iii çindekiler çindekiler Önsöz...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iii çindekiler çindekiler Önsöz..."

Transkript

1 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl... 2 BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M... 3 GIDA SANAY... 4 G da Sanayinin Tan m ve fllevi... 4 Türkiye de G da Sanayinin Geliflimi... 4 MEVZUAT... 5 Mevzuat n Tan m... 5 G da Mevzuat n n Tan m... 6 G da Mevzuat n n Amac... 6 GIDA MEVZUATININ TAR HÇES... 6 Eski Uygarl klarda G da Mevzuat... 6 Osmanl Dönemi G da Mevzuat... 7 Cumhuriyet Dönemi G da Mevzuat... 7 GIDA KONTROLÜNDE TANIMLAR, YETK VE SORUMLULUKLAR Tan mlar Yetki ve Sorumluluklar flyeri Sorumluluklar Devletin Yetki ve Sorumluluklar Tüketici Hak ve Sorumluluklar AVRUPA B RL SÜREC NDE TÜRK GIDA MEVZUATI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Kalite Kavram ve G dalar n Kalite Ögeleri KAL TE KAVRAMI Kalite Nedir? Kalite Ne De ildir? GIDALARIN KAL TE ÖGELER Fizyolojik Kalite Ögeleri Temel Besin Ögeleri Beslenme Etiketi Beslenme Beyan Sa l k Beyan Hijyenik-Toksikolojik Kalite Ögeleri Teknik Kalite Ögeleri Duyusal Kalite Ögeleri Duyusal Özelliklerin Önemi Duyusal Özelliklerin Belirlenmesi GIDALARIN KAL TE DE fi M VE RAF ÖMRÜ Özet Kendimizi S nayal m ÜN TE 2. ÜN TE

2 iv çindekiler Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Türkiye de G da Kodeksi ve G da Kontrolü GIDA KONTROLÜ VE ÖNEM GIDA YASASI VE KAPSAMI G da Yasas ndan Öncesi G da Yasas n n Getirdikleri GIDA KODEKS : YÖNETMEL KLER VE TEBL LER Yönetmelikler Tebli ler GIDA KONTROLÜ Yetkili Kurulufl Kontrol Noktalar Denetim Uygulamas Kontrol Laboratuarlar Kontrol Personeli Ceza Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar G da Standartlar ve Kontrol Kriterleri ULUSAL VE ULUSLARARASI GIDA STANDARTLARI VE KONTROL KR TERLER TÜRK STANDARDLARI ENST TÜSÜ (TSE) STANDARTLARI Genel Bak fl TSE ve G da Standardlar TSE G da Standardlar nda Kontrol Kriterleri CODEX AL MENTAR US COMM SS ON (CAC) STANDARTLARI Genel bak fl Uygulama Kodlar, Rehberleri ve Di er Tavsiyeleri Ürün Standardlar CAC Standarlar n n Uygulanmas CAC ve Tüketiciler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar n n (HACCP) Tan m ve Genel Prensipleri G R fi HACCP S STEM HACCP lkeleri... 88

3 çindekiler v G dalardaki Tehlikeler Biyolojik Tehlikeler Fiziksel Tehlikeler Kimyasal Tehlikeler HACCP Program n n Uygulanmas HACCP Ekibinin Kurulmas Ürünün Tan mlanmas Hedef Kitlenin Tan mlanmas Ak fl Diyagram n n Oluflturulmas Ak fl Diyagram n n Yerinde Kontrolü Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktalar n n Belirlenmesi Kritik Limitlerin Belirlenmesi zleme ve Kontrol Sisteminin Kurulmas Düzeltici Faaliyetler Do rulama Kay t Tutma ve Dokümantasyon HACCP ve ISO 22000: G da Güvenli i Yönetim Sistemi Yönetimin Sorumlulu u Kaynak Yönetimi Güvenli Ürünlerin Planlanmas ve Gerçeklefltirilmesi G da Güvenli i Yönetim Sisteminin Geçerli K l nmas, Do rulanmas ve yilefltirilmesi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Baz G dalar n Üretiminde HACCP Uygulamalar G R fi SUCUK ÜRET M NDE HACCP UYGULAMASI YO URT ÜRET M NDE HACCP UYGULAMASI ELMA SUYU ÜRET M NDE HACCP UYGULAMASI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar G da Mevzuat Aç s ndan G dalarda Bulunan Kontaminatlar G R fi M KROB YOLOJ K BULAfiANLAR Bakteri ve Bakteri Toksinleri Küf ve Mikotoksinler Virüsler K MYASAL BULAfiANLAR Nitrat ÜN TE 7. ÜN TE

4 vi çindekiler A r Metaller monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) Dioksin (poliklorlu dibenzo-para-dioksinler (PCDD ler) ve poliklorlanm fl dibenzofuranlar n (PCDF ler) ve dioksin benzeri poliklorlubifeniller (PCB ler)) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Erusik Asit Pestisitler ve Bitki Büyüme Düzenleyicileri Veteriner laçlar Ambalaj Maddelerinden Geçifl F Z KSEL BULAfiANLAR Radyoaktif Maddeler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE G da Kontrol Örgütleri ve G da Güvenli indeki Rolleri G R fi ENTERNASYONAL GIDA GÜVENL VE ÖNEM FAO / WHO FAO / WHO Bünyesinde Codex Alimentarius Komisyonu (CAC) ve Görevleri Yatay Komiteler Dikey Komiteler Bölgesel Komiteler G da Güvenli i, Uluslararas Ticaret, WTO nun Rolü ve SPS Anlaflmas : ISO (Uluslararas Standardizasyon Örgütü) AVRUPA B RL NDE (AB) GIDA KONTRO ÖRGÜTLER Sa l k ve Tüketici Koruma Genel Direktörlü ü (DG SANCO) Avrupa G da ve Veteriner Ofisi (Food and Veterinary Office - FVO) Avrupa G da Güvenli i Otoritesi (EFSA) AMER KA B RLEfi K DEVLETLER NDE (ABD) GIDA KONTROL ÖRGÜTLER : FDA, USDA, FSIS, EPA Et ve Tavuk Pestisitler Restoranlar ve Yiyecek Dükkanlar Su USDA-FSIS TÜRK YE DE GIDA KONTROLÜ Risk Analizi Tar m ve Köyiflleri Bakanl Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

5 Önsöz vii Önsöz Beslenme sa l kl yaflam n temel bir ö esi olup, g da zincirinde yer alan herkes, g dalar n güvenilir ve tüketim için uygun olmas ndan sorumludur. Son y llarda günlük görsel ya da bas l yay n organlar n izleyenler art k beslenmenin sadece mutfaklar m zda tart fl lan bir konu olmaktan ç k p, siyasi yaflam m za da girdi- inin fark ndad r. D fl dünya ile artan ticari iliflkilerimizin devaml l da ancak dünyaca kabul edilmifl standartlarda g da üretiminin yap lmas ile mümkündür. K saca G da Mevzuat olarak adland r lan bu güncel konu 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Birli i ne yap lan tam üyelik baflvurumuzun kilit noktalar ndan biri niteli ini tafl maktad r. G da Mevzuat ve Kalite Yönetimi kitab n n amac itibariyle yaln zca ilgili önlisans program ö rencilerine yönelik bir ders kitab olarak kalmay p, içeri i gere i hak ve sorumluluklar konusunda bilgi edinmek isteyen üretici, iflletmeci ve tüketicilerinde baflvurabilece i bir kaynak olarak kullan lmas ayr ca sevindirici olacakt r. Kitap 8 üniteden oluflmaktad r. Bu üniteler; G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl, Kalite Kavram ve G dalar n Kalite Ögeleri, Türkiye de G da Kodeksi ve G da Kontrolü, G da Standartlar ve Kontrol Kriterleri, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar n n (HACCP) Tan m ve Genel Prensipleri, Baz G dalar n Üretiminde HACCP Uygulamalar, G da Mevzuat Aç s ndan G dalarda Bulunan Kontaminantlar ile G da Kontrol Örgütleri ve G da Güvenli indeki Rolleri dir. Uygun görülen konularda ilgili kanun ya da yönetmelik maddelerine at flar yap larak okuyucunun mevcut durum hakk nda bilgi sahibi olmas hedeflenmifltir. Baflta de erli yazarlar m z olmak üzere, kitab n yay na haz rlanmas sürecinde eme i geçen tüm Aç k Ö retim Fakültesi personeline teflekkürlerimi sunar m. Editör Yard.Doç.Dr. Elif Öztetik

6 1GIDA MEVZUATI VE KAL TE YÖNET M Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Beslenme ve çiftlikten sofraya kavramlar ile g da kaynakl hastal klar n olumsuz etkilerini aç klayabilecek; G da sanayi, g da sanayi ile iliflkili di er sanayi faaliyetleri ve Türkiye de g da sanayinin geliflimini özetleyebilecek; Mevzuat ve g da mevzuat kavramlar ile g da mevzuat n n amac n tan mlayabilecek; Tarihsel olarak G da Mevzuat n n nas l ortaya ç kt n Eski Uygarl klar, Osmanl Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi için örnekleyebilecek; G da kontrolünde yer alan tan mlar ile farkl taraflar n yetki ve sorumluluklar n birbirinden ay rt edebilecek; AB ve Türk G da mevzuatlar aras ndaki uyum sorunlar n temel düzeyde de erlendirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar Beslenme Çiftlikten Sofraya G da Sanay G da Mevzuat G da Kontrolü Türk G da Kodeksi TS, ISO, CA, HACCP, GAP, GMP, GHP G da Kontrolörü/G da Denetçisi Beyaz Doküman AB G da Kanunu çerik Haritas G da Mevzuat ve Kalite Yönetimi G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M GIDA SANAY MEVZUAT GIDA MEVZUATININ TAR HÇES GIDA KONTROLÜNDE TANIMLAR, YETK VE SORUMLULUKLAR AVRUPA B RL SÜREC NDE TÜRK GIDA MEVZUATI

7 G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl BESLENME: SA LIKLI VE KAL TEL GIDA TÜKET M Beslenme; büyüme ve geliflme, yaflam n sürdürülmesi, sa l n korunmas ve gelifltirilmesi için g dalar n tüketilmesidir. fiüphesizdir ki bireylerin sa l kl olarak yaflamas nda, ekonomik ve sosyal yönden geliflmesinde, refah düzeyinin yükselmesinde ve güvence alt nda varl n sürdürebilmesinde yeterli miktarda g day alabilmeleri ve bu g dalar n sa l k yönünden güvenli ve kaliteli olmas insan haklar n n esas n oluflturmaktad r. Sa l kl bir yaflam ancak g da güvencesi ve güvenli g dan n sa lanmas ile sürdürülebilir. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Organizasyonu) nun 2000 y l Dünya G da Güvencesizli i Durumu raporunda belirtildi i üzere, açl k ve yetersiz beslenmenin hüküm sürdü ü ülkelerde verimlili in dörtte üç oran nda azald - görülmüfltür (DPT, 2003). Bugün geliflmekte ve geliflmifl olan toplumlar n tümünde g daya iliflkin hizmetler (g da kontrolü, g da güvenli i, g da kalitesi, vb.), çiftlikten sofraya kadar yani tarladan tüketim aflamas na kadar devletin as l görevlerinden olup, bu görev herhangi bir özel kurum veya kurulufla devredilememektedir. (Halaç, 2002). Devlet eliyle g da, beslenme plan ve politikalar n n oluflturulmas esnas nda g da ve sa l k kavramlar birlikte ele al nmal d r. lgili politikalar n n oluflturulmas tar m, sa l k, e itim, ticaret ve sanayi kurulufllar n n, akademik kurulufllar n, g da sanayinin, sivil toplum örgütlerinin iflbirli ini de gerektirmektedir (Pekcan, 2001). Ülkemizde toplumun beslenme durumu sosyo-ekonomik düzeye, gelir da l - m na, co rafi yerleflim bölgelerine ve mevsimlere göre önemli farkl l klar göstermektedir. (DPT, 2003). Di er yandan yeni g da teknolojileri, da t m ve sat fl sistemlerinin ortaya ç kmas çiftlikten sofraya olan zinciri uzatmaktad r. Normalde insan sa l na yararl olan g da maddeleri, olumsuz çevre flartlar, tüketicilerin beslenme konusundaki bilgisizli i (hatal g da seçimi, yanl fl haz rlama, piflirme ve saklama yöntemlerinin kullan lmas vb.), üretimde ilkel yöntemlerin devam etmesi ve hayvanlardaki zoonotik hastal klar gibi faktörler uzayan zincir sürecinde sa l k aç s ndan tehlikeli olabilmekte ve g da kaynakl hastal klar n ortaya ç karak beslenme sorunlar n n boyutlar n n büyümesine yol açabilmektedir. Tüm dünya üzerinde g da kaynakl hastal klar en önemli halk sa l sorunlar ndan birisidir. G da kaynakl hastal klara ba l olarak ülke içerisinde t bbi bak m giderlerinde art fl, üretkenlikte azalma, g da kayb, turizm, kültürel kaynaflma ve benzeri sosyo-ekonomik kay plar görülürken, uluslararas g da ticareti ve dolafl m - Beslenme: Sa l kl ve kaliteli g dalar n büyüme ve geliflme amac yla tüketilmesidir. Zoonotik hastal klar: Omurgal hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara geçebilen hastal klar n tümüdür.

8 4 G da Mevzuat ve Kalite Yönetimi n n artmas nedeniyle ilgili hastal klar n dünyada yay lmas na da sebep olmaktad r. Bu nedenle etkin hijyen kontrolü, g da kaynakl hastal klar ve g da bozulmalar n n halk sa l ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesinde belirleyici olan en önemli faktördür. Bu ba lamda, çiftlikten sofraya g da zincirinde yer alan herkes, tüketicilerde dahil olmak üzere, g dalar n güvenilir ve tüketim için uygun olmas ndan sorumludurlar (DPT, 2003). D fl dünya ile artan ticari iliflkilerimizin devaml l ancak dünyaca kabul edilmifl standartlarda g da üretiminin yap lmas ile mümkündür. Bu konu 6 Mart 1995 tarihinde Türkiye ile AB (Avrupa Birli i) aras nda sanayi ürünlerini konu alan bir Gümrük Birli i nin kurulmas ile daha da önem kazanm fl ve ayn zamanda 14 Nisan 1987 tarihinde AB ye yap lan tam üyelik baflvurusunun anahtarlar ndan biri niteli indedir. 1 G da kaynakl SIRA hastal klar n S ZDE ülkelerin ekonomileri üzerine olan olumsuz etkilerine örnekler veriniz. GIDA SANAY G da Sanayinin Tan m ve fllevi SORU SORU G da Sanayi: Tar msal ve G da sanayi, tar msal ürünleri iflleyerek de erlendiren, yani tar mdan ald hammaddeyi çeflitli haz rlama, iflleme, muhafaza ve ambalajlama teknikleri ile daha da- hayvansal hammaddeleri tüketime haz r hale getiren sanayi koludur. yan kl ve tüketime haz r duruma getiren bir sanayi koludur. Bu sanayi kolunun ana ifllevi çabuk bozulma e ilimdeki tar msal ürünlere belirli iflleme ve muhafaza metotlar n SIRA uygulayarak S ZDE g da gereksiniminin süreklili ine cevap vermesidir (Tar m ve Köyiflleri Bakanl web sitesi). G da sanayi, bugün trilyon dolarlar aflan y ll k sat fllar yla dünya imalat n n da en önemli kolu olma özelli ine sahiptir. Sektörün AMAÇLARIMIZ insan hayat n n önemli ihtiyaçlar na cevap veriyor olmas sürekli bir büyüme içinde olmas n n ana nedenidir. Tar msal ve hayvansal hammadde kaynakl bu sanayi kolu içinde; Un ve Unlu Ürünler fieker ve fiekerli G dalar Süt ve Süt Ürünleri Et ve Et Ürünleri Çay Konserve NTERNET Bitkisel NTERNET Ya Meyve Sular Tütün ve Alkollü çki sanayi gibi sanayi faaliyetleri yer al r. Türkiye de G da Sanayinin Geliflimi Tar msal üretim, dengeli beslenme, katma de er, istihdam ve ihracat aç s ndan stratejik bir sektör olan g da sanayi ülkemiz ekonomisinde de ilk imalat sektörlerinden biridir. Cumhuriyet sonras Türkiye nin sanayileflme süreci bu sektörle bafllam fl olup, ilk modern g da iflleme fabrikalar kurulmufltur. Bunlara örnek olarak, K rklareli ilinin Alpullu kasabas nda bulunan ve 26 Kas m 1926 tarihinde iflletmeye aç lan Türkiye nin ilk fleker fabrikas olan Alpullu fieker Fabrikas verilebilir (Resim 1.1). Bunu izleyen di er üç fleker fabrikas Uflak, Eskiflehir ve Turhal da aç lm fl, 1935 te devlet kontrolü alt nda toplanm flt r. Di er bir örnek ise, Türkiye deki ilk bira üretim tesisi olan ve sviçreli Bomonti kardefller taraf ndan 1893 ta-

9 1. Ünite - G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl 5 rihinde Feriköy de kurulan Bomonti Bira Fabrikas d r. kinci bira fabrikas 1909 y - l nda Londra kaynakl olarak Nektar Birac l k fiirketi ad yla stanbul Büyükdere de kurulmufltur y l nda bu iki flirket birleflerek Bomonti -Nektar Birleflik Bira Fabrikalar n kurmufllar ve bu fabrika 1938 de Tekel e geçmifltir. Alpullu fieker Fabrikas ve Bomonti Bira Fabrikas Türkiye nin ilk fabrikalar ndand r. Resim 1.1 Alpullu fieker Fabrikas (1926) Kaynak:http://ww. byegm.gov.tr/yayi NLARIMIZ/yuzyil/i mages/ /image jpg G da envanteri sonuçlar na göre 2002 y l itibariyle Türkiye de g da iflletmesinin mevcut oldu u ifade edilmekle birlikte, bu say ayn y la ait Sanayi Say m Geçici sonuçlar na göre civar ndad r. Halen civar nda iflletme Tar m ve Köyiflleri Bakanl g da siciline kay tl d r (DPT, 2007). AB nin g dada getirdi i en önemli de ifliklik, g da iflletmelerinin AB koflullar na (hijyen, kalite, kontrol, güvenlik, vb.) uygun hale getirilmesidir. Fakat ülkemizde kay t d fl üretim yapan merdiven alt g da iflletmelerinin say s n n fazlal, g da kontrol hizmetlerinin yetersiz oluflu, toplumun riskli say labilecek g da tüketim al flkanl klar n n olmas ve sosyo-ekonomik yap s g da güvenli ini etkileyen bafll - ca olumsuzluklar aras nda yer almaktad r (DPT, 2007). Bahsedilen olumsuzluklar n giderilebilmesi, hedeflenen ihracat rakamlar na ulafl labilmesi ve en önemlisi g da güvenli inin artt r lmas için mevcut g da mevzuat n n AB ile uyumlu hale getirilmesi flartt r. Avrupa Birli i ile di er uluslararas pazarlarda Türk g da sektörünün SIRA rekabet S ZDE gücü nedir ve bu güç nas l artt r labilir? MEVZUAT 1 Mevzuat n Tan m SORU SORU Sözlükteki ifadesi ile mevzuat bir ülkede yürürlükte olan yasa (kanun), yönetmelik, genelge, yönerge, tüzük, tebli gibi yasal düzenlemelerin bütünüdür. lgili oto- hükümlerin tümüne mevzuat Mevzuat: Yürülükteki yasal denir. ritenin bir konuda mevzuat oluflturabilmesi için öncelikle o konunun s n rlar n n tan mlanm fl olmas ve izlenecek politika belirlenmelidir. Bu aflamalardan sonra ilgili otorite, konunun yürütülmesi için bir organ n yetkili k lar. SIRA Bununla S ZDE birlikte olas ihlal ve suç durumlar n da verilecek cezalar da belirtir. Yetkilendirilen organ n mevzuat uygulayabilmesi için, mevzuatla verilmifl bir görevinin, denetlemele- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

10 6 G da Mevzuat ve Kalite Yönetimi ri yapabilecek örgüt ve uzman personelinin, ölçüm ve analiz yapabilecek alet, ekipman ve laboratuarlar n n olmas, ve kurallara ayk r hareket edenlere ceza verme ve adliyeye sevk etme yetkisinin de bulunmas gerekir (Öztan ve Kahraman, 2005). G da Mevzuat : Tüketiciyi korumak için ç kar lan g da ile ilgili tüm yasal düzenlemelerdir. G da Mevzuat n n Tan m G da mevzuat temel olarak tüketiciyi korumak için ç kar lan ve genel anlamda g da maddelerinin üretildi i, depoland ve sat ld yerlerin niteliklerini belirleyen yasal düzenlemelerin (kanun, tüzük ve yönetmelikler, vb.) bütününe verilen add r (Giray ve Soysal, 2007). Mevcut mevzuat çerçevesinde g da kontrolü g dan n tüketici ç karlar için otorite taraf ndan denetlenmesi, g da güvenli i ise g da maddelerinin her türlü bozulma ve bulaflma riskinden uzaklaflt r larak tüketime uygun halinin sa lanarak korunmas demektir. Buradan hareketle g da mevzuat tan m n k saca g da kontrolü ve g da güvenli ini sa lamak amac yla ç kart lan tüm yasal düzenlemeler fleklinde yapabiliriz. G da Mevzuat n n Amac Toplumlar n yaflam düzeyi giderek yükselmekte, buna paralel olarak g da üretim ve tüketiminde yeni geliflmeler ortaya ç kmaktad r. Tüketicilerin yo un yaflam ve ifl tempolar içerisinde daha çok ifllenmifl g da maddelerine yönelmesi, g da maddeleri üreten, haz rlayan ve tüketime sunan g da sanayinin büyük bir ivme kazanmas na neden olmufltur. Modernleflen toplumlarda g da kontrolü, g da kalitesi ve g da güvenli i gibi konular g da konusunda üzerinde en çok konuflulan ve tart fl - lan konulard r. Bu durum göstermektedir ki, k saca g da kontrolü ve g da güvenli- ini sa lamak amac yla ç kart lan tüm yasal düzenlemeler fleklinde tan m n yapt - m z g da mevzuat n n amaçlar n n dikkatle belirlenmesi gerekir. Çünkü sa l kl yaflam için gerekli olan g dan n modern tekniklerle üretilmesi, güvenlik ve kalitesinin sa lanmas ayn zamanda yüksek ihracat girdilerinin artmas nda da etkendir. G da mevzuat n n haz rlanmas ndaki temel amaç, g da güvenli inin sa lanarak hijyenik ve ekonomik aç dan tüketicinin korunmas n n yan s ra g da sektöründe haks z rekabetin önlenmesi, sektörün geliflmesine katk sa lanmas ve ülke itibar n n sa lanmas gibi olumlu katk lar da sa lamakt r. Di er önemli husus g da mevzuat n n haz rlanmas nda sa lam bilimsel verilere dayanarak ülkenin hedefleri do rultusunda uluslararas mevzuata ayk r hükümler içermeyecek flekilde haz rlanmas d r. GIDA MEVZUATININ TAR HÇES Eski Uygarl klarda G da Mevzuat Araflt rmalar göstermektedir ki tüketilen g dalar n güvenli i ile ilgili standart oluflturma ve uygulama çabas eskiden beri insanl n ilgilendi i bir konu olmufltur. Tarihte g da mevzuat n n yer ald ilk bulgu, Anadolu da Hitit devrine ait bir sütunda yer almaktad r. Bundan yaklafl k 4000 y l öncesine ait olan bu sütunda, Komflunun etini zehirleme yazmaktad r. nsanl k tarihi benzer örneklerle doludur, örne in Asurlular a rl k ölçümleri ile ilgili yöntemleri tan mlam fl, M s rl lar baz g dalarda etiketlemeyi zorunlu k lm fl, Romal lar ise alkollü içecekleri temizlik ve hijyen bak m ndan denetlemifltir. Orta ça da ise Avrupa da yumurta, bira, flarap, peynir, ekmek ve sosis kalitesi için yasalar ç kar lm flt r (Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Organizasyonunun web sitesi).

11 1. Ünite - G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl 7 Osmanl Dönemi G da Mevzuat Osmanl mparatorlu unda g daya iliflkin hizmetleri düzenlemek üzere ilk mevzuat hükümleri, Fatih Sultan Mehmet taraf ndan 1485 y l nda yemifl iskelesi, sebzehane ve salhanelerde yap lacak narh kontrolüne iliflkin kanunda yer alm flt r. Daha sonraki y llarda ise, Sultan II. Beyaz t taraf ndan 1501 tarihli ve stanbul, Bursa ve Edirne flehirlerine yönelik htisap Kanunlar getirilmifltir. Günümüzdeki belediye zab tas n n kökeni Osmanl dönemi htisap Kurumuna dayan r. Osmanl Devletinde bu sistem daha önceki slam Devletlerinden görülerek kurulmufltur ve kad gözetiminde çal flan bu zab ta görevlilerine htisap A as yada muhtesip denilir ve emirlerine kol o lanlar adl bir tak m memurlar verilirdi. Zaman zaman padiflah ve sadrazam da esnaf kontrolü yapard. Kol gezmek ad verilen bu teftifllere devlet erkân n n yan s ra kad, ihtisap a as, kol o lanlar ve teraziciler da kat l rd. Ekme in kalitesi en az ndan iki günde bir denetlenir ve f r nc lar n ekmek için belirlenen fiyata uygun sat fl yap p yapmad klar sürekli kontrol edilirdi. Ekmek konusu sadece ihtisap a as n de il, devletin üst kademesinde bulunanlar da ilgilendirirdi. Halk n temel besin maddesi olan et konusunda da ayn titizlik gösterilirdi. Hayvanlar n kesimi s ras nda sa l k flartlar na uyulmas na önem verilir, kasapl k yapacak kiflilerde güvenilir ve emin olmak flart aran r, koyun ve keçi eti ayr dükkânlarda satt r l rd. htisap a as meyve sebze kontrolleri de yapar, pazara gelen ürünlerin iyi ve olgun olmas n denetler, temizli ine, tüketici haklar n n korunmas na yönelik denetimlere ve kalitenin düflürülmemesine çal fl rd. Ayr ca lokantac - larla ilgili ihtisap kararnamesi büyük bir titizlikle uygulan yordu. Bu denetimlerde hile yapan esnaf n falakaya yat r larak cezaland r ld bile olurdu (Resim 1.2). K - saca ihtisap bir kurumdu ve kanunlar vard, ihtisap a as da bunlar yerine getiren merci idi (Bahçeflehir Belediyesi web sitesi). Kol gezmek: Osmanl döneminde yap lan esnaf denetlemelerine verilen isimdir. Resim 1.2 Osmanl dönemimde ihtisap a as ve kolo lanlar denetim sonras kusurlu esnaf cezaland r rken. Kaynak: com/haber/haber7/ photos/77510.jpg Cumhuriyet Dönemi G da Mevzuat G da mevzuat nda Avrupa Birli i ile entegrasyonun sa lanabilmesi için son y llarda ülkemizde yo un çal flmalar yap lmaktad r. Tarihsel geliflime k saca bakacak olursak, Türkiye de g da güvenli ine iliflkin ilk yasa 1930 y l nda ç kar lan 1580 Say l Belediye Yasas d r. Bu yasan n 15. maddesi g da üretim, depolama ve sat fl yerlerinin denetimini belediye s n rlar içinde, belediye görevleri aras nda saym flt r. Bu maddenin 2, 3, 28, 58. ve 61. f kralar bu görevin kapsam n oldukça genifl 1580 Say l Belediye Yasas, Türkiye de g da güvenli ine iliflkin ilk yasad r.

12 8 G da Mevzuat ve Kalite Yönetimi olarak belirlemifltir. Ayn yasan n 99, 104, 105. maddelerinde ise bu görevin belediye taraf ndan nas l yerine getirilece i ve belediye zab tas n n yap s tan mlanm flt r (1580 say l kanun). 3 Osmanl ve Cumhuriyet Dönemi G da Mevzuatlar n kurumlar bak m ndan karfl laflt rd - m zda bugünkü hangi kurumun temeli o zamandan at lm flt r? Belediye Yasas ndan k sa bir süre sonra, 1930 y l nda ilk kapsaml yasa olan 1593 Say l Umumi H fz s hha Yasas ç kar lm flt r. Bu yasan n maddeleri g daya iliflkin SORUde erlendirme, denetim ve yasaklar içermektedir. Bu yasada g - SORU daya iliflkin sorumluluk belediye s n rlar d fl nda zaman n Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl na, belediye s n rlar içinde ise belediyelere b rak lm flt r. (1593 say l kanun) say l Umumi H fz s hha Yasas na dayan larak önce 1942 y l nda G da Nizamnamesi SIRA ç kar lm fl S ZDE fakat ifadesi, tertibi, hüküm ve kay tlar kar fl k, noksan ol- mas nedeniyle 04 A ustos 1952 tarihinde G da Maddeleri Tüzü ü (GMT) ç kar lm flt r. 716 maddeden oluflan GMT de bütün g da maddelerinin ve umumi sa l AMAÇLARIMIZ ilgilendiren AMAÇLARIMIZ eflya ve levaz m n tafl yaca niteliklere ve bunlar n hangi koflullarda bozulmufl, taklit veya ta flifl edilmifl say laca na dair hükümler bulunmaktad r (G - da Maddeleri Tüzü ü). 22 Kas m 1960 Tarihinde ise 132 say l kanunla Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) kurulmufl ve g da maddeleri standartlar haz rlama ve yay nlama yetkisi verilmifltir (132 say l kanun) y l nda yürürlü e giren 224 say l Sa l k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Hakk nda Kanun da 15 üyesi bulunan, ülke çap nda dan flma organ olarak oluflturulan g da konseyinin oluflturulmas gereklili i ve sa l k oca n n g da hijyenine yönelik NTERNET görevleri bulunmaktad r. Bu yasaya göre sa l k oca n n g da hijye- NTERNET nine iliflkin görevi gayris hhî müesseselerin (GSM) aç lmas na izin verme ve iflyeri denetimidir (224 say l kanun) tarihinde oluflturulan G da flleri Genel Müdürlü ü (eski ad yla afle Genel Müdürlü ü) ile Tar m ve Köyiflleri Bakanl da g da hizmetleri konusunda yetkilendirilmifltir. Ancak daha sonra, 3161 say l Tar m Orman ve Köyiflleri Bakanl - n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ile bakanl k merkez örgütü yeniden düzenlenmifl ve bu genel müdürlük de dahil olmak üzere, Veteriner flleri Genel Müdürlü ü, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlü ü ve Su Ürünleri Genel Müdürlü ü hep birlikte kapat larak, günümüzdeki Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü oluflturulmufltur y l nda, 560 say l G dalar n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ç kar lm flt r. 560 Say l KHK ile g - da üreten tesislerde üretimi denetleyecek sorumlu yöneticilerin bulunma zorunlulu u tüketiciye kaliteli g da ulaflt rmaya yönelik çok önemli bir ad md r. Ad geçen kararnamede bahsedilen hususlar ile ilgili görev ve yetkiler Sa l k Bakanl ile Tar m ve Köyiflleri Bakanl na verilmifltir. Buna göre Sa l k Bakanl g da tesislerine üretim öncesi çal flma izni (ruhsat) verilmesi, g da maddeleri sat fl yerleri ile bu yerlerde sat lan g dalar n denetimleri (belediye s n rlar ve mücavir alanlar içinde belediyelerle iflbirli i içinde) konusunda, Tar m ve Köyiflleri Bakanl ise g da üretim yerlerinde iflyerlerinin g da siciline kaydedilmesi, üretim izni verilmesi, g da kontrolü ve denetlenmesi ile g da maddelerinin ithalat ve ihracat aflamalar ndaki denetimleri konusunda yetkili k l nm flt r. 560 say l KHK n n getirdi i en önemli

13 1. Ünite - G da Kontrolü ve Mevzuat na Girifl 9 husus, g da maddelerinin denetim ve kontrollerinde birlikteli in sa lanmas d r (560 say l KHK). G da kontrol hizmetlerinin uygulanmas esnas nda mevzuata uygun olmayanlar hakk nda 7 Kas m 1995 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 4128 say l Kanun a göre cezai ifllem yap lmaktad r (4128 say l kanun). G dalarla ilgili bir di er düzenleme ise Türk G da Kodeksi Yönetmeli i (TGK) dir. 560 say l KHK n n 7. maddesine dayan larak Sa l k Bakanl ile Tar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan ortaklafla haz rlanan TGK, 16 Kas m 1997 tarihinde yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Türk G da Kodeksine ba l olarak ürün baz nda haz rlanan tebli ler yay mlanmakta ve bu iki bakanl n görev alanlar na ba l olarak denetlenmektedir. G da iflleme, üretim, imalat, pazarlama, depolama ve analiz metotlar nda Türk G da Kodeksi uygulan r (Türk G da Kodeksi Yönetmeli i). Bu çerçevede g da maddelerinin bileflimlerinde bulunan maddeleri onaylamakta ve g da zincirinin tüm aflamalar nda asgari teknik spesifikasyonlar belirlemekte, ayr ca yeterli ve dengeli beslenme flartlar n ortaya koymaktad r. Bu ba lamda g dalar n üretilmesi, ifllenmesi, haz rlanmas, ambalajlanmas, tafl nmas ve depolanmas aflamalar nda kullan m na izin verilen g da katk maddelerinin g dalardaki limitlerini belirlemekte ve böylece tüketici aç s ndan g da güvenli ini sa lamaktad r (Detaylar için bak n z 3 no lu ünite). Yurt içinde üretilen ve ithal edilen g dalarda Türk G da Kodeksine uygunluk aran rken, ihraç ürünlerinde al c ülke limitlerine göre ihracatç firma iste i do rultusunda ifllem yap lmaktad r (DPT, 2003). Türkiye ye g da maddesi ihraç etmek isteyen bir yabanc ülke firmas n n öncelikle hangi flart yerine getirmesi gerekir? 4 Ülkemizde AB G da Güvenli i mevzuat na uyum kapsam nda, mevzuat uyumunun yan s ra g da denetim - kontrol hizmetlerinde yetkili kurum belirlenmesi ve hizmetlerin tek elde toplanmas gereklili i dikkate al narak SORU 5179 say l G dalar n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK nin De ifltirilerek Ka- SORU bulü Hakk nda Kanun haz rlanm fl ve 05 Haziran 2004 tarihinde yay mlanarak yürürlü e girmifltir. Böylece g da alan ndaki tüm denetim yetkisi Sa l k Bakanl - ndan al narak, Tar m ve Köyiflleri Bakanl na aktar lm flt r (5179 say l kanun). Yasan n yürürlü e girmesinden sonra ilk ç kan yönetmelik SIRA 27 A ustos S ZDE 2004 tarihli G da ve G da ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten fl Yerlerinin Ça- l flma zni ve G da Sicili ve Üretim zni fllemleri ile Sorumlu Yönetici stihdam AMAÇLARIMIZ Hakk nda Yönetmelik dir. Bu yönetmelik ekinde getirilen yeni düzenleme ile G - AMAÇLARIMIZ da ve G da le Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten fl Kollar (56 adet) tasnif edilerek g da iflletmelerinde üretimin niteli ine göre sorumlu K yönetici T A P olarak istihdam edilecek meslek mensuplar s ralanm flt r. Bunu 30 Mart 2005 tarihli G da ve G da ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile flyeri Sorumluluklar na Dair Yönetmelik takip etmifltir. Bu yönetmeli e göre g da üretim ve sat fl yerlerinde HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar uygulamas, bak n z 5 nolu ünite) zorunlu hale getirilmifltir. Dolay s ile yasal olarak HACCP Sisteminin NTERNET NTERNET mevzuat m zda ad n n geçmesi 30 Mart 2005 tarihli yönetmelikle olmufltur. Daha sonra 26 Eylül 2008 tarihli G da Güvenli i ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Hali haz rda bu yönetmelik kullan lmakta olup HACCP Sistemi ile ilgili bahsi geçen iflyeri sorumluluklar 2005 y - l nda yay nlanan yönetmelikle ayn d r. Bu nedenle Türkiye de bütün g da üreten

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Aral k 1998 (Yay n No. TÜS AD-T/98-12/247) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl /

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Petrol- fl Yay n :103

Petrol- fl Yay n :103 Yay n :103 Türkiye Petrol Kimya Lastik flçileri Sendikas Adres : Altunizade Mah. Kuflbak fl Caddesi No: 25 34662 Altunizade/ Üsküdar, STANBUL Tel : 0216 474 98 70 (Pbx) Faks : 0216 474 98 67 E-posta :

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı