Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:1-7 Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonlar Hasan Tezer 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 2 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak yapısı, tipik intranükleer ve intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri ve uzun hayat siklusu ile karakterizedir. 230 kb lık genom yapısıyla bilinen en büyük insan herpes virüsüdür. Çift iplikli lineer DNA genomu içerir. DNA nın çevresinde ikozahedral simetride bir kapsid yer alır. Kapsid dışında tegüment veya matriks olarak adlandırılan bir tabaka ve en dışta hepsini çevreleyen bir zarf bulunur. Virüsün izolasyonu ilk kez Smith tarafından 1956 yılında farede, 1965 yılında ise insan tükürük bezinde Smith, Weller ve Rowe un liderlik ettiği üç bağımsız grup tarafından gösterilmiştir. Sitomegalovirüs adı Weller tarafından infekte hücrelerde yaptığı değişiklikten ötürü kullanılmıştır. Daha sonra Virüs Toksonomi Komitesi tarafından HHV-5 olarak adlandırılmıştır [1-3]. Başlangıçta yalnız konjenital infeksiyonlarla ilişkili olduğu düşünülürken, ilerleyen yıllarda organ transplantasyonu ve immünsüpresif tedavi uygulamalarından sonra gelişen ciddi infeksiyonlarda da etken olarak saptanmıştır. Son yıllarda ateroskleroz oluşumundaki rolü tartışılmaya başlanmıştır. İnsan CMV si tükürük, idrar gibi infekte vücut sıvıları, seksüel temas, plasental transfer, anne sütü, kan transfüzyonu ve solid organ transplantasyonu ya da kemik iliği nakliyle bulaşabilmektedir [3]. Gelişmekte olan ülkelerde seroprevalansı %30-70 tir [4]. Bununla beraber yüksek riskli gruplarda, örneğin; homoseksüel erkeklerde, seroprevalans %90 ları aşabilmektedir [5]. Primer infeksiyondan sonra virüs kişide hayatı boyunca monositler, makrofajlar, nötrofil lökositler, lenfositler, vasküler endotel hücreleri, böbrek epitel hücreleri ve tükürük bezleri gibi çok çeşitli bölgelerde latent veya persistan olarak kalabilir [3]. CMV infeksiyonları immünkompetant ve immünkompromize kişilerde farklı klinik tablolara yol açmaktadır. KONJEN TAL ve NEONATAL NFEKS YON Seronegatif annelerin %1-2.4 ü primer CMV infeksiyonu geçirebilir. Bu bebeklerin %40 ı konjenital CMV infeksiyonu riski taşırken, %90 ı asemptomatik, %10 u ise semptomatik olarak doğar. Özellikle gebeliğin ilk trimestırında geçirilen primer CMV infeksiyonu sonrasında bebeklerde ağır konjenital infeksiyon bulguları ve anormalliklerin görülme riski en yüksektir. Gebelik öncesi herhangi bir dönemde geçirilmiş primer CMV infeksiyonu gebelik döneminde reaktivasyon şeklinde görülür veya seropozitif anneler gebelikleri sırasında ekzojen yoldan başka bir CMV suşu ile yeniden infekte olabilir (reinfeksiyon şeklinde) [6-9]. Gebe seronegatif anneye seropozitif bir donörden kan ürünü nakli yapılacak olursa, CMV 1

2 Tezer ve Seçmeer infeksiyonu bulaşarak konjenital infeksiyona neden olabilmektedir. CMV ile infekte lökositlerin plasental bariyeri geçerek, umbilikal kord aracılığıyla fetal dolaşıma katılmasıyla infeksiyon fetusa bulaşır. Virüs önce plasental dokuyu, sonra amniyotik hücreleri infekte eder. İnfekte amniyotik hücrelerin fetus tarafından aspirasyonuyla fetal orofarenkste çoğalan virüs daha sonra fetal dolaşımla hedef organlara ulaşır. Böbrek tubulus epitel hücreleri virüsün en çok çoğaldığı yerdir. Fetus idrar yoluyla amniyotik sıvıya haftalarda virüsü atmaya başladığından, prenatal tanı için amniyotik sıvı örneğinin asgari bu haftalarda bakılması önerilir [10]. Konjenital infeksiyonlu yenidoğanların %5-10 unda santral sinir sistemi (SSS) nin irreversibl tutulumunu gösteren bulgular gelişir. Bunlar; mikrosefali, ensefalit, nöbetler, sağırlık, mental ve motor retardasyon ve koryoretinit şeklindedir [11]. Nörolojik sekeller ve işitme kaybı en sık rastlanan sekellerden olup, semptomatik bebeklerin %50 sinde rastlanabilmektedir. İşitme kaybı ve koryoretinit diğer organ tutulumu olmadan da tek başına görülebilir ve yaşamın ilk yıllarında ilerleyici özelliktedir. Asemptomatik CMV infeksiyonu nedeniyle bu bebeklerin ileri yaş grubuna kadar izlemi gerekir. Altı ile dokuz yaşlarında en sık sağırlık, minimal beyin harabiyeti, koryoretinit ve okul adaptasyon güçlüğü gibi bulgular görülebilir. CMV infeksiyonu infekte genital sekresyon veya anne kanının aspirasyonuna bağlı olarak perinatal olarak da bulaşabilir ve genelde asemptomatik infeksiyon şeklinde seyreder. Perinatal infekte infantlarda hepatosplenomegali, lenfadenopati, hepatit, hemolitik anemi, pnömoni gibi bulgular da görülebilmektedir. Nörolojik sekel ya da işitme kaybı genellikle bu formunda görülmemektedir [12]. Konjenital ya da perinatal infeksiyonu olan yenidoğanlarda gansiklovir tedavi endikasyonları kısıtlıdır ve tartışma konusudur. Aktif koryoretinit, pnömoni ve ensefalit (SSS tutulumu) gibi ağır infeksiyonlarda tedavi önerilmektedir. Destekleyici tedavinin yanı sıra bu infantların işitme kaybı açısından izlemleri önemlidir [12]. Yapılan çalışmalarda semptomatik hastalığı olan ve CMV ye bağlı SSS tutulumu bulunan yenidoğanlarda uygulanan gansiklovir tedavisinin, altı aya kadar işitme üzerine koruyucu etkisinin olduğu gösterilmiştir [13]. Yapılan bir başka çalışmada da uygulanan gansiklovir tedavisiyle işitme kaybında artışın olmadığı saptanmıştır [14]. İmmünkompetan kişilerin infeksiyonu Primer CMV infeksiyonu immünkompetan kişilerde nadiren ciddi hastalık şeklinde görülür. Hastaların %10-20 sinde primer Epstein-Barr virüs (EBV) infeksiyonuna 2 benzer, iki-üç hafta süren ateş, miyalji ve servikal adenopatiyle seyreden heterofil antikor negatif mononükleoz sendromuna sebep olur (Şekil 1). EBV ile ilişkili mononükleozdan farklı olarak tonsillofarenjit ve splenomegali görülmez [13]. Komplikasyonları nadir olup, artrit, artralji, ülseratif kolit, pnömoni, hepatit, aseptik menenjit, miyokardit ve Guillian-Barre sendromu, trombositopeni ve hemolitik anemi gelişebilir [12,15]. Son yıllarda CMV nin indirekt olarak ateroskleroz gelişimine katkısının olduğu ileri sürülmektedir [16]. Solid organ transplantasyonu yapılan hastalar Transplant yapılan hastalarda CMV infeksiyonu iki şekilde gelişebilir: a. Serogenatif alıcıya CMV pozitif kan veya organ nakli (primer infeksiyon), b. CMV pozitif alıcıda infeksiyonu engellemek için uygulanan immünsüpresif tedaviye bağlı latent infeksiyonun aktivasyonu (reaktivasyon). Solid organ transplantasyonlarından sonra görülen CMV hastalıklarının spektrumu ve şiddeti, transplante Lenfositoz ya da > %10 atipik lenfosit Pozitif EBV mononükleoz EBV IgM Pozitif CMV mononükleoz Mononükleoz benzeri hastalık Monospot Negatif CMV IgM Negatif Şekil 1. CMV mononükleoz ayırıcı tanısı. Lenfositoz yok ya da < %10 atipik lenfosit HIV p24 antijen, HIV viral RNA ya da HIV-DNA için risk faktörü Negatif EBV için pozitif Toksoplazma, hepatit A, B, C, HHV-6 H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonlar edilen organın tipine, alıcı ve vericinin transplantasyon öncesi serolojik durumlarına, seçilen immünsüpresif tedavi rejimine ve graft rejeksiyonunun şiddetine göre değişmektedir [17-19]. CMV ile ilişkili hastalığın başlangıçta transplante edilen organa lokalize kaldığı görülmüştür. Örneğin; karaciğer transplantasyonu yapıldıysa bu kişilerde hepatit görülme riski artmaktadır. Ancak bu sistemik olarak yayılarak pnömoni, enterit, hepatit, retinit ve SSS tutulumuna neden olabilir [19,20]. Retinit, AIDS li olguların aksine, transplant alıcılarında, daha nadiren ve genellikle geç dönemde görülmektedir. Transplantasyondan sonra en önemli risk faktörü viral replikasyonun sınırlanamaması nedeniyle gelişen primer CMV infeksiyonudur. CMV seropozitif alıcılarda gelişen sekonder infeksiyonlar genellikle asemptomatik ya da daha hafif seyretmektedir. Özellikle seropozitif organ nakli yapılan seronegatif alıcılar en büyük risk grubunu oluşturmaktadır [21]. Transplantasyondan sonra kullanılan immünsüpresif ajanlar latent virüs reaktivasyonuna neden olmaktadır [19]. Siklosporinin latent virüs reaktivasyonuna etkisi çok az olmakla birlikte, konağın infeksiyonu kontrol etme yeteneğini azaltmaktadır. Erken posttransplant dönemde, özellikle antitimosit globulin ve anti-cd3 monoklonal antikorları gibi T-hücre yanıtını yoğun olarak baskılayan ilaçların kullanıldığı hastalarda infeksiyon daha ağır seyretmektedir. Kortikosteroidler, tek başına CMV infeksiyon sıklığını arttırmaz, fakat diğer ajanlarla birlikte sinerjik etki gösterir. Yüksek doz kortikosteroidin azotioprin ile birlikte kullanılması durumunda, CMV reaktivasyonu çok artmaktadır. Ayrıca CMV, bazı herpes virüslerin de aktif indükleyicisidir. Transplant alıcılarında CMV hastalığı sırasında EBV antikor titresinde artış ve karaciğer transplantasyonundan sonra HHV- 6 ya karşı da serokonversiyonun olabileceği bildirilmektedir [21,22]. Kemik iliği nakli yapılanlar Genellikle CMV seropozitif bir vericiden, seronegatif alıcıya yapılan kök hücre nakillerinde kan ürünleriyle CMV bulaşmaktadır. Bu riski minimalize etmek için ya seronegatif donörlerin kan ürünlerini kullanmak ya da lökosit içermeyen kan ürünleri kullanmak gerekir [23]. CMV infeksiyonu riski allojeneik kök hücre nakli yapılanlarda otolog nakil yapılanlara göre daha fazladır, genellikle seropozitif alıcılardaki latent virüsün reaktivasyonuyla olmaktadır. Allojeneik kemik iliği nakli yapılanlar sadece seronegatif kan ürünleri alırsa CMV infeksiyonu insidansı %17 dir [24]. Allojeneik kemik iliği yapılanlarda CMV infeksiyonuna bağlı pnömoni en fazla görülen bulgudur. Mortalite oranı %60-80 olup, gansiklovirle beraber uygulanan CMV hiperimmünglobulin tedavisiyle bu oran %50 ye düşmektedir [25]. CMV pnömonisi artmış hipoksi ve ilerleyen solunum sıkıntısıyla karakterize olup, bunun viral replikasyon nedeniyle gelişen sitopatik etki ve konağa bağımlı immünopatolojik mekanizmalarla alakalı olduğu düşünülmektedir. CMV reaktivasyonuna sebep olan diğer bir önemli faktör de alıcıda gelişen graft versus host reaksiyonudur [26]. HIV infeksiyonları AIDS hastalarında görülen en önemli infeksiyonlardan birini CMV infeksiyonları oluşturmaktadır. Bu hastalıkta hemorajik retinal nekroz ve pamuk atığı tarzındaki infiltrasyonlarla karakterize retinit en fazla görülen bulgulardan biridir. Hastalarda retinal hücrelerde kalınlaşma ve ilerleyici retinal harabiyet sonucunda dört-altı ay içinde körlük gelişmektedir. Aktif antiretroviral tedavi (HAART) nin kullanılmasından sonra koryoretinitin görülme sıklığı %25 ten aşağı çekilmiştir [27]. Bu hastalarda görülen diğer bulgular ise ensefalopati, poliradikülopati gibi nörolojik bulgular ve pnömoni olup, oldukça ağır seyretmektedir. TANI Tanı, öykü ve fizik muayene bulgularının yanı sıra nonspesifik ve spesifik laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesiyle konulur [3,12,28] (Tablo 1). 1. Anamnez/fizik muayene Konjenital CMV infeksiyonunda SSS, kemik iliği, solunum sistemi, göz ve gastrointestinal sistem tutulabilir. İnfekte bebeklerin %5 inde ise ventrikülomegali, hepatit, sitopeni ve optik atrofi gibi atipik organ tutulumu görülebilir. Mikrosefali, sarılık, hepatosplenomegali ve peteşi ile doğan bebeklerde konjenital CMV infeksiyonu düşünülmelidir. İmmünkompetan kişilerde postnatal edinilen CMV infeksiyonları genelde subklinik seyreder, bazen kendini sınırlayan mononükleoz benzeri bulgularla seyredebilir (karaciğer fonksiyon testlerinde hafif bozulma, uzamış ateş, miyalji ve servikal lenfadenopati). İmmünkompromize kişilerde pnömoni, hepatit, koryoretinit, iridosiklit ve pankreatite sebep olabilir. 2. Nonspesifik testler Tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, bilirubin, alkalen fosfataz gibi biyokimyasal testler, kranial X-ray, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans incelemede periventriküler kalsifikasyonların saptanması. 3

4 Tezer ve Seçmeer Tablo 1. CMV tanısında kullanılan bazı testler ve özellikleri Seroloji Antikor saptanması 3-5 saat Primer CMV infeksiyonuna duyarlılığın anlaşılması, serokonversiyonun takibi Hücre kültürü Viral replikasyon 1-4 hafta Spesifik Hızlı hücre kültürü Viral replikasyon saat Spesifik Antijen pp65 antijeni 3-5 saat Duyarlılığı-özgüllüğü yüksek Moleküler yöntemler (PCR) DNA 1-6 saat Duyarlılığı-özgüllüğü yüksek, tedaviye yanıtın takibi CMV: Sitomegalovirüs, PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu. 3. CMV-spesifik testler a. Seroloji: CMV-spesifik antikor (IgM/IgG) saptanması; antikorların saptanmasında nötralizasyon testleri (NT), kompleman fiksasyon (CF), indirekt floresan antikor (IFA), indirekt hemaglutinasyon (IHA), lateks aglutinasyon testi (LAT), enzim immünassay (EIA ELISA), radyo immünassay (RIA) ve antikompleman immünfloresan (ACIF) gibi yöntemler kullanılabilir. Ancak en sık ELISA yöntemi kullanılmaktadır. b. Viral kültürler: Negatif olduğunu göstermek için en az 21 gün beklemek gerekmektedir. En iyi olarak MRC-5 ve insan embriyosu akciğer fibroblast hücrelerinde üremektedir. Hızlı doku kültürü olarak shell-vial yöntemi kullanılmaktadır. c. Erken antijenlerin saptanması: Antijenemi testi; periferik kan polimorfonükleer lökositlerinde CMV nin alt matriks proteini olan pp65 i saptamaya yönelik hızlı ve kantitatif sonuç veren bir testtir. Duyarlılığı hücre kültürlerinden daha yüksektir ve hızlı hücre kültürlerinden daha erken dönemde saptanabilmektedir. Özellikle transplant hastalarında preemptif tedavi için sıklıkla kullanılan testtir. d. Moleküler yöntemler: CMV infeksiyonlarının tanısında nükleik asit dizilerinin tayinine yönelik moleküler yöntemler son yıllarda daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle klinik örneklerde viral DNA nın veya virüse ait mrna dizilerinin çoğaltılarak saptanması amaçlanmakta ve kan (lökosit, plazma, serum), idrar, beyin omurilik sıvısı, bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı, amniyon sıvısı ve oküler sıvılar gibi örnekler de uygulanmaktadır. Duyarlılığı diğer testlerden daha yüksektir ve infeksiyon daha erken dönemde saptanabilmektedir. BAZI ÖZEL HASTALARDA KULLANILAN TESTLER 1. İmmünkompetan erişkinler Primer infeksiyonun tanısı CMV özgül IgM yanıtı veya serokonversiyonun gösterilmesine dayanır (Tablo 2). Primer infeksiyon sonrası IgM pozitifliği hafta sürebilir. Tek başına spesifik IgM varlığı gebe bir kadında primer infeksiyonu göstermekle beraber IgM ve IgG nin birlikte pozitif olduğu durumda CMV-IgG avidite testi ile primer/rekürrent infeksiyon ayırımı yapılabilir. İmmünkompetan kişilerde düşük avidite testi primer infeksiyonun önemli bir göstergesi olup, infeksiyonun haftadan daha kısa zamanda geçirildiğini ve infeksiyonun akut kazanıldığını, yüksek değer ise önceden geçirildiğini gösterir. Özellikle gebe annelerde bu ayırım önemlidir. 2. Konjenital infeksiyon Prenatal tanıda haftalarda alınan amniyotik sıvının incelenmesi gerekir. Amniyotik sıvıda PCR ile viral DNA nın tespiti veya klasik hücre kültürüyle ya da shell-vial yöntemiyle virüs izolasyonudur. Amniyon sıvıda PCR duyarlılığı %100, özgüllüğü %83 tür. Yaşa- Tablo 2. Bazı gruplarda CMV tanısı Klinik Tanı Konjenital infeksiyon Doğumda veya üç hafta içinde idrarda kültür pozitif ya da idrar, tükürük ve kanda CMV PCR pozitif Perinatal infeksiyon Dördüncü haftadan sonra virüs kültürü pozitif Sağlıklı kişide primer infeksiyon Özgül IgM yanıtı, serokonversiyon İmmünyetmezlikli kişide infeksiyon Biyopsi örneğinde ve dokulardan kültür pozitif, antijenemi testi ve PCR testi CMV: Sitomegalovirüs, PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu. 4 H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonlar mın ilk üçüncü haftasında yenidoğan bebeklerden alınan örneklerde kültürlerle virüs ekskresyonunun veya viral nükleik asitlerin gösterilmesi intrauterin infeksiyon tanısını desteklemesi yönünden değerlidir. Perinatal infeksiyon tanısı için dördüncü haftadan sonra kültürle virüs ekskresyonunun gösterilmesi gerekir. Kordon kanında spesifik IgM ve IgG antikorların saptanması diagnostiktir. 3. Organ transplantasyonu yapılanlar Serolojik testler, invaziv hastalık ve infeksiyonu ayırmada yetersizdir. IgM türü antikorların saptanması birçok hastada invaziv hastalık olmadan da saptanabildiğinden değersizdir. Ayrıca, ağır immünsüpresyon varlığında IgM yanıtı görülmeyebilir. Transplantasyon sonrası idrar veya tükürükte virüs ekskresyonu görülebileceğinden tanıda çok yardımcı değildir. Ancak BAL, biyopsi örnekleri ve kanda virüsün gösterilmesi invaziv hastalığı göstermek bakımından önemlidir. Antijenemi testi viral yükü gösterdiğinden özellikle invaziv hastalığı engellemek yönünden preemptif tedavi başlanmasına karar vermede yardımcıdır. Kantitatif PCR yöntemi de tanıda değer taşımaktadır. 4. HIV pozitif hastalar İnvaziv hastalık tanısı için biyopsi örneklerinde virüsün gösterilmesi gerekir. TEDAV Gansiklovir, foskarnet ve sidofovir gibi antiviral ajanlar, viral DNA polimerazı inhibe edip, viral replikasyonu durdurarak CMV hastalıklarının tedavisinde etkili olmaktadır (Tablo 3). Gansiklovir Gansiklovir bir deoksiguanozin analoğu olup, antiviral aktivite gösterebilmesi için fosforile olup gansiklovir trifosfata dönüşmesi gerekir. CMV nin UL97 geni gansikloviri, gansiklovir monofosfata çeviren bir viral protein kinaz kodlamaktadır, daha sonra selüler kinazlarla difosfat ve trifosfat şekline dönüşür. Gansiklovir trifosfat CMV-DNA polimerazın doğal substratı olan deoksiguanozin trifosfatın kompetitif inhibitörüdür. Ayrıca, viral DNA ya gansiklovir trifosfat bağlanması CMV-DNA zincirinin uzamasını önlemektedir. CMV ile infekte hücrelerde gansiklovir trifosfatın hücre içinde yarılanma ömrü 16.5 saat, asiklovir trifosfatın ise 2.5 saattir. Ayrıca, gansiklovir trifosfat, asiklovir trifosfata göre 10 kat daha fazla konsantrasyonda bulunmaktadır. Gansiklovir trifosfatın CMV-DNA polimeraz üzerine inhibitör etkisi asiklovir trifosfat kadar olmamakla birlikte, yüksek konsantrasyonu ve uzun yarılanma ömrü nedeniyle CMV replikasyonunun inhibisyonunda asiklovir trifosfattan daha etkilidir. İlacın kullanımı HIV lı hastalarda (özellikle retinit varlığında), kemik iliği ve organ transplantasyonu yapılan hastalarda tartışmalı olmakla beraber, ağır konjenital CMV infeksiyonu olan bebeklerde (SSS tutulumu, koryoretinit ve pnömoni) önerilmektedir. Gansiklovirin kullanılan tedavi edici ve profilaktik dozu genellikle, başlangıç tedavisi 14 ile 21 gün süreyle 10 mg/kg/gün intravenöz (IV) (iki dozda) olarak verilir. İmmünsüpresif tedavi alanlarda infeksiyonun relapsını önlemek ya da uzun süre profilaksi alanlarda idame tedavisi için uygulanan gansiklovir dozu; haftanın her günü 5 mg/kg/gün tek doz ya da haftanın beş günü 6 mg/kg/gün şeklindedir. Profilaktik oral gansiklovir (1,000 mg; üç doz) ilerlemiş AIDS li hastalarda CMV hastalık riskini azaltır [29]. Gansiklovire karşı direnç gelişimi de gösterilmiştir. En sık görülen, virüsün UL97 geninde mutasyon sonucunda ilacın fosforile edilememesine bağlı gelişmektedir. Daha az sıklıkta ise CMV-DNA polimeraz geninde mutasyon olabilir. İki direnç mekanizması birarada olursa yüksek dirençten söz edilmektedir. Foskarnet Foskarnet, CMV nin DNA polimerazını direkt olarak bağlayan bir pirofosfat analoğudur. Foskarnet reversibl kompetitif inhibitördür ve uzayan viral DNA ya inkorpore olmaz. Gansiklovire dirençli CMV retinitli hastalarda veya gansiklovirin tolere edilememesi durumunda kullanılır. Genellikle IV olarak günde üç kez 60 mg/kg üç hafta süreyle kullanılır ve 90 mg/kg/gün iki dozda idame tedavisine devam edilir. Foskarnet nefrotoksisite ve metabolik toksisiteye neden olur. Renal yetmezlik, hipokalsemi, hipomagnezemi ve hipofosfatemi yapabilir. Foskarnete dirençli vakalar da bildirilmiştir [29]. Sidofovir Sidofovir, sitozinin nükleotid analoğu olup, fosfonat grubu içerir ve viral enzimler tarafından fosforillenmesine gerek yoktur. Bu nedenle gansiklovire dirençli CMV infeksiyonlarında kullanılır. Hücresel enzimler tarafından sidofovir trifosfata çevrilir ve viral DNA polimerazın aktif inhibitörüdür. Sidofovir uzun süreli intraselüler konsantrasyona sahiptir. Haftada bir kez IV olarak 5 mg/kg verilir. Genellikle CMV retiniti olan hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Sidofovir renal tübüler hücrelerde irreversibl dejenerasyon ve nekroz yapabileceğinden önceden oral probenesid verilerek renal tübüler hücrelere etkisi engellenmektedir [29]. 5

6 Tezer ve Seçmeer Tablo 3. CMV infeksiyonlarında kullanılabilen ajanlar İlaç Etki mekanizması Öneriler CMV-hiperimmünglobulin CMV ye karşı pasif Allojeneik kök hücre transplant hastalarında profilaksi ile ilgili randomize hümoral bağışıklık sağlar. çalışmaların sonucu farklılık göstermiştir. Renal transplant hastalarında profilaksi ile ilgili randomize çalışmaların sonucunda ise immünglobulin verilenlerde CMV ile ilişkili sendromlarda azalma saptanmıştır. CMV ye bağlı pnömonide gansiklovir + hiperimmünglobulin altın standarttır, ancak randomize çalışmalar gereklidir. Kontrolsüz çalışmaların sonuçları farklılık göstermiştir. İntravenöz gansiklovir Nükleozid analoğudur. İnfekte hücrelerde UL97 nin gen ürünü ile monofosforile edilir ve DNA polimeraz UL54 ün Allojeneik kök hücre transplant hastalarında profilaksi ile ilgili iki randomize çalışma sonucunda viremi insidansında ve CMV ye bağlı hastalık insidansında azalma göstermiş ancak mortalitede azalma görülmemiştir. kompetitif inhibitörüdür. Kök hücre transplantasyonundan sonra, preemptif tedavi ile UL97 genindeki mutasyonlar nonselektif gansiklovir profilaksisinin karşılaştırıldığı randomize dirençle ilişkilidir. çalışmalarda profilaksinin invaziv hastalığı engellediği ama preemptif tedavinin geç hastalık, nötropeni ve mantar hastalığı açısından riskleri CMV assosiye hastalık ve sağkalım açısından eşitlendiğini göstermiştir. AIDS ve akciğer transplant hastalarında dirençlilik bildirilmiştir. Retinit tedavisinde, yüksek idame dozu gereklidir. AIDS hastalarında profilaksi CD4+ T-hücrelerin sayısı artana kadar devam etmelidir. CMV reaktivasyonunu engellemek için gansiklovir iki hafta süreyle 5 mg/kg/gün günde iki kez verilmelidir. Eğer nötropeni problemse G-CSF veya foskarnet kullanılabilir. Oral gansiklovir Yukarıdaki gibi Biyoyararlılık %5 oranındadır. Yirmi bir allojeneik kök hücre transplant hastasında zayıf tolerans ve yüksek oranda CMV infeksiyonu görülmüştür. Tedavide yeterli değildir. İdame tedavisinde rolü olabilir. İntraoküler gansiklovir Yukarıdaki gibi Göze implante edilebilen intraoküler araçlar aracılığıyla kullanılmaktadır. Retinit ilerlemesini (intravenöz gansiklovire karşı) geciktirir ancak retinal ayrılma ve endoftalmit yapabilir. Oral valgansiklovir Gansiklovir ön ilacı: Gansiklovirden daha iyi biyoyararlılığı vardır ve transplant Yukarıdaki gibi merkezlerinde profilaksi seçeneği olmaya başlamıştır. İntravenöz foskarnet Pirofosfat analoğu; CMV replikasyonunu CMV replikasyonunu inhibe eder, yan etkisi renal toksisite ve elektrolit imbalansıdır. inhibe eder. Allojeneik kök hücre transplant hastaları, renal ve karaciğer transplant hastalarında kombine foskarnet + gansiklovir profilaksisi ile tam doz gansiklovir monoterapisi karşılaştırıldığında sinerjistik etkisi görülmemiş ayrıca artmış toksisite saptanmıştır. İntravenöz sidofovir Haftada bir verilen asiklik nükleozid analoğu. CMV Allojeneik kök hücre transplant hastalarında CMV pnömonisi olanlara hücum tedavisinde kullanılabileceği gösterilmiştir. replikasyonunu engeller. Nefrotoksiktir (probenesid ile renal-tübül hasarını engellemek için beraber kullanılması gerekir). İkinci basamak tedavide kullanılır. İntraoküler fomiversen Antisens oligonükleotittir AIDS hastalarında CMV retiniti için ilk ve ikinci basamak olarak ve CMV majör erken proteinlerin kullanılabilecek güçlü ve spesifik bir ajandır. dönüşümünü engeller. Maribavir Benzimidazol ribonükleozidleri. İn vitro data ve biyoyararlılığı çok iyi olan ümit verici bir bileşiktir. İnsan CMV-DNA sentezi ve nüklear çıkışını inhibe eder. UL27 deki mutasyonlar dirençle ilgilidir. CMV: Sitomegalovirüs, AIDS: Kazanılmış immünyetmezlik sendromu, G-CSF: Granülosit koloni stimülan faktör. 6 H ACETTEPE T IP D ERG S

7 Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonlar Kaynaklar 1. McGavran MH, Smith MG. Ultrastructural, cytochemical, and microchemical observations on cytomegalovirus (salivary gland virus) infection of human cells in tissue culture. Exp Mol Pathol 1965; 76: Chen DH, Jiang H, Lee M, Liu F, Zhou ZH. Three dimensional visualization of tegument/capsid epidemiology and treatment. Interactions in the intact human cytomegalovirus. Virology 1999; 260: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases. 5 th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000: Pass RF. Epidemiology and transmission of cytomegalovirus. J Infect Dis 1985; 152: Sohn YM, Oh MK, Balcarek KB, Cloud GA, Pass RF. Cytomegalovirus infection in sexually active adolescents. J Infect Dis 1991; 163: Whitley RJ. Congenital cytomegalovirus infection: epidemiology and treatment. Adv Exp Med Biol 2004; 549: Stagno S, Pass RF, Cloud G, et al. Primary cytomegalovirus infection in pregnancy: incidence, transmission to fetus, and clinical outcome. JAMA 1986; 256: Gaytant MA, Steegers EA, Semmekrot BA, Merkus HM, Galama JM. Congenital cytomegalovirus infection: review of the epidemiology and outcome. Obstet Gynecol Surv 2002; 57: Boppana SB, Fowler KB, Britt WJ, Stagno S, Pass RF. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection in infants born to mothers with preexisting immunity to cytomegalovirus. Pediatrics 1999; 104: Fowler SL. A light in darkness: predicting outcomes for congenital cytomegalovirus. J Pediatr 2000; 137: Boppana SB, Pass RF, Britt WJ, Stagno S, Alford CA. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and mortality. Pediatr Infect Dis J 1992; 11: Gandhi MK, Khanna R. Human cytomegalovirus: clinical aspects, immune regulation, and emerging treatments. Lancet Infect Dis 2004; 4: Kimberlin DW. Effect of ganciclovir therapy on hearing in symptomatic congenital cytomegalovirus disease involving the central nervous system: a randomized, controlled trial. J Pediatr 2003; 143: Michaels MG, Greenberg DP, Sabo DL, Wald ER. Treatment of children with congenital cytomegalovirus infection with ganciclovir. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: Veldhuis W. Coombs-negative severe haemolytic anaemia in an immunocompetent adult following cytomegalovirus infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004; 23: Zhou YF, Leon MB, Waclawiw MA, et al. Association between prior cytomegalovirus infection and the risk of restenosis after coronary atherectomy. N Engl J Med 1996; 335: Stephan F, Meharzi D, Ricci S, Fajac A, Bernaudin JF. Evaluation by polymerase chain reaction of cytomegalovirus reactivation in intensive care patients under mechanical ventilation. Intensive Care Med 1996; 22: Cook CH, Yenchar JK, Kraner TO, Davies EA, Ferguson RM. Occult herpes family viruses may increase mortality in critically ill surgical patients. Am J Surg 1998; 176: Razonable RR. Epidemiology of cytomegalovirus disease in solid organ and hematopoietic stem cell transplant recipients. Am J Health-Syst Pharm 2005; 62: Brennan DC. Cytomegalovirus in renal transplantation. J Am Soc Nephrol 2001; 12: Schnitzler MA, Lowell JA, Hardinger KL, Boxerman SB, Bailey TC, Brennan DC. The association of cytomegalovirus sero-pairing with outcomes and costs following cadaveric renal transplantation prior to the introduction of oral ganciclovir CMV prophylaxis. Am J Transplant 2003; 3: Bailey TC, Powderly WG, Storch GA, et al. Symptomatic cytomegalovirus infection in renal transplant recipients given either Minnesota antilymphoblast globulin (MALG) or OKT3 for rejection prophylaxis. Am J Kidney Dis 1993; 21: Bowden RA, Slichter SJ, Sayers M, et al. A comparison of filtered leukocyte-reduced and cytomegalovirus (CMV) seronegative blood products for the prevention of transfusion associated CMV infection after marrow transplant. Blood 1995; 86: Goodrich JM, Boeckh M, Bowden R. Strategies for the prevention of cytomegalovirus disease after marrow transplantation. Clin Infect Dis 1994; 19: Ljungman P. Immune reconstitution and viral infections after stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 1998; 21(Suppl 2): Osarogiagbon RU, Defor TE, Weisdorf MA, Erice A, Weisdorf DJ. CMV antigenemia following bone marrow transplantation: risk factors and outcomes. Biol Blood Marrow Transplant 2000; 6: Jacobson MA. Treatment of cytomegalovirus retinitis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 1997; 337: Cytomegalovirus Infection. Red book 2006: Report of the Committee on Infectious Diseases. 27 th ed. Elk Grove Village, II: American Academy of Pediatrics 2006; Long SS, Pickering LK, Prober CG. Pediatric infectious diseases. Vol 2. 2 nd ed. Churchill Livingstone, 2003:

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Fishman JA. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S3 S6. CMV epidemiyolojisi CMV, genel popülasyonda çok yaygın

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

CMV infeksiyonu tedavi yaklaşımları. Dr. Kemalettin ÖZDEN

CMV infeksiyonu tedavi yaklaşımları. Dr. Kemalettin ÖZDEN CMV infeksiyonu tedavi yaklaşımları Dr. Kemalettin ÖZDEN Cytomegalovirus (CMV) Bir herpes virüstür Erişkinlerin yaklaşık %50-90 ı CMV ile infektedir İmmünkompetan hastada primer infeksiyon genellikle asemptomatiktir

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 27 Şubat 2013 CMV kısa bilgi CMV tanı yöntemleri CMV değişik klinik gruplarda tanı Sonuç Cytomegalovirus

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONLAR: VİRAL ENFEKSİYONLAR Cytomegalovirus (CMV)

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONLAR: VİRAL ENFEKSİYONLAR Cytomegalovirus (CMV) KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONLAR: VİRAL ENFEKSİYONLAR Cytomegalovirus (CMV) Prof. Dr. Dilek ÇOLAK Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD

Detaylı

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA OLGU 1 İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 26 yaşında kadın hasta Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için Kadın Doğum polikliniğine başvurdu Özgeçmişi Hastanın

Detaylı

Gebelerde Sitomegalovirus İnfeksiyonu. Doğan Barış Öztürk Ulucanlar Göz EAH

Gebelerde Sitomegalovirus İnfeksiyonu. Doğan Barış Öztürk Ulucanlar Göz EAH Gebelerde Sitomegalovirus İnfeksiyonu Doğan Barış Öztürk Ulucanlar Göz EAH Sunum Planı Virusun Özellikleri Patogenez İmmünite Klinik Durum Nasıl Tanı Konulur Nasıl Tedavi Edilir Mikrobiyolojik Özellikler

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ VE KANSER HASTALARINDA ANTİVİRAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

KÖK HÜCRE NAKLİ VE KANSER HASTALARINDA ANTİVİRAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI KÖK HÜCRE NAKLİ VE KANSER HASTALARINDA ANTİVİRAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Esin ŞENOL GÜTF KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD. Kanser ve Kök Hücre Nakli Viral Etkenler HERPES VİRUSLAR

Detaylı

Sorunlu Viral Enfeksiyonlar

Sorunlu Viral Enfeksiyonlar Sorunlu Viral Enfeksiyonlar 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Sitomegalovirüs Dr. Cemal Bulut En büyük virüslerden bir tanesi 230 protein kodlar URL=hKp://journal.frontiersin.org/article/ 10.3389/fmicb.2015.01016

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı. Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu

Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı. Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı Dr. Dilek Çolak Dr. Ayşın Zeytinoğlu Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Preanalitik dönem Analitik dönem Postanalitik dönem 2 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ YÖNETİMİ

HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ YÖNETİMİ HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ YÖNETİMİ Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ANKARA HERPESVIRUS AİLESİ ALT GRUP İSİM LATENT

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya Olgu 32 yaşında, 12 haftalık gebe, Primigravid, Antenatal izleminde özellik yok.

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı TransplantAlıcılarında Cytomegalovirus Enfeksiyonları Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı 1 Sunum Planı Enfeksiyonların transplantasyon

Detaylı

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur.

Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii Toxoplasma tüm omurgalı canlıları ve çekirdeği olan tüm hücreleri enfekte edebilen bir protozoondur. İnsanların yaklaşık 1/3 ü yaşamlarının herhangi bir döneminde bu

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SIRASINDA SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER

ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SIRASINDA SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erişkin Onkoloji KİT Ünitesi, Ankara Tel: dreozdemir@yahoo.com Tel: 0312 305 28 65 Anahtar Sözcükler Allojeneik kök hücre

Detaylı

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02. Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.2008 2.ECIL Klavuzu CMV EBV 2007 yılında yayımlanan makaleler ECIL; EBMT

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Yenidoğan Bilim Dalı Olgu Sunumu. 19 Temmuz 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Yenidoğan Bilim Dalı Olgu Sunumu. 19 Temmuz 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı Olgu Sunumu 19 Temmuz 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Yasemin Şenel Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy Prof.

Detaylı

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Türkiye de Konjenital CMV Enfeksiyonu Prevalansı

Detaylı

Transplantasyonda Viral Enfeksiyonlar: Profilaksi ve Tedavi Yaklasımları. Sitomegalovirus (CMV)

Transplantasyonda Viral Enfeksiyonlar: Profilaksi ve Tedavi Yaklasımları. Sitomegalovirus (CMV) Transplantasyonda Viral Enfeksiyonlar: Profilaksi ve Tedavi Yaklasımları Sitomegalovirus (CMV) Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji AD CMV

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Solid Organ Transplantasyonu Hastalarında Viral infeksiyonların yönetimi CMV,BK,EBV

Solid Organ Transplantasyonu Hastalarında Viral infeksiyonların yönetimi CMV,BK,EBV Solid Organ Transplantasyonu Hastalarında Viral infeksiyonların yönetimi CMV,BK,EBV Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıları Klinik Mikrobiyoloji AD Rejeksiyon Süreci REJEKSİYON SÜRECİ REJEKSİYON

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186 İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

AYŞIN ZEYTİNOĞLU EÜTF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 20 KASIM 2016 ANTALYA

AYŞIN ZEYTİNOĞLU EÜTF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 20 KASIM 2016 ANTALYA AYŞIN ZEYTİNOĞLU EÜTF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 20 KASIM 2016 ANTALYA ÇOCUK SAĞLIĞINDA ANA PROBLEMLER Konjenital CMV epidemiyoloji ve DAVRANIŞSAL PROBLEMLER DİŞİK DOĞUM AĞIRLIĞI sorunlar MALNUTRİSYON ZEHİRLENMELER

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Kemoproflaksi. Dr.Hande Arslan BÜTF İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji AD

Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Kemoproflaksi. Dr.Hande Arslan BÜTF İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji AD Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Kemoproflaksi Dr.Hande Arslan BÜTF İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji AD 27.02.2010 Kök Hücre Nakli Sonrası Viral Etkenler Herpes grubu Hepatit etkenleri Polyomaviruslar

Detaylı

OLGULARLA ANTİVİRALLER

OLGULARLA ANTİVİRALLER OLGULARLA ANTİVİRALLER Prof. Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu-1 70 Y, Kadın hasta Yakınma Bilinç kaybı ve ateş yüksekliği Öykü 1 ay

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Transplant hastalarında aşılama Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD 16.04.2014 Transplantasyon öncesinde; Alıcıda var olan infeksiyonlar Donör organdan bulaşabilecek infeksiyonlar Tx

Detaylı

Gebelik ve Rubella Enfeksiyonu

Gebelik ve Rubella Enfeksiyonu Gebelik ve Rubella Enfeksiyonu Dr. Muzaffer Temur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Fetus ve yenidoğanın İmmünolojik kapasitesi

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

CMV Korunma ve Tedavi. Dr Sevgi Şahin

CMV Korunma ve Tedavi. Dr Sevgi Şahin CMV Korunma ve Tedavi Dr Sevgi Şahin Sitomegalovirüs (CMV): Herpesvirus grubundan bir virüs Grubun en karakteristik özelliği vücutta uzun süre latent olarak kalmak Klinik seyir: -akut primer enfeksiyon

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

CMV Moleküler Tanısı. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD

CMV Moleküler Tanısı. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD CMV Moleküler Tanısı Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji BD Sunum Planı Solid organ transplant alıcılarında CMV enfeksiyonu patogenezi Viral yükün

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

VİRÜS ENFEKSİYONLARINDA LABORATUVAR TANI

VİRÜS ENFEKSİYONLARINDA LABORATUVAR TANI KLİMUD BÖLGE TOPLANTILARI VİRÜS ENFEKSİYONLARINDA LABORATUVAR TANI KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu Konjenital Viral Enfeksiyonlar Cytomegalovirus (CMV) Rubella virus VİRAL HEPATİTLER HBV, HDV, HCV

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya sağlıklı olarak gelirler. Kr. bakteriyel olmayan intrauterin enfeksiyonlar TORCH olarak tanımlanır

Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya sağlıklı olarak gelirler. Kr. bakteriyel olmayan intrauterin enfeksiyonlar TORCH olarak tanımlanır İNTRAUTERİN İNFEKSİYONLAR Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya sağlıklı olarak gelirler Doğumdan önce Doğum esnasında Doğumdan sonra Enfeksiyonlara yakalanabilirler Kr. bakteriyel olmayan intrauterin

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon ve Hepatit E Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Sunum planı Karaciğer transplantasyonlu hastada gelişen kronik hepatit E (HEV)

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Planı HIV in morfolojik ve

Detaylı

KHT sonrası CMV enfeksiyonu Olgu sunumu. Dr. Özgür Cartı 25.03.2012

KHT sonrası CMV enfeksiyonu Olgu sunumu. Dr. Özgür Cartı 25.03.2012 KHT sonrası CMV enfeksiyonu Olgu sunumu Dr. Özgür Cartı 25.03.2012 Olgu (H.K.) 16/12 aylık kız. 3/12 aylıkken ateş, ishal, emmede azalma yakınması ile başvuru. Tanı: Familyal Hemofagositik lenfohistiyositoz.

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Karaciğer naklinde sağkalım Cerrahi başarı: 1963 Thomas Starzl (Colorado) İmmunolojik başarı:

Detaylı

TOXOPLAZMOZ. Tarihçe. Epidemiyoloji

TOXOPLAZMOZ. Tarihçe. Epidemiyoloji TOXOPLAZMOZ Toksoplazmoz, bir protozoon olan Toxoplasma gondii nin neden olduğu, sorun olmaya devam eden yaygın bir paraziter infeksiyondur. İmmün sistemi sağlam olan kişilerde latent seyreden toksoplazmoz,

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI

KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLERDE LABORATUVAR TANI Uz. Dr. Yavuz Uyar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuarı yavuz.uyar@rshm.gov.tr KENE KAYNAKLI ENSEFALİTLER Viral Tick-borne

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı