Kabdeþ Jumadilulý (1936) Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabdeþ Jumadilulý (1936) Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm)"

Transkript

1 Kabdeþ Jumadilulý (1936) Çin Halk Cumhuriyeti Þincan bölgesine baðlý Tarboðatay ilçesi Maldýbay köyünde yýlýnda doðan Kazak yazarýdýr. Kazak Millî Üniversitesi'ni 1965 yýlýnda bitirdi, yayýnevlerinde çalýþtý. Ýlk edebî eserleri Çin'deki "Þýñjan" gazetesi ile "Þuðýla" (Þûle) dergisinde yayýmlandý. Uzun hikâyeleri; "Qazdar Kaytip Baradý?" (Kazlar Nasýl Gidiyor?) 1968, "Sarjaylav" (Sarý Yayla) 1978, "Þarayna" (Zýrh) 1981, "Saygulikter" (Yüðrük Atlar) 1984 yýllarýnda yayýmlandý. "Soñðý Köþ" (Son Göç) romaný, Þincan Kazaklarýnýn hayatýna atfedilmiþ, derin idrâk ürünü olan bir eser olarak kýymet kazandý. "Kökeykesti" (Aktüel), "Ata Meken", "Taðdýr" (Kader) romanlarý, yazarýn hayâl dünyasýnýn geniþliðini okurlarýna tanýttý. "Taðdýr" romaný ile KR Millî Ödülü'nü aldý. Kalmuklarla Kazaklar arasýndaki savaþý ve o dönemde yaþananlarý "Daraboz" romanýnda ele aldý yýlýnda "Kazakistan Halk Yazarý" nâmýyla ödüllendirildi. Yazar, "Soñðý Köþ" romanýnda Çin Kazaklarýnýn ata mekana göçüþlerini, bu göçte yer alan her tür siyasî ve sosyal olaylarý bütün yönleriyle ele almýþ, tasvir etmiþtir. Þýðar kündi töbe basýnda turýp karsý alýp, batar kündi töbe basýnda turýp uzatýp saluv-sakarada mal ösirip, köþip-konðan halýktýñ kanýna siñgen ðadet. Bul salttýñ köþpendiler turmýsýna del kaþan engenin kim bilsin, belkim, örþigen dav, öþikken javdýñ zamanýnda joldý bakan, þañ küzetken erevildi künderden kalðan bir belgi osý þýðar. "Esigiñniñ aldýnda töbe bolsa, erttevli turðan atpen teñ" dep tüsinetin avýl aksakaldarý erteñdikeþ jotaða þýðýp, bir mezgil ötken-ketkendi eske alýp kaytpasa, köñilderi könþimeydi. Batýp bara jatkan künge karay otýrýp: "Boz þolak attay kelte ðumýrdýñ taðý bir küni ötti-av" dep kürsinedi olar. Özderine karay bet alðan eldi de, javdý da, jol soktý bop, konaklý añsap kele jatkan jolavþýný da köz uþýnan þýramýtýp körip otýradý Künniñ közi enkeyip, sonav batýþ kökjiyektegi Baktý tavýnýñ jelkesine iyek arta bergen þakta, Kanaðat biy avýl sýrtýndaðý töbeniñ basýna köterildi. Biydiñ sonðý bir ayda üyden attap þýkkaný osý jazðýturým kýstavdan jýljýp, osý jurtka kelip konðannan beri süzekpen avýrýp, tösek tartýp jatýp kalðan-dý; jalðannýñ jarýðýna kiyiz üydiñ esigi men tüñliginen ðana köz jiberip, sarðayýp uzak jattý. Navkastýñ janýna batkaný sonþalýk, "Ey, endi maðan jer basýp jürüv jok þýðar" dep oylap edi. Birak öytip küpirlik etüvge de bolmaydý eken. Endi kanþa suv iþerligi bar, kim bilsin, eytevir bul jolý katerden kalðaný anýk. "Þirkin, jarýk düniye-ay!" Seniñ bir küniñdi nemen teñgerüvge bolar eken!?" Biy kuvana kürsindi. Keri közine tuvðan jerdiñ mýna bir keþki körinisi balbul janýp, ottay basýldý. Osýnþa esendikti künde körip, belþeden basýp jürip, burýn kalayþa baykamaðan?! Soðan özi kattý tañdanýp, oylanýp kaldý. Dalanýñ kögi jetilip, aylana töñirek uzatýlatýn kýzday jasanýp tur. Karaðan, tobýlðý tegis bürlegen, betege men kiyak tusardan kelip, sel jel tursa þeyi þýmýldýktay 1 Tünlik: Çadýrýn tepesini örten dört köþeli keçe. Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm) AREFEDE Doðacak güneþi tepe baþýnda karþýlamak, batacak güneþi tepe baþýndan uðurlamak, yaylada mal bakmak, konar göçer yaþamak, halkýn kanýna sinmiþ bir âdet. Bu geleneðin, göçerlerin hayatýna tam olarak ne zaman girdiðini kim bilebilir ki?.. Belki þiddetlenen kavgayý, belki kindar düþmanýn bir zamanlar yollarda duran, havaya kaldýrdýðý küçücük tozu bile gözetleyen ayaklanma günlerinden kalma bir âdet olmalý. "Kapýnýn önünde tepe varsa, eyerli duran ata denktir." görüþünde olan köyün yaþlýlarý, sabah akþam tepeye çýkýp gelen geçeni seyretmezse, eskileri hatýrlamadan dönerlerse gönülleri huzur bulmaz. Onlar, batmak üzere olan güneþe karþý oturup: "Boz çolak at gibi kýsacýk ömrün bir günü daha geçti, âh!.." diye iç çekerler. Onlar, kendilerine doðru gelen düþmaný da, yol adamý olup konaklayacak yer arayan yolucuyu da göz ucuyla izlerler. Güneþin ýþýklarý zayýflayýp, batý ufkundaki Baqtý daðýnýn ensesine gölgenin yüklendiði sýralarda, Kanaðat Bey köyün dýþýndaki tepeye doðru yürüdü. Son bir aydýr Beyin ata binip evden çýktýðý yok. Ýlkbaharda kýþlaktan yavaþ yavaþ ayrýlýp bu yurda gelip yerleþtiðinden beri yakalandýðý tifo yüzünden yatak döþek yatýyordu. Yalan dünyanýn ýþýðýna keçe çadýrýn kapýsý ile tünliginden 1 bakýp, sapsarý halde uzun zaman yattý. Hastanýn gücüne giden "Ah, beni bu kara topraðýn alacaðý yok." düþüncesiydi. Fakat isyan edip küfre batmak da olmazdý. Þu anda ne kadar su içesi var, kim bilebilir ki?.. Nihayetinde tehlikeli hastalýktan kurtulduðu da belli olmaya baþladý. "Ah, ýþýklý dünya ah! Senin bir gününü neyle eþitlemek mümkündür ki!?" Bey sevinçle göðüs geçirdi. Yaþlý gözünde doðduðu yerin bir akþam vakti manzarasý canlandý, ateþ gibi düþtü. Bu kadar zarâfeti her gün gördüðünü, belden aþýp yürüdüðünü önceden nasýl da fark etmemiþ?! Buna çok þaþýrýp düþünceye daldý. Ova açýk bir gökyüzü altýnda, gelin edilen bir kýz gibi bezenmiþti. Görmelisin, kýzýlcýk aðaçlarýnýn hepsi çiçeklenmiþ; ayrýk otlarý ile kiyak otlarý engelleri zorlayýp, azýcýk rüzgârda bile ham ipekten perdeler gibi su su

2 suvsýl kaðadý. Avadan kün nurýna kanýkkan kök þöptin iysi burkýraydý. Kanaðat kevdesin köriktey kerip, tereñ týnýs tarttý. Mana üy iþinde bir türli kapalanýp, tunþýkkanday bolýp edi, dalaða þýkkalý sarayý aþýlýp, boyý jeñildenip kaldý. Koltýðýnan demep jürgen inisi Nurðazýdan edeyi þekte kaðýlýp, öz betimen tayakka süyenip, eriberi jürdi. Biydiñ öñi kazir öte jüdev. Bir kezdegi kýzýl-sarý nurlý jüzi kuv þüberektey bozarýp ketken. Közi þüñireyip, tanavý kuvsýrýlýp, eli ak kire koymaðan sakalmurtýnýñ da kýrý sýnýp, arýk attýñ jalýnday uypalanýp þalýnadý. Ter katýp kalmav üþin, tört saylý nayman týmaðýn basýñkýray kiyip, keñ kaptal þapanýnýñ sýrtýnan pomaziy belbev buvýnýp alðan eken, kazir sonýñ beri kolkýldap, böten birevdiñ kiyimindey boyýna konbay tur. Jakýn mañða karavða köz janarý þýdamay tala bergen soñ, alýsalýska, kökjiyekke nazar saldý. Sonav oñtüstikte, aspan men jerdiñ astaskan tusýnda kögildir perdedey muñartýp, Maylý, Jayýr tavlarý kölbep jatýr. Töñirek kevgim tartkan sayýn, þýðýs jaktaðý Orkaþar biyikteri de alasarýp, teñizge batkan kenedey karavýtýp þögip baradý. Sol Orkaþar tavýnan bastalýp, Karakemerdi beldevlep aðatýn Emil özesi bul jerden kazir körinbeydi. Al kýsta bürkit salýp jürip, Tarbaðataydýñ bir biyigine þýksañýz, Emildiñ muzý kemer belbevdey sozýlýp, jarkýrap jatadý. Sonday bir sette Kanaðat osýnav "Kulýstay" dep atalatýn kazan þuñkýr keñ ölkesi kazaký yerdiñ kaptalýna uksatuvþý edi. Tarbaðatay tavý yerdiñ aldýñðý kasý bolðanda Maylý-Jayýr silemderi erdiñ artký kasýnday teypiyýp jatýr. Al ortadaðý Emil dariyasý köldeneñ salðan kümis pýstan ispetti. Tayavdaðý arkarlý jazýðýnýñ üstinen budak-budak þañ körinedi. El iþinde eli de ala þapkýn bülik bar sekildi. Er tustan etekterin jel kötere, eñkeye sapkan attý kisiler kýlañ beredi Kanaðat sol tuska karap sel turdý da, tizesi þýmdamay uyýp bara jatkan soñ, kök þöptiñ üstine jayðasýp otýrdý. Tömende, say tabanýnda "Kanaðattýñ kara þobýrý" atanýp ketken kök koñýr üyli, mol avýl otýr. Kotan ortasýnda kerme kosak koydý jebey savýp jatkan katýndardýñ javlýktarý aðarañdaydý Avýldýñ bala-þaða, kempir-þalý keþki maldýñ kamýmen kögen basýnda jür. Sol mañnan üzik-üzik aykay, tüsiniksiz sözder estiledi. Birev bas uytýp jatar ma, keþki samalmen ilesip elde kaydan küygen kuyganýñ tuþçý iyisi keledi Tayav mañnan jýlký kisinedi. Avýldýñ ar jaðýndaðý kögalda dom bop jaraðan jiyren at arkandavlý tur. Üyir izdep, týkýrþýp turðan sol eken. Sýrt poþýmý Sönþiktiñ jiyrenine keliñkireydi. Þet jaktaðý düñgirþektey boz üydiñ kasýnda dertesin köke karatýp, sereytip koyðan suv jaña kök arbaný körip, Kanaðat: - Þönþik kalaða ketti dep edi, kelgen eken ðoy? - dedi kasýnda otýrðan Nurðazýða. - Tildestiñder me? Bizdiñ Estaydan habar bile me eken? - Tür-tulðasý Kanaðatka tartkan, birak kýrýkka kelgenþe sakal-murt koymay, bet-avzýn jýp-jýlmaðay kýrýp jüretin Nurðazý enjarlav javap kattý. diye salýnýyorlardý. Havadan aldýðý güneþ ýþýklarýna doyan gök otlarýn kokusu etrafa daðýlýyordu. Kanaðat, gövdesini körük gibi gerip derin bir nefes aldý. Daha biraz önce evde üzülmüþ, boðulur gibi olmuþtu, ovaya çýkalý gözü gönlü açýlmýþ, vücudu hafiflemiþti. Koltuðuna girip destek olarak kendisini yürüten kardeþi Nurgazi'den kasten uzaklaþýp, bir dayaða dayanarak öteye beriye yürüdü. Þu anda beyin yüzü çok ýstýrap çeker gibi. Bir müddet kýzýl sarý renkteki yüzü sapsarý olmuþ bez gibi bozarýp gitti. Gözleri çukurlaþmýþ, burnu sýkýþmýþ, hâlâ ak düþmemiþ sakal ve býyýðýnýn da kýrlarý çoðalmýþ, zayýf bir atýn yürümeye çalýþmasý gibi usul usul hareket ediyordu. Ter içinde kalmamak için, Naymanlarýn dört köþeli kürklü kalpaðýný bastýrarak giymiþ, geniþ etekli kaftanýnýn sýrtýndan kemer baðlamýþtý. Þimdi bunlarýn hepsi bol geliyordu. Yabancý birinin kýyafeti gibi üstünde eðreti duruyordu. Yakýn civarlara bakmak için göz nuru sabredemeyip dalýverdiði için, uzaklara, ufka doðru baktý. Güney yönünde, gökyüzü ile yerin yarýþtýðý sýrada masmavi perde gibi sislenen Maylý-Jayýr daðlarý büyük bir yer kaplayarak uzanýyor. Civar bütün vücudunu her içine çekiþinde, doðu tarafýndaki Orkaþar daðlarý da alçalýp, denize batan gemi gibi kararýp çöküyor. Orkaþar daðýndan baþlayýp, Karakemer'i sararak akan Emil nehri buradan þu anda görünmüyor. Kýþýn kartal uçurup Tarbaðatay'ýn tepelerine çýkarsanýz, Emil'in buzu kemer gibi uzanýp akar. Böyle bir anda Kanaðat "Kulýstav" diye adlandýrýlan kazan gibi çukur geniþ ülkeyi, Kazak ülkesinin yamaçlarýna benzetmiþti. Tarbaðatay daðý yerin nasýl ilk kaþý ise, Maylý-Jayýr sýradaðlarý da yerin son kaþý gibi uzanýyor. Ortadaki Emil nehri rastgele serpilmiþ gümüþ teller gibi Tayav'daki Arkarlý ovasýnýn üstünden buram buram toz kokusu geliyor, yavaþ yavaþ yükseliyordu. Ýl içinde hâlâ hücum ve ayaklanmalar var gibi. Rüzgar eteklerini dört bir yandan uçursa da eðilerek koþan atlý kiþiler bozumsu beyazýmsý görünüyor Kanaðat o tarafa bakýp azýcýk durdu, dizleri sabredemeyip uyuþtuðu için, gök otlarýn üstüne yerleþip oturdu. Aþaðýda, vadinin dibinde "Kanaðat'ýn kara yüðrük atý" diye adlandýrýlan konur evli, geniþ köy yer alýyor. Aðýllarýn ortasýndaki gergince birbirine baðlanmýþ koyunlarý yemleyip saðan kadýnlarýn baþ örtüleri bembeyaz görünüyor Köyün çoluk çocuðu, yaþlýsý genci akþamki mal iþleinin derdiyle ipin baþýnda duruyor. O taraftan kesik kesik baðýrma, anlamsýz sözler iþitiliyor. Biri herhalde bir þeyler ütüyor olmalý ki, her nasýlsa ütülen baþýn yavan kokusu, akþam rüzgârýna takýlýp geliyor. Tayav tarafýndan at kiþniyor. Köyün arka tarafýndaki çimenlikte grup halinde dizilip ayaklarý baðlanmýþ doru atlar var. At sürüsünü arayýp, huzursuzca, sabýrsýz þekilde sesler çýkaran bu. Dýþ görünüþü Þönþik'in ala don atýna benziyordu. Diðer taraftaki tütün kutusu gibi boz evin karþýsýnda baþýný göðe doðru çevirmiþ, dona kalmýþ su ve mavi arabayý gören Kanaðat, karþýsýnda oturan Nurðazi'ye: - Þönþik þehre gitti denmiþti, gelmiþ herhalde? Konuþtunuz mu? Bizim Estay'la ilgili bir bilgisi var mýymýþ? Görünüþçe Kanaðat'a benzeyen fakat kýrkýna gelinceye kadar sakal býyýk býrakmadan, aðzýný yüzünü eðerek konuþan Nurðazi, gönülsüzce cevap verdi:

3 - Baðana kirip þýkkanmýn. Savda istep antalaðan katýn-kalaþak jol beretin emes Estaydý köripti; jakýnda okuvlarý ayaktalatýn körinedi. - Alda aynalayýn-ay avýldý saðýnýp, alañdap jür me eken?! At jiberüv kerek edi, -dep, Kanaðat kalada okiytýn balasýn aytkanda, öñi jýlýnýp, eñsesi köterilip kaldý. - Birazdan keyin biydiñ nazarý taðý da Þönþiktiñ kök arbasýna avdý "Týyýn savðan neme, edeyi kelip salem bergendi de bilmeydi" dep oyladý kabaðýn kirjiytip. Þönþik biyýl üyine appak üzik javýp alýptý: Jýldanjýlða dürildep bayýp bara jatýr. Jurt kaydan bilsin, ana korada jatkan maldýñ berin Kanaðattiki dep oylaydý ðoy. Sonýñ jarýmýnýñ köbi - Þönþiktiki. Akþa degeniñiz býlay. Osýdan onþaktý jýl burýn bilegine þarbak ilip, avýl-avýldý jayav aralap, ayna-tarak satýp jüretin jetim bala edi. Erkimderden zebir köre bergen soñ, biydiñ koltýðýna kelip panalaðan. Özine savda jaðýp, bir jýlða jetpey at satýp aldý. Uvak-tüyek meliþ buyýmdarýn neþe ese kýmbat satam dese de, bul mañda oný tekteytin kisi jok. Söytip jürip Þönþik üþ-tört jýldýñ iþinde on þaktý kara, kýrýk-otýz koy jýynap aldý. Ana jýlý Kanaðattýñ özi bas kuda bop barýp, mýna Memetek iþindegi birevdiñ kýzýn alýp bergen. Kazir balalý-þaðalý, kedimgidey kisi tüsetin katardaðý üydiñ biri. Kanaðattýñ oyýna jazða salýmðý bir okiyða tüsip, eriksiz ezüv tarttý. Bir beytanýs jolavþý avýl þetinde buðan jolýðýp: "Otaðasý, Þönþiktiñ avýlý kayda eken, bilmeysiz be?" - dep suraðaný bar. Biy ne derin bilmey sasýp kaldý: "Ezirþe bul mañayda "Þönþiktiñ avýlý" deydin avýl jok Bul- Kanaðattýñ avýlý. Al Þönþiktiñ üyin surasañ, sonav ak üzikti þekti üyge burýl" dedi elgige. Ne isteysiñ? Uvakýt degen sol; birev ozýp, birev tozýp jatkan zaman. Ol oydaðý acýldan közin almay uzak otýrdý. Karaþa üylerdi iþtey tügendep, sanap þýktý da: - Bizdiñ avýlða jañadan birevler kelgen be? Üy saný molayýp kaptý ðoy, -dedi Nurðazýða karap. - Üsti-üstine kelip kosýlýp jatýr, -dedi Nurðazý kabaðýn karýs javýp Ne jýný bar eken, osý mañnýñ aþalaman, jok-jitigi baska jer kurýðanday, bizdi karaktaytýn boldý ðoy - Kudaydýñ jerin ayasýñ ba? Kelsin Köleñkesinde iyt jatpaytýn birev bolsañ, jurttýñ sende nesi bar? - Joða, tipti basýnýp baradý, -dedi Nurðazý tünerip. - Siz avýrýp jatkanda, taðý üþ üy kep kosýldý. Böri Ekper men Nuðýmannýñ malþý-jalþýlarý. Endigi jetpegeni sol edi, keþe Tölevbay þal köþip kepti. - Kaysý Tölevbay? - Arðýn Tölevbay da bayaðý. Ekpardýñ basýna bult üyirilgen soñ, endi bizdi tavýptý ðoy. - Kanaðat ündegen jok, bir jerin avýrsýnðanday kabaðýn þýtýnýp, inisine karadý da koydý. Eli enþisi bölinbegen eki üydiñ ortasýndaðý þaðýn þaruva osý Nurðazýnýñ moyýnýnda. Biydiñ özi ünemi at üstinde jüredi de, tirþiliktiñ usak küybeñine köp aralaspaydý. Sondýktan "bar jumýstý men týndýrýp jürmin" degendey, keyde Nurðazýnýñ osýlayþa betimen ketip, ýrýkka könbeytin kezderi de boluvþý edi - Biraz önce girip çýktým. Alýþ veriþ derdiyle çevreyi saran kadýnlar yol vermedi Estay'ý görmüþ; yakýnda okulu bitecek gibi görünüyor. - Öncelikle kurban olayým ay Köyü özleyip merak ediyordur ya?! At göndermek gerekliydi, deyip, þehirde okuyan çocuðunu anlatan Kanaðat'ýn rengi kýzardý, baþý yukarý kalktý. Biraz sonra beyin bakýþlarý da Þönþik'in mavi arabasýna döndü "Para kazanmak da nesi, kasten gelip selam vermeyi de bilmiyor" diye düþünürken kaþlarý çatýldý. Þönþik bu yýl evini bembeyaz keçeyle örtmüþtü. Yýldan yýla hýzla zenginleþiyor. Halk nereden bilsin, þu aðýlda yatan malýn hepsini Kanaðat'ýnki zannediyor ya. Onun yarýsýndan çoðu Þönþik'in. Para dediðiniz bu. O, bundan on yýl kadar önce edindiði bir iþle köy köy yaya olarak dolaþýp ayna tarak satarak hayatýný kazanan yetim bir çocuktu. Bazýlarýndan eziyet gördüðü için, beyin himayesine sýðýnmýþ. Ticaretle uðraþýp bir yýl dolmadan bir at satýn almýþ. Ufak tefek mallarýný biraz kârla satayým dese de, bu civarda onu umursayan kimse yok. Bu þekilde yaþayan Þönþik, üç dört yýl içinde on kadar büyükbaþ hayvan, otuz kýrk kadar koyun sahibi oldu. O yýl Kanaðat dünür olarak gitti ve Mametek'li birinin kazýný aldý. Þimdi çoluk çocuklu, eskiden olduðu gibi insanlarýn uðradýðý evlerden biri. Kanaðat'ýn aklýna yaza doðru olan bir olay geldi, farkýna bile varmadan gülümsedi. Tanýmadýðý bir yolcu köy sýnýrýnda onunla karþýlaþýp: "Amcacýðým, Þönþik'in köyü nerede, biliyor musunuz?" diye sormuþ. Bey ne söyleyeceðini bilemeyip, þaþýrmýþ: "Þimdilik bu civarda "Þönþik'in köyü" adýnda bir köy yok Burasý, Kanaðat'ýn köyü. Eðer Þönþik'in evini soruyorsan, þu ak keçeli sýnýrdaki eve doðru git" demiþ. Ne yapýyorsun? Vakit denen bu, biri geçip biri daðýlýp gidiyor, böyle bir zaman O, vadideki köyden gözünü ayýrmadan uzun süre oturdu. Kara kara evleri içinden saydý, saydý: - Bizim köye yeni birileri geldi mi? Nurgazi'ye bakýp: - Ev sayýsý çoðalmýþ da dedi. Nurgazi kaþlarýný çatarak: - Üst üste gelip yerleþiyorlar. Ne garipler var, bu çevrede hiç yer kalmamýþ, hiç yiðit kalmamýþ, kurumuþ gibi, bizi izleyip gözetliyorlar herhalde - Allah'ýn yerini de korusun mu? Gelsin Gölgesinde köpek bile yatmayan bir yurt olacaksan, yurdun sana ne faydasý var? - Yok ya, özellikle çýkýýp geliyorlar, dedi, Nurgazi somurtarak. Siz hastalanýp yataða düþtüðünüzde üç ev daha gelip köye katýldý. Hepsi Ekpar ile Nuðýman'ýn hizmetkârlarý. Þimdi yerin yetmemesi bundan, dün Tölevbay göçüp gitti. - Hangi Tölevbay? - Arðýn Tölevbay, önceki. Ekpar'ýn baþýna gelenlerden sonra, þimdi bizi buldu ya. Kanaðat hiç ses çýkarmadý, bir yeri aðrýyormuþ gibi yüzünü buruþturup, kardeþine baktý. Hâlâ mallarý bölünmemiþ, iki evin arasýnda zaten fazla olmayan iþler Nurgazi'nin sorumluluðundaydý. Bey sürekli at üstünde dolaþýr, hayatýn küçük meþgalelerine çok kapýlmazdý. Bu sebeple "Bütün iþleri ben bitiriyorum" der gibi bazen Nurgazi'nin bu þekildeki fikirlerini kabullenip takip eder, bazen de isteklerini kabul etmezdi. Böyle halleri de oluyordu.

4 Osý kezde avýl jaktan: "Ayda! Ayda"! degen üyrenþikti aykay estildi. Bul-bel astýnda kozý kayýrýp jürgen balalarða berilgen belgi Sol-ak kozý eken, þýðýs jaktaðý jotadan irimþektey kilen kýzýl kozý tavdan sýrðanaðan korýmtastay bolýp, avýlða korap lap koydý. Þuvýlday mañýrasýp, beyge atýnday üzdik-sozdýk kuyðýtýp keledi. Umar-jumar küyinde, kosaktan endi bosaðan savlýk koylarða kelip aralastý. Mañýraðan koykozý talayða deyin tabýsa almay, azan-kazan bop, töñirekti tirþilik üñine toltýrýp jiberdi Keþki maldý jaylap bolðan soñ avýldýñ ülkenderi bir-birden döñ basýna karay ayandadý. Eñ alda kele jatkan uzýn boylý apak sakalý belvarýna tüsken Tölevbay þaldý Kanaðat sonadaydan þýramýttý. Onýñ soñýn ala Kaymolda, Kasým, Saðýmjanday Ülkender, Bayjuma, Baktiyarday jigitter de beri bettep keledi. Jasý ülkeni de kiþisi de Kanaðatka jamýray selem berisip, densavlýk jaðdayýn surasýp jatýr. Jüzderine masayraðan þattýk lebi esedi; köpten dertke þaldýðýp, tösek tartýp jatýp kalðan avýl aðasýnýñ bugün bas köterip, üyden þýkkanýna körþi kolañ tügel eleñdesip, þýn kuvanýþ etken kalpý bar. Barlýðý biydi ortaða ala alga-kotan jayðasýp bolðasýn, jas mölþeri Kanaðatpen turðýlas Kasým beriniñ atýnan bir basalký tilek ayttý. - Kayran Biye-eke-ay! Dert-derbezeden ayýðýp, kalkayýp katarða kosýlðanýñ kanday jaksý boldý. Berimizdiñ ayparaday adam bolýp, dardiyýp jürgenimiz senin arkañ eken. Karañðýda þamða tartkan köbelektey oydankýrdan bir seniñ panaña kep jiynalðan edik. Sen avýrýp jatýp kalðanda, osý otýrðan þaban-þardak kara þobýrýñ jetim baladay jaltañköz bop, jünjip kettik emes pe tüge! - dep, kasýndaðýlarða jaðalay karap ötti. - "Ýytti iyesimen kiynasýn" degen sol da Kuday endi osý kuvanýþtan ayýrmasýn! - Baskalar da Kasýmdý koþtap, jamýray til kattý: - Ne kerek, Biy-ekeñ berimizdi bir korkýttý ðoy. - Mýñ bolðýr Ebdirahman mollanýñ derisi þiypa boldý ðoy, eytevir, -desip jatýr. - Kanaðat avrudý eske ala berüvden ebden jalýkkan sekildi: - Öz haldarýñ kalay? Üy-iþi, bala-þaða tegis aman ba?- dep körþilerin közimen süzip ötti de, kenet oñ jaðýnda otýrðan Tölebayða burýldý: -Sizdi osý avýlða köþip keldi dep estidim be? Konýsýñýz kuttý bolsýn, aðsakal! - dedi oðan iltifayt bildirip. -Aytkanýñ kelsin, Kanaðat þýraðým!" "Jaksýdan þarapat, jamannan kesapat" deydi. Keþeden beri basýndý kötergenge, akjolday boldýkpa dep, üy iþimizben kuvanýp jatýrmýz. - Tölevbay biydiñ kasýna taman jýljýp otýrdý.- Jaksýdan kalðan tuyak ediñ, biz üþin osý aman jürgeniñniñ özi kanþalýk. Avýrýp turdýñ-avnap turdýñ, jan kalðan soñ körgen beynetiñ bir küngidey bilinbeydi. Er jigit bir teriniñ iþinde neþe tolýp, neþe solmak. Allataðala emise osýnday jaksýlýkka jazsýn! - Avmiyn, aytkanýñýz kelsin! -dedi Kanaðat razý bolýp. - Ekpermen akýrettik körþi ediñiz, ayak astýnan nege böline köþtiñiz, Töke? Jön suramak bizden, jön aytpak sizden bolsýn! O sýrada köy tarafýndan alýþýlagelen "Sür! Sür!" sesi iþitildi. Bu, bellerinin altýna kuzu yatýran çocuklarýn sesi olmalý bu zordu, doðu tarafýndaki yamaçtan peynir gibi kýzýl kuzularý kucaklayýp, daðdan akýp giden mezarlýk taþlarý gibi köye doðru koþuyorlardý. Gürültülü bir þekilde meleþip, yarýþ atý gibi art arda koþarak geliyorlardý. Geliþigüzel yýðýldýðýnda, boyun boyuna baðlandýklarý ipten kurtulan saðýmlýk koyunlarýn yanýna gelip aralarýna karýþýyorlardý. Meleþen koyun kuzu biraz ileri kadar buluþamadan gürültü patýrtý içinde yürüyor, çevreyi hayat sesiyle dolduruyordu. Akþamki malý yaylaya götürdükten sonra köyün yaþlýlarý, sýrayla küçük tepenin baþýna doðru yavaþ yavaþ yürüyorlar. En önde gelen uzun boylu, bembeyaz sakalý karnýna kadar inen yaþlý Tölevbay'ý, Kanaðat tâ oradan tanýdý. Onun ardýndan ise Kaymolla, Kasým, Saðýmjanday gibi yaþlýlar. Bayjuma, Bagtiyar gibi yiðitler de birlikte yürüyerek geliyordu. Yaþý büyük olaný da, küçüðü de Kanaðat'a selam verip, saðlýðýný soruyorlar. Yüzünde sevinçle dolu mutluluk rüzgârý esiyor. Uzun süredir derde düþüp yatýp kalan köy aðasýnýn bugün baþýný kaldýrýp evden çýkýþýna konu komþu hepsi merakla baktýlar, halka þeklinde yerleþip oturdular. Yaþça Kanaðat'la yaþýt olan Kasým hepsinin adýna güzel dileklerde bulundu: - Ah Beyim ah! Dertlerinden kurtulup sað salim ayaða kalkman, aramýza katýlman ne kadar güzel oldu. Hepimizin hali vakti yerinde insanlar olup yücelmemiz senin sayende oldu. Karanlýkta ýþýða doðru uçan kelebekler gibi, ovadan kýrdan sadece senin sýðýnaðýna gelip toplandýk. Sen hastalanýp yataða düþtüðünde, þu oturan garipler, kara yüðrük atýn yetim çocuðu gibi korku dolu gözlerle baktýk, eridik, öyle deðil mi? Bu sözlerden sonra karþýsýndakilere baktý: "Ýti sahibiyle eziyet çeksin" denmesi de bu yüzden Allah, þimdi bu sevinçten bizi ayýrmasýn! Baþkalarý da Kasým'ý destekleyip onun fikrine katýldýlar: - Ne gerek, Bey aðamýz hepimizi korkuttu. - Hiçbirimiz aramýza katýlacaðýný düþünmemiþtik bile - Binlerce þükür, Abdýrahman hocanýn ilaçlarý þifalý geldi, en sonunda, dediler. Kanaðat, hastalýðýný hatýrlayýnca hepten sýkýlmýþ gibi komþularýný göz ucuyla süzdü de: - Sizler nasýlsýnýz? Çoluk çocuðunuz hepsi sað esen mi? Birden sað yanýnda oturan Tölevbay'a döndü: Sizin bu köye göçtüðünüzü duydum da?! Yeni mekanýnýz hayýrlý olsun, aksakal! diyerek ona iltifatlar etti. - Duan kabul olsun, Kanaðat aðam!" Ýyiden hayýr, iyilik; kötüden bela, felaket" derler. Dünden beri iyileþip kalktýðýný gördülçe, bahtlýyýz diyerek çoluk çocuk seviniyoruz. Tölevbay, beyin karþýsýna doðru yavaþça ilerledi ve oturdu. "Ýyilerden kalan evlattýn, bizim için sað esen olman o kadar önemli ki Hastalandýn, yattýn, saðlýðýna kavuþunca gördüðün zorluklar, çektiðin acýlar bir günlük gibi geliyor. Er yiðit ayný bedenin içinde kaç kere solar, kaç kere dolar. Allahu Teâlâ her þeyi böyle güzel yazsýn! Kanaðat teþekkür edip: - Amin deyiniz, dedi. Ekpar'la ahretlik komþusuydunuz, onlarýn yakýnýndan niçin göçtünüz, Töke? Yol yordam sormak bizden, yol yordam göstermek sizden olsun.

5 - Kulaðýnýñ kakasý bar Tölevbay umsýna tüsip, týñdap aldý da, ile söylep ketti: - Jön suraðanýñ durýs, Kanaðat þýraðým. Aldýñnan ötpey, ruksat ta suramay, eytevir "jarlý-jakýnbaydýñ jaðý edi ðoy" dep, irgenne basa köktep konýp alðan jayým bar. Onýmdý ayýpka sanama! -dep sel bögeldi. -Köringen jerge kül töge bergen de jaksýlýk emes. Birak men de kaybir jetiskennen köþip jür deysiñ? Baksa tüsken beleden koyan kusap kaþýp kutýlatýn halýkpýz ðoy ejelden Osýdan jiyýrma jýl burýn Þýñðýs tavdan bastalýp edi bul sürgin. Sodan beri týným taðat tapkam jok. Egarekim, basýp ötken jolýmdý bir-birine jalðaytýn bolsa, düniyeniñ tört burýþýn þýr aynalýp þýðuvða jeter edi. Tirþiliktiñ tübine jetem dep jürgende, özimniñ zaval þaðýma jetippin. Ölsem de ornýktý jerge barýp öleyin degen oymen keri kevdendi süyretip, kasýña kelip otýrmýn, karaðým - Jer tappay kelmegen þýðarsýñ. Betin durýs aksakal, -dedi Kanaðat. -Ekparday mýñdý aydaðan bay bolmasak ta, buyýrðan nesibeni böle-jara kün körermiz. - E-e, þýraðým-ay, - Tölevbay kiynala erüv tarttý. - Ekpar bay bolðanda, kimniñ kazanýna as salýp berip otýr eken? Kön katsa kalýbýna baradý, takýrða þöp þýkpaydý. Ekparða kanþa mal bitse de, meyeginde jarýmaðan teksiz emes pe, sol teksizdigine tartpay tura ma? Þabannan jelmes tuvadý, sarañnan bermes tuvadý, sañýravdan þakýrsa kelmes tuvadý. Teyiri, Ekperdýñ ekesi Torsýkbaydan kay bir oñðan ul tuvuvþý edi? - degende, otýrðandar duv külip jiberdi. - Köñiliñiz kattý kalðan eken, -dedi Kanaðat Tölevbaydýñ jorða tiline süysinip. - Etteñ, Biy-eke-ay, bul köñil kimnen kalmay jür deysiñ? - dep alýp, þal soñðý jýldarý körgen jebir-japasýn aytýp ketti. Tölevbay köp jýldar Ekpar avlýna koñsý bop otýrðan. Kolýnda öneri, avzýnda sözi bar biraz adamdý mañayýnda ustap otýruv-kazaktýñ atka miner boylarýnýñ edeti. Bir jerge konakka, ne kuda tüsüvge barðanda, kasýna enþi, dombýraþý, baluvan, þeþen kisilerdi erte jürüvge týrýsadý. Tipti ondayda et jegiþ, kýmýz iþkiþ meþkeylerdi ala barýp, elgi avýldýñ sabasýn sarkýp, tabaðýn bos kaytaruvdýñ özi abýroy sanaladý. Ekpar da Tölevbaydýñ þejire-þeþendigine, akpa akýndýðýna kýzýðýp, kayda barsa kasýnan tastamay ertip jürüvþi edi. Kasýna ergen atkosþý töleñgitiniñ özi ne bir akýldý, dana sözderdi aðýtýp otýrðanda, eriyne, mýrzanýñ özin eþkim de akýlsýz dep oylamaydý. Tölevbaydýñ ulý Keken Ekpardýñ jýlkýsýn baðatýn. Bay malýnýñ þetinen savýn sacýp, sarpa-suvýn iþip, balaþaðasý men keri eke-þeþesin asýrap jürip jatkandý. Osý köktemde Ekpardýñ bir üyir jýlkýsýn urý alýp ketti de, jýlkýþý ayýkpas pelege kaldý. "Joðalðan jýlkýný kimge berseñ de, sen, öziñ þýðarýp berdiñ" dep, korðansýz jigitti Ekper ölimþi etip sabaðan. Jene onýmen koymay: "Sorpaða semirgen jaman kedey, irgemnen köþ" dep künde tepsinetin bolðan. Bul korlýkka þýdamaðan Tölevbay, balasý esin jýynap, beti beri karaðan soñ, derev üyin jýðýp, osý avlýða kelip panalaðan-dý. Þal osý jaylardý asýkpay, taratýp aytýp þýktý da: Kulaðýný konuþulanlara veren Tölevbay dikkatle dinledi, þöyle cevap verdi: - Sorman doðru, Kanaðat beyim. Önüne gelmeden, izin istemeden, nihayetinde fakirin taraftarýdýr nasýlsa" deyip yurduna doðrudan gelip yerleþtim. Bu iþimi ayýp karþýlama! deyip biraz duraksadý. Görünen yere kül dökmek de iyilik deðil. Fakat niçin bir yetiþkiniyle göçüyor dersen? Baþýmýza gelen belâdan tavþan gibi kaçýp kurtulan halkýz ya önceden beri Bundan yirmi yýl önce bu sürgün, Þýnðýs daðýndan baþlamýþtý. O zamandan beri huzur ve sükûnet gördüðüm yok. Eðer geçtiðim yollar birbirine eklenecek olursa, dünyanýn dört köþesini dolanýr herhalde Hayatýn temeline ulaþayým deyip yaþarken, azap çekme çaðýma gelmiþim. Öleceksem de uygun bir yere gidip öleyim düþüncesi yaþlý gövdemi sürüyüp beni karþýna getirip oturttu, beyim - Yer bulmadan gelmiþe benzersin. Dürüstsün aksakal dedi Kanaðat. Ekpar gibi binlerce hayvan otlatan zenginler olmasak da, sana taktir edilmiþ nasibini vererek geçinir gideriz. Tölevbay zorla gülümsedi: - Eee, gözüm nuru, Ekpar zengin olmuþ da kimin kazanýna aþ koymuþ? Deri donsa da kalýbýna benzer, çok malý olsa ne olacak, temelde malýna sahip çýkmayan edepsiz deðil mi, görgüsüzlük etmeden durur mu? Tembelden tembel doðar, cimriden pinti doðar, saðýrdan da çaðýrsan gelmeyen doðar. Eeh, Ekpar'ýn babasý Torsýkbay'dan nasýl farklý bir oðul doðacaktý ki?... dediðinde oturanlar kahkahalarla güldüler. Kanaðat, Tölevbay'ýn yüðrük diline hayran kalýp: - Gönlünüz katýlaþmýþ, dedi. - Ah, Bey aða, bu gönül kimden vazgeçmez dersin? diyen ihtiyar son yýllarda çektiði eziyetleri anlattý. Tölevbay, uzun yýllar boyunca Ekpar'ýn köyüne komþu olarak yaþamýþtý. Elinde hüneri, aðzýnda sözü olan bazý insanlarý çevresine oturtmak, Kazak'ýn meþhur zenginlerinin âdeti. Bir yere misafirliðe veya dünürlüðe gittiðinde bu insanlarýn karþýsýna þarkýcý, dombýracý, pehlivan, hatip olanlarý hemen getirmeye gayret ederler. Hatta bu þekilde et yiyici, kýmýz içici oburlarý götürüp deminki köyün kýmýzýný boþaltýp, tabaðýný boþ geri döndürmek namus, þöhret sayýlýr. Ekpar da Tölevbay'ýn tarihî hitabetine, akýcý ozanlýðýna imrenip, nereye gitse karþýsýnda oturtur, baþka yere göndermezdi. Karþýsýna gelen at bakýcýsý uþaðý akýllý ve bilgece sözleri söylediðinde, elbette, hiç kimse mirzanýn akýlsýz olduðunu düþünmez. Tölevbay'ýn oðlu Keken, Ekpar'ýn at sürüsüne bakýyordu. Bay malýný israf etmeden saðýp, çorbasýný içip, çoluk çocuðuyla yaþlý anne babasýný besliyordu. O baharda Ekpar'ýn bir grup atýný hýrsýzlar çaldý, at bakýcýsý onmaz dertlere daldý. Ekpar, korumasýz genci sanki idama mahkum etti. "Yok olan atlarý kime verdiysen, kendin çýkarýp verdin." dedi. Bununla da yetinmeyip: "Çorbamla semiren kötü fakir, yerimden ayrýl, göç" diyerek sinirini kustu. Bu aþaðýlanmaya dayanamayan Tölevbay, oðlu aklýný baþýna toplayýp, beti benzine renk geri gelir gelmez evini toplayýp bu köye sýðýndý. Ýhtiyar, bu olaylarý acele etmeden, uzun uzun anlattý. Deminki yetim çocuk:

6 - Kayteyin, mýñ askanða bir toksan bar þýðar Karnýmnýñ aþkanýna jýlamaymýn-av, kadirimniñ ketkenine jýlaymýn" degen eken, bayaðýda bir jetim bala. Sol aytkanday, Ekpardan ketkenime ökinip otýrðan jok; tek körsetken korlýðý batýp baradý janýma Baysaldý ayðýr at jaktaydý, kuv bas ayðýr kulýnýn talaydý. Kudaydýñ bir þýretkenge" zar kýp koyuvý - osý piyðýlýnan þýðar betþaðardýñ, -dep sözin bitirdi. - Þaldýñ eñgimesin ünsiz týndap otýrðan Kanaðat, selt etip basýn köterip aldý: - Oypýr-ay, Töke-ay, tým kattý kettiñ-av! Baykustýñ balasýzdýðýn betine basýp kaytetin ediñ! Mýna söziñ atkan oktan da jaman ðoy. Seniñ karsýña tek ajaldý karða þýksýñ da Büytperseñ Aðrýn atanýñ balasý bolarmýsýñ?! -dedi. Üninde süysinüv de, ürküv de bar edi. Tölevbay jer þukýlap tömen karadý: - Kayteyin?.. Ömirden tatkan zar men þer tilimniñ uþýna uv bolýp jiynalsa, men kayteyin? Jatkan jýlannýñ kuyrýðýn baksan özi ðoy. Kanaðat birazða deyin til katpay, onsýz da jüdev jüzi bozara tüsip, salkýn otýrýp kaldý. Ekpardýñ soñðý kezdegi keybir kýlýktarý esine tüsip, soðan kattý þiyrýðýp otýr. Ana jýlðý saylavda Karamendeniñ keyingi jasýnýñ iþindegi eti tirisi sol bolðansoñ, beri betuvalasýp Ekpardý jüzbek saylap edi. Birak ol ümitti aktamadý. Aynalasý tört-bes jýldýñ iþinde halýktý kan kaksatýp, el iþine lañ salýp bitti. Sol Ekpardýñ kinasýnan osý tayavda ðana irgeles otýrðan Törtuvýldýñ eki tabý-karamendemen Jumýktoðas arasýnda taðý bir bülik burk ete tüsken. Özi avýrýp jatsa da biydi kattý alañ etken bir jay osý edi: - Aytpakþý, enevküngi Ekper men Ebilðazý dürbeleñi nemen betti? Atýs-þabýs basýldý ma? Sol ne boldý özi? - dedi köpþilikke jaðalay köz tastap. Avýldaðýlar ol eñgimege saðat sayýn kulak türip, egjey-tegjeyine kanýp otýrsa da, navkas adamdý alañ etpev üþin, oðan eþteñe aytpay, edeyi bügip jürgen. Biydiñ suraðýna nemere inisi Baktiyar javap berdi: - Alðaþý barýmtalasuv basýldý ðoy. Birak Jumýktoðas jaðý kaladaðý ulýkka þabamýz dep jatkan körinedi. Ekper "kalaný koysýn, kazak jönimen bitiselik" dep kisi salðan eken, Ebilðazý könbeytin ray tanýtýptý. Jumýk atanýñ avýr jaralanðan bir adamý el üstinde jatsa kerek. Eger ol ölip ketse, beleniñ ülkeni sonda bastala ma dep korkamýn, - dedi batýr tuðlalý, üyelmendey ala köz kara jigit. - Mýktý neme ðoy Ekpar Kolýmen istegenin moynýmen köterip körsin! -dedi Kanaðat tünerip. Otýrðandar birazða deyin ünsiz kaldý. Tek elden uvakýtta: - Ekparda da jazýk jok, berin büldirip jürgen özimdizdiñ Uzak körinedi ðoy,- dedi Kasým sözge aralasýp. -Eki eldi þabýstýrýp koyýp, özi üyinde bürkenip jatýr Sol-ak muñ eken, jurt duvýldasýp kaldý: - Aytpakþý, Uzak kayda? - Ol nege körinbeydi? - Balapan basýp jatkannan sav ma özi? -desip endi beri Uzaktý izdey bastadý. Nurðazý engimege aralaspay, keþki maldýñ örisine köz salýp turðan. Kenet ol köñildene davýstap jiberdi: - Ne yapayým, bin atana bir tutan vardýr herhalde " Karnýmýn aç oluþuna aðlamýyorum da kadir kýymetimin gidiþine aðlýyorum" dedi. Söylediðim gibi, Ekpar'dan ayrýldýðýma piþman deðilim; sadece bizi aþaðýlamasý gururuma dokunuyor Sakin aygýr, ata destek olur, yalnýz baþýna olan aygýr, yavrusuna saldýrýr. Allah, kibirlinin aþaðýlamasýnýn cezasýný mutlaka verir uðursuza, deyip sözünü bitirdi. Ýhtiyarýn anlattýklarýný sessizce dinleyen Kanaðat, hareketsiz duran baþýný kaldýrdý: - Oy ki oy, Töke hey, çok sert konuþtun ya! Çaresizin çocuksuzluðunu yüzüne vurup ne yapacaktýn! Bu sözün, atýlmýþ oktan da beter. Senin karþýna sadece ölümlü karga mý çýksýn?.. Böyle yapmasan Argýn atanýn evladý olur musun?!, dedi. Sesinde hayranlýk da, ürküntü de vardý. Tölevbay yeri eþelerken aþaðý doðru bakýp: - Ne yapayým?... Hayatta çektiðim tasa ile þer dilimin ucuna zehir olup toplandýysa, ben ne yapayým? Uyuyan yýlanýn kuyruðuna basan kendisi ya. Kanaðat, bir müddet konuþmadý. Bu yüzden ýstýrap çeker gibi yüzü bozardý, sessizce oturdu. Akpar'ýn son zamanlardaki bazý davranýþlarýný hatýrlayýp,ona iyice sinirlendi. O yýlki seçimde Karamende'nin yeni yetme gençlerinin içinde en iyisi o olduðu için, hepsi anlaþýp Ekpar'ý seçmiþlerdi. Fakat o, ümitleri boþa çýkardý. Çevresi, dört beþ yýlýn içinde halka kan kusturup, yurt içinde kargaþalara sebep oldu. Ekpar'ýn kini yüzünden o civarlarda sýnýrdaþ olarak yaþayan Törtuvýl'ýn iki kolu - Paramende ile Jumýktoðas arasýnda da ayaklanma çýktý. Hastalanýp yatsa da beyi merakta býrakan durum da buydu. Kalabalýða dikkatle göz gezdirip: -Anlatsanýza, geçenlerde Ekpar ile Ebilðazý arasýnda olan kargaþa nasýl bitti? Savaþ, ayaklanma bastýrýldý mý? Ne oldu? -dedi. Köydekiler bu hikayeyi hiç durmadan dinleyip, ayrýntýlarýna kansalar da, hasta insana eziyet etmemek için, ona hiçbir þey söylemeden boyun büktüler. Beyin sorusuna torun kardeþi Baktiyar cevap verdi: - Ýlk yaðmalar bastýrýldý. Fakat Jumýktoðas, birini þehirdeki yöneticiye göndeririz diyor. Ekpar "Þehri býraksýn, Kazak tarafýyla birleþelim" diye adam göndermiþ. Ebilðazý inanýlmayacak tavýrlar gösteriyor. Jumýk atanýn aðýr yaralanan bir adamý el üstünde yatsa gerek. Eðer o ölürse, belânýn büyüðü o zaman baþlar diye korkuyorum." dedi, iri yarý, dev gibi elâ gözlü yiðit. Kanaðat, kaþlarýný çatýp: - Güçlü ne demek ey Ekpar Eliyle iþlediðinin cezasýný, sevabýný çekersin, dedi. Oturanlar bir müddet sessiz kaldý. Tam o sýrada Kasým söze karýþýp: - Ekpar'ýn da suçu yok, hepsini harap edip ara bozan olarak bizim Uzak görünüyor. Ýki ili birbirine düþürüp kendisi evinde bürlenip yatýyor. Bu, büyük bir kederdi. Yurt hararetlendi: - Söyleyin, Uzak nerede? - O niçin görünmüyor? - Kuluçkaya oturmuþ ya, sað mý acaba? deyip hepsi Uzak'ý aramaya baþladý. Nurgazi hikâyeye katýlmadan, akþam yaylamaya yollanan malýn otlaðýna göz gezdiriyordu. Kenet neþelenerek seslendi:

Sedirbay Ýsmayýl Ulý*

Sedirbay Ýsmayýl Ulý* ABAYLAÑLAR ADAMLAR! /fantastikalýk gürriñ/ Sedirbay Ýsmayýl Ulý* (1956 - ) Hikaye Sedirbay Ýsmayýl Ulý, 1956 yýlýnda Karakalpakistan Cumhuriyeti nin Karaözek bölgesinde doðmuþtur. Kendisi Karakalpak týr.

Detaylı

Köroðlu Anlatmalarý. Ravþanbek / Ravþan Bey. (Birinci Bölüm)

Köroðlu Anlatmalarý. Ravþanbek / Ravþan Bey. (Birinci Bölüm) Köroðlu Anlatmalarý Ravþanbek / Ravþan Bey (Birinci Bölüm) Bastayýn Köruðlýnýñ hýykayatýn, Türikmen Tekejevmit deydi zatýn, Ekesi Köruðlýnýñ Ravþanbek, Tolýbay arðý ekesi atalatýn. Ravþanbek tarýyhýnan

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Allah ým bana çukulata, sakýz, mama ve bol bol bez ver emi Allah ým... 13-14-15-16. SAYILAR ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS kardelenseckisi@gmail.com ! 2006 # Aydýn 3 Çok amaçlý program cd si, www.aydin.gov.tr

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

xvııı KÝTAP DÝZÝSÝ ÇIN GI

xvııı KÝTAP DÝZÝSÝ ÇIN GI xvııı KÝTAP DÝZÝSÝ ÇIN GI Nazım Akarsu 4 D. Dağlı 5-14 Temade Çınar 15-18 Özgür Güven 19-25 Atila Oğuz 26-30 Vedat Düşküner 31-32 61-64 Ciran Yıldırım 65-66 67-68 69-70 Şebnem Tan 70 Özgün Denizci 71-75

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Onurlu Bir Direniþin Destaný

Onurlu Bir Direniþin Destaný PazaR Tarih: 6 Ekim 2013 YIL:(8) SAYI: 440 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Üstün Akmen in kaleminden Ada : Onurlu Bir Direniþin Destaný HAFIZALI DOKU YA BÝR DOKUNDUM KÝ, ÝÇÝM CIZ ETTÝ... Fatma Akilhoca

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. "Cuma" bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi?

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. Cuma bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi? PazaR Tarih: 31 Ekim 2010 YIL: (5) SAYI: (291) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ "Cuma" bize sempatik gelir ama n Emre Zeytinoðlu Hangi sevgi? Hangi kötülük? n Ümit Ýnatçý Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı