Ünite Planı. Öğretmenin. Ünite Bilgisi. ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu. Okulunun Bulunduğu. Karacaören Köyü /Boyabat. Okulun Bulunduğu Ġl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite Planı. Öğretmenin. Ünite Bilgisi. ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu. Okulunun Bulunduğu. Karacaören Köyü /Boyabat. Okulun Bulunduğu Ġl"

Transkript

1 Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu Ġl Ünite Bilgisi Nahit BOZKURT ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu Karacaören Köyü /Boyabat SĠNOP Ünite BaĢlığı ÜNĠTE 6: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Konu BaĢlığı BÖLÜM 2: YaĢadığımız Çevre (Proje: Piltop Projesi) Ünite Özeti Ünite süresince çevre, yaģam alanları, çevre kirliliği, koruma ve geliģtirme, bireysel sorumluluk bilinci gibi anahtar kavramlar üzerinde durulur. YAġAM ALANI: Öğrencilerden gözlem yapmaları istenerek canlıların yaģam alanlarının aynı olmadığı, toprak altında, suda, karada farklı canlıların yaģadığı ve bu canlıların kendi yaģam alanlarını oluģturduğu sezdirilmeye çalıģılır. Solucan bahçesi etkinliği yaparak onların kendilerine bir yaģam alanı oluģturmaları, birden çok duyu organları kullanılarak incelemeleri sağlanır. Solucanın yaģam alanına benzeyen toprak altında yaģayan diğer canlıların tahmin edilmesi istenir. Canlıların yaģam alanları ile ilgili birer bülten hazırlamaları istenir. YAġAM ALANINI KORUMAK: Televizyonda bazı balıkların su kenarında ölü bulunduklarını izlediğimiz hatırlatılarak bunun sebebinin neler olabileceği konuģulur. Buna insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin neden olduğu çıkarımını yaparak üzerimize düģen bireysel sorumluluklarımız üzerinde durulur. Öğrencilerden yaģam alanlarını korumayla ilgili sunu hazırlamaları istenir. ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ: YaĢadığımız yerdeki kirliliği fark etmek amacıyla çevre gezisi yapılır. Kirlilik yapan maddeler tespit edilir. Fotoğrafları çekilir. Doğaya verdiği zararlar araģtırılır. Çöplerden baģka çevre kirliliğine neden olabilecek durumlar araģtırılarak kirlilik çeģitleri kavratılır. Çevre kirlenmesinin tanımı verilir. AraĢtırmaların web içeriği olarak yayınlanması istenir. ÇEVRE KORUMA Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalıģmalara örnekler verilir, doğa olan sevgisi üzerine konuģulur. Çevre koruma ile ilgili çözüm önerilerinden yola çıkılarak grup oluģturma ve proje çalıģması ile çözümde rol almaları sağlanarak bireysel sorumluluk bilinci kazanmaları sağlanır. Dersin Adı Fen ve Teknoloji Sınıf Düzeyi Ġlköğretim 4. Sınıf ĠĢlenmesi için Gerekli Ortalama Süre 3 Hafta (12 Ders Saati)

2 Ünitenin Temelleri Hedeflenen Ġçerik (Konu BaĢlıkları) YAġADIĞIMIZ ÇEVRE 1. YaĢam Alanları 2. YaĢam Alanlarını Korumalıyız 3. Çevre Kirliliği 4. Çevre Koruma a.bizim De Kulübümüz Var. b.dikili Bir Ağacınız Var Mı? Hedeflenen 21. Yüzyıl ve Üst Düzey DüĢünme Standartları ÖĞRENME VE YENĠLENME BECERĠLERĠ Yaratıcılık ve yenilenme: Piltop Projesi sürecinde ait olduğu ekibin daha fazla atık pil toplaması için farklı arayıģlara yönelmesi, diğer grup üyelerinin fikirlerinin değerlendirilmesi bu becerinin kazanılmasında rol oynayacaktır. EleĢtirel düģünme ve problem çözme: YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerini fark edip, nedenlerini düģünme ve çözüm yolları için önerilerinin alınması eleģtirel düģünme ve problem çözme becerilerini geliģtirecektir. ĠletiĢim ve iģbirliği: Proje boyunca grubu ile ortak bir amaca ulaģmak için vereceği çaba iģbirliği becerisini, projesini diğer sınıflara, velilere ve esnafa anlatıp desteklerini ararken de iletiģim becerisi artacaktır. BĠLGĠ, MEDYA VE TEKNOLOJĠ BECERĠLERĠ Bilgi okur-yazarlığı: Pil toplama projesinde hedefine ulaģmak ve atık pillerin kendilerine ulaģtırılması konusunda çevresini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için pilin zararlarını, saklama koģullarını ve nasıl geri dönüģüme kazandırıldıklarını araģtıracaklardır. Bu bilgilere ulaģmak, doğru ve etkili bir Ģekilde kullanmak bilgi okur-yazarlığını gerektirecektir. Bilgi ve iletiģim teknolojileri okur-yazarlığı: Proje boyunca sahip oldukları bilgileri, deneyimleri, fotoğrafları, sonuçları paylaģmak amacı ile dijital teknolojilerden, iletiģim araçlarından ve internet ağlarından yararlanması bu becerinin geliģmesine yardımcı olacaktır. Farklı Ģekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, eriģme, kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yaratma bu tür bir beceri sayesinde mümkündür. YAġAM VE MESLEK BECERĠLERĠ Esneklik ve uyum: Uygulanan projede kermes yapılması planlanmaktadır. Bu da öğrencilerin esnaf ile iletiģime geçmesini onların desteklerinin sağlanmasını gerektirecektir. Ayrıca kermes süresince satıģ yapması farklı rolleri üstlenmesini gerektireceğinden esneklik ve uyum becerisine ihtiyaç duyacaktır. GiriĢimcilik ve öz-yönelim: Proje süresince öğrenciler kendi yapabileceklerinin sınırlarını keģfetme fırsatı bulacaklar, baģkalarının kontrolü ve gözetimi olmadan kendilerine görev tanımlayacaklar, zamanlarını etkin kullanarak üzerlerine düģen iģ yüklerinin idaresini kendileri yapacaklar. Sosyal ve kültürler arası beceriler: ekipteki diğer arkadaģları ile uyumlu olma, grubundaki farklı görüģlerden ortak bir anlayıģ çıkarma ihtiyacı bu becerinin varlığı ile mümkün olacaktır. Üretkenlik ve sorumluluk: Gruplar arası bir rekabet vardır. Bu da görevlerini zamanında yapmayı ve kaliteli yapmayı gerektirecektir. Bunun içinde üretkenlik ve sorumluluk becerisine ihtiyacı olacaktır. Liderlik ve sorumluluk: Piltop Projesi dört ayrı ekip ile uygulanmaktadır. Dolayısıyla bir ekip çalıģması yapılmakta ve bu çalıģma diğer ekiplerle yarıģma halinde sürdürülmektedir. BaĢarıya ulaģmak için ekipten birinin grubu hedefe yönelik etkilemesi, problem çözme becerisini kullanmasını, ekibinin güçlerini düzenlemesini, dürüst ve sorumlu davranmasını gerektirecektir. Bunu da ancak liderlik becerisine sahip biri yapabilir.

3 Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları) YAġADIĞIMIZ ÇEVRE 1. YaĢam alanı ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Çevresinde farklı tipte yaģam alanları olduğunu fark eder Bir yaģam alanında bulunabilecek canlıları tahmin eder. 2. YaĢam alanlarını korumalıyız ile ilgili öğrenciler; 2.1. Çevresinde bir yaģam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu Ģartları gözlemler ve kaydeder YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımını yapar. 3. Çevre kirliliği ile ilgili olarak öğrenciler; 3.1. Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listeler Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliģtirir. 4. Çevre koruma ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Çevreyi korumak amacı ile yapılan birçok faaliyete gönüllü olarak katılır Çevreyi korumak ve güzelleģtirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazanır Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalıģmalara örnekler verir. DĠĞER DERSLERLE ĠLĠġKĠLENDĠRME TÜRKÇE (Koza yayıncılık) TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE, ZEYTĠN AĞACININ AĞIDI metni: YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımını yapar. kazanımını destekler. BARIġ ve DOĞA metni: Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliģtirir. kazanımını destekler. ÜLKEMĠZDE ÇEVRE KORUMACILIĞI metni: Çevreyi korumak amacı ile yapılan birçok faaliyete gönüllü olarak katılır ve Çevreyi korumak ve güzelleģtirmek için bireysel sorumluluk bilincini kazanır kazanımlarını destekler. BĠR VARMIġ BĠR YOKMUġ metni. YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımını yapar. kazanımını destekler. SOSYAL BĠLGĠLER ÜNĠTE-5 : BĠLĠM, TEKNOLOJĠ VE TOPLUM Kazanım : Teknolojik ürünleri kendine, baģkalarına ya da doğaya zarar vermeden kullanır. ÜNĠTE-6 : HEP BĠRLĠKTE Kazanım: Ġnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluģturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir. Okul yaģamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir. ÜNĠTE-7:ĠNSANLAR VE YÖNETĠM ÜNĠTESĠ Kazanım: Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler verir.( ÇEP Çevre Eğitim Projesi-Deniz Yıldızlarının faaliyetleri s.176, Gizem yayıncılık) GÖRSEL SANATLAR: Proje tanıtımı için yapılan afiģler bu dersimizle iliģkilendirilir. MATEMATĠK: Kermes etkinliklerinde yapılan alıģ-veriģler, gelir ve gider tabloları matematik dersimizle iliģkilendirilir.

4 Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Balıklar kola, gazoz veya meyve suyu içer mi? Ünite Soruları 1.Çevremizde bizimle birlikte hangi canlılar yaģar? 2.YaĢam alanları bozulan canlılara ne olur? 3.Çevreyi neler kirletir? 4.Çevreyi temizlemek ve korumak için bizim elimizden ne gelir? 1.a. Canlılar sadece karada mı yaģarlar? 1.b. Köstebek, solucan ve karınca gibi hayvanların yaģam alanları neresidir? 1.b. Karada, havada, suda ve toprak altında yaģayan canlılar hangileridir? 2.a. Balıkları karada yaģaması için sudan çıkarsak ne olur? 2.b. Ġlkbaharda Manyas Gölü ne göçen kuģlar geldiklerinde gölü bulamazlar ise neler olabilir? 2.c. Siz hiç doğaya çöp atan bir ceylana rastladınız mı? 2.ç. Doğayı bu hızda kirletmeye devam edersek neler olabilir? Ġçerik Soruları 3.a. Doğaya atılan atıklar ne kadar zamanda yok edebilir? 3.b. Çevre kirliliği canlıklara nasıl zarar verir? 3.c. Biri bizim evin oturma odasına çöp dökse ne hissederiz ve ne yaparız? 4.a. Çevre kirliliği için hep Ģikayet mi edeceğiz? 4.b. Çevreyi korumak için faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini ve faaliyetlerini biliyor musunuz? 4.c. Bu konuda bizim yapabileceğimiz neler olabilir? 4.d. Atatürk ün doğayı ve çevreyi koruması ile ilgili bir anısını biliyor musunuz?

5 Değerlendirme Planı Değerlendirme Zaman Çizelgesi Proje BaĢlamadan Önce Öğrenciler Projelerini GerçekleĢtirmek için ÇalıĢırken Proje Tamamlandıktan Sonra Abc beyin fırtınası Bülten denetim listesi Bülten değerlendirme B.M.Ö. Ģeması Sunu denetim Listesi Sunu Değerlendirme DüĢün-eĢleĢ-paylaĢ Wiki denetim listesi Wiki değerlendirme ĠĢbirliği denetim listesi ĠĢbirliği değerlendirme listesi Öyküleyici kısa notlar Proje değerlendirme formu Akran geribildirim formu Grup sunusu gözlem değerlendirmesi Değerlendirme Özeti Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaģmasını sağlamak amacı ile sonucu değerlendirme yöntemi yeterli görülmemiģ projenin baģlangıcından bitimine kadarki süreç değerlendirme içine alınarak ihtiyaçların belirlenmesi, rehberlik yapmak ve öğrenci baģarısını artırıcı tasarımlara fırsat tanımak amaçlanmıģtır. Bu amaçla: Proje BaĢlamadan Önce: Proje çalıģmalarına baģlamadan önce yapılacak olan değerlendirme etkinlikleri ile öğrencilerin ön bilgilerinin yoklanması, merak ettikleri konular ve öğrenmeye yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bunlara yönelik tespitler amacıyla abc beyin fırtınası, B.M.Ö Ģeması ve düģün, eģleģ, paylaģ etkinlikleri planlanmıģtır. Öğrenciler Projelerini GerçekleĢtirmek Ġçin ÇalıĢırken: Ünite çalıģmaları baģladıktan sonra ve süreç içerisinde öğrencilerden hazırlamaları istenecekleri bülten, sunu(slayt gösterisi), wiki içeriğinde neleri ön planda tutmaları gerektiği ve değerlendirmeye esas alınacak noktaları belirtmek amacıyla bülten denetim listesi, sunu denetim listesi, wiki denetim listeleri verilip, uygulanır. Ayrıca proje süreci içerisinde gözlemlerini, öz değerlendirmelerini, gruba katkılarını ve çalıģmalarının eksikliklerini veya iyi yönlerini fark etmeleri amacıyla da iģbirliği denetim listesi, öyküleyici kısa notlar, akran geribildirim formu, Grup sunusu gözlem değerlendirmesi uygulamaları yaptırılır. Proje Tamamlandıktan Sonra: Öğrenciler projelerini tamamlama sürecine girdiklerinde hazırlanan yayınların değerlendirilmesi amacıyla bülten değerlendirme listesi, sunu değerlendirme listesi, wiki değerlendirme listesi doldurulur. ĠĢbirliği değerlendirme listesi ile öğrenciler gruba olan katkıları konusunda öz değerlendirme yapar. Proje sürecindeki çalıģmaların genel olarak değerlendirilmesi amacıyla proje değerlendirme formu doldurulur.

6 Ünite Ayrıntıları ÖnkoĢul Becerileri Temel bilgisayar kullanım becerileri, Microsoft Office Word kullanımı, Ġnternet kullanımı, Dijital fotoğraf makinesi kullanma becerisi Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri BAġLARKEN: Canlılar dünyasını gezelim, tanıyalım ünitesinin 2.bölümünün iģlenmesi için üç haftalık bir zaman öngörülmüģtür. Ayrıntılı zaman çizelgesi ünite uygulama planında yer almaktadır. Bu ünite iģlenirken iki yol izlenmesi planlanmıģtır. Birincisi; teorik olarak sınıf ortamında konuların teknoloji destekli (bülten, sunu, web içeriği) iģlenmesi. Ġkincisi ise; konulara ve hedeflenen kazanımlara uygun ders dıģı etkinliklerle proje düzeyinde iģlenmesi. Teorik olarak konular iģlenirken oluģturulan gruplar aynı zamanda pil toplama konusunda da birbirleri ile yarıģacaklar. Süreç sonunda kütle olarak en fazla pil toplayan ekip birinci olacak ve küçük bir törenle ödülleri verilecektir. Teorik olarak konular dört baģlık altında iģlenir. Birinci konu olan yaģam alanları konusunda gruplara bülten hazırlama görevi verilir. Ġkinci konu olan yaģam alanlarını korumak ile ilgili dört gruba sunu hazırlama görevi verilir. Üçüncü konu çevre kirliliği konusunda öğrencilerden wiki hazırlamaları istenir. Dördüncü konu çevre koruma konusunda ise öğrencilerden Atatürk ün doğa ve çevre konularında yapmıģ olduğu çalıģmalardan görsel kanıtlarda kullanarak wordde hazırlayıp sunmaları istenir. Sonra sınıfımızın yaptığı proje çalıģmalarına değinilerek bireysel sorumluluklarımız ve gönüllü kuruluģlar üzerine konuģulur. 1.DERS(14 Nisan): Problemin ortaya konulması ve grupların oluşumu safhası Bu derste öğrencilerle soru-cevap yöntemi ile çevremizin kirlenmesi, havanın, suyun, toprağın kirlenmesi üzerine konuģulur. Çevre kirliliğini durdurmaya, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye çalıģan sivil toplum örgütlerinden (örn: Çevko, Turmepa, TAP ) bahsedilir. Yinede kirliliğin her geçen gün arttığı bu çalıģmaların yetersiz olduğu çıkarımına gidilir ve bizlerinde bir Ģeyler yapması gerektiği kararına öğrencilerin varması sağlanır. Önce problem ortaya konulur: Toprağı en çok kirleten atık pillerdir. Bizler acaba yaģadığımız çevrede pillerin toprağa ulaģmasını ve onu kirletmesini engelleyebilir miyiz? Böylece adına PĠLTOP PROJESĠ verdiğimiz projeye ve yaģadığımız çevre baģlıklı ünite konusuna baģlangıç yapılır. PROJENİN AYAKLARI BİLGİLEN- İHTİYAÇLAR DİRME FAALİYETLERİ VE FİNANS KAYNAKLARI PİL TOPLAMA FAALİYETLERİ İLETİŞİM HEDEFLER DEĞERLEN- DİRME BASIN

7 Hem teorik olarak hem de proje düzeyinde iģlenirken, görev dağıtımı ve tatlı bir yarıģma duygusu verme bakımından öğrenciler aģağıdaki tabloda belirtilen gruplara ayrılır. Çevreyi koruma Grubu Atık Pilleri toplama Çevreyi temizleme Güneş Grubu Grubu Grubu Esra Küçükbaş Enes Kahraman Eda Ünzüle Pehlivan Murat Üstün Ayşe Kayalı Emre Akay Ayşenur Atik Songül Şahin Kadriye Ateş Ahmet Taner Tüylü Eda Şener Eray Er Şerife Öztürk Naim Baş Ayşe Gök Oktay Kuru Tülay Karadeniz Nazire Şener Ramazan Karacabey Ünite süresice öğrencilerin hazırlayacakları ürün dosyaları da grup isimlerinin ilk harflerine göre isimlendirilir: Çevreyi Koruma Grubu = Çko Grubu Atık Pilleri Toplama Grubu = Apt Grubu Çevreyi Temizleme Grubu = Çte Grubu GüneĢ Grubu = Gü Grubu PROJE ÖNCESĠNDE: Yapılacak etkinlik ve çalıģmalardan haberdar etmek, destek ve görüģlerini almak üzere proje taslak planını öğretmenlerle paylaģ. Son halini aldıktan sonra proje planını okul idaresine gönder ve onaylat. Yapılacak proje ile ilgili veli izin dilekçelerini velilere gönder ve geri topla. 2.DERS(Cuma) Teorik olarak(sınıf ortamında): Öğrencilerin yaptıkları araģtırmaları, fotoğrafları ve resimleri bülten, sunu ve web içeriği olarak yayınlamaları isteneceği için bu becerileri geliģtirmek üzere proje öncesi kurs verilir. Kurs boyunca aģağıdaki kaynaklardan yararlanılır. Bülten Ģablonu Wiki kullanım kılavuzu Powerpoint kullanım kılavuzu SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: Salı günü iģlenecek olan derse için hafta sonu canlıların yaģam alanlarını anlatan bülten hazırlamaları istenir. ÇalıĢmalarına yön vermek açısından bülten denetim listeleri dağıtılır. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): Pazartesi öğrencilere yönelik yapılması planlanan kermes için hazırlık yapılır. Öğrencilerimizin ailelerinden pasta yapmaları, projemize katkıları istenir. BĠRĠNCĠ HAFTA (19 NĠSAN 23 NĠSAN) 3.DERS (Pazartesi): Teorik olarak(sınıf ortamında):öğrencilerin ünite süreci içerisinde yapacakları araģtırmalarda ihtiyaç duyacakları internet kullanımı, internette arama yapma ve görsel doküman bulma konularında bilgiler verilir. Ayrıca telif hakları ve kullandıkları kaynakları basit atıf Ģablonunda gösterimi konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıģması yapılır. Bununla ilgili aģağıdaki kaynaklardan yararlanılır. Telif haklarını anlama sunusu Basit atıf Ģablonu Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): Proje sürecinde bazı ihtiyaçlar öngörülmüģ olup bunların finansmanı için kermes yapılır.

8 4.Ders(Salı) ve 5.DERS (ÇarĢamba): Teorik olarak(sınıf ortamında): YaĢam alanları konusuna giriģ yapmadan öğrencilerin ön bilgilerini öğrenmek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere bildiklerim-merak ettiklerim-öğrendiklerim etkinliği (BMÖ ġeması) uygulanır. Ardından öğrencilerin derse ilgilerini çekmek, ihtiyaçlarını ve özelliklerini belirlemek amacıyla yaşam alanları baģlıklı ihtiyaç belirleme sunusu izletilir. Önceden hazırlamıģ oldukları bültenleri gruplar halinde anlatmaları istenir. Apt Grubu Çko Grubu Çte Grubu Güg Grubu Toprak altında yaģayan canlılar bülteni Suda yaģayan canlılar bülteni Havada yaģayan canlılar bülteni Karada yaģayan canlılar bülteni Etkinlik sonunda akran geribildirim formları dağıtılarak çalıģmakların olumlu ve iyileģtirmeye açık alanların değerlendirilmesi yapılır. Bu konu için hedeflenen Çevresindeki yaģam alanlarını fark edebilme ve bir yaģam alanında bulunabilecek canlıları tahmin etme. kazanımları için hazırlanan destek materyali sunulur. SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: YaĢam alanlarını korumak konusu ile ilgili sunu çalıģması hazırlamaları istenir. ÇalıĢmalarına yön verme açısından sunu denetim listeleri dağıtılır. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler):cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Köy sakinlerinin çoğunun bayramı izlemeye gelecek olması onlara ulaģma fırsatı olarak değerlendirilir. Bugün için velilere yönelik ikinci kermes hazırlıkları yapılır. Esnaftan projeye katkıları istenir. Ayrıca bayram bitiminde dağıtılmak üzere el ilanları hazırlanır ve basılır. 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ(Cuma): Velilere ve çocuklara yönelik kermes yapılır. Velilerin hatta bayramı izlemeye gelen diğer köy sakinlerinin toplanması fırsat bilinip projemizi anlatan el ilanlarının dağıtımı yapılır. Kermes görüntüleri El ilanları dağıtım görüntüleri ĠKĠNCĠ HAFTA (26 NĠSAN 30 NĠSAN): 6.DERS (pazartesi) ve 7.DERS(Salı) Teorik olarak (sınıf ortamında): YaĢam Alanlarını Korumak konusunda öğrencilerin ön bilgilerini belirlemek için düģün-eģleģ-paylaģ değerlendirmesi yapılır. Öğrencilerin ilgilerini çekmek, ihtiyaçlarını ve özelliklerini belirlemek amacıyla ormanın öğretileri baģlıklı ihtiyaç belirleme sunusu izletilir. Ardından yaģam alanlarını korumak konusunda öğrencilerin hazırlamıģ oldukları sunular izlenir. Apt Grubu Gü Grubu Çte Grubu Çko Grubu YaĢam alanları sunusu Doğamızı koruyalım sunusu YaĢam alanlarını korumalıyız sunusu Çevre ile ilgili güzel sözler sunusu Öğrencilerin sunumlarını tamamlamalarının ardından grup sunusu gözlem değerlendirmeleri dağıtılıp grupların performanslarının değerlendirilmesi sağlanır. Ardından yaģam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini daha iyi kavramak ve üzerinde tartıģmak üzere öğrencilere destek sunusu izlettirilir. SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: Gruplara çevre kirliliği ve çeģitleri konusunda dağıtılan baģlıklar ile ilgili wikilerini tamamlamaları istenir. Bunun için kendilerine wiki denetim listesinin rehberlik yapabileceği hatırlatılır. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): Pil toplama çalıģmalarına devam edilir. Gruplar, pil toplama yarıģında öne geçmeleri için farklı fikirler üretmeye yönlendirilir. Projede öğrencileri motive etmek, birlikte iģ yapma duygusunu artırmak için kermes gelirlerinden görev tiģörtleri alınır.

9 8. DERS (ÇarĢamba) ve 9.DERS (Cuma): Teorik olarak (sınıf ortamında): Çevre Kirliliği konusunun giriģ bölümünde abc beyin fırtınası etkinliği yapılarak öğrencilerin bu konudaki ön bilgileri ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi yapılır. Öğrencilere çevre kirliliğini görmek için uzaklara bakmaya gerek olmadığı, her yer gibi köyümüzde de benzer kirliliklerin yaģandığı belirtilir. Kirliliğe neden olan maddeleri ve bunu yapanları tartıģmaya açmak ve öğrenci ihtiyaçlarını ve özelliklerini belirlemek amacıyla köyümüzde çevre kirliliği baģlıklı ihtiyaç belirleme sunusu izletilir. Slayt gösterisinin ardından çevre kirliliğinin çeģitlerine göre ayrılan gruplar hazırladıkları wiki sayfalarından çevre kirliliği konularında bilgi verir. Gü Grubu Apt Grubu Çko Grubu Çte Grubu Atık pillerin zararları wiki sayfası IĢık kirliliği wiki sayfası Ses kirliliği wiki sayfası Çevre kirliliği wiki sayfası Çevre kirliliğine sebep olan insanları, bu kirliliğin zararlarından yine kendilerinin etkilendiğini göstermek amacıyla destek materyali-1 ve destek materyali-2 izletilir. Ġzleme sonucunda öğrencilerden çevreyi temiz tutmak için basit yöntemler önermeleri istenir. Ders bitiminde öğrencilerin grup içindeki iletiģim, iģbirliği ve katılım gözlemleri öyküleyici kısa not tablosuna iģlenir. SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: Yurdumuzun kurucusu Atatürk ün çevre ile ilgili anılardan, çalıģmalardan örneklerin araģtırılması bulunan dokümanların worde grubun adını da ekleyerek kaydetmeleri istenir. Bu konudaki iģbirlikleri konusundaki düģüncelerini ortaya koymak için iģbirliği denetim listelerini doldurmaları söylenir. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): ÇarĢamba günü öğrencilere pilin verdiği zararları anlatmak üzere toplantı salonunda sunu yapılır. Cuma günü projemizi tanıtım, tavsiye ve destek için kaymakam ve belediye baģkanı ziyaret edilir. Onlarla röportaj yapılır. Kaymakam ile röportaj Belediye baģkanı ile röportaj ÜÇÜNCÜ HAFTA (3 MAYIS 7 MAYIS): 10.DERS (pazartesi) ve 11. DERS (Salı): Teorik olarak (sınıf ortamında): Çevre koruma ile ilgili Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk ün de pek çok örnek verici çalıģmalarının olduğu belirtilerek öğrencilerin wordde hazırladıkları örnekler incelenir. Apt Grubu Çko Grubu Gü Grubu Çte Grubu Atatürk Orman Çiftliği Yürüyen KöĢk Ġğde Ağacı Atatürk ün Doğa Sevgisi Proje kapsamında ders dıģı etkinlikler): Pil toplama çalıģmalarının sona yaklaģması ile atık pil toplama çalıģmalarına ağırlık verilir. 12. DERS (ÇarĢamba): FĠNAL Üç hafta süresince farklı etkinliklerle toplanan atık pillerin kütleleri törenle tüm okul öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla ölçülür. Birinci olan ekip alkıģlanır. Kazanan gruba hediyeleri okul idaresince verilir. Bugüne kadar ki yapılan çalıģmalar, fotoğraflar bir film Ģeridiyle izlenir. Öğrencilerin proje üzerindeki duygu ve düģünceleri alınır. PROJE BĠTĠMĠNDE: Proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaģılması ve örnek teģkil etmesi amacıyla yerel gazete ve internet haberciliği ile paylaģılır. Toplanan atık piller ise iletiģime geçilerek TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği ne yani TAP a gönderilir. Öğrencilerin yayınları wiki değerlendirme, bülten değerlendirme, sunu değerlendirme listeleri ile iģbirlikleri ve proje performansları da iģbirliği değerlendirme listesi ve proje değerlendirme formu ile değerlendirilir.

10 Özel ihtiyaçları olan (engelli) öğrenci Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci Üstün zekalı ya da yetenekli öğrenci Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek (Varsa Eğer) Engel durumuna göre iģitsel ya da görsel materyaller hazırlanarak onların da projeye dahil edilmesi sağlanır. Yardım için bir veli veya öğretmenle iģbirliği yapılabilir. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler gruplara eģit Ģekilde dağıtımına çalıģılır. Gruptan kopmasını engellemek için öğrenci iģbirlikleri öğretmen tarafından desteklenir. Ödevleri tamamlamak için ekstra zaman verilir. ÇalıĢmaya yön vermek için öğretmen tarafından Ģablonlar hazırlanır. Kullanılacak teknolojik araçlar içerisinde görsel olarak uygunlaģtırılabilecek olan önerilir. BEP, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROĞRAMI uygulanır. Yetenekli öğrencilere projeyi tasvir eden resim yapma veya piyes oluģturma görevi verilebilir. Daha çok soyut ve karmaģık alanlarda bu tür öğrencilerin görev alması sağlanır. Hızlı öğrenen öğrencilerin grup arkadaģlarının eğitiminde, öğretme rolü üstlenmesi sağlanarak üst düzey düģünme becerileri geliģtirilebilir. Yetenekli öğrenciler konuyla ilgili önemli noktalarda derinlemesine araģtırmaya yönlendirilebilir. Grup içinde tartıģmalarla diğer öğrencilerin öğrenme sürecini desteklemesi sağlanır. Bu öğrencilerin gruba rehberlik yapmalarına izin verilir. ÇeĢitli sunum çalıģmalarında teknolojik araçlarının kurulması ve çalıģtırılması görevi verilebilir. Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler Teknoloji Donanım (Kullanmayı düģündüğünüz aracın yanındaki kutuya tıklayın) Fotoğraf Makinesi Lazer Disk VCR Bilgisayarlar Yazıcı Video Kamera Dijital Foto. Makinesi Yansıtma Sistemi Video Konferans Sistemi DVD Oynatıcı Tarayıcı Diğer - MP3 (ses kayıt için) Ġnternet Bağlantısı Televizyon Teknoloji Yazılım (Kullanmayı düģündüğünüz yazılımın yanındaki kutuya tıklayın) ĠĢlem Tablosu Görüntü ĠĢleme Web Sayfası GeliĢtirme Masaüstü Yayıncılık Web Tarayıcı Kelime ĠĢlemci E-posta Çoklu ortam Diğer CD üzerinde ansiklopedi Basılı Malzemeler Ġlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji öğrenci kitabı ve öğretmen kılavuzu Ġlköğretim 4. sınıf Türkçe dersi öğrenci kitabı ve öğretmen kılavuzu Ġlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğrenci kitabı ve öğretmen kılavuzu Sarf Malzemeleri Ġnternet Kaynakları Diğer Kaynaklar Yazıcı kartuģu (renkli, siyah-beyaz), süs malzemeleri, ıģıklandırma (süs), plastik tabak, plastik bardak, plastik çatal, A4 Fotokopi kağıdı, fosforlu kalem, defter, karton vb Boyabat MEM Haber Bülteni Diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler, veliler, toplum üyeleri, esnaf, kaymakam, belediye baģkanı vb.

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI 3-7 Eylül 013 EYLÜL 1 16-0 Eylül 013 013-014 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ANTAKYA ATA ORTAOKULU 8.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI DÜZEN KUġAĞI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet DĠLMAÇ Yardımcı Öğretim Elemanı: ArĢ. Gör. Beytullah ERDOĞAN 1 DERS KONU BAġLIKLARI PROJENĠN BAġLATILMASI PROJENĠN EVRELERĠ

Detaylı

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK

ETKĠNLĠKLER / KONULAR. 1. Teknoloji ve Tasarımın Tanımı ve Önemi. 2. Teknoloji ve Tasarım Dersinin Ġçeriği. Ġlköğretim Haftası BÜTÜNDE FARKLILIK 5-9 Ekim 015 EYLÜL 1 8-Eylül 015 Ekim 015 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını kavratmak. Bu amaçla; - Öğrencilerin merak eden,soru soran,gözlem

Detaylı

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet DĠLMAÇ Yardımcı Öğretim Elemanı: ArĢ. Gör. Beytullah ERDOĞAN 1 DERS KONU BAġLIKLARI PROJENĠN BAġLATILMASI PROJENĠN EVRELERĠ

Detaylı

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA KONU BAŞLIĞI: ÇÖP VE ATIK TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM 2016 * Eko okul komitesininoluşturulması. *Eko okul timinin oluşturulması. * Eko Okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. * Tüm okulun

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ KANAAT DÖNEMĠ RAPORU

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ KANAAT DÖNEMĠ RAPORU DEĞERLER EĞĠTĠMĠ KANAAT DÖNEMĠ RAPORU ĠLÇESĠ :AKSU OKULUN ADI :ġeref ÜLKER ĠLKOKULU SINIF İÇİNDE UYGULANAN ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tüm sınıflar kendi içinde sınıflarına ait Değerler Eğitimi ağacı

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ DERSĠN KODU ABYS-215 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERSĠN TÜRÜ ZORUNLU SEÇMELĠ X TEORĠK 2 PRATĠK 0 ECTS KREDĠSĠ 4 Bürolarda kullanılan genellikle iletiģimi sağlayan ya da verilerin iģlenmesine olanak sağlayan

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri OKUL ADI : TARĠH: NĠSAN AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) KAVRAMLAR : Hızlı yavaģ 3-2-1 Araç Olarak Seçilen Konu Karanlık aydınlık Siyah Beyaz Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI EK 1 Uygulama Okulu:. Yıl: Dönem:. Uygulama Öğretim Elemanı:. Bölüm: Uygulama Öğretmeni:. Tel. No:.. Grup Sorumlusu:... Tel. No:.. ÖĞRETMEN ADAYI DÖNEM

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

ÇĠÇEK GRUBU NĠSAN AYI BÜLTENĠ Hazırlayan: Ġnci Değer

ÇĠÇEK GRUBU NĠSAN AYI BÜLTENĠ Hazırlayan: Ġnci Değer ÇĠÇEK GRUBU NĠSAN AYI BÜLTENĠ Hazırlayan: Ġnci Değer MUSATAFA KEMAL ATATÜRK VE 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI CANLI-CANSIZ Mustafa Kemal Atatürk ün hayatı ve ülkemize kazandırdıkları Atatürk

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: HESAPLARIMI KARġILAġTIRIYORUM DERS SAATĠ: 6. vurgulanır. Belirlenen beş ülkeye gitmek için yapılacak

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: HESAPLARIMI KARġILAġTIRIYORUM DERS SAATĠ: 6. vurgulanır. Belirlenen beş ülkeye gitmek için yapılacak 6. 24-28 Ekim 20 5. 7-2 Ekim 20 4. 0-4 Ekim 20 3. 3-7 Ekim 20 2. 26-30 Eylül 20 EYLÜL. 9-23 Eylül 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : HESAPLARIMI KARġILAġTIRIYORUM DERS SAATĠ: 6 KULLANILAN

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

.. ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

.. ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI .. ORTAOKULU 016-017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIFLAR LENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY ÖĞRENME ALANI: BİLİŞİM OKUR-YAZARLIĞI EYLÜL EKİM. 19-3 1-16 05-09 8-0 BİLGİSAYARI

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY

Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY Kimya Eğitiminde Okul Deneyimi Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Burhan ACARSOY ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Lisesi AMAÇ: Kimya öğretmeni yetiģtirme programı kapsamındaki okul deneyimi derslerinin

Detaylı

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51 Okul rehberlik servisi ile işbirliği

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Kendi Evimizi Yapalım KAVRAMLAR : Büyük-Küçük Renkler AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Kendi Evimizi Yapalım KAVRAMLAR : Büyük-Küçük Renkler AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: EYLÜL AYI 3. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Kendi Evimizi Yapalım KAVRAMLAR : Büyük-Küçük Renkler A2: K 7,8,9,13,14 A4: K 2,4,5 A4: K 1,2 A9: K 1 A11: K 5 A3: K 1,2 A5: K 2 A 16

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YILDIZ KOLEJİ ÖZEL İLKOKULU EKO-OKULLAR PROGRAMI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU YILLIK EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YILDIZ KOLEJİ ÖZEL İLKOKULU EKO-OKULLAR PROGRAMI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU YILLIK EYLEM PLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YILDIZ KOLEJİ ÖZEL İLKOKULU EKO-OKULLAR PROGRAMI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU YILLIK EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Öğretmenlerin katılımıyla proje tanıtım

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ KILAVUZU

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ KILAVUZU T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ KILAVUZU Tanım MADDE 1- Staj, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri program ile ilgili iģ alanlarını tanımalarını

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 )

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ

T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ DEFTERĠ 201_ Fotoğraf ÖĞRENCĠNĠN : Adı ve Soyadı : Bölümü : Numarası : Sınıfı : Tarih : Ġmza : Staja BaĢladığı Tarih :.../.../20... Stajı Tamamladığı Tarih

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANKARA/KAZAN/ŞAHİN ORTAOKULU ULUSLARARASI EKO-OKULLAR ÇEVRE YÖNETİMİ PROJESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANKARA/KAZAN/ŞAHİN ORTAOKULU ULUSLARARASI EKO-OKULLAR ÇEVRE YÖNETİMİ PROJESİ 05-06 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET NO AYLAR FAALİYETLER/ETKİNLİKLER SORUMLU SORUMLU BİRİM SINIFLAR Okul Aile Birliği Genel Kurulu nda velilere Eko Okullar Projesi --- hakkında sunum yapılması Okul web

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 1. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 1. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 1. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1. Ders hakkında genel bilgi 2. Duyurular ve İletişim 3. Görüşme saatleri 4. Ölçme ve Değerlendirme 5.

Detaylı

Çalışılan Konu: ÇÖP- ATIK- GERİ DÖNÜŞÜM

Çalışılan Konu: ÇÖP- ATIK- GERİ DÖNÜŞÜM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇANKAYA PINAR İLKOKULU EKO OKULLAR PROGRAMI 2. DÖNEM SONU RAPORU Çalışılan Konu: ÇÖP- ATIK- GERİ DÖNÜŞÜM ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ Birinci dönem faaliyet raporu hazırlandı

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir.

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. 40 Dakika Örnek olay, soru cevap, yaparak yaşayarak öğrenme Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. Öğrencilere sınıfta uyulması gereken kurallar ve onlardan beklenilen davranışların neler olabileceği

Detaylı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı

Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı Beslenme Dostu Okul Projesi Yıllık Çalışma Planı CUMHURĠYET ORTAOKULU 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BESLENME DOSTU OKUL PROJESĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI HEDEFLERĠMĠZ 1-"Beslenme Dostu Okul Projesi" ile öğrencilerin,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GEVHER HATUN ANAOKULU UÇEP (UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ) PROGRAMI

GEVHER HATUN ANAOKULU UÇEP (UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ) PROGRAMI GEVHER HATUN ANAOKULU UÇEP (UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ) PROGRAMI Nilüfer Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul - kurumlar ile ilgili Kamu Kurum Kuruluşları ve Sivil Toplum

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA

Detaylı

ODTÜ GVO DANIġMANLIĞINDA ÖZEL MANĠSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAġ B SINIFI KASIM AYI BÜLTENĠ

ODTÜ GVO DANIġMANLIĞINDA ÖZEL MANĠSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAġ B SINIFI KASIM AYI BÜLTENĠ ODTÜ GVO DANIġMANLIĞINDA ÖZEL MANĠSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAġ B SINIFI KASIM AYI BÜLTENĠ SINIF ETKĠNLĠKLERĠ TÜRKÇE DĠL Sonbahar mevsimi ile ilgili paylaģımlarda bulunarak sunumlar izledik.ġlk önce kendi fotoğrafımızı,

Detaylı

ODTÜ GVO DANIġMANLIĞINDA ÖZEL MANĠSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAġ A SINIFI KASIM AYI BÜLTENĠ

ODTÜ GVO DANIġMANLIĞINDA ÖZEL MANĠSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAġ A SINIFI KASIM AYI BÜLTENĠ ODTÜ GVO DANIġMANLIĞINDA ÖZEL MANĠSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAġ A SINIFI KASIM AYI BÜLTENĠ SINIF ETKĠNLĠKLERĠ TÜRKÇE DĠL Sonbahar mevsimi ile ilgili paylaģımlarda bulunarak sunumlar izledik.ġlk önce kendi fotoğrafımızı,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ DENİZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ FATMA ÜSTÜNDAĞ MÜDÜR YARDIMCISI BAŞAK EKİN KOTİL ÖZEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI SERDAR ÜLGER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HASAN DOĞAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HAYRİYE BAYRAKTAR

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

KONU: Çöp Atık. EYLEM ve ETKİNLİKLER EKİM AYI. Eko-okul Timi oluşturuldu. Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu

KONU: Çöp Atık. EYLEM ve ETKİNLİKLER EKİM AYI. Eko-okul Timi oluşturuldu. Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu KONU: Çöp Atık EKİM AYI EYLEM ve ETKİNLİKLER Eko-okul Timi oluşturuldu Eko-okul komitesi oluşturuldu Eko-okul Panosu oluşturuldu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Tüm okul personeli

Detaylı

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 2 A 3: K 1, 2 A 7: K 5, 6 A 16: K 3

AMAÇLAR VE KAZANIMLAR. Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 2 A 3: K 1, 2 A 7: K 5, 6 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: KASIM AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Büyümek Ne Güzel KAVRAMLAR : Sayılar Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 2: K 4, 5, 7,

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ

ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ T.C. ETĠMESGUT KAYMAKAMLIĞI ġehġt ADĠL ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ ġġddetġ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ġġddet, ZORBALIK OKUL TEMELLĠ ÖNLEME ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ AMAÇLAR VE KAZANIMLAR OKUL ADI : TARĠH: EYLÜL AYI 2. HAFTA (PAZARTESĠ) Okula BaĢladık KAVRAMLAR : Renkler Sayılar Büyük-Küçük Hızlı - YavaĢ Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alan BiliĢsel Alanı Özbakım Becerileri A 2

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 4. (10 14 EKĠM) EKĠM 3. (03 07 EKĠM) 2. (26 30 EYLÜL) EYLÜL 1. (19 23 EYLÜL) 1. ÜNĠTE ALANI : BĠREY VE TOPLUM ÜNĠTE ADI: HAKLARIMI ÖĞRENĠYORUM 1. Bulunduğu çeģitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler.

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Başlığı Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Tarihi 30.09.2014-12.06.2015 Etkinlik Yeri Samsun Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri A 3: K 1, 2 A 5: K 2, 3 A 6: K 1, 2 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 4. HAFTA (PAZARTESĠ) ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Atatürk ve Cumhuriyet KAVRAMLAR : Renkler Geometrik Ģekiller Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alanı Dil Alan Özbakım Becerileri

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler.

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler. 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz,17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı