BİLİM GÜNLERİ MAYIS 1999

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999"

Transkript

1 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221

2 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ ARTMASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ VE AZALTILMASI İÇİN BİR ÖNERİ Bekir Sami SAZAK Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü, Denizli ÖZET Elektronik cihazlar, güç kaynaklarındaki akım ve güçlü kaynaklardan biri olduğu açıktır, gerilimin hızlı değişiminden dolayı, yüksek Elektromanyetik Parazitler aynı çevre içerisinde frekanslı elektromanyetik parazitlerin oluşum bulunan diğer sistemler için pekçok problemlere nedenlerinden biridir. Parazitler havadan ve iletim sebep olan bir kirlenme çeşnidir. Bu çalışmada yoluyla olmak üzere iki iyi bilinen yolla ortama anahtarlama elemanının sıfır akımda iletim ve yayılırlar. Bu nedenle bir güç kaynağının, kesim durumuna getirilmesinin, parazitleri ve güç çevresine yüksek frekanslı parazitler veren en kayıplarını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Parazitler, Sıfır Akım Anahtarlama, Buck Konvertör. AFFECT ON ENVIRONMENTAL POLLUTION OF THE INCREASED APPLICATION AREAS OF ELECTRICAL ENERGY AND A SUGGESTION FOR REDUCTION ABSTRACT Because of the rapid changes in voltages and frequency interferences to its envıronment currents vvithin their power supplies, electrical and Electromagnetic Interference is a kind of pollution electronıc equipments are a source of high and cause many problem to other system in tlıc frequency electromagnetic interferences. The same environment. This research shows that by ınterference propagates in two wellknown ways: tunıing the switching device on and off at zero radiated and condueted. Evidently. a povver supply current, both interferences and power losses are is one of the most povverful sources of high reduced considerably. Keywords: Electromagnetic interferences, Zero Current Svvitching, Buck Konvertör. 1. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanına girmekte ve ürün çeşitleri her geçen gün artmaktadır. Kullandığımız cihazlar yarıiletken teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak daha küçük, hafif ve ucu/ olmakta, bu da kullanım alanlarının daha da artmasını sağlamaktadır. Artık diş fırçalamadan meyva sıkmaya kadar her alanda bize işlerimizi daha kolay ve çabuk yapmamızı sağlayan gereçler kullanılmaktadır. Bu kullanım artarak devam edecektir. 2000'li yıllarda düz ekran TV ler, 2020'li yıllarda ise ev işleri robotlar tarafından yapılacaktır (Rashid, 1993). Bunun sonucu olarak bunların günlük yaşantımızdaki olumlu ve olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Olumlu etkileri iyi bilinmekte ve zaten bu yönleri nedeniyle yaygınlaşmaktadır. Öte yandan elektrik ve elektronik cihazlar kullanımları sırasında çevreye elektromanyetik parazitler(emi) yayarak çevrenin bu açıdan da kirlenmesine sebep olmaktadır(hua, 1993). Bu kirlilik ile ilgili ilk deney 1800'lü yılların sonunda Markoni tarafından yapılmış, bu kirliliğin önlenmesine dair ilk kurallar 1946'da Amerika'da yayinlanmışür. 1970'ten 399

3 Ttf) İLA 1 «on ' Şekil 1 Bir yarıiletken anahtarda iletim ve yalıtım durumuna geçerken oluşan güç kayıpları. beri gelişen yarıiletken teknolojisi ve çeşitli özelliklerde yarıiletkenlerin yaygın olarak kullanımı ile bu parazitler artmıştır. Yüksek hızlı anahtarların kullanımı, cihazların daha hafif, ucuz ve küçük boyutlarda olmasını sağlamakta, bu da kullanım alanlarını arttırmaktadır. Yüksek frekanslarda açma kapama yapabilen yarıiletken anahtarların sistem akım ve gerilimini beraberce kesmesi ortama Elektromanyetik Parazit verilmesine sebep olur. Şekil l'de iletim ve yalıtım durumuna geçerken anahtar uçlanndaki akım ve gerilim dalga şekilleri verilmektedir. Görüldüğü gibi anahtarlama anında akım ve gerilimin beraberce bulunması güç kayıplarını ve buna bağlı olarak da parazitleri arttırmaktadır. Elektromanyetik Parazitler, elektrik ve elektronik sistemlerin sebep olduğu ciddi bir çevre kirlenmesidir. Santrallerde üretilen sinüsoidal şekildeki gerilimin alıcılara kadar bozulmadan ulaştırılması alıcıların sağlıklı çalışması için gereklidir. Günümüzde elektrik ve elektronik aletlerin günlük yaşamın her alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanması dalga şekli bozukluğunun başlıca sebebidir. Harmonik parazitler ve düşük güç katsayısı bu bozulmanın sonuçlandır. 2. PROBLEMİN BOYUTLARI Elektromanyetik Parazitlerin sebep olduğu çevre kirliliğinin etki alanı cihazlardaki basit aksamalardan, güvenlik kontrol sistemlerini etkileyerek ciddi kazalara kadar uzanır Etki alanına dair yaşanmış örneklerden bazılan(marshman, 1992); Amerika'da polis atan salonlanndaki elektronik oyunların kendi haberleşme sistemlerini etkilediğini açıklamıştır. Bazı tip cep telefonlarının benzin istasyonlarındaki pompaların okumasında aksama meydana getirdiği bildirilmiştir. Bazı tip manyetolu çakmaklar otoyol ve parklarda araba giriş çıkışım kontrol altında tutmak amacıyla yolu açıp kapatan elektronik kontrollü bariyerlerin çalışmasını etkilemektedir Amerika'da havaalanına 2 km uzakta bir bankaya ait para çekme makinasının uçak ile kule arasındaki haberleşmeyi etkilediği bildirilmiştir. Yukarıdaki örnekler elektrik ve elektronik cihazlann birbirlerini etkilemeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Elektromanyetik alanlar aynı zamanda canlılar üzerinde de etkilidir(şeker, 1991). Elektrik alanlan insan vücudunu oluşturan doku malzemeleri üzerine üç temel prensiple enerji transfer ederler. Bunlar, 1. Herhangi bir atomun serbest elektronlanna kinetik enerji verir. 2. Atom ve moleküllerdeki dipollere etki eder. Polarizasyon olarak isimlendirilen bu olaya ilişkin sürtünme nedeniyle doku malzemelerinde ısı oluşur. 3. Malzemedeki mevcut dipolleri biraraya getirir. Bununla birlikte oluşan sürtünme malzemeye enrji transfer eder. 400

4 Görüldüğü gibi bu çevre kirliliği kişilerin yaşama hakkı da dahil olmak üzere pek çok hakkını ihlal edebilecek düzeydedir(sazak, 1998) çünkü günün her saatinde ve her yerde çevreyi etkilemektedir. Bundan kaçınmak hemen hemen imkansızdır. EMİ örneklerden de görüldüğü gibi ciddi sorunlara yol açması nedeniyle kontrol altına alınmalıdır yani bir sistemdeki tüm cihazlar elektromanyetik olarak uygun olmalıdır. Kısacası, bir cihaz ya da sistem kendi elektromanyetik sistemi içerisinde güvenli olarak çalışmalı ve çevreye giderilemeyecek parazitler yaymamalıdır. Yani her cihaz Elektromanyetik olarak uygun olmalıdır. Avrupa topluluğunun EMC ile ilgili yönetmeliğine göre bir cihaza elektromanyetik olarak uygun denilebilmesi için şu şartlan yerine getirmesi gerekmektedir, Diğer sistemlerden parazit almamalıdır. Diğer sistemleri çalışmasıyla eüdlememelidir Kendi devre elemanları birbirlerini etkilememelidir. Uygulamada elektrik ve elektronik devre elemanlarının birbirlerini etkilememesi için cihazın etrafa verdiği parazitlerin ve çevreden cihaza gelen parazitlerin kontrol altında tutulması gerekir. Bir şebeke genellikle birden fazla alt sistem içerir, iletkenler yardımıyla bu sistemler birbirlerine bağlanmıştır. EMİ havadan ve iletkenler yolu ile taşınmaktadır. Şebeke açısından iletkenler yolu ile taşınan parazitler daha etkilidir. İletkenler yoluyla taşınan parazitler genelde düşük güç katsayısı ve harmonik parazitler şeklinde kendini gösterir. Düşük güç katsayısı, bozulmuş kaynak akımının bir sonucudur. Düşük güç katsayısı nedeniyle aynı gücün çekilebilmesi için daha yüksek akıma ihtiyaç duyulur. Buna bağlı olarak hatlarda oluşan kayıplar artar. Bu nedenle, distorsiyona uğramış akımlarda aynı gücün çekilebilmesi için, anahtarlama elemanlarının ve kablo değerlerinin yüksek akımı taşıyacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ayrıca bir sistem eğer düşük güç katsayısına sahipse tükettiği enerji miktarına bağlı olarak ceza şeklinde de bir ödeme yapar. Distorsiyona uğramış akımın diğer bir etkisi harmonik akımlarıdır. Harmonik akımlar sebebiyle sistemi besleyen transformatörlerde ısınma ortaya çıkar. Sık sık ve anlaşılamayan nedenle sistem sigortaları atar. 3. ELEKTROMANYETİK PARAZİTLERİN ÖNLENMESİ Kaynak gerilimindeki bozukluğun giderilmesinin ideal çaresi bozulmaya sebep olan cihaz ya da sistemi değiştirmektir. Bu sistemler sinüsoidal akım çeken bir güç kaynağıyla beslendiğinde sorun tamamıyla ortadan kalkar. Fakat bu genellikle kolay bir işlem değildir. Genel olarak tüm abalarda bulunan güç kaynağı şebeke gerilimini alıcının çeşitli devrelerinin ihtiyacı olan gerilim değerine dönüştürür. Bir güç kaynağı dizay edilirken şu faktörlerin gözönüne alınması gerekir; Elektromanyetik olarak uygunluk(yüksek güç katsayısı, düşük harmonik akım) Maliyet Ölçüler Ağırlık Çıkış gücünün ayarlanabilirtiğj Değişik giriş gerilim ve frekansına uygulanabilirliği Yüksek güçlü devrelerde pasif devre elemanlarıyla harmoniklerin düşürülmesi genellikle etkili bir yol değildir. Doğrultmaç devresinin kontrollü yarıiletkenlerle yapılması ise güç devresinin kompleks hale gelmesine ve maliyetin çok artmasına sebep olur. Yüksek verimli, düşük maliyetli ve sisteme elektromanyetik parazitler yaymayan güç kaynağı yapımı amacıyla pek çok araştırma yapılmıştır, ölçülerin küçülmesi öncelikle filtre elemanlarda depolanan enerjinin miktarı ile ilgilidir. Az enerji depolama ihtiyacı L ve C elemanı boyutlarının azalmasını sağlar. Aynı güç için daha az enerji depolanabilmesi ise ancak yüksek frekanlarda çalışma ile mümkündür. Yüksek frekanlarda çalışma beraberinde kontrollü yarıiletken anahtarlarda ısı şeklinde kayıpların ve elektromanyetik parazitlerin artması problemini getirmektedir. Akım ya da gerilimden birinin sıfır yapılması ile anahtarlama anındaki enerji kayıpları azaltılıp devre elektromanyetik olarak uygun hale getirilebilir (Kazinüerczuk, 1987). Şekil 2'de sıfır akım anahtarlama tekniğinin uygulandığı deneysel çalışma sonucunda anahtar uçlarındaki akım ve gerilim dalga şekilleri görülmektedir. Görüldüğü gibi akım ile gerilim ayna anda bulunmamakta dolayısıyla güç kayıpları ve parazitler en az düzeye indirilmektedir.

5 \o dmv 1 ' iki î 6'o'iis VıM V' Şekil 2 Sıfır akım anahtarlama tekniğinin uygulandığı bir anahtarda akım ve gerilim dalga şekilleri. Şekil 3 Sunulan Sıfır Akım Anahtarlamalı Buck Konvertör. 500W lık bir Buck konvertör tasarlanmış ve sıfır akım anahtarlama tekniği uygulanmıştır. Bu da bilinen konvertör devrelerine bir yarıiletken, bir kondansatör ve bir bobinin uygun tekniklerle yerleştirilmesi ile elde edilir (Sazak, 1997). Şekil 3'te bu prensibe göre gerçekleştirilmiş bir AC/DC doğrultmaç devresi görülmektedir. Bu devrede AC önce DC'ye çevirilmekte daha sonra anahtarlama frekansına bağlı olarak istenilen değerde DC elde edilebilmektedir. Alternatif akım ile çalışan cihazlarda DC tekrar istenilen frekansta AC'ye çevirilebilir. Koyu işaretlenmiş elemanlar devreye sıfır akımda anahtarlamayı gerçekleştirmek üzere eklenmişlerdir. Şekil 4'te görüldüğü gibi anahtarlar akım sıfır iken açıp kapama yaptıklarından kayıplar azalmakta, dolayısıyle yüksek frekanlarda harmonik parazitlere sebep olmaksızın anahtarlama yapılabilmektedir. Şekil S' de verilen devre gerilim ve akım dalga şekillerinden de görüldüğü gibi rezonans kondansatörlerin çektiği akım şebeke gerilimini izlemekte dolayısıyla devrenin güç katsayısı bire yaklaşmaktadır. Güç katsayısının bire yaklaşması hatların gereksiz yüklenmesini önlemektedir. 402

6 T. _. _,..J Şekil 4 Anahtar içinden geçen akım ve teükleme darbesi. (CHİ: İOV, CH2:20A, T:2 30 Acqs Şekil 5 Bir faza ait akım ve gerilim dalga şekilleri {CH1:4OV, CH2:3A, T: loms]. 5. SONUÇLAR Günümüzde insanlar dahil tüm canlılar elektrik ve elektronik cihazlardaki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu cihazlann çalışmaları sırasında çevreye hava ve iletkenler yoluyla yaydığı parazitler giderek artan oranda çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu parazitlerin sebep olduğu kirlilik sınır tanımaksızın her yerde ortaya çıkabilmekte ve kişileri maddi ve manevi zarara uğratabilmektedir. Bunun önlenebilmesi için sıfır akım anahtarlama önerilmektedir. Yüksek frekanslarda çalışan yarıiletken anahtariann iletim ve kesim anlannda içlerinden geçen akımın sıfır yapılması anahtar kayıplarını azaltmakta ve parazit oluşumunu önlemektedir. Anahtarlama anındaki parazitlerin ve güç kayıplarının azaltılması anahtariann daha yüksek frekanslarda güvenli olarak çalıştırılmasını sağlar. Yüksek frekannslarda anahtarlama sistem için gerekli toplam reaktif enerji depolama ihtiyacını azaltacağından, kullanılan bobin ve kondansatörlerin boyuttan ve maliyeti azalır. Bu da çevre ile uyumlu yüksek verimli daha küçük boyutlarda 403

7 cihazların yapımına imkan sağlayacaktır. Bu tekniğin diğer bir avantajı, maliyeti çok fazla arttırmadan herhangi bir elektrik cihazının güç kaynağına uygulanabilmesidir. 6. KAYNAKLAR Howell K.E., " How Switches Produce Electrical Noise", IEEE Transaction on Electromagnetic Compaübility, Vol.EMC21, No.3, pp Hua G., Lee F.C., "SoftSwitching PWM Techniques and Their Applications", EPE Frenze, pp Kazimierczuk "Generaiized Topologies of ZeroVoltage Switching and ZeroCurrent Switching Resonant DC/DC Converter" IEEE National Aerospace and Electronics Conf, 1987, Vol. 2, pp Marshman C, The Guide To The EMC Directive 89/336/EEC, EPA Press, U.K.. Rashid M., Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications,5.s. PrenticeHall, Inc. Second Edition. Sazak B.S.,1997. "A New Unity Power Factor QuasiResonant Induction Heater", Doktora Tezi, University of Glamorgan, U.K. Sazak B.S.,1998 "Elektrik ve Elektronik Cihazların Kullanım Alanlarının Artmasının tnsan Haklarına Etkileri", Türkiye'de İnsan Haklan Konferansı, 79 Aralık 1998, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi EnstitüsüCTODAİE), Ankara. Şeker Ş.S., Çerezci 0,1991 Elektromanyetik Alanlann Biyolojik Etkileri Güvenlik Standartlan ve Korunma Yöntemleri, 4,s. Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Yayın No:479. İstanbul 404,' t

8 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BİYELDE OLUŞAN GERİLMELERİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE İNCELENMESİ Volkan ÇEÇEN D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir 1. ÖZET Teknikte rastlanan makinalann çoğu, parçalan katı cisimler olan dülemsel hareketli mekanizmalardan meydana gelmektedir. Bu çalışmada, içten yanmalı motorlarda kullanılan krankbiyel mekanizması ele alınarak biyel üzerinde oluşan gerilmeler incelenmiştir. Krankbiyel mekanizmasında doğrusal hareketi dönme hareketine dönüştüren biyel koluna, gaz kuvvetleri ile öteleme hareketi yapan kütlelerin atalet kuvvetleri tesir etnıektedir.biyele tesir eden bu kuvvetler, biyel üzerinde değişken bası ve çeki gerilmelerini doğurmaktadır. Söz konusu kuvvetler dikkate alınarak, statik denge şartlarından biyel kolunun yatak kuvvetleri belirlenmiştir. Biyel kolunun sonlu eleman modeli bilgisayarda ANSYS programı ile oluşturulmuştur. Geliştirilen bu model yardımıyla, krank milinin belirli açılarında biyel üzerinde oluşan gerilmelerin dağılımları Uç boyutlu olarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Gerilme analizi, biyel, sonlu elemanlar metodu. ABSTRAÇT Most of the machines encountered in praetice are constituted of mechanisms vvith plane motion that involves rigid parts. in this study, slidercrank mechanism used in internal combustion engines has been dealt with, investigating stresses in the conneetingrod. in the slidercrank mechanism. gas forces and inertia forces of translated masses have effects on the conneeting rod that converts translation motion to rotation. These forces create vanable compressıonal and tensional stresses on the conneetingrod. The forces in questıon have been taken into consideration. determining the bearing forces of conneetingrod from static equilibrium conditions. Finite element model of the conneetingrod has been constituted through ANSYS program. By means of this improvcd model, stress distribution forıned on the conneetingrod at certain crank angle has been investigated 3dimensionally Key Words: Stress analysis, conneeting rod, finite element method. 2. GİRİŞ Taşıtların ve iş makinalarımn çaba ihtiyacı, çoğunlukla içten yanmalı (pistonlu) motorlar kullanılarak karşılanır. Bir içten yanmalı motorun çabası, silindirlerindeki gaz kuvvetleridir. Gaz kuvvetlerinin etkisiyle silindir içerisinde Ötelenen pistonun hareketi biyelin yardımıyla krank milinin dönme hareketine dönüştürülür. Bütün uzuvları, aynı anma düzlemine göre düzlemsel hareket yapan böyle bir mekanizmanın uzuvlarının boyutlan ve malzemeleri mukavemet kriterleri sağlanacak şekilde seçilmelidir. Akma. yorulma veya burkulma gibi istenmeyen olayların önlenmesini amaçlayan bu kriterler gerilme analizi ile uygulanır. Teknikte rastlanan makinalann çoğu. uzuvları katı cisimler olan düzlemsel hareketli mekanizmalardan meydana gelmekte ve hemen hemen her zaman mecburi hareketli mekanizmalar söz konusu olmaktadır. Böylece dinamik bakımdan, bir serbestlik dereceli katı cisimler topluluğu ile ilgili problemler önümüze çıkmaktadır. Bir serbestlik dereceli bir katı cisimler topluluğu modeline uygun içten yanmalı motorlara ait bir krankbiyel mekanizmasında aşağıdaki büyüklükler söz konusu olur. 405

9 1) Mekanizmaya ait geometrik ölçüler. 2) Hareketli uzuvların her birinin ağırlık merkezi, kütlesi ve atalet yarıçapı. 3) Mekanizmaya tesir eden aktif kuvvetler ve özellikle tahrik kuvveti. 4) Mekanizmanın belirli bir konumda hız ve ivme durumu. j 5) Mafsal ve yatak kuvvetleri. / Herhangi bir cisme etkiyen kuvvetleri, cismin ivmesine zıt yönde olan ve kütle merkezinden geçtiği kabul < edilen atalet kuvvetleriyle, diğer uzuvlarla yaptığı mafsallarda oluşan yatak kuvvetleri şeklinde iki ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlar cismin üzerindeki çeşitli noktalara etkiyen tekil kuvvetler olabildiği gibi belirli bir alan veya hacim boyunca yayılı kuvvetlerde olabilirler. Yatak kuvvetleri, dış bağların gösterdikleri, değerleri önceden bilinmeyen, tepki kuvvetleri olup cismin dengede olması halinde denge denklemleri ile, hareket halinde ise hareket denklemleri ile hesaplanabildi kuvvetlerdir. Yatak kuvvetlerinin tayini, yatakların konstrüktif olarak boyutlarıdırıiması ve ayrıca çeşitli uzuvların J mukavemet hesapları bakımından büyük önem taşır. Hareket hali söz konusu olduğu, fakat bu kuvvetlerin / tayininde D'Alembert prensibine göre statik metodlar kullanıldığı için, yatak kuvvetlerinin tayinine "Makinanın Kinetostatiği" adı verilir. i Bir makinanın elemanları üzerindeki kuvvetlerinin süperpozisyon prensibi kullanılarak hesaplanmasında, bir yatak kuvveti, atalet kuvvetlerinin, yerçekimi kuvvetlerinin ve direncin her birinin tek başlarına etkidikleri kabul edilerek elde edilen 'kısmi' çözümleri toplamak suretiyle hesaplanabilir. Kısmi çözümler, kısmi bir kuvvet analizi ite elde edilebilir. Buna karşılık kuvvet analizlerinin yapılmasında diğer bir yaklaşım olarak karşımıza çıkan matris metodu, tüm atalet kuvvetlerini beraberce gözönüne alır ve tüm bilinmeyen kuvvetler ve momentler için eşzamanlı çözülebilen bir lineer denklemler kümesini içerisinde barındırır. (Erdman, Sandor, 1997). Matris metodunda mekanizmayı hesapların yapılacağı konumda 'dondurmak' ve sonra elemanları «bağlarından 'koparmak' suretiyle hesaplanacak olan bağ kuvvetleri serbest cisim diyagramlarında açığa I çıkarılmalıdır. Daha sonra, mekanizma uzuvlarının serbest cisim diyagramlarında kuvvet ve moment dengesi ' koşullarını yazmak suretiyle elde edilen denklemlerin oluşturduğu, [F B ]=[L] ı [F 1 ] O) eşitliğinin cebirsel yöntemle çözülmesiyle bağ kuvvetleri bulunur. ' 3. SONLU ELEMANLAR METODU Simülasyon tasarlanmış bir parça Özerine bölgesel veya aşırı yüklerin uygulandığı bir ortam olarak / değerlendirilmelidir. Bu sayede bir sisteme ait bütün bileşenlerin performans karakteristikleri hakkında matematiksel modele olabildiğince uygun bir bilgi sahibi olunabilir. Bu ortamda tasarımcı basınç, sıcaklık v.b., değerlerin çok yüksek veya çok alçak olduğu durumlardaki etkilerini tasarım üzerinde aktif olarak görebilecektir. (Gökoğlu, Göktan) Sonlu elemanlar metodu ile mekanik bileşen ve yapıların lineer statik, dinamik, ısı transferi ve potansiyel akış j. davranışları modellenip analiz edilebilir. Bir sonlu eleman modeli düğüm noktaları, elemenlar, fiziksel özellikle. ve malzeme özellikleri, yükler ve sınır şartlarını içerir. «Biyelde oluşan gerilmelerin sonlu elemanlar metodu ile incelenmesinde, bilgisayarda ANSYS programıyla yaratılan katı modelden yola çıkılarak yine katı model üzerinde bir sonlu eleman modeli yaratılmıştır. Bir yapının sonlu eleman tipinin belirlenmesinde etkili olan şey ağ yaratılacak alanın geometrik özellikleridir. Katı modelin, karmaşık sınırların oluşturduğu bir geometri olduğu da göz önünde bulundurularak sonlu eleman tipi ' '/ 406 i

10 olarak serbest ağ yapısı seçilmiştir. Şekill'de 7446 eleman ve 2248 düğüm noktasını içeren sonlu eleman modeli gösterilmiştir. Seki 12 Biyelin sonlu elemanlar modeli 4. SINIR ŞARTLARI VE YÜKLEME Sonlu elemanlar metodu kullanılarak gerilme analizinin yapılmasında smır şartlarının belirlenmesi önemli bir rol oynamaktadır. Sınır şartları sonlu eleman modeli üzerinde, düğüm noktalarının yerdeğiştirme miktarı ve hareket serbesliklerinin sınırlandırılmasıyla yapılır. Biyelin krank muylusu yatağındaki hidrodinamik yağ filmi kalınlığı ve muylu eksantrikliğinin krank mili açısına bağlı olarak değişiminin incelendiği çalışmalar yapılmıştır. (Knoll, Lang, Rienacker, 19%). Biyelin aynı konum ve aynı yükleme şartlarında yapılan bu çalışmalarda, yağ filmi kalınlıkları ve muylu eksantriklikleri biyelin krank muylusu yatağındaki düğüm noktalarında sabit sınır şartları kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlarda karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ayrıca biyelin sanki statik şekil değişimli süreksiz analizinde sabit smır şartlarının uygulanabileceği gösterilmiştir (Knoll, Backhaus, Lang, NVilhelm, 1998). Yukarıda değinilen çalışmalar ve literatür verilerine dayanarak biyeli krank muylusu yatağındaki düğüm noktalarının radyal, eksenel ve teğetsel yönde yerdeğiştirmediği kabulü yapılarak sınır şartları verilmiştir. Biyeldeki gerilme yayılışını aramaya başlamadan evvel, bu yayılışın herhangi bir kesitteki kesit zorları cinsinden mi yoksa o kesit zorlarını oluşturan dış yüklerle bu yüklerin elemana etkime biçimlerinin cinsinden mi hesaplanması gerekeceği sorusunun yanıtlandırılması gerekir. Bu önemli sorunu yanıtını ancak gerilme yayılışı problemini kendi özel koşulları içerisinde, genellikle pratiğe dönük bir amaç gütmeden çözmeye çalışan elastisite teorisine bakarak ve orada elde edilmiş çözümleri inceleyerek vermek mümkündür. Elastik bir cismin küçük bir bölgesine etkiyen dış kuvvetler sistemi, kendi statik eşdeğeri olan, bir başka kuvvetler sistemi ile değiştirilirse, cismin bu dış kuvvetlerin etkime bölgesinden yeter derecede uzak bölgelerindeki gerilme yayılışları pratik olarak değişmezler. (Saint Venant prensibi) Bu prensibe göre, gerilme yayılışları, ancak eşdeğer dış kuvvet sistemlerinin etkidiği bölgede değişecekler fakat bu bölgeden yeter derecede uzak bölgelerdeki değişimleri, eşdeğer kuvvet sistemleri değişse de, pratik bakımdan ihmal edilecek kadar küçük olacaktır (Kayan, 1987). Biyelin krank muylusu yatağındaki hidrodinamik basınç dağılımlarını konu alan çalışmalarda, Saint Venant prensibi de göz önüne alınarak pistondan biyele etki eden reaksiyon kuvvetinin biyelin sonlu eleman modelinde piston pimi yatağındaki düğüm noktalarına eşit olarak dağıtılabileceği gösterilmiştir (Knoll, Backhaus, Lang, V/ilhelm, 1998). 407

11 Biyelde oluşan titreşimler gözardı edilir ve piston pimi yatağındaki momentin de sıfır olduğu kabul edilirse; biyelin kütle merkezinden geçtiği varsayılan ve kütle merkezi ivmesine zıt yönde etkiyen atalet kuvvetinin, biyelin sonlu eleman modeli içerisinde yeralan herhangi bir altı yüzlü elemana x, y ve z yönünde etkiyen bileşenleri sırasıyla aşağıdaki eşitliklerle ifade edilebilir.(ozasa, Noda, Konomi., 1997) F VIx =AV,p(a x +gsina) (2) Fv, y = AV,p(a y + g cosa) (3) Bu eşitliklerde I, AV ( ve p terimleri sırasıyla biyelin sonlu eleman modelini oluşturan elemanların numarasını, hacmini ve biyel malzemesinin özgül kütlesini ifade etmektedirler. Geliştirilen sonlu elemanlar modelinin bilgisayar yazılımı (Knoll, Lang) ile, biyele etki eden dinamik kuvvetler hesaplanabilmektedir. Yukarıda bahsi geçen çalışmalar ve literatür verilerine dayanarak biyelde oluşan gerilmelerin hesaplanmasında, atalet ve yerçekimi kuvvetlerinin gerçekte oldukları gibi, yani, cismin hacmine yayılmış kuvvetler olarak alınmaları gereklidir. Biyelde oluşan gerilmelerin analizinde Şekil l'de gösterilen sonlu eleman modeli gözönüne alınmıştır. Biyel karakteristiği için kullanılan sabitler Tablol'de gösterilmiştir. Tablo1 Biyel karakteristikleri Piston pimi ve krank muylusu yatağı merkezleri arasındaki uzunluk: 208 mm. Krank muylusu yatağı yarıçapı: 37.5 mm. Krank muylusu yatak genişliği: 33 mm. Kütle: kg. Elastiktik modülü: 207 GPa. Poisson oranı: ATALET KUVVETLERİNİN BİYELDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİ Biyelin şekil değişimine zorlanmasında, piston pimi ve krank muylusu yatağmdaki hidrodinamik kuvvetlerin yanında krankbiyel mekanizmasının hareketinden kaynaklanan atalet kuvvetleri de büyük rol oynamaktadır. Biyel haraketleri ve şekil değişimleri bu kuvvetlerin gözönüne alınmasıyla belirlenir. Biyelde oluşan gerilmelerin statik analizinde atalet kuvvetleri gözardı edilir. Krank muylusu yatağındaki f düğüm noktalarının radyal, teğetsel ve eksenel yöndeki hareketlerinin sınırlandırılması biyelin statik ve 'V dinamik yapısındaki gerilme ve şekil değişimlerinin karşılaştırılması için uygun bir model oluşturmaktadır. Şekil2a, 375 krank mili açısında hidrodinamik yatak kuvvetlerinin etkisiyle biyelde oluşan gerilme dağılımını» göstermektedir. Piston pimi yatağındaki hidrodinamik kuvvetin eksenel yöndeki bileşeninin yanal yöndeki bileşeninden çok büyük olması nedeniyle, sabit sınır şartlarına rağmen biyel üzerinde büyük eğilmeler oluşmamaktadir. Krank muylusu yatağındaki düğüm noktalarının hareket serbestliklerinin sabit sınır şartları ile sınırlandırılması ve piston pimi yatağına etkiyen hidrodinamik yatak kuvvetlerinin yanısıra krankbiyel mekanizmasının hareketinden kaynaklanan atalet kuvvetlerinin dikkate alınmasıyla biyelde oluşan gerilmelerin dinamik analizi yapılabilir. Şekil2b, 375 krank mili açısı ve aynı yükleme şartları altında biyelde oluşan gerilmelerin dağılımını göstermektedir. Dinamik analizde de, atalet kuvvetlerinin ihmal edilmesiyle hesap edilen statik analizde olduğu gibi biyel üzerinde büyük eğilmelere rastlanmamaktadır. j r V Şekil3a ve Şekil 3b sırasıyla statik ve dinamik hesaplamalar için biyelin I profilinde piston pimi yatağından krank muylusu yatağına doğru değişen asal gerilme dağılımlarını göstermektedir. Sözkonusu grafiklerde S,, S 2, ' 408

12 ve S 3 sırasıyla üç eksenli gerilme halinde kayma gerilmesi bileşeninin sıfir olduğu asal elemanlara etkiyen asal gerilme bileşenleri a u <j 2 ve cr 3 'ü sembolize etmektedir..00* S J.05.2S «.BO9 san.zs t » Şekil2 375 krank mili açısında biyelde oluşan gerilme dağılımları, a) Statik hesaplama, b) Dinamik hesaplama n*.«n ITT. l»4 (a) 1 i i \ Ua*hk (mm) \ / IVV.I40 1)7.777 (b) OT.Mf V Unkhk (mm) ŞekiI3 375 krank mili açısında a) Statik hesaplama, b) Dinamik hesaplama için biyelin I profilindeki gerilme dağılımları S 1 { i / Aynı krank mili açısı ve aynı yükleme şartlan altında yapılan statik ve dinamik analiz sonuçları karşılaştırıldığında, atalet kuvvetlerinin biyelin direngenliğine önemli ölçüde bir katkısı olmadığı görülebilir. Statik analiz için bulunan maksimum ve minimum gerilme değerlerinin, dinamik analizle bulunan aynı değerlerden büyük olması dikkat çekicidir. Asal gerilme değılımlarını sembolize eden eğriler, 375 krank mili açısında statik ve dinamik hesaplamalar için birbirine benzer şekilde değişim göstermektedirler. Şekil3a ve Şekil3b' deki grafiklerden, I profilinin piston pimi yatağına yakın olan bölgelerinin çekmeye zorlandığı görülmektedir. Kayma gerilmesi bileşeninin sıfır olduğu özel elemanlara (Asal elemanlar) etkiyen asal gerilme bileşenlerinden Oı'i karakterize eden S, eğrisi piston pimi yatağından itibaren azalma eğilimi göstererek belirli bir uzaklıkta sabit bir değere ulaşmakta ve bu değerini biyelin I profili boyunca korumaktadır. Piston pimi yatağından itibaren, a 2 gerilmelerinin azalma eğilimi a t gerilmelerine kıyasla daha küçük kalmaktadır. Üç eksenli gerilme halinde, gerilmelerin hesaplandığı hat üzerinde bulunan asal elemanlara, hareket düzlemine dik doğrultuda etkiyen o 3 gerilme tansörünün değişimi CT, ve a 2 gerilme tansörü değişimlerine göre farklılık göstermektedir. CT 3 gerilme tansörünü karakterize eden S 3 eğrisinin büyük bir kısmının S ve S 2 eğrilerinin aksine bası gerilmesi bölgesi içerisinde bulunduğu görülmektedir. 4OO

13 S \ z «e f / J 1 V / / U2ikl* (mm) (a) Şekil4 225 krank mili açısında dinamik hesaplama için a)biyelde oluşan gerilme dağılımı, b) I profilindeki asal gerilme dağılımları (b) 6. SONUÇLAR Şekil4a, 225 krank mili açısında hidrodinamik yatak kuvvetleri ve atalet kuvvetlerinin etkisiyle şekil değişimine maruz kalmış biyeli göstermektedir. Şekil2b gözönûne alındığında, 375 krank mili açısında maksimum basıncın ani olarak çok yüksek bir değere ulaşmasının biyel üzerine şiddetli bir darbe tesiri yaptığı görülmektedir. Bu darbenin dinamik tesirinin kendisini özellikle biyelin piston pimi ve krank muylusu yatağında hissettirdiği, Şekil3b'de gösterilen gerilme dağılımları incelendiğinde anlatabilmektedir. Yüksek gerilmeler malzeme yorulması nedeniyle aşıntıyı artırdığı gibi yatak hasarlarına da sebep olmaktadır. Sıkıştırma zamanında, piston pimi yatağındaki hidrodinamik kuvvetin yanal yöndeki bileşeni ile eksenel yöndeki bileşeninin şiddetleri arasında çok büyük bir fark olmaması nedeniyle, sabit sınır şartlarının biyel üzerinde büyük eğilmeler oluşturduğu Şekil4a'da görülmektedir. Şekil4b, 225 krank mili açısında biyelin I profilinde oluşan asal gerilme değişimlerini göstermektedir. Sıkıştırma zamanı için, 225 krank mili açısında yapılan gerilme analizi, biyeldeki şekil değişimlerinin I profili boyunca yoğunluk kazandığını göstermiştir. Gerilme ve şekil değişimi analizlerinden elde edilen verilere ve bunların ışığı altında yukarıda bahsi geçen karşılaştırmalara dayanarak, pistonun yukarı doğru hareketiyle silindirler içerisindeki hava üzerine iş yaptığı sıkıştırma stroğu esnasında biyelin eğilmeye zorlandığı, silindirler içerisindeki yüksek basınçlı gazların pistonu aşağıya doğru iterek krankbiyel mekanizması üzerine iş yaptığı genişleme veya güç stroğu esnasında ise biyelin maruz kaldığı dinamik darbelerden dolayı gerilme yığılmaları ve şekil değişimlerinin piston pimi yatağında yoğunluk kazandığı tespit edilmiştir. 7. KAYNAKLAR 1 Erdman, A.G., Sandor, G.N., Mechanism Design Analysis and Synthesis, Volume1, Third Edition. 337 s. PrenticeHall International, Inc. 2 Gökoğlu, S., Göktan A.G. Optimizasyon Amaçlı Modelleme ve Simülasyon, Türkiye. CAD/CAM/CAE. Cilt: Kayan. 1., Cisimlerin Mukavemeti, 171 s. T.C. istanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi. Sayı: 1334, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası Gümüşsüyü. 4 Knoll, G., Lang, J., Programmsystem zur elastohydrodynamischen Berechnung von Pleuelhauptlagern. 410

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

YĠZSĠZ SETSĠZ AV VE SPOR TÜFEKLERĠNDE KALĠTEYĠ ARTIRMAK AMACIYLA KRĠTĠK PARÇALARDA ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

YĠZSĠZ SETSĠZ AV VE SPOR TÜFEKLERĠNDE KALĠTEYĠ ARTIRMAK AMACIYLA KRĠTĠK PARÇALARDA ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YĠZSĠZ SETSĠZ AV VE SPOR TÜFEKLERĠNDE KALĠTEYĠ ARTIRMAK AMACIYLA KRĠTĠK PARÇALARDA ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI DOKTORA TEZĠ Ġbrahim DORUK MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı