genelyetenekgenelkültür 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "genelyetenekgenelkültür 1"

Transkript

1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B 5. C 5. E 5. E 5. C 5. A 6. E 6. E 6. C 6. D 6. A 6. D 7. D 7. C 7. C 7. E 7. A 7. D 8. B 8. C 8. A 8. B 8. C 8. C 9. C 9. D 9. D 9. C 9. B 9. E 10. C 10. B 10. C 10. B 10. D 10. A 11. B 11. E 11. D 11. E 11. E 11. C 12. B 12. D 12. E 12. E 12. B 12. E 13. D 13. D 13. D 13. B 13. B 13. B 14. D 14. C 14. D 14. C 14. D 14. C 15. D 15. B 15. C 15. A 15. C 15. C 16. A 16. A 16. B 16. E 16. A 16. E 17. C 17. C 17. E 17. C 17. D 17. D 18. E 18. D 18. A 18. E 18. C 18. D 19. D 19. E 19. C 19. D 19. A 19. D 20. E 20. C 20. D 20. A 20. A 20. C Tekrar Edilmesi Gereken Konular 1

2 anayasa adım 1 1. Ceza kanunu ceza sorumluluğu açısından çocukları üç gruba ayırır: Fiili işlediği sırada 0-12 yaş arasındaki çocuk suç işlerse cezai sorumluluğu olmadığı için sorumlu olmaz. Fakat hâkim bu çocuklar hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verebilir yaş arasında bulunan bir çocuk suç işlerse bu durumda çocuğun davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği ya da fi ilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığına bakılır, sonuca göre iki tür ayrım yapılır. Kusur yeteneği gelişmemişse ceza sorumluluğu yoktur. Kusur yeteneği gelişmişse ceza bir miktar indirilerek verilir. Fiili işlediği sırada yaş arasında bulunan çocuğa ceza bir miktar indirilerek verilir. 2. Yönetmelikler, Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Bakanlıkların çıkarmış olduğu yönetmelikler ile kamu kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak 2 yönetmeliklerinin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay da yapılır. 3. Doğru yanıt E seçeneğidir 1982 Anayasası na göre; TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde, TBMM üye tam sayısının yüzde beşinde boşalma olması hâlinde, Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması halinde, ara seçim yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde 1982 Anayasası nın 78 inci maddesine göre ara seçimin uygun tanımı TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde yapılacak seçimdir. 4. TBMM; Kanun koyma, değiştirme, kaldırma Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulma Bütçeyi kabul etme KHK leri onaylama ve kaldırma Hizmet bakanlıklarını kurma Bir ilin, ilçenin kurulması, Büyükşehir Belediyesinin kurulması işlemlerini kanunla gerçekleştirmektedir. Yukarıda sayılan işlemler çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, TBMM kanunla yapmış olduğu işlemlerden KHK lerin onaylanması C seçeneğinde verilmiştir. Diğer seçeneklerde verilmiş olan Kalkınma planlarının onaylanması, Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı suçlandırılması, Bakanın Yüce Divana sevkine karar verilmesi, TBMM iç tüzüğünü değiştirmek, işlemleri ise TBMM tarafından Parlamento Kararı ile gerçekleştirilir.

3 Anayasası na göre milletvekili seçilebilme yeterliliği; Türk vatandaşı olmak, 25 yaşını doldurmuş olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Askerlik hizmetini yapmış olmak, Kısıtlı olmamak, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, Taksirli suçlar hariç toplam bir yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymemiş olmak, Ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak, Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak şartlarını taşımaktadır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda soru değerlendirildiğinde, 33 yaşındaki sınırlı ehliyetsiz kısıtlı olmamak şartını; hırsızlık suçundan hüküm giymiş olmak yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak şartını; okuma yazma bilmek en az ilkokul mezunu olmak şartını; askerliği tecilli kişi ise askerlik hizmetini yapmış olmak şartını sağlamaktadır. Çifte vatandaşlık sahibi Türk vatandaşı ise Türk vatandaşı olmak şartını sağlamamaktadır. Çifte vatandaşlık milletvekili seçilebilmeyi engelleyen bir şart olarak karşımıza çıkmamaktadır. 6. Avrupa Birliği ne adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag da belirlenmiştir. Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan bu kriterler: Hukukun üstünlüğünü kabul etmek, İnsan haklarına yer vermek, Azınlık haklarını korumak, Piyasa ekonomisini güçlü tutmaktır. 7. Birinci öncülde verilen HSYK nin başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müşteşarı kurulun tabi üyesidir. ifadesi 1982 Anayasası nda yapılan 2010 değişkliğinden önce de mevcutken ikinci, üçüncü ve dördüncü öncüllerde verilmiş olan HSYK nin yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşması, üç daire hâlinde çalışması, Cumhurbaşkanının kurula dört asıl üyeyi yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçmesi ile Yargıtay Genel Kurulunun üç asıl üç yedek üyeyi kendi üyeleri arasından seçmesine ilişkin düzenlemeler 1982 Anayasası nda yapılan 2010 değişikliği ile getirilen yeniliklerdir. 8. Hak sahibine tek tarafl ı irade beyanıyla; Yeni bir hukuki durum yaratma, Mevcut bir hukuki durumu değiştirme, Var olan hukuki durumu tamamen ortadan kaldırma yetkisi veren haklara inşai haklar denir. İnşai haklar, yenilik doğuran haklar ismiyle de anılmaktadır Anayasası nın 89 uncu maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından kanunların on beş gün içinde yayımlanacağı, yayımlanması uygun bulunmayanların ise aynı süre içerisinde TBMM ye geri gönderileceği kural olarak belirtilmişse de yine aynı hükümde bütçe kanunlarının Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilemeyeceği, Cumhurbaşkanının yayımlamak zorunda olduğu ifade edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde anayasanın değiştirilmesi hakkındaki kanunlar, KHK onay kanunları, af kanunları ve belirli kişiler için çıkarılan kanunlar tekrar görüşülmek üzere geri gönderilebilirken merkezî yönetim Bütçe Kanunu tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderilmemektedir. 3

4 10. Merkezî Yönetim Yerel Yerinden Taşra Teşkilatı Yönetim Teşkilatı İl Genel İdaresi İl Özel İdaresi Vali Valilik İl İdare Kurulu İl Encümeni İl İdare Şube İl Genel Meclisi Başkanlığı İlçe İdaresi Belediyeler Kaymakam Belediye Başkanı İlçe İdare Kurulu Belediye Encümeni İlçe İdare Şube Belediye Meclisi Başkanlığı Bucak Köyler Bucak Müdürü Muhtar Bucak Meclisi Köy Derneği Bucak İhtiyar Meclisi Komisyonu Yukarıdaki şema çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, Ankara Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı, Burdur İl İdare Kurulu, Amasra İlçe İdare Şube Başkanlığı, Merkezî Yönetimin Taşra Teşkilatı içinde yer alırken Kayseri İl Özel İdaresi Yerel Yerinden Yönetim Teşkilatı içinde yer almaktadır TUSAŞ (Türk Uçak Sanayi AŞ) tarafından geliştirilen Türkiye nin ilk insansız hava aracının adı Anka dır. Anka, 2011 in Ağustos ayında test uçuşlarını gerçekleştirmiştir. 12. Türkiye nin ilk kamu başdenetçisi TBMM tarafından seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu dur. 13. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine edim denir. Edimin yerine getirilmesine de İfa denir. 14. Kâğıt üzerinde ve elektronik ortamda tutulan aile kütükleri ile özel kütüklerden oluşan, daimi saklanması gerekli aile kütükleri ve bunlara dayanak olan belgelerin yıllar itibarıyla dosyalanmasından meydana gelen resmî belge vasfındaki özel kütüklere nüfus kütüğü denir. Yukarıda verilen tanım çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, aile kütükleri ile bunlara dayanak olan belgelerin yıllar itibarıyla saklanmasından meydana gelen kütüğe nüfus kütüğü denir. 15. Başkanlık sistemi: Hem yürütme erkinin başı, hem de Devlet Başkanı olarak Başkanın halk tarafından seçildiği ve yasama erkinin Başkanı düşüremediği, Başkanın da yasama erkini feshedemediği hükûmet sistemidir. Yürütme halk tarafından seçilen Başkan tarafından, yasama ise kongre tarafından yerine getirilir. Başkan hem devletin hem de hükûmetin başıdır. Bakanlar yalnız Başkana karşı sorumludur. Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde soru değerlendirildiğinde Devlet Başkanı hem yürütme erkinin başı hem de Devlet Başkanı olarak görev yapar, Devlet Başkanı halk tarafından seçilir, Devlet Başkanının yasama organını feshetme yetkisi yoktur ve Başkanlık sisteminde bakanlar Başkana karşı sorumludurlar. 16. Temel hak ve özgürlükler; Kanunla sınırlanabilir, Sınırlama laik Cumhuriyetin gereklerine ve demokratik toplum düzenine aykırı olamaz, Sınırlama yapılırken hakkın özüne dokunulamaz, Sınırlama Anayasa nın sözüne ve özüne aykırı olamaz, Sınırlama yapılırken ölçülülük ilkesine uygun davranılmalıdır. Buna bağlı olarak temel hak ve özgürlükler kanun hükmünde kararnameler ile değil sadece kanunla sınırlanabilir.

5 17. TBMM Başkanı, TBMM Başkan adayları arasından milletvekillerinin gizli oyuyla, iki yıllığına TBMM nin toplandığı günden itibaren beş gün içinde TBMM tarafından seçilir. TBMM Başkanı hiçbir şekilde oy kullanamaz. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır Anayasası nda yapılan 2010 değişikliği ile birlikte TBMM Başkanlık Divanına ilk seçilenler iki yıl, ikinci seçilenler ise yasama döneminin sonuna kadar görev yaparlar Anayasası na göre milletvekili olabilmek için Askerlik hizmetini yapmış olmak, yirmi beş yaşını doldurmuş olmak, Türk vatandaşı olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak şartları aranmakta ancak siyasi parti üyesi olmak şartı aranmamaktadır. anayasa adım 2 1. Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden oluşur.anayasa Mahkemesi üyeleri TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından on iki yıllığına seçilir. Yüce Divanda savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerini yalnızca şekil bakımından inceler ve denetler. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla; Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, HSYK üyelerini; Anayasa Mahkemesi,Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, AYİM Başkan ve üyelerini; Genel Kurmay Başkanını, Kara, Deniz vehava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılama yetkisine sahiptir. 18. TBMM üyelerindeki boşalmanın üye tam sayısının %5 ini bulması hâlinde, Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması hâlinde, ara seçime gidilebilir. Ara seçim kararı TBMM tarafından parlemento kararı ile alınır. Ayrıca TBMM üye tam sayısının % 5 inin boşalması hâlinde ara eçim kararını YSK değil TBMM verir. 20. Kanun hükmünde kararnameler, TBMM nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Sosyal Hak ve Ödevler konusu ile sınırlı çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Yargısal denetimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapamaz. 2. Yönetmeliklerin yargısal denetimi idari yargıda yapılır. Bakanlıkların yönetmelikleri ile kamu kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi, Danıştay tarafından, belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerinin yargısal denetimi ise o yerde bulunan genel görevli idari yargı yeri olan idare mahkemelerince yapılır. 5

6 3. Avrupa Birliği Turizm Teşkilatı Bursa yı 2013 Arap Turizminin Başkenti kabul etmiştir. 4. Türkiye nin ilk yerli savaş gemisinin adı TCG Heybeliada dır. Preveze Deniz Zaferi nin 473. yıl dönümü olan 27 Eylül 2011 tarihinde denize indirildi. 6. Kurucu yenilik doğuran haklar, irade beyanıyla hukuki bir durumun kurulmasına yarayan haklardır. Soruda verilen diğer seçenekler değerlendirildiğinde, kullanılmaları ile yeni bir hukuki durum oluşturmayan haklar, alelade haklar, sahibine en geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara mutlak haklar, kişilerin maddi menfaatlerini koruyan haklara mal varlığı hakları denmektedir. 8. Devletin olumlu edimini gerektiren haklara pozitif statü hakları yani Sosyal ve Ekonomik Haklar denir. Soruda verilen öncüller değerlendirilidiğinde I inci ve II inci öncülde verilen Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi ile Sendika kurma hakkı nın pozitif statü hakları arasında yer aldığı görülmektedir.diğer öncüllerde verilen Kamu hizmetine girme hakkı siyasi haklar ve ödevler yani Aktif Statü hakları başlığı altında yer almaktayken, Süreli ve süresiz yayın hakkı kişi hak ve ödevleri yani negatif statü hakları başlığı altında yer alır. 5. Mevzu Hukuk, bir ülkede belli bir zamanda yürülükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanları kapsar. Yetkili makam tarafından konulmuş hukuk kurallarıdır. III. öncülde verilmiş olan yazılı ve yürürlükten kalkmış olan kurallara tarihî hukuk, IV. öncülde yer alan bağlayıcılığı toplum tarafından kabul edilmiş kurallara ise örf ve adet denilmektedir Velayet hakkı henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni Kanun tarafından ana ve babaya tanınan haktır. Bu tanımdan hareketle, velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlı kimselere sulh hukuk mahkemesince atanan kişiye tanınan hakka vesayet hakkı denir. 9. Kanunlar: TBMM tarafından yazılı şekilde hazırlanmış genel, soyut ve sürekli kurallardır. Kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete de yayımlanır. Kanunlar, metinlerinde ayrıca yürürlük tarihi belirtilmemişse Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete de yayımı takip eden kırk beş gün içinde yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı tarafından TBMM ye geri gönderilen kanunlar TBMM tarafından aynen kabul edilebilir. Kanun teklif etmeye milletvekilleri (kanun teklifi ) ve Bakanlar Kurulu (kanun tasarısı) yetkilidir.

7 10. Kanun hükmünde kararnameler yürütmenin diğer düzenleyici işlemlerinden farklı olarak kanuna eşit hukuki güçte oluşları, yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmeleri veya kaldırabilmeleri sebebiyle yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnasını teşkil ederler. 11. Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlarından birinin istifası veya görevinden düşürülmesi hâlinde Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi yoluna gidemez. Bir bakanın istifası veya görevinden herhangi bir sebeple ayrılması, düşürülmesi hâlinde boşalan bakanlığa on beş gün içinde TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. 12. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzüklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayca yapılır. Tüzükler, Bakanlar Kurulunca hazırlanır ve Danıştayın ön incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanınca Resmî Gazete de yayımlanır. Danıştay incelemesinden geçmeyen tüzükler yok hükmündedir. Tüzüklerin iptali istemiyle Danıştayda dava açılır. 13. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri; - Cumhurbaşkanı, - Yargıtay Genel Kurulu - Danıştay Genel Kurulu - Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu - Adli Yargı Hâkim ve Savcıları - İdari Yargı Hâkim ve Savcıları tarafından dört yıllığına seçilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur, üç daire hâlinde çalışır. HSYK nin başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabi üyesidir. Kurul seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. HSYK nin meslekten çıkarma cezasına ilşkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Yukarıdaki seçeneklerin tek tek değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere doğru yanıt HSYK üç daire olarak çalışır. seçeneğidir. 14. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında; Sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, Kamuya yararlı dernek ve vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeyi yapar. 15. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında imzalanmıştır. Azerbaycan adına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti adına da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalamıştır yılını TÜRK KÜLTÜR YILI ilan eden ülke Çin dir. 7

8 17. Sosyal devletin amaçları; Temel hak ve hürriyetlerin kullanılabilmesi için maddi imkân sağlamak, Vatandaşların sosyal güvenlik hakkından yararlanmasını sağlamak, Adaletli bir gelir paylaşımını sağlamak, Planlama faaliyetlerinde bulunmak, Millî geliri artırmak, Yatırım ve istihdamı geliştirmek, Vergi politikalarını adaletli bir şekilde gerçekleştirmektir. Buna bağlı olarak; yönetimin hukuka bağlılığı idarenin kanuniliği ve devletin mali sorumluluğu hukuk devletinin gerekleri arasında yer alırken, adil ücretlendirme hakkı sosyal devletin gereklerindendir. 18. Kişisel durumlara ilişkin işlemlerin yapılıp yürütülmesinde kullanılmak üzere ilçe, köy, mahalle ve aile esasına göre nüfus idarelerince kişilerin hak ve yükümlülüklerinin doğumuna esas olmak üzere kimliklerinin, aile bağlarının, vatandaşlık durumlarının ve şahsi hâllerinin belirlenmesi amacıyla tutulan resmî belgelere aile kütüğü denir İMF (Uluslararası Para Fonu): 1944 de kurulan bu örgüte Türkiye 1947 de üye olmuştur. 188 üyesi vardır. Merkezi Washington dur. Uluslararası ödemelerini yapmakta güçlük çeken ülkelere kredi verir. Bu sayede uluslararası para işlerini düzenler, iyileştirmeye çalışır. Türkiye ile IMF arasındaki ilk Stand-by Antlaşması 1961 de imzalanmıştır. 20. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetcisine Başvurma Hakkı ile ilgili olarak seçenekleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse, Karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye de ikamet eden yabancılar yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Başvuruların sonucu, gecikmeksizin başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Kamu Denetçiliği Kurumu idare erkinin işleyişi ile ilgili şikâyetleri inceler ve karara bağlar. Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Seçeneklerde doğru yanıt Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. olarak verilmiştir. anayasa adım Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürmek, - Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içinde beş birleşim günü katılmamak, - Cumhurbaşkanı seçilmek, - Türk vatandaşlığını kaybetmek, Milletvekilliğinin düşme sebepleri arasında yer alırken 1982 Anayasası nda yapılan 2010 değişikliği ile Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleri ile sebep olan milletvekillerinin milletvekilliği artık anılan sebeple sona ermeyecektir. 2. TBMM nin çalışma düzeni hakkında verilen seçenekleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekir ise; TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. TBMM bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. TBMM tatil sırasında Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. TBMM aldığı kararla, bir yasama döneminde on beş günü geçmemek kaydıyla çalışmalarına ara verebilir. Seçeneklerde doğru yanıt TBMM tatil sırasında Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan toplantıya çağırılabilir. olarak verilmiştir.

9 3. Milletlerarası anlaşmalar ile ilgili verilen seçenekler değerlendirildiğinde; Milletlerarası anlaşmaların onaylanması TBMM tarafından bir kanun ile uygun bulunur. Milletlerarası anlaşmalar üzerinde TBMM nin değişiklik yapma yetkisi yoktur. Milletlerarası anlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilemez. Milletlerarası anlaşmalar anayasa hükmü sayılmazlar, yalnızca temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası anlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Seçeneklerde doğru yanıt Milletlerarası anlaşmalar Bakanlar Kurulu tarafından imzalanır ve Cumhurbaşkanınca onaylanır. olarak verilmiştir. 4. Soruda verilen öncüller ayrı ayrı değerlendirildiğinde; Yönetmelikler kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılır. Yönetmelikerde suç ve ceza öngörülemez. Diğer öncüllerde yer alan Yönetmelikler, Bakanlıklar, Bakanlar Kurulu, Bakanlar ve Kamu Tüzel kişileri tarafından çıkarılır ifadesi ile Bakanlıkların çıkarmış olduğu yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay tarafından yapılır. ifadesi doğrudur. 5. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla; Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, HSYK üyelerini; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve AYİM Başkan ve üyelerini; Genel Kurmay Başkanını, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılar. 6. Yerel Yerinden Yönetim Kuruluşları - İl Özel idaresi Valilik İl Encümeni İl Genel Meclisi - Belediyeler Belediye Başkanı Belediye Encümeni Belediye Meclisi - Köyler Muhtar Köy Derneği İhtiyar Meclisi Yukarıda verilen tablo çerçevesinde soru değerlendirildiğinde Manisa İl İdare Kurulu, merkezî yönetimin taşra teşkilatı içinde, Hacettepe Üniversitesi ile Muğla Barosu, hizmet yerinden yönetim kuruluşları içinde yer almaktayken, II nci ve V inci öncüllerde verilen Ankara İl Genel Meclisi ile Malatya Belediye encümeni yerel yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır. 7. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Eskişehir 2013 yılı Türk dünyasının kültür başkenti olarak seçilmiştir. 9

10 yılında düzenlenecek olan Akdeniz Oyunlarına Yunanistan ın çekilmesi nedeniyle Türkiye nin Mersin kenti ev sahipliği yapacaktır. 9. Bir kimsenin malının devlet tarafından alınarak devlet mülkiyetine geçirilmesine MÜSADERE adı verilir sayılı Türk Ceza Yasası nda müsadere bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir. Yeni TCK nin 5. maddesinde, Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. denmek suretiyle müsaderenin artık sadece genel hükümlere göre yapılacağı ortaya konulmuştur. 10. Anayasanın 148 inci maddesi gereğince, olağanüstü hâllerde, sıkıyönetim ve savaş hâllerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa ya aykırılığı iddiasıyla dava açılamayacağı hükme bağlanmıştır Anayasası nın 15 inci maddesinde kabul edilen hükme göre; savaş, seferberlik, sıkıyönetim ya da olağanüstü durumlarda dahi; kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 12. Kanunlar; genel, soyut ve sürekli olan düzenlemelerdir. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı kişiye özel yapılan bir düzenlemedir ve TBMM bu kararı kanunla değil, parlamento kararı ile gerçekleştirir. 13. İstifa: İstifanın geçerli olduğu Meclis Başkanlık Divanınca tespitinden sonra, TBMM Genel Kurulunca adi karar yeter sayısı ile; Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler: TBMM Genel Kurulunun gizli oylama ile karar vermesiyle Meclis çalışmalarına katılmama: Meclis çalışmalarına izinsiz ve özürsüz olarak bir ay içinde beş birleşime katılmama durumunda TBMM Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hâlinde düşmede ise bu hususlardaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. Üyeliğin sona ermesi için TBMM kararına gerek yoktur. 14. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usulü 2007 Anayasa değişikliği ile kabul edilmiş olup görev süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. 15. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 1982 Anayasası nda yapılan 2010 referandumu ile on iki yıl olarak belirlenmiş olup bir kimse iki defa üyeliğe seçilemez hükmü getirilmiştir. 16. Yerel yönetim birimleri şunlardır: 1-) İl Özel İdaresi - Valilik - İl Encümeni - İl Genel Meclisi 2-) Belediyeler - Belediye Başkanı - Belediye Encümeni - Belediye Meclisi

11 3-) Köyler - Muhtar - Köy Derneği - İhtiyar Meclisi Anayasası nda yapılan 2004 yılı değişikliğine göre; Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. hükmü kabul edilmiştir yılında A, B, C, D seçeneklerinin dışında ayrıca; Karşılıklık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye de ikamet eden yabancılar için de dilekçe hakkı tanınmıştır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partileri kapatma ve anayasa değişikliklerinde 3/5 oy çokluğuyla karar verir hükmü getirilmiştir. (2010 Anayasa değişikliği ile bu oran 2/3 olarak değiştirilmiştir.) Adil yargılanma hakkı ilk kez Anayasa ya dâhil edilmiştir. 18. Norveç, İzlanda ve İsviçre Avrupa Birliği ne üye olmayan ülkelerdir. Norveç 1972 ve 1994 yıllarında yapılan halk oylamaları sonucu topluluğa katılmama kararı almıştır. 19. Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Bakü - Tifl is - Kars Demir Yolu Projesi (BTK) Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan bakanları arasında 2007 de imzalandı te yürürlüğe girecek. 20. Sokakta çalışan çocukların eğitim ihtiyaçlarının sağlanması sonucunda, kurulacak olan güven ilişkisi sayesinde, bir yandan çocuğun okula daha istekli yönlenmesine, diğer yandan da yerelde hizmet veren çalışan çocuklara yönelik merkezlere gelen çocuk sayısının artmasına destek olmak amacıyla Velim Olur Musun isimli kurum kurulmuştur. anayasa adım Anayasası nda yapılan 2001 yılı değişikliğine göre; kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir. 2. TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından her halükarda on beş gün içerisinde yayımlanmak zorundadır. 3. TBMM nin iç yapısına ve çalışma düzenine ilişkin olarak veya TBMM nin yürütme ve yargı organlarıyla ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlara Parlamento Kararları denir. Parlamento Kararları şunlardır: TBMM iç tüzüğü Savaş ilanına karar vermek TBMM Başkanı seçimi Ara verme ve ara seçim kararı Seçimlerin yenilenmesi kararı Milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması kararı Yüce Divana sevk kararları Sıkıyönetim ve olağanüstü hâl ilanının uzatılmasına karar vermek 4. Cumhurbaşkanının tek başına yapamadığı, karşı imza kuralı ile yaptığı işlemler şunlardır: TBMM yi toplantıya çağırmak (Bakanlar Kurulunun isteğiyle), Bakanları atamak ve görevlerine son vermek (Başbakanın teklifi yle), Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek (Bakanlar Kurulu kararıyla), Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak (Kanun veya Bakanlar Kurulu kararıyla), Genelkurmay Başkanını atamak (Bakanlar Kurulunun teklifi ile), 11

12 YÖK ün bazı üyelerini atamak (Üniversitelerarası Kurulun ve Bakanlar Kurulunun önereceği adaylar arasından), Üniversite rektörlerini seçmek (YÖK ün önerdiği 3 üye arasından), Yüksek Mahkeme üyelerini ve HSYK üyelerini seçmek (Kendisine gösterilen adaylar arasından) Anayasası na göre Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği ile HSYK nin meslekten çıkarma kararları, memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları ve Yüksek Askerî Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 6. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ya da UNICEF 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendi- 12 rilmiş bir kuruluştur. UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye de Haydi Kızlar Okula kampanyasına destek vermektedir. 7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin görev süreleri dört yıldır ve görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. 8. İdari vesayet, merkezî idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlamaya yönelik bir hukuki araçtır. Vesayet yetkisini elinde bulunduran makam, Vesayet Yetkisi Kişiler Üzerinde İşlemler Üzerinde Mahalli İdare organlarının geçici Onama yetkisi İptal yetkisi olarak görevden Erteleme yetkisi uzaklaştırılması Düzeltme yetkisi Kararın yeniden Meslek organlarının geçici olarak görüşülmesini isteme görevden uzaklaştırılması Yargıya başvurma şeklinde kullanılır yılı anayasa değişikliği ile; ölüm cezalarının infazı ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Bu düzenlemeyle, TBMM nin görevleri arasında sayılan, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek yetkisi, ölüm cezasının kaldırılmasıyla anayasadan çıkarılmış, ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez hükmü getirilmiştir. 10. RTÜK üyeleri dokuz üyeden oluşur. Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. 11. Birleşmiş Milletler Örgüt Yapısı Genel Kurul Güvenlik Konseyi Ekonomik ve Sosyal Konsey Yönetim Konseyi Genel Sekreterlik Uluslararası Adalet Divanı Uluslararası Çalışma Örgütü Birleşmiş Milletlerin idari yapısı içinde yer alan bir örgüt değil, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan bir örgüttür.

13 12. Evrensel hukuk anlayışına göre bir devletin oluşabilmesi için; egemenlik, toprak ve halk ögelerinin bir arada bulunması gerekir. 13. TBMM seçimlerinin geriye bırakılması (ertelenmesi); savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân kalmaması durumunda TBMM tarafından seçimlerin ertelenmesidir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Geri bırakma kararı, TBMM nin basit çoğunlukla alabileceği bir karardır. 14. TBMM Başkanlığı tarafsızlığı gerektiren bir makam olduğundan siyasi parti grupları Meclis Başkanlığı için aday gösteremezler. 15. Kişisel, öznel, somut durumlara ilişkin kanunlara şeklî kanun adı verilir. (B), (C) ve (D) seçenekleri maddi kanunlara örnek olurken, (E) seçeneklerinde verilen ifade Meclisin bir kanuni düzenleme yapmadan parlamento kararı ile yaptığı bir işlemdir. Şeklî kanuna örnek olarak şunlar gösterilebilir: Bütçe ve kesin hesap kanunlarını kabul etmek Para basılmasına karar vermek Genel ve özel af ilan etmek Uluslararası antlaşmaları onaylamak Anayasa değişikliği ile vatandaşlara Anayasa Mahkemesine bireysel başvurma hakkı tanınmıştır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek Anayasa Mahkemesinin yetki ve görevleri arasında yer almamaktadır. 17. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımından önce açıklanan irade beyanına İCAP denir. 18. Memur olmanın genel şartları; TC vatandaşlığı Mahkûmiyet durumu Sağlık durumu Yaş Askerlik durumu ile ilgilidir. A,B,C ve D seçenekleri memur olmanın genel şartları arasındadır ancak en az iki yıllık üniversite mezuniyeti genel bir şart değil; -ki memur olabilmek için ortaokul mezuniyeti yeterlidir- özel bir şart olabilir yılı değişiklikleri; Genel sınırlama sebepleri kaldırıldı. Meclis soruşturması gizli oyla yapılır hükmü getirildi. Başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı Millî Güvenlik Kurulunun asıl üyesi oldu. Karşılıklık esası dikkate alınarak Türkiye de ikamet eden yabancılara da dilekçe hakkı tanındı. Siyasi partilerin kısmen ya da tamamen devlet yardımından yoksun bırakılması kabul edildi. Adil yargılanma hakkı ilk kez Anayasal hüküm hâlini aldı. 20. Dünyanın yükseklik bakımından 3. büyük barajı Artvin ilimizin Yusufeli ilçesinde 2012 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. anayasa adım 5 1. Dış denetim i tek çatı altına alan Sayıştay Kanunu nun, 19 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Resmî Gazete de yayımlanmasıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun tüzel kişiliği sona ermiş olup, kurulun görev, yetki ve personeli Sayıştay bünyesinde toplanmıştır. 13

14 2. Medeni Kanun a göre yasal erginlik yaşı 18 dir. Ancak bazı özel durumlar için farklı erginlik yaşları belirlenmiştir. Evlenme erginliği için 17 Olağanüstü evlenme erginliği için 16 Mahkeme kararı ile 15 yaşını dolduran kişiler ergin kılınabilir Anayasası nın da benimsediği Meclis Hükûmeti sisteminin özellikleri şunlardır: 14 Yasama ve yürütme erki, yasamada toplanmıştır. Yürütme yasamadan ayrı değildir. Yürütme, yasama tarafından tek tek seçilir. Yürütmenin yasamayı fesih yetkisi yoktur. Meclis Başkanı, Devlet Başkanıdır. Ayrıca bir Başkanlık makamı yoktur değişikliğine göre Anayasa Mahkemesinin; Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu ile karar alması gerekir. 5. Olağanüstü hâl; tabi afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşü alındıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ilan edilir. Olağanüstü hâl usulünün şartları şunlardır: İlan etme yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. İlan kararına karşı yargı yoluna başvurulamaz. İlan süresi savaş durumu hariç dört ayı geçmemek üzere uzatılır. İlan süresi altı aydır. İlan süresini uzatmaya TBMM yetkilidir. TBMM nin onayına sunulan bu kararlar, parlamento kararı şeklinde ortaya konur. 6. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri; mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askerî hâkimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hâkim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 7. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet ve yerinden yönetim kuruluşları dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlardır. Örnek olarak; TÜBİTAK, TRT, KİT ler, PTT, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, TOBB gösterilebilir.

15 Anayasası nda yapılan 12 Eylül referandumu ile memurların ve diğer kamu görevlilerinin yapacakları toplu sözleşme sırasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri incelemek amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmuştur Anayasası na göre, partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazete de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar. Bu hüküm 2010 Anayasa değişikliği ile kabul edilmemiş aksine anayasal bir hüküm olmaktan çıkarılmıştır. 11. Hâkim, önüne gelen somut olaya ilk önce yazılı kaynaklardaki hükümlere göre çözüm arayacaktır. Yazılı kaynaklar içinde çözüme ilişkin bir hüküm bulamazsa çözüm için örf ve adet hukukundan faydalanacaktır. Eğer burada da gerekli çözümü bulamazsa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir düzenleme yapardı düşüncesi ile kanunla kendisine verilen hukuk yaratma yetkisini kullanacaktır. Ancak; Vergi ve Ceza Hukukunda bu yetkisini kullanması uygun görülmemiştir. Çünkü bu iki hukuk kuralında da yasallık ilkesi geçerli kılınmıştır. 13. Temel hak ve hürriyetler ile ilgili 2004 Anayasa değişikliğine göre hangi hâlde olursa olsun; Savaş hukukuna uygun fi iler sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamayacağı Kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı (masumiyet karinesi) Sert çekirdek haklara dokunulamaz denilerek kesinlikle durdurulamayacak haklar ve hürriyetler olarak belirlenmiştir. İbadet özgürlüğü ile ilgili olarak ise 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir denmiştir yaz olimpiyatları için adaylığını açıklayan kentimiz İSTANBUL dur. Olimpiyatlar için İstanbul dışındaki diğer resmî adaylar Tokyo ve Madrid olmuştur. 12. Cebri İcra hukuk kurallarının, ayıplama ahlak kurallarının, günahkâr olma din kurallarının, alaya alma görgü kurallarının yaptırımlarıdır. İhkak-ı hak ise Türk Hukuk Sistemince yasaklanan kişinin kendi hakkını kendi eliyle alması anlamına gelen bir yaptırım türüdür Anayasası na göre Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaş- 15

16 mayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz yılında yapılan anayasa değişikliği ile idam cezası kaldırıldığından verilen ifade bu istisnai hâller arasında yer almamaktadır. 15. Genel seçimin üzerinden 30 ay (2,5 yıl) geçmedikçe yapılamaz. Genel seçimlerin yapılmasına bir yıl kala ara seçim yapılamaz. Bir ilin ya da seçim çevresinin TBMM de hiçbir temsilcisi kalmamışsa (ilk 30 ay içinde de olsa veya genel seçimlerin yapılmasına bir yıldan az bir süre de kalmış olsa) ara seçim yapılabilir. Ara seçim her seçim döneminde yalnız bir kez yapılabilir. 16. Parlamento kararları, TBMM nin iç yapısına ve çalışma düzenine ilişkin olarak veya TBMM nin yürütme ve yargı organlarıyla ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlardır. Bu kararlar, bir Genel Kurul kararıdır. Bu nedenle TBMM Başkanlığı veya TBMM Başkanlık Divanı kararları parlamento kararı niteliği taşımazlar Sosyal düzen kuralları; hukuk, ahlak, görgü ve din kuralları olarak dörde ayrılır. (A) Sosyal düzen kuralları arasında maddi yaptırımlı tek kural hukuk kuralıdır. Diğer sosyal düzen kuralları manevi yaptırımlıdır. Yani din, ahlak ve görgü kurallarına uyulmadığında devlet gücüyle, zoruyla karşılaşılmaz. Bunların yaptırımları, ayıplama, dışlama (ahlak), görgüsüz, cahil olarak nitelendirilme (görgü), ahirette cezaya çaptırılacağını düşünme ve günahkâr olma (din) gibi manevi yaptırımlardır. (B) Ahlak kuralları, insan ilişkilerinde ve kendi nefsimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. (C) Din kurallarının bir kısmı uhrevi (Allah ve insanlar arasındaki), bir kısmı dünyevi (insanların birbiriyle olan) ilişkileri düzenler. (E) Görgü kuralları, bir toplantıda konuşurken yahut yemek yerken kısaca belli bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. Subjektif görgü ve objektif görgü kuralı diye bir ayrım yoktur. Ahlak kuralları subjektif ahlak ve objektif ahlak kuralları olmak üzere ikiye ayrılır. 18. Anayasa Kanun Tüzük Yönetmelik Anayasa normlar hiyerarşisinde en üst normdur. Kanun ve tüzükler Anayasa ya aykırı olamaz. (A) Kanun, kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına), Anayasa Mahkemesi, tüzük ve ülke çapında yayımlanan yönetmeliklerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına) Danıştay yapar. (B, D) Milletlerarası anlaşmalar nitelikleri itibarıyla kanun hükmündedir. Milletlerarası ant-laşmaları yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna, onaylama ve yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanı na, onaylamasını bir kanunla uygun bulma yetkisi TBMM ye aittir. (E) Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, tüzükler ise yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılır. 19. Anayasa değişikliği hakkındaki teklifl er Meclis Genel Kurulunda ivedilikle görüşülemez (bir kez görüşme yasağı), 48 saat arayla iki defa görüşülmelidir. (B) Anayasa değişikliği hakkındaki kanun tasarıları, TBMM Genel Kurulunda, üye tam sayısının üçte ikisinden az bir oyla kabul edilirse, Cumhurbaşkanının bu tasarıyı Mecli-

17 se geri göndermesine güçleştirici veto denir. (C) Cumhurbaşkanını en az beşte üç oy çokluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliklerini (zorunlu referandum); en az üçte iki oy çokluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliklerini de (ihtiyari referandum) halk oylamasına sunabilir. (D) Anayasa nın ilk üç maddesi, hiçbir şekilde değiştirilemez, de-ğiştirilmesi teklif dahi edilemez. (E) 1982 Anayasası nın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve en az beşte üçünün kabul oyuyla mümkündür. anayasa adım 6 1. Medeni hukuk; özel hukukun en geniş ve kapsamlı dalı olup, kişiler, aile, miras, eşya, borçlar hukuku olarak bölümlere ayrılır. Borçlar Hukuku, Borçlar Kanunu adı altında düzenlenerek, ayrıca hüküm altına alınmıştır. (A) Kusurlu sorumluluk ilkesi, nispilik, üçüncü kişi aleyhine borç kurulmaması, ivaz (karşılıklılık), dürüstlük, borçlunun ikametgahından ifa, irade özerkliği ilkesi borçlar hukukunun temel ilkelerindendir. (B) Ticaret hukuku: ticari işletme, ticari şirketleri, kıymetli evrak, deniz ticareti ve sigorta hukuku olarak beş bölümde incelenir. (C) Ticari işletme hukukunda tacir, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişidir. Tacir, gerçek veya tüzel kişi olabilir. Oysa esnaf, esnaf işletmesi işletir ve esnafl ar yalnızca gerçek kişi olabilir. (D) İcra-İfl as hukuku, iş hukuku ve vergi hukuku kamu hukukunun dallarıdır. 2. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış meclis üyeleri veya bu milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından 5 yıl için ve halk tarafından seçilir. (A) Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesinden önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde de boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır. (C) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, Cumhurbaşkanının yasamayla, Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek, Cumhurbaşkanının yargıyla ilgili görevlerindendir. (D) Cumhurbaşkanı art arda veya aralıklı iki kez seçilebilir. Bir kez seçilme durumu 1982 Anayasa sının ilk hâlinde vardır değişikliğiyle bu şart kal-dırılmıştır. (E) Son yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldıkları geçerli oyların toplamı %10 u aşan partiler ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir Anayasası na göre silah altında bulunan er ve erbaşlar, askerî öğrenciler, taksirli suçtan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, kısıtlılar oy kullanamaz. Anayasa nın açık hükmü gereği, bir kişinin kaç yıl tutuklu kaldığı veya taksirli suçtan mahkum olduğu oy kullanılmasına engel olan bir durum değildir. 3. İdari Yargı Kuruluşları idare mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay dır. Ağır ceza mahkemesi, Adli Yargı Kuruluşudur. 17

18 4. A, B, C ve E seçenekleri vali ile ilgili doğru ifadelerdir. Ancak vali, bir meslek memuru değil istisnai memurdur. 5. Yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılabilecek işlemler; kanun hükmünde kararnameler ve tüzüklerdir. Kanun hükmünde kararname çıkarılması için verilen yetki kanunu TBMM tarafından çıkarılır. 6. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi nin Şubat 2013 te düzenlediği Oscar Törenlerinde en iyi fi lm ödülünü Argo kazanmıştır. 7. Türkiye nin yüksek çözünürlüklü ilk millî keşif uydusu olan Göktürk - II, Çin deki jinquan fırlatma üssünden 18 Aralık 2012 de uzaya fırlatıldı Birleşmiş Milletlerde Suriye tasarısını reddeden ülkeler Rusya ve Çin olmuştur. 9. Yasama yetkisinin genelliği, yasama organının, her konuyu dilediği kadar ayrıntılı düzenleyebilme yetkisidir. Bu yetki içerisinde TBMM Anayasa ya aykırı olmamak kaydıyla dilediği konuda kanun çıkarabilir, kazuistik ve çerçeve niteliğinde kanunlar yapabilir, parlamento kararı niteliğindeki bir kararı kanun şeklinde çıkarabilir. TBMM nin Anayasa ya aykırı olmamak kaydıyla bir konuyu, hiçbir makamın talimatına ve izin vermesine ihtiyaç duymadan düzenleyebilmesi, yasama yetkisinin asliliğin ifadesidir. 10. Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması veya partisinden istifa ederek başka partiye geçmesi, milletvekilliğinin düşmesine neden olmaz. Ancak; milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliği TBMM Genel Kurulu nun alacağı kararla sona erer. Kısıtlanan veya kesin hüküm giyen milletvekilinin milletvekilliği; mahkeme kararının meclis genel kuruluna bildirilmesiyle sona erer. 11. Yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşur. Bakanlar Kurulu; Başbakan ve Bakanlardan oluşur. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunda yer almaz (A). Bakanlar Meclis içinden veya dışından, Başbakanca seçilir, Cumhurbaşkanınca atanır (B). Başbakan, Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından; seçim dönemi olan 4 yıl için atanır (D). Milletvekili olmayan bir bakanın; TBMM başkanlığındaki yasama fonksiyonunun yerine getirilmesinde (kanun ya da parlamento kararında) oy kullanma hakkı yoktur (E). Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler dışındaki tüm kararlar, (karşı imza kuralı) Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır ve bu kararlar-dan Başbakan ve ilgili Bakanlar sorumludur. Tek başına yaptığı işlemlerde de yargı mekanizması işlemez. Yani Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışındaki tüm durumlarda sorumsuzdur. 12. Millî Güvenlik Kurulu üyeleri; Cumhurbaşkanı Başkanlığında; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Ge-

19 nel Komutanından oluşur yılı değişikliğiyle Adalet Bakanı ve Başbakan yardımcıları Kurula üye olarak katılmışlardır. Maliye Bakanı, Kurul üyesi değildir. 13. Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçer, anayasa değişikliği hakkındaki kanunları şekil açısından denetler, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapar, siyasi partilerin mali denetimini Sayıştaydan yardım alarak yapar. Siyasi partilerin kapatma davasına bakar, kanun, kanun hükmünde kararname ve Meclis iç tüzüğünün şekil ve esas açısından Anayasaya uygunluğunu denetler. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulunu denetlemek Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında yer almaz. 14. Yerel yerinden yönetimler (mahallî idareler); il özel idaresi, belediye idaresi ve köy idaresinden oluşur. İstanbul İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi, Ardıç Köyü, Bursa Büyükşehir Belediyesi yerel yerinden yönetim (mahallî idare) kuruluşudur. Odalar ve barolar hizmetsel kuruluşlar arasında yer alır. Ankara Mimarlar ve Mühendisler Odası hizmetsel kuruluştur. 15. Borçlar Hukukuna hâkim olan ilkeler; Borç ilişkisinin nispi niteliği Sözleşme özgürlüğü Eşitlik Dürüstlük Kusur İvaz Borçlunun ikametgâhında ifa Şekil serbestliği İrade özerkliği Üçüncü kişi aleyhine borç kurulmamasıdır. Yukarda sayılanlar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, Borç ilişkisinin devredilmezliği, Borç ilişkisinin geçmişe etkili olmaması, Hâkimin borç ilşkisini takdir etmesi ve Borç ilşkisinin mutlaklığı Borçlar Hukukuna hâkim olan ilkeler arasında yer almamaktadır. 16. Dünyanın en zengin ülkeleri olan G-8 grubu, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada dan oluşmaktadır. 17. Anayasa nın 91 inci maddesi uyarınca temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler olağan dönem KHK si ile düzenlenemezken sosyal ve ekonomik haklar olağan dönem KHK leri düzenlenebilirler. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde kişisel, verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler, yabancı yayınların Türkiye ye girmesi ve dağıtımına ilişkin düzenlemeler ile dernek kurma hürriyetinin kullanımında uygulanacak düzenlemeler kişi hakları ve ödevleri başlığı; oy hakkının kullanım amacıyla uygulanabilir tedbirlere ilişkin düzenlemeler ise siyasi haklar ve ödevler başlığı altında yer almaktadır. Topraksız çiftçinin toprak sahibi yapılmasına ilişkin düzenlemeler ise sosyal haklar ve ödevler başlığı altında yer almakta olup Anayasa nın 91 inci maddesine uygun olarak olağan dönem KHK si ile düzenlenebilmektedir. 19

20 18. Hâkim, bakmakta olduğu davada hukuki uyuşmazlığı çözerken kanunda uygulanacak bir hüküm bulamazsa, örf ve adet hukukuna göre karar vermelidir. Orda da hüküm bulmazsa benzer konuda daha önce hüküm verilmiş yargısal kararlara başvurmalıdır. 20. Dernek kurma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, siyasi parti kurma hakkı, sendika kurma hakkı, önceden izin alma esasına tabi olmadan kullanılır. Haberleşme hürriyeti ise 1982 Anayasası na göre; millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak sakınca bulunan hâllerde ve kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça, haberleşme engellenemez ve gizliliğe dokunulamaz. 19. Çoğulcu toplum yapısını benimseyip kanunların Anayasa ya uygunluğunun Anayasa Mahkemesince denetlenmesini ilk kez getiren ve Diyanet İşleri Başkanlığını ilk kez düzenleyen anayasa 1961 Anayasası dır. 20

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır.

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESİAD Genel Merkezi. İnönü Cad. No: 115 / 20-29 Osmangazi / BURSA

Detaylı

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.)

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) (12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) Ergun Özbudun ve ekibinin AKP için hazırladığı yeni anayasa taslağı NOT: Aynı numarayı taşıyan maddeler veya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 18.10.1982 Yayımlandığı R.G.Tarih : 9.11.1982 Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 B A Ş L A N

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

HOLLANDA KRALLIĞI 2002 ANAYASASI

HOLLANDA KRALLIĞI 2002 ANAYASASI HOLLANDA KRALLIĞI 2002 ANAYASASI Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesinin katkılarıyla, İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı Anayasal İlişkiler ve Hukuk Dairesi tarafından yayımlanmıştır. www.minbzk.nl

Detaylı

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI Yayıma Hazırlayanlar

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

AİHM Kararlarında Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

AİHM Kararlarında Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı AİHM Kararlarında Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ * ANLATIM DÜZENİ: I- GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMALAR II- AİHM KARARLARINDAN ÖRNEKLER A- AİHM Kararlarında Mahkeme B- Yasal Mahkeme

Detaylı

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı