Kabdeþ Jumadilulý (1936) Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabdeþ Jumadilulý (1936) Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm)"

Transkript

1 Kabdeþ Jumadilulý (1936) Çin Halk Cumhuriyeti Þincan bölgesine baðlý Tarboðatay ilçesi Maldýbay köyünde yýlýnda doðan Kazak yazarýdýr. Kazak Millî Üniversitesi'ni 1965 yýlýnda bitirdi, yayýnevlerinde çalýþtý. Ýlk edebî eserleri Çin'deki "Þýñjan" gazetesi ile "Þuðýla" (Þûle) dergisinde yayýmlandý. Uzun hikâyeleri; "Qazdar Kaytip Baradý?" (Kazlar Nasýl Gidiyor?) 1968, "Sarjaylav" (Sarý Yayla) 1978, "Þarayna" (Zýrh) 1981, "Saygulikter" (Yüðrük Atlar) 1984 yýllarýnda yayýmlandý. "Soñðý Köþ" (Son Göç) romaný, Þincan Kazaklarýnýn hayatýna atfedilmiþ, derin idrâk ürünü olan bir eser olarak kýymet kazandý. "Kökeykesti" (Aktüel), "Ata Meken", "Taðdýr" (Kader) romanlarý, yazarýn hayâl dünyasýnýn geniþliðini okurlarýna tanýttý. "Taðdýr" romaný ile KR Millî Ödülü'nü aldý. Kalmuklarla Kazaklar arasýndaki savaþý ve o dönemde yaþananlarý "Daraboz" romanýnda ele aldý yýlýnda "Kazakistan Halk Yazarý" nâmýyla ödüllendirildi. Yazar, "Soñðý Köþ" romanýnda Çin Kazaklarýnýn ata mekana göçüþlerini, bu göçte yer alan her tür siyasî ve sosyal olaylarý bütün yönleriyle ele almýþ, tasvir etmiþtir. Þýðar kündi töbe basýnda turýp karsý alýp, batar kündi töbe basýnda turýp uzatýp saluv-sakarada mal ösirip, köþip-konðan halýktýñ kanýna siñgen ðadet. Bul salttýñ köþpendiler turmýsýna del kaþan engenin kim bilsin, belkim, örþigen dav, öþikken javdýñ zamanýnda joldý bakan, þañ küzetken erevildi künderden kalðan bir belgi osý þýðar. "Esigiñniñ aldýnda töbe bolsa, erttevli turðan atpen teñ" dep tüsinetin avýl aksakaldarý erteñdikeþ jotaða þýðýp, bir mezgil ötken-ketkendi eske alýp kaytpasa, köñilderi könþimeydi. Batýp bara jatkan künge karay otýrýp: "Boz þolak attay kelte ðumýrdýñ taðý bir küni ötti-av" dep kürsinedi olar. Özderine karay bet alðan eldi de, javdý da, jol soktý bop, konaklý añsap kele jatkan jolavþýný da köz uþýnan þýramýtýp körip otýradý Künniñ közi enkeyip, sonav batýþ kökjiyektegi Baktý tavýnýñ jelkesine iyek arta bergen þakta, Kanaðat biy avýl sýrtýndaðý töbeniñ basýna köterildi. Biydiñ sonðý bir ayda üyden attap þýkkaný osý jazðýturým kýstavdan jýljýp, osý jurtka kelip konðannan beri süzekpen avýrýp, tösek tartýp jatýp kalðan-dý; jalðannýñ jarýðýna kiyiz üydiñ esigi men tüñliginen ðana köz jiberip, sarðayýp uzak jattý. Navkastýñ janýna batkaný sonþalýk, "Ey, endi maðan jer basýp jürüv jok þýðar" dep oylap edi. Birak öytip küpirlik etüvge de bolmaydý eken. Endi kanþa suv iþerligi bar, kim bilsin, eytevir bul jolý katerden kalðaný anýk. "Þirkin, jarýk düniye-ay!" Seniñ bir küniñdi nemen teñgerüvge bolar eken!?" Biy kuvana kürsindi. Keri közine tuvðan jerdiñ mýna bir keþki körinisi balbul janýp, ottay basýldý. Osýnþa esendikti künde körip, belþeden basýp jürip, burýn kalayþa baykamaðan?! Soðan özi kattý tañdanýp, oylanýp kaldý. Dalanýñ kögi jetilip, aylana töñirek uzatýlatýn kýzday jasanýp tur. Karaðan, tobýlðý tegis bürlegen, betege men kiyak tusardan kelip, sel jel tursa þeyi þýmýldýktay 1 Tünlik: Çadýrýn tepesini örten dört köþeli keçe. Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm) AREFEDE Doðacak güneþi tepe baþýnda karþýlamak, batacak güneþi tepe baþýndan uðurlamak, yaylada mal bakmak, konar göçer yaþamak, halkýn kanýna sinmiþ bir âdet. Bu geleneðin, göçerlerin hayatýna tam olarak ne zaman girdiðini kim bilebilir ki?.. Belki þiddetlenen kavgayý, belki kindar düþmanýn bir zamanlar yollarda duran, havaya kaldýrdýðý küçücük tozu bile gözetleyen ayaklanma günlerinden kalma bir âdet olmalý. "Kapýnýn önünde tepe varsa, eyerli duran ata denktir." görüþünde olan köyün yaþlýlarý, sabah akþam tepeye çýkýp gelen geçeni seyretmezse, eskileri hatýrlamadan dönerlerse gönülleri huzur bulmaz. Onlar, batmak üzere olan güneþe karþý oturup: "Boz çolak at gibi kýsacýk ömrün bir günü daha geçti, âh!.." diye iç çekerler. Onlar, kendilerine doðru gelen düþmaný da, yol adamý olup konaklayacak yer arayan yolucuyu da göz ucuyla izlerler. Güneþin ýþýklarý zayýflayýp, batý ufkundaki Baqtý daðýnýn ensesine gölgenin yüklendiði sýralarda, Kanaðat Bey köyün dýþýndaki tepeye doðru yürüdü. Son bir aydýr Beyin ata binip evden çýktýðý yok. Ýlkbaharda kýþlaktan yavaþ yavaþ ayrýlýp bu yurda gelip yerleþtiðinden beri yakalandýðý tifo yüzünden yatak döþek yatýyordu. Yalan dünyanýn ýþýðýna keçe çadýrýn kapýsý ile tünliginden 1 bakýp, sapsarý halde uzun zaman yattý. Hastanýn gücüne giden "Ah, beni bu kara topraðýn alacaðý yok." düþüncesiydi. Fakat isyan edip küfre batmak da olmazdý. Þu anda ne kadar su içesi var, kim bilebilir ki?.. Nihayetinde tehlikeli hastalýktan kurtulduðu da belli olmaya baþladý. "Ah, ýþýklý dünya ah! Senin bir gününü neyle eþitlemek mümkündür ki!?" Bey sevinçle göðüs geçirdi. Yaþlý gözünde doðduðu yerin bir akþam vakti manzarasý canlandý, ateþ gibi düþtü. Bu kadar zarâfeti her gün gördüðünü, belden aþýp yürüdüðünü önceden nasýl da fark etmemiþ?! Buna çok þaþýrýp düþünceye daldý. Ova açýk bir gökyüzü altýnda, gelin edilen bir kýz gibi bezenmiþti. Görmelisin, kýzýlcýk aðaçlarýnýn hepsi çiçeklenmiþ; ayrýk otlarý ile kiyak otlarý engelleri zorlayýp, azýcýk rüzgârda bile ham ipekten perdeler gibi su su

2 suvsýl kaðadý. Avadan kün nurýna kanýkkan kök þöptin iysi burkýraydý. Kanaðat kevdesin köriktey kerip, tereñ týnýs tarttý. Mana üy iþinde bir türli kapalanýp, tunþýkkanday bolýp edi, dalaða þýkkalý sarayý aþýlýp, boyý jeñildenip kaldý. Koltýðýnan demep jürgen inisi Nurðazýdan edeyi þekte kaðýlýp, öz betimen tayakka süyenip, eriberi jürdi. Biydiñ öñi kazir öte jüdev. Bir kezdegi kýzýl-sarý nurlý jüzi kuv þüberektey bozarýp ketken. Közi þüñireyip, tanavý kuvsýrýlýp, eli ak kire koymaðan sakalmurtýnýñ da kýrý sýnýp, arýk attýñ jalýnday uypalanýp þalýnadý. Ter katýp kalmav üþin, tört saylý nayman týmaðýn basýñkýray kiyip, keñ kaptal þapanýnýñ sýrtýnan pomaziy belbev buvýnýp alðan eken, kazir sonýñ beri kolkýldap, böten birevdiñ kiyimindey boyýna konbay tur. Jakýn mañða karavða köz janarý þýdamay tala bergen soñ, alýsalýska, kökjiyekke nazar saldý. Sonav oñtüstikte, aspan men jerdiñ astaskan tusýnda kögildir perdedey muñartýp, Maylý, Jayýr tavlarý kölbep jatýr. Töñirek kevgim tartkan sayýn, þýðýs jaktaðý Orkaþar biyikteri de alasarýp, teñizge batkan kenedey karavýtýp þögip baradý. Sol Orkaþar tavýnan bastalýp, Karakemerdi beldevlep aðatýn Emil özesi bul jerden kazir körinbeydi. Al kýsta bürkit salýp jürip, Tarbaðataydýñ bir biyigine þýksañýz, Emildiñ muzý kemer belbevdey sozýlýp, jarkýrap jatadý. Sonday bir sette Kanaðat osýnav "Kulýstay" dep atalatýn kazan þuñkýr keñ ölkesi kazaký yerdiñ kaptalýna uksatuvþý edi. Tarbaðatay tavý yerdiñ aldýñðý kasý bolðanda Maylý-Jayýr silemderi erdiñ artký kasýnday teypiyýp jatýr. Al ortadaðý Emil dariyasý köldeneñ salðan kümis pýstan ispetti. Tayavdaðý arkarlý jazýðýnýñ üstinen budak-budak þañ körinedi. El iþinde eli de ala þapkýn bülik bar sekildi. Er tustan etekterin jel kötere, eñkeye sapkan attý kisiler kýlañ beredi Kanaðat sol tuska karap sel turdý da, tizesi þýmdamay uyýp bara jatkan soñ, kök þöptiñ üstine jayðasýp otýrdý. Tömende, say tabanýnda "Kanaðattýñ kara þobýrý" atanýp ketken kök koñýr üyli, mol avýl otýr. Kotan ortasýnda kerme kosak koydý jebey savýp jatkan katýndardýñ javlýktarý aðarañdaydý Avýldýñ bala-þaða, kempir-þalý keþki maldýñ kamýmen kögen basýnda jür. Sol mañnan üzik-üzik aykay, tüsiniksiz sözder estiledi. Birev bas uytýp jatar ma, keþki samalmen ilesip elde kaydan küygen kuyganýñ tuþçý iyisi keledi Tayav mañnan jýlký kisinedi. Avýldýñ ar jaðýndaðý kögalda dom bop jaraðan jiyren at arkandavlý tur. Üyir izdep, týkýrþýp turðan sol eken. Sýrt poþýmý Sönþiktiñ jiyrenine keliñkireydi. Þet jaktaðý düñgirþektey boz üydiñ kasýnda dertesin köke karatýp, sereytip koyðan suv jaña kök arbaný körip, Kanaðat: - Þönþik kalaða ketti dep edi, kelgen eken ðoy? - dedi kasýnda otýrðan Nurðazýða. - Tildestiñder me? Bizdiñ Estaydan habar bile me eken? - Tür-tulðasý Kanaðatka tartkan, birak kýrýkka kelgenþe sakal-murt koymay, bet-avzýn jýp-jýlmaðay kýrýp jüretin Nurðazý enjarlav javap kattý. diye salýnýyorlardý. Havadan aldýðý güneþ ýþýklarýna doyan gök otlarýn kokusu etrafa daðýlýyordu. Kanaðat, gövdesini körük gibi gerip derin bir nefes aldý. Daha biraz önce evde üzülmüþ, boðulur gibi olmuþtu, ovaya çýkalý gözü gönlü açýlmýþ, vücudu hafiflemiþti. Koltuðuna girip destek olarak kendisini yürüten kardeþi Nurgazi'den kasten uzaklaþýp, bir dayaða dayanarak öteye beriye yürüdü. Þu anda beyin yüzü çok ýstýrap çeker gibi. Bir müddet kýzýl sarý renkteki yüzü sapsarý olmuþ bez gibi bozarýp gitti. Gözleri çukurlaþmýþ, burnu sýkýþmýþ, hâlâ ak düþmemiþ sakal ve býyýðýnýn da kýrlarý çoðalmýþ, zayýf bir atýn yürümeye çalýþmasý gibi usul usul hareket ediyordu. Ter içinde kalmamak için, Naymanlarýn dört köþeli kürklü kalpaðýný bastýrarak giymiþ, geniþ etekli kaftanýnýn sýrtýndan kemer baðlamýþtý. Þimdi bunlarýn hepsi bol geliyordu. Yabancý birinin kýyafeti gibi üstünde eðreti duruyordu. Yakýn civarlara bakmak için göz nuru sabredemeyip dalýverdiði için, uzaklara, ufka doðru baktý. Güney yönünde, gökyüzü ile yerin yarýþtýðý sýrada masmavi perde gibi sislenen Maylý-Jayýr daðlarý büyük bir yer kaplayarak uzanýyor. Civar bütün vücudunu her içine çekiþinde, doðu tarafýndaki Orkaþar daðlarý da alçalýp, denize batan gemi gibi kararýp çöküyor. Orkaþar daðýndan baþlayýp, Karakemer'i sararak akan Emil nehri buradan þu anda görünmüyor. Kýþýn kartal uçurup Tarbaðatay'ýn tepelerine çýkarsanýz, Emil'in buzu kemer gibi uzanýp akar. Böyle bir anda Kanaðat "Kulýstav" diye adlandýrýlan kazan gibi çukur geniþ ülkeyi, Kazak ülkesinin yamaçlarýna benzetmiþti. Tarbaðatay daðý yerin nasýl ilk kaþý ise, Maylý-Jayýr sýradaðlarý da yerin son kaþý gibi uzanýyor. Ortadaki Emil nehri rastgele serpilmiþ gümüþ teller gibi Tayav'daki Arkarlý ovasýnýn üstünden buram buram toz kokusu geliyor, yavaþ yavaþ yükseliyordu. Ýl içinde hâlâ hücum ve ayaklanmalar var gibi. Rüzgar eteklerini dört bir yandan uçursa da eðilerek koþan atlý kiþiler bozumsu beyazýmsý görünüyor Kanaðat o tarafa bakýp azýcýk durdu, dizleri sabredemeyip uyuþtuðu için, gök otlarýn üstüne yerleþip oturdu. Aþaðýda, vadinin dibinde "Kanaðat'ýn kara yüðrük atý" diye adlandýrýlan konur evli, geniþ köy yer alýyor. Aðýllarýn ortasýndaki gergince birbirine baðlanmýþ koyunlarý yemleyip saðan kadýnlarýn baþ örtüleri bembeyaz görünüyor Köyün çoluk çocuðu, yaþlýsý genci akþamki mal iþleinin derdiyle ipin baþýnda duruyor. O taraftan kesik kesik baðýrma, anlamsýz sözler iþitiliyor. Biri herhalde bir þeyler ütüyor olmalý ki, her nasýlsa ütülen baþýn yavan kokusu, akþam rüzgârýna takýlýp geliyor. Tayav tarafýndan at kiþniyor. Köyün arka tarafýndaki çimenlikte grup halinde dizilip ayaklarý baðlanmýþ doru atlar var. At sürüsünü arayýp, huzursuzca, sabýrsýz þekilde sesler çýkaran bu. Dýþ görünüþü Þönþik'in ala don atýna benziyordu. Diðer taraftaki tütün kutusu gibi boz evin karþýsýnda baþýný göðe doðru çevirmiþ, dona kalmýþ su ve mavi arabayý gören Kanaðat, karþýsýnda oturan Nurðazi'ye: - Þönþik þehre gitti denmiþti, gelmiþ herhalde? Konuþtunuz mu? Bizim Estay'la ilgili bir bilgisi var mýymýþ? Görünüþçe Kanaðat'a benzeyen fakat kýrkýna gelinceye kadar sakal býyýk býrakmadan, aðzýný yüzünü eðerek konuþan Nurðazi, gönülsüzce cevap verdi:

3 - Baðana kirip þýkkanmýn. Savda istep antalaðan katýn-kalaþak jol beretin emes Estaydý köripti; jakýnda okuvlarý ayaktalatýn körinedi. - Alda aynalayýn-ay avýldý saðýnýp, alañdap jür me eken?! At jiberüv kerek edi, -dep, Kanaðat kalada okiytýn balasýn aytkanda, öñi jýlýnýp, eñsesi köterilip kaldý. - Birazdan keyin biydiñ nazarý taðý da Þönþiktiñ kök arbasýna avdý "Týyýn savðan neme, edeyi kelip salem bergendi de bilmeydi" dep oyladý kabaðýn kirjiytip. Þönþik biyýl üyine appak üzik javýp alýptý: Jýldanjýlða dürildep bayýp bara jatýr. Jurt kaydan bilsin, ana korada jatkan maldýñ berin Kanaðattiki dep oylaydý ðoy. Sonýñ jarýmýnýñ köbi - Þönþiktiki. Akþa degeniñiz býlay. Osýdan onþaktý jýl burýn bilegine þarbak ilip, avýl-avýldý jayav aralap, ayna-tarak satýp jüretin jetim bala edi. Erkimderden zebir köre bergen soñ, biydiñ koltýðýna kelip panalaðan. Özine savda jaðýp, bir jýlða jetpey at satýp aldý. Uvak-tüyek meliþ buyýmdarýn neþe ese kýmbat satam dese de, bul mañda oný tekteytin kisi jok. Söytip jürip Þönþik üþ-tört jýldýñ iþinde on þaktý kara, kýrýk-otýz koy jýynap aldý. Ana jýlý Kanaðattýñ özi bas kuda bop barýp, mýna Memetek iþindegi birevdiñ kýzýn alýp bergen. Kazir balalý-þaðalý, kedimgidey kisi tüsetin katardaðý üydiñ biri. Kanaðattýñ oyýna jazða salýmðý bir okiyða tüsip, eriksiz ezüv tarttý. Bir beytanýs jolavþý avýl þetinde buðan jolýðýp: "Otaðasý, Þönþiktiñ avýlý kayda eken, bilmeysiz be?" - dep suraðaný bar. Biy ne derin bilmey sasýp kaldý: "Ezirþe bul mañayda "Þönþiktiñ avýlý" deydin avýl jok Bul- Kanaðattýñ avýlý. Al Þönþiktiñ üyin surasañ, sonav ak üzikti þekti üyge burýl" dedi elgige. Ne isteysiñ? Uvakýt degen sol; birev ozýp, birev tozýp jatkan zaman. Ol oydaðý acýldan közin almay uzak otýrdý. Karaþa üylerdi iþtey tügendep, sanap þýktý da: - Bizdiñ avýlða jañadan birevler kelgen be? Üy saný molayýp kaptý ðoy, -dedi Nurðazýða karap. - Üsti-üstine kelip kosýlýp jatýr, -dedi Nurðazý kabaðýn karýs javýp Ne jýný bar eken, osý mañnýñ aþalaman, jok-jitigi baska jer kurýðanday, bizdi karaktaytýn boldý ðoy - Kudaydýñ jerin ayasýñ ba? Kelsin Köleñkesinde iyt jatpaytýn birev bolsañ, jurttýñ sende nesi bar? - Joða, tipti basýnýp baradý, -dedi Nurðazý tünerip. - Siz avýrýp jatkanda, taðý üþ üy kep kosýldý. Böri Ekper men Nuðýmannýñ malþý-jalþýlarý. Endigi jetpegeni sol edi, keþe Tölevbay þal köþip kepti. - Kaysý Tölevbay? - Arðýn Tölevbay da bayaðý. Ekpardýñ basýna bult üyirilgen soñ, endi bizdi tavýptý ðoy. - Kanaðat ündegen jok, bir jerin avýrsýnðanday kabaðýn þýtýnýp, inisine karadý da koydý. Eli enþisi bölinbegen eki üydiñ ortasýndaðý þaðýn þaruva osý Nurðazýnýñ moyýnýnda. Biydiñ özi ünemi at üstinde jüredi de, tirþiliktiñ usak küybeñine köp aralaspaydý. Sondýktan "bar jumýstý men týndýrýp jürmin" degendey, keyde Nurðazýnýñ osýlayþa betimen ketip, ýrýkka könbeytin kezderi de boluvþý edi - Biraz önce girip çýktým. Alýþ veriþ derdiyle çevreyi saran kadýnlar yol vermedi Estay'ý görmüþ; yakýnda okulu bitecek gibi görünüyor. - Öncelikle kurban olayým ay Köyü özleyip merak ediyordur ya?! At göndermek gerekliydi, deyip, þehirde okuyan çocuðunu anlatan Kanaðat'ýn rengi kýzardý, baþý yukarý kalktý. Biraz sonra beyin bakýþlarý da Þönþik'in mavi arabasýna döndü "Para kazanmak da nesi, kasten gelip selam vermeyi de bilmiyor" diye düþünürken kaþlarý çatýldý. Þönþik bu yýl evini bembeyaz keçeyle örtmüþtü. Yýldan yýla hýzla zenginleþiyor. Halk nereden bilsin, þu aðýlda yatan malýn hepsini Kanaðat'ýnki zannediyor ya. Onun yarýsýndan çoðu Þönþik'in. Para dediðiniz bu. O, bundan on yýl kadar önce edindiði bir iþle köy köy yaya olarak dolaþýp ayna tarak satarak hayatýný kazanan yetim bir çocuktu. Bazýlarýndan eziyet gördüðü için, beyin himayesine sýðýnmýþ. Ticaretle uðraþýp bir yýl dolmadan bir at satýn almýþ. Ufak tefek mallarýný biraz kârla satayým dese de, bu civarda onu umursayan kimse yok. Bu þekilde yaþayan Þönþik, üç dört yýl içinde on kadar büyükbaþ hayvan, otuz kýrk kadar koyun sahibi oldu. O yýl Kanaðat dünür olarak gitti ve Mametek'li birinin kazýný aldý. Þimdi çoluk çocuklu, eskiden olduðu gibi insanlarýn uðradýðý evlerden biri. Kanaðat'ýn aklýna yaza doðru olan bir olay geldi, farkýna bile varmadan gülümsedi. Tanýmadýðý bir yolcu köy sýnýrýnda onunla karþýlaþýp: "Amcacýðým, Þönþik'in köyü nerede, biliyor musunuz?" diye sormuþ. Bey ne söyleyeceðini bilemeyip, þaþýrmýþ: "Þimdilik bu civarda "Þönþik'in köyü" adýnda bir köy yok Burasý, Kanaðat'ýn köyü. Eðer Þönþik'in evini soruyorsan, þu ak keçeli sýnýrdaki eve doðru git" demiþ. Ne yapýyorsun? Vakit denen bu, biri geçip biri daðýlýp gidiyor, böyle bir zaman O, vadideki köyden gözünü ayýrmadan uzun süre oturdu. Kara kara evleri içinden saydý, saydý: - Bizim köye yeni birileri geldi mi? Nurgazi'ye bakýp: - Ev sayýsý çoðalmýþ da dedi. Nurgazi kaþlarýný çatarak: - Üst üste gelip yerleþiyorlar. Ne garipler var, bu çevrede hiç yer kalmamýþ, hiç yiðit kalmamýþ, kurumuþ gibi, bizi izleyip gözetliyorlar herhalde - Allah'ýn yerini de korusun mu? Gelsin Gölgesinde köpek bile yatmayan bir yurt olacaksan, yurdun sana ne faydasý var? - Yok ya, özellikle çýkýýp geliyorlar, dedi, Nurgazi somurtarak. Siz hastalanýp yataða düþtüðünüzde üç ev daha gelip köye katýldý. Hepsi Ekpar ile Nuðýman'ýn hizmetkârlarý. Þimdi yerin yetmemesi bundan, dün Tölevbay göçüp gitti. - Hangi Tölevbay? - Arðýn Tölevbay, önceki. Ekpar'ýn baþýna gelenlerden sonra, þimdi bizi buldu ya. Kanaðat hiç ses çýkarmadý, bir yeri aðrýyormuþ gibi yüzünü buruþturup, kardeþine baktý. Hâlâ mallarý bölünmemiþ, iki evin arasýnda zaten fazla olmayan iþler Nurgazi'nin sorumluluðundaydý. Bey sürekli at üstünde dolaþýr, hayatýn küçük meþgalelerine çok kapýlmazdý. Bu sebeple "Bütün iþleri ben bitiriyorum" der gibi bazen Nurgazi'nin bu þekildeki fikirlerini kabullenip takip eder, bazen de isteklerini kabul etmezdi. Böyle halleri de oluyordu.

4 Osý kezde avýl jaktan: "Ayda! Ayda"! degen üyrenþikti aykay estildi. Bul-bel astýnda kozý kayýrýp jürgen balalarða berilgen belgi Sol-ak kozý eken, þýðýs jaktaðý jotadan irimþektey kilen kýzýl kozý tavdan sýrðanaðan korýmtastay bolýp, avýlða korap lap koydý. Þuvýlday mañýrasýp, beyge atýnday üzdik-sozdýk kuyðýtýp keledi. Umar-jumar küyinde, kosaktan endi bosaðan savlýk koylarða kelip aralastý. Mañýraðan koykozý talayða deyin tabýsa almay, azan-kazan bop, töñirekti tirþilik üñine toltýrýp jiberdi Keþki maldý jaylap bolðan soñ avýldýñ ülkenderi bir-birden döñ basýna karay ayandadý. Eñ alda kele jatkan uzýn boylý apak sakalý belvarýna tüsken Tölevbay þaldý Kanaðat sonadaydan þýramýttý. Onýñ soñýn ala Kaymolda, Kasým, Saðýmjanday Ülkender, Bayjuma, Baktiyarday jigitter de beri bettep keledi. Jasý ülkeni de kiþisi de Kanaðatka jamýray selem berisip, densavlýk jaðdayýn surasýp jatýr. Jüzderine masayraðan þattýk lebi esedi; köpten dertke þaldýðýp, tösek tartýp jatýp kalðan avýl aðasýnýñ bugün bas köterip, üyden þýkkanýna körþi kolañ tügel eleñdesip, þýn kuvanýþ etken kalpý bar. Barlýðý biydi ortaða ala alga-kotan jayðasýp bolðasýn, jas mölþeri Kanaðatpen turðýlas Kasým beriniñ atýnan bir basalký tilek ayttý. - Kayran Biye-eke-ay! Dert-derbezeden ayýðýp, kalkayýp katarða kosýlðanýñ kanday jaksý boldý. Berimizdiñ ayparaday adam bolýp, dardiyýp jürgenimiz senin arkañ eken. Karañðýda þamða tartkan köbelektey oydankýrdan bir seniñ panaña kep jiynalðan edik. Sen avýrýp jatýp kalðanda, osý otýrðan þaban-þardak kara þobýrýñ jetim baladay jaltañköz bop, jünjip kettik emes pe tüge! - dep, kasýndaðýlarða jaðalay karap ötti. - "Ýytti iyesimen kiynasýn" degen sol da Kuday endi osý kuvanýþtan ayýrmasýn! - Baskalar da Kasýmdý koþtap, jamýray til kattý: - Ne kerek, Biy-ekeñ berimizdi bir korkýttý ðoy. - Mýñ bolðýr Ebdirahman mollanýñ derisi þiypa boldý ðoy, eytevir, -desip jatýr. - Kanaðat avrudý eske ala berüvden ebden jalýkkan sekildi: - Öz haldarýñ kalay? Üy-iþi, bala-þaða tegis aman ba?- dep körþilerin közimen süzip ötti de, kenet oñ jaðýnda otýrðan Tölebayða burýldý: -Sizdi osý avýlða köþip keldi dep estidim be? Konýsýñýz kuttý bolsýn, aðsakal! - dedi oðan iltifayt bildirip. -Aytkanýñ kelsin, Kanaðat þýraðým!" "Jaksýdan þarapat, jamannan kesapat" deydi. Keþeden beri basýndý kötergenge, akjolday boldýkpa dep, üy iþimizben kuvanýp jatýrmýz. - Tölevbay biydiñ kasýna taman jýljýp otýrdý.- Jaksýdan kalðan tuyak ediñ, biz üþin osý aman jürgeniñniñ özi kanþalýk. Avýrýp turdýñ-avnap turdýñ, jan kalðan soñ körgen beynetiñ bir küngidey bilinbeydi. Er jigit bir teriniñ iþinde neþe tolýp, neþe solmak. Allataðala emise osýnday jaksýlýkka jazsýn! - Avmiyn, aytkanýñýz kelsin! -dedi Kanaðat razý bolýp. - Ekpermen akýrettik körþi ediñiz, ayak astýnan nege böline köþtiñiz, Töke? Jön suramak bizden, jön aytpak sizden bolsýn! O sýrada köy tarafýndan alýþýlagelen "Sür! Sür!" sesi iþitildi. Bu, bellerinin altýna kuzu yatýran çocuklarýn sesi olmalý bu zordu, doðu tarafýndaki yamaçtan peynir gibi kýzýl kuzularý kucaklayýp, daðdan akýp giden mezarlýk taþlarý gibi köye doðru koþuyorlardý. Gürültülü bir þekilde meleþip, yarýþ atý gibi art arda koþarak geliyorlardý. Geliþigüzel yýðýldýðýnda, boyun boyuna baðlandýklarý ipten kurtulan saðýmlýk koyunlarýn yanýna gelip aralarýna karýþýyorlardý. Meleþen koyun kuzu biraz ileri kadar buluþamadan gürültü patýrtý içinde yürüyor, çevreyi hayat sesiyle dolduruyordu. Akþamki malý yaylaya götürdükten sonra köyün yaþlýlarý, sýrayla küçük tepenin baþýna doðru yavaþ yavaþ yürüyorlar. En önde gelen uzun boylu, bembeyaz sakalý karnýna kadar inen yaþlý Tölevbay'ý, Kanaðat tâ oradan tanýdý. Onun ardýndan ise Kaymolla, Kasým, Saðýmjanday gibi yaþlýlar. Bayjuma, Bagtiyar gibi yiðitler de birlikte yürüyerek geliyordu. Yaþý büyük olaný da, küçüðü de Kanaðat'a selam verip, saðlýðýný soruyorlar. Yüzünde sevinçle dolu mutluluk rüzgârý esiyor. Uzun süredir derde düþüp yatýp kalan köy aðasýnýn bugün baþýný kaldýrýp evden çýkýþýna konu komþu hepsi merakla baktýlar, halka þeklinde yerleþip oturdular. Yaþça Kanaðat'la yaþýt olan Kasým hepsinin adýna güzel dileklerde bulundu: - Ah Beyim ah! Dertlerinden kurtulup sað salim ayaða kalkman, aramýza katýlman ne kadar güzel oldu. Hepimizin hali vakti yerinde insanlar olup yücelmemiz senin sayende oldu. Karanlýkta ýþýða doðru uçan kelebekler gibi, ovadan kýrdan sadece senin sýðýnaðýna gelip toplandýk. Sen hastalanýp yataða düþtüðünde, þu oturan garipler, kara yüðrük atýn yetim çocuðu gibi korku dolu gözlerle baktýk, eridik, öyle deðil mi? Bu sözlerden sonra karþýsýndakilere baktý: "Ýti sahibiyle eziyet çeksin" denmesi de bu yüzden Allah, þimdi bu sevinçten bizi ayýrmasýn! Baþkalarý da Kasým'ý destekleyip onun fikrine katýldýlar: - Ne gerek, Bey aðamýz hepimizi korkuttu. - Hiçbirimiz aramýza katýlacaðýný düþünmemiþtik bile - Binlerce þükür, Abdýrahman hocanýn ilaçlarý þifalý geldi, en sonunda, dediler. Kanaðat, hastalýðýný hatýrlayýnca hepten sýkýlmýþ gibi komþularýný göz ucuyla süzdü de: - Sizler nasýlsýnýz? Çoluk çocuðunuz hepsi sað esen mi? Birden sað yanýnda oturan Tölevbay'a döndü: Sizin bu köye göçtüðünüzü duydum da?! Yeni mekanýnýz hayýrlý olsun, aksakal! diyerek ona iltifatlar etti. - Duan kabul olsun, Kanaðat aðam!" Ýyiden hayýr, iyilik; kötüden bela, felaket" derler. Dünden beri iyileþip kalktýðýný gördülçe, bahtlýyýz diyerek çoluk çocuk seviniyoruz. Tölevbay, beyin karþýsýna doðru yavaþça ilerledi ve oturdu. "Ýyilerden kalan evlattýn, bizim için sað esen olman o kadar önemli ki Hastalandýn, yattýn, saðlýðýna kavuþunca gördüðün zorluklar, çektiðin acýlar bir günlük gibi geliyor. Er yiðit ayný bedenin içinde kaç kere solar, kaç kere dolar. Allahu Teâlâ her þeyi böyle güzel yazsýn! Kanaðat teþekkür edip: - Amin deyiniz, dedi. Ekpar'la ahretlik komþusuydunuz, onlarýn yakýnýndan niçin göçtünüz, Töke? Yol yordam sormak bizden, yol yordam göstermek sizden olsun.

5 - Kulaðýnýñ kakasý bar Tölevbay umsýna tüsip, týñdap aldý da, ile söylep ketti: - Jön suraðanýñ durýs, Kanaðat þýraðým. Aldýñnan ötpey, ruksat ta suramay, eytevir "jarlý-jakýnbaydýñ jaðý edi ðoy" dep, irgenne basa köktep konýp alðan jayým bar. Onýmdý ayýpka sanama! -dep sel bögeldi. -Köringen jerge kül töge bergen de jaksýlýk emes. Birak men de kaybir jetiskennen köþip jür deysiñ? Baksa tüsken beleden koyan kusap kaþýp kutýlatýn halýkpýz ðoy ejelden Osýdan jiyýrma jýl burýn Þýñðýs tavdan bastalýp edi bul sürgin. Sodan beri týným taðat tapkam jok. Egarekim, basýp ötken jolýmdý bir-birine jalðaytýn bolsa, düniyeniñ tört burýþýn þýr aynalýp þýðuvða jeter edi. Tirþiliktiñ tübine jetem dep jürgende, özimniñ zaval þaðýma jetippin. Ölsem de ornýktý jerge barýp öleyin degen oymen keri kevdendi süyretip, kasýña kelip otýrmýn, karaðým - Jer tappay kelmegen þýðarsýñ. Betin durýs aksakal, -dedi Kanaðat. -Ekparday mýñdý aydaðan bay bolmasak ta, buyýrðan nesibeni böle-jara kün körermiz. - E-e, þýraðým-ay, - Tölevbay kiynala erüv tarttý. - Ekpar bay bolðanda, kimniñ kazanýna as salýp berip otýr eken? Kön katsa kalýbýna baradý, takýrða þöp þýkpaydý. Ekparða kanþa mal bitse de, meyeginde jarýmaðan teksiz emes pe, sol teksizdigine tartpay tura ma? Þabannan jelmes tuvadý, sarañnan bermes tuvadý, sañýravdan þakýrsa kelmes tuvadý. Teyiri, Ekperdýñ ekesi Torsýkbaydan kay bir oñðan ul tuvuvþý edi? - degende, otýrðandar duv külip jiberdi. - Köñiliñiz kattý kalðan eken, -dedi Kanaðat Tölevbaydýñ jorða tiline süysinip. - Etteñ, Biy-eke-ay, bul köñil kimnen kalmay jür deysiñ? - dep alýp, þal soñðý jýldarý körgen jebir-japasýn aytýp ketti. Tölevbay köp jýldar Ekpar avlýna koñsý bop otýrðan. Kolýnda öneri, avzýnda sözi bar biraz adamdý mañayýnda ustap otýruv-kazaktýñ atka miner boylarýnýñ edeti. Bir jerge konakka, ne kuda tüsüvge barðanda, kasýna enþi, dombýraþý, baluvan, þeþen kisilerdi erte jürüvge týrýsadý. Tipti ondayda et jegiþ, kýmýz iþkiþ meþkeylerdi ala barýp, elgi avýldýñ sabasýn sarkýp, tabaðýn bos kaytaruvdýñ özi abýroy sanaladý. Ekpar da Tölevbaydýñ þejire-þeþendigine, akpa akýndýðýna kýzýðýp, kayda barsa kasýnan tastamay ertip jürüvþi edi. Kasýna ergen atkosþý töleñgitiniñ özi ne bir akýldý, dana sözderdi aðýtýp otýrðanda, eriyne, mýrzanýñ özin eþkim de akýlsýz dep oylamaydý. Tölevbaydýñ ulý Keken Ekpardýñ jýlkýsýn baðatýn. Bay malýnýñ þetinen savýn sacýp, sarpa-suvýn iþip, balaþaðasý men keri eke-þeþesin asýrap jürip jatkandý. Osý köktemde Ekpardýñ bir üyir jýlkýsýn urý alýp ketti de, jýlkýþý ayýkpas pelege kaldý. "Joðalðan jýlkýný kimge berseñ de, sen, öziñ þýðarýp berdiñ" dep, korðansýz jigitti Ekper ölimþi etip sabaðan. Jene onýmen koymay: "Sorpaða semirgen jaman kedey, irgemnen köþ" dep künde tepsinetin bolðan. Bul korlýkka þýdamaðan Tölevbay, balasý esin jýynap, beti beri karaðan soñ, derev üyin jýðýp, osý avlýða kelip panalaðan-dý. Þal osý jaylardý asýkpay, taratýp aytýp þýktý da: Kulaðýný konuþulanlara veren Tölevbay dikkatle dinledi, þöyle cevap verdi: - Sorman doðru, Kanaðat beyim. Önüne gelmeden, izin istemeden, nihayetinde fakirin taraftarýdýr nasýlsa" deyip yurduna doðrudan gelip yerleþtim. Bu iþimi ayýp karþýlama! deyip biraz duraksadý. Görünen yere kül dökmek de iyilik deðil. Fakat niçin bir yetiþkiniyle göçüyor dersen? Baþýmýza gelen belâdan tavþan gibi kaçýp kurtulan halkýz ya önceden beri Bundan yirmi yýl önce bu sürgün, Þýnðýs daðýndan baþlamýþtý. O zamandan beri huzur ve sükûnet gördüðüm yok. Eðer geçtiðim yollar birbirine eklenecek olursa, dünyanýn dört köþesini dolanýr herhalde Hayatýn temeline ulaþayým deyip yaþarken, azap çekme çaðýma gelmiþim. Öleceksem de uygun bir yere gidip öleyim düþüncesi yaþlý gövdemi sürüyüp beni karþýna getirip oturttu, beyim - Yer bulmadan gelmiþe benzersin. Dürüstsün aksakal dedi Kanaðat. Ekpar gibi binlerce hayvan otlatan zenginler olmasak da, sana taktir edilmiþ nasibini vererek geçinir gideriz. Tölevbay zorla gülümsedi: - Eee, gözüm nuru, Ekpar zengin olmuþ da kimin kazanýna aþ koymuþ? Deri donsa da kalýbýna benzer, çok malý olsa ne olacak, temelde malýna sahip çýkmayan edepsiz deðil mi, görgüsüzlük etmeden durur mu? Tembelden tembel doðar, cimriden pinti doðar, saðýrdan da çaðýrsan gelmeyen doðar. Eeh, Ekpar'ýn babasý Torsýkbay'dan nasýl farklý bir oðul doðacaktý ki?... dediðinde oturanlar kahkahalarla güldüler. Kanaðat, Tölevbay'ýn yüðrük diline hayran kalýp: - Gönlünüz katýlaþmýþ, dedi. - Ah, Bey aða, bu gönül kimden vazgeçmez dersin? diyen ihtiyar son yýllarda çektiði eziyetleri anlattý. Tölevbay, uzun yýllar boyunca Ekpar'ýn köyüne komþu olarak yaþamýþtý. Elinde hüneri, aðzýnda sözü olan bazý insanlarý çevresine oturtmak, Kazak'ýn meþhur zenginlerinin âdeti. Bir yere misafirliðe veya dünürlüðe gittiðinde bu insanlarýn karþýsýna þarkýcý, dombýracý, pehlivan, hatip olanlarý hemen getirmeye gayret ederler. Hatta bu þekilde et yiyici, kýmýz içici oburlarý götürüp deminki köyün kýmýzýný boþaltýp, tabaðýný boþ geri döndürmek namus, þöhret sayýlýr. Ekpar da Tölevbay'ýn tarihî hitabetine, akýcý ozanlýðýna imrenip, nereye gitse karþýsýnda oturtur, baþka yere göndermezdi. Karþýsýna gelen at bakýcýsý uþaðý akýllý ve bilgece sözleri söylediðinde, elbette, hiç kimse mirzanýn akýlsýz olduðunu düþünmez. Tölevbay'ýn oðlu Keken, Ekpar'ýn at sürüsüne bakýyordu. Bay malýný israf etmeden saðýp, çorbasýný içip, çoluk çocuðuyla yaþlý anne babasýný besliyordu. O baharda Ekpar'ýn bir grup atýný hýrsýzlar çaldý, at bakýcýsý onmaz dertlere daldý. Ekpar, korumasýz genci sanki idama mahkum etti. "Yok olan atlarý kime verdiysen, kendin çýkarýp verdin." dedi. Bununla da yetinmeyip: "Çorbamla semiren kötü fakir, yerimden ayrýl, göç" diyerek sinirini kustu. Bu aþaðýlanmaya dayanamayan Tölevbay, oðlu aklýný baþýna toplayýp, beti benzine renk geri gelir gelmez evini toplayýp bu köye sýðýndý. Ýhtiyar, bu olaylarý acele etmeden, uzun uzun anlattý. Deminki yetim çocuk:

6 - Kayteyin, mýñ askanða bir toksan bar þýðar Karnýmnýñ aþkanýna jýlamaymýn-av, kadirimniñ ketkenine jýlaymýn" degen eken, bayaðýda bir jetim bala. Sol aytkanday, Ekpardan ketkenime ökinip otýrðan jok; tek körsetken korlýðý batýp baradý janýma Baysaldý ayðýr at jaktaydý, kuv bas ayðýr kulýnýn talaydý. Kudaydýñ bir þýretkenge" zar kýp koyuvý - osý piyðýlýnan þýðar betþaðardýñ, -dep sözin bitirdi. - Þaldýñ eñgimesin ünsiz týndap otýrðan Kanaðat, selt etip basýn köterip aldý: - Oypýr-ay, Töke-ay, tým kattý kettiñ-av! Baykustýñ balasýzdýðýn betine basýp kaytetin ediñ! Mýna söziñ atkan oktan da jaman ðoy. Seniñ karsýña tek ajaldý karða þýksýñ da Büytperseñ Aðrýn atanýñ balasý bolarmýsýñ?! -dedi. Üninde süysinüv de, ürküv de bar edi. Tölevbay jer þukýlap tömen karadý: - Kayteyin?.. Ömirden tatkan zar men þer tilimniñ uþýna uv bolýp jiynalsa, men kayteyin? Jatkan jýlannýñ kuyrýðýn baksan özi ðoy. Kanaðat birazða deyin til katpay, onsýz da jüdev jüzi bozara tüsip, salkýn otýrýp kaldý. Ekpardýñ soñðý kezdegi keybir kýlýktarý esine tüsip, soðan kattý þiyrýðýp otýr. Ana jýlðý saylavda Karamendeniñ keyingi jasýnýñ iþindegi eti tirisi sol bolðansoñ, beri betuvalasýp Ekpardý jüzbek saylap edi. Birak ol ümitti aktamadý. Aynalasý tört-bes jýldýñ iþinde halýktý kan kaksatýp, el iþine lañ salýp bitti. Sol Ekpardýñ kinasýnan osý tayavda ðana irgeles otýrðan Törtuvýldýñ eki tabý-karamendemen Jumýktoðas arasýnda taðý bir bülik burk ete tüsken. Özi avýrýp jatsa da biydi kattý alañ etken bir jay osý edi: - Aytpakþý, enevküngi Ekper men Ebilðazý dürbeleñi nemen betti? Atýs-þabýs basýldý ma? Sol ne boldý özi? - dedi köpþilikke jaðalay köz tastap. Avýldaðýlar ol eñgimege saðat sayýn kulak türip, egjey-tegjeyine kanýp otýrsa da, navkas adamdý alañ etpev üþin, oðan eþteñe aytpay, edeyi bügip jürgen. Biydiñ suraðýna nemere inisi Baktiyar javap berdi: - Alðaþý barýmtalasuv basýldý ðoy. Birak Jumýktoðas jaðý kaladaðý ulýkka þabamýz dep jatkan körinedi. Ekper "kalaný koysýn, kazak jönimen bitiselik" dep kisi salðan eken, Ebilðazý könbeytin ray tanýtýptý. Jumýk atanýñ avýr jaralanðan bir adamý el üstinde jatsa kerek. Eger ol ölip ketse, beleniñ ülkeni sonda bastala ma dep korkamýn, - dedi batýr tuðlalý, üyelmendey ala köz kara jigit. - Mýktý neme ðoy Ekpar Kolýmen istegenin moynýmen köterip körsin! -dedi Kanaðat tünerip. Otýrðandar birazða deyin ünsiz kaldý. Tek elden uvakýtta: - Ekparda da jazýk jok, berin büldirip jürgen özimdizdiñ Uzak körinedi ðoy,- dedi Kasým sözge aralasýp. -Eki eldi þabýstýrýp koyýp, özi üyinde bürkenip jatýr Sol-ak muñ eken, jurt duvýldasýp kaldý: - Aytpakþý, Uzak kayda? - Ol nege körinbeydi? - Balapan basýp jatkannan sav ma özi? -desip endi beri Uzaktý izdey bastadý. Nurðazý engimege aralaspay, keþki maldýñ örisine köz salýp turðan. Kenet ol köñildene davýstap jiberdi: - Ne yapayým, bin atana bir tutan vardýr herhalde " Karnýmýn aç oluþuna aðlamýyorum da kadir kýymetimin gidiþine aðlýyorum" dedi. Söylediðim gibi, Ekpar'dan ayrýldýðýma piþman deðilim; sadece bizi aþaðýlamasý gururuma dokunuyor Sakin aygýr, ata destek olur, yalnýz baþýna olan aygýr, yavrusuna saldýrýr. Allah, kibirlinin aþaðýlamasýnýn cezasýný mutlaka verir uðursuza, deyip sözünü bitirdi. Ýhtiyarýn anlattýklarýný sessizce dinleyen Kanaðat, hareketsiz duran baþýný kaldýrdý: - Oy ki oy, Töke hey, çok sert konuþtun ya! Çaresizin çocuksuzluðunu yüzüne vurup ne yapacaktýn! Bu sözün, atýlmýþ oktan da beter. Senin karþýna sadece ölümlü karga mý çýksýn?.. Böyle yapmasan Argýn atanýn evladý olur musun?!, dedi. Sesinde hayranlýk da, ürküntü de vardý. Tölevbay yeri eþelerken aþaðý doðru bakýp: - Ne yapayým?... Hayatta çektiðim tasa ile þer dilimin ucuna zehir olup toplandýysa, ben ne yapayým? Uyuyan yýlanýn kuyruðuna basan kendisi ya. Kanaðat, bir müddet konuþmadý. Bu yüzden ýstýrap çeker gibi yüzü bozardý, sessizce oturdu. Akpar'ýn son zamanlardaki bazý davranýþlarýný hatýrlayýp,ona iyice sinirlendi. O yýlki seçimde Karamende'nin yeni yetme gençlerinin içinde en iyisi o olduðu için, hepsi anlaþýp Ekpar'ý seçmiþlerdi. Fakat o, ümitleri boþa çýkardý. Çevresi, dört beþ yýlýn içinde halka kan kusturup, yurt içinde kargaþalara sebep oldu. Ekpar'ýn kini yüzünden o civarlarda sýnýrdaþ olarak yaþayan Törtuvýl'ýn iki kolu - Paramende ile Jumýktoðas arasýnda da ayaklanma çýktý. Hastalanýp yatsa da beyi merakta býrakan durum da buydu. Kalabalýða dikkatle göz gezdirip: -Anlatsanýza, geçenlerde Ekpar ile Ebilðazý arasýnda olan kargaþa nasýl bitti? Savaþ, ayaklanma bastýrýldý mý? Ne oldu? -dedi. Köydekiler bu hikayeyi hiç durmadan dinleyip, ayrýntýlarýna kansalar da, hasta insana eziyet etmemek için, ona hiçbir þey söylemeden boyun büktüler. Beyin sorusuna torun kardeþi Baktiyar cevap verdi: - Ýlk yaðmalar bastýrýldý. Fakat Jumýktoðas, birini þehirdeki yöneticiye göndeririz diyor. Ekpar "Þehri býraksýn, Kazak tarafýyla birleþelim" diye adam göndermiþ. Ebilðazý inanýlmayacak tavýrlar gösteriyor. Jumýk atanýn aðýr yaralanan bir adamý el üstünde yatsa gerek. Eðer o ölürse, belânýn büyüðü o zaman baþlar diye korkuyorum." dedi, iri yarý, dev gibi elâ gözlü yiðit. Kanaðat, kaþlarýný çatýp: - Güçlü ne demek ey Ekpar Eliyle iþlediðinin cezasýný, sevabýný çekersin, dedi. Oturanlar bir müddet sessiz kaldý. Tam o sýrada Kasým söze karýþýp: - Ekpar'ýn da suçu yok, hepsini harap edip ara bozan olarak bizim Uzak görünüyor. Ýki ili birbirine düþürüp kendisi evinde bürlenip yatýyor. Bu, büyük bir kederdi. Yurt hararetlendi: - Söyleyin, Uzak nerede? - O niçin görünmüyor? - Kuluçkaya oturmuþ ya, sað mý acaba? deyip hepsi Uzak'ý aramaya baþladý. Nurgazi hikâyeye katýlmadan, akþam yaylamaya yollanan malýn otlaðýna göz gezdiriyordu. Kenet neþelenerek seslendi:

7 - Mine, saðýnýp otýrsañdar, Uzakta kele jatýr. Mýnav, dev de bolsa, meniñ sol jezdem emes pe? Ýye, sol eken, sonýñ turpatýna uksaydý Otýrðandar tegis eleñdep, avýl jakka karay kalýstý. Þýnýnda da, karaðannan boyý ereñ asatýn birev ak tayaðýn beline köldeneñ ustap, osýlay karay emdeñdep, uþýp keledi eken. - Sonýñ del özi - Bayðus keþe ðana til-avzýn koyýp jatýr emes pe edi?... - E-e, Uzakta betuva bar ma? Avýrýp jata berüvge þýdamý jetpegen ðoy, -desip,, jurttýñ beri özderine tayap kalðan þarða boylý, þoðþa sakaldý, kiþkentay ðana kök köz sarý þalða jamýray köz tikti. Eñgimeniñ kim tuvralý bolýp jatkanýn ol da sezetin sekildi jarkaþ-jarkaþ jiñiþke davýsýmen þiñkildep, sonadaydan söylep keledi: - Önkey zendemi, kýztalaktar beriñ jabýlýp meni biyge jamandap otýrsýñdar ðoy? Menen, baskaný söz etseñder, acýzdarýñ kiysayýp ketedi ðoy, þamasý Avzý sözden bosamay, kýp-kýska ayaktarýmen týmpýñ kaðýp jýldam jürip keldi de: - Assalavmaðalaykö-öm!- dep aldýmen Kanaðattýñ kolýna jarmastý. - Aynalayýn evliyem-ay, aman-esen türekeldiñ be? "Bassýz üydiñ iyti ýrýldak" dep, öziñ jatýp kalðannan beri, mýna düniye astan-kesten bolýp bülindi ðoy, tüge - Ýye, ne bolýp kaldý sonþama? -dedi Kanaðat ezüv tartýp. - Öziñ kalaysýn? Keþe ðana el-jurtpen koþtasýp jatýr dep edi, kakþañdap turýp alýpsýñ ðoy? - Oybuv, Kanaðatjan-ay, nesin suraysýñ? Birjola ölip ketpedi demeseñ, ol düniyeniñ bosaðasýna barýp kayttým ðoy men, -dep Uzak Tölevbaydan tömenirek kelip orýn aldý. - Halýktýñ köz jasýna bir sapar aman kaldým, eytevir. - Otta, þirkin! "Uzaktý kuday saktay kör" dep jas tögip, jýlap otýrðan eþkimdi körmedik koy!-kurdasý Saðýmjan sýlk-sýlk küldi, -býljýramay nasýbayýñnan ekelþi. Jurt külisip jatýr. Uzak bul elge küyev; Kanaðattýñ nemere epkesin alýp otýr. Sondýktan onýmen keri de, jasta oynay beredi. Esirese, Nurðazýday jigitter köri jezderin kýljakka aynaldýrýp tiyisip otýrmasa, iþteri tolýp turadý. Sol Nurðazý taðý söz bastap: - Tübinde baratýn jeriñ O düniyeden evre bop nesine kaytýp keldiñ? Elde kuday-ekeñ jaratpay, kaytarýp jiberdime? - dep edi. - Ey, osý jedemdi kuday umýtýp ketti-av deymin - Sire, tizimnen eldekaþan öþirip tastaðan bolar, - desip Baktiyar, Baycumalar ilip eketti. ˆ Latin Harflerine ve Türkiye Türkçesine aktaran : Doç. Dr. Nergis Biray - Evet, özleyip durun. Uzak da geliyor. O bir dev de olsa, benim eniþtem deðil mi? Evet, o, onun görünüþüne benziyor - Oturanlarýn hepsi merakla köy tarafýna doðru baktýlar. Gerçekten de, boyu kara otlardan oldukça uzun biri ak dayaðýný yatay þekilde tutmuþ, onlara doðru atýlýp uçarak geliyordu. - Evet o, o - Gariban, daha dün sesi sedasý kýsýlmýþ yatmýyor muydu?.. - Eee, Uzak'ta kararlýlýk var mý? Hastalanýp yatmaya da sabrý yetmemiþ herhalde. Oradakilerin hepsi kendilerine doðru yaklaþan uzun boylu, top sakallý, küçük, küçücük gözlü, sarýþýn ihtiyara hep birlikte bakmaya baþladýlar. Anlatýlanlarýn kendisi hakkýnda olduðunu o da sezmiþ gibiydi. Usul usul ince sesiyle konuþup þunlarý söyledi: - Hepsi zâlim, murdarlar Hepiniz toplanmýþ beni beye kötülüyorsunuz, deðil mi? Benden baþkasý hakkýnda konuþsanýz, aðzýnýz çarpýlýr herhalde Hiç susmadan, kýpkýsa ayaklarýyla sýk sýk adýmlar atarak hýzla yürüyüp geldi. Öncelikle Kanaðat'ýn eline yapýþtý. - Esselâmünaleyküm! Kurban olayým evliyam. Sað salim ayaða kalktýn mý? "Baþsýz evin iti hýrlar." derler. Sen yataða düþtüðünden beri, þu dünya darmadaðýnýk olup yýkýldý herhalde - Evet, ne oldu bu kadar? dedi; Kanaðat gülümseyerek. Nasýlsýn? Dün halkla vedalaþýp yatýyor, aðlýyordun diyorlar? - Oy, Kanaðatcan oy, neyini soruyorsun? Kesinlikle ölüp gitmedi deme, o dünyanýn eþiðine gidip döndüm herhalde diye Uzak, Tölevbay'ýn daha altýnda bir yere oturdu. Halkýn gözyaþýndan bir defa aman diledim, nihayet. Yaþýtý Saðýmcan kýs kýs güldü: - Konuþ, konuþ ah! "Uzak'ý koru Allah'ým." diye yaþ döküp aðlayan kimseyi görmedik ya!.. Yersiz konuþmadan enfiyeni uzatsana. Herkes güldü. Uzak bu ilin güveyisi; Kanaðat'ýn torununun ablasýný almýþ. Bu sebeple onunla yaþlý da genç de alay eder, oynar. Özellikle, Nurgazi gibi yiðidin, yaþlý eniþtesine takýlýp onunla uðraþmazsa içi rahat etmez. Nurgazi de konuþtu: - Aslýnda varacaðýn yer O dünyadan vazgeçip neyine dönüp geldin? Yoksa Allah babam seni beðenmeyip geri mi gönderdi? dedi. - Hey, bu eniþtemi Allah unuttu, diyorum. - Galiba, listeden çok önceden silip yok etmiþ olmalý, -dedi Baktiyar. Bayjuma da ona katýldý.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Elen Elimcan. Hikâye Ayt Küni / Bayram Günü

Elen Elimcan. Hikâye Ayt Küni / Bayram Günü Elen Elimcan (1945) 1945 yýlýnda, Cambýl vilayetinin Giyalas nehri civarlarýnda dünyaya geldi. Cambýl vilayetinin Ak Yol gazetesinde bölüm müdürü. Bir çok nesir külliyatýnýn ve Cumhuriyetin deðiþik tiyatrolarýnda

Detaylı

Berdibek Sokpakbayulý

Berdibek Sokpakbayulý Berdibek Sokpakbayulý (1924-1992) Almatý vilayeti, Narýnkol ilçesi Kostöbe köyünde 13.10.1924 yýlýnda doðdu. Almatý'da 1992 yýlýnda ölen yazar, Abay Kazak Pedagoji Enstitüsü Filoloji Fakültesi'ni bitirdi.

Detaylı

MEZGÝL EVENDERÝ / MEVSÝMLER

MEZGÝL EVENDERÝ / MEVSÝMLER Oralhan Bökeyulý (1943-1993) Doðu Kazakistan eyaleti, Kotan Karagay ilçesi, Þýngýstay kasabasýnda 28.09.1943 tarihinde doðup, 1993 yýlýnda Almatý'da vefat etmiþtir. 1969 yýlýnda El-Farabi Kazak Millî Üniversitesinden

Detaylı

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle /

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle / Bir Nezik Sevle / Keltesay raz yezine joýlavþý poezý bir-ak minut ayaldaydý. Al, ekspress toktamak turmak, ekpinip beseñdetpey, juldýzþa aðýp ötedi. Hadiyþa uzatýlðan kýzýnýñ üyinde kýstay jatýp, endi

Detaylı

Toy Jýrý / Düðün Þiirleri

Toy Jýrý / Düðün Þiirleri Toy Jýrý / Düðün Þiirleri TOY BASTAR I. Baðýlan serke mar kaska, koy bastaydý, Koy aldýnda januvar oykastaydý. Kuttý toyða kez bolðan joldý jigit, Burýnðýnýñ jolýmen toy bastaydý. Kunan koyýn þaylatýp

Detaylı

Emet Þamurat Ulý* (1912-1953) Gürriñler - Hikâyeler

Emet Þamurat Ulý* (1912-1953) Gürriñler - Hikâyeler Emet Þamurat Ulý* (1912-1953) Þair, nesir yazarý ve toplumcu iþçi Emet Þamuratov 1912 yýlýnda Hojeli bölgesinde doðmuþtur. O, Hojeli deki yatýlý okulda yetiþmiþtir (1924-25), sonra, Þýmbay daki Komün mektebinde

Detaylı

IZÐIRIK / SOÐUK RÜZGÂR

IZÐIRIK / SOÐUK RÜZGÂR Kaðabay Sersekeyulý (1939) 1 Nisan 1939'da, Torðay eyaleti Cankeldi kazasýnda Krupskaya tarým iþletmesinde dünyaya geldi. Torgay'daki Altýnsarin orta okulundan sonra, 1958 yýlýnda Kaz MUV'un Filoloji Fakültesi'ni

Detaylı

Sarýgül Bahadýrova* (1944 - )

Sarýgül Bahadýrova* (1944 - ) Sarýgül Bahadýrova* (1944 - ) Sarýgül Bahadýrova, ünlü nesir yazarý, edebiyat araþtýrmacýsý ve tenkitçidir. O, 1944 yýlýnda Karaözek bölgesinde doðmuþtur. Orta mektebi tamamlayýp 1962 yýlýnda Karakalpak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902)

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902) Öteþ Alþýnbay Ulý* (1828-1902) Þair Öteþ, Karakalpaklarýn XIX. asýrda yaþayýp eser veren ünlü þairlerinden biridir. Öteþ in dedesi meþhur ozan Jiyen Jýrav dýr. Jiyen, XVIII. asrýn kýrklý yýllarýnda Türkistan

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Dükenbay Dosjanulý (1942)

Dükenbay Dosjanulý (1942) Dükenbay Dosjanulý (1942) Kýzýlorda vilayeti Janakorgan ilçesindeki Birlik köyünde 09.09.1942'de doðan yazar. Almatý'daki Al- Farabi Milli Üniversitesi'ni 1964'te bitirdi. Ülke basýn organlarýnda önemli

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Cüsipbek Aymavýtulý. Hikâye. Enþi / Þarkýcý (1895-1931)

Cüsipbek Aymavýtulý. Hikâye. Enþi / Þarkýcý (1895-1931) Cüsipbek Aymavýtulý (1895-1931) Semey vilayetinde doðdu. Bayanavýl Rus Okulu ndan mezun olduktan sonra Kuzey Kazakistan daki Pavlador Ekonomi Okulu nu bitirdi. 1914 ten itibaren Semey Öðretmen Okulu nda

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sedirbay Ýsmayýl Ulý*

Sedirbay Ýsmayýl Ulý* ABAYLAÑLAR ADAMLAR! /fantastikalýk gürriñ/ Sedirbay Ýsmayýl Ulý* (1956 - ) Hikaye Sedirbay Ýsmayýl Ulý, 1956 yýlýnda Karakalpakistan Cumhuriyeti nin Karaözek bölgesinde doðmuþtur. Kendisi Karakalpak týr.

Detaylı

Maðcan Cumabayulý. Þiirler (1893-1938)

Maðcan Cumabayulý. Þiirler (1893-1938) Maðcan Cumabayulý (1893-1938) Bugünkü Kuzey Kazakistan ili Buylayev ilçesine baðlý Sasýkköl'de doðdu. Almatý'da halk düþmaný olarak tanýndý, hayatý hasretler içinde sona erdi. Kýzýlcar ve ünlü "Ðaliya"

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Abay (Ýbrahim) Kunanbayulý

Abay (Ýbrahim) Kunanbayulý Abay (Ýbrahim) Kunanbayulý (1845-1904) Kazak edebiyatýnýn klasik þâiri, besteci, düþünce adamý. Bugünkü Doðu Kazakistan vilâyeti Abay ilçesindeki Kaska Bulak (önceki Semey vilâyeti Þýnðýstav bölgesi)'ta

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu

de hazır değilken yatağıma gelirdi. O sabah çarşafların öyle uyandırmıştı; onları suratıma atarak. Kız kardeşim makas kullanmayı yeni öğrendi ve bunu İgi ve ben Benim adım Flo ve benim küçük bir kız kardeşim var. Küçük kız kardeşim daha da küçükken ismini değiştirdi. Bir sabah kalktı ve artık kendi ismini kullanmıyordu. Bu çok kafa karıştırıcıydı. Yatağımda

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YALNIZ BİR İNSAN. Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem

YALNIZ BİR İNSAN. Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem YALNIZ BİR İNSAN Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem öyle sonunda hep iyilerin kazandığı, kötülerin cezalandırıldığı veya bir suçluyu bulmak için

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu DESTANLAR VE MASALLAR Masal-Şiir Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Gür Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Köroðlu Anlatmalarý. Ravþanbek / Ravþan Bey. (Birinci Bölüm)

Köroðlu Anlatmalarý. Ravþanbek / Ravþan Bey. (Birinci Bölüm) Köroðlu Anlatmalarý Ravþanbek / Ravþan Bey (Birinci Bölüm) Bastayýn Köruðlýnýñ hýykayatýn, Türikmen Tekejevmit deydi zatýn, Ekesi Köruðlýnýñ Ravþanbek, Tolýbay arðý ekesi atalatýn. Ravþanbek tarýyhýnan

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Herkes Birisi Herhangi Biri Hiç Kimse

Herkes Birisi Herhangi Biri Hiç Kimse Gösterdim Gördü anlamına gelmez Söyledim Duydu anlamına gelmez Duydu Doğru anladı anlamına gelmez Anladı Hak verdi anlamına gelmez Hak verdi İnandı anlamına gelmez İnandı Uyguladı anlamına gelmez Uyguladı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Çok Mikroskobik Bir Hikâye

Çok Mikroskobik Bir Hikâye Çok Mikroskobik Bir Hikâye ÜMMÜŞ PÖRTLEK İlköğretim Okulu nda sıradan bir ders günüydü. Eğer Hademe Kazım, yine bir gölgelikte uyuklamıyorsa, birazdan zil çalmalıydı. Öğretmenimiz, gürültü yapmadan toplanabileceğimiz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı