MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH"

Transkript

1 ISSN: MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH Stavropol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları Savaş ŞAHİN 1 Abstract Strapavol Turkmens, who is called as Truhmen by Russian Turcologists, went out from Mangışlak and settled Caucasus then Stavropol and around. During Stavropol Turkmens, travelling to Caucasus and after settled Stavropol, have been in touch with Nogays, Kalmuks, Tatars, Kumuks, Kirghizs, Cossaks and made neigbourhood. Stavropol Turkmens are clans of Söyünacacı, İgdir and Çovdur. Turkmens, depending on Russian policies, in order to adapt quickly to Russian culture, are provided live with especially Russian, Tatar and Nogai. Russian, did not recognize Turkmen the right to education in their own language. As a result, Turkmen have started to lose their language. Tatar and Russian researchers called as Truhmens to Turkmens who lives Stavropol and around and called as Truhmenish to their language. Turkmens did not adopted this Truhmen name. Stavropol Turkmen Turkish, is one of Turkish dialect will be lost the near future.. Stavropol Turkmen Turkish has a special place among Turkish languages in terms of has properties of both East and West Turkish. In language of Stavropol Turkmen, some forms are seen which come from Old and Middle Turkish have been saved in our day. It is possible to see Stavropol Turkmen Turkish, under the influence of Kipchak dialects, the effects of these dialects in some morphological constructions. In this paper, Stavropol Turkmen Turkish obvious morphological differences have been tried to reveal from Turkmenistan Turkish writing language. Key Words: Stavrapol Turkmen Turkish, Turkmens, Turkmen Dialects Özet Rus Türkologları tarafından Truhmen diye adlandırılan Stavropol Türkmenleri, Mangışlak tan çıkıp Kafkaslara, daha sonra da Stavropol ve çevresine yerleşmişlerdir. Stavropol Türkmenleri Kafkaslara yolculukları sırasında ve Stavropol a yerleştikten sonra Nogaylar, Kalmuklar, Tatarlar, Kumuklar, Kırgızlar, Kazaklar ile çeşitli vesileler ile temasta bulunmuşlar, komşuluk yapmışlardır. Stavropol Türkmenleri Söyüncacı, İgdir ve Çovdur boylarına mensuptur. Bu Türkmenler, Rusların politikalarına bağlı olarak Rus kültürüne çabuk uyum sağlamaları amacıyla özellikle Rus, Tatar ve Nogaylarla birlikte yaşamaları sağlanmıştır. Ruslar, Türkmenlere kendi dillerinde eğitim öğretim hakkı tanımamıştır. Bunun sonucu olarak, Türkmenler dillerini kaybetmeye başlamıştır. Tatar ve Rus araştırmacılar Stavropol ve çevresinde yaşayan Türkmenleri Truhmenler, dillerine de Truhmence demişlerdir. Truhmen diye adlandırılan Türkmenler bu adı benimsememişlerdir. Stavropol Türkmenlerinin Truhmen diye tanıtılmasının amacı onları, diğer Türkmenlerden ayırmak, onlara yabancılaştırmaktır. Stavropol Türkmen Türkçesi, yakın gelecekte kaybolacak Türk lehçeleri arasındadır. Sravropol Türkmenleri, konuşma dili olarak anadilleri yerine Rusçayı kullanmaktadır. Yayın faaliyetleri, Rus diliyle yapılmaktadır. Stavropol Türkmen Türkçesinin hem doğu hem de batı Türkçesinin özelliklerini taşıması bakımından Türk dilleri arasında özel bir yeri vardır. Stavropol Türkmen Türkçesinde kimi yerde, Eski ve Orta Türkçeden gelen şekillerin günümüzde de korunduğu görülür. Özellikle Kıpçak lehçelerinin tesiri altında kalan Stavropol Türkmen Türkçesinde, bu lehçelerin etkilerini bazı morfolojik yapılarda görmek mümkündür. Bu çalışmada, Stavropol Türkmen Türkçesinin, Türkmenistan Türkçesi yazı dilinden farklı olan belirgin morfolojik farklılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Stavrapol Türkmen Türkçesi, Türkmenler, Türkmen Diyalektleri 1 Yrd. Doç. Dr. Amasya Üniversitesi,

2 Savaş ŞAHİN Giriş Rus Türkologları ve halk bilimcileri tarafından Truhmen, dilleri de Truhmence diye adlandırılan Kafkas Türkmenleri günümüzde, Astrahan ve Stavropol da Stavrapal yaşamaktadır. Stavropol ve Astrahan Türkmenleri Rus Türkologların kendilerini Truhmen diye adlandırmasını kabul etmemekte, onlar kendilerine Türkmen ; dillerine de Türkmen ya da Türkmen dili demektedir. Türkmen ismini de Türk men Ben Türküm şeklinde izâh etmektedirler. Türkiye de de yanlış bir kullanımla, bu Türkmenlere Truhmen ve kullandıkları dile de Rus araştırmacıların dediği gibi Truhmence denmektedir. İlk kez Mangışlak tan yola çıkan Kafkas Türkmenleri önce Kuma ve Manıç nehirleri arasına yerleşmiş, daha sonra bir kısmı Kalmuklarla göçebe hayatı yaşamıştır. Ruslar, Kafkas Türkmenlerini Astrahan ve Stavropol düzlüklerine yerleştirmiş, ekip biçmeleri için de arazi vermiştir. Ruslar, Türkmenleri yerleşik hayata alıştırmak amacıyla Tatarlar ve Nogaylarla birlikte yaşamalarını sağlamıştır. Bugün Stavropol Türkmenleri İpatovski, Turkmenskiy, Blagodarnenskiy, Arzgirskiy ve doğu tarafta Neftekomskiy Rayonlarında yaşamaktadır. Batı bölgesinde Rus Tatar, doğu bölgesinde yaşayanlar Rus-Nogay nüfusla birlikte yaşamaktadır. Stavropol Türkmenleri, tarih içerisinde birlikte yaşadıkları ve kültür alışverişinde bulundukları Tatarların, Nogayların dillerinden etkilenmiştir. Bu etki, onların diline Nogay ve Tatar Türkçesinden bazı ses ve şekil özelliklerinin girmesine neden olmuş, ama Türkmenlerin dillerini unutturacak derecede bir etkisi olmamıştır. Stavropol Türkmenleri dünyada, yakın zamanda dilleri kaybolacak topluluklar arasında gösterilmektedir. Onlar, günlük hayatta Rus dilini kullanmakta, eğitimlerini Rus diliyle yapmaktadırlar. Küçük yaşlardan itibaren öğretilen Rus dilinin etkisiyle, özellikle çocukların ve gençlerin Türkmen Türkçesini konuşamadıklarını, dillerini kaybettiklerini söyleyebiliriz. Son zamanlarda, Türkmen bölgelerinde oluşturulan kültür merkezlerinin ve birkaç araştırmacının gayretleriyle dillerini ve kültürlerini yaşatmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın ürünü olan eserlerin Rusça olması, dil ve kültür kaybını hızlandırmaktadır. Bu çalışmada, Stavropol Türkmenlerinin tarihi ve yaşadıkları yerler hakkında genel bilgiler verilmiş olup, aynı zamanda Stavropol Türkmen Türkçesinin Türkmenistan edebî dili ile farklı olan bazı morfolojik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu farklılıklar ortaya konurken, kimi yerde Kıpçak, Çağatay dönemi dil özellikleri ile Stavropol Türkmenlerinin dili karşılaştırılmıştır. STT nin en önemli özelliği Kıpçak ve Çağatay döneminin dil özelliklerini korumuş olması ve Kıpçak lehçelerinden etkilenmiş olmasıdır. Stavropol Türkmenlerinin dillerinin hem Kıpçak lehçelerinin özelliklerini içermesi hem de yakın gelecekte tamamen unutulcak bir dil olması sebebiyle Stavropol Türkmenlerinin dillerini araştırma gereği duydum. Çalışmama konu olan malzemeyi Stavropol Türkmenleri arasında derledim. Stavropol Türkmenlerinin tarihiyle ilgili konularda Edilbaylı tarihçi İncihan Muhammedaliyeva nın büyük katkıları oldu. Stavropol Türkmenlerinin hiçbir dönemde yazılı, müstakil bir edebiyatları olmamıştır. Gerek, Türkmenistandan gelen araştırmacılar, gerekse bu bölgede yaşayan Türkmen aydınları halk arasından, bahşılardan derledikleri şiirleri yayınlamışlardır. Bu çalışmalarda dikkat çeken en önemli özellik, yapılan derlemelerin hiç değiştirilmeden

3 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 231 olduğu gibi yazıya aktarılmasıdır. STT nin morfolojik farklılıklarını ortaya koyarken bu çalışmalardan da faydalanılmıştır. 2. Stavropol Türkmenlerinin Tarihi Tarihi bilgilere göre, yüzyıllarda Türkmenlerin önemli bir bölümü Mangışlak ta, Üstyurt ta ve Üstyurt un kuzeyinde, Sargamış ta, Uzboy kenarlarında, Balkan da ve Bozacı yarımadalarında yaşamışlardır. Onlar Hive hanlarının devam eden akınlarından, ağır vergilerinden ve zulmünden kurtulmak; ayrıca kendilerinin ve hayvanlarının güvenliğini sağlamak ve barış içinde göçebeliklerini sürdürmek maksadıyla Ruslara yakınlaşmayı uygun görmüşlerdir (Kürenov, 1995). Çoğu Türkmen, Hive hanlarına vergi ödemedikleri için yurtlarından kovulmuş, Kafkaslar a göç etmek zorunda kalmıştır. Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler isimli kitabında Hazar Denizi nin kuzey kısmının doğusunda bulunan Mangışlak yarımadasında, Alparslan devrinde Mangışlak ta yaşayan bir Türkmen devletinin varlığından bahseder. Mangışlak yarımadasına 14. yüzyıla kadar Seyhun boylarından sürekli göç olmuştur. Atsız ın Mangışlak ı hâkimiyeti altına alması sonucu Türkmenler bağımsızlıklarını kaybetmiştir (Sümer, 1999). Sümer (1999), Mangışlak taki İğdirlerden bir bölüğün Çavuldur Çovdur ve Soyanacılar a Söyüncacı mensup bölükler ile beraber 18. yüzyılda Kuzey Kafkasya ya göç ettiklerinden ve sonra bunların Stavropol Türkmenleri diye anıldıklarından bahseder. Ayrıca, Türkmenlerden bir grup da Rus Çarı Petro zamanında, Kalmuklar tarafından Kuzey Kafkasya ya götürülmüştür. Bunların nüfusları 1912 de olarak hesap edilmiştir. Bu Türkmenler, yaşadıkları bölgenin adını alarak (Stavropol Türkmenleri) günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türkmenler Stavropola yerleşmeden önce bir süre Hazar kıyılarında yaşamıştır. Sözlü kaynaklara göre burada Kalmuklar da misafir olarak yaşadılar de Kalmukların lideri Ubaşa, Türkmenleri de yanına alarak Kalmuklarla beraber Çin e kaçmıştır. 340 aile Kolpaçya dan Kumı ya kadar göçebeliklerini devam ettirdiler. Bunlara da daha sonra Nogaylar ve Kırgızlar eklenmiştir de çıkarılan bir kanunla bu kavimler Kafkasya ya yerleştirilmiştir e kadar Kalmuklarla birlikte yaşamışlar ve birbirleriyle evlenmişlerdir (Farforovskiy, 1911: 10). Türkmenler Kuzey Kafkasya da Kalmuklar, daha sonra Nogaylar ve Tatarlarla kültür ve dil bakımından kaynaşmıştır. O dönemlerde Stavropol Türkmenleri etnik kimliklerini korumayı başarmıştır. Brusina, Türkmenlerin hem 18. hem de 19. yüzyılın başlarından itibaren Kuzey Kafkasya ya, Hazar ın arkasından gelmeye devam ettiklerini belirtmiştir te Stavropol bölgesinde Türkmen yerleşimi başlamıştır. Bunlardan ilki Büyük Barhançak, daha sonra Küçük Barhançak, Kuçerlı, Çur, Şarahansun, Özeksuat, Başanga dır yılında, Türkmenler bu bölgede kişiydi de ise nüfus e yükseldi. Rus Hükümeti o dönemde, Türkmenlerin Rus kültürüne ve devlet sistemiyle kaynaştırmak amacıyla bu bölgeye Tatarları yerleştirmeye başlamıştır (Brusina, 2008:3-9). Stavropol bölgesinde görüştüğümüz Türkmenler, yılları arasında Türkmen topraklarını Özbeklerin işgal etmeye başladığını, Hive hanının eziyetlerinden ve yüksek vergilerinden kurtulmak isteyen Türkmenlerin, topraklarını terk ettiklerini söylemişlerdir. Onlar Stavropol bölgesine ilk kez yılları arasında yerleştiklerini ve ilk olarak Küçük ve Büyük Barkançak köylerini kurduklarını söylemiştir. Stavropol daki bazı Türkmenler ise Hive hanına vergi vermedikleri için yurtlarından kovulmaları sonucunda

4 Savaş ŞAHİN ilk kez 1653 te daha sonra da 1665, 1718, 1860 yıllarında büyük kitleler halinde bu bölgelere gelmeye başladıkları bilgisini vermiştir. Yine Türkmenler arasında yaptığımız araştırmalara göre, Stavrapol Türkmenleri yılları arasında Küçük Barhançak, Klikova-Kopaniy, Özeksuvat, Kuçerli, Aul Çur, Maştakulak, Şarahalsun, Yusupgulak, Aygur, Edilbay, Başanta, Saban, Antusta, Baynora köylerini kurmuşlardır. 19. Yüzyılın sonlarında Stavropol un batı ve güney sınırında Nogaylar; kuzetbatısında Kalmuklarla komşuluk yapmışlardır yılına gelindiğinde ise toplam yirmi Türkmen köyünün olduğundan bahsedilir. 3. Stavropol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları Ruslar tarafından Astrahan ve Stavropol a yerleştirilen Türkmenler, bu bölgelerde Nogaylarla ve Tatarlarla komşuluk yapmış, bazı bölgelerde birarada yaşamışlardır. Türkmenler gerek göç yollarında karşılaştıkları Türk kavimlerinin gerekse komşuluk yaptıkları Türk kavimlerinin dillerinden etkilenmişlerdir. Diğer Türk topluluklarıyla olan temasları sonucunda Türkmenlerin dillerinde ses ve yapı bakımından bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Sapar Kürenov, Türkmen edebȋ diliyle Stavropol Türkmenlerinin lehçesi arasındaki farklılıkların oldukça fazla olduğunu ve STT nin kendine has özellikler taşıdığını belirtmiştir (Kürenov, 1997: 80). İ. B. Bentovskiy 1869 da etnografik bir belge oluşturmuş, bu belgede Stavropol Türkmenlerinin Azerbaycan Türkçesine yakın olduğunu söylemiştir. 20. yüzyılın başında A.A. Volodin Türkmenlerin dilinin Kuzey Kafkas Türkçesi olduğunu, Kazan-Tatar Türkçesinden çok az farklılıklar gösterdiğini belirtmiştir. G. Demidov ise Stavropol Türkmenlerinin dillerinde Rus, Kazak, Kalmuk lehçelerinden kelimeler olduğunu söylemiştir (Kurbanov, 1995: 75-77). Yaptığımız tespitler sonucunda Stavropol Türkmenlerinin kimi Kıpçak lehçelerinden bazı fiil çekimlerini aldığını, Kıpçak dönemine âit bazı dil özelliklerini koruduğu görülür. STT nin Türkmenistan yazı dilinden farklı olan, belli başlı morfolojik özellikleri şunlardır: 3.1. Şimdiki Zaman Kipi Türkmen Türkçesinde şimdiki zaman yar, -yär ekleriyle yapılır. Bu eklerle yapılan şimdiki zaman, genel geçer doğruları ve hareketin gerçekleştiği andaki durumunu bildirmede kullanılır: At kişneyär At kişniyor., Durdı gazet okayār Durdu gazete okuyor (Azımov vd., 1992; Baylıyev, 1981). Türkmen Türkçesinde bir de p zarf-fiil ekine ünlüsü uzun söylenen dur-, otur-, yat-, yöryardımcı fiillerinin eklenmesiyle yapılan şimdiki zaman yapısı vardır. Şimdiki zamanın bu yapısı, hareketin geçmişte başlayıp hâlen sürmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır (Borcakow vd., 1999). P. Berdiyev in, Türkmen Diliniñ Dialektlerinde ve Gepleşiklerinde İşlikler isimli çalışmasında, Stavropol Türkmenlerinin ağızlarda belirsiz şimdiki zaman çekiminde fiil+ar/-er+şahıs ekleri kalıbının kullanıldığı bilgisi verilir: aların, gelerin, alarıs, geleris vb. (Berdiyev, 1988:203). Stavropol da yaptığımız çalışmalarda, Stavropol Türkmenlerinin şimdiki zaman eki olarak -y+dir, -y+ dır,-y dur, -A+ dur, -e+dir, -a+dır, -yār, -p yör, -p dur-, -yā, -yer, -ye, -yär,- ya, - yo, -y+dır,, -y+dır, -y+dur eklerini kullandığını tespit ettik: Gıldan inçe gılıçdan ötkür diyerler (Nurbadov, 1997:27). Nämüçin dutarıñ zar aglayar seniñ (Ilyasov, 1999: 52).

5 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 233 Käbirler ata-ana yaman atlar takıp yör (Ilyasov,1997: 63). Turup salam beryäs kün bilen ayal (Ilyasov, 1999: 46). Namassız hem nıyazsız Alla diymän yören bar (Ilyasov,1997: 62). Yarımı göredirin. Yarimi görüyorum (Ilyasov, 1996: 20). Agasına iman dileydur Muhtar. Babasına iman diliyor Muhtar. (Ilyasov, 1997: 45). Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Kıpçak Türkçesi isimli çalışmasında, Kıpçak Türkçesinde şimdiki zaman ekini a-dır<-a-turur, olumsuzunu da -maydır olarak göstermiştir (Karamanlıoğlu, 1994). Stavropol Türkmenlerinin günlük konuşma dilinde en çok Kıpçak Türkçesi Dönemi nde kullanılan şimdiki zaman yapısını kullandıkları görülür. Türkmenler, günlük konuşma dilinde en çok -adır, -edir, -adur, -edur -ydir, -ydır, -ydur eklerini kullanırlar. Ağızlarda -adır, -edir, -adur, -edur ekli şimdiki zaman çekiminde, kimi zaman a, -e ünlüsü düşer (aladur>aldur, geledur>geldur). Bu şekli yazı dilinde de görmek mümkündür: Dal budak her yana gitdur /Çalaca yelden çaykalıp (Ilyasov, 1994: 67). Giden yarım gelmeydir Giden yârim gelmiyor (Ilyasov,1997:137). Şimdiki zamanın -A zarf-fiil eki+turur kalıbıyla kurulan şimdiki zaman yapısı Özbek, Uygur, Kırım, Tatar, Başkurt, Karaçay-Malkar, Kumuk, Nogay, Kırgız, Karakalpak, Kazak, Altay, Hakas, Tuva, Saha ve Çuvaş yazı dillerinde kullanılmaktadır. Harezm Türkçesinde seyrek ve ekleşmiş hâlde görülen turur lu şimdiki zaman, Kodeks Kumanikus ta sagışaydır men, kaynaydır, silkinedir, Et-Tuhfetü z-zekiyye de aladır men, aladırlar ve El- Kavânînü l-külliye de ketedir, okıyadır şeklinde ekleşmiş olarak karşımıza çıkar (Ercilasun, 2006b-199). Tatar Türkçesindeki a, -e ekli şimdiki zaman ifadeli geniş zamanı (Öner, 1998), yalnızca Stavropol Türkmenleri kullanır. Bu yapı, Türkmenistan yazı ve konuşma dilinde kullanılmaz. Özellikle Stavropol da Tatarlarla birlikte yaşayan Türkmenlerin a, -e ekli şimdiki zaman çekimini, günlük konuşma dilinde sık kullandıkları görülür: bilebiz, alam, toy edeler vb Gelecek Zaman Kipi Türkmen edebî dilinde olduğu gibi diyalektlerde de gelecek zaman, nämälim belirsiz gelecek zaman ve mälim gelcek zaman belirli gelecek zaman olmak üzere ikiye ayrılır (Çarıyarov, 1969; Berdiyev vd., 1970). Günümüz Türkmenistan Türkçesinde gelecek zaman, fiilin sonuna ar, -er, ya da cak, -cek eklerinin eklenmesiyle yapılır (Azımov vd.; 1992:226). cak, -cek ekli gelecek zaman şahıs zamirleri ile çekimlenir: barcak men varacağım, alcak siz alacaksınız vb. -ar/-er eki, genellikle gelecek zamanda meydana geleceği düşünülen hareketleri anlatmak için kullanılır. Bu işlevi yüzünden Türkmen dilcileri tarafından -ar/-er eki ile kurulan şimdiki zaman, gelecek zamana dâhil edilerek nämälim gelcek zaman belirsiz gelecek zaman olarak adlandırılır (Azımov, 1960; Çarıyarov, 1969). Bu gelecek zaman çekimi, iyelik kökenli şahıs ekleriyle yapılır: geleris, alarlar, bilersiñ vb. Gelecek zaman cak eki ile, şimdiki zaman ar,-er in gelecek zaman işlevinde birtakım farklılıklar vardır. Temel farklılık, konuşmacının hareketin meydana geleceğinden emin olup olmamasıdır. cak ekiyle kurulan gelecek zaman, kesin bir hareketi belirtirken; Ar şimdiki zaman eki, gelecekteki kesin olmayan bir hareketi ifade etmede kullanılır. STT ağızlarında belirli gelecek zaman cak, -cek ekleriyle yapılır: Oñ guyrugını kim alcak? (Berdiyev, 1988:206; Berdiyev vd., 1970: ). Olumsuzu ise ma, -me ekleriyle

6 Savaş ŞAHİN yapılır: Kim alcak, heyç kim-de almacak. Kim alacak, hiç kimse almayacak. (Berdiyev, 1988:210). Berdiyev vd. gelecek zaman kipinin olumsuzluk ekinin ağızlarda; -ma, -me, - mas, -mes, -maz, -mez alman, almassık, gelmessiñ, almaz vb. ; edebî dilde mar, -mer, - maz, -mez almarın, gelmersiñ, gelmez vb. şeklinde olduğu bilgisini verir (Berdiyev vd., 1970:308). Stavropol Türkmenleri, Türkmenistan yazı ve konuşma dilindeki gelecek zaman çekimlerine ek olarak, diğer lehçelerin etkisiyle farklı gelecek zaman eklerini de kullanmaktadır. STT de gelecek zaman çekiminde, kimi zaman şahıs zamiri kullanılmaz: Bugün alcak onı gaydıp Bu gün dönüp onu alacağım. (Ilyasov, 1994: 21). Derdiñe bolcak derman Derdine derman olacak. (Ilyasov, 1994: 10). Dövlet berip edik saña. /Bu gün onı alcak gaydıp Devlet vermiştik sana. Bugün onu alıp döneceğiz. (Ilyasov,1997). Çağatay Türkçesinde, gelecek zaman gay gey +şahıs zamiri ile yapılır: kabul kılgay men kabul edeceğim (Ölmez, 1996:101). Bu kip ekleri Kıpçak Türkçesinde GA, -Gay, -Kay ekleri ile çekimlenir (Güner, 2013:226). STT de gay gey +şahıs zamiri yapılı şimdiki zaman çekimi, az da olsa kullanılmaya devam etmektedir: Hem din başçılara salam diygeysiz. Hem din büyüklerine selam söyleyeceksiniz. (Ilyasov, 1997: 33). Bu da Çağatay edebî dilinin etkisinin devam ettiğini gösterir. Azerbaycan ve Anadolu sahalarında 14. yüzyıla dek uzanan tarihi geçmişi ve bugünkü kullanım sıklığı, bu kipin Oğuz sahasından diğer yazı dillerine geçtiğini gösterir. Bu kip, Türkiye (-AcAk), Gagavuz (-AcAk), Azerbaycan (-AcAq), Özbek (-äcäk), Kırım (-AcAk), Tatar (-AçAk), Başkurt (-AsAq), Kumuk (-AjAq), Nogay (-AyAq), Karakalpak (-ajaq), Saha (-AğA) Türkçelerinde kullanılır (Komisyon, 2006: ). -AcAk eki, Osmanlı Türkçesinde 17. yy. da görülmeye başlanır. (Ercilasun, 2006a:459). STT de AcAk/-cAk+iyelik kökenli şahıs ekleri çekimi edebî dilde çok sık kullanılır: Soracagım senden ata (Ilyasov, 1999: 29). Bazen ağızlarda e ekinin düşerek tıpkı Türkiye Türkçesindeki gibi cak, -cek şeklinde kullanıldığı da görülür: Mıradıma yetircegim/ Baran yerden getircegim/ Her buyrıgım bitircegim/ Gızıl gülüm gaytar Alla Muradıma ereceğim/gittiğim yerden getireceğim./her buyruğunu bitireceğim./ Kızıl gülümü ver Allah ım (Muhammedaliyeva, 1998:3) İsimlerde Bildirme (Ek-Fiil) Mustafa Öner e göre (1988), Eski Türkçe er- olmak fiili, eskiden beri ana yardımcı fiil olarak hem isimlerin bildirmesinde hem de fiillerin birleşik çekimlerinde kullanılmıştır. Zeynep Korkmaz, Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin, er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde de görev alan fiil olduğunu belirtir (Korkmaz 2003: 81). Koraş (2008), Eski Türkçede er- şeklinde kullanılan ana yardımcı fiilin -r sesi ilerleyen dönemde düştüğü ve yardımcı fiilin, Batı Türkçesinde tamamen i ye Doğu Türkçesinde e- ve Kuzey Türkçelerinde i ve e ye dönüştüğü bilgisini vermiştir. STT de er- yardımcı fiili, Doğu Türkçesinde olduğu gibi er->e- şeklinde bir değişim göstermiştir. Günümüz Türkmenistan standart yazı dilinde, isimlerde bildirme (ek-fiil) - dı/-di ekiyle yapılır ve 2. tip şahıs ekleri kullanılır. Ünlü ile biten kelimelerde araya yardımcı ses girmez: yeke-di-m yalnızdım, bāy-dı-m zengindim (Kara, 2012:258). STT de ek-fiillerde er- yardımcı fiilindeki e- sesi düşmez ve ayrı yazılır: Şeksiz edi ılım bilen mıradıña yetcegiñ (Ilyasov, 1999: 38). Abdılkerim sen ediñ Abdulkerim sendin. (Ilyasov, 1994: 37).

7 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 235 STT deki ek-fiilin isimlerle görülen geçmiş zamandaki çekimin, Kazak ve Nogay Türkçesiyle ortak olduğu görülür. Koç ve Doğan ın Kazak Türkçesi gramerinde, ek-fiilin bu çekiminin Kazak Türkçesinde e fiiline DI görülen geçmiş zaman eki getirilmiş şekli olan edi sözcüğüyle (jigit edim, qız ediñ vb.) yapıldığı belirtilir (Koç vd., 2004:285). Nogay Türkçesinde de isimlerde ek- fiilin bilinen geçmiş zamandaki çekimi edi ile yapılır (Akbaba, 2009: 99). Her üç lehçede de edi sözcüğü ayrı yazılır. STT de bu çekimin kullanılmasında, Stavropol Türkmenlerinin geçmişte birlikte yaşadıkları Kazakların ve Nogayların etkisi vardır Duyulan Geçmiş Zaman Kipinin Hikâyesi Borcakow, Sarıhanov, Söyegov, Hocayev ve Ernazarov (1999,260), Türkmenistan Türkmen Türkçesi edebî dilinde duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesinin fiile ıpdı, - ipdi, -updu, -üpdü ekleri ve şahıs eklerinin getirilmesiyle yapıldığını belirtir. Kıpçak Türkçesi metinlerinde, duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesi p+edi+şahıs ekleri şeklinde çekimlenir: alıp edi almıştı, barıp edim gitmiştim vb. (Güner, 2013: ). Kıpçak Türkçesindeki bu çekimin STT de kullanıldığı görülmektedir. STT de, edebî dilde ve günlük konuşma dilinde, görülen geçmiş zamanın hikâyesinin fiil+ ( p) edi+ şahıs ekleri şeklinde çekimlendiği görülür: Dövlet berip edik saña Devlet vermiştik sana (Ilyasov,1997: 58). Bu çekim ağızlarda da sık kullanılır. STT deki yapı, Kazak Türkçesindeki fiil+ ( p) edi+ II. tip şahıs ekleri (körip edik görmüştük, alıp ediñ almıştın) şeklindeki (Koç vd, 2004: ) yapı ile ortaktır. Bu çekimin kullanılmasında ve korunmasında Kıpçak lehçelerinin etkisi olduğu söylenebilir Geniş Zaman Kipinin Hikâyesi Karamanlıoğlu, Kıpçak Türkçesinde geniş zaman kipinin hikâyesinin Ar, -Ir geniş zaman eklerine edi nin getirilmesiyle yapıldığını söylemiştir (Karamanlıoğlu, 1994: ). STT de geniş zamanın hikâyesi fiil+ -Ar/-Ir e-di+şahıs ekleriyle yapılır: Yazmaz edim men bi zadı Yazmazdım ben bir şeyi (Ilyasov, 1994:6). Kıpçak metinlerinde görülen (-e/-er) şeklindeki ikili yapı Stavropol Türkmencesinde (-e) şeklindedir. Bilsem men açar edim. Kosmosa uçar edim. Bilsem ben açardım. Uzaya uçardım. (Ilyasov,1997: 58). Nogay Türkçesinde geniş zaman kipinin hikâyesi fiil+ -Ar/-r e-di+şahıs eki kalıbıyla yapılmaktadır (Akbaba, 2009:157). STT deki geniş zamanın hikâye çekiminin, geçmişte birlikte yaşadıkları Nogaylarla ortak olduğu görülür Şimdiki Zaman Kipinin Hikâyesi Kıpçak Türkçesinde, şimdiki zaman kipinin hikâyesi fiil+-a/-y+edi+şahıs ekleri şeklinde çekimlenir: barıy edi gidiyordu, ketiyir edi gidiyordu vb. (Güner, 2013:252). Nogay Türkçesinde şimdiki zaman kipinin hikâyesi fiil+-a/-y+edi+şahıs ekleri kalıbıyla (tüse edim iniyordum, inerdim, tüse ediñ iniyordun, inerdin ) yapılır (Akbaba, 2009). Stavropol Türkmen ağızlarına bu yapının Nogayların etkisiyle geçmiş gibi görünse de ağızlarda sık kullanılması, bu yapının Kıpçak Türkçesinden kalmış olduğunu düşündürmektedir: gele edim geliyordum, bile ediñ biliyordun vb. Stavropol

8 Savaş ŞAHİN Türkmenleri ağızlarında şimdiki zamanın hikâye çekiminde kimi zaman e nin düştüğü görülür: geledim, biledim, alıydıñ vb. Sonuç Stavropol Türkmenleri bugünkü Rusya sınırları içerisinde yaşamaktadır. Rus dili tesiri altında kalan Stavropol Türkmenleri, yakın gelecekte dillerini tamamen kaybetme tehlikesi altındadır. Bu Türkmenlerin her ne kadar Çovdur, Söyüncacı ve İgdir boylarından oluştukları söylense de bizim o bölgede konuştuğumuz bazı Türkmenler, Yomut boyundan olduklarını söylemişlerdir. Stavropol Türkmenleriyle ilgili kaynaklarda, Yomutların Stravrapol a yerleşmesiyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Stavropol Türkmenlerinin dilleri, bazı ses ve şekil özellikleri bakımından Türkmenistan edebî dilinden farklıdır. Bu Türkmenler; önce göç yollarında daha sonra Stavropol ve çevresine yarleştikten sonra Nogaylar, Tatarlar, Kalmuklar, Kazaklar, Kırgızlar ile temas etmiştir. Bu kavimlerin dillerinden etkilenmekle birlikte büyük ölçüde dillerini korumayı başarabilmişlerdir. STT nin farklı şekil özelliklerinden biri Çağatay ve Kıpçak döneminin bazı şekil özelliklerini korumuş olmasıdır. Yine Stavropol Türkmenlerinin dilleri bazı şekil özellikleri bakımından Tatar, Kazak ve Nogay Türkçelerine benzemektedir. Stavropol Türkmenleri, Türkmenistan edebȋ dilinden farklı olarak günlük konuşma dilinde -adır, -edir, -adur, -edur -ydir, -ydır, -ydur, -a, -e şimdiki zaman eklerini kullanmaktadır. Gelecek zaman çekiminde, Çağatay Türkçesindeki gelecek zaman (fiil+ gay, gey gelecek zaman eki+şahıs zamiri) çekimi kullanılmaya devam edilmektedir. STT de diğer Türkmenlerden farklı olarak, gelecek zaman çekiminde AcAk/ -cak +iyelik kökenli şahıs ekleri yapısı da kullanılır. Yine Kıpçak lehçelerinin etkisiyle, bildirme kipinde edi kelimesi kullanılır. Tüm bu özellikler, STT ni standart Türkmenistan yazı dilinden ayırır. İşaretler ā: Normalden uzun söylenen a sesi ä: Açık e sesi ē: Normalden uzun söylenen e sesi ñ: Nazal n sesi A: -a ve e seslerini karşılar D: -d ve t seslerini karşılar I: -ı ve i seslerini karşılar U: -u ve ü seslerini karşılar

9 Stavrapol Türkmen Türkçesinin Morfolojik Farklılıkları 237 Kısaltmalar STT: Stavropol Türkmen Türkçesi Vb: ve benzeri Kaynakça Akbaba, D. E. (2009). Nogay Türkçesi drameri. Ankara: Grafiker Yayınları. Azimov, P., Sopıyev G., Çöññäyev Y. (1992). Türkmen Dili. Aşgabat: Magarıf. Bayliyev, H. (1981). Saylanan İşler. Aşgabat: Ilım. Berdiyev, P. (1988). Türkmen dilinin dialektelerinde ve gepleşiklerinde işlikler. Aşgabat: Ilım. Berdiyev P., Kürenov S., Şamıradov K., Arazkulıyev S. (1970). Oçerk dialektov turkmenskogo yazıka. Akademiya Nauk Turkmenskoy SSR İnstutut Yazıka İ. Literaturı Mahtumkulı. Aşgabat. Borcakow A., Sarıhanov M., Söyegov M., Hocayev B., Ernazarov S. (1999). Türkmen dılınıñ grammatikası. Aşgabat:Ruh. Brusina O. İ. (2008). Stavropolskiye turkmenı, etnokulturnoye razvitiye, sotsiyalnıe obıçaı, protsessı adaptatsii İ integratsii, issledovaniya po prikladnoy İ neotlojnoy etnologii. İnstitut Etnologii İ Antropologii Ran, Moskva, No, 202, Çarıyarov B. (1969). Türki dilleriñ günorta- günbatar toparında işlik zamanları. Aşgabat. Magarıf. Ercilasun, A. B. (2006a). Türk dili tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Ercilasun, A. B. (Ed.).(2006b). Karşılaştırmalı Türk lehçeleri grameri-fiil. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Farfarovskiy, S. V. (1911). Truhmen Turkmen. stavropolskıy gubernıy. Kazan: Tipolitografiya İmperatorsgako Universiteta. Güner, G. (2013). Kıpçak türkçesi grameri. İstanbul: Kesit Yayınları. Ilyasov, C. (1994). Stavropoldan salam. Goşgular. Turkmenistan Ilımlar Akademiyası. Aşgabat. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1996). Festval Turkmenskoy kulturı posvyatsenıy 50 Letiyu Turdovoy. Deyatelnosti, Stravrapolskiy Kray-Neftekumskıy Rayon-Özeksuvat, 25 May 1996, Stavropol. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1997). Oyanan şığırlar. Stavropol Türkmenleriniñ Şahırana Yığındısı, Stavropol. Ilyasov, C., Nurbadov, K. (1999). Goşgular ve aydımlar. Neftekumsk, Stavropol.

10 Savaş ŞAHİN Kara, M. (Ed.).(2012). Türk lehçeleri grameri. Ankara: Akçağ Yayınları. Karamanlıoğlu, A. F. (1994). Kıpçak Türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Koç, K., Doğan, O. (2004). Kazak Türkçesi grameri. Ankara: Gazi Kitabevi. Koraş, H. (2008). Özbek Türkçesinde e- ve bol- Yardımcı Fiillerinin Birbirinin Yerine Kullanılması, Fırat Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), Korkmaz, Z. (2003). Gramer terimleri sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kurbanov, A. V. (1995). Stavropolıskıye Turkmenı. Sankt-Peterburg: Yazıkovoy Tsentr. Kürenov, S. (1995). Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri. (Çev. Duymaz, A.). İstanbul: Ötüken Yayınları. Muhammedaliyeva, İ. (1998). Uruş yıllarının yırları. (Red. Ilyasov C.). Edilbay. Ölmez, Z. K. (1996). Şecere-i terakime Türkmenlerin soy kütüğü. Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. Öner, M. (1998). Bugünkü kıpçak Türkçesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Sümer, F. (1999). Oğuzlar Türkmenler. (5. Bas.). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P.

Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 273 Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P. Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa,

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun.

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun. EYLEM ve EYLEMSİ FİİL (EYLEM) İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Dilek Ergönenç Akbaba * 1

Dilek Ergönenç Akbaba * 1 Dil Araştırmaları Sayı: 15 Güz 2014, 298-302 ss. Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesinde Kip, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 1112, Ankara, 486 s. ISBN 978-975-16-2831-2

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. SINIF - I. YARIYIL TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ I 2 0 2 TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I 2 0 2 TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

KUZEY GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ EDATLAR ÜZERİNE YAPILAN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

KUZEY GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ EDATLAR ÜZERİNE YAPILAN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA KUZEY GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ EDATLAR ÜZERİNE YAPILAN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA (Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkaya, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yayıncılık, Elazığ 2007, 759 s.) Murat ŞENGÜL*1 Fırat

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ Özet Ağızlar bir dilin ölçünlü dilden ayrılan konuşma biçimleridir. Ölçünlü dilden farklı olarak ses bilgisi, şekil

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KUZEY DOĞU TÜRKÇESİ ESKİ TÜRKÇE

KUZEY DOĞU TÜRKÇESİ ESKİ TÜRKÇE ESKİ TÜRKÇE Köktürkler döneminden itibaren yazılı metinlerle takip edilen ve gelişmesini 13. yüzyıla kadar tek yazı dili olarak sürdüren Türkçedir. Bu dönemde Türkçenin yayılma alanı ana hatlarıyla kuzeyde

Detaylı

Fatih KİRİŞÇİOĞLU **2. Dil Araştırmaları, Bahar 2016/18: 18-28

Fatih KİRİŞÇİOĞLU **2. Dil Araştırmaları, Bahar 2016/18: 18-28 ... TÜRK LEHÇELERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA UYGULANABİLECEK BAZI MORFOLOJİK KRİTERLER-I *1 Some Morphological Criteria That Can Be Applied To The Classification Of Turkish Dialects-I Fatih KİRİŞÇİOĞLU **2

Detaylı

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S.

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Dil Araştırmaları Sayı: 12 Bahar 2013, 297-301 ss. Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Melike Uçar * 1 Kıpçak Türkçesi, XIX. yüzyıldan bu yana bilim adamları

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi.

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi. DEMİR, Necati. Trabzon Ve Yöresi Ağızları, Cilt I (Tarih- Etnik Yapı-Dil İncelemesi) - Cilt II (Metinler) - Cilt III (Sözlük), Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1263 s. Ahmet DEMİRTAŞ Ağızlar, milletlerin binlerce

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 435 Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Saha Türklerinin Atasözleri /İnceleme-Metin, Nobel Yayınları, Ankara 2007, 150 s. Proverbs of Sakha Turkish Mehmet YASTI 1 ÖZET Türkiye de

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI 2015 2016 BAHAR YARIYILI PROGRAMI GÜNÜN AKIŞI 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF GÜN KODU ADI VE KODU ADI VE KODU ADI VE KODU ADI VE ÇTL 227 Türkmen Türkçesi 10.20-11.05 3 ÇTL 130 Türkiye Türkçesi ÇTL

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

PROF. DR. ERDOĞAN BOZ VE PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ IN ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. ERDOĞAN BOZ VE PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ IN ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI ADLI ESERİ ÜZERİNE SERT, G. (2017). Prof. Dr. Erdoğan Boz ve Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ın Eskişehir İli Dil Atlası Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1957-1962. PROF. DR. ERDOĞAN

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar

Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyum ve Uygulama Atölyesi Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Maltepe Üniversitesi - İstanbul 31 Mart 05 Nisan 2009 2 Sempozyum; 13 Şubat 2009

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN Giriş ARAŞTIRMALAR HAKKINDA Özet Bu makalede 1913 yılından günümüze kadar Türkmenistan da ve yurt dışında yayımlanan Türkmen sözlükleri ve Türkmen sözlükçülüğü

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Hassas Konular 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Ufuk Tavkul 29 Ocak 2008 Rusya Federasyonu Parlamentosu nun alt kanadı Duma seçimleri 2 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 323-327 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Eker, Süer ve Ülkü Çelik Şavk (Ed.) (2016). Tehlikedeki Türk Dilleri- Endangered Turkic Languages (4 Cilt). Ankara & Astana: Uluslararası Türk Akademisi & Hoca

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA İKİ YENİ ESER

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA İKİ YENİ ESER DEĞERLENDİRMELER TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA İKİ YENİ ESER Nail TAN 1. Kızılderili ve Türk Şamanizmi Hâlen Ardahan Üniversitesinde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Arslan, bizzat

Detaylı

TÜRK ÜLKELERİ ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin COĞRAFYASI

TÜRK ÜLKELERİ ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin COĞRAFYASI Türkiye ve Türk Dünyası İktisadî ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları: 2 Türk Dünyası Dizisi: 2 TÜRK ÜLKELERİ ve Türklerin Yaşadıkları Bölgelerin COĞRAFYASI GELİŞTİRİLMİŞ 2. BASKI Dr. Ali

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANABİLİM DALI 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı?

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TATAR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ Caner Kerimoğlu (2014), Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 299 s. Vahide

Detaylı

Kilis İli Ağızlarında Şimdiki Zaman. The Present Tense in the Kilis District Dialect

Kilis İli Ağızlarında Şimdiki Zaman. The Present Tense in the Kilis District Dialect DOI: 10.13114/MJH.2015214559 Geliş Tarihi: 21.10.2015 Kabul Tarihi: 30.10.2015 Mediterranean Journal of Humanities mjh. akdeniz. edu. tr V/2 (2015) 51-59 Kilis İli Ağızlarında Şimdiki Zaman The Present

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ *

TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ * TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ * Özet Günümüzde cehalet, okuryazarlıkla değil de bilgiye nasıl erişeceğini bilme ile ölçülmektedir. Araştırmacıların, çalıştıkları konuyla ilgili bilginin

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I TDE303U

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I TDE303U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I TDE303U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Dil, Diller ve Türk Dili DİL VE DİLLER Dil, insan-varlık

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı *BEL5VH6M* Sayı : 57496967-3- Konu : Final ve Bütünleme Sınav Programları İlgi : 22/12/2016 tarihli, 58066181-1-38825 sayılı yazınız. Anabilim Dalımız

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Abdullah MERT Tarih boyunca çeşitli alfabelerle dillerini kaydeden Türkler için dünyanın en fazla alfabe değiştiren

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİNDE GEREKLİLİK

GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİNDE GEREKLİLİK GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİNDE GEREKLİLİK Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Özet Bugün yazı dili olarak kullanılan Türk Lehçelerinin hepsinde Eski Türkçe deki gereklilik çekimi

Detaylı

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 15 Güz 2014, 121-159 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Kur an da Geçen zevc ve imrae

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

TÜRKÇEDE BAGLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE

TÜRKÇEDE BAGLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE TÜRKÇEDE BAGLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ * Bilindigi gibi Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Yani bu dildeki görev ögeleri dizim (syntaxe) içerisinde görevlerini belirleyecekleri

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 12 Bahar 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri:

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadejda ÖZAKDAĞ 2. Doğum Tarihi : 18 Eylül 1975 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Çukurova Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş 1 2 0 0 2 4 Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği,

Detaylı

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.)

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) Murat AKA Eski dünyanın en önemli medeniyet merkezlerinden olan Anadolu yüzyıllardır değişik milletlere

Detaylı

Ergönenç Akbaba, Dilek (2009). Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi). Ankara: Grafiker Yayınları, 295 s.

Ergönenç Akbaba, Dilek (2009). Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi). Ankara: Grafiker Yayınları, 295 s. TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer... Ayşe Kılıç HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Ergönenç Akbaba, Dilek (2009). Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi). Ankara: Grafiker Yayınları, 295 s. Ergönenç Akbaba, Dilek (2011).

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:135-157 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:135-157 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:135157 ISSN: 21478872 BALKAN TÜRKLERİ EDEBİYATI VE HALK KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE YER ALMASININ GEREKLİLİĞİ

Detaylı

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...5 KISALTMALAR...9 1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kalıplaşmış Söz Birliklerindeki Fosil Kelimeler...11 1.1.1. Kalıplaşmış Söz Birlikleri...12 1.1.1.1. Atasözleri ve Tekerlemeler...13

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı *BE8AR6MY* Sayı : 57496967-100- Konu : Final -Bütünleme Sınav Tarihleri İlgi : 11/05/2016 tarihli, 58066181-100-14568 sayılı yazınız. Anabilim Dalımız

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TÜRKÇE I TUR 001 Güz ECTS Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ADRES BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca

Detaylı

TARİHTEN GELECEGE TÜRK DİLİ.

TARİHTEN GELECEGE TÜRK DİLİ. TARİHTEN GELECEGE TÜRK DİLİ. Türk dilinin en eski izleri Sümer kaynaklarındaki Türkçe sözlerdir. M.Ö. 3100-M.Ö. 1800 yılları arasına ait Sümerce metinlerde 300den fazla Türkçe söz yer almaktadır. Sümerceyle

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı

Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı Yılmaz Nevruz 8 Haziran 2014 günü Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun davetlisi olarak Meral Okay Eğitim ve Kültür Vakfı salonunda "Kafkasya ve Kafkaslar"

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

MUĞLA VE YÖRESĐ AĞIZLARINDA ŞĐMDĐKĐ ZAMAN BĐÇĐMLERĐ ÖZET

MUĞLA VE YÖRESĐ AĞIZLARINDA ŞĐMDĐKĐ ZAMAN BĐÇĐMLERĐ ÖZET MUĞLA VE YÖRESĐ AĞIZLARINDA ŞĐMDĐKĐ ZAMAN BĐÇĐMLERĐ ÖZET Ali AKAR * Türkçede şimdiki zaman biçimleri ve çekimleri, tarihi dönemlerden itibaren çok çeşitli yapılar ve şekiller göstermiştir. Bu bağlamda,

Detaylı