T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Gülendem BALCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2007

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Gülendem BALCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2007

3 ii JÜRİ ÜYELERİ ONAY SAYFASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu çalışma, jürimiz tarafından İlköğretim Ana Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT (Danışman) Üye Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY Üye Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım.././. Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ Enstitü Müdürü

4 iii ÖZET İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Gülendem BALCI Yüksek Lisans Tezi, İlköğretim Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT Eylül 2007, 138 Sayfa Bu çalışmada, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin bilişsel farkındalık beceri düzeyleriyle problem çözme beceri düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Adana ili Seyhan ilçesinde bulunan dört ilköğretim okulunda yapılmıştır. Araştırma 127 kız ve 142 erkek olmak üzere toplam 269 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, bilişsel farkındalık beceri düzeylerini belirlemek için araştırmacı tarafından uyarlanarak geliştirilen Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği ve problem çözme düzeylerini saptamak için araştırmacı tarafından geliştirilen Problem Çözme Beceri Testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik paket programıyla değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin bilişsel farkındalık beceri düzeyleri ile problem çözme beceri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, bilişsel farkındalık beceri düzeyleri ve problem çözme başarı düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığını, sosyoekonomik seviyelerine göre problem çözme beceri düzeyleriyle bilişsel farkındalık beceri düzeyleri açısından ise alt-orta ve alt-üst düzey arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Problem Çözme, Problem Çözme Becerisi, Sözel Problemler, Bilişsel Farkındalık

5 iv ABSTRACT THE EXAMINATION OF METACOGNITIVE SKILLS OF FIFTH GRADE STUDENTS IN TERMS OF THEIR LEVELS OF SOLVING VERBAL MATH PROBLEMS Gülendem BALCI Master Thesis, Department of Elementary Supervisor: Asst. Prof. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT September 2007, 138 Pages In this study the relationship between meta-cognitive skill levels and problem solving skill levels of fifth grade primary school students has been investigated. The research has been conducted at four primary schools in Seyhan borough of the province of Adana in academic year. The research has been conducted on a total of 269 students of which 127 are females and 142 are males. In order to determine meta-cognitive skill levels of the students Meta-cognitive skills scale which was developed via modification by the researcher, and in order to establish problem solving levels Problem Solving Skills Test which was developed by the researcher has been used. The data has been collected processed by SPSS 11.5 statistical package program. The results show that there is a significant relationship between meta-cognitive skill levels and problem solving skill levels of the students. There is no indication that there is a significant difference on meta-cognitive skill levels and problem solving achievement levels of the students in terms of gender. However, in terms of socioeconomic status there is a significant difference between lower and middle class and lower and upper class students in terms of problem solving skill levels and metacognitive skill levels they demonstrate. Key Words: Mathematics education, problem solving, problem solving skills, wordproblems, metacognition.

6 v ÖNSÖZ Matematik insan hayatının ve günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yönüyle pek çok bilim dalının da temelini oluşturmaktadır. Bu temel, sayıların diliyle işlemler süreci olduğu kadar aynı zamanda bilimin felsefesinin oluşturulmasında da karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatımızın her alanında matematiksel kavramlara ve bağıntılara ihtiyaç duyarız. Matematiğin öncelikli dallarından biri olan problem çözme becerisi de ihtiyaç duyduğumuz başlıklardan belki de en önemlisini oluşturmaktadır. Problem çözme becerisini kazanmış bireyler karşılaştıkları engellerle (sorunlarla) daha kolay başa çıkarlar ve daha rahat bir yaşam stiline sahip olurlar. Bu yönüyle problem çözme becerisi hayatın her safhasına girer ve günlük hayatta önemli bir yer tutar. Günlük hayatımızda önemli bir yer tutan bir diğer beceri de son yıllarda yapılan araştırmalarla önemi daha iyi anlaşılan bilişsel farkındalık becerisidir. Bilişsel farkındalık becerisi bireyin neyi, ne zaman, nasıl ve niçin yaptığının farkında olmasını sağlar. Hayatı sorgulayan, olaylara geniş bir çerçeveyle bakmayı sağlayan, yaratıcı ve eleştirel düşünen, hayat boyu öğrenmesini bilen bireylerin yetişmesinde hem problem çözme hem de bilişsel farkındalık becerilerinin kazanılması önemlidir. Her iki becerinin de kazandırılması ve geliştirilmesine ilköğretim yıllarından itibaren başlanmalıdır. Problem çözme ve bilişsel farkındalık becerilerinin önemi doğrultusunda bu çalışmanın konusu ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersi problem çözme beceri düzeyleri ile bilişsel farkındalık beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak olarak belirlenmiştir. Bu yönüyle çalışmanın matematik eğitiminde bilişsel farkındalık becerisinin geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunacağı umulmaktadır. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde başta meslektaşlarım sınıf öğretmenleri olmak üzere birçok kişinin katkıları olmuştur. Çalışmam boyunca beni sürekli destekleyen ve yüreklendiren sevgili eşim Ahmet BALCI ya çok teşekkür ederim. Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinde yardımlarını gördüğüm hocam Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY a, çalışmamı okuyup eleştirilerini sunan ve çalışmamın eksiklerini düzelten hocam Yrd. Doç. Dr. Kamuran TARIM a ve istatistiksel analizlerde

7 vi yardımlarını gördüğüm hocam Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU na teşekkür ederim. Ayrıca çalışmamın her aşamasında rehberlik eden ve çalışmamın ortaya çıkmasını sağlayan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT a özellikle teşekkür ederim. NOT: Bu araştırma Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığınca desteklenmiştir. Proje No: EF 2005 YL 55

8 vii İÇİNDEKİLER Sayfa No Türkçe Özet.. iii İngilizce Özet (Abstract).....iv Ön Söz....v Kısaltmalar Listesi....ix Tablolar Listesi...x Şekiller Listesi.. xi Ekler Listesi...xii BÖLÜM I GİRİŞ Problem Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar...12 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Matematik ve Matematik Eğitimi Problem ve Problem Çözme Problem Nedir? Problemlerin Sınıflandırılması Problem Çözme ve Önemi Problem Çözme Süreci Bilişsel Farkındalık Bilişsel Farkındalık Nedir? Bilişsel Farkındalığın Boyutları Nelerdir? Bilişsel Farkındalık Becerileri Bilişsel Farkındalık, Matematik ve Problem Çözme İlgili Araştırmalar 47

9 viii BÖLÜM III YÖNTEM Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Uygulama Veri Toplama Araçları Bilişsel Farkındalık Becerileri (BFB) Ölçeği Problem Çözme Beceri Testi Sosyoekonomik Düzey (SED) Ölçeği Verilerin Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu. 90 BÖLÜM IV BULGULAR..91 BÖLÜM V TARTIŞMA VE YORUM BÖLÜM VI SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sonuçlar Öneriler Uygulamaya Yönelik Öneriler Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ

10 ix KISALTMALAR LİSTESİ BFB Ölçeği: Bilişsel Farkındalık Beceri Ölçeği PÇB Testi: Problem Çözme Beceri Testi SED Ölçeği: Sosyoekonomik Düzey Ölçeği

11 x TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Numarası Tablo 1: Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği Madde Analizi Sonuçları..85 Tablo 2: Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği Test Analizi Sonuçları..86 Tablo 3: Problem Çözme Beceri Testinin Madde Analizi Sonuçları.. 8 Tablo 4: Problem Çözme Beceri Testi Test Analizi Sonuçları Tablo 5: Problem Çözme Beceri Testi ve Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Örneklemler t Testi Sonuçları 91 Tablo 6: Problem Çözme Beceri Testi Puanlarının Sosyoekonomik Düzeye Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları.92 Tablo 7: Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği Puanlarının Sosyoekonomik Düzeye Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları. 93 Tablo 8: Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Testi ve Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeğinden Aldıkları Puanların Sosyoekonomik Düzeylerine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri.. 93

12 xi ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Numarası Şekil 1: Problem Çözme Döngüsü...21 Şekil 2: Bireyin Öğrenme Etkinliklerini Düzenlemesi ile İlgili Faktörler..28 Şekil 3: Bilişsel Farkındalığın Boyutları Şekil 4: Nelson & Narens (1990) ve Nelson a (1994) Göre Bilişsel Farkındalık Modeli....45

13 xii EKLER LİSTESİ Sayfa Numarası Ek-1: Şerif Soydan Tarafından Geliştirilen Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği Ek-2: Matematik Dersi Bilişsel Farkındalık Becerileri Ölçeği.125 Ek-3: Problem Çözme Beceri Testi Ek-4: Sosyoekonomik Düzey (SED) Ölçeği. 135 Ek-5: Resmi Yazışmalar

14 1 BÖLÜM I GİRİŞ Hızla değişen toplumlarda, insanların yaşamlarını etkili ve verimli sürdürebilmeleri için, yaşamda olup biten her şeyi; olayları, olguları, düşünceleri doğru anlayıp, karşılaştıkları sorunlara yaratıcı, yeni çözümler bulabilmeleri gerekir (Dinç- Artut ve Bal, 2006). Değişen yaşam koşulları ihtiyaç duyulan insan tipini de değiştirmektedir. Günümüzde, aklını kullanan, hızlı ama ayrıntılı düşünen, isabetli kararlar veren; yaratıcı, yeni fikirler üretebilen, bilgiye ulaşma yollarını bilen, neyi ne kadar bilmesi gerektiğini ayırt edebilen, kendisini ve öğrenme stilini tanıyan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Umay, 2003, 2004). Bu becerilerin kazanılması problem çözme becerisini kazanmayı da beraberinde getirecektir. Sorunlara çözüm üretme becerisi ve istenen niteliklere sahip bireyleri yetiştirmek ise eğitimle mümkün olabilmektedir. Eğitimin amacına ilişkin beklentiler, her ülkede zamanla değişmekte; bireyin ve toplumların gereksinimi yönünde yeniden yapılandırılmakta ve düzenlenmektedir. Bir ülkede belirlenen eğitimin amacı aynı kalsa bile; eğitimden beklentiler, toplum içindeki farklı kesimler için bile değişiklikler gösterebilmektedir. Çağdaş ve uygar toplumlarda eğitimin temel amacı, problem durumunun farkında olan, belirlenmiş bir problemi doğru algılayan, onu çözebilen, bilim ve teknolojinin sunduğu olanakları etkin kullanabilen, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmektir. Koşulları ve süresi ne olursa olsun eğitim süreci sonunda genel beklenti, tüm öğrencilerin, hızla değişen dünyada ve hızlıca artan bilgi birikimine erişebilmek; onu özümseyebilmek için problem çözmeyle ilgili temel bilgi ve becerilerine sahip olmasıdır (Ersoy ve Gür, 2004). Eğitimin ilk basamağını oluşturan ilköğretimin temel amacı; bireyleri hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Her iki amacın gerçekleşmesi için gerekli zihinsel beceriler; etkili akıl yürütme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözmedir. Bu becerilerin geliştirilmesinde matematik dersinin önemli bir yeri vardır. Matematik, insan deneyiminin bir parçasıdır ve yaşamın pratik ihtiyaçlarından doğmuştur. Temelinde evreni nicel özellikleriyle algılama yeteneğine dayanan matematiksel düşünme, başlangıçta günlük yaşam ihtiyaçlarına yönelik basit sayma ve ölçme işlemlerinde

15 2 kendini göstermiştir. Medeniyetler geliştikçe matematik insanlar için giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. İnsanlık tarihi boyunca matematik, medeniyetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynamakla kalmamış, aynı zamanda medeniyetin vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuştur (Özsoy, 2002). Matematik, birçok bilim dalının kullandığı araç olup, ayrıca modern insanın objektif ve özgür düşünmesine, özgüveninin artmasına, karşılaştığı problemlerdeki sebep-sonuç ilişkilerini açıklamasına yardımcı olacak yetenek ve becerilerin gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme, her alanda yeni bilgi, beceri, teknik ve teknolojik araçları gündeme getirmektedir. Bu nedenle matematiği bilen, anlayan ve yorumlayan insanlara gereksinim duyulmaktadır. Matematiğin insan hayatındaki önemi ve bilimsel hayatın gelişmesine olan katkısından dolayı, matematik eğitimi önem kazanmakta ve matematik öğretimine okul öncesinden başlanmaktadır. Bu bağlamda matematik öğretiminin genel amacının kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme atmosferi içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmak olduğu ifade edilebilir. Problem çözmeyi öğrenme ve olayları problem çözme yaklaşımı içinde ele alma, insanın çevresinde olup bitenleri anlaması, olayların nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkileri görmesi ve bunlardan faydalanmasını sağlayacak bir düşünme biçimi geliştirmesini sağlar. Bu durum yaygın bir deyimle muhakeme etme olarak da bilinir (Alkan ve Altun, 1998). Muhakemenin en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri, belki de birincisi matematiktir. Matematiksel muhakeme, matematiğin temelini oluşturur. Matematik; sayıları, işlemleri, cebiri, geometriyi, orantıyı, alan hesaplamayı ve daha birçok konuyu öğretirken doğası gereği örüntüleri keşfetmeyi, akıl yürütmeyi, tahminlerde bulunmayı, gerekçeli düşünmeyi, sonuca ulaşmayı da öğretir. Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. Bilindiği gibi insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliği düşünebilme, olaylardan anlam çıkartıp koşulları kendine uygun olarak yeniden düzenleyebilme yeteneğidir. Bu nedenledir ki matematik eğitimi temel eğitimin önemli yapı taşlarından birini, belki de en önemlisini oluşturur. Matematik eğitimi sayıları, işlemleri öğretmekten, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan hesaplama becerilerini kazandırmaktan öte bir işlev üslenmekte, her geçen gün biraz daha

16 3 karmaşıklaşan yaşam savaşında ayakta kalmamızı sağlayan düşünme, olaylar arasında bağ kurma, akıl yürütme, tahminlerde bulunma, problem çözme gibi önemli destekler sağlamaktadır (Umay, 2003). Matematik, bilimsel anlamda olduğu kadar günlük hayatımızda da problemlerin çözümünde kullanılan önemli bir araçtır. Bu sebeple matematik, yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İlköğretimde kazanılması istenilen temel becerilerin kaynağı temel öğrenme ihtiyaçlarıdır. Bu temel becerilerin biri de problem çözme becerisidir (Çakmak, 2000, 125). Problem çözmenin matematik öğretiminde iki önemli ürünü vardır. Bunlardan birincisi öğretilen konuya özel strateji ve kuralların geliştirilmesi, ikincisi ise bir kuralı, formülü geliştirmek için kullanılabilecek düşünme yolları ve genel yaklaşımların kazandırılmasıdır. Öğrenciler problem durumlarında çalışarak, yeni stratejiler oluşturmayı ve eski stratejileri düzenleyerek yeni tür problemleri çözmeyi öğrenirler (Olkun ve Toluk, 2003, 44). Matematikte başarılı olmanın yolu iyi problem çözmeyle doğrudan ilgilidir. Bu anlamda matematik dersinin öğretiminde ve öğretilmesinde problem çözme sürecinin nasıl işlediği oldukça önemlidir (Soylu ve Soylu, 2006). Problem çözme aynı zamanda bilimsel bir yöntem olduğundan, eleştirel düşünmeyi, yaratıcı ve yansıtıcı düşünmeyi, analiz ve sentezleme becerilerinin de kullanımını gerektirir (Çakmak, 2003). Problem çözmenin matematik müfredatlarının merkezinde olması, bu konuya matematik eğitimcilerinin ayrı bir önem vermesi sonucunu doğurmuştur. Çünkü matematiksel bilgiyi anlama ve bu bilgiler arasındaki ilişkiyi oluşturma, problem çözme sürecinde meydana gelmektedir. Bu sebeple matematik eğitimcileri, öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve eğitimin öncelikli amacı olması konusunda fikir birliğindedirler (Karataş ve Güven, 2004). Problem çözme öğrencilere faydalı bilgiyi belirlemede veya problemin çözümüne yardım edecek gizli (kapalı) bilgiyi seçmede yardımcı olur. Özellikle sözel problemlerin çözümünde düşünme süreçlerinin çoğu kullanılmaktadır (Soydan, 2001).

17 4 Düşünme süreçleri, düşünmenin temel bir boyutunu oluşturan kavram oluşumu, ilke oluşturma, anlama, sorun çözme, karar verme, araştırma ve düzenleme gibi zihinsel işlemler takımıdır. Düşünmenin bir diğer boyutunu ise bilişsel farkındalık kavramı oluşturmaktadır (Doğanay ve Kara, 1995). Bilişsel farkındalık, öğrencilerin kendi bilişsel süreçlerinin farkında olmaları ve belli bir amaca ulaşmada bu bilişsel süreçlerin düzenlenmesidir. Matematiksel problem çözmede, bilişin düzenlenmesi; çalışma yolunun kapsamlı bir şekilde planlanması, belirli stratejilerin seçilmesi, ilerlemenin denetlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve gerektiğinde stratejilerin ve planların tekrar gözden geçirilmesi gibi birçok etkinliği içermektedir (Garofalo ve Lester, 1985; akt: Goos, Galbraith ve Renshaw, 2002). Problem çözmede başarılı olmayı sağlayan beceriler bilişsel farkındalık bilgisiyle bağlantılıdır. Bilişsel farkındalık, bir öğrenicinin stratejiler ve biliş hakkındaki bilgisi, bu süreçleri (strateji ve biliş süreçlerini) gözleme ve kontrol etme yeteneğidir (Metcalfe ve Shimamura, 1994; akt: McLoughlin ve Hollingworth, 2001). Hacker (1998, akt: Hacker ve Dunlosky, 2003), bilişsel farkındalığı insanların düşünme süreçleri ve kendi düşüncelerinin bireysel gözlem ve kontrolü hakkında sahip oldukları bilgi olarak tanımlamaktadır. Kısacası bilişsel farkındalık kavramı, bilişleri kontrol eden, düzenleyen ve değerlendiren üst düzey bilişsel yapı, bilgi, beceri ve bilgiye ait süreçler olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, kişinin ne bildiği hakkındaki bilgisi, ne düşündüğü hakkındaki düşüncesi veya kendi bilişsel süreci üzerine çevrilmiş gözüdür (Tosun ve Irak, 2007). Yeap (1998, akt: Küçük-Özcan, 2000), bilişsel farkındalığın problem çözme sürecinde en önemli faktör olduğunu belirtmiştir. Problem çözme sürecindeki bilişsel farkındalığın rolü, problem çözme sürecine rehberlik etmesi ve bu amaca yönelik davranışın etkililiğini geliştirmesidir. Aynı zamanda bilişsel farkındalık, problem çözücüye problemin farkında olmasına, problemi tam olarak anlamasına ve çözüme nasıl ulaşacağını bilmesine yardımcı olur (Davidson vd., 1994, akt: Küçük-Özcan, 2000). Bilişsel farkındalık, öğrencilerin matematik çalışmalarını ve öğrenmelerini etkileyebilir. Öğrenciler problem çözme sırasında kullandıkları işlemleri ve basamakları

18 5 nasıl düzenleyeceklerini ve gözlemleyeceklerini bilmelidirler. Akademik olarak başarılı olan öğrenciler; problemleri çözmede etkili stratejiler ortaya koyan kendi anlayışını (self-understanding) kazanmış öğrencilerdir ( Garrett, Mazzocco ve Baker, 2006) Problem Matematik eğitimi, bireylere çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunabilecekleri ve problem çözebilecekleri bir sistematik anlayış kazandırır. Ayrıca, matematik eğitimi, yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırarak çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak bireylerin akıl (muhakeme) yürütmelerinin gelişmesini hızlandırır. Dolayısıyla, matematik eğitiminin muhakeme yeteneğini geliştirmede önemli bir yer tuttuğu söylenebilir ( Dinç-Artut ve Bal, 2006). Matematik bir desenler ve düzenler bilimidir. Öğrenci bir matematikçi gibi verilen problemlere kendi çözüm yollarını oluşturarak bir genellemeye varabilir. Öğrenciler problemlere çözüm oluştururken, verilen durumları analiz eder, bir desen arar ve bu desenleri düzenleyerek bir genellemeye ulaşmaya çalışır. Matematik öğrenimi bu süreç içinde gerçekleşir. Bu tarz bir matematik öğretiminde konu öğretiminin yanında, daha ileri düzey becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu beceriler veriye dayalı akıl yürütme, bilgiyi düzenleme, genellemelere ulaşma, kanıtlama ve en önemlisi problem çözme becerisidir (Toluk, 2003). Son yıllarda matematik eğitimine bakış açılarında önemli değişiklikler olmuştur. Artık matematik eğitimi, yalnızca matematik bilen değil, sahip olduğu bilgiyi uygulayan, matematik yapan, problem çözen insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yirmi birinci yüzyıl bilgi toplumları, bireylerin temel becerilerin ötesine geçerek, yeni yeterlilikler kazanmalarına gereksinim duymaktadır (Gür ve Korkmaz, 2003). Matematik eğitiminde gerçekleşen bu bakış açısı değişikliklerinin en önemli göstergelerinden biri de günlük yaşamda matematiği kullanabilme ve anlayabilme gereksiniminin sürekli artan bir önem kazanmasıdır.

19 6 Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve kullananlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır. Yeni bilgiler ve teknolojiler, matematik yapmanın ve iletişim kurmanın yollarını sürekli değiştirmektedir. Bu değişimin doğal sonucu olarak matematik eğitiminde kağıt kalem gibi hesaplamaların önemi azalırken tahmin edebilme, problem çözme gibi beceriler önem kazanmıştır. Bu nedenle matematik eğitiminin, öğrencilerin bilinçli birer vatandaş ve tüketici olabilmeleri için istatistiği doğru kullanabilme ve yorumlayabilme, veriye dayalı tahminde bulunabilme, karar verebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlaması gerekmektedir (MEB, 2005, 7). Asıl hedefi sistemli ve mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi öğretmek olan matematik eğitiminin en önemli amacı düşünmeyi, problemlere çözüm yolları aramayı, ilişkileri yakalama ve çözmeyi öğretmedir (Umay, 2004). Matematiğin genel amaçlarına bakıldığında, problem çözme alanının öğrencilerin düşünme boyutlarında ve yaşama bakış açılarında çok önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bundan dolayıdır ki öğrencilerin gerçek hayatta karşılaştığı sorunlarının üstesinden gelebilmesi için; durumu değerlendirme, plan hazırlama, kestirimde bulunma, doğru karar verme, mantıklı düşünme, olaylara eleştirel yaklaşma, uygulama, sonucu değerlendirme gibi becerileri kazanmış olmaları gerekir. Bu becerilerin kazanılması ilköğretim yıllarındaki problem çözme becerilerinin iyi öğrenilmesiyle mümkün olabilmektedir. İyi bir problem çözücü olmak, bireyin günlük yaşamda karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelmesinde fayda sağlayabilir. Bireyin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, aynı zamanda bireyin problem çözme becerilerine rehberlik edecek ve problem çözme sürecinde izlenen basamakları bilinçli olarak yapmasını sağlayacak bilişsel farkındalık becerilerinin de geliştirilmesini gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında bilişsel farkındalık becerilerinin bireyin hayat boyu öğrenmesinde etkili olan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Problem çözme becerileri; problemin farkında olmayı, problemi anlamayı, problemin çözümü için bildiklerini hatırlamayı ve neleri bilmediğini gözden geçirmeyi, uygun stratejinin seçimini, plan yapmayı, seçilen stratejinin uygulanmasını, çözümün değerlendirilmesini, gerektiğinde strateji değiştirmeyi ve farklı yollarla çözüme ulaşmayı içermektedir.

20 7 Bilişsel farkındalık becerileri ise öğrenmenin bilinçli kontrolünü almayı, stratejileri seçmeyi ve planlamayı, öğrenmedeki gelişmeyi gözlemlemeyi, hataları düzeltmeyi, öğrenme stratejilerinin etkililiğini analiz etmeyi, gerektiğinde öğrenme davranışlarını ve stratejilerini değiştirmeyi içerir (Ridley, Schutz, Glanz ve Weinstein, 1992, akt: Bilişsel farkındalık becerileri diğer düşünme boyutlarını da içine alan temel bir beceridir. Bu farkındalık becerileri ya da bilgisi öğrenme sırasında etkin olarak, öğrenmeyi izleme becerileridir. Bu beceriler öğrenmeyi kolaylaştırır (Senemoğlu, 2004, 336). Yapılan farklı araştırmalar, bilişsel farkındalık becerilerinin öğretiminin; başarıyı artırdığı ve derse karşı tutumları olumlu yönde etkilediği (Küçük-Özcan, 2000), başarı ve bilişsel farkındalık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu (Demir-Gülşen, 2000), okuduğunu anlama ve kalıcılığı sağlama açısından etkili olduğunu (Gelen, 2003), bilişsel farkındalık becerileri ile problem çözme becerileri arasında güçlü bir ilişki olduğunu (Mohamed ve Nai, 2005; Teong, 2003; Lucangeli ve Cornoldi, 1997; Desoete, Roeyers ve Buysse, 2001), bilişsel farkındalık stratejileri öğretiminin işbirlikli öğrenme ile birlikte yapıldığı gruplarda başarıyı artırdığını (Kramarski, Mevarech ve Arami, 2002) göstermiştir. Yukarıda da ifade edildiği gibi problem çözme matematik dersinin en önemli öğrenme alanlarından biridir. Bilişsel farkındalık becerileri de öğrenme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bilişsel farkındalık becerileri ile problem çözme becerileri ve problem çözme sırasında izlenen basamaklar arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir. Yapılacak olan araştırmayla öğrencilerin sözel problemleri çözme becerileri ile bilişsel farkındalık becerileri arasındaki ilişkinin ne düzeyde olduğu ortaya çıkarılacaktır. Araştırmanın problem cümlesi; İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri ile bilişsel farkındalık becerileri arasında ilişki var mıdır? şeklinde belirlenmiştir.

21 Araştırmanın Amacı Araştırmanın temel amacı; ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersi problem çözme beceri düzeyleri ile bilişsel farkındalık beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1- İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme düzeyleri ile bilişsel farkındalık beceri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 2- İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 3- İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilişsel farkındalık beceri düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 4- İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme düzeyleri sosyoekonomik düzeye göre farklılık göstermekte midir? 5- İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilişsel farkındalık beceri düzeyleri sosyoekonomik düzeye göre farklılık göstermekte midir? 1.3. Araştırmanın Önemi Matematiğin, doğayı ve evreni tanıma ve açıklamada en iyi araç olduğu bilinmektedir. Bu sebeple dünyamızın, matematiği bilen, anlayan ve yorumlayan insanlara gereksinimi vardır. Matematik, modern insanın problemleri kavrama ve çözme aşamasında objektif ve özgür düşünmesine, özgüveninin artmasına, karşılaştığı problemlerdeki sebep-sonuç ilişkilerini açıklamasına yardımcı olmaktadır (Çağlar ve Ersoy, 1997). Matematiğin değerini bilmeyen ya da yadsıyan kişilerin sayısı hiçbir dönemde fazla olmamıştır. Bilim ve ona dayalı teknolojinin giderek artan ölçülerde etkilediği, hatta biçimlendiği çağdaş yaşamda ise matematiğin değeri tartışılmaz bir konudur. Matematiğin insan deneyiminin bir parçası olduğu, yaşamın pratik ihtiyaçlarından doğduğu söylenebilir (Yıldırım, 2004, 11-19).

22 9 Matematik dersinin ve etkinliklerinin ayrılmaz parçalarından biri de problem çözmedir. Problem, çözüm yolu önceden bilinen alıştırma ve sorular olarak algılanmamalıdır. Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için çözüme ulaşma yolunun açık olmaması ve öğrencinin mevcut bilgileri ile akıl yürütme becerilerini kullanması gerekmektedir. Problem çözmeye algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır (MEB, 2005, 11). Problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi, bütün okul kademelerinde olduğu gibi ilköğretimde de, matematik dersinin amaçları arasında önemli bir yer tutar. Bu yeteneğin geliştirilmesinin ilköğretim için taşıdığı önemin büyüklüğü aşağıdaki sebeplere dayandırılabilir: 1. Problem çözme becerisi matematik becerileri arasında önemli bir yer tutar. 2. İlköğretim çağı, çocukların zihin gelişiminin hızlı olduğu yıllara rastlar. Problem çözme ile ilgili beceriler bu yıllarda, uygun yaklaşımlarla daha hızlı bir şekilde geliştirilebilir. 3. İlköğretimin iki görevinden biri, bireyleri hayata, diğeri üst öğrenime hazırlamaktır. Günlük hayatta her gün çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizdeki ilköğretim okulu mezunlarının bir kısmının üst öğrenime devam etmeyerek hayata atıldıkları düşünülürse bu yeteneğin ilköğretim okulunda en iyi şekilde geliştirilmesi bireylerin hayattaki başarılarının artmasına, dolayısıyla mutluluklarına önemli katkı sağlar. 4. Problem çözme becerisi ilköğretimi izleyen öğretim kademelerinde ve bilimsel çalışmalarda vazgeçilmez bir özelliktir. İlköğretimden sonraki öğretim kademelerinde ve bütün alanlarda matematiğin kendisi, matematiksel mantık ve akıl yürütme yanında problem çözme becerisi gereklidir. Günümüzde sosyal bilimler alanında öğretim yapan yüksek öğrenim kurumlardaki öğrenci seçmede problem çözme becerisinin yoklanmasına önem verilmektedir (Baykul, 2006, 61). Problem çözmenin bu önemine uygun olarak öğrencilerde problem çözme becerisini geliştirmek matematik eğitiminin önemli amaçlarından birisi hâline gelmiştir. Matematik dersinde karşılaşılan problemlerin büyük bir kısmı ise sözel formdadır. Öğrencilerin sözel problemleri çözebilmeleri için metni ve problemde anlatılan sayısal ilişkileri anlayıp bunlar arasındaki ilişkiyi anlamlandırmaları gerekmektedir. Bu

23 10 bakımdan sözel problemler; dil oluşumunun, akıl yürütmenin ve matematiksel gelişimin karşılıklı etkileşimlerini anlamak için iyi bir araç sağlamaktadır. Sözel problemler öğrencilerin günlük hayattaki problemleri matematiksel modelleme ile çözmelerini ve bu konuda deneyim kazanmalarını sağlamaktadır ( Reusser ve Stebler, 1997). Öğrenciler, problem çözme sürecinde başarı kazandıkça, kendi çözüm yollarına değer verildiğini hissettikçe, kendilerinin de matematik yapabileceklerine ilişkin güvenleri artar. Böylece öğrenciler problem çözerken daha sabırlı ve yaratıcı bir tutum içine girerler. Öğrencilerin matematiği kullanması onların iletişim kurma becerilerini geliştirerek üst düzey düşünme becerilerini kazanmalarına imkan sağlar (MEB, 2005, 12). Üst düzey düşünme becerileri bireylerin kişisel gözlem, deneyim ve duyularla ulaştıkları bilgileri kavramsallaştırmaları, analiz etmeleri, değerlendirmeleri ve farklı durumlara uygulamaları için gerçekleştirdikleri zihinsel etkinliklerdir. Düşünme becerilerini öğretmek demek, anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesini sağlamak demektir (Saban, 2006). Üst düzey düşünme bilgiyi kullanma, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problem çözme, açıklama, sentez, analiz ve genelleme yapma gibi birçok beceriyi kapsamaktadır. Bu sebeple problem çözme becerisinin geliştirilmesiyle üst düzey düşünme becerileri arasında yakın bir ilişki vardır. Öğrenme ve düşünme sürecinin önemli bir boyutunu bilişsel farkındalık süreci oluşturur. Bilişsel farkındalık, problem çözme sırasında zihinsel olarak yaptığımız işlem ve stratejilerin farkında olma, düşünsel ürünlerimizin değerlendirilmesi ve üzerinde düşünülmesi yeteneğidir (Costa, 1984). Bu niteliğiyle bilişsel farkındalık, düşünme ve öğrenme sürecinde oldukça önemlidir. Bilişsel farkındalık becerileri, öğrenenlerin üst düzey düşünme becerilerini güçlendirmelerini, kendilerini değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerini, soruları yanıtlamalarını, başarılı ya da başarısız stratejileri kullanmalarını, gelecekte ne yapacaklarına karar vermelerini ve kendi düşünme performansını değerlendirmelerini sağladığı için büyük önem taşımaktadır. Matematik dersindeki problem çözme alanı bireye; matematiksel düşünme, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerle başa çıkma, bilgi üretme, akıl yürütme, olaylar arasında ilişkiler kurma, durumu değerlendirme, analiz etme, olaylara eleştirel yaklaşma, çok boyutlu düşünme, yaratıcı olma gibi beceriler kazandırması açısından önemlidir. Problem çözme sürecindeki zihinsel etkinliklerin farkına varma ve bireyin

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI A KARA - 2009 ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV

Detaylı

PISA 2003 VE PISA 2012 SINAV SONUÇLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK DEĞİŞKENLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ

PISA 2003 VE PISA 2012 SINAV SONUÇLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK DEĞİŞKENLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ PISA 2003 VE PISA 2012 SINAV SONUÇLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK DEĞİŞKENLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ Duygu BİRBİRİ Yüksek Lisans Tezi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Remzi

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNE UYGUN ETKİNLİK OLUŞTURABİLME VE UYGULAYABİLME YETERLİKLERİ.

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNE UYGUN ETKİNLİK OLUŞTURABİLME VE UYGULAYABİLME YETERLİKLERİ. ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNE UYGUN ETKİNLİK OLUŞTURABİLME VE UYGULAYABİLME YETERLİKLERİ Demet DENİZ Doktora Tezi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı