POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS"

Transkript

1 POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Dar QRS kompleksi olan konjestif kalp yetersizlikli hastalarda doku Doppler ekokardiyografi ile sistolik ve diyastolik dissenkroni tayini Mustafa Aydın, Fatih Çam, Nesligül Yıldırım, Sait Mesut Doğan, Erkan Demirci, Hediye Madak, Ziyaettin Aktop, Muhammet Raşit Sayın, Mehmet Ali Çetiner, Oğuzhan Çelik Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak Echocardiography [P-00] Diagnosis of systolic and diastolic dyssynchrony by tissue Doppler in heart failure patients with narrow QRS complex Mustafa Aydın, Fatih Çam, Nesligül Yıldırım, Sait Mesut Doğan, Erkan Demirci, Hediye Madak, Ziyaettin Aktop, Muhammet Raşit Sayın, Mehmet Ali Çetiner, Oğuzhan Çelik Department of Cardiology, Medicine Faculty of Karaelmas University, Zonguldak Amaç: Geniş QRS kompleksli hastalarda yaygın olarak izlenen miyokardiyal dissenkroninin benzer şekilde dar QRS komplekslilerde de olabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada dar ve geniş QRS kompleksleri olan kalp yetersizliği hastalarında doku Doppler ekokardiyografi ile kardiyak dissenkroninin araştırılması amaçlandı. Çalışma planı: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) <=%40, QRS süresi <=20 ms olan 30 hasta grup, (23 erkek, ort. yaş 64±0) ve QRS süresi >20 ms olan 9 hasta grup 2, (2 erkek, ort. yaş 65±) olarak alındı. Yaş-cinsiyet uyumlu 20 sağlıklı birey grup 3 (3 erkek, ort. yaş 53±9) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan bireylerin tümüne beş bölgenin (LV septum, lateral, anterior, inferior ve sağ ventrikül) bazal ve mid segmentlerinde doku Doppler ekokardiyografik inceleme yapıldı. EKG de QRS dalgası başlangıcından her bir segment için doku Doppler ile belirlenen pik sistolik velosite arasındaki zaman (Ts) ölçüldü. Sekiz segmentte ayrı ayrı belirlenen en uzun ve en kısa Ts değeri arasındaki fark sistolik intraventriküler gecikme süresi olarak hesaplandı. Sağ ventrikül bazal segmenti ile LV lateral segmentinin Ts değeri arasındaki fark sistolik interventriküler gecikme süresi olarak hesaplandı. Benzer olarak QRS süresi başlangıcından erken diyastolik velositeye kadar geçen süre hesaplandı. Sistolik ve diyastolik dissenkroniyi tanımlamak için intraventriküler gecikme süresini >60 ms, interventriküler gecikme süresini >40 ms olarak alındı. Bulgular: İntraventriküler gecikme süresine göre sol ventriküler dissenkroni; dar QRS grubunda 8 hastada (%60), geniş QRS grubunda da 8 hastada (%94) saptandı. Ts-SD değerine göre sol ventriküler dissenkroni QRS grubunda 6 hastada (%53), geniş QRS grubunda 8 hastada (%94) saptandı. İnterventriküler dissenkroni dar QRS grubunda 7 hastada (%56), geniş QRS grubunda 8 hastada (%94) saptandı. Sonuç: Dar QRS kompleksli kalp yetmezlikli hastalarda anlamlı düzeyde intraventriküler ve interventriküler dissenkroni izlenmektedir. [P-002] Paroksismal ve persistant atriyal fibrilasyonlu hastalarda atriyal miyokardiyal deformasyon özelliklerinin karşılaştırılması Serpil Eroğlu, Leyla Elif Sade, Ezgi Polat, İlyas Atar, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Amaç: Atriyal fibrilasyon (AF) günlük klinik uygulamalarda en sık rastlanılan ritim bozukluğudur ve atriyal miyocardiumda yapısal ve fonksiyonel değişikliklere yol açar. Bu çalışmada paroksismal ve persistant AF li hastalarda atriyal miyokardiyal deformasyon özelliklerinin Velocity Vector görüntüleme (VVI) tekniği kullanılarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya ekokardiyografik inceleme esnasında sinus ritminde paroksismal ve persistant AF atağı olan 37 hasta ve 5 adet sağlıklı kontrol alındı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve sol atriyum volümü hesaplandı. Kantitatif sol atriyum deformasyon ölçümleri apikal dört ve iki boşluk görüntüden VVI tekniği kullanılarak elde edildi. Sol atriyumun lateral, interatriyal septum, anterior ve inferior duvarlarından pik sistolik ve erken diastolik velositeler (S, E), strain ve strain rate değerleri ölçüldü ve ortalamaları alındı. Elde edilen değerler paroksismal, persistant AF li hastalar ve sağlıklı kontrollerde karşılaştırıldı. Bulgular: On altı hastada paroksismal ve hastada persistent AF mevcuttu. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda sağlıklı kontrollere göre sol atriyal volüm artmış ve sol ventrikül EF azalmıştı. Persistant AF li hastalardaki diastolik velositeler hariç velosite ölçümleri gruplar arasında farklı değildi. Ancak hem persistant hem de paroksismal AF li hastalarda pik sistolik strain ve pik erken diyastolik strain kontrollere göre belirgin azalmıştı. Aynı zamanda pik erken diyastolik strain persistant AF li hastalarda paroksismal AF li hastalara göre daha düşüktü. Pik sistolik strain rate persistant AF li hastalarda paroksismal AF li hastalar ve kontroller göre belirgin azalmış olarak saptandı (Tablo ). Sadece pik sistolik strain yapısal kalp hastalığına sahip AF li hastalarda idiyopatik AF li hastalara göre daha fazla azalmış olarak bulundu (%24.±6.6; %37.5±4.7, p=0.0). Sonuç: Paroksismal AF li hastalarda persitant AF li hastalara göre daha hafif olsa bile atriyal miyokardiyal deformasyon özellikleri hem paroksismal hem de persistant AF varlığında bozulmuştur. VVI tekniği kullanılarak sol atriyum strain ve strain rate ölçümleri velosite ölçümlerine kıyasla bu değişikliği daha iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. [P-002] Comparison of atrial myocardial deformation properties between persistent and paroxysmal atrial fibrillation Serpil Eroğlu, Leyla Elif Sade, Ezgi Polat, İlyas Atar, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu Department of Cardiology, Medicine Faculty of Başkent University, Ankara Purpose: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia in clinical practice and leads to structural and functional changes in the atrial myocardium. We aimed to investigate atrial myocardial deformation properties in persistent and paroxysmal AF by using Velocity Vector imaging (VVI) technique. Methods: Thirty-seven patients who had paroxysmal and persistent AF and 5 healthy controls were enrolled. All subjects were examined by echocardiography during the sinus rhythm. Left ventricle (LV) ejection fraction (EF) and left atrial (LA) volumes were measured. Quantitative measures of LA deformation were obtained from the apical 4- and 2-chamber views by offline analysis using the VVI technique. Peak systolic and peak early diastolic velocity (S, E), strain (Epsilon-S, Epsilon-E) and strain rate (SR-S, SR-E) were measured from the interatrial septum, lateral, anterior and inferior LA walls and averaged. Values were compared among patients with paroxysmal AF and persistent AF and healthy controls. Results: Sixteen patients had paroxysmal and patients persistent AF. Left and right atrium sizes were increased and ejection fraction was decreased in patients with AF than those with healthy controls. Velocity measurements did not differ significantly between the groups excepted of diastolic velocity in persistent AF patients. However Epsilon-S and Epsilon-E were significantly decreased in both persistent and paroxysmal AF patients as compared with controls. Peak Epsilon-E was lower in persistent AF than in paroxysmal AF. SR-S also was significantly decreased in patients with persistent AF in comparison with normal and paroxysmal AF subjects (Table ). Only Epsilon-S was more reduced in AF patients with structural heart disease than in patients with lone AF (24.±6.6 % vs 37.5±4.7%; p=0.0). Conclusion: Although atrial myocardial deformation properties are damaged in both paroxysmal and persistent AF, changes are milder in paroxysmal AF than in persistent AF. Strain and strain rate measurements of LA by VVI are more sensitive than velocity measurements to reveal these alterations. Tablo. Ekokardiyografik parametrelerin gruplar arasında karşılaştırılması Paroksismal Persistant AF Kontrol P Paroksismal- P Paroksismal- P Persistant - AF (n=6) (n=) (n=5) Persistant Persistant Kontrol Sol atriyum volümü (ml) 40.6± ± ± Pik sistolik velosite (cm/sn) 2.9± ± ±0.76 AD AD AD Pik sistolik strain (%) 33.0± ± ± Pik sistolik strain rate (s -).7±0.55.2± ± AD.004 Pik erken diyastolik velosite (cm/sn) -2.38± ± ±0.24 AD AD.000 Pik erken diyastolik strain (%) 0.8± ± ±3. AD Pik erken diyastolik strain rate (s -) -.5± ± ±0.2 AD Table. Comparison of echocardiographic parameters in the groups Paroxysmal Persistent AF Control P Paroxysmal vs P Paroxysmal vs P Persistent vs AF (n=6) (n=) (n=5) Persistent Control Control LA volume (ml) 40.6± ± ± S (cm/sn) 2.9± ± ±0.76 NS NS NS Epsilon-S (%) 33.0± ± ± SR-S s -.7±0.55.2± ± NS.004 E (cm/sn) -2.38± ± ±0.24 NS NS.000 Epsilon-E (% 0.8± ± ±3. NS SR-E s - -.5± ± ±0.2 NS Türk Kardiyol Dern Arş 2008, Suppl 2 9

2 E Ekokardiyografi Echocardiography [P-003] Sol ventrikülde dev yalancı anevrizmanın 3 boyutlu ekokardiyografi ile değerlendirilmesi Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Ayça Boyacı, Salih Fehmi Katırcıoğlu 2 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 2 Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara Seksen yaşında erkek hasta kliniğimize nefes darlığı, ortopne ve bacaklarda şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede tansiyon arteriyel 90/50 mmhg, kalp hızı 05/dk idi. Kardiyak oskültasyonda apikal koltuk altına yayılan 2/6 derecede pansistolik üfürüm duyuldu. Elektrokardiyografide tüm prekordiyal derivasyonlarda ST segment yükselmesi izlendi. Telekardiyografide ise kardiyotorasik oran artmıştı. Transtorasik ekokardiyografide (TTE), sol ventrikül (LV) sistolik fonksiyonları bozulmuş, inferoposteriyor yerleşimli 3.5x9 cm boyutlarında yalancı anevrizma ve orta derecede mitral yetmezliği izlendi (Şekil, 2). Toraks bilgisayarlı tomografide de dev yalancı anevrizma saptandı (Şekil 3, 4). Yalancı anevrizma ile diğer kalp boşluklarının ilişkisinin daha iyi gösterilmesi ve anevrizma boynunun yerleşimi için hastaya üç boyutlu ekokardiyografi yapıldı (Şekil 5-7). Hasta bu bulgularla ameliyata alındı.yalancı anevrizma rezeke edildi ve yama ile onarım yapıldı. Ameliyatta çıkarılan materyalin patolojisinde miyokard hücrelerine rastlanmadı. Hastanın ameliyat sonrası yapılan TTE sinde sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal olarak saptandı ve mitral yetmezliğinin azaldığı izlendi. Hasta ameliyat sonrası yedinci günde taburcu edildi. Sol ventrikül yalancı anevrizması sıklıkla miyokard infarktüsü sonrasında sol ventrikül serbest duvarının yırtılması sonucu oluşmaktadır. Ani ölüm riskini azaltmak için anevrizmanın boyutuna ve yerleşimine bakılmaksızın cerrahi rezeksiyon gerekmektedir. Yalancı anevrizmaların invazif olmayan yöntemler ile değerlendirilmesinde ekokardiyografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi yer almaktadır. İki boyutlu ekokardiyografi, yatak başı tanıda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Fakat kardiyak görüntüler her zaman yeterli olmayabilir. Ayrıca iki boyutlu ekokardiyografi yalancı anevrizma duvarını oluşturan trombus ile miyokardiyumu ayırt etmekte yetersiz olabilmektedir. Üç boyutlu ekokardiyografi MRG ve BT ile kıyaslandığında daha kolay uygulanabilen, tekrarlanabilen, maliyeti daha düşük bir yöntemdir. Üç boyutlu ekokardiyografi, cerrahın ameliyatı planlamasında, yalancı anevrizma ile diğer kalp boşluklarının ilişkisinin gösterilmesinde ve anevrizma boynunun yerleşiminin kesin belirlenmesinde önemli bir kılavuzdur. [P-003] Giant left ventricular pseudoaneurysm: a 3-dimensional echocardiographic evaluation Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Ayça Boyacı, Salih Fehmi Katırcıoğlu 2 Department of Cardiology and 2 Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara An eighty-year-old man was admitted to the hospital with complaints of dyspnea, orthopnea and pretibial edema. His blood pressure was measured 90/50 mmhg and heart rate was 05 beat/min. Physical examination revealed apical 2/6 grade pansystolic murmur radiating to axilla. The electrocardiogram showed ST elevation in all precordial leads. Chest X-ray demonstrated an increased cardiothoracic ratio. Transthorasic echocardiography (TTE) revealed left ventricular systolic dysfunction, moderate mitral insufficiency and a large pseudoaneurysm (PAN) 3.5 X 9 cm. in size located inferoposterior left ventricle (Figure, 2). Thorax computed tomography (CT) was also obtained to evaluate the PAN (Figure 3, 4). We performed 3-D echocardiography to further delineate the accurate localization of PAN s neck and the relationship between PAN and other cardiac chambers (Figure 5-7). With these findings the patient was operated. PAN was resected and a repairment with patch was carried out. The histopathologic examination of the resected material confirmed the absence of myocardial fibers. Postoperative TTE revealed normal left ventricular systolic function with mild mitral insufficiency. The patient was discharged on the seventh postoperative day. LV PAN formation frequently occurs with a tear in the LV free wall after myocardial infarction and caries substantial risk of cardiac rupture. To avoid this complication surgical resection is mandatory. Noninvasive diagnostic tools for PAN include TTE, magnetic resonance imaging (MRI) and CT. Although conventional 2D echocardiography has a significant role for bedside diagnosis of PAN, suboptimal cardiac window and in some cases, inability of 2D echocardiography in differentiating thrombus from myocardium are major limitations of this technique. Three-dimensional echocardiography is an easy, reproducible and relatively cheaper image modality in diagnosing PAN as compared with the more-time consuming and expensive MRI and CT. Also, 3-D echocardiography is a useful guide in planning the surgery by evaluating accurate localization of PAN s neck and the spatial relationship between PAN and other cardiac chambers. Şekil. Transtorasik ekokardiyografide Şekil 2. Parasternal uzun aks görüntülerde (TTE), 3.5x9 cm boyutlarında yalancı yalancı anevrizma. anevrizma. Şekil 3. Kardiyak bilgisayarlı tomografi. Fig. Transthoracic echocardiography Fig 2. False aneurysm in parasternal long (TTE), false aneurysm 3.5x9 cm in size. axis view. Fig 3. Cardiac computed tomography. E [P-003 devamı] [P-003 continued] Şekil 4. Kardiyak bilgisayarlı tomografi. Şekil 5. Üç boyutlu ekokardiyografi ile yalancı anevrizma boynu. Fig 4. Cardiac computed tomography. Fig 5. The neck of the false aneurysm in threedimensional echocardiography. Şekil 6. Üç boyutlu ekokardiyografi ile yalancı anevrizma boynu. Şekil 7. Üç boyutlu ekokardiyografide yalancı anevrizma içerisinde trombüs görünümü. Fig 6. The neck of the false aneurysm in three-dimensional echocardiography. Fig 7. Thrombus inside the false aneurysm in three-dimensional echocardiography. 92 Türk Kardiyol Dern Arş 2008, Suppl 2

3 Ekokardiyografi Echocardiography [P-004] Mitral yetmezliğinin kantifikasyonunda yeni bir teknik: Üç boyutlu ekokardiografi ile mitral yetmezliği vena kontrakta alanı ölçümü Türker Baran, Serdar Küçükoğlu 2 İstanbul Memorial Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul; 2 İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Mitral yetmezliğinin (MY) kalp hastalıklarında prognostik değeri vardır. Bu yüzden gerek prognozun saptanmasında gerekse tedavi stratejisinin belirlenmesinde MY nin kantifikasyonu önem taşır. Mitral yetmezliğine ait vena kontrakta genişliği (VKG) kantifikasyonda kullanılan değerli bir parametre olmakla beraber özellikle fonksiyonel MY de regürjitan orifisin simetrik olmaması, VKG nin MY nin gerçek değerini yansıtmayacak şekilde dar olarak ölçülmesine, apikal 2 ve 4 boşluk görüntülerde farklı sonuçların saptanmasına yol açabilir. Bu çalışmamızda amacımız, üç boyutlu ekokardiografi (3BE) ile MY nin vena kontrakta alanının (VKA) ölçülmesinin, VKG ölçümü tekniğine alternatif yöntem olarak diğer iki boyutlu ekokardiografi (2BE) MY kantifikasyon yöntemleri ile uyumlu olup olmadığının araştırılması idi. Çalışmaya (7 kadın, 7 erkek; ort. yaş 6±4) olan biri atriyum fibrilasyonunda geri kalanı sinüs ritminde olan toplam 24 hasta alındı. Ortalama sol atriyum çapları 4,5±0,6, sol ventrikül diyastolik çapları 6,±,0, sistolik çapları 4,9±,2, ejeksiyon fraksiyonları ise 43±4 olarak bulunan hastalara standart 2BE prob ile transtorasik ekokardiografi yapıldı. Mitral yetmezliği, mitral regürjitan akım alanının sol atriyum alanına oranı (MYA/SAA), VKG genişliği (cm) ve proksimal isovelosite surface metodu (PISA) ile hacımsal olarak kantifiye edildi. Ardından matriks faz ışınlı 3BE probe ile apikal 4 boşluk görüntüde MY regürjitan akımının renkli Doppler imajını da içerecek şekilde tam hacımlı görüntüsü kaydedildi. Bu görüntülerde MY nin en iyi görünmesi için gerekli açısal düzenlemeler yapıldı. Mitral yetmezliğinin en doğru düzlemsel alanının saptanması için akıma dik kesidi alındı ve alan ölçümü yapıldı. Üç boyutlu ekokardiografi ile saptanan MY VKA değerleri, MYA/SAA ile (r=0,53, p=0,008) ve PISA ile saptanan MY ile (r=0,65, p=0,00) uyumlu olarak saptanırken MY VKG ile ilişki bulunmadı (r=0,284). Öte yandan PISA ile saptanan MY hacmi ile VKA arasındaki uyum katsayısı, VKG ile arasındaki uyum katsayısından daha yüksek idi (r=0,65 e karşı 0,62). Başka bir saptamamız da PISA ile 40 ml nin üzerinde MY si olan olgularda, ortalama VKA nın 2,77±2, cm² olması idi. Sonuçta üç boyutlu ekokardiografi ile saptanan mitral yetmezliği vena kontrakta alanı ölçümünün, mitral yetmezliğinin derecelendirilmesinde kullanılabilecek yeni bir teknik olabileceği, belki de iki boyutlu ekokardiografi ile saptanan vena kontrakta genişliğinden daha doğru ölçümlerin yapılmasına imkan tanıyabileceği, ancak gerçek değerinin saptanması için iki boyutlu ekokardiografi dışında, gerçek hacımsal değerleri yansıtabilen farklı yöntemlerle karşılaştırılması gerektiği düşünüldü. [P-004] A new technique for quantifying mitral regurgitation: the measurement of vena contracta area of mitral regurgitation using three-dimensional echocardiography Türker Baran, Serdar Küçükoğlu 2 Department of Cardiology, İstanbul Memorial Hospital, İstanbul; 2 Department of Cardiology, Cardiology Institute, İstanbul University, İstanbul It is important to quantify mitral regurgitation (MR) because it is prognostic for the heart diseases. Though the measurement of the vena contracta width (VCW) is a valuable method for the degree of MR, underestimation or overestimation may occur due to the asymetry of MR orifice area, especially in functional MR. Our aim in this study was to investigate the degree of the correlation between the measurement of the vena contracta area (VCA) of MR via three dimensional echocardiography (3DE) with the other quantification methods using two dimensional echocardiography (2DE). The study population consisted of 24 patients, 7 females and 7 males, with a mean age of 6±4. All patients underwent standard 2DE transthoracic echocardiography and the MR volume by proximal isovelocity surface area (PISA) method, VCW and the ratio of the area of the regurgitant jet to left atrial area (RJ/LA)were obtained. Then with a matrix phase array 3DE probe, full volume recordings including colur flow images were obtained. After angulation for the best view of the regurgitant jet, the VCA was measured. Vena contracta area measurements using 3DE well correlated with the findings of RJ/LA (r 0,53, p 0,008) and PISA method (r 0,65, p 0,00) but it did not with the VCW (r 0,284). A higher correlation coefficient was found out between the VCA and PISA measurement of MR comparing the correlation between the VCW and the PISA method (r 0,65 versus 0,62). The mean VCA was found to be 2,77±2, cm² for the patients with 40 ml and higher MR with PISA method. In conclucion, we have thought that the measurement of vena contracta area of mitral regurgitation might be a feasible new technique of three dimensional echocardiography for quantifying mitral regurgitation. Further studies, especially head. [P-005] Permanent atriyal fibrilasyonun farklı etiyolojilerinde sol atriyal apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi Tayfun Şahin, Dilek Ural, Teoman Kılıç, Ulaş Bildirici, Güliz Kozdağ, Ayşen Ağaçdiken, Ertan Ural Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Amaç: Atriyal fibrilasyon (AF), tromboembolizm için farklı riskleri taşıyan değişik etiyolojilere bağlı olarak oluşmaktadır. Farklı etyolojilerin sol atriyal apendiks (SAA) fonksiyonları üzerine etkileri araştırılmamıştır. Bu çalışma, değişik etyolojiler altında gelişen AFʼda sol atriyal apendiks fonksiyonlarını araştırmak ve yeni doku Doppler görüntülme (TDI) tekniklerinden elde edilen bulgularla karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Sol atriyal apendiks fonksiyonu çeşitli etyolojilere sahip permanent AFʼli 87 hastada [mitral stenozlu 22 (%25), hipertansiyonlu 44 (%5) ve hipertiroidili 2 (%24) hasta] ve sinüs ritimli 23 hastada değerlendirildi. Sol atriyal apendiks alan değişimi, SAA'in PW-Doppler ve doku hızları ölçüldü. Spontan ekokontrast (SEK) veya trombus varlığı ve bunların LAA fonksiyonları ile ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: PW-Doppler ve TDI ile ölçülen SAA hızları mitral darlığı olan hastalarda en düşük, hipertiroidisi olanlarda en yüksek ölçüldü. Spontan ekokontrast 55 hastada ve trombus 23 hastada saptandı. Spontan ekokontrastın ciddiyeti ile ilişkili faktörler SAA alan değişiklik yüzdesi, PW-Doppler pik boşalma hızı ve TDI septal duvar downward hızıdır. Sol atriyal apendiks alan değişiklik yüzdesi ve PW-Doppler pik boşalma hızı belirgin olarak trombus varlığı ile ilişkiliydi (sırasıyla, OR=0.83, %95CI= , p=0.005 ve OR=0.85, %95 CI= , p=0.02). Sonuç: Sol atriyal apendiks fonksiyonu mitral stenozda en ciddi ve hipertiroidide en az bozulmuştur. Sol atriyal apendiks alan değişikliği ve PW-Doppler boşalma hızı SEK veya trombusu öngördürmede önemlidir. Buna rağmen TDI, SEK ve trombusu öngördürmede klasik metodlara üstün olmasa da, PW-Doppler hızlarına tamamlayıcı bilgi sağlamıştır. [P-005] Assessment of left atrial appendage function according to different etiologies of permanent atrial fibrillation Tayfun Şahin, Dilek Ural, Teoman Kılıç, Ulaş Bildirici, Güliz Kozdağ, Ayşen Ağaçdiken, Ertan Ural Department of Cardiology, Medicine Faculty of Kocaeli University, Kocaeli Background: Atrial fibrillation (AF) occurs due to various etiologies that carry different risks for thromboembolism. The effect of different etiologies on left atrial appendage (LAA) function has not been investigated. This study aimed to examine the LAA function in AF that occurred under various etiologies and to compare the findings with the novel tissue Doppler imaging (TDI) technique. Methods: LAA function was assessed in 87 patients with permanent AF under various etiologies [mitral stenosis in 22 (25%), hypertension in 44 (5%), and hyperthyroidism in 2 (24%) patients] and in 23 controls with sinus rhythm. LAA area change, PW-Doppler and tissue velocities of LAA were measured. Presence of SEC or thrombus and their relation to LAA function was evaluated. Results: LAA velocities measured with PW-Doppler and TDI were lowest in patients with mitral stenosis and highest in hyperthyroidism. SEC was detected in 55 and thrombi in 23 patients. Factors associated with the severity of SEC were the percentage of the LAA area change, PW-Doppler peak emptying velocity and TDI septal wall downward velocity. The percent of LAA area change and PW-Doppler peak emptying velocity were the significantly related factors for the presence of thrombi (OR=0.83, 95%CI= , p=0.005 and OR=0.85, 95% CI= , p=0.02, respectively). Conclusion: LAA function deteriorated most severely in mitral stenosis and least in hyperthyroidism. LAA area change and PW-Doppler emptying velocity were important predictors for SEC or thrombi. Although TDI was not superior to classical methods for predicting SEC and thrombi, it provided complementary data to PW-Doppler velocities. Türk Kardiyol Dern Arş 2008, Suppl 2 93

4 Ekokardiyografi Echocardiography [P-006] Sağ atriyal basıncın ekokardiografi ile invaziv olmayan tahmin edilmesinde farklı metodların karşılaştırılması Özlem Yıldırımtürk, Yelda Tayyareci, Aylin Tuğcu, Murat Şener, Funda Helvacıoğlu, Vedat Aytekin, İ C Cemşid Demiroğlu, Saide Aytekin İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Amaç: Sağ ventrikül diyastolik dolum basıncı, kardiyovasküler ve pulmoner hastalıkların hem prognozunun hem de tedavisinin değerlendirilmesinde klinik öneme sahiptir. Sağ atriyum basıncının (RAB) belirlenmesi, ekokardiyografik olarak pulmoner arter basıncının değerlendirilmesi için gereklidir. İnferior vena kava (IVK) çapı, inferior vena kava kollaps indeksi, erken triküspid akım velositesinin erken triküspid anüler diyastolik akım velositesinin oranı (E/E ) ve E/E üzerinden değerlendirme yapılan denklem ile RAB ları belirlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; invaziv yöntemle ölçülen RAB ları ile, değişik invaziv olmayan yöntemlerle elde edilen değerlerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Romatizmal mitral kapak hastalığı olan 36 hastada (%33.3 erkek, ort. yaş 58.7±.92) eş zamanlı ekokardiyografik değerlendirme ve sağ kalp kateterizasyonu uygulandı. İnferior vena kava çapı ve kollaps derecesi değerlendirildi. İnferior vena kava <2.0 cm ve >%50 kollaps mevcut ise RAB=5 mmhg, IVK <2.0 cm ise RAB=0 mmhg, >2.0 cm ve >%50 kollaps mevcut ise RAP= 5 mmhg, >2.0 cm ve <%50 kollaps mevcut ise RAP=20 mmhg olarak belirlendi. Ek olarak, E/E ve Sundereswan ve ark.nın önerdiği demklem [.76(E/E )-3.7] RAB ının hesaplanması için kullanıldı. Bulgular: Kateterde elde edilen RAB ile denklem üzerinden hesaplanan RAB arasında anlamlı ilişki saptanmadı (r=-0.06, p=0.538). Ancak, kateterde ölçülen RAB ile IVK çapı ve kollapsı üzerinden tahmin edilen RAB arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon mevcuttu (r=0.44, p<0.05). Alt grup analizlerinde, atriyal fibrilasyonu olan hastalar (n=6) değerlendirildiğinde E/E oranlarının (p=0.9) ve IVK çapı ve kollapsı üzerinden tahmin edilen RAB değerlerinin (p=0.4), kateterde ölçülen RAB arasında anlamlı ilişki olmadığı gözlendi. Sinüs ritminde olan hastalar değerlendirildiğinde ise, kateterde ölçülen RAB ile IVK çapına ve kolapsına ayanılarak tahmin edilen RAB değerleri arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu tespit edildi (r=0.60, p<0.05), (Şekil ). Sonuçlar: Özellikle sinüs ritminde olan hastalarda IVK çapı ve kollapsı RAB ını tahmin etmede daha kullanışlı bir parametre Şekil. Korelasyon analizi. olduğu düşünülmektedir. [P-006] Comparison of different noninvasive estimation methods of right atrial pressure by echocardiography Özlem Yıldırımtürk, Yelda Tayyareci, Aylin Tuğcu, Murat Şener, Funda Helvacıoğlu, Vedat Aytekin, İ C Cemşid Demiroğlu, Saide Aytekin Department of Cardiology, Florence Nightingale Hospital, İstanbul Bilim University, İstanbul Purpose: Right ventricular diastolic filling pressure has a clinical importance in both treatment and prognosis of cardiovascular and pulmonary diseases. Determination of right atrial pressure (RAP) is needed for echocardiographic estimation of pulmonary artery pressure. Inferior vena cava (IVC) size, caval collapse index, the ratio of early tricuspid inflow velocity (E) to early tricuspid annular diastolic flow velocity (E ) and formulation derived from E/E are currently used to evaluate estimated RAP. The aim of this study is to compare different noninvasive methods for estimating RAP with invasive method. Methods: Simultaneous echocardiographic evaluation and right heart catheterization were performed in 36 patients (33.3% men and mean age 58.7±.92) with rheumatic mitral valve disease. Determination of IVC size and degree of collapse evaluated and yielded a range of RAP; <2.0 cm with >50% collapse, RAP=5 mmhg; <2.0 cm with <50% RAP=0 mmhg; >2.0 cm with >50% collapse RAP=5 mmhg; >2.0 cm with <50% collapse RAP=20 mmhg. Additionally, the ratio of E/E and formulation [.76(E/E )-3.7] Sundereswaran et al. proposed were used to evaluate RAP. Results: The relation between catheter RAP and formulation was no significant (r=, p=0.657). However, there was a significant positive correlation between catheter RAP and the estimated RAP derived from IVC size and collapse (r=0.44, p<0.05). Furthermore in subgroup analysis, neither E/E (p=0.9) nor IVC size and collapse (p=0.4) correlated with catheter RAP in patients with atrial fibrillation (n=6). But, the linear correlation between catheter RAP and IVC size and collapse was significant (r=0.60, p<0.05) in patients with sinus rhythm (n=20), (Şekil ). Conclusions: IVC size and collapse is a more useful parameter Fig.. Correlation analysis. to predict RAP especially in patient with sius rhythm. [P-007] Akut miyokard infarktüslü hastalarda spironolaktonun uzun dönemde sol ventrikül remodellingi üzerine etkisi Mehmet Akif Vatankulu, Ahmet Bacaksız, Mehmet Kayrak, Fatih Koç, Selim Ayhan, Mehmet Yazıcı, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç: Bir çok çalışmada AMI sonrası gelişen sol ventrikül remodelling üzerine renin anjiotensin aldosteron blokajının etkili olduğu gösterilmiştir. Amacımız aldosteron blokajı yapan farklı dozlardaki spironolaktonun uzun dönem takipte sol ventrikül remodelling üzerine etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metod: STEMI nedeniyle erken dönemde revaskülarize edilen ve standart tedavi almakta (ACE İ, β-bloker, vs.) olan 86 hasta, spironolakton almayan, 2,5 mg alan ve 25 mg alan olmak üzere üç gruba randomize edildi. Spironolakton, hastalara ağrı başlangıcından sonra ilk 24 saat içinde verildi. Hastalara revaskülarizasyondan sonra ilk üç gün içerisinde ve altı ay sonra transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Apikal dört boşluk ve iki boşluk diyastol sonu ve sistol sonu volümler ve parasternal uzun pencereden çaplar ölçüldü (EDV, ESV, SVDSÇ, SVSSÇ). Simpson yöntemi ile apikal iki ve dört boşluktan ejeksiyon fraksiyonları hesaplandı. Sonuçlar student paired t testi ile hesaplanarak gruplar karşılaştırıldı. Bulgular: Altı ay sonunda 86 hastadan tekrar revaskülarize edilmeyen 30 hastaya kontrol transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Tedavi gruplarına bakılmadan altı ay sonra sadece apikal iki boşluktan alınan ESV (bazal 50±23; 6. ay 45±24, p=0,0), Skor indeksi (bazal,55±0,33; 6. ay,36±0,34, p<0.000) ve EF de (bazal 50±; 6. ay 52±0, p=0.005) anlamlı düzelme görüldü. Gruplar karşılaştırıldığında ise 25 mg spironolakton alan grupta apikal iki boşluktan alınan ESV (bazal 59,±29,4; 6. ay 50±30, p=0,04) ve EF de (bazal 48,9±0; 6. ay 52,7±0, p=0,02) anlamlı düzelme olduğu görüldü. Sonuçlar Tablo de gösterildi. Sonuç: Standart tedaviye eklenen farklı dozlardaki spironolaktonun, sol ventrikül volümleri ve skor indeksine ek katkı sağlamadığı görülmüştür. 25 mg spironolaktonun, diyastolik volümlerde düzelme sağlamamasına karşın, sistolik volümleri azalttığı ve EF de anlamlı artış sağladığı tespit edilmiştir. Sonuçta etkin doz (25 mg) spironolaktonun, sistol sonu volümler üzerinden sol ventrikül remodellingi üzerine olumlu etkileri olabilir. [P-007] The long-term effects of spiranolactone on left ventricular remodeling in patients with acute myocardial infarction Mehmet Akif Vatankulu, Ahmet Bacaksız, Mehmet Kayrak, Fatih Koç, Selim Ayhan, Mehmet Yazıcı, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök Department of Cardiology, Medicine Faculy of Selçuk University, Konya Tablo. Grup Grup 2 Grup 3 Bazal 6. ay p Bazal 6. ay p Bazal 6. ay p SVDSÇ (cm) 4.8± ± ± ± ± ± SVSSÇ(cm) 3.26± ± ± ± ± ± BEDV (cm 3 ) 99.4± ± ± ± ± ± BESV (cm 3 ) 50± ± ± ± ± ± EF (%) 50.4±.2 5.6± ± ± ± ± Skor indeksi.5±0.3.4± ±0.3.30± ± ± Grup : Spiranolakton almayanlar (n=50); Grup 2: 2.5 mg spiranolakton alanlar (n=40); Grup 3: 25 mg spiranolakton alanlar (n=40). 94 Türk Kardiyol Dern Arş 2008, Suppl 2

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

[P-048] [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma. Left atrial myxoma related to peripheral, and cerebral emboli

[P-048] [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma. Left atrial myxoma related to peripheral, and cerebral emboli Kardiyak görüntüleme Cardiac imaging [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma Mehmet Bülent Vatan, Mehmet Akif Çakar, Selçuk Atakay, Perihan Varım, Ercan Aydın, Saadet Demirtaş,

Detaylı

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology [P-08] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece Ankara

Detaylı

S-050 S-050. Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda intra ve interatriyal asenkroni

S-050 S-050. Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda intra ve interatriyal asenkroni Ekokardiyografi Echocardiography S-050 Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda intra ve interatriyal asenkroni Kamil Tuluce, Selcen Yakar Tülüce, Elnur Isayev, Filiz Ozerkan Ege Üniversitesi Tıp

Detaylı

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it [P-] Okside LDL reseptör- (Olr-) geni Utr C>T polimorfizminin koroner arter hastalığı ve hastalığın ciddiyet derecesiyle ilişkisi Ezgi Mert Yaşa, Oben Döven, İ.Türkay Özcan, Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 1, March 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması

Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470402 Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması Ayşe Sanem

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS 37 SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS S 0 Sepsis, TLR-, TLR-4 Gene Polymorphisms and mrna Expression Selcen Karakaş, Serpil Taheri, Kürşat Gündoğan 3, Ramazan Coşkun

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI T.C. Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI Tez Danışmanı: Doç Dr. Neşe ÇAM KARDİYOLOJİ

Detaylı

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY

STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY STRAİN / STRAİN RATE EKOKARDİYOGRAFİ STRAIN/STRAIN RATE ECHOCARDIOGRAPHY Enbiya Aksakal Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum Özet Longitudinal ve radyal fonksiyonların

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014

www.tndt.org Cilt / Volume: 23, No: 3, Ek Sayı / Supplement: 1, Eylül / September 2014 www.tndt.org Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı / Supplement:, Eylül / September 04 Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Official Journal of the Turkish Society of Nephrology Türk ISSN: 00-778 Türk Nefroloji

Detaylı

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi 228 Özgün Araflt rma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.79 Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma hastalarının uzun dönem izlemlerinde kalp işlevlerinin doku Doppler ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye 346 Dicle Tıp Dergisi / Dicle F. Medical C. Çevik Journal ve ark. Romatoid artritte kardiyak sempatovagal aktivite Cilt / Vol 37, No 4, 346-352 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Romatoid artritli hastalarda

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR.

AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR. T. C. DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AORT STENOZLU HASTALARDA SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARININ STRAİN VE STRAİN RATE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS H.MAVIOĞLU 1, N.UZUNCAN 2, R.R.BİLGİN 1, M.GEDIZLİOĞLU 1, İpek

Detaylı

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129 2015perinatal Kabul:Poster Toplam: 129 [PP-001] Influence of Maternal BMI on Sonographic Fetal Weight Estimation Prior to Scheduled Delivery Hüseyin Aksoy 1, Ülkü Aksoy 2, Özge Idem Karadağ 3, Burak Yücel

Detaylı

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher SINIF ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN WEB TABANLI VE BİREYSEL EĞİTİMİN TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ THE COST EFFECTIVENESS OF WEB-BASED AND INDIVIDUAL EDUCATION GIVEN TO PRIMARY SCHOOL

Detaylı