AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008"

Transkript

1 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli Çözümler 06 AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta 08 Çolako lu Metalurji A.fi. Çolako lu Metalurji de üretimin teminat : Quint SFB

2 02 Baflyaz 2 o8 Baflyaz 02 Nuran Erlevent Güncel Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada 03 Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi Phoenix Contact Türkiye Lojistik Koordinatörü Nuran Erlevent 2008 Hannover Endüstriyel Fuar Gezimiz 11 Misafirlerimiz Phoenix Contact novasyonlar n Yerinde nceledi De erli okurlar m z, Sizlerle Phoenix Contact' n, sat fl görevlileri, ürün sorumlular kadar temasta olmad m için yak ndan tan flm yoruz; ancak ben de o arkadafllar m kadar sizler için çal flmaktay m. Do ru ürünlerin, do ru yerlere, do ru zamanlarda, do ru koflullarla, do ru kiflilere teslim edilmesini sa layan lojistik ekibimiz, sizlerin baflar s na katk da bulunmak için özveri ile çal flan bireylerden oluflmaktad r. Bu say da sizlere hangi projeleri yürütmekte oldu umuzu ve Phoenix Contact Lojistik departman olarak konulara nas l bakt m z, çal flmalar m z hangi prensiplere dayand rd m z aç klamak arzusunday m. Her fleyden önce lojistik, hem bizim hem de siz de erli müflterilerimiz için baflar ile baflar s zl k aras ndaki farkt r. Konuyu sat fl hedeflerinin tutturulmas n n çok ötesinde gördü ümüz için lojisti in tüm dallar nda uzmanlaflm fl kadroyu bünyemizde tutuyor ve kendilerine sürekli gelifltirmelerini sa layacak ortam yarat yoruz. kinci olarak lojistik operasyonlar n etkili ve verimli olmas n n bilgi ak fl n n sa l ile orant l oldu u gerçe inden hareketle, sistemimizi daha fazla enformasyon teknolojilerine dayand rma yoluna gitmekteyiz. Bu ba lamda e-shop ad n verdi imiz ve sizlerin Internet üzerinden stok düzeylerimizi görebilece iniz ve siparifllerinizi de verebilece iniz elektronik ticaret altyap m z n y l içinde devreye al naca n sizlere bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu sistemin dili Türkçe olacakt r. Bu sayede zaman kay plar ortadan kalkacak ve siparifllerinizin yerine getirilme süresi en aza indirgenecektir. Bir baflka yenilik de Phoenix Contact Almanya ile Phoenix Contact Türkiye aras nda üç y ld r kullan lmakta olan Electronic Data Interchange: EDI (Elektronik veri de ifl tokuflu) sistemini yurt içindeki müflterilerimizle aram zda çal fl r hale getirecek olmam zd r. Bu sayede hem ka ts z ofise do ru bir ad m daha atm fl olacak, hem de lojistik doküman ak fl n h zland raca z. Pilot uygulama y l içinde Siemens ile bafllayacakt r. Bu vesileyle, iç sayfalarda okuyaca n z gibi kendileriyle iki buçuk y l önce bafllatt m z VMI (Vender managed inventory-tedarikçi taraf ndan yönetilen depo) projesini örnek vermek istiyorum; bu konuda göstermifl oldu umuz baflar nedeniyle Siemens ten ödül almak bizleri onurland rm flt r. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek için stok çeflitlili ini sürdürmeye ve acil ihtiyaçlar n z için h zl nakliye gibi klasikleflmifl uygulamalar m za devam etmekteyiz. Siparifllerinizi verip unutabilirsiniz; biz hiçbir fleyi unutmadan sizler için çal flmaya devam edece iz. Sayg lar m zla, 12 Phoenix Contact 2007 Yılı Cirosu 1 Milyar Euro yu Aflt Siemens A.fi. den Ödül 12 Phoenix Contact Lojistik Süreç Gelifltirme ödülüne lay k görüldü Xplore Ödül Töreni 13 Otomasyon Proje Yar flmas nda Türk ö rencilerin büyük baflar s 14 Trabtech in gücü Darbe Jeneratörü testleriyle kan tland 14 zmir fiubemiz Tafl nd Kapak Konusu Sistemli Çeflitlilik 04 Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli Çözümler Yeni Ürünler 10 NanoLine - Ekonomik Kontrol Çözümü 10 Contactron - Ak ll Elektronik Kontaktör 10 UT Serisi - Yeni Nesil Vidal Klemens Söylefli 06 Aranan Marka AE Arma Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta 08 Çolako lu Metalurji de üretimin teminat : Quint SFB Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için

3 2 o8 Güncel 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi Norveçli gemi imalatç s Ulstein'in sondaj platformu ikmal gemisi Bourbon Mistral yeni otomasyon sistemi olan Ulstein IAS ile dikkati çekiyor. Sistem güvertedeki tüm uygulamalar kontrol ediyor; kargo, safra, enerji da t m, alarm ve uyar ifllevleri, pompalar, vinçler ve ayr ca klasik "bina" fonksiyonlar olan su, s tma, klima ve havaland rma. Gemi, Phoenix Contact' n otomasyon tekni i ile çal fl yor. Norveçli firma Ulstein-Gruppe, gemi konstrüksiyonu ve yap m yan nda elektronik kontrol sistemleri alan nda da faaliyet gösteriyor. Ulstein Mekaniske Verksted Holding çat s alt ndaki Ulstein Elektro AS, gemi elektronik sistemleri üretiyor (entegre otomasyon sistemini Ulstein IAS gelifltirmifltir) ve bunlar gemilere entegre ediyor. Otomasyon projesinin bafllang c nda Ulstein standart komponentlerden oluflan ve gemide kullan m için DNV (Det Norske Veritas), GL (Germanischer Lord) ve LR (Llyod's Register) onayl bir sistem arad. Bu flekilde modüler ve redundant bir otomasyon sistem mimarisi gelifltirilmeliydi. Ulstein Elektro kontrol sistemleri teknik yöneticisi Geir Haddal, Alt kiflilik bir ekiple alt y l süren bir gelifltirme çal flmas yapt k, bunun iki y l planlamaya bir y l ise konstrüksiyon ve üretime harcand " diyor. Basit Yedekleme Avantaj Ulstein IAS otomasyon sistemi için Phoenix Contact' n birçok farkl ürünü kullan ld. Sistemin merkezinde, PC Worx programlama yaz l m, Inline kontrolör ve I/O modülleri gibi Profinet ve Ethernet'e yönelik otomasyon komponentleri bulunuyor. Donan m taban n entegre ethernet arayüzüne sahip ILC 390 PN 2TX-IB tipi Inline kontrolör cihaz, Interbus Slave arayüzü, Inline girifl modülü ve Profinet IO-Kontrol Cihaz oluflturuyor. RSTP (Rapid Spanning Tree) ve FRD (Fast Ring Detection) protokolleri sistem için 500 ms'nin alt nda bir anahtarlama süresi temin ediyor. Herhangi bir kontrol cihaz n n devreden ç kmas durumunda, Yedek Kontrol Cihaz derhal onun görevini üstlendi inden hiçbir flekilde tehlike oluflturmuyor. Tümleflik kontrol cihaz, IEC 61131'e göre programlanm fl. LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolleri sayesinde cihazlar n h zl ve sorunsuz flekilde ve sistem hakk nda uzmanl k bilgisi gerektirmeksizin de ifltirilmesi mümkün oluyor. Ulstein IAS sistemi gemi üreticilerine birçok avantaj sunuyor. Kullan lan yaz l m aç k otomasyon yaz l m PC Worx tabanl. Böylelikle Ulstein, masrafs z flekilde bireysel olarak uyumlu hale getirilebilen, kendine ait özel bir yaz l m modülü gelifltirebiliyor. Kullan c Arayüzleri Teknik Yöneticisi Trond Liavaag, Profinet'in devreye al nmas yla Ulstein IAS'n n yüksek seviyede esnekli e kavufltu unu ve sorunsuz flekilde ayarlanabildi ini söylüyor. Ulstein IAS'n n önceki sistemlere göre bir di er avantaj n n da modüler yap s oldu unu ve sistemin çok miktardaki veriyi yüksek bir h zla iflledi ini de sözlerine ekliyor. Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Ulstein Elektro'da Kontrol Sistemleri Teknik Yöneticisi Geir Haddal (solda), Burada afl lmas gereken zorluk yeni bir teknolojiyi yeni çözümler için kullan labilir hale getirmekti. Phoenix Contact ile s k bir iflbirli i içerisinde çal flarak tüm teknik sorunlar n üstesinden gelebiliriz" diyor. Kullan c Arayüzleri Teknik Yöneticisi Trond Liavaag ise flunlar ilave ediyor Proje sürecinde Phoenix Contact, gemi yap m n n özel sorunlar üzerinde derinlemesine çal flt ; bizi uzmanl k bilgileriyle ve çok verimli bir gelifltirme ortam sunarak destekledi

4 04 Kapak Konusu 2 o8 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli Çözümler Makine ve tesisler gün geçtikçe daha karmafl k hale gelmekte ve elektrik tesisatlar ndaki esneklik talebi de buna ba l olarak artmaktad r. Clipline Complete klemens sistemindeki Combi fifl-soketli ürünler bu talebin karfl lanmas na yönelik kesin çözüm getiren avantajlar sunmaktad r. Fifl-soketli ba lant lar n potansiyel uygulamalar genel anlamda iki grupta toplanabilir: Bunlardan ilki modüler makine ve tesisleri müflteri onay öncesinde seri üretimde toplayan, sonra parçalara ay rarak müflteriye kadar tafl yan ve sahada h zl bir flekilde montaj n yaparak devreye almak isteyen makine imalatç lar d r. Burada "tak ve çal flt r" (plug & play) eyleminin güvenilirli i belirleyici kriterdir. kincisi ise elektrik tesisat n n sürekli çal fl r halde olmas n n çok önemli oldu u son kullan c lar ve özellikle tesis iflletmecileridir. Baz komponentlerin çal flm yor olmas, imalat n tamam n duraksatabilir. Makinenin at l kalma süresi üretim kayb demektir ve bu kay plar maliyetleri etkilemektedir. Sistemde kullan lan fifllerin ve raylar n yedeklerinin bulundurulmas, bu gibi durumlarda ar zal komponentlerin h zl ve kolay bir flekilde de iflimini olanakl k lar. Modüler Yap Bir bak flta Combi Kombi fifl-soketli ba lant sistemi ile flalt dolab ndan sahadaki cihazlara kadar esnek bir elektrik enstalasyonu gerçeklefltirilebilir. Ayr ca bu sistemle hem optimum modül tasar m maliyeti, hem de devreye almada güvenilir bir "tak ve çal flt r" (plug & play) da olanakl k l nmaktad r. Ar za durumunda ar zal k s mlar h zl ve güvenilir bir flekilde de ifltirilebilir ve genel anlamda tesisin devrede kalma süresi iyilefltirilebilir. Ça m zda gün geçtikçe daha da k salan ürün ömürlerinden ötürü, üretim hatlar yüksek seviyede esnekli e sahip olmal d r. Tesisi k sa sürede modifiye etmek veya geniflletmek aç s ndan, gereksinim duyuldu u hallerde h zl davranabilmek için modüler bir yap gerekir. stenen h za fifl soketli ürünler ile ulafl labilir. Combi fifl-soketli ba lant sistemi, flalt dolab ndaki montaj ray ndan sahadaki cihaz ba lant s na kadar geçmeli tesisat olanakl k lar. fialt dolab ndaki kablo ba lant lar için Clipline Complete klemens sistemi uygundur. Bu sistem özellikle standart aksesuarlar ve iki adet kesintisiz geçmeli köprü flaft ile kendini gösterir ve tüm ba lant tiplerini kapsamaktad r. Standartlaflt r lm fl geçmeli köprü sistemi sayesinde farkl ba lant tiplerine sahip klemensler birbirleriyle kombine edilebilir. Aksesuarlar n standardizasyonu lojistik maliyetlerini büyük ölçüde düflürürken, köprü flaft n n süreklili i ve ba lant tekniklerinin kombinasyonu ile kablo tesisat n n esnek ve rasyonel bir flekilde yap lmas mümkün olur. Dört kere geçmeli Etkin bir montaj için tesisin ba ms z parçalar veya komponentlerinin flalt dolab nda geçmeli yap da ba lanmas gerekir. Bu amaçla Combi fifl-soketli ürünleri kullan labilir. Burada hem raya tak lan taban klemensleri, hem de fifller için dört ba lant tekni i bulunmaktad r: vidal UT ba lant s, yayl ST ba lant s, push-in DT ba lant s ve h zl QT ba lant s. Böylece klemens ve fifller ba lant fleklinden ba ms z olarak birbirleri ile serbest flekilde kombine edilebilirler. Bu durum özellikle ihraç edilen makine ve tesisler için bir avantajd r.

5 2 o8 Kapak Konusu 05 Örne in dahili k s mdaki sabit kablaj yayl veya h zl ba lant tekni i yard m ile raya tak lan taban klemensinde gerçeklefltirilirken, d flar ya aç lan fifl-soketli k s mda herkes taraf ndan bilinen vidal ba lant tekni i uygulanmaktad r. Kombi fifl-soketli ba lant sistemi ile hem sinyal hem de güç devreleri fifl-soketli olarak ba lanabilirler. 4 mm 2 kesit alan na kadar iletkenler ba lanabilir ve 800 V'ta 32 A'e varan ak mlar tafl nabilir. Düflük geçifl direnci sa lamak için yüksek derecede bak r ihtiva eden alafl mlar kullan lmaktad r. Combi fifl modüllerini tekli olarak al p istenen say da birlefltirmek de mümkündür Vidal ve yayl fifllerde kablo girifli üstten ya da yandan yap labilmektedir. Kablo girifli üstten olan fifller; özellikle yan yana iki soketi olan Quattro tipi klemenslerle kullan m için uygundur. Kablo girifli yandan olan fifller ise do rudan kablo kanal na yönlendirilen kablaj için avantajl d r. Böylece her uygulama için ba ms z olarak optimal bir ba lant tekni i ve ba lant yönü seçilebilir. Güvenilir mekanizma Üst tarafta bulunan yay, uzun ömürlü ve stabil bir geçmeli ba lant y garanti eder. Combi fiflsoketleri demir yollar ve gemi yap m standartlar n n gerektirdi i testlerden baflar ile geçmifltir. Kontakt kesintileri standartlar n öngördü ü koflullarda, al fl lm fl n d fl nda flok ve titreflimlere tabi tutularak test edilmifltir. Hatta geçmeli konta n her iki taraf yanl fll kla dokunmalara karfl emniyetlidir. Uygulamada çeflitlilik Combi fifl-soketli sistemindeki bütün fifller 1-15 aras kutup say lar nda mevcuttur. stenirse tekli olarak al n p sonradan ihtiyaca göre de monte edilebilir. Buna ek olarak gergi kilidi, kilit, kodlama parçalar ve etiket gibi aksesuarlar da mevcuttur. Combi sistemiyle flalt dolab ndaki ray klemenslere ba lant n n yan s ra, havada ba lant, sac üzerinde aç lan bir pencereye veya bask l devreye ba lant da yap labilir. Ürünün kendi üzerinde montaj pimleri olan di er bir varyasyonu ise montaj ray gerekmeksizin do rudan saca ba lant yap lmas n olanakl k lmaktad r. Combi ba lant lar dünya çap nda markalar taraf ndan kullan lmakta olup güvenilirlik ve kalitesini ispatlam flt r. Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Vidal ve yayl fifllerin kablo ba lant lar yandan ya da üstten yap labilmektedir

6 06 Söylefli 2 o8 Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta Mustafa Kemal Muci: AE Arma - Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.fi. Zay f Ak m Bölümü Koordinatörü UPDATE: Phoenix Contact ürünleri ile ne zaman tan flt n z? Mustafa Kemal Muci: Phoenix Contact ürünlerini uzun zamand r tan yoruz. Biz proje ve taahhüt firmas y z, iflimiz kompleks yap lar oluflturan tüm elektrik ve elektronik ekipmanlar n alt yap lar n yapmak ve/veya koordinasyonunu sa lamakt r. Alt yap n n parças olan alçak gerilim da t m panolar n bünyemizde de il, partner firmalarda yapt r yoruz. Zaten partnerimiz olan firmalar n malzeme tercihleri de ço unlukla Phoenix Contact lehindeydi. Bu durumu eski bir Phoenix Contact müflterisi oldu umuz fleklinde yorumlamak olanakl. Yaklafl k bir buçuk sene önce imalat na bafllad m z, proje ad Safisa, iflletme ad ise Mardan Palace olarak revize edilen projemizde klemens seçimini bizim yapmam z gerekti. Biz de incelemelere bafllad k. Arad m z, her zaman kullan lan standart ürünlerin d fl nda bir malzeme idi. Ürün çal flmalar m zda en do ru ve en h zl tedarikçinin Phoenix Contact oldu u ortaya ç kt. Bu inceleme sürecinde Phoenix Contact' daha yak ndan tan ma f rsat bulduk. Ürün yelpazesinin geniflli ini ve her bir ürünün, tabii incelediklerimizle s n rl, sundu u müflteri yarar n n ne kadar büyük oldu unu kavrad k. Buna bir örnek olarak PLC'leri verebilirim. Phoenix Contact PLC'leri bugün bilinen en üst teknolojik düzeyde. Buna kan t olarak da Blomberg'deki fabrikay gösterebilirim. Phoenix Contact fabrikas her yönüyle mükemmel bir fabrika ve burada kusurlu bir ürün üretmeye olanak yok. Bütün ürünler gözü kapal kullan - labilecek düzeyde. Çok düzenli iflleyen bir tesis. UPDATE: Mardan Palace projesi nas l ilerledi? Mustafa Kemal Muci: Mardan Palace projesi baz kararlar n h zla de iflti i, bu nedenle de tedarikçi firmalara verdi imiz siparifllerin de h zla de iflti i ve zamana karfl yar fl lan bir proje oldu. Bizim de iflen taleplerimize Phoenix Contact firmas çabuk adapte oluyordu. Projenin zaman nda bitirilmesi sorumlulu u elbette bizimdir, ancak sadece bizim kontrolümüzde olan bir konu de ildir. Ürün tedarikçilerinin terminlere uymas zorunludur. Biz Phoenix Contact ile iyi bir partner olduk ve güzel bir iflbirli i ile projeyi zaman nda tamamlad k. UPDATE: Yaln zca ifllevsel, kaliteli ürünler yeterli de il, yan nda lojistik aktivitelerin de iyi ifllemesi gerekiyor, de il mi? Mustafa Kemal Muci: Bu projede yaz ortas nda çok yüksek adetli ürünleri tedarik etmek gerekti. Gerek Türkiye, gerekse Almanya Phoenix Contact özverili çal flarak projenin plana uygun biçimde tamamlanmas na katk da bulundu. Biz Mardan Palace projesinde plug and play tarz çözümler gelifltirme gayreti içindeydik. Bir örnek vereyim. Bir otel odas düflünün, bu odan n içinde bir elektrik panosu var, bu panonun içinde de çeflitli otomasyon ürünleri var. Panoda bir ar za meydana geldi inde teknik servise bildiriliyor, onlar n çal flmalar odan n bir veya iki gün süreyle kullan lmas n engelliyor. Bu durum tesis için ciro kayb demektir. Bunu bir günlük kay p olarak de il, tüm odalar n tesisin yaflam boyunca meydana gelme olas l olarak dikkate al rsan z çok büyük rakamlara varaca n görürsünüz. Bunu engellemek için panonun içini klasik tarzda de il, demontabl biçimde yapmak istedik. Bir komponente bir fley oldu unda hemen soketlere gelen kabloyu ç karts nlar ve yeni parçay taks nlar. Bu flekilde bak m olana verirseniz oda k sa sürede kullan ma haz r hale gelir. Böylelikle ar zal komponentin bak m da atölyede gerçeklefltirilebilir.

7 2 o8 Söylefli 07 UPDATE: AE Arma - Elektropanç A.fi. firmas n n zekas ile Phoenix Contact' n teknolojisi mükemmel bir çözüm oluflturmufl. Mustafa Kemal Muci: Bu cümle çok do ru bir ifade oldu. Biz montaj aflamas nda da kolayl k yaflad k. Baz panolar tavan aras na konulacakt. Bu panolara eriflim için kapaklar n büyük olmas gerekliydi. Ancak mimarlar büyük kapaklar estetik bulmuyorlar. Onlar memnun etmek için biz panolar önceden yerlefltirdik, böylelikle kapaklar küçük tuttuk Bunu da yine Phoenix Contact ile iflbirli imiz sayesinde gerçeklefltirdik. Keza baz montaj ifllerini yine Phoenix Contact'in fiflli klemensleri sayesinde gerçeklefltirdik. Fiflli çözümü uygulay nca kablo uçlar n önceden takabiliyoruz böylelikle sahadaki imalat süresinden tasarruf ediyorsunuz. UPDATE: Hakl s n z ancak bu durumda da mühendislik çal flmalar art yor de il mi? Mustafa Kemal Muci: Elbette, ancak biz mühendislik firmas y z. Zoru ve kompleks yap y severiz. Ayr ca çal flmalar m z gerçeklefltirmek için Phoenix Contact' n Clip Project yaz l m n kulland k. Bu, bizim mühendislik yükümüzü hafifletti. Program n arayüzü oldukça kullan c dostu. Hemen herkes kullanabilir. UPDATE: Demek ki bu sayede ürünleri hemen raya dizili biçimde görebildiler. Mustafa Kemal Muci: fiu anda Antalya'da yürütmekte oldu umuz projede Clip Project yaz l m sayesinde mühendislik çal flmalar n büromuzda h zl bir flekilde tamaml yoruz. Sahada çal flacak kiflilerden de bu sayede tasarruf ettik. Proje merkezden yönetilen bir proje halini ald. UPDATE: Böylelikle daha rekabetçi fiyatlar teklif etme f rsat do mufl oluyor, öyle de il mi? Mustafa Kemal Muci: Toplam faydaya bakt m z zaman Phoenix Contact ile çal flman n çok do ru oldu u kan tland. Hem projelendirme hem de sahadaki ifller çok h zl yürüdü. Phoenix Contact' n lojistik becerisi de yüksek olunca ortaya çok iyi bir proje ç kt. Sevkiyatlar da düzenli olunca çok vakit kazand k. UPDATE: Clip Project'in avantajlar ndan biri de projede kullan lan tüm Phoenix Contact ürünlerinin sipariflini otomatik olarak hemen verebilmeyi sa lamas d r. Mustafa Kemal Muci: Evet, projede neler kullan lm fl toplam n alal m demenize gerek yok, tek tuflla ürün çeflitlerini ve adetlerini Clip Project kendisi hesaplay p siparifl açabiliyor. UPDATE: Hatta bir tufla daha bas p olarak da gönderebiliyorsunuz... fiimdi e-shop'a geçiyoruz. E-shop ile direkt siparifl alacak duruma gelece iz. UPDATE: Mustafa Kemal bey biraz sizin flirketinizden bahsetsek Mustafa Kemal Muci: Sektörümüzün iki önemli flirketi Arma ve Elektropanç 2001 y l nda yetenek ve güçlerini birlefltirme karar ndan yola ç karak AE Arma - Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.fi. yi oluflturuyor ve o tarihten sonra da tek çat alt nda yolumuza devam ediyoruz. fiu anda Rusya Federasyonu baflta olmak üzere Birleflik Arap Emirlikleri (BAE), K br s, Cezayir, Kazakistan ve tabii ki Türkiye'de projeler gerçeklefltiriyoruz. Sadece Rusya Federasyonunda devam eden 35 adet flantiyemiz var. BAE'nde, Dubai'de befl y ll k bir geçmiflimiz var ve h zla artan kontrat adetlerimizle, bu bölgede Türk teknik müteahhit olarak hizmet vermekten gurur duyuyoruz. UPDATE: Türkiye'nin mühendislik gücünü dünyaya tan t yor ve ülkemize gelir de sa l yorsunuz. Ülkemizin ihtiyac olan, bize en fazla faydas olan firmalar kategorisindesiniz. Mustafa Kemal Muci: Öyleyiz ve hatta ötesine gidip sektörde aranan bir marka oldu umuzu iddia ediyoruz. UPDATE: Phoenix Contact da alan nda dünyan n en büyü ü ve en yenilikçisi Ne mutlu bu güç birli inden yararlanan müflterilere Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

8 08 Söylefli 2 o8 Çolako lu Metalurji de üretimin teminat : Quint SFB Soldan sa a: Çolako lu Metalurji Bak m Müdürü Fatih Korkmaz, Phoenix Contact st. Asya Bölge Sorumlusu Celal Coflkun, Çolako lu Metalurji Teknisyen Enver Güngör UPDATE: Çolako lu Metalurji firmas neler üretiyor? Fatih Korkmaz: Demir üretiyoruz. Ark ocaklar, pota f r nlar kontinüler ana ekipmanlar m z. Slab ad verilen 6 veya 12 metre boyunda, 20 cm eninde ve kal nl nda ürünler üretmekteyiz. S v metal kal plara dökülerek bu slablar oluflturuluyor. UPDATE: Phoenix Contact bu üretimin neresinde katma de er üretiyor? Fatih Korkmaz: Phoenix Contact ürünleri fabrikam za ilk olarak Siemens'e yapt rd m z panolar n içinde geldi. Daha sonra Phoenix Contact' n di er ürünlerini tan d k ve kullanmaya bafllad k. fiu anda Quint SFB isimli ürünü bizim için di erleri aras nda öne ç km fl durumda. Da t lm fl bir yük devresi oldu u için bize ar zalar n nerelerden geldi ini gösteriyor. Bizim için çok de iflik ve de erli bir özellik bu. Seçici olmas sayesinde yaln zca ar zal k sm devre d fl b rak p normal hatlar çal flt rmaya devam ediyor. Örne in üç fazdan biri ar zaland nda fazlar n üçünü de il yaln zca ar zal olan durduruyor. Ak m yükseldi inde fazla ak m da basabiliyor. Bir baflka özelli i de çok k sa süreli k rp lmalarda besledi i sistemi kesintiye u ratmamas. 50 milisaniye yani göz k rpmas kadar k sa süren güç yetersizliklerinde Quint SFB'den güç alan cihazlara hiçbir fley olmaz. Bu bizim için çok büyük bir destektir. UPDATE: 50 milisaniye süren bir kesintinin ne zarar verebilece i çok kolay anlafl labilir bir fley de il. Fatih Korkmaz: Kontinü hatlarda bir anl k ar zalar çok büyük zararlar verebilir. Örne in kapak aç lmaz ise s v demir de akmaz, durur. Kumanda bozulabilir. Ne yapacaks n z? Bu tür ani durufllar bizim için ve benzerimiz yerler için çok ciddi kay plar yarat r. Çünkü buras bir kaç makinenin çal flt bir yere benzemez. A r sanayi buras. Burada bir ekipman n durmas tüm sistemi durdurur. Zincirin halkalar ndan biri kopunca ne olursa burada da ayn fley olur. Deniz suyu ar t lacak, pompa su basacak, kompanzasyon görevini yapacak, toz toplama tozu tutacak, ocak çal flacak, vinç dökecek, pota f r n na gidip kar flacak, oradan kontinüye gidecek, kütük olacak, bir k sm slaba gidecek. Slab çal flmaz ise dökümü ne yapacaks n z? Mecburen ocak bekleyecek. S cak demiri ne kadar bekletebilirsiniz ki? Denizden su gelmezse bile sistem durur bunlar n hepsi zincirin halkalar. UPDATE: Bir yerin durmas tesisinizin tamam n durdurdu u için bu kadar büyük zararlar olufluyor demek ki. Domino tafllar gibiymifl buras. Böylesi bir duruflun maliyeti ne kadard r? Bunu karfl laflt rmal olarak da verebilirsiniz. Fatih Korkmaz: Güç kayna n n fiyat n n en az yüz misli. Bunu bir de güç kayna n n kullan ld aylar, y llar boyunca oluflacak bu tür ar za say s ile çarpacak olursan z asl nda Quint SFB'nin kendisine ödenen paray defalarca helal ettirdi ini görürsünüz. Bizi çok büyük bir dertten kurtarm fl oldu Phoenix Contact. UPDATE: Baflka Phoenix Contact ürünleri de kullan yoruz dediniz. Hepsinden Quint SFB kadar memnun musunuz? Fatih Korkmaz: Konnektörlerden bus sistemlerine, transmitterler den interface'lere kadar çok çeflitli ürünlerini kullan yoruz. Phoenix Contact bizim babam z n o lu de il. Kalite/fiyat performans ndan memnunuz ki kullan yoruz. Bizim spesifikasyonlar m za uyuyor ki sat n al yoruz. UPDATE: Phoenix Contact ile al fl verifl yapma karar yaln zca ürünlerin fiyat performans oran m? Hizmet de erlendirmesi yapm yor musunuz?

9 2 o8 Söylefli 09 mutlaka arkadafllar m zla istiflare ederiz. Herkesin de fikrini al r z. Ondan sonra karar verir ve hayata geçiririz. Burada sa lanan baflar lar hiçbir flekilde tek bir kiflinin de il, tüm ekibindir. Katk ne kadar çok kifliden gelirse çözüm de o kadar mükemmel olur. Arada tart flmalar m z da olur ancak bu ifl ile s n rl d r ve hemen unutulur. UPDATE: Phoenix Contact için söyleyece iniz baflka bir fley var m? Fatih Korkmaz: fiu gördü ünüz klemens var ya, bu klemens çok özel. Bunun kullan m da özel olmal. Bunun yerine baflka bir klemens kullanamazs n z. Bu klemens seramik ve s cakl a dayan kl, erimiyor. flte bu tür özel ürünlere sahip olmas Phoenix Contact' da özel yap yor. SSK serisi seramik klemens Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Fatih Korkmaz: Biz bir kere burada kendimizi sa lama almak için önemli ürünlerde yedekli çal flmak zorunday z. Örne in 15 adet Quint SFB varsa 5 adet de sto umuz bulunmak zorundad r. Burada biz saniyeleri hesap etti imiz için böyle davranmak zorunday z. Bu nedenle verdi imiz siparifllerin çok h zl gelmesi pek önemsedi imiz bir konu de il. Makul sürede teslim etsinler yeterli. Ancak Phoenix Contact'tan, çal flanlar ndan çok memnun oldu umuz bir konu var. O da flu; sa olsun Celal Coflkun bey bize s k ziyaretler yapar. Burada oluflan havay görür ve yaflar. Problemlerimizi ö renir, gider iyice düflünür gelir ve bize Phoenix Contact ürünleri ile gelifltirdi i çözümleri anlat r. Bizim de kafam za yatarsa, ki flimdiye kadar hep yatt, al r uygular z. UPDATE: Phoenix Contact Türkiye presales ustalar ile doludur. Fatih Korkmaz: Her zaman anlatt m flekilde de olmuyor. Yeni bir ürün ç kt zaman da gelip anlat yorlar. Biz sat fl elemanlar kadar her yenili i takip edemiyoruz. Biz prosesi iyi biliyoruz. Onlar ürünü iyi biliyorlar. Ürünü ö renince prosesin neresine koyaca m z buluyoruz. Böylelikle ifl birli i ile çok baflar l çözümler üretiyoruz.. UPDATE: Ekip çal flmas na inanc n z var gibi görünüyor. Fatih Korkmaz: Bu bizim çok dikkat etti imiz bir konudur. Biz bir uygulama öncesinde

10 10 Yeni Ürünler 2 o8 NanoLine Ekonomik Kontrol Çözümü Phoenix Contact' n yeni NanoLine serisi, kolay konfigüre edilebilen ve programlanabilen bir kontrol platformudur. Bu modüler kontrol platformu sayesinde karmafl k matematiksel modellemeler ve kontrol ifllemleri gerektirmeyen uygulamalar çok k sa sürelerde ve düflük maliyetlerle gerçeklefltirilebilir. Uzaktan kontrol ve izleme için çok say da haberleflme arayüzüne sahip olan NanoLine serisi ile büyük haberleflme a lar na ba lanmak mümkündür. NanoLine kontrol platformunun programlamas için kullan lan NanoNavigator yaz l m sayesinde sistemin tasar m nda harcanacak zaman minimuma indirilmifltir. Her tip program, birkaç fonksiyon blo un ak fl diyagramlar kullan larak bir araya getirilmesi ile çok h zl ve kolay yaz labilmektedir. Taban ünitesinin modüler olmas, kullan c n n kontrol sistemini de iflen uygulama koflullar na veya ortaya ç kan yeni ihtiyaçlara, komple yeni bir çözüm gelifltirmeden adapte etmesini sa lar. Konu 05: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Contactron Ak ll Elektronik Kontaktör (4 ü 1 arada) Elektronik yük röleleri ve Contactron (Elektronik kontaktör) 1 faz ve 3 faz AC yüklerin anahtarlanmas na imkan tan r. Yar iletken teknolojisi kullan larak üretildi inden mekanik kontaktörler gibi yap flma sorunu yoktur. Özellikle anahtarlama frekans n n yüksek oldu u yerlerde büyük avantaj sa lar. Contactron 4 kw'a kadar 3 fazl AC motorlar kontrol edebilir. Sa ve sol döndürme giriflleri ve motor ak m n kontrol eden trimpotu üzerindedir. K sa süre içinde 7,5 kw ve 18,5 kw yumuflak yolvericiler de pazarda olacakt r. UT Serisi Yeni Nesil Vidal Klemens Dünya çap nda en yayg n kullan lan ve en iyi tan nan ba lant türü olan vidal ba lant, yüksek bask kuvveti, düflük kontakt direnci ve ayn noktaya birden fazla kablo ba lama esnekli i ile di er ba lant türlerinden ayr l r. Phoenix Contact' n yeni vidal klemens serisi olan UT, Clipline Complete sisteminin bir parças d r. Yayl, Push-in ve Quickon h zl ba lant teknolojilerindeki köprüleme sistemine, etiket ve aksesuarlara sahiptir. Böylelikle dört ba lant teknolojisi Girifl taraf nda 24 VDC ve 230 VAC olarak iki ayr kumanda voltaj sunulmufltur. Teknik olarak bak ld nda, 3 fazl motorun kontrol edilmesi için gerekli olan sol kontaktörün, sa kontaktörün, motor koruma ve acil durdurma kontaktörlerinin tümünün ifllevini yerine getirir. Elektronik kontaktörün avantajlar aras nda panoda yerden tasarruf, kablolamada zamandan tasarruf ve mekanik kontaktörlere göre 100 kat daha fazla ömür say labilir. Uygulama alanlar pompalar, fanlar, mikserler, konveyör sistemleri, vb'dir. birbiriyle kombine edilebilir ve ortak aksesuar sayesinde stok maliyetleri azal r. Phoenix Contact' n vidal klemensleri vidan n gevflemesine karfl patentli bir tasar mla yap sal olarak korunmufltur. Bu nedenle bak m gerektirmezler. UT serisi topraklama klemenslerinin raya geçmeli tipte olmas, standart geçmeli köprüleri kullanmas ve bak m gerektirmemeleri zamandan ve iflçilik maliyetlerinden kazand ran di er unsurlard r. Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Konu 07: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

11 2 o8 Güncel Hannover Endüstriyel Fuar Gezimiz Misafirlerimiz Phoenix Contact novasyonlar n Yerinde nceledi Yeni hizmete giren Bad Prymont novasyon Merkezine ziyaretimiz Devreden sadece ar zal yükü ay ran güç kayna Quint SFB, fuarda en çok ilgi çeken ürünlerin aras nda yer ald Avrupa Bölge Sat fl Yöneticisi Dieter Franzmeier Genel Merkezde konuklar m za firma hakk nda bilgi verdi Phoenix Contact stand n n 3cü kat ndaki restoran nda mola verirken Nisan 2008 tarihleri aras nda gerçekleflen Almanya gezimizde, misafirlerimiz yeni aç lan novasyon Merkezimiz Bad Prymont ile Blomberg Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Ayr ca Hannover Messe fuar n gezen dostlar m z, üç katl Phoenix Contact stand ndaki yenilikler hakk nda bilgi alma imkan buldular.

12 12 Güncel 2 o8 Phoenix Contact 2007 Yılı Cirosu 1 Milyar Euro yu Aflt Phoenix Contact, 2007 y l sonu itibar ile 1 Milyar Euro ciro s n r n aflt ve böylece 2002 y l nda konulan bu iddial hedefe planlanandan iki y l önce ulafl lm fl oldu y l ndan 2007 y l na kadar 500 Milyon Euro'luk bir ciro art fl sa layan flirket, son befl y lda ortalama %13 oran nda büyüme gerçeklefltirmifl oldu. Bu büyümenin arkas nda, bu y l da befl ürün grubunun iki haneli büyüme oranlar etkili oldu. Bunlar n aras nda Otomasyon Sistemleri bölümü %25'lik büyüme oran yla ilk s ray ald. Konu 08: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Siemens A.fi. den Ödül Phoenix Contact Lojistik Süreç Gelifltirme ödülüne lay k görüldü Soldan sa a: Siemens Sat nalma Uzman Esat Özmen, Phoenix Contact tan Nuran Erlevent ve Orhan Banbal a ödülü takdim ederken Y ll k Siemens PTD Grubu Tedarikçi Konferans, bu y l 24 Nisan 2008 de Marriott Otel'de gerçeklefltirildi. Siemens'in geçifl dönemi ile ilgili verdi i bilgiler ve önümüzdeki y lla ilgili planlar hakk nda yap lan k sa sunumun ard ndan, Verimlilik-Kalite-Lojistik ve genel de erlendirme aç s ndan en baflar l tedarikçilerin ödülleri da t ld. Firmam z bu y l Siemens bünyesi içinde kurmufl oldu u VMI (Vender managed Inventory - tedarikçi taraf ndan yönetilen depo) sistemi ile Lojistik Süreç Gelifltirme ödülüne lay k görüldü. Ödülü Phoenix Contact ad na Lojistik Koordinatörü Sn. Nuran Erlevent ile Ticaret Müdürü Sn. Orhan Banbal teslim ald.

13 2 o8 Güncel 13 Xplore Otomasyon Proje Yar flmas nda Türk ö rencilerin büyük baflar s ikincilik ödülü alan Gökdelenler için cam temizleyici projesi ekibi Y.T.Ü. Çat Restoran da plaket töreni Y ld z Teknik Üniversitesi ö retim üyeleri ve ö rencilerinden oluflan iki ekibin projeleri, Phoenix Contact' n düzenledi i Uluslararas Xplore 2008 Otomasyon Proje Yar flmas 'nda ikincilik ve üçüncülük kazand lar. Baflvurular 2007 y l nda bafllayan ve tüm dünyadan 100'ün üzerinde projenin kat ld yar flmada Y ld z Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli i Bölümünden Prof.Dr. Galip Cansever ve ekibi Gökdelenler için cam temizleyici adl proje ile 2.li i ve Mekatronik Mühendisli i Bölümünden Yrd. Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü ve ekibi Quadrotor Hava Arac adl proje ile 3. lü ü ald lar. Phoenix Contact taraf ndan dördüncüsü düzenlenen ve Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanl 'n n destekledi i yar flmaya baflvurular, e itim, bina otomasyonu, çevre, fabrika otomasyonu, a teknolojisi ve hobilere yönelik proje kategorilerinde gerçeklefltirildi. Yar flman n ana amac uluslararas bir platformda genç yeteneklerin keflfedilmesi ve gelece in mühendislerine yeni aç l mlar sa lanmas. Bununla beraber üniversite-sanayi iflbirli inin güçlendirilmesi neticesinde otomasyonun ekonomi üzerindeki katk lar na dikkat çekilmesi de hedefleniyor. Yar flmada ilk 100'e giren projelere maddi destek sa lan yor ve dereceye giren kurumlar ile iflbirli i sonucunda sanayinin ülke e itimine do rudan ve karfl l ks z destek olmas sa lan yor. Yar flmaya Türkiye'den Y ld z Teknik Üniversitesi, Ortado u Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Çi li 75. Y l Anadolu Teknik Lisesi toplam 10 proje ile baflvurdu. Fikir baz nda ilk 100 aras na kalan 7 proje Phoenix Contact ürünleri kullan larak hayata geçirildi ve bunlar n aras ndan üçü finallere kalma baflar s göstererek Mart ay nda Almanya'da yap lan yar flmada Türkiye'yi temsil etti. YTÜ'den iki, Ege Üniversitesinden bir projenin yar flt finaller sonucunda YTÜ'den Gökdelenler için Cam Temizleyici" ve "Quadrotor Hava Arac jüri taraf ndan s ras yla 2.lik ve 3.lük ödülüne lay k görüldü. Gökdelenler için Cam Temizleyici ad ndan da anlafl laca üzere yüksek binalar n cam yüzeylerinin temizli ini yapan bir ayg t. PLC kontrollü olarak çal flan ve dört adet vantuz ile yüzeye tutunan robot, programland gibi temizlik ifllemini gerçeklefltiriyor. "Quadrotor Hava Arac ise bölgedeki bir cismin havadan koordinatlar n n tespit edilerek yer arac na aktar lmas n ve yer arac n n cismi bulmas n sa l yor. 15 Nisan 2008 tarihinde YTÜ Çat Restoranda düzenlenen törenle yar flmaya kat lan proje üyelerine Phoenix Contact firmas taraf ndan plaket verildi. Ayr ca zmir Ege Üniversitesi, 75. Y l Anadolu Teknik Lisesi ve Ankara Gazi, Hacettepe, ODTÜ üniversitelerinden projeye kat lan yar flmac lara plaketleri takdim edildi. Derece alan projeler16-17 Nisan 2008 de Y ld z Teknik Üniversitesinde bu y l dördüncüsü düzenlenen, ana sponsorlu unu Phoenix Contact' n yapt Otomasyon Günleri 08 çerçevesinde Y ld z Kampüsündeki Oditoryum'da sergilendi. Konu 09: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

14 14 Güncel 2 o8 Trabtech in gücünü Darbe Jeneratörü testleriyle kan tlad k Mart ay içinde Trabtech afl r gerilime karfl koruma ürünleri ile ilgili olarak, gerilim darbelerinin simülasyonu ve elektronik sistemlere etkisini gösteren darbe jeneratörü ile tan t m seminerleri yap ld. 20 gün süren bu seminerlere yüzlerce flirketten çok say da kifli kat ld. Seminerlerde kat l mc lar, afl r gerilimlerin oluflmas ve elektronik cihazlara olan etkisini darbe jeneratörü vas tas ile canl olarak izleme flans na sahip oldular. Darbe jeneratörü ile flebekede oluflabilecek darbelerin simüle edilmesi ve y ld r m kaynakl gerilim darbelerinin elektronik cihazlar için tahrip edici etkileri, kat l mc lara uygulamal olarak gösterildi. Gerilim darbelerinin etkilerinden korunma konusunda bilgi verildi. Afl r gerilim koruma ürünlerinin teknik özellikleri tan t ld. Bu kapsamda, afl r gerilim koruma ürünlerinin nas l seçilece i ve sistemlerde kullan m hakk nda aç klamalarda bulunuldu. Ürün seçiminde kolayl k sa layan seçim k lavuzlar, katalog ve seçim yaz l mlar tan t ld. Darbe jeneratörü ile oluflturulan darbelerin afl r gerilim koruma ürünleri taraf ndan nas l deflarj edildi i ve böylece sistemlerde hasarlar n oluflmas n n önüne geçilmesi de kat l mc lar taraf ndan ilgi ile izlendi. Afl r gerilim koruma zmir fiubemiz tafl nd ürünlerinin durumunu belirleyen Checkmaster test cihaz ile arestörlerin test edilmesi ve koruma modüllerinin durumunu gösteren rapor oluflturulmas uygulamal olarak gösterildi. Kat l mc lar, afl r gerilim koruma konusunda en kapsaml Türkçe kaynaklardan biri olan Trabtech E itim Yaz l m na büyük ilgi gösterdiler. Konu 10: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. 28 fiubat-2 Mart tarihleri aras nda gerçekleflen Win 2008 Fuar nda, Trabtech koruma ürünlerinin etkinli i darbe jeneratörü ile test edildi. Daha iyi hizmet verebilmek ve bölgede artan talebi daha iyi karfl lamak için, Phoenix Contact G da Çarfl s ndaki yeni yerine tafl nd. Yeni adresimiz: Keremo lu fl Merkezi, 1004 Sok. No: 5L D.: Yeniflehir - zmir Tel: Faks: Bekleriz!

15 2 o8 Güncel Nisan Fiyat Listesi Daha Kapsaml çeri iyle Güncellenmifl Yeni Bask Güncel ürünler ve fiyatlar içeren yeni fiyat listesi Nisan 2008 itibar ile yürürlü e girdi. çerik baz nda %50 geniflleyen ve 112 sayfaya ulaflan yeni fiyat listesinde 400'ü yeni olmak üzere toplam 2200 ürün, seçimi kolaylaflt ran tablolar, görseller, diyagramlar ve indeks yer al yor. Nisan 2008 fiyat listesini bizden talep edebilir veya adresinden indirebilirsiniz. Konu 13: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Redaksiyon Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. Yaz flleri: Alper Özdemir / Pazarlama Koordinatörü Tel: , Faks: E-posta: Copyright: PHOENIX CONTACT 2008 UPDATE Türkiye nin tüm haklar mahfuzdur. Genel Yay n Dan flman : Dr. Halefflan Sümen Tasar m: Mia Tan t m Hiz. Ltd. fiti. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. stanbul Genel Merkez: Bulgurlu Mah. Hanım Seti Sok. No: B. Çamlıca - Üsküdar stanbul/türkiye Tel : Fax: Okuyucu Formu 2 o8 Daha fazla bilgi edinmek istedi iniz konular iflaretleyip, taraf m za fakslay n z Ad / Soyad fiirket Adres Telefon / Faks e-posta

16 AKIL ve GÜÇ bir arada QUINT POWER Yeni nesil selektif güç kaynaklar SFB teknolojisi ar zal bölgelerin sigortalar n n att r lmas n sa lar, Power Boost özelli i sayesinde nominal ak m n 1,5 kat n sürekli üretebilir, 1 faz ve 3 faz giriflli üniversal modeller, Alarm ç k fl için kuru kontak ve aktif transistör, Çal flma s cakl ºC Daha fazla bilgi için Tel: veya

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hibrit motor yol vericiler konveyör bantlarının sürekliliğini arttırır.

Hibrit motor yol vericiler konveyör bantlarının sürekliliğini arttırır. Hibrit motor yol vericiler konveyör bantlarının sürekliliğini arttırır. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı