S.3. Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin kişilerden aldığı ekonomik değerlere ne denir? a) Vergi b) Vergi hukuku c) Harç d) Şerefiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.3. Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin kişilerden aldığı ekonomik değerlere ne denir? a) Vergi b) Vergi hukuku c) Harç d) Şerefiye"

Transkript

1 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI SORULARI S.1. Risk denilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda kişinin maddi kaybını tek başına göğüslemesi yerine kitleyle paylaşarak topluma yayan dayanışma sistemine ne denir? a) Kaza b) Poliçe c) Kredi d) Sigorta S.2. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi aşağıdakilerden hangisinin olmaması gerekir? a) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işyerine toplu olarak gelip gitmesi sırasında b) Sigortalının işyerinde c) Sigortalının evinde d) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sırasında S.3. Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin kişilerden aldığı ekonomik değerlere ne denir? a) Vergi b) Vergi hukuku c) Harç d) Şerefiye S.4. Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişiye ne denir? a) Vergi sorumlusu b) Mükellef c) Vergi matrahı d) Tacir S.5. Aşağıdakilerden hangisi sigorta kapsamına girmez? a) Yangın b) Kaza c) Hastalık d) İntihar S.6. Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarından dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerine genel olarak ne ad verilir? a) Meslek hastalığı b) ruhsal bunalım c) İş kazası d) Felç S.7. İş kazası ve meslek hastalıkları dışında kalan hastalıklarda işçinin çalışamaması halinde çalışmadığı süreler için günlük ödeme yapılmasına ne denir? a) Hastalık sigortası b) Malüllük sigortası c) Yaşlılık sigortası d) Hayat sigortası S.8. Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde hekimin lüzum görmesi halinde tedavi altına alındığı tarihten itibaren kaç aylık sağlık yardımlarından yararlanırlar? a) 3 b) 6 c) 9 d) 12 S.9. Ne sebeple olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar ve tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak durumda olanlara ne denir? a) Emekli b) Malül c) Felçli d) Hasta S.10. Aşağıdakilerden hangisi bir sigortalının malül sayılması için gereken değildir? a) Çalışma gücünün en az içte ikisini yitirdiği tespit edilen b) Çalışma gücünün en az içte ikisini yitirdiği durumda sayılmayanlardan94. madde gereği tedavi sonunda sağlık kurullarınca düzenlenecek raporda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen c) Tedavisi yurtdışında yapılması gereken hastalığa yakalananlar d) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybeden S.11. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primlerini kimler öder? a) İşveren b) İşçiler c) Müdürler d) Ailesi S.12. Devlet ve kişiler arasındaki vergi ilişkilerinden doğan ve bu ilişkileri düzenleyen hukuk kurlarının tamamına ne denir? a) Vergi tahakkuku b) Vergi cezası c) Advalorem d) Vergi hukuku S.13. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir? a) Emlak vergisi b) Motorlu taşıt vergisi c) Kurumlar vergisi d) Veraset ve intikal vergisi S.14. Yıllık beyanname ile bildirilen ve gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi hangi aylarda ödenir? a) Ocak-Şubat-Kasım b) Şubat-Mart-Ekim c) Mart-Haziran-Eylül d) Ocak-Nisan-Ekim S.15. Aşağıdakilerden hangisi vergi beyannamelerinden değildir?

2 a) Günlük beyanname b) Muhtasar c) Münferit d) Yıllık beyanname S.16. Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur sigortalısı sayılmazlar? a) Esnaf ve sanatkarlar b) Tüccar ve sanayiciler c) Tarım işi yapanlar d) Mimar ve mühendisler S.17. Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde tedavileri ayakta yapıldığında verilen ilaçların bedellerinin yüzde kaçını öderler? a) % 10 b) % 15 c) % 20 d) % 25 S.18. Veraset ve intikal vergisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a-% 1-30 b-% 1-40 c-% 1-35 d-% 1 50 S.19. Mükellef nedir? a) Taşınır mal b) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişi c) Sakat kişi d) Senedi düzenleyen,imzalayan kişi S.20. Aşağıdakilerden hangisi sigorta çeşitlerinden değildir? a) Sosyal sigortalar b) Özel sigortalar c) Zorunlu sigortalılar d) Maliyet sigortası 21- Sigortacının, sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigortalının yerine geçmesine ne denir? a) Rücu hakkı b) Menfaat ilişkisi c) Reasürans d) Risk paylaşımı 22- Hangisi üzerinden vergi alınmaz? a) Gelir b) Borçlar c) Servet d) Gider 23- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın özelliklerinden değildir? a)sigorta sözleşmesi yapılmalıdır b) Bir teminat veren olmalıdır (sigortacı) c) Prim ödenmelidir d) Bir risk olmamalıdır 24- Riskleri üyeleri ile paylaşma esasına dayanan sisteme ne denir? a) Vergi b) Banka c) Sigorta d) Şirket 25- Hangisi sigortacının yükümlülüklerinden değildir? a) Sigorta bedelini ödeme b) Poliçe verme c) Rücu hakkı d) Risk gerçekleştiğinde haber verme 26- Aşağıdakilerden hangisi Hastalık Sigortası ile ilgili değildir? a)hastalığın iyileşmesi halinde en fazla 6 ay sürer. b) Geçici işgörmezlik halinde günlük ödenek verilir c) Hekim tavsiyesine uymayan sigortalılara 18 aya kadar ödenek verilebilir. d) 120 gün prim ödenmiş olmalıdır 27- İşyerinin tehlike sınıfı ve derecesine göre prim oranı değişen sigorta hangisidir? a) İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası b) Hastalık Sigortası d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası d) Analık Sigortası 28- Hangisi verginin özelliklerinden değildir? a)devlet kamu giderlerini karşılamak amacıyla vergi toplar b)vergi sadece gerçek kişilerden alınır c)tek taraflı olarak ve kanun gücüne dayanılarak vergi toplanır d) Vergi sadece para ile ödenir 29- Bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikeye ne denir? a) Kaza b) Sigorta c) Riziko d) Belirsizlik 30- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın yararlarından değildir? a)emniyet ve güven sağlar b) Ticaret ve sanayi erbabının risklere karşı sermaye biriktirmelerine neden olur c) Kredi temin edilmesinde kolaylık sağlar

3 d) Sigortalanan tesislerin iyileştirilmesine neden olur 31- Hangi durumda Malüllük söz konusu değildir? a)çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiğinin tespit edilmesi halinde b)tedavi sonucunda sağlık kurumu tarafından çalışamaz raporu verilmesi halinde c)iş Kazası sonucu kazanma gücünün en az %60 ının yitirilmesi halinde d)meslek hastalığına yakalanılması ve tedavi görülmesi süresi içerisinde 32- Katma Değer Vergisinde vergi mükellefi kimdir? a) İşyeri sahibi b) Müşteri c) Devlet d) Muhasebeci 33- Vergi kesintisi (Stopaj) yapanların düzenlemek ve takip eden ayın 20 sine kadar vermek zorunda oldukları beyanname hangisidir? a) Muhtasar Beyanname b) KDV Beyannamesi c) Yıllık Gelir Vergisi Bey. d) Münferit Bey. 34- Gerçek kişilerin yıllık gelirlerini ve vergilerini bildirmek üzere düzenledikleri beyanname hangisidir? a) Muhtasar Beyanname b) Yıllık Gelir Vergisi Bey. c) Yıllık Kurumlar Vergisi Bey. d) KDV Bey. 35- Hangisi servet üzerinden alınan vergidir? a) Gelir Vergisi b) Akaryakıt Tüketim Vergisi c) Motorlu Taşıtlar Vergisi d) Taşıt Alım Vergisi 36- Hangisi irattır? a) Faiz b) Ücret c) Kar d) Ticari kazanç 37- Şekle ve usule ilişkin hükümlere uyulmaması suçunun cezası hangisidir? a) Kayba uğratılan verginin bir katı b) Kayba uğratılan verginin üç katı c) Kayba uğratılan verginin iki katı d) Cetvelde yazılı cezaların, dereceye göre, bir veya iki katı 38- İşverenin yükümlülükleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a)hastalığı boyunca sigortalıyı çalıştırmamak b)iş Kazası ve Meslek hastalığı risk değişikliklerini SSK ya bildirmek c)primlerini ödemek d)çalıştırdığı sigortalıyı en geç 1 ay içinde SSK ya bildirmek 39- Yaşlılık Sigortası ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? a)emeklilik yaşı kadınlarda 56, Erkeklerde 58 dir. b)20 yıl veya 5975 gün prim ödenmiş olmalıdır. c)ödenecek prim sadece işverenden ve %5 oranında alınır. d)bağlanacak aylık, normal maaşın %60 ından az, %85 den fazla olamaz 40- Kimler sigortalı sayılırlar? a) Çiftçiler b) İşportacılar c) Bir hizmet aktine dayanarak çalşanlar d) Askerlik hizmetni yapanlar 41- Aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmaz? a) İşçiler b) Öğretmenler c) Koruma bekçileri d) Bir hizmet aktine dayanarak çalışanlar 42- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile bedence ve ruhça arızaya uğratan olaylar tanımı aşağıdakilerden hangisidir. a) Malüllük b) Analık sigortası c) İş kazası d) Pirim 43- Sigortanın sağladığı yararlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Eş yardımı b) Bilgisayar yardımı c) Sağlık yardımı d) Ev yardımı 44- Malüllük sigortasında sağlanan yardımlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Yiyecek yardımı b) Aylık bağlanması c) Yakıt yardımı d) Giyecek yardımı 45- Sürekli ve tam iş görememezlikte sigortalıya yıllık kazancının % kaçına eşit gelir bağlanır? a) 65 b) 70 c) 75 d) Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde sürekli olarak çalışanlar... dır.

4 Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Ustaöğretici b) Sigortasız c) Memur d) Sigortalı 47- Herhangibir işverene veya hizmet aktine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanlar...dır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Emekli b) İşsiz c) Sigortasız d) Bağ Kurlu 48- Aşağıdakilerden hangisi sigorta çeşidine girmez? a) Hastalık sigortası b) Mesken sigortası c) Analık sigortası d) Malüllük sigortası 49- Yaşlılık sigortasında sağlanan yardımlar aşağıdakilerden hangisidir? a) Sağlık yardımı b) Yiyecek yardımı c) Yaşlılık yardımı d) Toptan ödeme 50- Sigortalının ölümü halinde aşağıdakilerden hangisine yardım yapılır? a) Nikahsız eşine b) Sigortalının kardeşine c) Kayınvalidesine d) Eş ve çocuklarına 51- İş kazaları ve meslek hastalıkları pirimi kim tarafından ödenir? a) SSK b) Valilik c) İşveren d) Sağlık bakanı 52- Hastalık sigortası pirimi sigortalının kazancının % kaçıdır? a) % 11 b) % 9 c) % 12 d) % Sigortalının emekli olabilmesi için gerekli işgünü sayısı ne kadardır? a) 1200 gün b) 3200 gün c) 3300 gün d) 5000 gün 54- Analık sigortası yardımı kimlere sağlanır? a) Sigortalı erkeğin eşine b) Yaşlı kadınlara c) Sigortalının annesine d) Sigortalının kayınvalidesine 55- SSK Kanununun kabül tarihi aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) Aşağıdakilerden hangisi sigorta çeşitlerinden değildir? a) Hastalık sigortası b) Yaşlılık sigortası c) İşsizlik sigortası d) Ölüm sigortası 57-Sigorta şirketlerinin büyük rizikolar karşısında başka sigorta şirketleri ile riski paylaşmasına ne denir? a) Reasürans b) Menfaat ilişkisi c) Rücu hakkı d) Risk paylaşımı 58-Hangisi sigortalının yükümlülüklerinden değildir? a) Halefiyet b) Prim ödeme c) Koruma önlemleri alma d) Beyanda bulunma 59-Aşağıdakilerden hangisi devletin zorunlu sosyal güvenlik kuruluşlarından değildir? a) SSK b) Emekli Sandığı c) Bağ-Kur d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 60-Aşağıdakilerden hangisi Hastalık Sigortası ile ilgili değildir? a) 120 gün prim ödenmiş olmalıdır b) Hastalığın iyileşmesi halinde en fazla 6 ay sürer. c) Geçici işgörmezlik halinde günlük ödenek verilir d) Hekim tavsiyesine uymayan sigortalılara 18 aya kadar ödenek verilebilir. 61-Hangisi Analık Sigortası ile ilgili değildir? a) Doğum öncesi ve sonrası tedavi giderleri karşılanır b) Sigortalı erkek ise doğumdan önceki yıl içinde 90 gün prim ödemiş olmalıdır. c) Doğumdan önce ve sonra çalışılamayan günler için ödenek verilir. d) Doğum için yurt içinde sevki halinde masraflar karşılanır. 62-Hangi durumda Malüllük söz konusudur? a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiğinin tespit edilmesi halinde b) Tedavi sonucunda sağlık kurumu tarafından çalışamaz raporu verilmesi halinde c) İş Kazası sonucu kazanma gücünün en az %60 ının yitirilmesi halinde d) Meslek hastalığına yakalanılması ve tedavi görülmesi süresi içerisinde

5 63-Hastalık Sigortası ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? a) Emeklilik yaşı kadınlarda 56, Erkeklerde 58 dir. b) 20 yıl veya 5975 gün prim ödenmiş olmalıdır. c) Bağlanacak aylık, normal maaşın %60 ından az, %85 den fazla olamaz d) Ödenecek prim oranı işçiden %6, işverenden %5 dir. 64-Ölüm sigortası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Ölüm sigortası kapsamında ölen sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanır. b) 5 yıllık sigortalı olmak veya her yıl için 180 gün olmak şartıyla toplam 1800 gün prim ödemek gerekir c) Cenaze masrafları karşılanır. d) Önceki yıl içinde 120 gün prim ödenmiş olması gerekir. 65-İşçiden %1, işverenden %2 oranında kesilen sigorta prim çeşidi hangisidir? a) Analık b) Hastalık c) İşsizlik d) Ölüm 66-İşverenin yükümlülükleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Hastalığı boyunca sigortalıyı çalıştırmamak b) İş Kazası ve Meslek hastalığı risk değişikliklerini SSK ya bildirmek c) Primlerini ödemek d) Çalıştırdığı sigortalıyı en geç 1 ay içinde SSK ya bildirmek 67-Hangisi verginin özelliklerinden değildir? a) Devlet kamu giderlerini karşılamak amacıyla vergi toplar b) Tek taraflı olarak ve kanun gücüne dayanılarak vergi toplanır c) Vergi sadece para ile ödenir d) Vergi sadece gerçek kişilerden alınır 68-Hangisi üzerinden vergi alınmaz? a) Gelir b) Borçlar c) Servet d) Gider 69-Katma Değer Vergisinde vergi sorumlusu kimdir? a) İşyeri sahibi b) Müşteri c) Devlet d) Muhasebeci 70-Katma Değer Vergisinde vergi mükellefi kimdir? a) İşyeri sahibi b) Müşteri c) Devlet d) Muhasebeci 71-Hangisi dar mükelleflerin vermek zorunda olduğu beyannamedir? a) Muhtasar Beyanname b) Münferit Beyanname c) Yıllık Beyanname d) KDV Beyannamesi 72-Gerçek kişilerin yıllık gelirlerini ve vergilerini bildirmek üzere düzenledikleri beyanname hangisidir? a) Muhtasar Beyanname b) Yıllık Gelir Vergisi Bey. c) Yıllık Kurumlar Vergisi Bey. d) KDV Bey. 73-Tüzel kişilerin yıllık gelirlerini ve vergilerini bildirmek üzere düzenledikleri beyanname hangisidir? a) Muhtasar Beyanname b) Yıllık Gelir Vergisi Bey. c) Yıllık Kurumlar Vergisi Bey. d) KDV Bey. 74-Vergi kesintisi (Stopaj) yapanların düzenlemek ve takip eden ayın 20 sine kadar vermek zorunda oldukları beyanname hangisidir? a) Muhtasar Beyanname b) KDV Beyannamesi c) Yıllık Gelir Vergisi Bey. d) Münferit Bey. 75-Hangisi üzerinden kazanılan irattır? a) Ticari kazanç b) Zirai kazanç c) Serbest Meslek Kazancı d) Menkul Sermaye Kazancı 76-Ödenecek vergiyi düşürmeye yol açacak işlemleri kasten yapma suçuna ne denmektedir? a) Usulsüzlük b) Ağır Kusur c) Kaçakçılık d) Kusur 77-Kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin sayfalarını yok etmek hangi suça girer? a) Usulsüzlük b) Ağır Kusur c) Kaçakçılık d) Kusur 78-Kaçakçılık suçunun cezası hangisidir? a) Kayba uğratılan verginin bir katı b) Kayba uğratılan verginin üç katı c) Kayba uğratılan verginin iki katı d) Kayba uğratılan verginin yarısı

6 79-Beyannamedeki vergi matrahının %10 unun geçen bir miktarın eksik bildirilmesi hangi suça girer? a) Usulsüzlük b) Ağır Kusur c) Kaçakçılık d) Kusur 80-Grev süresince işçiler hangi haktan yararlanamazlar? (ssk primi ödenmez) a)hastalık Yardımından b) Sağlık kuruluşlarından c)s.s.k Pirim ödemelerinden d) İşletme Tesislerinden 81-Bağ Kur üyeleri 13.cü basamaktan itibaren bekleme süresi aşağıdakilerden hangisidir? a) 1 Yıl b) 2 Yıl 3) Yıl 4) Yıl 82-Özel sigortalar aşağıdaki hangi durum gerçekleştiğinde yürürlüğe girer? a)police Düzenlenince b) Police Bedeli Ödenince c) Poliçe Verilince d) Risk Gerçekleşince 83-Kişilerden ev ve otomobilleri için alınan vergi ne üzerinden alınan bir vergidir? a) Borcundan Dolayı b)modelinden c)alıcının Servetinden d) Aracın Gelirinden

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964

Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası: 506 Kabul Tarihi: 17/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 29, 30, 31/07/1964-01/08/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11766-11779 NOT : - Bu kanunun ek 26

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964 1/8/1964. Sayı : 11766 11779 * *

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964 1/8/1964. Sayı : 11766 11779 * * (1) (2) (4)(5) SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964 1/8/1964 Sayı : 11766 11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL SSGSSK NUN BAZI ÖZELLİKLERİ SSGSSK nda emeklilik ve genel sağlık sigortası sistemleri ile işverenlerin işyerlerine ve primlere ilişkin yükümlülükleri, sorumlulukları, sigortalıları, işverenleri, üçüncü

Detaylı

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ

SİGORTALILIK (TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN) BİLDİRİMİ GİRİŞ Milli gelire, istihdama ve ihracata katkı sağlayan, sanayi sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayan tarım sektörü ve bu sektörde çalışanlar ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Tarımsal

Detaylı

9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SAYI : 16/1976 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI

SAYI : 16/1976 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisinin 4 Mayıs, 976 tarihli birleşiminde kubul olunan 976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ", Anayasanın 74'üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Federe Davleti Başkanı

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 26200 Resmi Gazete No: 26200 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca,

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca, Yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformunda önemli bir aşama daha kaydedildi. Daha açık bir ifade ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kuzey Y.M.M. A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı