ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı"

Transkript

1 Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya ilişkin yaklaşım 16 Aralık 2003 tarihinde Phare Yönetim Komitesine sunulan planlama dökümanında açıklanmıştır. 2. STRATEJİ Ulusal Programın genel amacı, Türkiye nin AB üyeliği hazırlıklarına 14 Nisan 2003 tarihinde Konsey tarafından onaylanan Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi nde belirtilen öncelikler temelinde yardımcı olmaktır. Katılım Öncesi Mali Yardımların Programlaması aynı zamanda, Komisyon un Türkiye İlerleme Raporu ndaki (Kasım 2003) bulguları, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programında (Agustos 2003) belirtilen öncelikleri ve Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması bağlamında Ortaklık Komitesi Alt Komite müzakerelerinden gelen konuları dikkate almaktadır. Türkiye Ulusal Yardım Koordinatörü, program önceliklerinin ve potansiyel projelerin belirlenmesinde önemli bir göreve sahiptir. Türk İdaresinden ilgili kurum ve kuruluşlar Ulusal Yardım Koordinatörü tarafından programlama önceliklerine uygun projelerini hazırlamak üzere davet edilmektedirler. Komisyon, dış yardımın etkin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve iki taraflı yardım kuruluşları ile düzenli temaslar sağlamaktadır Ulusal Programı kapsamında desteklenecek projelerin seçilmesinde kullanılan temel kriterler, teklif edilen projelerin programlama önceliklerini yansıtması, sektörlere göre dengeli program gereksinimlerini ortaya koyması ve programın sonlandırılacağı Nisan 2004 tarihinde projelerin istenilen olgunlukta olmasıdır. Katılım öncesi mali yardımlar çok yıllı perspektifte programlanmış, böylece her bir sektördeki eski veya devam eden destek hesaba katılmıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Rehberine uyumlu olarak, kurumsal kapasite gelişimi, müktesebata uyum için yapılan yatırım ile ekonomik ve sosyal uyuma yapılan yatırımlar arasında uygun bir denge sağlanmıştır. İlk büyük yatırım programları tahminen ancak 2005 yılında gerçekleştirilebilir. Türkiye nin Topluluk eğitim programlarına katılımının, programın büyüklüğüne görece yüksek maliyetli olması ile bağlantılı olarak, program genelinin %30 dan fazlası kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ayrılmıştır. Özellikle müktesebata uyum için yapılan yatırımlar ve doğrudan hibe programı içeren projelerde, uygulamaya yönelik düzenlemelerdeki etkinlik ve kullanabilme kapasitesi dikkatlice hesaba alınmıştır. 1

2 2004 programı aşağıdaki ana unsurları içermektedir: - Kopenhag Siyasi Kriterleri ne ilişkin hususlar. Türkiye, 1993 tarihinde belirlenen Kopenhag Siyasi Kriterlerini yerine getirmeyen tek aday ülkedir. Türkiye aynı zamanda Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları İnisiyatifi kapsamında bir odak ülkedir. Bu yıl Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığını en son kabul edilen reform paketlerini sürdürmesi için desteklemek, istinaf mahkemelerinin oluşturulmasına yardımcı olmak, sivil toplumu desteklemek ve kamu denetçisi kurumunun oluşturulmasını desteklemek amaç edinilmiştir. Bu, çalışma programdaki, jandarmanın operasyonel standartının yükseltilmesi, sosyal diyaloğun artırılması ve Güneydoğudaki mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik çabaların teşvik edilmesi gibi Katılım Ortaklığı çerçevesindeki politik öncelikleri etkileyeceği söylenebilecek aktivitelerle tamamlanmaktadır. - Topluluk Müktesebatına Yakınlaşma. Türkiye birçok alanda mevzuat uyumunda ilerleme sağlarken bazı alanlarda ise henüz başlangıç aşamasındadır. Özellikle Gümrük Birliği kapsamındaki alanlarda ileri derecede mevzuat uyumu sağlamıştır, ancak bu anlamda da bütün yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Mevzuat uyumu aynı zamanda müktesebatla benzerlik gösteren diğer uluslararası yükümlülüklerin bulunduğu alanlarda daha ileri düzeydedir. Dört temel özgürlük göz önüne alınacak olursa, malların serbest dolaşımına ilişkin özellikle sektörlere özgü düzenlemelerde ilerleme kaydedilmistir. Bankacılık sektörü, yatırım hizmetleri ve menkul kıymetler piyasasında reformların gerçekleştirilmesi sonucu hizmetlerin serbest dolaşımında daha belirgin bir ilerleme kaydedilmiştir. Sermayenin serbest dolaşımında sermaye hareketinin serbestleştirilmesi ile ilgili mevzuat uyumunda ilerleme gösterilmiştir. Sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Yönetim kapasitesi güçlendirilmiş, iş hukukunda ve istihdam politikalarında cinsiyet eşitliğini destekleyecek tedbirler alınmıştır. Önemli bir ilerlemede elektrik ve gaz piyasalarının işleyişinin hukuksal çerçevesini belirleyen hükümlerin kabul edilmesi suretiyle enerji alanında gerçekleştirilmiştir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki uyumdada ilerleme sağlanmıştır. Çevre ile ilgili mevzuat uyumunda ise sınırlı bir ilerlemeye karşın genel olarak bu alanda mevzuat uyumu düşük düzeyde kalmaktadır. Tarım mevzuatının uyumunda bitki sağlığı ve veterinerlik alanlarında özelliklede hayvan hastalıkları kontrolü, büyük baş hayvanların ve zararlı organizmaların belirlenmesi ve kayıt altına alınması konularında gelişme kaydedilmiştir. - Önemli bir çaba da piyasa gözetim ve uygunluk değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesine devam edilmesi, iyi laboratuvar örneklerine iliskin EU standartlarının üstlenilmesi, biyositler ve su konularındaki yasaların harmonize edilmesi ve atık ve gürültü yönetim rejiminin geliştirilmesi konularında yapılmıştır. Fikri ve Sınai- Ticari Mülkiyet Hakları alanında yasal çerçevenin uyumunda büyük bir destek verilecektir. Yine EU müktesebatını üstlenmek üzere tarım reformunu tamamlayıcı nitelikte olan ve organik tarımın yasal çerçevesini EU standartları ile uyumlulaştırılmasını içeren ciddi adımlar atılacaktır. 2

3 - Kamu Yönetiminin Güçlendirilmesi. Müktesebatın uygulanması için idari kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ilerleme sınırlı kalmıştır. Bir çok alanda uygulama zayıf kalmıştır. İdari kapasitenin çeşitli alanlarda müktesebatın efektif bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini garanti altına alacak şekilde güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı durumlarda, örneğin devlet teşvikleri ve bölgesel kalkınma alanlarında yeni yapıların oluşturulması için idari reformların gerçekleşmesi gerekmektedir. Program, gümrük yönetiminin güçlendirilmesini, vergi yönetimi, gıda güvenliği ve kontrolü, bulaşıcı hastalıkların izlenmesi, karayolu taşımacılığının düzenlenmesi ve Türk elektrik sisteminin frekans performansının kontrolü gibi projeleri içermektedir. Buna ek olarak sosyal alandaki projeler, Türkiye deki sosyal diyaloğa yönelik düzenlemelerin geliştirilmesine, çocuk işçiliği sorunu ile mücadelenin geliştirilmesine yardımcı olacak ve devam eden kanser tarama programına ikinci bir aşama sağlayacaktır. Hazine kontrolörlerinin denetim kapasitelerinin güçlendirilmesi, DIS sistemi çerçevesindeki katılım öncesi yardımlarının yönetiminin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. - Adalet ve İçişleri. Türkiye, vize düzenlemeleri ve uygulamalarını AB ile uyumlaştırmaya başlamıştır ve sınır yönetimini güçlendirmesine ve Schengen Anlaşmasının uygulamasına hazırlanmasına devam etmesi gerekmektedir. Türkiye, Adalet ve İçişleri konularindaki uyuma yönelik ön stratejileri benimseyerek önemli ilerleme kaydetmiştir. Yasadışı göç ve organize suça karşı mücadele gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmiştir. Program, Türkiye nin iltica, göç ve entegre sınır yönetimi alanlarındaki ulusal stratejilerin uygulanmasında yardımcı olan ve önceki yıllarda başlatılan desteği sağlamayı sürdürecektir. Diğer projeler, adalet sisteminde çocukların korunması ve çocuk adaletinin sağlanmasında ve belli suçluların hapis cezasına çarptırılmadan (non-custodial) cezalandırılmasını öngören bir ulusal denetimli serbestlik hizmetinin kurulmasında yardımcı olacaklardır. Jandarmanın kapasitesinin geliştirilmesi devam etmektedir. 2002/03 de başlayan bu süreç, mahkumiyetlerin itiraf ettirmeye değil kanıta dayandırıldığı bir adli sisteme doğru yönlendirmekte ve bu kanun yürütücüsü kuruluşun uzmanlaşmasını desteklemektedir. - Ekonomik ve Sosyal Uyum. Türkiye, birçok ekonomik ve sosyal sıkıntıya hitap etmek ihtiyacındadır. Aday ülkeler arasında en geniş bölgesel farklılığa sahip ülkedir. Doğu Anadolu da 19 bölgenin üçü, kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada AB ortalamasının %7 ile %16 sı arasında bulunmaktadır. Bu nedenle bu öncelik dört az gelişmiş bölgeyi kapsamakta ve bu bölgelerdeki ekonomik gelişme için AB yaklaşımlarının ve sınır bölgelerdeki gelişim için INTERREG yaklaşımlarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Program aynı zamanda Ulusal Yardım Koordinatörünün sekreteryası için kapasite gelişimini (öncelikli olarak proje hazırlanması konusunda, katılım öncesi yardım programları tasarlamada kapasitesini geliştirmek üzere); ve belirli Avrupa Topluluğu Program ve Ajanslarına katılım için Türkiye nin ulusal katkı payının eş finansmanını da içermektedir. 3

4 3. AMAÇLAR, TANIM VE KOŞULLAR 3.1. Amaç 1: Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Karşılanması TR : İnsan Hakları Reformlarının Türkiye de Uygulanması Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından uygulanacak olan bu projenin amacı, halihazırda Türkiye de sürdürülmekte olan reform süreci içerisinde yer alan paydaşların, insan hakları konusundaki standartlar ve uygulamalar hakkındaki bilinç düzeylerinin arttırılmasıdır. Bu proje bir taraftan çeşitli kurumların insan hakları prensiplerine (sorgulama, kamu düzeninin kontrol edilmesi ve anti- terörizm tedbirleri konularındaki uygulamalardan sorumlu olan polis ve jandarma birimleri için en iyi uygulamanın geliştirilmesini de kapsayacak şekilde) uygun davranmaları konusundaki kapasitelerini güçlendirecek; diğer taraftan da sivil topluma güvenin oluşturulmasını sağlayarak, reform programının hedeflerinin etkili bir şekilde tüm ülke çapında uygulanmasını imkan verecektir TR : İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasına Destek Eşleştirme yoluyla uygulanacak olan bu projenin amacı, Türkiye de orta seviyede İstinaf Mahkemelerinin kurulmasıdır. Çok yıllı programın ilk aşaması olan 2004 yılı bileşeni çerçevesinde hakimler, savcılar ve yardımcı personele eğitim verilecektir. Mahkemede görevlendirilmiş olan hakim ve savcılar; yasal sistemde bu tip mahkemelerin rolü, efektif prosedürler ve böyle bir mahkemenin çalışma yöntemleri konusunda eğitilecekler ve mahkemede aşağıdaki paragraftaki düzenlemeyi uygularken, yasal ve uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek olan sorularla ilgili olarak gerekli bilgiler verilecektir. Buna ilave olarak temyiz mahkemelerindeki hakim ve savcılar ikinci derece mahkemelerinin yer aldığı bir yasal sistemde, temyiz mahkemelerinin fonksiyonu hakkında eğitileceklerdir. İstinaf Mahkemelerindeki yardımcı personel yeni görevleri ile ilgili olarak eğitime tabi tutulacaktır. Bu projenin eşleştirme sözleşmesinin imzalanmasının ön koşulu, Birinci Derece Mahkemelerinin ve Bölgesel İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yetkilerine İlişkin Taslak Kanun un kabul edilmesidir TR : Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Hizmetleri ve Kalite Standartlarının İyileştirilmesi Bu projenin amacı, Dernekler Dairesi Başkanlığının sivil toplum kuruluşlarına yönelik kamu hizmetleri standartlarının iyileştirilmesidir. Proje bileşenlerinden bir tanesi Başkanlığa sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine yönelik mekanizmaların oluşturulması ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak çalışan Başkanlığın merkez teşkilat ve taşra teşkilatı personelinin kamu hizmetleri kapasitesinin iyileştirilmesidir. Projenin hukuki konulara ilişkin olan bir bileşeni, Başkanlığa derneklerle ile ilgili kanun ve diğer yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, sivil toplum kuruluşları için geçerli olan yasal çerçevenin daha açık hale getirilmesi ve basitleştirilmesi ve kısıtlayıcı hükümlerin ortadan kaldırılması konularında yardımcı olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarını yasal ve kurumsal reformlar hakkında bilgilendirmeye ve derneklerin sivil toplumun oluşturulmasındaki rollerine ilişkin olarak kamunun bilinç düzeyinin geliştirilmesine yönelik bir iletişim stratejisi yasalaşacaktır. Proje kapsamındaki yatırım bileşeni, merkezi otoritelerle yerel otoriteler arasındaki koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştırılacak ve sivil toplum kuruluşlarına ve kamuya bilgilerin şeffaf bir şekilde sağlanmasına yardımcı olacaktır. 4

5 Proje birer adet hizmet ve tedarik ihalesi vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Hükümet tarafından, dış finansal destek için izin alınması sistemini de kapsayan bir dizi kısıtlayıcı hükmü ortadan kaldıracak sivil toplum kuruluşlarına yönelik taslak kanun sunulmadan önce hiçbir ihale başlatılmayacaktır. Dernekler Dairesi Başkanlığında bir proje uygulama birimi kurulmadan, il ve ilçelerde derneklerle ilgili faaliyet ve prosedürlerin en az %90 ı güvenlik güçlerinden sivil olan Dernekler Dairesi Başkanlığına devredilmeden ve Dernekler Dairesi Başkanlığının il seviyesindeki yöneticilerinden en az %90 ının ataması yapılmadan önce, hizmet ihalesi başlatılmayacaktır. İnsan kaynakları ve işe alma politikasını da kapsayacak şekilde, Dernekler Dairesi Başkanlığında bir yeniden yapılandırmaya gidilmeden önce, hiçbir sözleşme imzalanmayacaktır. Bu çerçevede illerdeki personel sayısı 700 e düşürülecek ve ilgili bölgelerdeki sivil toplum kuruluşu sayısı dikkate alınarak il ve ilçelerdeki personel tahsisatı gerçekleştirilecektir TR : Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneğinin Desteklenmesi Suretiyle Sivil Toplumun Geliştirilmesi Amacıyla Örgütlenmenin Teşvik Edilmesi ve Desteklenmesi Bu projenin hedefi sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi yoluyla katılımcı demokrasinin geliştirilmesidir. Bu projenin amacı sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, hibe programları ve tamamen bağımsız bir destek organizasyonunun kurulması ve işlevsel hale gelmesi yoluyla sivil toplum kuruluşlarının ağ oluşturma kapasitesinin, gönüllü çalışmalarının ve Türkiye deki ulusal ve uluslararası diyaloğun gelişmesinin güçlendirilmesidir. Etkili bir destek organizasyonu aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarının daha iyi bir kapasiteye sahip olmaları ve farklı alanları kapsayan hizmetlerin eğitim de dahil olacak şekilde sivil toplum kuruluşlarına sunulması, kurumsal yönetim, ağ oluşturma, güçlendirilmiş hesap verebilirlik, iletişim ve ulusal ve uluslararası işbirliğinin farklı yönlerini de içerecek tarzda sağlanacaktır. Sivil toplum kuruluşları ve kamu için bilinç seviyesinin arttırılmasına yönelik bir bileşen de bulunacaktır. Son olarak, öncelikli tematik alanları kapsayan mikro-hibe programları (tecrübe değişimi, ortak faaliyetler için mikro operasyonlar ve işletme masrafları da dahil olacak şekilde) Türkiye ve Avrupa Birliğindeki muhatapları ile sivil toplum kuruluşlarının diyalog kurmasını ve işbirliği yapmasını teşvik edecek ve Türkiye deki kök organizasyonların (sivil toplum kuruluşlarının) sürece daha fazla dahil olmalarını ve faaliyette bulunmalarını teşvik edecektir TR : Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanına Destek Bu projenin hedefi Türkiye deki kamu otoritelerinin özellikle hukukun üstünlüğü, insan hakları ve iyi yönetim konularındaki performansının geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanının kurulmasına destek verilmesi yoluyla gerçekleştirilecek olup ilk aşamadaki operasyonel destek kısmında, Avrupa Ombudsman Standartları ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları hakkındaki Paris Prensiplerine uygun bir şekilde Türkiye ye, kamunun seçkin bir role sahip olması konusunda yardımcı olunmasıdır. Eşleştirme yoluyla uygulanacak olan proje kamu görevlileri için yol gösterici ilkeler ve hapishaneler ve akıl sağlığı enstitülerini de kapsayacak şekilde kamu otoritelerinin resmi denetimlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usullerin hazırlanması konusunu da içerecek şekilde kamu görevlileriyle ve proaktif tedbirlerle ilgili bir kapsamlı eğitime gereksinim duyacaktır. Bu, kurumun izleme prosedürleri oluşturmasına ve uygun bir raporlama kapasitesi geliştirmesine imkan verecektir. Bu projede eşleştirme sözleşmesinin imzalanması için önkoşul, taslak Ombudsman Kanununun kabul edilmesi, kuruma uzman personel atamasının gerçekleştirilmesi ve kurumun faaliyet bütçesi üzerinde mutabık kalınmasıdır. 5

6 TR : Türkiye de Kültürel Hakların Geliştirilmesi Projenin genel hedefi Türk Hükümetini kültürel haklar alanındaki yasal reformların uygulanması konusunda desteklemektir yılı Ağustos ayında onaylanan altıncı uyum paketi ile, Radyo ve Televizyon Kanallarının Kurulması ve Yayın Yapması konusundaki Kanunda kamuya veya özel sektöre ait radyo ve televizyon şirketleri, Türk vatandaşlarınca günlük hayatta geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilir. hükmü getirilmek suretiyle bir değişiklik yapılmıştır yılı Ocak ayında Türk Vatandaşlarınca Günlük Hayatta Geleneksel Olarak Kullanılan Dil ve Lehçelerde Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkındaki Tüzük Resmi Gazetede yayımlanmıştır. RTÜK tarafından çıkarılan Tüzük Türkçe nin yanı sıra Türk vatandaşlarınca geleneksel olarak kullanılan dil ve lehçelerde yayın yapılmasına imkan vermektedir. Proje kapsamında Türkçe dışındaki dillerdeki televizyon ve radyo programları ve yine Türkçe dışındaki dillerdeki tiyatro ve konserler gibi diğer kültürel girişimler için bir hibe programı oluşturulacaktır. Söz konusu hibe programlarına sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, yerel yayın şirketleri, özel şirketler, kültür dernekleri, tiyatrolar, sinemalar, yerel yönetimler vb. başvuruda bulunabilecektir. Hibe programlarının yönetiminden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Hibe programının sonuçlarının promosyonu ve yayılması ile ilgili olarak teknik yardım da sağlanacaktır Amaç 2: Topluluk Müktesebatına Yakınlaşma TR : Gübreler, Asansörler, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, ambalajlama, tekstil, inşaat malzemeleri ve yasal metroloji alanlarındaki Avrupa Birliği Direktiflerinin uygulanması için piyasa gözetimi laboratuarlarının desteklenmesi. Projenin hedefi piyasa gözetimini destekleyen laboratuarların etkili bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine odaklanmak suretiyle, Avrupa Birliği Müktesebatının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu proje vasıtasıyla seçilen öncelikli alanlarda piyasa gözetimini destekleyen laboratuarlara ilişkin ulusal sistemin ekipman temininin sağlanması ve piyasa gözetimi ile ilgili test hizmetlerinin bağımsız bir şekilde yerine getirilmesinin temini ile güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje üç bileşenden müteşekkil olup Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili sorumluluk alanlarına bölünmüştür. Tüm bileşenler için iki ana faaliyet gerçekleştirilecektir: Piyasa gözetimi laboratuarları için ekipman alımı ve bununla ilişkili olarak laboratuar personeli için ekipman kullanımı ve analiz yapma konularındaki eğitimler. Yaklaşık olarak dokuz adet ayrı sözleşme öngörülmektedir. Proje kapsamındaki sözleşmeler, satın alınan ekipmanın yerleştirileceği uygun tesisler kullanılabilir hale gelmeden, satın alınan ekipmanla ara bağlantıyı sağlayacak olan temel ekipman elde mevcut olmadan ve ekipmanı kullanacak olan nitelikli personel hazır durumda olmadan önce imzalanmayacaktır. 6

7 TR Türk Bakanlıklarının Seçilen Alanlarda Piyasa Gözetimi Kapasitelerini Güçlendirmek Bu projenin genel hedefi işleyen bir iç pazar yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedef, beş ayrı Bakanlıkla (Sanayi ve Ticaret, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bayındırlık ve İskan, ve Tarım Bakanlıkları) yapılan eşleştirme anlaşmaları vasıtasıyla uygulamaya konulacak kurumsal yapılanma ile yerine getirilecektir. Projenin her sektörde, proje süresince AB uyumlu yasaların tamamen yürürlüğe konmalarına rehberlik edecek ayrıntılı piyasa gözetimi stratejileri geliştirilmesine, stratejilerin uygulanması için uygun sayıda denetici ve yöneticinin eğitilmesine önderlik etmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen sektörler: tekstil, sivil amaçlı patlayıcılar (civil explosives), patlayıcı ortamlarda kullanılan koruyucu donanımlar, gazlı yakan aletler, otomatik olmayan tartı aletleri, yasal metroloji (legal metrology) ve ambalajlama (pre-packaging), yeni sıcak kazanları, asansörler, tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar (active implantable medical devices), vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları (in vitro medical devices), kişisel koruyucu donanımlar, yapı malzemeleri ve kimyevi gübrelerdir TR : Sağlık, Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarının, Klinik Olmayan (non-clinic) Sağlık ve Çevre Korunması İçin İyi Laboratuar Uygulamaları Alanındaki Yasaları Uyumlulaştırması ve Uygulaması için Güçlendirilmesi Bu projenin genel hedefi, çevre ile ilgili müktesebatın uygulanması ile birlikte Türkiye deki çevresel koşulların gelişmesini temin ederken; malların, özellikle kimyasalların, serbest dolaşımlarını daha fazla kolaylaştırmaktır. Projenin amacı, iyi laboratuar uygulamaları hakkındaki direktiflerin (2004/9/AT, 2004/10/AT) ugulaması ile ilgili üç bakanlığın, kurumsal kapasitelerini güçlendirmektir. Eşleştirme yoluyla yürürlüğe konulacak proje, yasal çerçevenin müktesebata uyumlulaştırılması ve uygulanmasına, uygun gözetim ve denetim organının kurulmasına, kimyasallar alanında iyi laboratuar uygulama prosedürü için üzerinde hemfikir olunan sistemin oluşturulmasına önderlik etmek için tasarlanmıştır. Eşleştirme sözleşmesinin imzası, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların korunmasınına ilişkin 1986/609/AT direktif hükümlerinin tam olarak uygulamasını sağlayacak bir yasal düzenlemenin Türk hükümeti tarafından kabul edilmesi koşuluna bağlıdır TR : Türkiye nin Fikri Mülkiyet Hakları alanında, Korsanlıkla Mücadeleye Odaklı Tam Uyum ve Uygulama Çabalarına Destek Bu projenin amacı, Türk hükümetinin özellikle korsanlığa karşı mücadele amaçlı fikri mülkiyet haklarıyla ilgili konulardaki kapasitesini güçlendirmesine yönelik çabalarını desteklemektir. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığının yasal, idari ve kurumsal kapasitesini, Avrupa Birliği fikri mülkiyet hakkları sisteminin kural ve uygulamalarına uyum sağlaması için güçlendirecektir. Ayrıca, bakanlığın ve hizmetlerinin teknik kapasitesini geliştirecek ve bunların etkili işleyişini teknik altyapı kalitesini yükselterek fikri mülkiyetle ilgili aktivitelerin izlenmesinin gelişimiyle temin edecektir. Fikri mülkiyet haklarının korunması ve yasanın uygulanması ile görevli organlar arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Uzmanlaşmış Fikri 7

8 Mülkiyet Hakkı mahkemeleri ile Gümrük İdaresi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer uygulama mercilerinin ilgili bölümleri arasında veri değişimleri için bir bilgi ağı sistemi geliştirilecektir. Proje, müktesebatın uyumlaştırılması ve uygulanması için eşleştirme; internet bağlantılı (web-based) veritabanı geliştirmesi için iki ayrı hizmet/tedarik sözleşmesi ile yürütülecektir TR : Türkiye nin, Tüketicinin Korunması Alanındaki Müktesebata Uyum ve Uygulama Yolundaki Çabalarına Destek Bu projenin hedefi, Türk hükümetinin, tüketicinin korunması ile ilgili yasal, kurumsal ve teknik kapasitesini güçlendirmede gösterdiği çabaları ve ilgili yatırımlarını desteklemektir. Eşleştirme yoluyla yürürlüğe konulacak proje, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Avrupa tüketici politikaları uygulamalarına uyum kapasitesini güçlendirecektir. Tüketici politikası, tüketici odaklı STK lar ile farkındalık artırıcı faliyetler yapmak yoluyla geliştirilecektir. Tüketici odaklı STK ların katılımlarını desteklemek ve iyileştirmek için bir internet sitesinin oluşturulmasıyla ulusal bir danışma sistemi oluşturulacaktır. Sınırlı bir yatırım bileşeniyle bakanlığın idari kapasitesi geliştirilecektir TR : Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyum için Sermaye Piyasası Kurulu na Yardım Bu projenin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu na, sermaye piyasası yasasının müktesebata uyumunun tamamlanması ve düzgün uygulanması için yardım etmektir. Eşleştirme yoluyla yürürlüğe konulacak projenin üç bileşeni vardır. Birincisi, uygun yasal çerçeve ve bunun uygulanması için idari prosedür hazırlanmasında destek sağlayacaktır. İkinci bileşende, Sermaye Piyasası Kurulu çalışanlarına yeni yasa ve prosedürlerin uygulanması konusunda bir eğitim programı hazırlanacak ve verilecektir. Ayrı bir hizmet anlaşması ile yürütülecek üçüncü bileşen, Kurulun gelecek bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını değerlendirecektir TR : Organik Tarımın Geliştirilmesi ve AB ye Yasal Uyum Bu proje Türkiye de organik tarımı geliştirmeyi hedeflemektedir. AB nin organik üretim alanındaki yasal düzenlemelerine uyumu teşvik edecek (2092/91 AT yönetmeliğine özel vurguyla), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın organik tarımın denetim ve kontrolüne ilişkin kapasitesini güçlendirecek, AB uygulamalarına uygun bir sertifikasyon sistemi gerçekleştirecek ve organik tarımla ilgili bilgilerin çiftçilere yayılmasını sağlayacaktır. Proje, bakanlıktaki veritabanı/ağ sistemi ve kısıtlı eğitim ihtiyaçları için bir teknik yardım sözleşmesi ve bir küçük ekipman (tedarik) sözleşmesi yoluyla uygulanacaktır. Organik tarım yasa tasarısı parlamentoya sunulmadan önce hiçbir sözleşme imzalanmayacaktır TR : Ortak Tarım Politikası uygulaması için hazırlık Bu projenin amacı, Türkiye nin Ortak Tarım Politikası na uyumundaki kurumsal kapasitesini arttırmaktır. Proje, AB uygulamaları doğrultusunda oluşturulan ve uygulanan Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS), ve bunun Arazi Parseli Tanımlama Sistemi (LPIS) ve Hayvan 8

9 Kimlik Sistemi ile bütünleşmesi için gerekli olan kurumsal ve yatırım gerekliliklerinin tanımlanmasında önderlik edecektir. LPIS/IACS metodolojileri iki ilde gerçekleştirilecek olan pilot projelerle test edilecektir. Bu iller Tekirdağ (Marmara) ve Ağrı dır (Doğu Anadolu). Proje aynı zamanda, kırsal kalkınma önlemlerini uygulamaya yönelik idari kapasiteyi geliştirecek bir eylem planını da içerecek şekilde kapsamlı bir kırsal kalkınma planının oluşturulmasına yardımcı olacaktır. (SAPARD -Tarımsal ve Kırsal Gelişim Desteği Programı benzeri). LPIS/IACS bileşeni, teknik yardım sözlşemesi ile; kırsal kalkınma bileşeni ise, eşleştirme ve teknik yardım yoluyla uygulamaya konacaktır. İlgili anlaşma ve sözleşmelerin imzalanmasından önce, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, LPIS/IACS görev gücüne katılan kurumlarla bir mutabakat zaptı imzalayacaktır TR : Çevre ve Orman Bakanlığının Özel Atık ve Gürültü Yönetimi Alanındaki Kapasitesini Güçlendirmek Bu projenin genel hedefi, Türk hükümetinin çevre alanındaki müktesebatı uygulama kapasitesini güçlendirmedeki çabalarını desteklemektir. Ayrı eşleştirme sözleşmeleri yoluyla uygulanacak olan proje, iki bileşenden oluşur. Birincisi, bir takım atık direktiflerinin uygulanması için kurulacak olan gerekli yasal çerçevenin ve kurumsal yapının oluşturulmasına yardım edecektir. Bu atık direktifleri şunlardır: Atık Kataloğu (200/532/AT), Atık Yağ (75/439/AET), PCB/PCT (96/59/AT), Kullanılmış Batarya ve Akümülatör (91/157/AT ve 98/101/AT), ve Hurda Araçlar (200/53/AT). İkinci bileşen, çevresel gürültünün değerlendirme ve yönetimine ilişkin 2002/49/AT Direktifi nin uyumlaştırılması ve uygulanmasına yardımcı olacaktır. Proje ayrıca, ilgili Direktiflere konu, Türk piyasasında mevcut özel atıkların envanterinin hazırlanması; ve gürültü yönetimi alanında ülke çapında gürültü yönetimi için bir master planın hazırlanmasına yardımcı olacak dört pilot projenin geliştirilmesiyle sonuçlanacaktır TR : Sağlık Bakanlığını Biyosit (biyosit ürünler direktifi) ve Su (kamu sağlığının korunması için) Alanlarında Mevzuatı Uyumlaştırması ve Uygulaması İçin Güçlendirme Bu projenin genel hedefi, Türk hükümetini kamu sağlığı ve çevre alanlarının uyumlulaştırılmasıyla ilgili yasal, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini arttırma yolundaki çabalarını desteklemektir. Programın, ilk ikisi ayrı eşleştirme sözleşmeleriyle uygulanacak olan üç bileşeni vardır. Birinci eşleştirme sözleşmesi, Sağlık Bakanlığının biyosit ürünler üzerine olan 98/8/AT direktifini uygulamadaki kapasitesini geliştirmeyi hedeflemiştir. İkinci eşleştirme sözleşmesi, Sağlık Bakanlığının yüzme suyu (76/160/AET), içme suyu (98/83/AT) ve mineral su (80/777/AET) hakkındaki direktiflerin uygulanmasındaki kapasitesini geliştirmeye yöneliktir. Üçüncü bileşen ise, laboratuar koşullarını geliştirmek için gerekli ekipmanı ve yukarda belirtilen direktiflerin (uluslararası düzeyde TRAPEX veya diğer ilgili sistemler yoluyla tehlikeli ürünlerin bildirimlerinin değişimi için imkanların kullanılması) uygulanmalarına ilişkin analitik metotların uyumlulaştırılmasını sağlayacaktır. 9

10 Projenin tedarik bölümlerine ait sözleşmelerin imzalanması Sağlık Bakanlığının bir yüklenici ile ya mevcut zehir laboratuarlarının tamamının yeniden tefrişi için yada amaca yönelik yeni bir tesisin yapımı için değiştirilemez (geri alınamaz) bir sözleşme imzalaması şartına bağlıdır TR Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektör Politikalarına Entegrasyonu Projenin genel amacı, sürdürülebilir kalkınma politikalarının uygulanması ve yönlendirilmesi için Türkiye nin kapasitesinin geliştirilmesidir. Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Zirvesinin uygulama planında yer alan prensipler, ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına entegre edilecektir. AB nin 6. Çevresel Eylem Planı da gündeme alınacaktır. Proje, sürdürülebilir kalkınma performansını izleme çerçevesinin geliştirilmesini ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ulusal Komisyona desteği içerecektir. Tanıtıcı projeler için bir hibe programı oluşturulacaktır. Bu program çevre yönetimini, yerel yönetimi iyileştirici potansiyeli olan projeleri veya diğer sürdürülebilir kalkınma prensiplerini tanıtıcı projeleri destekleyecektir. Yararlanıcılar, STK, daha geniş sivil toplum ve yerel idareler olacaktır.projenin uygulaması için UNDP ile (teklif çağrısına çıkılmaksızın) direkt bir hibe anlaşması yapılacaktır Amaç 3: Kamu Yönetiminin Güçlendirilmesi TR : Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Proje, Türk Gümrük İdaresinin, müktesebat paralelinde AB uyumlu gümrük IT sistemlerini geliştirmesi; genişleyen AB nin dış sınırlarının kontrol ve korunması için yükümlülükleri karşılamak amacıyla gümrük işlemlerini güçlendirilmesi; gümrük laboratuarlarının altyapısının güçlendirilmesi ve merkezi bir gümrük arşiv tesisi oluşturulması yoluyla modernizasyonunu amaçlamaktadır. Proje dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, mevcut Türk Gümrük Entegre IT sisteminin (BILGE), temel olarak CCN/CSI, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistem (NCTS), ve Entegre Tarife Yönetim Sistemi (ITMS) gibi Türkiye nin AB ye erişimi için gerekli arabirim (interfaces) ve fonksiyonları içerecek şekilde değiştirilmesini gözetecektir. İkinci bölüm, yasal ticaret için prosedür ve formaliteleri azaltmak ve hızlandırmak ve bir yandan da yasadışı sınır ötesi aktiviteleri önlemek amacıyla etkin gümrük kontrol mekanizmalarının kurulmasını gözetecektir. Üçüncü bölüm İstanbul da bir bölgesel gümrük laboratuarı kurulmasını sağlayacaktır. Son bölüm ise gerekli tüm arşiv ekipmanı, makine, bilgisayar donanım ve yazılımı ve diğer ilgili gereçlerle donatılmış bir merkezi gümrük arşiv tesisinin oluşturulması ile ilgili personelin arşivleme teknik ve prosedürleri ve IT uygulamalarını öğrenmeleri için eğitimini gözetecektir. Proje, hizmet ve tedarik sözleşmeleri içermektedir. Ayrıca ilk bölüm, iki Entegre Tarife Yönetimi Sistemi (ITMS) ve NCTS gelişimi ve uygulaması için iki adet kısa süreli eşleştirme faaliyeti içerecektir Kısa süreli eşleştirme yardımının NCTS uyumlu bir Ulusal Transit Uygulama (National Transit Application) sistemini başarı ile geliştirmiş bir ülkeden alınması beklenmektedir. 10

11 İlk bölümün bir unsuru CCN/CSI (Ortak Transit Sözleşmesi üyesi üçüncü ülkeler ve tüm AB üyesi ülkelerde yaygın AB Vergilendirme ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün (DG TAXUD) Ortak Ağı) kanallarının (gateways) tesisi ve işletilmesine ayrılmıştır. Bu kanalların özellikleri tüm üye ülkeler için birbirinin aynıdır, ve açık ihale sonucu Vergilendirme ve Gümrükler (TAXUD) Genel Müdürlüğünce seçilecek iki yüklenici (contractor), değişimi yapılan verilerin güvenirliğini korumak amacıyla her ülke için aynı olacaktır. Bu nedenle bu bölüm TAXUD Genel Müdürlüğünce seçilecek uygun yüklenicilere pazarlık usulüyle (negotiated procedure) verilecektir TR Vergi İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projenin amacı Türk Vergi İdaresinin etkinliğinin ve vergi toplama kapasitesinin iyileştirilmesidir. Proje, vergi mükellefi hizmetlerinin iyileştirilmesi için etkili bilgilendirme method ve araçlarını kuracak ve vergi hukukunun Ülke çapında genel yorumunu sağlayacaktır. Proje, risk analizi, vergi mükellefi seçimi ve bilgisayarlı denetim tekniklerinin etkin kullanımını desteklemek ve bu şekilde vergi kanunlarına uyumun temelini oluşturarak, IT ye dayalı kapsamlı istihbarat ve bilgilendirme sisteminin yürütülmesini de gözetecektir. Proje eşleştirme yoluyla yürütülecektir. Eşleştirme bölümü (bilgisayarlı denetim sistemi), elektronik hesaplama ve faturalamanın bilgisayarlı denetimi ve vergi kanunlarına uygunluğunu düzenleyen yasal hükümlerin gözden geçirilmesine yardımcı olacaktır. Vergi kontrolünden sorumlu mevcut idari yapılar incelenecek ve modernizasyonuna yönelik öneriler geliştirilecektir. Modern risk analizi ve vergi mükellefi seçimi tekniklerinin oluşturulmasına yönelik öneriler hazırlanacak ve geliştirilen yeni sistemlerin kullanımına yönelik bir eğitim programı oluşturulacaktır. Buna bağlı yatırım bölümü ayrıca ihale edilecektir. İkinci bölüm (Vergi Mükellefleri için Çağrı Merkezi), yapısı, gerekli insan kaynağı ve teknik destek ihtiyacını da de içerecek şekilde bir vergi mükellefleri için çağrı merkezine ilişkin bir taslak doküman (blueprint) geliştirecektir. Bununla uyumlu eğitim paketleri ve programları oluşturulacaktır. Veritabanı ve bilgilendirme sistem desteğine yönelik ilgili IT yatırım bölümü ayrıca ihale edilecektir- bu sözleşmelerin imzalanması Mükellef Çağrı Merkezinin binası ile birlikte faaliyete geçmesi koşuluna bağlıdır. Proje ile ilgili bir proje yönetim biriminin oluşturulmasına kadar bu program altında herhangi bir sözleşme veya eşleştirme sözleşmesi imzalanmayacaktır TR Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projenin amacı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yasal ve organizasyonel yapılarının merkezi ve ademi merkezi seviyelerde güçlendirilmesi ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla özel sektör ile işbirliğinin iyileştirilmesi ve Türkiye de gıda kontrol sisteminin uygulama ve yaptırımının etkinliğinin arttırılmasıdır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla Bakanlığa 178/2002 sayılı Konsey Tüzüğünün uyumlaştırılmasında ve etkin ve etkili gıda kontrol sisteminin tasarlanma ve uygulanmasında yardım edilecektir. Bu, bir yandan gıda denetçilerinin kişisel kabiliyet, idari ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi yoluyla gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin iyileştirilmesi ile daha yüksek kalitede bir hizmeti sağlayarak; diğer yandan da Acil İkaz Sistemi için bir IT sistemi kurulması ve ulusal seviyede gıda güvenliği ile ilgili tüm birimlerin katılımıyla yürütülmesiyle gerçekleştirilecektir. 11

12 Projenin kurumsal kapasite oluşturmaya yönelik ana bölümü, eşleştirme ile yürütülecektir. Bu, gıda güvenliği kontrol hizmetleri yapısının gözden geçirilmesi, bir risk analiz sisteminin kurulması ve yürütülmesi ve gıda ve besin malzemesi için bir acil ikaz sisteminin kurulması ve yürütülmesini kapsayacaktır. IT sistem ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik teknik yardım ayrıca ihale edilecektir. Ayrı bir kısa süreli eşleştirme bölümü bir Ulusal Gıda Referans Laboratuarının yasal ve kurumsal çerçevesinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu program altındaki herhangi bir sözleşmenin imzalanması, ulusal gıda kanununun onaylanmasına ve ilgili gıda kontrol hükümlerinin uygulanmasına yönelik sorumlulukların Sağlık Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına transferi koşuluna bağlıdır TR : Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Bu projenin amacı Türk Hükümetinin çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması hedefine katkıda bulunmaktır. Proje, ulusal ve bölgesel kapasiteyi, aktif olarak çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden çocukları uzaklaştırması ve bu tür işlere çocukların başlaması riskini önlemesi amacıyla geliştirecektir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı (IPEC) halihazırda, seçilmiş 11 ilde çocuk işçiliği olaylarını azaltmaktadır. Bu proje bu faaliyetleri diğer yedi ile taşıyacaktır : Sinop, Van, Ordu, Çankırı, Kastamonu, Erzurum ve Elazığ. Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çocuk İşçiliği Bölümünün, özellikle politika geliştirme ve uygulama kabiliyetini, alan kapasitesi ve proje yönetim kabiliyetlerini güçlendirerek,,kapasite geliştirme desteği sağlayacaktır.programın yürütülmesi için seçilen yedi ilde Program Koordinasyon Ofisleri kurulacaktır. Bu ofisler, çalışan çocuklar ve ailelerine eğitici, önleyici, takip ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla yeterli altyapı ve insan kaynağı ile kurulacaklardır. Çocuk işçiliği vakaları ile ilgili olarak kapsamlı çocuk işçiliği takip sistemleri kurulacaktır. Ayrıca bir dizi hedef çocuğa, eğitim ve danışma hizmetleri sağlanacaktır. Programın yürütülmesi için ILO ile teklif çağrısı olmaksızın direkt bir hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Anlaşmanın imzalanması çalışan gençlerin işyerinde korunmasına ilişkin 94/33/EC sayılı Konsey Direktifinin Türk mevzuatına uyumlaştırılması şartına bağlıdır. Ayrıca Proje Koordinasyon Ofislerinin binaları için ilgili yerel yönetimlerle protokollerin imzalanması şartına da bağlıdır TR : Yenilik ve Değişim İçin Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projenin amacı, ekonomik ve sosyal gelişme için bir güç olarak sosyal diyaloğu Türkiye de güçlendirmektir.çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal taraflara sosyal diyaloğu her seviyede iyileştirmek için yardım sağlanacak ve bu taraflara AB sosyal politikaları çerçevesindeki gelecek sorumluluklarını yerine getirmede hazırlanmalarına yardım edilecektir. 12

13 Projenin üç temel bileşeni vardır. İlki, Bakanlığa ve sosyal ortaklara, sosyal diyaloga ilişkin olarak çalışma gruplarının oluşturulması ve konferansların verilmesi ve bilgi verici dokümantasyonun geliştirilmesi yoluyla destek verecektir. Bu bileşen diyaloga katılan Bakanlığa ve sosyal ortaklara eğitim verilmesini de içerecektir. İkinci bileşen sosyal diyalog alanında geliştirme faaliyetleri için bir hibe programı olarak işleyecektir. Üçüncü bileşen gelecekteki eğitim faaliyetleri ve bilgi toplama için Çalışma Bakanlığına sınırlı ekipman desteği sağlayacaktır. Hibe programı, sosyal diyalogu şube ve firma seviyesinde güçlendirmeye yönelik birkaç pilot projeyi destekleyecektir. Hedef gruplar, sosyal ortaklı örgütleri yani: işçi sendikaları, memur sendikaları, işveren konfederasyonları ve onların şubelerini kapsamaktadır. Programca hedeflenen temalar, sektörel seviyede sosyal diyalogu teşvik etmek için iyi uygulamalar, ortak faaliyet ve ortak pazarlık organizasyonu ve özellikle cinsiyete yönelik ayrımcılık yapmama ve eşitliği içermektedir. Programın yatırım bileşenine ilişkin sözleşmelerin imzalanması, Türk mevzuatının AB müktesebatına yakınlaştırmaya yönelik Sendikalar Kanunu (2821), Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu (2822) ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (4688) nda yapılacak değişikliklerin kabulü şartına bağlıdır TR : Türkiye de Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Bu projenin amacı, Türk hükümetine, AB nin izleme sistemine uygun Türkiye de bulaşıcı hastalıkların izleme ve kontrolü çabalarına destek vermektir. Proje, etkin bulaşıcı hastalıkların izleme sistemi için uygun mevzuatın oluşturulması, idari yapılarının ve uygulama prosedürlerinin geliştirilmesi ve gerekli olan insan kaynağının değerlendirilmesi ile sonuçlanacaktır. Özellikle, salgın araştırma ve karşılık sistemi ve salgına karşı hazırlık sisteminin idaresi için kapasite güçlendirilecektir. Programın uygulanması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile tek bir sözleşme imzalanacaktır TR : Kansersiz Yaşam Bu projenin genel amacı, temel sağlık seviyesinde kanser ile savaşmaktır. Projenin amacı, 14 ilde kansere karşı savaşa yardım etmek için temel sağlık altyapılarını güçlendirmektir. Bir MEDA projesi (Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi) ile, kanserle temel sağlık seviyesinde savaşmaya yardımcı olmak üzere, 11 örnek (numune) merkez kurulmuştur. Bu merkezler Kasım 2003 ten itibaren faaliyete geçmişlerdir. Daha önceki başarılı tecrübeye göre oluşturulan bu proje, merkezleri ilave 14 yerleşim yerine genişletecektir (eğer mümkün olursa tek bir araç ile). Ayrıca, bir Ulusal Kanser Kontrol Programı oluşturulması için ulusal kanser kontrol stratejinin hazırlanmasına destek verecek ve merkezlerde eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek bir Teknik Yardım da sağlanacaktır. 13

14 TR : Türkiye deki Karayolu Taşımacılığı Sektörüne Destek Sağlanması Bu projenin genel amacı, Türk taşımacılık sektörünün mevzuat ve idari çerçevesini AB müktesebatına uygun geliştirmektir. Proje eşleştirme aracılığıyla uygulanacaktır. Üç temel bileşen içermektedir. İlki, meslek ve pazara giriş (lisans sistemi de dahil), rekabet ve devlet yardımı, sosyal boyutlar, teknoloji ve güvenlik, tehlikeli maddelerin, hayvanların ve atıkların taşınması, transit sistemler, sınır kontrolleri ve denetimleri ve ulaştırma istatistikleri de dahil olmak üzere, yol taşımacılığı mevzuatının gözden geçirilmesi ve uyumlulaştırılmasından oluşmaktadır. İkinci bileşen, Türk kara taşımacılık filosunun uyumlulaştırılması için bir program tasarlanması, kullanıcı öder prensibinin gelecekteki uygulaması için hazırlık çalışmalarının yapılması ve tehlikeli maddelerin taşınma protokollerinin uygulanmasının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, kara taşımacılık sektöründe idari yapının güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Üçüncü bileşen, hükümet için bir eğitim programı ve birlikler ve eğitim enstitüleri için bir eğiticilerin eğitimi programı sağlayacaktır. Son olarak, yol trafik kontrol operasyonları için yol kenarı kontrol ve uygulama teçhizatları sağlanacaktır. Birinci ve ikinci bileşenler eşleştirme sözleşmesi aracılığıyla uygulanacaktır. Üçüncü bileşen, bir tedarik sözleşmesi ve bir hizmet sözleşmesi aracılığıyla uygulanacaktır. Eşleştirme sözleşmesinin imzalanması, tehlikeli malların karayollarında taşınması hakkında bir yönetmeliğin yürürlüğe girmesi şartına bağlanmıştır. Kara taşımacılık sektörünün yeniden yapılanması için, AB müktesebatına uygun bir faaliyet planı kabul edilmeden Program kapsamında hiçbir sözleşme imzalanmayacaktır; hizmet ihalesine çıkılmadan önce eğitim ihtiyaçları değerlendirilmesi yapılacaktır TR : Türk Elektrik Sisteminin Frekans Kontrol Performansının UCTE Kriterleriyle Uyumlu Hale Getirilmesi Bu projenin genel amacı, Türk elektrik pazarının AB ninki ile entegrasyonunu sağlamaktır. Projenin amacı, Türk elektrik sisteminin UCTE şebekesi ile senkronize şekilde işlemeye başlaması için Türk elektrik sisteminin frekans kontrol performansını, Elektrik İletim Koordinasyon Birliğinin (UCTE) istediği seviyeye çıkaracak şekilde geliştirmektir. Proje Türk elektrik sisteminin mevcut frekans kontrol performansını belirleyecektir. Seçilmiş santrallerin hız kontrol sistemleri için modeller geliştirilecek ve sistemler UCTE şartlarına göre ayarlanacaktır. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEIAS) personelinin kapasitesi santrallerin frekans kontrolü konusunda geliştirilecek ve bir frekans kontrol test kitapçığı hazırlanacaktır. Proje teknik yardım sözleşme(leri) aracılığıyla uygulanacaktır TR : Katılım Öncesi Fonlar Bakımından Hazine Kontrolörleri Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projenin genel amacı, Türkiye de merkezi olmayan uygulama sisteminin güçlendirilmesidir. Proje, Hazine Kontrolörleri Kurulunun katılım öncesi fonların denetimini, en iyi kalitede yapabilmesi için, denetim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İlki, denetim süresini kısaltmaya yönelik ilgili Hazine Kontrollerinin eğitimi ile birlikte tamamen bilgisayarlı denetim sisteminin kurulması olmak üzere, proje iki bileşenden oluşmaktadır. 14

15 İkinci bileşen, AB fonları için mevcut denetim prosedürlerinin revize edilmesine destek sağlayacaktır. Proje bir tedarik ve bir de hizmet sözleşmesi aracılığıyla uygulanacaktır Amaç 4: Adalet ve İçişleri TR : Türkiye de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalet Proje, Çocuk Hakları Konvansiyonunda çerçevesi çizildiği gibi, Türkiye de çocuklar için koruma ortamını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bir araştırma ve bir de hizmet sözleşmesi vardır. Araştırma bileşeni, Türkiye de çocuk suiistimal, ihmal ve istismarının derece, kapsam ve durumunu araştıracaktır. Sonuçlar, diğer hususlar yanında, hukukla bağlantılı olarak, çocuklar için asgari bakım ve korunma standartlarının geliştirilmesi için kullanılacaktır. Projenin hizmet bileşeni, konu bazında ayrılmış üç alanda pilot projelerin teslimatını yapacaktır. İlk tema, problemli aileler içindeki iletişimim geliştirilmesidir. Müdahaleler, psiko-sosyal bakım ve korumanın iyileştirilmesi, yerel seviyede eğitim, sosyal ve yardım kuruluşlarındaki profesyoneller için destekleyici eğitim programların, standartlar ve araçlar geliştirilmesini amaçlamaktadır. İkinci tema, risk altında ve özellikle hukukla bağlantılı olan yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesidir. Üçüncü tema, seçilmiş illerdeki projeler aracılığıyla projede ele alınan çocuk hususlarındaki seviyeye ilişkin standartlar, politika ve rehberler geliştirilmesidir. Programın uygulanması için teklif çağrısı yapılmadan, UNICEF ile bir hibe anlaşması imzalanacaktır TR : Türkiye de Denetimli Serbestliğin Geliştirilmesi Bu projenin amacı, Adalet Bakanlığı nın işleyen bir denetimli serbestlik servisini planlamaya, kurmaya ve uygulamaya muktedir olmasını sağlamaktır. Küçük bir tedarik bileşeni ile tamamlanan eşleştirme sözleşmesi aracılığıyla, proje mevcut mevzuatı gözden geçirecek ve bir denetimli serbestlik servisinin oluşturulmasına imkan verecek gerekli düzenlemelerin taslakları hazırlanacaktır. Ulusal standartlar ve denetimli serbestlik servisi metotları oluşturulacaktır. Bir ulusal denetimli serbestlik servisi pilot modeli oluşturulacak ve çalışması Ankara ve benzer şekilde Ankara, Kocaeli, Kütahya, Denizli ve Nevşehir yerel birimlerinde gözden geçirilecektir. Gelecekteki servis için bir eğitim programı oluşturulacak ve şartlı tahliye servisinin tahliyeye ilişkin hakim, savcı, polis ve jandarmanın şartlı hukuki görevleri konusunda bilinç artırıcı bir program yapılacaktır TR : Kolluk faaliyetlerinde Türk Jandarmasının Profesyonelliğinin Güçlendirilmesi Projenin genel amacı, Türk Jandarmasının kolluk faaliyetlerinde AB politika standartları, prosedürleri ve en iyi uygulama yöntemlerine uygun olarak, etkinliğinin, yararlılığının ve hesap verilebilirliğinin güçlendirilmesidir. Proje, 2003 programında Emniyet Genel Müdürlüğü için yürütülen benzer inisiyatifi yansıtmaktadır ve Jandarmanın kolluk servisinin yeniden yapılanması için bir faaliyet planı geliştirilmesi ve uygulaması, modern eğitim fikirleri ve personel yönetiminin geliştirilmesi ve cezai soruşturma kapasitesinin güçlendirilmesine yol gösterecektir. 15

16 Proje, küçük bir tedarik bileşeninin tamamladığı bir eşleştirme sözleşmesiyle uygulanacak ve mevcut jandarma teşkilatının ve yapılanmasının değerlendirme, inceleme ve analizine dayandırılacaktır. Zorunlu askerlik hizmeti yerine mesleki sivil hizmetin, öngörülmüş orta vadeli değerlendirmesi dikkate alınarak jandarma tesislerinin iyileştirilmesi ve jandarma personelinin çalışma koşullarıyla ilgili öneriler geliştirilecektir. Temel eğitim, hizmet içi yönetim eğitimi ve sürekli mesleki gelişim fırsatları incelenecek ve uygun olduğu durumlarda yeniden şekillendirilmeleri için yardım temin edilecektir. Mevcut personel değerlendirme sistemi gözden geçirilerek, düzeltilmiş bir insan kaynakları stratejisi oluşturulacaktır. Ayrıca, jandarma ve ulusal polis arasındaki mevcut koordinasyonun ve işbirliğinin değerlendirmesi de yapılacaktır. EUROPOL, CEPOL, ve INTERPOL gibi uluslararası polis işbirliği kuruluşlarına orta vadeli katılım göz önüne alınarak uluslararası işbirliğiyle ilgili eğitim sağlanacaktır TR : Sınır Polisi İçin Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi Bu projenin amacı, entegre sınır yönetimi alanındaki müktesebatla uyum sağlamak için Türk stratejisini uygulamaya koymaktır. Oluşturulacak yeni sınır polisleri için AB standartlarını karşılayan bir eğitim stratejisi, programı ve müfredatı oluşturmak da projenin bir hedefidir. Proje, eşleştirme ile uygulanmak üzere üç ana bileşene sahiptir. Bunlardan birincisi, sınır polisi eğitim stratejisinin hazırlanması için destek sağlanmasıdır. İkincisi ise mevcut AB uygulamalarıyla aynı doğrultuda sınır polisi eğitim programlarının geliştirilmesidir. Sınır polisi için işlevsel standartların ve iyi uygulamaların geliştirilmesi de üçüncü bileşeni oluşturmaktadır. Program, ileride oluşturulacak eğitim tesislerinin tasarımı için küçük çaplı bir teknik yardım sözleşmesiyle tamamlanacaktır Amaç 5: Ekonomik ve Sosyal Uyum TR : Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) nın Uygulanmasının Desteklenmesi Bu projenin amacı, Ön Ulusal Kalkınma Planına uygun olarak ekonomik ve sosyal uyum tedbirlerini uygulamaya hazırlanmaları için merkezi, bölgesel ve mahalli idarelerde kapasite oluşturulmasıdır. Bu amaca, tarafların proje değerlendirmesi, geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi, değerlendirmesi ve rehberlik bakımından kapasitelerinin artırılması yoluyla ulaşılacaktır. ÖUKP nın yönetimi ve değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturulacaktır. Buna ek olarak ikinci ÖUKP nin hazırlanması ve buna ilişkin çalışmalar sağlanacaktır. Son olarak, Türkiye nin, yapısal fon şeklindeki yaklaşımları kabul etmesine yönelik kapasitesinin, ilgili muhatapların mevcut kapasitelerinin değerlendirmeye tabi tutulması ve ekonomik ve sosyal uyum alanında bir insan kaynakları stratejisinin oluşturulması yoluyla, geliştirilmesi için gereken ilk adımlar atılacaktır. Proje, bir teknik yardım sözleşmesi yoluyla uygulanacaktır. Bölgesel Kalkınma Ajanslarına ilişkin kanunun kabulünden önce hiçbir sözleşme imzalanmayacaktır. 16

17 TR : Konya, Kayseri, Malatya ve Ağrı NUTS-II Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma Bu proje, Konya (Konya ve Karman illeri), Kayseri (Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri), Malatya (Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli) ve Ağrı (Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan) olmak üzere dört NUTS 2 bölgesindeki entegre bölgesel kalkınma programlarının uygulanmasında Türk hükümetini destekleyecektir. Proje, iki yönlü (twin-track) bir yaklaşım ile bir yandan Ulusal Kalkınma Programında hedeflenen öncelikli dört bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak, diğer taraftan da bölgesel ve merkezi uygulama kapasitesini geliştirecektir. Proje, ilgili bölgelerdeki sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı arttıracak ve AB ile birlikte finanse edilen uygun hibe programlarının uygulanması konusunda bölgesel düzeyde deneyim kazandıracaktır. Her bir hedef bölge için şunlar oluşturulacaktır: tarım alanında eğitim ve gelir getiren etkinlikler, yerel kalkınma girişimleri için hibe planı, KOBİ ler için hibe planı ve küçük ölçekli bir altyapı hibe planı. Bunun yanı sıra teknik yardım, programın uygulanmasını ve NUTS 2 düzey yönetim yapılarını (Uygun yasanın çıkarılmasından sonra Bölgesel Kalkınma Ajanslarına (RDAs) dönüşecek olan ve hizmet birlikleri olarak adlandırılan yapıları) destekleyecektir. Bir çok farklı hibe programı oluşturulacak olsa da genel bir kural olarak hibe başvuruları için değerlendirme kriterleri, proje tekliflerinin olgunluğunu/hazır olma durumunu, projenin ilgili programın hedefleriyle ne kadar uyumlu ve ilintili olduğunu, kalitesini, beklenen etki ve sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsayacaktır. Güçlü bir yayılma potansiyeline ve bölgesel karaktere sahip projelere öncelik verilecektir. Hibe programları kapsamındaki sözleşmeler, teknik yardım ekibi, uygulama ve izleme için görev yerine gidene kadar, her bir bölgedeki proje uygulama birimleri tam anlamıyla oluşturulup personelleri sağlanana kadar ve dört bölgede de hizmet birlikleri yada Bölgesel Kalkınma Ajansları oluşturulana kadar imzalanmayabilir. Bölgesel Kalkınma Birimleri oluşturulduğunda, ilgili hizmet birliğinin faydalanması için alınmış araç gereç o bölgenin Bölgesel Kalkınma Ajansına aktarılacaktır. Hibe sözleşmelerinin (grant awards) yanı sıra teknik yardım için bir hizmet sözleşmesi kullanılacaktır. Ayrıca tarım alanında eğitim ve gelir getiren etkinlikler bileşeni altında temin edilen malzemeler için çeşitli tedarik sözleşmeleri ve NUTS 2 düzeyindeki yönetim yapılarını desteklemek için tedarik sözleşmesi (leri) öngörülmektedir TR : Bulgaristan la Sınır Ötesi İşbirliği: Edirne deki Ekmekçizade Kervansarayının restorasyonu Bu projenin amacı, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ortak kültürel etkinlikler, iş forumları, kongreler, seminerler, ticaret fuarları ve diğer karşılıklı etkinlikler için yer temin ederek sınır ötesi kültürel ve ekonomik alış verişin arttırılmasını teşvik etmektir. 17

18 TR : Bulgaristan la Sınır Ötesi İşbirliği- Ortak Küçük Proje Fonu Bu proje, 2003 Ulusal Programında yer alan Türkiye ve Bulgaristan arasında sınır ötesi işbirliğini geliştirmeye yönelik pilot girişime dayanır. Benzer bir proje fişi Bulgaristan ın Phare ve AB dışı sınırlarını kapsayan ayrı bir Phare finansman teklifinde de yer almaktadır. Ortak Küçük Proje Fonu (JSPF), Mart 2004 te Ortak İşbirliği Komitesi tarafından onaylanan Türkiye Bulgaristan Ortak Programlama Belgesinin temel hedeflerini destekleyecektir. Ortak Küçük Proje Fonu, sınırın her iki tarafı için de işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesini, bu ağlar ve daha geniş AB ağları arasında bağlantıların oluşturulmasını desteklemektedir ve ayrıca hafif (soft) sınır ötesi etkinlikleri teşvik edecektir. Fon, seçilen küçük ölçekli insandan insana projelerini de (tamamen Türkiye sınır bölgesinde olan yada Türkiye- Bulgaristan ortak projelerine Türkiye Ortak Küçük Proje Fonu Katkısıyla gerçekleşen projeler) finanse edecektir. Hibeler sadece, yakın (kısa vadeli) hedefleri ticari yada kar amaçlı olmayan projeler için sağlanacaktır. Başta Türkiye ve Bulgaristan proje ortakları tarafından birlikte finanse edilenler olmak üzere ortak projeler özellikle teşvik edilecektir. Bölge/Şehir/ Belediyenin gelişimi için genel stratejinin bir parçası olan projeler de ayrıca öncelik kazanacaktır. Şu öncelik konuları teklif çağrısının konusunu oluşturacaktır: yerel düzeyde kapasite geliştirme, kültürel alışverişler, turizm ve ekonomik kalkınma TR : Yunanistan la sınır Ötesi İşbirliği Bu projenin amacı, Yunanistan ve Türkiye arasında yerel düzeyde sınır ötesi işbirliğini geliştirmek ve sınır bölgelerinin ekonomik potansiyelinin daha da iyileştirilmesini desteklemektir. Interreg III/A Yunanistan-Türkiye programı için hazırlanan Ortak Programlama Belgesi, için Ocak 2004 te onaylanmıştır. Bu proje, ekonomik kalkınma ve istihdam için (sınır ötesi girişimciliğin kuvvetlendirilmesi, sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi için kurumların işbirliği yapması, turizm ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, ve istihdamın arttırılması) ve yaşam/çevre/kültür kalitesi için ( sağlığın korunması,doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve yönetimi, turistik ve kültürel etkinliklerin teşviki, sınır ötesi işbirliğinin arttırılması için eğitim kurumlarının işbirliği) programın NUTS 2 bölgelerinde hibe programı oluşturacaktır. Hibeler yalnızca, yakın hedefi ticari olmayan ve kesinlikle kar amacı gütmeyen projeler için sağlanacaktır Amaç 6: Proje Hazırlama ve Topluluk Programları TR : Avrupa Entegrasyon Sürecini Güçlendirecek Destek Etkinlikleri Bu olanak, AB katılım öncesi sürecinde aktif ve etkin bir rol oynamak isteyen çeşitli Türk kurumlarının, kabiliyetini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, büyük ölçüde, katılım öncesi projelerin (Proje Hazırlama bileşeni) kalitesini iyileştirmeyi, çeşitli Türk kurumlarında AB ile ilgili konularda çalışan kişilerin bilgilerini ve yeteneklerini arttırmayı ve böylece Müktesebatın üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programı uygulayabilme yetilerini geliştirmeyi (müktesebatla ilgili etkinlikler için kısa vadeli teknik yardım ve AB ilişkileri konusunda eğitim) hedeflemektedir. 18

19 Katılım öncesi projelerin hazırlanması ile ilgili olarak bu hizmet, fizibilite çalışmaları, kurumsal yapılanma veya yatırım desteği projelerinin detaylı tasarımı, çevresel etki değerlendirmesi ile teknik şartnamelerin ve ihale dokümanlarının tanımı için gereken dış uzmanlığı finanse edecektir. Ulusal Yardım Koordinatörü tarafından organize edilen AB ilişkileri üzerine eğitim ve müktesebat ile ilgili kısa dönemli teknik yardımla ilgili aktiviteler için; proje temel olarak katılım öncesi süreciyle yakından ilişkili kurumları ( kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları) hedef alacaktır. Mevzuatın ve düzenleyici çerçevenin AB ile uyumundan sorumlu Türk kurumlarına kısa dönemli danışmanlık desteği sağlanacaktır TR : Topluluk Programları ve Ajanslarına Katılım Bu kolaylık Türkiye nin 2005 te aşağıda belirtilen Topluluk program ve ajanslarına katılımı için ödeyeceği katkı payının eş finansmanını sağlayacaktır: eğitim programları (Socrates, Leonardo, Gençlik), Altıncı Çerçeve Araştırma ve Geliştirme Programı. Katılım öncesi yardımın eş finansmanı ve katılım ilgili Mutabakat Zaptı temelinde yer alacaktır. Sonuç olarak, 2005 harcamaları için gerekli olamayan herhangi bir AB katkısı, aynı program için 2006 yılı katılımı eş finansmanında kullanılacaktır Amaç 7: Genişleme İletişim Stratejisi ve Katılım Öncesi Stratejinin Uygulanmasına İlişkin Yardım TR : Genişleme İletişim Stratejisi Bu projenin amaçları kamunun Avrupa Birliğine ilişkin bilgisinin ve anlayışının geliştirilmesi ve nihai üyeliğin etkilerinin anlatılmasıdır. Proje 2002 deki İletişim Stratejisi projesine dayanacak ve şu temel eylemleri kapsayacaktır: Avrupa Komisyonu Temsilciliğinin standart aktiviteleri (websitesi, haber sirküleri, basın konferansları, vs.) medya için kapasite geliştirme çalışmaları, İstanbul daki bilgi merkezinin desteklenmesi ve medya araştırma ve analizi geliştirilmesi Gazeteciler için Genişleme Seminerleri Bu projenin amacı Brüksel deki ve mevcut ve gelecekteki üye ülkelerdeki medyayı kapsayan ve gazeteciler için destek ve eğitim içeren bir medya programının yürütülmesidir. Bu program önerisi daha önce başarıyla tamamlanan iki seminerler serisini takip etmektedir: 2002 Kasım ayından beri yaklaşık 350 gazeteciyi kapsayan 26 seminer düzenlenmiştir. Bu seminerler Avrupalı gazetecilerin genişleme politikası alanları ve yeni üye ülkeler hakkındaki bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Mevcut programın bir parçası olarak iki seminer Türkiye odaklı olacaktır. Bunlar Kasım ayındaki Avrupa Konseyinden sonra düzenlenecektir. Bu aktivite, Basın Genel Müdürlüğünün, diğer seminerler için de müteaahit olan Avrupa Gazetecilik Merkezi, Maastricht, ile mevcut çerçeve sözleşmesi yoluyla finanse edilecektir. 19

20 Alınan Dersler 2003 programı tasarlanırken, önceki yıllarda programlanan projelerin sonuçları dikkate alınmıştır. Bu faaliyetlerin çoğu sosyo-ekonomik gelişme amaçlarına odaklanmış projelerdir ve katılım öncesi mali yardımın kurumsal kapasite gelişimi veya müktesebat odağıyla doğrudan ilgili faaliyetleri değillerdir, ama bazı eşleştirme faaliyetleri halihazırda tam olarak işlevsel olup yeni faaliyetlerin programlamasında değerli katkı sağlamaktadırlar. Geçmiş yıllardan alınan en önemli ders onay zamanında proje dizaynının olgun olması gerekliliğidir. Oldukça sınırlı sayıda olmakla birlikte bazı durumlarda, projedeki ekipman alımı için teknik şartnamelerin gözden geçirilmesi amacıyla bir teknik destek bileşeninin aynı proje içinde yer alması nedeniyle, 2002 programının sözleşmeye bağlanmasında belirli güçlükler yaşanmıştır. Bu strateji 2004 programlamasında takip edilmeyecektir. Geçmiş yıllarda diğer aday ülkelerde Phare programlarının uygulamasından ve değerlendirmesinden elde edilen tecrübeler, bir çok genel dersin alınmasını sağlamıştır. Bu dersler, Türkiye nin 2004 ulusal programının tasarlanmasına ve uygulamasına yansıtılmıştır. Özellikle adalet ve içişleri veya daha önce Topluluk yardımında sınırlı tecrübeye sahip olunan kamu yönetimi reformu gibi alanlarda, geçmiş 6 yıla ait çeşitli sektörlerdeki Phare yardımları hakkındaki tematik raporlar da yararlı kaynaklar olmuşlardır. Diğer aday ülkelerde görev yapmış yerleşik eşleştirme danışmanları (twins), adalet ve içişleri alanında Türk ulusal programı için benzer projelerin tasarlanmasında yardımcı olmak üzere Türkiye de kısa dönemli görevlendirmelerde bulunmuşlardır. Türkiye ye TAIEX desteği başarılı olmuştur. Yardımın programlamasında, önceki programlar kapsamındaki tahsis edilmemiş kurumsal yapılanma tipi faaliyetler tarafından finanse edilen pilot eylemlerden elde edilen tecrübelerden de yararlanılmıştır. Münferit sektörlere, kurumlara veya projelere ilişkin daha özel dersler de edinilmiş ve münferit proje dokümanlarında yansıtılmışlardır. Genel Program Koşulları 2004 Programı Finansman Anlaşması Türk Hükümeti ile Komisyon arasında imzasından önce, Ulusal Yardım Koordinatörü, bu programın uygulaması ile ilgili Ulusal Fon, Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ve diğer kuruluşlara yeterli şekilde personel ve kaynak temini için gerekli adımları attığı konusunda Komisyonu tatmin edecektir. Finansman Anlaşmasının Türk Hükümeti ile Komisyon arasında imzasından önce, Ulusal Yardım Koordinatörü, her bir proje fişinde belirtilen ulusal katkının mevcudiyetini ve projelerin sözleşmeleri sırasında katılım öncesi yardım ile ulusal katkının kullanım şekli ile ilgili yöntemi teyit edecektir. Yapım işi veya ekipman tedariki içeren herhangi bir proje için, ilgili proje fişinde belirtildiği gibi, projenin toplam geçerli (kabul edilebilir) harcamalarının en az %25 ı oranına eşit bir ulusal eş finansmanın ödenmesi gereklidir. Eğer söz konusu yapım işi veya ekipmanın toplam maliyeti proje fişinde öngörülenden az ise, katılım öncesi mali yardım miktarı, bu yardımın maksimum oranının proje maliyetini %75 seviyesinde sağlayacak şekilde azaltılabilir. Eğer 20

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ Erkan BİL Yönetim Kurulu Üyesi 2 Eylül 2006 Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Gündem I. Adaylık Dönemi Mali Yardımlar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler ÇEVRE * Doğa koruma * İklim eylemi Ortak (eş-başvuran) dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların AB üyesi ülkelerden kar amacı ; Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Birlikler ve Barolar

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya: Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Eylül 2002 de Romanya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından teklif çağrısı yapılmıştır Projenin genel hedefi: işçilerin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı