ISSN: I i. K^zan Uluslararası Hakemli Dergi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN: 2147-08. I i. K^zan 2012. Uluslararası Hakemli Dergi"

Transkript

1 I i ISSN: K^zan 2012 Uluslararası Hakemli Dergi

2 i lopkojioimhcttuıe -- Journal of Turkology Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi Afyonkarahisar - Kazan İmtiyaz Sahibi MetinYılmaz Yayın Yönetmeni Editör Prof.Dr. FeridHakimcan (Tatar Türkoloji Merkezi, Tataristan), Yayın Kurulu Editorial Board Cüneyt Akın, Bayram Çetinkaya, Ahmet Karaman, Niyare Kurtbelalova. Hüseyin Kahraman Mutlu, Soner Sağlam, Sibel Yılmaz Özel yönetmenler Subject editors Rusça, Türk Lehçeleri ve Şiveleri Editörü Prof.Dr. Ferid Hakimcan İngiliz Dili Editörü Yrd.Doç.Dr. Diana Khakimzyanova Türk Dili ve Edebiyatı Editörü Sibel Yılmaz Genel Yayın Koordinatörü Arif Yağcı Dizgi F &Di Dezign grubu İletişim adresi Management Çenter Meydanoğlu zafer İşhanı K/6 No: 12 Afyonkarahisar / İnternet adresi e-posta: Baskı/Printed By Peçatınıy Dvor Jurnalistlar cad., la. Kazan, Tataristan /Rusya.. Yayın Türü 3 aylık, Süreli, Uluslararası, Hakemli, Çok dilli i.

3 TÜRKOLOJİ ÜZERİNE ARAŞTİRMALARİ NA GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Uluslararası hakemli ve çok dilli Türkoloji Üzerine aştırmalar dergisi, tek sayıları Afyonkarahisar da, çift sayıları taristanın başkenti Kazan da olmak üzere (üç ayda bir, yılda dört 'i olarak) yayımlanır. Dergide yayınlanacak araştırmaların konusu, rk Dünyası üzerine olmalıdır. Dergide; Türk Dili, Edebiyatı, Ikloru ve Türk Lehçe ve Edebiyatlarıyla ilgili araştırmalara yer ilecektir. Derginin dili Türkçe, Rusça ve bugünkü Türk Lehçe ve /eleridir. Gönderilecek yazılarda özel harfler veya karakterler llandığında yazar, o fontları göndermek zorundadır. Aksi halde ıkalenin yayımlanması mümkün olmayacaktır. 2. Yazar Adı ve Adresi: Makale yazarı, adını ve soyadını, rev yaptığı kurumu ve akademik unvanını belirtmelidir. Yazar, adisiyle iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarasını, ;ktup ve elektronik posta adresini Yayın Kurulu na bildirmelidir. 3. Başlık: İçerikle uyumlu bir başlık olmalıdır. Başlık,koyu rflerle ve tngilizcesi ile birlikte yazılmalıdır. Makalede, konunun enişine gore rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara ve alt şlıklar kullanılabilir. 4. Özet: Yazıların başında Türkçe ve İngilizce özet (en fazla 0 kelime) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır. Özet nde kaynak ve çizelgeler yer almamalıdır. Özet ve anahtar limeler, Times New Roman karakterleriyle, italic ve 10 punto yüklüğünde olmalıdır. 5. Makale metni: MS Word programında Times New Roman ya benzeri bir yazı karakteri ile 11 punto, 1 satır aralığıyla zılmalıdır. Dipnotlar, 10 punto (normal) Times New Roman fontu : dizilmelidir. Sayfa kenarlarında 2,5 er santimetre boşluk rakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Paragraflar 1 tab îriden başlatılmalıdır. Makaleler PC uyumlu Microsoft Word veya ioc uzantılı belge oluşturmaya elverişli herhangi bir kelime işlem ogramında yazılarak e-posta adresimize gönderilmelidir. Yazarlar :edikleri transkripsiyon sistemini kullanabilirler. Ancak dizgi ıkanlarını da göz önüne alarak, Türkiye de yaygın olarak kullanılan ınskripsiyon sisteminin kullanılması gerekir. ı Yazıc karakterler kı Alıntık satırdan az al solundan yazılmalıdır. edilebilir. biı 6. Yazı 7. De 8. Ka parantez iç belirtilmelidi yayınlanmış Temiz metin içinde kullanılmalıd kelimesi gösl Dipnot da sayfa altı göndermeleri ('http://altaieg 9. K yararlanılan biçimde su kullanılmışsî içerisinde ya konmalıdır. Örnek: of Thirteenth ı ECKMJ Araştırmalar, Ankara KARŞIl Yayınları, An MİNNU 1 geroy, Jizn,} YILMA 2011.

4 Türkoloji Üzerine Araştırmalar Sayı 2 Teinimiz 2 AKTAN Bilâl ZARİPOVA ÇETİN Çulpan 3ÖKÇE Aziz 1>AP3AJTHEBA Hpa,ıa T. r ARZALlEVA İrada T. îüven Meriç îökçe Hülya»ÖYEGOV Muradgeldi KAEEOPOB 3uınyjiaT 7ABBOROV Eşpulat, /la^bajiheb A6.oyBax.o6 4ADVALİEV Abduvahob Makaleler Divanu Lügati t-türk te Birleşik Adlar... 7 Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında Elma.. 19 Ahmed Fakîh in İki Eserinin İ Ç İ N D E K İ L E R İmlâ ve Ses Bilgisi Bakımından Karşılaştırılması Hcc^eflOBaHne no33hh HH3a.vın TampKeBH B ahrjlhückom BOCTOKOBejeHHH Türkiye Türkçesi TDK Sözlüğü üzerine Dilsel Yaklaşımlar Grammerlere göre Tatar Türkçesinin İmlâ Özellikleri üzerine bir Değerlendirme Bilinmeyen Yönleriyle Türkmence: Fonetik özellikleri Y36eK xank cy3^aphhmhr HJİK nyrath T * /. s! ;... Diva I ciltl topl varl Mac unsı kalı birli olm i keli mad is 8 not subthis pro\ 10, C just wor 1 wor Türk dili Türkçeyi öğr yazımı 1074 sunulmuş bir Türkçesine y< 5147 isim y; (Hacıeminoğl varlığı 8624 : 19

5 Türkoloji I Tatar Folklor ve Halk Edebiyatında Elma" Çulpan ZARÎPOVA ÇETİN 1 Özet. Çok eski çağlardan beri dünyanın herhangi bir kıtasındi insanların severek yediği elma Tatar folklor ve halk edebiyatındj önemli bir yere sahiptir. Elma miti fine gelenek ve görenek, giyin - kuşam ve ve yime-içme kültürünün yanı sıra Tatar halk edebiyatımr daha çok inanç, masal, destan, türkü, mani gibi türlerinde rastlıyoruz, Daha çok doğurganlık simgesi olarak bilinen elma, düğür gelenekleri ve halk türkülerinde bir kızın güzelliğini ve aşk simgeler. Anahtar Kelimeler. Aşk, elma, Tatar folkloru, Tatar halk edebiyatı, güzellik, Summary. Apple in Tatar Folklor and Tatar Folk Literatüre. Apple has played an interesting role in Tatar Folkloı and Tatar Folk Literatüre as a fruit to which ali cultures are familiar and which can grew in every elimate. Apple was freguently mentioned in Tatar folk beliefs, tales, egics, folk songs, proverbs, expressions, riddles and culinary practices. İt is considered to be naturel for apple, which symbolises the beauty of girls, lover, and prolifıcacy, to be a part of traditions relating to vvedding ceremenies and songs. Key VVords. Apple, Tatar folk, Tatar folk literatüre, beauty, lover. Meyve, çok eski çağlardan beri dünyanın herhangi bir kıtasında insanların severek yediği bir besin olmuştur. Her halk topluluğu kendi anayurdunda tabii halde yetişen meyveleri yiyordu. Halkın hayat tarzını, yeme ve içme kültürünü, inançlarını ve dünyayı tanıma felsefesini yansıtan folklor ve halk edebiyatında da çeşitli meyveler kendilerine ait sağlam bir zemin bulmuştur. Fakat kırmızıdan yeşile kadar türlü renkte, kokusu hoş, 1 Yard. Doç. Dr.; Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Kars/Türkiye, ' Yrd. Doç. Dr.; Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi Türk Eğitimi Bölümü;

6 Türkoloji Üzerine Araştırmalar Sayı 2 Temmuz 2012 Ahmed Fakîh in İki Eserinin İmlâ ve Ses Bilgisi Bakımından Karşılaştırılması Aziz GÖKÇE 1 Özet: Bazı edebiyat Tarihçileri, 13. yüzyılda yaşamış bil Ahmed Fakîh ten bahsederken bazı Türkologlar, Anadolu d* değişik zamanlarda birden çok Ahmed Fakîh in yaşamış oduğunu bunların ve eserlerinin birbirine karıştırıldığını öne sürmüştür Fakat, söz konusu eserlerden sadece biri üzerinde dil bilgis incelemesi yapıldığından dolayı, bu konu hâlihazırda netleşmi; değildir. Makalemizde, her iki eserin orijinal metinleri üzerindi yapacağımız inceleme ve değerlendirme ile bugüne kada netleşmemiş bir konuyu aydınlatmış olacağız. Anahtar kelimeler. Ahmed Fakîh, Eski Anadolu Türkçesi tarihî ses bilgisi, imlâ, dil bilgisi. Summary. The comparıson of ahmad faqıh s two work n terms of spellıng andphonetıcs. NV hile some literatüre historian talk about just one Ahmad Faqîh lived in 13. century, som Turcologists claims that more than one Ahmad Faqîh lived i different times in Anatolia and these people and whose Works hav been intermixed. But, due to grammar examination has been don on just one of the mentioned Works, this discussion isn t accuratı İn our article, we are going to clarify an undecided subject ti today with we will do the examination and evaluation on th original script of the both \vorks. Key VVords. Ahmad Faqîh. Old Anatolian Turkish, historic; phonetics, ortography, grammar. GİRİŞ Oğuzların Orta Asya dan Anadolu ya göçüyle yazı dili oln mücadelesi veren Anadoludaki Türk yazı dilinin ilk dönemlerine (XI XII. yüzyıllar) ait eserlerin elimizde bulunmayışı üzerine araştırmacıl tarafından birbirinden farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ba araştırmacılar bu durumu, Anadolu nun coğrafî bakımdan Tü 44

7

8 Türkoloji Üzerine Araştırmalar > Sayı 2 Teininin HccjıeaoeaıiHe no33hh Hmaıvm HiHAHceı B ahrjihhckom BOCTOKOBeaeHHH Hpana T.OAP3AJIHEBA 2 Özet. Nizami Gencevi nin eserleri Batı ve Dünya Edebiya iyi bilinmektedir. E.Bravvne, S.E.WİIson, R.Levi gibi Avrupalı ve İngiliz oryantalistler Nizami nin çalışmalarım edebiyatında değerlendirmişlerdir. Anahtar Kelimeler. Nizami Okulu, romantik şiir, Saray şai şiir mirası. Summary. Nizami Ganjavi's poetry and activity is wcll-kno' the world and European literatüre. Some European and Er orientalists such as E.Bravvne, S.E.VVilson, R.Levi had resea his masterpiece work and poems in the English oriental literat Key Words. Nizami school, palace poets, romantic poem, po< heritage. H3BecTHas nostecca XII b. MexceTH rana>kebn, >KH3Hb kot 6buıa no^ha.nerean h c/ıyxob, npoc/ıabmracb KaK o^ha H3 HCKy MaCTepHU B COMHHeHHH py6ah H B 3TOM >KaHpe 6bUia ÜOCTOHHa C Xawa.Ma. B stot nephojj b a3epöah,a>kahck0fi /ihtepatype 0Öpa30B eme oaho, BHeaBopuoBoe HanpaB/ıeHHe, h oho CTajıo 0Ka3biBaT öojibiuoe BjiHflHHe Ha JiHTeparypHO- Ky/ibTypHyıo cpeay ncjtob, b t HH3a\iH TflHA>KeBH ( ), oho TaıoKe B03rnaB. ;ıo,tıem THMecKoe HanpaBneHne b jihtepatype Toro nephojja. npe^ctabmte:ıem /lahnoro HanpaB.ıeHHfl /ihtepatypa, no33na 6biJ cpeactbamh e>keanebhoro nponnrahmh, a 5iB.n5i.nncb ncxofl5imni' cepaua Bbipa^eHHflMH, HanojmeHHbiMH nybctbom natpnoı rymahh3ma, cnoco6om n/jeîîh0-xyfl0>kectbehh0h nponarah^bi o6nerhehha Me/ıoBenecKOH >kh3hh, 6biTa, rıoka3a >Ke;ıaHHH b nenobeka, ab.ıablueroca bchijom co3flahma, cnactjihbbim, cbo6o, HH3aMH TAHA>KeBH CBoefi öeccmepthoîî "rihtephueh" - natbio rıos "COKpOBHUtHHUa TafiH", "X0Cp0B H UİHpHH", "JleRnM H Me.a>ı "CeMb KpacaBHu", "McKeH^epHaMe" - BHec b MHpoByıo /îhtep 2 EaKHHCKHfi C^aBüHCKHfi yh-t, Baıcy/A3epöaüfl>KaH. ' Yrd. Doç Dr; Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Uşak/Türkiye. 84 II

9

10 Türkoloji Üzerine Araştırmalar Sayı 2 Tcııııımz 201 Türkiye Türkçesi TDK Sözlüğü üzerine Dilsel Yaklaşımlar Meriç GÜVEN 1 Özet. Sözlükler, oluşturulma ve biçimlendirilmeleri aşamasında genel doğruluk, mantıksallık ve eleştirellik yönünden bazı ikircikli özellik gösterirler. Sözlük içi ve dışı yapılandırmada yerleşik ve ölçünlü bir yöntemin bulunmaması ya da var olan yöntemin uygulanmamasından kaynaklanan bu durum, sıklıkla ve yoğunlukla madde başı kelimelerinin belirlenmesi ve tanımlanmasında görülür. Aralarında anlam ayırtısı bulunan karşılık veya anlamdaş madde başı kelimelerle ile ilgili yeni ve ayrı bir tanım yapılmaması, madde başı kelimeler arasındaki karşılıkların kendi anlam basamaklarında gösterilmemesi, madde başı kelime kökenlerinin tam ve doğru olarak verilememesi madde başı kelimelerin doğru tanımlanmaması ve bağdaştırılmaması sözlüklerin, konumuz bağlamında Türkiye Türkçesi Genel Sözlüğü nün önemli madde başı sorunlarındandır. Sözlüklerde madde başı kelimeye karşılık veya anlamdaş olarak gösterilen dil birlikleri, tanım veya açıklama cümlesinin bir birine denk ve eşlenik öğelerini oluşturmuyor ve dizimsel ve dizisel ilişkileri bu bağlamda gerçekleşmiyorsa, sağlam anlatımda doğru cümle oluşturamama sebk-i mevsûl, ibareler arasında uygun bağlama yapamama fesâd-ı telif', sözü maksada uygun kullanmama Lafzî Ta kid ve tanımlamayı doğru yapamama Manevî Ta kid gibi yanlışlar yapıldığı unutulmamalı, sözlükler bu yönleriyle gözden geçirilmeli ve yeniden değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler. Türkçe sözlük, madde başı sorunu, dilsel ve dilbilgisel yaklaşım, Summary. In the creation and formation process of dictionaries in which shovvs some ambiguous features in terms of general accuracy, logicalanalytical and critical issues.the absence of s 90

11 iirkoloji Üzerine Araştırmalar > Savı 2 > Temmuz 2012 Grammerlere gör< Değerlendirme Grammerlere göre Tatar Türkçesinin İmlâ Özellikleri üzerine bir Değerlendirme Hülya GÖKÇE 1 Özet. Tatar gramerlerinde ses bilgisi konularının ilkini alfabe oluşturmaktadır. Tatar gramercileri çalışmalarında harf türlerini farklı şekilde ele almışlar ve harf tasnifi yaparken Tatar Türkçesinin ses ve imlâ konusunu açıklamaya çalışmışlardır. Tatarcada alfabe çalışmaları ile birlikte harflerin imlâsı, daha ayrıntılı olarak incelenmeye başlanmıştır, özellikle Arap alfabesindeki ünlüleri karşılayan işaretlerin azlığı ve Tatar Türkçesindeki mevcut ünlüleri karşılama konusundaki eksiklik, dönem gramercilerinin de dikkatini çekmiştir. Idil-Ura! sahasında alfabe ve harflerin imlâsı konusunun tartışılmaya başlandığı dönem XIX. yüzyılın son çeyreğidir. Bu dönemde imlânın ıslahı çalışmaları artmıştır. Alfabedeki ünlüler için ek işaretler kullanılmaya başlanmıştır. Tatar mekteplerinde eski harf birleştirme metodunun yerine hece metodunun kullanılmaya başlanmasıyla alfabede, bazı yeniliklerin yapılması konusu gündeme gelmiştir. Tatar gramercileri arasındaki tartışmalar Tatar gramerlerine de yansımıştır. Makalede, Tatar gramercilerin gramerlerinde uyguladıkları farklı imlâ özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır, ses özelliklerinin Giriş In Tatî started mean vovvels The ar took pl In that Additiı Tatar s old c discus: gram m The ar gramrr studiec Key XVIII. yü zamanında ilk F açılışından on yı çıkarılan bir fer Türkçesi ne terci önünde bulundu çalışmalarının y Bu okulda Tataı 1753) atanması bazı ders kitapl; ve ilk grameriniı Sait Half

12

13 Türkoloji Üzerine Araştırmalar Sayı 2 Temmuz 20 Bilinmeyen Yönleriyle Türkmence: Fonetik Özellikleri Muratgeldi SÖYEGOV 3 Özet. Makalede günümüz resmi Türkmencenin, Türkiyeyeli okurların az bildiği aşağıdaki ve bazı diğer önemli soru ve fonetik olaylarından söz ediliyor: Türkiye Türkçesinde kullanılmayan Türkmence sesleri, kısa ve uzun ünlü fonemler, ikincil uzun ünlüler, ünlülerin dudak uyumu, ünsüz fonemler ve versiyonları, ünsüzlerin benzeşmesi, ses düşmesi vb. Anahtar kelimele.. Ses bilgisi, ses bilimi, ünlüler ve ünsüzler, fonemler, ses olayları. Summary. Little-known side of the Türkmen language: Phonetic phenomena. The article addresses such little-knowr questions of the modem Türkmen literary language to the Turkish reader, these are sounds that are not in the Turkish language, shor and long vowels, secondary long vowels, labial vowel harmony consonant phonemes and thcir variants, the assimilation o: consonants, and the loss of sound a number of other specifu phonetic phenomens. Key YVords. phonetics, phonology, vovvels and consonants phonemes, phonetic phenomena. Genel Malumatlar Ses Bilgisi Türkmen Dil Bilgisinin, kelimeleri meydana getirt seslerin nasıl oluştuğunu, seslerin birleşmelerinin şartlarını ve diğer s< olaylarını inceleyen dalıdır. Ses Bilimi ise Türkmencenin anlam ayırrr görevindeki seslerini (fonemleri) araştırır, söylenen sesleri değil, anla ayıran sesleri konu eder. Ses Bilgisi ve Ses Bilimi kendi konularını değiş usullere göre değerlendirir, her ikisi de çeşitli alt kollara ayrılır. Aşağıc 3 Prof. Dr., Akad.; Türkmenistan İlimler Akademisi, Milli Elyazıları Enstitüsü, Aşkabat/Türkmenistan. 12:

14 Türkoloji Üzerine Araştırmalar > Sayı 2 > Tcınınnz 2012 Y36eK xajik cy3jiaphhhhr hjik nyrath 3uınyJiaT ÎKABBOPOB 4, A6ayBaxo6 MAJtBAJIHEB 5 Özet. Bu makalede, Prof. Dr. T.Nafasov tarafından Güney Özbekistan halk ağzında kullanılan sekiz binden fazla kelimenin toplandığı Kaşkaderya Vilayetinde Kullanılan Özbek Halk Kelimelerin Açıklamalı Sözlüğü adlı çalışma yorumlanmaktadır Bu sözlükte, daha önce yarım yüzyılda derlenmiş ve beş cilt olarak yayımlanmış olan Açıklamalı Özbek Dili Sozlugu nde ( ) bulunmayan kelimelere yer verilmiştir. Bu sözlük; dilbilimciler, Türkologlar, Özbekologlar, tercümanlar, matbaacılar, etnologlar, folklorcular, sözlükçüler, şairler vc yazarlar için hazırlanmıştır. ' Anahtar kelimeler. Halk ağzı, ağız, lehçe, semantik farklılık, kelime kullanımı, sözlük bilim. Summary. The article reviews The Dictionary of Uzbek Folk Words in Kashkadarya Region by Prof. T.Nafasov, ın vvhıch more than 8 thousand words. used in speech by the populatıon of Southern Özbekistan have been construed. 1 he presem dictionary covers the vvords written during the last half cer.tury from the local native Uzbek population. and those not ineluded ın the Dictionary of the Uzbek Language ( ), in five volumes. The Dictionary is intended for linguists in Turkısh and Uzb languages and for translators, printers, ethnologısts, specıalısts ın folklore, lexicographers, poets and writers.. Key \Vords. Folk words, subdialect and dıalect, semantıc differentiation, word usage, lexicograplıy. 4 Filoloji Dr. Doç.; Karşi Üniversitesi (Karşi/özbekistan). 5 Filoloji Dr. Doç.; Özbekistan tümler Akademisi Alişer Navoyı Dil ve Edebiyar Enstitüsü (Taşkent'özbekistan). 137

15 Türkoloji Üzerine Araştırmalar > Sayı 2 > Tcınınnz 2012 Marmara Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu nda bildiri olarak sunulmuştur (İstanbul, 2004). 137

Türkçede Çeviri ve Aktarma

Türkçede Çeviri ve Aktarma Türkçede Çeviri ve Aktarma Prof. Dr. Mehman Musaoğlu Ankara Üniversitesi TÖMER Özet: Makalede çeviri ve aktarma arasındaki ortak ve farklı yönler gösterilmiştir. Yabancı dillerden yapılan çevirilerin sonucunda,

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI Ali AKAR * ÖZET Türkiye Türkçesinin önemli dil alanlarından biri de ağızlardır. Bunların çeşitli yönleri üzerinde Türkiye de ve dünyada birçok çalışma yapılmıştır.

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada. SÖZLÜK YAZIMI ve ARAġTIRMALARI ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ. 4-6 Kasım 2010

Türkiye de ve Dünyada. SÖZLÜK YAZIMI ve ARAġTIRMALARI ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ. 4-6 Kasım 2010 Türkiye de ve Dünyada SÖZLÜK YAZIMI ve ARAġTIRMALARI ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ LERĠ 4-6 Kasım 2010 Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi İSTANBUL İLHAN AYVERDİ Hâtırasına 1926-2009 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI ISSN: 1300-7874 TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH uluslararası hakemli dergi international peer reviewed journal Yılda iki sayı yayımlanır. Biannual 15. Yıl/Year 28. Sayı/Volume

Detaylı

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara ... Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara 1 ... Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 10 Bahar 2012 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın

Detaylı

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 445/457 LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES Türkiye ve Dünyada

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ The Relationship between Language and Culture: The Function and Place of Folk Materials in Teaching Turkish

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1. ocalan@sakarya.edu.tr, muharremocalan@yahoo.

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1. ocalan@sakarya.edu.tr, muharremocalan@yahoo. AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1 Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN Sakarya Üniversitesi SMYO Türk Dili Öğretim Üyesi ocalan@sakarya.edu.tr,

Detaylı

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI

PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY UN HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI Dr. Bayram DURBİLMEZ Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü Türk Halkbilimi Öğretim Görevlisi (bayramd@erciyes.edu.tr) Özet Bu makale;

Detaylı

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY 183 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY ÖZET Ali ÇİÇEK * Bu yazıda Şemseddin Sâmî nin Kâmûs-i Türkî si sözlük bilimi acısından

Detaylı

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 10 Sayı:1, Sayfa: 79-92, ELAZIĞ-2000 EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 51-56 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER Some Problems on the Translation Between Turkey

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

NÜSHA ISSN 1303-0752

NÜSHA ISSN 1303-0752 NÜSHA Ş ISSN 1303-0752 ş Chicago Üniversitesinde Arapça Öğretimi Arap Şiirinde Lâmiyyeler ve İbnu l-verdî ye Nispet Edilen Risâle: Nasîhatu l-ihvân ve Murşidetu l-hullân Nazmın ve Nesrin İçerisinde İsti

Detaylı

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail.

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail. AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 14, NİSAN 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi-Türk Dünyası Fakülteleri, Celalabat-KIRGIZİSTAN, http://www.akademikbakis.org

Detaylı

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 1-8 TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET Yerel varyantlarla ilgili çalışmalar Türk dili araştırmalarında önemli bir yere sahiptir.

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

TRANSKRĐPSĐYONLU METĐNLERĐN WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANIMINA DAĐR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

TRANSKRĐPSĐYONLU METĐNLERĐN WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANIMINA DAĐR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ TRANSKRĐPSĐYONLU METĐNLERĐN WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANIMINA DAĐR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Đlyas YAZAR * ÖZET Klâsik Türk Edebiyatı ile ilgili olarak yapılan akademik çalışmaların özellikle

Detaylı

TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER

TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Özet Dillerin söz varlığı değişik katmanlardan oluşur. Bu nedenle söz varlığı deyince

Detaylı