SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

2 SUNUŞ Gelişmiş ülkelerin bile, bir süredir, sistemle sağlanan yardımları azaltarak ve bu yardımlara ulaşmanın koşullarını ağırlaştırarak aşmaya çalıştıkları sosyal güvenlik sistemi ile ilgili finansman sorunları, uzunca bir süredir bizim sosyal güvenlik sistemimiz için de gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Uzun vadeli ve isabetli finansman proğramları ile ayakta kalabilen bu sistemler, tüm Dünyada, nüfus yapısındaki değişmeler, ekonomik krizler ve buna benzer pek çok sebeple çok ciddi finansman sorunları ile boğuşuyor yılında yapılan ve emeklilikte yaş sınırları getiren düzenlemenin sisteme olumlu etkileri de ancak birkaç yıl gibi kısa bir süre hissedilebildi. Bu birkaç yılın ardından finansman sorunu yine tüm ağırlığı ile sistemin üzerine çökmüş bulunuyor. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizde, prim karşılığı sosyal yardımlar sunan mevcut üç sosyal güvenlik kurumu da gelirleri giderlerini karşılayamaz durumda ve yaklaşık 8-10 yıldır, ancak bütçeden aktarılan kaynaklarla ayakta durabiliyor. Üstelik aktarılan bu kaynakların büyüklüğü her geçen yıl artıyor. Örneğin, 2005 yılında bütçeden aktarılan kaynakların toplamı 23,7 Milyar YTL. Bu tutar, aynı yılın milli gelirinin % 4,9'unu, vergi gelirlerinin ise % 22'sini oluşturuyor yılı için anılan üç kuruma bütçeden aktarılması öngörülen tutar da yaklaşık 23 milyar YTL. Hükümet işte böyle bir noktada, geçtiğimiz yıl, sistemin sorunlarına radikal bir çözüm olarak sosyal güvenlik reform kanunları adı altında dört ayrı kanun tasarısı hazırladı. Bunlardan ikisi TBMM'ye sunuluşu aşamasında birleştirilerek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası adını aldı. Bu şekilde ortaya çıkan üç tasarıdan ikisi, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, Nisan ayında bir hafta ara ile TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Primsiz Ödemeler Kanun Tasarısı adını taşıyan üçüncü tasarının ise yakın gelecekte TBMM'ye sunulması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile, mevcut sosyal güvenlik kurumları tüm personeli, bina, araç ve gereçleri ve hak ve yükümlülükleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştiriliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile de 2007 yılı başından itibaren sosyal güvenlik sistemimizde çok önemli ve radikal değişiklikler öngörülüyor. Bu bağlamda, tüm sigortalıların, çalışma yer ve türüne bakılmaksızın, tek bir kurumun çatısı altında toplanması hükme bağlanırken, sisteme dahil olan herkesin, aynı koşullar altında ve sistemden ödedikleri primin tutarı ve prim ödeme süresi ile doğru orantılı biçimde hesaplanacak bir emekli aylığı alması benimseniyor. Yine aynı düzenlemeler kapsamında, emeklilik yaşı 2035 yılından itibaren kademeli olarak erkek ve kadınlar için 65'e yükseltilirken, emekli aylığı için gerekli olan asgari prim gün sayısı da 2027 yılına kadar kademeli olarak 9000 güne çıkarılıyor. Kanunda yer alan bir başka önemli düzenleme de genel sağlık sigortasının kuruluyor. Aynı zamanda, Anayasamızın da bir emri olan bu düzenleme ile, bir taraftan, ülkede yaşayan herkesin, aynı standartlarda bir sağlık hizmeti alması, diğer taraftan da, bu alanda kullanılan kaynakların yerinde ve verimli kullanılması amaçlanıyor.

3 Konuyla ilgilenenlere yararlı olmasını dilediğimiz bu çalışmamızda, TBMM de görüşülüp kabul edilen ancak henüz Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazete de yayımlanmayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu nun sosyal güvenlik hayatımıza getireceği yenilikleri, konuyla ilgili muhtemel (100) soru ve bu sorulara verdiğimiz cevaplarla açıklamaya çalışıyoruz. Saygılarımızla, Ernst&Young

4 İÇİNDEKİLER I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI 1. Kurulması öngörülen yeni sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri nelerdir? 2. Yeni sosyal güvenlik sisteminin uygulamasında kaç türlü sigortalı tanımına yer verilmiştir? 3. Yeni sistemde kimler sigortalı sayılacaklardır? 4. Sigortalılık halleri nasıl birleştirilecektir? 5. Yeni sistemde kimler sigortalı sayılmayacaklardır? 6. Kendi adına ve hesabına çalışanlarla ücret karşılığı çalışanlar farklı kurumlara mı bağlı olacaklardır? 7. Sigortalının bildirimi ile ilgili olarak öngörülen düzenlemeler nelerdir? 8. Başka bir adrese nakledilen, devredilen veya intikal eden işyerlerinin bildirimi ile ilgili olarak işverenin yükümlülükler nelerdir? 9. İşveren tarafından bildirilmeyen sigortalılarla ilgili sorumluluk nedir? 10. Sigortalılığın başlangıcı nasıl tespit edilecektir? 11. (18) yaşından önceki sigortalılık süreleri nasıl değerlendirilecektir? 12. Yurt dışında görevlendirilenlerin sigortalılığı devam edecek midir? 13. Sigortalılık süresinin hesabında dikkate alınmayacak süreler nelerdir? 14. Açığa alınan, tutuklanan veya görevine son verilen kamu görevlileri ile ilgili hükümler nelerdir? 15. Yeni sistem yurt dışında çalışanlar için neler getiriyor? 16. Yeni sisteme ödenecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin oranı nedir? 17. Prime esas kazanç nasıl hesaplanacaktır?

5 18. Prime esas kazançların alt ve üst sınırları nasıl belirlenmiştir? 19. Birden fazla işyerinde çalışan ve üst sınırı aşan tutarda kazanç üzerinden prim ödeyenlere prim iadesi yapılacak mıdır? 20. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin yükümlüsü kimlerdir? 21. İşverenler prim belgesini Kuruma ne zaman vereceklerdir? 22. Prim ödemesi nasıl yapılacaktır? 23. Süresinde ödenmeyen primler için yapılacak uygulama nedir? 24. İşverenler hangi belgeleri saklamak ve ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır? 25. Yeni sistemde sigortalılık hangi hallerde sona erecektir? 26. İş kazası nedir? İş kazası durumunda neler yapılacaktır? 27. Meslek hastalığı nedir? Meslek hastalığı durumunda neler yapılacaktır? 28. İş kazası ve meslek hastalığı halinde verilecek ödeneklere veya bağlanacak gelirlerin hesaplanmasında dikkate alınacak günlük kazanç nedir? 29. Yeni sistemde sigortalıya sağlanacak yardımlar nelerdir? 30. Kimler sigorta uygulaması bakımından malul sayılacaktır? Bunlara malullük aylığı bağlanmasının koşulları nelerdir? 31. Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? 32. Yaşlılık aylığından yararlanma koşulları nasıl belirlenmiştir? 33. Yaşlılık aylığının ödenmesine ne zaman başlanacaktır? 34. Yaşlılık aylığı bağlama oranları nasıl belirlenmiştir? 35. Sigortalılar hangi süreler için borçlanabileceklerdir? 36. Yaşlılık aylığı almakta iken yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlayanlarla ilgili düzenlemeler nelerdir? 37. Sigortalıya hangi durumlarda toptan ödeme yapılacaktır? yılları arasında ilk defa sigortalı olanlardan çalışamayacak durumda bulunanlara yaşlılık aylığı bağlanmasının özel koşulları nelerdir? yılları arasında ilk defa sigortalı olanlara yaşlılık veya kısmi yaşlılık aylığı bağlanmasının özel koşulları nelerdir?

6 40. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan yardımlar nelerdir? 41. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödenek ve gelirlerin hesaplanmasında esas alınacak günlük kazanç nasıl belirlenecektir? 42. İş kazası veya meslek hastalığına bağlı sebeplerle ölen sigortalıya bağlanacak aylık nasıl hesaplanacaktır? 43. Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinde aranan koşullar nelerdir? 44. İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu nasıl belirlenecektir? 45. Malûl sayılmanın koşulları nelerdir? 46. Sigortalıya ödenecek malullük aylığı nasıl hesaplanacaktır? 47. Ölüm sigortasından sigortalının yakınlarına sağlanan yardımlar nelerdir? 48. Sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında aranan koşulları nelerdir? 49. Sigortalının hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı nasıl hesaplanacaktır? 50. Ölüm aylığı, sigortalının hak sahiplerine nasıl paylaştırılacaktır? 51. Ölüm aylığı bağlanabilmesi için gereken koşulların sağlanamadığı durumlarda yapılacak işlemler nelerdir? 52. Sigortalının yakınlarına hangi koşullarla cenaze yardımı verilecektir? 53. Fiili sonucunda sigortalıya zarar verenlerin sorumluluğu nelerdir? 54. Birden fazla aylık veya ödemeye hak kazanan sigortalılara hangisi ödenecektir? 55. Bağlanan aylıklara itiraz mümkün müdür? 56. Aylık bağlamada zamanaşımı süresi nedir? 57. İsteğe bağlı sigortalılık nedir? 58. İsteğe bağlı sigortalı olanların ödeyecekleri primler nelerdir? 59. İsteğe bağlı sigortalılık hangi hallerde sona erecektir? 60. Sigortalılara ve hak sahiplerine yeni sistemden bağlanan gelir ve aylıkların tutarı nasıl ve hangi ölçüye göre artırılacaktır? 61. Sistemden gelir ve aylık bağlanmasını engelleyen haller nelerdir? 62. Yeni emeklilik sistemi halen bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan mevcut sigortalıları nasıl etkileyecektir?

7 63. Yeni sistemde bireysel emeklilik sistemine kayıtlı kişiler için ayrı bir düzenleme öngörülmüş müdür? 64. Yeni sistemle birlikte işsizlik sigortası uygulamasına da devam edilecek midir? 65. Kurumca sigortalılara yapılan yersiz ödemeler nasıl geri alınacaktır? 66. Sigorta kollarına ilişkin işlemlerin denetimi nasıl gerçekleştirilecektir? 67. Kurumca verilecek idari para cezaları ile ilgili hükümler nelerdir? 68. Kanun hükümleri ne zaman uygulanmaya başlanacaktır? 69. Kanunun uygulaması ile ilgili yönetmelikler hangi süre içinde çıkarılmış olacaktır? II. GENEL SAĞLIK SİGORTASI 70. Genel sağlık sigortası uygulaması nedir? 71. Genel sağlık sigortası uygulamasının gerekçeleri nelerdir? 72. Genel sağlık sigortası uygulamasından nasıl yararlanılacaktır? 73. Genel sağlık sigortası kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanmak zorunlu mudur? 74. Kimler genel sağlık sigortası kapsamında bulunmaktadır? 75. Kimler genel sağlık sigortası kapsamı dışında tutulmuşlardır? 76. Genel sağlık sigortası kapsamında bulunanlar prim yükümlülüğü bakımından nasıl tescil edilecektir? 77. Mevcut sigortalıların genel sağlık sigortası sistemine tescilleri nasıl yapılacaktır? 78. Sigortalılar sistemde nasıl tanınacaktır? 79. Genel sağlık sigortasından yararlanma koşulları nelerdir? 80. Hangi hallerde genel sağlık sigortasından prim ödemeden yararlanılabilecektir? 81. Genel sağlık sigortası priminin oranı nedir? 82. Genel sağlık sigortası primine esas kazanç nasıl hesaplanacaktır? 83. Sağlık sigortası primine esas kazancın alt ve üst sınırları nasıl belirlenmiştir?

8 84. Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası bakımından sigortalı sayılmayanların sağlık sigortası primine esas kazançları nasıl belirlenmiştir? 85. Sigortalı olmayanların sağlık sigortası primleri kimler tarafından ödenecektir? 86. Genel sağlık sigortası uygulaması kapsamında sigortalılara hangi hizmetler, hangi süreyle verilecektir? 87. Uygulama kapsamında yurt dışında verilebilecek sağlık hizmetler ve bunun koşulları nelerdir? 88. Genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan sağlık hizmetleri hangileridir? 89. Sistemin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlananlar katılım payı ödeyecek midir? 90. Genel sağlık sigortalısının katılım payı ödemeyeceği durumlar hangileridir? 91. Sağlık hizmeti sunucuları nasıl sınıflandırılacak ve bunlardan hangi usul ve esaslara göre yararlanılabilecektir? 92. Sigortalının sevk zincirine uymadan sağlık hizmetinden yararlanmasının sonuçları nelerdir? 93. Sağlık hizmetleri nasıl sağlanacaktır? 94. Sözleşmeli ve sözleşmesiz hizmet sunucularından sağlık hizmeti sağlanmasının usul ve esasları nelerdir? 95. Uygulamada sağlık hizmeti sunucularına yüklenen sorumluluklar nelerdir? 96. Hangi hallerde sağlık hizmeti sunucuları ile yapılmış olan sözleşme feshedilecektir? 97. Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetleri ile ilgili görevleri ne zaman sona erecektir? 98. Bulundukları yerleşim yerinden farklı bir yerde tedavi edileceklere refakat edeceklerin masrafları genel sağlık sigortasından karşılanacak mıdır? 99. Genel sağlık sigortası uygulaması ile ilgili alacaklarda zamanaşımı süresi nedir? 100. Yeni sistemin yönetici ve denetleyicisi olacak Sosyal Güvenlik Kurumu, nasıl yapılandırılmıştır? Görevleri neler olacaktır?

9 I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI 1. Kurulması öngörülen yeni sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri nelerdir? Yeni sosyal güvenlik sistemi; istisnaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda sayılmış ödemeler dışında kalan tüm kazançların, prime esas kazanç alt ve üst sınırları dahilinde prim hesabına dahil edilmesi, sigortalıların aylık veya gelire esas kazançlarının prim ödedikleri bütün yılların gelirleri esas alınarak hesaplanması, aylık bağlama oranının prim ödeme süresine göre artırılması, karşılığı alınmamış yardımların kapsama alınmaması, prim ödenmesinin teşvik edilmesi, kaçak sigortalılık ve primlerin zamanında ödenmemesini caydırma, Kurumun Sigortalılar ve işverenlerle olan ilişkilerinde karşılıklı hak ve vecibelerin esas alınması, aktüerya dengesinin gözetilmesi esasına dayanmaktadır. 2. Yeni sosyal güvenlik sisteminin uygulamasında kaç türlü sigortalı tanımına yer verilmiştir? Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısında, sigortalı, genel sağlık sigortalısı ve isteğe bağlı sigortalı olmak üzere üç ayrı sigortalı tanımına yer verilmiştir. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar sigortalı olarak, tasarının üçüncü kısmında yer verilen genel sağlık sigortasına tabi olanlar ise genel sağlık sigortalısı olarak tanımlanmıştır. Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına zorunlu olarak katılmayanların bu sigorta kollarına isteğe bağlı devam edebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan sigortalılık da isteğe bağlı sigortalı olarak tanımlanmıştır. Kanunda, sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlere de yer verilmiş ve hizmet akdiyle bir işverene tabi olarak çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışanların ve kamu idarelerinde kadrolu çalışanlar ile hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına çalışanlar dışında ücretle çalışanların sigortalı sayılacağı belirtilmiştir. 3. Yeni sistemde kimler sigortalı sayılacaklardır? Kanunda, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; 1) Esnaf ve sanatkârlar, 2) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 3) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek kuruluşlarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 4) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklan, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklan, 5) Tarımsal faaliyette bulunanlar, c) Kamu idarelerinde; 1) Kadrolu olarak çalışanlar,

10 2) (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde sözleşmeli olarak çalışanlar ile Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılmaktadır. 4. Sigortalılık halleri nasıl birleştirilecektir? Sigortalının, sigortalılık nedenlerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle kamu idaresindeki çalışması dolayısıyla, böyle bir çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılacaktır. Sigortalının, 4 üncü maddede sayılan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tabi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında yukarıda belirtilen hüküm uygulanacaktır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilecektir. 5. Yeni sistemde kimler sigortalı sayılmayacaklardır? Kanunda, a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalışmasına rağmen haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı Kanunda belirtilen sürelerden az olması nedeniyle aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar, d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş nam ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler, f) Resmî meslek ve sanat okullan ile yetkili resmî makamlann izniyle kurulan meslek veya sanat okullannda ve yüksek okullarda tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, g) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan hasta veya malûller, h) (18) yaşını doldurmamış olanlar, ı) Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler, i) Niteliği itibarıyla bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde yevmiyeli olarak çalışanlar, j) Kendi nam ve hesabına çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciliyle birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlardan,

11 aylık kazançlarından bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler, sigortalı sayılmayacakları belirtilmektedir. 6. Kendi adına ve hesabına çalışanlarla ücret karşılığı çalışanlar farklı kurumlara mı bağlı olacaklardır? Kanunda, hem kendi adına ve hesabına çalışanlar ve hem de ücret karşılığı bir işte çalışanların aynı kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu) bağlı olacakları ve bu kurumdan çalışma türü ve alanlarına bakılmaksızın, ödedikleri primin tutarı ve süresi ile doğru orantılı olarak aylık almaya hak kazanacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu sebeple, bir işyerinde hizmet akdi ile ve ücret karşılığı çalışanlar da, kendi iş yerinde çalışanlar da, tarımda çalışanlar da emeklilik hakkına sahip olma bakımından aynı kurallara tabi olacaklardır. 7. Sigortalının bildirimi ile ilgili olarak öngörülen düzenlemeler nelerdir? Hizmet akdi ile çalıştırılanlarla ilgili olarak, işverenler, kişileri işe başlatmadan önce örneği Kurumca hazırlanacak sigortalı işe giriş bildirgesiyle Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Ancak, inşaat işyerlerinde işe başlatılacak kişiler için en geç işe başlatıldığı gün, yabancı ülkelerde sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan kişiler için işe giriş bildirgeleri işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların işe giriş bildirgelerinin üç ay içinde Kuruma bildirilmesi durumunda süresi içinde bildirilmiş sayılacaklardır. Kanunda, ayrıca, hizmet akdi ile çalıştırılanlar için en geç otuz gün içinde, bunlardan kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan sigortalılar için ise üç ay içinde çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Öte yandan, esnaf ve sanatkârlar, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek kuruluşlarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklan, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklan ile tarımsal faaliyette bulunanların ise, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde örneği Kurumca hazırlanacak sigortalı bildirim belgesiyle çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirme zorunluluğu getirilmektedir. Sigortalıların tescil ve diğer işlemlerinde sigorta sicil numarası olarak T.C. Kimlik Numarası kullanılacaktır. Ancak, sigortalılann eski sigorta sicil numaralanın kullanımına, yeni Kanuna göre tescil edilecekleri tarihe kadar devam edilecektir. Kamu idareleri ve döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar ve Özel finans kurumlarına, Kurumca belirlenen işlemlerde kişilerin sigortalılık durumunu kontrol etmek ve sigortasız

12 kişileri Kuruma bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında idarî para cezası uygulanacaktır. 8. Başka bir adrese nakledilen, devredilen veya intikal eden işyerlerinin bildirimi ile ilgili olarak işverenin yükümlülükler nelerdir? İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterli olacaktır. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam edecektir. 9. İşveren tarafından bildirilmeyen sigortalılarla ilgili sorumluluk nedir? Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta yardımları ile sağlık hizmetleri Kurumca sağlanacaktır. Ancak, bu gibi hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin Kurumca belirlenecek tarifeye göre hesap edilecek sermaye değerleri tutarı, işverene ayrıca ödettirilecektir. 10. Sigortalılığın başlangıcı nasıl tespit edilecektir? Sigorta hak ve yükümlülükleri, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten; esnaf ve sanatkârlar, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklan, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklan ile tarımsal faaliyette bulunanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar için gelir vergisi mükellefiyetinin başladığı tarihten; anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları için şirket ortaklıklarının tescil edildiği tarihten; gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmaları gereken tarihten; tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için çalışmaya başladıkları tarihten; koy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten; kamu kurumlarında kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanlar için göreve başladıkları tarihten itibaren başlayacaktır. 11. (18) yaşından önceki sigortalılık süreleri nasıl değerlendirilecektir? Uygulamada (18) yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, (18) yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilecektir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir. 12. Yurt dışında görevlendirilenlerin sigortalılığı devam edecek midir?

13 Kanun kapsamında bulunan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, kanunlarında belirtilen usûle uygun olarak görev veya eğitim amaçlarıyla yurt dışına gönderilmeleri veya sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, sigortalıların ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri devam edecektir. 13. Sigortalılık süresinin hesabında dikkate alınmayacak süreler nelerdir? Kısa vadeli sigorta kolları bakımından; a) Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi, b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre, d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süreler, sigortalılık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 14. Açığa alınan, tutuklanan veya görevine son verilen kamu görevlileri ile ilgili hükümler nelerdir? Kamu idarelerinde memur olarak çalışan personelden, görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların prime esas kazançlarının yarısı üzerinden; sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınacaktır. Görevine son verilen memurlardan yargı kararı ile memuriyete iade edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanacak, bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme zamları kurumlarınca ödenecektir. 15. Yeni sistem yurt dışında çalışanlar için neler getiriyor? Türk vatandaşı iken yabancı bir ülkede çalışmış olanlar, 18 yaşını doldurdukları tarihten sonraki yurt dışı çalışmalarının dilediği kadarını Kurumca belirlenecek usûllerle belgelendirmek suretiyle borçlanabileceklerdir. Bunların hak sahipleri de bu haklardan yararlanabileceklerdir. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç miktarı, başvuru tarihindeki prime esas asgarî ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32,5' i olacaktır. Borçlanılan süreler malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından Kanunla belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir. Tahakkuk ettirilen borç miktarının, tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Uygulama sırasında, Türkiye'de hiç çalışması bulunmayanların sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarının tamamını ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarih olarak dikkate alınacaktır. Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı talebinde bulunup işlemleri devam edenler veya aylık alırken yeniden yurt dışında hizmet akdine bağlı olarak veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayanlar ile ikamete dayalı sosyal yardımlardan yararlananların aylık ve sosyal vardım

14 zammı toplamından % 32,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmek suretiyle aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. 16. Yeni sisteme ödenecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin oranı nedir? Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan prim oranı, Kanunda, sigortalının prime esas kazancının % 20'si olarak belirlenmiştir. Bunun % 9 u sigortalı hissesi, % 11' i işveren hissesidir. Kanunda, ayrıca, bu prime Devletin ayrıca, % 5 oranında katkı yapması öngörülmüştür. Devlet katkısı Kurumun ay itibanyla tahsil ettiği malûllük,yaşlılık ve ölüm sigortalan priminin dörtte biri kadar olacaktır. Kanuna konulan geçici madde hükmü ile de, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primine Devlet katkısının oranının söz konusu sigorta kolu açık verdiği sürece, bu açık paralelinde azaltılarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 17. Prime esas kazanç nasıl hesaplanacaktır? Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi olanlar bakımından prime esas kazanç, ücret veya ödenek almak suretiyle çalışanların o ay için hak ettikleri ücretlerle ücret dışında kalan her türlü ödeme, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın brüt toplamı olacaktır. Ancak, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ve miktarları yıllar itibarıyla Bakanlıkça belirlenecek, yemek, çocuk ve aile zamları, prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacaktır. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulacaktır. Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacak, diğer ödemeler, öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecektir. Bu ödemelerin prime esas kazançlar için belirlenecek üst sının aşan kısmı, ait olduğu takvim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla, ilk aydan başlanarak üst sınırın altında kalan diğer ayların prime esas kazançlarına ilave edilecektir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, en son prime esas kazancın tabi olduğu ayın kazancına dahil edilecek, bu durumlarda sigorta primlerinin, ödemeye karar verilen tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde gecikme zammı hesaplanmayacaktır. 18. Prime esas kazançların alt ve üst sınırları nasıl belirlenmiştir? Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sının, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınır ise günlük kazanç ait sınırının 6,5 katı olarak dikkate alınacaktır. Bu suretle bulunacak günlük kazancın yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerleri bir Yeni Kuruşa tamamlanacak, yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacaktır.

15 İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırının altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren ödeyecektir. 19. Birden fazla işyerinde çalışan ve üst sınırı aşan tutarda kazanç üzerinden prim ödeyenlere prim iadesi yapılacak mıdır? Sigortalı olmasını gerektirecek şekilde aynı zamanda birden fazla işte çalışan sigortalılar için Kuruma ödenen primlerin toplamı, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilecek, ancak geri verilen primler için hak sahibine ayrıca faiz ödenmeyecektir. 20. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin yükümlüsü kimlerdir? Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile kamu idarelerinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanlar, Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve sosyal güvenlik destek primi ödeyenler için işverenler ; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan esnaf ve sanatkârlar, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek kuruluşlarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklan, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklan, tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı olanların kendileri, prim yükümlüsü olarak kabul edilmişlerdir. 21. İşverenler prim belgesini Kuruma ne zaman vereceklerdir? İşverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların ad ve soyadlarını, T.C. Kimlik Numaralarını, sigorta primi veya destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılan ile bu primleri gösteren belgeleri ve eklerini, ait olduğu takvim ayını takip eden ayın yirmibeşinci günü mesai saati bitimine kadar Kuruma vermekle ve işyeri kayıtlarını Kurumca istenilmesi halinde ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Kurumca belirlenen usûlle bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim belgelerine eklenmesi zorunlu kılınmıştır. 22. Prim ödemesi nasıl yapılacaktır? Sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir. Hak edilen ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da aynı uygulama yapılacaktır.

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca,

5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılacak. Uygulama sırasında, ayrıca, Yaklaşık üç yıldır kamuoyunun gündeminde bulunan sosyal güvenlik reformunda önemli bir aşama daha kaydedildi. Daha açık bir ifade ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kuzey Y.M.M. A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: Đş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 26200 Resmi Gazete No: 26200 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı