MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH"

Transkript

1 ISSN: MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH Stavropol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları Savaş ŞAHİN 1 Abstract Strapavol Turkmens, who is called as Truhmen by Russian Turcologists, went out from Mangışlak and settled Caucasus then Stavropol and around. During Stavropol Turkmens, travelling to Caucasus and after settled Stavropol, have been in touch with Nogays, Kalmuks, Tatars, Kumuks, Kirghizs, Cossaks and made neigbourhood. Stavropol Turkmens are clans of Söyünacacı, İgdir and Çovdur. Turkmens, depending on Russian policies, in order to adapt quickly to Russian culture, are provided live with especially Russian, Tatar and Nogai. Russian, did not recognize Turkmen the right to education in their own language. As a result, Turkmen have started to lose their language. Tatar and Russian researchers called as Truhmens to Turkmens who lives Stavropol and around and called as Truhmenish to their language. Turkmens did not adopted this Truhmen name. Stavropol Turkmen Turkish, is one of Turkish dialect will be lost the near future.. Stavropol Turkmen Turkish has a special place among Turkish languages in terms of has properties of both East and West Turkish. In language of Stavropol Turkmen, some forms are seen which come from Old and Middle Turkish have been saved in our day. It is possible to see Stavropol Turkmen Turkish, under the influence of Kipchak dialects, the effects of these dialects in some morphological constructions. In this paper, Stavropol Turkmen Turkish obvious morphological differences have been tried to reveal from Turkmenistan Turkish writing language. Key Words: Stavrapol Turkmen Turkish, Turkmens, Turkmen Dialects Özet Rus Türkologları tarafından Truhmen diye adlandırılan Stavropol Türkmenleri, Mangışlak tan çıkıp Kafkaslara, daha sonra da Stavropol ve çevresine yerleşmişlerdir. Stavropol Türkmenleri Kafkaslara yolculukları sırasında ve Stavropol a yerleştikten sonra Nogaylar, Kalmuklar, Tatarlar, Kumuklar, Kırgızlar, Kazaklar ile çeşitli vesileler ile temasta bulunmuşlar, komşuluk yapmışlardır. Stavropol Türkmenleri Söyüncacı, İgdir ve Çovdur boylarına mensuptur. Bu Türkmenler, Rusların politikalarına bağlı olarak Rus kültürüne çabuk uyum sağlamaları amacıyla özellikle Rus, Tatar ve Nogaylarla birlikte yaşamaları sağlanmıştır. Ruslar, Türkmenlere kendi dillerinde eğitim öğretim hakkı tanımamıştır. Bunun sonucu olarak, Türkmenler dillerini kaybetmeye başlamıştır. Tatar ve Rus araştırmacılar Stavropol ve çevresinde yaşayan Türkmenleri Truhmenler, dillerine de Truhmence demişlerdir. Truhmen diye adlandırılan Türkmenler bu adı benimsememişlerdir. Stavropol Türkmenlerinin Truhmen diye tanıtılmasının amacı onları, diğer Türkmenlerden ayırmak, onlara yabancılaştırmaktır. Stavropol Türkmen Türkçesi, yakın gelecekte kaybolacak Türk lehçeleri arasındadır. Sravropol Türkmenleri, konuşma dili olarak anadilleri yerine Rusçayı kullanmaktadır. Yayın faaliyetleri, Rus diliyle yapılmaktadır. Stavropol Türkmen Türkçesinin hem doğu hem de batı Türkçesinin özelliklerini taşıması bakımından Türk dilleri arasında özel bir yeri vardır. Stavropol Türkmen Türkçesinde kimi yerde, Eski ve Orta Türkçeden gelen şekillerin günümüzde de korunduğu görülür. Özellikle Kıpçak lehçelerinin tesiri altında kalan Stavropol Türkmen Türkçesinde, bu lehçelerin etkilerini bazı morfolojik yapılarda görmek mümkündür. Bu çalışmada, Stavropol Türkmen Türkçesinin, Türkmenistan Türkçesi yazı dilinden farklı olan belirgin morfolojik farklılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Stavrapol Türkmen Türkçesi, Türkmenler, Türkmen Diyalektleri 1 Yrd. Doç. Dr. Amasya Üniversitesi,

2 Savaş ŞAHİN Giriş Rus Türkologları ve halk bilimcileri tarafından Truhmen, dilleri de Truhmence diye adlandırılan Kafkas Türkmenleri günümüzde, Astrahan ve Stavropol da Stavrapal yaşamaktadır. Stavropol ve Astrahan Türkmenleri Rus Türkologların kendilerini Truhmen diye adlandırmasını kabul etmemekte, onlar kendilerine Türkmen ; dillerine de Türkmen ya da Türkmen dili demektedir. Türkmen ismini de Türk men Ben Türküm şeklinde izâh etmektedirler. Türkiye de de yanlış bir kullanımla, bu Türkmenlere Truhmen ve kullandıkları dile de Rus araştırmacıların dediği gibi Truhmence denmektedir. İlk kez Mangışlak tan yola çıkan Kafkas Türkmenleri önce Kuma ve Manıç nehirleri arasına yerleşmiş, daha sonra bir kısmı Kalmuklarla göçebe hayatı yaşamıştır. Ruslar, Kafkas Türkmenlerini Astrahan ve Stavropol düzlüklerine yerleştirmiş, ekip biçmeleri için de arazi vermiştir. Ruslar, Türkmenleri yerleşik hayata alıştırmak amacıyla Tatarlar ve Nogaylarla birlikte yaşamalarını sağlamıştır. Bugün Stavropol Türkmenleri İpatovski, Turkmenskiy, Blagodarnenskiy, Arzgirskiy ve doğu tarafta Neftekomskiy Rayonlarında yaşamaktadır. Batı bölgesinde Rus Tatar, doğu bölgesinde yaşayanlar Rus-Nogay nüfusla birlikte yaşamaktadır. Stavropol Türkmenleri, tarih içerisinde birlikte yaşadıkları ve kültür alışverişinde bulundukları Tatarların, Nogayların dillerinden etkilenmiştir. Bu etki, onların diline Nogay ve Tatar Türkçesinden bazı ses ve şekil özelliklerinin girmesine neden olmuş, ama Türkmenlerin dillerini unutturacak derecede bir etkisi olmamıştır. Stavropol Türkmenleri dünyada, yakın zamanda dilleri kaybolacak topluluklar arasında gösterilmektedir. Onlar, günlük hayatta Rus dilini kullanmakta, eğitimlerini Rus diliyle yapmaktadırlar. Küçük yaşlardan itibaren öğretilen Rus dilinin etkisiyle, özellikle çocukların ve gençlerin Türkmen Türkçesini konuşamadıklarını, dillerini kaybettiklerini söyleyebiliriz. Son zamanlarda, Türkmen bölgelerinde oluşturulan kültür merkezlerinin ve birkaç araştırmacının gayretleriyle dillerini ve kültürlerini yaşatmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın ürünü olan eserlerin Rusça olması, dil ve kültür kaybını hızlandırmaktadır. Bu çalışmada, Stavropol Türkmenlerinin tarihi ve yaşadıkları yerler hakkında genel bilgiler verilmiş olup, aynı zamanda Stavropol Türkmen Türkçesinin Türkmenistan edebî dili ile farklı olan bazı morfolojik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu farklılıklar ortaya konurken, kimi yerde Kıpçak, Çağatay dönemi dil özellikleri ile Stavropol Türkmenlerinin dili karşılaştırılmıştır. STT nin en önemli özelliği Kıpçak ve Çağatay döneminin dil özelliklerini korumuş olması ve Kıpçak lehçelerinden etkilenmiş olmasıdır. Stavropol Türkmenlerinin dillerinin hem Kıpçak lehçelerinin özelliklerini içermesi hem de yakın gelecekte tamamen unutulcak bir dil olması sebebiyle Stavropol Türkmenlerinin dillerini araştırma gereği duydum. Çalışmama konu olan malzemeyi Stavropol Türkmenleri arasında derledim. Stavropol Türkmenlerinin tarihiyle ilgili konularda Edilbaylı tarihçi İncihan Muhammedaliyeva nın büyük katkıları oldu. Stavropol Türkmenlerinin hiçbir dönemde yazılı, müstakil bir edebiyatları olmamıştır. Gerek, Türkmenistandan gelen araştırmacılar, gerekse bu bölgede yaşayan Türkmen aydınları halk arasından, bahşılardan derledikleri şiirleri yayınlamışlardır. Bu çalışmalarda dikkat çeken en önemli özellik, yapılan derlemelerin hiç değiştirilmeden

3 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 231 olduğu gibi yazıya aktarılmasıdır. STT nin morfolojik farklılıklarını ortaya koyarken bu çalışmalardan da faydalanılmıştır. 2. Stavropol Türkmenlerinin Tarihi Tarihi bilgilere göre, yüzyıllarda Türkmenlerin önemli bir bölümü Mangışlak ta, Üstyurt ta ve Üstyurt un kuzeyinde, Sargamış ta, Uzboy kenarlarında, Balkan da ve Bozacı yarımadalarında yaşamışlardır. Onlar Hive hanlarının devam eden akınlarından, ağır vergilerinden ve zulmünden kurtulmak; ayrıca kendilerinin ve hayvanlarının güvenliğini sağlamak ve barış içinde göçebeliklerini sürdürmek maksadıyla Ruslara yakınlaşmayı uygun görmüşlerdir (Kürenov, 1995). Çoğu Türkmen, Hive hanlarına vergi ödemedikleri için yurtlarından kovulmuş, Kafkaslar a göç etmek zorunda kalmıştır. Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler isimli kitabında Hazar Denizi nin kuzey kısmının doğusunda bulunan Mangışlak yarımadasında, Alparslan devrinde Mangışlak ta yaşayan bir Türkmen devletinin varlığından bahseder. Mangışlak yarımadasına 14. yüzyıla kadar Seyhun boylarından sürekli göç olmuştur. Atsız ın Mangışlak ı hâkimiyeti altına alması sonucu Türkmenler bağımsızlıklarını kaybetmiştir (Sümer, 1999). Sümer (1999), Mangışlak taki İğdirlerden bir bölüğün Çavuldur Çovdur ve Soyanacılar a Söyüncacı mensup bölükler ile beraber 18. yüzyılda Kuzey Kafkasya ya göç ettiklerinden ve sonra bunların Stavropol Türkmenleri diye anıldıklarından bahseder. Ayrıca, Türkmenlerden bir grup da Rus Çarı Petro zamanında, Kalmuklar tarafından Kuzey Kafkasya ya götürülmüştür. Bunların nüfusları 1912 de olarak hesap edilmiştir. Bu Türkmenler, yaşadıkları bölgenin adını alarak (Stavropol Türkmenleri) günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türkmenler Stavropola yerleşmeden önce bir süre Hazar kıyılarında yaşamıştır. Sözlü kaynaklara göre burada Kalmuklar da misafir olarak yaşadılar de Kalmukların lideri Ubaşa, Türkmenleri de yanına alarak Kalmuklarla beraber Çin e kaçmıştır. 340 aile Kolpaçya dan Kumı ya kadar göçebeliklerini devam ettirdiler. Bunlara da daha sonra Nogaylar ve Kırgızlar eklenmiştir de çıkarılan bir kanunla bu kavimler Kafkasya ya yerleştirilmiştir e kadar Kalmuklarla birlikte yaşamışlar ve birbirleriyle evlenmişlerdir (Farforovskiy, 1911: 10). Türkmenler Kuzey Kafkasya da Kalmuklar, daha sonra Nogaylar ve Tatarlarla kültür ve dil bakımından kaynaşmıştır. O dönemlerde Stavropol Türkmenleri etnik kimliklerini korumayı başarmıştır. Brusina, Türkmenlerin hem 18. hem de 19. yüzyılın başlarından itibaren Kuzey Kafkasya ya, Hazar ın arkasından gelmeye devam ettiklerini belirtmiştir te Stavropol bölgesinde Türkmen yerleşimi başlamıştır. Bunlardan ilki Büyük Barhançak, daha sonra Küçük Barhançak, Kuçerlı, Çur, Şarahansun, Özeksuat, Başanga dır yılında, Türkmenler bu bölgede kişiydi de ise nüfus e yükseldi. Rus Hükümeti o dönemde, Türkmenlerin Rus kültürüne ve devlet sistemiyle kaynaştırmak amacıyla bu bölgeye Tatarları yerleştirmeye başlamıştır (Brusina, 2008:3-9). Stavropol bölgesinde görüştüğümüz Türkmenler, yılları arasında Türkmen topraklarını Özbeklerin işgal etmeye başladığını, Hive hanının eziyetlerinden ve yüksek vergilerinden kurtulmak isteyen Türkmenlerin, topraklarını terk ettiklerini söylemişlerdir. Onlar Stavropol bölgesine ilk kez yılları arasında yerleştiklerini ve ilk olarak Küçük ve Büyük Barkançak köylerini kurduklarını söylemiştir. Stavropol daki bazı Türkmenler ise Hive hanına vergi vermedikleri için yurtlarından kovulmaları sonucunda

4 Savaş ŞAHİN ilk kez 1653 te daha sonra da 1665, 1718, 1860 yıllarında büyük kitleler halinde bu bölgelere gelmeye başladıkları bilgisini vermiştir. Yine Türkmenler arasında yaptığımız araştırmalara göre, Stavrapol Türkmenleri yılları arasında Küçük Barhançak, Klikova-Kopaniy, Özeksuvat, Kuçerli, Aul Çur, Maştakulak, Şarahalsun, Yusupgulak, Aygur, Edilbay, Başanta, Saban, Antusta, Baynora köylerini kurmuşlardır. 19. Yüzyılın sonlarında Stavropol un batı ve güney sınırında Nogaylar; kuzetbatısında Kalmuklarla komşuluk yapmışlardır yılına gelindiğinde ise toplam yirmi Türkmen köyünün olduğundan bahsedilir. 3. Stavropol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları Ruslar tarafından Astrahan ve Stavropol a yerleştirilen Türkmenler, bu bölgelerde Nogaylarla ve Tatarlarla komşuluk yapmış, bazı bölgelerde birarada yaşamışlardır. Türkmenler gerek göç yollarında karşılaştıkları Türk kavimlerinin gerekse komşuluk yaptıkları Türk kavimlerinin dillerinden etkilenmişlerdir. Diğer Türk topluluklarıyla olan temasları sonucunda Türkmenlerin dillerinde ses ve yapı bakımından bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Sapar Kürenov, Türkmen edebȋ diliyle Stavropol Türkmenlerinin lehçesi arasındaki farklılıkların oldukça fazla olduğunu ve STT nin kendine has özellikler taşıdığını belirtmiştir (Kürenov, 1997: 80). İ. B. Bentovskiy 1869 da etnografik bir belge oluşturmuş, bu belgede Stavropol Türkmenlerinin Azerbaycan Türkçesine yakın olduğunu söylemiştir. 20. yüzyılın başında A.A. Volodin Türkmenlerin dilinin Kuzey Kafkas Türkçesi olduğunu, Kazan-Tatar Türkçesinden çok az farklılıklar gösterdiğini belirtmiştir. G. Demidov ise Stavropol Türkmenlerinin dillerinde Rus, Kazak, Kalmuk lehçelerinden kelimeler olduğunu söylemiştir (Kurbanov, 1995: 75-77). Yaptığımız tespitler sonucunda Stavropol Türkmenlerinin kimi Kıpçak lehçelerinden bazı fiil çekimlerini aldığını, Kıpçak dönemine âit bazı dil özelliklerini koruduğu görülür. STT nin Türkmenistan yazı dilinden farklı olan, belli başlı morfolojik özellikleri şunlardır: 3.1. Şimdiki Zaman Kipi Türkmen Türkçesinde şimdiki zaman yar, -yär ekleriyle yapılır. Bu eklerle yapılan şimdiki zaman, genel geçer doğruları ve hareketin gerçekleştiği andaki durumunu bildirmede kullanılır: At kişneyär At kişniyor., Durdı gazet okayār Durdu gazete okuyor (Azımov vd., 1992; Baylıyev, 1981). Türkmen Türkçesinde bir de p zarf-fiil ekine ünlüsü uzun söylenen dur-, otur-, yat-, yöryardımcı fiillerinin eklenmesiyle yapılan şimdiki zaman yapısı vardır. Şimdiki zamanın bu yapısı, hareketin geçmişte başlayıp hâlen sürmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır (Borcakow vd., 1999). P. Berdiyev in, Türkmen Diliniñ Dialektlerinde ve Gepleşiklerinde İşlikler isimli çalışmasında, Stavropol Türkmenlerinin ağızlarda belirsiz şimdiki zaman çekiminde fiil+ar/-er+şahıs ekleri kalıbının kullanıldığı bilgisi verilir: aların, gelerin, alarıs, geleris vb. (Berdiyev, 1988:203). Stavropol da yaptığımız çalışmalarda, Stavropol Türkmenlerinin şimdiki zaman eki olarak -y+dir, -y+ dır,-y dur, -A+ dur, -e+dir, -a+dır, -yār, -p yör, -p dur-, -yā, -yer, -ye, -yär,- ya, - yo, -y+dır,, -y+dır, -y+dur eklerini kullandığını tespit ettik: Gıldan inçe gılıçdan ötkür diyerler (Nurbadov, 1997:27). Nämüçin dutarıñ zar aglayar seniñ (Ilyasov, 1999: 52).

5 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 233 Käbirler ata-ana yaman atlar takıp yör (Ilyasov,1997: 63). Turup salam beryäs kün bilen ayal (Ilyasov, 1999: 46). Namassız hem nıyazsız Alla diymän yören bar (Ilyasov,1997: 62). Yarımı göredirin. Yarimi görüyorum (Ilyasov, 1996: 20). Agasına iman dileydur Muhtar. Babasına iman diliyor Muhtar. (Ilyasov, 1997: 45). Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Kıpçak Türkçesi isimli çalışmasında, Kıpçak Türkçesinde şimdiki zaman ekini a-dır<-a-turur, olumsuzunu da -maydır olarak göstermiştir (Karamanlıoğlu, 1994). Stavropol Türkmenlerinin günlük konuşma dilinde en çok Kıpçak Türkçesi Dönemi nde kullanılan şimdiki zaman yapısını kullandıkları görülür. Türkmenler, günlük konuşma dilinde en çok -adır, -edir, -adur, -edur -ydir, -ydır, -ydur eklerini kullanırlar. Ağızlarda -adır, -edir, -adur, -edur ekli şimdiki zaman çekiminde, kimi zaman a, -e ünlüsü düşer (aladur>aldur, geledur>geldur). Bu şekli yazı dilinde de görmek mümkündür: Dal budak her yana gitdur /Çalaca yelden çaykalıp (Ilyasov, 1994: 67). Giden yarım gelmeydir Giden yârim gelmiyor (Ilyasov,1997:137). Şimdiki zamanın -A zarf-fiil eki+turur kalıbıyla kurulan şimdiki zaman yapısı Özbek, Uygur, Kırım, Tatar, Başkurt, Karaçay-Malkar, Kumuk, Nogay, Kırgız, Karakalpak, Kazak, Altay, Hakas, Tuva, Saha ve Çuvaş yazı dillerinde kullanılmaktadır. Harezm Türkçesinde seyrek ve ekleşmiş hâlde görülen turur lu şimdiki zaman, Kodeks Kumanikus ta sagışaydır men, kaynaydır, silkinedir, Et-Tuhfetü z-zekiyye de aladır men, aladırlar ve El- Kavânînü l-külliye de ketedir, okıyadır şeklinde ekleşmiş olarak karşımıza çıkar (Ercilasun, 2006b-199). Tatar Türkçesindeki a, -e ekli şimdiki zaman ifadeli geniş zamanı (Öner, 1998), yalnızca Stavropol Türkmenleri kullanır. Bu yapı, Türkmenistan yazı ve konuşma dilinde kullanılmaz. Özellikle Stavropol da Tatarlarla birlikte yaşayan Türkmenlerin a, -e ekli şimdiki zaman çekimini, günlük konuşma dilinde sık kullandıkları görülür: bilebiz, alam, toy edeler vb Gelecek Zaman Kipi Türkmen edebî dilinde olduğu gibi diyalektlerde de gelecek zaman, nämälim belirsiz gelecek zaman ve mälim gelcek zaman belirli gelecek zaman olmak üzere ikiye ayrılır (Çarıyarov, 1969; Berdiyev vd., 1970). Günümüz Türkmenistan Türkçesinde gelecek zaman, fiilin sonuna ar, -er, ya da cak, -cek eklerinin eklenmesiyle yapılır (Azımov vd.; 1992:226). cak, -cek ekli gelecek zaman şahıs zamirleri ile çekimlenir: barcak men varacağım, alcak siz alacaksınız vb. -ar/-er eki, genellikle gelecek zamanda meydana geleceği düşünülen hareketleri anlatmak için kullanılır. Bu işlevi yüzünden Türkmen dilcileri tarafından -ar/-er eki ile kurulan şimdiki zaman, gelecek zamana dâhil edilerek nämälim gelcek zaman belirsiz gelecek zaman olarak adlandırılır (Azımov, 1960; Çarıyarov, 1969). Bu gelecek zaman çekimi, iyelik kökenli şahıs ekleriyle yapılır: geleris, alarlar, bilersiñ vb. Gelecek zaman cak eki ile, şimdiki zaman ar,-er in gelecek zaman işlevinde birtakım farklılıklar vardır. Temel farklılık, konuşmacının hareketin meydana geleceğinden emin olup olmamasıdır. cak ekiyle kurulan gelecek zaman, kesin bir hareketi belirtirken; Ar şimdiki zaman eki, gelecekteki kesin olmayan bir hareketi ifade etmede kullanılır. STT ağızlarında belirli gelecek zaman cak, -cek ekleriyle yapılır: Oñ guyrugını kim alcak? (Berdiyev, 1988:206; Berdiyev vd., 1970: ). Olumsuzu ise ma, -me ekleriyle

6 Savaş ŞAHİN yapılır: Kim alcak, heyç kim-de almacak. Kim alacak, hiç kimse almayacak. (Berdiyev, 1988:210). Berdiyev vd. gelecek zaman kipinin olumsuzluk ekinin ağızlarda; -ma, -me, - mas, -mes, -maz, -mez alman, almassık, gelmessiñ, almaz vb. ; edebî dilde mar, -mer, - maz, -mez almarın, gelmersiñ, gelmez vb. şeklinde olduğu bilgisini verir (Berdiyev vd., 1970:308). Stavropol Türkmenleri, Türkmenistan yazı ve konuşma dilindeki gelecek zaman çekimlerine ek olarak, diğer lehçelerin etkisiyle farklı gelecek zaman eklerini de kullanmaktadır. STT de gelecek zaman çekiminde, kimi zaman şahıs zamiri kullanılmaz: Bugün alcak onı gaydıp Bu gün dönüp onu alacağım. (Ilyasov, 1994: 21). Derdiñe bolcak derman Derdine derman olacak. (Ilyasov, 1994: 10). Dövlet berip edik saña. /Bu gün onı alcak gaydıp Devlet vermiştik sana. Bugün onu alıp döneceğiz. (Ilyasov,1997). Çağatay Türkçesinde, gelecek zaman gay gey +şahıs zamiri ile yapılır: kabul kılgay men kabul edeceğim (Ölmez, 1996:101). Bu kip ekleri Kıpçak Türkçesinde GA, -Gay, -Kay ekleri ile çekimlenir (Güner, 2013:226). STT de gay gey +şahıs zamiri yapılı şimdiki zaman çekimi, az da olsa kullanılmaya devam etmektedir: Hem din başçılara salam diygeysiz. Hem din büyüklerine selam söyleyeceksiniz. (Ilyasov, 1997: 33). Bu da Çağatay edebî dilinin etkisinin devam ettiğini gösterir. Azerbaycan ve Anadolu sahalarında 14. yüzyıla dek uzanan tarihi geçmişi ve bugünkü kullanım sıklığı, bu kipin Oğuz sahasından diğer yazı dillerine geçtiğini gösterir. Bu kip, Türkiye (-AcAk), Gagavuz (-AcAk), Azerbaycan (-AcAq), Özbek (-äcäk), Kırım (-AcAk), Tatar (-AçAk), Başkurt (-AsAq), Kumuk (-AjAq), Nogay (-AyAq), Karakalpak (-ajaq), Saha (-AğA) Türkçelerinde kullanılır (Komisyon, 2006: ). -AcAk eki, Osmanlı Türkçesinde 17. yy. da görülmeye başlanır. (Ercilasun, 2006a:459). STT de AcAk/-cAk+iyelik kökenli şahıs ekleri çekimi edebî dilde çok sık kullanılır: Soracagım senden ata (Ilyasov, 1999: 29). Bazen ağızlarda e ekinin düşerek tıpkı Türkiye Türkçesindeki gibi cak, -cek şeklinde kullanıldığı da görülür: Mıradıma yetircegim/ Baran yerden getircegim/ Her buyrıgım bitircegim/ Gızıl gülüm gaytar Alla Muradıma ereceğim/gittiğim yerden getireceğim./her buyruğunu bitireceğim./ Kızıl gülümü ver Allah ım (Muhammedaliyeva, 1998:3) İsimlerde Bildirme (Ek-Fiil) Mustafa Öner e göre (1988), Eski Türkçe er- olmak fiili, eskiden beri ana yardımcı fiil olarak hem isimlerin bildirmesinde hem de fiillerin birleşik çekimlerinde kullanılmıştır. Zeynep Korkmaz, Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin, er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde de görev alan fiil olduğunu belirtir (Korkmaz 2003: 81). Koraş (2008), Eski Türkçede er- şeklinde kullanılan ana yardımcı fiilin -r sesi ilerleyen dönemde düştüğü ve yardımcı fiilin, Batı Türkçesinde tamamen i ye Doğu Türkçesinde e- ve Kuzey Türkçelerinde i ve e ye dönüştüğü bilgisini vermiştir. STT de er- yardımcı fiili, Doğu Türkçesinde olduğu gibi er->e- şeklinde bir değişim göstermiştir. Günümüz Türkmenistan standart yazı dilinde, isimlerde bildirme (ek-fiil) - dı/-di ekiyle yapılır ve 2. tip şahıs ekleri kullanılır. Ünlü ile biten kelimelerde araya yardımcı ses girmez: yeke-di-m yalnızdım, bāy-dı-m zengindim (Kara, 2012:258). STT de ek-fiillerde er- yardımcı fiilindeki e- sesi düşmez ve ayrı yazılır: Şeksiz edi ılım bilen mıradıña yetcegiñ (Ilyasov, 1999: 38). Abdılkerim sen ediñ Abdulkerim sendin. (Ilyasov, 1994: 37).

7 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 235 STT deki ek-fiilin isimlerle görülen geçmiş zamandaki çekimin, Kazak ve Nogay Türkçesiyle ortak olduğu görülür. Koç ve Doğan ın Kazak Türkçesi gramerinde, ek-fiilin bu çekiminin Kazak Türkçesinde e fiiline DI görülen geçmiş zaman eki getirilmiş şekli olan edi sözcüğüyle (jigit edim, qız ediñ vb.) yapıldığı belirtilir (Koç vd., 2004:285). Nogay Türkçesinde de isimlerde ek- fiilin bilinen geçmiş zamandaki çekimi edi ile yapılır (Akbaba, 2009: 99). Her üç lehçede de edi sözcüğü ayrı yazılır. STT de bu çekimin kullanılmasında, Stavropol Türkmenlerinin geçmişte birlikte yaşadıkları Kazakların ve Nogayların etkisi vardır Duyulan Geçmiş Zaman Kipinin Hikâyesi Borcakow, Sarıhanov, Söyegov, Hocayev ve Ernazarov (1999,260), Türkmenistan Türkmen Türkçesi edebî dilinde duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesinin fiile ıpdı, - ipdi, -updu, -üpdü ekleri ve şahıs eklerinin getirilmesiyle yapıldığını belirtir. Kıpçak Türkçesi metinlerinde, duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesi p+edi+şahıs ekleri şeklinde çekimlenir: alıp edi almıştı, barıp edim gitmiştim vb. (Güner, 2013: ). Kıpçak Türkçesindeki bu çekimin STT de kullanıldığı görülmektedir. STT de, edebî dilde ve günlük konuşma dilinde, görülen geçmiş zamanın hikâyesinin fiil+ ( p) edi+ şahıs ekleri şeklinde çekimlendiği görülür: Dövlet berip edik saña Devlet vermiştik sana (Ilyasov,1997: 58). Bu çekim ağızlarda da sık kullanılır. STT deki yapı, Kazak Türkçesindeki fiil+ ( p) edi+ II. tip şahıs ekleri (körip edik görmüştük, alıp ediñ almıştın) şeklindeki (Koç vd, 2004: ) yapı ile ortaktır. Bu çekimin kullanılmasında ve korunmasında Kıpçak lehçelerinin etkisi olduğu söylenebilir Geniş Zaman Kipinin Hikâyesi Karamanlıoğlu, Kıpçak Türkçesinde geniş zaman kipinin hikâyesinin Ar, -Ir geniş zaman eklerine edi nin getirilmesiyle yapıldığını söylemiştir (Karamanlıoğlu, 1994: ). STT de geniş zamanın hikâyesi fiil+ -Ar/-Ir e-di+şahıs ekleriyle yapılır: Yazmaz edim men bi zadı Yazmazdım ben bir şeyi (Ilyasov, 1994:6). Kıpçak metinlerinde görülen (-e/-er) şeklindeki ikili yapı Stavropol Türkmencesinde (-e) şeklindedir. Bilsem men açar edim. Kosmosa uçar edim. Bilsem ben açardım. Uzaya uçardım. (Ilyasov,1997: 58). Nogay Türkçesinde geniş zaman kipinin hikâyesi fiil+ -Ar/-r e-di+şahıs eki kalıbıyla yapılmaktadır (Akbaba, 2009:157). STT deki geniş zamanın hikâye çekiminin, geçmişte birlikte yaşadıkları Nogaylarla ortak olduğu görülür Şimdiki Zaman Kipinin Hikâyesi Kıpçak Türkçesinde, şimdiki zaman kipinin hikâyesi fiil+-a/-y+edi+şahıs ekleri şeklinde çekimlenir: barıy edi gidiyordu, ketiyir edi gidiyordu vb. (Güner, 2013:252). Nogay Türkçesinde şimdiki zaman kipinin hikâyesi fiil+-a/-y+edi+şahıs ekleri kalıbıyla (tüse edim iniyordum, inerdim, tüse ediñ iniyordun, inerdin ) yapılır (Akbaba, 2009). Stavropol Türkmen ağızlarına bu yapının Nogayların etkisiyle geçmiş gibi görünse de ağızlarda sık kullanılması, bu yapının Kıpçak Türkçesinden kalmış olduğunu düşündürmektedir: gele edim geliyordum, bile ediñ biliyordun vb. Stavropol

8 Savaş ŞAHİN Türkmenleri ağızlarında şimdiki zamanın hikâye çekiminde kimi zaman e nin düştüğü görülür: geledim, biledim, alıydıñ vb. Sonuç Stavropol Türkmenleri bugünkü Rusya sınırları içerisinde yaşamaktadır. Rus dili tesiri altında kalan Stavropol Türkmenleri, yakın gelecekte dillerini tamamen kaybetme tehlikesi altındadır. Bu Türkmenlerin her ne kadar Çovdur, Söyüncacı ve İgdir boylarından oluştukları söylense de bizim o bölgede konuştuğumuz bazı Türkmenler, Yomut boyundan olduklarını söylemişlerdir. Stavropol Türkmenleriyle ilgili kaynaklarda, Yomutların Stravrapol a yerleşmesiyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Stavropol Türkmenlerinin dilleri, bazı ses ve şekil özellikleri bakımından Türkmenistan edebî dilinden farklıdır. Bu Türkmenler; önce göç yollarında daha sonra Stavropol ve çevresine yarleştikten sonra Nogaylar, Tatarlar, Kalmuklar, Kazaklar, Kırgızlar ile temas etmiştir. Bu kavimlerin dillerinden etkilenmekle birlikte büyük ölçüde dillerini korumayı başarabilmişlerdir. STT nin farklı şekil özelliklerinden biri Çağatay ve Kıpçak döneminin bazı şekil özelliklerini korumuş olmasıdır. Yine Stavropol Türkmenlerinin dilleri bazı şekil özellikleri bakımından Tatar, Kazak ve Nogay Türkçelerine benzemektedir. Stavropol Türkmenleri, Türkmenistan edebȋ dilinden farklı olarak günlük konuşma dilinde -adır, -edir, -adur, -edur -ydir, -ydır, -ydur, -a, -e şimdiki zaman eklerini kullanmaktadır. Gelecek zaman çekiminde, Çağatay Türkçesindeki gelecek zaman (fiil+ gay, gey gelecek zaman eki+şahıs zamiri) çekimi kullanılmaya devam edilmektedir. STT de diğer Türkmenlerden farklı olarak, gelecek zaman çekiminde AcAk/ -cak +iyelik kökenli şahıs ekleri yapısı da kullanılır. Yine Kıpçak lehçelerinin etkisiyle, bildirme kipinde edi kelimesi kullanılır. Tüm bu özellikler, STT ni standart Türkmenistan yazı dilinden ayırır. İşaretler ā: Normalden uzun söylenen a sesi ä: Açık e sesi ē: Normalden uzun söylenen e sesi ñ: Nazal n sesi A: -a ve e seslerini karşılar D: -d ve t seslerini karşılar I: -ı ve i seslerini karşılar U: -u ve ü seslerini karşılar

9 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 237 Kısaltmalar STT: Stavropol Türkmen Türkçesi Vb: ve benzeri Kaynakça Akbaba, D. E. (2009). Nogay Türkçesi drameri. Ankara: Grafiker Yayınları. Azimov, P., Sopıyev G., Çöññäyev Y. (1992). Türkmen Dili. Aşgabat: Magarıf. Bayliyev, H. (1981). Saylanan İşler. Aşgabat: Ilım. Berdiyev, P. (1988). Türkmen dilinin dialektelerinde ve gepleşiklerinde işlikler. Aşgabat: Ilım. Berdiyev P., Kürenov S., Şamıradov K., Arazkulıyev S. (1970). Oçerk dialektov turkmenskogo yazıka. Akademiya Nauk Turkmenskoy SSR İnstutut Yazıka İ. Literaturı Mahtumkulı. Aşgabat. Borcakow A., Sarıhanov M., Söyegov M., Hocayev B., Ernazarov S. (1999). Türkmen dılınıñ grammatikası. Aşgabat:Ruh. Brusina O. İ. (2008). Stavropolskiye turkmenı, etnokulturnoye razvitiye, sotsiyalnıe obıçaı, protsessı adaptatsii İ integratsii, issledovaniya po prikladnoy İ neotlojnoy etnologii. İnstitut Etnologii İ Antropologii Ran, Moskva, No, 202, Çarıyarov B. (1969). Türki dilleriñ günorta- günbatar toparında işlik zamanları. Aşgabat. Magarıf. Ercilasun, A. B. (2006a). Türk dili tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Ercilasun, A. B. (Ed.).(2006b). Karşılaştırmalı Türk lehçeleri grameri-fiil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Farfarovskiy, S. V. (1911). Truhmen Turkmen. stavropolskıy gubernıy. Kazan: Tipolitografiya İmperatorsgako Universiteta. Güner, G. (2013). Kıpçak türkçesi grameri. İstanbul: Kesit Yayınları. Ilyasov, C. (1994). Stavropoldan salam. Goşgular. Turkmenistan Ilımlar Akademiyası. Aşgabat. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1996). Festval Turkmenskoy kulturı posvyatsenıy 50 Letiyu Turdovoy. Deyatelnosti, Stravrapolskiy Kray-Neftekumskıy Rayon-Özeksuvat, 25 May 1996, Stavropol. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1997). Oyanan şığırlar. Stavropol Türkmenleriniñ Şahırana Yığındısı, Stavropol. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1999). Goşgular ve aydımlar. Neftekumsk, Stavropol.

10 Savaş ŞAHİN Kara, M. (Ed.).(2012). Türk lehçeleri grameri. Ankara: Akçağ Yayınları. Karamanlıoğlu, A. F. (1994). Kıpçak Türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Koç, K., Doğan, O. (2004). Kazak Türkçesi grameri. Ankara: Gazi Kitabevi. Koraş, H. (2008). Özbek Türkçesinde e- ve bol- Yardımcı Fiillerinin Birbirinin Yerine Kullanılması, Fırat Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), Korkmaz, Z. (2003). Gramer terimleri sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kurbanov, A. V. (1995). Stavropolıskıye Turkmenı. Sankt-Peterburg: Yazıkovoy Tsentr. Kürenov, S. (1995). Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri. (Çev. Duymaz, A.). İstanbul: Ötüken Yayınları. Muhammedaliyeva, İ. (1998). Uruş yıllarının yırları. (Red. Ilyasov C.). Edilbay. Ölmez, Z. K. (1996). Şecere-i terakime Türkmenlerin soy kütüğü. Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. Öner, M. (1998). Bugünkü kıpçak Türkçesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Sümer, F. (1999). Oğuzlar Türkmenler. (5. Bas.). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Dilek Ergönenç Akbaba * 1

Dilek Ergönenç Akbaba * 1 Dil Araştırmaları Sayı: 15 Güz 2014, 298-302 ss. Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesinde Kip, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 1112, Ankara, 486 s. ISBN 978-975-16-2831-2

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyum ve Uygulama Atölyesi Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Maltepe Üniversitesi - İstanbul 31 Mart 05 Nisan 2009 2 Sempozyum; 13 Şubat 2009

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN Giriş ARAŞTIRMALAR HAKKINDA Özet Bu makalede 1913 yılından günümüze kadar Türkmenistan da ve yurt dışında yayımlanan Türkmen sözlükleri ve Türkmen sözlükçülüğü

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ *

TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ * TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ * Özet Günümüzde cehalet, okuryazarlıkla değil de bilgiye nasıl erişeceğini bilme ile ölçülmektedir. Araştırmacıların, çalıştıkları konuyla ilgili bilginin

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

TÜRK ÜLKELERİ ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin COĞRAFYASI

TÜRK ÜLKELERİ ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin COĞRAFYASI Türkiye ve Türk Dünyası İktisadî ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları: 2 Türk Dünyası Dizisi: 2 TÜRK ÜLKELERİ ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin COĞRAFYASI GELİŞTİRİLMİŞ 2. BASKI Dr. Ali

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş 1 2 0 0 2 4 Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği,

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:135-157 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:135-157 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:135157 ISSN: 21478872 BALKAN TÜRKLERİ EDEBİYATI VE HALK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE YER ALMASININ GEREKLİLİĞİ

Detaylı

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER 1 TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER Cahit BAŞDAŞ * Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram,

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1

Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1 Dil Araştırmaları Sayı: 13 Güz 2013, 210-214 ss. Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1 Işılay Işıktaş Sava * 1 Romanya

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 12 Bahar 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ADRES BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca

Detaylı

TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİ ALANI

TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİ ALANI TARİHTEN BUGÜNE TÜRK DİLİ ALANI Dr. A. Melek ÖZYETGİN GİRİŞ 1. Türk dili bugün batıda Balkanların uçlarından doğuda Büyük Okyanus a, kuzeyde Kuzey Buz Denizinden, güneyde Tibet e kadar uzanan çok geniş

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

Sayı: 13 Güz 2013 Ankara

Sayı: 13 Güz 2013 Ankara Sayı: 13 Güz 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 13 Güz 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur.

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe nin bugünkü durumunu ele aldığımızda ilk anda göze çarpan olumsuzluklar; batı

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * EXAMINATION OF THE WORDS DESCRIBING DATE IN TERMS OF SYNTAX IN TURKEY TURKISH Sedat BALYEMEZ ** Özet:

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı :AYŞE ĐLKER 2. Doğum Tarihi :01. 11. 1960, Gördes-Manisa 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Kürsüsü Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * ÖZET

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 143-148, ANKARA-TURKEY ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * Özlem

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

Kazak Türkçesinde Zarf-Fiil Kökenli Kipler Süleyman EFENDİOĞLU a Özet Günümüz Türkiye Türkçesinde hiç de alışık olmadığımız içinde zarf-fiil bulunan veya zarf-fiilden oluşma kip şekilleri, aslında Eski

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TÜRK DĐLĐ: DÜNYA DĐLĐ

TÜRK DĐLĐ: DÜNYA DĐLĐ TÜRK DĐLĐ: DÜNYA DĐLĐ Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın Türk Dil Kurumu Başkanı Bugün yaklaşık 220 milyon konuşuru bulunan Türk dili, Moğol ve Mançu-Tunguz dillerinin de yer aldığı Altay dil ailesinin en fazla

Detaylı

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Türl~ Cumhuriyetleri Saıni DÖNMEZ Günümüzde bili im teknolojilerinin kullanılmadığı alan hiç kalmadı desek yanlı olmayacaktır. Ülkemiz sanayi devrimini geli mi Batı ülkelerinin

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

MUĞLA VE YÖRESĐ AĞIZLARINDA ŞĐMDĐKĐ ZAMAN BĐÇĐMLERĐ ÖZET

MUĞLA VE YÖRESĐ AĞIZLARINDA ŞĐMDĐKĐ ZAMAN BĐÇĐMLERĐ ÖZET MUĞLA VE YÖRESĐ AĞIZLARINDA ŞĐMDĐKĐ ZAMAN BĐÇĐMLERĐ ÖZET Ali AKAR * Türkçede şimdiki zaman biçimleri ve çekimleri, tarihi dönemlerden itibaren çok çeşitli yapılar ve şekiller göstermiştir. Bu bağlamda,

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Adjectives in Turkish Language. . Abstract

Adjectives in Turkish Language. . Abstract [433] Adjectives in Turkish Language Abstract Adjectives in Turkish Language come before the nouns An adjective is known by the word which explains the meanings of nouns, its characteristics and things

Detaylı

A FEW NOTES ON NORTHWEST ANATOLİAN MANAV TURKMEN LOCAL DIALECTS

A FEW NOTES ON NORTHWEST ANATOLİAN MANAV TURKMEN LOCAL DIALECTS KUZEYBATI ANADOLU MANAV TÜRKMEN AĞIZLARI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Dr. Kenan ACAR * ÖZET Genellikle Türkiye nin kuzeybatısında yaşayan Manav adıyla anılan Türkmen ağızlarında Eski Türkçenin ŋ (ng) ve ń (ny) sesleri

Detaylı

EÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI 1. SINIF

EÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI 1. SINIF 1. SINIF I. II. IV. Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Yazılı Anlatım I Yazılı Anlatım I Osmanlı Türkçesi I Yrd. Doç. Dr. M. Y. KAYA Osmanlı Türkçesi I Yrd. Doç. Dr. M. Y.

Detaylı

ACIPAYAM AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ VE ETNİK YAPI İLE İLİŞKİSİ

ACIPAYAM AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ VE ETNİK YAPI İLE İLİŞKİSİ 1 (Acıpayam Sempozyumu, Denizli Acıpayam, 1 3 Aralık 2003); I. Acıpayam Sempozyumu bildirileri, Acıpayam-Denizli, 2007, 375 382. ACIPAYAM AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ VE ETNİK YAPI İLE İLİŞKİSİ

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri

TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ. Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri HEDEFLER İÇİNDEKİLER DİL AİLELERİ, DİL GRUPLARI, DİL TÜRLERİ Dil Aileleri Dil Grupları Dil Türleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Dil ailelerini açıklayabilecek, Lehçe, ağız, şive gibi dil

Detaylı

MOĞOLCADAKİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN SİSTEMİ * D. TÖMÖRTOGOO

MOĞOLCADAKİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN SİSTEMİ * D. TÖMÖRTOGOO MOĞOLCADAKİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN SİSTEMİ * D. TÖMÖRTOGOO Feyzi ERSOY ** Şahıs zamirleri, Moğolcanın bütün isim bahsinin içinde kendine has bir gruptur. Farklı şekilde çekimlenen gövdelerinden dolayı diğer

Detaylı

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği) 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği) 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Dersin Kodu : AFYA 101 Dersin Adı : Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü I Okutman : E-posta : Telefon : 0.216.578 00 00 (Dahili: 2178) Ders Amacı Yabancılar

Detaylı

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ Erdal ŞAHİN * Özet 90 lı yılların başlarında Tataristan la Türkiye arasındaki çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin başlaması ve bu ilişkilerin

Detaylı

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Bilgi Notu

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Bilgi Notu Tartışma Metinleri 1001 Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Bilgi Notu Murat Topçu Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Marmara Üniversitesi İstanbul 1 Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Şenyuva Mah. Kafkas Sok.

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Türk Dünyası Ortak İletişim Dili. Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye

Türk Dünyası Ortak İletişim Dili. Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Türk Dünyası Ortak İletişim Dili Prof. Dr. Gülzura JUMAKUNOVA Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Geçen yüzyılın 90 lu yıllarında Sovyetler Birliğinin

Detaylı

1902 TARİHLİ ESKİ KİRİL HARFLİ BAŞKURTÇA BİR İNCİL TERCÜMESİ IŞIĞINDA BAŞKURT EDEBÎ DİLİ TARİHİNE YENİ BİR BAKIŞ

1902 TARİHLİ ESKİ KİRİL HARFLİ BAŞKURTÇA BİR İNCİL TERCÜMESİ IŞIĞINDA BAŞKURT EDEBÎ DİLİ TARİHİNE YENİ BİR BAKIŞ 1387 1902 TARİHLİ ESKİ KİRİL HARFLİ BAŞKURTÇA BİR İNCİL TERCÜMESİ IŞIĞINDA BAŞKURT EDEBÎ DİLİ TARİHİNE YENİ BİR BAKIŞ ÖZET ÖZTÜRK, Göksel KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КИРГИЗИЯ Çarlık Rusyası nda XIX. yüzyılın

Detaylı

ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI Güzin ÇAYKIRAN *

ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI Güzin ÇAYKIRAN * AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:1 Sayı:1 Temmuz 2012 Türkiye ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI Güzin ÇAYKIRAN * ÖZET Ermeni Alfabesi, M.S.5 inci yüzyılda din adamı Mesrob Maşdot un

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

HAFTALIK DERS DAĞILIMI

HAFTALIK DERS DAĞILIMI TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ I. ÖĞRETİM PROGRAMI TRO 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 2 YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE B/103 15:00 16:50 TRO 104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 2 OKUTMAN

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNE DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ, PROF. DR. GÜNAY KARAAĞAÇ, TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ, KESİT YAYINLARI / 12, İSTANBUL-2009, 209 S.

TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNE DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ, PROF. DR. GÜNAY KARAAĞAÇ, TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ, KESİT YAYINLARI / 12, İSTANBUL-2009, 209 S. TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİNE DİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ, PROF. DR. GÜNAY KARAAĞAÇ, TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ, KESİT YAYINLARI / 12, İSTANBUL-2009, 209 S. Veysel İbrahim KARACA * Dil, dış dünyanın içselleştirilerek düşünsel

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı