AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008"

Transkript

1 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli Çözümler 06 AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta 08 Çolako lu Metalurji A.fi. Çolako lu Metalurji de üretimin teminat : Quint SFB

2 02 Baflyaz 2 o8 Baflyaz 02 Nuran Erlevent Güncel Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada 03 Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi Phoenix Contact Türkiye Lojistik Koordinatörü Nuran Erlevent 2008 Hannover Endüstriyel Fuar Gezimiz 11 Misafirlerimiz Phoenix Contact novasyonlar n Yerinde nceledi De erli okurlar m z, Sizlerle Phoenix Contact' n, sat fl görevlileri, ürün sorumlular kadar temasta olmad m için yak ndan tan flm yoruz; ancak ben de o arkadafllar m kadar sizler için çal flmaktay m. Do ru ürünlerin, do ru yerlere, do ru zamanlarda, do ru koflullarla, do ru kiflilere teslim edilmesini sa layan lojistik ekibimiz, sizlerin baflar s na katk da bulunmak için özveri ile çal flan bireylerden oluflmaktad r. Bu say da sizlere hangi projeleri yürütmekte oldu umuzu ve Phoenix Contact Lojistik departman olarak konulara nas l bakt m z, çal flmalar m z hangi prensiplere dayand rd m z aç klamak arzusunday m. Her fleyden önce lojistik, hem bizim hem de siz de erli müflterilerimiz için baflar ile baflar s zl k aras ndaki farkt r. Konuyu sat fl hedeflerinin tutturulmas n n çok ötesinde gördü ümüz için lojisti in tüm dallar nda uzmanlaflm fl kadroyu bünyemizde tutuyor ve kendilerine sürekli gelifltirmelerini sa layacak ortam yarat yoruz. kinci olarak lojistik operasyonlar n etkili ve verimli olmas n n bilgi ak fl n n sa l ile orant l oldu u gerçe inden hareketle, sistemimizi daha fazla enformasyon teknolojilerine dayand rma yoluna gitmekteyiz. Bu ba lamda e-shop ad n verdi imiz ve sizlerin Internet üzerinden stok düzeylerimizi görebilece iniz ve siparifllerinizi de verebilece iniz elektronik ticaret altyap m z n y l içinde devreye al naca n sizlere bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu sistemin dili Türkçe olacakt r. Bu sayede zaman kay plar ortadan kalkacak ve siparifllerinizin yerine getirilme süresi en aza indirgenecektir. Bir baflka yenilik de Phoenix Contact Almanya ile Phoenix Contact Türkiye aras nda üç y ld r kullan lmakta olan Electronic Data Interchange: EDI (Elektronik veri de ifl tokuflu) sistemini yurt içindeki müflterilerimizle aram zda çal fl r hale getirecek olmam zd r. Bu sayede hem ka ts z ofise do ru bir ad m daha atm fl olacak, hem de lojistik doküman ak fl n h zland raca z. Pilot uygulama y l içinde Siemens ile bafllayacakt r. Bu vesileyle, iç sayfalarda okuyaca n z gibi kendileriyle iki buçuk y l önce bafllatt m z VMI (Vender managed inventory-tedarikçi taraf ndan yönetilen depo) projesini örnek vermek istiyorum; bu konuda göstermifl oldu umuz baflar nedeniyle Siemens ten ödül almak bizleri onurland rm flt r. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek için stok çeflitlili ini sürdürmeye ve acil ihtiyaçlar n z için h zl nakliye gibi klasikleflmifl uygulamalar m za devam etmekteyiz. Siparifllerinizi verip unutabilirsiniz; biz hiçbir fleyi unutmadan sizler için çal flmaya devam edece iz. Sayg lar m zla, 12 Phoenix Contact 2007 Yılı Cirosu 1 Milyar Euro yu Aflt Siemens A.fi. den Ödül 12 Phoenix Contact Lojistik Süreç Gelifltirme ödülüne lay k görüldü Xplore Ödül Töreni 13 Otomasyon Proje Yar flmas nda Türk ö rencilerin büyük baflar s 14 Trabtech in gücü Darbe Jeneratörü testleriyle kan tland 14 zmir fiubemiz Tafl nd Kapak Konusu Sistemli Çeflitlilik 04 Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli Çözümler Yeni Ürünler 10 NanoLine - Ekonomik Kontrol Çözümü 10 Contactron - Ak ll Elektronik Kontaktör 10 UT Serisi - Yeni Nesil Vidal Klemens Söylefli 06 Aranan Marka AE Arma Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta 08 Çolako lu Metalurji de üretimin teminat : Quint SFB Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için

3 2 o8 Güncel 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi Norveçli gemi imalatç s Ulstein'in sondaj platformu ikmal gemisi Bourbon Mistral yeni otomasyon sistemi olan Ulstein IAS ile dikkati çekiyor. Sistem güvertedeki tüm uygulamalar kontrol ediyor; kargo, safra, enerji da t m, alarm ve uyar ifllevleri, pompalar, vinçler ve ayr ca klasik "bina" fonksiyonlar olan su, s tma, klima ve havaland rma. Gemi, Phoenix Contact' n otomasyon tekni i ile çal fl yor. Norveçli firma Ulstein-Gruppe, gemi konstrüksiyonu ve yap m yan nda elektronik kontrol sistemleri alan nda da faaliyet gösteriyor. Ulstein Mekaniske Verksted Holding çat s alt ndaki Ulstein Elektro AS, gemi elektronik sistemleri üretiyor (entegre otomasyon sistemini Ulstein IAS gelifltirmifltir) ve bunlar gemilere entegre ediyor. Otomasyon projesinin bafllang c nda Ulstein standart komponentlerden oluflan ve gemide kullan m için DNV (Det Norske Veritas), GL (Germanischer Lord) ve LR (Llyod's Register) onayl bir sistem arad. Bu flekilde modüler ve redundant bir otomasyon sistem mimarisi gelifltirilmeliydi. Ulstein Elektro kontrol sistemleri teknik yöneticisi Geir Haddal, Alt kiflilik bir ekiple alt y l süren bir gelifltirme çal flmas yapt k, bunun iki y l planlamaya bir y l ise konstrüksiyon ve üretime harcand " diyor. Basit Yedekleme Avantaj Ulstein IAS otomasyon sistemi için Phoenix Contact' n birçok farkl ürünü kullan ld. Sistemin merkezinde, PC Worx programlama yaz l m, Inline kontrolör ve I/O modülleri gibi Profinet ve Ethernet'e yönelik otomasyon komponentleri bulunuyor. Donan m taban n entegre ethernet arayüzüne sahip ILC 390 PN 2TX-IB tipi Inline kontrolör cihaz, Interbus Slave arayüzü, Inline girifl modülü ve Profinet IO-Kontrol Cihaz oluflturuyor. RSTP (Rapid Spanning Tree) ve FRD (Fast Ring Detection) protokolleri sistem için 500 ms'nin alt nda bir anahtarlama süresi temin ediyor. Herhangi bir kontrol cihaz n n devreden ç kmas durumunda, Yedek Kontrol Cihaz derhal onun görevini üstlendi inden hiçbir flekilde tehlike oluflturmuyor. Tümleflik kontrol cihaz, IEC 61131'e göre programlanm fl. LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolleri sayesinde cihazlar n h zl ve sorunsuz flekilde ve sistem hakk nda uzmanl k bilgisi gerektirmeksizin de ifltirilmesi mümkün oluyor. Ulstein IAS sistemi gemi üreticilerine birçok avantaj sunuyor. Kullan lan yaz l m aç k otomasyon yaz l m PC Worx tabanl. Böylelikle Ulstein, masrafs z flekilde bireysel olarak uyumlu hale getirilebilen, kendine ait özel bir yaz l m modülü gelifltirebiliyor. Kullan c Arayüzleri Teknik Yöneticisi Trond Liavaag, Profinet'in devreye al nmas yla Ulstein IAS'n n yüksek seviyede esnekli e kavufltu unu ve sorunsuz flekilde ayarlanabildi ini söylüyor. Ulstein IAS'n n önceki sistemlere göre bir di er avantaj n n da modüler yap s oldu unu ve sistemin çok miktardaki veriyi yüksek bir h zla iflledi ini de sözlerine ekliyor. Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Ulstein Elektro'da Kontrol Sistemleri Teknik Yöneticisi Geir Haddal (solda), Burada afl lmas gereken zorluk yeni bir teknolojiyi yeni çözümler için kullan labilir hale getirmekti. Phoenix Contact ile s k bir iflbirli i içerisinde çal flarak tüm teknik sorunlar n üstesinden gelebiliriz" diyor. Kullan c Arayüzleri Teknik Yöneticisi Trond Liavaag ise flunlar ilave ediyor Proje sürecinde Phoenix Contact, gemi yap m n n özel sorunlar üzerinde derinlemesine çal flt ; bizi uzmanl k bilgileriyle ve çok verimli bir gelifltirme ortam sunarak destekledi

4 04 Kapak Konusu 2 o8 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli Çözümler Makine ve tesisler gün geçtikçe daha karmafl k hale gelmekte ve elektrik tesisatlar ndaki esneklik talebi de buna ba l olarak artmaktad r. Clipline Complete klemens sistemindeki Combi fifl-soketli ürünler bu talebin karfl lanmas na yönelik kesin çözüm getiren avantajlar sunmaktad r. Fifl-soketli ba lant lar n potansiyel uygulamalar genel anlamda iki grupta toplanabilir: Bunlardan ilki modüler makine ve tesisleri müflteri onay öncesinde seri üretimde toplayan, sonra parçalara ay rarak müflteriye kadar tafl yan ve sahada h zl bir flekilde montaj n yaparak devreye almak isteyen makine imalatç lar d r. Burada "tak ve çal flt r" (plug & play) eyleminin güvenilirli i belirleyici kriterdir. kincisi ise elektrik tesisat n n sürekli çal fl r halde olmas n n çok önemli oldu u son kullan c lar ve özellikle tesis iflletmecileridir. Baz komponentlerin çal flm yor olmas, imalat n tamam n duraksatabilir. Makinenin at l kalma süresi üretim kayb demektir ve bu kay plar maliyetleri etkilemektedir. Sistemde kullan lan fifllerin ve raylar n yedeklerinin bulundurulmas, bu gibi durumlarda ar zal komponentlerin h zl ve kolay bir flekilde de iflimini olanakl k lar. Modüler Yap Bir bak flta Combi Kombi fifl-soketli ba lant sistemi ile flalt dolab ndan sahadaki cihazlara kadar esnek bir elektrik enstalasyonu gerçeklefltirilebilir. Ayr ca bu sistemle hem optimum modül tasar m maliyeti, hem de devreye almada güvenilir bir "tak ve çal flt r" (plug & play) da olanakl k l nmaktad r. Ar za durumunda ar zal k s mlar h zl ve güvenilir bir flekilde de ifltirilebilir ve genel anlamda tesisin devrede kalma süresi iyilefltirilebilir. Ça m zda gün geçtikçe daha da k salan ürün ömürlerinden ötürü, üretim hatlar yüksek seviyede esnekli e sahip olmal d r. Tesisi k sa sürede modifiye etmek veya geniflletmek aç s ndan, gereksinim duyuldu u hallerde h zl davranabilmek için modüler bir yap gerekir. stenen h za fifl soketli ürünler ile ulafl labilir. Combi fifl-soketli ba lant sistemi, flalt dolab ndaki montaj ray ndan sahadaki cihaz ba lant s na kadar geçmeli tesisat olanakl k lar. fialt dolab ndaki kablo ba lant lar için Clipline Complete klemens sistemi uygundur. Bu sistem özellikle standart aksesuarlar ve iki adet kesintisiz geçmeli köprü flaft ile kendini gösterir ve tüm ba lant tiplerini kapsamaktad r. Standartlaflt r lm fl geçmeli köprü sistemi sayesinde farkl ba lant tiplerine sahip klemensler birbirleriyle kombine edilebilir. Aksesuarlar n standardizasyonu lojistik maliyetlerini büyük ölçüde düflürürken, köprü flaft n n süreklili i ve ba lant tekniklerinin kombinasyonu ile kablo tesisat n n esnek ve rasyonel bir flekilde yap lmas mümkün olur. Dört kere geçmeli Etkin bir montaj için tesisin ba ms z parçalar veya komponentlerinin flalt dolab nda geçmeli yap da ba lanmas gerekir. Bu amaçla Combi fifl-soketli ürünleri kullan labilir. Burada hem raya tak lan taban klemensleri, hem de fifller için dört ba lant tekni i bulunmaktad r: vidal UT ba lant s, yayl ST ba lant s, push-in DT ba lant s ve h zl QT ba lant s. Böylece klemens ve fifller ba lant fleklinden ba ms z olarak birbirleri ile serbest flekilde kombine edilebilirler. Bu durum özellikle ihraç edilen makine ve tesisler için bir avantajd r.

5 2 o8 Kapak Konusu 05 Örne in dahili k s mdaki sabit kablaj yayl veya h zl ba lant tekni i yard m ile raya tak lan taban klemensinde gerçeklefltirilirken, d flar ya aç lan fifl-soketli k s mda herkes taraf ndan bilinen vidal ba lant tekni i uygulanmaktad r. Kombi fifl-soketli ba lant sistemi ile hem sinyal hem de güç devreleri fifl-soketli olarak ba lanabilirler. 4 mm 2 kesit alan na kadar iletkenler ba lanabilir ve 800 V'ta 32 A'e varan ak mlar tafl nabilir. Düflük geçifl direnci sa lamak için yüksek derecede bak r ihtiva eden alafl mlar kullan lmaktad r. Combi fifl modüllerini tekli olarak al p istenen say da birlefltirmek de mümkündür Vidal ve yayl fifllerde kablo girifli üstten ya da yandan yap labilmektedir. Kablo girifli üstten olan fifller; özellikle yan yana iki soketi olan Quattro tipi klemenslerle kullan m için uygundur. Kablo girifli yandan olan fifller ise do rudan kablo kanal na yönlendirilen kablaj için avantajl d r. Böylece her uygulama için ba ms z olarak optimal bir ba lant tekni i ve ba lant yönü seçilebilir. Güvenilir mekanizma Üst tarafta bulunan yay, uzun ömürlü ve stabil bir geçmeli ba lant y garanti eder. Combi fiflsoketleri demir yollar ve gemi yap m standartlar n n gerektirdi i testlerden baflar ile geçmifltir. Kontakt kesintileri standartlar n öngördü ü koflullarda, al fl lm fl n d fl nda flok ve titreflimlere tabi tutularak test edilmifltir. Hatta geçmeli konta n her iki taraf yanl fll kla dokunmalara karfl emniyetlidir. Uygulamada çeflitlilik Combi fifl-soketli sistemindeki bütün fifller 1-15 aras kutup say lar nda mevcuttur. stenirse tekli olarak al n p sonradan ihtiyaca göre de monte edilebilir. Buna ek olarak gergi kilidi, kilit, kodlama parçalar ve etiket gibi aksesuarlar da mevcuttur. Combi sistemiyle flalt dolab ndaki ray klemenslere ba lant n n yan s ra, havada ba lant, sac üzerinde aç lan bir pencereye veya bask l devreye ba lant da yap labilir. Ürünün kendi üzerinde montaj pimleri olan di er bir varyasyonu ise montaj ray gerekmeksizin do rudan saca ba lant yap lmas n olanakl k lmaktad r. Combi ba lant lar dünya çap nda markalar taraf ndan kullan lmakta olup güvenilirlik ve kalitesini ispatlam flt r. Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Vidal ve yayl fifllerin kablo ba lant lar yandan ya da üstten yap labilmektedir

6 06 Söylefli 2 o8 Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta Mustafa Kemal Muci: AE Arma - Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.fi. Zay f Ak m Bölümü Koordinatörü UPDATE: Phoenix Contact ürünleri ile ne zaman tan flt n z? Mustafa Kemal Muci: Phoenix Contact ürünlerini uzun zamand r tan yoruz. Biz proje ve taahhüt firmas y z, iflimiz kompleks yap lar oluflturan tüm elektrik ve elektronik ekipmanlar n alt yap lar n yapmak ve/veya koordinasyonunu sa lamakt r. Alt yap n n parças olan alçak gerilim da t m panolar n bünyemizde de il, partner firmalarda yapt r yoruz. Zaten partnerimiz olan firmalar n malzeme tercihleri de ço unlukla Phoenix Contact lehindeydi. Bu durumu eski bir Phoenix Contact müflterisi oldu umuz fleklinde yorumlamak olanakl. Yaklafl k bir buçuk sene önce imalat na bafllad m z, proje ad Safisa, iflletme ad ise Mardan Palace olarak revize edilen projemizde klemens seçimini bizim yapmam z gerekti. Biz de incelemelere bafllad k. Arad m z, her zaman kullan lan standart ürünlerin d fl nda bir malzeme idi. Ürün çal flmalar m zda en do ru ve en h zl tedarikçinin Phoenix Contact oldu u ortaya ç kt. Bu inceleme sürecinde Phoenix Contact' daha yak ndan tan ma f rsat bulduk. Ürün yelpazesinin geniflli ini ve her bir ürünün, tabii incelediklerimizle s n rl, sundu u müflteri yarar n n ne kadar büyük oldu unu kavrad k. Buna bir örnek olarak PLC'leri verebilirim. Phoenix Contact PLC'leri bugün bilinen en üst teknolojik düzeyde. Buna kan t olarak da Blomberg'deki fabrikay gösterebilirim. Phoenix Contact fabrikas her yönüyle mükemmel bir fabrika ve burada kusurlu bir ürün üretmeye olanak yok. Bütün ürünler gözü kapal kullan - labilecek düzeyde. Çok düzenli iflleyen bir tesis. UPDATE: Mardan Palace projesi nas l ilerledi? Mustafa Kemal Muci: Mardan Palace projesi baz kararlar n h zla de iflti i, bu nedenle de tedarikçi firmalara verdi imiz siparifllerin de h zla de iflti i ve zamana karfl yar fl lan bir proje oldu. Bizim de iflen taleplerimize Phoenix Contact firmas çabuk adapte oluyordu. Projenin zaman nda bitirilmesi sorumlulu u elbette bizimdir, ancak sadece bizim kontrolümüzde olan bir konu de ildir. Ürün tedarikçilerinin terminlere uymas zorunludur. Biz Phoenix Contact ile iyi bir partner olduk ve güzel bir iflbirli i ile projeyi zaman nda tamamlad k. UPDATE: Yaln zca ifllevsel, kaliteli ürünler yeterli de il, yan nda lojistik aktivitelerin de iyi ifllemesi gerekiyor, de il mi? Mustafa Kemal Muci: Bu projede yaz ortas nda çok yüksek adetli ürünleri tedarik etmek gerekti. Gerek Türkiye, gerekse Almanya Phoenix Contact özverili çal flarak projenin plana uygun biçimde tamamlanmas na katk da bulundu. Biz Mardan Palace projesinde plug and play tarz çözümler gelifltirme gayreti içindeydik. Bir örnek vereyim. Bir otel odas düflünün, bu odan n içinde bir elektrik panosu var, bu panonun içinde de çeflitli otomasyon ürünleri var. Panoda bir ar za meydana geldi inde teknik servise bildiriliyor, onlar n çal flmalar odan n bir veya iki gün süreyle kullan lmas n engelliyor. Bu durum tesis için ciro kayb demektir. Bunu bir günlük kay p olarak de il, tüm odalar n tesisin yaflam boyunca meydana gelme olas l olarak dikkate al rsan z çok büyük rakamlara varaca n görürsünüz. Bunu engellemek için panonun içini klasik tarzda de il, demontabl biçimde yapmak istedik. Bir komponente bir fley oldu unda hemen soketlere gelen kabloyu ç karts nlar ve yeni parçay taks nlar. Bu flekilde bak m olana verirseniz oda k sa sürede kullan ma haz r hale gelir. Böylelikle ar zal komponentin bak m da atölyede gerçeklefltirilebilir.

7 2 o8 Söylefli 07 UPDATE: AE Arma - Elektropanç A.fi. firmas n n zekas ile Phoenix Contact' n teknolojisi mükemmel bir çözüm oluflturmufl. Mustafa Kemal Muci: Bu cümle çok do ru bir ifade oldu. Biz montaj aflamas nda da kolayl k yaflad k. Baz panolar tavan aras na konulacakt. Bu panolara eriflim için kapaklar n büyük olmas gerekliydi. Ancak mimarlar büyük kapaklar estetik bulmuyorlar. Onlar memnun etmek için biz panolar önceden yerlefltirdik, böylelikle kapaklar küçük tuttuk Bunu da yine Phoenix Contact ile iflbirli imiz sayesinde gerçeklefltirdik. Keza baz montaj ifllerini yine Phoenix Contact'in fiflli klemensleri sayesinde gerçeklefltirdik. Fiflli çözümü uygulay nca kablo uçlar n önceden takabiliyoruz böylelikle sahadaki imalat süresinden tasarruf ediyorsunuz. UPDATE: Hakl s n z ancak bu durumda da mühendislik çal flmalar art yor de il mi? Mustafa Kemal Muci: Elbette, ancak biz mühendislik firmas y z. Zoru ve kompleks yap y severiz. Ayr ca çal flmalar m z gerçeklefltirmek için Phoenix Contact' n Clip Project yaz l m n kulland k. Bu, bizim mühendislik yükümüzü hafifletti. Program n arayüzü oldukça kullan c dostu. Hemen herkes kullanabilir. UPDATE: Demek ki bu sayede ürünleri hemen raya dizili biçimde görebildiler. Mustafa Kemal Muci: fiu anda Antalya'da yürütmekte oldu umuz projede Clip Project yaz l m sayesinde mühendislik çal flmalar n büromuzda h zl bir flekilde tamaml yoruz. Sahada çal flacak kiflilerden de bu sayede tasarruf ettik. Proje merkezden yönetilen bir proje halini ald. UPDATE: Böylelikle daha rekabetçi fiyatlar teklif etme f rsat do mufl oluyor, öyle de il mi? Mustafa Kemal Muci: Toplam faydaya bakt m z zaman Phoenix Contact ile çal flman n çok do ru oldu u kan tland. Hem projelendirme hem de sahadaki ifller çok h zl yürüdü. Phoenix Contact' n lojistik becerisi de yüksek olunca ortaya çok iyi bir proje ç kt. Sevkiyatlar da düzenli olunca çok vakit kazand k. UPDATE: Clip Project'in avantajlar ndan biri de projede kullan lan tüm Phoenix Contact ürünlerinin sipariflini otomatik olarak hemen verebilmeyi sa lamas d r. Mustafa Kemal Muci: Evet, projede neler kullan lm fl toplam n alal m demenize gerek yok, tek tuflla ürün çeflitlerini ve adetlerini Clip Project kendisi hesaplay p siparifl açabiliyor. UPDATE: Hatta bir tufla daha bas p olarak da gönderebiliyorsunuz... fiimdi e-shop'a geçiyoruz. E-shop ile direkt siparifl alacak duruma gelece iz. UPDATE: Mustafa Kemal bey biraz sizin flirketinizden bahsetsek Mustafa Kemal Muci: Sektörümüzün iki önemli flirketi Arma ve Elektropanç 2001 y l nda yetenek ve güçlerini birlefltirme karar ndan yola ç karak AE Arma - Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.fi. yi oluflturuyor ve o tarihten sonra da tek çat alt nda yolumuza devam ediyoruz. fiu anda Rusya Federasyonu baflta olmak üzere Birleflik Arap Emirlikleri (BAE), K br s, Cezayir, Kazakistan ve tabii ki Türkiye'de projeler gerçeklefltiriyoruz. Sadece Rusya Federasyonunda devam eden 35 adet flantiyemiz var. BAE'nde, Dubai'de befl y ll k bir geçmiflimiz var ve h zla artan kontrat adetlerimizle, bu bölgede Türk teknik müteahhit olarak hizmet vermekten gurur duyuyoruz. UPDATE: Türkiye'nin mühendislik gücünü dünyaya tan t yor ve ülkemize gelir de sa l yorsunuz. Ülkemizin ihtiyac olan, bize en fazla faydas olan firmalar kategorisindesiniz. Mustafa Kemal Muci: Öyleyiz ve hatta ötesine gidip sektörde aranan bir marka oldu umuzu iddia ediyoruz. UPDATE: Phoenix Contact da alan nda dünyan n en büyü ü ve en yenilikçisi Ne mutlu bu güç birli inden yararlanan müflterilere Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

8 08 Söylefli 2 o8 Çolako lu Metalurji de üretimin teminat : Quint SFB Soldan sa a: Çolako lu Metalurji Bak m Müdürü Fatih Korkmaz, Phoenix Contact st. Asya Bölge Sorumlusu Celal Coflkun, Çolako lu Metalurji Teknisyen Enver Güngör UPDATE: Çolako lu Metalurji firmas neler üretiyor? Fatih Korkmaz: Demir üretiyoruz. Ark ocaklar, pota f r nlar kontinüler ana ekipmanlar m z. Slab ad verilen 6 veya 12 metre boyunda, 20 cm eninde ve kal nl nda ürünler üretmekteyiz. S v metal kal plara dökülerek bu slablar oluflturuluyor. UPDATE: Phoenix Contact bu üretimin neresinde katma de er üretiyor? Fatih Korkmaz: Phoenix Contact ürünleri fabrikam za ilk olarak Siemens'e yapt rd m z panolar n içinde geldi. Daha sonra Phoenix Contact' n di er ürünlerini tan d k ve kullanmaya bafllad k. fiu anda Quint SFB isimli ürünü bizim için di erleri aras nda öne ç km fl durumda. Da t lm fl bir yük devresi oldu u için bize ar zalar n nerelerden geldi ini gösteriyor. Bizim için çok de iflik ve de erli bir özellik bu. Seçici olmas sayesinde yaln zca ar zal k sm devre d fl b rak p normal hatlar çal flt rmaya devam ediyor. Örne in üç fazdan biri ar zaland nda fazlar n üçünü de il yaln zca ar zal olan durduruyor. Ak m yükseldi inde fazla ak m da basabiliyor. Bir baflka özelli i de çok k sa süreli k rp lmalarda besledi i sistemi kesintiye u ratmamas. 50 milisaniye yani göz k rpmas kadar k sa süren güç yetersizliklerinde Quint SFB'den güç alan cihazlara hiçbir fley olmaz. Bu bizim için çok büyük bir destektir. UPDATE: 50 milisaniye süren bir kesintinin ne zarar verebilece i çok kolay anlafl labilir bir fley de il. Fatih Korkmaz: Kontinü hatlarda bir anl k ar zalar çok büyük zararlar verebilir. Örne in kapak aç lmaz ise s v demir de akmaz, durur. Kumanda bozulabilir. Ne yapacaks n z? Bu tür ani durufllar bizim için ve benzerimiz yerler için çok ciddi kay plar yarat r. Çünkü buras bir kaç makinenin çal flt bir yere benzemez. A r sanayi buras. Burada bir ekipman n durmas tüm sistemi durdurur. Zincirin halkalar ndan biri kopunca ne olursa burada da ayn fley olur. Deniz suyu ar t lacak, pompa su basacak, kompanzasyon görevini yapacak, toz toplama tozu tutacak, ocak çal flacak, vinç dökecek, pota f r n na gidip kar flacak, oradan kontinüye gidecek, kütük olacak, bir k sm slaba gidecek. Slab çal flmaz ise dökümü ne yapacaks n z? Mecburen ocak bekleyecek. S cak demiri ne kadar bekletebilirsiniz ki? Denizden su gelmezse bile sistem durur bunlar n hepsi zincirin halkalar. UPDATE: Bir yerin durmas tesisinizin tamam n durdurdu u için bu kadar büyük zararlar olufluyor demek ki. Domino tafllar gibiymifl buras. Böylesi bir duruflun maliyeti ne kadard r? Bunu karfl laflt rmal olarak da verebilirsiniz. Fatih Korkmaz: Güç kayna n n fiyat n n en az yüz misli. Bunu bir de güç kayna n n kullan ld aylar, y llar boyunca oluflacak bu tür ar za say s ile çarpacak olursan z asl nda Quint SFB'nin kendisine ödenen paray defalarca helal ettirdi ini görürsünüz. Bizi çok büyük bir dertten kurtarm fl oldu Phoenix Contact. UPDATE: Baflka Phoenix Contact ürünleri de kullan yoruz dediniz. Hepsinden Quint SFB kadar memnun musunuz? Fatih Korkmaz: Konnektörlerden bus sistemlerine, transmitterler den interface'lere kadar çok çeflitli ürünlerini kullan yoruz. Phoenix Contact bizim babam z n o lu de il. Kalite/fiyat performans ndan memnunuz ki kullan yoruz. Bizim spesifikasyonlar m za uyuyor ki sat n al yoruz. UPDATE: Phoenix Contact ile al fl verifl yapma karar yaln zca ürünlerin fiyat performans oran m? Hizmet de erlendirmesi yapm yor musunuz?

9 2 o8 Söylefli 09 mutlaka arkadafllar m zla istiflare ederiz. Herkesin de fikrini al r z. Ondan sonra karar verir ve hayata geçiririz. Burada sa lanan baflar lar hiçbir flekilde tek bir kiflinin de il, tüm ekibindir. Katk ne kadar çok kifliden gelirse çözüm de o kadar mükemmel olur. Arada tart flmalar m z da olur ancak bu ifl ile s n rl d r ve hemen unutulur. UPDATE: Phoenix Contact için söyleyece iniz baflka bir fley var m? Fatih Korkmaz: fiu gördü ünüz klemens var ya, bu klemens çok özel. Bunun kullan m da özel olmal. Bunun yerine baflka bir klemens kullanamazs n z. Bu klemens seramik ve s cakl a dayan kl, erimiyor. flte bu tür özel ürünlere sahip olmas Phoenix Contact' da özel yap yor. SSK serisi seramik klemens Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Fatih Korkmaz: Biz bir kere burada kendimizi sa lama almak için önemli ürünlerde yedekli çal flmak zorunday z. Örne in 15 adet Quint SFB varsa 5 adet de sto umuz bulunmak zorundad r. Burada biz saniyeleri hesap etti imiz için böyle davranmak zorunday z. Bu nedenle verdi imiz siparifllerin çok h zl gelmesi pek önemsedi imiz bir konu de il. Makul sürede teslim etsinler yeterli. Ancak Phoenix Contact'tan, çal flanlar ndan çok memnun oldu umuz bir konu var. O da flu; sa olsun Celal Coflkun bey bize s k ziyaretler yapar. Burada oluflan havay görür ve yaflar. Problemlerimizi ö renir, gider iyice düflünür gelir ve bize Phoenix Contact ürünleri ile gelifltirdi i çözümleri anlat r. Bizim de kafam za yatarsa, ki flimdiye kadar hep yatt, al r uygular z. UPDATE: Phoenix Contact Türkiye presales ustalar ile doludur. Fatih Korkmaz: Her zaman anlatt m flekilde de olmuyor. Yeni bir ürün ç kt zaman da gelip anlat yorlar. Biz sat fl elemanlar kadar her yenili i takip edemiyoruz. Biz prosesi iyi biliyoruz. Onlar ürünü iyi biliyorlar. Ürünü ö renince prosesin neresine koyaca m z buluyoruz. Böylelikle ifl birli i ile çok baflar l çözümler üretiyoruz.. UPDATE: Ekip çal flmas na inanc n z var gibi görünüyor. Fatih Korkmaz: Bu bizim çok dikkat etti imiz bir konudur. Biz bir uygulama öncesinde

10 10 Yeni Ürünler 2 o8 NanoLine Ekonomik Kontrol Çözümü Phoenix Contact' n yeni NanoLine serisi, kolay konfigüre edilebilen ve programlanabilen bir kontrol platformudur. Bu modüler kontrol platformu sayesinde karmafl k matematiksel modellemeler ve kontrol ifllemleri gerektirmeyen uygulamalar çok k sa sürelerde ve düflük maliyetlerle gerçeklefltirilebilir. Uzaktan kontrol ve izleme için çok say da haberleflme arayüzüne sahip olan NanoLine serisi ile büyük haberleflme a lar na ba lanmak mümkündür. NanoLine kontrol platformunun programlamas için kullan lan NanoNavigator yaz l m sayesinde sistemin tasar m nda harcanacak zaman minimuma indirilmifltir. Her tip program, birkaç fonksiyon blo un ak fl diyagramlar kullan larak bir araya getirilmesi ile çok h zl ve kolay yaz labilmektedir. Taban ünitesinin modüler olmas, kullan c n n kontrol sistemini de iflen uygulama koflullar na veya ortaya ç kan yeni ihtiyaçlara, komple yeni bir çözüm gelifltirmeden adapte etmesini sa lar. Konu 05: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Contactron Ak ll Elektronik Kontaktör (4 ü 1 arada) Elektronik yük röleleri ve Contactron (Elektronik kontaktör) 1 faz ve 3 faz AC yüklerin anahtarlanmas na imkan tan r. Yar iletken teknolojisi kullan larak üretildi inden mekanik kontaktörler gibi yap flma sorunu yoktur. Özellikle anahtarlama frekans n n yüksek oldu u yerlerde büyük avantaj sa lar. Contactron 4 kw'a kadar 3 fazl AC motorlar kontrol edebilir. Sa ve sol döndürme giriflleri ve motor ak m n kontrol eden trimpotu üzerindedir. K sa süre içinde 7,5 kw ve 18,5 kw yumuflak yolvericiler de pazarda olacakt r. UT Serisi Yeni Nesil Vidal Klemens Dünya çap nda en yayg n kullan lan ve en iyi tan nan ba lant türü olan vidal ba lant, yüksek bask kuvveti, düflük kontakt direnci ve ayn noktaya birden fazla kablo ba lama esnekli i ile di er ba lant türlerinden ayr l r. Phoenix Contact' n yeni vidal klemens serisi olan UT, Clipline Complete sisteminin bir parças d r. Yayl, Push-in ve Quickon h zl ba lant teknolojilerindeki köprüleme sistemine, etiket ve aksesuarlara sahiptir. Böylelikle dört ba lant teknolojisi Girifl taraf nda 24 VDC ve 230 VAC olarak iki ayr kumanda voltaj sunulmufltur. Teknik olarak bak ld nda, 3 fazl motorun kontrol edilmesi için gerekli olan sol kontaktörün, sa kontaktörün, motor koruma ve acil durdurma kontaktörlerinin tümünün ifllevini yerine getirir. Elektronik kontaktörün avantajlar aras nda panoda yerden tasarruf, kablolamada zamandan tasarruf ve mekanik kontaktörlere göre 100 kat daha fazla ömür say labilir. Uygulama alanlar pompalar, fanlar, mikserler, konveyör sistemleri, vb'dir. birbiriyle kombine edilebilir ve ortak aksesuar sayesinde stok maliyetleri azal r. Phoenix Contact' n vidal klemensleri vidan n gevflemesine karfl patentli bir tasar mla yap sal olarak korunmufltur. Bu nedenle bak m gerektirmezler. UT serisi topraklama klemenslerinin raya geçmeli tipte olmas, standart geçmeli köprüleri kullanmas ve bak m gerektirmemeleri zamandan ve iflçilik maliyetlerinden kazand ran di er unsurlard r. Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Konu 07: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

11 2 o8 Güncel Hannover Endüstriyel Fuar Gezimiz Misafirlerimiz Phoenix Contact novasyonlar n Yerinde nceledi Yeni hizmete giren Bad Prymont novasyon Merkezine ziyaretimiz Devreden sadece ar zal yükü ay ran güç kayna Quint SFB, fuarda en çok ilgi çeken ürünlerin aras nda yer ald Avrupa Bölge Sat fl Yöneticisi Dieter Franzmeier Genel Merkezde konuklar m za firma hakk nda bilgi verdi Phoenix Contact stand n n 3cü kat ndaki restoran nda mola verirken Nisan 2008 tarihleri aras nda gerçekleflen Almanya gezimizde, misafirlerimiz yeni aç lan novasyon Merkezimiz Bad Prymont ile Blomberg Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Ayr ca Hannover Messe fuar n gezen dostlar m z, üç katl Phoenix Contact stand ndaki yenilikler hakk nda bilgi alma imkan buldular.

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı