AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA. Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA. Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012"

Transkript

1 AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI MEHMET ÇANKAYA Gelir İdaresi Grup Başkanı NİSAN-2012

2 ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ GENEL BĠLGĠLER

3 ÖTV NĠN ÖZELLĠKLERĠ KAPSAMA GĠREN MALLAR SINIRLI (TOPLAM 274 MAL ÇEġĠDĠ BU VERGĠNĠN KAPSAMINA GĠRĠYOR) TEK AġAMADA UYGULANIYOR (ĠMALAT, ĠTHALAT VEYA ĠTHALATÇI TARAFINDAN TESLĠMĠ SAFHASINDA BĠR KEZ ALINIYOR) YÖNETĠMĠ KOLAY TEMMUZ 2011 DE MÜKELLEF SAYISI (YaklaĢık i araç bayii olmak üzere) CĠVARINDA HASILATI YÜKSEK 2011 YILINDA MĠLYAR TL (GENEL BÜTÇE VERGĠ GELĠRLERĠNĠN % 25,29 Ġ)

4 ÖTV KAPSAMINA GİREN MALLAR I SAYILI LĠSTE II SAYILI LĠSTE III SAYILI LĠSTE IV SAYILI LĠSTE (A) CETVELĠ AKARYAKITLAR LPG DOĞALGAZ (B) CETVELĠ SOLVENT TÜREVLERİ MADENİ YAĞLAR YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI OTOMOBİL VE DİĞER KARA NAKİL VASITALARI MOTOSİKLET UÇAK- HELİKOPTER YAT-KOTRA (A) CETVELĠ KOLALI GAZOZ ALKOLLÜ İÇKİLER (B) CETVELĠ SİGARALAR VE DİĞER TÜTÜN MAMULLERİ HAVYAR, KÜRK VE DĠĞER BAZI TÜKETĠM MADDELERĠ SĠLAHLAR BEYAZ EġYA VE DĠĞER ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ OYUN MAKĠNALARI

5 VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY - ithalatçılar veya imalatçılar tarafından yurt içinde ilk teslim -ÖTV uygulanmamıģ olan malların müzayede yoluyla satıģı MÜKELLEF - ithalatçı veya imalatçılar -ÖTV uygulanmamıģ olan malları müzayede yoluyla satanlar - Belgesiz mal bulunduranlar VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ - BEYAN VE ÖDEME Vergilendirme dönemi: Her ayın ilk on beģ günlük birinci ve kalan günlerinden oluģan ikinci günlerini kapsayan dönemler Beyan ve ödeme: Bu dönemleri takip eden 10. gün akģamına kadar

6 ĠTHALATTA TEMĠNAT UYGULAMASI (I) sayılı listede yer alan malların ithali vergiye tabi değildir. Ġthalat sırasında yurt içinde ödenecek ÖTV ye karģılık TEMĠNAT alınmaktadır. Alınan teminat tutarı ithal edilen malın ÖTV tutarına eģittir.

7 ÖTV DE SORUMLULUK Mükellef Türkiye de yerleģik değilse, iģyeri yoksa ya da Maliye Bakanlığınca gerekli görülürse ĠĢleme taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu

8 MÜTESELSĠLEN SORUMLU OLANLAR Petrol ürünlerini fason olarak imal eden rafinericiler (I) sayılı listedeki malları vergisi daha yüksek olan mal olarak kullanmak veya satmak suretiyle vergi ziyaına neden olanlar Ulusal markeri olmayan mal bulunduranlar

9 ÖTV NĠN ĠNDĠRĠMĠ ALINAN MAL DOĞRUDAN ĠTHAL EDĠLMĠġ VEYA ÖTV MÜKELLEFĠNDEN VERGĠ ÖDENEREK ALINMIġ OLACAK ALIġ BELGESĠ VEYA GÜMRÜK MAKBUZUNDA ÖTV AYRICA GÖSTERĠLMĠġ OLACAK SATILAN MAL ALINAN MALLARLA AYNI LĠSTEDE YER ALACAK SATIġ BELGESĠNDE ÖTV AYRICA GÖSTERĠLMĠġ OLACAK SATILAN MALIN ĠMALĠNDE KULLANILAN KISMA ĠSABET EDEN ÖTV ĠNDĠRĠLEBĠLĠR STOKTAKĠ GĠRDĠLERE AĠT ÖTV ĠNDĠRĠLEMEZ

10 ĠSTĠSNALAR Ġhracat istisnası Diplomatlara yapılan teslimler Geçici ithal, transit ve antrepo rejimi v.b. Gümrük rejimleri uygulanan mallar Silahlı kuvvetlerin akaryakıt, solvent ve yağ alımları Petrol arama ve üretiminde kullanılacak yakıt ve yağlar Tasfiyelik hale gelmiģ petrol ürünlerinin kamu kurumlarına bedelsiz teslimi Ġhraç malı taģıyan kamyon, TIR ve bunların soğutucu ünitelerine yapılan motorin teslimi 31/12/2012 tarihine kadar yalnızca elektrik üretiminde kullanılacak fuel-oil ve motorin teslimleri

11 AKARYAKIT HARĠCĠ PETROL ÜRÜNLERĠNDE ÖTV UYGULAMASI

12 ÖTV 1 SAYILI LĠSTE ENERJĠ ÜRÜNLERĠ (A) Cetveli benzin motorin biodizel fuel-oil doğalgaz L.P.G. Bu ürünler piyasada akaryakıt olarak kullanılmaktadır. (B) Cetveli solventler baz yağ madeni yağ yağlama müstahzarı tiner Sanayiciler üretimlerinde girdi olarak kullanmaktadırlar. Bu ürünler piyasada yasal olmayan Ģekilde akaryakıtlara karıģtırılmaktadır.

13 (B) CETVELĠNDEKĠ MALLAR NEDEN ÖTV KAPSAMINA ALINDI? AB ülkelerinde ÖTV kapsamında olmayan ve (B) cetvelinde yer alan akaryakıt harici petrol ürünlerinin yasadıģı olarak akaryakıtlara karıģtırılmasını veya akaryakıt yerine kullanılmasını engellemek amacıyla ÖTV kapsamına alındı. SANAYĠCĠLERĠN MAĞDUR EDĠLMEMESĠ ĠÇĠN NELER YAPILDI? Kanun ve BKK lar ile indirimli vergi uygulamaları getirilmiģtir. Örneğin: Solventler, madeni yağlar ve yağlama müstahzarlarında tecil-terkin (ÖTV Kanunu Md.8/1) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı cetvelde yer alan malların üretiminde kullanılması (2002/4930 sayılı BKK) Madeni yağ üretiminde kullanılacak baz yağ teslimleri (2003/6467 sayılı BKK)

14 YASAL KULLANIMLAR MADENĠ YAĞLAR [hidrolik yağı (10 numaralı yağ), diģli yağı, kalıp yağı, transformatör yağı vb.] BAZ YAĞ kauçuk, lastik, plastik, mürekkep (maliyetin %50 si), petrokimya Solvent türlerinden hekzan ÜRETĠM bitkisel yağ Solvent türlerinden white spirit ve toluen ÜRETĠM Boya tiner alkit vernik Not: Yukarıda yer alan sektörler bu ürünlerin sadece BaĢkanlığımızca kullanıldığı tespit edilen sektörlerdir.

15 (I) SAYILI LĠSTEDEKĠ MALLARDA ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMALARI (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı cetvelde yer alan malların üretiminde kullanılması Deniz taģımacılığı ve balıkçılıkta kullanılan motorin ve fuel-oil teslimleri (ÖTV sıfır) Aeresol üretiminde kullanılan L.P.G. Teslimleri (ÖTV sıfır) Ġhraç edilecek elektrik üretiminde kullanılan fuel-oil teslimleri (ÖTV sıfır) Etilen üretiminde kullanılan LPG teslimleri (ÖTV sıfır) Madeni yağ üretiminde kullanılacak baz yağ teslimleri Biyoetanollü benzin teslimi (ÖTV de %2 indirim) Biodizelli motorin teslimi (ÖTV de %2 indirim)

16 I SAYILI LĠSTENĠN (B) CETVELĠNDE YER ALAN MALLARA ĠLĠġKĠN ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMALARI

17 B CETVELĠNDEKĠ MALLARDA TECĠL- TERKĠN (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallara yönelik bir düzenlemedir. ÖTV Kanununun 8/1. maddesi ile hükme bağlanmıģtır. Bu uygulamadan (B) cetvelindeki malları hammadde ya da yarı mamul olarak kullanarak (I) sayılı liste dıģındaki malları (boya, transformatör, mürekkep, lastik, kauçuk, bitkisel yağ vb) üreten imalatçılar yaralanmaktadır. Verginin önce tecil edilip daha sonra terkin edilmesi yöntemiyle uygulanmaktadır. 12 ay içerisinde üretimde kullanma ve YMM raporu ile tevsik Ģartı var.

18 A) Solvent Türü Ürünler veya Madeni Yağların Ġmalatçıdan ya da Ġthalatçıdan Alımında Tecil-Terkin Uygulaması Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar, (EK:2) talep ve taahhütname, sanayi sicil belgesinin noter veya YMM tarafından onaylanmıģ bir örneği ile indirimli teminattan yararlanılan dönemler için "(EK:22) Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki Ġndirimli Teminattan Yararlananlara ĠliĢkin Bilgi Formu nu ÖTV mükellefine vereceklerdir. Teminat: Tecil iģleminin yapılması için vergi dairesine, tecili talep edilen tutar ile 12 aylık gecikme faizi tutarı toplamı kadar teminat verilmesi Ģarttır. EK:22 belgesine sahip olunması durumunda %5 oranındaki indirimli teminattan yararlanılabilecektir. Tecil : ÖTV mükelleflerinin bu kapsamdaki teslimlerinde, özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Verginin terkini ve teminatın çözümü: Bu Ģartlar dâhilinde vergisi tecil edilen malların, tecil tarihini takip eden aybaģından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listedeki mallar dıģındaki malların imalinde kullanıldığı, bir YMM tarafından hazırlanan üretim raporu ile tevsik edilecektir. Rapor, üretimin gerçekleģtiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar vergi dairesine verilerek bu uygulama kapsamında ödenmesi gereken verginin ödenmiģ olması Ģartıyla tecil edilen verginin terkini ve teminatın çözümü sağlanacaktır.

19 B) Solvent Türü Ürünler veya Madeni Yağların Ġmalatçı Tarafından Bizzat Ġthalinde Tecil-Terkin Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar, (EK:14) talep ve taahhütname ile varsa indirimli teminattan yararlanmak için "(EK:22) Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki Ġndirimli Teminattan Yararlananlara ĠliĢkin Bilgi Formu nu ilgili gümrük idaresine vereceklerdir. Teminat: Gümrük idaresine, ithal edilen mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar teminatın verilmesi gerekmektedir. EK:22 belgesine sahip olunması durumunda %5 oranındaki indirimli teminattan yararlanılabilecektir. Tecil: Ġthal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaģından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listede yer almayan malların imalinde kullanıldığı tarih, ÖTV nin doğduğu tarih olarak dikkate alınacaktır. Bu döneme iliģkin olarak verilecek 1 numaralı ÖTV Beyannamesinde özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kısmı tecil olunur. Verginin terkini ve teminatın çözümü: Tecil iģleminin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporunun ibrazı üzerine de terkin iģlemi yapılacak ve ithalde alınan teminatın çözümü için gümrük idaresine yazı gönderilecektir.

20 (EK:22) TECĠL -TERKĠN KAPSAMINDA %5 ORANINDAKĠ ĠNDĠRĠMLĠ TEMĠNATTAN YARARLANANLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMUNUN DÜZENLENMESĠ 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9.1./b) bölümünde, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müģavir (YMM) üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yine Tebliğde belirlendiği Ģekilde hesaplanan teminat tutarının %5 i kadar teminat verilmek suretiyle tecil iģlemi yaptırılabileceği ifade edilmiģtir. Yukarıda bahsi geçen son iki takvim yılı ifadesi ile son iki takvim yılından herhangi birisinde düzenlenerek ibraz edilmiģ vergi inceleme veya YMM üretim raporu kastedilmektedir. Bu belge hem ithalatta hem de yurt içerisinden tecil-terkin kapsamında mal alımlarında kullanılabilmektedir.

21 MAL ĠSMĠ Tahakkuk (TL/kg) MEVCUT TECĠL-TERKĠN SĠSTEMĠ * Tecil (TL/kg) Tahsil (TL/kg) Solventler 2,0135 1,9984 0,0151 Tiner 0,6000 0,5850 0,0150 Teminat (TL/kg) Yurtiçinde 1, ,9984 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 2,0135 TL kadar Yurtiçinde 0, ,5850 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 0,6000 TL kadar Baz yağlar ve madeni yağlar 1,0560 0,7550 0,3010 Yurtiçinde 0, ,7550 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 1,0560 TL kadar Yağlama Müstahzarları 1,0560 1,0409 0,0151 Yurtiçinde 1, ,0409 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, ithalde ise 1,0560 TL kadar * 21/ tarih ve 2011/2198 sayılı BKK ile (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki yağlama müstahzarlarının normal teslimlerde 0,3000 TL/Kg. olan ÖTV tutarı baz yağ/madeni yağların normal teslimlerindeki vergi tutarlarına paralel olarak 1,0560 TL/kg., tinerin normal teslimlerde 0,0650 TL/Kg. olan vergi tutarı ise 0,6000 TL/Kg. olarak belirlenmiģtir.

22 B CETVELĠNDEKĠ MALLARIN AYNI CETVELDEKĠ MALLARIN ĠMALĠNDE KULLANILMAK ÜZERE TESLĠMĠNDE ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMASI 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile düzenlenmiģtir. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde imal edilen ürünün tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanması öngörülmüģtür. Örneğin: (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan solventi alıp yine aynı cetvelde yer alan tinerin üretiminde kullanan sanayiciler solventin vergisi olan 2,0135 TL/kg yerine bu uygulama sayesinde tinerin vergisi olan kilogram baģına 0,6000 TL/kg yi ödeyeceklerdir. 12 ay içerisinde üretimde kullanma, *kg baģına (2,0135-0,6000=1, aylık G.F. ) kadar teminat verilmesi ve YMM raporu ile tevsik Ģartı var. *21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile getirilmiģtir.

23 2002/4930 sayılı BKK uygulaması Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar söz konusu uygulama kapsamındaki malları; ithalatçılar veya rafineriler dahil imalatçılardan alımlarında, (EK: 13) Talep ve Taahhütname yi ve sanayi sicil belgesini ÖTV mükellefine verecek, ithal etmeleri halinde ise (EK:14) Talep ve Taahhütname yi gümrük idaresine vererek uygulamadan yararlanabileceklerdir. Bu uygulama kapsamında gerek ÖTV mükelleflerinden alınan gerekse ithal edilen mallarda (EK:23) 2002/4930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü Maddesi Kapsamında % 5 Oranındaki Ġndirimli Teminattan Yararlananlara ĠliĢkin Bilgi Formu ile %5 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanılabilecektir. Teminat: Ġthalatta ithal edilen malın yürürlükte olan vergi tutarı kadar, Yurt içerisinde bu Kararname kapsamında teslim edilecek mallar için ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malların normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark ve bu farkın 12 aylık gecikme faizinin tutarı toplamı kadar teminat verilecektir. Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için, satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay baģından itibaren 12 ay içinde (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması zorunludur. Bu kullanımın üretimin gerçekleģtiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken verginin ödenmesi üzerine teminatın çözümü sağlanacaktır.

24 2002/4930 SAYILI BKK NIN 4. MADDESİ UYGULAMASI 21/9/2011 TARİHİNDEN ÖNCEKİ SİSTEM MAL İSMİ Yürürlükteki ÖTV Tutarı (TL/kg) Tiner Üretmek Amacıyla Tesliminde ÖTV Tutarı (TL/kg) Teminat (TL/kg) Solventler 2,0135 0,0650 YURTİÇİNDE; TEMİNAT YOK İTHALDE; 0,0650 TL/kg kadar Baz Yağlar ve Madeni Yağlar Yürürlükteki ÖTV Tutarı (TL/kg) Müstahzar Üretmek Amacıyla Tesliminde ÖTV Tutarı (TL/kg) 1,0560 0,3000 YURTİÇİNDE; TEMİNAT YOK İTHALDE; 0,3000 TL/kg kadar

25 2002/4930 SAYILI BKK NIN 4. MADDESİ UYGULAMASI MEVCUT SİSTEM MAL İSMİ Yürürlükteki ÖTV Tutarı (TL/kg) Tiner Üretmek Amacıyla Tesliminde ÖTV Tutarı (TL/kg) Solventler 2,0135 0,6000 Teminat (TL/kg) YURTİÇİNDE; (2,0135-0,6000=) 1,4135 TL/kg + 1,4135 TL/kg nin 12 aylık gecikme faizi toplamı, İTHALDE; 2,0135 TL/kg kadar *21/9/2011 tarihinde yürürlüğe giren 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile bu uygulama için teminat Ģartı getirilmiģtir. Ancak söz konusu tebliğ ile bu sektörde çalıģan dürüst sanayicileri korumak maksadıyla tecil-terkin sisteminde uygulanmakta olan %5 oranında indirimli teminat uygulaması bu düzenleme için de öngörülmüģtür.

26 (EK:23) 2002/4930 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 4. MADDESĠ KAPSAMINDA % 5 ORANINDAKĠ ĠNDĠRĠMLĠ TEMĠNATTAN YARARLANANLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU NUN DÜZENLENMESĠ 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (11./b) bölümünde, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müģavir (YMM) üretim raporlarında söz konusu uygulama kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yine Tebliğde belirlendiği Ģekilde hesaplanan teminat tutarının %5 i kadar teminat verilmek suretiyle bu uygulama uyarınca mal teslimi yaptırılabileceği ifade edilmiģtir. Yukarıda bahsi geçen son iki takvim yılı ifadesi ile son iki takvim yılından herhangi birisinde düzenlenerek ibraz edilmiģ vergi inceleme veya YMM üretim raporu kastedilmektedir. Bu belge hem ithalatta hem de yurt içerisinden 2002/4930 sayılı BKK kapsamındaki mal alımlarında kullanılabilmektedir.

27 BAZ YAĞLARIN TESLĠMLERĠNDE ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMASI Bu düzenleme tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleģtirilmiģtir. Bu uygulamayla madeni yağ ve yağlama müstahzarı üreticileri baz yağını, baz yağı için geçerli olan 1,0560 TL/kg yerine 0,0500 TL/kg, ödeyerek satın alabileceklerdir. Uygulamanın koģulları: Baz yağ, madeni yağ veya yağlama müstahzarı üretiminde kullanılmalıdır. Madeni yağ veya yağlama müstahzarı üreticileri ürettikleri malı aģağıdaki uygulamalar kapsamında teslim etmelidirler. - tecil-terkin - Ġhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin - doğrudan ihracat 3 ay içerisinde üretimde kullanma ve aynı süre içerisinde YMM raporu ile tevsik Ģartı var. Söz konusu BKK yalnızca ÖTV mükelleflerinden alınan mallarda uygulanabilmektedir. Yurt içi üretimi ve buna bağlı olarak madeni yağ ihracatını teģvik etmek amacını taģımaktadır.

28 2003/6467 sayılı BKK uygulaması.2003 tarih ve Ġbraz edilecek belgeler: Ġmalatçılar söz konusu uygulama kapsamındaki malları; Rafineriler dahil imalatçılardan alımlarında, (EK: 17,18,19) Talep ve Taahhütname yi ve sanayi sicil belgesini ÖTV mükellefine verecek, Teminat:, Bu Kararname kapsamında teslim edilecek baz yağ için ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malın normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark ve bu farkın 3 aylık gecikme faizinin tutarı toplamı kadar teminat verilecektir. Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için, satın alınan baz yağın; satın alma tarihini takip eden ay baģından itibaren 3 ay içinde madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılması, üretilen ürünlerin aynı süre içerisinde tecil-terkin, ihraç kayıtlı satıģ veya ihraç edilme ve yine aynı süre içerisinde üretimin ve satıģın YMM raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken verginin ödenmesi üzerine teminatın çözümü sağlanacaktır.

29 BAZ YAĞLARDA ĠNDĠRĠMLĠ VERGĠ UYGULAMASI MEVCUT SĠSTEM Baz yağ Üretilen madeni yağ ve yağlama müstahzarı Normal teslim Teslim (TL/kg) Kararname kaps. Teslim (TL/kg) Teminat* (TL/kg) Üretilen madeni yağın teslimi (TL/kg) Tahakkuk: 1,0560 Tecil terkin kapsamında (madde 8/1) Tahsil: 0,3010 Tecil: 0,7550 Teminat: 0, ,7550 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı kadar VD ye Ġhraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında (madde 8/2) Ġhracat istisnası kapsamında (madde 5/1) Hesaplanan ve tecil edilen ÖTV: 1,0560 Hesaplanan ÖTV yok. 1,0560 0,0500 1, ,0060 TL'nin 3 aylık gecikme faizi toplamı kadar VD ye Üretilen yağlama müstahzarının teslimi (TL/kg) Tecil terkin kapsamında (madde 8/1) Ġhraç kaydıyla tecil-terkin kapsamında (madde 8/2) Tahakkuk: 1,0560 Tahsil: 0,0151 Tecil: 1,0409 Teminat: 1, ,0409 TL'nin 12 aylık gecikme faizi toplamı kadar VD ye Hesaplanan ve tecil edilen ÖTV: 1,0560 Ġhracat istisnası kapsamında (madde 5/1) Hesaplanan ÖTV yok. *14/9/2011 tarihili R.G de yayımlanan 2011/2198 sayılı BKK ile müstahzarların vergisi 1,0560 TL/kg olarak belirlenmiģtir. *21/9/2011 tarihinde yürürlüğe giren 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile bu uygulama için alınmakta olan teminat tutarına bu tutarın 3 aylık gecikme faizi toplamı ilave edilerek teminat tutarı yükseltilmiģtir.

30 Yıllarında Yapılan B Cetveline ĠliĢkin ÖTV Düzenlemeleri

31 12/9/2011 tarihli ve 2011/2198 sayılı BKK (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki yağlama müstahzarlarının normal teslimlerde 0,3000 TL/Kg. olan ÖTV tutarı baz yağ/madeni yağların normal teslimlerindeki vergi tutarlarına paralel olarak 1,0560 TL/kg., tinerin normal teslimlerde 0,0650 TL/Kg. olan vergi tutarı ise 0,6000 TL/Kg. olarak belirlenmiģtir.

32 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği (Resmi Gazete Tarih: 21/9/2011 Sayı:28061) Tecil-terkin ve indirimli vergi uygulamaları kapsamındaki mallara iliģkin teminatların alımı, çözümü ve yeminli mali müģavir üretim tasdik raporlarına yönelik değiģiklikler yapılmıģtır. Buna göre: a) indirimli vergi uygulaması olan 2002/4930 sayılı BKK nın 4. maddesinin uygulaması çerçevesinde; tiner üretmek amacıyla imalatçılardan solvent alınması halinde, solvent ile tinerin ÖTV tutarları arasındaki fark (2,0135-0,6000=)1,4135 TL/kg. kadar (+ G.F.) teminat alınması, tiner üretmek amacıyla solvent ithal edilmesi halinde ise tinerin ÖTV tutarı (0,6000 TL/kg.) yerine solventin ÖTV tutarı (2,0135 TL/kg.) kadar teminat alınmasına,

33 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği (Resmi Gazete Tarih: 21/9/2011 Sayı:28061 b) Ġndirimli vergi uygulaması olan 2003/6467 sayılı BKK nın 1. maddesi çerçevesinde madeni yağ veya yağlama müstahzarı üretiminde kullanılmak üzere baz yağı teslimlerinde yurt içerisinde alınacak teminatın belirlenmesinde hesaplanacak gecikme faizinin de teminat tutarına dahil edilmesine, c) Söz konusu tebliğde ayrıca indirimli vergi uygulamaları için YMM üretim tasdik raporlarında G.T.Ġ.P. numarası bilgisi, alıcılar ve satıcılara iliģkin bilgiler vb. hususlarına yer verilmesine yönelik düzenlemelerde yapılmıģtır.

34 11/11/2011 tarihli Genel Yazı 12/9/2011 tarihli ve 2011/2198 sayılı BKK ile 14/9/2011 tarihinden itibaren yağlama müstahzarlarının vergi tutarları baz yağların vergi tutarlarına eģitlendiğinden, bu tarih itibarıyla 2002/4930 sayılı BKK nın 4. maddesinin yağlama müstahzarları için uygulanabilirliğinin yasal olarak kalmadığı belirtilmiģtir.

35 5/1/2012 tarihli 16 Sıra No.lu ÖTV Sirküleri: ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların G.T.Ġ.P. numaraları tespitlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine yaptırılarak, bu birimlerden alınan yazıların düzenlenmesi gereken YMM üretim tasdik raporlarına Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca istenecek bilgiler kapsamında tevsik edici belge olarak eklenmesi uygun görülmüģtür. (15/3/2012 tarihli genel yazı uyarınca, 5/1/2012 tarihinden önce üretilen mallara ilişkin düzenlenerek ilgili vergi dairelerine ibraz edilmesi gereken YMM üretim tasdik raporlarında bu belge aranmayacaktır.)

36 19/3/2012 tarihli 17 Sıra No.lu ÖTV Sirküleri ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan mal teslimlerine iliģkin verilmesi gereken teminat ile sanayi sicil belgesi, talep ve taahhütname ya da indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ilgili bilgi formu, beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. (19/3/2012 tarihli genel yazıda, 30 Mart 2012 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin vergi dairelerine verilmesi gereken teminat ve ilgili belgeleri beyanname verme süresi içerisinde verilmeyen ya da sonradan verilen tecil-terkin talepli işlemlerle ilgili yapılacak işlemler açıklanmıştır.)

37 AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SORU~CEVAP??? AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV UYGULAMASI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

38

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:21)

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:21) 21 Eylül 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28061 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:21) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 1 ekli (I) sayılı listedeki mallarda

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TECİL TUTARLARI Karar Sayısı: 2010/668 Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ BAKIŞ MEVZUAT KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ Sayı 2012/ 39 ÖZET 19.3.2012 tarihli ve 17 No lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu sirkülerinde ÖTV Kanununda yer alan

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 28438 Resmi Gazete Tarihi: 11/10/2012 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, 6/6/2002

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.09.2011 Sayı: 2011/189 Ref: 4/189

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.09.2011 Sayı: 2011/189 Ref: 4/189 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.09.2011 Sayı: 2011/189 Ref: 4/189 Konu: (21) SERĐ NUMARALI ÖZEL TÜKETĐM VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan (21) Seri

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/43 TARĐH:

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/43 TARĐH: VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/43 TARĐH: 30.09.2011 KONU 21 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 4760 sayıllı Özel Tüketim Vergisi Kanununa

Detaylı

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi*

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ŞUBAT 2013 SAYI 378 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ: Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTVK) ekli (I) sayılı listede yer

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 62

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 62 Đstanbul, 22 Eylül 2011 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2011 / 62 KONU : 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile (I) Sayılı Listedeki Mallarda ÖTV Uygulamalarına Đlişkin ÖTV Genel Tebliğlerinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 1. KONU: 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/85-1 30 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 30 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 4760

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

21 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

21 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 21 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28061 Resmi Gazete Tarihi 21/09/2011 Kapsam ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 1

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi, Kanuna ekli 4 adet listede belirtilen mallar üzerinden alınmaktadır. Söz konusu listelerden

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 95-1 TECİL EDİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE İLGİLİ 13 NO LU ÖTV SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığı nca çıkarılan 27.07.2010 tarih ve 13 No lu ÖTV

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ3

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ3 ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ3 I- MÜKELLEFİYET... 3 A. VERGİNİN KONUSU... 3 1. (I) Sayılı Listedeki Malların Kapsamı... 3 2. Malların (I) Sayılı Liste Kapsamında Olup Olmadığının

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI

1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI No: 2012/113 Tarih: 11.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV TUTAR/ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ

BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV TUTAR/ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sirküler Rapor 11.08.2010 / 94-1 BAZI ÜRÜNLERDE ÖTV TUTAR/ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZET : 2010/668 sayılı BKK ile 25.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 8 inci

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Üzerine Değerlendirmeler MEHMET ERKAN Yeminli Mali Müşavir, Eski Baş Hesap Uzmanı Öz 05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) TEBLİĞLER Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu

Detaylı

aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yapıldı:

aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yapıldı: 31.10.2008/196 15 SERĐ NO LU ÖTV GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : 15 seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yapıldı: - Fuel oil ve motorinin yalnızca

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-57 Konu: 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2012/112 Tarih: Konu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2012/112 Tarih: 10.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI SİRKÜLER 2012/60 10/10/2012 Sayın yetkili, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir: Resmi Gazete Tarihi 09/10/2011 Sayı 28436 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3792

Detaylı

2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. İstanbul, 11.04.2014 2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/29 11.4.2014 tarih ve -1/2014-2 sayılı 21

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/40. KONU ÖTV Uygulamalarına İlişkin 4 Adet Genel Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/40. KONU ÖTV Uygulamalarına İlişkin 4 Adet Genel Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/83 İstanbul, 07 Eylül 2006 KONU : İhracat Rejimi Kapsamında

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2015/012 06.03.2015 Konu: 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların Vergilendirilmesine İlişkin ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayınlandı. Bilindiği gibi ÖTV Kanunu ekinde

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/203-1 27 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI 27 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, - Ulusal marker bulunmadığı veya standartlara uygun markeri olmadığının

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Konulara Yönelik Açıklamalar

Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Konulara Yönelik Açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Uygulama Genel Tebliğinde Yer Alan Bazı Konulara Yönelik Açıklamalar Duyuru No: 2015/16 İstanbul, 20/03/2015 Özel Tüketim Vergisi (1) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 7 A. VERGİNİN KONUSU... 7 1. (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN KAPSAMI...

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 İstanbul, 28 Temmuz 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hk. 4760 sayılı

Detaylı

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir.

Petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların türevleri ile biodizelden oluşan (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir. A. VERGİNİN KONUSU Verginin konusu, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil olmak üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI SAYI: 2012/108

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI SAYI: 2012/108 BAKIŞ MEVZUAT KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI SAYI: 2012/108 ÖZET: ÖTV Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline ilişkin BKK yayımlandı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

Özel tüketim vergisinde teminat uygulaması ile ilgili sorunlar. Murat Demir

Özel tüketim vergisinde teminat uygulaması ile ilgili sorunlar. Murat Demir Özel tüketim vergisinde teminat uygulaması ile ilgili sorunlar Murat Demir Bilindiği üzere vergilerin mali, ekonomik ve sosyal olmak üzere 3 temel fonksiyonu bulunmaktadır. Buna göre mali fonksiyon devletin

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, A R K A N & E R G İ N ULUSLARARASI DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkacak Eşyaları Taşıyan Araçlara Yurt Dışına Çıkışlarında Teslim İstanbul, 08.09.2006 1 ÖTVK nun 7/A maddesi hükmü uyarınca, ihraç konusu malları yurt dışına taşıyan

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER

SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2013/16 Ankara, 19.08.2013 KONU: Elektronik Fatura Uygulaması Hk. SĠRKÜLER Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 9 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalarına

Detaylı

MADEN YA LAR VE SOLVENT TÜREVLER NDE ÖTV UYGULAMASI

MADEN YA LAR VE SOLVENT TÜREVLER NDE ÖTV UYGULAMASI MADEN YA LAR VE SOLVENT TÜREVLER NDE ÖTV UYGULAMASI VERG N N BEYANI, ÖDENMES, TEC L, TERK N THALDE TEM NAT ALINMASI VE ÇÖZÜLMES SANAY DE KULLANIMDA TEC L-TERK N UYGULAMASI DÂH L KULLANIMLARDA VERG LEME

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.03.2015/54-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 09.03.2015/54-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 09.03.2015/54-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 1-36 seri numaralı

Detaylı

ÖTV Mevzuatı Açısından Tecil-Terkin Uygulaması (II)

ÖTV Mevzuatı Açısından Tecil-Terkin Uygulaması (II) ÖTV Mevzuatı Açısından Tecil-Terkin Uygulaması (II) MEHMET ERKAN Gelir Politikaları Gen. Müd. Daire Başkanı 1 - GENEL AÇIKLAMALAR ÖTV'ye tabi mallar, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 4 ayrı listede

Detaylı

SİRKÜLER. Tarih : No : 2015/58

SİRKÜLER. Tarih : No : 2015/58 SİRKÜLER Tarih : 27.08.2015 No : 2015/58 Bu Sirkülerimiz; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER NO : 2005/75 DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 22 Ağustos

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/47

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/47 19.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/47 KONU: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. Giriş : 18.03.2014

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : Damga Vergisi, KDV, İndirimli Orana Tabi İşlemler ve ÖTV de Yapılan Değişiklikler Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : Damga Vergisi, KDV, İndirimli Orana Tabi İşlemler ve ÖTV de Yapılan Değişiklikler Hak. Sirküler Tarihi : 03.02.2017 Sirküler No : 2017-9 Konu : Damga Vergisi, KDV, İndirimli Orana Tabi İşlemler ve ÖTV de Yapılan Değişiklikler Hak. DAMGA VERGĠSĠ KANUNUNA EKLĠ (1) SAYILI TABLODA YER ALAN BAZI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/065 Ref: 4/065

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/065 Ref: 4/065 SİRKÜLER İstanbul, 19.03.2014 Sayı: 2014/065 Ref: 4/065 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN İTHALİNDE, TEMİNATIN ALIMI VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPAN ÖTV GENEL

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/30

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/115

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/115 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

SAYI : 2014 / 17 İstanbul,

SAYI : 2014 / 17 İstanbul, SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 17 İstanbul,19.03.2014 KONU : ÖTV Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler 18 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 30, 31, 32 ve 33 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (III) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (III) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (III) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 İstanbul, 3 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 KONU : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yazılım ve Gayrimaddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası ve İmalat Sanayine Yönelik YTB Kapsamında

Detaylı

SİRKÜLER 2013/46. : ÖTV Uygulamalarını Değiştiren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER 2013/46. : ÖTV Uygulamalarını Değiştiren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. SİRKÜLER 2013/46 02.12.2013 KONU : ÖTV Uygulamalarını Değiştiren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 1 Aralık 2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de bazı KDV oranlarında ve ÖTV uygulamasında

Detaylı

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14.09.2006 / 164 BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14 Eylül 2006 tarih ve 26289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 100 seri No lu Katma Değer Vergisi Genel

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/055 Ref: 4/055. Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/055 Ref: 4/055. Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/055 Ref: 4/055 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 05.03.2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/60 İstanbul, 26 Mayıs 2005 KONU : Yakıt Biyoetanolü Karıştırılmış

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2014/33

İstanbul, DUYURU NO:2014/33 İstanbul, 25.04.2014 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinin 38.11 Tarife Pozisyon Numarasında Yer Alan Mallar ile İlgili ÖTV Tevkifatı Uygulaması DUYURU NO:2014/33 19.04.2014

Detaylı

ĠMALATINI YAPANLARA VERĠLECEK YAZI EK 2 : MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALĠYETĠNDE KULLANILMAK ÜZERE ALIMLARDA ĠSTĠSNA UYGULAMASINA

ĠMALATINI YAPANLARA VERĠLECEK YAZI EK 2 : MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALĠYETĠNDE KULLANILMAK ÜZERE ALIMLARDA ĠSTĠSNA UYGULAMASINA EKLER DĠZĠNĠ EK 1 : TAġITLARIN TADĠLATI VEYA EK ĠMALATINI YAPANLARA VERĠLECEK YAZI EK 2 : MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALĠYETĠNDE KULLANILMAK ÜZERE ALIMLARDA ĠSTĠSNA UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN EKLER EK 2A : PETROL

Detaylı

Konu: 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 18 Mart 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Konu: 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 18 Mart 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. No: 2014/33 Tarih: 21.03.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ Derleyen : Hüseyin Perviz PUR TEMMUZ/2010 1 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERE VERĠLEN * 18/02/1990 20437 R.G. (1 SERĠ NO LU SM,SMMM

Detaylı

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.10.2008 15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/105 30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel

Detaylı

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 15

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 15 30 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27039 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 15 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda

Detaylı