Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya NARTGÜN* Öz Bu araştırmanın amacı, öğrenme-öğretme sürecinin çeşitli aşamalarında gerçekleştirilmesi beklenen durum belirleme çalışmaları ile bu bağlamda yapılması beklenen birtakım işlerin öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirildiğini öğrencilerin görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırma, öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 243 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda elde edilen sonuçlar, öğretim elemanlarının çoğunluğunun durum belirleme çalışmaları çerçevesinde, öğretim sürecinin başında ve süreçte yapmaları beklenen işleri tam olarak yerine getirmediklerini göstermektedir. Bunun yanı sıra, benzer biçimde, performansa dayalı durum belirleme çalışmaları çerçevesinde yapmaları beklenen işlerin de öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu tarafından yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Araştırma, öğretim kurumlarında durum belirleme politikaları oluşturan karar vericilere önemli bilgiler sunmaktadır. Anahtar Kelimeler Durum Belirleme, Öğretim, Öğretme, Öğrenme, Öğretim Elemanı. * Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (4) Güz / Autumn Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1782 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Nartgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Gölköy Kampüsü / Bolu. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Eminoğlu, E. ve Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekârlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), Nartgün, Z. (2008). Reflections of the understanding of assessment adopted 4th and 5th grade science and technology curriculum in textbooks. Essays in education, (pp ). Special edition: Science and science education in Turkey. Special Edition Editors, Mehmet Bahar and Hüseyin Bağ. Published by department of education at the University of South Caroline Aiken. Nartgün, Z. (2008). Öğretmen adayları için Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), Nartgün, Z. (2007). Aynı puanlar üzerinden yapılan mutlak ve bağıl değerlendirme uygulamalarının notlarda farklılık oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 8(1), Nartgün, Z. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önem düzeyinin ikili karşılaştırmalarla ölçeklenmesi. A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), Nartgün, Z. (2003). Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), Durmuş, S. ve Nartgün, Z. (2003). Öğretim Elemanı Değerlendirme Ölçeği. A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(7), Nartgün, Z. (2002). Eğitimde yönlendirme. A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), Nartgün, Z. (2002). Klasik test kuramındaki Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ile örtük özellikler kuramındaki bilgi fonksiyonları ve marjinal güvenirlik katsayısının karşılaştırılması. A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zekeriya NARTGÜN Öğretim uygulamalarından sorumlu olan tüm bireyler sınıflarında öğrencilerine, öğretim uygulamalarına ve sınıf ortamlarına ilişkin olarak farklı zamanlarda çok sayıda kararlar almak durumundadırlar (Airasian, 1994). Alınan kararların yerindeliği ve isabetliliği, bu kararların alınmasına dayanak teşkil edecek sağlam bilgilerin toplanmasına bağlıdır (Stiggins ve Conklin ve diğerleri, 1992 den aktaran Nitko, 2004). Karar almada kullanılacak bilginin toplanması, sentezinin yapılması ve yorumlanması sürecine durum belirleme adı verilmektedir. Durum belirleme, çoğu insan tarafından sınıfta yapılan kâğıt-kalem formatındaki testlerin öğrencilere uygulanması, puanlanması ve testteki performansına göre öğrencilere not verilmesi biçiminde algılanmaktadır. Oysaki durum belirleme testlerin yanı sıra gözlem, görüşme, proje vb. kanıt toplama yaklaşımlarının kullanımını da içine alan oldukça geniş bir kavramdır (Airasian, 1994). Durum belirleme, test, ölçme ve değerlendirme öğrenme-öğretme süreci içinde sıkça birbiri yerine kullanılan ancak birbirinden farklı anlamlar taşıyan kavramlardır (Airasian, 1994; Nitko, 2004). Bunlardan durum belirleme yukarıda kısaca açıklanmıştır. Öğrenme-öğretme sürecinde diğer üç kavrama yüklenen anlamlar ise aşağıdaki gibidir. Ölçme gözlenen

4 1784 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ performansa ya da davranışa bir sayı verme işi, değerlendirme gözlenen performans veya davranışın kalitesi ya da iyilik düzeyi hakkında bir karara varma işi ve test ise öğrencilerin davranışı hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılan ve çoğu zaman kâğıt-kalem formatında düzenlenerek uygulanan sistematik işlemler bütünü dür (Airasian, 1994). Durum belirleme genelde tüm eğitim sisteminin, özelde ise öğrenmeöğretme sürecinin her anında vardır ve bu sürecin önemli ve doğal bir parçasıdır. Herhangi bir sınıfa dikkatlice bakıldığında, öğretim ve durum belirleme arasında sıkı bir bağın varlığına yönelik kanıtlar rahatlıkla görülebilir. Hatta çoğu zaman bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün olmayabilir (Atkin, 2001). Durum belirleme, öğrenme-öğretme sürecinin çeşitli aşamalarında (sürecin başlangıcı, içi ve sonu) hem öğrenmelere hem de öğretime yönelik alınacak kararlara dayanak oluşturacak bilgileri üretmesi (Carr ve Haris, 2001; Popham, 2003) bakımından büyük bir önem taşır. Stiggins ve Conklin ve diğerleri (1992) ne göre doğru karar, sağlam bilgiyi sağlam bilgi ise sağlam durum belirleme yöntemlerini gerektirmektedir (Stiggins ve Conklin ve diğerleri, 1992 den aktaran Nitko, 2004). Bu yönü dikkate alındığında nitelikli durum belirlemenin eğitim sistemi içindeki önemi açık bir biçimde görülebilir. Durum belirleme eğitim sistemi içinde öğretim programları, eğitim politikaları vb. durumlara dönük kararların alınması gibi farklı amaçlara hizmet etmekle (Wragg, 2001) birlikte özellikli kullanım amacının öğretimin ve öğrenmenin kalitesini artırmak olduğu söylenebilir (Atkin, 2001; National Research Council, 2003). Nitelikli öğretim nitelikli öğrenmeyi sağlar (Darling-Hammond, 1999). Nitelikli öğretim ise durum belirlemenin düzenli ve kaliteli biçimde gerçekleştirilmesiyle mümkündür (Murtha, Stec ve Wilt, 2006; Tillema, 2009). Durum Belirlemenin Türleri Kullanılış amaçlarına bağlı olarak üç tür durum belirlemeden bahsedilebilir. Öğrenme-öğretme sürecinin başında alınacak kararlara dayanak teşkil edecek durum belirlemeler tanılayıcı, süreç içinde alınacak kararlara dayanak teşkil edecek olanlar biçimlendirici ve süreç sonunda alınacak kararlara dayanak teşkil edecek olanlar ise değer biçmeye dönük durum belirleme biçiminde adlandırılmaktadırlar. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmışlardır.

5 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Tanılayıcı Durum Belirleme (Diagnostic Assessment): Genelde öğrenme sürecine başlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyleri hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılır. Ayrıca ilgili dersin hedef davranışlarına, öğrencilerin öğretim sürecinin başında ne düzeyde sahip olduklarını belirlemek amacıyla da yapılmaktır. Böylece sürecin sonunda yapılan durum belirleme çalışmaları ile karşılaştırılarak öğrencilerde oluşan öğrenmeler ve öğretimin etkililiği hakkında yargıya varılabilmektedir. Tanılayıcı durum belirleme, öğretim sürecinin başlangıcında, dersi alan öğrenciler arasında sahip olunan yeterlikler bakımından ne düzeyde farklılıklar olduğunun belirlenmesinde ve bu çerçevede öğretimin planlanması ve öğretim için birtakım standartların oluşturulmasında öğretim elemanlarına büyük katkı sağlamaktadır ( What are the diagnostic assessments, 2009). 2. Biçimlendirici Durum Belirleme (Formative Assessment): Öğretim sürecinin her aşamasında, sunulan öğretim hizmetinin etkililiği ve öğrencilerde oluşan öğrenmelerin niteliği konusunda öğretim elemanlarına ve öğrencilere dönüt vermek amacıyla yapılır. Biçimlendirici durum belirleme ile hem öğrenme eksikliklerinin hem de öğretim hizmetinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve giderilmesi amaçlanmaktadır. Buradan elde edilen sonuçlar öğrencilere not verme amaçlı kullanılmaz. Amaç sürecin değerlendirilmesidir. Genelde her ünitenin sonunda özellikle izleme testleri kullanılarak gerçekleştirilir (Murtha et al., 2006; Özçelik, 1992; Torrance ve Pryor, 1998). Yapılan araştırmalar (Black ve William, 1998; Crooks, 1988; Fuchs ve Fuchs, 1986) biçimlendirici değerlendirmenin hem nitelikli öğrenmelere hem de öğretimin kalitesinin artmasına önemli katkılar sağladığını göstermektedir. 3. Değer Biçmeye Dönük Durum Belirleme (Summative Assessment): Temel amaç öğrenci başarısının belirlenmesi ve not vermedir. Bu amaçla ders kapsamında kazandırılmaya çalışılan kritik hedef davranışların dersi alan öğrenciler tarafından ne ölçüde kazanıldığı sürecin belli aşamalarında (özellikle sürecin ortası ve sonu) belirlenir. Sonuçlar uygun ölçütlerle karşılaştırılarak öğrenciler hakkında geçti-kaldı, başarılı-başarısız vb. kararlar verilir. Amaç süreçten ziyade sonucun değerlendirilmesidir (Atılgan, Kan ve Doğan, 2007) Çağdaş yaklaşım, öğrenme-öğretme sürecinde her üç durum belirleme türünün birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Öğrencilerin sürecin başlangıcındaki yeterliklerini dikkate alarak öğretimi planlamak, süreç

6 1786 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ içindeki gelişimlerini sürekli olarak izleyerek eksiklikleri belirlemek ve gidermek, elde edilen sonuçlara göre öğretim hizmetinin etkililiğini test ederek gereken düzenlemeleri yapmak ve nihayetinde öğrencileri yeterlikleri bakımından bir bütün olarak değerlendirmek; ancak bu üç tür durum belirlemenin birlikte kullanılması ile mümkündür. Aksi takdirde, çoğu yüksek öğretim programında yer aldığı biçimiyle durum belirlemeyi öğretim yılı içindeki vize ve final sınavlarıyla sınırlandırmak ve sadece öğrenciler hakkında başarılı başarısız kararı almada kullanmak, yapılan öğretim uygulamalarının ve dolayısıyla da harcanan zaman ve emeğin boşa gitmesini beraberinde getirebilir. Etkili Durum Belirleme İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar Durum belirleme öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğindeki temel faktörlerden biridir. Böyle olmakla birlikte, bu ikisi arasındaki ilişki çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Oysaki iyi tasarlanmış durum belirlemelere öğrencilerin katılımını sağlamak öğrencilerin çalışma stratejilerini doğrudan etkilemekte ve dolayısıyla da öğrenmelerini etkilemektir. Ayrıca, çoğu öğrenci için durum belirleme demek aslında dersin kendisi demektir. Bu sebeple bu denli önemli görülen durum belirlemenin öğrenmeöğretme sürecini etkili kılabilmesi için ilgililerin şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. ( Core principles of effective assessment, 2009). 1. Durum belirleme hem öğretim elemanları hem de öğrenciler tarafından öğrenme-öğretme sürecine sonradan eklemlenmiş bir parça gibi değil, bu sürecin seçkin bir tamamlayıcısı olarak görülmelidir. 2. Tüm durum belirleme uygulamalarının sonuçları öğrencilerle paylaşılmalı, elde edilen dönütler öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi, giderilmesi ve öğretimin kalitesinin artırılması çerçevesinde işe koşulmalıdır. 3. Öğrenme ve öğretimin kalitesinin artırılmasına sağlayacağı katkının yanı sıra durum belirlemenin öğrenciler üzerindeki güçlü güdüleyici etkisinin farkına varılmalı ve durum belirleme çalışmaları pozitif yönlü çalışma alışkanlıklarını öğrencilere hızla kazandıracak yapıda tasarlanmalıdır. Bir başka deyişle durum belirleme çalışmaları çok amaçlı kullanılabilmelidir. 4. Fakülte ya da bölüm bazında bireylerin durum belirleme uygulamalarını yönlendirecek bir politika belirlenmelidir. Konular bazında ya-

7 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme pılacak durum belirlemeler (formative) dersin bütünü bazında yapılacak durum belirlemeler (summative) için yapılan planlamayla bütünleştirilmelidir. 5. Öğrencilerden beklenen öğrenme ürünleri ile durum belirleme çalışmaları kapsamında ele alınan bilgi ve beceriler birbirleriyle doğrudan ilişkilendirilmelidir. 6. Durum belirleme yöntemleri ezberlenen bilgileri yoklamaktan ziyade üst düzey zihinsel becerileri yoklayıcı nitelikte tasarlanmalıdır. 7. Belli bir yöntemin kullanılmasından doğacak sınırlılıkları ortadan kaldırmak için durum belirleme yöntemleri çeşitlendirilmelidir. 8. Durum belirleme çalışmaları tasarlanırken ve planlanırken öğretim elemanlarının ve öğrencilerin iş yükü dikkate alınmalıdır. 9. Durum belirleme çalışmalarında aşırılıktan kaçınılmalıdır. Amaca hizmet etmeyecek durum belirleme uygulamalarına yer verilmemelidir. 10. Biçimlendirici ve değer biçmeye dönük durum belirleme çalışmalarının dengeli olmasını sağlayacak bir ağırlıklandırma yapılmalıdır. 11. Notlar önceden açık seçik olarak belirlenmiş öğrenme ürünleri ve başarı ölçütleri dikkate alınarak hesaplanmalı ve raporlaştırılmalıdır. 12. Kullanılması düşünülen durum belirleme yöntemlerinin belli bir grubun lehine işleyip işlemediği kontrol edilmelidir. 13 Kullanılması düşünülen durum belirleme yöntemleri kopya, intihal gibi davranışların oluşmasına imkân vermeyecek biçimde tasarlanmalıdır. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Kullanılan Durum Belirleme Yöntem ve Araçlarında Geçerlik ve Güvenirlik Öğretim sürecinde temel amaç önceden belirlenmiş hedef davranışların öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu sebeple bu süreçte yapılan durum belirlemelerin tamamı, öğrencilerin belirlenen hedef davranışları ne düzeyde kazandıklarını ortaya koymak amacıyla yapılır. Derslerin kapsamındaki hedef davranışların yapısına bağlı olarak çeşitli durum belirleme araçları ve yöntemleri belirlenmiştir. Farklı soru türlerinden oluşan testler, ödevler, projeler, portfolyolar, performans görevleri bunlardan bazılarıdır (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008; Nitko, 2004; Wiggins, 1998). Bu araçların ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanma-

8 1788 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ sından sorumlu olanlar, sınıf içi uygulamalar çerçevesinde, öğretim elemanlarıdır. Bu noktada öğretim elemanlarının dikkate alması gereken iki önemli husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi geçerlik, diğeri ise güvenirliktir. Geçerlik, durum belirlemede kullanılan araçların ve yöntemlerin amaca uygunluğudur. Öğretim elemanları öğrencilerinde oluşmasını istedikleri davranış değişiklerini en iyi biçimde görebilecekleri aracın ve yöntemin hangisi olduğunu bilmek, bunları geliştirmek ve uygulamak durumundadır (Airasian, 1994). Güvenirlik ise farklı anlamları da bulunmakla birlikte, durum belirleme yöntemlerinden ve tekniklerinden elde edilen sonuçlara karışan hatalarla ilişkilidir. Ölçme sonuçları ne kadar hatalardan arınık ise o kadar güvenilirdir. Dolayısıyla öğretim elemanları durum belirlemede kullandıkları tüm araçlardan ve yöntemlerden elde ettikleri sonuçları en objektif biçimde puanlayabilmelidirler (Gareis ve Grant, 2008). Araştırmanın Amacı Literatürde durum belirleme konusunda yapılan çalışmalar genelde, öğretim sürecinde çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere farklı durum belirleme tekniklerine yer verilmesi (Agnes ve Cochrane, 2008; Carr, 2002), öğretim elemanlarının sınıflarında yaptıkları durum belirleme uygulamaları (Cheng, Rogers ve Hu, 2004) ve öğretim elemanlarının durum belirleme konusundaki kavramsal yeterlikleri (Taras, 2008) konuları üzerindedir. Öğretim sürecinde yapılması beklenen durum belirleme çalışmalarının öğretim elemanları tarafından ne düzeyde gerçekleştirildiğinin öğrencilerin görüşleri doğrultusunda belirlenmesine ilişkin bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu bilgilerden hareketle bu araştırma, öğrenme-öğretme sürecinin çeşitli aşamalarında gerçekleştirilmesi beklenen durum belirleme çalışmaları ile bu bağlamda yapılması beklenen birtakım işlerin öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirildiği öğrencilerin görüşleri doğrultusunda belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmada, aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. 1. Öğrencilerin görüşlerine göre, öğretim sürecinin başlangıcında yapılması beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapılması beklenen işler öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirilmektedir?

9 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Öğrencilerin görüşlerine göre, öğretim sürecinde (sürecin içinde ve sonunda) yapılması beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapılması beklenen işler öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirilmektedir? 3. Öğrencilerin görüşlerine göre, öğretim sürecinde performans gerektiren çalışmalar çerçevesinde yapılması beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapılması beklenen işler öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirilmektedir? Araştırmanın Sayıtlıları Ankette yer alan sorulara öğrencilerin içtenlikle cevap verdiği varsayılmıştır. Araştırmanın Sınırlılıkları 1. Araştırma, öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, ölçme ve değerlendirme dersini almış veya anketin uygulandığı tarihte ilgili dersi almakta olan öğrencilerin görüşleriyle sınırlıdır. 2. Araştırma, öğretim elemanları tarafından bilişsel alan kapsamında yapılması beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda gerçekleştirilmesi beklenen işlere yönelik öğrenci görüşleri ile sınırlıdır. Yöntem Araştırmanın Modeli Çalışmada, öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yapmaları beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapmaları beklenen birtakım işler, öğrenci görüşleri çerçevesinde ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada, var olan durum olduğu biçimiyle betimlenmeye çalışıldığından tarama modeli kullanılmıştır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, ölçme ve değerlendirme dersini almış veya araştırmanın yapıldığı süreçte hâlen derse devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Evrende yer alan öğrenci sayısı 540 dır. Çalışma, bu öğrencilerden seçkisiz örnekleme tekniği kullanılarak se-

10 1790 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ çilen toplam 243 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde Krejcie ve Morgan ın (1970) aktaran Ural ve Kılıç, 2005) evren büyüklüğüne karşılık örneklem büyüklüğü tablosundan yararlanılmıştır. Bu tabloya göre, 550 kişilik bir evreni 0,05 hata payıyla temsil eden örneklem büyüklüğünün 226 kişi olduğu ifade edilmektedir. Çalışma için seçilen örneklemin bu yönüyle evreni temsil ettiği söylenebilir. Örneklemde yer alan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme/anabilim dalına ve cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Örneklemde Yer Alan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölüme/Anabilim Dalına ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Kız Erkek Toplam Bölüm / Anabilim Dalı f % f % f % İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği 34 64, , ,8 İlköğretim / Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim / Matematik Öğretmeliği İlköğretim / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 22 68, , , ,6 3 21,4 14 5,8 9 37, ,5 24 9,9 Türkçe Öğretmeliği 21 58, , ,8 Özel Eğitim / Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Güzel Sanatlar Eğitimi / Resim Öğretmenliği Güzel Sanatlar Eğitimi / Müzik Öğretmenliği Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi 22 91,7 2 8,3 24 9, , , , ,7 6 33,3 18 7,4 7 43,8 9 56, ,3 Toplam Veri Toplama Aracı Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. İlgili anket araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yönerge ve kişisel bilgi formu bulunmaktadır. İkin-

11 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme ci bölümde öğretim elemanlarından öğretim sürecinde beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapmaları beklenen işler sıralanmıştır. Öğretim elemanlarından beklenenler üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla (i) öğretim elemanlarının tanılayıcı durum belirleme çalışmaları çerçevesinde öğretim sürecinin başlangıcında yapmaları beklenen işler, (ii) öğretim sürecinde biçimlendirici ve değer biçmeye dönük durum belirleme çalışmaları çerçevesinde yapmaları beklenen işler ve (iii) öğrencilerin performans çalışmaları çerçevesinde yapmaları beklenen işlerdir. Öğretim elemanlarından beklenen işlerin, öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla bu işler maddeler hâlinde sıralanmıştır. Öğrencilerin her bir maddeye vereceği cevaplar için sunulan seçenekler ise şunlardır; öğretim elemanlarının tamamı, öğretim elemanlarının çoğunluğu, öğretim elemanlarının yarısı, öğretim elemanlarının çok azı ve öğretim elemanlarının hiçbiri. Anketin bu bölümünde ilk başlık altında üç, ikinci başlık altında altı ve üçüncü başlık altında yedi olmak üzere toplam on altı madde yer almaktadır. Anketin üçüncü bölümünde ise iki açık uçlu soru bulunmaktadır. Anketin geliştirilmesi sürecinde atılan adımlar aşağıda açıklanmıştır. Eğitimde ölçme, değerlendirme ve durum belirlemeyle ilişkili olarak yazılmış Türkçe ve yabancı kitaplar (Airasian, 1994; Atılgan et al., 2007; Berberoğlu, 2006; Erkuş, 2006; Haladyna, 1999; Murphy ve Moon, 1989; Nitko, 2004; Turgut, 1983; Wiggins, 1998) hem durum belirlemenin öğrenme-öğretme süreci içindeki kullanım amaçları hem de durum belirleme çalışmaları çerçevesinde ders sorumluları tarafından yerine getirilmesi beklenen işler bakımından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar maddeleştirilmiş ve yukarıda belirtilen üç ana başlık altında toplanmıştır. İlgili maddelerle ifade edilen işlerin öğretim elemanlarınca gösterilmesi beklenen işler olup olmadığı, ölçme ve değerlendirme dersi almış olan yirmi kişilik bir öğrenci grubunda sorgulanmış ve öğrencilerin tüm maddelere evet cevabı verdiği gözlenmiştir. Anket bir bütün olarak, ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans eğitimi alan beş kişilik bir öğrenci grubunda, kapsam geçerliği açısından sorgulanmış öğrenciler arasında yüksek düzeyde uyum olduğu gözlenmiştir.

12 1792 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Verilerin Toplanması ve Analizi Geliştirilen anket öğretim yılında ilgili öğrencilere uygulanmıştır. Anketin birinci ve ikinci bölümünden elde edilen veriler, araştırmanın amacı başlığı altında sorulan sorulara cevap aramak amacıyla, her bir madde için yüzde ve frekans dikkate alınarak analiz edilmiştir. Ankette yer alan açık uçlu sorulara verilen cevaplar ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar nicel analiz sonuçlarıyla birlikte araştırmanın bulgular kısmında verilmiştir. Bulgular Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular Birinci araştırma sorusu: Öğrencilerin görüşlerine göre, öğretim sürecinin başlangıcında yapılması beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapılması beklenen işler öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirilmektedir? Birinci araştırma sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Öğretim Sürecinin Başlangıcında Yapılması Beklenen Durum Belirleme Çalışmaları ve Bu Bağlamda Yapılması Beklenen İşlerin Öğretim Elemanlarının Ne Kadarı Tarafından Gerçekleştirildiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim Sürecinin Başlangıcında Öğretim Elemanları Tarafından Yapılması Beklenen İşler 1. Öğrencilere öğretim sürecinde ele alınacak konular ve bu çerçevede kazandırılacak kritik kazanımlara ilişkin bilgi verirler. Öğretim Elemanlarının Tamamı Çoğunluğu Yarısı Çok Azı Hiçbiri f % f % f % f % f % 15 6, , , ,3 12 4,9

13 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Öğrencilere öğretim sürecinde yapılacak durum belirleme çalışmalarına (sınav, ödevproje, puan ağırlıkları vb.) ilişkin bilgi verirler. 3. Öğretime başlamadan önce öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerini veya ön bilgilerini yoklayıcı durum belirleme uygulamaları yaparlar , , , ,2 8 3,3 5 2,1 23 9, , , ,7 Birinci madde ile öğretim elemanlarının öğretim sürecinde ele alınacak konular ve bu çerçevede kazandırılacak kritik kazanımlar konusunda öğrencilere bilgi verip vermedikleri sorgulanmıştır. Öğrencilerin görüşleri, büyük ölçüde, öğretim elemanlarının çoğunluğu (% 30), yarısı (% 25,5) ve çok azı (% 33,3) seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirenler tüm grubun % 6,25 ini oluştururken, hiçbiri yönünde görüş bildirenlerin % 4,9 olduğu görülmektedir. İkinci madde ile sorgulanan iş, öğretim elemanlarının öğretim sürecinde yapılacak durum belirleme uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi verip vermedikleri ile ilişkilidir. Bu işle ilgili öğrenci görüşleri, büyük ölçüde, öğretim elemanlarının çoğunluğu (% 39,1), yarısı (% 23,9) ve çok azı (% 20,2) seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirenler tüm grubun % 13,6 sını oluştururken, hiçbiri yönünde görüş bildirenlerin % 3,3 olduğu görülmektedir.

14 1794 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Üçüncü madde ile sorgulanan iş ise öğretim elemanlarının öğretime başlamadan önce, öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerini veya ön bilgilerini yoklayıcı durum belirleme uygulamaları yapıp yapmadıkları konusundadır. Bu işe yönelik öğrenci görüşleri ise büyük ölçüde öğretim elemanlarının çok azı (% 48,6) ve hiçbiri (% 27,7) seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretim elemanlarının yarısı yönünde görüş bildirenler tüm grubun % 15,2 sini, çoğunluğu yönünde görüş bildirenler % 9,5 ini, tamamı yönünde görüş bildirenler ise % 2,1 ini oluşturmaktadır. İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular İkinci araştırma sorusu: Öğrencilerin görüşlerine göre, öğretim sürecinde (sürecin içinde ve sonunda) yapılması beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapılması beklenen işler öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirilmektedir? İkinci araştırma sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Öğretim Sürecinde (Sürecin İçinde ve Sonunda) Yapılması Beklenen Durum Belirleme Çalışmaları ve Bu Bağlamda Yapılması Beklenen İşlerin Öğretim Elemanlarının Ne Kadarı Tarafından Gerçekleştirildiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecinde Öğretim Elemanları Tarafından Yapılması Beklenen İşler Tamamı Çoğunluğu Yarısı Çok Azı Hiçbiri f % f % f % f % F % 4. Konu/ünite sonlarında öğrenme eksikliklerini yoklayıcı durum belirleme çalışmaları yaparlar. 5. Vize/final amaçlı testlerde tüm kritik kazanımları yoklayacak sayıda soruya yer verirler. 5 2, , , , ,3 5 2, , , , ,6 6. Vize/final amaçlı testlerde farklı soru tiplerine yer verirler. 9 3, , , , ,5

15 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Hangi amaçla uygulanırsa uygulansın tüm testlerin cevap ve/veya puanlama anahtarını sınav sonrasında öğrencilerle paylaşırlar. 8. Tüm sınav kâğıtlarını okuduktan sonra öğrencilere güçlü ve zayıf yanları konusunda dönütler verirler. 9. Değer biçmeye dönük durum belirleme çalışmalarından elde edilen sonuçlara ilişkin betimsel istatistikleri (ortalama, standart sapma vb.) hesaplayarak raporlaştırır ve sonuçları öğrencilerle paylaşarak tüm grubun başarı düzeyini hakkında grubu bilgilendirirler. 9 3,7 11 4,5 21 8, , ,3 2 0,8 7 2,9 15 6, , ,4 1 0,04 7 2,9 12 4, , ,5 Dördüncü madde ile öğretim elemanlarının konu/ünite sonlarında öğrencilerin öğrenme eksikliklerini yoklayıcı durum belirleme çalışmaları yapıp yapmadıkları sorgulanmıştır. Bu maddeye yönelik öğrenci görüşleri büyük ölçüde, öğretim elemanlarının çok azı (% 43,6) ve hiçbiri (% 31,3) seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretim elemanlarının yarısı yönünde görüş bildirenler tüm grubun % 12,3 ünü oluştururken çoğunluğu yönünde görüş bildirenlerin % 10,7, tamamı yönünde görüş bildirenlerin ise % 2,1 olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının vize/final amaçlı testlerde tüm kritik kazanımları yoklayacak sayıda soruya yer verip vermedikleri (madde 5) hususunda öğrencilerin % 2,1 inin öğretim elemanlarının tamamı, % 18,5 inin çoğunluğu, % 25,9 unun yarısı, % 37,9 unun çok azı ve % 15,6 sının da hiçbiri yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Öğretim elemanlarının vize/final amaçlı testlerde farklı soru tiplerine yer verip vermedikleri (madde 6) hususunda ise öğrencilerin % 3,7 si öğretim elemanlarının tamamı, % 17,7 si çoğunluğu, % 28,8 i yarısı, % 38,3 ü çok azı ve % 11,5 i de hiçbiri yönünde görüş bildirmişlerdir. Yedinci madde ile sorgulanan davranış öğretim elemanlarının hangi amaçla uygulanırsa uygulansın tüm testlerin cevap ve/veya puanlama

16 1796 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ anahtarını sınav sonrasında öğrencilerle paylaşıp paylaşmadığı ile ilgilidir. Bu noktadaki öğrenci görüşleri özellikle öğretim elemanlarının çok azı (% 42,8) ve hiçbiri (% 40,3) seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretim elemanlarının yarısı yönünde görüş bildirenler % 8,6 iken, çoğunluğu ve tamamı yönünde görüş bildirenlerin sırasıyla % 4,5 ve % 3,7 oldukları görülmektedir. Öğretim elemanlarının tüm sınav kâğıtlarını okuduktan sonra öğrencilere güçlü ve zayıf yanları konusunda dönütler verip vermedikleri anketteki 8. madde ile sorgulanmıştır. Bu maddeye ilişkin olarak öğrenci görüşlerinin özellikle öğretim elemanlarının hiçbiri (% 51,4) ve çok azı (% 38,7) seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Öğretim elemanlarının yarısı yönünde görüş bildirenler % 6,2 iken, çoğunluğu yönünde görüş bildirenler %2,9 ve tamamı yönünde görüş bildirenler ise % 0,8 dir. Ankette yer alan 9. madde ile öğretim elemanlarının değer biçmeye dönük durum belirleme uygulamalarından elde edilen sonuçlara ilişkin betimsel istatistikleri (ortalama, standart sapma vb.) hesaplayarak raporlaştırıp raporlaştırmadıkları ve ilgili sonuçları öğrencilerle paylaşarak tüm grubun başarı düzeyini hakkında grubu bilgilendirip bilgilendirmedikleri sorgulanmıştır. Öğretim elemanlarının hiçbiri yönünde görüş bildirenlerin tüm öğrencilerin % 67,5 ini oluşturduğu, öğrencilerin % 24,3 ünün ise öğretim elemanlarının çok azı yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Öğretim elemanlarının yarısı yönünde görüş bildirenler yalnızca % 4,9 iken, çoğunluğu yönünde görüş bildirenler % 2,9 ve tamamı yönünde görüş bildirenler ise % 0,4 tür. Üçüncü Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular Üçüncü araştırma sorusu: Öğrencilerin görüşlerine göre, öğretim sürecinde performans gerektiren çalışmalar çerçevesinde yapılması beklenen durum belirleme çalışmaları ve bu bağlamda yapılması beklenen işler öğretim elemanlarının ne kadarı tarafından gerçekleştirilmektedir? Üçüncü araştırma sorusuna ilişkin öğrenci görüşleri Tablo 4 te verilmiştir.

17 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Tablo 4. Öğretim Sürecinde Performans Gerektiren Çalışmalar Çerçevesinde Yapılması Beklenen Durum Belirleme Çalışmaları ve Bu Bağlamda Yapılması Beklenen İşlerin Öğretim Elemanlarının Ne Kadarı Tarafından Gerçekleştirildiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim Elemanlarının Performans Gerektiren Çalışmalar Çerçevesinde Öğretim Elemanları Tarafından Yapılması Beklenen İşler Tamamı Çoğunluğu Yarısı Çok Azı Hiçbiri f % f % f % f % f % 10. Performans gerektiren çalışmaların öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini kullanmalarını gerektirecek yapıda olmasına özen gösterirler. 11. Performans gerektiren çalışmaların dersin kritik kazanımlarıyla ilişkili olmasına özen gösterirler. 12. Performans gerektiren çalışmaları öğrencilere verirken onların ilgi ve isteklerini dikkate alırlar. 13. Performans gerektiren çalışmaları hazırlarken dikkate alınacak ölçütler konusunda öğrencileri bilgilendirirler. 14. Performans gerektiren çalışmaların tamamlanması sürecinde (başlangıcından sonuna kadar) öğrencilere rehberlik ederler. 15. Tamamlanan çalışmaları inceleyerek güçlü ve zayıf yanları konusunda öğrencilere dönüt verirler. 16. Diğer öğrencilerin ilgili kazanımlara ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan çalışmanın sunumunu yaptırırlar. 6 2, , , ,0 15 6,2 1 0, , , ,7 16 6,6 3 1,2 23 9, , , ,7 6 2, , , , ,5 5 2, , , , ,3 4 1, , , , , , , , ,7 11 4,5

18 1798 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Ankette yer alan 10. madde ile öğretim elemanlarının, performansa dayalı çalışmaların öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini kullanmalarını gerektirecek yapıda olmasına özen gösterip göstermedikleri sorgulanmıştır. Bu madde ile ilgili olarak öğrencilerin % 6,2 si öğretim elemanlarının hiçbiri, % 44 ü öğretim elemanlarının çok azı, % 25,5 i öğretim elemanlarının yarısı, % 21,8 i öğretim elemanlarının çoğunluğu ve % 2,5 i de öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretim elemanlarının, performans gerektiren çalışmaların dersin kritik kazanımlarıyla ilişkili olmasına özen gösterip göstermedikleri ankette yer alan 11. madde ile sorgulanmıştır. Bu madde ile ilgili olarak öğrencilerin % 6,6 sının öğretim elemanlarının hiçbiri, % 38,7 sinin öğretim elemanlarının çok azı, % 27,6 sının öğretim elemanlarının yarısı, % 26,7 sinin öğretim elemanlarının çoğunluğu ve % 0,4 ünün de öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Öğretim elemanlarının, performans gerektiren çalışmaları öğrencilere verirken onların ilgi ve isteklerini dikkate alıp almadıklarına (madde 12) ilişkin olarak öğrenci görüşlerinin, büyük ölçüde, öğretim elemanlarının çok azı (% 47,7) ve öğretim elemanlarının hiçbiri (% 24,7) seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Belirtilen maddeye yönelik olarak öğrencilerden öğretim elemanlarının yarısı yönünde görüş bildirenler tüm öğrencilerin % 16 9 unu oluştururken öğretim elemanlarının çoğunluğu ve öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirenler sırasıyla % 9,5 ve % 1,2 dir. Ankette yer alan 13. madde ile öğretim elemanlarının, performans gerektiren çalışmaları hazırlarken dikkate alınacak ölçütler konusunda öğrencileri bilgilendirip bilgilendirmedikleri sorgulanmıştır. Bu madde ile ilgili olarak öğrencilerin % 11,5 i öğretim elemanlarının hiçbiri, % 32,5 i öğretim elemanlarının çok azı, % 29,6 sı öğretim elemanlarının yarısı, % 23,9 u öğretim elemanlarının çoğunluğu ve % 2,5 i de öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretim elemanlarının, performans gerektiren çalışmaların tamamlanması sürecinde öğrencilere rehberlik edip etmediklerine (madde 14) yönelik olarak öğrencilerin görüşleri incelendiğinde; öğrencilerin % 12,3 ünün öğretim elemanlarının hiçbiri, % 47,7 sinin çok azı, % 20,2 sinin yarısı, % 17,7 sinin çoğunluğu ve % 2,1 inin de tamamı yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür.

19 NARTGÜN / Öğretim Elemanlarının Öğretim Sürecindeki Durum Belirleme Ankette yer alan 15. madde öğretim elemanlarının, performans gerektiren çalışmaları inceleyerek güçlü ve zayıf yanları konusunda öğrencilere dönüt verip vermedikleri ile ilgilidir. Bu madde ile ilişkili olarak öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun verdikleri cevapların öğretim elemanlarının çok azı (% 51) ve öğretim elemanlarının hiçbiri (% 23) seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Aynı maddeye ilişkin olarak öğrencilerin % 11,9 u öğretim elemanlarının yarısı yönünde görüş bildirirken; % 12,3 ünün öğretim elemanlarının çoğunluğu, % 1,6 sının ise öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür. Ankette yer alan son madde ile (madde 16) öğretim elemanlarının, diğer öğrencilerin ilgili kazanımlara ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan performans çalışmalarının sunumunu yaptırıp yaptırmadıkları sorgulanmıştır. Bu maddeye verdikleri cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin % 4,5 i öğretim elemanlarının hiçbiri, % 26,7 si öğretim elemanlarının çok azı, %23 ü öğretim elemanlarının yarısı, % 32,9 u öğretim elemanlarının çoğunluğu ve % 12,8 i de öğretim elemanlarının tamamı yönünde görüş bildirmişledir. Açık Uçlu Sorulara Verilen Cevaplara İlişkin Elde Edilen Bulgular Ankette yer alan birinci açık uçlu soru: Öğretim elemanları vize ve final sınavlarında en çok hangi soru tipini kullanmaktadır? Sizce bunun gerekçesi ne olabilir? Anketin uygulandığı 243 öğrenciden 197 si öğretim elemanlarının yazılı yoklamalar ve bu çerçevede açık uçlu soruları, 46 öğrenci ise hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli soruları sınavlarında kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretim elemanlarının bu soruları tercih etme nedenlerine ilişkin öğrenci görüşleri ise aşağıda tablolaştırılarak verilmiştir. Tablo 5. Öğretim Elemanlarının Açık Uçlu ve Çoktan Seçmeli Soru Tiplerini Tercih Etme Sebeplerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim elemanlarının açık uçlu soruları tercih etme sebeplerine ilişkin öğrenci görüşleri f A. Hazırlanması kolay olduğu için 222 B. Öğrencilerin daha fazla çalışmasını sağlamak için 188 C. Öğrencilerin yorum gücünü test etmek için 126

20 1800 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ D. Kopya çekmeyi engellemek için 87 E. Öğrencilerin başarısız olmalarını istedikleri için 9 Öğretim elemanlarının çoktan seçmeli soruları tercih etme sebeplerine ilişkin öğrenci görüşleri f A. Puanlaması kolay olduğu için 46 B. Daha fazla konu alanını test etmek için 33 Ankette yer alan ikinci açık uçlu soru: Sınavlarda sorulan açık uçlu sorulara verdiğiniz cevaplar ya da hazırladığınız performansa dayalı çalışmalar (ödev-proje vb.) karşılığında aldığınız puanlar beklentilerinizin üzerinde mi yoksa altında mıdır? Sizce bunun gerekçesi ne olabilir? Anketin uygulandığı 243 öğrenciden 231 i açık uçlu sorulardan aldıkları puanların beklentilerinin altında olduğunu, 3 ü beklentileri düzeyinde olduğunu, 9 u ise beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etmektedirler. Benzer biçimde, öğrencilerin 228 i performansa dayalı çalışmalardan aldıkları puanların beklentilerinin altında olduğunu, 5 i beklentileri düzeyinde olduğunu, 10 u ise beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar ve hazırladıkları performansa dayalı çalışmalar karşılığında aldıkları puanların beklentilerinin altında oluşunun sebeplerine ilişkin görüşleri aşağıda sırasıyla Tablo 6 ve Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 6. Öğrencilerin Açık Uçlu Sorulara Verdikleri Cevaplar Karşılığında Aldıkları Puanların Beklentilerinin Altında Oluşunun Sebeplerine İlişkin Görüşleri Gerekçeler A. Öğretim elemanlarının puanlama ölçütleri hakkında bilgim yok, dolayısıyla niçin düşük puan aldığımı tam olarak bilmiyorum. B. Cevaplarımızı okumadan gelişigüzel puanlama yaptıklarını düşünüyorum. f C. Yorumlarımız öğretim elemanlarının yorumlarıyla örtüşmediği için. 156 D. Yaz okulunda ders açmak için. 72

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Salih ATEŞ, Mehmet BAHAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ GELENEKSEL-TAMAMLAYICI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 5. Baskı Prof. Dr. Mehmet BAHAR Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN Prof. Dr. Soner DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Bayram BIÇAK GELENEKSEL-TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü. Yüksekokul Müdür Yardımcısı. Yüksekokul Müdürü. Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Şinasi YAŞAR

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü. Yüksekokul Müdür Yardımcısı. Yüksekokul Müdürü. Yüksekokul Müdür Yardımcısı: Şinasi YAŞAR T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI Birim: Görev Adı: Amiri Üst Amirleri Görev Devri: Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yüksekokul Müdürü

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Test geliştirme dinamik bir süreçtir.

Test geliştirme dinamik bir süreçtir. TEST HAZIRLAMA VE UYGULAMA Test Hazırlama vs Geliştirme Ölçme ve değerlendirme amaçlarının belirlenmesi Belirtke tablosu Madde türlerinin belirlenmesi Madde içeriği ve sayısını belirleme Testi oluşturma

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 2014-2015 Ölçme ve Değerlendirme, sağlıklı bir eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır. Ölçme ve değerlendirme eğitim sisteminin ayrılmaz

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine CABI Bu bölümü tamamladıktan sonra; Ölçme kavramını tanımlayabilecek, Ölçme türlerini tartışabilecek, Her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajını

Detaylı