Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2012-2013"

Transkript

1

2

3 hakkımızda NEXT & NEXT STAR GÜ VEN LİK SİS TEM LE Rİ Ev ve iş ye ri gü ven li ği ne ya tı rım yap mak, uzun ca bir sü re Tür ki ye'de lüks har ca ma ola rak al gı lan mak tay dı. Oy sa sev dik le ri mi zin hu zur için de ya şa - ma sı, yıl lar ca ça lı şıp bi rik tir di ği miz mad di ka za nım la rın ko run ma sı ve özel ya şa mın giz li li ği nin ih lal edil me me si, he pi miz için son de re ce önem li dir. Bu ne den le Tür ki ye'de de "Gü ven lik Ekip ma nı Sek tö rü" ve bu alan da ki ürün ler, ar tık önem siz bir har ca ma ka le mi ola rak de ğil, mo dern ve ted - bir li ya şa mın önem li bir un su ru ola rak gö rül mek te dir. Gü ven lik le il gi li ürün ve hiz met sun mak, her şey den ön ce gü ve ni lir bir mar ka ima jı ile müm kün dür. Yük sel Elek tro tek nik'in lo ko mo tif mar ka la rın - dan Next&Next Star'ın; ya yın sis tem le ri, ev ses - gö rün tü sis tem le ri, na - vi gas yon sis tem le ri ve oto ses-gö rün tü sis tem le ri ala nın da ya rat tı ğı 20 yıl lık gü ven, tü ke ti ci le ri nin de hak lı tak di ri ni ka zan ma yı ba şar mış tır. Yıl lar - ca üst üs te Yük sel Elek tro tek nik'in la yık gö rül dü ğü Al tın Mar ka Tü ke ti ci Ödül le ri de bu gü ven-hiz met iliş ki si nin ger çek li ği ni yan sıt ma sı açı sın dan önem li dir. Bu ve si ley le Next&Next Star mar ka sı, su nu lan ve ürün ve hiz - me tin has sa si ye ti nin bi lin ciy le, yak la şık 5 yıl dır bu alan da ürün ve hiz met üret mek te dir. ge rek se ser vis ala nın da ki far kıy la, kı sa sü re için de bi rey sel ve ku rum sal pa zar da gü ve ni lir bir yer edin me yi ba şar mış tır. Yük sel Elek tro tek nik in tüm ürün grup la rın da önem ver di ği ka li te ve des tek fark lı lı ğı, Gü ven lik Sis tem le ri seg men tin de de zen gin ürün gru buy la de vam et mek te dir. Stan dart ka me ra lar, Do me/ Spe ed Do me ka me ra lar, In fra red (ge ce gö - rüş lü) ka me ra lar, mi ni ka me ra lar, IP ka me ra lar ve özel ta sa rım lı ka me ra - lar, DVR ka yıt ci haz la rı, kab lo lu ve kab lo suz alarm sis tem le ri, zen gin ak - se su ar çe şit le ri hem bi rey sel hem de ku rum sal ih ti yaç la rı so run suz bi - çim de kar şı la mak ta dır. Next&Next Star Gü ven lik Sis tem le ri, ala nın da uz - man ve eği tim li, mer kez per so ne liy le ve sa tış - ser vis eki biy le; sa tış, mon - taj, ser vis, ba kım sü reç le rin de tü ke ti ci bek len ti le ri ni en iyi şe kil de kar şı la - ma yı he def le mek te dir. Ko lay kul la nı lan, ko lay an la şı lan ve ka li te den ödün ver me yen Next&Next - Star Gü ven lik Sis tem le ri ürün le ri, gi riş se vi ye sin den pro fes yo nel çö züm - le re uza nan se çe nek le riy le, sek tör de ki en ye ni eği lim le ri ve en ye ni tek - no lo jik ge liş me le ri esas al mak ta dır. Next&Next Star Gü ven lik Sis tem le ri, 2006 yı lın dan bu ya na Tür ki ye ve Dün ya pa za rı na en teg re ola bi le cek ka li te de ürün ler le gü ven lik ekip ma nı sek tö rün de çö züm ler üret me ye de vam et mek te dir. Ge rek ürün ka li te si, YÜK SEL ELEK TRO TEK NİK HAK KIN DA Uy du ya yın cı lı ğı sis tem le riy le elek tro nik sek tö rün de fa ali yet gös ter me ye baş la yan Yük sel Elek tro tek nik; ev elek tro ni ği, uy du alı cı la rı, ses ve gö rün - tü sis tem le ri, na vi gas yon sis tem le ri, gü ven lik sis tem le ri, oto ses ve gö rün tü sis tem le ri, pro fes yo nel ya yın cı lık ekip ma nı, ısıt ma ha va lan dır ma sis - tem le ri ürün grup la rın da ar tan ürün çe şit li li ği ile 20 yı lı aş kın bir sü re dir ça lış ma la rı na de vam et mek te dir. Yur ti çi ve yurt dı şı sa tış fa ali yet le riy le bir lik - te, ken di te sis le rin de üret ti ği ci haz lar la Türk kul la nı cı sı na yö ne lik do na nım ve ya zı lım des te ğin de sü rek li lik sağ la yan Yük sel Elek tro tek nik, tü ke ti ci mem nu ni ye ti ne ve ka li te stan dart la rı na gös ter miş ol du ğu özen ne ti ce sin de, TÜV Ser ti fi ka sı ve Al tın Mar ka Tü ke ti ci Ödü lü nün de sa hi bi ol muş - tur. Next Elektronik A.Ş. bu katalogda yer alan tüm ürün ve fiyat bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup, yazım hatalarından kaynaklanan olası hatalar bağlayıcı değildir. 1

4 içindekiler 2

5 içindekiler Hakkımızda Kameralar Standart Kameralar Dome Kameralar İnfrared Kameralar Özel Kameralar Speed Dome Kameralar IP Kameralar Yardımcı Ekipman Araç Takip Sistemleri Kamera Lensleri Kamera Kontrol Üniteleri Kamera Muhafazaları Kamera Muhafaza Ayakları Bağlantı ve Aktarım Elemanları Bağlantı ve Güç Elemanları TV ve Monitörler DVR Kayıt Cihazları Ev Güvenliği Diyafon ve Telefon Sistemleri Dijital Kontrol Panelleri Yardımcı Ekipman Villa Setleri Kablosuz Alarm Sistemi Kablosuz Alarm Ekipmanı Kablolu Alarm Sistemi Kablolu Alarm Ekipmanı DVR Kayıt ve Transfer Kartları Bariyerler ve Fotoelektrik Dedektörleri Yangın İhbar Sistemleri Test Monitörü

6 standart kameralar Next YE-SC 501 DAY & NIGHT 1/3 renkli Sony Super HAD kamera (Lens hariç) 550 TVL Titreşimsizlik özelliği 0.3 Lux 470 K / 440 piksel -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Elektronik programlama menüsü OSD 240.-USD Next YE-SCN 501 DN TRUE DAY & NIGHT 1/3 renkli Sony Super HAD kamera (Lens hariç) 550 TVL Titreşimsizlik özelliği 0.3 (Normal) 0.1 Lux (B/W) 470 K / 440 piksel -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Elektronik programlama menüsü OSD 300.-USD Next YE-SCN 301 DN TRUE DAY & NIGHT 1/3 renkli Sony Double Scan CCD kamera (Lens hariç) 480 TVL Titreşimsizlik özelliği DWR 470 K / 440 piksel -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Donanımsal CCD motoru destekli Plaka okumada yüksek başarı 0.3 Lux (Gündüz) 0.1 Lux (Gece) Lux (DSS) Elektronik programlama menüsü OSD 460.-USD 4

7 standart kameralar Next YE-S 130 C 1/3 renkli Sony Super HAD kamera (Lens hariç) 650 TVL Titreşimsizlik özelliği 0.1 Lux -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Color 0.2 Lux, W/B 0.02 Lux, F1.2 Maskeleme Hareket Dedektörü OSD 300.-USD NextStar YE-N 2020 DAY & NIGHT 1/3 renkli Sony Super HAD kamera (Lens hariç) TVL Titreşimsizlik özelliği 0.01 Lux 752 (H) x 582 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği OSD 200.-USD NextStar YE-2018 BOX 1/3 renkli Sony Super HAD kamera (Lens hariç) 420 TVL Titreşimsizlik özelliği 0.5 Lux 752 (H) x 582 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 70.-USD 5

8 standart kameralar NextStar YE-C 307 D BOX (YENİ NESİL CCD) 1/4 renkli Sharp Double HAD kamera (Lens hariç) 420 TVL Titreşimsizlik özelliği 0.5 Lux 500 (H) x 582 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 60.-USD SU ALTI KAMERA NextStar YE-860 DR 1/3 B/W Sony renkli CCD kamera NTSC: 510x492 PAL 500x582 3,6 mm lens 0.05 Lux -20 C / +50 C arası çalışma özelliği 420 TVL 12 DC çalışma voltajı 220.-USD 6

9 dome kameralar Next YE-GV 350 IR DAY & NIGHT DOME 1/3 renkli Sony Super HAD kamera 530 TVL 3,6 mm lens 0.3 (Renkli) 0.1 Lux (B/W) 0 Lux (IR LED On) 570 K / 440K piksel -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Elektronik programlama menüsü OSD 300.-USD Next YE-CD 301 DOME 1/3 renkli Sony Super HAD kamera 480 TV line 0.5 Lux 510 (H) x 492 (V) -10 C / +50 C arası 145.-USD Next YE-CD 101 DOME 1/3 renkli Sony Super HAD kamera 380 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux 768 (H) / 494 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 110.-USD NextStar YE-N 2320 IR LED li DOME 1/3 renkli Sony kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux 510 (H) / 492 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 76.-USD 7

10 dome kameralar NextStar YE-N 2201 DOME 1/3 renkli Sony Super HAD kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux 768 (H) / 494 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 70.-USD Next YE-N 2238 P DOME 1/4 renkli Sharp kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux 768 (H) / 494 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 45.-USD NextStar YE /3 renkli Sony Double Scan CCD kamera (Lens hariç) 600 TVL Titreşimsizlik özelliği DWR 470 K / 440 piksel -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Plaka okumada yüksek başarı 0.3 Lux (Gündüz) 0.1 Lux (Gece) Lux (DSS) Elektronik programlama menüsü OSD 300.-USD 8

11 infrared kameralar NextStar YE 2367 IR LED li 1/3 renkli Sony kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux / 0 Lux (IR LED On) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 24 LED Ayak dahil 90-USD NextStar YE-RD 2432 IR LED li 1/3 renkli Sony kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux / 0 Lux (IR LED On) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 24 LED Ayak dahil 95-USD NextStar YE-RD 3632 IR LED li DOME 1/3 renkli Sony CCD kamera 420 TVL 6 mm lens 0.5 Lux / 0 Lux (IR LED On) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 36 LED Ayak dahil 120.-USD 9

12 infrared kameralar NextStar YE-RD 4832 IR LED li 1/3 Sony Super HAD CCD renkli kamera 480 TVL 8 mm lens 0.5 Lux / 0 Lux (IR LED On) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 48 LED Ayak dahil 160.-USD NextStar YE-7113 IR LED li 1/3 renkli Sony CCD Super HAD kamera 480 TVL 12 mm lens 0.3 Lux / 0 Lux (IR LED On) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 12 High Power LED Ayak dahil 260.-USD NextStar YE-R 7320D IR LED li 1/3 renkli Sony CCD Super HAD kamera 420 TVL 12 mm lens 0.5 Lux / 0 Lux (IR LED On) 510 (H) / 492 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Asılabilir LED projektörler Toplam 72 LED Ayak dahil 200.-USD 10

13 infrared kameralar NextStar YE-N 2324 IR LED li 1/3 renkli Sony kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux / 0 Lux (IR LED On) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 24 LED Ayak dahil 66.-USD NextStar YE /3 renkli Sony kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.1 Lux / 0 Lux (IR LED On) 768 (H) / 494 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 36 LED Ayak dahil 78.-USD 11

14 özel kameralar NextStar YE-SM 320 H (Duman dedektörü görünümlü gizli kamera) 1/3 renkli Sharp CCD kamera 420 TVL 0.5 Lux 3,6 mm lens 80.-USD NextStar YE-Q 320 H (PIR dedektör görünümlü gizli kamera) 1/3 renkli Sharp CCD kamera 420 TVL 0.5 Lux 3,6 mm lens 80.-USD Next YE-BL 130NX (Parmak kamera) 1/3 renkli Sharp CCD kamera 420 TVL 0.5 Lux 3,6 mm lens 95.-USD NextStar YE-CR 101 (Tampon kamera) 1/3 renkli Sharp CCD kamera 420 TVL 0.5 Lux 3,6 mm lens Su geçirmez Mobil kullanıma uygun 80.-USD 12

15 özel kameralar NextStar YE-MN 103 (Mini kamera) 1/3 renkli Sony kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux 510 (H) x 492 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Orijinal boyutu 190.-USD NextStar YE-MN 104 (Mini kamera) 1/4 renkli Sony kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux 510 (H) x 492 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği Orijinal boyutu 175.-USD NextStar YE-AP 411 1/3 renkli Sharp kamera 420 TVL 3,6 mm lens 0.5 Lux / 0 Lux (IR LED On) 768 (H) / 494 (V) -10 C / +50 C arası çalışma özelliği 24 LED 90.-USD 13

16 speed dome kameralar Next YE-QSDA 361 WDR (36x SPEED DOME) 1/4 Sony Double Scan CCD renkli kamera D/N 530 TVL / Day-Night 0.3 Lux (Day) / Lux (Night) 36x Optik Zoom WDR True Day / Night (ICR) OSD 8 özel bölge 0,1-240 / SEC 128 Preset Noktası 8 in / 400 t Alarm 12 y Digital 360 / 90 AC 240 V / 2.5 Ah 2,5 kg 214 x 260 mm (H) IP 66 Su geçirmezlik ve daha fazlası 36 X optik zoom MONTAJ KİTİ DAHİL USD Next YE-C 711W (27x SPEED DOME) 1/4 Sony CCD renkli kamera 480 TVL Day-Night 0.3 Lux 360 / 90 Ron / TILT AC 240 V / 2.5 Ah 27x Optik Zoom 128 Preset Noktası IP X optik zoom MONTAJ KİTİ DAHİL USD 14

17 speed dome kameralar Next YE-M 26 SNB (İnfrared yüksek hızlı P/T/Z mobil sistem) 1/4 Sony CCD Day & Night kamera 480 TV Line, f= mm 26x Optik Zoom, 0.01 Lux TILT hızı: 0-40 / san PAN hızı: 0-80 / san En fazla PAN dönüştürücü: 360 devamlı En fazla TILT dönüştürücü: +90 / -90 PAN Preset hızı: 100 / san TILT Preset hızı: 30 / san 128 preset, 6 track (tarama) Aktif piksel: 752 x 582 Shutter hızı: 1/3 ~ 1/ san Üstün alüminyum dış cephe, yüksek ısıya dayanıklı Hava koşullarına dayanıklı yapı IP66 güvenlik derecesi Toza dayanıklılık, sislenmeme, donmaya karşı koruma işlevli 2 kanal alarm çıkışı Baud genişliği: 2400 Bps Bps, RS485 kontrol %90 oranına kadar neme dayanıklılık ASKERİ KULLANIM EMNİYET ARAÇLARI VE ÖZEL KULLANIMLAR İÇİN 26 X optik zoom USD 15

18 IP kameralar Next YE-IP 361 WDR (36x IP SPEED DOME) 1/4 Sony Double Scan CCD renkli kamera 30 FPS NTSC 25 FPS PAL / MPEG 4 Otomatik haritalama Hareketli takip Analog sistemle birlikte kullanılabilme Şehir izleme sistemi ile uyumlu 16 kanal izleme yazılımı ile birlikte 530 TVL / WDR Day-Night 0.3 Lux (Day) / Lux (Night) 36x Optik Zoom True Day / Night (ICR) OSD 8 özel bölge 0,1-240 / SEC 128 Preset Noktası 8 in / 400 t Alarm 12 y Digital 360 / 90 AC 240 V / 2.5 Ah 2,5 kg 214 x 260 mm (H) IP X optik zoom MONTAJ KİTİ DAHİL USD Next YE-NVC 711 W (26x IP SPEED DOME) 1/4 Sony CCD Day & Night kamera 30 FPS NTSC 25 FPS PAL / H kanal izleme yazılımı Çoklu kullanıcı desteği Alarm giriş ve çıkışları Türkçe merkez yazılımı 480 TV Line, f= mm 26x Optik Zoom, 0.01 Lux Tilt hızı: 0-40 /s Pan hızı: 0-80 /s En fazla PAN dönüştürücü: 360 devamlı En fazla TILT dönüştürücü: +90 / -90 PAN Preset hızı: 100 / san TILT Preset hızı: 30 / san 128 preset, 6 track (tarama) Aktif piksel: 752 x 582 Shutter hızı: 1/3 ~ 1/ san Üstün alüminyum dış yüzey, yüksek ısıya dayanıklı Hava koşullarına dayanıklı yapı IP66 güvenlik derecesi Toza dayanıklılık, sislenmeme, donmaya karşı koruma işlevli 2 kanal alarm çıkışı Baud genişliği: 2400 Bps Bps, RS484 kontrol %90 oranında neme dayanıklılık 26 X optik zoom MONTAJ KİTİ DAHİL USD Next YE-NVC 90D 1/3 Sony CCD renkli kamera 420 TVL 0.5 Lux DC Drive Ses girişi Karşılıklı konuşma Alarm giriş ve çıkışı 36 kanal izleme yazılımı Türkçe merkez yazılımı Lens hariç Ayak dahil 300.-USD 16

19 IP kameralar Next YE-IPC 210 IP 1/3 Sony CCD IP kamera 480 TVL 0.5 Lux 30 FPS NTSC 25 FPS PAL MPEG-4 Alarm giriş ve çıkışı DC Drive 16 kanal izleme yazılımı Lens hariç Ayak dahil Sorunuz Next YE-IPC 220 IP 1/3 Sony CCD IP kamera 520 TVL 0.5 Lux 30 FPS NTSC 25 FPS PAL MPEG-4 Alarm giriş ve çıkışı DC Drive 16 kanal izleme yazılımı Lens hariç Ayak dahil Sorunuz Next YE-IPC 130 KABLOSUZ IP Sharp CMOS IP kamera 6 IR LED 30 FPS NTSC 25 FPS PAL MPEG Kablosuz network erişimi 16 kanal izleme yazılımı Lens ve ayak dahil Cep telefonundan direkt izlenebilir TAK KULLAN 250.-USD Next YE-IPC 110 IP Sharp CMOS IP kamera 6 IR LED MPEG 30 FPS NTSC 25 FPS PAL 16 kanal izleme yazılımı Lens ve ayak dahil Cep telefonundan direkt izlenebilir TAK KULLAN 200.-USD Next YE-PT 7135 EU (Sesli network) 1/4 CMOS, max. çözünürlük: 640 x mm, F2.0 Minimum aydınlatma: 1.5 Saniyedeki kare sayısı: (60 Hz de 30 / 50 Hz de 25 e kadar) Video sıkıştırma: MPEG-4 Hareket dedektörü var Ağ tipi: 10/100 Base Ethernet 16 kanala kadar kayıt yönetim programı ücretsiz Ayak dahil Cep telefonundan direkt izlenebilir 290.-USD 17

20 araç takip sistemleri NextStar YE-KCS216 Araç Kara Kutusu Ön kamera VGA CMOS sensör İç kamera VGA CMOS sensör Ön kamera 120 İç Kamera 170 5V 600 ma -15 C C Micro SDHC kart üzerine Max. 32GB 640x480 Ön 25fps - İç 15fps Gün-Saat-Tarih-Görüntü-Ses G-Sensör-GPS data İç kamera sürekli Değiştirilemez GPS kalibrasyonlu Dahili 3 Boyutlu algılayıcı Po lis, Am bu lans, İt fa i ye, Okul ser vis le ri, Özel ser vis ler, Top lu ta şı ma araç la rı, ve da ha bir çok tra fik te se yir eden araç la rın se yir bil gi le ri ni ka yıt al tın da tu ta bi le ce ği niz bu ürün geç mi şe dö nük tüm de tay la rı al ma nı za yar dım cı olur. Her han gi bir olay anın da; dış or ta mın gö rün tü sü, araç içi gö rün tü sü ola yın ger çek leş me ye ri ve za ma nı, o an ki araç hı zı, ara cın du ruş yö nü, bir dar be var sa dar be nin oluş şek li, araç içe ri sin de ki ses ler de ğiş tir le mez ola rak ka yıt edi lir. Go og le Maps ile sa de ce bir kaç san tim yanılma ile yer tes pi ti ya pa bi lir

21 kamera lensleri SABİT İRİS LENSLER NextStar YE NI 2,8 mm, sabit iris lens / CS Mount 1/3 101 F1.2 NextStar YE-0412 NI 4 mm, sabit iris lens / CS Mount 1/3 74 F1.6 NextStar YE-0612 NI 6 mm, sabit iris lens / CS Mount 1/3 55 F1.6 NextStar YE-0812 NI 8 mm, sabit iris lens / CS Mount 1/3 42 F1.6 NextStar YE-1212 NI 12 mm, sabit iris lens / CS Mount 1/3 28 F1.6 NextStar YE-1612 NI 12 mm, sabit iris lens / CS Mount 1/3 21 F USD 8.-USD 8.-USD 8.-USD 8.-USD 8.-USD VARIFOCAL MANUEL IRIS LENSLER NextStar YE-0358 NI 3,5-8 mm, Varifocal Manuel iris lens / CS Mount 1/3 (95-44 ) F1.4 NextStar YE-0615 NI 6-15 mm, Varifocal Manuel iris lens / CS Mount 1/3 (54-23 ) F1.4 NextStar YE NI 2,8-12 mm, Varifocal Manuel iris lens / CS Mount 1/3 ( ) F USD 32.-USD 54.-USD VARIFOCAL AUTO IRIS LENSLER NextStar YE-0358 GNB 3,5-8 mm, DC Drive Varifocal iris lens / CS Mount 1/3 (95-44 ) F1.4 NextStar YE GNB 2,8-12 mm, DC Drive Varifocal iris lens / CS Mount 1/3 ( ) F1.2 NextStar YE-0615 GNB 6-15 mm, DC Drive Varifocal iris lens / CS Mount 1/3 (54-23 ) F USD 87.-USD 56.-USD 19

22 kamera kontrol üniteleri Next YE-WTX 1200A KEYBOARD 3 Eksen Joystick li Keyboard OSD menü 255 kamera kontrol Full özellik 600.-USD Next YE-K 206 (LCD monitör ve 4 lü quad lı speed dome controller keyboard / 3 AXIS) 3 Eksen Joystick li Keyboard 5 inç renkli LCD monitör 4 kanal video giriş/çıkış+quad özelliği 1 kanal monitör çıkışı OSD menü Baud hız menzili: 2400 Bps Bps Multi protocol RS-485 ve RS-232 çıkışı, akıllı dome kamera da dahil, birçok ekipmanı kontrol edebilir USD Next YE-DCK 202 (Speed dome controller keyboard / 3 AXIS) PAN TILT Zoom ve Focus kontrolü 255 kamera kontrol özelliği Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruması 3 farklı kontrol fonksiyonlu kontrol kolu Aynı anda 8 keyboard ile paralel çalışma özelliği 385.-USD Next YE-K 205 (Controller keyboard / 2 AXIS) PAN TILT Zoom ve Focus kontrolü 99 Speed Dome ve RS-485 li PAN / TILT motorlarını kontrol eder 32 adet Preset Dome kontrolü yapabilir RS-485 ile 1200 m de çalışma özelliği Multi protocol, 2 farklı kontrol fonksiyonlu kontrol kolu 600.-USD Next YE-K 2007 LCD (Speed dome controller keyboard / 2 AXIS) 3 Eksen Joystick li Keyboard 5 inç renkli ekran OSD menü Baud hız menzili: 2400 Bps Bps Multi protocol RS-485 ve RS-232 çıkışı, akıllı dome kamera, dekoder ve işlemci de dahil, birçok ekipmanı kontrol edebilir 777.-USD 20

23 kamera muhafazaları Next YE-L 601 Next YE-L 601 H 18.-USD 23.-USD İç ve dış ortam kamera muhafazası (105 x 110 x 380 mm) Next YE-L 605 Next YE-L 605 H 27.-USD 34.-USD Dış ortam kamera muhafazası (140 x 115 x 390 mm) Next YE-L USD Dış ortam kamera muhafazası (140 x 115 x 390 mm) Next YE-L 606 H (Isıtıcılı) 32.-USD Next YE-L 606 H (Isıtıcılı + fanlı) 38.-USD Next YE-L 606 HBV 145.-USD Next YE-L VIPER (Silecek motoru) 105.-USD Dış ortam silecekli kamera muhafazası (410 x 118 x 107 mm) Isıtıcılı + fanlı Next YE-L USD Dış ortam kamera muhafazası (151 x 145 x 390 mm) kg taşıma kapasitesi 12VDC / 220VAC Next YE-L 619 H (Isıtıcılı) Dış ortam kamera muhafazası (151 x 145 x 390 mm) kg taşıma kapasitesi 12VDC / 220VAC 60-USD Next YE-L 619 HB (Isıtıcılı + fanlı) Dış ortam kamera muhafazası (151 x 145 x 390 mm) kg taşıma kapasitesi 12VDC / 220VAC 69.-USD 21

24 kamera muhafaza ayakları Next YE-GL USD Next YE-GL USD Plastik kamera ayağı 16 (H) x 90 (D) Metal kamera ayağı (115 mm) Bej / siyah renk seçenekleri Next YE-GL 204 SI Özel tip kamera ayağı (145 mm) 9.-USD Next YE-GL 204 I Özel tip kamera ayağı (195 mm) 9.-USD Next YE-GL 204 LI Tavan tipi kamera ayağı (145 mm) 17.-USD Next YE-GL 205 Metal muhafaza ayağı 85 (W) x 100 (L) x 285 (H) mm Next YE-GL 210 Özel tip metal muhafaza ayağı (YE-606 muhafaza grubu için) 11.-USD 11.-USD Next YE-GL 218 YE-619 serisi muhafaza grubu için 208 (W) x 75 (L) x 115 (H) mm PAN açısı: 360 TILT açısı: kg a kadar taşıma kapasitesi 16.-USD Next YE-GL USD Next YE-GL USD Tavan tipi muhafaza ayağı 350 (H) x 300 (W) mm Dome kameralar için duvar tipi ayak 126 x 64 mm 22

25 bağlantı ve aktarım elemanları Next YE-Q 401 QUAD 4 kamera girişli ekran bölücü Uzaktan kumandalı 140.-USD Next YE 801 DSB FULL BAND MODÜLATÖR Band Genişliği: VHF-S S02 S40 VHF C05 C12 UHF C21 C69 Görüntü Giriş Seviyesi: 0,8 1 Vpp ± 0,2 RF Çıkış Seviyesi: 90 dbìv RF Çıkış Zayıflatma: -20 db RF Giriş / Çıkış Konnektör: F Tipi RF Kanal Değişikliği: Dip switch Kamera Çıkışı: TOS Cihaz Besleme Girişi: TOS Video Audio Girişi: TOS TV Standardı: PAL-BG Güç Kaynağı: 220 VAc/12 VDc 1A Kamera Çıkış Voltajı: 12 Vdc 500 ma Ölçüler : 155 x 112 x 35 mm Ağırlık: 250 gr Kamera için ilave adaptor gerektirmez 100.-USD Next YE-2G4A AV SENDER Kablosuz 2.4 GHz ses, resim, kumanda aktarıcı set Ünite çalışma voltajı: 8VDC Alıcı frekansı: ISM Mhz Verici frekansı: ISM Mhz Aktarıcı çıkış gücü: 10 mvv / CE 2mVV / PCC Modülasyon tipi: FM Band genişliği: 18 Mhz Çalışma akımı: 120 ma Kanal adedi: 4 Çalışma menzili: Açık alanda m Uzaktan kumanda frekansı: 433,92 MHz Uzaktan kumanda etki sahası: 30 m Video çıkış seviyesi: 1 v pp 75 ohm S/N db Kanal frekansları: CH1: MHz, CH2: MHz CH3: MHz CH4: Mhz 100.-USD YE-11G WI-FI BRIDGE VoIP ATA, VoIP telefon, IP kameralar ve DVR Kayıt Cihazlarına bağlanabilir WiFi desteği: AP Client IEEE G/B uyumlu Şifreleme: WEB ( 64 bit),web (128 bit) Güvenlik erişimi WPA ve WPA2 SSID (Servis Set ID ) desteği 10/100 ethernet kablosu DC-2.0 güç girişi (dişi) DC-2.0 güç çıkışı (erkek) 60.-USD 23

26 bağlantı ve güç elemanları Next YE-CCTV MICRO 2 x Coax Kablo USD/m Next YE-CCTV MINI 2 x x 34 Coax Kablo 0.7.-USD/m Next YE-CCTV STD 2 x x 50 Coax Kablo 1.-USD/m Next-YE 12V / 3 AMP Adaptör (5 W) 25.-USD Next-YE 12V / 5 AMP Adaptör (5 W) USD Next-YE 12V / 7 AMP Adaptör (5 W) 50.-USD Next BNC Bağlantı Aparatları 0.9.-USD Next POWER JACK Güç Aktarım Kablosu 0.9.-USD Next TOS FİŞLİ KABLO TOS-TOS Audio/Video Kablosu 3.-USD Next SCART SOKET Scart-Scart Bağlantı Kablosu 5.-USD 24

27 TV ve monitörler Next YE-1500 LCD TV / MONİTÖR 15 inç TFT LCD ekran 1024 x 768 ekran çözünürlük HDMI bağlantısı USB girişi SD kart girişi, PC bağlantısı Harici disklerden MP3 /JPEG formatlı dosyaların gösterimi 450:1 kontrast oranı Çoklu menü dil desteği PAL/SECAM sistemi PAL/NTSC video giriş formatı 3Wx2 ses çıkışı Video / S-Video / PC / Audio girişleri Sorunuz Next YE-19G78 LCD TV / MONİTÖR 18,5 inç TFT LCD ekran 16:9 ekran oranı HD Ready 1366x768 çözünürlük 250 cd/m2 parlaklık 1000:1 kontrast oranı 16,7 milyon renk desteği NICAM stereo ses desteği 5 ms tepki süresi HDMI bağlantısı SCART girişi VGA bağlantısı Teletekst desteği 2D combo filtre Sorunuz Next YE-22G78 LCD TV / MONİTÖR 21,6 inç TFT LCD ekran 16:9 ekran oranı 1920 x 1080p Full HD çözünürlük 300 cd/m2 parlaklık 1000:1 kontrast oranı 16,7 Milyon renk desteği NICAM stereo ses desteği 5 ms tepki süresi HDMI bağlantısı SCART girişi VGA bağlantısı Teletekst desteği 2D combo filtre ile mükemmel resim kalitesi Elektronik programlama menüsü OSD Sorunuz Next YE-104 EA LCD TV / MONİTÖR 11 inç TFT LCD ekran 16:9 ekran oranı, 800x480 çözünürlük Analog TV Tuner PAL/SECAM sistemi 255 analog TV kanal hafızası Çoklu dil seçimi A/C girişi A/V çıkışı (VGA) PC bağlantısı Stereo kulaklık girişi 12V DC oto ses sistemi bağlantısı AC/DC adaptör Uzaktan kumanda Harici anten girişi Ses çıkış: 2x2W (max) 2 adet 450 mm dâhili hoparlör Sorunuz 25

28 TV ve monitörler Next YE-1040 A LCD TV / MONİTÖR 10,4 inç TFT LCD ekran Harici anten girişi Stereo kulaklık girişi Audio/Video (AV) girişi Harici güç kaynağı girişi 12 V araç adaptörü 13 W güç tüketimi 0,2 W max. ses çıkışı 2 adet 50 mm dâhili hoparlör PC bağlantısı Çoklu dil desteği OSD menü arayüzü Uzaktan kumanda Sorunuz Next YE-104 EA LCD TV / MONİTÖR 10,4 inç ekran boyutu DVB-T ve analog tuner PAL/SECAM sistemi MPEG2 video 255 analog TV kanal hafızası gösterge hafızası (DVB-T/ Karasal Dijital Yayın) Çoklu dil seçimi A/C girişi A/V çıkışı PC bağlantısı Stereo kulaklık girişi 12V DC oto ses sistemi bağlantısı AC/DC adaptör Uzaktan kumanda Sorunuz Next YE-CM 14 F SESLİ MONİTÖR 14 RENKLİ ANALOG MONİTÖR-PAL: 450 TV Line 1 Kanal Video Ses giriş ve çıkışı Serbest voltaj: V AC, Maksimum 60 W Ölçüler: 365 (W), 345 (H), 398 (D) mm. Ağırlık: 12 Kg Yatay dengeleme: 15,625 KHz > 500 Hz Dikey dengeleme: 50 Hz / 60 Hz > 3 Hz Ses gücü: 1.0 W Çalışma ısısı: 0 C ~ 40 C Çalışma nem düzeyi: 10 C / 90 % 400.-USD Next YE-CM 21 F SESLİ MONİTÖR 21 RENKLİ ANALOG MONİTÖR-PAL: 450 TV Line 1 Kanal Video Ses giriş ve çıkışı Serbest voltaj: V AC, Maksimum 75 W Ölçüler: 495 (W), 450 (H), 485 (D) mm. Ağırlık: 25 Kg Yatay dengeleme: 15,625 KHz > 500 Hz Dikey dengeleme: 50 Hz / 60 Hz > 3 Hz Ses gücü: 3.0 W Çalışma ısısı: 0 C ~ 40 C Çalışma nem düzeyi: 10 C / 90 % 800.-USD 26

29 TV ve monitörler Next YE-CM 15 C SESLİ MONİTÖR 15 RENKLİ FLAT CRT ANALOG MONİTÖR Çözünürlük: Maksimum 450 TV Lines Video giriş / çıkış: BNC arayüz S Terminal Giriş / Çıkış Ses giriş / çıkış: RCA arayüz giriş / çıkış Panel Kontrolü: Menü (Dil / Kontrast / Parlaklık / Keskinlik / Renk / Renk tonu / Varsayılan ses) Güç kaynağı: 100 ~ 230 VAC Güç tüketimi: Maksimum 65 W Yatay dengeleme: 15,625 Khz > 500 Hz Dikey dengeleme: 50 Hz / 60 Hz > 3 Hz Ağırlık: 14 Kg Ölçüler: 366 (W), 342 (H), 390 (D) mm Çalışma ısısı: 0 C ~ 50 C Çalışma nem düzeyi: 10 C / 90 % 660.-USD Next YE-CM 21 G SESLİ MONİTÖR 21 RENKLİ FLAT CRT ANALOG MONİTÖR Çözünürlük: Maksimum 450 TV Lines Video giriş / çıkış: BNC arayüz S Terminal Giriş / Çıkış Ses giriş / çıkış: RCA arayüz giriş / çıkış Panel Kontrolü: Menü (Dil / Kontrast / Parlaklık / Keskinlik / Renk / Renk tonu / Varsayılan ses) Güç kaynağı: 100 ~ 230 VAC Güç tüketimi: Maksimum 75 W Yatay dengeleme: 15,625 Khz > 500 Hz Dikey dengeleme: 50 Hz / 60 Hz > 3 Hz Ağırlık: 26 Kg Ölçüler: 495 (W), 450 (H), 485 (D) mm Çalışma ısısı: 0 C ~ 50 C Çalışma nem düzeyi: 10 C / 90 % 850.-USD Next YE-Z8 OTO AYNA MONİTÖR 6 Toshiba TFT LCD ekran 234x480 piksel çözünürlük Tampon kamera, DVD, VCD ile uyumlu Orijinal ayna üzerine geçmeli sistem Kapalı durumda orijinal ayna olarak kullanılabilme 260.-USD 27

30 dvr kayıt cihazları Next YE-SDR USD Next YE-SDR 2808 Next YE-SDR 2816 Genel Özellikler USD USD Windows Mobile Symbian OS iphone CMS 3G Can lı iz le me: Gö mü lü VGA çı kış, kris tal ber rak lı ğın da re sim. Ka nal is mi de - ğiş ti ri le bi lir. DVR ça lış ma durum gös ter ge si. Mou se ile PTZ kon trol. Ka yıt: Stan dart H.264 Co dec, dü şük bit hı zı, çok iyi re sim ka li te si. CIF/DI (8CH-16CH) çö zü nür lük des te ği. Her ka nal için fra me hız aya rı. (24/7) ha re - ke te du yar lı, alarm du ru mu için ka yıt ku ru lum se çe nek le ri. Ka yıt iz le me: Za ma na ve olay la ra gö re araş tır ma. Bir den faz la ka na lı ay nı an da iz le me. CIF ve D1 çö zü nür lü ğün de ka yıt (8CH / 16CH). Sa de ce Mou - se ile (hız lı, ile ri-ge ri, tek tek) fra me ba zın da iz le me. Alarm: Ka me ra da ha re ke te du yar lı ol mak için alan nok ta nok ta has sa si yet ku - rul ma sı ile il gi li ka nal kay dı için alarm te tik le me si. PTZ pre set, PTZ oto ma tik ge - zin ti özel li ği. Alarm (Fab ri ka ayar 1 sa ni ye) ve post-alarm kay dı. Yeni nesil MDR DVR serisi Ürün tasarımı farklılık gösterebilir Ye dek le me: USB flash ha fı za, DVD-RW ve LAN/İn ter net üze rin den ye dek - le ye bil me. Ka yıt iz le me ya zı lı mı, DVR oy na tı cı, DVR for ma tın da ye dek le me. Cep ten iz le me: Wi dows CE, Symbi an ve ip ho ne ya zı lım desteği. Uzak tan eri şim: MS In ter net Exp lo rer des te ği. Uzak tan can lı iz le me. Ma in Stre am seç me özel li ği. Uzak tan DVR me nü kon fi gü ras yo nu. Uzak tan ka yıt iz - le me.uzak tan ka yıt ye dek le me. DVR Mou se kon trol. Uzak tan kon trol. DVR a ve ya USB ha fı za ya ye dek le me yi des tek ler. Gra fik me nü, ko lay ku ru lum. MODEL Next YE-SDR 2804 Next YE-SDR 2808 Next YE-SDR 2816 Sıkıştırma Formatı Standart H.264 tabanlı Gösterim Çözünürlüğü 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) Kayıt Çözünürlüğü 352 x 288 (PAL) 352 x 288 (CIF) 352 x 240 (CIF) 352 x 240 (NTSC) 704 x 576 (D1) (PAL) 740 x 480 (D1) (PAL) Gösterim Frame Hızı 100 FPS (PAL) 120FPS(NTSC) 200 FPS (PAL), 240 FPS (NTSC) 400 FPS (PAL), 480 FPS (NTSC) Kayıt Frame Hızı 100 FPS-CIF (PAL) 200 FPS-CIF 25 FPS-D1 (PAL) 400 FPS-CIF 50 FPS-D1 (PAL) 120 FPS-CIF (NTSC) 220 FPS-CIF 30 FPS-D1 (NTSC) 420 FPS-CIF 60 FPS-D1 (NTSC) Kayıt Modu Manuel / Zamanlı / Harekete Duyarlı / Sensörlü Triplex / Pentaplex Triplex Pentaplex Dual-Stream Network video stream Network video stream ve lokal kayıt stream. Network video ve lokal kayıt stream stream, frame hızı ve resim kalitesi (bit hızı) ayarlanabilir. Video Giriş Composite: BNC x 4 Composite: BNC x 8 Composite: BNC x 16 Video Çıkış Composite: BNC x 2, S-Video x 1, VGA x 1 Audio Giriş RCA x 2 RCA x 4 Audio Çıkış RCA x 1 RCA x 1 Alarm Giriş NO or NC 4CH NO or NC 8CH NO or NC 16CH Alarm Çıkış 1 CH röle çıkış 4 CH röle çıkış 4 CH röle çıkış Network Arabirimi RJ45 Kendinden ayarlı PTZ Kontrol EVET Haberleşme Arabirimi RS 485 RS485, USB 2.0x2 / PS2 x1 (Yedekleme + USB mouse) Hard Disk Detayı SATA x 1 SATA x 2 + DVD-RW x 1 Yedekleme Ortamı USB flash disk, USB HDD, USB DVD-RW Yedekleme Arabirimi Mouse, ön panel, uzaktan kontrol (opsiyonel) Boyutlar 432 x 55 x 384 mm Güç Kaynağı DC 12V 28

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4136 CCD Sony 1/3 480 TV LİNE Renkli 48 IR Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 40$ SY-2448 CCD Sony 1/3 480

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR HV-2021 CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ 100$ HV-2030 CCD HİGH DEFİNATİON IMAGE SENSOR 600TV LİNE MENÜLÜ 1 ADET ARRAY

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

BOX KAMERALAR GECE GÖRÜŞ KAMERALAR

BOX KAMERALAR GECE GÖRÜŞ KAMERALAR BOX KAMERALAR ÜRÜN GÖRSELİ MODEL ÖZELLİKLER FİYAT D-116 Sesli Box Kamera 1/3 SHARP CCD Board, 480 TVL Çözünürlük 0,05 Lux Işık Hassasiyeti, Day/Night 30 $ D-117 Sesli Box Kamera 1/3 SONY CCD Board, 480

Detaylı

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 1320 1425 1122 1121 1504 1503 1519 1528 1368 1377 1375 1381 1308 2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP,

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 120 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 170 $

Detaylı

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ 1441 1437 1418 1416 1490 1523 1434 1481 1433 1399 1474 1413 1513 1425 1122 2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ BOX CCD KAMERALAR CCD SENSOR CM-733B 1/3" SONY CHIP CCD, 700 TVL ÇÖZÜNÜRLÜK, AES, AGC, ALC, AWB,

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR DVR KAYIT CİHAZLARI VT-TR04 H VT-TR08 H VT-TR16 H Orijinal Türkçe CMS, h.264 3G, 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, WAN, LAN, IE, 960x582 ÇÖZÜNÜRLÜK, PAL 100FPS GÖRÜNTÜ 100FPS KAYIT, 1X3TB HDD DESTEKLER, USB

Detaylı

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-EKİM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 1390 1122 1121 1368 1359 1436 1377 1375 1381 1308 1320 1425 1105 2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 30 IR Pro

Detaylı

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS 1387S 1368 1366 1359 1380 1377 1375 1309 1313 1308 1320 1105 1304 2015-OCAK FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 3,6-6 mm Lens

Detaylı

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR 1653s 1659s 1689s 1601s 1602s 1704s 1534 1473S 1418 1587s 1625 1604 1603 1138s 1703 1425 2017-KASIM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi

Detaylı

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr

CCTV KAMERALAR. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr CCTV KAMERALAR IP-K2700 IP-K2701 Sinyal Sistemi 1/3 SONY SUPER HAD CCD DAY&NIGHT Çözünürlük PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*492(V) Tarama Alanı 4.9mm-3.7mm Min.İlimünasyon 0.01 Lux / F1.2 Tarama Sistemi

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE SR ÜRÜN MODEL IMAGE SENSOR TV LİNES LENS IR LED GÖRÜŞ ÖZELLİKLER MESAFESİ 1 RS-59FX Sony 960H Effio V Ext. 700 7 SİYAH SMART IR LED FİLTER 80-100mt WDR,, UTC KONTROL, DNR, DEFOG

Detaylı

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 1474 1413 1513 1425 1122 1121 1503 1519 1368 1377 1375 1381 1308 2015-KASIM AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP, İç

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD 1706s 1691s 1629s 1631s 1656s 1705s 1481s 1709s 1571s 1413s 1474s 1561s 1138s 1703 1425 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 4TB DESTEĞİ. 2 x 4TB DESTEĞİ.

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 4TB DESTEĞİ. 2 x 4TB DESTEĞİ. AHD DVR KAYIT CİHAZLARI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT CN-A401 720P 1 x 4TB MOUSE-KUMANDA ADAPTÖR CN-A801 8 KANAL 8 KANAL 720P 1 x 4TB MOUSE-KUMANDA ADAPTÖR 300.$

Detaylı

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR 2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Ürün Foto Ürün Kod TVL Gece Görüş IR Led Açıklama LNX-120 420 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony CCD Image Sensor LNX-160 600 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony Super HAD

Detaylı

2015-HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ

2015-HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ 1399 1474 1413 1513 1320 1425 1122 1121 1368 1436 1377 1375 M 1381 M 1308 2015-HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD,

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 60 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 85 $ SA-5801

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

TEKOLOJİ KALİTE PERFORMAS REKLİ BOX KAMERALAR BLW-424 1/4" Renkli SOY Super Had CCD 420 TV Lines, 0,5 Lux Oto Iris: DC Drive/Video Drive, Lens Hariç VG-424 1/4 Renkli SOY Super HAD CCD BLC, AGC, AWB Özellikleri,

Detaylı

2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ

2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ 1418 1416 1490 1523 1434 1538 1433 1480 1474 1413 1561 1425 1122 M 1559 2016-ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ 5400 TVL SONY CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 540 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony CCD, 6 mm Sabit Lens, 72 Ir Led,

Detaylı

CCTV KAMERALAR $ 95,00 $ 135,00 $ 165,00 $ 170,00 $ 250,00 $ 135,00

CCTV KAMERALAR $ 95,00 $ 135,00 $ 165,00 $ 170,00 $ 250,00 $ 135,00 CCTV KAMERALAR Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri MARKA RESİMLER FİYAT TGS-6652 $ 95,00 Resim Sensörü 1/3" DIS SONY CHIP Çözünürlük 650 TVL (Görüntü Kalitesi) Lens 3.6 mm Lens IR Led Sayısı 36 Led Tarama

Detaylı

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi TEKNOLOJİ KALİTE PERFORMANS İSTİKRAR Momentum Serisi 700 / 900 TVL Kameralar DSP Görüntü Sensörü Dijital Sinyal İşlemci True Day&Night Megapiksel Lens Metal Kasa

Detaylı

2016-NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

2016-NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ 1473 1582 1442 1534 1555 1419 1418 1416 1523 1538 1433 1474 1413 1561 1425 GİZLİ KAMERA 2016-NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

KAMTEK ELEKTRONİK 2015 OCAK FİYAT LİSTESİ

KAMTEK ELEKTRONİK 2015 OCAK FİYAT LİSTESİ HV-2052 1/3 SONY EXVIEW HAD II 700 TV LİNE RENKLİ 2 ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ OSD MENÜLÜ 2,8-12 MM VARİFOCAL 60MT AYDINLATMA $300,00 HV-5470 1/3" Sony Double Scan CCD, 750 TVLine Gece görüşlü kamera 2.8-12

Detaylı

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2012

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2012 IP SABİT KAMERALAR SNB-1001P VGA IP Sabit Kamera 1/4" PS CMOS, Progressive Tarama, Renkli 1.4 Lüks@50IRE, 0.17 Lüks (sens-up 8x), 8x Sens-Up 50dB, H.264/MPEG-4/MJPEG Çoklu Codec, 640x480 Maks. Çözünürlük,

Detaylı

2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1555 1418 1625 1604 1669 1603 1600 1657 1656 1606 1571 1598 1474 1561 1425 2017-HAZİRAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF 7004HDMI TOSY QF 7008HDMI TOSY QF-7004 TOSY QF-7008

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF 7004HDMI TOSY QF 7008HDMI TOSY QF-7004 TOSY QF-7008 Selectronik Sistem ve Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. No:5/7 Gayrettepe Beşiktaş / İstanbul T: +90 (212) 275 70 45 / F: +90 (212) 275 70 45 www.selectronik.com info@selectronik.com

Detaylı

2017-NİSAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-NİSAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1418 1625 1604 1669 1603 1600 1657 1656 1655 1606 1571 1598 1474 1561 1425 2017-NİSAN AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik 2 Megapiksel 1.3 Megapiksel Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Box / IR Dome / IR Bullet MENU 2D/3D Noise Reduction Super HAD II CCD Sensor Super HAD II CCD Sensor 20 M 30 M PDR-DX401

Detaylı

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB TEKNİK ÖZELLİKLER 8 bölge kablolu, 32 bölge kablosuz toplam 40 bölge Türkçe sesli yönlendirme özelliği, 85 db dahili siren Sökülmelere karşı tamper swich PTSN

Detaylı

2017-ŞUBAT AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-ŞUBAT AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1603 1600 1657 1656 1655 1606 1481 1571 1598 1474 1624 1561 1663 1526 1425 2017-ŞUBAT AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 NETWORK ÜRÜNLERİ RESİM MODEL AÇIKLAMA FİYAT SNB-1001P SNB-2000P SNB-3000P SNP-3002P IP SABİT KAMERALAR VGA IP Sabit 1/4" PS CMOS, Progressive Tarama, Renkli 1.4 Lüks@50IRE,

Detaylı

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR IP CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ IP CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR VID-MP720 VID-AT536 2 MP HARİCİ TİP X20 TRUE DAY/NIGHT (ICR) IP

Detaylı

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR SABİT KAMERALAR VCC-4588 1/3" D/N DWDR ICR KAMERA 700 TVL,SONY EFFIO-A, DWDR, SENSUP, SİS ENGELLEYİCİ (DEFOG), OSD, 3DNR, 20 BOLGE MASKELEME, DIJITAL ZOOM, GÖRÜNTÜ SABİTLEME (DIS), HLC, OTOMATİK RESİM

Detaylı

Resim Model Sensör TVLine Lens Led Ir Mesafesi Diğer Özellikler Fiyat. 700TVL 2.8-12mm VF 2 ArrayLed 60 Metre. 700TVL 2.8-12mm VF 36 Led 30-40 Metre

Resim Model Sensör TVLine Lens Led Ir Mesafesi Diğer Özellikler Fiyat. 700TVL 2.8-12mm VF 2 ArrayLed 60 Metre. 700TVL 2.8-12mm VF 36 Led 30-40 Metre GECE GÖRÜŞ KAMERALAR Resim Model Sensör TVLine Lens Led Ir Mesafesi Diğer Özellikler Fiyat HV-2052 1/3 SONY EXVİEW HAD II CCD 700TVL 2.8-12mm VF 2 ArrayLed 60 Metre 300$ HV-5460 1/3 SONY EXVİEW HAD II

Detaylı

2016-ARALIK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2016-ARALIK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1418 1603 1600 1657 1656 1655 1606 1481 1571 1598 1474 1624 1413 1561 1425 GİZLİ KAMERA 2016-ARALIK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik

Detaylı

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR DS-2CD2132-I DS-2CD2512F-IS DS-2CD2532F-IS DS-2CD2712F-IS 3MP Mini IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, 2.8mm sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, DWDR, BLC,, ROI, Analizler, ONVIF, IP66, Vandal-proof(IK10),

Detaylı

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ CN-7104 AHD CN-7108 AHD CN-7116 AHD CN-N401 AHD CN-N801 AHD CN-N816 AHD CN-C832 AHD CN-7204 AHD CN-7208 AHD CN-7216 AHD 4 KANAL / 720P - 4 SES - HDD 1X6 TB - P2P - 3G MODEM - DVR,AHD,NVR 8 KANAL / 720P

Detaylı

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD Selectronik Sistem ve Teknoloji Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. No:5/7 Gayrettepe Beşiktaş / İstanbul T: +90 (212) 275 70 45 / F: +90 (212) 275 70 45 www.selectronik.com info@selectronik.com

Detaylı

2017-OCAK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ

2017-OCAK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ 1600 1657 1656 1655 1606 1481 1571 1598 1474 1624 1413 1561 1425 2017-OCAK AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası CM-555

Detaylı

GECE GÖRÜŞ IR LED KAMERALAR

GECE GÖRÜŞ IR LED KAMERALAR 1201/1 SOK. NO:14/N Yenişehir / İZMİR (232) 449 0 700-449 0 800 GECE GÖRÜŞ IR LED KAMERALAR 210ACT001IR36P 1/3" Sony Super Had CCD 420 TVL, 3,6-6 mm Lens, 36 IR 25 $ LED, ABS Plastik kasa 207ACT001IR36

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR ANALOG KAMERALAR 1425 CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası Gizli Kamera CM-3773 1000 Tvl 3 Array Led Gece Görüşlü İç Mekan Dome Kamera Güvenlik Kamerası-1526

Detaylı

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ.

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. Eğitim Mah. Ahsen Sokak Sadıkoğlu 4 İş Merkezi No:14 Kapı No:10 Kadıköy- Hasanpaşa - İSTANBUL Telefon : 0216-457 58 45 (pbx) GSM 0553-244 43 10 Fax:

Detaylı

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD TOSY QF 7004HDMI

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD TOSY QF 7004HDMI Selectronik Sistem ve Teknoloji Ürünleri Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. Gayret Apt. No:5/7 Gayrettepe-Beşiktaş / İstanbul T: 0212 275 70 45 / F: 0212 275 70 45 info@selectronik.com www.selectronik.com TOSY

Detaylı

RES M MODEL VIDEO BALUNLAR USD (KAMPANYA SERISI) ANYKEEPER SERISI

RES M MODEL VIDEO BALUNLAR USD (KAMPANYA SERISI) ANYKEEPER SERISI RES M MODEL VIDEO BALUNLAR USD PASSIVE-PASSIVE CAT 6 KABLO (BAKIR) ILE 350 METRE 17 PASSIVE-ACTIVE CAT 6 KABLO (BAKIR) ILE 800 METRE 35 ACTIVE-ACTIVE CAT 6 KABLO (BAKIR) ILE 1200 METRE 50 (KAMPANYA SERISI)

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR ANALOG KAMERALAR 1425 CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası Gizli Kamera CM-3773 1000 Tvl 3 Array Led Gece Görüşlü İç Mekan Dome Kamera Güvenlik Kamerası-1526

Detaylı

Fiyat Listesi 2015/3

Fiyat Listesi 2015/3 Fiyat Listesi 2015/3 DS-2CD2T22-I5 DS-2CD2T32-I5 2MP EXIR Bullet Kamera 1/3 PS CMOS, 4mm Sabit Lens, IP66, 50mt, 3D DNR, ICR, DWDR, BLC, ROI, NAS Desteği, ONVIF, 12V DC veya POE 3MP EXIR Bullet Kamera

Detaylı

FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK

FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK ESSE GRUP Esse Grup 1992 yılında İstanbul 'da kurulmuş olup elektronik ürünlerin ithalatını ve pazarlamasını yapmaktadır. ESSE Grup araç içi eğlence sistemlerinde

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 4 KANAL 720P (1280x720) 1 x 6TB DESTEĞİ

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 4 KANAL 720P (1280x720) 1 x 6TB DESTEĞİ 1 MEGAPİKSEL AHD DVR KAYIT CİHAZI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI CN-7104AHD 720P (1280x720) 1 x 6TB HYBRİD DVR - P2P-İOS ANDROİD 138.$ 2 MEGAPİKSEL AHD DVR

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 6TB DESTEĞİ

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 6TB DESTEĞİ 1 MEGAPİKSEL AHD DVR KAYIT CİHAZI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI CN-A401 720P 1 x 4TB P2P-İOS ANDROİD 113.$ CN-7104AHD 720P 1 x 6TB HYBRİD DVR - P2P-İOS ANDROİD

Detaylı

Analog Ürünler Kameralar

Analog Ürünler Kameralar 2014 Fiyat si Analog Ürünler lar SBC-1000E 960H, 1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD, 700TVL, BLC, HLC, Box 140,00 SBC-2000P 960H,1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD,960H, 700TVL, BLC, HLC, DNR, WDR, Box 220,00

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI D-IP012 D-IP013 1/3 " SONY Super HAD CCD & IR-CUT FİLTRELİ 540TVLINE Çözünürlük PAL: 720*576/25FPS - 10Kb-4M - ÇİFT YOLLU SES, G723.1/6.3kbps -RJ-45,

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

SSB-T8322D SSR-T8521DIR SSR-T8523DIR2 SSR-T8421DIR SSR-T8422DIR2 SSR-T8423DIR2 SHR-T443H SHR-T442H SHR-T888H SHR-T16168H HREP-01

SSB-T8322D SSR-T8521DIR SSR-T8523DIR2 SSR-T8421DIR SSR-T8422DIR2 SSR-T8423DIR2 SHR-T443H SHR-T442H SHR-T888H SHR-T16168H HREP-01 İÇİNDEKİLER / KAMERALAR HD-SDI PROJE ÜRÜN GRUBU / KAMERALAR SBC-1000E SBC-2000P SDC-L713R SDC-L722RW SDC-L730R SDC-L729R SDC-L931R SDC-L715R SDC-L715RW SDC-L917R SDC-L917RW SDC-L918R SDC-L918RW SOC-L711R

Detaylı

Analog Ürünler Kameralar

Analog Ürünler Kameralar 2015 Fiyat si Analog Ürünler Kameralar SBC-1000E 960H, 1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD, 700TVL, BLC, HLC, Box Kamera 120,00 SBC-2000P 960H,1/3'' SONY Effio Super HAD II CCD,960H, 700TVL, BLC, HLC, DNR,

Detaylı

VITEC IP/NETWORK SABİT KAMERALAR

VITEC IP/NETWORK SABİT KAMERALAR IP CCTV SİSTEMİ IP/NETWORK SABİT KAMERALAR VIC-6284 2 MEGAPIKSEL TRUE DAY/NIGHT (ICR) IP 1/3" PROGRASSIVE SCAN CMOS, H.264, 1600x1200, RENKLİ 0,1 LUX / S/B 0,01 LUX, X5 SENS-UP, DAHİLİ SD/SDHG KART YUVASI,

Detaylı

TCP/ IP Video İntercom Monitörleri

TCP/ IP Video İntercom Monitörleri TCP/ IP Video İntercom Monitörleri 1.04.2017 VTH1510CH 8 kanal alarm girişi Dahua PoE güç kaynağı desteği Yüzey montajlı ve lı 250 VTH1550CH VTH1560B VTH1560BW VTH1520A - SD Card girişli SD kart takılabilir,

Detaylı

1 Mp SN-AHD /4 " 1 MP Progressive scan CMOS

1 Mp SN-AHD /4  1 MP Progressive scan CMOS 1 Mp SN-AHD3609 > 1/4 1MP progressive scan CMOS > 3.6mm Sabit > 3D,,AGC,DPC,IRC > Ir led Mesafesi 20-25 mt Çıkış i SN-AHD3609 1/4 " 1 MP Progressive scan CMOS / Manuel(X30~1/50000), FLK 0 Lux/F1.4 (IR

Detaylı

Smart Dome Kamera. Day&Night Kamera LT303P-B LT303PI-B. Wall-Pendant Type Insert Type

Smart Dome Kamera. Day&Night Kamera LT303P-B LT303PI-B. Wall-Pendant Type Insert Type Smart Dome Kamera LT303P-B LT303PI-B Wall-Pendant Type Insert Type 1/4" EX-View CCD Day&Night Smart Dome Kamera LG XDI DSP x27 Optik Zoom (3.25mm ~ 88.0mm) 520 TV Lines (Color ON), 570 TV Lines (Color

Detaylı

$50,00 $50,00 $70,00 $65,00 $70,00 $105,00 $50,00

$50,00 $50,00 $70,00 $65,00 $70,00 $105,00 $50,00 Model Ürün Görsel Ürün Özellikleri Fiyat RT-3780 B HD DIJITAL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 48 Adet F5 Smart Led 3,6 mm Megapıxel LENS, 35,40 mt. Gece Görüş Mesafesi, $50,00 RT-3480B RT-3480 HD RT-3777 HD RT-3115

Detaylı

ANALOG HD BULLET KAMERA

ANALOG HD BULLET KAMERA 480 490 ANALOG HD BULLET KAMERA.0.207 ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER $ SE-720L/HD.0 Megapixel 720P Waterproof IR Bullet HD Kamera /4'' APTİNA CMOS AR 04 SENSÖR (280*800) 2.8-2 mm VARİFOCAL Megapixel 3 MP

Detaylı

Araç İçi Mobil Kameralar

Araç İçi Mobil Kameralar Araç İçi Mobil Kameralar VLL 21 S Vandalproof Mini Dome Kamera VML 21 S Vandalproof Mini Gömme Tip Dome Kamera 600 TVL Ultra Yüksek Çözünürlük 3.8 mm lens 0.05 Lux AGC,BLC,AWB Flickerless - Titreşim önleme

Detaylı

2015 H2 Fiyat Listesi

2015 H2 Fiyat Listesi 2015 H2 Fiyat si SDH-L738R AHD Ürünler AHD lar 720P (1280x720) çözünürlük, 1/4" CMOS, 3.6mm lens, 24 adet IR Led, 20m IR mesafesi, ICR, AWB, BLC, D-WDR, 3D-DNR, Defog, Plastik Kasa, IR Dome 60,00 SDH-L740R

Detaylı

HDMI EXTENDER (MESAFE UZATCI VE GENİŞLETİCİ ) ÜNİTELERİ

HDMI EXTENDER (MESAFE UZATCI VE GENİŞLETİCİ ) ÜNİTELERİ HDMI EXTENDER (MESAFE UZATCI VE GENİŞLETİCİ ) ÜNİTELERİ MARKA MODEL ÜRÜN DETAYI RESİM LİSTE FİYATI HDMI EXTENDER SET 60 MT, HDMI ve IR mesafe uzatıcı 60 metre aktarım mesafesi (Cat6), Cat6 üzerinden HDMI

Detaylı

2015 H2 Fiyat Listesi

2015 H2 Fiyat Listesi 2015 H2 Fiyat si SDH-L738R AHD Ürünler AHD lar 720P (1280x720) çözünürlük, 1/4" CMOS, 3.6mm lens, 24 adet IR Led, 20m IR mesafesi, ICR, AWB, BLC, D-WDR, 3D-DNR, Defog, Plastik Kasa, AHD IR Dome 60,00 SDH-L740R

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ MART 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma hakkı

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

16 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT 16 KANAL FULL D 1 8 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT

16 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT 16 KANAL FULL D 1 8 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT POLAT TEKNOLOJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ Firma adres bilgisi : 1143 SK. NO:3 KEREMOĞLU İŞMERKEZİ YENİŞEHİR / İZMİR Tel&fax nosu : 0 232 449 7441-0 232 449 7430 www.polatteknolojiguvenlik.com.tr İSKONTANIZ:

Detaylı

Güvenlik Sistemlerinde Tek Adresiniz! SilverStone SS-604C CMOS 900TVL 36Led 3,6mm IR Kamera

Güvenlik Sistemlerinde Tek Adresiniz! SilverStone SS-604C CMOS 900TVL 36Led 3,6mm IR Kamera SS-66 SS-601C SS-602C SS-603C SS-604C SS-605C SS-606C SS-3030C SS-3040C SS-2080C SS-2090C SS-2080S SS-2050SV IR DAY&NIGHT CAMERA SilverStone SS-66 CMOS 700TVL 36Led 3,6mm IR Kamera SilverStone SS-601C

Detaylı

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi Vitec AV - 864 4+1 Zonlu Alarm Kontrol Paneli Türkçe KeyPad+Trafo+Kominikatör+Telefon Arama 7 Segment alfanumerik göstergeli 7 ayrı merkez formatına uygun programlanabilir. 8 Kullanıcı şifresi 99 Olay

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

Muhafaza ve Ayak AKSESUAR. SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > Güç Tüketimi: 1 Amper. Alev yürütmezlik özelliği. UV Polikarbon Gövde - Beyaz

Muhafaza ve Ayak AKSESUAR. SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > Güç Tüketimi: 1 Amper. Alev yürütmezlik özelliği. UV Polikarbon Gövde - Beyaz Muhafaza ve Ayak SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > : 1 Amper > Alev yürütmezlik özelliği > UV Polikarbon Gövde Beyaz > Opsiyonel IR aydınlatma > Isıtıcı ve Fan (otomatik) > 330x125x90 mm kamera montaj alanı

Detaylı

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 52$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 52$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 52$ SY-4156B 1/3 CMOS 650tvl Processor Aptina Megapixel 36 high Led 4 ve 6mm lensli Dış Ortam Gece Görüş Kamera 46

Detaylı

1 Megapiksel HDCVI CAMERA

1 Megapiksel HDCVI CAMERA 1 Megapiksel HDCVI CAMERA 1.9.2015 HAC-HFW 1000RP HAC-HDW 1000RP HAC-HDW 1100RP 1 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HDCVI Kamera 3,6mm Sabit Lens (H: 59º)," 1MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun

Detaylı

2015 Fiyat Listesi. SCSI Premium. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir.

2015 Fiyat Listesi. SCSI Premium. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. 2015 Fiyat Listesi SCSI Premium SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. IPC-HFW1200S IP Ürünler Kameralar 2 MP Full HD Small IR Bullet Kamera 1/3 2 MP CMOS, 3.6 m sabit

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP OKIDA İlave Kumanda TD 0 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel,

Detaylı

Güvenlik Sistemleri. Security Equipments. Geçiş Kontrol Access Control. www.novacom.com.tr

Güvenlik Sistemleri. Security Equipments. Geçiş Kontrol Access Control. www.novacom.com.tr Güvenlik Sistemleri Security Equipments 2016 Geçiş Kontrol Access Control HAKKIMIZDA Nova Grup Mühendislik, 2002 Yılında ilkeli yönetim, kaliteli hizmet, satış sonrası destek ve müşteri memnuniyeti anlayışını

Detaylı

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

2017 Ocak Fiyat Listesi

2017 Ocak Fiyat Listesi Fiyat Listesi 2017 2017 Ocak Fiyat Listesi Plaka Tanıma Ürün Kodu Ürün Açıklaması Liste MTC-550 Otopark Set 2 MP IP Kamera 2.7-12mm MP Auto Lens 6 Power Led Spot Isıtıcılı Fanlı Muhafaza Plaka Tanıma Yazılımı

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler Genel Özellikler» Natif HD 1080P(1920 x 1024) Göru ntu Çözu nu rlu ğu» Full HD Grafik Arayu z» Kendi mu hendisleri tarafından geliştirilen codec (H.264)» Gerçek Pentaplex İşletim Performansı Canlı-Kayıt»

Detaylı

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz)

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki Önemli Not u okuyunuz) VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz) VIC-1520 2MP D/N IP KAMERA 1/2.8" SONY EXMOR PROGRESSİVE SCAN CMOS, H.264, 1920 x 1080, AES, AWB, AGC,TRİPLE STREAMİNG,

Detaylı

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 125$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 125$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 125$ SY-4156B 1/3 CMOS 650tvl Processor Aptina Megapixel 36 high Led 4 ve 6mm lensli Dış Ortam Gece Görüş Kamera 100$

Detaylı

1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA

1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA 1,3 Megapiksel HDCVI CAMERA RT-3480 HDCVI 1,3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 3,6mm Sabit Lens, 1/2.9" 1,3MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard

Detaylı

TBS GUVENLİK SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ 2012/1 FİYAT USD RESİM

TBS GUVENLİK SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ 2012/1 FİYAT USD RESİM TBS GUVENLİK SİSTEMLERİ FİYAT LİSTESİ 2012/1 FİYAT USD RESİM BG-GUARD C52/A 10 zones/2 partitons hırsız alarm panel beyaz LED keypad, digital communicator, ABS kasa, upload/download software 99 $ BG-C52.LED

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

ESSE GRUP CCTVDEPO. MARKALARIMIZ ve OEM ÜRÜNLER NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ? ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZ :

ESSE GRUP CCTVDEPO. MARKALARIMIZ ve OEM ÜRÜNLER NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ? ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZ : ESSE GRUP ESSE Grup 1992 yılında İstanbul da küçük bir dükkan olarak başlayıp bugün 150 personeliyle 5 farklı sektörde faaliyet gösteren ve cirosu 75 milyonu aşan 4 Anonim Şirketten oluşan bir şirketler

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020 OKIDA İlave Kumanda TD 200 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir.

Detaylı

2016-MART AYI FİYAT LİSTESİ

2016-MART AYI FİYAT LİSTESİ 1542 1442 1534 1555 1419 1418 1416 1523 1538 1433 1480 1474 1413 1561 1425 GİZLİ KAMERA 2016-MART AYI FİYAT LİSTESİ CM-555 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik Kamerası

Detaylı

fiyat listesi

fiyat listesi SENS ORIA 2 0 1 5 fiyat listesi www.layt.com.tr 420,00 420,00 190 27 105 Daireden Dış Kapı ile Görüşme Daireden Blok Görevlisini Arayabilme Daireden Ana Güvenliği Arayabilme Giriş Kapısı Otomatiği Açma

Detaylı

Hırsız Alarm Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT FUJITRON KABLOLU HIRSIZ İHBAR SET

Hırsız Alarm Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT FUJITRON KABLOLU HIRSIZ İHBAR SET Hırsız Alarm Ürünleri KOD MARKA RESİM AÇIKLAMA B. FİYAT KABLOLU HIRSIZ İHBAR SET FCA-824 & FCA-LCD824 Panel+LCD'li Keypad+Trafo + Sigortalı Klemens 8/16 Zonlu Alarm Paneli, Zon Arttırım Kartı İle 24, 2

Detaylı

MIC400 Sualtı PTZ Kamera

MIC400 Sualtı PTZ Kamera Kapalı Devre TV MIC400 Sualtı PTZ Kamera MIC400 Sualtı PTZ Kamera 25 metreye kadar tamamen suya batırılabilir Fırçasız motor teknolojisi Birçok montaj ve görüntüleme seçeneği Çoklu protokol çalıştırma

Detaylı