"Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar""

Transkript

1 Prof. Dr. Ali Bozer in son kitab : "Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m ve Baz Önemli Olaylar." Yazan: DEMİR AYTAÇ Avrupa Birli i nin o zaman genifllemesinden sorumlu Say n Komiser Bangemann San r m hiçbir ülke baflvurudan önce bu kadar ayr nt l bir inceleme yapmam flt r. demifltir. Son günlerde ngiltere Eski Baflbakan Margaret Thatcher ve ABD Eski D fliflleri Bakan Madeleine Albright n siyaset an lar ve yapt klar konuflmalar ndan derlenen kitaplar n okurken duymufl oldu um zevkin ve mutlulu- un ayn s n, bu sefer bizden bir de erin, kitab nda buldum. De erli Bilim adam ve siyasetçimiz Prof. Dr. Ali Bozer in son kitab : "Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m ve Baz Önemli Olaylar" Prof. Dr. Ali Bozer

2 Kitap üç ana bölümden oluflmakta. Birinci bölümde TBMM de yap lan konuflmalar, ikinci bölümde Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s s fat yla yap lan konuflmalar ve son bölümde D fliflleri Bakan olarak yap lan konuflmalar. Konuflma bafll klar birçok önemli konuya de inirken, farkl mekânlarda farkl dinleyici topluluklar na Türkçe, Frans zca ve ngilizce olarak yap lm fl. Türkiye nin AB yolculu unun ne kadar çetin savafl mlardan, ne denli büyük emekten sonra, bugünlere geldi ini ö renmek; yak n tarihimizi do ru bilmek ve bu ülkenin iyi yetiflmifl insan gücü ile neler baflarabilece ini anlamak aç s ndan bu kapsaml yap t n 100 çok de erli oldu unu düflünüyorum. Rahmetli Turgut Özal in Ali haysiyetimizle oynatmamaya dikkat et! diyecek kadar baflvuru tarihimizi ve ak betini Ali Bozer in omuzlar na yükledi i; yurt içinde ve d fl nda karfl s na konan maddi ve manevi bir çok engele, hocam z n nas l dayanabildi- ini, hain s k nt lar n içerisinde bu ülkenin AB baflvurusunu nas l gerçeklefltirdi ini okurken, bazen yüzünüzde hafif bir gülümseme, ço u zaman da "Bu kadar da olmaz art k" diyorsunuz. Prof. Dr. Ali Bozer in konuflmalar n okurken, bir süre sonra kitab n özünde bir bütünlü ün hakim oldu- unu ve gerçekte Say n Bozer in okuyucuyu ayn yönde çift fleritli bir yolda, yolculu a ç kard n fark ediyorsunuz. Bir fleritte AB ilerlerken, di er fleritte ona paralel olarak bizdeki Bat l laflma seyir ediyor De erli hocam z Say n Bozer, Avrupa Birli i felsefesinin ilk olarak, 1849 y l nda Paris Bar fl Kongresi nde Victor Hugo nun "Bir gün gelecek siz bütün Avrupa milletleri kiflili inizi ve farkl l n z oluflturan de erleri kaybetmeden bir Avrupa kardeflli ini yaratacaks n z" sözleri ile somut ve aç k olarak ifade etmesiyle bafllam fl-

3 Prof. Dr. Ali Bozer : "1946 y l nda Winston Churchill Avrupa Birleflik Devletleri nin kurulmas n önermifl, bu tarihten üç y l sonra, Avrupa Konseyi kurulmufltur." t r diyor. Daha sonra ise, kinci Dünya savafl nda "20 milyon insan n ölmesi, medeniyet eserlerinin tahrip edilmesi, fakirleflme, AB fikrini yeniden canland rm fl" ve "1946 y l nda Winston Churchill Zürih Üniversitesi nde verdi i konferansta 'Avrupa Birleflik Devletleri'nin kurulmas n önermifl, bu tarihten üç y l sonra, Avrupa Konseyi kurulmufltur." diyor. Bu tarihi süreci ayr nt lar ile anlat rken, Say n Bozer, bundan yüzy l öncesinde Alman ekonomisti F. List - in, "Ticari birlik ve siyasi birleflme ikiz kardefl gibidirler, biri dünyaya gelmeden öteki do ufla haz r olmaz." diyerek Avrupa ya yol haritas n çizmifl oldu unu vurgulad ktan sonra, sürecin bafllang c na dikkatlerimizi çekiyor: "9 May s 1950 de Fransa Baflbakan Robert Schuman yay mlad bir bildiri ile Fransa-Almanya aras nda kömür ve çelik kaynaklar n n birlefltirilmesini ve savafl sanayisinin temel girdileri olan bu iki maddenin üretim ve kullan m n n uluslarüstü bir organ n sorumlulu unda yönetilmesini istedi. Bu ça r ya F. Almanya, Belçika, talya, Lüksemburg ve Hollanda n n olumlu karfl l k vermeleri üzerine, 18 Nisan 1951 de Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu u oluflturuldu." D aha sonra da, "Hangi flartlarda 'tek pazar' kurulabilir?", "Sa layaca faydalar nelerdir?", "Hangi ülkeler belirli tarihlerde bu gerçe i benimsemifller, toplulu a dahil olmufllar ve o y llarda biz neler yapm fl z?" gibi sorular n yan tlar n gözlerimizin önüne seriyor. Avrupa da bu süreç ifllerken ülkemizde Bat l laflma hareketleri nas l bafllad? Osmanl n n Tanzimat dönemi, M. Kemal Atatürk ün, baflta hukuk olmak üzere, tüm devrimleri ve 14 Nisan 1987 Türkiye nin AT ye tam 101

4 üyelik baflvurusuna kadar devam eden süreçte, bilmemiz gereken ad mlar Say n Bozer bizlere çok aç k anlat yor. Ali Bozer in bu de erli kitapta anlatt klar benim için sadece çok faydal ve e itici olmakla kalmad çok net, bir o denli de sa lam, ve önemli birkaç konuyu da tespit edebilme imkân verdi. Önemli buldu um bu konular sizlerle paylaflmak isterim. yi konuflman n, hitabet sanat n n arkas nda çok önemli bir bilgi birikimi ve iyi bir haz rl k dönemi oldu unu hepimiz biliyoruz. Ancak ben Say n Bozer in konuflmalar nda baflka önemli bir hususu daha tespit ettim: Ayn konuyu, ilgi ve odak noktas farkl dinleyici kitlelerine farkl perspektiflerden sunabilmesi... Yüzeyde ayn tarih anlat l yor gibi geliyor, ancak arka plân her defas nda dinleyici kitlesinin ilgi alan na göre kurgulanm fl. Konuflmalar n bu mercek alt nda okumaktan çok büyük zevk ald m. Bir baflka tespitim, yazar n en önde karar vermek zorunda oldu u konular da dahil olmak üzere her zaman ekip çal flmas n n öneminin alt n srarla çizmesi... Çok s n rl kadrolarla çal flmak zorunda oldu u dönemlerde dahi, kendisi ile birlikte olan yol arkadafllar n n tamam n çok büyük bir kadirflinasl l kla, her defas nda hat rlamas. Büyük baflar lara imza atm fl kiflilerde, ne yaz k ki her zaman bu ruh inceli ini bulam yoruz. Say n Bozer in anekdotlar fleklinde anlatm fl oldu u önemli baz olaylar 102 ise gerçekten çok ilginç. Her biri sizi ayr bir dünyaya götürdü ü gibi, baflar n n ufak ayr nt larda oldu u, sosyal ilflkilerin pay n n büyüklü ü, siyaset yaflam nda k vrak bir zekân n "olmazsa olmaz" oldu unu çok güzel ifade ediyor. Benim en çok keyif ald m ve en önemli buldu um husus ise, 14 Nisan 1987 de Türkiye nin AT ye tam üyelik baflvurusuna kadar devam eden süreçte anlatt klar Askeri darbe sonras, Avrupa da imaj m z n, iliflkilerimizin ve ekonomimizin çok iyi flartlarda olmad bir dönemde yola ç kan Say n Bozer kitab nda çok ilginç an lara da yer vermifl: "Randevu tarihi dahi vermekte gecikenler", "Son anda bask lara katlanamay p, hastal n bahane ederek gelemeyece ini bildirenler" (gerçi an nda bas n toplant s yap p ülkeyi terk ederim diyen Bozer e karfl, di er ülke bakan an nda iyileflmifltir!), "Ben sizi sab rla dinledim flimdi de siz beni sözümü kesmeden dinleyeceksiniz, dedirtenler", "Vize sorunlar yüzünden s n r kap lar na kadar bir konsolosluk görevlimizle gidip, gece yar s s n r kap s nda bekleyen di er konsolosluk görevlimizle yola devam edilebilmesi" bu sürecin zorluklar n vurgulayan an lardan yaln zca birkaç... Ancak, Avrupa Birli i nin o zamanki genifllemesinden sorumlu Komiser Bangemann n n "San r m hiçbir ülke baflvurudan önce bu kadar ayr nt l bir inceleme yapmam flt r" fleklindeki sözlerinin bütün yorgunluklara, çekilen s k nt lara de mifl olabilece ini çok net duyumsuyorsunuz.

5 Kan mca Prof. Dr. Ali Bozer in hukuk bilgisi, çal flmalar ndaki titizli i, 1971 y l nda henüz AB ye baflvurumuz bile konuflulmazken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi taraf ndan nsan Haklar Mahkemesi Yarg çl na seçilmesi, mesleki bilgisinin yan s ra Bat n n de erlerini, çok iyi bilmesi, karfl tarafa hiç aç k kap b - rakmam flt r. Baflvurumuz ile ilgili itirazlar n olmamas nda Say n Bozer in büyük katk lar oldu una inan yorum. Bunca emekten sonra, 14 Nisan 1987 Türkiye nin AT ye tam üyelik baflvurusu ile ilgili olarak içimizden baz lar n n, "Bu baflvuru say lmaz" demesine karfl n, Say n Bozer her zamanki zarafeti ile bu olumsuz yay nlar n da kendisine fayda sa lad - n söylüyor; çok aç k ve net yan t n da veriyor: " Zira baflvurumuz reddedilmifl olsayd, iliflkilerimizde bugünkü safhay idrak edebilmemiz için yeniden baflvuruda bulunmam z gerekirdi!" Hâlâ niye AB üzerinde bu kadar çok duruyoruz? Say n Bozer bu merak m z da gideriyor: "Tüm bu oluflumlar n temel amac, toplumlar n refah n art rmakt r. Bu konuda Türkiye nin Topluluktan alacaklar yan nda, verece i çok fleyler mevcuttur. Önemli olan olumlu ve geliflmeye dönük bir dengenin kurulmas d r ki, bunun gerçekleflmemesi için hiçbir neden yoktur. Kitab okurken hem ö reniyor, hem düflünüyorsunuz. BD OCAK 2012 "Tüm bu oluflumlar n temel amac, toplumlar n refah n art rmakt r. Bu konuda Türkiye nin Topluluktan alacaklar yan nda, verece i çok fleyler mevcuttur. Önemli olan olumlu ve geliflmeye dönük bir dengenin kurulmas d r..." Say n Prof. Ali Bozer ile neden bir "nehir söyleflisi" (gazetelerde günlere yay lan röportaj türü) yap lmad n, bu denli önemli konu ve anekdotlar n daha genifl bir okuyucu kitlelerine niye ulaflt r lmad n sorguluyorsunuz Günümüz D fliflleri kadrolar böylesine de erli ve engin bir birikimden haketti i ölçüde yararlanabiliyor mu, merak ediyorsunuz... Bu ülkenin iyi yetiflmifl insan gücü ile neler baflarabilece ini anlamak aç - s ndan bu kapsaml yap t n çok de erli oldu unu düflünüyorum. Bu yaz m z n, say n hocam z sa l kl ve mutlu günlerde bulmas n içtenlikle diliyor, üstün baflar lar yla bizi gururland rd ve yüreklendirdi i için, bu ülkenin vatandafl kimli imizle kendisine gönül borcumuzu sunuyoruz. 103

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı