genelyetenekgenelkültür 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "genelyetenekgenelkültür 1"

Transkript

1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B 5. C 5. E 5. E 5. C 5. A 6. E 6. E 6. C 6. D 6. A 6. D 7. D 7. C 7. C 7. E 7. A 7. D 8. B 8. C 8. A 8. B 8. C 8. C 9. C 9. D 9. D 9. C 9. B 9. E 10. C 10. B 10. C 10. B 10. D 10. A 11. B 11. E 11. D 11. E 11. E 11. C 12. B 12. D 12. E 12. E 12. B 12. E 13. D 13. D 13. D 13. B 13. B 13. B 14. D 14. C 14. D 14. C 14. D 14. C 15. D 15. B 15. C 15. A 15. C 15. C 16. A 16. A 16. B 16. E 16. A 16. E 17. C 17. C 17. E 17. C 17. D 17. D 18. E 18. D 18. A 18. E 18. C 18. D 19. D 19. E 19. C 19. D 19. A 19. D 20. E 20. C 20. D 20. A 20. A 20. C Tekrar Edilmesi Gereken Konular 1

2 anayasa adım 1 1. Ceza kanunu ceza sorumluluğu açısından çocukları üç gruba ayırır: Fiili işlediği sırada 0-12 yaş arasındaki çocuk suç işlerse cezai sorumluluğu olmadığı için sorumlu olmaz. Fakat hâkim bu çocuklar hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verebilir yaş arasında bulunan bir çocuk suç işlerse bu durumda çocuğun davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği ya da fi ilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığına bakılır, sonuca göre iki tür ayrım yapılır. Kusur yeteneği gelişmemişse ceza sorumluluğu yoktur. Kusur yeteneği gelişmişse ceza bir miktar indirilerek verilir. Fiili işlediği sırada yaş arasında bulunan çocuğa ceza bir miktar indirilerek verilir. 2. Yönetmelikler, Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Bakanlıkların çıkarmış olduğu yönetmelikler ile kamu kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak 2 yönetmeliklerinin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay da yapılır. 3. Doğru yanıt E seçeneğidir 1982 Anayasası na göre; TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde, TBMM üye tam sayısının yüzde beşinde boşalma olması hâlinde, Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması halinde, ara seçim yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde 1982 Anayasası nın 78 inci maddesine göre ara seçimin uygun tanımı TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde yapılacak seçimdir. 4. TBMM; Kanun koyma, değiştirme, kaldırma Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulma Bütçeyi kabul etme KHK leri onaylama ve kaldırma Hizmet bakanlıklarını kurma Bir ilin, ilçenin kurulması, Büyükşehir Belediyesinin kurulması işlemlerini kanunla gerçekleştirmektedir. Yukarıda sayılan işlemler çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, TBMM kanunla yapmış olduğu işlemlerden KHK lerin onaylanması C seçeneğinde verilmiştir. Diğer seçeneklerde verilmiş olan Kalkınma planlarının onaylanması, Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı suçlandırılması, Bakanın Yüce Divana sevkine karar verilmesi, TBMM iç tüzüğünü değiştirmek, işlemleri ise TBMM tarafından Parlamento Kararı ile gerçekleştirilir.

3 Anayasası na göre milletvekili seçilebilme yeterliliği; Türk vatandaşı olmak, 25 yaşını doldurmuş olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Askerlik hizmetini yapmış olmak, Kısıtlı olmamak, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, Taksirli suçlar hariç toplam bir yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymemiş olmak, Ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak, Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak şartlarını taşımaktadır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda soru değerlendirildiğinde, 33 yaşındaki sınırlı ehliyetsiz kısıtlı olmamak şartını; hırsızlık suçundan hüküm giymiş olmak yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak şartını; okuma yazma bilmek en az ilkokul mezunu olmak şartını; askerliği tecilli kişi ise askerlik hizmetini yapmış olmak şartını sağlamaktadır. Çifte vatandaşlık sahibi Türk vatandaşı ise Türk vatandaşı olmak şartını sağlamamaktadır. Çifte vatandaşlık milletvekili seçilebilmeyi engelleyen bir şart olarak karşımıza çıkmamaktadır. 6. Avrupa Birliği ne adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag da belirlenmiştir. Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan bu kriterler: Hukukun üstünlüğünü kabul etmek, İnsan haklarına yer vermek, Azınlık haklarını korumak, Piyasa ekonomisini güçlü tutmaktır. 7. Birinci öncülde verilen HSYK nin başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müşteşarı kurulun tabi üyesidir. ifadesi 1982 Anayasası nda yapılan 2010 değişkliğinden önce de mevcutken ikinci, üçüncü ve dördüncü öncüllerde verilmiş olan HSYK nin yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşması, üç daire hâlinde çalışması, Cumhurbaşkanının kurula dört asıl üyeyi yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçmesi ile Yargıtay Genel Kurulunun üç asıl üç yedek üyeyi kendi üyeleri arasından seçmesine ilişkin düzenlemeler 1982 Anayasası nda yapılan 2010 değişikliği ile getirilen yeniliklerdir. 8. Hak sahibine tek tarafl ı irade beyanıyla; Yeni bir hukuki durum yaratma, Mevcut bir hukuki durumu değiştirme, Var olan hukuki durumu tamamen ortadan kaldırma yetkisi veren haklara inşai haklar denir. İnşai haklar, yenilik doğuran haklar ismiyle de anılmaktadır Anayasası nın 89 uncu maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından kanunların on beş gün içinde yayımlanacağı, yayımlanması uygun bulunmayanların ise aynı süre içerisinde TBMM ye geri gönderileceği kural olarak belirtilmişse de yine aynı hükümde bütçe kanunlarının Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilemeyeceği, Cumhurbaşkanının yayımlamak zorunda olduğu ifade edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde anayasanın değiştirilmesi hakkındaki kanunlar, KHK onay kanunları, af kanunları ve belirli kişiler için çıkarılan kanunlar tekrar görüşülmek üzere geri gönderilebilirken merkezî yönetim Bütçe Kanunu tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderilmemektedir. 3

4 10. Merkezî Yönetim Yerel Yerinden Taşra Teşkilatı Yönetim Teşkilatı İl Genel İdaresi İl Özel İdaresi Vali Valilik İl İdare Kurulu İl Encümeni İl İdare Şube İl Genel Meclisi Başkanlığı İlçe İdaresi Belediyeler Kaymakam Belediye Başkanı İlçe İdare Kurulu Belediye Encümeni İlçe İdare Şube Belediye Meclisi Başkanlığı Bucak Köyler Bucak Müdürü Muhtar Bucak Meclisi Köy Derneği Bucak İhtiyar Meclisi Komisyonu Yukarıdaki şema çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, Ankara Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı, Burdur İl İdare Kurulu, Amasra İlçe İdare Şube Başkanlığı, Merkezî Yönetimin Taşra Teşkilatı içinde yer alırken Kayseri İl Özel İdaresi Yerel Yerinden Yönetim Teşkilatı içinde yer almaktadır TUSAŞ (Türk Uçak Sanayi AŞ) tarafından geliştirilen Türkiye nin ilk insansız hava aracının adı Anka dır. Anka, 2011 in Ağustos ayında test uçuşlarını gerçekleştirmiştir. 12. Türkiye nin ilk kamu başdenetçisi TBMM tarafından seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu dur. 13. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine edim denir. Edimin yerine getirilmesine de İfa denir. 14. Kâğıt üzerinde ve elektronik ortamda tutulan aile kütükleri ile özel kütüklerden oluşan, daimi saklanması gerekli aile kütükleri ve bunlara dayanak olan belgelerin yıllar itibarıyla dosyalanmasından meydana gelen resmî belge vasfındaki özel kütüklere nüfus kütüğü denir. Yukarıda verilen tanım çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, aile kütükleri ile bunlara dayanak olan belgelerin yıllar itibarıyla saklanmasından meydana gelen kütüğe nüfus kütüğü denir. 15. Başkanlık sistemi: Hem yürütme erkinin başı, hem de Devlet Başkanı olarak Başkanın halk tarafından seçildiği ve yasama erkinin Başkanı düşüremediği, Başkanın da yasama erkini feshedemediği hükûmet sistemidir. Yürütme halk tarafından seçilen Başkan tarafından, yasama ise kongre tarafından yerine getirilir. Başkan hem devletin hem de hükûmetin başıdır. Bakanlar yalnız Başkana karşı sorumludur. Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde soru değerlendirildiğinde Devlet Başkanı hem yürütme erkinin başı hem de Devlet Başkanı olarak görev yapar, Devlet Başkanı halk tarafından seçilir, Devlet Başkanının yasama organını feshetme yetkisi yoktur ve Başkanlık sisteminde bakanlar Başkana karşı sorumludurlar. 16. Temel hak ve özgürlükler; Kanunla sınırlanabilir, Sınırlama laik Cumhuriyetin gereklerine ve demokratik toplum düzenine aykırı olamaz, Sınırlama yapılırken hakkın özüne dokunulamaz, Sınırlama Anayasa nın sözüne ve özüne aykırı olamaz, Sınırlama yapılırken ölçülülük ilkesine uygun davranılmalıdır. Buna bağlı olarak temel hak ve özgürlükler kanun hükmünde kararnameler ile değil sadece kanunla sınırlanabilir.

5 17. TBMM Başkanı, TBMM Başkan adayları arasından milletvekillerinin gizli oyuyla, iki yıllığına TBMM nin toplandığı günden itibaren beş gün içinde TBMM tarafından seçilir. TBMM Başkanı hiçbir şekilde oy kullanamaz. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır Anayasası nda yapılan 2010 değişikliği ile birlikte TBMM Başkanlık Divanına ilk seçilenler iki yıl, ikinci seçilenler ise yasama döneminin sonuna kadar görev yaparlar Anayasası na göre milletvekili olabilmek için Askerlik hizmetini yapmış olmak, yirmi beş yaşını doldurmuş olmak, Türk vatandaşı olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak şartları aranmakta ancak siyasi parti üyesi olmak şartı aranmamaktadır. anayasa adım 2 1. Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden oluşur.anayasa Mahkemesi üyeleri TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından on iki yıllığına seçilir. Yüce Divanda savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerini yalnızca şekil bakımından inceler ve denetler. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla; Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, HSYK üyelerini; Anayasa Mahkemesi,Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, AYİM Başkan ve üyelerini; Genel Kurmay Başkanını, Kara, Deniz vehava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılama yetkisine sahiptir. 18. TBMM üyelerindeki boşalmanın üye tam sayısının %5 ini bulması hâlinde, Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması hâlinde, ara seçime gidilebilir. Ara seçim kararı TBMM tarafından parlemento kararı ile alınır. Ayrıca TBMM üye tam sayısının % 5 inin boşalması hâlinde ara eçim kararını YSK değil TBMM verir. 20. Kanun hükmünde kararnameler, TBMM nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Sosyal Hak ve Ödevler konusu ile sınırlı çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Yargısal denetimleri Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapamaz. 2. Yönetmeliklerin yargısal denetimi idari yargıda yapılır. Bakanlıkların yönetmelikleri ile kamu kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi, Danıştay tarafından, belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerinin yargısal denetimi ise o yerde bulunan genel görevli idari yargı yeri olan idare mahkemelerince yapılır. 5

6 3. Avrupa Birliği Turizm Teşkilatı Bursa yı 2013 Arap Turizminin Başkenti kabul etmiştir. 4. Türkiye nin ilk yerli savaş gemisinin adı TCG Heybeliada dır. Preveze Deniz Zaferi nin 473. yıl dönümü olan 27 Eylül 2011 tarihinde denize indirildi. 6. Kurucu yenilik doğuran haklar, irade beyanıyla hukuki bir durumun kurulmasına yarayan haklardır. Soruda verilen diğer seçenekler değerlendirildiğinde, kullanılmaları ile yeni bir hukuki durum oluşturmayan haklar, alelade haklar, sahibine en geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara mutlak haklar, kişilerin maddi menfaatlerini koruyan haklara mal varlığı hakları denmektedir. 8. Devletin olumlu edimini gerektiren haklara pozitif statü hakları yani Sosyal ve Ekonomik Haklar denir. Soruda verilen öncüller değerlendirilidiğinde I inci ve II inci öncülde verilen Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi ile Sendika kurma hakkı nın pozitif statü hakları arasında yer aldığı görülmektedir.diğer öncüllerde verilen Kamu hizmetine girme hakkı siyasi haklar ve ödevler yani Aktif Statü hakları başlığı altında yer almaktayken, Süreli ve süresiz yayın hakkı kişi hak ve ödevleri yani negatif statü hakları başlığı altında yer alır. 5. Mevzu Hukuk, bir ülkede belli bir zamanda yürülükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanları kapsar. Yetkili makam tarafından konulmuş hukuk kurallarıdır. III. öncülde verilmiş olan yazılı ve yürürlükten kalkmış olan kurallara tarihî hukuk, IV. öncülde yer alan bağlayıcılığı toplum tarafından kabul edilmiş kurallara ise örf ve adet denilmektedir Velayet hakkı henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni Kanun tarafından ana ve babaya tanınan haktır. Bu tanımdan hareketle, velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlı kimselere sulh hukuk mahkemesince atanan kişiye tanınan hakka vesayet hakkı denir. 9. Kanunlar: TBMM tarafından yazılı şekilde hazırlanmış genel, soyut ve sürekli kurallardır. Kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete de yayımlanır. Kanunlar, metinlerinde ayrıca yürürlük tarihi belirtilmemişse Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete de yayımı takip eden kırk beş gün içinde yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı tarafından TBMM ye geri gönderilen kanunlar TBMM tarafından aynen kabul edilebilir. Kanun teklif etmeye milletvekilleri (kanun teklifi ) ve Bakanlar Kurulu (kanun tasarısı) yetkilidir.

7 10. Kanun hükmünde kararnameler yürütmenin diğer düzenleyici işlemlerinden farklı olarak kanuna eşit hukuki güçte oluşları, yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmeleri veya kaldırabilmeleri sebebiyle yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnasını teşkil ederler. 11. Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlarından birinin istifası veya görevinden düşürülmesi hâlinde Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi yoluna gidemez. Bir bakanın istifası veya görevinden herhangi bir sebeple ayrılması, düşürülmesi hâlinde boşalan bakanlığa on beş gün içinde TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. 12. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzüklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayca yapılır. Tüzükler, Bakanlar Kurulunca hazırlanır ve Danıştayın ön incelemesinden geçtikten sonra Cumhurbaşkanınca Resmî Gazete de yayımlanır. Danıştay incelemesinden geçmeyen tüzükler yok hükmündedir. Tüzüklerin iptali istemiyle Danıştayda dava açılır. 13. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri; - Cumhurbaşkanı, - Yargıtay Genel Kurulu - Danıştay Genel Kurulu - Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu - Adli Yargı Hâkim ve Savcıları - İdari Yargı Hâkim ve Savcıları tarafından dört yıllığına seçilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur, üç daire hâlinde çalışır. HSYK nin başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabi üyesidir. Kurul seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. HSYK nin meslekten çıkarma cezasına ilşkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Yukarıdaki seçeneklerin tek tek değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere doğru yanıt HSYK üç daire olarak çalışır. seçeneğidir. 14. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında; Sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, Kamuya yararlı dernek ve vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeyi yapar. 15. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında imzalanmıştır. Azerbaycan adına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti adına da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalamıştır yılını TÜRK KÜLTÜR YILI ilan eden ülke Çin dir. 7

8 17. Sosyal devletin amaçları; Temel hak ve hürriyetlerin kullanılabilmesi için maddi imkân sağlamak, Vatandaşların sosyal güvenlik hakkından yararlanmasını sağlamak, Adaletli bir gelir paylaşımını sağlamak, Planlama faaliyetlerinde bulunmak, Millî geliri artırmak, Yatırım ve istihdamı geliştirmek, Vergi politikalarını adaletli bir şekilde gerçekleştirmektir. Buna bağlı olarak; yönetimin hukuka bağlılığı idarenin kanuniliği ve devletin mali sorumluluğu hukuk devletinin gerekleri arasında yer alırken, adil ücretlendirme hakkı sosyal devletin gereklerindendir. 18. Kişisel durumlara ilişkin işlemlerin yapılıp yürütülmesinde kullanılmak üzere ilçe, köy, mahalle ve aile esasına göre nüfus idarelerince kişilerin hak ve yükümlülüklerinin doğumuna esas olmak üzere kimliklerinin, aile bağlarının, vatandaşlık durumlarının ve şahsi hâllerinin belirlenmesi amacıyla tutulan resmî belgelere aile kütüğü denir İMF (Uluslararası Para Fonu): 1944 de kurulan bu örgüte Türkiye 1947 de üye olmuştur. 188 üyesi vardır. Merkezi Washington dur. Uluslararası ödemelerini yapmakta güçlük çeken ülkelere kredi verir. Bu sayede uluslararası para işlerini düzenler, iyileştirmeye çalışır. Türkiye ile IMF arasındaki ilk Stand-by Antlaşması 1961 de imzalanmıştır. 20. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetcisine Başvurma Hakkı ile ilgili olarak seçenekleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse, Karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye de ikamet eden yabancılar yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Başvuruların sonucu, gecikmeksizin başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Kamu Denetçiliği Kurumu idare erkinin işleyişi ile ilgili şikâyetleri inceler ve karara bağlar. Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Seçeneklerde doğru yanıt Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. olarak verilmiştir. anayasa adım Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürmek, - Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içinde beş birleşim günü katılmamak, - Cumhurbaşkanı seçilmek, - Türk vatandaşlığını kaybetmek, Milletvekilliğinin düşme sebepleri arasında yer alırken 1982 Anayasası nda yapılan 2010 değişikliği ile Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleri ile sebep olan milletvekillerinin milletvekilliği artık anılan sebeple sona ermeyecektir. 2. TBMM nin çalışma düzeni hakkında verilen seçenekleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekir ise; TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. TBMM bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. TBMM tatil sırasında Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. TBMM aldığı kararla, bir yasama döneminde on beş günü geçmemek kaydıyla çalışmalarına ara verebilir. Seçeneklerde doğru yanıt TBMM tatil sırasında Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan toplantıya çağırılabilir. olarak verilmiştir.

9 3. Milletlerarası anlaşmalar ile ilgili verilen seçenekler değerlendirildiğinde; Milletlerarası anlaşmaların onaylanması TBMM tarafından bir kanun ile uygun bulunur. Milletlerarası anlaşmalar üzerinde TBMM nin değişiklik yapma yetkisi yoktur. Milletlerarası anlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere geri gönderilemez. Milletlerarası anlaşmalar anayasa hükmü sayılmazlar, yalnızca temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası anlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Seçeneklerde doğru yanıt Milletlerarası anlaşmalar Bakanlar Kurulu tarafından imzalanır ve Cumhurbaşkanınca onaylanır. olarak verilmiştir. 4. Soruda verilen öncüller ayrı ayrı değerlendirildiğinde; Yönetmelikler kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılır. Yönetmelikerde suç ve ceza öngörülemez. Diğer öncüllerde yer alan Yönetmelikler, Bakanlıklar, Bakanlar Kurulu, Bakanlar ve Kamu Tüzel kişileri tarafından çıkarılır ifadesi ile Bakanlıkların çıkarmış olduğu yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay tarafından yapılır. ifadesi doğrudur. 5. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla; Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, HSYK üyelerini; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve AYİM Başkan ve üyelerini; Genel Kurmay Başkanını, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılar. 6. Yerel Yerinden Yönetim Kuruluşları - İl Özel idaresi Valilik İl Encümeni İl Genel Meclisi - Belediyeler Belediye Başkanı Belediye Encümeni Belediye Meclisi - Köyler Muhtar Köy Derneği İhtiyar Meclisi Yukarıda verilen tablo çerçevesinde soru değerlendirildiğinde Manisa İl İdare Kurulu, merkezî yönetimin taşra teşkilatı içinde, Hacettepe Üniversitesi ile Muğla Barosu, hizmet yerinden yönetim kuruluşları içinde yer almaktayken, II nci ve V inci öncüllerde verilen Ankara İl Genel Meclisi ile Malatya Belediye encümeni yerel yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır. 7. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Eskişehir 2013 yılı Türk dünyasının kültür başkenti olarak seçilmiştir. 9

10 yılında düzenlenecek olan Akdeniz Oyunlarına Yunanistan ın çekilmesi nedeniyle Türkiye nin Mersin kenti ev sahipliği yapacaktır. 9. Bir kimsenin malının devlet tarafından alınarak devlet mülkiyetine geçirilmesine MÜSADERE adı verilir sayılı Türk Ceza Yasası nda müsadere bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir. Yeni TCK nin 5. maddesinde, Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. denmek suretiyle müsaderenin artık sadece genel hükümlere göre yapılacağı ortaya konulmuştur. 10. Anayasanın 148 inci maddesi gereğince, olağanüstü hâllerde, sıkıyönetim ve savaş hâllerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa ya aykırılığı iddiasıyla dava açılamayacağı hükme bağlanmıştır Anayasası nın 15 inci maddesinde kabul edilen hükme göre; savaş, seferberlik, sıkıyönetim ya da olağanüstü durumlarda dahi; kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. 12. Kanunlar; genel, soyut ve sürekli olan düzenlemelerdir. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı kişiye özel yapılan bir düzenlemedir ve TBMM bu kararı kanunla değil, parlamento kararı ile gerçekleştirir. 13. İstifa: İstifanın geçerli olduğu Meclis Başkanlık Divanınca tespitinden sonra, TBMM Genel Kurulunca adi karar yeter sayısı ile; Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler: TBMM Genel Kurulunun gizli oylama ile karar vermesiyle Meclis çalışmalarına katılmama: Meclis çalışmalarına izinsiz ve özürsüz olarak bir ay içinde beş birleşime katılmama durumunda TBMM Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir Kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hâlinde düşmede ise bu hususlardaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. Üyeliğin sona ermesi için TBMM kararına gerek yoktur. 14. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usulü 2007 Anayasa değişikliği ile kabul edilmiş olup görev süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. 15. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 1982 Anayasası nda yapılan 2010 referandumu ile on iki yıl olarak belirlenmiş olup bir kimse iki defa üyeliğe seçilemez hükmü getirilmiştir. 16. Yerel yönetim birimleri şunlardır: 1-) İl Özel İdaresi - Valilik - İl Encümeni - İl Genel Meclisi 2-) Belediyeler - Belediye Başkanı - Belediye Encümeni - Belediye Meclisi

11 3-) Köyler - Muhtar - Köy Derneği - İhtiyar Meclisi Anayasası nda yapılan 2004 yılı değişikliğine göre; Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. hükmü kabul edilmiştir yılında A, B, C, D seçeneklerinin dışında ayrıca; Karşılıklık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye de ikamet eden yabancılar için de dilekçe hakkı tanınmıştır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partileri kapatma ve anayasa değişikliklerinde 3/5 oy çokluğuyla karar verir hükmü getirilmiştir. (2010 Anayasa değişikliği ile bu oran 2/3 olarak değiştirilmiştir.) Adil yargılanma hakkı ilk kez Anayasa ya dâhil edilmiştir. 18. Norveç, İzlanda ve İsviçre Avrupa Birliği ne üye olmayan ülkelerdir. Norveç 1972 ve 1994 yıllarında yapılan halk oylamaları sonucu topluluğa katılmama kararı almıştır. 19. Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Bakü - Tifl is - Kars Demir Yolu Projesi (BTK) Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan bakanları arasında 2007 de imzalandı te yürürlüğe girecek. 20. Sokakta çalışan çocukların eğitim ihtiyaçlarının sağlanması sonucunda, kurulacak olan güven ilişkisi sayesinde, bir yandan çocuğun okula daha istekli yönlenmesine, diğer yandan da yerelde hizmet veren çalışan çocuklara yönelik merkezlere gelen çocuk sayısının artmasına destek olmak amacıyla Velim Olur Musun isimli kurum kurulmuştur. anayasa adım Anayasası nda yapılan 2001 yılı değişikliğine göre; kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir. 2. TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından her halükarda on beş gün içerisinde yayımlanmak zorundadır. 3. TBMM nin iç yapısına ve çalışma düzenine ilişkin olarak veya TBMM nin yürütme ve yargı organlarıyla ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlara Parlamento Kararları denir. Parlamento Kararları şunlardır: TBMM iç tüzüğü Savaş ilanına karar vermek TBMM Başkanı seçimi Ara verme ve ara seçim kararı Seçimlerin yenilenmesi kararı Milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması kararı Yüce Divana sevk kararları Sıkıyönetim ve olağanüstü hâl ilanının uzatılmasına karar vermek 4. Cumhurbaşkanının tek başına yapamadığı, karşı imza kuralı ile yaptığı işlemler şunlardır: TBMM yi toplantıya çağırmak (Bakanlar Kurulunun isteğiyle), Bakanları atamak ve görevlerine son vermek (Başbakanın teklifi yle), Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek (Bakanlar Kurulu kararıyla), Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak (Kanun veya Bakanlar Kurulu kararıyla), Genelkurmay Başkanını atamak (Bakanlar Kurulunun teklifi ile), 11

12 YÖK ün bazı üyelerini atamak (Üniversitelerarası Kurulun ve Bakanlar Kurulunun önereceği adaylar arasından), Üniversite rektörlerini seçmek (YÖK ün önerdiği 3 üye arasından), Yüksek Mahkeme üyelerini ve HSYK üyelerini seçmek (Kendisine gösterilen adaylar arasından) Anayasası na göre Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği ile HSYK nin meslekten çıkarma kararları, memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları ve Yüksek Askerî Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 6. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ya da UNICEF 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendi- 12 rilmiş bir kuruluştur. UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye de Haydi Kızlar Okula kampanyasına destek vermektedir. 7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin görev süreleri dört yıldır ve görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. 8. İdari vesayet, merkezî idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlamaya yönelik bir hukuki araçtır. Vesayet yetkisini elinde bulunduran makam, Vesayet Yetkisi Kişiler Üzerinde İşlemler Üzerinde Mahalli İdare organlarının geçici Onama yetkisi İptal yetkisi olarak görevden Erteleme yetkisi uzaklaştırılması Düzeltme yetkisi Kararın yeniden Meslek organlarının geçici olarak görüşülmesini isteme görevden uzaklaştırılması Yargıya başvurma şeklinde kullanılır yılı anayasa değişikliği ile; ölüm cezalarının infazı ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Bu düzenlemeyle, TBMM nin görevleri arasında sayılan, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek yetkisi, ölüm cezasının kaldırılmasıyla anayasadan çıkarılmış, ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez hükmü getirilmiştir. 10. RTÜK üyeleri dokuz üyeden oluşur. Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. 11. Birleşmiş Milletler Örgüt Yapısı Genel Kurul Güvenlik Konseyi Ekonomik ve Sosyal Konsey Yönetim Konseyi Genel Sekreterlik Uluslararası Adalet Divanı Uluslararası Çalışma Örgütü Birleşmiş Milletlerin idari yapısı içinde yer alan bir örgüt değil, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan bir örgüttür.

13 12. Evrensel hukuk anlayışına göre bir devletin oluşabilmesi için; egemenlik, toprak ve halk ögelerinin bir arada bulunması gerekir. 13. TBMM seçimlerinin geriye bırakılması (ertelenmesi); savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân kalmaması durumunda TBMM tarafından seçimlerin ertelenmesidir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Geri bırakma kararı, TBMM nin basit çoğunlukla alabileceği bir karardır. 14. TBMM Başkanlığı tarafsızlığı gerektiren bir makam olduğundan siyasi parti grupları Meclis Başkanlığı için aday gösteremezler. 15. Kişisel, öznel, somut durumlara ilişkin kanunlara şeklî kanun adı verilir. (B), (C) ve (D) seçenekleri maddi kanunlara örnek olurken, (E) seçeneklerinde verilen ifade Meclisin bir kanuni düzenleme yapmadan parlamento kararı ile yaptığı bir işlemdir. Şeklî kanuna örnek olarak şunlar gösterilebilir: Bütçe ve kesin hesap kanunlarını kabul etmek Para basılmasına karar vermek Genel ve özel af ilan etmek Uluslararası antlaşmaları onaylamak Anayasa değişikliği ile vatandaşlara Anayasa Mahkemesine bireysel başvurma hakkı tanınmıştır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek Anayasa Mahkemesinin yetki ve görevleri arasında yer almamaktadır. 17. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımından önce açıklanan irade beyanına İCAP denir. 18. Memur olmanın genel şartları; TC vatandaşlığı Mahkûmiyet durumu Sağlık durumu Yaş Askerlik durumu ile ilgilidir. A,B,C ve D seçenekleri memur olmanın genel şartları arasındadır ancak en az iki yıllık üniversite mezuniyeti genel bir şart değil; -ki memur olabilmek için ortaokul mezuniyeti yeterlidir- özel bir şart olabilir yılı değişiklikleri; Genel sınırlama sebepleri kaldırıldı. Meclis soruşturması gizli oyla yapılır hükmü getirildi. Başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı Millî Güvenlik Kurulunun asıl üyesi oldu. Karşılıklık esası dikkate alınarak Türkiye de ikamet eden yabancılara da dilekçe hakkı tanındı. Siyasi partilerin kısmen ya da tamamen devlet yardımından yoksun bırakılması kabul edildi. Adil yargılanma hakkı ilk kez Anayasal hüküm hâlini aldı. 20. Dünyanın yükseklik bakımından 3. büyük barajı Artvin ilimizin Yusufeli ilçesinde 2012 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. anayasa adım 5 1. Dış denetim i tek çatı altına alan Sayıştay Kanunu nun, 19 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Resmî Gazete de yayımlanmasıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun tüzel kişiliği sona ermiş olup, kurulun görev, yetki ve personeli Sayıştay bünyesinde toplanmıştır. 13

14 2. Medeni Kanun a göre yasal erginlik yaşı 18 dir. Ancak bazı özel durumlar için farklı erginlik yaşları belirlenmiştir. Evlenme erginliği için 17 Olağanüstü evlenme erginliği için 16 Mahkeme kararı ile 15 yaşını dolduran kişiler ergin kılınabilir Anayasası nın da benimsediği Meclis Hükûmeti sisteminin özellikleri şunlardır: 14 Yasama ve yürütme erki, yasamada toplanmıştır. Yürütme yasamadan ayrı değildir. Yürütme, yasama tarafından tek tek seçilir. Yürütmenin yasamayı fesih yetkisi yoktur. Meclis Başkanı, Devlet Başkanıdır. Ayrıca bir Başkanlık makamı yoktur değişikliğine göre Anayasa Mahkemesinin; Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu ile karar alması gerekir. 5. Olağanüstü hâl; tabi afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşü alındıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ilan edilir. Olağanüstü hâl usulünün şartları şunlardır: İlan etme yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. İlan kararına karşı yargı yoluna başvurulamaz. İlan süresi savaş durumu hariç dört ayı geçmemek üzere uzatılır. İlan süresi altı aydır. İlan süresini uzatmaya TBMM yetkilidir. TBMM nin onayına sunulan bu kararlar, parlamento kararı şeklinde ortaya konur. 6. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri; mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askerî hâkimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hâkim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 7. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet ve yerinden yönetim kuruluşları dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlardır. Örnek olarak; TÜBİTAK, TRT, KİT ler, PTT, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, TOBB gösterilebilir.

15 Anayasası nda yapılan 12 Eylül referandumu ile memurların ve diğer kamu görevlilerinin yapacakları toplu sözleşme sırasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri incelemek amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmuştur Anayasası na göre, partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazete de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar. Bu hüküm 2010 Anayasa değişikliği ile kabul edilmemiş aksine anayasal bir hüküm olmaktan çıkarılmıştır. 11. Hâkim, önüne gelen somut olaya ilk önce yazılı kaynaklardaki hükümlere göre çözüm arayacaktır. Yazılı kaynaklar içinde çözüme ilişkin bir hüküm bulamazsa çözüm için örf ve adet hukukundan faydalanacaktır. Eğer burada da gerekli çözümü bulamazsa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir düzenleme yapardı düşüncesi ile kanunla kendisine verilen hukuk yaratma yetkisini kullanacaktır. Ancak; Vergi ve Ceza Hukukunda bu yetkisini kullanması uygun görülmemiştir. Çünkü bu iki hukuk kuralında da yasallık ilkesi geçerli kılınmıştır. 13. Temel hak ve hürriyetler ile ilgili 2004 Anayasa değişikliğine göre hangi hâlde olursa olsun; Savaş hukukuna uygun fi iler sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamayacağı Kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı (masumiyet karinesi) Sert çekirdek haklara dokunulamaz denilerek kesinlikle durdurulamayacak haklar ve hürriyetler olarak belirlenmiştir. İbadet özgürlüğü ile ilgili olarak ise 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir denmiştir yaz olimpiyatları için adaylığını açıklayan kentimiz İSTANBUL dur. Olimpiyatlar için İstanbul dışındaki diğer resmî adaylar Tokyo ve Madrid olmuştur. 12. Cebri İcra hukuk kurallarının, ayıplama ahlak kurallarının, günahkâr olma din kurallarının, alaya alma görgü kurallarının yaptırımlarıdır. İhkak-ı hak ise Türk Hukuk Sistemince yasaklanan kişinin kendi hakkını kendi eliyle alması anlamına gelen bir yaptırım türüdür Anayasası na göre Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaş- 15

16 mayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz yılında yapılan anayasa değişikliği ile idam cezası kaldırıldığından verilen ifade bu istisnai hâller arasında yer almamaktadır. 15. Genel seçimin üzerinden 30 ay (2,5 yıl) geçmedikçe yapılamaz. Genel seçimlerin yapılmasına bir yıl kala ara seçim yapılamaz. Bir ilin ya da seçim çevresinin TBMM de hiçbir temsilcisi kalmamışsa (ilk 30 ay içinde de olsa veya genel seçimlerin yapılmasına bir yıldan az bir süre de kalmış olsa) ara seçim yapılabilir. Ara seçim her seçim döneminde yalnız bir kez yapılabilir. 16. Parlamento kararları, TBMM nin iç yapısına ve çalışma düzenine ilişkin olarak veya TBMM nin yürütme ve yargı organlarıyla ilişkileri çerçevesinde aldığı kararlardır. Bu kararlar, bir Genel Kurul kararıdır. Bu nedenle TBMM Başkanlığı veya TBMM Başkanlık Divanı kararları parlamento kararı niteliği taşımazlar Sosyal düzen kuralları; hukuk, ahlak, görgü ve din kuralları olarak dörde ayrılır. (A) Sosyal düzen kuralları arasında maddi yaptırımlı tek kural hukuk kuralıdır. Diğer sosyal düzen kuralları manevi yaptırımlıdır. Yani din, ahlak ve görgü kurallarına uyulmadığında devlet gücüyle, zoruyla karşılaşılmaz. Bunların yaptırımları, ayıplama, dışlama (ahlak), görgüsüz, cahil olarak nitelendirilme (görgü), ahirette cezaya çaptırılacağını düşünme ve günahkâr olma (din) gibi manevi yaptırımlardır. (B) Ahlak kuralları, insan ilişkilerinde ve kendi nefsimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. (C) Din kurallarının bir kısmı uhrevi (Allah ve insanlar arasındaki), bir kısmı dünyevi (insanların birbiriyle olan) ilişkileri düzenler. (E) Görgü kuralları, bir toplantıda konuşurken yahut yemek yerken kısaca belli bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini belirten kurallardır. Subjektif görgü ve objektif görgü kuralı diye bir ayrım yoktur. Ahlak kuralları subjektif ahlak ve objektif ahlak kuralları olmak üzere ikiye ayrılır. 18. Anayasa Kanun Tüzük Yönetmelik Anayasa normlar hiyerarşisinde en üst normdur. Kanun ve tüzükler Anayasa ya aykırı olamaz. (A) Kanun, kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına), Anayasa Mahkemesi, tüzük ve ülke çapında yayımlanan yönetmeliklerin yargısal denetimini (iptale ilişkin davalarına) Danıştay yapar. (B, D) Milletlerarası anlaşmalar nitelikleri itibarıyla kanun hükmündedir. Milletlerarası ant-laşmaları yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna, onaylama ve yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanı na, onaylamasını bir kanunla uygun bulma yetkisi TBMM ye aittir. (E) Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince, tüzükler ise yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılır. 19. Anayasa değişikliği hakkındaki teklifl er Meclis Genel Kurulunda ivedilikle görüşülemez (bir kez görüşme yasağı), 48 saat arayla iki defa görüşülmelidir. (B) Anayasa değişikliği hakkındaki kanun tasarıları, TBMM Genel Kurulunda, üye tam sayısının üçte ikisinden az bir oyla kabul edilirse, Cumhurbaşkanının bu tasarıyı Mecli-

17 se geri göndermesine güçleştirici veto denir. (C) Cumhurbaşkanını en az beşte üç oy çokluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliklerini (zorunlu referandum); en az üçte iki oy çokluğuyla kabul edilen Anayasa değişikliklerini de (ihtiyari referandum) halk oylamasına sunabilir. (D) Anayasa nın ilk üç maddesi, hiçbir şekilde değiştirilemez, de-ğiştirilmesi teklif dahi edilemez. (E) 1982 Anayasası nın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ve en az beşte üçünün kabul oyuyla mümkündür. anayasa adım 6 1. Medeni hukuk; özel hukukun en geniş ve kapsamlı dalı olup, kişiler, aile, miras, eşya, borçlar hukuku olarak bölümlere ayrılır. Borçlar Hukuku, Borçlar Kanunu adı altında düzenlenerek, ayrıca hüküm altına alınmıştır. (A) Kusurlu sorumluluk ilkesi, nispilik, üçüncü kişi aleyhine borç kurulmaması, ivaz (karşılıklılık), dürüstlük, borçlunun ikametgahından ifa, irade özerkliği ilkesi borçlar hukukunun temel ilkelerindendir. (B) Ticaret hukuku: ticari işletme, ticari şirketleri, kıymetli evrak, deniz ticareti ve sigorta hukuku olarak beş bölümde incelenir. (C) Ticari işletme hukukunda tacir, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişidir. Tacir, gerçek veya tüzel kişi olabilir. Oysa esnaf, esnaf işletmesi işletir ve esnafl ar yalnızca gerçek kişi olabilir. (D) İcra-İfl as hukuku, iş hukuku ve vergi hukuku kamu hukukunun dallarıdır. 2. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış meclis üyeleri veya bu milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından 5 yıl için ve halk tarafından seçilir. (A) Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesinden önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde de boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır. (C) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, Cumhurbaşkanının yasamayla, Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek, Cumhurbaşkanının yargıyla ilgili görevlerindendir. (D) Cumhurbaşkanı art arda veya aralıklı iki kez seçilebilir. Bir kez seçilme durumu 1982 Anayasa sının ilk hâlinde vardır değişikliğiyle bu şart kal-dırılmıştır. (E) Son yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldıkları geçerli oyların toplamı %10 u aşan partiler ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir Anayasası na göre silah altında bulunan er ve erbaşlar, askerî öğrenciler, taksirli suçtan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, kısıtlılar oy kullanamaz. Anayasa nın açık hükmü gereği, bir kişinin kaç yıl tutuklu kaldığı veya taksirli suçtan mahkum olduğu oy kullanılmasına engel olan bir durum değildir. 3. İdari Yargı Kuruluşları idare mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay dır. Ağır ceza mahkemesi, Adli Yargı Kuruluşudur. 17

18 4. A, B, C ve E seçenekleri vali ile ilgili doğru ifadelerdir. Ancak vali, bir meslek memuru değil istisnai memurdur. 5. Yalnızca Bakanlar Kurulunca çıkarılabilecek işlemler; kanun hükmünde kararnameler ve tüzüklerdir. Kanun hükmünde kararname çıkarılması için verilen yetki kanunu TBMM tarafından çıkarılır. 6. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi nin Şubat 2013 te düzenlediği Oscar Törenlerinde en iyi fi lm ödülünü Argo kazanmıştır. 7. Türkiye nin yüksek çözünürlüklü ilk millî keşif uydusu olan Göktürk - II, Çin deki jinquan fırlatma üssünden 18 Aralık 2012 de uzaya fırlatıldı Birleşmiş Milletlerde Suriye tasarısını reddeden ülkeler Rusya ve Çin olmuştur. 9. Yasama yetkisinin genelliği, yasama organının, her konuyu dilediği kadar ayrıntılı düzenleyebilme yetkisidir. Bu yetki içerisinde TBMM Anayasa ya aykırı olmamak kaydıyla dilediği konuda kanun çıkarabilir, kazuistik ve çerçeve niteliğinde kanunlar yapabilir, parlamento kararı niteliğindeki bir kararı kanun şeklinde çıkarabilir. TBMM nin Anayasa ya aykırı olmamak kaydıyla bir konuyu, hiçbir makamın talimatına ve izin vermesine ihtiyaç duymadan düzenleyebilmesi, yasama yetkisinin asliliğin ifadesidir. 10. Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması veya partisinden istifa ederek başka partiye geçmesi, milletvekilliğinin düşmesine neden olmaz. Ancak; milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliği TBMM Genel Kurulu nun alacağı kararla sona erer. Kısıtlanan veya kesin hüküm giyen milletvekilinin milletvekilliği; mahkeme kararının meclis genel kuruluna bildirilmesiyle sona erer. 11. Yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşur. Bakanlar Kurulu; Başbakan ve Bakanlardan oluşur. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunda yer almaz (A). Bakanlar Meclis içinden veya dışından, Başbakanca seçilir, Cumhurbaşkanınca atanır (B). Başbakan, Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından; seçim dönemi olan 4 yıl için atanır (D). Milletvekili olmayan bir bakanın; TBMM başkanlığındaki yasama fonksiyonunun yerine getirilmesinde (kanun ya da parlamento kararında) oy kullanma hakkı yoktur (E). Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler dışındaki tüm kararlar, (karşı imza kuralı) Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır ve bu kararlar-dan Başbakan ve ilgili Bakanlar sorumludur. Tek başına yaptığı işlemlerde de yargı mekanizması işlemez. Yani Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışındaki tüm durumlarda sorumsuzdur. 12. Millî Güvenlik Kurulu üyeleri; Cumhurbaşkanı Başkanlığında; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Ge-

19 nel Komutanından oluşur yılı değişikliğiyle Adalet Bakanı ve Başbakan yardımcıları Kurula üye olarak katılmışlardır. Maliye Bakanı, Kurul üyesi değildir. 13. Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçer, anayasa değişikliği hakkındaki kanunları şekil açısından denetler, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapar, siyasi partilerin mali denetimini Sayıştaydan yardım alarak yapar. Siyasi partilerin kapatma davasına bakar, kanun, kanun hükmünde kararname ve Meclis iç tüzüğünün şekil ve esas açısından Anayasaya uygunluğunu denetler. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulunu denetlemek Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında yer almaz. 14. Yerel yerinden yönetimler (mahallî idareler); il özel idaresi, belediye idaresi ve köy idaresinden oluşur. İstanbul İl Özel İdaresi, Trabzon Belediyesi, Ardıç Köyü, Bursa Büyükşehir Belediyesi yerel yerinden yönetim (mahallî idare) kuruluşudur. Odalar ve barolar hizmetsel kuruluşlar arasında yer alır. Ankara Mimarlar ve Mühendisler Odası hizmetsel kuruluştur. 15. Borçlar Hukukuna hâkim olan ilkeler; Borç ilişkisinin nispi niteliği Sözleşme özgürlüğü Eşitlik Dürüstlük Kusur İvaz Borçlunun ikametgâhında ifa Şekil serbestliği İrade özerkliği Üçüncü kişi aleyhine borç kurulmamasıdır. Yukarda sayılanlar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde, Borç ilişkisinin devredilmezliği, Borç ilişkisinin geçmişe etkili olmaması, Hâkimin borç ilşkisini takdir etmesi ve Borç ilşkisinin mutlaklığı Borçlar Hukukuna hâkim olan ilkeler arasında yer almamaktadır. 16. Dünyanın en zengin ülkeleri olan G-8 grubu, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada dan oluşmaktadır. 17. Anayasa nın 91 inci maddesi uyarınca temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler olağan dönem KHK si ile düzenlenemezken sosyal ve ekonomik haklar olağan dönem KHK leri düzenlenebilirler. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde soru değerlendirildiğinde kişisel, verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler, yabancı yayınların Türkiye ye girmesi ve dağıtımına ilişkin düzenlemeler ile dernek kurma hürriyetinin kullanımında uygulanacak düzenlemeler kişi hakları ve ödevleri başlığı; oy hakkının kullanım amacıyla uygulanabilir tedbirlere ilişkin düzenlemeler ise siyasi haklar ve ödevler başlığı altında yer almaktadır. Topraksız çiftçinin toprak sahibi yapılmasına ilişkin düzenlemeler ise sosyal haklar ve ödevler başlığı altında yer almakta olup Anayasa nın 91 inci maddesine uygun olarak olağan dönem KHK si ile düzenlenebilmektedir. 19

20 18. Hâkim, bakmakta olduğu davada hukuki uyuşmazlığı çözerken kanunda uygulanacak bir hüküm bulamazsa, örf ve adet hukukuna göre karar vermelidir. Orda da hüküm bulmazsa benzer konuda daha önce hüküm verilmiş yargısal kararlara başvurmalıdır. 20. Dernek kurma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, siyasi parti kurma hakkı, sendika kurma hakkı, önceden izin alma esasına tabi olmadan kullanılır. Haberleşme hürriyeti ise 1982 Anayasası na göre; millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak sakınca bulunan hâllerde ve kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça, haberleşme engellenemez ve gizliliğe dokunulamaz. 19. Çoğulcu toplum yapısını benimseyip kanunların Anayasa ya uygunluğunun Anayasa Mahkemesince denetlenmesini ilk kez getiren ve Diyanet İşleri Başkanlığını ilk kez düzenleyen anayasa 1961 Anayasası dır. 20

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Başbakanlık Personeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi

Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Komisyon Cumhurbaşkanının süresini belirledi Ocak 12, 2012-7:20:33 TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM PROGRAMI ANAYASA DERS SUNUMU. Öğr. Gör. U. Koray MİLANLIOĞLU Ticaret Hukuku ABD

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM PROGRAMI ANAYASA DERS SUNUMU. Öğr. Gör. U. Koray MİLANLIOĞLU Ticaret Hukuku ABD YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM PROGRAMI ANAYASA DERS SUNUMU Öğr. Gör. U. Koray MİLANLIOĞLU Ticaret Hukuku ABD TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI GİRİŞ Anayasa; Devletin temel yapısını, yönetim

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

GYS. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Soru Bankası

GYS. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Soru Bankası GYS 2015 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENİ DERSİ BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENİ DERSİ BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1- Yasama yetkisinin genelliği ifadesinden ne anlaşılmaktadır? a) Genel, kişilik dışı, soyut ve objektif sonuçlar doğuran işlemleri, sadece yasama organının yapabilmesi b) Yasama organının, Anayasadan

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME TÜRKİYE NİN İDARÎ YAPISI

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME TÜRKİYE NİN İDARÎ YAPISI Reşit GÜRBÜZ THEMIS İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME TÜRKİYE NİN İDARÎ YAPISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME BİRİNCİ KISIM İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı