KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU"

Transkript

1 Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

2 Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next Alarm Sistemi Özellikleri.. 8 Teknik Özellikler... 9 Bölüm 2: Next Sistem Kurulmas 9 Next Kurulum ad mlar Next Komponentleri. 11 Next Sistemin Montaj. 12 Montaj yerinin seçilmesi Next Sistemin duvara monte edilmesi Next Sistemi Ba lant lar n n Yap lmas.. 14 AC Priz Elektri e Ba lama.. 15 Telefon Hatlar n n Ba lanmas.. 15 Siren Sabotaj n n ba lanmas Programlanabilir ç k lar n ba lanmas Harici Sirenin Ba lanmas Toprak ba lant s.. 17 Kablolu Bölgenin ba lant s Pil ba lant s.. 18 Yard mc (Auxiliary ) Terminal Kablolu Geni leme Bus Modülleri.. 18 Jumper Ayarlar LCD Ekran n Kontrast n Ayarlama Bölüm 3 : Next Sistem Programlamas Next Programlama Tercihleri Next Tu tak m ve ledlerinin kullan m.. 21 Mühendislik (Teknisyen) Program na Giri Programlama Menüleri Fabrika Ayarlar n n Yüklenmesi Tu Tak m Zaman Bitimi Program Transfer Modülünün Kullan lmas.. 25 Bölüm 4 : Teknisyen Programlama Menüsünün Kullan lmas Sistem Zamanlay c Kontrol Al c Saat. 31 simler Sabotaj Ses ve Ayar Fabrika Ayar Jumperi Sistem Servis Bilgisi. 32 Sistem versiyon. 32 Bölgeler... 33

3 Dedektörlerin Sisteme Tan t lmas (Tahsis) Parametreler.. 34 Bir Bir programlama Bölge simlendirme Bölümler Bölge Tip 35 Bölge Ses Bölge test Bölge düzenleme.. 40 Bölge Linkleme Alarm Onay Programlanabilir Ç k lar Tan tma.. 42 Ç k Tan t lmam 42 Sistem. 43 Ç k : Bölüm. 43 Ç k : Bölge Ç k : Kullan c kodu Ç k i lem biçimi.. 44 Ç k Aktivasyon / Pasifize etme Ç k simlendirme Ç k A Ç k B Kod, Bak m Otorite. 46 Bölüm Grand Master Teknisyen Teknisyen yard mc s Kod Geni li i Telefon Aray c.. 50 AGM ba lant numaralar Telefon Aray c : Hesap no AGM haberle me Format U / D Telefon No U / D Eri im ID Telefon Arama Kontrolleri 55 Telefon Aray c Parametreler.. 57 AGM Ayr nt l Raporlama Yönlendirme Numaras Rapor Kodlar Otomatik Kodlar Manuel Kodlar Acil Durum Tu lar Rapor kodlar bölgeler Hatalar, ar zalar Rapor kodlar : Kurulu.. 63

4 Kapama.. 63 Çe itli ayg tlar 63 Özel haberle me Ses Alarm Onay Kumandalar Tan tma.. 64 Parametreler.. 64 Haberle me Testi Tu Tak mlar Tan tma.. 66 Haberle me Test Ç k Programlama Bölüm 5:Kullan c Programlama Menüsüyle Teknisyen Programlamas 68 Ses mesajlar n n Programlanmas Ses Mesaj Tipleri.. 69 Mesaj yap s Ses mesaj Etiketi.. 70 Test Mesaj Lokal Anons Mesajlar Yürüme Testi. 74

5 Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m Bu bölüm Next Sistemlerinde, a a daki bölümlerde tan mland ekilde temel tan t m n içerir. Next Sistem nedir? Next mimari yap s ve Kabiliyetleri Next özellikleri Teknik Özellikler Next Sistem Nedir? Bu Sistem, alarm ve alarm sinyallerinin raporlanmas konusunda ileri derecede çözümler sunan, tam özellikle kablosuz güvenlik sistemidir. Next, evlerin ofislerin ve ticari i letmelerin geni alandaki güvenlik ihtiyaçlar n kar lamak için özel olarak dizayn edilmi tir. Next basittir kurulumu h zl d r. Kullan c ya ho gelen bir arabirimi vard r. Bu kolay kurulum ve programlama sa lar. Buna ek olarak, lokal olarak ve ya Windows i letim sisteminde Upload / Download yaz l m ile uzaktan programlama ve kontrol sa lar. Dahili sireni vard r mikro i lemci teknolojisine sahiptir ve EEPROM (Elektrikle silinebilir programlanabilir sadece oku haf zaya) teknolojisine sahiptir. Ve bu sistem i letim sistemini, onun programlanabilir parametrelerini haf zas nda tutar ve herhangi bir harici güç gereksinimine ihtiyac yoktur. Next Sisteminin Ana Faydalar : Teknisyen (Kurulumunu yapan) için faydalar : Tamamen menü sürücülü, basit programlama mant Kalibrasyon ve ayarlanabilir e ik seviyesi, yanl alarmlar elimine etme. LCD üzerinde gösterilen sinyal seviyesi ile harici güç ölçere gereksinim duyurmaz. Bütün Dedektörler var/yok, dü ük pil seviyesi, parazit ve sabotaj durumlar için denetlenir. Birçok genel Alarm Gözlem Merkez rapor kodlar n destekler. Kullan c için Faydalar: Ses menüsü basitçe telefonla uzaktan i lem yapmaya müsaade eder. Panele iki yönlü ses iletilmesine izin verir. Lokal anons ve sistem durumundan haberdar olma. Aile mesaj merkezi. Acil alarm, panik yang n gibi durumlarda ayr lm tu lar. Kullan c fonksiyonlar için tu la h zl i lem. Ses mesajlar ve sistem fonksiyonlar nda tam kontrol.

6 Next Mimari Yap s ve Kabiliyetleri: A a daki diyagram Next Mimari yap s ve Kabiliyetlerini gösterir. Next Alarm Sistemi kurulumuna ba lamadan önce a a daki emay inceleyerek Next Alarm Sisteminin tam olarak sistem kabiliyetlerini anlay n z. ekil 1-1: Next Alarm Sistemi Mimari yap s ve kabiliyetleri.

7 Next Alarm Sistemi Özellikleri: A a daki ema Next Alarm Sisteminin temel özelliklerini tarif eder. Bölgeler: zleme kabiliyeti : * Toplam bölgeler 33 *Watch dog * Bölge denetim : evet *Yürüme testi * 20 bölge tipine kadar *Sistem tan sal özellikleri Ayg tlar: Programlama: -8 döner kodlu kumanda * Lokal Keypad tu lar * 2 ilave keypad * Upload / download yaz l m n * Manyetik kontaklar Lokal ve uzaktan kullanma. * P r / Pet Dedektörler * Program transfer modül. * Duman dedektörler * Ask l panik butonlar Sirenler : * Panel-içi siren Haberle me: * Tercihe göre harici siren * Panele entegre edilmi dijital Ba lant s. kominikatör * Birçok bilinen raporlama kodlar n destekler. Giri ler: * 3 Alarm Gözlem Merkez Nosu * Panel N.K sabotaj giri i * Siren sabotaj, EOL giri i Kodlar: * 1 teknisyen kodu * 1 Grand master kodu * 32 kullan c kodu * 32 bask alt nda kodu * 8 otorite seviyesi Ç k lar: * Ana Kart üzerinde 4 programlanabilir ç k * 4 adet X-10 (Tercihe göre) * Harici Siren Ç k * Birçok sistem kod ve olay Planlamas i lem takibi Özellikler : Ek Özellikler : Ses Kabiliyetleri: *3 Bölüm / Alan * Sistem olay mesaj * Programlanabilir denetleme *4 Yönlendirme nosu yönlendirme nosuna zaman. * Telefon üzerinden i lem gönderme * Sabotaj alg lama *256 Olay haf zas * Lokal Anons Mesaj * Dü ük pil seviyesi alg lama *3 Programlanabilir Makro Tu * 2 Yönlü ses kabiliyeti * Sinyal parazitlenmenin * Sistem Kur / Kapa Planlama * Aile mesaj merkezi gösterilmesi. * Tam ses menü k lavuzu ekil 1-2: Next Alarm Temel Özellikler.

8 Teknik Özellikler: A a da Next Alarm sisteminin Teknik özelliklerini görmektesiniz. ELEKTR KSEL KARAKTER ST KLER: Sistem Enerjisi : 220 \ 110 VAC, Harici transformatör 1500 ma, 9VAC. Aktif Güç Tüketimi : 250 ma standby / 1200 ma maksimum. Standby / Maksimum 6 x 1.5VDC AA tipi Alkalin veya Piller : 6 x 1.2V AA tipi arj edilebilir piller Röle Ç k lar : 2 X 3 Amper 24VDC programlanabilir röle ç k lar Transistor Ç k lar : 2 X 70 ma 13.8 VDC transistor (Aç k kolektör ) Yard mc Enerji : 200 ma maksimum Siren / LS (harici) Siren Ç k lar : 500 ma maksimum Dahili Siren Gücü : 90 db / 30 cm letim S cakl : 0 C dan 55 C F Z KSEL KARAKTER ST KLER: Boyutlar : 24 cm x 19 cm x 4.8 cm A rl k : Kg KABLOSUZ KARAKTER ST KLER: RF Ba kl : 20V/m 80MHz ve ya 1GHz Frekans : RWSAL0868xxA: Temel yap land rmas, Mhz RWSALV868xxA: Net yap land rma seviyesi, Mhz RWSAL0433xxA: Temel yap land rma, Mhz RWSALV433xxA: Net yap land rma seviyesi, Mhz Not: xx Sistemin Dil yada Ülkesini temsil eder. Bölüm 2 : Next Sistem Kurulmas Bu bölüm a a da takip edildi i ekilde, kurulum i lemlerini kapsar. Next kurulum ad mlar (Sayfa 10) Next Komponentler (Sayfa 11) Next sisteminin montaj (Sayfa 12) Next sistemin kablolamas (Sayfa 14)

9 Next Kurulum Ad mlar A a daki ak diyagram Next sistemin tercih edilen kurulumunu gösterir. El kitab n n ilerleyen k s mlar nda detayl olarak her ad m aç klanacakt r. 1. Bir kurulum plan haz rla 6. Di er aksesuar ve birlikte kullan lan Bölüm 2 ye bak n. Ayg tlar monte etmek ve sisteme tan tmak: Elektrik ve telefon soketinin yak nlar nda Bölüm 4 e bak n z, sa lanan ayg t i lemlerini Paneli montaj edebilece iniz yer seçin. takip edin. 2.Next Sistemin Kablolamas : 7. Haberle me testini gerçekle tirin: Bölüm 2 ye bak n. Bölüm 4 e bak n z. AC enerjiyi, telefon hatt n,ç k lar,harici Bu manüel de tan mlanan her bir ayg t için Sireni,toprak ba lant s n,kablolu bölgeyi ve pilleri Haberle me testini gerçekle tirin Ba lant s n yap n. 3.Enerji verilmesi ve Fabrika ayarlar : 8. Panel zamanlamas n ayarlay n: Bölüm 3 ve 4 e bak n Bölüm 4 e bak n z. Fabrika ayar jumper n k sa devre edin ve Parazitlenme de erini tan mlay n ve denetleme enerjiyi verin. Zaman n tan mlay n (H zl i lem [#][1][3][2] / [3] 4. Teknisyen Menüsüne Girin : 9. Programlamay Tamamlay n : Bölüm 3 e bak n, Bölüm 4 e bak n z. Kullan c menüsünden programlama Bütün programlama parametrelerini tan mlay n Menüsüne gitmek için : (bölgeler, tel. aray c, prog. ç k lar v.s...) [*] [9] [Teknisyen kodu] [#] bas n z. 5. Paneli Kalibre Edin : 10. Ç k Programlama : Bölüm 4 e bak n. Bölüm 4 e bak n. Ana teknisyen menüsündeyken, Teknisyen programlama menüsünü terk ettikten sonra [1][3][1][#] ye basarak kalibre edersiniz. Yürüme testini gerçekle tirin. [*][4][kod][2] ve Merkez istasyonla haberle meyi test edin.

10 Next Komponentleri : Ön panel arka plastikten ayr ld nda a a daki ema dahili komponentleri gösterir. 1 - Alt panel 12 - AC Restore Jumper (J6) 2 - Panel Tamper yay yuvas 13 - Led 3 - Kablo geçi bo lu u 14 - Tekrar arj etme/etmeme (J10) jumper'i 4 - Telefon Konektör 15 - Programlanabilir Jumper (J4-J5) 5 - AC Konektör 16 - Bus Konektör (J1) 6 - Data Kablosu 17 - ç Siren (Buzzer) 7 - Üst panel 18 Klemens ba lant blo u 8 - LCD Ekran kontrast ayar 19 - Batarya yuvas n vidalama 9 - Tamper yay 20 - Batarya (pil) yata 10 - Default Jumper (J9) 21 - Panel duvar montaj delikleri 11 - Hoparlör

11 Next Sistemin Montaj : Montaj Yerinin Seçilmesi Next sistemi monte etmeden önce, kullan c lar n panele eri iminde kolayl k ve sistemin düzgün çal abilece i yerin neresi olaca na dair dikkatlice bina üzerinde inceleme yap n. Next sistemin montaj yeri a a dakilere uymal d r: Paneli mümkün oldu u kadar dedektörlere yak n ve merkezde olacak ekilde yerle tirin. Elektrik enerji soketinin yak n olmal. Telefon soketinin yak n olmal. Parazit yapacak etkilerin uza nda olmal. Direk güne veya s cakl k kayna, Geni metal nesneler, anten gibi davranacak. Elektriksel gürültü mesela bilgisayar,televizyon, v.s.. Baypas modunda Alarm n duyulabilece i bir yer. Next Sistemin Duvara Monte Edilmesi: Next sistem ön panel ve alt panelden olu ur. A a da aç kland ekilde uygun alet ve edevat kullanarak duvara monte edilir. Next Sistemi duvara monte etmek için : 1. A a daki gibi Ön ve Arka paneli ay r n. Ünitenin taban nda bulunan kutu kilitleme vidas n ç kart n. Ünitenin alt nda görülen iki çenti e tornavida ile hafifçe bast r n. ( ekil 2-2) ekil 2-2: Next Alarm kutusunun aç lmas Narin bir ekilde ön paneli iki taraf ndan tutun, yukarda ekilde görüldü ü gibi 45 derece aç ile çekin ve ön tarafa do ru kayd r n (Ön paneli geni aç ile aç p üst taraftaki kilit çentiklerini k rmay n).

12 2. Ön panele ba l olan yass kabloyu (data kablosu) yuvas ndan ç kar n. 3. Pil yuvas n ç kart n. 4. Sa ve sol kenarlarda PCB kart tutan çentikleri çekin. PCB Kart ç kart n.( ekil 2-3) ekil 2-3: PCB kart n n ç kart lmas 5. Alt paneli duvara yaslay p montaj deliklerinden i aretleyiniz. ( 6 montaj deli i vard r) 6. aretledi iniz yerleri matkapla delin ve dübelleri yerle tirin. Alt paneli duvara yerle tirdi iniz zaman 4.2mm 32mm geni likte vidalar kullan n (DIN x32 ZP) 7. Arka panelde üç kenarda bulunan kablo kanal çentiklerini yan keski ile kopartarak elektrik ve telefon kablolar n aç k olan yerden geçirin. ( ekil 2-4) ekil 2-4: Kablo kanal çentiklerinin aç lmas. 8. Tercih edilen konfigürasyona göre arka panel kapa nda bulunan Box Tamper (sabotaj yay ) düz tornavida ile ayarlay n. Box Only (Sadece Panel) Konfigürasyon: Panel sabote edildi inde sabotaj tetiklenir. Box & Wall (Panel ve Duvar) Konfigürasyon: Panel aç lmaya çal ld nda veya duvardan söküldü ünde sabotaj tetiklenir. 9. Vidalar kullanarak ünitenin arka panel kapa n duvara monte edin. 10. Next kablolama diyagram n ( ekil 2-6) kullanarak istedi iniz ba lant lar yap n.

13 11. E er istenirse üniteyi kapamadan önce: Jumperleri, ileriki bölümlerde aç kland ekilde ayar edin. LCD kontrast ayar bölümünde aç kland gibi ayarlay n z. Pilleri takt ktan sonra pil yuvas n yerine oturtun. 12. Kablo ba lant lar yap ld ktan sonra PCB kart yerine tak n yass (data kablosu) kabloyu yerine, ön panele tak n. ÖNEML : Next sistemi kablolamadan önce, elektrik ve pil ba lant lar n sökün. 13. A a daki gibi üniteleri birle tirin. Paneli üstünde kalan iki çenti e yerle tirin. Sabotaj yay n yerine yerle tirirken dikkatli olun. Ön panelin alt taraf n alt panele do ru iterek alttaki kilitleme çentiklerinin geçti ine bak n. Alt k s mdaki viday s k t r n. ekil 2-5: Kilitleme çentikleri ve sabotaj yay. ÖNEML : Statik Elektri in Bo alt lmas : Elektrik devresine dokunmadan önce avucunuzda biriken statik elektri in bo alt lmas önemlidir. Bunun için topra a veya metal bir yere dokunun. Yerel yasalar n takibi: Yang n güvenlik, elektriksel ba lant lar, gürültü kirlili i ve güvenlik sistem montaj konular ndaki yerel yasalara uyman z gerekir. Next Sistemin Ba lant lar n n Yap lmas : Bu bölümde, çe itli kablolama ve ba lant lar aç klanmaktad r: ÖNEML : Next sistem kablolamas yapmadan önce sistemde güç kayna na elektrik verilmedi inden ve pilden besleme gelmedi inden emin olun.

14 ekil 2-6: Next Kablo diyagram. AC (Priz) Elektri e Ba lama Next panel 220 / 110 VAC de 9VAC 1500 ma trafo: 1. Transformatörü alternatif ak m kayna na ba lay n veya AC terminallere. NOT: Bütün kablolamay yapmadan trafoyu elektri e ba lamay n. Üniteden elektri i kestikten sonra tekrar gücü uygulamadan önce en az 10 saniye bekleyin. Telefon Hatlar n n Ba lanmas Sistem merkez istasyondan izlenecekse veya yönlendirme telefon nosu kullan lacaksa sistemi telefon hatt na ba lay n. 1. Telefon hatt n z RJ11 veya LINE yazan terminallere ba lay n. 2. Telefon cihaz n z RJ31 veya SET yazan terminallere ba lay n. Siren Sabotaj n Ba lant s 2.2 K direnç kullanarak siren sabotaj switch ini Ana terminaldeki BellTemp ve Com uçlar aras na ba lant yap n.

15 NOT: Siren sabotaj Switch inin aktif olmas için Mühendislik program nda [1][2][31] seçene inin aktif olmas gerekir. Programlanabilir ç k lar n ba lant s : Next Alarm 4 adet programlanabilir ç k içerir. (2 x 24 VDC 3Amper Röleler, 2 x 13,8 VDC 70 ma transistor ç k ) Bu ç k lar alarmlara, bölgelere, bölümlere, genel sistem olaylar na belirli kullan c ve planlanm olaylara ba lant l birçok sistem aktivitesiyle harici cihazlar n çal t r lmas n sa lar. Röle Ç k lar n Ba lama (U01 U02) U01 ve U02 röle ç k ba lant s J5 ve J4 e ba l d r. Bu jumper lar ç k n ne ekilde davranaca na karar verir. A a da gösterildi i ekilde, aktif hale getirmek istedi iniz ç k lar ba lay n. NOT: POS ve NEG durumlar için maksimum ak m 200 ma i geçmemelidir. 1 PIN only Konfigürasyonda harici besleme ile birlikte, U01 ve U02 için, 3 Amperi a lmamal d r. Transistor Ç k lar n n Ba lanmas (U03 U04) Ayg tlar n pozitif ba lant s n AUX (+) ya ve negatif ba lant s n UO (-) ye ba lay n z. Harici Sirenin Ba lanmas Next sistem ( ekil 2 1) deki gibi dâhili sirene sahiptir. stenirse, alarm durumunda Binada ikamet edeni veya kom usunu uyarmak için güçlü sesli bir harici siren ba lanabilir. Harici Siren Ba lamak için: 1. Harici sirenin Tetik ucunu Bell (-) ye ba lay n z. E er Harici sireniniz (-) tetik ile çal yorsa bu ba lant geçerlidir, aksi taktirde (+) olacakt r.

16 2. Sistem Programlama bölümünden [1][2][32] ile üretilecek sesi ayarlay n z. Siren sürücüsü olmayan hoparlör için Next devaml veya kesintisiz osilasyonlu voltaj üretir. Alarm tipine ba l olarak, elektrik siren için Next 9VDC voltaj üretir veya yava darbeli voltaj üretir. Maksimum 9 volt 500 ma siren kullan n. UYARI: Bell loop hatas ndan sak nmak için, e er bir ba lant bell terminallere yap lmad ysa 2.2 K dirençleri terminaller aras na ba lay n. NOTLAR: BELL/LS sistem kontrol parametrelerini do ru tan mlamak önemlidir. Tan mlama sirenin özelli ine göre de i ir. E er siren ç k 500 ma den daha fazla yüklendiyse, en az on saniye süreyle ba ka bir yükleme yapmadan önce ç k ba lant s kesilmelidir. Toprak Ba lant s Topraklama statik elektri e, im e e ve herhangi elektrik ark na kar bir derece koruma sa lar. deal toprak ba lant s 8 footluk bak r çubuk ile yap l r ve metrelerce topra a gömülüdür, güç kayna ve telefon hatt na yak nd r. Elektrik enerjisindeki toprak ba lant s da kullan labilir e er, Next sisteme yak nsa. 14 gauge veya (nümerik azal r ) daha büyük kablo kullan n. Bu kabloyu mümkün oldu u kadar k sa tutun ve metal boru içinden göndermeyin, bobin gibi yapmay n veya keskin ekilde bükmeyin, di er kablolaman n yan na koymay n. E er toprak kablosunun yönü de i tirilecekse en az bükme yerinden 8 (20cm) uzakta olacak ekilde olmal d r. E er üpheye dü erseniz bir yetkili elektrikçiyi yard m için ça rabilirsiniz. Toprak Ba lant s n Yapmak için: Next toprak ba lant s ile binan z n toprak ba lant s n elektriksel arklardan ve statik elektrikten korumak için ba lay n. ÖNEML : Toprak ba lant s Ulusal yönetmeliklere uygun olmal d r. Kablolu Bölgenin Ba lant s : Next 1 kablolu bölgeyi destekler. Bölge 33 mesela keyswitch için kullan labilir. (Anahtarl switch) Bu bölgeyi twisted pair ile veya 4 telli kablo ile ba lay n. A a daki diyagram çe itli bölge ba lant lar n gösterir: NOT: Bu bölge yang n bölgesi olarak kullan lamaz. Sabotaj switch li bir bölge için, Duble hat sonu direnci kullanarak ekstra ba lant lardan kurtulursunuz.

17 Pil Ba lant s Next Sistem ehir elektri inde kesinti olursa, besleyecek 6 adet arj edilebilir yedek pile sahiptir. ÖNEML : Sadece 1.2 Volt 2.3 Amper arjl pil kullan n. Farkl tipte ve özellikte pil kullanman z sistemi hasara u ratabilir. UYARI: E er arjl piller kullan lacaksa J10 sabotaj ucu k sa devre olmal d r. Buna uyulmazsa cihaz veya ki ilere zararl olabilir. Pillerin Tak lmas 1. Pil yuvas n d ar ya çekin 2. Pillerin Polaritelerine dikkat ederek 6 pili yuvaya tak n. 3. Pil yuvas n yerine tak n. 4. Gerekli ise pil yuvas n vida ile s k t r n. 5. Bütün ba lant lar yap ld ktan sonra Adaptörü (trafo) tak n. NOT: arj edilen piller en az 12 saat arj edilmelidir. Piller tam arj edildikten 4 dakika sonra Dü ük pil seviyesi hatas kaybolur. ÖNEML : 1. Pilleri de i tirece iniz zaman ayn tipte almaya dikkat edin. Aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. 2. D KKAT: arj edilebilir pilleri, arj edilmeyen pillerle de i tirmeden önce Next Alarm Panel sistem içindeki Jumper in konumunu uygun ekle almazsan z cihaza zarar verebilirsiniz. 3. arj edilemeyen pilleri bitti i zaman ç kar n z. YARDIMCI (AUXILARY) TERM NAL 9 VDC ihtiyac olan cihazlar AUX (+) ve COM (-) ç k ile enerji verin. Maksimum Çekilebilecek ak m 200 ma dir. ÖNEML : Enerji kesilirse, bu ç k pasif hale geçer. NOTLAR: AUX terminalden çekilecek ak m 200 ma i geçmemelidir. E er bu ç k tan 200 ma den fazla ak m çekilirse, ba lant y kesmeniz ve ba ka bir ba lant yapmadan önce 10 saniye beklemelisiniz. KABLOLU GEN LEME BUS MODÜLLER ( TERC H ) Next Alarm Sistemi, tercihli kablolu geni leme imkân sunar. Bunlar AUX: K rm z, COM: Siyah, BUS: Sar, BUS: Ye il. Mesela X-10 arabirim modülünü ba lamak için BUS terminallerini ba lamal s n z. Bus Terminal AUX K rm z COM Siyah BUS Sar BUS Ye il Aç klama +12 V Enerji BUS geni leme modülü için. -12 V 0 Volt Common (ortak BUS) geni leme modülü Sar DATA ba lant s, BUS geni leme modülü için. Ye il DATA ba lant s, BUS geni leme modülü için,

18 NOT: Voltaj dü me olmamas için kaliteli Data kablosu kullan lmal ve kablo uzunlu u Maksimum 300 metre olmal d r. Jumper Ayarlar : Next sistem ana kart iç k s mda jumper lar içerir. stenen konfigürasyona göre a a daki tabloyu kullan n. Ön Paneldeki Jumper lar Pozisyon Fonksiyon Paneli Fabrika ayar konumuna getirir. ki pin i k sa devre olacak ekilde ba lant yap n. DEFAULT (J9) DEFAULT En son programlad n z ekilde sistemi b rak p, default tan sistemi kurtar r. Jumper ler den birini pin lerden birinin üzerine b rak p kaybolmas n engelleyin. ARJ ED LEB L R P L (J10) DEFAULT Sürekli pil arj n aktif eder. arjl pil kulland z zaman bu jumper i aktif edin. Pil arj n pasif eder. Normal pil kulland n z zaman bu ekilde ayar yap n z. AC RESTORE (J6) Sistemin ana elektrik beslemesinden kaynaklanan elektrik dü ümleri arjl piller için zararl olabilir. Pillerin voltaj 6.3VDC nin a a s na dü tü ü anda Next Alarm sistemi pillerin arj n durdurur. NOT: Next alarm bu konumda iken, ilk olarak elektri e ba lamad kça, pil güç kayna ndan çal t rmay ba latmayacak Pil bo alma, güvenlik kapal : Sisteme 220VAC geli i yoksa sistem pilleri tamamen bo alabilir. (Derin de arj güvenli i yok) DEFAULT NOT: Bu konumda Next Alarm sistemi, Sisteme 220 V gelip gelmedi ine bakmadan direkt olarak pillerden beslenir.. Arka Paneldeki Jumper lar Pozisyon Fonksiyonlar UO1 (J5) Veya UO2 (J4) Önceki bölümlerde anlat lan programlanabilir ç k lar n ba lant lar anlat lm t r. DEFAULT: POS

19 LCD Ekran Kontrast n n Ayarlanmas Next sistem ön panelin üstündeki trimmer içerir, default jumperin yan ndad r ( ekil 2-1) ve LCD ekran n parlakl k ve kontrast n ayarlar. Sistem ikiye ayr l r ve iç data ba lant s sökülmeden kontrast ayarlan r. LCD Kontrast n Ayarlamak çin: 1. stenilen yo unlu a eri ilinceye kadar, trimmer saat yelkovan hareketi istikametinde veya buna ters istikamette y ld z tornavida ile döndürülür. Bölüm 3: Next Sistem Programlamas Next Alarm Sistemi Mikroi lemci ve EEPROM la birlikte dizayn edilmi tir (EEPROM, elektrikle silinebilir, programlanabilir ROM, sadece okunabilir haf za). Sistem i letim sistemini, programlanabilir parametreleri, harici güç kaynaklar na ihtiyaç göstermeden haf zada tutar (sistemin alternatif ak m kesilse yada piller bitse dahi sistem haf zas silinmez). Bu bölüm Next Alarm Sisteminin programlama tercihlerini aç klar, tu tak mlar n n (keypad) nas l kullan laca n, tu larla temel olarak nas l programlama yap laca n aç klar. Sistem tam montaj n yapmasan z dahi sistem panelini herhangi biz zamanda programlayabilirsiniz. Tek yapman z gereken sistem beslemesini sa lamakt r. Her bir detayl programlama biçimi için. Bölüm 4 Teknisyen programlama menüsü kullan m na dan n. Next Programlama Tercihleri Next Alarm Sistemi Lokal veya uzaktan programlanabilir. A a da Next programlama biçimleri aç klanm t r: 1. Rakamlar ve LCD ekran kullanarak lokal i lem: 2 sayfa sonra aç klanm t r. 2. Program Transfer modülü (PTM): (Kod: RP128EE0000A), küçük bask l devre, herhangi bin Next Alarm Panelinde kay tl olan konfigürasyon ve bilgileri ba ka bir Next Alarm Sistemine kopya etmekte kullan l r. Kopyalama s ras nda geçici olarak 4 telli BUS konektöre ba lan r. (Bkz Sayfa 25). 3. Upload / Download (U/D): Bir ki isel bilgisayar ile Next Alarm Sisteminin programlanmas n sa layan bir yaz l md r. A a daki imkânlar sunar. Lokal olarak Next Alarm Sistemi Laptop bilgisayara ba lanabilir. Uzaktan çal arak Next sistem ile telefon hatt üzerinden modem kullan larak haberle me kurar. Upload / Download yaz l m kullanarak, a a dakiler gereklidir. IBM uyumlu PC Upload / Download yaz l m. (RP128UDIN00A) PC seri COM ba lant noktas aras na ba lamak için BUS ba da t r c kablo ve fi i Next Sistemin J1 BUS konektöre ba lan r. Uzaktan kullan m için, telefon için, modem cihaz tavsiye edilen modem, OPT MA 336. USB / 485 dönü türücü, (RP128EUSB00A) PC, USB portundan, Next J1 portuna ba lant yapar. Daha fazla bilgi için teknik servise dan n.

20 Next Tu Tak m ve Ledlerinin Kullan m 1 Enerji led 2 Alarm kurulu bilgi led i 3 Sistem haz r led i 4 Baypas (Uyku Modu) kurulum bilgisi led i 5 Sistem hata bildirim Led i 6 Mesaj uyar Led i 7 Ses kay t dinleme ve hoparlör ses seviye kontrol dü meleri 8 Kullan c menülerine giri dü mesi 9 Menülerde yap lan de i iklikleri onaylamak için kullan lan dü me 10 LCD ekran 11 Acil durum tu kümesi 12 Nümerik ve alfabetik tu kümesi 13 Alt ve üst menü gezinti tu u 14 Baypas ve menü fonksiyon tu u 15 Alarm kurma ve fonksiyon tu u 16 Alarm iptal etme ve fonksiyon tu u

21 1 O Kurulu Ledi Yava yanan LED = Aktif Programlama oturumu 2 O Enerji Ledi 3 O Haz r Ledi 4 O Baypas Ledi Programlama i lemi süresince bu ledler k vermez. 5 O Hata Ledi 6 O Mesaj Ledi 7 Programlama i lemi süresince bu tu lar n fonksiyonu yoktur LCD Program Ekran Aktif programlama tercihinden ç kmak ve bir üst seviye programlama seviyesine ç kmak için Seçilen bilginin sisteme giri i için veya aktif seçimi onaylama ve programlama hiyerar isinde alt kademe tercihlerini uygulamak için bu tu u kullan n. LCD program ekran 2 sat r içerir. Üstteki sat r, ana tercih modunu gösterir. Alttaki sat r özel tercih setini gösterir. Böyle veriler keypade giri le de i tirilebilir. Programlamada, bir sat ra iste e göre 16 sat ra kadar karakter girilebilir. 11 Programlama i lemi s ras nda bu tu lar n fonksiyonu yoktur dan 9 a kadar dan 9 kadar numaral tu lar kullan n z. Bölge, alan ve bölümlere etiket verip isimlendirirken (Keypadin bu etiketlendirme i lemi için, bölüm 4 teknisyen programlama menüsüne ba vurunuz. Bu tu lardan birine basarak, program fonksiyonlar aras nda ileri - geri gidebilirsiniz. Bu tu lar ayn zamanda imlecin pozisyonunu da de i tirir. Tercihinizi yaparken, imleç sa veya sola hareket eder. Bu tu u kullanarak programlama tercihleri aras nda ileriye do ru seçim yap n. Bu tu u kullanarak programlama tercihleri aras nda geriye do ru seçim yap n. Bu tu programlama esnas nda i lem yapmaz.

22 Mühendislik (Teknisyen) Program na Giri lk aç l ekran nda iken tu una bas n z. Kullan c fonksiyon ekran gelir. Bu ekranda iken ister tu u ile ya da [9] tu layarak a a daki ekrana yani programlama menüsüne geçilir. Bu ekranda iken [1] tu una ya da tu una bas n z. Kar m za yukar daki mühendislik kodunu soran ekran gelecek. Burada yazaca m z kod fabrikasyon olup (0133) dür. Programlama Menüleri [1] Sistem [6] Rapor Kodlar [2] Bölge [7] Uza.Kumanda [3] Ç k lar [8] Tu Tak m [4] Kodlar [9] Di er ayg tlar [5] Tel Aray c [0] Ç k Her bir teknisyen programlama seçimi Next Alarm sistemini programlama ve eri ime imkân sa lar. Her bir seçim ayr ca Bölüm 4 de, Teknisyen menü seçimleri kullan m nda aç klanacakt r. Fabrika Ayarlar n n Yüklenmesi Programlama i leminden sonra herhangi bir kar kl a mahal vermedi iseniz sistemi fabrika ayarlar na geri çevirmenize gerek yoktur. Aksi takdirde bu herhangi bir kar kl kta sistemi tekrar fabrika ayarlar na geri döndürme ihtiyac duyabilirsiniz. ÖNEML : Next Alarm Sistemini default ayarlara getirmeden önce Üretici Fabrika ayarlar n yüklemeyi sa layan Default aktif / Pasif parametresini aktif etmeniz laz m. Bu parametrenin Fabrika ayar Aktif de dir. Teknisyen menüsünden h zl olarak [1][7] yi tu layarak bu parametreye ula abilirsiniz. E er bu parametreyi programlamak istiyorsan z, teknisyen programlama menüsünde seçiminizi yap p kay t ettikten sonra ç kmay unutmay n

23 Next Sistem Fabrika Ayarlar n Yüklemek için: 1) Default aktif / Pasif parametresini Aktif yap ld ndan emin olun (Üretici taraf ndan sa lanan default aktif dir). 2) Next Alarm Sisteminin bütün enerjisini kesin. 3) Next Alarm Panel ünitesini aç n ve ön panel PCB kart nda bulunan J9 Jumper inin iki pin ini de k sa devre edin. 4) Next Alarm Sistemine enerji verin, bütün ledler bir kere yanar ve uzun bir bip sesi duyulur. A a daki mesaj görülür. Next: -- : ) J9 Jumper ini tekrar eski konumuna yani tek pin e kaybolmamas için tak n. 6) Önceki sayfada aç kland gibi, teknisyen programlama menüsüne eri in ve program gerekti i ekilde programlay n. NOT: Teknisyen kodu Default (0133) dür. 7) Programlamay bitirdi inizde, teknisyen menüsünden [0] ile ç k seçin. Ekranda yapt n z de i iklikleri kaydetmek ister misiniz sorusu ç kar. VER Y KAYDETMEK ST YORMUSUNUZ? E 8) tu una basarak veriyi kay t edin. K sa bip sesi duyulur ve a a da ki mesaj görünür. LÜTFEN BEKLEY N VER KAYDED L YOR 9) lem bitirildi i zaman, ekran normal konumuna gelir. A a daki gibi. Next: -- : NOT: Ç k esnas nda a a daki mesaj görünüyorsa EE U/D Aksesuar Bulunamad Bunun anlam J9 Jumper inin sadece bir de il iki pin i de kapatm durumdad r. Tu Tak m Zaman Bitimi Teknisyen programlama menüsünde, 15 dakika gibi bir süre ile herhangi bir bas lmad ysa sürekli bip sesi üreterek, hiçbir tu a bas lmad n hat rlat r ve a a daki mesaj görünür. ZAMAN B TT B R TU A BAS

24 Bir tu a basmak sesi keser, tekrar teknisyen menüsüne girmek için teknisyen kodunu tekrar girip ard ndan tu una basmal s n z. Program Transfer Modülünün Kullan lmas (PTM) Program transfer modülü, standart programlama kopyalar olu turulmas ve uygulanmas nda kullan l r. Buna ilave olarak, PTM i daha önce programlanan ve tam olarak i lem yapan Next sistemde enerji varken kullanabilirsiniz. Programlanm bir Next sistemden Program kopyas haz rlama Önceden programlanm bir Next kullan n ondan PTM üzerine kopyalad n z verileri di er Next sistemlere uygulamakta kullan l r. Next sistem kopyalama için haz rd r. Next Sistemlere Program Kopyalar n Uygulamak çin: PTM üzerindeki mevcut olan kopyay kullanarak Next sistem üzerine kopyay uygulay n. Programlanm Next Sistemden PTM e kopya yapmak: 1. PTM kart arka panel üzerindeki J1 BUS konektöre ba lay n, k rm z led terminalle ayr tarafa bakmaz. K rm z led yava ça yanar söner. 2. J9 Default Jumper konumunu bir pin li pozisyonundan iki pini kapsayacak ekilde k sa devre edin. 3. [9][1] tu layarak Teknisyen programlama menüsüne ula n. 4. Herhangi bir de i iklik yapmadan [0] tu layarak menüyü terk edin. Program transfer modül üzerindeki led h zla yan p söner ve keypad a a daki mesaj gösterir. EE U/D AKSESUARA VER KAYDED L YOR LED yava ça yan p söndü ü zaman, Next sistem iki kere bip sesi üretir ve a a daki mesaj gösterir. VER KAYDED LD LÜTFEN BEKLE Sonra ekran normal i lem moduna döner. 5. PTM i J1 BUS konektörden ç kart n. 6. J9 Jumper ini sadece bir pin tak l kalacak ekilde ayarlay n. 7. u anda PTM ana panel konfigürasyonunun kopyas n tutar. Program Transfer Modül Üstündeki kay tl konfigürasyonu bir Next sisteme yüklemek: 1. PTM kart arka panel üzerindeki J1 BUS konektöre ba lay n, k rm z led terminalle ayn tarafa bakmaz. K rm z led yava ça yanar söner. 2. J9 Default Jumper konumunu bir pin li pozisyonundan iki pini kapsayacak ekilde k sa devre edin. 3. Next Alarm Panelinden bütün enerjiyi kesin.

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu. Yazılım Versiyonu 4. EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS918-1

Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu. Yazılım Versiyonu 4. EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS918-1 Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu Yazılım Versiyonu 4 RINS918-1 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. MONTAJ VE KABLOLAMA KURALLARI... 1 1.1 Gerekli aletler... 1 1.2 Elektrik

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı