÜBEYDE HANIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEŞTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE KIZILIRMAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

23 GÖLBAŞI EYMİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇUBUK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KALECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ANTALYA AKDENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİRDİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANAVGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YALVAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞARKİKARAAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA-ATABEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA SÜTÇÜLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU

24 İHALE KOMİSYONU KOCAELİ-ZEKİYE GÜNDOĞDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ABANT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU GÖLKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU KÖROĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ YAVUZ SELİM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE AVNİ AKYOL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE KONURALP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEBZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUDURNU HACI MEHMET ASTARCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA İL ÖZEL İDARESİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA HENDEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARAMÜRSEL GAZANFER BİLGE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA SERDİVAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU BALIKESİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ULUDAĞ YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GELİBOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DURSUNBEY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEMLİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİGA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ORHANGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

25 İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AYDIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN ADNAN MENDERES YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ PAMUKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA MİLLİ PİYANGO KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE SITK I- MEFARET KOÇMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOÇARLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ İSABEYLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BULDAN ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SULTANHİSAR CEVDET İNCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HONAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEKİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KUŞADASI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YENİPAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTACA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TAVAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ ŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU

26 III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU BİNGÖL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZİYA GÖKALP ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SELAHATTİN EYYUBİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU EDİRNE SELİMİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALKARA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞARKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAVSA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ LÜLEBURGAZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAYRABOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ

27 MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AĞRI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PALANDÖKEN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OLTU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEMALİYE OSMAN NURİ AKIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TERCAN M. REFİK ŞİMŞEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AŞKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEMAH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSPİR VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PASİNLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ REFAHİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TINAZTEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ÇİĞİLTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DUMLUPINAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

28 YUNUS EMRE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ZAFERTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİMAV YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PAZARYERİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EMİRDAĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞAPHANE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLVADİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİNAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SANDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA-GEDİZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAYAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU KAHRAMANMARAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALYURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELBİSTAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA HARRAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİZİP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖKSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ

29 GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HÜDAVENDİGAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VEZNECİLER KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNEKAPI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMBERLİTAŞ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATİH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇEKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATAŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ VALİ MUAMMER GÜLER KIZ ÖĞRENCİ YURDU ŞİŞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ABDİ İPEKÇİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYRANTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATİH SULTAN MEHMET YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU HİSARI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALTUNİZADE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FLORYA BEŞYOL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLERİ İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU

30 II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU MANİSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MURADİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İNCİRALTI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRKAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TURGUTLU SEDAT ÖZCAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ URLA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ H. AHMET TATARİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCA HOCA AHMET YESEVİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SALİHLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU KAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜN ENVER BOSTANCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVANOS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YILDIZELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR KERVANSARAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR AHİEVRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS 4 EYLÜL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞMADENİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ESENTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ GEVHER NESİBE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

31 KAYSERİ ERCİYES ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ MELİKGAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUCUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZARA HATİCE SEFER DURSUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SUŞEHRİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ERMENEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY CEMALEDDİN AKSARAY-İ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYDİŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇUMRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KADINHANI FAİK ALİ-FATMA SÜNDÜZ İÇİL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEYŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA SELÇUK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEVLANA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ALAADDİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERAM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR MUSTAFA-SUNA ÖZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ

32 İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ADIYAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ FIRAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA BATTALGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HACI HAFİZE ÖZAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ YURDU MÜDÜRÜLÜĞÜ BESNİ SERVET-MEHMET ERDEMOĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAHTA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA ARAPGİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AMASYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA YEŞİLIRMAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM HİTİT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İLKADIM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATAKUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT GAZİOSMANPAŞA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

33 TOKAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TURHAL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZİLE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AYANCIK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİKSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇARÇAMBA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERBAA KIZ YURDU MÜDÜELÜĞÜ TERME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERZİFON YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAFRA MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ARTVİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ÇORUH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN SAHİL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FINDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİKDÜZÜ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORDU LEBİBE-ERGİN KARLIBEL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ RİZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ RİZE YEŞİLÇAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAABAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÜNYE T. Y. S. D. GÖNÜL GÜVEN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYELİ AHMET MESUT YILMAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OF YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EYNESİL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALUÇRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SÜRMENE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MESUDİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBİNKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

34 MAÇKA ŞÜKRÜ KARADENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOMRA KANUNİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU BİTLİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ADİLCEVAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VAN MELİKŞAH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEVAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TATVAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÖZALP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERCİŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALAZGİRT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AHLAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR

35 I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ESKİPAZAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK KARAELMAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK BAHATTİN GAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK TAŞKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEVREK SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ EREĞLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYCUMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KIBRISDAKİ YURTLAR KUZEY KIBRIS LEFKE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

36 YAZILARIN DAĞITIM PLANI Ek-2 SIRA NO B İ R İ M L E R A PLANI B PLANI C PLANI D PLANI 1 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO) X X X 2 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 3 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ X X X BAŞKANLIĞI 4 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI X X X 5 HUHUK MÜŞAVİRLİĞİ X X X 6 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI X X X 7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI X X X 8 İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 9 EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 10 İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 11 MUHASEBE VE MALÎ İŞLER DAİRESİ X X X BAŞKANLIĞI 12 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 13 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 14 İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 01 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü X Fevzi Çakmak Yurdu Müdürlüğü X Sümer Erkek Yurdu Müdürlüğü X Adana Kız Yurdu Müdürlüğü X Niğde Yurdu Müdürlüğü X Mersin Yurdu Müdürlüğü X Antakya Yurdu Müdürlüğü X İskenderun Yurdu Müdürlüğü X Osmaniye Yurdu Müdürlüğü X Ceyhan Yurdu Müdürlüğü X Silifke-Taşucu Yurdu Müdürlüğü X Bor Yurdu Müdürlüğü X Niğde Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü X Tarsus Yurdu Müdürlüğü X İçel Kız Yurdu Müdürlüğü X Mezitli Kız Yurdu Müdürlüğü X Erdemli Yurdu Müdürlüğü X Hatay Yurdu Müdürlüğü X Mersin Yenişehir Kız Yurdu Müdürlüğü X 06 ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Atatürk Yurdu Müdürlüğü X Başkent Erkek Yurdu Müdürlüğü X Cebeci Erkek Yurdu Müdürlüğü X Yunus Emre Erkek Yurdu Müdürlüğü X Cebeci Kız Yurdu Müdürlüğü X Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü X Gazi Kız Yurdu Müdürlüğü X 33

37 06.17 Halide Edip Adıvar Kız Yurdu Müdürlüğü X Güvenlik Kız Yurdu Müdürlüğü X Mehmet Akif Ersoy Kız Yurdu Müdürlüğü X Nenehatun Kız Yurdu Müdürlüğü X Seyran Kız Yurdu Müdürlüğü X Şerife Bacı Kız Yurdu Müdürlüğü X Tuna Kız Yurdu Müdürlüğü X Yenişehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Zübeyde Hanım Kız Yurdu Müdürlüğü X Tahsin Banguoğlu Yurdu Müdürlüğü X Kocatepe Erkek Yurdu Müdürlüğü X Dikimevi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Beştepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Mahmut Nedim Zapçı Yurdu Müdürlüğü X Gölbaşı Erkek Yurdu Müdürlüğü X Gölbaşı Eymir Kız Yurdu Müdürlüğü X Kalecik Yurdu Müdürlüğü X Kastamonu Yurdu Müdürlüğü X Kırıkkale Yurdu Müdürlüğü X Keskin Yurdu Müdürlüğü X Şereflikoçhisar Yurdu Müdürlüğü X Çankırı Yurdu Müdürlüğü X Polatlı Yurdu Müdürlüğü X Kırıkkale Kızılırmak Kız Yurdu Müdürlüğü X Çubuk Yurdu Müdürlüğü X 07 ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Akdeniz Yurdu Müdürlüğü X Isparta Yurdu Müdürlüğü X Burdur Yurdu Müdürlüğü X Eğirdir Yurdu Müdürlüğü X Atabey Yurdu Müdürlüğü X Yalvaç Yurdu Müdürlüğü X Şarkikaraağaç Yurdu Müdürlüğü X Bucak Yurdu Müdürlüğü X Manavgat Yurdu Müdürlüğü X Sütçüler Yurdu Müdürlüğü X 14 BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X BoluAbant Yurdu Müdürlüğü X Bolu Gölköy Yurdu Müdürlüğü X Bolu Köroğlu Yurdu Müdürlüğü X Akçakoca Erkek Yurdu Müdürlüğü X Düzce Avni Akyol Yurdu Müdürlüğü X 34

38 14.52 Gerede Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü X Hendek Yurdu Müdürlüğü X Kocaeli Yavuz Selim Yurdu Müdürlüğü X Kocaeli Zekiye Gündoğdu Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Yurdu Müdürlüğü X Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Müdürlüğü X Kandıra İl Özel İdaresi Yurdu Müdürlüğü X Mudurnu Hacı Mehmet Astarcı Yurdu Müdürlüğü X Gebze Yurdu Müdürlüğü X Düzce Konuralp Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Serdivan Erkek Yurdu Müdürlüğü 16 BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Uludağ Yurdu Müdürlüğü X Orhangazi Yurdu Müdürlüğü X Çanakkale Yurdu Müdürlüğü X Balıkesir Yurdu Müdürlüğü X Havran Erkek Yurdu Müdürlüğü X Biga Yurdu Müdürlüğü X Bandırma Yurdu Müdürlüğü X Yalova Yurdu Müdürlüğü X Gelibolu Yurdu Müdürlüğü X Dursunbey Kız Yurdu Müdürlüğü X Gemlik Yurdu Müdürlüğü X Çanakkale Kız Yurdu Müdürlüğü X 20 DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Pamukkale Yurdu Müdürlüğü X Uşak Kız Yurdu Müdürlüğü X Nazilli Yurdu Müdürlüğü X Muğla Yurdu Müdürlüğü X Aydın Yurdu Müdürlüğü X Yenipazar Kız Yurdu Müdürlüğü X Muğla Millî Piyango Kız Yurdu Müdürlüğü X Ortaca Yurdu Müdürlüğü X Bekilli Yurdu Müdürlüğü X Fethiye Sıtkı-Mefaret KOÇMAN Yurdu Müdürlüğü X Koçarlı Yurdu Müdürlüğü X Kuşadası Yurdu Müdürlüğü X Honaz Yurdu Müdürlüğü X Sultanhisar Cevdet İNCİ Yurdu Müdürlüğü X Nazilli İsabeyli Yurdu Müdürlüğü X Aydın Adnan Menderes Yurdu Müdürlüğü X Buldan Yurdu Müdürlüğü X 35

39 20.66 Uşak Erkek Yurdu Müdürlüğü X Tavas Yurdu Müdürlüğü X 21 DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Ziya Gökalp Erkek Yurdu Müdürlüğü X Mehmet Akif Ersoy Yurdu Müdürlüğü X Selehattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü X Batman Yurdu Müdürlüğü X Bingöl Yurdu Müdürlüğü X Mardin Yurdu Müdürlüğü X Siirt Erkek Yurdu Müdürlüğü X Siirt Kız Yurdu Müdürlüğü X 22 EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Selimiye Yurdu Müdürlüğü X Kırklareli Yurdu Müdürlüğü X Tekirdağ Yurdu Müdürlüğü X Keşan Yurdu Müdürlüğü X Çorlu Yurdu Müdürlüğü X Malkara Yurdu Müdürlüğü X Çerkezköy Yurdu Müdürlüğü X Hayrabolu Yurdu Müdürlüğü X Şarköy Yurdu Müdürlüğü X Havsa Kız Yurdu Müdürlüğü X Lüleburgaz Kız Yurdu Müdürlüğü X 25 ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Palandöken Erkek Yurdu Müdürlüğü X Aziziye Kız Yurdu Müdürlüğü (Kapandı) X Erzurum Kız Yurdu Müdürlüğü X Kazım Karabekir Yurdu Müdürlüğü X Ağrı Yurdu Müdürlüğü X Bayburt Yurdu Müdürlüğü X Erzincan Yurdu Müdürlüğü X Kars Yurdu Müdürlüğü X Oltu Yurdu Müdürlüğü X Aşkale Yurdu Müdürlüğü X Pasinler Yurdu Müdürlüğü X Iğdır Yurdu Müdürlüğü X 36

40 25.58 Tercan M. Refik ŞİMŞEK Yurdu Müdürlüğü X Kemaliye Osman Nuri AKIN Yurdu Müdürlüğü X Refahiye Sos.Yar. Day. Vakfı Yurdu Müdürlüğü X İspir Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu Müdürlüğü X Ardahan Yurdu Müdürlüğü X Kemah Yurdu Müdürlüğü X Kars Kız Yurdu Müdürlüğü X 26 ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Cumhuriyet Kız Yurdu Müdürlüğü X Dumlupınar Yurdu Müdürlüğü X Yunus Emre Yurdu Müdürlüğü X Eskişehir Yurdu Müdürlüğü X Bolvadin Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Yurdu Müdürlüğü X Bilecik Yurdu Müdürlüğü X Kütahya Yurdu Müdürlüğü X Şaphane Yurdu Müdürlüğü X Gediz Kız Yurdu Müdürlüğü X Sandıklı Yurdu Müdürlüğü X Emirdağ Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü X Kütahya Zafertepe Yurdu Müdürlüğü X Simav Yurdu Müdürlüğü X Pazaryeri Yurdu Müdürlüğü X Dinar Yurdu Müdürlüğü X Bayat Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Çiğiltepe Yurdu Müdürlüğü 27 GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Gaziantep Yurdu Müdürlüğü X Gaziantep Kız Yurdu Müdürlüğü X Gazikent Yurdu Müdürlüğü X Kahramanmaraş Yurdu Müdürlüğü X Şanlıurfa Yurdu Müdürlüğü X Kilis Yurdu Müdürlüğü X Şanlıurfa Harran Yurdu Müdürlüğü X Elbistan Yurdu Müdürlüğü X Afşin Kız Yurdu Müdürlüğü X Göksun Kız Yurdu Müdürlüğü X Nizip Yurdu Müdürlüğü X Kilis Kız Yurdu Müdürlüğü X X 37

41 34 İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Abdi İpekçi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atatürk Yurdu Müdürlüğü X Altunizade Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bahçeköy Yurdu Müdürlüğü X Edirnekapı Kız Yurdu Müdürlüğü X Şişli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kadırga Erkek Yurdu Müdürlüğü X Anadolu Hisarı Kız Yurdu Müdürlüğü X Çemberlitaş Kız Yurdu Müdürlüğü X Fatih Kız Yurdu Müdürlüğü X Hüdavendigar Kız Yurdu Müdürlüğü X Niğde Kız Yurdu Müdürlüğü X Vezneciler Kız Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Erkek Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü X Akkadın H. Mustafa TARMAN Kız Yurdu Müdürlüğü X Ataşehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Seyrantepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Çağlayan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Merkez Kız Yurdu Müdürlüğü X Fatih Sultan Mehmet Yurdu Müdürlüğü X Florya Beşyol Kız Yurdu Müdürlüğü X Vilayetler Hizmet Birliği Vali Muammer Güler Kız X Yurdu Müdürlüğü Esenyurt Erkek Yurdu Müdürlüğü X 35 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Ahmet Tatari Kız Yurdu Müdürlüğü X Bornova Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atatürk İnciraltı Yurdu Müdürlüğü X Buca Hoca Ahmet Yesevi Yurdu Müdürlüğü X Bornova Kız Yurdu Müdürlüğü X Buca Kız Yurdu Müdürlüğü X Akhisar Yurdu Müdürlüğü X Alaşehir Yurdu Müdürlüğü X Demirci Yurdu Müdürlüğü X Manisa Yurdu Müdürlüğü X Çeşme Yurdu Müdürlüğü X Urla Yurdu Müdürlüğü X Turgutlu Sedat Özcan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Manisa Muradiye Yurdu Müdürlüğü X Salihli Kız Yurdu Müdürlüğü X Köprübaşı Kız Yurdu Müdürlüğü X Kırkağaç Yurdu Müdürlüğü X İzmir Kız Yurdu Müdürlüğü X 38

42 38 KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Erciyes Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kayseri Gevher Nesibe Kız Yurdu Müdürlüğü X Melikgazi Kız Yurdu Müdürlüğü X Nevşehir Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Yurdu Müdürlüğü X Yozgat Yurdu Müdürlüğü X Sivas Yurdu Müdürlüğü X Zara Hatice Sefer Dursun Yurdu Müdürlüğü X Kaman Yurdu Müdürlüğü X Mucur Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Kervansaray Yurdu Müdürlüğü X Gürün Enver BOSTANCI Yurdu Müdürlüğü X Yıldızeli Yurdu Müdürlüğü X Develi Yurdu Müdürlüğü X Suşehri Yurdu Müdürlüğü X Sivas 4 Eylül Kız Yurdu Müdürlüğü X Yozgat Esentepe Yurdu Müdürlüğü X Akdağmadeni Yurdu Müdürlüğü X Avanos Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Ahi Evran Kız Yurdu Müdürlüğü X 42 KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Selçuk Erkek Yurdu Müdürlüğü X Mevlana Kız Yurdu Müdürlüğü X Alaaddin Yurdu Müdürlüğü X Meram Kız Yurdu Müdürlüğü X Cumhuriyet Kız Yurdu Müdürlüğü X Konya Kız Yurdu Müdürlüğü X Konya-Kimya Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Kız Yurdu Müdürlüğü X Çumra Yurdu Müdürlüğü X Karaman Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Erkek Yurdu Müdürlüğü X Akşehir Yurdu Müdürlüğü X Seydişehir Yurdu Müdürlüğü X Ortaköy Yurdu Müdürlüğü X Ereğli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kadınhanı Faik Ali-Fatma Sündüz İÇİL Yurdu X Müdürlüğü Beyşehir Yurdu Müdürlüğü X Bozkır Y.Ö.K.Y.K.Mustafa-Suna ÖZ Yurdu Müdürlüğü X Ermenek Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Yurdu Müdürlüğü X Ereğli Kız Yurdu Müdürlüğü X 39

43 44 MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Battalgazi Yurdu Müdürlüğü X Malatya Kız Yurdu Müdürlüğü X Hacı Hafize Özal Kız Yurdu Müdürlüğü X Arapgir Yurdu Müdürlüğü X Adıyaman Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Fırat Erkek Yurdu Müdürlüğü X Besni Servi-Mehmet Erdemoğlu Yurdu Müdürlüğü X Tunceli Yurdu Müdürlüğü X Kahta Yurdu Müdürlüğü X 55 SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X İlkadım Yurdu Müdürlüğü X Karadeniz Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atakum KızYurdu Müdürlüğü X Samsun KızYurdu Müdürlüğü X Bafra Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü X Sinop Yurdu Müdürlüğü X Çorum Erkek Yurdu Müdürlüğü X Amasya Yurdu Müdürlüğü X Tokat Gaziosmanpaşa Yurdu Müdürlüğü X Zile Yurdu Müdürlüğü X Erbaa Kız Yurdu Müdürlüğü X Niksar Yurdu Müdürlüğü X Turhal Yurdu Müdürlüğü X Merzifon Kız Yurdu Müdürlüğü X Terme Yurdu Müdürlüğü X Amasya Yeşilırmak Yurdu Müdürlüğü X 5.62 Çarşamba Yurdu Müdürlüğü X Tokat Yurdu Müdürlüğü X Tokat Kız Yurdu Müdürlüğü X Ayancık Yurdu Müdürlüğü X Çorum Hitit Yurdu Müdürlüğü X 61 TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Trabzon Yurdu Müdürlüğü X Yomra Kanuni Yurdu Müdürlüğü X Doğu Karadeniz Yurdu Müdürlüğü X Akçaabat Yurdu Müdürlüğü X Artvin Yurdu Müdürlüğü X 40

44 61.52 Giresun Yurdu Müdürlüğü X Gümüşhane Yurdu Müdürlüğü X Ordu Yurdu Müdürlüğü X Rize Yurdu Müdürlüğü X Sürmene Yurdu Müdürlüğü X Çayeli A.Mesut YILMAZ Yurdu Müdürlüğü X Ünye TYSD Gönül GÜVEN Kız Yurdu Müdürlüğü X Şebinkarahisar Yurdu Müdürlüğü X Fındıklı Yurdu Müdürlüğü X Rize Yeşilçay Yurdu Müdürlüğü X Tirebolu Erkek Yurdu Müdürlüğü X Fatsa Erkek Yurdu Müdürlüğü X Giresun Sahil Yurdu Müdürlüğü X Mesudiye Yurdu Müdürlüğü X Aluçra Yurdu Müdürlüğü X Beşikdüzü Yurdu Müdürlüğü X Of Yurdu Müdürlüğü X Maçka Şükrü Karadeniz Yurdu Müdürlüğü X Pazar Yurdu Müdürlüğü X Eynesil Yurdu Müdürlüğü X Ordu Lebibe-Ergin KARLIBEL Yurdu Müdürlüğü X Artvin Çoruh Yurdu Müdürlüğü X 65 VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Melikşah Yurdu Müdürlüğü X Tatvan Yurdu Müdürlüğü X Ahlat Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bitlis Erkek Yurdu Müdürlüğü X Muş Yurdu Müdürlüğü X Hakkari Yurdu Müdürlüğü X Özalp Kız Yurdu Müdürlüğü X Erciş Yurdu Müdürlüğü X Şırnak Yurdu Müdürlüğü X Malazgirt Yurdu Müdürlüğü X Adilcevaz Yurdu Müdürlüğü X Gevaş Yurdu Müdürlüğü X 67 ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Zonguldak Yurdu Müdürlüğü X Zonguldak Karaelmas Yurdu Müdürlüğü X Bartın Yurdu Müdürlüğü X Safranbolu Yurdu Müdürlüğü (Kapandı) X Karabük Yurdu Müdürlüğü X Çaycuma Yurdu Müdürlüğü X Devrek Sos. Yar. ve Day. Vakfı Kız Yurdu Müdürlüğü X 41

45 67.55 Karadeniz Ereğli Yurdu Müdürlüğü X Karabük Bahattin Gazi Yurdu Müdürlüğü X Eskipazar Yurdu Müdürlüğü X Karabük Taşkent Yurdu Müdürlüğü X YURT DIŞI YURT MÜDÜRLÜKLERİ A B C B İ R İ M L E R PLANI PLANI PLANI 1 Kuzey Kıbrıs Lefke Yurdu Müdürlüğü X X X X SIRA NO D PLANI 42

46 2. BÖLÜM STANDART DOSYA PLÂNI 43

47 DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE STANDARTLAŞMA Kamu kurum ve kuruluşlarının hedefi, üstlenmiş oldukları görev ve fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirecek verimli bir çalışma düzenini oluşturmak ve bu sayede başarılı olmaktır. Bunun sağlanabilmesi etkili bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Etkili bir yönetimin sağlanabilmesinde ise, evrak, dosya ve arşiv gibi hizmetler en önemli unsurları oluşturmaktadır. Gerek etkili bir yönetim için ihtiyaç duyulan bilginin zamanında temini, gerekse toplumun bilgi edinme hakkı doğrultusunda talep edebileceği her türlü bilgi ve belgeye anında erişimi ve paylaşımı; bilginin kayıtlı bulunduğu ortamların teşekkülü safhasında disiplin altına alınması ile mümkündür. Bu ise, kuralları önceden belirlenmiş bir dosyalama sisteminin uygulanması ile sağlanabilecektir. Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş; dosyalama işlemlerinde birimler tamamen bağımsız bırakılmıştır. Birimlerin birbirlerinden habersiz dosyalama yapmaları ise, kurum içinde birlikteliği ortadan kaldırdığı gibi bilgi ve belgeye erişimi adeta imkânsız hâle getirmiştir. Dosyalama sistemlerinde standartlaşma, kurum içinde birlikteliğin sağlanmasına imkân vereceği gibi bunun tüm kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılması, ülke çapında etkili ve verimli bir haberleşme sisteminin kurulmasına zemin oluşturacaktır. Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma ile; Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, sür'atli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. Kurum ve kuruluşlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır. Kurumların yazışma ve dosyalama işlemlerinin standartlaşması, arşivlerde toplanan belgelerin düzenini de olumlu yönde etkileyecek, belgelerin arşivlerde ayıklanması, tasnifi, yerleşimi ve hizmete sunulmasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak ve iş takibi kolaylaşacaktır. Aranan belge veya bilgi, aynı numarayı taşıyan belgeler arasında daha kısa bir sürede kolayca bulunabilecektir. 44

48 Revizyon Tarihi 2009 STANDART DOSYA PLANI AÇIKLAMA VE KURALLAR Revizyon No 1 Sayfa 6 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.). Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir. Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş olup, zaman içinde kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, ve sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların "Standart Dosya Planı" hazırlamakla görevli birimleri (Strateji Geliştirme birimleri) ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır. Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında numaralandırılmıştır. Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için sayısal aralığı kullanılmıştır. Kurum ve kuruluşların ana hizmet faaliyeti konumunda olmasına rağmen veya sayısal aralığında tanımlanmış konulara, ana hizmet faaliyetleri için hazırlanan Planlarda ( sayısal aralığında) yer verilmemiş; bu faaliyet konuları için veya sayısal aralığının kullanımı önerilmiştir. Böyle bir bölünme ile, aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik sağlamanın yanında, özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında tüm kurum ve kuruluşlarda birliktelik sağlanması hedeflenmiştir. 45

49 Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır. Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin; 805 Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri Belge Yönetimi Saklama Süreli Dosya Planı Kodlama İşlemleri Arşiv Yönetimi Devir-Teslim İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Ayıklama ve İmha Uygunluk Görüşü Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri İnceleme ve Denetleme Arşivlerden Yararlanma 805 Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge teşekkül etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin bu dosyada toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde ise, alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılmasını öngörmektedir. Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek; Sayı : Birim Kimlik Kodu Dosya No Kayıt No Birim (Haberleşme) kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt birimine kadar belirlendiği kodlama olup, 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kullanılması mecburi kılınmıştır. Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk adımını oluşturan haberleşme kodları "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil etmektedir. Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu dosyayı; veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile, yazıların "sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numarası" uygulaması da sağlanmış olacaktır. 46

50 DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR Ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin dosya konularının ilgili bulunduğu faaliyetin altında yer alması, bu faaliyetlere ait alanların sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına gelmemelidir. Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya konuları ile de dosya açabileceklerini unutmamalıdır. Dosya Planlarının ve sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin sayısal aralığında yer alan konuların ise, kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içerdiği unutulmamalıdır. Kurum dışından gelen bir yazıda sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının, o kurumun ana faaliyetini ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli; bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır. Hazırlanan yazının dosya numarasının tespitinde, nerede dosyalanması gerektiği düşüncesinden hareketle dosya numarası belirlenmeli; bu yaklaşım, aynı mahiyetteki tüm belgeler için de uygulanmalıdır. Dosya numarasının tespitinde, kurum içi veya kurum dışından gelen yazılardaki dosya numaraları belirleyici olmamalıdır. Her faaliyet gurubunun ilk dosyası konumunda bulunan ve üç karakter rakam ile kodlanan dosyalar, o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma yoğunluğuna erişmediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla tanımlanmıştır. Örneğin, yıl içerisinde Personel işleri ne ait konularda az sayıda yazışma teşekkül etmesi durumunda 900 Personel İşleri kodu ile açılacak bir dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. 900 Personel İşleri adlı bir dosya, sayısal aralığında personel konusu ile ilgili belgeleri barındırdığını ifade etmektedir. Her faaliyet grubunun son dosyası konumunda bulunan ve sonu 9 ile biten üç karakter rakam kodla tanımlanmış Diğer adlı dosyalar, o faaliyet grubunun bir parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen (faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek) yazıların kodlanmasında ve dosyalanmasında kullanılmak üzere tanımlanmıştır. Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt bölünmelerinin sonunda 99 Diğer adı ile kodlanan dosyalar ise, kendinden önceki alt konuların hiç birini ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların dosyalanması için kullanılacaktır. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler için de aynı usulde uygulanacaktır. Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerin sonunda adıyla dosya tanımlaması yapılmamıştır. Bu bölünmeler için de ihtiyaç halinde "" adıyla dosya açılabilecektir. Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından sorumlu birimlere bildirilecektir. 47

51 Hazırlanan yazılara dosya numarası tespitinde, dosya konusunun alt ayrımları yapılmış ise, yazının konusunu ifade eden alt ayrım kodları kullanılacaktır. Alt ayrımların geneli konumundaki dosya konusu yazışmalarda kullanılmayacaktır. Bu gibi durumlarda alt ayrımların geneli durumundaki konular yalnızca dosya numarası olarak kullanılabilecektir. Aynı dosya numarasını taşıyan belgelerin yoğunluğundan dolayı erişimin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla dosya planında herhangi bir istisna getirilmemiş ise, coğrafik, alfabetik veya kronolojik dosyalama yapılabilecektir. Dosya planında istisna getirilen ayırımlara ilişkin kullanılacak kısaltmalar planın "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilmiştir. Bu ayırımların gerektirdiği durumlarda "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilen kısaltmalar veya kodlar, dosya numarasına, / işaretinin ardından yansıtılacak; gerektiği durumlarda da ayrı dosyalar açılması sağlanacaktır. Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar (özel kodlar), aynı konulu belge ve dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir. Köşeli parantez, kuruma özel kodlamaların belirlendiği bir alanı ifade etmektedir. Köşeli parantez içerisinde birden fazla tanımlama ve kodlamanın yapılması gerektiği durumlarda, her farklı kod ; (noktalıvirgül) işareti ile birbirinden ayrılacaktır. Örnekler; /69 : Talep ve Şikayetler (Bayburt) /DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya) [54/351]: 54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı [2004/13]: 2004/13 no lu idari dava dosyası [C-46] : C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç ın Yurt içi Görevlendirmesi [TBAG-719]: TBAG-719 no lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama) /06[TBAG-719]: Ankara ili ile ilgilitbag-719 no lu Tübitak Projesi Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayan görevliler tarafından dosya planı doğrultusunda belirlenerek yazıya yansıtılacaktır. Ünite amirleri hatalı işlemleri önlemeye yönelik kontrol işlemlerini yapacak ve işlemi biten yazılar bu dosya numarası dikkate alınarak dosyalanacaktır. Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda, ağırlıklı konu dosya numarası olarak belirlenecek, gerektiğinde yazının bir örneği ilgili bulunduğu diğer dosyaya da konulabilecektir. Dosya planında ayrıca tanımlanmış dahi olsa bir işlemin devamı veya parçası konumundaki yazılar, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla ilgili bulunduğu işlem kodu ile tanımlanmaya devam edilecektir. Bu tür yazıların ayrı bir dosyada da takip edilmesi gerektiğinde dosya planındaki kendi konu kodu ile dosya açılarak, yazıların birer örneği bu dosyaya konulabilecektir. 48

52 Şartnameler 020 Olurlar Bilgisayar Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için Genel İşler bölümünde yer alan 020 Olurlar, onaylar kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken onay satınalma sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile tanımlanmalı ve satınal ma dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma ihtiyacından dolayı farklı kodlarla tanımlanmış olurların birer örneği 020 Olurlar adı ile açılacak dosyada toplanabilecektir Şartname Komisyon Kararı Olur Talep Strateji Geliştirme birimleri, dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek üzere sorumludur. Dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman açılacaktır. Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar "işlemdeki yazılar" adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile bir araya getirilerek, asıl dosyasına konulmalıdır. Yazılar, ekleri ile beraber dosyalanmalıdır. Yazıların ekleri kabarık ise, ekler yazılarından ayrılarak, ayrı dosyalarda; müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle dosyalanmalıdır. Bu gibi uygulamalarda, yazılardan eklere, eklerinden yazılara gönderme yapılmalıdır. Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan "Kurum adı veya rumuzu", "Birim adı veya rumuzu", "Dosya numarası", "Konu adı", "yılı" ve varsa Özel Kodu gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır Ek-3. Dosya üzerinde bulunması gereken unsurların tatbikinde kurum içinde birliktelik sağlanması amacıyla, dosyalama hizmetlerinden sorumlu birimler gerekli girişimlerde bulunacaktır. Dosya numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin yanı sıra, dosyaların depolandığı ortamlardaki yerini de belirleme özelliğine sahiptir. Arşivlerde dosyalar, dosya numaraları dikkate alınarak, hiyerarşik bir bütünlük içinde saklanacaktır. Dosyaların bu şekilde saklanması, birbirleri ile ilgili konulara ait dosyaların bir arada bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride arşivlerde yapılacak tasnif işlemlerinde uygulanacak "asli düzen"in kendiliğinden oluşumuna da temel teşkil edecektir. Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kontrolünden geçirerek, birim arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyaların ünitelerinde oluşturulan asli düzenleri kesinlikle bozulmayacaktır. 49

53 Uygunluk kontrolü esnasında, birleştirilmesi veya ayrılması gereken dosyalar birleştirilecek veya ayrılacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinde, açılmış bulunan dosyalardaki belge yoğunlukları dikkate alınacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinden dolayı dosyada yapılan düzenleme, dosyayı tanımlayan bilgilerde farklılığa sebebiyet vereceğinden, bu unsurlar doğrultusunda dosya üzerinde de gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Dosyaların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri vb. arşiv işlemlerinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya planlarında öngörülen değişiklikler yıl sonlarında yapılacaktır. Üniversite, belediye ve özel idareler, dosya planlarına yeni konuların ilavesi, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi taleplerini, belediyeler ve özel idareler için İçişleri Bakanlığına; üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bu kurumların dosya planlarından sorumlu birimlerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi ve bu Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. Kurumlar ve Kuruluşlar dosya planlarını web sitelerinde de yayınlayarak, kullanıcıların güncel dosya planını takip etmelerini sağlayacaklardır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan "Ortak Alanlar" ve web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir. 50

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. Resmi Gazete Tarihi: 2.12.2004 No: 25658 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 4397 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler

2 Aralık 2004 PERŞEMBE. Yönetmelikler Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Aralık 2004 PERŞEMBE Sayı : 25658 Yönetmelikler Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi Yazışma Kuralları Resmi Yazışma Kuralları KAMU HİZMET STANDARTLARI STANDART DOSYA PLANI KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM KODLARI STANDART DOSYA PLANI NEDİR? (SDP) 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Başbakanlık Devlet Arşivleri

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ANTALYA SU VE AT IKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; yazışma kurallarını

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete Tarih : 02.12.2004 Resmî Gazete Sayı : 25658 Karar Sayısı : 2004/8125 Ekli Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

S.NO BÖLGE YURT-BLOK ADI ÜCRET DEPOZİTO. Antakya Yurdu E,F,G Blokları (Erkek) - HATAY

S.NO BÖLGE YURT-BLOK ADI ÜCRET DEPOZİTO. Antakya Yurdu E,F,G Blokları (Erkek) - HATAY S.NO BÖLGE YURT-BLOK ADI ÜCRET DEPOZİTO 1 ADANA 2 ADANA 3 ADANA Adana Öğrenci Yurdu A,B Blokları (Erkek) -ADANA Antakya Yurdu A,B,C,D Blokları (Kız) - HATAY Antakya Yurdu E,F,G Blokları (Erkek) - HATAY

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010

YAZIŞMA KURALLARI. Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 YAZIŞMA KURALLARI Mehtap GÜRBÜZ Gülcan MÜLAYİM 2010 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı : B.30.2.EGE.0.63.00.00- / /2010 Konu : RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ!

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ! RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİM SEMİNERİ HOŞ GELDİNİZ! HAZIRLAYAN: Erol GÜLGEN Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürü 2014 ANTALYA RESMİ YAZIŞMA KURALLARININ DAYANAĞI 02122004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek,

Detaylı

MADDE 2 -Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

MADDE 2 -Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi birimlerinin kendi aralarında

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları D O S Y A İlgi: 10.05.2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-06-1721/38364

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Çabamız Daha Güzel Bir Batman için Mehmet ÇELİK İl Milli Eğitim Müdürü RESMİ YAZIŞMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KİTAPÇIĞI BATMAN 2014 HAZIRLAYANLAR ŞEHMUZ ÖNLÜ ENGİN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi birimlerinin kendi aralarında

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE ADLİ YAZIŞMA I HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 8 I. GENEL OLARAK Teknolojik gelişmelere de ayak uydurmak adına Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yazışma Yönetmeliği 173 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) YAZIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta, iç ve dış yazışma kurallarını belirlemek,

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2014561 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (MERKEZ BOLU) GİH 8 1 3163 3173 3179 3183 3248 3249 3253 2014563 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29255 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; 2 Aralık 2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-- Bu yönetmeliğin amaçı;resmi yazışma kurallarını belirlemek,bilgi ve belge

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM / /10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.08.0.PGM / /10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134-3620 / 66678 27/10/2005 Konu : Resmi Yazışma Kuralları D O S Y A İlgi: 10.05.2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.07-06-1721/38364

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Tercih Yabancı Okul Adı Kodu İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Dili Öğretim Süresi ADANA / CEYHAN / 26664 Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 24697 Kozan Fen ADANA /

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ)

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMĠ YAZI KAMU KURUM VE KURULUġLARININ KENDĠ ARALARINDA VEYA GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERLE ĠLETĠġĠMLERĠNĠ SAĞLAMAK

Detaylı

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 62 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 2212021 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AŞÇI BOLU Merkez 1 0 79,815 79,815 2212023 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LABORANT BOLU Merkez 1 0 84,459 84,459 2212025 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı