ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD"

Transkript

1 ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD

2 ANEMİ, ASLA BIR HASTALIK TANISI DEĞİL BİR BULGUDUR.

3 TANıM Eritrosit sayısı ve hemoglobin seviyesinde azalma Normal kabul edilen değerlerin 2 SD altındaki değerler 11gr/dl altındaki Hb değeri çocuklarda anemi olarak kabul edilebilir Erkek adölesan 12, 5 gr/dl Kız adölesan 12gr/dl

4 YAŞA GÖRE ORTALAMA DEĞERLER Hb(g/dl) Htk (%) MCV (μ 3 ) Yaş Ort. Alt Ort. Alt Ort. Alt yaş yaş yaş yaş yaş Kız Erkek yaş Kız Erkek

5 ERİTROPOEZ Eritrositlerin kemik iliğinde en erken hücresi proeritroblasttır. Proeritroblast bölünme sürecine girerek sırasıyla bazofilik eritroblast, polikromatofilik eritroblast, ortokromik eritroblast evrelerinden geçerek sonuçta retikülosit ve eritrosit oluşur. Proeritroblast Eritroblast Bazofilik Eritroblast Polikromofilik Eritroblast Ortokromofilik Eritroblast Retikülosit ERİTROSİT

6 ERITROSIT TURNOVERI Proeritroblast döneminden retikülosit oluşana kadar geçen süre 5 gündür. Perifere çıkan retikülositler saat Proeritroblast Normoblast içerisinde olgun eritrosit şeklini alırlar. Eritrositlerin yaşam süresi ise ortalama 120 gündür. Normal Hemostatik şartlarda yapılan Retikülosit Eritrosit eritrosit kadarı yıkılmaktadır. RES Normal koşullarda yaşlanan eritrositler karaciğer ve dalakta RES fagositik hücreleri tarafından uzaklaştırılarak yok edilir.

7 Anemi tek mi? Beraberinde BK ve Plt eksik mi? Kemik iliği tutulumu (AA,Lösemi,myelofibroz,osteopetroz,Kemik iliğini infiltre eden malign hst) İmmunolojik hst (bağ dokusu hst, AIDS, konj. immun yet) Hücrelerin periferik yıkılması (immun nötropeni,itp,immun hemolitik anemi)

8 SıNıFLANDıRMA (FIZYOLOJIK) A. Eritrosit üretim bozuklukları 1.Kemik iliği yetersizliği a.aplastik anemi (konj veya akkiz) b.pure red cell anemi Konjenital Diamond Blackfan Akkiz Süt çocukluğu gecici eritroblastopenisi c.diğerleri -Kİ işgali (Lösemi,MDS,Ewing sarkom, rabdomyosarkom, retinoblastom,nöroblastom) -Osteopetrozis -Myelofibrozis:primer(idiyopatik), sekonder (KBY, Vit D eksikliği) d.schwachman Diamond sendromu:pankreatik yetersizlik+kemik iliği hipoplazisi, konj nötropeni,femur başı metafiziel displazi) 2.Bozulmuş eritropoetin üretimi a.kronik böbrek hastalığı b.hipotiroidizm c.kronik enflamasyon d.protein malnutrisyonu e.oksijene afinitesi azalmış Hb mutasyonları

9 SıNıFLANDıRMA (FIZYOLOJIK) B. Eritrosit maturasyon bozuklukluğu ve ineffektif eritropoezis 1.Sitoplazmik matürasyon anormallikleri a.demir eksikliği b.talasemik sendromlar c.sideroblastik anemiler d.kurşun zehirlenmesi 2.Çekirdek matürasyon anormallikleri a.vit.b12 eksikliği b.folik asit eksikliği c.orotik asidüri d)tiamine cevap veren megaloblastik anemi (Wolfram sendromu) e) Folat metabolizmasında herediter bozukluklar 3.Konjenital primer diseritropoetik anemi 4.Eritropoetik porfiri 5.Pearson Sendromu: Refrakter sideroblastik anemi+ pank.eksokrin yetm + kemik iliği öncül hücrelerinde vakuolizasyon

10 SıNıFLANDıRMA (FIZYOLOJIK) C. Hemolitik anemiler 1.İntrensek (intrakorpuskuler) hemolitik anemiler a) Membran defektleri b) Metabolizma defektleri c) Hemoglobinopatiler 2.Ekstrensek (ekstrakorpuskuler) hemolitik anemiler a) İmmun nedenlerle oluşanlar b) Mekanik nedenlerle oluşanlar c) Termal nedenlerle oluşanlar d) Oksidan nedenlerle oluşanlar

11 Eritrosit morfolojisi Hipokrom Mikrositik Makrositik Normositik Spesifik bulgular MCV< 70 fl MCV >85 fl MCV fl Demir eksikliği anemisi Talasemi (α veya β) Sideroblastik anemi Kronik hastalık Enfeksiyon Kanser Enflamasyom Böbrek hastalığı Kurşun zehirlenmesi Hemoglobin E triat Atransferrinemi Demir metabolizması bozuklukları Ağır malnutrisyon Normal yenidoğan Splenektomi sonrası Karaciğer hastalığı Aplastik anemi Hipotiroidi Magaloblastik anemi Down sendromu Hb F arttığı sendromlar Myelodisplastik sendrom Diamond- Blacfan anemisi Fankoni anemisi Diskeratosis konjenita Pearson sendromu PNH İlaçlar (Mtx, merkaptopurin, fenitoin) Akut kan kaybı Enfeksiyon Böbrek yetmezliği Bağ dokusu hastalıkları Karaciğer hastalığı Yaygın maligniteler Demir eksikliği (erken dönem) Aplastik anemi Kemik iliği infiltrasyonu Diseritropoetik anemi Hemoliz Eritrosit enzim defekti Eritrosit membran defekti Hipersplenizm İlaçlar Target hücreleri Sferositoz Akantositoz Ekinositoz Şistositoz Stomasitoz Eliptositoz Göz yaşı hücreleri Çekirdekli eritrositler Bazofilik noktalanmalar Howell-Jolly cisimleri Heinz cisimleri

12 SıNıFLANDıRMA(ERITROSIT BOYUTLARıNA GÖRE) A. Mikrositik anemiler 1.Demir eksikliği anemisi 2.Kronik kurşun zehirlenmesi 3.Talasemik sendromlar 4.Sideroblastik anemiler 5.Kronik enflamasyon

13 SıNıFLANDıRMA(ERITROSIT BOYUTLARıNA GÖRE) B. Makrositik anemiler 1.Megaloblastik kemik iliği ile birlikte a.vit.b12 eksikliğine bağlı anemiler b.folik asit eksikliğine bağlı anemiler c.herediter orotik asidüri d.b1 vitaminine cevap veren megaloblastik anemi 2.Kemik iliğinde megaloblastik değişiklik olmaksızın a.aplastik anemi b.diamond-blackfan sendromu c.hipotiroidizm d.karaciğer hastalığı e.kemik iliği infiltrasyonu f.diseritropoetik anemi

14 SıNıFLANDıRMA(ERITROSIT BOYUTLARıNA GÖRE) C. Normositik anemiler 1.Konjenital hemolitik anemiler a.hemoglobinopati ler b.enzim defektleri c.membran defektleri 2.Akkiz hemolitik anemiler a.antikora bağlı anemiler b.mikroanjiopatik hemolitik anemiler c.enfeksiyona bağlı anemiler 3.Akut kan kaybı 4.Splenik göllenme 5.Kronik renal hastalık

15 TANıSAL YAKLAŞıM Anamnez ile ilgili özellikler Yaş Cinsiyet Irk Yenidoğan dönemi Diet İlaçlar Enfeksiyon Heredite Diare

16 TANıSAL YAKLAŞıM Fizik muayene ile ilgili özellikler -I Cilt bulguları a.hiperpigmentasyon (Fanconi anemisi) b.peteşi,purpura (Evans send., HUS, K.İ.aplazisi, infiltrasyonu) c.sarılık (Hemolitik anemi,hepatit ve aplastik anemi) d.kavernöz hemanjioma ( Mikroanjiopatik hemolitik anemi) e.alt ekstremite ülseri (HbS)

17 TANıSAL YAKLAŞıM Fizik muayene ile ilgili özellikler -II Yüz görünümü a.frontal ve maksiller kemik belirginliği (Talasemi) Gözler a.mikrokornea (Fanconi anemisi) b.damarlarda belirginlik (HbS) c.katarakt (Galaktozemi+hemolitik anemi) d.vitröz kanama ( HbS) e.retinal kanama (Kronik şiddetli kanama) f.göz kapaklarında ödem (Enfeksiyöz mononükleoz)

18 TANıSAL YAKLAŞıM Fizik muayene ile ilgili özellikler -III Ağız a.glossit (Demir ve B12 vit. Eksikliği anemisi) b.angular stomatit (Demir eksikliği anemisi) Göğüs kafesi a.pektoral kas yokluğu (Poland sendromu) b.kalkan göğüs (Diamond-Blackfan sendromu) Eller a.üç falankslı parmak (Red cell aplazi) b.tenar belirginliği c.kaşık tırnak ( Fanconi anemisi) (Demir eksikliği anemsi) Dalak (Lösemi,hemolitik anemi,enfeksiyon)

19 TANıSAL YAKLAŞıM Başlangıç laboratuar testleri Hemoglobin Hematokrit Eritrosit (MCV,MCH,MCHC,RDW,HDW) Trombosit sayısı Lökosit sayısı Retikülosit sayımı Periferik yayma

20 PERİFERİK YAYMA Hipokromi: Erit. İçindeki soluk alan>1/3 Mikrositoz: MCV < 70 Poikilositoz: Farklı şekillerde erit. Anizositoz: Farklı büyüklükte erit. Gözyaşı h.: Şistosit: Parçalanmış erit. Target h.: Hedef tahtası şeklinde

21 Ekinosit: Erit. Yüzeyinde eşit çıkıntılar var (KBY,Piruvat kinaz eks.) Akantosit: Çıkıntılar eşit değil (Abetalipoproteinemi,Kr.KC Hst.) Heinz body: Denatüre Hb kalıntıları Howell Jolly cisimciği: Erit. deki çek. kalıntıları

22 TANıSAL YAKLAŞıM Eritrositlerin morfolojilerine göre anemilerin sınıflandırılması Sferosit * ABO uygunsuzluğu * İmmun hemolitik anemi * Akut oksidan hasara bağlı * Hemolitik transfüzyon reaksiyonu * Şiddetli yanık * Hipersplenizm Poikilosit * Eritrosit fragmantasyon (mikroanjiopatik) * Akut oksidan hasar * Herediter pyropoikilositoz

23 TANıSAL YAKLAŞıM Eritrositlerin morfolojilerine göre anemilerin sınıflandırılması Eliptosit * Herediter eliptositoz * Talassemi ler * Diğer hipokromik anemiler * Megaloblastik anemiler Stomatosit * Herediter stomatositozis Sickle cell * Sickle cell anemi (Orak hücre anemisi)

24 TANıSAL YAKLAŞıM Eritrositlerin morfolojilerine göre anemilerin sınıflandırılması İntraeritrositer parazitler * Malarya Çentikli eritrosit * Akut hepatik nekroz * Üremi * Eritrosit fragmantasyon sendromları * Vit.E eksikliği * Abetalipoproteinemi * Postsplenektomi * Embden Meyerhof pathway defektleri

25 TANıSAL YAKLAŞıM Eritrosit inklüzyonlarının tanısal önemi Bazofilik stipling * Talassemi ler * Demir eksikliği * İneffektif eritropoezis * Unstable Hb patiler * Kurşun zehirlenmesi Howell Jolly body * Aspleni, hipospleni * Pernisiyöz anemi * Diseritropoezis * Şiddetli demir eksikliği * Nükleer artıktır

26 ANEMİLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TANıSAL YAKLAŞıM Eritrosit inklüzyonlarının tanısal önemi Heinz body Cabot rings Siderosit * Denatüre ve agrege olmuş hemoglobindir * Talasemi ler * Pentoz fosfat şantındaki enzim defektleri * Aspleni * Unstable Hb patiler * Kronik karaciğer hastalığı * Nükleer artıktır * Kurşun zehirlenmesi * Pernisiyöz anemi * Hemolitik anemiler * Kronik enfeksiyon * Aplastik anemi * Hemolitik anemi * İçinde demir bulunan eritrosit

27 SPESİFİK ERİTROSİT BOZUKLUKLARI I). Target hücreleri Yüzey/volüme oranı artmıştır II). Sferositler Yüzey/volüme oranı azalmış, Hiperdense (>MCHC) III). Akantositler (spur cells) Talasemi Hemoglobinopatiler Karaciğer hastalığı Post-splenektomi Hiposplenizm Ciddi demir eksikliği Abetalipoproteinemi Herediter sferositoz ABO uyuşmazlığı Oto-immun H. A. Wilson hastalığı Mikroanjiopatik H.A. Hipersplenizm Yanıklar Post-transfüzyon Purivat kinaz eks. Karaciğer hastalığı DIC Post-splenektomi Hiposplenizm Vitamin E eksikliği Hipotiroidizm Abetalipoproteinemi Malabsorbsiyon sendromları

28 SPESİFİK ERİTROSİT BOZUKLUKLARI-II IV). Ekinositler (burr cells) V). Şistositler VI). Stomasitler Artefakt Böbrek yetmezliği Dehidratasyon Karaciğer hastalığı Purivat kinaz eksikliği Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu sonrası DIC TTP Ciddi HA (örn; G6PD eksikliği) Mikroanjiopatik HA Hemolitik üremik sendrom Prostetik kalp kapağı Aort koarktasyonu Bağ dokusu hastalıkları Kasabach Merritt sendromu Purpura fulminans Malign hipertansiyon Üremi, akut tubuler nekroz Glomerülonefrit Az miktarlarda normal olarak görülebilir Herediter stomatositoz Artefakt Talasemi

29 SPESİFİK ERİTROSİT BOZUKLUKLARI-III VII). Eliptositler VIII). Göz yaşı hücreleri IX). Çekirdekli Eritrositler Herediter eliptositoz Demir eksikliği Talasemi major Ağır bakteriyal enfeksiyon Lökoeritroblastik reaksiyon Megaloblastik anemiler Sıtma Yenidoğan Talasemi major Lökoeritroblastik reaksiyon Myeloproliferatif sendromlar Yenidoğan (yaşamın ilk 3-4 günü) Kemik iliğinin aşırı uyarılması Hipoksi (kardiak arrest) Ağır hemolitik anemi Konjenital enfeksiyonlar Post splenektomi veya hiposplenizm Lökoeritroblastik reaksiyon Megaloblastik anemi Diseritropoetik anemi

30 SPESİFİK ERİTROSİT BOZUKLUKLARI-IV X). Bazofilik noktalanmalar Ribozomal RNA agregasyonuna bağlı oluşur XI). Howell- Jolly cisimleri XII). Heinz cisimleri Denature olmuş hemaglobinin çökmesiyle olur Hemolitik anemi (talasemi trait gibi) Demir eksikliği anemisi Kurşun zehirlenmesi Pirimidin 5 -nükleotidaz eksikliği Postsplenektomi Hiposplenizm Yenidoğan Megaloblastik anemi Diseritropoetik anemi Diğer anemilerde bazen (demir eksikliği, herediter sferositoz) Talasemi Aspleni Kronik karaciğer hastalığı Heinz-cisimleri olan hemolitik anemi

31 Demir Eksikliği Anemisi

32 DEMİR En önemli görevi, hemoglobin aracılığı ile dokulara oksijen taşımaktır.

33 DEMİR NE İŞ YAPAR? DNA, RNA ve protein sentezi Elektron transportu Hücre solunumu Pek çok enzimin yapı ve fonksiyonu

34 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ NEDENLERİ Diyete bağlı faktörler Artmış Fe ihtiyacı Kan kaybı Azalmış emilim

35 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ (KLİNİK BULGULAR) 1. Gastrointestinal sistem İştahsızlık Pika (geofaji, pagofaji) Atrofik glossit Disfaji Malabsorbsiyon Mide asiditesinde azalma 3. Kardiyovasküler sistem Kardiyak output ve kalp hızında artış Kardiyak hipertrofi Plazma hacminde artış ve kalp yetmezliği 2. Santral sinir sistemi İrritabilite Yorgunluk Mental-motor gelişmede gerilik Dikkat azalması Katılma nöbetleri Papil ödemi 4. Kas-İskelet sistemi Myoglobin ve sitokrom-c de azalma Fiziksel performansta azalma Kemik kırığı iyileşmesinde değişiklik 5. İmmunolojik sistem İnfeksiyonlara eğilimin artması

36 DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISI LABORATUAR BULGULARı 1.Periferik kan yaymasi (hipokromi, anizositoz, poikilositoz) 2. Serum ferritininde azalma 3. Serum Fe inde azalma -Serum Fe baglama kapasitesinde artma 4. Retikülosit sayısı % Trombosit sayısı: / Ayırıcı tanı Kronik hastalık anemisi Talasemi taşıyıcılığı

37 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ (AYIRICI TANI) Demir eksikliği anemisi Beta Talasemi Alfa Kronik hastalık Hemoglobin Serum ferritin Düşük Yüksek Yüksek Normal/yüksek Serum demir Düşük Yüksek Yüksek Düşük TDBK(SDBK) Yüksek Normal/ düşük Normal Düşük

38 3 YAŞINDA ERKEK HASTA; Serum Fe: düşük Serum Ferritin:düşük SDBK :artmış ÖN TANINIZ NEDİR?

39 1. Beslenme DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISI (TEDAVI) 6 ay anne sütü, 6 aydan sonra demirden zengin gıdalar, İnek sütü 1 yaşından sonra ve <500 ml/gün, Çay verilmemeli. 2. İlaç Tedavisi a)oral Ferroz sulfat 3-6 mg/kg/gün 1-2 eşit dozda, Hemoglobin seviyesi normale geldikten sonra 6-8 hafta daha verilir. b)parenteral

40 DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISI (PROFILAKSI) Term >4 ay 1 mg/kg/gün Preterm >2 ay 2 mg/kg/gün

41 ANEMİLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TANıSAL YAKLAŞıM BASAMAKLARı ANEMİ Başlangıç tarama testleri Eritrosit indeksleri Periferik yayma Retikülosit sayımı Öykü Fizik muayene Diğer hematolojik hastalıklar

42 TANıSAL YAKLAŞıM BASAMAKLARı ANEMİ Başlangıç tarama testleri Ayırt edici testler Coombs testi G6PD testi Osmotik frajilite testi Hemoglobin elektroforezi Kemik iliği aspirasyonu Bilirubin, LDH,Haptoglobin B12,Folik asit Ferritin,Demir, FEP,TIBC Transferrin reseptörü Kurşun düzeyi

43 TANıSAL YAKLAŞıM BASAMAKLARı ANEMİ Başlangıç tarama testleri Ayırt edici testler İlave testler Nadir Hb varyantları için testler Sitogenetik çalışmalar Unstable Hb ler için testler Membran proteinleri Eritrosit enzimleri

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 1 GİRİŞ VE TANIM Kronik hastalık anemisi (KHA); infeksiyon, inflamasyon, neoplastik hastalıklar, ağır travmalar, kalp yetersizliği, diabetes mellitus,

Detaylı

Klinik Laboratuvar Testleri

Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI) Diğer adı ve kısaltma: Tam kan sayımı, CBC. Kullanım amacı: Genel sağlık durumunun kontrolü, kemik iliğinin hücre üretim faaliyetinin ve beslenme ile

Detaylı

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER SUNUM AKIŞI Prevelans Demir Tanım Etyoloji Klinik ve Lab.bulguları Gebelik Tedavi Prevelans

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI α T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA TANI VE İZLEMDE HEMOREOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ UZMANLIK

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

GEBELİK VE HEMATOLOJİ GEBELİK VE HEMATOLOJİ Dr. Mert Küçük, 1 Yrd. Doç. Dr. rfan Yava o lu, 2 Doç. Dr. Gürhan Kadıköylü, 2 Prof. Dr. Zahit Bolaman, 2 1 Çine Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do um Klini i, Aydın 2 Adnan

Detaylı

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI T.C.Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mustafa Yenigün Tez Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kendir GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ

GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR REHBERİ GİRİŞ Hastanemizde Biyokimya Laboratuvarı tüm biyolojik numunelerde klinik biyokimya testlerinin yapılmasını

Detaylı

Tam kan sayım çıktılarının yorumlanması

Tam kan sayım çıktılarının yorumlanması Dicle Tıp Dergisi / Z. Kaya, Tam kan sayımının değerlendirilmesi 2013; 40 (3): 521-528 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0326 DERLEME / REVIEW ARTICLE Tam kan sayım çıktılarının

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-28 Mayıs 2013, VAN

Detaylı

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram KAN Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan meydana gelmiştir.

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI

KAN VE VÜCUT SIVILARI KAN VE VÜCUT SIVILARI Kan Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

Mitokondrial Hastalıklar

Mitokondrial Hastalıklar ARŞİV 2003;12 (Ek Sayı): 32 Mitokondrial Hastalıklar Uzm.Dr.Filiz KOÇ* Prof.Dr.Yakup SARICA* Dr.Deniz YERDELEN* Mitokondrial hastalıklar klinik, histopatolojik ve genetik özellikleri dikkate alınarak farklı

Detaylı

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY)

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) Dr. Aydın Ece Dicle Ü, Tıp F 11/6/2013 1 11/6/2013 2 KBY GFR de geri dönüşümsüz azalma Çocuk popülasyonunda prevalans milyonda 18 Agresif nütrisyonel destek, rekombinan

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı