Ünite Planı. Öğretmenin. Ünite Bilgisi. ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu. Okulunun Bulunduğu. Karacaören Köyü /Boyabat. Okulun Bulunduğu Ġl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite Planı. Öğretmenin. Ünite Bilgisi. ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu. Okulunun Bulunduğu. Karacaören Köyü /Boyabat. Okulun Bulunduğu Ġl"

Transkript

1 Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu Ġl Ünite Bilgisi Nahit BOZKURT ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu Karacaören Köyü /Boyabat SĠNOP Ünite BaĢlığı ÜNĠTE 6: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Konu BaĢlığı BÖLÜM 2: YaĢadığımız Çevre (Proje: Piltop Projesi) Ünite Özeti Ünite süresince çevre, yaģam alanları, çevre kirliliği, koruma ve geliģtirme, bireysel sorumluluk bilinci gibi anahtar kavramlar üzerinde durulur. YAġAM ALANI: Öğrencilerden gözlem yapmaları istenerek canlıların yaģam alanlarının aynı olmadığı, toprak altında, suda, karada farklı canlıların yaģadığı ve bu canlıların kendi yaģam alanlarını oluģturduğu sezdirilmeye çalıģılır. Solucan bahçesi etkinliği yaparak onların kendilerine bir yaģam alanı oluģturmaları, birden çok duyu organları kullanılarak incelemeleri sağlanır. Solucanın yaģam alanına benzeyen toprak altında yaģayan diğer canlıların tahmin edilmesi istenir. Canlıların yaģam alanları ile ilgili birer bülten hazırlamaları istenir. YAġAM ALANINI KORUMAK: Televizyonda bazı balıkların su kenarında ölü bulunduklarını izlediğimiz hatırlatılarak bunun sebebinin neler olabileceği konuģulur. Buna insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin neden olduğu çıkarımını yaparak üzerimize düģen bireysel sorumluluklarımız üzerinde durulur. Öğrencilerden yaģam alanlarını korumayla ilgili sunu hazırlamaları istenir. ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ: YaĢadığımız yerdeki kirliliği fark etmek amacıyla çevre gezisi yapılır. Kirlilik yapan maddeler tespit edilir. Fotoğrafları çekilir. Doğaya verdiği zararlar araģtırılır. Çöplerden baģka çevre kirliliğine neden olabilecek durumlar araģtırılarak kirlilik çeģitleri kavratılır. Çevre kirlenmesinin tanımı verilir. AraĢtırmaların web içeriği olarak yayınlanması istenir. ÇEVRE KORUMA Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalıģmalara örnekler verilir, doğa olan sevgisi üzerine konuģulur. Çevre koruma ile ilgili çözüm önerilerinden yola çıkılarak grup oluģturma ve proje çalıģması ile çözümde rol almaları sağlanarak bireysel sorumluluk bilinci kazanmaları sağlanır. Dersin Adı Fen ve Teknoloji Sınıf Düzeyi Ġlköğretim 4. Sınıf ĠĢlenmesi için Gerekli Ortalama Süre 3 Hafta (12 Ders Saati)

2 Ünitenin Temelleri Hedeflenen Ġçerik (Konu BaĢlıkları) YAġADIĞIMIZ ÇEVRE 1. YaĢam Alanları 2. YaĢam Alanlarını Korumalıyız 3. Çevre Kirliliği 4. Çevre Koruma a.bizim De Kulübümüz Var. b.dikili Bir Ağacınız Var Mı? Hedeflenen 21. Yüzyıl ve Üst Düzey DüĢünme Standartları ÖĞRENME VE YENĠLENME BECERĠLERĠ Yaratıcılık ve yenilenme: Piltop Projesi sürecinde ait olduğu ekibin daha fazla atık pil toplaması için farklı arayıģlara yönelmesi, diğer grup üyelerinin fikirlerinin değerlendirilmesi bu becerinin kazanılmasında rol oynayacaktır. EleĢtirel düģünme ve problem çözme: YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerini fark edip, nedenlerini düģünme ve çözüm yolları için önerilerinin alınması eleģtirel düģünme ve problem çözme becerilerini geliģtirecektir. ĠletiĢim ve iģbirliği: Proje boyunca grubu ile ortak bir amaca ulaģmak için vereceği çaba iģbirliği becerisini, projesini diğer sınıflara, velilere ve esnafa anlatıp desteklerini ararken de iletiģim becerisi artacaktır. BĠLGĠ, MEDYA VE TEKNOLOJĠ BECERĠLERĠ Bilgi okur-yazarlığı: Pil toplama projesinde hedefine ulaģmak ve atık pillerin kendilerine ulaģtırılması konusunda çevresini bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için pilin zararlarını, saklama koģullarını ve nasıl geri dönüģüme kazandırıldıklarını araģtıracaklardır. Bu bilgilere ulaģmak, doğru ve etkili bir Ģekilde kullanmak bilgi okur-yazarlığını gerektirecektir. Bilgi ve iletiģim teknolojileri okur-yazarlığı: Proje boyunca sahip oldukları bilgileri, deneyimleri, fotoğrafları, sonuçları paylaģmak amacı ile dijital teknolojilerden, iletiģim araçlarından ve internet ağlarından yararlanması bu becerinin geliģmesine yardımcı olacaktır. Farklı Ģekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, eriģme, kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yaratma bu tür bir beceri sayesinde mümkündür. YAġAM VE MESLEK BECERĠLERĠ Esneklik ve uyum: Uygulanan projede kermes yapılması planlanmaktadır. Bu da öğrencilerin esnaf ile iletiģime geçmesini onların desteklerinin sağlanmasını gerektirecektir. Ayrıca kermes süresince satıģ yapması farklı rolleri üstlenmesini gerektireceğinden esneklik ve uyum becerisine ihtiyaç duyacaktır. GiriĢimcilik ve öz-yönelim: Proje süresince öğrenciler kendi yapabileceklerinin sınırlarını keģfetme fırsatı bulacaklar, baģkalarının kontrolü ve gözetimi olmadan kendilerine görev tanımlayacaklar, zamanlarını etkin kullanarak üzerlerine düģen iģ yüklerinin idaresini kendileri yapacaklar. Sosyal ve kültürler arası beceriler: ekipteki diğer arkadaģları ile uyumlu olma, grubundaki farklı görüģlerden ortak bir anlayıģ çıkarma ihtiyacı bu becerinin varlığı ile mümkün olacaktır. Üretkenlik ve sorumluluk: Gruplar arası bir rekabet vardır. Bu da görevlerini zamanında yapmayı ve kaliteli yapmayı gerektirecektir. Bunun içinde üretkenlik ve sorumluluk becerisine ihtiyacı olacaktır. Liderlik ve sorumluluk: Piltop Projesi dört ayrı ekip ile uygulanmaktadır. Dolayısıyla bir ekip çalıģması yapılmakta ve bu çalıģma diğer ekiplerle yarıģma halinde sürdürülmektedir. BaĢarıya ulaģmak için ekipten birinin grubu hedefe yönelik etkilemesi, problem çözme becerisini kullanmasını, ekibinin güçlerini düzenlemesini, dürüst ve sorumlu davranmasını gerektirecektir. Bunu da ancak liderlik becerisine sahip biri yapabilir.

3 Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları) YAġADIĞIMIZ ÇEVRE 1. YaĢam alanı ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Çevresinde farklı tipte yaģam alanları olduğunu fark eder Bir yaģam alanında bulunabilecek canlıları tahmin eder. 2. YaĢam alanlarını korumalıyız ile ilgili öğrenciler; 2.1. Çevresinde bir yaģam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu Ģartları gözlemler ve kaydeder YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımını yapar. 3. Çevre kirliliği ile ilgili olarak öğrenciler; 3.1. Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listeler Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliģtirir. 4. Çevre koruma ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Çevreyi korumak amacı ile yapılan birçok faaliyete gönüllü olarak katılır Çevreyi korumak ve güzelleģtirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazanır Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalıģmalara örnekler verir. DĠĞER DERSLERLE ĠLĠġKĠLENDĠRME TÜRKÇE (Koza yayıncılık) TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE, ZEYTĠN AĞACININ AĞIDI metni: YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımını yapar. kazanımını destekler. BARIġ ve DOĞA metni: Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliģtirir. kazanımını destekler. ÜLKEMĠZDE ÇEVRE KORUMACILIĞI metni: Çevreyi korumak amacı ile yapılan birçok faaliyete gönüllü olarak katılır ve Çevreyi korumak ve güzelleģtirmek için bireysel sorumluluk bilincini kazanır kazanımlarını destekler. BĠR VARMIġ BĠR YOKMUġ metni. YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımını yapar. kazanımını destekler. SOSYAL BĠLGĠLER ÜNĠTE-5 : BĠLĠM, TEKNOLOJĠ VE TOPLUM Kazanım : Teknolojik ürünleri kendine, baģkalarına ya da doğaya zarar vermeden kullanır. ÜNĠTE-6 : HEP BĠRLĠKTE Kazanım: Ġnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluģturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir. Okul yaģamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir. ÜNĠTE-7:ĠNSANLAR VE YÖNETĠM ÜNĠTESĠ Kazanım: Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler verir.( ÇEP Çevre Eğitim Projesi-Deniz Yıldızlarının faaliyetleri s.176, Gizem yayıncılık) GÖRSEL SANATLAR: Proje tanıtımı için yapılan afiģler bu dersimizle iliģkilendirilir. MATEMATĠK: Kermes etkinliklerinde yapılan alıģ-veriģler, gelir ve gider tabloları matematik dersimizle iliģkilendirilir.

4 Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Balıklar kola, gazoz veya meyve suyu içer mi? Ünite Soruları 1.Çevremizde bizimle birlikte hangi canlılar yaģar? 2.YaĢam alanları bozulan canlılara ne olur? 3.Çevreyi neler kirletir? 4.Çevreyi temizlemek ve korumak için bizim elimizden ne gelir? 1.a. Canlılar sadece karada mı yaģarlar? 1.b. Köstebek, solucan ve karınca gibi hayvanların yaģam alanları neresidir? 1.b. Karada, havada, suda ve toprak altında yaģayan canlılar hangileridir? 2.a. Balıkları karada yaģaması için sudan çıkarsak ne olur? 2.b. Ġlkbaharda Manyas Gölü ne göçen kuģlar geldiklerinde gölü bulamazlar ise neler olabilir? 2.c. Siz hiç doğaya çöp atan bir ceylana rastladınız mı? 2.ç. Doğayı bu hızda kirletmeye devam edersek neler olabilir? Ġçerik Soruları 3.a. Doğaya atılan atıklar ne kadar zamanda yok edebilir? 3.b. Çevre kirliliği canlıklara nasıl zarar verir? 3.c. Biri bizim evin oturma odasına çöp dökse ne hissederiz ve ne yaparız? 4.a. Çevre kirliliği için hep Ģikayet mi edeceğiz? 4.b. Çevreyi korumak için faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini ve faaliyetlerini biliyor musunuz? 4.c. Bu konuda bizim yapabileceğimiz neler olabilir? 4.d. Atatürk ün doğayı ve çevreyi koruması ile ilgili bir anısını biliyor musunuz?

5 Değerlendirme Planı Değerlendirme Zaman Çizelgesi Proje BaĢlamadan Önce Öğrenciler Projelerini GerçekleĢtirmek için ÇalıĢırken Proje Tamamlandıktan Sonra Abc beyin fırtınası Bülten denetim listesi Bülten değerlendirme B.M.Ö. Ģeması Sunu denetim Listesi Sunu Değerlendirme DüĢün-eĢleĢ-paylaĢ Wiki denetim listesi Wiki değerlendirme ĠĢbirliği denetim listesi ĠĢbirliği değerlendirme listesi Öyküleyici kısa notlar Proje değerlendirme formu Akran geribildirim formu Grup sunusu gözlem değerlendirmesi Değerlendirme Özeti Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaģmasını sağlamak amacı ile sonucu değerlendirme yöntemi yeterli görülmemiģ projenin baģlangıcından bitimine kadarki süreç değerlendirme içine alınarak ihtiyaçların belirlenmesi, rehberlik yapmak ve öğrenci baģarısını artırıcı tasarımlara fırsat tanımak amaçlanmıģtır. Bu amaçla: Proje BaĢlamadan Önce: Proje çalıģmalarına baģlamadan önce yapılacak olan değerlendirme etkinlikleri ile öğrencilerin ön bilgilerinin yoklanması, merak ettikleri konular ve öğrenmeye yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bunlara yönelik tespitler amacıyla abc beyin fırtınası, B.M.Ö Ģeması ve düģün, eģleģ, paylaģ etkinlikleri planlanmıģtır. Öğrenciler Projelerini GerçekleĢtirmek Ġçin ÇalıĢırken: Ünite çalıģmaları baģladıktan sonra ve süreç içerisinde öğrencilerden hazırlamaları istenecekleri bülten, sunu(slayt gösterisi), wiki içeriğinde neleri ön planda tutmaları gerektiği ve değerlendirmeye esas alınacak noktaları belirtmek amacıyla bülten denetim listesi, sunu denetim listesi, wiki denetim listeleri verilip, uygulanır. Ayrıca proje süreci içerisinde gözlemlerini, öz değerlendirmelerini, gruba katkılarını ve çalıģmalarının eksikliklerini veya iyi yönlerini fark etmeleri amacıyla da iģbirliği denetim listesi, öyküleyici kısa notlar, akran geribildirim formu, Grup sunusu gözlem değerlendirmesi uygulamaları yaptırılır. Proje Tamamlandıktan Sonra: Öğrenciler projelerini tamamlama sürecine girdiklerinde hazırlanan yayınların değerlendirilmesi amacıyla bülten değerlendirme listesi, sunu değerlendirme listesi, wiki değerlendirme listesi doldurulur. ĠĢbirliği değerlendirme listesi ile öğrenciler gruba olan katkıları konusunda öz değerlendirme yapar. Proje sürecindeki çalıģmaların genel olarak değerlendirilmesi amacıyla proje değerlendirme formu doldurulur.

6 Ünite Ayrıntıları ÖnkoĢul Becerileri Temel bilgisayar kullanım becerileri, Microsoft Office Word kullanımı, Ġnternet kullanımı, Dijital fotoğraf makinesi kullanma becerisi Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri BAġLARKEN: Canlılar dünyasını gezelim, tanıyalım ünitesinin 2.bölümünün iģlenmesi için üç haftalık bir zaman öngörülmüģtür. Ayrıntılı zaman çizelgesi ünite uygulama planında yer almaktadır. Bu ünite iģlenirken iki yol izlenmesi planlanmıģtır. Birincisi; teorik olarak sınıf ortamında konuların teknoloji destekli (bülten, sunu, web içeriği) iģlenmesi. Ġkincisi ise; konulara ve hedeflenen kazanımlara uygun ders dıģı etkinliklerle proje düzeyinde iģlenmesi. Teorik olarak konular iģlenirken oluģturulan gruplar aynı zamanda pil toplama konusunda da birbirleri ile yarıģacaklar. Süreç sonunda kütle olarak en fazla pil toplayan ekip birinci olacak ve küçük bir törenle ödülleri verilecektir. Teorik olarak konular dört baģlık altında iģlenir. Birinci konu olan yaģam alanları konusunda gruplara bülten hazırlama görevi verilir. Ġkinci konu olan yaģam alanlarını korumak ile ilgili dört gruba sunu hazırlama görevi verilir. Üçüncü konu çevre kirliliği konusunda öğrencilerden wiki hazırlamaları istenir. Dördüncü konu çevre koruma konusunda ise öğrencilerden Atatürk ün doğa ve çevre konularında yapmıģ olduğu çalıģmalardan görsel kanıtlarda kullanarak wordde hazırlayıp sunmaları istenir. Sonra sınıfımızın yaptığı proje çalıģmalarına değinilerek bireysel sorumluluklarımız ve gönüllü kuruluģlar üzerine konuģulur. 1.DERS(14 Nisan): Problemin ortaya konulması ve grupların oluşumu safhası Bu derste öğrencilerle soru-cevap yöntemi ile çevremizin kirlenmesi, havanın, suyun, toprağın kirlenmesi üzerine konuģulur. Çevre kirliliğini durdurmaya, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye çalıģan sivil toplum örgütlerinden (örn: Çevko, Turmepa, TAP ) bahsedilir. Yinede kirliliğin her geçen gün arttığı bu çalıģmaların yetersiz olduğu çıkarımına gidilir ve bizlerinde bir Ģeyler yapması gerektiği kararına öğrencilerin varması sağlanır. Önce problem ortaya konulur: Toprağı en çok kirleten atık pillerdir. Bizler acaba yaģadığımız çevrede pillerin toprağa ulaģmasını ve onu kirletmesini engelleyebilir miyiz? Böylece adına PĠLTOP PROJESĠ verdiğimiz projeye ve yaģadığımız çevre baģlıklı ünite konusuna baģlangıç yapılır. PROJENİN AYAKLARI BİLGİLEN- İHTİYAÇLAR DİRME FAALİYETLERİ VE FİNANS KAYNAKLARI PİL TOPLAMA FAALİYETLERİ İLETİŞİM HEDEFLER DEĞERLEN- DİRME BASIN

7 Hem teorik olarak hem de proje düzeyinde iģlenirken, görev dağıtımı ve tatlı bir yarıģma duygusu verme bakımından öğrenciler aģağıdaki tabloda belirtilen gruplara ayrılır. Çevreyi koruma Grubu Atık Pilleri toplama Çevreyi temizleme Güneş Grubu Grubu Grubu Esra Küçükbaş Enes Kahraman Eda Ünzüle Pehlivan Murat Üstün Ayşe Kayalı Emre Akay Ayşenur Atik Songül Şahin Kadriye Ateş Ahmet Taner Tüylü Eda Şener Eray Er Şerife Öztürk Naim Baş Ayşe Gök Oktay Kuru Tülay Karadeniz Nazire Şener Ramazan Karacabey Ünite süresice öğrencilerin hazırlayacakları ürün dosyaları da grup isimlerinin ilk harflerine göre isimlendirilir: Çevreyi Koruma Grubu = Çko Grubu Atık Pilleri Toplama Grubu = Apt Grubu Çevreyi Temizleme Grubu = Çte Grubu GüneĢ Grubu = Gü Grubu PROJE ÖNCESĠNDE: Yapılacak etkinlik ve çalıģmalardan haberdar etmek, destek ve görüģlerini almak üzere proje taslak planını öğretmenlerle paylaģ. Son halini aldıktan sonra proje planını okul idaresine gönder ve onaylat. Yapılacak proje ile ilgili veli izin dilekçelerini velilere gönder ve geri topla. 2.DERS(Cuma) Teorik olarak(sınıf ortamında): Öğrencilerin yaptıkları araģtırmaları, fotoğrafları ve resimleri bülten, sunu ve web içeriği olarak yayınlamaları isteneceği için bu becerileri geliģtirmek üzere proje öncesi kurs verilir. Kurs boyunca aģağıdaki kaynaklardan yararlanılır. Bülten Ģablonu Wiki kullanım kılavuzu Powerpoint kullanım kılavuzu SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: Salı günü iģlenecek olan derse için hafta sonu canlıların yaģam alanlarını anlatan bülten hazırlamaları istenir. ÇalıĢmalarına yön vermek açısından bülten denetim listeleri dağıtılır. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): Pazartesi öğrencilere yönelik yapılması planlanan kermes için hazırlık yapılır. Öğrencilerimizin ailelerinden pasta yapmaları, projemize katkıları istenir. BĠRĠNCĠ HAFTA (19 NĠSAN 23 NĠSAN) 3.DERS (Pazartesi): Teorik olarak(sınıf ortamında):öğrencilerin ünite süreci içerisinde yapacakları araģtırmalarda ihtiyaç duyacakları internet kullanımı, internette arama yapma ve görsel doküman bulma konularında bilgiler verilir. Ayrıca telif hakları ve kullandıkları kaynakları basit atıf Ģablonunda gösterimi konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıģması yapılır. Bununla ilgili aģağıdaki kaynaklardan yararlanılır. Telif haklarını anlama sunusu Basit atıf Ģablonu Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): Proje sürecinde bazı ihtiyaçlar öngörülmüģ olup bunların finansmanı için kermes yapılır.

8 4.Ders(Salı) ve 5.DERS (ÇarĢamba): Teorik olarak(sınıf ortamında): YaĢam alanları konusuna giriģ yapmadan öğrencilerin ön bilgilerini öğrenmek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere bildiklerim-merak ettiklerim-öğrendiklerim etkinliği (BMÖ ġeması) uygulanır. Ardından öğrencilerin derse ilgilerini çekmek, ihtiyaçlarını ve özelliklerini belirlemek amacıyla yaşam alanları baģlıklı ihtiyaç belirleme sunusu izletilir. Önceden hazırlamıģ oldukları bültenleri gruplar halinde anlatmaları istenir. Apt Grubu Çko Grubu Çte Grubu Güg Grubu Toprak altında yaģayan canlılar bülteni Suda yaģayan canlılar bülteni Havada yaģayan canlılar bülteni Karada yaģayan canlılar bülteni Etkinlik sonunda akran geribildirim formları dağıtılarak çalıģmakların olumlu ve iyileģtirmeye açık alanların değerlendirilmesi yapılır. Bu konu için hedeflenen Çevresindeki yaģam alanlarını fark edebilme ve bir yaģam alanında bulunabilecek canlıları tahmin etme. kazanımları için hazırlanan destek materyali sunulur. SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: YaĢam alanlarını korumak konusu ile ilgili sunu çalıģması hazırlamaları istenir. ÇalıĢmalarına yön verme açısından sunu denetim listeleri dağıtılır. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler):cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Köy sakinlerinin çoğunun bayramı izlemeye gelecek olması onlara ulaģma fırsatı olarak değerlendirilir. Bugün için velilere yönelik ikinci kermes hazırlıkları yapılır. Esnaftan projeye katkıları istenir. Ayrıca bayram bitiminde dağıtılmak üzere el ilanları hazırlanır ve basılır. 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI GÜNÜ(Cuma): Velilere ve çocuklara yönelik kermes yapılır. Velilerin hatta bayramı izlemeye gelen diğer köy sakinlerinin toplanması fırsat bilinip projemizi anlatan el ilanlarının dağıtımı yapılır. Kermes görüntüleri El ilanları dağıtım görüntüleri ĠKĠNCĠ HAFTA (26 NĠSAN 30 NĠSAN): 6.DERS (pazartesi) ve 7.DERS(Salı) Teorik olarak (sınıf ortamında): YaĢam Alanlarını Korumak konusunda öğrencilerin ön bilgilerini belirlemek için düģün-eģleģ-paylaģ değerlendirmesi yapılır. Öğrencilerin ilgilerini çekmek, ihtiyaçlarını ve özelliklerini belirlemek amacıyla ormanın öğretileri baģlıklı ihtiyaç belirleme sunusu izletilir. Ardından yaģam alanlarını korumak konusunda öğrencilerin hazırlamıģ oldukları sunular izlenir. Apt Grubu Gü Grubu Çte Grubu Çko Grubu YaĢam alanları sunusu Doğamızı koruyalım sunusu YaĢam alanlarını korumalıyız sunusu Çevre ile ilgili güzel sözler sunusu Öğrencilerin sunumlarını tamamlamalarının ardından grup sunusu gözlem değerlendirmeleri dağıtılıp grupların performanslarının değerlendirilmesi sağlanır. Ardından yaģam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini daha iyi kavramak ve üzerinde tartıģmak üzere öğrencilere destek sunusu izlettirilir. SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: Gruplara çevre kirliliği ve çeģitleri konusunda dağıtılan baģlıklar ile ilgili wikilerini tamamlamaları istenir. Bunun için kendilerine wiki denetim listesinin rehberlik yapabileceği hatırlatılır. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): Pil toplama çalıģmalarına devam edilir. Gruplar, pil toplama yarıģında öne geçmeleri için farklı fikirler üretmeye yönlendirilir. Projede öğrencileri motive etmek, birlikte iģ yapma duygusunu artırmak için kermes gelirlerinden görev tiģörtleri alınır.

9 8. DERS (ÇarĢamba) ve 9.DERS (Cuma): Teorik olarak (sınıf ortamında): Çevre Kirliliği konusunun giriģ bölümünde abc beyin fırtınası etkinliği yapılarak öğrencilerin bu konudaki ön bilgileri ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi yapılır. Öğrencilere çevre kirliliğini görmek için uzaklara bakmaya gerek olmadığı, her yer gibi köyümüzde de benzer kirliliklerin yaģandığı belirtilir. Kirliliğe neden olan maddeleri ve bunu yapanları tartıģmaya açmak ve öğrenci ihtiyaçlarını ve özelliklerini belirlemek amacıyla köyümüzde çevre kirliliği baģlıklı ihtiyaç belirleme sunusu izletilir. Slayt gösterisinin ardından çevre kirliliğinin çeģitlerine göre ayrılan gruplar hazırladıkları wiki sayfalarından çevre kirliliği konularında bilgi verir. Gü Grubu Apt Grubu Çko Grubu Çte Grubu Atık pillerin zararları wiki sayfası IĢık kirliliği wiki sayfası Ses kirliliği wiki sayfası Çevre kirliliği wiki sayfası Çevre kirliliğine sebep olan insanları, bu kirliliğin zararlarından yine kendilerinin etkilendiğini göstermek amacıyla destek materyali-1 ve destek materyali-2 izletilir. Ġzleme sonucunda öğrencilerden çevreyi temiz tutmak için basit yöntemler önermeleri istenir. Ders bitiminde öğrencilerin grup içindeki iletiģim, iģbirliği ve katılım gözlemleri öyküleyici kısa not tablosuna iģlenir. SONRAKĠ DERSE HAZIRLIK: Yurdumuzun kurucusu Atatürk ün çevre ile ilgili anılardan, çalıģmalardan örneklerin araģtırılması bulunan dokümanların worde grubun adını da ekleyerek kaydetmeleri istenir. Bu konudaki iģbirlikleri konusundaki düģüncelerini ortaya koymak için iģbirliği denetim listelerini doldurmaları söylenir. Proje kapsamında (ders dıģı etkinlikler): ÇarĢamba günü öğrencilere pilin verdiği zararları anlatmak üzere toplantı salonunda sunu yapılır. Cuma günü projemizi tanıtım, tavsiye ve destek için kaymakam ve belediye baģkanı ziyaret edilir. Onlarla röportaj yapılır. Kaymakam ile röportaj Belediye baģkanı ile röportaj ÜÇÜNCÜ HAFTA (3 MAYIS 7 MAYIS): 10.DERS (pazartesi) ve 11. DERS (Salı): Teorik olarak (sınıf ortamında): Çevre koruma ile ilgili Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk ün de pek çok örnek verici çalıģmalarının olduğu belirtilerek öğrencilerin wordde hazırladıkları örnekler incelenir. Apt Grubu Çko Grubu Gü Grubu Çte Grubu Atatürk Orman Çiftliği Yürüyen KöĢk Ġğde Ağacı Atatürk ün Doğa Sevgisi Proje kapsamında ders dıģı etkinlikler): Pil toplama çalıģmalarının sona yaklaģması ile atık pil toplama çalıģmalarına ağırlık verilir. 12. DERS (ÇarĢamba): FĠNAL Üç hafta süresince farklı etkinliklerle toplanan atık pillerin kütleleri törenle tüm okul öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla ölçülür. Birinci olan ekip alkıģlanır. Kazanan gruba hediyeleri okul idaresince verilir. Bugüne kadar ki yapılan çalıģmalar, fotoğraflar bir film Ģeridiyle izlenir. Öğrencilerin proje üzerindeki duygu ve düģünceleri alınır. PROJE BĠTĠMĠNDE: Proje sonuçlarının kamuoyu ile paylaģılması ve örnek teģkil etmesi amacıyla yerel gazete ve internet haberciliği ile paylaģılır. Toplanan atık piller ise iletiģime geçilerek TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği ne yani TAP a gönderilir. Öğrencilerin yayınları wiki değerlendirme, bülten değerlendirme, sunu değerlendirme listeleri ile iģbirlikleri ve proje performansları da iģbirliği değerlendirme listesi ve proje değerlendirme formu ile değerlendirilir.

10 Özel ihtiyaçları olan (engelli) öğrenci Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci Üstün zekalı ya da yetenekli öğrenci Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek (Varsa Eğer) Engel durumuna göre iģitsel ya da görsel materyaller hazırlanarak onların da projeye dahil edilmesi sağlanır. Yardım için bir veli veya öğretmenle iģbirliği yapılabilir. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler gruplara eģit Ģekilde dağıtımına çalıģılır. Gruptan kopmasını engellemek için öğrenci iģbirlikleri öğretmen tarafından desteklenir. Ödevleri tamamlamak için ekstra zaman verilir. ÇalıĢmaya yön vermek için öğretmen tarafından Ģablonlar hazırlanır. Kullanılacak teknolojik araçlar içerisinde görsel olarak uygunlaģtırılabilecek olan önerilir. BEP, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROĞRAMI uygulanır. Yetenekli öğrencilere projeyi tasvir eden resim yapma veya piyes oluģturma görevi verilebilir. Daha çok soyut ve karmaģık alanlarda bu tür öğrencilerin görev alması sağlanır. Hızlı öğrenen öğrencilerin grup arkadaģlarının eğitiminde, öğretme rolü üstlenmesi sağlanarak üst düzey düģünme becerileri geliģtirilebilir. Yetenekli öğrenciler konuyla ilgili önemli noktalarda derinlemesine araģtırmaya yönlendirilebilir. Grup içinde tartıģmalarla diğer öğrencilerin öğrenme sürecini desteklemesi sağlanır. Bu öğrencilerin gruba rehberlik yapmalarına izin verilir. ÇeĢitli sunum çalıģmalarında teknolojik araçlarının kurulması ve çalıģtırılması görevi verilebilir. Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler Teknoloji Donanım (Kullanmayı düģündüğünüz aracın yanındaki kutuya tıklayın) Fotoğraf Makinesi Lazer Disk VCR Bilgisayarlar Yazıcı Video Kamera Dijital Foto. Makinesi Yansıtma Sistemi Video Konferans Sistemi DVD Oynatıcı Tarayıcı Diğer - MP3 (ses kayıt için) Ġnternet Bağlantısı Televizyon Teknoloji Yazılım (Kullanmayı düģündüğünüz yazılımın yanındaki kutuya tıklayın) ĠĢlem Tablosu Görüntü ĠĢleme Web Sayfası GeliĢtirme Masaüstü Yayıncılık Web Tarayıcı Kelime ĠĢlemci E-posta Çoklu ortam Diğer CD üzerinde ansiklopedi Basılı Malzemeler Ġlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji öğrenci kitabı ve öğretmen kılavuzu Ġlköğretim 4. sınıf Türkçe dersi öğrenci kitabı ve öğretmen kılavuzu Ġlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğrenci kitabı ve öğretmen kılavuzu Sarf Malzemeleri Ġnternet Kaynakları Diğer Kaynaklar Yazıcı kartuģu (renkli, siyah-beyaz), süs malzemeleri, ıģıklandırma (süs), plastik tabak, plastik bardak, plastik çatal, A4 Fotokopi kağıdı, fosforlu kalem, defter, karton vb Boyabat MEM Haber Bülteni Diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler, veliler, toplum üyeleri, esnaf, kaymakam, belediye baģkanı vb.

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR) Ankara, 2011 Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU GEREKÇE 2009-201 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI Mali sistemimizin temelini teģkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BĠREYĠN GELĠġĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com www.ankaracocukmuzesi.com İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ÇOCUK MÜZELERİ I. ÇOCUK MÜZELERİNDE

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ REKLAMIN UNSURLARI 341TP0064 ANKARA,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı) KOBĠ`lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı SES TEMELLĠ CÜMLE YÖNTEMĠ ĠLE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ HATALARININ ĠNCELENMESĠ Aslıhan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı