TÜRKIYE CUMHURIYETI NIN ORTA DOĞU POLITIKASI *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKIYE CUMHURIYETI NIN ORTA DOĞU POLITIKASI *"

Transkript

1 TÜRKIYE CUMHURIYETI NIN ORTA DOĞU POLITIKASI * İlter TÜRKMEN ** Son zamanlarda Türkiye nin dış politikasında Orta Doğu nun en önemli odak noktası haline geldiğini söylemek yanlış olmaz. Kuşkusuz bunun bir nedeni, AKP Hükümeti nin, iktidara geldiğinden beri, dış politikasının genel eğilimi çerçevesinde, bölgede ağırlıklı bir rol oynamak istemesidir. Fakat koşulların da Hükümeti bu yöne ister istemez sürüklediğini kabul etmek gerekir. Seçimleri kazanır kazanmaz, AKP, ABD nin Irak a müdahalesi sorunu ile karşılaştı. Bu müdahalenin yaratacağı istikrarsızlık ve hatta kaosun bilinci ile hareket ederek bir savaşı önlemek amacı ile Irak a komşu ülkeler ile bir seri toplantının inisiyatifini aldı. Savaşın önlenemeyeceği anlaşılınca, Hükümet ABD nin Türkiye üzerinden Kuzey Irak ta da bir cephe açmasına razı oldu, fakat TBMM nim muhalefeti ile karşılaştı. Amerikan askeri operasyonları bittikten sonra ise çelişkili bir davranışla koalisyon güçlerine katılacak bir kuvveti Irak a göndermeye girişti, fakat bu girişim Iraklıların ve özellikle Kuzey Irak Kürtlerinin muhalefeti yüzünden akamete uğradı. Kürtlerin Irak ta ABD nin en yakın müttefik haline gelmesi ile Türk-Amerikan ilişkilerinde zaman zaman oldukça ciddi gerilimler ortaya çıktı. Özellikle savaştan önce Kuzey Irak ta PKK ya karşı operasyonlara girişebilen Türkiye uzun süre bu imkândan mahrum kaldı. Bugün dahi, Orta Doğu da Türkiye için en çetin problem Irak ın geleceği sorunsalıdır. Irak taki gelişmeler ve bunların yansımaları şüphesiz Türkiye yi Orta Doğu diplomasisinde daha faal rol oynamaya teşvik eden başlıca unsurlardan bi- * Bu makale daha önce BİLGESAM tarafından 2010 yılında aynı başlıkla Bilge Adamlar Kurulu Raporu olarak yayımlanmıştır. ** E. Bakan/Büyükelçi, BİLGESAM Bilge Adamlar Kurulu Üyesi 1

2 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye ridir. Bu kapsamda Türk diplomasisinin Irak ta çeşitli dini ve siyasi gruplarla temaslar yürütmesi, daha sonra Lübnan da benzer faaliyetlere girişmesi, Filistinliler ile yakın ilişkiler geliştirmesi bir bakıma makro diplomasinin mikro diplomasi ile desteklenmesinin başarılı bir örneğini oluşturmuştur. Biraz iddialı olmakla beraber bütün komşularla sıfır sorun kavramı da aslında yaratıcı bir kavram sayılmalıdır. AKP Hükümeti nin Orta Doğu siyasetinin daha geniş bir tahlili bu incelemede ileriki başlıklarda yer alacaktır. Fakat daha önce, Cumhuriyetin kuruluşundan beri birbirini izleyen Hükümetlerin politikaları arasındaki devamlılık ve ayrışma unsurları üzerinde durmakta yarar vardır. Böyle bir yaklaşım AKP den önce Türkiye nin Orta Doğu da nispeten pasif bir politika izlediği yolunda arada sırada duyulan söylemlerin ne derecede gerçeği yansıttığına da bir derecede ışık tutabilir. Atatürk ve İnönü Devri Kurtuluş Savaşını takiben bir yandan harap ve fakir ülkenin imar ve kalkındırılması diğer yandan da çağdaşlığa dayalı Cumhuriyet rejiminin yerleşmesi için hem ülkede hem de dış çevrede bir barış ve istikrar çemberinin yaratılması gerekiyordu. Atatürk ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh vecizesi de bu gerekliğinin ifadesidir. Atatürk devrinde Türkiye nin bugünkünden çok farklı bir Orta Doğu karşısında olduğu hatırlanmalıdır. Irak ta İngiltere ve Suriye de Fransa esas itibarı ile Türkiye nin muhatapları idiler. Lozan Konferansı nda çözümlenemeyen Musul ve Hatay meseleleri bu devletlerle müzakere edilecek konulardı. Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında çarpışmaların durduğu 31 Ekim 1918 de İngiliz ordusu Musul dan daha 100 kilometre uzaktaydı. Fakat İngiliz Kuvvetleri Mondros mütarekesini ihlâl ederek Musul u işgal ettiler. Daha sonra Musul bölgesi Misakı Milli sınırlarına dahil edildi. Lozan Konferansı nda ise ihtilâfın Türkiye ve İngiltere arasında çözümlenmesine çalışılacağı, bunda başarılı olunamazsa Milletler Cemiyeti ne havale edileceği kararlaştırılmıştı. İstanbul da 1924 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan müzakerelerde İngiltere yalnızca Musul un değil, Hakkâri vilayetinin bir kısmının da kendisine 2

3 verilmesinde ısrar edince mesele Milletler Cemiyeti ne havale edildi. Milletler Cemiyeti nin tayin ettiği bir komisyon mahalli halk arasında yaptığı bir anketin sonuçlarına dayanarak Musul bölgesinin Irak ın bir parçası olmasını tavsiye etti ve bu tavsiye Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından onaylandı. Türkiye 1926 da Konseyin tavsiyesini kabul etti ve Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan bir antlaşma ile bugünkü sınır tanınmış oldu. Bu antlaşma ayrıca Irak ın Musul petrol gelirlerinin %10 nunu 25 yıl süresince Türkiye ye ödemesini öngörüyordu. Musul meselesi o tarihteki koşulların etkisi ile Türkiye nin hedeflediği şekilde çözümlenememişti. Ancak konuya a posteriori - zaman mesafesinden bakınca, bugünkü Kuzey Irak Kürt bölgesini ve Kerkük ü de kapsayan Musul bölgesinin Türkiye ye bağlanmasının ciddi bazı sorunlara da yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Musul bölgesini Irak a kaptırdığımız için ifade edilen üzüntünün başlıca nedeni bölgenin enerji kaynaklarıydı. Fakat enerji kaynakları mutlaka bir istikrar temeli oluşturmuyor. Bunun en güzel teyidini yine Irak ın hazin kaderi teşkil etmiyor mu? Musul bölgesi Türkiye nin bir parçası olmaya devam etseydi Kürt sorununun boyutları çok daha büyük olmayacak mıydı? Bölgenin enerji kaynakları yüzünden Kürtlere uluslararası destek daha fazla güç kazanmaz mıydı? Bu sorulara tabii bugün cevap vermek ve geçerli bir değerlendirme yapmak o kadar kolay değil. Ne var ki, o tarihte, Atatürk ün Lozan da elde edilen temel kazançları tehlikeye atmak istememesi rasyonel bir davranıştı. Şartların çok daha elverişli olduğu bir zamanda ise Atatürk Hatay ın ilhakının zeminini en iyi şekilde hazırlamıştır. 31 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman Antakya ve İskenderun u içeren Sancak da Musul gibi henüz işgal edilmiş değildi, fakat Müttefikler askeri operasyonlarını durdurmamışlardı. İngilizler, işgal ettikleri Suriye yi Fransızlara bırakınca onlara karşı bir Arap mukavemet cephesi ortaya çıktı, fakat bu hareketin kısa sürede çökmesi sonucunda Fransızlar Suriye yi ve Sancak bölgesini işgal ettiler. Fransızlar yalnızca Sancak ı işgal etmekle kalmamışlar, İngilizlerden Maraş, Antep ve Urfa yı da devralmışlardı. Bu bölgede halkın mukavemeti şiddetli çarpışmalara dönüşünce Fransızlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile temas aradılar. Yapılan görüşmelerin sonunda varılan anlaşma ile Fransa Sevr Antlaşması hükümlerinden 3

4 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye vazgeçiyor ve Sancak bölgesi hariç Türkiye ile Suriye arasında Misak-ı Milli sınırlarını kabul ediyordu. Sancak için ise özel bir rejim ihdas edilmekteydi. Sancağın Türk ırkından olan sakinleri kültürlerinin gelişmesi için her türlü kolaylıktan yararlanacak ve Türk dili resmi dil sayılacaktı yılında Suriye nin bağımsızlığının tanınması için Fransa ile Suriyeliler arasında müzakereler başladı. Eylül 1936 da imzalanan anlaşma ile Fransa üç yıl içinde Suriye nin bağımsızlığını tanımayı taahhüt ediyor ve Sancak üzerindeki yetkilerini ona devrediyordu. Türk Hükümeti ise Sancak ın ayrı bir anlaşma ile Fransa ya bağlı egemen bir birim haline getirilmesini talep etmekteydi. Bu istek kabul edilmeyince sorun Milletler Cemiyeti ne götürüldü. Fransızların olumsuz tutumu Türkiye de ve Sancak Türkleri arasında infial uyandırmaktaydı. Antakya da cereyan eden olaylar birkaç soydaşın ölümüne neden olmuştu. Kasım 1936 daki TBMM ni açış nutkunda Atatürk, İskenderun ve Antakya nın geleceğinin Türk milletini meşgul eden başlıca mesele olduğunu vurguluyor ve bunun üzerinde ciddiyet ve azimle durulacağını ifade ediyordu. Milletler Cemiyeti Konseyi ndeki müzakereler sonunda Sancak için bir statü hazırlandı. Bu statüye göre Sancak, Konsey in garanti ve gözetimi altında içişlerinde tamamen bağımsız olacak ve dışişleri alanında Suriye ye bağlı bulunacaktı. Gerek statünün gerek Sancak Anayasasının hazırlanması için bir Uzmanlar Komitesi kurulacaktı. Bu Komitenin raporu ve hazırladığı tasarıların Konsey e sunulması ile beraber Türkiye ile Fransa, Sancak ın toprak bütünlüğünü ve Türkiye-Suriye sınırını garanti eden bir anlaşmayı 29 Mayıs 1937 de imzaladılar. Akabinde de Konsey Statü ve Anayasa taslaklarını onayladı. Anayasa gereğince 40 kişilik bir Yasama Meclisi kurulacaktı. Türkiye-Fransa anlaşması ve Milletler cemiyetinin kararı Sancak meselesini kökünden çözümleyememişti. Suriye de Arapların eylemleri ve Sancak taki Fransız makamlarının zaman zaman Arapları kışkırtan davranışları 1937 nin yaz aylarında yeni gerginliklere yol açmaktaydı. Bu olaylar Sancağa ilişkin Statünün uygulanmasını ve Anayasaya göre yapılması gereken seçimleri geciktiriyordu. Milletler Cemiyeti nin kurduğu Komisyon tarafından hazırlanan seçim sistemi ise Türkler aleyhine sonuç verecek nitelikte olduğundan, Türk 4

5 Hükümeti 1937 yılı sonunda yine Milletler Cemiyeti ne başvurdu ve 1930 Türkiye-Fransa Anlaşması nı feshetti. Ocak 1938 de Milletler Cemiyeti Türkiye nin itiraz ettiği seçim yönetmeliğini gözden geçirecek bir komite kurdu. Komite Mart 1938 de gerekli düzeltmeleri tamamladı, fakat bu defa yeni seçim sistemi gereğince Sancak taki listelerin hazırlanmasında anlaşmazlık çıktı ve yeniden olaylar cereyan etti. Bu nedenle Türkiye Fransa ile imzalanmış olan 29 Mayıs 1937 Garanti Antlaşması çerçevesinde Sancak ta güvenlik ve asayişin korunması sorumluluğuna doğrudan katılmak istediğini Fransa ya bildirdi. Kararlılığını vurgulamak için de sınıra 30,000 kişilik bir kuvvet yığdı. Bu sıralarda Avrupa basınında Atatürk ün ağır hasta olduğu yolunda haberler yayımlanıyordu. Atatürk gerçekten hastaydı, fakat bunun bir zaaf unsuru olarak algılanmasını önlemek amacıyla 20 Mayıs 1938 de Mersin ve Adana ya giderek askeri birlikleri teftiş etti ve büyük bir geçit resminde hazır bulundu yılında Avrupa da yeni bir genel savaşın yaklaştığını gösteren ve gittikçe çoğalan olaylar Fransa yı Türkiye ile ilişkilerinde uzlaşma aramaya sevk ediyordu. Nitekim Atatürk Mersin ve Adana dan döndükten sonra, Fransa Türkiye nin Sancak ın güvenliği sorumluluğuna katılmak talebine olumlu cevap verdi. 3 Temmuz 1938 de iki taraf 2400 kişilik takviyeli bir Türk alayının Sancak a konuşlanması konusunda anlaştılar. Türk alayı 4 Temmuz da Hatay a intikal etti. Aynı gün Ankara da imzalanan bir Dostluk Antlaşması ile Türkiye ve Fransa Sancak ı ayrı ve bağımsız bir varlık olarak tanıyor ve onun bütünlüğünü teminat altına alan 29 Mayıs 1937 tarihli anlaşma hükümlerini yerine getireceklerini teyit ediyorlardı. Türk-Fransız Antlaşması nın imzasını takiben Ağustos 1938 de yapılan seçimlerde Türkler Sancak Meclisinde 40 milletvekilliğinden 22 sini kazandılar, Aleviler 9, Ermeniler 5, Araplar 2 ve Grek Ortodokslar 2 milletvekilliği elde ediyorlardı. 12 Eylül de toplanan Meclis Sancak a Hatay adını verdi. Hatay ın bağımsız bir devlet olmasından sonra Türkiye ile bir ittifak peşinde koşan Fransa, Ankara nın ısrarı karşısında İttifak akdi ile Hatay sorununun nihai çözümünün bir arada yürütülmesine razı oldu. 23 Haziran 1939 da Hatay ı 5

6 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye Türkiye nin sınırlarına dahil eden anlaşma imzandı ve bir süre sonra da Milletler Cemiyeti ne tescil edildi. Hatay Meclisi ise, anlaşma daha yürürlüğe girmeden, 29 Haziran da oy birliği ile Türkiye ye katılmak kararını almıştı. Hatay ın Türkiye ye katılmasının Cumhuriyet in en büyük başarılarından biri olduğu kuşkusuzdur. Zamanın lehimizde olan koşulları en iyi şekilde değerlendirilmiş, baskı ve uzlaşma politikaları arasındaki denge ustalıkla ayarlanmış, safha safha kademe sonuca doğru ilerlenmiştir. Ne yazık ki daha sonraki yıllarda, özellikle Kıbrıs meselesinde, vahim zamanlama hatalarının birbirini takip ettiğini gördük, hep en iyi nin peşinde koşarken iyi nin kaybedilebileceği takdir edilemedi. Sorunlar arasındaki etkileşim çok kere gözden kayboldu. Türkiye nin Orta Doğu bölgesinde en büyük komşumuz olan İran ile ilişkileri her zaman büyük önem taşımıştır. Bu ilişkilerin 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ndan beri sürekli istikrarlı bir zemine dayandığı sık sık ileri sürülür. Sınırın 1639 dan beri, daha sonra yapılan bazı ayarlamalar dışında, fazla değişmediği doğrudur. Fakat o tarihten sonra iki ülke arasında ihtilâflar ve çatışmalar eksik olmamıştır yılında iki ülke arasında 20 yıl süren bir savaş patlak verdi yılları asarında yine karşı karşıya gelen iki devlet Erzurum Antlaşması ile sınırı aynen muhafaza ettiler, fakat sınırın işaretlenmesi açık olmadığından anlaşmazlıklar ve ihlâller devam etti de, yine Erzurum da imzalanan bir antlaşma ile sınır bir kere daha teyit edildi, fakat nihai işaretlenmesi ancak 1914 te gerçekleşebildi. İstiklal Savaşı ndan sonra İran ile ilişkilerde zor bir devreye girildi. İran da dini eğilimli gruplar Atatürk reformlarına karşı tepki gösterdiler. Musul ihtilâfı ve Doğu Anadolu daki 1925 isyanı sırasında İranlı aşiretler sık sık sınırı ihlâl ederek eylemlerde bulundular. Sınır boyunca çatışmalar Musul meselesi çözüldükten sonra dahi devam etti da ise iki ülke arasında bir Güvenlik ve Dostluk Antlaşması akdedildi. Bu antlaşma ile taraflar aşiretlerin iki ülkenin de güvenliğini tehdit eden eylemlerine son vermeye yönelik önlemler almayı taahhüt ediyorlardı. Gerektiği takdirde ortak önlemlere de başvurulabilecekti. Antlaşma ayrıca Türkiye ile İran arasındaki dostluğun ebedi olduğunu vurguluyordu. Fa- 6

7 kat bu antlaşmalara rağmen sınır olayları sürüyordu da imzalanan bir yeni antlaşma ile olayların daha iyi önlenebilmesi amacı ile Ağrı bölgesinde Türkiye nin lehine bir hudut tashihi yapıldı. Aynı tarihte bir Uzlaşma, Yargı Yöntemi ve Hakemlik Antlaşması da akdedildi de ise 1926 tarihli Güvenlik ve Dostluk Antlaşması güncelleştirildi. Bütün bu gelişmelerden sonradır ki, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler istikrarlı ve gerçekten dostane bir eksene oturtulabildi. O tarihlerde Türkiye-İran ilişkileri üzerinde çok olumlu etki yapan bir gelişme İran da Kacar hanedanının bir askeri darbe ile 1925 yılında sona ermesi ve darbeyi yürüten Albay Rıza Pehlevi nin kendisini Şah ilan etmesiydi. Pehlevi Atatürk ün ve reformlarının büyük hayranıydı yılında Türkiye ye bir ay süren bir ziyarette bulundu. Atatürk devrinde Türk-Afgan ilişkileri de sürekli çok dostane olmuştur. Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini ilk tanıyan ülkelerden biriydi. Bu tarihten sonra Türkiye Afgan Ordusu nun eğitimine büyük katkı sağlamaya başladı. Irak ile ilişkiler Musul meselesinin çözümlenmesinden sonra genellikle dostane bir yönde gelişmeye başlamıştı. Irak Kralı 1931 de Türkiye yi ilk ziyaret eden Arap lideri oldu. Bu ziyaret vesilesi ile Atatürk, Türkiye nin bütün komşuları ile ve özellikle karşılıklı önemli ekonomik menfaatleri bulunan Irak ile ilişkileri güçlendirmeyi istediğinin altını çiziyordu. Ancak, o devirde Irak içeride siyasi istikrarı sağlamakta sıkıntı çekmekteydi. Irak oligarşisi İngiltere ile ittifaka taraftar olanlarla bu ittifaka karşı olanlar arasında ikiye bölünmüştü. İkinci gruba mensup olanlar arasında Mahmut Şevket Paşa nın kardeşi Hikmet Süleyman da bulunuyordu daki General Bekir Sıdkı nın gerçekleştirdiği askeri darbe sonrasında Hikmet Süleyman başbakanlığa getirildi. Her iki lider Atatürk reformlarının hayranıydı fakat uzun süre iktidarda kalamadılar. Bekir Sıdkı 1937 de ordudaki rakiplerinden biri tarafından öldürüldü lu yıllarda Irak ile İran arasında daha uzun yıllar devam edecek olan Şattül-Arap ihtilâfı patlak vermişti. İran, Irak daha Osmanlı Devleti nin bir eyaleti iken 1913 te imzalanan İstanbul Protokolü nün bu suyolunda saptadığı sınırın hakkaniyete uygun olmadığını, sınırın uluslararası hukuka uygun 7

8 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye olarak Thalweg hattını takip etmesi gerektiğini savunuyordu. İran ile Irak arasında İran ın Iraklı Kürtlere sağladığı destek, Irak taki Şii ve Sünniler arasındaki gerginlikler ve İranlıların Kerbela yı ziyaretleri konularında da ihtilâflar mevcuttu. İran ile o tarihlerde bir antlaşma peşinde koşan Irak ise Türkiye nin arabuluculuğunu talep ediyordu tarihinde Türkiye nin arabuluculuğu ile iki devlet bir sınır anlaşması imzaladılar. Bu engel aşıldıktan sonra Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabad Paktı nın akdedilmesi imkân dahiline girdi. Temmuz 1937 de imzalanan bu Pakt ile dört ülke birbirlerinin içişlerine karışmamayı, sınırlarını ihlâl etmemeyi, ortak menfaatlerini ilgilendiren uluslararası konularda görüş teatisinde bulunmayı, topraklarında diğer akit devletlerin kurumlarını çökertmeye, kamu düzenini ve güvenliğini sarsmaya, mevcut siyasi rejimleri devirmeyi hedef alan eylemleri engellemeyi taahhüt ediyorlardı. Görüldüğü gibi Atatürk devrinin Orta Doğu politikası ile bugünkü Orta Doğu politikası arasındaki ortak noktalar çoktur. O zaman da komşularla sıfır sorun politikası güdülüyordu, fakat bu bir slogan şeklinde ifade edilmiyordu. O zaman da komşular arasındaki sorunlarda arabuluculuk yapılıyordu. Tabii Orta Doğu o tarihte bugünkü Orta Doğu değildi. Filistin meselesi ve onun yansımaları yoktu. Orta Doğu devletleri birçoğu değişik ölçülerde İngiltere nin veya Fransa nın nüfuzu altındaydılar. Her ülkede politik dengeler bugünkünden çok farklıydı. Diğer taraftan Türkiye nin, daha sonra, hiçbir devirde bölgede Hatay ve Musul ihtilâfları gibi çetin sorunlarla karşılaşmadığını hatırlamak gerekir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya Kafkasya üzerinden Orta Doğu ya sarkamadığı için bölgede Türkiye yi doğrudan ilgilendiren olumsuz bir gelişme olmadı. Yalnızca Irak ta vuku bulan bir Hükümet darbesi savaşın bir yansımasını teşkil etti. 2 Nisan 1941 de iktidarı Mihver taraftarı olan Raşit Ali ele geçirdi, Naip Abdülilâh ve Başbakan Nuri Sait Paşa Bağdat tan Musul a kaçtılar, fakat İngilizler Irak a takviye kuvvetleri gönderince darbeciler uzun süre mukavemet gösteremediler ve İran a gittiler. İngiliz vesikalarına göre Raşit Ali isyanı sırasında Türkiye arabuluculuk önermiş fakat İngiltere bunu reddetmişti. Diğer taraftan, Almanların Türkiye üzerinden Arap ülkelerine ve Süveyş Kanalı bölgesine sızma talepleri reddedildi. 8

9 İkinci Dünya Savaşı sona erince Türkiye Arap ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek yolunu tuttu. Arap Ligi nin kurulmasını olumlu karşıladı. Arap Ligi de Türk-Arap dostluğuna önem veren açıklamalar yaptı. Eylül 1945 te Irak Kralı Naibi Abdülilah Türkiye yi ziyaret etti. Mart 1946 da Türk-Irak Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması imzalandı. Bunu 5 Ocak 1947 de Ürdün Kralı Abdullah ın Ankara ziyareti sırasında Türkiye ile Ürdün arasında imzalanan Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması takip etti. Orta Doğu nun siyasi dengelerini altüst eden gelişme kuşkusuz Filistin in taksimi ve onu izleyen İsrail-Arap savaşı oldu. 29 Kasım 1947 de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda oya sunulan taksim kararına 33 ülke lehte, 13 ülke aleyhte oy veriyor, 10 ülke de çekimser kalıyordu. Çekimserler arasında İngiltere de vardı. Türkiye ile beraber aleyhte oy veren devletler ise bütün Arap ülkeleri ile Afganistan, Küba, Yunanistan, Hindistan ve Pakistan dı. Fakat bundan sonra Türkiye nin Orta Doğu politikası tedricen Batılı ülkelerin politikaları ile daha fazla örtüşmeye başladı. 12 Aralık 1948 de BM Genel Kurulu nun bir Filistin Uzlaştırma Komisyonu kurulması kararına Arap ülkeleri muhalefet ederken Türkiye lehte ol kullandığı gibi ABD ve Fransa ile birlikte bu Komisyonun üyesi olmayı kabul etti. 28 Mart 1949 da ise İsrail i tanıyan tek Müslüman ülke oldu. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra Suriye ile ilişkiler sorunlu olmaya devam etti. Hatay Türkiye ye 1939 da katıldıktan sonra Suriye henüz bağımsızlığını kazanmış değildi. Buna rağmen Suriye Meclis Başkanı Nasuhi Buharî Anlaşmanın imzalanmasından sonra, Fransız Hükümetine ve Milletler Cemiyeti Konseyi ne başvurarak 1939 Anlaşması ile Fransa yı Milletler Cemiyeti Manda sının kendisine verdiği yetkileri aşmakla itham etmişti. İkinci Dünya Savaşı nın sonunda bağımsızlığını kazandıktan sonra Suriye Hatay üzerindeki iddialarını yenilemekten ilk başta kaçındı. İlk Suriye Hükümeti nin kurulduğu 5 Temmuz 1944 te, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam daki yabancı diplomatik misyonlara gönderdiği bir genelge nota da Suriye Hükümeti nin, Fransa nın Suriye adına imzaladığı uluslararası antlaşma ve anlaşmalara ve şahısların ve toplulukların bunlardan doğan hukukuna saygı göstermeyi kararlaştırmış olduğunu bildirdi. Bu yükümlülük kuşkusuz Hatay a ilişkin anlaşmaları da kapsamaktaydı. Ne var ki, 1946 da Fransa nın bölgeyi tamamen terk 9

10 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye etmesinden sonra Suriye nin tutumu değişti. Şam dan yapılan açıklamalarda, Türkiye nin Hatay üzerindeki egemenliğinin hukuk dışı olduğu vurgulanıyor ve diğer Arap ülkelerine Suriye ile bu konuda dayanışma içinde olmaları çağrısı yapılıyordu. Bu tutum karşısında Türkiye de Suriye yi tanımayı geciktirmekteydi, fakat Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa nın arabuluculuğu ile bir uzlaşmaya varıldı. Türkiye Hatay ın ilhakının Suriye ce resmen tanınması için ısrar etmemeyi, Suriye de sorunu resmen ileri sürmemeyi kabul etti. Mart 1946 da Türkiye Suriye nin ve Lübnan ın bağımsızlıklarını tanıdı. Bağımsızlık Suriye ye istikrar getirmemişti. İlk iktidara gelen Milli Blok ülkedeki yeni yapılanma ve reform ihtiyacına cevap vermekten uzaktı. Özellikle İsrail e karşı gösterilen zaaf tepki çekmekteydi. Mart 1949 da kansız bir darbe ile iktidarı ele geçiren Albay Hüsnü Zaim otoriter bir rejim kurdu. Atatürk e hayranlığı ile tanınan Zaim içeride Türkiye deki reformlardan esinlenen bir icraata girişti. Dış politikada ise Büyük Suriye vizyonu doğrultusunda Irak ve Ürdün ile işbirliğine yöneldi, fakat daha sonra Suudi Arabistan ve Mısır a yanaştı. ABD de Suudi Arabistan ve Mısır gibi Irak, Ürdün ve Suriye nin siyasi birliğine karşıydı. Zaim in siyasi ömrü uzun sürmedi. Ağustos 1949 da kendisine karşı darbe yapanlar tarafından kurşuna dizildi. Darbenin lideri Albay Sami Hinnavi Irak ile Suriye nin birleşmesi projesine öncelik veriyordu. Bu politikası Aralık 1949 da Yarbay Edip El-Çiçekli liderliğinde yeni bir darbeyi tetikledi. Çiçekli nin yaptığı darbe ile Türkiye ye karşı politika da değişti. Hatay ın Suriye den zorla alındığı yolunda sloganlar atılmaya başlandı. Hatay ı Suriye sınırları içinde gösteren haritalar basıldı. Suriye sınırın Hatay kesimin işaretlenmesine ve sınır taşlarının yenilenmesine yanaşmadı te iktidara gelen Baas Partisi nin tüzüğünde Hatay ın ve Güney Anadolu nun Arap vatanının bir parçası olduğunu belirten hükümler vardı. 29 Kasım Sancak günü olarak kabul edildi ve her yıl bu tarihte, dozu gittikçe artan gösteriler yapılmaya başlandı. Hafız Esed in iktidara gelmesinden sonra, 1972 yılından itibaren resmi ve gayri resmi Sancak gösterilerine son verildi. Fakat Baas Partisi nin tüzüğündeki ibareler muhafaza edildiği gibi okul kitaplarında ve resmi dairelerde Hatay ın Suriye sınırları içinde gösterilmesi sürdürüldü. İlişkilerin çok olumlu bir yola girdiği 2010 yılında dahi bu durumun değiştiğine dair bir bilgi henüz yoktur. 10

11 Yılları Savaş sonrası dünyanın özellikle Avrupa nın siyasi manzarası değişmiş, Avrupa da Demir Perde nin inmesi ile bloklaşma hareketleri başlamıştır. O dönemde Türkiye hem askeri hem de ekonomik yönden zayıf ve yalnızdır. Savaş sonrası Avrupa da doğan boşluklardan yararlanan Sovyetler Birliği nin 1945 Mart ında 1925 Türk-Sovyet Tarafsızlık ve Saldırmazlık Anlaşmasını fesh ederek bunun yenilenmesi için Türk Boğazları nda üs ile Kars ve Ardahan ı istemesi Türkiye yi hayati bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu sorun o sıralarda ve ondan sonraki uzunca bir dönemde Türk dış politikasının ana sorununu teşkil etmiştir yılları arasında Türkiye nin Orta Doğu politikası cüretli ve çok aktif olmakla beraber geleneksel dengeli ve basiretli çizgisinden bir hayli uzaklaşmıştır. Orta Doğu nun Sovyetler Birliği ne karşı güvenliğinin sağlanması Türk politikasının başlıca odak noktasını teşkil etmiş, fakat vahim değerlendirme hatalarına düşülmüştür. 9 Nisan 1949 da NATO kurulunca Türkiye nin bu savunma örgütüne katılma amacıyla yaptığı girişimlere İskandinav ülkelerinin yanı sıra İngiltere de muhalefet etmekteydi. İngiltere Akdeniz ve Orta Doğu yu kendi nüfuz alanı görüyor ve bu bölgede kendi liderliği altında Türkiye ile Arap ülkelerinin katılacağı bir savunma düzeni kurmak peşinde koşuyordu. Fakat ABD nin de desteklemekten kaçındığı bu proje gerçekleşmedi. Bu arada Türkiye de, Yunanistan ile birlikte Eylül 1951 de NATO üyeliğine kabul edildi. Türkiye NATO ya katıldıktan ve İngiltere nin itirazları aşılarak NATO Komutanlıklarına doğrudan bağlandıktan sonra dahi Orta Doğu da ayrı bir savunma sistemi kurmak çabaları devam etti. Başlangıçta böyle bir sisteme Arap ülkelerinin, özellikle Irak, Suriye, Mısır ve Ürdün ün de dahil edilmesi öngörülüyordu. Fakat Irak hariç diğer ülkelerin hiçbiri böyle bir tertipte yer almak niyetinde değildi. Mısır 1952 Devriminden önce bile projeye karşı olduğunu bildirmişti. Devrimden sonra Mısır ın tutumunun daha ılımlı olmasını bekleyecek kadar gerçeklere gözlerini kapatanlar olmuştu. Oysa devrimi takiben Mısır ın başlıca önceliği İngiliz kuvvetlerinin Süveyş Kanalı bölgesinden çekilmesiydi. Bu yıllarda Türkiye ise Arap devletlerine karşı tamamen Batılı 11

12 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye ülkeler paralelinde bir politika izlemekteydi. Birleşmiş Milletler de Cezayir meselesi konusundaki oylamalarda sürekli Fransa yı destekliyordu. Mısır da devrimden önce Kahire ye gönderilen ve eşinin Mısır daki topraklarının yeni rejim tarafından millileştirilmesine duyduğu tepkiyi gizleyemeyen bir Büyükelçiyi görevinde tutmaktan vazgeçmiyordu te General Eisenhower in Başkanlığa seçilmesinden sonra ABD Orta Doğu nun güvenliği konusunda daha aktif bir rol oynamaya başladı. Dışişleri Bakanı John Foster Dulles bu maksatla Orta Doğu bölgesinde bir tura çıktı ve Mayıs ta Ankara da Başbakan Menderes ile görüştü. Bu görüşmede Menderes in Kral dan fazla Kral taraftarlığı göstermesi, komünizme karşı şahinliği ile ün salan Dulles ı bile şaşırtmıştı. Örneğin Menderes Süveyş Kanalı bölgesinin hayati bir jeopolitik konumda olduğunu ve bu yüzden İngiliz kuvvetlerinin bu bölgeyi tahliye etmemesi gerektiğini belirtmiş. Ayrıca Fransa nın Kuzey Afrika daki konumunun devamının NATO savunması için son derece önemli olduğunu vurgulamış. Orta Doğu nun savunmasına gelince, Menderes Arap devletlerinin bir ortak savunma sistemine katılmaları konusundaki umudunu artık kaybettiğini, fakat Türkiye nin, savunma gücü takviye edildiği takdirde bu sistemin belkemiğini oluşturabileceğini ifade etmiş. Dulles ise belkemiğin etrafında et bulunması gerektiğini, Süveyş Kanalı nın stratejik önemini kabul etmekle beraber, Mısır halkının arzusu hilâfına bu bölgede tutunmaya çalışmanın yerinde olmayacağını savunmuş. Yine de, Türkiye ziyaretinin sonunda Dulles Kuzey Zinciri konseptini açıklamaktan geri kalmamıştır. Kuzey Zincirinin gerçekleştirilmesinde inisiyatifi alan, beklenebileceği gibi, Türkiye oldu. İlk adımda Türkiye ile Pakistan arasında Nisan 1954 te bir Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı. Şubat 1955 te ise Türkiye ile Irak Bağdat Paktı nı imzaladı. Bu antlaşmaya imzasını koyan Başbakan Nuri Sait, Mısır ın lideri Nasır ın bütün bölgede derin destek gören Arap milliyetçiliği politikasına karşı açıktan cephe almakla büyük bir riske giriyordu. Bu hatasını 1958 de hayatı ile ödeyecekti. İngiltere Bağdat Paktı na Nisan 1955 te katıldı. Onu aynı yıl Eylül de Pakistan, Başbakan Musaddık ın devrilmesinden hemen sonra da İran takip etti. Mısır ın ve Yahudi lobilerinin tepkilerinden çekinen ABD ise, Pakt Konseyi nin ve diğer organlarının toplantılarına katılmakla birlikte üye olmaktan kaçındı. 12

13 Bağdat Paktı nın ömrü uzun olmayacak, bir askeri darbe ile Irak Krallığının devrildiği ve Nuri Sait in de katledildiği 14 Temmuz 1958 de fiilen sona erecekti. Fakat üç yıllık ömrü içinde Pakt yalnızca Arap devletleri ile değil, Sovyetler Birliği ile Türkiye nin ilişkilerini de olumsuz etkilemekten geri kalmayacaktı. Gerçekten de, Sovyetler Birliği, Pakt ın yarattığı tepkilerden ve 1956 yılında Fransa, İngiltere ve İsrail tarafından Mısır a karşı girişilen talihsiz askeri operasyondan yararlanarak bölgeye gittikçe daha fazla sızıyordu. Süveyş Kanalı nın millileştirilmesinin 1956 da tahrik ettiği krizde Türkiye nin Orta Doğu politikasının çelişkileri iyice su yüzüne çıktı. Savaştan önce bir yandan direkt menfaati olmadığı halde Londra da toplanan Süveyş Şirketi hissedarları toplantısına katılıyor, diğer yandan savaştan sonra bütün Arap ülkeleri ile savaşı kınıyor ve İsrail deki Elçisini geri çekiyordu. İsrail ile ilişkiler bu tarihten sonra sürekli inişli çıkışlı bir seyir takip edecekti. Bu devirde Suriye ile ilişkilerde de büyük bir gerginlik yaşanmaktaydı. Suriye 1955 te Sovyetlerden gittikçe artan miktarda silah ve askeri malzeme yardımı alıyor ve Türkiye ye karşı hasmane bir politika izliyordu. ABD de Suriye ye Sovyet sızmasını ve bunun bölge ülkeleri için oluşturduğu güvenlik tehdidini kınıyordu. Ocak 1957 de açıklanan Eisenhower Doktrini ile ABD uluslararası komünizmin dolaylı bir tecavüzü ne karşı bölge ülkelerini korumayı taahhüt ediyordu. Suriye ise Türkiye yi sınıra kuvvet yığmakla suçluyordu. Sovyetler Birliği Eylül 1957 de verdiği bir notada Türkiye yi Suriye ye saldırma niyeti beslemekle itham etmekteydi. Mısır Suriye ye iki tabur gönderirken Suriye de ihtilâfı Birleşmiş Milletler Asamblesi ne taşıyordu. Asamble de tarafların sundukları iki karşıt karar önerisinin geri çekilmesi ile krizin daha fazla büyümesi önlendi ve Türkiye sınırdaki kuvvetlerinin bir kısmını geri çekti. Bu krizlerde Türkiye nin tutumunun ters tepki yarattığı kabul edilmelidir. Türkiye zaten NATO nun üyesiydi ve güvenliğinin en sağlam teminatı bu ittifaktı. Amerika yı bölge ihtilâflarına daha fazla çekmeye ve Eisenhower doktrinine aslında ihtiyaç yoktu. O tarihlerde Orta Doğu da sergilenen lüzumsuz gayretkeşlik Türkiye nin bölgede ihtilâf halindeki devletler arasında taraf tutmamak yolundaki geleneksel politikası ile bağdaşmamaktaydı. Bu gayret- 13

14 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye keşlik problemler yaratmaktan geri kalmayacaktı. Irak ta Temmuz 1958 devrimini takiben Lübnan, Mısır ın lideri Abdülnasır ın taraftarları ve hasımları arasındaki mücadele yüzünden bir sivil savaşın eşiğine gelmiş ve Cumhurbaşkanı Chamoun un talebi üzerine ABD bu ülkeye deniz ve kara kuvvetleri göndermek kararını almıştı. İncirlik üssünde toplanan Kara birliklerinin Lübnan a sevk edilmesi Türk Hükümeti nin önceden rızası alınmamıştı. Diğer taraftan Türkiye ve Pakistan Irak devriminden sonra Bağdat Paktı nın yaşamını sürdürmesi amacıyla ABD nin Pakt a üye olmasında ısrar ettiler. ABD Pakt a katılmayı reddetmekle beraber Pakt ın geri kalan üyeleri ile ikili anlaşmalar imzalamayı kabul etti. Türkiye ile 5 Mart 1959 da imzalanan anlaşmanın dibacesi tarafların doğrudan veya dolaylı her türlü tecavüze karşı koymak azmini vurguluyordu. Bu ibare iç politikada gerginlik yarattı, zira muhalefet iktidarın gerekirse kendisini tasfiye için anlaşmaya dayanarak ABD nin desteğini isteyebileceğinden kuşku duydu. Mart 1959 anlaşması da gerçekte tamamen lüzumsuzdu. Türkiye nin güvenliğine bir katkısı olmadığı gibi birçok Arap ülkesi ile ilişkilerini olumsuz etkiledi. Irak devriminden sonra Türkiye ile İsrail arasında da bir yakınlaşma teşebbüsüne girişildi. İsrail Başbakanı Ben Guryon ile Dışişleri Bakanı Golda Meir gizlice Ankara ya gelerek Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüştüler. İki taraf Karşılıklı diplomatik temsilciliklerini Büyükelçilik seviyesine yükseltmeyi ve aralarındaki siyasi işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırdılar. Fakat bu proje gerçekleştirilemedi Yılları 1960 lı yıllarda Türkiye nin Orta Doğu politikasının temel yaklaşımlarında değişiklikler başladı. Türkiye Bağdat Paktı devrindeki gayretkeşliğinden uzaklaştı. 27 Mayıs askeri müdahalesinin liderleri tarafından yayınlanan bir bildiride Türkiye nin bundan böyle ulusal bağımsızlık mücadelelerini ve özellikle Cezayirlilerin mücadelesini destekleyeceği açıklandı. Hatta Fransa ile Cezayir arasında arabuluculuk bile bir ara gündeme geldi. Ne var ki, isabetli olan bu yeni politikada yol kazaları her zaman önlenemedi. Eylül 1961 de Suriye, 1958 de Mısır la kurulmuş olan Birleşik Arap Cumhuriyeti nden ayrılma kararını alınca, Türkiye bu kararı derhal tanıdı ve buna tepki gösteren Mısır Türkiye ile diplomatik ilişkilerini kesti. 14

15 Irak ta devrimden sonra iktidarı ele geçiren General Kasım ın kurduğu yönetim ile de ilişkilerde rahatsızlık mevcuttu. Irak ta Kürtlere yeni haklar tanınmasının Türkiye ye de olası yansımaları konusunda kaygı duyuluyordu. Nisan 1962 de başlayan Molla Mustafa Barzani ayaklanması da ayrı bir endişe kaynağı teşkil etti, fakat bu ayaklanma, Irak savaş uçaklarının iki kere Türk hava sahasını ihlâl etmesinin yarattığı gerginlik dışında Türkiye yi doğrudan etkilemedi seçimlerinden sonra iktidara gelen Adalet Partisi Hükümeti Orta Doğu ülkelerine karşı bir açılım politikası güdeceğini programında belirtmişti. Bu mesaja ilk olumlu tepki Irak tan geldi. Ankara yı ziyaret eden Irak Başbakanı ikili ilişkilerin geliştirilmesini Irak ın da arzuladığını belirtmekle yetinmeyerek Kıbrıs konusunda da Türkiye ye destek verdiklerini ifade etti. Mısır la bir ticaret anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Tunus u ziyaret etti. Suudi Arabistan Kralı Türkiye ye geldi ve ziyareti çok dostane bir hava içinde geçti. Mayıs 1967 de Ankara da yapılan bir Büyükelçiler toplantısında Orta Doğu politikası bağlamında üç ilkenin altı çizildi: Bütün Arap ülkeleri ile ikili ilişkiler geliştirilecek; Arapların kendi aralarındaki anlaşmazlıklara karışılmayacak ve taraf tutulmayacak; Arapları bölecek paktlara ve bölge anlaşmalarının dışında kalınacak yılında Mısır la yakınlaşma politikası çerçevesinde Dışişleri Bakanı Çağlayangil Mısır ı ziyaret etti ve Başkan Nasır tarafından kabul edildi. Bu görüşmede Nasır Türkiye nin daha önceki yıkardaki Mısır aleyhtarı politikalarından duyduğu kırgınlığı çok açık bir şekilde dile getirmekten kaçınmadı. Hatta bir ara Türkiye nin Kıbrıs a olası bir müdahalesine karşı Mısır da uçaklarının konuşlandırılmasına izin isteyen Yunanistan a olumlu cevap vermeye meylettiğini, fakat son dakikada Müslümanlığının kendisini bundan vazgeçirdiğini söyledi de Araplarla İsrail arasında yeni bir savaş tehlikesi ufukta belirmişti. Suriye ile İsrail arasındaki sınır çatışmalarına tepki olarak Mısır Başkanı Nasır, 1956 Savaşı ndan sonra Sina Yarımadası na yerleştirilmiş olan Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin çekilmesini talep ediyordu. Bu tutumun İsrail in Mısır a bir saldırısını tetikleyeceğinde şüphe yoktu. Türk Hükümeti tehlikeyi açıkça 15

16 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye gördüğünden Başbakan Demirel Nasır a ivedi bir mesaj göndererek İsrail ile bir savaşın Mısır için neden olacağı çok ağır sonuçlara dikkat çekti. Fakat Nasır kararını değiştirmedi. İsrail sınırına 100,000 asker yığdı ve Tiran Boğazı nı İsrail bandıralı gemilere kapattı. 5 Haziran tarihinde İsrail Mısır a karşı önleyici bir saldırıya geçti. Mısır ın bu sefer savaşı kazanacağını vehmiyle Ürdün de İsrail e saldırdı. Savaşa Suriye de katıldı. Yalnızca 6 gün süren savaşın sonunda İsrail Sina Yarımadası nı, Gazze yi, Batı Yakasını ve Doğu Kudüs ü ele geçirmişti. Sina Yarımadası hariç, İsrail 6 günlük savaşta işgal ettiği toprakların hepsini bugün de elinde tutmaktadır. Savaş Mısır için hüsranla bitince Başbakan Demirel Nasır a yeni bir mesaj göndererek umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ve Mısır ın bugün uğradığı kayıpları telâfi edeceğine inandığını vurguladı. 22 Haziran da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun özel toplantısında da Dışişleri Bakanı Çağlayangil, yaptığı konuşmada, Türk Hükümeti nin kuvvete başvurulması yoluyla toprak kazanılmasını kabul edemeyeceğini söyleyerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun İsrail in 5 Haziran dan önceki sınırlara çekilmesini isteyen karara Arap ülkeleri ile birlikte oy verdi. Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinin Türkiye nin desteğine teşekkür etmeleri Türkiye nin artık bölgede çok daha olumlu bir şekilde algılandığını kanıtlıyordu. Türkiye nin 1970 li yıllarda İslam Konferansı Örgütü ne (İKÖ) katılması da kendisini Müslüman bir ülke kimliğinde görmesinden çok o devirde Orta Doğu da güttüğü reel-politik in bir unsuru olarak değerlendirilmelidir. Bu örgütün özellikle Arap üyeleri arasında büyük bir dayanışma olmadığı, aralarında sık sık ihtilâfa düştükleri, hatta birbirleri ile savaştıkları da unutulmamalıdır. Bir İslam Konferansı fikri 21 Ağustos 1969 da İsrail in işgalinde bulunan Kudüs te El Aksa Camisi nin yanması sonucu doğan tepki nedeniyle gündeme gelmişti. Ürdün ün inisiyatifi, Fas ve Suudi Krallarının desteği ile Rabat ta toplanan Devlet Başkanları Konferansı na Türkiye Cumhurbaşkanı da davet edilmişti. Konferansa katılma konusu Türkiye nin laik bir devlet olması nedeniyle bazı tartışmalara yol açtı. Fakat Başbakan Demirel, Rabat taki toplantının dini değil, siyasi bir toplantı olduğunu, bu toplantıya katılmanın laikliğe aykırı 16

17 olmayacağını açıkladı. Yine de toplantıya devlet başkanı değil, dışişleri bakanı düzeyinde iştirak edilmesi kararlaştırıldı. Mart 1970 de Cidde de toplanan ve örgütlenmeye doğru ilk adımın atıldığı Dışişleri Bakanları Konferansı nda Türkiye Heyeti Sekreterliğe yazılı olarak konferans kararlarına anayasasının ve dış politikasının ilkeleri ile bağdaştığı ölçüde katılacağını bildirdi: Zaten İKÖ nün her toplantıda alınan çok sayıdaki siyasi kararların hemen hemen hepsi kağıt üzerinde kalmakta ve uygulanmamaktadır. İlk başlarda İKÖ hakkında Türkiye de beliren tereddütler yavaş yavaş dağıldı. O kadar ki konferans Türkiye nin daveti üzerine 1976 da İstanbul da toplandı. Konferansa Cumhurbaşkanı Korutürk bir mesaj gönderdi ve Başbakan Demirel bizzat katılarak özellikle Filistin konusunda Türkiye nin Arap ülkelerinin yanında yer alacağını vurguladı. Aynı toplantıda Türk delegasyonunun girişimiyle kültürel ve bilimsel işbirliği için iki merkezin kurulmasına karar verildi. Bu merkezlerden biri İstanbul da İslam Tarih, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, diğeri ise Ankara da İstatistik, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi olarak faaliyete geçecekti Yılları 1970 li yılların başlarında Orta Doğu daki gelişmelerin bir kısmı Türkiye için problemler yaratıyordu. Özellikle Suriye ve Irak taki Baas rejimleri Sovyetler Birliği ne müzahir politikalara yöneliyorlardı. Türkiye de silahlı eylemlerde bulunan sol örgütlerin militanları Suriye üzerinden Lübnan a geçerek Filistin kamplarında eğitim gördükten sonra Türkiye ye dönüyorlardı. Irak ve Suriye ile ilişkiler bozulurken Türkiye ile Mısır ın politikaları örtüşmeye başlıyordu. Nasır dan sonra başkanlığa gelen Enver Sedat ın liderliğinde Mısır ın siyasetinde köklü bir değişiklik beliriyor, Mısır Temmuz 1972 de Sovyet askeri tesislerini kapatıyor ve Sovyet teknisyenlerine yol veriyordu. 6 Ekim 1973 te başlayan Arap-İsrail savaşında Türkiye Arapları destekleme politikasını devam ettirdi. Bir yandan ABD nin İncirlik üssünü kullanarak İsrail e yardım etmesine izin vermeyeceğini açıklarken, diğer yandan Araplara yardım götüren Sovyet uçaklarının hava sahasından geçmelerine göz yumdu. Araplar da bu desteği karşılıksız bırakmadılar ve OPEC üyeleri Türkiye nin petrol ihracı kısıtlamalarından muaf tutulacağını açıkladılar. Daha önce, 17

18 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye Ağustos 1973 te, Türkiye ile Irak arasında Kerkük-Yumurtalık boru hattının inşasına ilişkin bir anlaşma akdedildi. Ocak 1977 tamamlanan hattan Türkiye petrol ihtiyacının üçte ikisini karşılamaktaydı. Araplarla ilişkilerin geliştirilmesinin askeri alanda da olumlu sonuçları görülüyordu Kıbrıs müdahalesinde, Libya harekâta katılan uçakların acil benzin ve lastik ihtiyaçlarını karşılamıştı. Türkiye 10 Kasım 1975 te Birleşmiş Milletler Asamblesi nde Siyonizm in ırkçılık olduğunu ifade eden tartışmalı karara da olumlu oy verdi. Bu karar daha sonra iptal edilecekti. Türkiye 1970 li yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile ilişkileri gelişmeye başladı. Ocak 1975 te FKÖ yü tanıdı ve daha sonra Ankara da bir büro açmasına izin verdi. Ne var ki, bu yakınlaşmaya rağmen Türkiye Orta Doğu politikasının temel çizgilerinden uzaklaşmadı. İsrail ile ilişkilerini devam ettirdi Camp David mutabakatını takiben Mısır ile İsrail arasında barış antlaşması akdedilince tüm Arap dünyası Mısır ile ilişkilerini askıya aldı. Mısır ın Arap Ligi üyeliğine de son verildi ve Arap Liginin merkezi Kahire den Tunus a nakledildi. Fakat Türkiye barış sürecini destekledi ve Mısır ile ilişkilerini devam ettirdi. Türkiye ile İran ın ilişkileri de kuşkusuz Türkiye nin Orta Doğu politikasının önemli bir öğesidir. Bu ilişkiler her iki ülke tarihlerinin farklı dönemlerinde inişli çıkışlı bir seyir gösterdi. Muhammed Rıza Pehlevi döneminde iki ülke genellikle aralarında dostane ilişkiler sürdürdüler, Orta Doğu daki dramatik gelişmelerde benzer yaklaşımlar sergilediler. Ancak iki ülke arasında bir nüfuz rekabeti de daima seziliyordu. İran petrol kaynakları sayesinde gittikçe zenginleştikçe Türkiye ile ekonomi ve enerji alanında işbirliğini geliştirmek konusunda isteksizlik gösteriyordu. İki ülke arasındaki tarihi rekabet zaman zaman su yüzüne çıkıyordu Devrimi, İran da yerleşen yönetim sistemi ve din/devlet ilişkileri anlayışı Türkiye nin yönetim sistemi ve laikliğinin anti teziydi. Her iki ülke de birbirlerine karşı kuşku ve güvensizlik duymaya başladılar. Türkiye Atatürk karşıtı yayınlardan rahatsızlığını belirtirken, İran da Türkiye de kendi devrimlerine ve liderlerine yönelik olumsuz propagandalardan şikâyetlerini ortaya koyuyordu. İran ın devrim ihracı çabaları ikili ilişkilerde ciddi bir sorun 18

19 haline geliyordu. İran Türkiye yi kendi devrimini ihraç edeceği, Türkiye de İran ı kendi anayasal düzenini yıkmayı hedef alan bir ülke olarak görüyordu. Ancak Türkiye açıkça İran karşıtı bir duruma girmekten imtina etmekteydi. Tahran daki ABD Büyükelçiliği nin işgalinin ardından İran a ambargo koyan ABD yi takip etmemişti Yılları 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonraki dönemde Türkiye geleneksel dış politika çizgisinden ayrılmadı. Yeni koşullarda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ilişkilerinin fiilen askıya alınması kaçınılmazdı, fakat Avrupa Konseyi ile ilişkilerin devam etmesi ve bu suretle Batı ile ilişkilerin önemli bir unsurunun korunması için büyük çaba harcandı ve bunda başarı sağlandı. NATO içinde de işbirliği aynı yoğunlukta sürdürüldü. Bu devirde Türkiye nin Batı dan uzaklaşarak Orta Doğu politikasına daha fazla ağırlık vermek yolunu tuttuğuna ilişkin iddialar geçerli değildir. Orta Doğu politikasında da, değişen koşulların gerektirdiği ayarlamalar hariç, geleneksel çizgide kalındı. Değişen koşulların başlıcası kuşkusuz İran-Irak Savaşı idi. 12 Eylül den on gün sonra başlayan bu savaşta Türkiye tarafsızlıktan başka bir siyaset güdemezdi. Ayrıca savaşın durdurulması için İslam Konferansı Örgütünce kurulan arabulucu heyeti içinde yer aldı. İlkönce Dışişleri Bakanı, daha sonra da Başbakan bu heyetle birlikte Bağdat ile Tahran arasında sık sık mekik dokudular. Irak ve İran Türkiye nin tarafsızlığına o kadar güvendiler ki karşılıklı olarak menfaatlerinin korunmasını Bağdat ve Tahran daki Türkiye Büyükelçiliklerine bıraktılar. Bu devirde ayrıca Körfez ülkeleri ile daha sonra Türkiye ye ekonomik yararlar sağlayacak ilişkiler de kuruldu. Irak-İran savaşı sırasındaki petrol kıtlığında Türkiye ihtiyaçlarını daha kolayca temin etti de Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı nın kapasitesinin arttırılması için Irak ile anlaşmaya varıldı. Bu boru hattına İran kuvvetlerinin zarar vermemesi için Tahran uyarıldı ve İran bu uyarıya uydu. Irak ile ilişkilerde karşılıklı menfaatler çerçevesinde işbirliği bir derecede de olsa mümkün iken, Suriye ile gerilim yaşanıyordu. 12 Eylül sonrasında Türkiye den çeşitli sol gruplara mensup eylemcilerin ve Kürt ve Ermeni teröristlerin Suriye de faal olmaları başlıca sorunu teşkil ediyordu de 19

20 Orta Doğu da Değişim ve Türkiye iki ülke arasında imzalanan Suçluların İadesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması siyasi mültecileri kapsam dışı bıraktığı için etkili bir şekilde uygulanamıyordu. Siyasi mülteci tarifinin teröristleri içermemesine rağmen fiiliyatta teröristlere de mülteci muamelesi yapılıyordu. Türkiye ye yönelik terör eylemleri konusunda Türkiye nin girişim ve uyarılarına Şam sürekli bu eylemlerle hiçbir ilgisinin bulunmadığı yolunda cevap veriyordu. Türkiye nin tutumunu sertleşmesi karşısında Suriye 1983 sonunda ASALA ve PKK teröristlerini kendi topraklarından çıkararak İran a, Kuzey Irak a ve Lübnan da Bekaa Vadisi ne gönderdi. Ne var ki Bekaa Vadisi de fiilen Suriye nin kontrolündeydi. PKK terör örgütünün Bekaa ve Irak a yerleşmesi Türkiye nin güvenliği için ciddi bir sorun yaratıyordu. Şubat 1983 te Türkiye ile Irak arasında Sınır Güvenliği ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. Aynı yıl 10 Mayıs ta Hakkâri Uludere de PKK teröristlerince üç askerin öldürülmesinin ardından başlatılan operasyonda Türk kuvvetleri Irak topraklarında 5 kilometre kadar ilerledi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) operasyon sırasında en fazla kendilerinin zarar gördüklerini iddia ettiler ve Irak Hükümetini bu duruma imkân verdiği için itham ettiler ten sonra PKK profesyonel gerilla savaşı başlatma kararını açıkladı. Ağustos 1984 te Eruh ve Şemdinli saldırılarını takiben Ekim 1984 te Irak ile bir Güvenlik Protokolü imzalandı. Bu protokol iki ülkeye diğer ülke topraklarında 5 kilometreye kadar sıcak takip hakkı tanıyordu. Irak-İran savaşı bittikten sonra Irak tarafından sona erdirilecek olan bu protokol çerçevesinde 1986 ve 1987 de Kuzey Irak ta operasyonlara girişilebilmişti. Bu operasyonlara karşı en büyük tepki İran ve onun desteklediği KYB ve KDP den gelmişti. Türkiye bu yıllarda Kuzey Irak ta operasyonlar yapmak imkânına sahipti fakat Suriye tam aksine PKK ya en büyük desteği temin ediyordu de, Başbakan Özal ın Şam ı ziyareti sırasında imzalanan protokolde taraflar kendi toprakları üzerinde karşı tarafa yönelik faaliyetlere izin vermemeyi ve silahlı eylemlere katılmış kişileri iade etmeyi kabul ediyorlardı. Fakat Suriye yine de PKK lıların Suriye den geçmelerine göz yummayı sürdürdü. 20

ORTA DOĞU DA DEĞİŞİM TÜRKİYE

ORTA DOĞU DA DEĞİŞİM TÜRKİYE ORTA DOĞU DA DEĞİŞİM VE TÜRKİYE Editörler: Atilla SANDIKLI & Erdem KAYA İSTANBUL 2014 YAYINLARI Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı) No:10 Celil Ağa İş Merkezi Kat: 9 Daire: 36-38 Mecidiyeköy /

Detaylı

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ Mustafa ÜREN, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi IMPR RAPOR No: 10 2011 1 İçindekiler 1. TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN ARKA PLANI...

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ *

Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ * Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ * 1 - DÖNEMİN DIŞ POLİTİKASININ GENEL SORUNLARI Bir devletin dış siyaseti, ne kadar

Detaylı

SDE Analiz Türkiye-İsrail İlişkileri

SDE Analiz Türkiye-İsrail İlişkileri Türkiye-İsrail Stratejik Düşünce Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü İçindekiler: Kısaltmalar...4 Geçmişten Geleceğe Türkiye - İsrail...5 Türkiye-İsrail nin Tarihsel Evrimi...5 AK Parti Dönemi

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER KUVEYT EMİRLİĞİ: SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDAKİ EL SABAH İKTİDARI VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER THE STATE OF KUWAIT: RELATIONS WITH TURKEY, WAR AND PEACE AND THE AL-SABAH GOVERNMENT IN BETWEEN : إ 8 %رة ا 46

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net DÜBAM İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Derleyen

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU Hazırlayanlar: Atilla SANDIKLI Ali SEMİN RAPOR NO: 52 KASIM 2012 BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

Detaylı

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamet GÜNEK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU Demet GÖKÇINAR Ankara, 2009 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ

T.C. SÜ İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ORTADOĞU BAĞLAMINDA TÜRKİYE İSRAİL GÜVENLİK İLİŞKİLERİİ UĞUR ÇEVİK TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 17 Haziran 2008

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 17 Haziran 2008 HABER BÜLTENİ Haber Özetleri Irak 17 Haziran 2008 Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Haşimi,

Detaylı

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 28 ss.57-88, 2011 Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Erkan ERTOSUN Özet Bu çalışma, ABD nin ve Avrupa

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ seta. OBAMA DÖNEMİ Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 0 9 OBAMA DÖNEMİ SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları

Detaylı

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 289-313, ELAZIĞ-2011 REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ toprağı olan Cemmu-Keşmir i zor kullanarak işgal etme ve Indus nehri suları üzerinde egemenlik kurma isteği bulunduğunu düşünmüş,

Detaylı

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTE 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bilgi Köşesi YABANCI OKULLAR 1535 te Kanunî Sultan Süleyman ın Fransa Kralı I. Françoise ya verdiği kapitülasyonlar

Detaylı