RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI. ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre)"

Transkript

1 T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT VE STANDART DOSYA PLÂNI ( İdare Birim Kimlik Kod Numaralarına Göre) OCAK ANKARA Hazırlayan: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3

2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER MADDE KONU SAYFA NO 1 Amaç 2 2 Kapsam 2 3 Sorumluluk 2 4 Dayanak 2 5 Tanımlar 2 6 Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenlik 3 7 Yazılarda İfade ve Yazı Yazma Kuralları 3 8 Nüsha Sayısı ve Belge Boyutu 4 9 Yazı Tipi ve Karakter Boyutu 4 10 Başlık 4 11 Sayı ve Evrak Kayıt Numarası 5 12 Tarih 5 13 Konu 5 14 Gönderilen Makam 5 15 İlgi 6 16 Metin İmza 7 18 Onay 8 19 Ekler 9 20 Dağıtım Paraf Koordinasyon Adres Gizli Yazılar İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı Sayfa Numarası Aslına Uygunluk Onayı Kayıt Kaşesi Yazıların Gönderilmesi Kurum içi Kurum Dışı Yazışmalar Çok Gizli Gizlilik Dereceli Yazıların Alınması Yürürlükten Kaldırma Yürürlük 14

3 ÖRNEKLER: Örnek 1. Faks Formu 14 Örnek 2. Tekit Formu 15 Örnek 3. Kayıt Kaşesi 15 Örnek 4. Kontrollü Evrak Senedi 16 EKLER Ek-1. Kodlama Formatı Ek-2. Yazıların Dağıtım Planı BÖLÜM STANDART DOSYA PLANI BAŞLIK KONU SAYFA NO N O 1 Dosyalama İşlemlerinde Standartlaşma Standart Dosya Planı Açıklama ve Kurallar Standart Dosya Planı Konu Grupları 63 4 Genel İşler (Ortak Alanlar İçin) Ana Hizmet Birimleri Danışma, Denetim ve Destek Hizmeti Birimleri Uluslararası Ülke Kodları ve İl Trafik Kodları Dosya ve Klasör Etiketi

4 1. BÖLÜM RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT 1

5 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kurum merkez ve taşra kuruluşlarında resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu talimat, Kurum merkez ve taşra teşkilâtını kapsar. Sorumluluk MADDE 3- (1)Yazıların talimatta belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanıp dosyalanmasından başta birim amirleri olmak üzere tüm personel sorumludur. Dayanak MADDE 4- (1) Bu talimat 02/ 12/ 2004 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün 09/12/2009 tarihli ve B.02.0.ARV sayılı talimatları doğrultusunda revize edilmiştir. Tanımlar MADDE 5- (1) Bu talimatta geçen; a) Resmî yazı: Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi, b) Resmî belge: Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri, c) Resmî bilgi: Kurumumuz merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri, d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini, e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi, f) Dosya plânı: Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilâtında resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi, g) Yazı alanı: Yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, ifade eder. 2

6 İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi Resmî yazışma ortamları ve güvenlik Madde 6- Kurumumuz ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre (Örnek 1) deki belgegeçer (faks) ile de gönderilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların (5) beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kâğıda dökülerek de işleme alınır. Resmî yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar a) Yazılarda ifade - Bütün yazılar açık bir ifade ile yazılmalı, ifade sade ve kesin olmalı, birkaç veya aynı anlama gelen kelime ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Türkçesi bulunan kelimeler yerine yabancı kelimeler ve terimler kullanılmamalıdır. - Uzun ve karmaşık cümlelerden ziyade kısa ve açık cümleler kullanılmalıdır. - Yazılarda süslü ifadelere, övgü sözcüklerine yer verilmemelidir. Gereksiz açıklama ve tekrardan kaçınılmalıdır. - Açık yazılışı uzun ve yazı metninde sık geçecek olan terimler, metin içinde ilk defa geçişinde açık şekli parantez içindeki kısaltması ile beraber yazıldıktan sonra sadece kısaltması yazılabilir. Örnek: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) b) Yazı yazma kuralları -Yazı silik olmamalıdır, rahatlıkla okunabilecek nitelikte olmalı, imzaya arz edilecek kopyalarda kazıntı ve silinti olmamalıdır. -Yazışmalarda Türkçe dilbilgisi, imlâ ve noktalama kurallarına uyulmalıdır. - Türkçenin imlâsında temel kural söylendiği/okunduğu gibi yazmaktır. Bu temel kurala paralel olarak şunlara da dikkat edilmelidir. (1) Tarih bildirenler dışında cümleye rakamla başlanmaz. (2) Madde başlıklarını oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. (3) Tarih bildiren ifadelerin tamamı (gün, ay, yıl) rakamla yazılıyorsa aralarına nokta konur. Ay adıyla yazılıyorsa noktalar gerekmez ve ilk harfi büyük yazılır. Tarih ifadesi metin içindeyse ve tarih bilinen bir olayı göstermiyorsa küçük harfle yazılır. (4) Satır sonlarında kelimeler tamamlanmadığı takdirde, kelimenin o satıra sığmayan kısmı hecesine bölünerek satır sonuna çizilecek çizgi (-) ile bir alt satır başından başlamak suretiyle yazılmalıdır. (5) Özel adlar ve türevleri büyük harfle başlanarak ve takıları kesme ( ) işaretiyle ayrılarak yazılır. Satır sonuna sığmayan takılar için kesme işareti konulmaz. (6) Yabancı dillerden alınan kelimelerden kişi, eser ve nokta olarak yer bildirenler alındığı dilin imlâsıyla, diğerleri Türkçe okunuşlarına (Türkçe imlâya) göre yazılır. (7) Metinde başka bir yerden alınan ifadeler tırnak içinde gösterilir ve bu ifadeler değiştirilmeden yazılır (Aslı yanlış ise olduğu gibi alınır, düzeltme dipnotta gösterilir). (8) Metin içinde ve metnin ifadesine bağlı olmayan açıklamalar parantez içinde yazılır. (9) Kaynak gösterilmesi gereken hâllerde bunlar az ise o sayfanın altında ve yıldızla (*) kitabın adı, basım yeri, yılı, dizi adı, yararlanılan sayfa numarasıyla belirtilir. 3

7 Nüsha Sayısı Madde 7-Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar kural olarak bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak hazırlanacak (iki asıl ve bir kopya olarak da hazırlanabilir), paraflı nüshalar hazırlanan birimde saklanacaktır. Genel evrak biriminde evrak saklanacaksa bir nüsha daha çoğaltılacaktır. Dağıtımlı yazılarda dağıtım sayısı da nüsha sayısının belirlenmesinde esas alınacaktır. Resmî yazıların çoğaltılmasında; kural olarak fotokopi makinesi kullanılacaktır. Ancak nüsha sayısına göre diğer usullerle de çoğaltılabilecektir. Bir sayfadan fazla olan yazılarda ikinci sayfalara da konu, sayı ve tarih yazılır. Üçüncü ve diğer sayfalara yazılmaz. Belge boyutu Madde 8- Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kâğıt kullanılacaktır. Bilgisayarda kelime işlemciler ya da farklı programlar yardımıyla hazırlanmış yazılar için 11x24 inç lik sürekli form kullanılabilecektir. Yazı tipi ve karakter boyutu Madde 9- Kurumumuz merkez ve taşra teşkilâtı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan yazışmalarda, bilgisayarla yazılan yazılarda Times New Roman yazı tipi ve12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmî Yazıların Bölümleri Başlık Madde 10- Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde yazıyı gönderen kurum ve kuruluşa ait amblem de yer alabilir. Başlık, kâğıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılacaktır. İlk satıra T.C. kısaltması, ikinci satıra kurumun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılacaktır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçmeyecektir. Örnek- 1 Merkez T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Örnek 2- Taşra T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü Örnek 3- Taşra T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kalecik Yurt Müdürlüğü 4

8 Sayı ve evrak kayıt numarası Madde 11- Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya plânına göre verilecek; başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki Sayı: yan başlığından sonra yazılacaktır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir Kod numarasından sonra kısa çizgi ( - ) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra tekrar kısa çizgi ( - ) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi ( / ) işareti konulacaktır. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya plânına uyulması zorunludur. Örnek: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından çıkan bir yazı, Sayı: / Tarih Madde 12- Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına eğik çizgi ( / ) işareti konularak yazılacaktır. Örnek: 08/ 04/ 2012 Konu Madde 13- Konu, sayının bir aralık altına Konu yan başlığından sonra, başlık bölümündeki T.C. kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılacaktır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilecektir. Sonunda hk, dair, ait gibi kısaltmalar yapılmayacak, ikinci satır ilk satırın hizasından başlayarak yazılacaktır. Örnek: Sayı: / Konu: Resmî Yazışma Kuralları Talimatı Gönderilen makam Madde 14- Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki - dört aralık aşağıdan ve kâğıdı ortalayacak biçimde yazının gönderileceği makamın resmî adı kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harfle ikinci satıra yazılacaktır. Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; Sayın kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılacaktır. Örnek: A- Konu: Resmî Yazışma Kuralları Talimatı BAŞBAKANLIĞA B- Konu: BAŞBAKANLIĞA (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) C- Konu:. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ANTALYA 5

9 D- Konu: E- Konu: YURT MÜDÜRLÜĞÜNE SİNOP VAN VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) F- Konu: Sayın Doç. Dr. Burak TOPRAK Selanik Cad. No: 19/ Yenişehir /ANKARA İlgi Madde 15- İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. İlgi: yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, İlgi kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ) konularak kullanılacaktır. Örnek: 1 İlgi : a) b).. c) İlgide tarihli ve sayılı ibaresi kullanılacaktır. İlgide yazının sayısı, kurum haberleşme kodu ve birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilecektir. Gerekmesi hâlinde mevzuat da ilgi olarak gösterilecektir. Örnek: 2 İlgi: a) 28/09/2012 tarihli ve / 281 sayılı yazı. b) 13/10/2012 tarihli ve sayılı yazımız. c) 30/11/2012 tarihli ve sayılı yazı. d) Başbakanlığın 05/12/2004 tarihli ve referans No.lu belgegeçeri. e) Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 03/01/2012 tarihli ve sayılı Genelgesi. Faks ile gelen yazı üzerine işlem yapılmış ise ve bu işleme faksla cevap verilmeyecek ise ilgide belirtilen yazının faksla geldiği ve faks referans numarası belirtilecektir. Metin Madde16- Metin İlgi den sonra başlayıp imza ya kadar süren kısımdır. Metne, İlgi nin son satırından itibaren iki aralık, İlgi yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanılır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi noktalama işaretlerinden sonra bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Paragraflar sayı ve harf ile başlayamaz. Ancak, paragraflar bent ve alt bentlere ayrılarak numaralandırılabilir. Bentler rakam, alt bentler harf ile ifade edilebilir. Ancak metin bölümünün maddeler hâlinde yazılmasında sayı ve harf dizisinin aynı hizada bulunmasına dikkat edilecektir 6

10 Sayı ve harflerden sonra nokta (. ) işareti konularak, satıra başlanacaktır. Yazılar kâğıdın yalnız bir yüzüne okunaklı olarak yazılacak, kazıntı, silinti ve düzeltmeler olmayacaktır. Paragraf başı, satırbaşı ve sonları aynı hizada olup, girinti çıkıntı olmamasına dikkat edilecektir. Zorunlu hâller (talimat, genelge, broşür, bülten, etüt ve vb. nitelikli olanlar) dışında yazı metni tek sayfaya sığdırılmaya çalışılacak, tek satırla ikinci sayfanın bitirilmemesine özen gösterilecektir. Metin bölümünün üç bölümden oluşması, ilk bölümde ilgileri ile birlikte konunun kısaca anlatılması, ikinci bölümde görüşle birlikte karşı görüşün belirtilmesi, sonuçta kesin önerinin yer alması genel kural olmakla birlikte, gerekmesi hâlinde değişik düzenleme de mümkündür Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilecektir. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmlâ Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılacaktır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmlâ Kılavuzu nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilecektir. Alt makama yazılan yazılar Rica ederim, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Arz ederim, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar Arz ve rica ederim biçiminde bitirilecektir. İmza Madde 17- Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına sağ boşluktan (6) altı karakter içeride bitecek biçimde yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle, unvanlar ise ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılacaktır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılacaktır. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun imza yetkileri yönergesi ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilecektir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı Genel Müdür a. biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı Genel Müdür V., Bölge Müdür V., Yurt Müdür V. biçiminde ikinci satıra yazılır. Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda; ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Örnek:1 Örnek:2 Örnek:3 İmza İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Genel Müdür Genel Müdür V. Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı Örnek:4 İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Örnek:5 İmza İmza İmza Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI. Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Kredi Dairesi Başkanı 7

11 Onay (Olur) Madde 18-(1) Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle OLUR yazılır. OLUR un altında onay tarihi yer alacak, onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılacaktır (Örnek:1) Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili Uygun görüşle arz ederim ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılacak ve yazı alanının solunda yer alacaktır.(örnek:2) Örnek:1 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA. OLUR / 03 / 2011 İmza Adı SOYADI Genel Müdür İmza Adı SOYADI Strateji Geliştirme Daire Başkanı Örnek:2 GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA. Uygun görüşle arz ederim../ 03 / 2011 İmza Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı OLUR / 03 / 2011 İmza Adı SOYADI Genel Müdür 8 İmza Adı SOYADI Kredi Dairesi Başkanı

12 Ekler Madde 19- Ekler, yazıları tamamlayıcı belgeleri, gerektiğinde bunların sayılarını ya da niteliklerini gösteren bölüm olup, yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan EK/EKLER: ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda Ek konulmadı ya da Ek-1 konulmadı, bazı eklerin konulması durumunda ise, Ek-2 konuldu ifadesi yazılacaktır Ekleri tamamlayıcı mahiyette olan, çizelge, şema, taslak vb. bağlı oldukları ekin son satırının dört aralık altına ve satırbaşı hizasından başlanmak üzere, konular belirtilerek kendi aralarında numaralandırılacaktır. Örnek: EKLER: 1-Yazı örneği (3 sayfa) 2-Yönetmelik (5 sayfa) EKLER: 1-Rapor (2 sayf ) 2-CD (1 adet) Dağıtım Madde 20- Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. EKLER den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna DAĞITIM: yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar Gereği kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise Bilgi kısmına protokol sırasıyla yazılır. Gereği kısmı DAĞITIM başlığının altına, Bilgi kısmı ise Gereği kısmı ile aynı satıra yazılacaktır. Yazıda Bilgi kısmı yoksa kurum ve kuruluş adları doğrudan DAĞITIM başlığının altına yazılacaktır Örnek:1 DAĞITIM: Gereği : Bilgi: Başbakanlık Bölge Müdürlükleri Örnek:2: DAĞITIM: (A) Plânı Dağıtımlı yazılarda birim adlarını yazmak yerine numaralandırılmış olan Yazıların Dağıtım Plânı uygulanır. ( A ) Plânı: Bölge Müdürlüklerine, ( B ) Plânı: Kurum Merkez Birimlerine, ( C ) Plânı: Bölge Müdürlükleri ve Merkez Birimlerine, ( D ) Plânı: Merkez ve Taşra Birimlerinin hepsine gönderilecek yazılar için kullanılır. 9

13 Herhangi bir plâna göre hazırlanan dağıtımlı yazı, o plân kapsamı içindeki bir birime gönderilmiyorsa ve diğer bir plâna dâhil bir birime gönderiliyorsa, dağıtım plânındaki sıra numarası belirtilerek dâhil veya hariç şeklinde yazılır Örnek:3 ( B ) Plânına göre dağıtımı yapılacak bir yazı Şube Müdürlüğü ( Büro ) gönderilmeyecekse; DAĞITIM: ( B ) Plânı (1 hariç), Aynı yazının İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak Yurt Müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyorsa; DAĞITIM: ( B ) Plânı (1 hariç, 34 ve dâhil) şeklinde belirtilir. DAĞITIM: Kalkınma Bakanlığına (Ek- 1 konulmadı) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına İçişleri Bakanlığına ( Ek konulmadı) Ulaştırma Bakanlığına ( Ek- 2 konuldu) Paraf Madde 21- Paraf bölümü, ikinci kopyaya açılan ve yazıyı hazırlayandan başlayarak, aşama sırasına göre imzalayacak makama kadar olan ara kademeyi belirleyen bloktur. Yazılar bütün ilgili ara kademelerce yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından parafe edilecektir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınacaktır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, iki nokta (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılacak el yazısı ile tarih belirtilerek paraflanacaktır. Gizli yazılarda yazıyı yazan memurun adı ve parafı bulunacaktır. Unvan ve isimlerin alt alta yazılmalarına dikkat edilecektir. Yazılarda ek, not ve dağıtım bölümleri ya da yazı metninin uzunluğu ile paraf açılacak personelin sayıları çok olduğunda ikinci kopyanın ön yüzüne sığmayacak olan paraflar yine ikinci kopyanın arka yüzüne aynı sıraya uygun biçimde yazılacaktır. Örnek: / 03 / 2011 Şef : İ.BİNBAŞIOĞLU (paraf) / 03 / 2011 Araştırmacı : İ.KARADENİZ (paraf) / 03 /2011 Şube Müdürü : M.POLAT (paraf) Koordinasyon Madde 22- Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak Koordinasyon: küçük harfle yazılacak ve işbirliğine dâhil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenecektir. Örnek: / 03 / 2011 Şef :A. SOYADI (paraf) / 03 / 2011 Şube Müdürü. :A. SOYADI (paraf) Koordinasyon: / 03 / 2011 Unvan : A. SOYADI (paraf) / 03 / 2011 Unvan : A. SOYADI (paraf) 10

14 Adres Madde 23- Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılacaktır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alacaktır. Örnek: Söğütözü Mah.2176 Sokak No: 25 Çankaya- ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı : Telefon (0312) (30 hat) Faks: (0312) Unvanı : e-posta Elektronik ağ: Tel : _ Gizli yazılar Madde24- Gizlilik derecesi, yazının gizlilik durumunu belirten bölümdür. Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, kâğıdın üst ve alt ortasına KIRMIZI ıstampa ile aynı gizlilik derecesi damgalanır. Gizlilik dereceleri görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenecek ve ancak gerekmesi hâlinde kullanılacaktır. Gereğinden fazla verilecek gizlilik dereceleri işlemin gecikmesine sebep olacağı gibi, gizlilik derecelerinin güvenliliğinin kaybolmasına da neden olacağından, yazıya içinde bulunan bilgilerin icap ettirdiği en küçük gizlilik derecesi verilecektir. Gizlilik derecesi (gizli, çok gizli, özel, hizmete özel) yazının çıktığı ünite/birimin yetkili amirince belirlenecektir. İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı Madde 25- Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilecek ve yazıyı alan da bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlü olacaktır. İvedi yazılan yazılara ( 5 ) beş gün içinde cevap vermek zorunludur. Evrak zarflı gönderilecekse zarfın üst sağ köşesine de kırmızı damga ile İVEDİ ve GÜNLÜ damgası basılır. Örnek: 1 hazırlanarak en geç 08/06/2009 tarihinde Genel Müdürlüğe gönderilmesini rica ederim. Miatlı yazılar, yıl içinde belirli sürelerde periyodik olarak cevaplandırılması gereken yazılardır. Örnek: 2.hazırlanan tablolar her yılın Ocak ve Haziran aylarında gönderilecektir. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara - Tekit yazısı yazılır. Tekit - Tekit yazısı acele ve günlü olan yazılarda, cevabın makul veya verilen sürede gönderilmemesi hâlinde ilgili kurum/kuruluşa hatırlatma ve/veya son defa süre vermek amacıyla yazılan yazıdır.( Örnek- 2 ) Sayfa numarası Madde 26- Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterilecek şekilde verilecektir. Örnek: 1/9, 2/7, 5/3 11

15 Aslına uygunluk onayı Madde 27- Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine Aslının aynıdır ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler Kayıt Kaşesi Madde 28- Gelen evrak, (Örnek- 3) te yer alan kayıt kaşesi örneği kullanılarak kaydedilecek ve uygun bir kaşe hazırlanarak kullanılacaktır. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla çarpı (x) işareti konulacak, ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilecektir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilecektir. Yazıların gönderilmesi Madde 29- Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilecektir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilecektir. İç zarfa yazı konulup, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılarak saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılacaktır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilecektir. İç zarf ve (Örnek- 4) te gösterilen evrak senedi örneği iki suret düzenlenip, dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılacak dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmayıp, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilecektir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilecek ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılacaktır. Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar Kurum içi ve Kurum dışı görüş, bilgi ve talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla belge talepleri, en geç (5) beş gün, bilgi ve görüş talepleri ise en geç (15) on beş gün içerisinde yerine getirilir. Bilgi ve görüş yazıları için (15) on beş günü geçmemek üzere ek süre kullanılabilir. Bu yazışmalar elektronik ortamda da yapılabilir. Çok gizli gizlilik dereceli yazıların alınması Madde 30- Çok gizli gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan çok gizli ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunacaktır. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade edecektir 12

16 Örnek: GİZLİLİK DERECESİ T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iki satır aralığı İVEDİ Sayı : / 03 / 2011 Konu : İlgi İki-dört satır aralığı BAKANLIĞINA İki satır aralığı : a)..... b). İki satır aralığı İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Genel Müdür EKLER: 1-Yazı örneği (.sayfa) 2-Yönetmelik ( sayfa) DAĞITIM: Gereği:.. Uygun satır aralığı Uygun satır aralığı Bilgi:.. / 03 / 2011 Şef :A. SOYADI (paraf) / 03 / 2011 Şube Müdürü. :A. SOYAD I(paraf) Koordinasyon: / 03 / 2011 Unvan / 03 / 2011 Unvan : A. SOYADI (paraf) : A. SOYADI (paraf) GİZLİLİK DERECESİ Cemal Gürsel Cad. 61 Cebeci ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Adı Soyadı : Telefon (0312) (10 hat) Faks: (0312) Unvanı: : e-posta Elektronik ağ: Tel : 13

17 BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırma MADDE 31-(1) 21/ 06/ 2000 tarihli ve 1 sıra No lu Resmi Yazışma ve Dosyalama Kuralları Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlülük MADDE 32-(1) Bu Talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. BELGEGEÇER ( FAKS ) ÖRNEĞİ ( Örnek- 1) T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü GÖNDEREN GÖNDEREN BELGEGEÇER ( FAKS ) NO: TELEFON NO: BELGEGEÇER ( FAKS ) NO: TARİH SAYFA ADEDİ TARİH KİMDEN KONU: TELEFON NO: SAYFA ADEDİ KİME BELGEGEÇER ( FAKS ) ı Gönderen: İmza Faksla Gönderilmesi Uygundur. İmza Birim Amiri Gizlilik dereceli husus ihtiva eden fakslara bu sınıfa giren evraka ait Prosedür uygulanır. Şayet bu faksın bütün sayfalarını alamadıysanız yukarıda belirtilen telefon numarasını Arayınız. 14

18 Tekit edilen yazının TEKİT YAZISI ÖRNEĞİ (Örnek- 2) T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Konu: TEKİT / /2011 Tarih : Sayısı : Konusu: Yukarıda tarih sayı ve konusu belirtilen yazının cevabının çabuklaştırılmasına.defa tekiden..ederim KAYIT KAŞESİ ÖRNEĞİ (Örnek -3) STRATEJİ GELİŞTİRME Gereği Bilgi DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ UZMAN ARAŞTIRMACI İSTATİSTİKÇİ ŞEF EKLER KAYIT TARİH : SAYI : 15

19 T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Örnek - 4) KONTROLLÜ EVRAK SENEDİ ÖRNEĞİ GÖNDEREN ALAN TARİH SENEDİ HAZIRLAYAN Sıra No: Belgenin konusu (Tarih ve Sayısı) Kopya Adedi Kopya No: Ekler Dili SENEDİ İADE EDENİN: Adı Soyadı : Görevi : İmzası : Tarih : Saat : 16

20 BİRİM ADI KODLAMA FORMATI EK- 1 İDARİ BİRİM KİMLİK KODU YÜKSEK ÖGRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO) GENEL MÜDÜRLÜK KOMİSYONLARI I. MUAYENE KOMİSYONU II. MUAYENE KOMİSYONU III. MUAYENE KOMİSYONU I.İHALE KOMİSYONU II.İHALE KOMİSYONU KURULLAR YÖNETİM KURULU GENEL KURUL KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAKİBAT) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHSİS) KREDİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ARŞİV) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TESİSLER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETMELER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ İŞLERİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TOPLULUKLARI) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜTÇE PERFORMANS) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE KESİN HESAP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İÇ KONTROL) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOORDİNASYON VE DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ATAMA VE KADRO) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖZLÜK VE DİSİPLİN) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TAHAKKUK VE İZİN İŞLERİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PLANLAMA VE KOORDİNASYON) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EĞİTİM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖĞRENCİ EĞİTSEL FAALİYETLER) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DONATIM VE AMBARLAMA) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HABERLEŞME) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (GENEL HİZMETLER)

21 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ DAİRE TABİPLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YURT DIŞI) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BURS-KREDİ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (SİSTEM VE DESTEK HİZMETLERİ ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KREDİ VE YURT BİLİŞİM HİZMETLERİ ) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE UYGULAMALARI) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İNŞAAT) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (EMLAK) ŞUBE MÜDÜRÜĞÜ (YATIRIM VE PROJE) İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I. NOLU MUAYENE KOMİSYONU II. NOLU MUAYENE KOMİSYONU III. NOLU MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ANTAKYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HATAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERDEMLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HACI SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SÜMER ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN YENİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

22 FEVZİ ÇAKMAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİLİFKE-TAŞUCU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEZİTLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU KURULUŞ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KESKİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞERİFE BACI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞEREFLİKOÇHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEBECİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CEBECİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HALİDE EDİP ADIVAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NENEHATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TUNA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİN BANGUOĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOCATEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİKİMEVİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HACI ÖMER SABANCI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZÜBEYDE HANIM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEŞTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE KIZILIRMAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

23 GÖLBAŞI EYMİR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇUBUK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KALECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ANTALYA AKDENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EĞİRDİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANAVGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YALVAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞARKİKARAAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA-ATABEY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA SÜTÇÜLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU

24 İHALE KOMİSYONU KOCAELİ-ZEKİYE GÜNDOĞDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ABANT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU GÖLKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLU KÖROĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ YAVUZ SELİM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE AVNİ AKYOL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE KONURALP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEBZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUDURNU HACI MEHMET ASTARCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA İL ÖZEL İDARESİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA HENDEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARAMÜRSEL GAZANFER BİLGE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA SERDİVAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU BALIKESİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ULUDAĞ YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GELİBOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DURSUNBEY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEMLİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİGA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ORHANGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

25 İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AYDIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN ADNAN MENDERES YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ PAMUKKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA MİLLİ PİYANGO KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE SITK I- MEFARET KOÇMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KOÇARLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ İSABEYLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BULDAN ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SULTANHİSAR CEVDET İNCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HONAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEKİLLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KUŞADASI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YENİPAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTACA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TAVAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ ŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU

26 III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU BİNGÖL ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZİYA GÖKALP ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET AKİF ERSOY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SELAHATTİN EYYUBİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU EDİRNE SELİMİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALKARA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞARKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAVSA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ LÜLEBURGAZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAYRABOLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ

27 MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AĞRI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAYBURT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ARDAHAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PALANDÖKEN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OLTU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEMALİYE OSMAN NURİ AKIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TERCAN M. REFİK ŞİMŞEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AŞKALE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KEMAH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSPİR VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PASİNLER YURDU MÜDÜRLÜĞÜ REFAHİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖGRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR TINAZTEPE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ÇİĞİLTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİLECİK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DUMLUPINAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

28 YUNUS EMRE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA ZAFERTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİMAV YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PAZARYERİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EMİRDAĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞAPHANE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOLVADİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİNAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SANDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA-GEDİZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAYAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU KAHRAMANMARAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALYURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELBİSTAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA HARRAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİZİP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÖKSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ

29 GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HÜDAVENDİGAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİĞDE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VEZNECİLER KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNEKAPI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMBERLİTAŞ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATİH KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇEKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATAŞEHİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ VALİ MUAMMER GÜLER KIZ ÖĞRENCİ YURDU ŞİŞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ABDİ İPEKÇİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYRANTEPE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATİH SULTAN MEHMET YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU HİSARI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALTUNİZADE ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FLORYA BEŞYOL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLERİ İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU

30 II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU MANİSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA MURADİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İNCİRALTI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇEŞME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRKAĞAÇ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TURGUTLU SEDAT ÖZCAN ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ URLA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜBAŞI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ H. AHMET TATARİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCA HOCA AHMET YESEVİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BUCA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SALİHLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU KAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜN ENVER BOSTANCI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AVANOS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YILDIZELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR KERVANSARAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR AHİEVRAN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NEVŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS 4 EYLÜL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞMADENİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ESENTEPE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ GEVHER NESİBE KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

31 KAYSERİ ERCİYES ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ MELİKGAZİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUCUR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZARA HATİCE SEFER DURSUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SUŞEHRİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ERMENEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKÖY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY CEMALEDDİN AKSARAY-İ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SEYDİŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇUMRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KADINHANI FAİK ALİ-FATMA SÜNDÜZ İÇİL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEYŞEHİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA SELÇUK ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA MEVLANA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ALAADDİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERAM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR MUSTAFA-SUNA ÖZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ

32 İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ADIYAMAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ FIRAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA BATTALGAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HACI HAFİZE ÖZAL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ YURDU MÜDÜRÜLÜĞÜ BESNİ SERVET-MEHMET ERDEMOĞLU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KAHTA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA ARAPGİR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASABE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASABE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASABE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU AMASYA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA YEŞİLIRMAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM HİTİT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ İLKADIM YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ATAKUM KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT GAZİOSMANPAŞA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

33 TOKAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TURHAL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZİLE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AYANCIK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ NİKSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇARÇAMBA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERBAA KIZ YURDU MÜDÜELÜĞÜ TERME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MERZİFON YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BAFRA MİLLİ PİYANGO YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ARTVİN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ÇORUH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN SAHİL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FINDIKLI YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BEŞİKDÜZÜ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORDU YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ORDU LEBİBE-ERGİN KARLIBEL YURDU MÜDÜRLÜĞÜ RİZE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ RİZE YEŞİLÇAY YURDU MÜDÜRLÜĞÜ PAZAR KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAABAT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÜNYE T. Y. S. D. GÖNÜL GÜVEN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYELİ AHMET MESUT YILMAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ OF YURDU MÜDÜRLÜĞÜ EYNESİL KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ALUÇRA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ SÜRMENE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MESUDİYE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBİNKARAHİSAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ FATSA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

34 MAÇKA ŞÜKRÜ KARADENİZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ YOMRA KANUNİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU BİTLİS ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ HAKKARİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ADİLCEVAZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ VAN MELİKŞAH YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ GEVAŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ TATVAN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÖZALP KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ERCİŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ MALAZGİRT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ AHLAT ERKEK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ İZİN VE SAĞLIK İŞLERİ ŞEFLİĞİ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ İŞLETME AMBARI VE MALZEME KAYIT ŞEFLİĞİ GENEL HİZMETLER VE HABERLEŞME ŞEFLİĞİ KORUMA GÜVENLİK ŞEFLİĞİ BİLGİ SİSTEM ŞEFLİĞİ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ VE BİLANÇO ŞEFLİĞİ MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ YURT İDARE VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ TESİSLER İŞLETME ŞEFLİĞİ TABİPLİK KOMİSYONLAR

35 I.MUAYENE KOMİSYONU II.MUAYENE KOMİSYONU III.MUAYENE KOMİSYONU İHALE KOMİSYONU ESKİPAZAR YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK KARAELMAS YURDU MÜDÜRLÜĞÜ BARTIN YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK BAHATTİN GAZİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK TAŞKENT YURDU MÜDÜRLÜĞÜ DEVREK SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI KIZ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ EREĞLİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYCUMA YURDU MÜDÜRLÜĞÜ KUZEY KIBRISDAKİ YURTLAR KUZEY KIBRIS LEFKE YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

36 YAZILARIN DAĞITIM PLANI Ek-2 SIRA NO B İ R İ M L E R A PLANI B PLANI C PLANI D PLANI 1 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BÜRO) X X X 2 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 3 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ X X X BAŞKANLIĞI 4 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI X X X 5 HUHUK MÜŞAVİRLİĞİ X X X 6 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI X X X 7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI X X X 8 İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 9 EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 10 İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 11 MUHASEBE VE MALÎ İŞLER DAİRESİ X X X BAŞKANLIĞI 12 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 13 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 14 İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI X X X 01 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü X Fevzi Çakmak Yurdu Müdürlüğü X Sümer Erkek Yurdu Müdürlüğü X Adana Kız Yurdu Müdürlüğü X Niğde Yurdu Müdürlüğü X Mersin Yurdu Müdürlüğü X Antakya Yurdu Müdürlüğü X İskenderun Yurdu Müdürlüğü X Osmaniye Yurdu Müdürlüğü X Ceyhan Yurdu Müdürlüğü X Silifke-Taşucu Yurdu Müdürlüğü X Bor Yurdu Müdürlüğü X Niğde Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü X Tarsus Yurdu Müdürlüğü X İçel Kız Yurdu Müdürlüğü X Mezitli Kız Yurdu Müdürlüğü X Erdemli Yurdu Müdürlüğü X Hatay Yurdu Müdürlüğü X Mersin Yenişehir Kız Yurdu Müdürlüğü X 06 ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Atatürk Yurdu Müdürlüğü X Başkent Erkek Yurdu Müdürlüğü X Cebeci Erkek Yurdu Müdürlüğü X Yunus Emre Erkek Yurdu Müdürlüğü X Cebeci Kız Yurdu Müdürlüğü X Hacı Ömer Sabancı Kız Yurdu Müdürlüğü X Gazi Kız Yurdu Müdürlüğü X 33

37 06.17 Halide Edip Adıvar Kız Yurdu Müdürlüğü X Güvenlik Kız Yurdu Müdürlüğü X Mehmet Akif Ersoy Kız Yurdu Müdürlüğü X Nenehatun Kız Yurdu Müdürlüğü X Seyran Kız Yurdu Müdürlüğü X Şerife Bacı Kız Yurdu Müdürlüğü X Tuna Kız Yurdu Müdürlüğü X Yenişehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Zübeyde Hanım Kız Yurdu Müdürlüğü X Tahsin Banguoğlu Yurdu Müdürlüğü X Kocatepe Erkek Yurdu Müdürlüğü X Dikimevi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Beştepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Mahmut Nedim Zapçı Yurdu Müdürlüğü X Gölbaşı Erkek Yurdu Müdürlüğü X Gölbaşı Eymir Kız Yurdu Müdürlüğü X Kalecik Yurdu Müdürlüğü X Kastamonu Yurdu Müdürlüğü X Kırıkkale Yurdu Müdürlüğü X Keskin Yurdu Müdürlüğü X Şereflikoçhisar Yurdu Müdürlüğü X Çankırı Yurdu Müdürlüğü X Polatlı Yurdu Müdürlüğü X Kırıkkale Kızılırmak Kız Yurdu Müdürlüğü X Çubuk Yurdu Müdürlüğü X 07 ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Akdeniz Yurdu Müdürlüğü X Isparta Yurdu Müdürlüğü X Burdur Yurdu Müdürlüğü X Eğirdir Yurdu Müdürlüğü X Atabey Yurdu Müdürlüğü X Yalvaç Yurdu Müdürlüğü X Şarkikaraağaç Yurdu Müdürlüğü X Bucak Yurdu Müdürlüğü X Manavgat Yurdu Müdürlüğü X Sütçüler Yurdu Müdürlüğü X 14 BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X BoluAbant Yurdu Müdürlüğü X Bolu Gölköy Yurdu Müdürlüğü X Bolu Köroğlu Yurdu Müdürlüğü X Akçakoca Erkek Yurdu Müdürlüğü X Düzce Avni Akyol Yurdu Müdürlüğü X 34

38 14.52 Gerede Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü X Hendek Yurdu Müdürlüğü X Kocaeli Yavuz Selim Yurdu Müdürlüğü X Kocaeli Zekiye Gündoğdu Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Yurdu Müdürlüğü X Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Müdürlüğü X Kandıra İl Özel İdaresi Yurdu Müdürlüğü X Mudurnu Hacı Mehmet Astarcı Yurdu Müdürlüğü X Gebze Yurdu Müdürlüğü X Düzce Konuralp Yurdu Müdürlüğü X Sakarya Serdivan Erkek Yurdu Müdürlüğü 16 BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Uludağ Yurdu Müdürlüğü X Orhangazi Yurdu Müdürlüğü X Çanakkale Yurdu Müdürlüğü X Balıkesir Yurdu Müdürlüğü X Havran Erkek Yurdu Müdürlüğü X Biga Yurdu Müdürlüğü X Bandırma Yurdu Müdürlüğü X Yalova Yurdu Müdürlüğü X Gelibolu Yurdu Müdürlüğü X Dursunbey Kız Yurdu Müdürlüğü X Gemlik Yurdu Müdürlüğü X Çanakkale Kız Yurdu Müdürlüğü X 20 DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Pamukkale Yurdu Müdürlüğü X Uşak Kız Yurdu Müdürlüğü X Nazilli Yurdu Müdürlüğü X Muğla Yurdu Müdürlüğü X Aydın Yurdu Müdürlüğü X Yenipazar Kız Yurdu Müdürlüğü X Muğla Millî Piyango Kız Yurdu Müdürlüğü X Ortaca Yurdu Müdürlüğü X Bekilli Yurdu Müdürlüğü X Fethiye Sıtkı-Mefaret KOÇMAN Yurdu Müdürlüğü X Koçarlı Yurdu Müdürlüğü X Kuşadası Yurdu Müdürlüğü X Honaz Yurdu Müdürlüğü X Sultanhisar Cevdet İNCİ Yurdu Müdürlüğü X Nazilli İsabeyli Yurdu Müdürlüğü X Aydın Adnan Menderes Yurdu Müdürlüğü X Buldan Yurdu Müdürlüğü X 35

39 20.66 Uşak Erkek Yurdu Müdürlüğü X Tavas Yurdu Müdürlüğü X 21 DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Ziya Gökalp Erkek Yurdu Müdürlüğü X Mehmet Akif Ersoy Yurdu Müdürlüğü X Selehattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü X Batman Yurdu Müdürlüğü X Bingöl Yurdu Müdürlüğü X Mardin Yurdu Müdürlüğü X Siirt Erkek Yurdu Müdürlüğü X Siirt Kız Yurdu Müdürlüğü X 22 EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Selimiye Yurdu Müdürlüğü X Kırklareli Yurdu Müdürlüğü X Tekirdağ Yurdu Müdürlüğü X Keşan Yurdu Müdürlüğü X Çorlu Yurdu Müdürlüğü X Malkara Yurdu Müdürlüğü X Çerkezköy Yurdu Müdürlüğü X Hayrabolu Yurdu Müdürlüğü X Şarköy Yurdu Müdürlüğü X Havsa Kız Yurdu Müdürlüğü X Lüleburgaz Kız Yurdu Müdürlüğü X 25 ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Palandöken Erkek Yurdu Müdürlüğü X Aziziye Kız Yurdu Müdürlüğü (Kapandı) X Erzurum Kız Yurdu Müdürlüğü X Kazım Karabekir Yurdu Müdürlüğü X Ağrı Yurdu Müdürlüğü X Bayburt Yurdu Müdürlüğü X Erzincan Yurdu Müdürlüğü X Kars Yurdu Müdürlüğü X Oltu Yurdu Müdürlüğü X Aşkale Yurdu Müdürlüğü X Pasinler Yurdu Müdürlüğü X Iğdır Yurdu Müdürlüğü X 36

40 25.58 Tercan M. Refik ŞİMŞEK Yurdu Müdürlüğü X Kemaliye Osman Nuri AKIN Yurdu Müdürlüğü X Refahiye Sos.Yar. Day. Vakfı Yurdu Müdürlüğü X İspir Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu Müdürlüğü X Ardahan Yurdu Müdürlüğü X Kemah Yurdu Müdürlüğü X Kars Kız Yurdu Müdürlüğü X 26 ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Cumhuriyet Kız Yurdu Müdürlüğü X Dumlupınar Yurdu Müdürlüğü X Yunus Emre Yurdu Müdürlüğü X Eskişehir Yurdu Müdürlüğü X Bolvadin Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Yurdu Müdürlüğü X Bilecik Yurdu Müdürlüğü X Kütahya Yurdu Müdürlüğü X Şaphane Yurdu Müdürlüğü X Gediz Kız Yurdu Müdürlüğü X Sandıklı Yurdu Müdürlüğü X Emirdağ Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Tınaztepe Yurdu Müdürlüğü X Kütahya Zafertepe Yurdu Müdürlüğü X Simav Yurdu Müdürlüğü X Pazaryeri Yurdu Müdürlüğü X Dinar Yurdu Müdürlüğü X Bayat Yurdu Müdürlüğü X Afyonkarahisar Çiğiltepe Yurdu Müdürlüğü 27 GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Gaziantep Yurdu Müdürlüğü X Gaziantep Kız Yurdu Müdürlüğü X Gazikent Yurdu Müdürlüğü X Kahramanmaraş Yurdu Müdürlüğü X Şanlıurfa Yurdu Müdürlüğü X Kilis Yurdu Müdürlüğü X Şanlıurfa Harran Yurdu Müdürlüğü X Elbistan Yurdu Müdürlüğü X Afşin Kız Yurdu Müdürlüğü X Göksun Kız Yurdu Müdürlüğü X Nizip Yurdu Müdürlüğü X Kilis Kız Yurdu Müdürlüğü X X 37

41 34 İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Abdi İpekçi Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atatürk Yurdu Müdürlüğü X Altunizade Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bahçeköy Yurdu Müdürlüğü X Edirnekapı Kız Yurdu Müdürlüğü X Şişli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kadırga Erkek Yurdu Müdürlüğü X Anadolu Hisarı Kız Yurdu Müdürlüğü X Çemberlitaş Kız Yurdu Müdürlüğü X Fatih Kız Yurdu Müdürlüğü X Hüdavendigar Kız Yurdu Müdürlüğü X Niğde Kız Yurdu Müdürlüğü X Vezneciler Kız Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Erkek Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Atatürk Kız Yurdu Müdürlüğü X Akkadın H. Mustafa TARMAN Kız Yurdu Müdürlüğü X Ataşehir Kız Yurdu Müdürlüğü X Seyrantepe Kız Yurdu Müdürlüğü X Çağlayan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Avcılar Merkez Kız Yurdu Müdürlüğü X Fatih Sultan Mehmet Yurdu Müdürlüğü X Florya Beşyol Kız Yurdu Müdürlüğü X Vilayetler Hizmet Birliği Vali Muammer Güler Kız X Yurdu Müdürlüğü Esenyurt Erkek Yurdu Müdürlüğü X 35 İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Ahmet Tatari Kız Yurdu Müdürlüğü X Bornova Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atatürk İnciraltı Yurdu Müdürlüğü X Buca Hoca Ahmet Yesevi Yurdu Müdürlüğü X Bornova Kız Yurdu Müdürlüğü X Buca Kız Yurdu Müdürlüğü X Akhisar Yurdu Müdürlüğü X Alaşehir Yurdu Müdürlüğü X Demirci Yurdu Müdürlüğü X Manisa Yurdu Müdürlüğü X Çeşme Yurdu Müdürlüğü X Urla Yurdu Müdürlüğü X Turgutlu Sedat Özcan Erkek Yurdu Müdürlüğü X Manisa Muradiye Yurdu Müdürlüğü X Salihli Kız Yurdu Müdürlüğü X Köprübaşı Kız Yurdu Müdürlüğü X Kırkağaç Yurdu Müdürlüğü X İzmir Kız Yurdu Müdürlüğü X 38

42 38 KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Erciyes Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kayseri Gevher Nesibe Kız Yurdu Müdürlüğü X Melikgazi Kız Yurdu Müdürlüğü X Nevşehir Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Yurdu Müdürlüğü X Yozgat Yurdu Müdürlüğü X Sivas Yurdu Müdürlüğü X Zara Hatice Sefer Dursun Yurdu Müdürlüğü X Kaman Yurdu Müdürlüğü X Mucur Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Kervansaray Yurdu Müdürlüğü X Gürün Enver BOSTANCI Yurdu Müdürlüğü X Yıldızeli Yurdu Müdürlüğü X Develi Yurdu Müdürlüğü X Suşehri Yurdu Müdürlüğü X Sivas 4 Eylül Kız Yurdu Müdürlüğü X Yozgat Esentepe Yurdu Müdürlüğü X Akdağmadeni Yurdu Müdürlüğü X Avanos Yurdu Müdürlüğü X Kırşehir Ahi Evran Kız Yurdu Müdürlüğü X 42 KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Selçuk Erkek Yurdu Müdürlüğü X Mevlana Kız Yurdu Müdürlüğü X Alaaddin Yurdu Müdürlüğü X Meram Kız Yurdu Müdürlüğü X Cumhuriyet Kız Yurdu Müdürlüğü X Konya Kız Yurdu Müdürlüğü X Konya-Kimya Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Kız Yurdu Müdürlüğü X Çumra Yurdu Müdürlüğü X Karaman Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Erkek Yurdu Müdürlüğü X Akşehir Yurdu Müdürlüğü X Seydişehir Yurdu Müdürlüğü X Ortaköy Yurdu Müdürlüğü X Ereğli Erkek Yurdu Müdürlüğü X Kadınhanı Faik Ali-Fatma Sündüz İÇİL Yurdu X Müdürlüğü Beyşehir Yurdu Müdürlüğü X Bozkır Y.Ö.K.Y.K.Mustafa-Suna ÖZ Yurdu Müdürlüğü X Ermenek Yurdu Müdürlüğü X Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Yurdu Müdürlüğü X Ereğli Kız Yurdu Müdürlüğü X 39

43 44 MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Battalgazi Yurdu Müdürlüğü X Malatya Kız Yurdu Müdürlüğü X Hacı Hafize Özal Kız Yurdu Müdürlüğü X Arapgir Yurdu Müdürlüğü X Adıyaman Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Yurdu Müdürlüğü X Elazığ Fırat Erkek Yurdu Müdürlüğü X Besni Servi-Mehmet Erdemoğlu Yurdu Müdürlüğü X Tunceli Yurdu Müdürlüğü X Kahta Yurdu Müdürlüğü X 55 SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X İlkadım Yurdu Müdürlüğü X Karadeniz Erkek Yurdu Müdürlüğü X Atakum KızYurdu Müdürlüğü X Samsun KızYurdu Müdürlüğü X Bafra Millî Piyango Yurdu Müdürlüğü X Sinop Yurdu Müdürlüğü X Çorum Erkek Yurdu Müdürlüğü X Amasya Yurdu Müdürlüğü X Tokat Gaziosmanpaşa Yurdu Müdürlüğü X Zile Yurdu Müdürlüğü X Erbaa Kız Yurdu Müdürlüğü X Niksar Yurdu Müdürlüğü X Turhal Yurdu Müdürlüğü X Merzifon Kız Yurdu Müdürlüğü X Terme Yurdu Müdürlüğü X Amasya Yeşilırmak Yurdu Müdürlüğü X 5.62 Çarşamba Yurdu Müdürlüğü X Tokat Yurdu Müdürlüğü X Tokat Kız Yurdu Müdürlüğü X Ayancık Yurdu Müdürlüğü X Çorum Hitit Yurdu Müdürlüğü X 61 TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Trabzon Yurdu Müdürlüğü X Yomra Kanuni Yurdu Müdürlüğü X Doğu Karadeniz Yurdu Müdürlüğü X Akçaabat Yurdu Müdürlüğü X Artvin Yurdu Müdürlüğü X 40

44 61.52 Giresun Yurdu Müdürlüğü X Gümüşhane Yurdu Müdürlüğü X Ordu Yurdu Müdürlüğü X Rize Yurdu Müdürlüğü X Sürmene Yurdu Müdürlüğü X Çayeli A.Mesut YILMAZ Yurdu Müdürlüğü X Ünye TYSD Gönül GÜVEN Kız Yurdu Müdürlüğü X Şebinkarahisar Yurdu Müdürlüğü X Fındıklı Yurdu Müdürlüğü X Rize Yeşilçay Yurdu Müdürlüğü X Tirebolu Erkek Yurdu Müdürlüğü X Fatsa Erkek Yurdu Müdürlüğü X Giresun Sahil Yurdu Müdürlüğü X Mesudiye Yurdu Müdürlüğü X Aluçra Yurdu Müdürlüğü X Beşikdüzü Yurdu Müdürlüğü X Of Yurdu Müdürlüğü X Maçka Şükrü Karadeniz Yurdu Müdürlüğü X Pazar Yurdu Müdürlüğü X Eynesil Yurdu Müdürlüğü X Ordu Lebibe-Ergin KARLIBEL Yurdu Müdürlüğü X Artvin Çoruh Yurdu Müdürlüğü X 65 VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Melikşah Yurdu Müdürlüğü X Tatvan Yurdu Müdürlüğü X Ahlat Erkek Yurdu Müdürlüğü X Bitlis Erkek Yurdu Müdürlüğü X Muş Yurdu Müdürlüğü X Hakkari Yurdu Müdürlüğü X Özalp Kız Yurdu Müdürlüğü X Erciş Yurdu Müdürlüğü X Şırnak Yurdu Müdürlüğü X Malazgirt Yurdu Müdürlüğü X Adilcevaz Yurdu Müdürlüğü X Gevaş Yurdu Müdürlüğü X 67 ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ X X X Zonguldak Yurdu Müdürlüğü X Zonguldak Karaelmas Yurdu Müdürlüğü X Bartın Yurdu Müdürlüğü X Safranbolu Yurdu Müdürlüğü (Kapandı) X Karabük Yurdu Müdürlüğü X Çaycuma Yurdu Müdürlüğü X Devrek Sos. Yar. ve Day. Vakfı Kız Yurdu Müdürlüğü X 41

45 67.55 Karadeniz Ereğli Yurdu Müdürlüğü X Karabük Bahattin Gazi Yurdu Müdürlüğü X Eskipazar Yurdu Müdürlüğü X Karabük Taşkent Yurdu Müdürlüğü X YURT DIŞI YURT MÜDÜRLÜKLERİ A B C B İ R İ M L E R PLANI PLANI PLANI 1 Kuzey Kıbrıs Lefke Yurdu Müdürlüğü X X X X SIRA NO D PLANI 42

46 2. BÖLÜM STANDART DOSYA PLÂNI 43

47 DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE STANDARTLAŞMA Kamu kurum ve kuruluşlarının hedefi, üstlenmiş oldukları görev ve fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirecek verimli bir çalışma düzenini oluşturmak ve bu sayede başarılı olmaktır. Bunun sağlanabilmesi etkili bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Etkili bir yönetimin sağlanabilmesinde ise, evrak, dosya ve arşiv gibi hizmetler en önemli unsurları oluşturmaktadır. Gerek etkili bir yönetim için ihtiyaç duyulan bilginin zamanında temini, gerekse toplumun bilgi edinme hakkı doğrultusunda talep edebileceği her türlü bilgi ve belgeye anında erişimi ve paylaşımı; bilginin kayıtlı bulunduğu ortamların teşekkülü safhasında disiplin altına alınması ile mümkündür. Bu ise, kuralları önceden belirlenmiş bir dosyalama sisteminin uygulanması ile sağlanabilecektir. Kurum ve kuruluşların büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri, üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olarak görülmemiş; dosyalama işlemlerinde birimler tamamen bağımsız bırakılmıştır. Birimlerin birbirlerinden habersiz dosyalama yapmaları ise, kurum içinde birlikteliği ortadan kaldırdığı gibi bilgi ve belgeye erişimi adeta imkânsız hâle getirmiştir. Dosyalama sistemlerinde standartlaşma, kurum içinde birlikteliğin sağlanmasına imkân vereceği gibi bunun tüm kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılması, ülke çapında etkili ve verimli bir haberleşme sisteminin kurulmasına zemin oluşturacaktır. Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma ile; Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, sür'atli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. Kurum ve kuruluşlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır. Kurumların yazışma ve dosyalama işlemlerinin standartlaşması, arşivlerde toplanan belgelerin düzenini de olumlu yönde etkileyecek, belgelerin arşivlerde ayıklanması, tasnifi, yerleşimi ve hizmete sunulmasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak ve iş takibi kolaylaşacaktır. Aranan belge veya bilgi, aynı numarayı taşıyan belgeler arasında daha kısa bir sürede kolayca bulunabilecektir. 44

48 Revizyon Tarihi 2009 STANDART DOSYA PLANI AÇIKLAMA VE KURALLAR Revizyon No 1 Sayfa 6 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.). Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir. Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş olup, zaman içinde kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, ve sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların "Standart Dosya Planı" hazırlamakla görevli birimleri (Strateji Geliştirme birimleri) ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır. Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında numaralandırılmıştır. Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için sayısal aralığı kullanılmıştır. Kurum ve kuruluşların ana hizmet faaliyeti konumunda olmasına rağmen veya sayısal aralığında tanımlanmış konulara, ana hizmet faaliyetleri için hazırlanan Planlarda ( sayısal aralığında) yer verilmemiş; bu faaliyet konuları için veya sayısal aralığının kullanımı önerilmiştir. Böyle bir bölünme ile, aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik sağlamanın yanında, özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında tüm kurum ve kuruluşlarda birliktelik sağlanması hedeflenmiştir. 45

49 Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır. Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin; 805 Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri Belge Yönetimi Saklama Süreli Dosya Planı Kodlama İşlemleri Arşiv Yönetimi Devir-Teslim İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Ayıklama ve İmha Uygunluk Görüşü Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri İnceleme ve Denetleme Arşivlerden Yararlanma 805 Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge teşekkül etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin bu dosyada toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde ise, alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılmasını öngörmektedir. Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek; Sayı : Birim Kimlik Kodu Dosya No Kayıt No Birim (Haberleşme) kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt birimine kadar belirlendiği kodlama olup, 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kullanılması mecburi kılınmıştır. Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk adımını oluşturan haberleşme kodları "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil etmektedir. Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu dosyayı; veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile, yazıların "sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numarası" uygulaması da sağlanmış olacaktır. 46

50 DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR Ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin dosya konularının ilgili bulunduğu faaliyetin altında yer alması, bu faaliyetlere ait alanların sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına gelmemelidir. Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya konuları ile de dosya açabileceklerini unutmamalıdır. Dosya Planlarının ve sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin sayısal aralığında yer alan konuların ise, kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içerdiği unutulmamalıdır. Kurum dışından gelen bir yazıda sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının, o kurumun ana faaliyetini ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli; bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır. Hazırlanan yazının dosya numarasının tespitinde, nerede dosyalanması gerektiği düşüncesinden hareketle dosya numarası belirlenmeli; bu yaklaşım, aynı mahiyetteki tüm belgeler için de uygulanmalıdır. Dosya numarasının tespitinde, kurum içi veya kurum dışından gelen yazılardaki dosya numaraları belirleyici olmamalıdır. Her faaliyet gurubunun ilk dosyası konumunda bulunan ve üç karakter rakam ile kodlanan dosyalar, o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma yoğunluğuna erişmediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla tanımlanmıştır. Örneğin, yıl içerisinde Personel işleri ne ait konularda az sayıda yazışma teşekkül etmesi durumunda 900 Personel İşleri kodu ile açılacak bir dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. 900 Personel İşleri adlı bir dosya, sayısal aralığında personel konusu ile ilgili belgeleri barındırdığını ifade etmektedir. Her faaliyet grubunun son dosyası konumunda bulunan ve sonu 9 ile biten üç karakter rakam kodla tanımlanmış Diğer adlı dosyalar, o faaliyet grubunun bir parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen (faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek) yazıların kodlanmasında ve dosyalanmasında kullanılmak üzere tanımlanmıştır. Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt bölünmelerinin sonunda 99 Diğer adı ile kodlanan dosyalar ise, kendinden önceki alt konuların hiç birini ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların dosyalanması için kullanılacaktır. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler için de aynı usulde uygulanacaktır. Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerin sonunda adıyla dosya tanımlaması yapılmamıştır. Bu bölünmeler için de ihtiyaç halinde "" adıyla dosya açılabilecektir. Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından sorumlu birimlere bildirilecektir. 47

51 Hazırlanan yazılara dosya numarası tespitinde, dosya konusunun alt ayrımları yapılmış ise, yazının konusunu ifade eden alt ayrım kodları kullanılacaktır. Alt ayrımların geneli konumundaki dosya konusu yazışmalarda kullanılmayacaktır. Bu gibi durumlarda alt ayrımların geneli durumundaki konular yalnızca dosya numarası olarak kullanılabilecektir. Aynı dosya numarasını taşıyan belgelerin yoğunluğundan dolayı erişimin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla dosya planında herhangi bir istisna getirilmemiş ise, coğrafik, alfabetik veya kronolojik dosyalama yapılabilecektir. Dosya planında istisna getirilen ayırımlara ilişkin kullanılacak kısaltmalar planın "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilmiştir. Bu ayırımların gerektirdiği durumlarda "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilen kısaltmalar veya kodlar, dosya numarasına, / işaretinin ardından yansıtılacak; gerektiği durumlarda da ayrı dosyalar açılması sağlanacaktır. Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar (özel kodlar), aynı konulu belge ve dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir. Köşeli parantez, kuruma özel kodlamaların belirlendiği bir alanı ifade etmektedir. Köşeli parantez içerisinde birden fazla tanımlama ve kodlamanın yapılması gerektiği durumlarda, her farklı kod ; (noktalıvirgül) işareti ile birbirinden ayrılacaktır. Örnekler; /69 : Talep ve Şikayetler (Bayburt) /DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya) [54/351]: 54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı [2004/13]: 2004/13 no lu idari dava dosyası [C-46] : C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç ın Yurt içi Görevlendirmesi [TBAG-719]: TBAG-719 no lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama) /06[TBAG-719]: Ankara ili ile ilgilitbag-719 no lu Tübitak Projesi Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayan görevliler tarafından dosya planı doğrultusunda belirlenerek yazıya yansıtılacaktır. Ünite amirleri hatalı işlemleri önlemeye yönelik kontrol işlemlerini yapacak ve işlemi biten yazılar bu dosya numarası dikkate alınarak dosyalanacaktır. Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda, ağırlıklı konu dosya numarası olarak belirlenecek, gerektiğinde yazının bir örneği ilgili bulunduğu diğer dosyaya da konulabilecektir. Dosya planında ayrıca tanımlanmış dahi olsa bir işlemin devamı veya parçası konumundaki yazılar, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla ilgili bulunduğu işlem kodu ile tanımlanmaya devam edilecektir. Bu tür yazıların ayrı bir dosyada da takip edilmesi gerektiğinde dosya planındaki kendi konu kodu ile dosya açılarak, yazıların birer örneği bu dosyaya konulabilecektir. 48

52 Şartnameler 020 Olurlar Bilgisayar Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için Genel İşler bölümünde yer alan 020 Olurlar, onaylar kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken onay satınalma sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile tanımlanmalı ve satınal ma dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma ihtiyacından dolayı farklı kodlarla tanımlanmış olurların birer örneği 020 Olurlar adı ile açılacak dosyada toplanabilecektir Şartname Komisyon Kararı Olur Talep Strateji Geliştirme birimleri, dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek üzere sorumludur. Dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman açılacaktır. Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar "işlemdeki yazılar" adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile bir araya getirilerek, asıl dosyasına konulmalıdır. Yazılar, ekleri ile beraber dosyalanmalıdır. Yazıların ekleri kabarık ise, ekler yazılarından ayrılarak, ayrı dosyalarda; müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle dosyalanmalıdır. Bu gibi uygulamalarda, yazılardan eklere, eklerinden yazılara gönderme yapılmalıdır. Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan "Kurum adı veya rumuzu", "Birim adı veya rumuzu", "Dosya numarası", "Konu adı", "yılı" ve varsa Özel Kodu gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır Ek-3. Dosya üzerinde bulunması gereken unsurların tatbikinde kurum içinde birliktelik sağlanması amacıyla, dosyalama hizmetlerinden sorumlu birimler gerekli girişimlerde bulunacaktır. Dosya numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin yanı sıra, dosyaların depolandığı ortamlardaki yerini de belirleme özelliğine sahiptir. Arşivlerde dosyalar, dosya numaraları dikkate alınarak, hiyerarşik bir bütünlük içinde saklanacaktır. Dosyaların bu şekilde saklanması, birbirleri ile ilgili konulara ait dosyaların bir arada bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride arşivlerde yapılacak tasnif işlemlerinde uygulanacak "asli düzen"in kendiliğinden oluşumuna da temel teşkil edecektir. Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kontrolünden geçirerek, birim arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyaların ünitelerinde oluşturulan asli düzenleri kesinlikle bozulmayacaktır. 49

53 Uygunluk kontrolü esnasında, birleştirilmesi veya ayrılması gereken dosyalar birleştirilecek veya ayrılacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinde, açılmış bulunan dosyalardaki belge yoğunlukları dikkate alınacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinden dolayı dosyada yapılan düzenleme, dosyayı tanımlayan bilgilerde farklılığa sebebiyet vereceğinden, bu unsurlar doğrultusunda dosya üzerinde de gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Dosyaların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri vb. arşiv işlemlerinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya planlarında öngörülen değişiklikler yıl sonlarında yapılacaktır. Üniversite, belediye ve özel idareler, dosya planlarına yeni konuların ilavesi, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi taleplerini, belediyeler ve özel idareler için İçişleri Bakanlığına; üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bu kurumların dosya planlarından sorumlu birimlerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi ve bu Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. Kurumlar ve Kuruluşlar dosya planlarını web sitelerinde de yayınlayarak, kullanıcıların güncel dosya planını takip etmelerini sağlayacaklardır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan "Ortak Alanlar" ve web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir. 50

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/10/2004 No : 2004/8125 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/10/1984 No : 3056 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amac,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-- Bu yönetmeliğin amaçı;resmi yazışma kurallarını belirlemek,bilgi ve belge

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü Sayı : 35018138-010.05- Konu : Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi /04/2015 TEBLİĞ NO 2015/04 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR 2012 1

AFYONKARAHİSAR 2012 1 REHBERİ 1 AFYONKARAHİSAR 2012 2 İçindekiler Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Yurtların Açılması, Devir ve Nakli İle Kapatılma Hükümleri... 10 Yurtların Yapım

Detaylı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı RESMİ GAZETE de yayımlanmıştır. Resmi Yazışma Niçin Önemlidir? Devlet yazı ile konuşur. Yazı Devletin

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2014/7074 Ekli Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İstanbul, 2009 T.C. İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR I- GENEL ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge, hizmet gereği nüfus müdürlüğünde hazırlanan veya nüfus müdürlüğüne gelen

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı : B.09.1TKG.0.120200-010.06/ 02 Temmuz 2012 Konu : Yetki Alanı Dışında Tapu İşlemleri GENELGE: 1731 2012/9

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07.

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07. ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.7.26 Resmi Gazete Sayısı: 2623 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Atatürk Üniversitesi yöneticilerinin yürürlükteki

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı