T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN ( ) Ankara, Aralık 2009

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ Amaç Kapsam Ġlke ve Değerlerimiz Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL KĠMLĠĞĠ YENĠDEN TANIMLAMA ve GELECEK VĠZYONU Misyon Vizyon III DÖNEMĠNDE GELĠġMELER Altyapı GeliĢmeleri ve Mekânsal Büyüme Akademik GeliĢmeler IV. DURUM ANALĠZĠ Akademik ve Ġdari Durum Analizi Kurumsal Algılama, Saygınlık ve Tercih SWOT Analizi V. KURUMSAL STRATEJĠLER Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirme Eğitim Programları AraĢtırma ve GeliĢtirme Teknolojik Kapasiteyi Güçlendirme Ġnsan Kaynakları Politikası ve Uygulama Kurumsal Ġklim, Kültürel Ortam Kurumsal Ġmaj ve Halkla ĠliĢkiler Sosyal ve Fiziksel Donatılar Mali Yapı ve Mali Disiplin.41 2

3 VI. KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERĠ Performans Alanı 1. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirme Performans Alanı 2. Eğitim Programları Performans Alanı 3. AraĢtırma ve GeliĢtirme Performans Alanı 4. Teknolojik Kapasiteyi Güçlendirme Performans Alanlı 5. Ġnsan Kaynakları Politikası ve Uygulama Performans Alanı 6. Kurumsal Ġklim ve Kültürel Ortam Performans Alanı 7. Kurumsal Ġmaj ve Halkla ĠliĢkiler Performans Alanı 8. Sosyal ve Fiziksel Donatılar Performans Alanı 9. Mali Yapı ve Mali Disiplin.49 VII. ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME

4 I. SUNUġ Üniversitelerin; sistemli ve denetimli bir biçimde; kendilerini nasıl tanımladıklarını, neleri hangi kadro ile yaptıklarını, niçin ve nasıl yaptıklarını, ulaşmayı öngördükleri hedefleri değerlendirerek şekillendirmeleri ve bunlara yönelik temel kararlar almaları ve öngörülen eylemleri gerçekleştirmeleri yadsınamaz. Başka deyişle bu süreç, stratejik planlamadır. Zira geleceği yönlendiren, bilim üreten, Ar-Ge yapan ve geleceğin lider kadrolarını yetiştiren üniversiteler kendi misyon ve vizyonlarını ortaya koyarak, yükseköğretim yeterlikleri, kalite güvencesi ve akreditasyon konularını içeren bir yaklaşımla kendi geleceklerini de öngörmek ve planlamak zorundadırlar yılında uygulamaya giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan önce, Üniversitemiz 8 ve 9. Kalkınma Planları ilke ve hedeflerini de dikkate alarak, sürekli gelişme hedefi çerçevesinde, stratejik plan hazırlayan ilk üniversitelerden birisi olmuştur. Bu amaçla, stratejik planlama ekibi oluşturarak, tüm paydaşların katılımı ile iç ve dış çevre analizlerine dayalı verilerle, stratejik planını yapmıştır dönemini kapsayan stratejik plan, bu kez dönemi için yeniden ele alınmış ve güncellenmiştir. Bu bağlamda; Geleceğe dair vizyon oluşturulması, Bu vizyona uygun amaçların ortaya konması, bunlara ulaşmayı sağlayacak hedef ve stratejilerin belirlenmesi, Ölçülebilir kriterler geliştirerek, performans izleme ve değerlendirmelerin yapılması şeklinde özetlenebilecek yeni stratejik planlama çalışması, esnek bir planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Sayıları 149 a ulaşan Türk üniversitelerinin bölgesinde önemli bir potansiyele ve dünyanın her yerinden öğrenci çekebilecek kapasiteye sahip olduklarına inananlardanız. O nedenle devlet ve vakıf üniversiteleri bir taraftan kendilerini daha ileriye götürücü politika uygulamalarını gerçekleştirirken, bir taraftan da bu potansiyellerini kullanarak daha fazla dışa açılmak zorundadırlar. Atılım Üniversitesi olarak; 21. yüzyılın sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiği, teknolojik gelişmelerin zaman ve mekan boyutunda hızla yayıldığı bir ortamda Türk üniversitelerinin açık, iyi tanımlanmış hedef ve stratejiler üreterek, dünya üniversiteleri olma yolunda hızla ilerlemeleri gerektiği görüşündeyiz. Bu bağlamda, iyi bir değişim yönetimiyle, uzmanlaşarak, standartları koruyarak (kalite, akreditasyon v.b.) etkili bir eşgüdümle, dünya yükseköğretim pastasından daha fazla pay alarak, bölge ve dünyaya daha fazla açılarak bunu gerçekleştirmeliyiz. Üniversitemizin, bu bağlamda, bölgesinin yükseköğretim kurumu olma yanında, ulusal etkili üniversite hedefi ile beraber küresel üniversite olma hedefi de, vizyonumuz içinde yer almaktadır. 4

5 Atılım Üniversitesi nin stratejik tercihleri arasında disiplinlerarası araştırma projelerinin yaygınlaştırılması da bulunmaktadır. Nitekim mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında disiplinlerarası iki doktora programı açarak bu konuda kararlılığını göstermiştir. Böylece Ar-Ge çalışmaları ile farklı disiplinlerin birbirlerinden farklı olarak, ancak birbirlerini tamamlayıcı biçimde çalışmalarına olanak tanınmış olacaktır. Yenilikçi, gelişmeleri izleyen, kendisini sürekli geliştiren ve konuşan üniversite ilkesi ile; dönemi stratejik planın, Üniversitemizin yukarıda kısaca özetlediğimiz hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacağına inanıyoruz. Prof.Dr. Ġsmail BĠRCAN Rektör Yard. Stratejik Plan Hz.Grb.BĢk. Prof.Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU Rektör 5

6 1.1. Amaç Stratejik Plan; Atılım Üniversitesi nin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), danışmanlık, üretim süreçleri, topluma hizmet kalitesinde sürekliliğin gerçekleştirilmesi, yükseköğretimde yeni gelişmeleri izleyerek, değişime uyum sağlayabilmesi ve gelecek hedeflerini belirlemesi amacı ile hazırlanmıştır. Stratejik Plan, Üniversitemizin dönemindeki faaliyetlerini tanımlamak ve yönlendirmek üzere, uzun erişimli hedefler de dikkate alınarak ortaya konmuştur. Stratejik Plan bir yol haritası olarak; Atılım Üniversitesi nin misyon ve vizyonu çerçevesinde, stratejik hedeflerini koymak, kurumsal stratejilerini geliştirmek, kurumsal performans göstergelerini oluşturmak, izleme ve değerlendirme yapmak amacı ile hazırlanmıştır Kapsam Atılım Üniversitesi Stratejik Planı; Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri ile gelecek dönemde açılacak yeni akademik birimlerinin gelişme ve dışa açılma potansiyelini de dikkate alarak, tüm strateji ve hedeflerini kapsayacak biçimde, Üniversitemizin gelmek istediği yeri bir bütünlük içinde ele almaktadır. Diğer yandan, her akademik ve idari birim ile araştırma ve uygulama merkezleri Üniversitemizin genel amaç, ilke, hedef ve stratejileri çerçevesinde münferiden kendi hedef ve önceliklerini belirlemişlerdir. Öngörülen hedef ve stratejiler ayrıca, ADEK Yıl Sonu Faaliyet Raporları ve periyodik olarak gerçekleştirilen performans izleme çalışmaları ile izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Stratejik Planlar; amaç, misyon, vizyon, hedef ve stratejileri ve bunlara ulaşmak için değişmesi gereken unsurları belirleyen ve ayrıntıya inmeyen, gelişmeler karşısında sürekli revize edilen dokümanlardır. Stratejik Planlar; ayrıca, birimler arasında güçleri birleştirmeye, kurumların sürekli güçlü kalmalarını sağlayan süreçleri ortaya koyan, genelde sayfadan oluşan dokümanlardır. Bir yol haritası, ulaşılmak istenen hedeflere yönelik amaçları ve yöntemi belirleyen belgelerdir. O nedenle strateji ve öngörülen hedeflere ulaşılması, stratejik planın eylem planları ile desteklenmesi ve sonuca ulaşılması gerekir Stratejik Planı, 2006 yılında yürürlüğe giren ve yıllarını kapsayan Stratejik Planı nın izleme ve değerlendirme sonuçlarını da içeren gelişmeler bölümünü de kapsamaktadır Ġlke ve Değerlerimiz: Atılım Nasıl Bir Üniversite Olmayı Öngörmektedir? Dünyadaki hızlı değişme ve gelişmeler karşısında üniversiteler de köklü değişimlere uğramaktadırlar. Küreselleşme, diğer iç ve dış etkenler, yükseköğretimin uluslararasılaşması v.b. gibi birden çok unsur bu değişime etki etmektedir. Diğer yandan, disiplinler arası araştırma ve ortak işbirliklerinin, ortak projelerin sayısının artması, yeni finansman seçeneklerinin ortaya çıkması (fonlar v.b.), teknoloji odaklı ulusal ve uluslar üstü firmalarda Ar-Ge konusunda üniversitelerin daha fazla işbirliği olanakları aramaları, yüksek standartlı üniversitelerin öne çıkmasını ve rekabette önemli rol üstlenmelerini sağlamıştır. Bu nedenle, 3. kuşak üniversite, önem kazanmış, böylece, akademik araştırmalarla, firmalarca gerçekleştirilen endüstriyel 6

7 araştırmaların, geçmişte ayrı ayrı olan yapıları, giderek işbirliğine dayalı, birlikte çalışmaya dönüşmüştür. Diğer yandan; Araştırma maliyetlerinin yüksekliğinin, nitelikli üniversiteleri yeni kaynaklar bulmaya zorlaması, Teknoloji şirketlerinin temel araştırmaları giderek daha fazla oranda dış kuruluşlara yaptırmaları, Yükseköğretimde uluslararasılaşma sonucu; akademik eğitim ve endüstriyel araştırmalarda görülen ve giderek artan büyük rekabet, Bilgi ekonomisinin etkinliğinin artması, Yukarıda değindiğimiz, disiplinlinlerarası çalışmaların baş döndürücü hızla artması, (Wissema, 2009) Yükseköğretimde her alanda uzmanlaşma ve gerek kamu gerekse özel sektörün kendi yetenekli (kompetans) merkezlerini oluşturmak yerine üniversitelerde var olan kapasiteleri kullanma yönündeki eğilimleri, Standartlaşma, kalite odaklı yükseköğretim süreçlerinin gelişmesi ve eşgüdümün artması, Bağımsız araştırma kurumlarının yükselişi, 3. kuşak üniversitelerin başlıca itici güçleri olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir yükseköğretim ortamında, 94 devlet ve 45 vakıf üniversitesi olarak Türk üniversiteleri, gelecek öngörülerini, ortak akıl ile; net, ulaşılabilir, rekabet edebilir, kalite ve performans göstergelerine odaklanmış biçimde; araştıran, sorgulayan,ulusal ve evrensel değerlerle donatılmış nitelikli bireyler yetiştirme işlevini, ancak dünya üniversiteleri ile yarışarak, gerekli olan akademik ve yönetsel altyapı ve ortamı oluşturmak suretiyle gerçekleştirebileceklerdir. Nitekim, toplam 3,5 milyonu bulan öğrenci sayısı ve 100,000 e yaklaşan öğretim elemanı sayısı ile yayın sıralamasında dünyada ilk 19. sırada yer alan Türk üniversiteleri, önemli bir yükseköğretim ve araştırma altyapısına sahiptir. Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilememekte ve üniversiteler yabancı öğrenciler için bir çekim merkezi konumunda olamamaktadırlar. O nedenle, 3. kuşak üniversite değişkenlerini dikkate alan ve üniversitelerimizi geleceğe hazırlayan bir değişim platformu mutlaka ortaya konmalı ve bu açılım desteklenmelidir. Bu çerçevede Atılım Üniversitesi olarak biz; Topluma üstün değerler sunan, Bilimsel üretimi destekleyip özendiren, AraĢtırmacı, yenilikçi, öğrenci odaklı eğitim yapan, Toplumsal geliģmelere duyarlı, tartıģan, Takım ruhu içinde çalıģan, DeğiĢimi izleyen değil, yöneten, Kurumsal sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, Yetki ve sorumlulukları paylaģan, Ġç ve dıģ paydaģlarıyla etkili bir iletiģim içinde olan, 7

8 Bilgiyi ve bilgi üretimini iyi yöneten, Her düzeyde ortak aklın iģe koģulduğu, Yaratıcılığa, tasarımı öne çıkaran, tasarımı üretime de dönüģtüren, Yerel değerleri, küresel ölçekte standartlaģtıran, Çevreci ve çevre sorunlarına çözüm arayan (karbon ayak izi), Kaynaklarını, nitelikli eğitim, araģtırma ve geliģtirme odaklı olarak etkin kullanan, Ġçeride ve dıģarıda yeni yükseköğretim kurumları oluģumuna katkı veren, kuran, destek veren, Etik kurallara uyan, ÇalıĢanlarımızın ve öğrencilerimizin kariyer geliģimlerini sağlayan, Disiplinler arası çalıģmaları öne çıkaran, Yeni finansman kaynakları yaratan, Saygın, konuģan, toplum sorunlarını araģtıran, çözümler üreten, Karbon ayak izi küçülen, (*) Sonuçları kamuoyu ile paylaģan, AyrıĢmaların, çatıģmaların karģısında bilimsel doğruların ve nesnelliğin tarafı olan, Katılımcı ve liderlik özellikleri olan bireyler yetiģtiren, Proje üreten ve Türk üniversiteleri sıralamasında ilk 10 da yer alan bir üniversite olmak, ilke ve hedefimizdir. (*) Karbon ayak izi: birim CO cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan ² faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsünü ifade etmektedir. 8

9 1.4. Stratejik Planlama Ekibi Atılım Üniversitesi Stratejik Planlama Yürütme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. Yalçın Zaim Zerlin Kılıçoğlu Prof.Dr.Abdurrahim Özgenoğlu Prof.Dr.İhsan Tarakçıoğlu Prof.Dr.İsmail Bircan Prof.Dr.Gülhan Özbayoğlu Prof.Dr.Halil Ülker Prof.Dr.Oya Batum Menteşe Prof.Dr. Nami Çağan Prof.Dr. Yüksel Bingöl A.Aziz Şeren Prof.Dr.İbrahim Akman Doç.Dr. Mete Törüner Yard.Doç.Dr. Gül Güneş Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelli Heyet Üyesi Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı İşletme Fakültesi Dekanı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Hukuk Fakültesi Dekan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Genel Sekreter Fen Bilimler Enstitüsü Müdürü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Meslek Yüksekokulu Müdürü Stratejik Plan ( ) çalışmaları, aşağıdaki üyelerden oluşan akademisyen bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda ( ) Dönemi Stratejik Planı(*) esas alınmış, çalışmalar güncellenmiş ve yeni hedef ve stratejiler geliştirilmiştir. Stratejik Plan Hazırlama Grubu: Prof.Dr. İsmail Bircan Yard. Doç.Dr. Poyraz Gürson Yard.Doç.Dr. Hakan Tora Kürşat Demirutku Dr. Hilal Çelik Serdar Hızır Rektör Yard. SPHG Başkanı İşletme Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hazırlık Okulu Hukuk Fakültesi (*) Dönemini kapsayan Stratejik Plan; Prof.Dr. Fevzi Uluğ, Prof.Dr. İsmail Bircan, Yard.Doç.Dr. Ruşen Öktem, Yard.Doç.Dr. Uğur Yüksel, Yard.Doç.Dr. Emre Toros. Öğ. Gör. Özlem Şahin Demirbilek ve Ok. Hilal Çelik ten oluşan ekip tarafından hazırlanmıştır. 9

10 II. KURUMSAL KĠMLĠĞĠ YENĠDEN TANIMLAMA ve GELECEK VĠZYONU 2.1. Kurumsal Misyonumuz Misyonumuz; toplumsal duyarlılık anlayıģı içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiģtirmektir. Misyon BileĢenleri a. Toplumsal Duyarlılık Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda kendisini gösteren sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel tabanlı değişimler ile bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin yakından izlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması gereği vurgulanmaktadır. b. Bilgiyi Üretme ve Kullanmada Performansı Yüksek Alan Yaratmak Bilimsel bilgiye ulaşma ve bunu yeniden üreterek uygulama alanına aktarma ve yaygınlaştırmada sinerji yaratma güç ve yeteneğine sahip proaktif bir üniversite olma özelliği dile getirilmektedir. c. Ulusal ve Evrensel Donanıma Sahip Nitelikli Bireyler YetiĢtirmek Yaratılmış olan kendine özgü bilimsel çevre ve burada açığa çıkan yüksek etkililikle; hem istihdam piyasası koşullarına uygun hem de sosyo-kültürel ve psiko-sosyal anlamda ulusal ve evrensel değerleri birbiriyle örtüştürebilen özellikte, üstün donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi rolü anlatılmaktadır. Evrensel donanım bağlamında, bu değerlere yatkınlık, bunları önemseme ve bunlarla yoğrulma, özellikle AB süreci ve küreselleşme gerekleri açısından öne çıkarılmaktır Kurumsal Vizyonumuz Vizyonumuz; özgün bilimsel çalıģmalarda adı olan, nitelikli ve yetkin bireyler yetiģtiren, geleceğe iz bırakan bir üniversite olmaktır. Vizyon BileĢenleri a. Özgün Bilimsel ÇalıĢmalarda Adı Olmak Her şeyden önce, üniversite; bilgiyi toplayan analiz edip yeniden üreten ve yayan bir sosyal kurumdur. Bilimsel seçkinlik, üniversitenin vazgeçilmezidir. Onun yolu da bilgi üretimine katkı sağlamaktan geçer. Üniversiteyi diğer yükseköğretim kurumlarından ayıran temel özellik de budur. Bu anlamda Atılım Üniversitesi nin bilgi üretiminde öne çıkacak bir anlayışı benimseyerek, bilim dünyasındaki konumunu daha çok güçlendirmesi öngörülmektedir. 10

11 b. Nitelikli ve Yetkin Bireyler YetiĢtirmek İş dünyasının istemlerine ayak uyduramayan bir yetiştirme sistemi yaşayamaz. İstihdam yaratan alanların yakından izlenmesi ve buna göre öğretim programlarının güncel kılınması rekabetçi bir üniversite olmanın koşulları arasındadır. Çevresinde olup bitenlere duyarlı, sorun çözme becerisi gelişmiş, üst düzeyde analiz ve yorumlama yeteneğine sahip, çevresiyle barışık, işbirliği ve paylaşma kültürüne sahip, iletişim gücü yüksek bireylerin yetiştirilmesi çağdaş toplumun ayrılmazlarıdır. Atılım Üniversitesi gerek dinamik öğretim programları, gerekse yaratmaya soyunduğu sosyal ve kültürel iklim ortamıyla, çağdaş toplumun yapıcı ve üretken üyelerini yetiştirmeye yönelmektedir. c. Geleceği Ġz Bırakan Bir Üniversite Olmak Atılım Üniversitesi misyonuyla uyumlu olarak gerek bilim dünyasına yapacağı katkılar, gerekse yetiştireceği yüksek donanıma sahip nitelikli öğrenciler ile iş piyasasında mezunlarına kolaylıkla yer açabilen bir üniversite olma iddiasındadır. III DÖNEMĠNDE GELĠġMELER Üniversitemiz Stratejik Planın uygulandığı 4 yıllık dönemde ( ) önemli gelişme ve değişimler göstermiştir. Öngördüğü ilke, hedef ve stratejileri gerçekleştirme sürecine hızla girmiş, Üniversitemizin üst yönetimi olan Mütevelli Heyet Başkanlığının vizyonu, hedefleri ve yol göstericiliğinde önemli adımlar gerçekleştirmiştir Altyapıda GeliĢmeler ve Mekânsal Büyüme Üniversitemiz, Ankara/İncek te 250 dönüm arazi üzerine kurulmuş, büyümeye müsait bir yerleşkeye sahiptir. Bu dönemde gerçekleştirilen altyapı gelişmeleri ve mekânsal büyüme şöyledir: m² olan kapalı alan kapasitesi, inşaatları tamamlanan, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi (C Blok), ve Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte yaklaşık m² ye çıkarılmıştır. Halen Hukuk Fakültesi (yeni bina) ve Mühendislik Fakültesi (B Blok) inşaatları sürmektedir yılında Kütüphane ve Amfitiyatro inşaatlarının tamamlanması planlanmıştır. Çevre düzenlemesi çalışmaları hızlandırılmış ve yaklaşık ağaç dikilmiştir yılında 20 olan bölüm sayısı 2009 yılında 33 ye çıkarılmıştır. Aynı dönemde 2438 olan öğrenci sayısı yüzde 55 artarak, 2009 yılında 5364 e ulaşmıştır.(bu öğrencilerin 607 si yüksek lisans, 49 u ise doktora öğrencisidir) 272 olan akademik personel sayısı yüzde 35 artarak, 378 kişiye ulaşmıştır. Üniversitemizi toplam laboratuvar sayısı 38 iken 56 ya ulaşmış ve ayrıca 6 adet atölye hizmete girmiştir. Bu dönemde, akademik ve idari personelin kullanımına verilen masa üstü bilgisayarlar Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından Öğretim Üyesi Özalp Tozan yönetiminde üretilmiştir yılında 4 olan fakülte sayısı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin kurulması ile 5 e çıkarılmıştır. 11

12 3.2. Akademik GeliĢmeler ve Çıktılar Üniversitemiz söz konusu dönemde; yaklaşık 2200 mezun vermiş, mezunlarımızın büyük bölümü, özel sektörde, işletme, adalet hizmetleri, inşaat ve mühendislik alanlarında, bankacılık sektöründe ve ayrıca kamu kurumlarında istihdam edilmiş, bir bölümü de kendi aile şirketlerinde çalışmaya başlamışlardır. Ayrıca bir grup mezunlarımız da kendi işlerini kurarak, yeni istihdam olanakları yaratmışlardır. Üniversitemiz, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında (SSCI+SCI-EXPANDED) indekslerine giren kişi başına yayın sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 7. sırada yer almıştır yılında 9. sırada yer almış, tarihi itibariyle de 2009 yılında 8. sıraya yükselmiştir. Görüldüğü gibi toplan 45 vakıf üniversitesi arasında ilk 10 içinde yer alma konumunda süreklilik sağlamıştır. ( ) Üniversitemiz, her yıl YÖK Denetleme Kurulu nun akademik ve idari mevzuat denetiminden geçmektedir. ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitelerinden erken yaşlarda emekli olmuş deneyimli öğretim üyeleri ile yurtdışından doktora derecesi almış genç ve dinamik yeni öğretim üyeleri istihdamı sürdürülmüştür. Kütüphanedeki yayın sayısı e ulaşmıştır. Ders kitapları dışında yayın sayısında önemli artışlar gerçekleştirilmiştir. Bunların en önemlileri arasında, Şanlıurfa tarihini anlatan EDESSA ile 2023 Vizyonu Konferansları çerçevesinde yapılan yükseköğretim sorunlarını ve çözüm önerilerini çok taraflı katılımcı bir yaklaşımla ele alan seri kitaplar bulunmaktadır. Üniversitemiz, üretime önem veren yükseköğretim kuruluşu olarak Mühendislik Fakültesi bünyesinde özgün güneş arabası modelini üretmiş ve söz konusu dönemde katıldığı yarışlarda ve 7. lik elde ederek teknoloji üretimine de verdiği önemi göstermiştir. Erasmus kapsamında 13 olan ikili anlaşmalı yabancı üniversite sayısı 34 e çıkarılmış ve değişim programlarından yararlanan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısı artırılmıştır. DPT Projesi kapsamında 7.8 milyar TL lik Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi kurulmuştur. Sanayi ile işbirliği içinde metal şekillendirmede bir cazibe merkezi olması amaçlanmış, sanayi temsilcilerinden ve akademisyenlerden 17 kişilik bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu türdeki bir Ar-Ge Merkezi Türkiye de bir ilk olmuştur. Çok sayıda, akademisyenimiz yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kongre, konferans, sempozyuma katılarak bildiri sunmuşlar ve bir akademisyenimiz TUBA 2009 ödülü almıştır. Üniversitemizce halen, AB, DPT, TUBİTAK ve KOBİ fonlarından desteklenen 10 proje yürütülmektedir. Yine aynı dönemde üç doktora programı açılmıştır. 1. Disiplinlerarası Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Doktora Programı (Fen Bil. Ens.) 2. Politik Ekonomi Doktora Programı (Sosyal Bil. Ens.) 3. İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı (Sosyal Bil. Ens.) 12

13 İlk iki doktora programı özel öğrenciler dahil olmak üzere 49 öğrenci ile programlarına devam etmekte olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı önümüzdeki dönem öğrenci alacaktır. Aynı dönemde 5 olan araştırma ve uygulama merkezlerine ek olarak; Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Elektro Erozyon ile İzleme Teknoloji Araştırma Merkezi Anaokulundan üniversiteye, Eğitim, Bilim ve Sosyal Sorumluluk projeleri başlatılmış, Eğlenceli Bilim Merkezi nde bu amaçla çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından yaklaşık 1000 öğrenci ve 40 ortaöğretim kurumu öğretmenine eğitim verilmiştir. Lisansüstü Programları sayısı 18 iken, 25 e çıkarılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde ilgili Rektör Yard. Başkanlığında ADEK Kurulu oluşturulmuş Kurulun hazırladığı döneminde yıllık değerlendirme raporları hazırlayarak Yüksek Öğretim Kurulu na sunulmuştur. Üniversitemiz Bologna Süreci çerçevesinde Erasmus Mundus Programına dahil olan 4 Türk üniversitesinden birisi olmuştur. (2009) Öğrenci memnuniyetinin çok yüksek çıktığı eğitim kalitesi konusunda, aynı dönemde kalite geliştirme ve performans değerlendirme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla İnsan Kaynakları Birimimiz tarafından araştırma görevlileri, diğer akademik ve idari personele yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Diğer yandan öğrenci memnuniyetinin az olduğu, sosyal ortamların iyileştirilmesi çalışmaları, öngörülen stratejik hedefler çerçevesinde sürdürülmüştür. Bu amaçla, İşletme Fakültesi bünyesinde kafeterya ve diğer sosyal tesisler açılmıştır. Hazırlık Okuluna yeni kat çıkılarak eğitim-öğretim ve sosyal amaçlı mekânsal büyüme sağlanmıştır. 13

14 IV. DURUM ANALĠZĠ 4.1. Akademik ve Ġdari Durum Analizi Atılım Üniversitesi, beş fakülte, iki enstitü ile dokuz araştırma ve uygulama merkezi, bir sürekli eğitim merkezi ve bir danışma merkezi ile ayrıca uzaktan eğitim ön lisans ve yüksek lisans programlarını bünyesinde barındıran bir Uzaktan Eğitim Koordinasyon Biriminden oluşmaktadır. Fakülteler ise; Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dir. Çizelge 2.1 üniversitedeki akademik birimleri göstermektedir. Çizelge 2.1 Akademik Birimler Fakülteler Mühendislik Fakültesi İşletme Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi Bölümler Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, İmalat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İşletme Bölümü(İngilizce) İşletme Bölümü(Türkçe) İktisat Bölümü (İngilizce), İktisat Bölümü(Türkçe) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü Turizm İşletmeciliği Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Matematik Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Psikoloji Bölümü - 14

15 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Hazırlık Okulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Servis Dersleri Koordinatörlükleri/Bölümleri Meslek Yüksek Okulu/Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Grafik Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mimarlık Bölümü İngilizce, Seçmeli İkinci Yabancı Diller Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Yabancı Diller Bölümü Fizik Dersleri Koordinatörlüğü Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiBölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Bölümü Araştırma ve Uygulama Merkezleri/Birimleri Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri Koordinatörlüğü (ARGEDA) Akademik Yazım Danışma Merkezi Elektro Erozyonla İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EeTAM) Eğlenceli Bilim Merkezi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Performans Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (RoTAM) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Lojistik Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim Merkezi 15

16 İngilizce eğitim ve öğretimin yapıldığı Üniversitemizde, yabancı dil eğitimi, Hazırlık Okulu tarafından verilmektedir. Ayrıca, Çizelge 2.1 de gösterildiği gibi, bazı bölüm ve programlarda Türkçe eğitim yapılmaktadır. Üniversitede servis dersi olarak adlandırılan dersler, kurulan bölümler ve koordinatörlükler üzerinden yürütülmektedir. Atılım Üniversitesi bilgi merkezi, gelişmekte olan bir kütüphane kimliğindedir. Bilgiye erişim düzeyi açısından Üniversite Kütüphanesinin mevcut durumu Çizelge 2.2 de verilmektedir. Çizelge 2.2 Kütüphane Merkezi Bilgi EriĢim Yeterlik Durumu Kitap Sayısı (Basılı-Elektronik) Basılı Kitap Sayısı E-kitap Sayısı Süreli Yayın Sayısı Basılı Süreli Yayın Sayısı E-Süreli Yayın Sayısı Elektronik Kitap 942 Veri Tabanı 14 Kaynak: Atılım Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü Yaklaşık toplam kapalı alanı m 2 olan Atılım Üniversitesi nde öğrenci başına düşen kapalı alan yaklaşık 10 m 2 dir. Ayrıca Üniversite de 56 laboratuvar ve 6 atölye bulunmaktadır. Eğitim ve araştırma laboratuvarlarının dökümü Çizelge 2.3 de verilmektedir. 16

17 Çizelge 2.3 Eğitim ve AraĢtırma Laboratuvarları 1. Genel Bilgisayar Laboratuvarı 2. İleri Elektronik Laboratuvarı 3. Isıl İşlem Laboratuvarı 4. Süper İletken Hazırlama ve İnceleme Laboratuvarı 5. Mikro İşlemci ve Sinyal İşleme Laboratuvarı 6. Malzeme Karakterizayon Laboratuvarı 7. Yarı İletken Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı 8. İmalat Laboratuvarı 9. Döküm Laboratuvarı 10. İşletim Sistemleri Laboratuvarı 13. Multimedia ve Web Development Laboratuvarı 11. Sembolik Manipülasyon Laboratuarı 14. Mekatronik Prototip Tasarım ve Üretim Laboratuvarı 12. Mini /Mikro Makine/Robot Laboratuvarı 15. Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı 16. Ergonomi Laboratuvarı 17. Mekatronik Sistemler Laboratuvarı 18. Yapı Malzeme Laboratuvarı 19. Network Laboratuvarı 20. Robotik Laboratuvarları 21. Simülasyon Laboratuvarı 22. Bilişim Sistemleri Laboratuvarı 23. Hidrolik ve Pnömatik Sistemler Laboratuvarı 24. GIS ve Topografya Laboratuvarı 25. Kaya Mekaniği Laboratuvarı 26. EDM, Mikro EDM ve Mikro İşleme Laboratuvarı 28. Fizik Mekanik Laboratuvarı 29. Malzeme Mühendisliği Metalografi Laboratuarı 31. Genel Fizik Laboratuvarı 32. Malzeme Mühendisliği Mekanik Deney Laboratuvarı 27. Zemin Mekaniği Laboratuvarları 30. Asfalt Karayolu Malzemleri Laboratuvarı 33. Genel Kimya Öğrenci Laboratuvarı 34. Fizik Elektromagnetik Laboratuvarı 37. Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı Yönetim Sistemleri Mühendisliği Laboratuvarı 35. Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarları 38. Mekatronik Tasarım ve Üretim Laboratuvarı 40. Biyo-mimetik Tasarım Laboratuvarı 36. Elektrokimya ve Elektropolimerizasyon Araştırma Laboratuvarı 39. Anorganik ve Organik Kimya Sentez Araştırma Laboratuvarı 42. Biyokimya ve Biyoanorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı Temel elektronik ve Sayısal Sistemler Laboratuvarı 43. RF Laboratuvarı 44. PC Laboratuvarı I. 45. PC Laboratuvarı II. 46. PC Laboratuvarı III. 48. Klinik Laboratuvarı 49. PC Laboratuvarı 50. PC Laboratuvarı V. 51. Fizik Laboratuvarı I IV. 52. Fizik Labıoratuvarı 53. Multimedya 54. GS Laboratuvarı Laboratuvarı 5. Simultane Laboratuvarı 56. Multimedya Laboratuvarı 17

18 Üniversitenin idari yapısı Çizelge 2.4.a ve Çizelge 2.4.b de belirtilmektedir. Çizelge 2.4.a Ġdari Yapı TeĢkilat ġeması MÜTEVELLİ HEYETİ SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YRD. GENEL SEKRETER REKTÖR YRD. GENEL SEKRETER YARDIMCISI Rektörlüğe Bağlı Birimler(Akademik) - Araştırma ve Uygulama Merkezleri - Koordinatörlükler /Bölümler - Anaokulundan Üniversiteye Eğitim, Bilim, ve Sosyal Sorumluluk Projeleri (Eğlenceli Bilim Merkezi) - İngilizce Hazırlık Okulu - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (Ön lisans ve Yüksek lisans programları ) Rektörlüğe bağlı idari yapılanma birimleri ise Çizelge 2.4.b de verilmiştir. 18

19 2.4.b. Rektörlüğe Bağlı Birimler SENATO REKTÖR YÖNETĠM KURULU REKTÖR YRD. GENEL SEKRETER REKTÖR YRD. GENEL SEKRETER YARDIMCISI Hukuk Müşavirliği Yapı İşleri ve Tenik Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Akad.Per. İşl. Müd. İdari Per. İş. Müd. Tahakkuk Müd. Satınalma Müd. Güv. Ve Kor.Müd. Haberleşme ve Ulaş.Md. İç Hiz. Md. Yazılım İş. Müd. Bilişm Tek. Müd. Bilişim Ser. Müd. Tanıtım Müd. Halk. İliş. Müd. Yapı İşleri Müd. Teknik İşler Müd. Not İşleri Müd. Öğrenci İşleri Müd. Kültür İş. Müd. Sağlık İş. Müd. Spor İş. Müd. Bütçe ve Performans Md. Muhasebe ve Kesin Hesap Md. Programlama ve İç Kontrol Md. Strateji Planlama Md. Teknik Hiz. Müd.. Kullanıcı. Hiz. Müd. 19 Fakülte Sekreterliği Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri Birimi Kariyer Planlama ve Mezunları İzleme İş. Birimi Enstitü Sekreterliği Yüksekokul Sekreterliği

20 Çizelge 2.4.c Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler Hukuk Müşavirliği Fakülte Sekreterliği Enstitü Sekreterliği Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği İşleri Müdürlüğü Kariyer Planlama ve Mezunları İzleme İşleri Müdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü Teknik İşler Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Akademik Personel İşleri Müdürlüğü İdari Personel İşleri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Not İşleri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Müdürlüğü İdari-Mali İşler Daire Başkanlığı Tahakkuk Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Haberleşme ve Ulaştırma Müdürlüğü İç Hizmetler Müdürlüğü Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Bşk. Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım İşleri Müdürlüğü Bilişim Teknik Müdürlüğü Bilişim Servis Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Müdürlüğü Haber ve Ulaştırma İşleri Müdürlüğü Programlama ve İç Kontrol Müdürlüğü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Bşk. Strateji Planlama Müdürlüğü Tanıtım Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk Teknik Hizmetler Müdürlüğü Kullanıcı Hizmetleri Müdürlüğü Atılım Üniversitesi kuruluşundan itibaren, öğrenci sayısı, akademik ve idari personel açısından hızlı sayılabilecek bir gelişim göstermiştir. Çizelge 2.5 akademik personel dağılımını göstermektedir. 20

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı