Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU"

Transkript

1

2 Dahiliye Yeni Akıl Notları Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

3 ÖNSÖZ Dahiliye tıbbın temel taşlarından biridir ve içinde birçok yan dalı barındırır. Bu nedenle iç hastalıkları kitapları çok kapsamlı ve teferruatlıdır. Bu kitabın yazılmasının amacı; teferruatlardan arındırılmış ve işin özünü veren, bir el altı, akıl kitabının oluşturulmasıdır. Kitapta ayrıntılara girilmemeye çalışıldı ancak nadir olarak görülse de önemine binaen bazı bilgilere ise yer verildi. Bazı önemli bilgiler, dikkat çeken ünlemler ile ayrı bir kutucuk halinde sunuldu. Algoritmalar mümkün olduğu kadar ilave edilmeye çalışıldı. Acilde veya poliklinikte hastaya yapılması gerekli olan işlemler tablolar veya şemalarla özetlendi. Konu uzun olarak anlatılmadı. Daha çok önemli olan noktalar belirtildi. Yatan hastalarda ve bakım hastalarında yapılması gerekenler ayrıca vurgulandı. Bu nedenle bazı konular tekrarlansa da ilave bilgiler ihtiva etmesine özen gösterildi. Kitabın sonunda önemli olarak görünen bazı tetkiklerin ve sonuçların ayırıcı tanısı ve değerlendirmeleri özetlendi. Bu kitap; dahiliye, acil hekimleri, pratisyen hekimler ve aile hekimleri için hazırlanmış olmasına rağmen; kardiyoloji, infeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları uzman ve asistanlarının da istifadelerine sunulmuştur. Bu eserin hazırlanmasında her aşamada yardımını esirgemeyen Güneş Tıp Kitabevlerine ve çalışanlarına teşekkür ederim. Saygılarımla Dr. Yavuz Furuncuoğlu

4 İÇİNDEKİLER ENDOKRİNOLOJİ Hipofiz ve Hipotalamus Hastalıkları Prolaktinoma Büyüme Hormonu (GH) Fazlalığı Hipopituitarizm Diyabetes İnsipitus Tiroid Hastalıkları Hipotiroidi Hipertiroidi Tiroidit Ötiroid Hasta Sendromu Tiroid Nodülleri ve Kanseri Surrenal Hastalıkları Surrenal Yetersizliği Surrenal Krizi Cushing Sendromu Hiperaldosteronizm Feokromasitoma Adrenal İnsidentalomalar Diabetes Mellitus Akut Komplikasyonlar Ketoasidoz Hiperosmalar Koma Kronik Komplikasyonlar Metabolik Sendrom Hipoglisemi Adacık Hücre Tümörleri Ailesel Lipid Bozuklukları Kalsiyum Metabolizması Hiperkalsemi Hiperparatiroidi Hipokalsemi Osteomalazi ve Raşitizm Erkek Osteoporozu ve Sekonder Osteoporoz Paget Hastalığı Erkek Hipogonadizmi Seksüel Farklılaşma Bozuklukları İnfertilite Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) Karsinoid Tümörler Otoimmün Poliglandüler Sendrom Gebelikte Antihipertansif İlaç Kullanımı Hirsutizm v

5 vi İçindekiler GASTROENTEROLOJİ Disfaji Dispepsi Gastroözefageyal Reflü Hastalığı (GÖRH) Barrett Özefagusu Peptik Ülser Helicobacter Pylori İnfeksiyonu Akut İshal C. Difficile Koliti Tedavisi Kronik İshal Karın Ağrısına Yaklaşım Bulantı-Kusma Nedenleri Kilo Kaybı Nedenleri Çölyak Hastalığı İrritabl Barsak Sendromu Kabızlık Divertikülozis Alt Gastrointestinal Kanama (Alt GİS Kanama) Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması (Üst GİS Kanama) İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (İBH) Crohn Hastalığı Ülseratif Kolit Akut Mezenter İskemi İskemik Kolit Akut Pankreatit Kronik Pankreatit Kolestaz Safra Taşları ve Akut Kolesistit Koledokolityaz ve Kolanjit Primer Sklerozan Kolanjit Primer Biliyer Siroz Hepatomegaliye Yaklaşım Serum Transaminaz Yüksekliğine Yaklaşım Sarılık Hepatit A (HAV) ve Hepatit E (HEV) Hepatit B (HBV) ve Hepatit D (HDV) Hepatit C (HCV) Otoimmün Hepatit Gebeliğe Özgü Karaciğer Hastalıkları İlaçla İlişkili Hepatit Alkolik Karaciğer Hastalığı Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Kalıtsal Hemokromatoz Alfa 1 Antitripsin Yetersizliği Wilson Hastalığı Siroz Varis Kanamaları

6 İçindekiler vii Asit ve Spontan Bakteriyel Peritonit Hepatik Ansefelopati Hepatorenal Sendrom Karaciğer Transplantasyonu HEMATOLOJİ Anemi Demir Eksikliği Anemisi B 12 ve Folat Yetersizliği Hemolitik Anemi Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Mikroanjiyopatiler Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) Hemolitik Üremik Sendrom Talasemiler Orak Hücreli Anemi Eritrositoz Trombositopeni Trombositoz Nötrofili Eozinofili Nötropeni Lenfositopeni Lenfositoz Monositoz Pansitopeni Aplastik Anemi Miyelodisplastik Sendrom Miyeloproliferatif Sendromlar Polisitemi Vera Kronik Myeloid Lösemi Miyelofibroz Esansiyel Trombositemi Multipl Myelom Amiloidoz Kanama Bozuklukları Hemofili Von Willebrand Hastalığı (VWH) Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma (DIC) İdiopatik Trombositopenik Purpura (ITP) Trombofiliye Yaklaşım Antifosfolipit Antikor Sendromu Transfüzyon Lenfadenopati Splenomegali Vitamin Eksiklikleri AKIL NOTLARI

7 viii İçindekiler NEFROLOJİ Hiponatremi Uyumsuz ADH Sendromu Hipernatremi Hiperkalemi Hipokalemi Hipomagnezemi Hipofosfatemi Hiperfosfatemi Metabolik Asidoz Metabolik Alkaloz Solunumsal Asidoz Solunumsal Alkaloz Akut Böbrek Yetersizliği Hepatorenal Sendrom Glomerülonefrit (Nefritik) Nefrotik Sendrom Sekonder Hipertansiyon Renovasküler Hipertansiyon Kronik Böbrek Yetersizliği (KBY) Pulmoner Hastalıklarla Birlikte Olan Yaygın Böbrek Hastalıkları İdrar Yolu Tıkanması Renal Arter Tıkanma Nedenleri Renal Kolik İmmun Supresif Ajanların Yan Etkisi ROMATOLOJİ Artrite Yaklaşım Romatoid Artrit Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) İlaçla İlişkili Lupus Sjögren Sendromu Seronegatif Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit Psöriyatik Artrit Reaktif Artrit İnflamatuvar Barsak Hastalığı ile İlişkili Artritler Kristal İlişkili Artropatiler Hiperürisemi GUT Kalsiyum Pirofosfat Birikimi Hastalığı İnflamatuvar Miyopatiler Polimiyozit Dermatomiyozit Skleroderma

8 İçindekiler ix Vaskülit Wegener Granülomatozu Churg Strauss Anjiti Mikroskopik Polianjit Poliarteritis Nodosa (PAN) Polimiyalji Romatika Dev Hücreli Arterit Takayasu Arteriti Buerger Hastalığı Fibromiyalji Erişkin Stil Hastalığı AKIL NOTLARI GÖĞÜS HASTALIKLARI Öksürük Dispne Wheezing Hemoptizi Mediastinal Kitleler Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) İntersitisyel Akciğer Hastalığı Plevral Efüzyon Pulmoner Emboli Pulmoner Hipertansiyon Tek Akciğer Nodülü Sarkoidoz Uyku Apne Sendromu Pnömoni İNFEKSİYON HASTALIKLARI Mikrobiyolojinin İlkeleri Splenektomili Hastalara Yaklaşım Kateterle İlişkili İnfeksiyonlar Clostridium Difficile Koliti Endokardit Nötropenik Ateş Nedeni Bilinmeyen Ateş İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) İnfeksiyon Kontrol Önlemleri Menenjit Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Yumuşak Doku İnfeksiyonları Seyahat Tıbbı Antibiyotikler

9 x İçindekiler KARDİYOLOJİ EKG Noninvaziv Kalp Testleri Koroner Stentler Göğüs Ağrısı Bypass Endikasyonları Akut Koroner Sendrom Konjestif Kalp Yetersizliği Kardiyomiyopatiler ve Miyokardit Akut Miyokardit Perikard Hastalıkları Atriyal Fibrilasyon Bradiaritmiler Ani Kardiyak Ölüm Senkop Ödem Kardiyak Arrest Hipertansiyon Pulmoner Hipertansiyon İnfektif Endokardit Aort Anevrizması Raynaud Hastalığı Derin Ven Trombozu Kalp Transplantasyonu SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARIN TARANMASI Hiperlipidemi Taraması Diabetes Mellitus Taraması Kanser Taraması Erişkinde Aşılama Önerileri Besin Takviyeleri ve Bitkisel İlaçlar Hipertansiyon Vertigo Kilo Kaybı Yorgunluk Kronik Öksürük Kronik Alt Ekstremite Ödemi Pulmoner Emboli (PE) Hastaneye Yatan Hastada Gastrointestinal Profilaksi Kronik Hastalıkların Preop ve Postop İzlemi Hastanede Yatan Hastada Beslenme İntoksikasyonlar Senkop Toplumda Kazanılmış Pnömoni Akut Astım Alevlenmeleri KOAH Akut Alevlenme

10 İçindekiler xi Akut Solunum Yetersizliği Şok Sepsis Teratojen İlaçlar Gebelikte Hipertansiyon Gebelikte Diyabet Gebelik ve Tiroid Hastalıkları AKIL NOTLARI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

11 ENDOKRİNOLOJİ AKIL NOTLARI Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! HİPOFİZ VE HİPOTALAMUS HASTALIKLARI Hipotalamus hormonları: CRH, TRH, GHRH, Somatostatin, Dopamin Ön Hipofiz hormonları: ACTH, TSH, FSH, LH, GH, Prolaktin Arka Hipofiz hormonları: ADH, Oksitosin Ön Hipofiz Hormonları ve İşlevleri Hormon Artıran Azaltan Fazlalık Eksiklik Hedef Organ ACTH TSH LH/FSH CRH, stres TRH GnRH Yüksek kortizol Yüksek T 4 ve/ veya T 3 Gonadal seks steroidleri Cushing sendromu Hipertiroidi Adrenal yetmezlik Hipotiroidi Hipogonadizm Adrenal bezler Tiroid Gonadlar GH Prolaktin GHRH, hipoglisemi, dopamin Gebelik, emzirme, TRH, stres Somatostatin Dopamin Çocukluk: Devlik (gigantizm) Yetişkin: Akromegali Galaktore, hipogonadizm Çocukluk: Boy kısalığı Yetişkin: Kendini kötü hissetme Emzirememe Karaciğer Birden çok Arka Hipofiz Hormonları ve İşlevleri Hormon Artıran Azaltan Fazlalık Eksiklik Hedef Organ ADH Oksitosin ozmolalite; hipovolemi Uterus, serviks ve vajenin gerilmesi; meme ucunun uyarılması; etkisini östrojen artırır ozmolalite UADHS Diyabetes insipidus (Dİ) Doğum için gerekli değildir Böbrekler, kalp ve damar sistemi Uterus, memeler (düz kasların kasılmasına yol açar) 1

12 2 Endokrinoloji Hipopituiterizm Nedenleri Genetik Bozukluklar Pituiteryotropik hormon gen bozukluklar Pituiteryotropik hormon reseptör gen bozukluklar GHRH reseptör bozukluğu GnRH reseptör bozukluğu TRH reseptör bozukluğu Pituiter hormon gen bozukluklar Gonadotropinler: LH b ve FSH b subunit gen bozukluklar Büyüme hormonu: BH gen bozukluklar Tirotropin: TSH b-subunit bozukluklar Çoklu hormon (BH, PRL, TSH) bozukluklar : Pit-1 geni ve Prop-1 gen mutasyonlar na bağl Pituiter hormon reseptör genetik bozukluklar Büyüme hormonu reseptör bozukluklar : BH duyars zl k sendromu (Laron-tipi cücelik) ACTH reseptör bozukluklar : ACTH ya konjenital duyars zl k LH reseptör bozukluklar FSH reseptör bozukluklar TSH reseptör bozukluklar Konjenital Embriyopatik Bozukluklar Anensefali Orta hat kleft bozukluklar : septo-optik displazi, bazal ensefalosel, yar k dudak ve damak Pituiter aplazisi Kallmann sendromu (GnRH bozukluğu ve anozmi) Kazanılmış Bozukluklar Tümörler: pituiter adenomlar, kraniofarengiomalar, disgerminomlar, meningiomlar, gliomlar, metastatik tümörler, hamartomlar, Rathke kleft kistleri Radyoterapi Travma: cerrahi, eksernal künt travma Boş sella sendromu Vasküler Pituiter apopleksisi Sheehan sendromu nternal karotid anevrizmas Vaskülit nflamatuvar/infiltratif hastal klar Sarkoidoz Langerhans hücre histiositozu (histiositozis X, eozinofilik granulom) Tüberküloz, sifiliz Menenjit Lenfositik pituiterit, infundibulopituiterit Metabolik Hemokromatoz Amiloidoz Kritik hastal klar Malnutrisyon Anoreksia nervoza Psikososyal yoksunluk dyopatik ACTH = adrenokortikotropik hormon; FSH = folikül stimüle edici hormon; BH = büyüme hormonu; GHRH = büyüme hormonu sal verici hormon; GnRH = gonadotropin sal verici hormon; LH = lüteinleştirici hormon; PRL= prolaktin; TRH = tirotropin sal verici hormon; TSH = tiroid stimüle edici hormon.

13 Endokrinoloji 3 AKIL NOTLARI Hipofiz Yetmezliği Tanı Testleri Hormon Büyüme hormonu (BH) Adrenokortikotropik hormon (ACTH) Test nsülin tolerans testi: Regüler insülin ( U/kg) iv verilir. -30, 0, 30, 45, 60 ve 90. dakikalarda BH ve glukoz ölçümü için kan al n r. L-Arjinin testi: 0.5 g/kg (maks. 30 g) IV, 30 dakikan n üzerinde verilir, 0, 30, 60 ve 120. dk BH ölçümleri Arinin-GHRH testi: GHRH 1 μg/kg iv bolus, bunu takiben 30 dakikal k L-arjinin infüzyonu (30 mg) nsülin tolerans testi: Regüler insülin ( U/kg) iv verilir -30, 0, 30, 45, 60 ve 90. dakikalarda kortizol ve glukoz ölçümü için kan al n r. CRH testi: 1 μg/kg ovin CRH saat 08:00 de IV verilir, 0,15, 30, 60, 90 ve 120. dk ACTH ve kortizol ölçümleri Tiroid stimüle edici hormon (TSH) Luteinleştirici hormon (LH), folikül stimüle edici hormon (FSH) Çoklu hormonlar Metirapon testi: Metirapon (30 mg/kg, maks 2g) gece yar s, sabah 08:00 de plazma 11-deoksikortizol ve kortizol ölçümü. ACTH de ölçülebilir. Üç günlük test de vard r. Test öncesi bazal kortizol düzeyi > 5-6 μg/dl olmal d r. ACTH uyar testi: ACTH 1-24 (cosyntropin) 0.25 mg IM veya IV. kortizol 0, 30, 60. dk ölçülür. Bazal tiroid fonksiyon testleri: Serbest T4, serbest T3 ve TSH LH, FSH, testosteron, östrojenin bazal seviyeleri GnRH testi: GnRH (100 μg) IV verilir, 0, 30, 60. dk serum FSH, LH ölçümleri. Klomifen Testi: Klomifen sitrat (100 mg) oral yolla 5 gün verilir. 0, 5, 7, 10 ve 13. günlerde serum FSH, LH ölçülür. Kombine ön pituiter testi: GHRH (1μg/kg), CRH (1μg/kg), GnRH (100μg) IV yolla s ra ile verilir. -30, 0, 15, 30, 60, 90 ve 120. dk. BH, ACTH, FSH ve LH ölçülür. Değerlendirme Eğer hipoglisemi oluşursa (plazma glukozu < 40 mg/dl), BH > 5μg/L nin üzerine yükselmelidir* Normal cevapta BH>5μg/L Normal cevap BH>4.1μg/L Eğer hipoglisemi oluşursa (plazma glukozu < 40 mg/dl), kortizol bazalden > 7μg/dL veya seviye olarak > 20 μg/dl nin üzerine yükselmelidir. Birçok normal bireyde ACTH 2-4 kat artar ve tepe yapar ( pg/ml). Hipotalamik disfonksiyonda ACTH art ş gecikebilir. Kortizol düzeyleri genellikle 20-25μg/dL ye ulaş r. Normal bir cevapta 11-deoksikortizol > 7.5μg/dL veya ACTH > 75 pg/ml olur. Yeterli bir cevaptan emin olmak için kortizol düzeyinin < 4 μg/dl olmas gereklidir. Normal cevapta kortizol > 18 μg/dl olur. Hipotalamik-pituiterer yetersizlik şüphesinde düşük doz (1 μg) testi daha sensitif olabilir. Serbest tiroid hormonlar düşükken TSH n n artmam ş olmas Postmenopozal kad nlarda FSH ve LH seviyeleri artm ş olmal d r. Düşük testosteron düzeyleriyle birlikte düşük veya düşük-normal FSH ve LH seviyeleri gonadotropin eksikliğini gösterir. Normal insanlarda LH bazalden 10 IU/L, FSH 2 IU/L artar. Normal cevaplar değişkendir ve tekrarlayan uyar lar gerekebilir. Genellikle 5. günde FSH ve LH %50 art ş gösterir. Kombine veya tekli salg lat c hormon cevaplar bazal hormon seviyeleri ile birlikte değerlendirilmelidir ve tan koydurucu olmayabilir (metne bak n z)

14 4 Endokrinoloji Aşırı Hipofiz Fonksiyonunun Seçilmiş Testleri Hormon Büyüme hormonu(bh) Test Bazal IGF-1 Oral glukoz supresyon testi: 75 gr glukoz verilmesini takiben -30, 0, 30, 60, 90, 120. dk BH ölçümü Prolaktin Bazal prolaktin seviyeleri Adrenokortikotropik hormon (ACTH) 24 saatlik idrar serbest kortizol ölçümü Gecelik dekzametazon supresyon testi: Dekzametazon (1 mg) gece yar s PO verilir, 08:00 de plazma kortizolü ölçülür. Düşük doz dekzametazon supresyon testi: Dekzametazon (0.5 mg) 6 saatte bir toplam dört doz ağ zdan verilir, bazal ve test sonras, 24 saatlik idrar toplat larak serbest kortizol veya 17-hidroksisteroidler ve sabah plazma kortizolü ve ACTH ölçümleri Yüksek doz dekzametazon supresyon testi: Dekzametazon (2 mg) 6 saatte bir toplam 8 mg ağ zdan verilir, bazal ve test sonras, 24 saatlik idrar toplat larak serbest kortizol veya 17-hidroksisteroidler ve sabah plazma kortizolü ve ACTH ölçümleri CRH testi: Ovin CRH (1μg/kg) IV verilir ve ACTH ve kortizol ölçümü için -15, 0, 15, 30, 60, 90 ve 120. dk larda kan al n r Değerlendirme Yaş ve beslenme durumu ile göz önüne al narak değerlendirildiğinde artm ş IGF- 1 düzeyleri akromegali ile uyumludur. BH normal bireylerde poliklonal radioimmunoassayler ile < 1 μg/l nin, çift bölgeli monoklonal yöntemlerle < 0.4μg/L nin alt na bask lanmal d r. Akromegalide BH paradoksal artabilir. Artm ş prolaktin (> 200 μg/l) prolaktinoma ile uyumludur. Prolaktin seviyeleri 20 ile 200 μg/l aras nda ise hiperprolaktineminin diğer nedenleri de düşünülmelidir. Artm ş idrar serbest kortizol seviyeleri Cushing sendromunu düşündürür fakat birçok başka nedeni de olabilir. Normal bireylerde sabah kortizolü < 5μg/dL a bask lanmal d r. Normal dekzametazon supresyonu Cushing sendromu olmad ğ n gösterir. Diğer baz hastal klar normal supresyonun oluşmas n engelleyebilir. 17-hidroksisteroidler < 4 mg/24 saat, idrar serbest kortizolü < 20 μg/24 saat, serum kortizolü 6<μg/dL bask lanmal d r. Kortizol yap m n n bask lanamamas Cushing sendromu tan s koydurur. Yüksek doz test Cushing hastal ğ (pituiterer adenom), ektopik ACTH yap m ve adrenal adenomu ay rt etmek için yap l r. 17-hidroksisteroidlerde %50, veya idrar serbest kortizolünde %90 bask lanma Cushing hastal ğ n düşündürür. %50 den daha az bask lanma ektopik ACTH yap m veya adrenal adenomla uyumludur. Düşük ACTH seviyeleri adrenal adenomu düşündürür. Cushing hastal ğ nda genellikle ACTH %50, kortizolde %20 art ş gözlenir. Adrenal adenom bask l ACTH ile birliktedir. Ektopik ACTH CRH ile etkilenmeyen yüksek bazal ACTH ve kortizol düzeyleri ile birliktedir. (devam ediyor)

15 Endokrinoloji 5 AKIL NOTLARI Tiroid stimüle edici hormon (TSH) Folikül stimüle edici hormon (FSH), lüteinleştirici hormon (LH) Petrozal sinus ACTH örneklemesi: nferior petrozal sinus bilateral kateterize edilir ve plazma ACTH eş zamanl periferal örnekler ile k yaslan r. Örnekleme CRH uyar s ile birlikte yap labilir. Bazal tiroid fonksiyon testleri Serbest a-subunit seviyesi Bazal FSH, LH, testosteron TRH testi: TRH (200 μg) IV olarak verilir, FSH, LH, FSHb ve LHb subunitler 0, 20 ve 60. dakikalarda ölçülür (devamı) Cushing hastal ğ nda petrozal sinus/perifer ACTH oran bazalde an az 2 ve CRH sonras en az 3 tür. Ektopik ACTH da petrozal sinus/perifer ACTH oran <1.5 tur. Artm ş serbest tiroid hormon seviyeleri varken uygunsuz şekilde normal veya yüksek TSH varl ğ TSH yapan tümör veya uygunsuz TSH sal n m n n diğer nedenlerini düşündürmelidir. Arm ş serbest a-subunit seviyeleri uygunsuz olarak yüksek TSH seviyeleri ile birlikteyse TSH yapan tümörü düşündürür. Artm ş LH ve testosteron seviyeleri erkeklerde LH salg layan tümörü düşündürmelidir. Primer gonadal yetersizlik yokken FSH seviyesi yüksek, testosteron seviyesi düşük-normal ise FSH yapan tümörü düşündürmelidir. Kad nlarda menstruel siklus ve menopoz s ras ndaki değişiklikler nedeniyle aş r hormon yap m n göstermek zordur. LH, FSH veya bunlar n serbest b-subunitlerinin uyar lmas gonadotropin yapan bir adenomu düşündürür.

16 GASTROENTEROLOJİ AKIL NOTLARI Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi! DİSFAJİ Özefajiyal Disfaji Sebepleri Sebep Mekanik tıkanıklık: Schatzki halkası Peptik striktür Özefagus kanseri Motilite bozuklukları: Akalazya Yaygın özefagus spazmı Skleroderma Tanı İçin İpuçları Sıvılardan daha çok katılara karşı: Aralıklı disfaji; ilerleyici değil Kronik retrosternal yanma; ilerleyici disfaji İlerleyici disfaji; 50 yaş ve üzeri Katılara ve sıvılara karşı: İlerleyici disfaji Aralıklı, ilerleyici değil; göğüs ağrısı eşlik edebilir Kronik retrosternal yanma; Raynaud fenomeni Kaynaklar Tao Le, Peter Chin-Hong, Thomas E. Baudendistel. Çeviri Editörü: S. Ünal, A. Kılıçarslan. First Aid for the Internal Medicine Boards. Güneş Tıp Kitabevleri, 2012, sf DİSPEPSİ Yemek sonrası dolgunluk Erken doyma Epigastrik yanma veya ağrı Üst abdomende rahatsızlık hissi Şişkinlik Geğirme, bulantı, öğürme veya kusma ABD de insidansı %25 %60 dan fazlasında ülseratif olmayan dispepsi <%1 den azında mide kanseri vardır. Alarm Özellikleri Varsa Dikkat >50 yaş hastalarda yeni başlayan dispepsi olması İstenmeyen kilo kaybı Melena 77

17 78 Gastroenteroloji Demir eksikliği anemisi İnatçı kusmalar Hematemez Disfaji Odinofaji Karında kitle Geçirilmiş mide cerrahisi Ailede mide kanseri olması Peptik ülser hikayesi Bunlardan biri varsa Endoskopi yapmak gerekir. Bunlar yoksa H. pylori araştırmak gerekir. Seroloji, dışkıda antijen veya üre nefes testi ile araştırılır. Pozitif ise eradikasyon tedavisi yapılır. Negatif ise 4-8 hafta süre ile asit baskılayıcı tedavi verilir. Semptomlar Geçmezse H. pylori eradike edilmiş mi? Diye dışkıda antijen veya üre nefes testi ile bakılır (seroloji ile değil). Halen pozitif ise farklı tedavi rejimi uygulanır. Eğer eradike edilmişse endoskopi yapılır. Eğer hasta ampirik PPI kullanmışsa endoskopi yapılır.

18 Gastroenteroloji yaşından küçük ve alarm semptomları yok Hp testi (Seroloji veya nefes tesi) Dispepsi Klinik değerlendirme 55 yaşından büyük veya alarm semptomları mevcut (ciddi ağrı, kilo kaybı, kusma, kanama gibi Hastalık öyküsü ile dışla GERD İBS Aerofaji Uygun tedaviler AKIL NOTLARI Pozitif Negatif Hp tedavisi Ampirik tedavi (örn. antisekretuvar, prokinetik) Semptomlar kaybolur Başarısız Başarısız Endoskopi Yapısal hastalıklar Hp dahil Ülser dışı dispepsi Uygun tedavi Antisekratuvar tedavi Takip 8 hafta sonra değerlendirme Başarılı Yetersiz İlacı durdur Alternatif tedavilere geç Başarı Başarısızlık İlacı durdur Klinik yeniden değerlendirme Etkisi belirsiz diğer seçenekler: Davranış psikoterapisi Antideprasanlar Dispepsi için değerlendirme algoritmi. GERD= Gastroösefagiyal reflü hastal ğ, IBS: rritabl Bağ rsak Sendromu. Kaynaklar Tao Le, Peter Chin-Hong, Thomas E. Baudendistel. Çeviri Editörü: S. Ünal, A. Kılıçarslan. First Aid for the Internal Medicine Boards. Güneş Tıp Kitabevleri, 2012, sf Lee Goldman, Dennis Ausiello, Çeviri Editörü: S. Ünal. Cecil Medicine 23. baskı. Güneş Tıp Kitabevleri, 2011, sf. 996.

19 80 Gastroenteroloji GASTROÖZEFAGEYAL REFLÜ HASTALIĞI (GÖRH) Alt özofagus sfinkterinin gevşemesi sonucu oluşur. Sık görülen tipik semptomlar Retrosternal yanma Regürjitasyon Antiasitlerle kısmi rahatlama Midede ekşime Ağızda acı tat Boğazda takılma hissi Odinofaji Disfaji Halitozis Otalji Atipik semptomlar Geceleri öksürme Astım Ses kısıklığı Nonkardiak göğüs ağrısı Gebelik ve hiatal herni risk faktörüdür. ABD de erişkinlerin %40 ı en az ayda bir kere %7 si ise hergün GÖRH semptomları yaşadıklarını bildirmektedirler. Çoğu hastada hafif seyirlidir %40-50 hastada Özefajit %5-10 hastada Barrett Özofagusu gelişir. Tanı Tipik semptomlar varsa 4-6 hafta PPI verilir. PPI ya iyi cevap verirse tanı konur. Tedaviye cevapsızsa veya alarm semptomları varsa endoskopi yapılır. Ambulatuvar Özefagus phmetresi Ne Zaman Yapılır? Altın standarttır. Fakat sıklıkla gereksizdir. Endoskopi normalken; Semptomlar tıbbi tedaviye cevapsızsa Antireflü cerrahi düşünülüyorsa Atipik semptomlar varsa yapılır. Tedavi Davranış değişiklikleri Yatak başını 15 cm kaldırınız Sigara ve alkol kesilmeli Kilo vermek gerekir Az az yemeli

20 Gastroenteroloji 81 Bazı yiyeceklerden kaçınmalı (Çikolata, kahve, çay, asitli içecekler, nane, portakal ve domates suyu) Yemekten sonra sırt üstü yatılmamalı Antiasitler: Kısa süreli rahatlama sağlar PPI lar (Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, ezomeprazol): < %5 hastada cevapsız kalırlar. Pnömoni, atrofik gastrit (hipergastrinemi), enterik enfeksiyonlar (C. difficile) ve kalça kırıkları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Cerrahi funduplikasyon: Laporoskopik yapılır. Tıbbi tedaviyi tolere edemeyen veya sebat eden regürjitasyonu olanlarda tercih edilir. Özefagusta motilite bozukluğu olanlarda kontrendikedir. Sonuçta hastaların >%50 sinde asit baskılayıcı tedaviye devam etmek gerekir. AKIL NOTLARI Komplikasyonlar Peptik striktürler: GÖRH hastalarının %8-20 sinde görülür. Post larenjite bağlı ses kısıklığı Astım Öksürük Nonkardiyak göğüs ağrısı Barret özefagusu Adenokarsinom Kaynaklar Tao Le, Peter Chin-Hong, Thomas E. Baudendistel. Çeviri Editörü: S. Ünal, A. Kılıçarslan. First Aid for the Internal Medicine Boards. Güneş Tıp Kitabevleri, 2012, sf İliçin-Biberoğlu-Süleymanlar-Ünal- İç hastalıkları Cilt 1 Güneş Tıp Kitabevleri Gastroözofagiyal reflü hastalığı. sf BARRETT ÖZEFAGUSU Kronik GÖRH e sekonder olarak gelişen intestinal metaplazidir. İnsidansı GÖRH süresi ile ilişkilidir. Adenokarsinom riski yıllık %0.5 dir. Risk faktörleri: Erkek cinsiyet Beyaz ırk Sigara Takip Displazi yoksa: Üç yılda bir endoskopi Düşük dereceli displazi: 6 ayda bir endoskopi. Bulgularda değişme yoksa yıllık kontroller Yüksek dereceli displazi: 3 ayda bir takip, gerekirse özofajiyektomi

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ 09:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

UYGUNSUZ ADH SENDROMU

UYGUNSUZ ADH SENDROMU UYGUNSUZ ADH SENDROMU Dr Sevin Başer Pamukkale Üniversitesi Göğüs G Hastalıklar kları Anabilim Dalı PAMUKKALE TARİHÇE 1957 yılında y Schwartz ve arkadaşlar ları Schwartz WB. Am J Med 1957; 23: 529-42 Bartter

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Ġç Hastalıkları Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV İç Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç. Dr. Emine BİNNETOĞLU

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Hastane Adı : R0.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 558 5,46 2 R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 459 2,72 3 R06.0 Dispne 262 7,26 4 R42 Baş

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK 31.8.2015 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

İÇH 15 H 1 İÇH 7002 MAKALE

İÇH 15 H 1 İÇH 7002 MAKALE İÇH 15 İÇ HASTALIKLARI Dr. Sefa GÜLİTER / 1 Dr. Hüseyin DEMİRCİ / 2 Dr. Kemal ÜRETEN / 3 Dr. Hatice KELEŞ / 4 Dr. Eyüp KOÇ / 5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS İÇH 7001 UZMANLIK TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD

Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD Prof. Dr. Nuran Türkçapar İç Hastalıkları ABD-Romatoloji BD Primer Sjögren Sendromu (pss) Göz yaşı ve tükrük bezinin lenfositik infiltrasyonuna bağlı ciddi ağız ve göz kuruluğunun yanı sıra sistemik bulgularla

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon

44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon Case 6 44 yaşında kadın hasta flask paralizi ile başvurduğu dış merkezden sevk edildi. Şiddetli hipokalemisi(2 meq/lt) olduğu için KCl içeren infüzyon başlandı. Ek labaratuvar verileri.. RF+ Anti-Ro/SS-A+,

Detaylı

Çocukta Fe Eksikliği Dışındaki Anemiler

Çocukta Fe Eksikliği Dışındaki Anemiler Çocukta Fe Eksikliği Dışındaki Anemiler Anemi, eritrosit sayısı veya hemoglobin düzeyinin normal değerlerin altında olmasıdır. Dokulara hemoglobin tarafından oksijen taşınmasının yetersiz olduğu, pediatri

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Enfeksiyöz artropatiler (M00-M03) Not: Bu bölüm mikrobiyolojik ajanlara bağlı artropatileri kapsar. Ayırım etiyolojide

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü GRUP 3 DERS PROGRAMI Hematoloji-Onkoloji,Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları 1 H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U N U M S İ S T E M İ H A S T

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Plevral Sıvı Fizyolojisi Giriş: Plevral sıvının tespitinde; - Direk akciğer grafisi (Yan yatar pozisyonda) - Ultrasonografi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Sunum akışı Tanım Sınıflama Klinik bulgular Tedavi Vaskülit Kan damarlarının nekroz ve inflamasyonu ile seyreden

Detaylı

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri Organik nedenler ekarte edilmiştir Gastroenteroloji Genelde 4-18 yaş arası Normal fizik muayene Gaitada gizli kan negatif Uyarıcı belirti ve bulgular yok 1 2 Kronik

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI SAFRA KESESİ HASTALIKLARI Oktay Eray EPİDEMİYOLOJİ Sıklıkla safra kesesi ve kanalındaki tıkanıklıklara bağlıdır. Safra kesesi taşları oldukça yaygın ve çoğu semptomsuzdur. Yılda %2 si, 10 yılda %15 i semptomatik

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL (Sindirim ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu -6 hafta) DERS PROGRAMI ( 09 ARALIK 2013 17 OCAK 2014)

Detaylı

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri AMİLAZ (SERUM) Kullanım amacı: Klinik uygulamada, pankreas dokusu ve tükürük bezleri ile ilişkili her türlü zedelenme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulur. Akut ve kronik pankreatitler

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM. Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM. Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ANEMİLİ HASTAYA GENEL YAKLAŞIM Dr Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Dersin içeriği Aneminin tanımlanması. Anemi tanısında fizik muayene, öykü Semptom ve Bulgular Anemili

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı