ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı"

Transkript

1 Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya ilişkin yaklaşım 16 Aralık 2003 tarihinde Phare Yönetim Komitesine sunulan planlama dökümanında açıklanmıştır. 2. STRATEJİ Ulusal Programın genel amacı, Türkiye nin AB üyeliği hazırlıklarına 14 Nisan 2003 tarihinde Konsey tarafından onaylanan Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi nde belirtilen öncelikler temelinde yardımcı olmaktır. Katılım Öncesi Mali Yardımların Programlaması aynı zamanda, Komisyon un Türkiye İlerleme Raporu ndaki (Kasım 2003) bulguları, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programında (Agustos 2003) belirtilen öncelikleri ve Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması bağlamında Ortaklık Komitesi Alt Komite müzakerelerinden gelen konuları dikkate almaktadır. Türkiye Ulusal Yardım Koordinatörü, program önceliklerinin ve potansiyel projelerin belirlenmesinde önemli bir göreve sahiptir. Türk İdaresinden ilgili kurum ve kuruluşlar Ulusal Yardım Koordinatörü tarafından programlama önceliklerine uygun projelerini hazırlamak üzere davet edilmektedirler. Komisyon, dış yardımın etkin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve iki taraflı yardım kuruluşları ile düzenli temaslar sağlamaktadır Ulusal Programı kapsamında desteklenecek projelerin seçilmesinde kullanılan temel kriterler, teklif edilen projelerin programlama önceliklerini yansıtması, sektörlere göre dengeli program gereksinimlerini ortaya koyması ve programın sonlandırılacağı Nisan 2004 tarihinde projelerin istenilen olgunlukta olmasıdır. Katılım öncesi mali yardımlar çok yıllı perspektifte programlanmış, böylece her bir sektördeki eski veya devam eden destek hesaba katılmıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Rehberine uyumlu olarak, kurumsal kapasite gelişimi, müktesebata uyum için yapılan yatırım ile ekonomik ve sosyal uyuma yapılan yatırımlar arasında uygun bir denge sağlanmıştır. İlk büyük yatırım programları tahminen ancak 2005 yılında gerçekleştirilebilir. Türkiye nin Topluluk eğitim programlarına katılımının, programın büyüklüğüne görece yüksek maliyetli olması ile bağlantılı olarak, program genelinin %30 dan fazlası kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ayrılmıştır. Özellikle müktesebata uyum için yapılan yatırımlar ve doğrudan hibe programı içeren projelerde, uygulamaya yönelik düzenlemelerdeki etkinlik ve kullanabilme kapasitesi dikkatlice hesaba alınmıştır. 1

2 2004 programı aşağıdaki ana unsurları içermektedir: - Kopenhag Siyasi Kriterleri ne ilişkin hususlar. Türkiye, 1993 tarihinde belirlenen Kopenhag Siyasi Kriterlerini yerine getirmeyen tek aday ülkedir. Türkiye aynı zamanda Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları İnisiyatifi kapsamında bir odak ülkedir. Bu yıl Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığını en son kabul edilen reform paketlerini sürdürmesi için desteklemek, istinaf mahkemelerinin oluşturulmasına yardımcı olmak, sivil toplumu desteklemek ve kamu denetçisi kurumunun oluşturulmasını desteklemek amaç edinilmiştir. Bu, çalışma programdaki, jandarmanın operasyonel standartının yükseltilmesi, sosyal diyaloğun artırılması ve Güneydoğudaki mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik çabaların teşvik edilmesi gibi Katılım Ortaklığı çerçevesindeki politik öncelikleri etkileyeceği söylenebilecek aktivitelerle tamamlanmaktadır. - Topluluk Müktesebatına Yakınlaşma. Türkiye birçok alanda mevzuat uyumunda ilerleme sağlarken bazı alanlarda ise henüz başlangıç aşamasındadır. Özellikle Gümrük Birliği kapsamındaki alanlarda ileri derecede mevzuat uyumu sağlamıştır, ancak bu anlamda da bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Mevzuat uyumu aynı zamanda müktesebatla benzerlik gösteren diğer uluslararası yükümlülüklerin bulunduğu alanlarda daha ileri düzeydedir. Dört temel özgürlük göz önüne alınacak olursa, malların serbest dolaşımına ilişkin özellikle sektörlere özgü düzenlemelerde ilerleme kaydedilmistir. Bankacılık sektörü, yatırım hizmetleri ve menkul kıymetler piyasasında reformların gerçekleştirilmesi sonucu hizmetlerin serbest dolaşımında daha belirgin bir ilerleme kaydedilmiştir. Sermayenin serbest dolaşımında sermaye hareketinin serbestleştirilmesi ile ilgili mevzuat uyumunda ilerleme gösterilmiştir. Sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Yönetim kapasitesi güçlendirilmiş, iş hukukunda ve istihdam politikalarında cinsiyet eşitliğini destekleyecek tedbirler alınmıştır. Önemli bir ilerlemede elektrik ve gaz piyasalarının işleyişinin hukuksal çerçevesini belirleyen hükümlerin kabul edilmesi suretiyle enerji alanında gerçekleştirilmiştir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki uyumdada ilerleme sağlanmıştır. Çevre ile ilgili mevzuat uyumunda ise sınırlı bir ilerlemeye karşın genel olarak bu alanda mevzuat uyumu düşük düzeyde kalmaktadır. Tarım mevzuatının uyumunda bitki sağlığı ve veterinerlik alanlarında özelliklede hayvan hastalıkları kontrolü, büyük baş hayvanların ve zararlı organizmaların belirlenmesi ve kayıt altına alınması konularında gelişme kaydedilmiştir. - Önemli bir çaba da piyasa gözetim ve uygunluk değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesine devam edilmesi, iyi laboratuvar örneklerine iliskin EU standartlarının üstlenilmesi, biyositler ve su konularındaki yasaların harmonize edilmesi ve atık ve gürültü yönetim rejiminin geliştirilmesi konularında yapılmıştır. Fikri ve Sınai- Ticari Mülkiyet Hakları alanında yasal çerçevenin uyumunda büyük bir destek verilecektir. Yine EU müktesebatını üstlenmek üzere tarım reformunu tamamlayıcı nitelikte olan ve organik tarımın yasal çerçevesini EU standartları ile uyumlulaştırılmasını içeren ciddi adımlar atılacaktır. 2

3 - Kamu Yönetiminin Güçlendirilmesi. Müktesebatın uygulanması için idari kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ilerleme sınırlı kalmıştır. Bir çok alanda uygulama zayıf kalmıştır. İdari kapasitenin çeşitli alanlarda müktesebatın efektif bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini garanti altına alacak şekilde güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı durumlarda, örneğin devlet teşvikleri ve bölgesel kalkınma alanlarında yeni yapıların oluşturulması için idari reformların gerçekleşmesi gerekmektedir. Program, gümrük yönetiminin güçlendirilmesini, vergi yönetimi, gıda güvenliği ve kontrolü, bulaşıcı hastalıkların izlenmesi, karayolu taşımacılığının düzenlenmesi ve Türk elektrik sisteminin frekans performansının kontrolü gibi projeleri içermektedir. Buna ek olarak sosyal alandaki projeler, Türkiye deki sosyal diyaloğa yönelik düzenlemelerin geliştirilmesine, çocuk işçiliği sorunu ile mücadelenin geliştirilmesine yardımcı olacak ve devam eden kanser tarama programına ikinci bir aşama sağlayacaktır. Hazine kontrolörlerinin denetim kapasitelerinin güçlendirilmesi, DIS sistemi çerçevesindeki katılım öncesi yardımlarının yönetiminin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. - Adalet ve İçişleri. Türkiye, vize düzenlemeleri ve uygulamalarını AB ile uyumlaştırmaya başlamıştır ve sınır yönetimini güçlendirmesine ve Schengen Anlaşmasının uygulamasına hazırlanmasına devam etmesi gerekmektedir. Türkiye, Adalet ve İçişleri konularindaki uyuma yönelik ön stratejileri benimseyerek önemli ilerleme kaydetmiştir. Yasadışı göç ve organize suça karşı mücadele gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmiştir. Program, Türkiye nin iltica, göç ve entegre sınır yönetimi alanlarındaki ulusal stratejilerin uygulanmasında yardımcı olan ve önceki yıllarda başlatılan desteği sağlamayı sürdürecektir. Diğer projeler, adalet sisteminde çocukların korunması ve çocuk adaletinin sağlanmasında ve belli suçluların hapis cezasına çarptırılmadan (non-custodial) cezalandırılmasını öngören bir ulusal denetimli serbestlik hizmetinin kurulmasında yardımcı olacaklardır. Jandarmanın kapasitesinin geliştirilmesi devam etmektedir. 2002/03 de başlayan bu süreç, mahkumiyetlerin itiraf ettirmeye değil kanıta dayandırıldığı bir adli sisteme doğru yönlendirmekte ve bu kanun yürütücüsü kuruluşun uzmanlaşmasını desteklemektedir. - Ekonomik ve Sosyal Uyum. Türkiye, birçok ekonomik ve sosyal sıkıntıya hitap etmek ihtiyacındadır. Aday ülkeler arasında en geniş bölgesel farklılığa sahip ülkedir. Doğu Anadolu da 19 bölgenin üçü, kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada AB ortalamasının %7 ile %16 sı arasında bulunmaktadır. Bu nedenle bu öncelik dört az gelişmiş bölgeyi kapsamakta ve bu bölgelerdeki ekonomik gelişme için AB yaklaşımlarının ve sınır bölgelerdeki gelişim için INTERREG yaklaşımlarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Program aynı zamanda Ulusal Yardım Koordinatörünün sekreteryası için kapasite gelişimini (öncelikli olarak proje hazırlanması konusunda, katılım öncesi yardım programları tasarlamada kapasitesini geliştirmek üzere); ve belirli Avrupa Topluluğu Program ve Ajanslarına katılım için Türkiye nin ulusal katkı payının eş finansmanını da içermektedir. 3

4 3. AMAÇLAR, TANIM VE KOŞULLAR 3.1. Amaç 1: Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Karşılanması TR : İnsan Hakları Reformlarının Türkiye de Uygulanması Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından uygulanacak olan bu projenin amacı, halihazırda Türkiye de sürdürülmekte olan reform süreci içerisinde yer alan paydaşların, insan hakları konusundaki standartlar ve uygulamalar hakkındaki bilinç düzeylerinin arttırılmasıdır. Bu proje bir taraftan çeşitli kurumların insan hakları prensiplerine (sorgulama, kamu düzeninin kontrol edilmesi ve anti- terörizm tedbirleri konularındaki uygulamalardan sorumlu olan polis ve jandarma birimleri için en iyi uygulamanın geliştirilmesini de kapsayacak şekilde) uygun davranmaları konusundaki kapasitelerini güçlendirecek; diğer taraftan da sivil topluma güvenin oluşturulmasını sağlayarak, reform programının hedeflerinin etkili bir şekilde tüm ülke çapında uygulanmasını imkan verecektir TR : İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasına Destek Eşleştirme yoluyla uygulanacak olan bu projenin amacı, Türkiye de orta seviyede İstinaf Mahkemelerinin kurulmasıdır. Çok yıllı programın ilk aşaması olan 2004 yılı bileşeni çerçevesinde hakimler, savcılar ve yardımcı personele eğitim verilecektir. Mahkemede görevlendirilmiş olan hakim ve savcılar; yasal sistemde bu tip mahkemelerin rolü, efektif prosedürler ve böyle bir mahkemenin çalışma yöntemleri konusunda eğitilecekler ve mahkemede aşağıdaki paragraftaki düzenlemeyi uygularken, yasal ve uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek olan sorularla ilgili olarak gerekli bilgiler verilecektir. Buna ilave olarak temyiz mahkemelerindeki hakim ve savcılar ikinci derece mahkemelerinin yer aldığı bir yasal sistemde, temyiz mahkemelerinin fonksiyonu hakkında eğitileceklerdir. İstinaf Mahkemelerindeki yardımcı personel yeni görevleri ile ilgili olarak eğitime tabi tutulacaktır. Bu projenin eşleştirme sözleşmesinin imzalanmasının ön koşulu, Birinci Derece Mahkemelerinin ve Bölgesel İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yetkilerine İlişkin Taslak Kanun un kabul edilmesidir TR : Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Hizmetleri ve Kalite Standartlarının İyileştirilmesi Bu projenin amacı, Dernekler Dairesi Başkanlığının sivil toplum kuruluşlarına yönelik kamu hizmetleri standartlarının iyileştirilmesidir. Proje bileşenlerinden bir tanesi Başkanlığa sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine yönelik mekanizmaların oluşturulması ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak çalışan Başkanlığın merkez teşkilat ve taşra teşkilatı personelinin kamu hizmetleri kapasitesinin iyileştirilmesidir. Projenin hukuki konulara ilişkin olan bir bileşeni, Başkanlığa derneklerle ile ilgili kanun ve diğer yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, sivil toplum kuruluşları için geçerli olan yasal çerçevenin daha açık hale getirilmesi ve basitleştirilmesi ve kısıtlayıcı hükümlerin ortadan kaldırılması konularında yardımcı olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarını yasal ve kurumsal reformlar hakkında bilgilendirmeye ve derneklerin sivil toplumun oluşturulmasındaki rollerine ilişkin olarak kamunun bilinç düzeyinin geliştirilmesine yönelik bir iletişim stratejisi yasalaşacaktır. Proje kapsamındaki yatırım bileşeni, merkezi otoritelerle yerel otoriteler arasındaki koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştırılacak ve sivil toplum kuruluşlarına ve kamuya bilgilerin şeffaf bir şekilde sağlanmasına yardımcı olacaktır. 4

5 Proje birer adet hizmet ve tedarik ihalesi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Hükümet tarafından, dış finansal destek için izin alınması sistemini de kapsayan bir dizi kısıtlayıcı hükmü ortadan kaldıracak sivil toplum kuruluşlarına yönelik taslak kanun sunulmadan önce hiçbir ihale başlatılmayacaktır. Dernekler Dairesi Başkanlığında bir proje uygulama birimi kurulmadan, il ve ilçelerde derneklerle ilgili faaliyet ve prosedürlerin en az %90 ı güvenlik güçlerinden sivil olan Dernekler Dairesi Başkanlığına devredilmeden ve Dernekler Dairesi Başkanlığının il seviyesindeki yöneticilerinden en az %90 ının ataması yapılmadan önce, hizmet ihalesi başlatılmayacaktır. İnsan kaynakları ve işe alma politikasını da kapsayacak şekilde, Dernekler Dairesi Başkanlığında bir yeniden yapılandırmaya gidilmeden önce, hiçbir sözleşme imzalanmayacaktır. Bu çerçevede illerdeki personel sayısı 700 e düşürülecek ve ilgili bölgelerdeki sivil toplum kuruluşu sayısı dikkate alınarak il ve ilçelerdeki personel tahsisatı gerçekleştirilecektir TR : Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneğinin Desteklenmesi Suretiyle Sivil Toplumun Geliştirilmesi Amacıyla Örgütlenmenin Teşvik Edilmesi ve Desteklenmesi Bu projenin hedefi sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi yoluyla katılımcı demokrasinin geliştirilmesidir. Bu projenin amacı sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, hibe programları ve tamamen bağımsız bir destek organizasyonunun kurulması ve işlevsel hale gelmesi yoluyla sivil toplum kuruluşlarının ağ oluşturma kapasitesinin, gönüllü çalışmalarının ve Türkiye deki ulusal ve uluslararası diyaloğun gelişmesinin güçlendirilmesidir. Etkili bir destek organizasyonu aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarının daha iyi bir kapasiteye sahip olmaları ve farklı alanları kapsayan hizmetlerin eğitim de dahil olacak şekilde sivil toplum kuruluşlarına sunulması, kurumsal yönetim, ağ oluşturma, güçlendirilmiş hesap verebilirlik, iletişim ve ulusal ve uluslararası işbirliğinin farklı yönlerini de içerecek tarzda sağlanacaktır. Sivil toplum kuruluşları ve kamu için bilinç seviyesinin arttırılmasına yönelik bir bileşen de bulunacaktır. Son olarak, öncelikli tematik alanları kapsayan mikro-hibe programları (tecrübe değişimi, ortak faaliyetler için mikro operasyonlar ve işletme masrafları da dahil olacak şekilde) Türkiye ve Avrupa Birliğindeki muhatapları ile sivil toplum kuruluşlarının diyalog kurmasını ve işbirliği yapmasını teşvik edecek ve Türkiye deki kök organizasyonların (sivil toplum kuruluşlarının) sürece daha fazla dahil olmalarını ve faaliyette bulunmalarını teşvik edecektir TR : Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanına Destek Bu projenin hedefi Türkiye deki kamu otoritelerinin özellikle hukukun üstünlüğü, insan hakları ve iyi yönetim konularındaki performansının geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanının kurulmasına destek verilmesi yoluyla gerçekleştirilecek olup ilk aşamadaki operasyonel destek kısmında, Avrupa Ombudsman Standartları ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları hakkındaki Paris Prensiplerine uygun bir şekilde Türkiye ye, kamunun seçkin bir role sahip olması konusunda yardımcı olunmasıdır. Eşleştirme yoluyla uygulanacak olan proje kamu görevlileri için yol gösterici ilkeler ve hapishaneler ve akıl sağlığı enstitülerini de kapsayacak şekilde kamu otoritelerinin resmi denetimlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin hazırlanması konusunu da içerecek şekilde kamu görevlileriyle ve proaktif tedbirlerle ilgili bir kapsamlı eğitime gereksinim duyacaktır. Bu, kurumun izleme prosedürleri oluşturmasına ve uygun bir raporlama kapasitesi geliştirmesine imkan verecektir. Bu projede eşleştirme sözleşmesinin imzalanması için önkoşul, taslak Ombudsman Kanununun kabul edilmesi, kuruma uzman personel atamasının gerçekleştirilmesi ve kurumun faaliyet bütçesi üzerinde mutabık kalınmasıdır. 5

6 TR : Türkiye de Kültürel Hakların Geliştirilmesi Projenin genel hedefi Türk Hükümetini kültürel haklar alanındaki yasal reformların uygulanması konusunda desteklemektir yılı Ağustos ayında onaylanan altıncı uyum paketi ile, Radyo ve Televizyon Kanallarının Kurulması ve Yayın Yapması konusundaki Kanunda kamuya veya özel sektöre ait radyo ve televizyon şirketleri, Türk vatandaşlarınca günlük hayatta geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilir. hükmü getirilmek suretiyle bir değişiklik yapılmıştır yılı Ocak ayında Türk Vatandaşlarınca Günlük Hayatta Geleneksel Olarak Kullanılan Dil ve Lehçelerde Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkındaki Tüzük Resmi Gazetede yayımlanmıştır. RTÜK tarafından çıkarılan Tüzük Türkçe nin yanı sıra Türk vatandaşlarınca geleneksel olarak kullanılan dil ve lehçelerde yayın yapılmasına imkan vermektedir. Proje kapsamında Türkçe dışındaki dillerdeki televizyon ve radyo programları ve yine Türkçe dışındaki dillerdeki tiyatro ve konserler gibi diğer kültürel girişimler için bir hibe programı oluşturulacaktır. Söz konusu hibe programlarına sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, yerel yayın şirketleri, özel şirketler, kültür dernekleri, tiyatrolar, sinemalar, yerel yönetimler vb. başvuruda bulunabilecektir. Hibe programlarının yönetiminden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Hibe programının sonuçlarının promosyonu ve yayılması ile ilgili olarak teknik yardım da sağlanacaktır Amaç 2: Topluluk Müktesebatına Yakınlaşma TR : Gübreler, Asansörler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, ambalajlama, tekstil, inşaat malzemeleri ve yasal metroloji alanlarındaki Avrupa Birliği Direktiflerinin uygulanması için piyasa gözetimi laboratuarlarının desteklenmesi. Projenin hedefi piyasa gözetimini destekleyen laboratuarların etkili bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine odaklanmak suretiyle, Avrupa Birliği Müktesebatının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu proje vasıtasıyla seçilen öncelikli alanlarda piyasa gözetimini destekleyen laboratuarlara ilişkin ulusal sistemin ekipman temininin sağlanması ve piyasa gözetimi ile ilgili test hizmetlerinin bağımsız bir şekilde yerine getirilmesinin temini ile güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje üç bileşenden müteşekkil olup Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili sorumluluk alanlarına bölünmüştür. Tüm bileşenler için iki ana faaliyet gerçekleştirilecektir: Piyasa gözetimi laboratuarları için ekipman alımı ve bununla ilişkili olarak laboratuar personeli için ekipman kullanımı ve analiz yapma konularındaki eğitimler. Yaklaşık olarak dokuz adet ayrı sözleşme öngörülmektedir. Proje kapsamındaki sözleşmeler, satın alınan ekipmanın yerleştirileceği uygun tesisler kullanılabilir hale gelmeden, satın alınan ekipmanla ara bağlantıyı sağlayacak olan temel ekipman elde mevcut olmadan ve ekipmanı kullanacak olan nitelikli personel hazır durumda olmadan önce imzalanmayacaktır. 6

7 TR Türk Bakanlıklarının Seçilen Alanlarda Piyasa Gözetimi Kapasitelerini Güçlendirmek Bu projenin genel hedefi işleyen bir iç pazar yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedef, beş ayrı Bakanlıkla (Sanayi ve Ticaret, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bayındırlık ve İskan, ve Tarım Bakanlıkları) yapılan eşleştirme anlaşmaları vasıtasıyla uygulamaya konulacak kurumsal yapılanma ile yerine getirilecektir. Projenin her sektörde, proje süresince AB uyumlu yasaların tamamen yürürlüğe konmalarına rehberlik edecek ayrıntılı piyasa gözetimi stratejileri geliştirilmesine, stratejilerin uygulanması için uygun sayıda denetici ve yöneticinin eğitilmesine önderlik etmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen sektörler: tekstil, sivil amaçlı patlayıcılar (civil explosives), patlayıcı ortamlarda kullanılan koruyucu donanımlar, gazlı yakan aletler, otomatik olmayan tartı aletleri, yasal metroloji (legal metrology) ve ambalajlama (pre-packaging), yeni sıcak kazanları, asansörler, tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar (active implantable medical devices), vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları (in vitro medical devices), kişisel koruyucu donanımlar, yapı malzemeleri ve kimyevi gübrelerdir TR : Sağlık, Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarının, Klinik Olmayan (non-clinic) Sağlık ve Çevre Korunması İçin İyi Laboratuar Uygulamaları Alanındaki Yasaları Uyumlulaştırması ve Uygulaması için Güçlendirilmesi Bu projenin genel hedefi, çevre ile ilgili müktesebatın uygulanması ile birlikte Türkiye deki çevresel koşulların gelişmesini temin ederken; malların, özellikle kimyasalların, serbest dolaşımlarını daha fazla kolaylaştırmaktır. Projenin amacı, iyi laboratuar uygulamaları hakkındaki direktiflerin (2004/9/AT, 2004/10/AT) ugulaması ile ilgili üç bakanlığın, kurumsal kapasitelerini güçlendirmektir. Eşleştirme yoluyla yürürlüğe konulacak proje, yasal çerçevenin müktesebata uyumlulaştırılması ve uygulanmasına, uygun gözetim ve denetim organının kurulmasına, kimyasallar alanında iyi laboratuar uygulama prosedürü için üzerinde hemfikir olunan sistemin oluşturulmasına önderlik etmek için tasarlanmıştır. Eşleştirme sözleşmesinin imzası, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların korunmasınına ilişkin 1986/609/AT direktif hükümlerinin tam olarak uygulamasını sağlayacak bir yasal düzenlemenin Türk hükümeti tarafından kabul edilmesi koşuluna bağlıdır TR : Türkiye nin Fikri Mülkiyet Hakları alanında, Korsanlıkla Mücadeleye Odaklı Tam Uyum ve Uygulama Çabalarına Destek Bu projenin amacı, Türk hükümetinin özellikle korsanlığa karşı mücadele amaçlı fikri mülkiyet haklarıyla ilgili konulardaki kapasitesini güçlendirmesine yönelik çabalarını desteklemektir. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığının yasal, idari ve kurumsal kapasitesini, Avrupa Birliği fikri mülkiyet hakkları sisteminin kural ve uygulamalarına uyum sağlaması için güçlendirecektir. Ayrıca, bakanlığın ve hizmetlerinin teknik kapasitesini geliştirecek ve bunların etkili işleyişini teknik altyapı kalitesini yükselterek fikri mülkiyetle ilgili aktivitelerin izlenmesinin gelişimiyle temin edecektir. Fikri mülkiyet haklarının korunması ve yasanın uygulanması ile görevli organlar arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Uzmanlaşmış Fikri 7

8 Mülkiyet Hakkı mahkemeleri ile Gümrük İdaresi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer uygulama mercilerinin ilgili bölümleri arasında veri değişimleri için bir bilgi ağı sistemi geliştirilecektir. Proje, müktesebatın uyumlaştırılması ve uygulanması için eşleştirme; internet bağlantılı (web-based) veritabanı geliştirmesi için iki ayrı hizmet/tedarik sözleşmesi ile yürütülecektir TR : Türkiye nin, Tüketicinin Korunması Alanındaki Müktesebata Uyum ve Uygulama Yolundaki Çabalarına Destek Bu projenin hedefi, Türk hükümetinin, tüketicinin korunması ile ilgili yasal, kurumsal ve teknik kapasitesini güçlendirmede gösterdiği çabaları ve ilgili yatırımlarını desteklemektir. Eşleştirme yoluyla yürürlüğe konulacak proje, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Avrupa tüketici politikaları uygulamalarına uyum kapasitesini güçlendirecektir. Tüketici politikası, tüketici odaklı STK lar ile farkındalık artırıcı faliyetler yapmak yoluyla geliştirilecektir. Tüketici odaklı STK ların katılımlarını desteklemek ve iyileştirmek için bir internet sitesinin oluşturulmasıyla ulusal bir danışma sistemi oluşturulacaktır. Sınırlı bir yatırım bileşeniyle bakanlığın idari kapasitesi geliştirilecektir TR : Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyum için Sermaye Piyasası Kurulu na Yardım Bu projenin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu na, sermaye piyasası yasasının müktesebata uyumunun tamamlanması ve düzgün uygulanması için yardım etmektir. Eşleştirme yoluyla yürürlüğe konulacak projenin üç bileşeni vardır. Birincisi, uygun yasal çerçeve ve bunun uygulanması için idari prosedür hazırlanmasında destek sağlayacaktır. İkinci bileşende, Sermaye Piyasası Kurulu çalışanlarına yeni yasa ve prosedürlerin uygulanması konusunda bir eğitim programı hazırlanacak ve verilecektir. Ayrı bir hizmet anlaşması ile yürütülecek üçüncü bileşen, Kurulun gelecek bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını değerlendirecektir TR : Organik Tarımın Geliştirilmesi ve AB ye Yasal Uyum Bu proje Türkiye de organik tarımı geliştirmeyi hedeflemektedir. AB nin organik üretim alanındaki yasal düzenlemelerine uyumu teşvik edecek (2092/91 AT yönetmeliğine özel vurguyla), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın organik tarımın denetim ve kontrolüne ilişkin kapasitesini güçlendirecek, AB uygulamalarına uygun bir sertifikasyon sistemi gerçekleştirecek ve organik tarımla ilgili bilgilerin çiftçilere yayılmasını sağlayacaktır. Proje, bakanlıktaki veritabanı/ağ sistemi ve kısıtlı eğitim ihtiyaçları için bir teknik yardım sözleşmesi ve bir küçük ekipman (tedarik) sözleşmesi yoluyla uygulanacaktır. Organik tarım yasa tasarısı parlamentoya sunulmadan önce hiçbir sözleşme imzalanmayacaktır TR : Ortak Tarım Politikası uygulaması için hazırlık Bu projenin amacı, Türkiye nin Ortak Tarım Politikası na uyumundaki kurumsal kapasitesini arttırmaktır. Proje, AB uygulamaları doğrultusunda oluşturulan ve uygulanan Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS), ve bunun Arazi Parseli Tanımlama Sistemi (LPIS) ve Hayvan 8

9 Kimlik Sistemi ile bütünleşmesi için gerekli olan kurumsal ve yatırım gerekliliklerinin tanımlanmasında önderlik edecektir. LPIS/IACS metodolojileri iki ilde gerçekleştirilecek olan pilot projelerle test edilecektir. Bu iller Tekirdağ (Marmara) ve Ağrı dır (Doğu Anadolu). Proje aynı zamanda, kırsal kalkınma önlemlerini uygulamaya yönelik idari kapasiteyi geliştirecek bir eylem planını da içerecek şekilde kapsamlı bir kırsal kalkınma planının oluşturulmasına yardımcı olacaktır. (SAPARD -Tarımsal ve Kırsal Gelişim Desteği Programı benzeri). LPIS/IACS bileşeni, teknik yardım sözlşemesi ile; kırsal kalkınma bileşeni ise, eşleştirme ve teknik yardım yoluyla uygulamaya konacaktır. İlgili anlaşma ve sözleşmelerin imzalanmasından önce, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, LPIS/IACS görev gücüne katılan kurumlarla bir mutabakat zaptı imzalayacaktır TR : Çevre ve Orman Bakanlığının Özel Atık ve Gürültü Yönetimi Alanındaki Kapasitesini Güçlendirmek Bu projenin genel hedefi, Türk hükümetinin çevre alanındaki müktesebatı uygulama kapasitesini güçlendirmedeki çabalarını desteklemektir. Ayrı eşleştirme sözleşmeleri yoluyla uygulanacak olan proje, iki bileşenden oluşur. Birincisi, bir takım atık direktiflerinin uygulanması için kurulacak olan gerekli yasal çerçevenin ve kurumsal yapının oluşturulmasına yardım edecektir. Bu atık direktifleri şunlardır: Atık Kataloğu (200/532/AT), Atık Yağ (75/439/AET), PCB/PCT (96/59/AT), Kullanılmış Batarya ve Akümülatör (91/157/AT ve 98/101/AT), ve Hurda Araçlar (200/53/AT). İkinci bileşen, çevresel gürültünün değerlendirme ve yönetimine ilişkin 2002/49/AT Direktifi nin uyumlaştırılması ve uygulanmasına yardımcı olacaktır. Proje ayrıca, ilgili Direktiflere konu, Türk piyasasında mevcut özel atıkların envanterinin hazırlanması; ve gürültü yönetimi alanında ülke çapında gürültü yönetimi için bir master planın hazırlanmasına yardımcı olacak dört pilot projenin geliştirilmesiyle sonuçlanacaktır TR : Sağlık Bakanlığını Biyosit (biyosit ürünler direktifi) ve Su (kamu sağlığının korunması için) Alanlarında Mevzuatı Uyumlaştırması ve Uygulaması İçin Güçlendirme Bu projenin genel hedefi, Türk hükümetini kamu sağlığı ve çevre alanlarının uyumlulaştırılmasıyla ilgili yasal, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini arttırma yolundaki çabalarını desteklemektir. Programın, ilk ikisi ayrı eşleştirme sözleşmeleriyle uygulanacak olan üç bileşeni vardır. Birinci eşleştirme sözleşmesi, Sağlık Bakanlığının biyosit ürünler üzerine olan 98/8/AT direktifini uygulamadaki kapasitesini geliştirmeyi hedeflemiştir. İkinci eşleştirme sözleşmesi, Sağlık Bakanlığının yüzme suyu (76/160/AET), içme suyu (98/83/AT) ve mineral su (80/777/AET) hakkındaki direktiflerin uygulanmasındaki kapasitesini geliştirmeye yöneliktir. Üçüncü bileşen ise, laboratuar koşullarını geliştirmek için gerekli ekipmanı ve yukarda belirtilen direktiflerin (uluslararası düzeyde TRAPEX veya diğer ilgili sistemler yoluyla tehlikeli ürünlerin bildirimlerinin değişimi için imkanların kullanılması) uygulanmalarına ilişkin analitik metotların uyumlulaştırılmasını sağlayacaktır. 9

10 Projenin tedarik bölümlerine ait sözleşmelerin imzalanması Sağlık Bakanlığının bir yüklenici ile ya mevcut zehir laboratuarlarının tamamının yeniden tefrişi için yada amaca yönelik yeni bir tesisin yapımı için değiştirilemez (geri alınamaz) bir sözleşme imzalaması şartına bağlıdır TR Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektör Politikalarına Entegrasyonu Projenin genel amacı, sürdürülebilir kalkınma politikalarının uygulanması ve yönlendirilmesi için Türkiye nin kapasitesinin geliştirilmesidir. Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Zirvesinin uygulama planında yer alan prensipler, ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına entegre edilecektir. AB nin 6. Çevresel Eylem Planı da gündeme alınacaktır. Proje, sürdürülebilir kalkınma performansını izleme çerçevesinin geliştirilmesini ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ulusal Komisyona desteği içerecektir. Tanıtıcı projeler için bir hibe programı oluşturulacaktır. Bu program çevre yönetimini, yerel yönetimi iyileştirici potansiyeli olan projeleri veya diğer sürdürülebilir kalkınma prensiplerini tanıtıcı projeleri destekleyecektir. Yararlanıcılar, STK, daha geniş sivil toplum ve yerel idareler olacaktır.projenin uygulaması için UNDP ile (teklif çağrısına çıkılmaksızın) direkt bir hibe anlaşması yapılacaktır Amaç 3: Kamu Yönetiminin Güçlendirilmesi TR : Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Proje, Türk Gümrük İdaresinin, müktesebat paralelinde AB uyumlu gümrük IT sistemlerini geliştirmesi; genişleyen AB nin dış sınırlarının kontrol ve korunması için yükümlülükleri karşılamak amacıyla gümrük işlemlerini güçlendirilmesi; gümrük laboratuarlarının altyapısının güçlendirilmesi ve merkezi bir gümrük arşiv tesisi oluşturulması yoluyla modernizasyonunu amaçlamaktadır. Proje dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, mevcut Türk Gümrük Entegre IT sisteminin (BILGE), temel olarak CCN/CSI, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistem (NCTS), ve Entegre Tarife Yönetim Sistemi (ITMS) gibi Türkiye nin AB ye erişimi için gerekli arabirim (interfaces) ve fonksiyonları içerecek şekilde değiştirilmesini gözetecektir. İkinci bölüm, yasal ticaret için prosedür ve formaliteleri azaltmak ve hızlandırmak ve bir yandan da yasadışı sınır ötesi aktiviteleri önlemek amacıyla etkin gümrük kontrol mekanizmalarının kurulmasını gözetecektir. Üçüncü bölüm İstanbul da bir bölgesel gümrük laboratuarı kurulmasını sağlayacaktır. Son bölüm ise gerekli tüm arşiv ekipmanı, makine, bilgisayar donanım ve yazılımı ve diğer ilgili gereçlerle donatılmış bir merkezi gümrük arşiv tesisinin oluşturulması ile ilgili personelin arşivleme teknik ve prosedürleri ve IT uygulamalarını öğrenmeleri için eğitimini gözetecektir. Proje, hizmet ve tedarik sözleşmeleri içermektedir. Ayrıca ilk bölüm, iki Entegre Tarife Yönetimi Sistemi (ITMS) ve NCTS gelişimi ve uygulaması için iki adet kısa süreli eşleştirme faaliyeti içerecektir Kısa süreli eşleştirme yardımının NCTS uyumlu bir Ulusal Transit Uygulama (National Transit Application) sistemini başarı ile geliştirmiş bir ülkeden alınması beklenmektedir. 10

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/0240

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı