STRATEJİ BELGESİ TÜRKİYE 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ BELGESİ TÜRKİYE 2010"

Transkript

1 DENİZ-BİLİM STRATEJİ BELGESİ TÜRKİYE 2010 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü NASA fotoğraf galerisi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Mersin-İzmir-İstanbul Temmuz 2010

2 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve eğitim ve araştırma alanlarında güncel küresel gelişmeler çoğunlukla hızlı sıçramalarla oluşmakta ve genelde ülkemiz, özelde ise stratejik önemdeki ulusal kurum ve kuruluşlarımız, derinden etkilenmekte ve bu süreç devam etmektedir. Hızla gelişen bilgi ve buna dayalı teknolojik ilerleme mevcut veri, bulgu ve becerilerin hızla yenilenmesini, yeni yetenek ve ilerlemelerin bunlara katılmasını zorunlu kılmaktadır. Çağımız, eğitim ve araştırma kurumlarımızı değişen koşullara ayak uydurmayı, bunu yaparken yüzyılımızın gerektirdiği eleştirisel düşünme, sorunları algılama ve çözme, planlama ve gelecekteki gelişme ve karmaşık yerel ve küresel boyutlu sorunlarla baş edebilecek beceriyle donatılmış elemanların yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Stratejik öneme sahip denizlerimizin kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanma, denizle ilgili insan faaliyetlerinin ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi ancak bu alanda eğitim ve araştırmalarla görevlendirilmiş kurumlarımızın faaliyetleri ve bu kurumların da özel destek görmesiyle olasıdır. Mensubu ve yöneticisi bulunduğumuz önemli yüksek lisans okullarımızı salt üniversitelerimiz kullanımına verilen bütçelerle ayakta tutmamız ve yukarıda vurgulanan çağın gereklerini yerine getirecek aşamaya getirmemiz günümüz koşullarında mümkün görünmemektedir. Günümüzde artık bir üniversite mezunu olmak, hatta bir yüksek lisans eğitimi almış olmak ulusların ulaşmak istedikleri düzeye çıkmaları için yeterli görülmemektedir. Bu yöndeki bir eğitim belki bazı alanlarda bireyin daha kolay iş bulması için yeterli olabilir. Ancak çağımız gereği ise bilgiyle donatılmış, alanındaki gelişme ve değişmeleri izleyen, sorgulayarak uygulayan, gelişmeye ve işbirliğine açık günün gerektirdiği teknolojileri sorunsuz kullanabilen, yeni düşünce ve ürün üretebilen, deneyimlerini paylaşarak aktaran kişilere sahip olmaktır. Böyle kişilere sahip olmak uzun erimli, güdümlü destekli, planlamalarla olasıdır ki, bu da geleceğe yatırım ve sağlama alma anlamına gelir. Üniversitelerimiz deniz bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla ülkemize önemli katkı sağlayan enstitülerimizin ilgi alanlarındaki ülkesel strateji geliştirme ve bunun uygulamaya aktarılması yönündeki çabalarını desteklemektedir. Deniz Bilimleri Enstitülerimizin bu adımlarıyla kendi alanlarında geleceği yönlendirmedeki eğitim ve araştırmaları, yüz yılımızın sorunlarıyla baş edebilecek insan gücünü oluşturmadaki çabalarını ülkesel bir strateji planı (bu strateji belgesi 1

3 yordamıyla) araştırma ve geliştirmelerimizde başarılı olmalarını ve ülkemize gelecekte daha değerli hizmetler vermelerini dileriz. Son olarak bu ihtiyacı görerek çaba harcayan, bu hizmeti vermeyi hedeflemiş ve başarıya kilitlenmiş tüm elemanlarımıza teşekkür ederiz. Prof. Dr. Ahmet Acar Prof. Dr. Yunus Söylet Prof. Dr. Mehmet Füzün ODTÜ-Rektör İ.Ü.-Rektör DEÜ-Rektör ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü. 2) İstanbul Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. 3) Dokuz Eylül Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü. 2

4 TEŞEKKÜR Bu metnin hazırlanmasında görüş ve düşüncelerinden yararlandığımız değerli öğretim üyesi ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Bunun ötesinde geçmiş yönetimlerce benzer amaçlarla hazırlanmış çalışma metninden bu çalışmada önemli ölçüde yararlanılmıştır. Bunların ötesinde bu raporun hazırlanması ve sunulmasına katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara, özellikle DPT ve SHOD-B na konuya yaklaşımları için özellikle teşekkür ederiz. ODTÜ-DBE DEÜ-DBTE İ.Ü.-DBİE 3

5 Bilimin, bilginin sonu yoktur. Bu nedenle hiç kimse onun sonunu bulamaz. Pirî Reis - Bahriye 4

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 1 TEŞEKKÜR.. 3 İÇİNDEKİLER. 5 ŞEKİLLER LİSTESİ. 8 TABLOLAR LİSTESİ. 8 KISALTMALAR.. 9 I - DENİZ BİLİM STRATEJİ BELGESİ, TÜRKİYE YÖNETİCİ ÖZETİ Gerekçe, niyet, amaç ve hedefler Neden deniz bilim? Neden devlet desteği? Strateji geliştirme önerileri Yönetişim ve kurumsal sorumluluk Onay, karar ve eylem süreçleri.. 19 II - DENİZ BİLİM VE YER SİSTEMİ 21 Fiziksel oşinografi.. 26 Kimyasal oşinografi Deniz biyolojisi Deniz jeolojisi Yer Sistemi ve iklim Bölgesel iklim Ekosistem yaklaşımı. 34 Strateji 35 Çevresel kalite hedefleri.. 35 İnsan etkilerinin yoğun olduğu alanlar Gözlem sistemleri.. 35 Tedbir ilkesi uygulaması Biyoçeşitlilik İklim değişimi Sürdürülebilir gelişme = Sürdürülebilir koruma Sosyo-ekonomik senaryolar Sosyo-ekonomik değerlendirme.. 43 III- DÜNYADA VE TÜRKİYE DE DENİZ BİLİM VE KARAR SÜREÇLERİ Denizlerden nasıl yararlanılır? Dünyada deniz (okyanus) bilim politikası.. 45 ABD de durum... Geliştirilmiş yönetişim Sağlam bilim temelli ve bilgiye dayalı kararlar. Geleceğin temelini oluşturan eğitim Özel yönetim sorunları

7 Uygulama Avrupa Birliğinde durum. 47 Deniz yönetişiminin bütünleştirilmesi.. 48 Kesişen politika araçlarının geliştirilmesi Deniz faaliyetlerinde sürdürülebilirlik için sınırlamalar.. 48 Deniz-havzaları bölgesel stratejilerinin geliştirilmesi.. 48 Bütünsel Deniz Politikasının uluslararası boyutu. 48 Sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam ve yenilik İklim değişikliği ve okyanuslar Kıyı ve deniz ekosistemleri ve yönetimi üzerinde insan etkisi. 49 Kaynak yönetimi ve mekansal planlamada ekosistem yaklaşımı Deniz biyoçeşitliliği ve biyoteknoloji.. 49 Kıta kenarları ve derin deniz Operasyonel oşinografi ve deniz teknolojisi Türkiye de deniz (okyanus) bilim politikası Ulusal değerler - insan, deniz ve doğal kaynaklar Deniz bilimleri çevre hizmetleri 53 IV- TÜRKİYE DENİZ BİLİM STRATEJİSİ Yönetişim Ulusal deniz bilim ve denizcilik platformu Ulusal kurumlar arasında bilimsel işbirliği 55 İşbirliği öngören projelerin öncelikli desteklenmesi Ulusal veri merkezleri Uluslararası programlarla ilişkiler Akademik yapılanma - Bilim adamı yetiştirme ve kazanma Eğitim programları ve araştırmacı desteği.. 59 Yurt dışı doktora desteği.. 60 Doktora sonrası araştırmacı desteği Temel destek ve araçlar Destekleyici çevrenin yaratılması ve sürekliliği Bürokratik düzenlemeler Parasal kaynak yaratma ve bütçe tahsisi Alt yapının iyileştirilmesi ve sürekliliği Gözlem platformları ve gözlem sistemlerinin geliştirilmesi Yüksek başarımlı hesaplama olanaklarının geliştirilmesi Türkiye ulusal deniz bilimleri araştırma programı Program 01: Gözlem sistemleri, ölçüm ve izleme 67 Su seviyesi ölçümleri 67 Meteorolojik veriler Program 02: Operasyonel oşinografi Program 03: Bölgesel iklim dinamiği Program 04: Kıta sahanlığı ve kıyı kuşağı dinamikleri Program 05: Ekosistemler dinamiği Program 06: Biyoçeşitlilik 72 Denizel biyoçeşitlilik ve gen-tek geliştirme.. 72 Deniz ekosistemine insan kökenli etkiler.. 72 İstilacı türler ve Lessepsian göçmenler 73 Zararlı Alg Patlamaları (Harmful Algae Blooms HAB) Toksinler

8 4.4.7 Program 07: Balıkçılık sistemleri 74 Balık ve balıkçılık 74 Balıkçılık ve deniz koruma alanları Program 08: Deniz jeolojisi ve jeofiziği Program 09: Veri işleme ve saklama Program 10: Özel işbirliği Program 11: Uygulamalı araştırmalar 78 5 DENİZ BİLİMLERİ - EYLEM PLANI ve TEDBİRLER Deniz bilimleri - Eylem planı 79 Strateji belgesinin yenilenmesi Tedbirler sorumlular süreçler 82 EKLER 91 EK 1: Deniz bilimleri enstitüleri 92 Ek 1 Tablo 1: Deniz bilimleri enstitülerindeki program ve anabilim dalları.. 92 Araştırma faaliyetleri.. 93 EK 2- Türkiye de deniz bilimleri Tarihçe 94 I öncesi cumhuriyet dönemi 95 II dönemi III dönemi. IV dönemi V dönemi VI dönemi-deniz Araştırmaları Programı (DAP) süreci VII dönemi Ek 2 Tablo 1: Türkiye deniz bilimleri tarihinin tablosal özeti EK 3- Denizlerde ulusal ilgi, kullanım ve strateji belirleme alanları 109 EK 4 - Bilime dayalı karar için araştırılması gereken alanlara bazı örnekler. 115 KAYNAKÇA

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Piri Reis in Akdeniz bölgesi haritası.. 23 Şekil 2. Marsigli tarafından gösterilen İstanbul Boğazı akıntıları. 24 Şekil 3. Doğu Akdeniz ve Karadeniz doğal renkler Karadeniz, Marmara ve kuzey Ege de yeşil renk eş zamanlı plankton üretimlerini ve basenler arası aktarımı göstermektedir. 32 Şekil 4. Avrupa bölgesi denizlerinde klorofil pigmentleri dağılımı Şekil 5. Birleşmiş Milletler senaryo ve öngörülerine göre dünya nüfusunun son 50 yıl ile önümüzdeki 50 yıldaki değişim beklentisi.. 40 Şekil 6. Önümüzdeki yüzyıla dönük 6 farklı küresel sera gazı emisyonu 40 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Gezegenimizin sınırları. 41 Ek 1 de Tablo 1: Deniz bilimleri enstitülerindeki program ve anabilim dalları 92 Ek 2 Tablo 1: Türkiye deniz bilimleri tarihinin tablosal özeti

10 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri ADCP Acoustic Doppler Current Profiler Doppler akıntı-ölçer profilleyici AUV Autonomous Underwater Vehicle Bağımsız sualtı aracı Black Sea GOOS Black Sea Global Ocean Observing System Karadeniz Küresel Okyanus Gözlem Sistemi 12 C Karbon-12 (normal karbon) 14 C Karbon-14 (radyoaktif karbon) CaCO 3 Kalsiyumkarbonat CO 2 Karbondioksit CTD Conductivity Temperature Depth Elektrik geçirgenliği, sıcaklık, derinlik CV Curriculum Vitae Özgeçmiş ÇED Çevresel Etki Değerlendirme DAP Deniz Araştırma Programı DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ-DBTE Dokuz Eylül Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü DİK Devlet İstatistik Kurumu DMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü DPT Devlet Planlama Teşkilatı Dz.K.K Deniz Kuvvetleri Komutanlığı EuroGOOS Europa Global Ocean Observing System Avrupa Küresel Okyanus Gözlem Sistemi GEOSS Global Earth Observation System of Systems Küresel Yer Gözlem Sistemler Sistemi GMES Global Monitoring for Environment and Security Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme GOOS Global Ocean Observing System Küresel Okyanus Gözlem Sistemi HAB Harmful Algae Blooms Zararlı Alg Patlamaları H 2 CO 3 Hidrojenkarbonat ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas Atlas Okyanusu ton balığını korumak için uluslar arası komisyon IGBP The International Geosphere-Biosphere Programme Uluslararası Jeosfer-Biyosfer Programı IMO International Maritime Organization Uluslar arası Denizcilik Örgütü 9

11 IOC Intergovernmental Oceanographic Commission Hükümetler arası oşinogrfi komisyonu IOOS Integrated Ocean Observing System Bütünleştirilmiş Okyanus Gözlem Sistemi IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Hükümetler Arası İklim Değişimi Paneli İÜ İstanbul Üniversitesi İÜ-DBİE İstanbul Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü KAMAG TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Grubu LOICZ Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone MEB Milli Eğitim Bakanlığı MedGOOS Mediterranean Global Ocean Observing System Akdeniz Küresel Okyanus Gözlem Sistemi NGO Non Governmental Organizasyon Sivil Toplum Orgütü ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ-DBE Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü 16 O Oksijen-16 (normal oksijen) 18 O Oksijen-18 (radyoaktif oksijen) PCB Poly Chlorinated Biphenyls Çok klorlü bifeniller ROV Remotely Operated Vehicle Uzaktan kumandali araç SHOD Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi SHOD-B Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı UNDP Unated Nations Development Program Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi WMO World Meteorological Organization Dünya meteoroloji örgütü YDABÇAG Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu YÖK Yüksek Öğretim Kurumu 10

12 I DENİZ-BİLİM STRATEJİ BELGESİ, TÜRKİYE YÖNETİCİ ÖZETİ Deniz bilimin ülkemizde gelişmesini, topluma hizmet sunmasını sağlamak amacıyla, uzman bilim kurumlarınca hazırlanan bu strateji belgesi, gerekli geliştirme adımları, politika ve stratejileri irdelemektedir. Bu belgede ülkemizde modern deniz-bilim araştırma altyapısının oluşturulması için gerekli bilim politikası, stratejisi ve uygulama öncelikleri belirlenmekte, üretilen sonuçların denizlerle ilgili sürdürülebilir yönetime temel oluşturması hedeflenmektedir. Geliştirilen stratejide ulusal gelişme, ekonomik gereksinmeler, uluslararası ilişkiler, kurumsal katılım, eğitim ve araştırmada karşılaşılan engel ve eksiklikler çeşitli boyutlarıyla göz önüne alınmış, çevrenin ayrıntılı bir şekilde algılanmasına, dinamiklerinin anlaşılmasına yol açacak ve bu sayede gelecekte karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek bir eğitim, öğretim ve araştırma alt yapısı hedeflenmiştir. Bu belgede yeniden yapılanması amaçlanan deniz bilimlerinin - hedeflerinin ve bilim politikasının belirlenmesi, - modern bilime dayanan, evrensel çevre koruma kavramlarıyla uyumlu, topluma hizmet verebilecek bir okyanus bilim ya da deniz bilimleri politika ve stratejisinin ortaya konması, - bu politika ve stratejiye dayanan taslak uygulama ve eylem planlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu belgede izleyen konular irdelenmektedir: - denizlerin iklim sistemi içindeki önemli yeri ile iklime katkısının, tartışılması, - karmaşık yer sistemi dinamiklerinin gözlenmesi ve davranışlarının öngörülmesinde güncel bilim ve teknolojinin yeri, - doğal kaynakların sürdürülebilir gelişme kavramıyla uyumlu olarak kullanılması, - ekosistem bilimi ve ekosistem yaklaşımının yaygınlaştırılması, - denizlerin toplumun refahına (olumlu ve olumsuz) katkılarının ortaya konması, iklim süreçlerinin ve ekosistem hizmetlerinin pazar içi ve pazar dışı ekonomik değerlendirmelerinin yapılabilmesi, - ülkemizde deniz (okyanus)-bilim araştırmalarının kapsam ve öz olarak temel bilim eksenini izlemesi, bölgesel ve küresel gündeme katkı yapması, bilimsel öncelikleri izleyerek yeniden yapılanması, 11

13 - gerekli kurumsal ve idari altyapının oluşturulması, insan gücü ve teknolojinin verimli kullanımı, - deniz bilimleri araştırmalarının temelini oluşturan araştırma gemilerinin verimli kullanılması ve yönetimi, - TÜBİTAK ve DTP gibi araştırma destek kurumlarının plan, yatırım ve desteklerinin amaç ve hedefler doğrultusunda öncelikli alanlara yönlendirilmesi. Bölüm I de toplumsal gerekçeler, niyet ve bilim felsefesi açıklanarak, gerekli politika, strateji ve önceliklerle ilgili yönetici özeti verilmektedir. Bölüm II de öncelikle deniz (okyanus) bilimin tanımı, gelişimi ve kapsamı ele alınmakta, denizlerin önemli bir bileşen olarak katkıda bulunduğu iklim sistemi ve dinamikleri, sosyo-ekonomik etkileri irdelenmektedir. Bölüm III te deniz-bilimin bilimsel, toplumsal etki sahası, araştırma altyapısı, araçları ile dünyada ve ülkemizdeki süreçleri incelenerek, ülkemizde eksikliği duyulan deniz-bilim politikası ortaya konmaktadır. Bölüm IV te deniz-bilim politikasının hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecek ulusal strateji sunulmaktadır. Ulusal deniz-bilim stratejisinin belirlediği araştırma önceliklerine uygun programlar belirtilmekte, mevcut altyapı ve araçlar değerlendirilmekte, önerilen geliştirme araçları incelenmektedir. Ek bölümlerde Türkiye deniz bilimlerinin tarihçesini, ilgi alanlarını, mevcut altyapısını ve politika geliştirme süreçlerini kapsayan özet bilgi sunulmaktadır. Görüleceği gibi, ülkemizde deniz ve çevre araştırmaları, deniz teknolojisi, denizcilik ile ilgili konularda oldukça yaygın bir yapılanma halen mevcuttur. Deniz bilimleri bilim politikası ve stratejisine duyulan gereksinme, bu altyapının güncellenerek güçlendirilmesini, gelecekteki toplumsal amaçlara yönlendirilmesini içermektedir. 1.1 Gerekçe, niyet, amaç ve hedefler Küresel değişim çağında, kaynakların sınırsız olmadığı ve çevre üzerindeki insan etkilerinin geri dönüp toplumları olumsuz etkileyebileceği, mevcut eşitsizlikleri daha da artırabileceği açıkça görülmeye başlanmıştır. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı zorunlu olarak bilgiye dayanmaktadır. Bilimsel araştırma ile bilgi birikimi sağlayabilen toplumlar geleceği daha iyi öngörebilmekte, elde ettikleri birikimle çevreyi daha iyi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı başarabilmektedirler. 12

14 Ülkemizde disiplinler arası deniz bilimleri araştırmaları oldukça yaygın olmakla birlikte, toplumsal hedeflerle bütünleşik belirgin bir stratejinin izlenmediği, buna bağlı bilim politikasının yeterince geliştirilemediği, elde edilen bilgi birikiminin uygulamalara ve karar süreçlerine yansımadığı bilinmekte ve sıkça dile getirilmektedir. Deniz bilimleri araştırma alanında eksikliği duyulan politika ve strateji gereklerini önyargısız ve pozitif bir yaklaşımla ortaya koyabilmek için, bazı olumsuzlukları içeren yapısal sorunlara rağmen ülkemizde büyük özveriyle yaratılan birikim tartışılmakta, gerekli yerlerde eleştirilmekte; mevcut durum ile altyapı hakkında bazı bilgilere ek bölümlerde yer verilmektedir (bkz. Ek 1). Türkiye, dünyada belki hiç bir ülkenin sahip olmadığı zenginlikte ve çeşitlilikte bir deniz ortamına ve kaynaklara sahiptir. Birbirinden çok farklı ve uç özelliklere sahip Karadeniz ve Akdeniz ile bunları birbirine bağlayan Ege Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi, oşinografik/iklimsel değişkenlik, ekosistem yapısı ve biyolojik çeşitlilik bakımından eşi bulunmaz özellikler barındırmaktadır. El değmemiş doğal güzelliğe ve kaynaklara sahip olmasına rağmen ülkemizde sadece hidrokarbon kaynaklarının taşınması ile gündemde olan komşumuz Hazar Denizi de yine ilgi beklemektedir. Dünya nimetlerinin bolca sergilendiği bir bölgede yer alan denizlerimizin değişim ve etkileşimlerini, ekolojik durumlarını saptayarak, olası olumsuz etkileri öngörebildiğimiz oranda doğal kaynaklarımızı sahiplenebileceğimiz ve onları sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara ulaştırabileceğimiz bir gerçektir. Ayrıca, bütün dünyada kıyı yerleşimleri ve bunların arasındaki liman şehirleri denizle ilişkileri sayesinde kültürel, sosyal, bilimsel birikimleri ile medeniyetin ilk geliştiği yerlerdir; kültürel altyapıları ve insanlarıyla neşe, sağlık ve toplumsal gelişme kaynaklarıdır. Doğu Akdeniz, Ege ve Marmara Denizleri, Karadeniz ve Hazar Denizi ile çepeçevre sarmalanan ülkemiz ise bütün insan mirasına kaynaklık eden deniz uygarlıklarının serpilip geliştiği bu eski dünyanın merkezi konumundadır. Denizci bir millet olmadığımız haksız şekilde iddia edilmektedir. Oysa Türkiye önemli bir mirasın üzerine oturmaktadır. Türkiye nin bugün hem deniz kaynaklarının kullanımında hem de deniz ekosistemlerinin yıpratılmasındaki payı diğer ülkelerinkinden fazla değildir. Sorumluluk oranımızda katkı yaparak çevre mirasının gelecek kuşaklara bırakılabilmesi, bilgi ekonomisine uyum gerektirir. Bu amaçla, bir uygarlık ölçüsü sayılan araştırma ve bilgiye dayalı sürdürülebilir kaynak yönetimi ülkemizde de yerleşmelidir. Türkiye nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne paralel olarak, denizlerdeki etkinliğini uzun erimli bütüncül bir yaklaşımla ele alması ve iklim hizmetlerinin ekonomik değerlendirmelerde temel alınmasını sağlaması kaçınılmazdır. Denizlerin çevresel yıkımlardan korunabilmesi ve kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanılabilmesi, temel sistem değişkenlerini örnekleyebilecek, fiziksel/biyokimyasal süreçleri öngörebilecek bilimsel/teknolojik altyapının ve uzun vadeli önlemlerin geliştirilebilmesine bağlıdır. İklim değişimlerinin önemli 13

15 etkileri olacağı öngörülen bölgemizde, sağlıklı bir geleceğin planlanması, sanayi, deniz ulaştırma, enerji, balıkçılık gibi ekonomik faaliyetlerde karar süreçlerine ve yönetim planlarına bilgi sağlayacak uzmanlık ve altyapının geliştirilmesi son derece gereklidir, aciliyet taşımaktadır ve kamunun yararınadır. Küresel ve bölgesel ölçekteki iklim sisteminin davranışı ile ilgili stratejik araştırma programları, uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. ABD ve AB gibi ülkeler, kaynaklarını esirgememekte, bu toplumların amaçlarına uygun araştırmalar üye ülkelerin ve uluslararası araştırma birimlerinin etkin katılımıyla sürdürülmektedir. Çevrenin durumunun izlenmesine, davranışının tahmin edilmesine yarayan sistemleri içeren Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme (GMES) ve Küresel Yer Gözlem Sistemler Sistemi (GEOSS) stratejileri, bu yolda ulaşılan en son aşamayı temsil etmektedir. Uluslar arası programlara katılımla birlikte, sonuçta her ülke kendi amaç ve kaynaklarına uygun stratejiler geliştirmekte, çağımızda artan bir hızla, oşinografi/ekosistem/iklim bilimleri araştırmalarına yatırım yapmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde, modern teknoloji kullanan gözlem sistemlerinin ve araştırma gemilerinin etkin kullanımı çoğunlukla kamusal kaynaklarla gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, üç taraftan bizi çevrelediğini sık sık dile getirdiğimiz, iklim sisteminin aktif bileşeni olan denizlerimizi tanımayı, günlük çıkar ilişkileri ötesine geçebilen bir anlayışla onları korumayı, onlarla birlikte yaşamayı, öğrenmemiz gerekmektedir. Denizlerini tanımayan bir ülkenin onlardan sağlıklı bir şekilde yararlanması beklenemez. Denizlerin sürdürülebilir şekilde ekonomiye doğrudan ya da dolaylı katkılarını sağlayabilmek, strateji ve bilim politikalarının geliştirilmesini, planlı yatırım ve araştırma desteğini gerektirir. Bu belgenin (strateji belgesinin) amaçları şunlardır: - Denizlerimizle ilgili bilimsel soruları sorabilecek bilgi ve uzmanlık birikimini sağlamak; - Bu soruları gerek ülke içinde gerekse uluslararası platformlarda yanıtlama olanağını verecek deniz bilimleri araştırma alt yapısını ve yeteneklerini oluşturmak; - Etkilenen sosyo-ekonomik sektörleri de göz önüne alarak, Türkiye nin geleceğinde deniz-bilimin katkısını planlamak ve bu amaçla bilimin katkısını ve verimliliği sağlamak; - Denizlerin tanınması, yapı ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması sonucunda kaynak ve potansiyel olarak değerlendirilmesi ile ülkemize ve toplumumuza sağladığı ekonomik ve politik yararların savunulmasını, bu yararların sürdürülebilmesini sağlamak için deniz-bilim politika ve stratejisinin geliştirilmesidir. 14

16 1.2 Neden deniz-bilim? Bu belge kapsamında genel kavram olarak ülkemizde deniz bilimlerinin altyapısı ve geleceği ele alınmakla birlikte, sıklıkla iklim ve ekosistem bilimleri ve hizmetlerine atıfta bulunulmaktadır. Deniz bilimleri' terimi denizle ilgili bilimlerin ayrı ayrı katkısını ifade etmekte, okyanus-bilim ise katkı aldığı çeşitli temel ve uygulamalı bilim dallarının zaman içinde oluşmuş bütünlüğünü ifade etmektedir. Bu nedenle, çağdaş bir bilim dalının adı olarak okyanus-bilim terimi, Türkçedeki kelime anlamının ötesinde, bu alandaki tarihsel gelişimi yansıtmaktadır. Denizlerin alışveriş içinde oldukları yer sistemi, iklim sistemi ve ekosistem, çeşitli alt sistemleri içeren bütünleşik yapıları tanımlarlar. Deniz (okyanus)-bilim, görece genç bir bilim olmasına rağmen, bugün doğa bilimleri içinde yoğun katkıya ve öneme sahip bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Deniz-bilim in bu süreçte temel bilim desteği ve diğer iklim bilimleri (meteoroloji, klimatoloji, ekoloji, paleontoloji, vs.) ile amaç ve kapsam örtüşmesi artmıştır ve sağladığı bilgi ve yeteneklerle çevresel yönetişime katkıda bulunarak gelecekte de topluma hizmet edecektir. Bu nedenle denizbilimini geliştirme faaliyetleri bütünüyle geleceğe yatırımdır, yaşam kaynağı denizlere bilimle sahip çıkmaktır. Ülkemizde de bu birikim yaratılmış olup artan bir ivmeyle, diğer dünya toplumlarıyla gelişmişlik makası daha çok açılmadan, tarihsel mirasımızla uyumlu, bölgemizde gerekli katkı ve önderliği üstlenerek sürdürülmelidir. 1.3 Neden devlet desteği? İklim problemiyle karşı karşıya kaldığımız günümüzde dünyada büyük ilgi ve destek gören deniz- (okyanus)-bilim araştırmaları, sağlam kuramsal temellere ve yüksek teknolojiye dayanarak hızla ilerlemektedir. Küresel iklim sistemi içinde önemli bir yeri olan deniz ekosistemleri ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal etkenlerle geniş bir yelpaze içinde ilişkili bulunmakta ve ekonomik sektörleri, dolayısıyla toplumsal refahı doğrudan etkilemektedir. Deniz-bilim, disiplinler arası yapısı gereği fiziksel, biyojeokimyasal etkileşimleri incelediği gibi, günümüzde ekosistemlerin karmaşık yapılarını algılayarak bunların ekonomik refah etkilerini değerlendirmeye ve gerekli koruma önlemlerini geliştirmeye olanak vermektedir. Yerküresel akışkanlar olan deniz, iç sular ve atmosferdeki süreçler daha çok fizik yasalarıyla belirlenirler. Fiziksel değişimler kimyasal ve biyolojik süreçlerle etkileşerek ortam özelliklerine ve ekosistemin bütününe yansırlar. Bu nedenle, denizler ve atmosferdeki kimyasal ve biyolojik süreçler, kendi konularında ayrı ayrı analizler gerektirse de, temeldeki fiziksel süreçler araştırılmadan iklim sistemi ve ekosistemler yeterli bütünsellik içinde anlaşılamaz. Çünkü bu sistemler, durumları her an değişen dinamik sistemlerdir. Dinamik bir sistemin çeşitli zaman ve uzay ölçeklerinde sergilediği yapının anlaşılabilmesi ve 15

17 davranışının tahmin edilebilmesi için, değişkenliklerinin fizik kurallarınca açıklanabilmesi, doğrulanabilmesi ve daha da önemlisi, oldukça büyük alanlarda (bölgesel ya da küresel) anlık olarak örneklenebilmesi gerekmektedir. Doğa bilimleri içerisinde deniz bilimlerinin bir 'insan' ara yüzü (iklim, kirlenme, çevre koruma, sürdürülebilir kaynak yönetimi) bulunduğundan, bugün dünyada yüksek düzeyde ilgi gören ve yatırım yapılan bir bilim dalıdır. Bu yüzden, ABD de stratejik araştırma kavramı, araştırma bütçelerinin kısıtlandığı son dönemlerde bile, denizel araştırma programlarını fazla etkileyememiştir. Meteoroloji ve oşinografi batıda ikinci dünya savaşı sonrasında, özellikle 1960'lardan başlayarak önem kazanmıştır. ABD ve AB girişimiyle hazırlanan Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme (Global Monitoring for Environment and Security-GMES) ve uydu ve yer gözlem sistemlerinin birleştirilmesi için Küresel Yer Gözlem Sistemler Sistemi (Global Earth Observation System of Systems-GEOSS) stratejileri önümüzdeki yıllarda yürürlükte olacaktır. Ülkemiz gibi görece doğudaki ülkelerde ise, sağlıklı bir gelişme yaşanamamasının nedeni, gerekli bilim politikalarının zamanında oluşturulamaması ve yatırım yapılamamasıdır. Ancak bu durum son yıllarda değişmekte ve bazı doğu ülkelerinde de mevcut teknolojiler ve kendi birikimlerini ortaya koyabilen çekirdek araştırma grupları önemli bilimsel katkı ve yerel gelişme sağlamaktadır. Görülebileceği gibi deniz bilimleri (ve genelde doğa bilimleri) sahip olduğu 'insan ara yüzü'' (sürdürülebilir gelişme ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi) nedeniyle diğer konulardan ayrılmaktadır ve toplumun geneline sağladığı bu hizmetler nedeniyle güdümlü devlet desteğini hak etmektedir. Bu destek, bugün her ülkede gelişme kararlılığı oranında sağlanmaktadır. Doğa/iklim bilimleri içinde özellikle deniz bilimleri araştırmaları önemli oranda devlet desteği gerektirir. Denizde elde edilecek her veri için öncelikle altyapı ve bu altyapının bakımı, bunun ötesinde de bu verinin toplanması için ilgili araştırma kurumlarınca yüksek harcamaların yapılması gerekmektedir. Daha da önemlisi, elde edilen bu verilerin birleştirilerek bilimsel çerçevede yorumlanması, gözlem ve model sistemleri yardımıyla çevrenin durumunun öngörülmesinde kullanılması, bilimde yetkinlik ve uzmanlık dışında, ayrıca geniş bir bilgi ağı altyapısı, dolayısıyla yatırım ve destek gerektirir. Dünya ülkelerinde deniz-okyanus-bilim araştırmaları kısmen ya da tamamen devlet desteği ile yürütülmektedir. Özellikle deniz araştırmalarının en büyük gider kalemi olan gemi edinme, işletme ve yenileme giderleri, devletin ayırdığı kaynaklardan karşılanmaktadır. Ayrıca deniz bilimlerinin temel araçlarından olan gözlem ve öngörü sistemleri de teknoloji ve uzmanlık gerektirdiği gibi, yine önemli bütçe desteklerinin ayrılmasını gerektirmektedir. 16

18 Ülkemizde deniz bilimleri araştırmalarına bugüne kadar çeşitli kanallardan devlet desteği sağlanmakla birlikte, bir bilim politikası ve stratejisi benimsenmediği için bu desteğin verimli kullanıldığı ya da gerekli güncel gelişmeyi ve gelecek için yeterli yapılanmayı yaratabileceği söylenemez. Söylenebilecek olan ise, bu gelişmenin ancak benimsenecek politika ve strateji ile gerçekleşebileceğidir. 1.4 Strateji geliştirme önerileri Bu belgenin ilgili bölümlerindeki politika ve strateji belirleme konusuna geçmeden önce, genel hatlarıyla bir özetlenecek olursa, ilgili bilim alanında ilk göze çarpan strateji ve politika geliştirme alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: - deniz bilimlerinde ülke ekonomisindeki gelişmeye paralel bir kapasite yaratılması ve dünya ülkeleriyle yarışmada önlerde yer alacak şekilde atılım yapabilecek gerekli bilim politikasının üretimi ve yenilenerek sürekliliğinin sağlanması, - deniz bilimleri araştırma yöntemlerinin ve altyapısının güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, uluslararası işbirliği olanaklarını değerlendirebilecek, bölgesel ve yerel gündemlerde gecikmesiz kullanabilecek şekilde modernize edilmesi, - jeofiziksel akışkanlar dinamiği, çevre kimyası, biyojeokimyasal döngüler, ekoloji, ekosistem ve popülasyon dinamiği, sualtı akustiği, gibi temel konularda kuramsal temellere dayanan uzmanlık ve bilimsel birikimin sağlanması, - sayısal matematik modellerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, gözlem sistemleri ile birlikte kullanılarak deniz ekosistemlerinin kısa ve uzun süreçlerde davranışlarının, ilerideki durumlarının öngörülebilmesi, bütünleşik iklim modellerinin geliştirilmesi, - güncel teknolojiyi kullanan gözlem platformları (asılı cihaz sistemleri, zaman serisi istasyonları, uydular), yerinde gözlem araçları (glider-kayıcı, driftersürüklenici, float-şamandıra vs.), operasyonel araçlar (ROV, AUV, vs.), optik ve kimyasal algılayıcılar ve modern sayısal veri iletişimi yöntemlerinin gerçek zamanlı gözlem ve ölçümlerde yaygın kullanımının sağlanması, - boğazlar, kıyısal alanlar ve derin deniz alanlarında, akıllı veya uzman gözlem sistemlerinin geliştirilmesi, özellikle stratejik gelişme bölgelerinde yaygınlaştırılması, elde edilen veriler ve bunların bilimsel yorumlarının karar süreçlerine katkı sağlaması, - bilimsel uzmanlık alanlarında öğretim üyesi/araştırmacı yapısının güçlendirilmesi, yurtdışında veya yurtiçinde yetişmiş bilimcilerin üniversitelere kazanılması, deniz-bilim araştırmalarının yaygın şekilde desteklenmesi, 17

19 - temel ve uygulamalı deniz bilimlerinin eğitim ve öğretiminde lisansüstü eğitim programlarının güçlendirilmesi, üstün nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi, uygulamalar içinde yer alarak deneyim kazanmalarının sağlanması, - araştırma kurumları arasında bilimsel hareketlilik programının oluşturulması, araştırma birimleri arasında kısa süreli araştırmacı değişimi, laboratuvar olanaklarının ve araştırma gemilerinin deniz zamanlarının program dahilinde etkileşimli paylaşımı, genç araştırmacıların yurt içi ve yurt dışı burslarla desteklenmesi, kurumlar arası çalıştay, konferans, kolokyum ve seminerlerin düzenlenmesi, kurumlar arası bilgi ve veri transferinin, bilimsel işbirliğinin özendirilmesi, tüm bunlar için uygun bütçe olanaklarının yaratılması, - ilgili konularda çalışacak lisansüstü ya da meslek içi eğitimden geçmiş kamu görevlisi yetiştirilmesi, ilgili kurumlarda hizmete alınması, - devlet ve ekonomiden gelen farklı taleplere yanıt verebilecek şekilde, (acil müdahale planları, petrol ve kimyasal yayılması öngörüleri, deniz ulaştırma güvenliği, arama kurtarma, askeri planlama gibi) hizmetlerde işbölümü yaratılması. 1.5 Yönetişim ve kurumsal sorumluluk Deniz bilimleri gelişim stratejisinin dengeli altyapı ve üstyapı ile uygulamaya konulabilmesi, bu stratejinin birbiriyle etkileşimli dört ana eksen üzerinde izleyen onay ve eylem süreçlerine dayanır. - Deniz bilimlerinin gerektirdiği büyük-bilim yaklaşımı, disiplinler arası bütünleşik yapısı, küresel ve uluslararası boyutları, toplumun refahına ve yaşam kalitesine katkısı, zorunlu olarak bir yönetişim (governance) modelini gerektirmektedir. - Öte yandan ulusal nitelikte bir deniz bilimleri politikasını uygulamaya sokacak bir gelişim stratejisinin ve eylem planının izlenmesi devlet sorumluluğunu ve bu sorumluluğu üstlenecek yapılanmayı gerektirir. - Deniz bilimlerinin ve özellikle bu bilimlerin bütünleşmiş şekli olarak öne çıkan okyanus-bilimin, temel ve uygulamalı bilimlere dayanan yüksek düzeyde uzmanlık birikimi, üniversite araştırma birimlerinin, özellikle Deniz Bilimleri Enstitüleri nin bu yapılanmanın merkezinde yer almalarını gerektirmektedir. - Anılan etkenler ve temel varsayımlar ele alındığında sorumlu kurumsal yapının bilimsel gereklere ve ulusal niyet ve amaçlara uygun bir yönetişim yapısını gerektirdiği ortaya çıkmaktadır. Ancak bu kurumsal yönetişim yapısının oluşturulması, yukarıda önerildiği gibi, oluşturulacak Yürütme Kurulu ile ilk erimde uygulamaya geçirilecektir. 18

20 1.6 Onay, karar ve eylem süreçleri Deniz-Bilim Strateji Belgesi nde ele alınan politika ve stratejinin uygulamaya konulabilmesi belli karar, onay ve eylem süreçlerine yer verilmektedir. Bu konuda izlenecek sürece ilişkin çözüm şudur: Denizcilik Müsteşarlığı sorumluluğunu Deniz Bilim Eylem Kurulu (DENBİLKUR) marifetiyle yerine getirir. DENBİLKUR Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müsteşarlığından 4 eğitim ve araştırma kurumlarından 3 temsilci; toplamda 7 kişiden oluşur. DENBİLKUR un görev süresi 3 yıldır. Bu süre istendiği ve gerekli görüldüğü sürece 3 er yıllık dönemler şeklinde uzatılabilir. Deniz Bilim Eylem Kurulu (DENBİLKUR) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Bilimleri Enstitü temsilcileri DENBİLKUR her yıl bir kez toplanarak çalışmalarını gerçekleştirir. Yürütme Kurulu Sekreteryasını Denizcilik Müsteşarlığı yürütür. - Deniz Bilimleri Enstitüleri ve benzer diğer kuruluşların bütçe önerileri DENBİLKUR ca irdelenip her kuruma ait bütçe kabul edildikten sonra bağlı oldukları kurumların (örneğin üniversitelerin) bütçelerinin ekinde ayrı bir başlık altında verilmek üzere DPT tarafından Denizcilik Müsteşerlığına aktarılır. - Bütçe kullanımı diğer kamu kurumlarının tabi oldukları yasa ve kurallar çerçevesinde yapılır. - Bilimsel faaliyet kapsamındaki her türlü araştırma, toplantı, kongre/ sempozyum/çalıştay katılımı ve seyahati TÜBİTAK kuralları çerçevesinde bir yandan alınan projelere konulan gider fasıllarından ve diğer yandan TÜBİTAK ın genel uygulamaları çerçevesinde TÜBİTAK ça pozitif ayırımcılık yapılarak sağlanır. - Kurumlar arası işbirliği, yurtiçi ve yurtdışı bilim adamı değiş tokuşu ve benzeri etkinlikler TÜBİTAK kuralları çerçevesinde TÜBİTAK ça pozitif ayırımcılık yapılarak sağlanır. - Kamu kurumlarının denizlerde yaptırmak istedikleri araştırmalar için ilgili kurumlar bağlı oldukları yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kendi bütçelerine yürütülmesini istedikleri güdümlü proje için uygun meblağı koyarlar. Güdümlü projeler için konulan meblağ yalnız bu amaçla kullanılmak üzere TÜBİTAK a aktarılır ve araştırma faaliyetleri ile söz konusu meblağın kullanımı TÜBİTAK kuralları çerçevesinde yürütülür, raporlanır ve sonuçlandırılır. 19

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Belgin KAYHAN Bilimsel Programlar Uzmanı 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi TÜBİTAK - BİDEB Destek Programları Doğrudan Destekler Dolaylı Destekler 27 Burs

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

PROJEYE ORTAK KURULUŞLARINA AİT BİLGİLER

PROJEYE ORTAK KURULUŞLARINA AİT BİLGİLER PROJEYE ORTAK KURULUŞLARINA AİT BİLGİLER 1. TÜBİTAK (Destekleyici Kuruluş) TÜBİTAK, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek, koordine etmek ve özendirmek amacıyla 1963

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında alt yapıyı

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yeni Destek Mekanizmaları

Yeni Destek Mekanizmaları Yeni Destek Mekanizmaları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ BİDEB Başkan V. 28 Haziran 2012 Ankara Sunum Planı Yeni Destek Mekanizmaları Sanayiye Entegre Lisans

Detaylı

TASNİF DIŞI EK-C KURUL SEK. : 68690752-0500- -15 Haziran 2015 DENİZ BİLİMLERİ ALTYAPI DEĞERLENDİRME ANKETİ

TASNİF DIŞI EK-C KURUL SEK. : 68690752-0500- -15 Haziran 2015 DENİZ BİLİMLERİ ALTYAPI DEĞERLENDİRME ANKETİ DENİZ BİLİMLERİ ALTYAPI DEĞERLENDİRME ANKETİ AD-SOYAD : KURUM : ADRES : TELEFON : FAKS : E-POSTA : KISIM A : DENİZ BİLİMLERİNE GENEL BAKIŞ 1. Kurumunuzda Deniz Bilimleri alanında faaliyet gösteren birimleri

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek ve özendirmekle

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı