MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH"

Transkript

1 ISSN: MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH Stavropol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları Savaş ŞAHİN 1 Abstract Strapavol Turkmens, who is called as Truhmen by Russian Turcologists, went out from Mangışlak and settled Caucasus then Stavropol and around. During Stavropol Turkmens, travelling to Caucasus and after settled Stavropol, have been in touch with Nogays, Kalmuks, Tatars, Kumuks, Kirghizs, Cossaks and made neigbourhood. Stavropol Turkmens are clans of Söyünacacı, İgdir and Çovdur. Turkmens, depending on Russian policies, in order to adapt quickly to Russian culture, are provided live with especially Russian, Tatar and Nogai. Russian, did not recognize Turkmen the right to education in their own language. As a result, Turkmen have started to lose their language. Tatar and Russian researchers called as Truhmens to Turkmens who lives Stavropol and around and called as Truhmenish to their language. Turkmens did not adopted this Truhmen name. Stavropol Turkmen Turkish, is one of Turkish dialect will be lost the near future.. Stavropol Turkmen Turkish has a special place among Turkish languages in terms of has properties of both East and West Turkish. In language of Stavropol Turkmen, some forms are seen which come from Old and Middle Turkish have been saved in our day. It is possible to see Stavropol Turkmen Turkish, under the influence of Kipchak dialects, the effects of these dialects in some morphological constructions. In this paper, Stavropol Turkmen Turkish obvious morphological differences have been tried to reveal from Turkmenistan Turkish writing language. Key Words: Stavrapol Turkmen Turkish, Turkmens, Turkmen Dialects Özet Rus Türkologları tarafından Truhmen diye adlandırılan Stavropol Türkmenleri, Mangışlak tan çıkıp Kafkaslara, daha sonra da Stavropol ve çevresine yerleşmişlerdir. Stavropol Türkmenleri Kafkaslara yolculukları sırasında ve Stavropol a yerleştikten sonra Nogaylar, Kalmuklar, Tatarlar, Kumuklar, Kırgızlar, Kazaklar ile çeşitli vesileler ile temasta bulunmuşlar, komşuluk yapmışlardır. Stavropol Türkmenleri Söyüncacı, İgdir ve Çovdur boylarına mensuptur. Bu Türkmenler, Rusların politikalarına bağlı olarak Rus kültürüne çabuk uyum sağlamaları amacıyla özellikle Rus, Tatar ve Nogaylarla birlikte yaşamaları sağlanmıştır. Ruslar, Türkmenlere kendi dillerinde eğitim öğretim hakkı tanımamıştır. Bunun sonucu olarak, Türkmenler dillerini kaybetmeye başlamıştır. Tatar ve Rus araştırmacılar Stavropol ve çevresinde yaşayan Türkmenleri Truhmenler, dillerine de Truhmence demişlerdir. Truhmen diye adlandırılan Türkmenler bu adı benimsememişlerdir. Stavropol Türkmenlerinin Truhmen diye tanıtılmasının amacı onları, diğer Türkmenlerden ayırmak, onlara yabancılaştırmaktır. Stavropol Türkmen Türkçesi, yakın gelecekte kaybolacak Türk lehçeleri arasındadır. Sravropol Türkmenleri, konuşma dili olarak anadilleri yerine Rusçayı kullanmaktadır. Yayın faaliyetleri, Rus diliyle yapılmaktadır. Stavropol Türkmen Türkçesinin hem doğu hem de batı Türkçesinin özelliklerini taşıması bakımından Türk dilleri arasında özel bir yeri vardır. Stavropol Türkmen Türkçesinde kimi yerde, Eski ve Orta Türkçeden gelen şekillerin günümüzde de korunduğu görülür. Özellikle Kıpçak lehçelerinin tesiri altında kalan Stavropol Türkmen Türkçesinde, bu lehçelerin etkilerini bazı morfolojik yapılarda görmek mümkündür. Bu çalışmada, Stavropol Türkmen Türkçesinin, Türkmenistan Türkçesi yazı dilinden farklı olan belirgin morfolojik farklılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Stavrapol Türkmen Türkçesi, Türkmenler, Türkmen Diyalektleri 1 Yrd. Doç. Dr. Amasya Üniversitesi,

2 Savaş ŞAHİN Giriş Rus Türkologları ve halk bilimcileri tarafından Truhmen, dilleri de Truhmence diye adlandırılan Kafkas Türkmenleri günümüzde, Astrahan ve Stavropol da Stavrapal yaşamaktadır. Stavropol ve Astrahan Türkmenleri Rus Türkologların kendilerini Truhmen diye adlandırmasını kabul etmemekte, onlar kendilerine Türkmen ; dillerine de Türkmen ya da Türkmen dili demektedir. Türkmen ismini de Türk men Ben Türküm şeklinde izâh etmektedirler. Türkiye de de yanlış bir kullanımla, bu Türkmenlere Truhmen ve kullandıkları dile de Rus araştırmacıların dediği gibi Truhmence denmektedir. İlk kez Mangışlak tan yola çıkan Kafkas Türkmenleri önce Kuma ve Manıç nehirleri arasına yerleşmiş, daha sonra bir kısmı Kalmuklarla göçebe hayatı yaşamıştır. Ruslar, Kafkas Türkmenlerini Astrahan ve Stavropol düzlüklerine yerleştirmiş, ekip biçmeleri için de arazi vermiştir. Ruslar, Türkmenleri yerleşik hayata alıştırmak amacıyla Tatarlar ve Nogaylarla birlikte yaşamalarını sağlamıştır. Bugün Stavropol Türkmenleri İpatovski, Turkmenskiy, Blagodarnenskiy, Arzgirskiy ve doğu tarafta Neftekomskiy Rayonlarında yaşamaktadır. Batı bölgesinde Rus Tatar, doğu bölgesinde yaşayanlar Rus-Nogay nüfusla birlikte yaşamaktadır. Stavropol Türkmenleri, tarih içerisinde birlikte yaşadıkları ve kültür alışverişinde bulundukları Tatarların, Nogayların dillerinden etkilenmiştir. Bu etki, onların diline Nogay ve Tatar Türkçesinden bazı ses ve şekil özelliklerinin girmesine neden olmuş, ama Türkmenlerin dillerini unutturacak derecede bir etkisi olmamıştır. Stavropol Türkmenleri dünyada, yakın zamanda dilleri kaybolacak topluluklar arasında gösterilmektedir. Onlar, günlük hayatta Rus dilini kullanmakta, eğitimlerini Rus diliyle yapmaktadırlar. Küçük yaşlardan itibaren öğretilen Rus dilinin etkisiyle, özellikle çocukların ve gençlerin Türkmen Türkçesini konuşamadıklarını, dillerini kaybettiklerini söyleyebiliriz. Son zamanlarda, Türkmen bölgelerinde oluşturulan kültür merkezlerinin ve birkaç araştırmacının gayretleriyle dillerini ve kültürlerini yaşatmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın ürünü olan eserlerin Rusça olması, dil ve kültür kaybını hızlandırmaktadır. Bu çalışmada, Stavropol Türkmenlerinin tarihi ve yaşadıkları yerler hakkında genel bilgiler verilmiş olup, aynı zamanda Stavropol Türkmen Türkçesinin Türkmenistan edebî dili ile farklı olan bazı morfolojik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu farklılıklar ortaya konurken, kimi yerde Kıpçak, Çağatay dönemi dil özellikleri ile Stavropol Türkmenlerinin dili karşılaştırılmıştır. STT nin en önemli özelliği Kıpçak ve Çağatay döneminin dil özelliklerini korumuş olması ve Kıpçak lehçelerinden etkilenmiş olmasıdır. Stavropol Türkmenlerinin dillerinin hem Kıpçak lehçelerinin özelliklerini içermesi hem de yakın gelecekte tamamen unutulcak bir dil olması sebebiyle Stavropol Türkmenlerinin dillerini araştırma gereği duydum. Çalışmama konu olan malzemeyi Stavropol Türkmenleri arasında derledim. Stavropol Türkmenlerinin tarihiyle ilgili konularda Edilbaylı tarihçi İncihan Muhammedaliyeva nın büyük katkıları oldu. Stavropol Türkmenlerinin hiçbir dönemde yazılı, müstakil bir edebiyatları olmamıştır. Gerek, Türkmenistandan gelen araştırmacılar, gerekse bu bölgede yaşayan Türkmen aydınları halk arasından, bahşılardan derledikleri şiirleri yayınlamışlardır. Bu çalışmalarda dikkat çeken en önemli özellik, yapılan derlemelerin hiç değiştirilmeden

3 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 231 olduğu gibi yazıya aktarılmasıdır. STT nin morfolojik farklılıklarını ortaya koyarken bu çalışmalardan da faydalanılmıştır. 2. Stavropol Türkmenlerinin Tarihi Tarihi bilgilere göre, yüzyıllarda Türkmenlerin önemli bir bölümü Mangışlak ta, Üstyurt ta ve Üstyurt un kuzeyinde, Sargamış ta, Uzboy kenarlarında, Balkan da ve Bozacı yarımadalarında yaşamışlardır. Onlar Hive hanlarının devam eden akınlarından, ağır vergilerinden ve zulmünden kurtulmak; ayrıca kendilerinin ve hayvanlarının güvenliğini sağlamak ve barış içinde göçebeliklerini sürdürmek maksadıyla Ruslara yakınlaşmayı uygun görmüşlerdir (Kürenov, 1995). Çoğu Türkmen, Hive hanlarına vergi ödemedikleri için yurtlarından kovulmuş, Kafkaslar a göç etmek zorunda kalmıştır. Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler isimli kitabında Hazar Denizi nin kuzey kısmının doğusunda bulunan Mangışlak yarımadasında, Alparslan devrinde Mangışlak ta yaşayan bir Türkmen devletinin varlığından bahseder. Mangışlak yarımadasına 14. yüzyıla kadar Seyhun boylarından sürekli göç olmuştur. Atsız ın Mangışlak ı hâkimiyeti altına alması sonucu Türkmenler bağımsızlıklarını kaybetmiştir (Sümer, 1999). Sümer (1999), Mangışlak taki İğdirlerden bir bölüğün Çavuldur Çovdur ve Soyanacılar a Söyüncacı mensup bölükler ile beraber 18. yüzyılda Kuzey Kafkasya ya göç ettiklerinden ve sonra bunların Stavropol Türkmenleri diye anıldıklarından bahseder. Ayrıca, Türkmenlerden bir grup da Rus Çarı Petro zamanında, Kalmuklar tarafından Kuzey Kafkasya ya götürülmüştür. Bunların nüfusları 1912 de olarak hesap edilmiştir. Bu Türkmenler, yaşadıkları bölgenin adını alarak (Stavropol Türkmenleri) günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türkmenler Stavropola yerleşmeden önce bir süre Hazar kıyılarında yaşamıştır. Sözlü kaynaklara göre burada Kalmuklar da misafir olarak yaşadılar de Kalmukların lideri Ubaşa, Türkmenleri de yanına alarak Kalmuklarla beraber Çin e kaçmıştır. 340 aile Kolpaçya dan Kumı ya kadar göçebeliklerini devam ettirdiler. Bunlara da daha sonra Nogaylar ve Kırgızlar eklenmiştir de çıkarılan bir kanunla bu kavimler Kafkasya ya yerleştirilmiştir e kadar Kalmuklarla birlikte yaşamışlar ve birbirleriyle evlenmişlerdir (Farforovskiy, 1911: 10). Türkmenler Kuzey Kafkasya da Kalmuklar, daha sonra Nogaylar ve Tatarlarla kültür ve dil bakımından kaynaşmıştır. O dönemlerde Stavropol Türkmenleri etnik kimliklerini korumayı başarmıştır. Brusina, Türkmenlerin hem 18. hem de 19. yüzyılın başlarından itibaren Kuzey Kafkasya ya, Hazar ın arkasından gelmeye devam ettiklerini belirtmiştir te Stavropol bölgesinde Türkmen yerleşimi başlamıştır. Bunlardan ilki Büyük Barhançak, daha sonra Küçük Barhançak, Kuçerlı, Çur, Şarahansun, Özeksuat, Başanga dır yılında, Türkmenler bu bölgede kişiydi de ise nüfus e yükseldi. Rus Hükümeti o dönemde, Türkmenlerin Rus kültürüne ve devlet sistemiyle kaynaştırmak amacıyla bu bölgeye Tatarları yerleştirmeye başlamıştır (Brusina, 2008:3-9). Stavropol bölgesinde görüştüğümüz Türkmenler, yılları arasında Türkmen topraklarını Özbeklerin işgal etmeye başladığını, Hive hanının eziyetlerinden ve yüksek vergilerinden kurtulmak isteyen Türkmenlerin, topraklarını terk ettiklerini söylemişlerdir. Onlar Stavropol bölgesine ilk kez yılları arasında yerleştiklerini ve ilk olarak Küçük ve Büyük Barkançak köylerini kurduklarını söylemiştir. Stavropol daki bazı Türkmenler ise Hive hanına vergi vermedikleri için yurtlarından kovulmaları sonucunda

4 Savaş ŞAHİN ilk kez 1653 te daha sonra da 1665, 1718, 1860 yıllarında büyük kitleler halinde bu bölgelere gelmeye başladıkları bilgisini vermiştir. Yine Türkmenler arasında yaptığımız araştırmalara göre, Stavrapol Türkmenleri yılları arasında Küçük Barhançak, Klikova-Kopaniy, Özeksuvat, Kuçerli, Aul Çur, Maştakulak, Şarahalsun, Yusupgulak, Aygur, Edilbay, Başanta, Saban, Antusta, Baynora köylerini kurmuşlardır. 19. Yüzyılın sonlarında Stavropol un batı ve güney sınırında Nogaylar; kuzetbatısında Kalmuklarla komşuluk yapmışlardır yılına gelindiğinde ise toplam yirmi Türkmen köyünün olduğundan bahsedilir. 3. Stavropol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları Ruslar tarafından Astrahan ve Stavropol a yerleştirilen Türkmenler, bu bölgelerde Nogaylarla ve Tatarlarla komşuluk yapmış, bazı bölgelerde birarada yaşamışlardır. Türkmenler gerek göç yollarında karşılaştıkları Türk kavimlerinin gerekse komşuluk yaptıkları Türk kavimlerinin dillerinden etkilenmişlerdir. Diğer Türk topluluklarıyla olan temasları sonucunda Türkmenlerin dillerinde ses ve yapı bakımından bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Sapar Kürenov, Türkmen edebȋ diliyle Stavropol Türkmenlerinin lehçesi arasındaki farklılıkların oldukça fazla olduğunu ve STT nin kendine has özellikler taşıdığını belirtmiştir (Kürenov, 1997: 80). İ. B. Bentovskiy 1869 da etnografik bir belge oluşturmuş, bu belgede Stavropol Türkmenlerinin Azerbaycan Türkçesine yakın olduğunu söylemiştir. 20. yüzyılın başında A.A. Volodin Türkmenlerin dilinin Kuzey Kafkas Türkçesi olduğunu, Kazan-Tatar Türkçesinden çok az farklılıklar gösterdiğini belirtmiştir. G. Demidov ise Stavropol Türkmenlerinin dillerinde Rus, Kazak, Kalmuk lehçelerinden kelimeler olduğunu söylemiştir (Kurbanov, 1995: 75-77). Yaptığımız tespitler sonucunda Stavropol Türkmenlerinin kimi Kıpçak lehçelerinden bazı fiil çekimlerini aldığını, Kıpçak dönemine âit bazı dil özelliklerini koruduğu görülür. STT nin Türkmenistan yazı dilinden farklı olan, belli başlı morfolojik özellikleri şunlardır: 3.1. Şimdiki Zaman Kipi Türkmen Türkçesinde şimdiki zaman yar, -yär ekleriyle yapılır. Bu eklerle yapılan şimdiki zaman, genel geçer doğruları ve hareketin gerçekleştiği andaki durumunu bildirmede kullanılır: At kişneyär At kişniyor., Durdı gazet okayār Durdu gazete okuyor (Azımov vd., 1992; Baylıyev, 1981). Türkmen Türkçesinde bir de p zarf-fiil ekine ünlüsü uzun söylenen dur-, otur-, yat-, yöryardımcı fiillerinin eklenmesiyle yapılan şimdiki zaman yapısı vardır. Şimdiki zamanın bu yapısı, hareketin geçmişte başlayıp hâlen sürmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır (Borcakow vd., 1999). P. Berdiyev in, Türkmen Diliniñ Dialektlerinde ve Gepleşiklerinde İşlikler isimli çalışmasında, Stavropol Türkmenlerinin ağızlarda belirsiz şimdiki zaman çekiminde fiil+ar/-er+şahıs ekleri kalıbının kullanıldığı bilgisi verilir: aların, gelerin, alarıs, geleris vb. (Berdiyev, 1988:203). Stavropol da yaptığımız çalışmalarda, Stavropol Türkmenlerinin şimdiki zaman eki olarak -y+dir, -y+ dır,-y dur, -A+ dur, -e+dir, -a+dır, -yār, -p yör, -p dur-, -yā, -yer, -ye, -yär,- ya, - yo, -y+dır,, -y+dır, -y+dur eklerini kullandığını tespit ettik: Gıldan inçe gılıçdan ötkür diyerler (Nurbadov, 1997:27). Nämüçin dutarıñ zar aglayar seniñ (Ilyasov, 1999: 52).

5 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 233 Käbirler ata-ana yaman atlar takıp yör (Ilyasov,1997: 63). Turup salam beryäs kün bilen ayal (Ilyasov, 1999: 46). Namassız hem nıyazsız Alla diymän yören bar (Ilyasov,1997: 62). Yarımı göredirin. Yarimi görüyorum (Ilyasov, 1996: 20). Agasına iman dileydur Muhtar. Babasına iman diliyor Muhtar. (Ilyasov, 1997: 45). Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Kıpçak Türkçesi isimli çalışmasında, Kıpçak Türkçesinde şimdiki zaman ekini a-dır<-a-turur, olumsuzunu da -maydır olarak göstermiştir (Karamanlıoğlu, 1994). Stavropol Türkmenlerinin günlük konuşma dilinde en çok Kıpçak Türkçesi Dönemi nde kullanılan şimdiki zaman yapısını kullandıkları görülür. Türkmenler, günlük konuşma dilinde en çok -adır, -edir, -adur, -edur -ydir, -ydır, -ydur eklerini kullanırlar. Ağızlarda -adır, -edir, -adur, -edur ekli şimdiki zaman çekiminde, kimi zaman a, -e ünlüsü düşer (aladur>aldur, geledur>geldur). Bu şekli yazı dilinde de görmek mümkündür: Dal budak her yana gitdur /Çalaca yelden çaykalıp (Ilyasov, 1994: 67). Giden yarım gelmeydir Giden yârim gelmiyor (Ilyasov,1997:137). Şimdiki zamanın -A zarf-fiil eki+turur kalıbıyla kurulan şimdiki zaman yapısı Özbek, Uygur, Kırım, Tatar, Başkurt, Karaçay-Malkar, Kumuk, Nogay, Kırgız, Karakalpak, Kazak, Altay, Hakas, Tuva, Saha ve Çuvaş yazı dillerinde kullanılmaktadır. Harezm Türkçesinde seyrek ve ekleşmiş hâlde görülen turur lu şimdiki zaman, Kodeks Kumanikus ta sagışaydır men, kaynaydır, silkinedir, Et-Tuhfetü z-zekiyye de aladır men, aladırlar ve El- Kavânînü l-külliye de ketedir, okıyadır şeklinde ekleşmiş olarak karşımıza çıkar (Ercilasun, 2006b-199). Tatar Türkçesindeki a, -e ekli şimdiki zaman ifadeli geniş zamanı (Öner, 1998), yalnızca Stavropol Türkmenleri kullanır. Bu yapı, Türkmenistan yazı ve konuşma dilinde kullanılmaz. Özellikle Stavropol da Tatarlarla birlikte yaşayan Türkmenlerin a, -e ekli şimdiki zaman çekimini, günlük konuşma dilinde sık kullandıkları görülür: bilebiz, alam, toy edeler vb Gelecek Zaman Kipi Türkmen edebî dilinde olduğu gibi diyalektlerde de gelecek zaman, nämälim belirsiz gelecek zaman ve mälim gelcek zaman belirli gelecek zaman olmak üzere ikiye ayrılır (Çarıyarov, 1969; Berdiyev vd., 1970). Günümüz Türkmenistan Türkçesinde gelecek zaman, fiilin sonuna ar, -er, ya da cak, -cek eklerinin eklenmesiyle yapılır (Azımov vd.; 1992:226). cak, -cek ekli gelecek zaman şahıs zamirleri ile çekimlenir: barcak men varacağım, alcak siz alacaksınız vb. -ar/-er eki, genellikle gelecek zamanda meydana geleceği düşünülen hareketleri anlatmak için kullanılır. Bu işlevi yüzünden Türkmen dilcileri tarafından -ar/-er eki ile kurulan şimdiki zaman, gelecek zamana dâhil edilerek nämälim gelcek zaman belirsiz gelecek zaman olarak adlandırılır (Azımov, 1960; Çarıyarov, 1969). Bu gelecek zaman çekimi, iyelik kökenli şahıs ekleriyle yapılır: geleris, alarlar, bilersiñ vb. Gelecek zaman cak eki ile, şimdiki zaman ar,-er in gelecek zaman işlevinde birtakım farklılıklar vardır. Temel farklılık, konuşmacının hareketin meydana geleceğinden emin olup olmamasıdır. cak ekiyle kurulan gelecek zaman, kesin bir hareketi belirtirken; Ar şimdiki zaman eki, gelecekteki kesin olmayan bir hareketi ifade etmede kullanılır. STT ağızlarında belirli gelecek zaman cak, -cek ekleriyle yapılır: Oñ guyrugını kim alcak? (Berdiyev, 1988:206; Berdiyev vd., 1970: ). Olumsuzu ise ma, -me ekleriyle

6 Savaş ŞAHİN yapılır: Kim alcak, heyç kim-de almacak. Kim alacak, hiç kimse almayacak. (Berdiyev, 1988:210). Berdiyev vd. gelecek zaman kipinin olumsuzluk ekinin ağızlarda; -ma, -me, - mas, -mes, -maz, -mez alman, almassık, gelmessiñ, almaz vb. ; edebî dilde mar, -mer, - maz, -mez almarın, gelmersiñ, gelmez vb. şeklinde olduğu bilgisini verir (Berdiyev vd., 1970:308). Stavropol Türkmenleri, Türkmenistan yazı ve konuşma dilindeki gelecek zaman çekimlerine ek olarak, diğer lehçelerin etkisiyle farklı gelecek zaman eklerini de kullanmaktadır. STT de gelecek zaman çekiminde, kimi zaman şahıs zamiri kullanılmaz: Bugün alcak onı gaydıp Bu gün dönüp onu alacağım. (Ilyasov, 1994: 21). Derdiñe bolcak derman Derdine derman olacak. (Ilyasov, 1994: 10). Dövlet berip edik saña. /Bu gün onı alcak gaydıp Devlet vermiştik sana. Bugün onu alıp döneceğiz. (Ilyasov,1997). Çağatay Türkçesinde, gelecek zaman gay gey +şahıs zamiri ile yapılır: kabul kılgay men kabul edeceğim (Ölmez, 1996:101). Bu kip ekleri Kıpçak Türkçesinde GA, -Gay, -Kay ekleri ile çekimlenir (Güner, 2013:226). STT de gay gey +şahıs zamiri yapılı şimdiki zaman çekimi, az da olsa kullanılmaya devam etmektedir: Hem din başçılara salam diygeysiz. Hem din büyüklerine selam söyleyeceksiniz. (Ilyasov, 1997: 33). Bu da Çağatay edebî dilinin etkisinin devam ettiğini gösterir. Azerbaycan ve Anadolu sahalarında 14. yüzyıla dek uzanan tarihi geçmişi ve bugünkü kullanım sıklığı, bu kipin Oğuz sahasından diğer yazı dillerine geçtiğini gösterir. Bu kip, Türkiye (-AcAk), Gagavuz (-AcAk), Azerbaycan (-AcAq), Özbek (-äcäk), Kırım (-AcAk), Tatar (-AçAk), Başkurt (-AsAq), Kumuk (-AjAq), Nogay (-AyAq), Karakalpak (-ajaq), Saha (-AğA) Türkçelerinde kullanılır (Komisyon, 2006: ). -AcAk eki, Osmanlı Türkçesinde 17. yy. da görülmeye başlanır. (Ercilasun, 2006a:459). STT de AcAk/-cAk+iyelik kökenli şahıs ekleri çekimi edebî dilde çok sık kullanılır: Soracagım senden ata (Ilyasov, 1999: 29). Bazen ağızlarda e ekinin düşerek tıpkı Türkiye Türkçesindeki gibi cak, -cek şeklinde kullanıldığı da görülür: Mıradıma yetircegim/ Baran yerden getircegim/ Her buyrıgım bitircegim/ Gızıl gülüm gaytar Alla Muradıma ereceğim/gittiğim yerden getireceğim./her buyruğunu bitireceğim./ Kızıl gülümü ver Allah ım (Muhammedaliyeva, 1998:3) İsimlerde Bildirme (Ek-Fiil) Mustafa Öner e göre (1988), Eski Türkçe er- olmak fiili, eskiden beri ana yardımcı fiil olarak hem isimlerin bildirmesinde hem de fiillerin birleşik çekimlerinde kullanılmıştır. Zeynep Korkmaz, Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin, er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde de görev alan fiil olduğunu belirtir (Korkmaz 2003: 81). Koraş (2008), Eski Türkçede er- şeklinde kullanılan ana yardımcı fiilin -r sesi ilerleyen dönemde düştüğü ve yardımcı fiilin, Batı Türkçesinde tamamen i ye Doğu Türkçesinde e- ve Kuzey Türkçelerinde i ve e ye dönüştüğü bilgisini vermiştir. STT de er- yardımcı fiili, Doğu Türkçesinde olduğu gibi er->e- şeklinde bir değişim göstermiştir. Günümüz Türkmenistan standart yazı dilinde, isimlerde bildirme (ek-fiil) - dı/-di ekiyle yapılır ve 2. tip şahıs ekleri kullanılır. Ünlü ile biten kelimelerde araya yardımcı ses girmez: yeke-di-m yalnızdım, bāy-dı-m zengindim (Kara, 2012:258). STT de ek-fiillerde er- yardımcı fiilindeki e- sesi düşmez ve ayrı yazılır: Şeksiz edi ılım bilen mıradıña yetcegiñ (Ilyasov, 1999: 38). Abdılkerim sen ediñ Abdulkerim sendin. (Ilyasov, 1994: 37).

7 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 235 STT deki ek-fiilin isimlerle görülen geçmiş zamandaki çekimin, Kazak ve Nogay Türkçesiyle ortak olduğu görülür. Koç ve Doğan ın Kazak Türkçesi gramerinde, ek-fiilin bu çekiminin Kazak Türkçesinde e fiiline DI görülen geçmiş zaman eki getirilmiş şekli olan edi sözcüğüyle (jigit edim, qız ediñ vb.) yapıldığı belirtilir (Koç vd., 2004:285). Nogay Türkçesinde de isimlerde ek- fiilin bilinen geçmiş zamandaki çekimi edi ile yapılır (Akbaba, 2009: 99). Her üç lehçede de edi sözcüğü ayrı yazılır. STT de bu çekimin kullanılmasında, Stavropol Türkmenlerinin geçmişte birlikte yaşadıkları Kazakların ve Nogayların etkisi vardır Duyulan Geçmiş Zaman Kipinin Hikâyesi Borcakow, Sarıhanov, Söyegov, Hocayev ve Ernazarov (1999,260), Türkmenistan Türkmen Türkçesi edebî dilinde duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesinin fiile ıpdı, - ipdi, -updu, -üpdü ekleri ve şahıs eklerinin getirilmesiyle yapıldığını belirtir. Kıpçak Türkçesi metinlerinde, duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesi p+edi+şahıs ekleri şeklinde çekimlenir: alıp edi almıştı, barıp edim gitmiştim vb. (Güner, 2013: ). Kıpçak Türkçesindeki bu çekimin STT de kullanıldığı görülmektedir. STT de, edebî dilde ve günlük konuşma dilinde, görülen geçmiş zamanın hikâyesinin fiil+ ( p) edi+ şahıs ekleri şeklinde çekimlendiği görülür: Dövlet berip edik saña Devlet vermiştik sana (Ilyasov,1997: 58). Bu çekim ağızlarda da sık kullanılır. STT deki yapı, Kazak Türkçesindeki fiil+ ( p) edi+ II. tip şahıs ekleri (körip edik görmüştük, alıp ediñ almıştın) şeklindeki (Koç vd, 2004: ) yapı ile ortaktır. Bu çekimin kullanılmasında ve korunmasında Kıpçak lehçelerinin etkisi olduğu söylenebilir Geniş Zaman Kipinin Hikâyesi Karamanlıoğlu, Kıpçak Türkçesinde geniş zaman kipinin hikâyesinin Ar, -Ir geniş zaman eklerine edi nin getirilmesiyle yapıldığını söylemiştir (Karamanlıoğlu, 1994: ). STT de geniş zamanın hikâyesi fiil+ -Ar/-Ir e-di+şahıs ekleriyle yapılır: Yazmaz edim men bi zadı Yazmazdım ben bir şeyi (Ilyasov, 1994:6). Kıpçak metinlerinde görülen (-e/-er) şeklindeki ikili yapı Stavropol Türkmencesinde (-e) şeklindedir. Bilsem men açar edim. Kosmosa uçar edim. Bilsem ben açardım. Uzaya uçardım. (Ilyasov,1997: 58). Nogay Türkçesinde geniş zaman kipinin hikâyesi fiil+ -Ar/-r e-di+şahıs eki kalıbıyla yapılmaktadır (Akbaba, 2009:157). STT deki geniş zamanın hikâye çekiminin, geçmişte birlikte yaşadıkları Nogaylarla ortak olduğu görülür Şimdiki Zaman Kipinin Hikâyesi Kıpçak Türkçesinde, şimdiki zaman kipinin hikâyesi fiil+-a/-y+edi+şahıs ekleri şeklinde çekimlenir: barıy edi gidiyordu, ketiyir edi gidiyordu vb. (Güner, 2013:252). Nogay Türkçesinde şimdiki zaman kipinin hikâyesi fiil+-a/-y+edi+şahıs ekleri kalıbıyla (tüse edim iniyordum, inerdim, tüse ediñ iniyordun, inerdin ) yapılır (Akbaba, 2009). Stavropol Türkmen ağızlarına bu yapının Nogayların etkisiyle geçmiş gibi görünse de ağızlarda sık kullanılması, bu yapının Kıpçak Türkçesinden kalmış olduğunu düşündürmektedir: gele edim geliyordum, bile ediñ biliyordun vb. Stavropol

8 Savaş ŞAHİN Türkmenleri ağızlarında şimdiki zamanın hikâye çekiminde kimi zaman e nin düştüğü görülür: geledim, biledim, alıydıñ vb. Sonuç Stavropol Türkmenleri bugünkü Rusya sınırları içerisinde yaşamaktadır. Rus dili tesiri altında kalan Stavropol Türkmenleri, yakın gelecekte dillerini tamamen kaybetme tehlikesi altındadır. Bu Türkmenlerin her ne kadar Çovdur, Söyüncacı ve İgdir boylarından oluştukları söylense de bizim o bölgede konuştuğumuz bazı Türkmenler, Yomut boyundan olduklarını söylemişlerdir. Stavropol Türkmenleriyle ilgili kaynaklarda, Yomutların Stravrapol a yerleşmesiyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Stavropol Türkmenlerinin dilleri, bazı ses ve şekil özellikleri bakımından Türkmenistan edebî dilinden farklıdır. Bu Türkmenler; önce göç yollarında daha sonra Stavropol ve çevresine yarleştikten sonra Nogaylar, Tatarlar, Kalmuklar, Kazaklar, Kırgızlar ile temas etmiştir. Bu kavimlerin dillerinden etkilenmekle birlikte büyük ölçüde dillerini korumayı başarabilmişlerdir. STT nin farklı şekil özelliklerinden biri Çağatay ve Kıpçak döneminin bazı şekil özelliklerini korumuş olmasıdır. Yine Stavropol Türkmenlerinin dilleri bazı şekil özellikleri bakımından Tatar, Kazak ve Nogay Türkçelerine benzemektedir. Stavropol Türkmenleri, Türkmenistan edebȋ dilinden farklı olarak günlük konuşma dilinde -adır, -edir, -adur, -edur -ydir, -ydır, -ydur, -a, -e şimdiki zaman eklerini kullanmaktadır. Gelecek zaman çekiminde, Çağatay Türkçesindeki gelecek zaman (fiil+ gay, gey gelecek zaman eki+şahıs zamiri) çekimi kullanılmaya devam edilmektedir. STT de diğer Türkmenlerden farklı olarak, gelecek zaman çekiminde AcAk/ -cak +iyelik kökenli şahıs ekleri yapısı da kullanılır. Yine Kıpçak lehçelerinin etkisiyle, bildirme kipinde edi kelimesi kullanılır. Tüm bu özellikler, STT ni standart Türkmenistan yazı dilinden ayırır. İşaretler ā: Normalden uzun söylenen a sesi ä: Açık e sesi ē: Normalden uzun söylenen e sesi ñ: Nazal n sesi A: -a ve e seslerini karşılar D: -d ve t seslerini karşılar I: -ı ve i seslerini karşılar U: -u ve ü seslerini karşılar

9 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 237 Kısaltmalar STT: Stavropol Türkmen Türkçesi Vb: ve benzeri Kaynakça Akbaba, D. E. (2009). Nogay Türkçesi drameri. Ankara: Grafiker Yayınları. Azimov, P., Sopıyev G., Çöññäyev Y. (1992). Türkmen Dili. Aşgabat: Magarıf. Bayliyev, H. (1981). Saylanan İşler. Aşgabat: Ilım. Berdiyev, P. (1988). Türkmen dilinin dialektelerinde ve gepleşiklerinde işlikler. Aşgabat: Ilım. Berdiyev P., Kürenov S., Şamıradov K., Arazkulıyev S. (1970). Oçerk dialektov turkmenskogo yazıka. Akademiya Nauk Turkmenskoy SSR İnstutut Yazıka İ. Literaturı Mahtumkulı. Aşgabat. Borcakow A., Sarıhanov M., Söyegov M., Hocayev B., Ernazarov S. (1999). Türkmen dılınıñ grammatikası. Aşgabat:Ruh. Brusina O. İ. (2008). Stavropolskiye turkmenı, etnokulturnoye razvitiye, sotsiyalnıe obıçaı, protsessı adaptatsii İ integratsii, issledovaniya po prikladnoy İ neotlojnoy etnologii. İnstitut Etnologii İ Antropologii Ran, Moskva, No, 202, Çarıyarov B. (1969). Türki dilleriñ günorta- günbatar toparında işlik zamanları. Aşgabat. Magarıf. Ercilasun, A. B. (2006a). Türk dili tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Ercilasun, A. B. (Ed.).(2006b). Karşılaştırmalı Türk lehçeleri grameri-fiil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Farfarovskiy, S. V. (1911). Truhmen Turkmen. stavropolskıy gubernıy. Kazan: Tipolitografiya İmperatorsgako Universiteta. Güner, G. (2013). Kıpçak türkçesi grameri. İstanbul: Kesit Yayınları. Ilyasov, C. (1994). Stavropoldan salam. Goşgular. Turkmenistan Ilımlar Akademiyası. Aşgabat. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1996). Festval Turkmenskoy kulturı posvyatsenıy 50 Letiyu Turdovoy. Deyatelnosti, Stravrapolskiy Kray-Neftekumskıy Rayon-Özeksuvat, 25 May 1996, Stavropol. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1997). Oyanan şığırlar. Stavropol Türkmenleriniñ Şahırana Yığındısı, Stavropol. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1999). Goşgular ve aydımlar. Neftekumsk, Stavropol.

10 Savaş ŞAHİN Kara, M. (Ed.).(2012). Türk lehçeleri grameri. Ankara: Akçağ Yayınları. Karamanlıoğlu, A. F. (1994). Kıpçak Türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Koç, K., Doğan, O. (2004). Kazak Türkçesi grameri. Ankara: Gazi Kitabevi. Koraş, H. (2008). Özbek Türkçesinde e- ve bol- Yardımcı Fiillerinin Birbirinin Yerine Kullanılması, Fırat Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), Korkmaz, Z. (2003). Gramer terimleri sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kurbanov, A. V. (1995). Stavropolıskıye Turkmenı. Sankt-Peterburg: Yazıkovoy Tsentr. Kürenov, S. (1995). Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri. (Çev. Duymaz, A.). İstanbul: Ötüken Yayınları. Muhammedaliyeva, İ. (1998). Uruş yıllarının yırları. (Red. Ilyasov C.). Edilbay. Ölmez, Z. K. (1996). Şecere-i terakime Türkmenlerin soy kütüğü. Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. Öner, M. (1998). Bugünkü kıpçak Türkçesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Sümer, F. (1999). Oğuzlar Türkmenler. (5. Bas.). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ ÖZET TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ Semra ALYILMAZ * Türkçe dil bilgisi kitaplarında ve konuyla ilgili diğer çalışmalarda Türkçede fiillerin olumsuz şekillerinin yapımında kullanılan

Detaylı

AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN

AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN AHMET BAYTURSINOV EDEBİYET TANITKIŞ (DİL İNCELEMESİ-METİN-DİZİN) Hilal ŞEN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doç. Dr. Süleyman EFENDİOĞLU 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara ... Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara 1 ... Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 10 Bahar 2012 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın

Detaylı

TÜRK DİLİNDE +DIR BİLDİRME EKİ VE +DIR BİLDİRME EKİYLE YAPILAN BELİRSİZLİK KELİMELERİ

TÜRK DİLİNDE +DIR BİLDİRME EKİ VE +DIR BİLDİRME EKİYLE YAPILAN BELİRSİZLİK KELİMELERİ U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 9, Sayı: 14, 2008/1 TÜRK DİLİNDE +DIR BİLDİRME EKİ VE +DIR BİLDİRME EKİYLE YAPILAN BELİRSİZLİK KELİMELERİ ÖZET Hülya SAVRAN * Bu çalışma iki bölümden

Detaylı

KUMUK TÜRKÇESİNDE EDATLAR * ÖZET

KUMUK TÜRKÇESİNDE EDATLAR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 177-205, ANKARA-TURKEY KUMUK TÜRKÇESİNDE EDATLAR * Ercan ALKAYA * ÖZET Kıpçak grubuna ait bir Türk lehçesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

KAFKASYA DA TÜRK LEHÇELERİNİN FONKSİYONLARI. Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler *

KAFKASYA DA TÜRK LEHÇELERİNİN FONKSİYONLARI. Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler * KAFKASYA DA TÜRK LEHÇELERİNİN FONKSİYONLARI Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler * Özet Kafkasya, farklı dil ailelerine mensup birçok dilin bir arada ko- nuşulduğu bir bölgedir. Kafkasya nın dillik çeşitliliği

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI ISSN: 1300-7874 TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH uluslararası hakemli dergi international peer reviewed journal Yılda iki sayı yayımlanır. Biannual 15. Yıl/Year 28. Sayı/Volume

Detaylı

TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE GELE- CEK ZAMAN EKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME

TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE GELE- CEK ZAMAN EKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE GELE- CEK ZAMAN EKLERİ ÜZERİNE BİR DENEME Yard.Doç.Dr. Mevlüt GÜLTEKİN * ÖZ: Gelecek zaman ekleri, Türk dilinde oldukça farklılık arz eden ve Türk dilinin tarihî seyri

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2716 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1679 XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ünite 1) Prof.Dr. Fikret TURAN (Ünite 2, 5, 6) Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU *

SONRA, ÖNCE KELİMELERİNİN EDAT KATEGORİSİ İÇİNDEKİ DURUMU * Leyla Karahan, Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi İçindeki Durumu, Uluslar Arası Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum, Dil Araştırmaları, Sayı:1, Ankara 2007, s. 39-48. SONRA,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük)

Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük) Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük) Duygu Çamurcu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY 183 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY ÖZET Ali ÇİÇEK * Bu yazıda Şemseddin Sâmî nin Kâmûs-i Türkî si sözlük bilimi acısından

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

İMLÂ VE TELAFFUZ SORUNUNDA TELEFON İLE İNTERNETİN ROLÜ. Serdar BULUT

İMLÂ VE TELAFFUZ SORUNUNDA TELEFON İLE İNTERNETİN ROLÜ. Serdar BULUT Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 831-849. Year 7, Issue XVII, pp. 831-849. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh446 İMLÂ VE TELAFFUZ

Detaylı

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER Gous Mashkoor KHAN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI Ali AKAR * ÖZET Türkiye Türkçesinin önemli dil alanlarından biri de ağızlardır. Bunların çeşitli yönleri üzerinde Türkiye de ve dünyada birçok çalışma yapılmıştır.

Detaylı

MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE

MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE Türkbilig, 2007/14: 3-21. MANİHEİST VE BUDİST TÜRKÇE METİNLERDE FİİL + -mak + İyEk bol- YAPISI ÜZERİNE Ferruh AĞCA Özet: Bu yazıda, Uygurlardan kalan Maniheist ve Budist çevrelere ait Türkçe metinlerde

Detaylı

TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * ÖZET

TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 309-336, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEDE MİKTAR KAVRAMI ve SAYI SİSTEMİ * Muharrem DAŞDEMİR ** ÖZET Dillerde sınırlı

Detaylı

KARAY TÜRKÇESİNİN KENDİSİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ

KARAY TÜRKÇESİNİN KENDİSİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ KARAY TÜRKÇESİNİN KENDİSİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ Selma Gülsevin * Özet Karayca, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk lehçe- lerinden biridir. Bugün çok az

Detaylı

Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin Lütuf ve Şükran İfadesi Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı- * 1

Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin Lütuf ve Şükran İfadesi Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı- * 1 Dil Araştırmaları Sayı: 16 Bahar 2015, 199-223 ss. Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin Lütuf ve Şükran İfadesi Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı- * 1 Zeynep

Detaylı

AHMET HAMDİ TANPINAR IN ESERLERİNDE ne... ne (de)... BAĞLACI. Erkan SALAN *

AHMET HAMDİ TANPINAR IN ESERLERİNDE ne... ne (de)... BAĞLACI. Erkan SALAN * ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 4 Sayı : 7 Aralık 2011 AHMET HAMDİ TANPINAR IN ESERLERİNDE ne... ne (de)... BAĞLACI Erkan SALAN * Özet Bu makalede, Ahmet Hamdi

Detaylı

Genellikle Türkçe tarihî dönemlerine şu şekilde ayrılmıştır:

Genellikle Türkçe tarihî dönemlerine şu şekilde ayrılmıştır: 6 Karşılaştırmalı Dil bilgisi 1. BÖLÜM TÜRK DİLİ TARİHİ Türk dili bugün batıda Balkanlardan doğuda Büyük Okyanus a, kuzeyde Kuzey Buz Denizinden, güneyde Afrika içlerine kadar geniş bir coğrafyada kullanılan

Detaylı