SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00"

Transkript

1 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER! 4 Salıkta Dönüüm 4 MF, Dünya Bankası bastırıyor! 4 Kamuya Hizmet Yasaı 5 Küresellemenin ikiz kardei: Yerelleme 5 Salık Kanunu Tasarısı 6 SOSYAL GÜVENLK REFORMU 7 SSK NIN AÇII DEOLOJK BR ALDATMACADIR! 9 LAÇ 11 SSK NIN TASFYES ÇN YASA TASARISI 12 SSK YA YILLARINI VERM SALIK ÇALIANLARININ GELECE 13 Hekimlere Bir Parmak Bal: Performans 13 SSK Üzerine Hükümette Farklı Görüler 14 SSK Satılık Deildir! 15 SSK Halkın Geleceidir, SSK Salık Çalıanları Kurumlarına Sahip Çıkacaktır 15 SSK içilerindir! SSK, mali ve idari olarak özerk olmalıdır. 15

2 GR Son çeyrek yüzyılda, sosyal devletin en temel hizmet alanlarının baında gelen salık hizmeti, devletin yapısal dönüümü ve küçülmesi sürecinde kamusal bir alan olmaktan tedricen çıkarılmaktadır. Devlet özel sektörün desteklenmesinde aktif bir rol almaya devam etmekte, özel sektöre salık alanı üzerinden, alanda özel sektörün egemenliini yerletirecek bir çizgide sermaye aktarımı yapmaktadır. Mevcut hükümetin piyasacı-özelletirmeci salık politikaları, salıın devletin salamakla yükümlü olduu temel bir insan hakkı olduu görüünün karısındadır. AKP Hükümeti, salıı, piyasa koullarında üretilmesi ve satılması gereken bir ticari mal olarak görmektedir. Hükümet bu görüüne destek olmak üzere kamu açıklarının kapatılması, hizmet kalitesinin arttırılması gibi savlar ileri sürmekte ve söz konusu sermaye çevrelerince tümüne yakını kontrol altında tutulan kamuoyu oluturma araçları aracılııyla, bu savları tartıılması bile gereksiz bir genel kabul haline sokmaya çalımaktadır. Bilinmelidir ki; devletin salık hizmetlerindeki rolünün azalması, koruyucu hizmetlerin sahipsiz kalmasına, özel sektöre bırakılan tedavi edici hizmetlerin bedelinin artması sonucuna yol açacak, bundan da toplumun geni yoksul halk kesimleri zarar görecektir. Üstelik ekonomideki küreselleme nedeniyle, isizliin ve buna balı olarak yoksulluun ve yoksulların artması da kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Zaten her türlü salık sorunu açısından risk altında olan yoksullar, ülkedeki zenginlerin uluslar arası kalitede hizmete ulaması uruna daha da salıksız olmaya itilecektir. Küresellemenin dier sektörler üzerinde etkisi olduu gibi, özellikle eitim ve salık sektörleri üzerinde de Türkiye de farklı yansımaları olmutur li yıllara gelinceye kadar Ülkemiz salık alanının temel yapısı devletçilik olarak biçimlenmitir li yıllarda, küresel bir deiim hareketinin balangıcı olarak sayılabilecek özelletirme rüzgarından, Türkiye nin de dier bir çok ülke gibi etkilenmesi sadece ekonomik sektörle sınırlı kalmamı, yanı sıra sosyal sektörlerde de bu etkileim gerçeklemitir. Bunlardan bir tanesi de salık sektörüdür. " # $ %&'() $* +, - %&'( * %&'. $# # #### %&'. //0& 1 2 # # $ * $ $ 3 %&&( 4+((( 5 61# 7 8! # :) %&&% 4 7 8)! Küreselleme hareketinin sonucu olarak özellikle 1980 li yıllardan balayarak hareketin önünde duran engellerin kaldırılmasına yönelik, bir dizi reform paketi gündeme gelmitir. Salık sektöründe reform paketlerini üreten ve uygulamaya yönelik giriimler yapan kurumlar olarak, Dünya Bankası ve MF nin ön plana çıkmaları aynı döneme 2

3 rastlamaktadır yılında Dünya Bankası tarafından yayımlanan Gelimekte Olan Ülkelerde Salık Hizmetlerinin Finansmanı balıklı doküman, bankanın salık alanında artan ekilde aırlık kazanan etkinliinin somut bir ifadesidir. Bugün AKP Hükümetinin Dünya Bankası ve MF politikaları çizgisindeki politikaları özetle; salık hizmetlerinde devletin rolü ve sorumluluklarını özelletirmeler yoluyla azaltmak, salıı rekabetin temel olduu özel bir hizmet ve kar alanı haline getirmek, salıın vazgeçilmez bir insan gereksinimi ve hakkı olduu gerçeini yadsıyarak onu maliyet-etkinlik analizleriyle ölçülebilen ticari bir mal eklinde deerlendirmek olarak sayılabilir. Son 25 yıldır ülkemizde egemen olan politikaların hayata daha rahat geçirilebilmesi için, genelde tüm kamu hizmetleri ve özel olarak kamusal salık hizmetleri bilinçli olarak geriletilmi, kamuoyu gözünde yıpratılmıtır. Bugüne geldiimizde ise AKP Hükümeti, kamusal salık hizmetlerinden kim memnun? diye sormaktadır. Bu durumun çözümü olarak da, kamusal salık hizmetlerinin tamamen tasfiyesini öne sürmektedir. AKP Hükümeti MF ye verdii 8. Niyet Mektubunda, sosyal güvenlikte Genel Salık Sigortası nı (GSS) içeren yeni bir düzenlemeyi ve SSK nın bu çizgide salık sunumundan çekileceinitaahhüt etmitir. MF heyeti yeni yapılacak stand-by görümeleri öncesinde bu taahhütlerin yerine getirilmesi gerektii eklinde ön koul sununca, Hükümet apar topar SSK nın devri yasa tasarısını hazırlamı ve sosyal güvenlik reformu çalımalarına hız vermitir. 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER Sosyal Sigortalar Kurumu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım çileri Sosyal Sigortalar Kanunu na tabi olan sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini salamak ve dier kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere; kamu tüzel kiiliine haiz, idari ve mali özerklie sahip, özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumdur. 2 # ;,&&) /0+&<<'( =# 2 ># ># 2 /0+&<<'(,&& %(<0<<<& % %0''/+,& <+%/++0% '.& Tablodan da görüldüü üzere SSK, ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin asıl kaynaını oluturmaktadır. Ankara da SSK kapsamında olan yurttaların, Ankara 3

4 nüfusuna oranı %65,3 tür. Bu oran stanbul da %90,9, zmir de 78,7, Tekirda da %92,3 dür. SSK nın bugün için 148 hastanesi, 212 dispanseri, 202 salık istasyonu, 9 aız ve di salıı merkezi, 2 hemodiyaliz merkezi, 1 huzur evi, 1 ilaç fabrikası vardır. Toplam tesis sayısı 575 adettir yılı içinde bütün imkânsızlıklarına ramen SSK salık tesislerinde, yatan hasta sayısı hasta yatıı, poliklinik, muayene, laboratuar tetkiki, radyolojik tetkik, ameliyat, doum gerçekletirilmitir. 2).%((+ $# * * 0/&'0) 1-8AB7 8,' %( &&,+, 0< %, '%'.+ 7 <<. 0/+'< SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER! Aslında SSK, faaliyetleri kısılarak, yatırım yapılmayarak ve her geçen gün biraz daha dıardan hizmet alarak fiilen özelletirilmektedir. Yine de AKP Hükümetinin salık alanında yapmak istedii, kamusal salık hizmetlerini tasfiye etme ve yaygın özelletirmeleri gerçekletirme politikalarının önünde SSK bir engel olarak durmakta ve bu anlamda kilit bir rol üstlenmektedir. Salıkta Dönüüm 4 9##! B28 ## 1#) * # $ Bı * +0 B28 ## # $* $# AKP Hükümetinin Salıkta Dönüüm programının omurgasını oluturan temel düzenlemeler unlardır: 6 6= 62 6 $ # * * Bu programın doal sonucu olarak hekimler ve dier salık çalıanları i güvencesinden yoksun ucuz igücüne dönüecektir. MF, Dünya Bankası bastırıyor! AKP dahil, 25 yıla yakın süre içerisindeki bütün hükümetlerin salıkta dönüüm/reform çalımaları adı altında kamuoyuna sundukları metinlerin istisnasız 4

5 ortak yönü asıllarının ngilizce olmasıdır. Hükümetin GSS ve sosyal güvenlik konularında hazırladıı yasa taslakları, tümüyle Dünya Bankası ve MF nin Türkiye ye uygun gördüü politikalar çizgisindedir. Dünya Bankası nın Haziran 2002 Türkiye raporundan bazı balıklar öyledir:! "# $% &#$ ' %' &! "&# (%% &%%' & ) '!*% '#$% '!) $! (#(+& %',()% ))'#- %!- '$!. Görüldüü üzere bugün hükümetin salık politikaları tamamı ile Dünya Bankası nın Türkiye ye önerdii politikalar çizgisindedir. Bu politikaların hayata geçmesi için, nüfusumuzun yarısına salık hizmeti veren SSK nın tasfiye edilmesi gerekmektedir. Hükümet Dünya Bankası ve MF nin salık ve sosyal güvenlik alanında verdii ödevleri yerine getirerek, bu uluslararası mali kurulularla ve onlar üzerinden de zengin kapitalist ülkelerle iyi geçinme gayretindedir. Kamuya Hizmet Yasaı 1995 yılında dönemin hükümeti, Dünya Ticaret Örgütüile GATS anlamasını imzalayarak, Türkiye nin geleceini balayacak, kamusal alanı yok edecek bir yola girmitir. GATS anlamasının pratik karılıı, kamusal hizmetlerin piyasaya açılması ve kamunun hizmet üretmesinin önüne yasak koyulmasıdır. Küresellemenin ikiz kardei: Yerelleme Bazı maddeleri yeniden görüülmek üzere Sayın Cumhurbakanı tarafından TBMM ye geri gönderilen Kamu Yönetimi Temel lkeleri Kanunu (KYTK), salık bata olmak üzere, bir çok merkezi kamusal görevin, yerel yönetimlere bırakılmasını düzenlemektedir. Yasada merkezi idarenin görevleri yalnızca sıralanıp belirtilirken, dier tüm görevlerin yerel yönetimlere ait olduu ifade edilmitir. Tara tekilatları kaldırılarak, personeli, malvarlıı ve görevleri il özel idarelerine devredilecek olan bakanlıklar sıralanmıtır. Bunlardan biri de Salık Bakanlıı dır. 5

6 Bu demektir ki, Salık Bakanlıı Ankara da bir bakanlık merkezine sahip olacak ama il salık müdürlüü, ilçe salık grup bakanlıı gibi tara uzantıları olmayacaktır. u anda var olan salık müdürlükleri, olduu gibi l Özel darelerine devredilecektir. l Özel dareleri genel yönetim kurumu deil, yerel yönetim kurumudur. Dolayısıyla, bu andan itibaren doktorlar merkezi yönetimin personeli olmayacaklar, yerel yönetimin personeli olarak i göreceklerdir. Burada sorulması gereken sorulardan biri, yerel yönetimin personeli nasıl istihdam ediliyor? olacaktır. Bunun yanıtı da, KYTK da bulunmaktadır: Yerel yönetimlerde istihdam esas olarak sözlemelilie dayanır. Dolayısı ile, u anda memur statüsünde olan ve yerel yönetimlere aktarılacak tüm kamu çalıanları sözlemeli olarak istihdam edilmeye balanacaktır. Türkiye de kamu görevlisi sayısının nüfusa oranı %4 iken, OECD ortalaması %10 dur. Bugün için kamudaki personel daılımı u ekildedir: C7 5DDDDDDD+ C2E1 DDDDDDDD DD,0( C5 DDDDD/(( Bu tablodan anlaılan, KYTK nın yürürlüe girmesi ile birlikte asıl hareketliliin iki milyon memuru içeren merkezi yönetimde yaanacaıdır. Bu iki milyon memurun büyük kısmı yerel yönetimlere devredilecek ve memur statüsünden çıkarılarak, sözlemeli statüye geçirilecektir. KYTK da, Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla, merkezi idare ile mahalli idareler, kendilerine ait hizmetlerden kanunlarda öngörülenleri, ilgileri itibariyle üniversitelere, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alanında uzmanlamı sivil toplum örgütlerine gördürebilir cümlesi yer almaktadır. Bu cümle, KYTK ile kamusal hizmetlerin önce yerele oradan da özele nasıl devredileceini iaretlemektedir. Yasa GATS anlamasının çizgisinde, Kamu kurum ve kuruluları, kanunlarla kendilerine açıkça görev olarak verilmeyen ve kuruluun amacıyla dorudan ilgili olmayan alanlarda iletme kuramaz, mal ve hizmet üretimi yapamaz, bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis edemez cümlesine de yer vermektedir. SSK salık tesisleri Hükümetin dedii gibi tek elden yönetilmeyecek, KYTK da açık olarak belli olduu gibi, 81 ile daıtılacaktır. Bilindii üzere KYTK ya göre Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı yerellemenin dıında bırakılmıtır. imdi bu devir yasasıtaslaı ile, SSK hastanelerinin de yerel yönetimlere devrinin önü açılmaya çalıılmaktadır. te meselenin altında yatan budur: Bu devir yasa taslaı, Salık Bakanlıı na balı hastaneler gibi, SSK hastanelerinin de tasfiyesinin, yok edilmesinin planıdır. Ülke nüfusunun yarısına salık hizmetini veren SSK salık tesisleri eer yerele devredilmezse, açıktır ki KYTK güdük kalacaktır. te bu yüzden SSK nın tasfiye edilmesi planını Hükümet bu denli önemsemektedir. Salık Kanunu Tasarısı Salık Kanunu Tasarısı, AKP hükümeti tarafından salıkta Dönüüm Programının hayata geçirilebilmesi için hazırlanmıtır. Yasa Tasarısı bugün için 6. versiyonuna ulamıtır. 6

7 Salık Kanunu Yasa Tasarısı na göre: 6(%/& %! 0&) &!!!& (%%!!!!&' % )) ')! 6 " #! Yeni Salık Kanunu Tasarısı, niyeti üzerine tartıma yapmaya gerek olmayacak derece açıktır. Ülkemizdeki tüm salık ortamını piyasacı bir mantıkla düzenlemeyi hedefleyen bu Tasarı, eer SSK salık tesislerini içermezse ilevsiz kalacaktır. te bu yüzden de SSK nın tasfiyesi Hükümet için kritik öneme haizdir. SOSYAL GÜVENLK REFORMU Geçtiimiz yaz baında Dünya Bankası uzmanlarının da içinde bulunduu bir heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıı binasında Sosyal Güvenlik Sistemi Reform çalımasını balattı. Uzun yıllardır Dünya Bankası nın önerdii ana eksen dorultusunda yapılan çalıma ile, sosyal güvenlik alanında yeni bir reform, daha doru bir deyimle yıkım çalıması tamamlanarak Temmuz ayı sonunda beyaz rapor adı altında taslak metin kamuoyuna açıldı. Taslak metin yada rapor sosyal güvenliin piyasalaması açısından son derece kritik bir model önerisi içermektedir. Çok kabaca rapor salık hizmetlerinin sunumunu, emeklilik koullarını, emekli aylıklarını ve sosyal yardım ve hizmetlerini yeniden düzenlemektedir. Son yüzyılın insanlık ve emek tarihi açısından kazanımı olan sosyal güvenlik kavramı ve anlayıı bu raporda, daha liberal, mulak ve piyasacı bir yaklaımı ifade eden sosyal koruma kavramına dönütürülmektedir. Dünya bankası bizim gibi ülkelerde yıllardır sermaye yanlısı politikalarını bir reform olarak sunmakta, emei ile varolan, üreten ve çalıan kesimleri fakirletirmekte, eitsizlikleri artırmakta, ardından da bu ülkelere yoksullukla mücadele programları önermektedir. Sosyal Koruma yaklaımı bu raporda da görüldüü gibi, sosyal güvenlii özünden kopararak yoksullukla mücadele ilevine indirgemeye yöneliktir. Zaten taslakta sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, insanları yoksullua karı korumaktır denilmektedir, bu ifade en hafif deyimle sosyal güvenlii hiç anlamamak demektir. 7

8 Sosyal güvenlik yoksullua endekslenince amaç en asgari düzeyde geliri olanların (ki taslakta bu net asgari ücretin üçte biri olarak belirlenmitir), asgari düzeyde korunması anlamına gelmektedir. Oysa sosyal güvenlik, çalıan, emei ile varolan kesimlerin gelecekte karılaabilecekleri sosyal risklere karı (yalılık, hastalık, sakatlık, isizlik vb) toplumun geleceini güvence altına almayı hedefleyen bir dayanıma modelidir. Bu modelde içi ve memurun sırtından yoksul kesimlerin asgari salık ve sosyal güvenlikleri finanse edilmeye çalıılmakta, sermaye bu finansmanın dıında tutulmaktadır. Yoksullukla mücadele sosyal güvenliin deil, sosyal devletin temel ödevlerindendir. Kaldı ki yoksullukla mücadele, bu ve dünya bankasının benzer modellerinde olduu gibi asgari bir salık, gönüllü ve hayırseverlie dayalı bir sosyal koruma anlayıı ile salanamaz. Yoksullua yol açan eitsizlikler, gelir daılımı ve vergilendirmedeki adaletsizlikler ortadan kaldırılmadan, isizlikle ciddi bir biçimde mücadele ortaya konulmadan yapıldıı iddia edilen yoksulluk mücadelesi inandırıcılıktan uzak olacaktır. Yoksulluk; altında sosyal, ekonomik ve politik nedenlerin yattıı ciddi bir toplumsal hastalıktır. Sosyal Güvenlik Reformu, AKP nin Salıkta Dönüüm Programının en önemli ayaklarından birisidir. Bu nedenle de sadece SSK lıları yada SSK çalıanlarını deil, tüm toplumu ve tüm çalıanları çok yakından ilgilendiren ve gerek sosyal güvenlik haklarını, gerek çalıma koullarını, gerekse de salık hizmetlerinin sunumunu çok ciddi anlamda dönütürmeyi, piyasalatırmayı ve özel sermayeye terk etmeyi hedeflemektedir. Reform hizmet sunumu ile finansmanın ayrılmasını temel bir politika olarak ortaya koymaktadır. Bunun anlamı hem sosyal güvenliin hem de salıın kamusal niteliklerinin ortadan kalkması, kendi kaderlerine terk edilmesi anlamını taımaktadır. Hizmetin finansmandan ayrılması salık hizmetleri sunumunun iletmelemesi, salık hizmeti talep edenlerin müteri konumuna gelmeleri ve toplumsal ihtiyaçların deil, karlılıın esas alındıı, buna uygun olarak her bir hizmetin parça baı ücretlendirildii, ek prim, katkı ve payların devreye girdii bir modeldir. letme mantıının doal sonucu olarak çalıanlar, i güvencesinden yoksun, sözlemelilik esasına göre çalıacaklar, keyfi ücretlendirmelere ve ek i yüküne maruz kalacaklardır. Nitekim reform paketi, GSS uygulaması ile herkesten salık hizmetleri için %12.5 prim almayı, salık tesislerini çalıanların tümünün sözlemeli olarak çalıacaı salık iletmelerine dönütürmeyi, salık hizmeti üretiminin terk edilerek salık hizmetlerinin paket anlamalarla satın alınması esasına dayalı bir modeli getirmektedir. Çalıanların i güvencesi tamamen ortadan kalkmakta, ücretleri, özlük hakları, çalıma koulları iletme patronlarının keyfine terk edilmektedir. Bir süre sonra hekimlik hizmetlerinin de taeronlaacaını ve hekimlerin irket elemanlarına dönüeceini imdiden görmek gerekir. GSS ile kapsamı her sene yönetmeliklerle belirlenecek olan Temel Teminat Paketi ile verilecek salık hizmetlerinin kapsamı yeniden belirlenmekte, tasarıya göre modelin finansmanını ve uygulamaya tehlikeye sokacak hizmetlerin kapsam dıı kalacaı açıkça ifade edilmektedir. Tedavisi güç, uzun ve pahalı hastalıkların bu temel teminat paketinin dıında kalacaı açıktır. Herkese eit ve ulaılabilir bir salık hizmeti sunmak tasarının temel hedefi olarak belirtilmekte, ancak bunun hemen ardından daha farklı kapsam, nitelik ve kalitede hizmet talep edenlerin yada temel teminat paketi dıında kalan salık hizmetlerini almak isteyen kiilerin ek olarak Tamamlayıcı Özel Salık Sigortası 8

9 yaptırmaları gerektii ifade edilmektedir. Buradan da görüldüü üzere eit ve ulaılabilir hizmeti amaçladıını iddia eden model, paran kadar salık anlayıını getirmektedir. Bu yetmezmi gibi sözde salık hizmetlerinin kötüye kullanımını engellemek için her bir kalem salık hizmetinden ek katkı payı alınması da bu anlayıın baka bir ifadesidir. Sosyal güvenlik reformunun birinci basamak koruyucu salık hizmetleri için öngördüü model aile hekimlii modelidir. Birinci basamaın bir tür muayenehanecilik modeline indirgendii, koruyucu hekimliin deil tedavi edici yaklaımın esas alındıı, topluma deil bireye dayalı, ekip çalımasının yerine tek baına çalıan hekimi esas alan bu yapıda gerçek bir koruyucu salık hizmeti sunulamayacaı çok açıktır. Tasarıya göre aile hekimliine uygun finansman yöntemleri kullanılacaktır, daha açık bir ifadeyle sadece muayene sayısına indirgenmi parça baı ücretlendirme, hekimler arasında dayanımanın olmadıı kıran kırana bir rekabet, salık hizmetlerindeki ekip anlayıının yıkılarak i barıının yok olduu bir çalıma ortamı tüm salık çalıanlarını beklemektedir. Amaç salık hizmetlerini ve sosyal güvenlii tek çatı altında toplanmak ve herkese eit bir biçimde sunmak deil, bu güne kadarki çalıan kesimlerin kazanımlarını, salık ve sosyal güvenlik haklarını daraltmak, bu hizmetlere ulamak için ek vergilendirmeler getirmek, nihai olarak da bu hizmetleri özel sektörün karlılık alanları haline dönütürmektir. Sözde reform tasarısı ile tüm çalıanların emeklilik koulları ve emekli olma hakları adeta ellerinden alınmaktadır. Ortalama ömrün 70, SSK lıların ortalama ömürlerinin 67 olduu bu ülkede, tasarı ile emeklilik yaı kademeli olarak 68 e yükseltilmekte, SSK lıların prim ödeme gün sayıları 9000 güne çıkarılmaktadır. Bunun anlamı toplumun çok büyük bir kesiminin mezarda bile emekli olma haklarının olmadıı, mezardan öte bir emeklilik modelidir. Sosyal Güvenlik Reformu Tasarısına göre, tüm çalıanların emekli aylıı balanma oranları ve emekli maaı hesaplanmasında kullanılan katsayı oranları deitirilmektedir. Tasarının hayata geçmesi durumunda kaç yıl çalıılmı olursa olsun, emekli olan herkesin emekli aylıı balanma oranı düecei için bu günkü emekli olanların almı oldukları emekli aylıı miktarının çok altında bir emekli aylıı almak durumunda kalınacaktır. Yine emekli aylıı hesaplanmasındaki katsayılar yaklaık %50 düürülerek, halen emekli olanlarda dahil olmak üzere tüm çalıanların emekli aylıkları gerileyecektir. Tasarı sosyal güvenlik finansman açıklarının nedenlerinden birisini de emekli maa artılarının yükseklii olarak görmekte ve bu tespitte dünya bankası ile ortaklamaktadır. Tasarıya göre enflasyonun üstünde bir artı izleyen emekli maa artıları sınırlandırılmalıdır. SSK NIN AÇII DEOLOJK BR ALDATMACADIR! 2000 yılı verilerine göre 5.2 katrilyonluk bütçesi ile, genel bütçeden sonraki en büyük bütçeye sahip olan Sosyal Sigortalar Kurumu nun açıı ideolojik bir aldatmacadır. Hükümet SSK ya, sosyal devlet olma ilkesi gerei yapması gereken katkıyı, açık kapatma olarak sunmaktadır. OECD ülkeleri içinde, sosyal güvenlik sistemine, devlet katkısı olmayan tek ülke Türkiye dir. Bugün, halka tek vaadi AB olan bu hükümet, 9

10 bütün Avrupa ülkelerinde, kamu salık sigortalarına devlet bütçesinden %20-70 arasındaki oranlarda parasal destek salandıını elbette bilmektedir. Bugün SSK krizi olarak söz edilen zorluun sebebi, SSK kaynaklarının bankaların ve geçmi hükümetlerin finansman açıklarını kapatmak için kullanılmı olmasıdır de faizler % 116 larda gezerken, SSK fonları %20 faizlerle çarçur edilmitir. Bu dönemden devletin SSK ya olan borcu, 20 milyar dolar civarındadır. verenlerin bugün için SSK ya borcu 5 katrilyon dolayındadır. Eer hükümet kayıt dıı istihdamı kayıt altına alsa, SSK ya yılda ek olarak 8 katrilyon para akacaktır.görüldüü gibi finansman konusunda da gerçekler, hükümetin kamuoyuna aktardıı gibi deildir. "Kamu Kurum ve Kurulularına Ait Salık Birimlerinin Salık Bakanlıı'na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının" gerekçelerinden biri de SSK salık birimlerinin verimsiz olduu iddiasıdır. nsan salıının konu olduu bir alanda girdi/çıktı üzerinden verimlilik hesabı yapmak ne kadar dorudur. Ancak böyle bir hesap yapılsa dahi, Hükümetin SSK nın verdii salık hizmetlerinin verimlilii konusundaki yargısı yanlıtır. SSK bugün kii baına salık hizmetlerini en az personel, en az tesis sayısı ile ve dıardan aldıı onca salık hizmetine ramen, en ucuza mal eden sosyal güvenlik kuruluudur.!" =# 2 2? &+0%0/0,(,0,'. +'&'+0<,,+<'%&0+ /%. 2 +&(((((( 0,/(((( /'&(%,0 %'.+,%'&( %/, 362 &''<0(0 /('&0(( ++%//.% /%+0+.,0( ++, SSK ya yıllardır yatırım yapmayarak faaliyet kısıtlaması getiren ve böylece hizmetlerin kalitesini yıllar içinde düüren politikalar sonunda, SSK mali olarak kendine yetemez hale gelmitir. Bugün SSK nın salık giderlerinin önemli bir bölümünü (% 30) kurum dıında yaptırılan tedaviler oluturmaktadır. SSK yahazine katkısı 1994 yılından itibaren balamıtır.ssk ya ayrılan Hazine yardımları 1994 ten sonra oransal olarak gerilemi ve sosyal güvenlik kuruluları içinde SSK ya ayrılan pay son 10 yılda yüzde 42 den yüzde 28 ekadar inmitir. Emekli Sandıı, Ba-Kur ve SSK nın nüfusun yüzde 85 ini sosyal güvence altına almaktadır. Bu kurululara yapılan ve yıllık tutarı 20 katrilyonu bulmayan Hazine yardımları Hükümet Tarafından boa gitmi kaynak olarak gösterilmeye çalıılmaktadır. Oysa Türkiye bir avuç zengine yılda66 katrilyon tutarında iç borç faizi ödemektedir. 10

11 LAÇ SSK nın son bir yıl içinde salık harcamaları %51.1 oranında artmıtır. SSK nın toplam salık harcamalarının yaklaık %50 sini ilaç oluturmaktadır ve ilaç kaleminin özellikle son yıllarda toplam salık harcamaları içindeki oranı katlanarakartmaktadır. SSK nın toplam salık harcamalarındaki %51.1 lik artıa karın son bir yıl içinde ilaç fiyatları %16.1 oranında artmı, SSK lı nüfus %3.2 artarak 35.3 milyona ulamı, SSK ya bavuran hasta sayısı %3.8 oranında artmı, SSK dan verilen ilaç sayısı %1.6 azalmı, yatan hastaya verilen ilaç %5.5 azalmıtır. Peki hasta sayısı, verilen ilaç sayısı, ilaç fiyatlarının artıı bu oranlarda iken SSK nın salık harcamalarındaki artıın arkasında yatan nedenler nedir? SSK nın ilaç tüketimi artmamıken hatta bir miktar azalmıken, SSK nın ilaç için ilaç firmalarına ödedii para %100 artmıtır. Çünkü SSK ucuz ilaç politikasından her geçen yıl uzaklamı, toplu ilaç alımındaki pazarlık gücünden bir takım yeni düzenlemelerle adeta gönüllü olarak vazgeçmitir. Daha öncesinde %70-80 lere varan ilaç indirim oranları, ilacı dorudan üretici firmalardan almanın engellenmesi ve daıtım depolarından alma zorunluluunun getirilmesi ile %30 lara gerilemitir. Bir önemli etkende SSK nın kendi ilaç üretimini yıllar içinde kısıtlaması, serum üretimini durdurması ve ilaç fabrikasını kapatmak için elinden ne geliyorsa yapmasıdır. SSK nın ilaç alımında yaanan yolsuzlukları da bu tabloya ilave edince ilaç harcamalarındaki bu korkunç artı anlaılır bir hale gelmektedir. SSK ilaç fabrikasında yıllar içinde üretilen ilaç çeidi azalmakla birlikte, bu gün için 20 çeit ilaç üretilmektedir. Üretilen bu 20 kalem ilacın, edeerleri olanlara ve yerli ve yabancı özel ilaç üreticilerinin ürünlerine göre ortalama fiyatları %159 daha ucuzdur. SSK nın ürettii kimi ilaçlardaki fiyat avantajı %650 lere ulamaktadır. Doal olarak bu durum yerli ve yabancı ilaç firmalarını rahatsız etmekte ve her dönemde siyasi iktidarlara baskı yapılarak, SSK laç Fabrikası kapattırılmak istenmektedir. SSK nın kendi ürettii ilaçların toplam ilaç tüketimindeki payı %0.4 olmasına ramen SSK ya gerçek ölçülebilir katkısı yüzde 10 civarındadır. Küçük pazar payına ramen SSK laç Fabrikası piyasaların düzenlenmesine ve dengelenmesine katkı koymaktadır. Bu gün için SSK nın ilaç sorununu çözecek en akılcı uygulama olan SSK ilaç fabrikasının modernizasyonu ve yeni SSK ilaç fabrikasının kurulmasının yaklaık maliyetinin milyon dolar civarında olduu belirtilmektedir. Bu rakamın da SSK ilaç giderlerinin sadece % 3 üne denk dütüü düünülecek olursa bunun yapılamayıının arkasında farklı çıkar ve beklentilerin olduu kolaylıkla anlaılabilir. SSK da eczacı sayısı son derece yetersizdir. Bu yetersizlik nedeniyle SSK eczanelerinde ilaç daıtımında sıkıntılar yaanmakta, uzun ilaç kuyrukları olumaktadır. Pek çok poliklinik eczanesinde ilaç daıtım bankolarının yarıdan fazlası personel eksiklii nedeniyle çalıtırılamamaktadır. Bunlara ek olarak, ilaç alımı, ilaç muafiyeti, Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesindeki ilaç yazımına getirilen kısıtlamalar, özel ilaç firmalarının pek çok kez SSK dan alacaklarını öne sürerek SSK ya ilaç sevkiyatını durdurmaları sonucu yaanan ilaç sıkıntısı ve sürekli deien bürokratik uygulamalar nedeniyle SSK da ilaç bir sorun olarak yaanmaktadır. 11

12 laç konusunda yaanan sorunlara çözüm olarak son günlerde belli çıkar çevreleri tarafından bazı görü ve uygulama önerileri ortaya atılmaktadır. Bu çevrelerin önerisine göre, SSK eczaneleri kapatılmalı, SSK lı hastaların ilaçlarını özel eczanelerden almaları salanmalıdır. Bu uygulama ilk bakıta sigortalıların houna gidecek ve ilaca ulamalarını kolaylatıracak bir uygulama gibi gözükse de, SSK da zaten oldukça yüksek olan ilaç giderlerini yüksek oranda artıracaktır. SSK toptan alım ve pazarlık yolu ile saladıı avantajları tümden kaybedecek, bu durum sonuçta SSK nın asıl sahipleri olan sigortalıların kaynak ve fonlarının ilaç tekellerine aktarılması sonucunu douracaktır. Kaba bir hesaplamayla bu uygulamanın Kurum a ek maliyeti yıllık 2.5 milyar dolar civarında olacaktır. SSK NIN TASFYES ÇN YASA TASARISI Bazı kamu kurum ve kurulularına ait salık birimlerinin Salık Bakanlıı'na devredilmesine dair kanun tasarısı, tarihinde Bakanlar Kurulunca TBMM'ye gönderilmitir. Yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbakanlıı, yüksek mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait salık birimleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüüne ait sporcu eitim ve salık merkezleri hariç olmak üzere, bakanlıkları, bakanlıkların balı, ilgili ve ilikili kurulularını ve dier kamu kurum ve kurulularını kapsamaktadır. Yasa tasarısı bir yandan Anayasa nın 56. maddesine dayanaraksalık hizmetlerinin tek elde toplanması gereinden söz etmekle birlikte, yukarıda sayılan kurumların salık birimlerini kapsam dıında tutmaktadır. Burada sayılmayan ama kapsam dıında kalan bir grupta özel hastanelerdir. Bu haliyle yasa, gerekçesi de göz önüne alındıında Anayasa nın eitlik ilkesine aykırıdır. Kaldı ki Anayasa nın 56. maddesi, gerekçede söz edilen tarzda bir görevi Salık Bakanlıı navermemektedir. Öte yandan zaten Salık Bakanı, aslında bu tesislerin tek elden idare edilmeyeceini, KYTK ile beraber tüm bu tesislerin yerel yönetimlere devredileceini kamuoyuna açıklamıtır tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 5220 Sayılı Salık Hizmetleri Temel Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Maliye Bakanlıı, Salık Bakanlıı na tahsisli taınmazlar ile Salık Bakanlıı kullanımında bulunan dier taınmazlardangerekli görülenleri, mülkiyetinin Hazine ye bedelsiz devrinden sonra, satmaya yetkili kılınmıtır.yani AKP Hükümeti, Salık Bakanlıı na ait tüm salık kurulularını satma yetkisini Maliye Bakanı Unakıtan a vermitir. O halde bata SSK olmak üzere, kamu kurum ve kurulularına ait salık birimlerinin Salık Bakanlıı na devredilmesi ile, bunlara ait salık tesislerinin de satı listesi ne konulmasının önü açılmı olmaktadır.bu devir Yasa Taslaı ile Salık Bakanlıı na aslında, salık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi görevi deil, kamu salık kurulularının satıının tek elden organize edilmesi görevi verilmektedir. Yasa Tasarısı, devir esnasında yaanacak anlamazlık ve tereddütlerin giderilmesi konusunda tek yetkili olarak Babakanı göstermektedir. Bilindii üzere babakan bir kurum deil, kiidir. Üstelik Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuki sorunlar hür mahkemelerde çözülür. Bu haliyle bu Yasa Tasarısı bir hukuk garabeti olarak karımıza çıkmaktadır. 12

13 SSK YA YILLARINI VERM SALIK ÇALIANLARININ GELECE Bu Yasa Tasarısı, aynı zamanda, SSK salık kurumlarında çalıan, yıllarca bu salık kurulularında hizmet vermi, salık personeli de önce Salık Bakanlıı'na, sonra l Özel darelerine ve belediyelere, binalar, araçlar gibi cansız nesneler muamelesi görerek devredileceklerdir. Anayasa nın Çalıma ve Sözleme Hürriyeti balıklı 48. maddesi; Herkes, diledii alanda çalıma ve sözleme hürriyetine sahiptir demektedir. Bu tasarı ile, bir sabah ie geldiinizde, artık baka bir bakanlıın emrinde, baka bir statüde olduunuzu görmek, Anayasa da tanımlanan bu özgürlüün ihlali deil de nedir? Bazı Kamu Kurum ve Kurulularına Ait Salık Birimlerinin Salık Bakanlıı na Devredilmesine Dair Yasa Tasarısı nda, devredilecek salık birimlerindeki içi, memur ve sözlemeli personeli 15 Ekim 2004 tarihi esas alınarak belirlenmitir. Buna göre, devredilen salık birimlerinde sürekli içi kadrolarında çalıanlar, devir tarihi itibariyle kadroları ile birlikte Salık Bakanlıı na devredilecek, Bakanlıa geçmek istemeyen içilerin kanuni hakları ödenerek kurum ile iliikleri kesilecektir. Salık Bakanlıı na devredilen salık birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalıan memurlar, devir tarihi itibariyle kadroları ile birlikte Salık Bakanlıı na devredilecektir. Ancak, devredilen kadro unvanlarından, Bakanlıkça ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalıan personel, durumlarına uygun dier kadrolara atanacaktır. Bilindii üzere bir süre önce Salık Bakanlıı, Ankara Trafik Eitim ve Aratırma Hastanesi yerine açılan Atatürk Eitim ve Aratırma Hastanesi ne personelin tamamının geçiini yapmamı ve bunun yerine baka hastanelere ve baka illere atamalar yapmıtır. Bırakın baka kuruma geçmeyi sadece hastanelerinin binası deien hekimlerin bile önemli bir kısmının atamasının baka hastanelere yapıldıı bu örnek üzerinden düündüümüzde, devirden sonra SSK salık çalıanlarının durumunun belirsiz olduu ortadadır. Tasarıya göre, personel, kadrosu ile birlikte Salık Bakalıı na geçmekte ama hangi ilde ve hangi hastanede çalıacaı belirsiz kalmaktadır. Tasarıdaki Bakanlıkça ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalıan personel, durumlarına uygun dier kadrolara atanacak ibaresinin personelin ne kadarını kapsayacaı da soru iaretlidir. Hekimlere Bir Parmak Bal: Performans Bu Yasa Tasarısının en önemli yönlerinden birisi de, SSK salık personelinin devirden sonra Salık Bakanlıı ndaatandıı kadronun maaını almaya balayacak olmasıdır. Bunun tek istisnası devredilen personel arasında yer alan sözlemeli personelin döner sermaye ödemesinden yararlanacak olmasıdır. Yasa tasarısında ikramiyeden söz edilmedii gibi, devir olacak personel için performans ücretlendirmesinden de söz edilmemektedir. Tasarıda konuya ilikin düzenleme u ekildedir: "Benzer birimde aynı ünvanlı kadroda çalıan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılır ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir ekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez". Bu ibare üzerinde durmak gerekir. Yukarıda andıımız Salık Yasa tasarısı hatırlanırsa, Performansa dayalı ek ödeme sisteminin bir ek ödeme yöntemi olarak uzun sürdürülmeyecei 13

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN

5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN 5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN Kanun No : 2362 Kabul Tarihi : 24.12.1980 (27 Aralık 1980 gün ve 17203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

GÜNDEM 1- Yoklama ve açılış 2- Divan heyetinin teşekkülü 3- Saygı duruşu ve İstiklal marşı 4- Raporların okunması ve müzakeresi a-) Faaliyet raporu b-) Hesap raporu c-) Denetim raporu 5- Yönetim ve Denetimin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı