AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA. Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA. Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012"

Transkript

1 AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012

2 ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ GENEL BĠLGĠLER

3 ÖTV NĠN ÖZELLĠKLERĠ KAPSAMA GĠREN MALLAR SINIRLI (TOPLAM 274 MAL ÇEġĠDĠ BU VERGĠNĠN KAPSAMINA GĠRĠYOR) TEK AġAMADA UYGULANIYOR (ĠMALAT, ĠTHALAT VEYA ĠTHALATÇI TARAFINDAN TESLĠMĠ SAFHASINDA BĠR KEZ ALINIYOR) YÖNETĠMĠ KOLAY TEMMUZ 2011 DE MÜKELLEF SAYISI (YaklaĢık i araç bayii olmak üzere) CĠVARINDA HASILATI YÜKSEK 2011 YILINDA MĠLYAR TL (GENEL BÜTÇE VERGĠ GELĠRLERĠNĠN % 25,29 Ġ)

4 ÖTV KAPSAMINA GİREN MALLAR I SAYILI LĠSTE II SAYILI LĠSTE III SAYILI LĠSTE IV SAYILI LĠSTE (A) CETVELĠ AKARYAKITLAR LPG DOĞALGAZ (B) CETVELĠ SOLVENT TÜREVLERİ MADENİ YAĞLAR YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI OTOMOBİL VE DİĞER KARA NAKİL VASITALARI MOTOSİKLET UÇAK- HELİKOPTER YAT-KOTRA (A) CETVELĠ KOLALI GAZOZ ALKOLLÜ İÇKİLER (B) CETVELĠ SİGARALAR VE DİĞER TÜTÜN MAMULLERİ HAVYAR, KÜRK VE DĠĞER BAZI TÜKETĠM MADDELERĠ SĠLAHLAR BEYAZ EġYA VE DĠĞER ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ OYUN MAKĠNALARI

5 VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY - ithalatçılar veya imalatçılar tarafından yurt içinde ilk teslim -ÖTV uygulanmamıģ olan malların müzayede yoluyla satıģı MÜKELLEF - ithalatçı veya imalatçılar -ÖTV uygulanmamıģ olan malları müzayede yoluyla satanlar - Belgesiz mal bulunduranlar VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ - BEYAN VE ÖDEME Vergilendirme dönemi: Her ayın ilk on beģ günlük birinci ve kalan günlerinden oluģan ikinci günlerini kapsayan dönemler Beyan ve ödeme: Bu dönemleri takip eden 10. gün akģamına kadar

6 ĠTHALATTA TEMĠNAT UYGULAMASI (I) sayılı listede yer alan malların ithali vergiye tabi değildir. Ġthalat sırasında yurt içinde ödenecek ÖTV ye karģılık TEMĠNAT alınmaktadır. Alınan teminat tutarı ithal edilen malın ÖTV tutarına eģittir.

7 ÖTV DE SORUMLULUK Mükellef Türkiye de yerleģik değilse, iģyeri yoksa ya da Maliye Bakanlığınca gerekli görülürse ĠĢleme taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu

8 MÜTESELSĠLEN SORUMLU OLANLAR Petrol ürünlerini fason olarak imal eden rafinericiler (I) sayılı listedeki malları vergisi daha yüksek olan mal olarak kullanmak veya satmak suretiyle vergi ziyaına neden olanlar Ulusal markeri olmayan mal bulunduranlar

9 ÖTV NĠN ĠNDĠRĠMĠ ALINAN MAL DOĞRUDAN ĠTHAL EDĠLMĠġ VEYA ÖTV MÜKELLEFĠNDEN VERGĠ ÖDENEREK ALINMIġ OLACAK ALIġ BELGESĠ VEYA GÜMRÜK MAKBUZUNDA ÖTV AYRICA GÖSTERĠLMĠġ OLACAK SATILAN MAL ALINAN MALLARLA AYNI LĠSTEDE YER ALACAK SATIġ BELGESĠNDE ÖTV AYRICA GÖSTERĠLMĠġ OLACAK SATILAN MALIN ĠMALĠNDE KULLANILAN KISMA ĠSABET EDEN ÖTV ĠNDĠRĠLEBĠLĠR STOKTAKĠ GĠRDĠLERE AĠT ÖTV ĠNDĠRĠLEMEZ

10 ĠSTĠSNALAR Ġhracat istisnası Diplomatlara yapılan teslimler Geçici ithal, transit ve antrepo rejimi v.b. Gümrük rejimleri uygulanan mallar Silahlı kuvvetlerin akaryakıt, solvent ve yağ alımları Petrol arama ve üretiminde kullanılacak yakıt ve yağlar Tasfiyelik hale gelmiģ petrol ürünlerinin kamu kurumlarına bedelsiz teslimi Ġhraç malı taģıyan kamyon, TIR ve bunların soğutucu ünitelerine yapılan motorin teslimi 31/12/2012 tarihine kadar yalnızca elektrik üretiminde kullanılacak fuel-oil ve motorin teslimleri

11 AKARYAKIT HARĠCĠ PETROL ÜRÜNLERĠNDE ÖTV UYGULAMASI

12 ÖTV 1 SAYILI LĠSTE ENERJĠ ÜRÜNLERĠ (A) Cetveli benzin motorin biodizel fuel-oil doğalgaz L.P.G. Bu ürünler piyasada akaryakıt olarak kullanılmaktadır. (B) Cetveli solventler baz yağ madeni yağ yağlama müstahzarı tiner Sanayiciler üretimlerinde girdi olarak kullanmaktadırlar. Bu ürünler piyasada yasal olmayan Ģekilde akaryakıtlara karıģtırılmaktadır.

13 (B) CETVELĠNDEKĠ MALLAR NEDEN ÖTV KAPSAMINA ALINDI? AB ülkelerinde ÖTV kapsamında olmayan ve (B) cetvelinde yer alan akaryakıt harici petrol ürünlerinin yasadıģı olarak akaryakıtlara karıģtırılmasını veya akaryakıt yerine kullanılmasını engellemek amacıyla ÖTV kapsamına alındı. SANAYĠCĠLERĠN MAĞDUR EDĠLMEMESĠ ĠÇĠN NELER YAPILDI? Kanun ve BKK lar ile indirimli vergi uygulamaları getirilmiģtir. Örneğin: Solventler, madeni yağlar ve yağlama müstahzarlarında tecil-terkin (ÖTV Kanunu Md.8/1) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı cetvelde yer alan malların üretiminde kullanılması (2002/4930 sayılı BKK) Madeni yağ üretiminde kullanılacak baz yağ teslimleri (2003/6467 sayılı BKK)

14 YASAL KULLANIMLAR MADENĠ YAĞLAR [hidrolik yağı (10 numaralı yağ), diģli yağı, kalıp yağı, transformatör yağı vb.] BAZ YAĞ kauçuk, lastik, plastik, mürekkep (maliyetin %50 si), petrokimya Solvent türlerinden hekzan ÜRETĠM bitkisel yağ Solvent türlerinden white spirit ve toluen ÜRETĠM Boya tiner alkit vernik Not: Yukarıda yer alan sektörler bu ürünlerin sadece BaĢkanlığımızca kullanıldığı tespit edilen sektörlerdir.

15 (I) SAYILI LĠSTEDEKĠ MALLARDA ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMALARI (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı cetvelde yer alan malların üretiminde kullanılması Deniz taģımacılığı ve balıkçılıkta kullanılan motorin ve fuel-oil teslimleri (ÖTV sıfır) Aeresol üretiminde kullanılan L.P.G. Teslimleri (ÖTV sıfır) Ġhraç edilecek elektrik üretiminde kullanılan fuel-oil teslimleri (ÖTV sıfır) Etilen üretiminde kullanılan LPG teslimleri (ÖTV sıfır) Madeni yağ üretiminde kullanılacak baz yağ teslimleri Biyoetanollü benzin teslimi (ÖTV de %2 indirim) Biodizelli motorin teslimi (ÖTV de %2 indirim)

16 I SAYILI LĠSTENĠN (B) CETVELĠNDE YER ALAN MALLARA ĠLĠġKĠN ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMALARI

17 B CETVELĠNDEKĠ MALLARDA TECĠL- TERKĠN (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallara yönelik bir düzenlemedir. ÖTV Kanununun 8/1. maddesi ile hükme bağlanmıģtır. Bu uygulamadan (B) cetvelindeki malları hammadde ya da yarı mamul olarak kullanarak (I) sayılı liste dıģındaki malları (boya, transformatör, mürekkep, lastik, kauçuk, bitkisel yağ vb) üreten imalatçılar yaralanmaktadır. Verginin önce tecil edilip daha sonra terkin edilmesi yöntemiyle uygulanmaktadır. 12 ay içerisinde üretimde kullanma ve YMM raporu ile tevsik Ģartı var.

18 A) Solvent Türü Ürünler veya Madeni Yağların Ġmalatçıdan ya da Ġthalatçıdan Alımında Tecil-Terkin Uygulaması Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar, (EK:2) talep ve taahhütname, sanayi sicil belgesinin noter veya YMM tarafından onaylanmıģ bir örneği ile indirimli teminattan yararlanılan dönemler için "(EK:22) Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki Ġndirimli Teminattan Yararlananlara ĠliĢkin Bilgi Formu nu ÖTV mükellefine vereceklerdir. Teminat: Tecil iģleminin yapılması için vergi dairesine, tecili talep edilen tutar ile 12 aylık gecikme faizi tutarı toplamı kadar teminat verilmesi Ģarttır. EK:22 belgesine sahip olunması durumunda %5 oranındaki indirimli teminattan yararlanılabilecektir. Tecil : ÖTV mükelleflerinin bu kapsamdaki teslimlerinde, özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Verginin terkini ve teminatın çözümü: Bu Ģartlar dâhilinde vergisi tecil edilen malların, tecil tarihini takip eden aybaģından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listedeki mallar dıģındaki malların imalinde kullanıldığı, bir YMM tarafından hazırlanan üretim raporu ile tevsik edilecektir. Rapor, üretimin gerçekleģtiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar vergi dairesine verilerek bu uygulama kapsamında ödenmesi gereken verginin ödenmiģ olması Ģartıyla tecil edilen verginin terkini ve teminatın çözümü sağlanacaktır.

19 B) Solvent Türü Ürünler veya Madeni Yağların Ġmalatçı Tarafından Bizzat Ġthalinde Tecil-Terkin Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar, (EK:14) talep ve taahhütname ile varsa indirimli teminattan yararlanmak için "(EK:22) Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki Ġndirimli Teminattan Yararlananlara ĠliĢkin Bilgi Formu nu ilgili gümrük idaresine vereceklerdir. Teminat: Gümrük idaresine, ithal edilen mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar teminatın verilmesi gerekmektedir. EK:22 belgesine sahip olunması durumunda %5 oranındaki indirimli teminattan yararlanılabilecektir. Tecil: Ġthal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaģından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listede yer almayan malların imalinde kullanıldığı tarih, ÖTV nin doğduğu tarih olarak dikkate alınacaktır. Bu döneme iliģkin olarak verilecek 1 numaralı ÖTV Beyannamesinde özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kısmı tecil olunur. Verginin terkini ve teminatın çözümü: Tecil iģleminin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporunun ibrazı üzerine de terkin iģlemi yapılacak ve ithalde alınan teminatın çözümü için gümrük idaresine yazı gönderilecektir.

20 (EK:22) TECĠL -TERKĠN KAPSAMINDA %5 ORANINDAKĠ ĠNDĠRĠMLĠ TEMĠNATTAN YARARLANANLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMUNUN DÜZENLENMESĠ 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9.1./b) bölümünde, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müģavir (YMM) üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yine Tebliğde belirlendiği Ģekilde hesaplanan teminat tutarının %5 i kadar teminat verilmek suretiyle tecil iģlemi yaptırılabileceği ifade edilmiģtir. Yukarıda bahsi geçen son iki takvim yılı ifadesi ile son iki takvim yılından herhangi birisinde düzenlenerek ibraz edilmiģ vergi inceleme veya YMM üretim raporu kastedilmektedir. Bu belge hem ithalatta hem de yurt içerisinden tecil-terkin kapsamında mal alımlarında kullanılabilmektedir.

21 MAL ĠSMĠ Tahakkuk (TL/kg) MEVCUT TECĠL-TERKĠN SĠSTEMĠ * Tecil (TL/kg) Tahsil (TL/kg) Solventler 2,0135 1,9984 0,0151 Tiner 0,6000 0,5850 0,0150 Teminat (TL/kg) Yurtiçinde 1, ,9984 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 2,0135 TL kadar Yurtiçinde 0, ,5850 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 0,6000 TL kadar Baz yağlar ve madeni yağlar 1,0560 0,7550 0,3010 Yurtiçinde 0, ,7550 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 1,0560 TL kadar Yağlama Müstahzarları 1,0560 1,0409 0,0151 Yurtiçinde 1, ,0409 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 1,0560 TL kadar * 21/ tarih ve 2011/2198 sayılı BKK ile (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki yağlama müstahzarlarının normal teslimlerde 0,3000 TL/Kg. olan ÖTV tutarı baz yağ/madeni yağların normal teslimlerindeki vergi tutarlarına paralel olarak 1,0560 TL/kg., tinerin normal teslimlerde 0,0650 TL/Kg. olan vergi tutarı ise 0,6000 TL/Kg. olarak belirlenmiģtir.

22 B CETVELĠNDEKĠ MALLARIN AYNI CETVELDEKĠ MALLARIN ĠMALĠNDE KULLANILMAK ÜZERE TESLĠMĠNDE ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMASI 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile düzenlenmiģtir. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde imal edilen ürünün tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanması öngörülmüģtür. Örneğin: (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solventi alıp yine aynı cetvelde yer alan tinerin üretiminde kullanan sanayiciler solventin vergisi olan 2,0135 TL/kg yerine bu uygulama sayesinde tinerin vergisi olan kilogram baģına 0,6000 TL/kg yi ödeyeceklerdir. 12 ay içerisinde üretimde kullanma, *kg baģına (2,0135-0,6000=1, aylık G.F. ) kadar teminat verilmesi ve YMM raporu ile tevsik Ģartı var. *21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile getirilmiģtir.

23 2002/4930 sayılı BKK uygulaması Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar söz konusu uygulama kapsamındaki malları; ithalatçılar veya rafineriler dahil imalatçılardan alımlarında, (EK: 13) Talep ve Taahhütname yi ve sanayi sicil belgesini ÖTV mükellefine verecek, ithal etmeleri halinde ise (EK:14) Talep ve Taahhütname yi gümrük idaresine vererek uygulamadan yararlanabileceklerdir. Bu uygulama kapsamında gerek ÖTV mükelleflerinden alınan gerekse ithal edilen mallarda (EK:23) 2002/4930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü Maddesi Kapsamında % 5 Oranındaki Ġndirimli Teminattan Yararlananlara ĠliĢkin Bilgi Formu ile %5 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanılabilecektir. Teminat: Ġthalatta ithal edilen malın yürürlükte olan vergi tutarı kadar, Yurt içerisinde bu Kararname kapsamında teslim edilecek mallar için ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malların normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark ve bu farkın 12 aylık gecikme faizinin tutarı toplamı kadar teminat verilecektir. Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için, satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay baģından itibaren 12 ay içinde (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması zorunludur. Bu kullanımın üretimin gerçekleģtiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken verginin ödenmesi üzerine teminatın çözümü sağlanacaktır.

24 2002/4930 SAYILI BKK NIN 4. MADDESİ UYGULAMASI 21/9/2011 TARİHİNDEN ÖNCEKİ SİSTEM MAL İSMİ Yürürlükteki ÖTV Tutarı (TL/kg) Tiner Üretmek Amacıyla Tesliminde ÖTV Tutarı (TL/kg) Teminat (TL/kg) Solventler 2,0135 0,0650 YURTİÇİNDE; TEMİNAT YOK İTHALDE; 0,0650 TL/kg kadar Baz Yağlar ve Madeni Yağlar Yürürlükteki ÖTV Tutarı (TL/kg) Müstahzar Üretmek Amacıyla Tesliminde ÖTV Tutarı (TL/kg) 1,0560 0,3000 YURTİÇİNDE; TEMİNAT YOK İTHALDE; 0,3000 TL/kg kadar

25 2002/4930 SAYILI BKK NIN 4. MADDESİ UYGULAMASI MEVCUT SİSTEM MAL İSMİ Yürürlükteki ÖTV Tutarı (TL/kg) Tiner Üretmek Amacıyla Tesliminde ÖTV Tutarı (TL/kg) Solventler 2,0135 0,6000 Teminat (TL/kg) YURTİÇİNDE; (2,0135-0,6000=) 1,4135 TL/kg + 1,4135 TL/kg nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, İTHALDE; 2,0135 TL/kg kadar *21/9/2011 tarihinde yürürlüğe giren 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile bu uygulama için teminat Ģartı getirilmiģtir. Ancak söz konusu tebliğ ile bu sektörde çalıģan dürüst sanayicileri korumak maksadıyla tecil-terkin sisteminde uygulanmakta olan %5 oranında indirimli teminat uygulaması bu düzenleme için de öngörülmüģtür.

26 (EK:23) 2002/4930 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 4. MADDESĠ KAPSAMINDA % 5 ORANINDAKĠ ĠNDĠRĠMLĠ TEMĠNATTAN YARARLANANLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU NUN DÜZENLENMESĠ 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (11./b) bölümünde, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müģavir (YMM) üretim raporlarında söz konusu uygulama kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yine Tebliğde belirlendiği Ģekilde hesaplanan teminat tutarının %5 i kadar teminat verilmek suretiyle bu uygulama uyarınca mal teslimi yaptırılabileceği ifade edilmiģtir. Yukarıda bahsi geçen son iki takvim yılı ifadesi ile son iki takvim yılından herhangi birisinde düzenlenerek ibraz edilmiģ vergi inceleme veya YMM üretim raporu kastedilmektedir. Bu belge hem ithalatta hem de yurt içerisinden 2002/4930 sayılı BKK kapsamındaki mal alımlarında kullanılabilmektedir.

27 BAZ YAĞLARIN TESLĠMLERĠNDE ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMASI Bu düzenleme tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleģtirilmiģtir. Bu uygulamayla madeni yağ ve yağlama müstahzarı üreticileri baz yağını, baz yağı için geçerli olan 1,0560 TL/kg yerine 0,0500 TL/kg, ödeyerek satın alabileceklerdir. Uygulamanın koģulları: Baz yağ, madeni yağ veya yağlama müstahzarı üretiminde kullanılmalıdır. Madeni yağ veya yağlama müstahzarı üreticileri ürettikleri malı aģağıdaki uygulamalar kapsamında teslim etmelidirler. - tecil-terkin - Ġhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin - doğrudan ihracat 3 ay içerisinde üretimde kullanma ve aynı süre içerisinde YMM raporu ile tevsik Ģartı var. Söz konusu BKK yalnızca ÖTV mükelleflerinden alınan mallarda uygulanabilmektedir. Yurt içi üretimi ve buna bağlı olarak madeni yağ ihracatını teģvik etmek amacını taģımaktadır.

28 2003/6467 sayılı BKK uygulaması.2003 tarih ve Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar söz konusu uygulama kapsamındaki malları; Rafineriler dahil imalatçılardan alımlarında, (EK: 17,18,19) Talep ve Taahhütname yi ve sanayi sicil belgesini ÖTV mükellefine verecek, Teminat:, Bu Kararname kapsamında teslim edilecek baz yağ için ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malın normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark ve bu farkın 3 aylık gecikme faizinin tutarı toplamı kadar teminat verilecektir. Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için, satın alınan baz yağın; satın alma tarihini takip eden ay baģından itibaren 3 ay içinde madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılması, üretilen ürünlerin aynı süre içerisinde tecil-terkin, ihraç kayıtlı satıģ veya ihraç edilme ve yine aynı süre içerisinde üretimin ve satıģın YMM raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken verginin ödenmesi üzerine teminatın çözümü sağlanacaktır.

29 BAZ YAĞLARDA ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMASI MEVCUT SĠSTEM Baz yağ Üretilen madeni yağ ve yağlama müstahzarı Normal teslim Teslim (TL/kg) Kararname kaps. Teslim (TL/kg) Teminat* (TL/kg) Üretilen madeni yağın teslimi (TL/kg) Tahakkuk: 1,0560 Tecil terkin kapsamında (madde 8/1) Tahsil: 0,3010 Tecil: 0,7550 Teminat: 0, ,7550 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı kadar VD ye Ġhraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında (madde 8/2) Ġhracat istisnası kapsamında (madde 5/1) Hesaplanan ve tecil edilen ÖTV: 1,0560 Hesaplanan ÖTV yok. 1,0560 0,0500 1, ,0060 TL'nin 3 aylık gecikme faizi toplamı kadar VD ye Üretilen yağlama müstahzarının teslimi (TL/kg) Tecil terkin kapsamında (madde 8/1) Ġhraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında (madde 8/2) Tahakkuk: 1,0560 Tahsil: 0,0151 Tecil: 1,0409 Teminat: 1, ,0409 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı kadar VD ye Hesaplanan ve tecil edilen ÖTV: 1,0560 Ġhracat istisnası kapsamında (madde 5/1) Hesaplanan ÖTV yok. *14/9/2011 tarihili R.G de yayımlanan 2011/2198 sayılı BKK ile müstahzarların vergisi 1,0560 TL/kg olarak belirlenmiģtir. *21/9/2011 tarihinde yürürlüğe giren 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile bu uygulama için alınmakta olan teminat tutarına bu tutarın 3 aylık gecikme faizi toplamı ilave edilerek teminat tutarı yükseltilmiģtir.

30 Yıllarında Yapılan B Cetveline ĠliĢkin ÖTV Düzenlemeleri

31 12/9/2011 tarihli ve 2011/2198 sayılı BKK (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki yağlama müstahzarlarının normal teslimlerde 0,3000 TL/Kg. olan ÖTV tutarı baz yağ/madeni yağların normal teslimlerindeki vergi tutarlarına paralel olarak 1,0560 TL/kg., tinerin normal teslimlerde 0,0650 TL/Kg. olan vergi tutarı ise 0,6000 TL/Kg. olarak belirlenmiģtir.

32 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği (Resmi Gazete Tarih: 21/9/2011 Sayı:28061) Tecil-terkin ve indirimli vergi uygulamaları kapsamındaki mallara iliģkin teminatların alımı, çözümü ve yeminli mali müģavir üretim tasdik raporlarına yönelik değiģiklikler yapılmıģtır. Buna göre: a) indirimli vergi uygulaması olan 2002/4930 sayılı BKK nın 4. maddesinin uygulaması çerçevesinde; tiner üretmek amacıyla imalatçılardan solvent alınması halinde, solvent ile tinerin ÖTV tutarları arasındaki fark (2,0135-0,6000=)1,4135 TL/kg. kadar (+ G.F.) teminat alınması, tiner üretmek amacıyla solvent ithal edilmesi halinde ise tinerin ÖTV tutarı (0,6000 TL/kg.) yerine solventin ÖTV tutarı (2,0135 TL/kg.) kadar teminat alınmasına,

33 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği (Resmi Gazete Tarih: 21/9/2011 Sayı:28061 b) Ġndirimli vergi uygulaması olan 2003/6467 sayılı BKK nın 1. maddesi çerçevesinde madeni yağ veya yağlama müstahzarı üretiminde kullanılmak üzere baz yağı teslimlerinde yurt içerisinde alınacak teminatın belirlenmesinde hesaplanacak gecikme faizinin de teminat tutarına dahil edilmesine, c) Söz konusu tebliğde ayrıca indirimli vergi uygulamaları için YMM üretim tasdik raporlarında G.T.Ġ.P. numarası bilgisi, alıcılar ve satıcılara iliģkin bilgiler vb. hususlarına yer verilmesine yönelik düzenlemelerde yapılmıģtır.

34 11/11/2011 tarihli Genel Yazı 12/9/2011 tarihli ve 2011/2198 sayılı BKK ile 14/9/2011 tarihinden itibaren yağlama müstahzarlarının vergi tutarları baz yağların vergi tutarlarına eģitlendiğinden, bu tarih itibarıyla 2002/4930 sayılı BKK nın 4. maddesinin yağlama müstahzarları için uygulanabilirliğinin yasal olarak kalmadığı belirtilmiģtir.

35 5/1/2012 tarihli 16 Sıra No.lu ÖTV Sirküleri: ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların G.T.Ġ.P. numaraları tespitlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine yaptırılarak, bu birimlerden alınan yazıların düzenlenmesi gereken YMM üretim tasdik raporlarına Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca istenecek bilgiler kapsamında tevsik edici belge olarak eklenmesi uygun görülmüģtür. (15/3/2012 tarihli genel yazı uyarınca, 5/1/2012 tarihinden önce üretilen mallara ilişkin düzenlenerek ilgili vergi dairelerine ibraz edilmesi gereken YMM üretim tasdik raporlarında bu belge aranmayacaktır.)

36 19/3/2012 tarihli 17 Sıra No.lu ÖTV Sirküleri ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan mal teslimlerine iliģkin verilmesi gereken teminat ile sanayi sicil belgesi, talep ve taahhütname ya da indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ilgili bilgi formu, beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. (19/3/2012 tarihli genel yazıda, 30 Mart 2012 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin vergi dairelerine verilmesi gereken teminat ve ilgili belgeleri beyanname verme süresi içerisinde verilmeyen ya da sonradan verilen tecil-terkin talepli işlemlerle ilgili yapılacak işlemler açıklanmıştır.)

37 AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SORU~CEVAP??? AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

38

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı SUNUŞ Yenilikçilik, sürekli gelişim, çalışkanlık, yetkinlik ve ihtisas sahibi olma gibi ilkeleri mesleki ve özel yaşamının parçası haline getiren Hesap Uzmanları, gerek yaptıkları vergi incelemelerine

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri

10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri Özel Tüketim Vergisi 10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri Çağlar CERİT* ÖZET Gündemi bir süredir meşgul eden akaryakıt zamları, son dönemlerde başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Yasal düzenlemelerdeki/mevzuattaki

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. TRANSĠT EL KĠTABI Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı