Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE"

Transkript

1 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde gerçekleþecek Ankara 1 Mayýs ý için bugün saat: 12:30 da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde katýlým çaðrýsý yapýldý. Kurumlar adýna ortak 1 Mayýs çaðrýsýný okuyan Ankara Mayýs ý Tertip Komitesi Baþkaný Kani BEKO (DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi/Genel Ýþ Genel Sekreteri), küresel kapitalist krizin yýkýntýlarý altýndaki milyonlarca çalýþanýn 1 Mayýs için ayaða kalkmaya baþladýðýný söyledi. Ayak takýmý ayaða kalkýyor Birilerinin ayak takýmý diye küçümsediði, çalýþanlarýn zam taleplerine beni deðil ÝMF yi ikna edin denildiði günlerin unutulmadýðýný belirten BEKO; alanlarda tazyikli su ve biber gazý ile susturulmak istenenlerin, 1 Mayýs için Ankara da bir araya geleceklerini 3 ZIRHLI ARAÇLA KOVALAMACA Polise taþ attýklarý' gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, 'polise taþ attýklarý' iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýndý. 'ONLAR ÇOCUK, YAPMAYIN' BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girerek, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, Onuk da zýrhlý polis aracýna bindirildi. 2 DE duyurdu. Nükleer enerji felakettir Ülkemize getirilmek istenen nükleer felaket konusunda dikkatleri çeken BEKO konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü. 8 DE 7 DE 6 DA Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK üyesi Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen) Genel Merkezi 2 Nisan da tüm þubeleriyle birlikte eþ zamanda baþlattýðý imza kampanyasý sonucu toplanýlan 50 bin imzayý bugün (25 Nisan 2011) Baþbakanlýða teslim etti. Emekli Sen, emeklilerin yýllarý arasýnda eksik ödenen aylýk artýþlarýnýn daha fazla bekletilmeden ödenmesini istedi. Devamý 2 DE Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ GÜNEÞ KAÝM Büyük Alevi Kurultayý Ýnisiyatifi Marmara Bölge Toplantýsý Sunuþ ve Basýn Bildirisi Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý olarak bizler, AKP hükümetinin Alevi Açýlýmý giriþimini, taleplerimizi dile getirip müzakere edebileceðimiz bir zemin olarak ciddiye aldýk. Bu sürece, taleplerimizi gerekçeleriyle birlikte açýkça ortaya koyduðumuz Alevi Çalýþtayý Deðerlendirme Ýstem ve Öneri Raporu baþlýklý bir metni hükümetin ve kamuoyunun dikkatine sunarak dahil olduk. Ne var ki daha açýlýmýn Alevi örgütleri temsilcilerinin davet edildiði ilk çalýþtayýnda iktidarýn niyetinin müzakere etmek ve sorun çözmek deðil, konuya iliþkin aþina olduðumuz önyargý ve kliþeleri açýlým adý altýnda tescil ettirmek olduðu açýða çýktý. Önümüze çözüm diye konulan Alevi Çalýþtaylarý Nihai Raporu da bunun açýk kanýtýdýr. Sözde Alevi açýlýmýnýn nihai raporu, Alevilerin tarih boyunca bu topraklar üzerinde maruz býrakýldýklarý ayrýmcýlýðý ve katliamlarý haklý ve meþru gören bir dil ve zihniyetin kendince son derece akademik, sistematik ve bütünlüklü bir ifadesidir. Tam da bu nedenle raporun her Alevi ailenin evinde, kütüphanesinde, gelecek kuþaklara tarih bilinci kazandýrmak amacýyla miras býrakýlmak üzere bulundurulmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu rapor taklidi yapan metin, her Alevinin evinde bulunmalýdýr ki Alevi kuþaklar, yýllarca sonra ana-babalarýnýn, atalarýnýn baþýna gelenlerin sorumlusunun hangi siyasal, yönetsel ve akademik, medyatik aktörler olduðunu açýk seçik iþaretleyebilsin! Bu metin, Alevilere verdiði mesajlara uygun olarak ismiyle müsemma, Alevi Çalýþtaylarý Nihai Raporu deðil, Alevi Çalýþtaylarý Zabýt Tutanaðýdýr. Çünkü bu metinde, müzakereye, hele de Alevilerle yürütülmüþ bir müzakereye dayandýðý iddia edilebilecek tek bir satýr yoktur. Alevilikle ilgili haberleri, yayýnlarý, araþtýrma alanlarýný az çok bilenlerin kolayca teþhis edebileceði gibi, bir süredir muktedirlerin baþlýca dili haline gelmiþ, kendisini akademi içinde üretme þansý bile muktedirlikle iç içe geçmiþ bir dilin, bu dilin bildik kliþelerinin masa baþýnda kotarýlmýþ bir ifadesidir! Bu metin Alevilerin yaþadýklarý tüm sorunlarýn asýl müsebbibinin Alevilerin kendileri olduðunu açýkça ilan etmekten çekinmeyen bir zihniyetin ürünüdür. Böyle bir zihniyetin ürünü olan bir metnin Alevileri tarihlerini çarpýk bir biçimde inþa eden, belirli bir siyasi görüþün arka bahçesi olmaya hazýr, geleneklerini koruma konusundaki duyarlýlýðý zayýf ve taleplerini dile getirmede fütursuz ve sýnýr tanýmaz bir topluluk olarak tarif etmekte hiçbir beis görmeyen mütecaviz bir dil ve üslupla malul olmasý en azýndan Aleviler açýsýndan þaþýrtýcý deðildir. Öte yandan müzakere ve sorun çözme iddiasýna yaslanan bir politik giriþimin sonuç belgesi niteliðinde olan raporun Alevileri, yeterli özen gösterilmediði takdirde özellikle radikal bir dile tutulmuþ Alevilerin çok boyutlu bir güvenlik sorununun parçasý olacaklarý ný söyleyerek tehdit etmesi ve bununla da yetinmeyip onlarý Aleviliklerine yaslanarak siyasi cinayetler iþlemek le itham etmesi kabul edilemez! Bizler sadece Alevi olduðumuz için deðil, bu topraklarda eþit yurttaþlýk ve toplumsal barýþ temelinde bir arada yaþamayý arzulayan yurttaþlar olarak, ilgilileri bir an önce bu tehdit ve ithamýn siyasi ve tarihsel sorumluluðunu üstlenmeye çaðýrýyoruz. Bu iddia ve ithamlarýn her bölümüne serpiþtirilmiþ olduðu raporun Alevilerle yapýlan müzakerelere dayandýðýný iddia etmek, en hafif tabirle Alevilerle alay etmektir. Çünkü, Alevilerin açýlýmýn tarafý ve muhatabý kabul edildiðini ileri süren bu metin, kendisine Aleviyim diyenleri Alevi olarak kabul etmediðini yine kendisi itiraf etmektedir. Devamý 7 DE

2 Hacý Bektaþ Dergahý Postniþini Veliyettin Ulusoy, Dertli Divani ve daha baþkalarýnýn ortaklaþa yürüttükleri toplantýlar Aleviliðe önemli bir denetim getirecektir. Aleviliðin kendi içinde yaþadýðý hiyerarþi ve toplumsal beklentinin hangi kanala akacaðý ve bu akan birikimin denetiminin nasýl yapýlacaðýna sürece sancýlý ve tek yanlý iradelerle yapýlmaktadýr. Alevi örgütleri baþta olmak üzere, Alevi yazarlarý, sanatçýlarý, iþverenleri ve diðer kesimler bu projenin bütüncül yapýsý olan ve KALP olarak adlandýrýlan yapýya taþýnmasý temel amaçtýr ve ihtiyaç olarak ele alýnmaktadýr. Projeyi ve amacý bilmeden bu toplantýlar üzerine konuþanlar ve yan alanlar geliþtirenler büyük bir bilgi ve belge eksikliði ve önyargý ile hareket etmektedirler. Ýçinde bulunmadýklarý ve bütününü gözlemlemedikleri konularda ilgisiz konuþmanýn ötesine geçmemektedirler. Alevilerin çeþitli dönemlerde yürüttükleri güçlenme ve himayeler karþýsýnda direnme, kendini yenilenme ve parçalanmama çabalarý bu proje ile amaçlanan noktaya taþýnmasý deðerlidir. Bu toplantýlarda düþülmemesi gereken sorun Alevi toplumunun nasýl bir laiklik ile karþý karþýya kaldýðý ve deðiþen Türkiye laikliði noktasýnda nasýl hareket edeceðidir. Þu yeni AKP li süreç Türkiye laik yapýsýnýn Amerikan laikliðini dayatmaktadýr. Çoðunlukla tartýþýlmadan yürütülen bu iradeyi kullanmak üzere özellikle AKP Hükümetin ciddi bir çabasý bulunmaktadýr. Aleviler bu noktada buna karþý çýkmakta ve Avrupa tipi laiklik noktasýnda daha da geliþmiþ bir ihtiyacý dillendirmektedir. Türkiye de laikliðin koruyucusu ve teminatý Alevilerdir düþüncesinin altýnda yatan temel sezgide bu noktada toplanmaktadýr. Amerikan Laikliði Ancak farklý etnik ve dini toplum liderlerinin doðrudan konuþturulmasý ve cemaatleþmelerinin önünün açýlmasýnýn savunulduðu Amerikan tipi demokrasi ve laik örgütlenme Türkiye için önemli bir sorundur. Türkiye toplumu Osmanlýnýn son zamanlarýnda böyle bir yapýya kavuþturulmak üzereydi. Kurtuluþ Savaþý nýn getirdiði yeni yapý ise Avrupa tipi demokrasi ve önemli bir kurumu olan Avrupa tipi laikliði Türkiye ye taþýdý. Þimdi AB sürecinde bile Türkiye de Amerikan tipi demokrasi ve laiklik yapýlanmasýnýn durdurulamamasýnýn sadece Türkiye için deðil, AB içinde bir yapý sorunudur. Bu yapýsal sorun Avrupa yönetimleri için bir demokratik deðiþim olarak algýlanabilir. Türkiye için koþullar ve ilgiler farklýdýr. Türkiye Ýslami bir emperyal içinde bulunmakta ve bu Ýslami emperyal þimdilerde Amerikan tekellerinin emperyal ihtiyaçlarý ortak hareket ve ihtiyaç çabasýndadýr. Bu durum Ýran, Mýsýr, Irak ve daha bir çok ülkede farklý unsurlarý ile yapýlandýrýlmaktadýr. Tüm etnik ve dinsel toplum önderlerinin öne çýkarak doðrudan kendi topluluklarý için karar vermeye baþlamasý özellikle Türkiye deki Sünni cemaatler içinde geliþtirilmiþ ve yürütülmeye hazýrdýr. Çoðunlukla tartýþýlmadan yürütülen bu iradeyi kullanmak üzere özellikle AKP Hükümetinin ciddi bir çabasý bulunmaktadýr. Eðer ki Hacý Bektaþ Dergahý Postniþini Veliyettin Ulusoy un çabalarý Alevi yapýlarý içinde doðru okunmaz ve tüm gücün tek merkezde toplanmasý olarak deðerlendirilirse, bu ilahlaþtýrýlmýþ bir yapýya dönüþtürülür. KALP projesi Postniþinlik üzerinden yeniden sürdürülmesi olarak telakki edilmesi durumu doðarsa bu Aleviler için bir deðiþim süreci oluþturacaktýr. KALP projesi güçler dengesidir. Bir divan önermesi ve disiplinli ve birbirine uyumlu zincirlerin gönüllü birlikteliðidir. Aleviliðe olduðu kadar Türkiye toplumuna da bir saðduyu ve beklentilerin bilinçli anlatýlabilme yoludur. Karmaþýk ve düþünülmeden geliþtirilmiþ dernek ve vakýflarýn biçimsel ve kapalý müdahale ve önermelerinin temelsiz ve yüzergezer hareket ve isteðe dönmesinin önünü kesecektir. Bu yapý Alevilikte demokratik bir hiyerarþinin ve kurumsal yürütmenin esas alýndýðý bir divan geliþtirilmesi olarak okunmalýdýr. Belli bir disiplin ve irade gücü ile hareket etmesi beklenmektedir. Bu durum bu toplantýlarýn heyecaný içinde ihlal edilmiþ ve her kesimin Postniþinliðin itibarýný, kutsallýðýný ve saygýnlýðýný arttýrmak için özellikle vurguladýðý belli bir dinsel ve azýnlýk öznelliðinin anlamsal yüklenmesi olarak algýlanmaktadýr. Bu gücün böyle tanýmlanmasý ve diðer üretim alanlarý olan dernek, vakýf, sanat, bilim alanlarýnýn yok sayýlmasý boþluk yaratacaktýr. Bu tarz bir beklenti diðer cemaat ve yapýlara özenilerek ve geçmiþe yönelik gelenekselin böyle olduðu kanýsý ile hareket edilmesi durumunda Amerikan tipi bir laik yapýyý kendiliðinden Alevileri de kapsayacak biçimde geniþletme kapasitesine sahiptir. KALP in Önemi Alevi örgütlerinin kendiliðinden teslimiyeti bunu hýzlandýracaðý gibi, gelecek dönemlerde bilgi ve pratik alanlar üretmek yerine böylesi bir kurumun gücünün siyaseten denenmesi pratiðine de kapý açma ihtimali bulunmaktadýr. Türkiye siyaseti buna yönelik çalýþma yapmayý ve bunu kullanmayý her zaman önemsemiþtir. Bunu çoðunlukla ilk elden gizli bir deneme ve güç algýsýnýn niteliði olarak yaparken, gücün güven vermesi durumunda Sünni cemaatlerde olduðu gibi doðrudan yapacaktýr. AKP Hükümet iliþkilerinin Amerikan Laiklik tarzýný önemsediði ve kabul ettiði bu durumda Aleviler nasýl bir kapýyý açtýklarýný daha yoðun olarak görebileceklerdir. Ancak KALP projesi demokratik bir projedir. Algýlarýnýn doðru ve kurumsal yürütülüþünün doðru okunmasý gerekmektedir. Bunun doðru okunmasý projenin içeriði kadar irade sahiplerinin de biçimsel olmaktan çýkmalarý ile ilgilidir. Örneði alevi iþadamlarý bu konuda nasýl bir yol izleyecekler, Alevi Enstitüsü bu konuya nasýl katký verecek. Bu çalýþmanýn kapsamýna olumlu bakan Alevi dernek ve vakýflarý nasýl bir irade ile bu kurumsal projenin içine katýlacaklardýr. Bu nedenle Postniþinlik makamýnýn da içinde bulunduðu bu toplantýlarý farklý algýlayýp, diðer ocaklarýn bu yapý içinde neden yer almadýðýný sorgulanmasý biçimseldir. Yapýlanmanýn yürüttüðü çalýþmanýn içeriði ve düþünce biçimi ile ilgisi bulunmamaktadýr. 3 ZIRHLI ARAÇLA KOVALAMACA Polise taþ attýklarý' gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, 'polise taþ attýklarý' iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýndý. 'ONLAR ÇOCUK, YAPMAYIN' BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girerek, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, Onuk da zýrhlý polis aracýna bindirildi. ÞIRNAK'ýn Silopi Ýlçesi'nde 7 yaþýnda iki çocuk "Polise taþ attýklarý" iddiasýyla gözaltýna Sulucakarahöyük/ANKARA Saat: 12:30 da Emekli Sen önünde, EMEKLÝLER HAKLARINIZ ÝÇÝN MAHKEME KAPILARINA DEÐÝL HÜKÜMETÝN KAPISINA YÜRÜYELÝM pankartý açýlarak Ýzmir Caddesinden Atatürk Bulvarýna, Atatürk Bulvarýndan Milli Müdafaa Caddesine oradan da Güvenpark içinden Baþbakanlýða doðru yürüyen emekliler, çiçekçilerin yanýnda devletin silahlý güçlerince durduruldu. Genel Baþkan Veli BEYSÜLEN baþkanlýðýnda oluþturulan heyet toplanýlan imzayý Baþbakanlýða teslim etti ve ardýndan bekleyen kitlenin yanýna dönerek basýn açýklamasý yaptý yýllarýnda SSK ve Bað Kur emeklilerinin aylýklarýna yansýtýlmasý gereken zamlarýn eksik yansýtýldýðýný, 7 milyon emekli ile dul ve yetimin bundan dolayý hak kaybý olduðunu belirten Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN konuþmasýný þöyle sürdürdü; son dönemde medyanýn yanlýþ yönlendirmesi sonucu pek çok emeklinin mahkemelere baþvurduðunu duyuyoruz. Farklý mahkemelerde açýlan davalarda deðiþik kararlarýn çýkmasý mümkündür. Bireysel olarak açýlan ve 17. Ýþ Mahkemesinin kýsmen kabul ettiði bir mahkeme kararý var ve þu anda Yargýtay da incelenmeyi beklemektedir. Yargýtay kararý beklenilmeden açýlan davalarýn bir yararý olmayacak tam tersi olumsuz karar çýktýðýnda ve Yargýtay tarafýndan onaylandýðýnda bu emsal teþkil edecek emeklilerin zararýna olacaktýr. Dolayýsýyla açýlan davalar, açanýn yatýrdýðý dosya, harç ve vekalet ücretiyle sýnýrlý bir zararda kalmayacak geneli etkileyen ciddi bir kayýp olacaktýr. Milyonlarca insaný dava açmaya ya da çözüm adresi olarak gösterilen Sosyal Güvenlik Kurumu na (SGK) dilekçe vermeye davet edenlerin bundan ekonomik rant saðlamaya çalýþtýðýný belirten BEYSÜLEN, daha önce söylediklerini yineleyerek emeklileri Yargýtay dan çýkacak kararý beklemeye ve sendikanýn açýklamalarýný takip etmeye çaðýrdý. Son günlerde SGK bina ve birimleri alýnarak Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. "Polise taþ attýklarý" gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, "Polise taþ attýklarý" iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýnmak istendi. BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girdi. BDP'liler, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, duruma itiraz eden Onuk da tartaklanarak zýrhlý polis araca bindirildi. Ýsimleri öðrenilemeyen iki çocuk ve Onuk Silopi Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. DÝHA önünde, danýþmanlýk bürolarý adýna el duyurularý daðýtýldýðýný, SGK ya verilmek üzere, bu bürolar tarafýndan yazýlmýþ olan örnek dilekçe ile mahkemelerde dava açmak için hazýrlanmýþ olan örnek dilekçeler para karþýlýðýnda emeklilere satýldýðýný belirten BEYSÜLEN konuþmasýna þöyle devam etti; bu iþten para kazanmak isteyen fýrsatçýlar emeklilerin ceplerinden paralarýný gasp ediyorlar. Oysa ne SGK ya verilen dilekçeler, ne de dava açýlmasý emeklilerin bu hakkýnýn ödenmesini saðlamayacaktýr. Çünkü biz buna benzer süreçleri daha öncede yaþadýk. Yapýlmasý gereken þey örgütlenmek ve hükümete karþý sesimizi yükselmektir. Emeklilerin hakký olan bu ödemenin mahkemelere taþýnmasýna gerek kalmadan ödenmesini talep ediyoruz. Bu haklý talebi en yetkili makam olan Baþbakana iletmek amacýyla, bu gün burada toplandýk. Umarýz getirdiðimiz binlerce imza hükümet üzerinde gerekli etkiyi yapar ve emeklilerin bu maðduriyetini gidermek üzere gerekenler biran önce yapýlýr. Emekli Sen olarak bir yanda hukuki mücadelelerine devam ederken diðer yandan da sokak eylemlerini kullanarak hak alma mücadelelerini sürdüreceklerini belirten BEYSÜLEN, emeklinin hakkýný kimseye yedirmeyeceklerini kaydetti. Konuþmasýnýn sonunda siyasal iktidara seslenen Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN; Yýllarca bu ülkeye emek vermiþ insanlarý mahkemelerde süründürmeye, maðdur etmeye hakkýnýz yok. Gelin emeklilere mahkemelere baþvurmadan bu hakký verin. Eðer bu hakký teslim etmezseniz, 12 Haziran seçimlerinde emekliler bunun hesabýný sandýkta soracaktýr bundan kuþkunuz olmasýn dedi. Emekli Sen liler ellerinde; 1 MAYIS TA ALANLARDAYIZ MISIR HALKININ DEÐÝL KENDÝ HALKININ SESÝNE KULAK VER HAKLARI GASP EDÝLEN EMEKLÝ SANDIKTA HESAP SORACAK EMEKLÝYÝZ HAKLIYIZ KAZANACAÐIZ ÝLERÝ DEMOKRASÝ DEDÝLER HAKKIMIZI YEDÝLER BÜYÜYEN TÜRKÝYE YOKSUL EMEKLÝ dövizleri taþýdýlar. Emekli Sen üye ve yöneticileri yürüyüþ boyunca ve basýn açýklamasý süresince; EMEKLÝYÝZ HAKLIYIZ KAZANACAÐIZ SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK ÝNADINA SENDÝKA ÝNADINA DÝSK YAÞASIN DEMOKRASÝ MÜCADELEMÝZ DÝRENE DÝRENE KAZANACAÐIZ sloganlarýný haykýrdýlar.

3 Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Güneþ KAÝM Sorun eksik olmuyor bizde. Uzunca bir süre baþlayan MEDAÞ la Belediye arasýnda ödenemeyen elektrik faturalarý ile ilgili geliþmeler hala gündemde. Belediye hizmet binasýnda ýþýklar sönük. Gerilim ise sürmekte. Düzenlenen miting, açýlan kampanya, konulan siyah çelenk çözüm getirmedi soruna. Getirmezdi de Bizi boðmak isteyenler var diye çýðlýk kopararak. Miting yaparak. Siyah çelenk koyarak çözümlenmiyor bu tür sorunlar. Çözümlenmez de. Niye boðmak istiyorlar ki bizi. Dertleri ne Kime ne zararýmýz ola ki Boðulmamýzý gerektiren bilinmeyen bir neden mi var ortalýkta yoksa Anlaþýlýr gibi deðil Hacýbektaþ gibi özel bir konumu ve de öncelikleri bulunan bir ilçenin bu görünümde topluma yansýtýlmasý gerçekten de incitici. Ýçtiði suyun parasýný ödeyemeyen ve de bu amaçla yurt genelinde yardým kampanyalarý açan bir ilçe. Iþýklarý yanmayan bir BELEDÝYE Yollarýnda yürünemeyen, ziyaretçisine yeterli hizmeti sunamayan ve de SERÇEÞME olmanýn gereklerini yerine getiremeyen bir HACIBEKTAÞ Dokunuyor insana ** Aylýk bin lirayý bulan faturayý eldeki bu bütçe kaynaklarý ile her ay düzenli olarak ödeyebilme kolay deðil. Gerçekten de zor. Demokrasilerde çare tükenmez diye söylerdi bir parti büyüðümüz ya Bu soruna da bir çare bulunur elbet. Saç baþ yolmaya, telaþa kapýlmaya, ona buna sataþmaya hiç de gerek yok gibi geliyor bize. Bir yol bulunur ve de o sorun çözülür. Akýl karýþtýran, cevabý aranan asýl soru ise þu, Böylesi bir durumun olacaðý çok daha önceden niye görülmedi. Önlemler niye alýnmadý. Elektrik daðýtým idaresinin özelleþeceði biliniyordu, kýsa vadede sýkýntýlarý giderecek fiyat düzenlemeleri dahil önlemler zaman içinde rahatlýkla alýnabilirdi. Uzun vadede ele alýnacak sorunlarla ilgili çalýþmalara çok daha önceden baþlanýlabilirdi de.. Bunlarýn hiç birisinin yapýlmamasý gerçekten de düþündürücü. Öylesine basit, gereksiz, ilgisiz ve de gülünç iþlerle uðraþýlýyor ki, bu tür iþlere vakit kalmýyor anlaþýlan Toplumun her kesimi ile kucaklaþan, konuþup tartýþan, farklý görüþ ve de önerilere açýk, sivil toplum kuruluþlarýna ve de o kuruluþlarýn çalýþmalarýna deðer veren, destek olan, toplumla iyi iliþkiler içinde, sevgi saygý ve de hoþ görü anlayýþý ile yola çýkýlabilseydi eðer, bu gün çok daha farklý yerlerde olunabilirdi belki de. Öylesi bir ortamda, TOKÝ konutlarý ile ilgili olarak, yer tesbit çalýþmalarý yapýlýrken, konu tüm boyutlarý ile tartýþmaya açýlabilirdi. Ýlçenin en yüksek tepesine yapýlan o konutlara su verebilme için ne kadar artý elektirik parasý verileceði hesabý ta o zaman yapýlabilirdi... Altý pompa ile yürütüldüðü söylenen sistemin, bir ya da iki pompaya düþürülerek yapýlmasý yönünde yeni projeler geliþtirilebilirdi Su þebekesinin tümü ile yenilenmesi çalýþmalarýna öncelik verilebilirdi. Ýçme suyu ile ilgili yapýlacak kapsamlý çalýþmalar, bu amaçla hazýrlanan rapor ve de projeler, ilgili kuruluþlara zamanýnda intikal ettirilebilirdi. Bunlarýn hiç biri yapýlmadý. Düþünülmedi de Böylesi ciddi projeler dosya haline getirilir ve de öyle gidilir devlete. Devletten destek öyle istenir. O destek verilmez ise eðer, iþte o zaman o tepki verilir, iþte o zaman bizi boðmak istiyorlar diye haykýrýlýr, siyah çelenk iþte o zaman konulur, ilçe halký tümü ile iþte o zaman ayaða kaldýrýlýr ** Þu ilginç sözler sayýn Selmanpakoðlu na ait. Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, sorunlarýn ciddi boyutlara ulaþtýðýný, bu süreçte sorunlarýn daha net anlaþýlabilmesi için içiþleri Bakanlýðý yetkililerine bir çaðrý yaptýklarýný söyledi. Selmanpakoðlu, Ben devlete diyorum ki, birini görevlendirin ben belediye baþkanlýðý için izin alayým1, 2 veya 5.aylýðýna. Kimi istiyorsanýz bakanlýktan görevlendirin. Gerekirse belediyeyi o görevlendireceðiniz kiþi ile beraber yürütelim. Yani nasýl istiyorsanýz. Yönetsin bakalým.vicdanýmýz sýzlýyor, halka hizmet götüremiyoruz. Kanalizasyon, su sorunu tüm bunlara baktýðýmda Alevi açýlýmý lafta kalýyor. Bize destek olsunlar, biz bunu istiyoruz 15. Nisan Sulucakarahöyük Gazetesi Böyle bir anlayýþa ne denilebilir bilemiyorum Ýnanýlýr gibi de deðil. Söylenecek o kadar çok söz var ki Edilen bu sözlerle yola çýkýlarak son beþ yýlýn kitabý bile yazýlabilir. Her þey açýk ve o kadar da net ki O sözler, çaresizliðin ve de tükeniþin hüzün veren belgesi gibi. Ben Umudun Tükeniþi diyorum buna Siz ne dersiniz bilmiyorum 20.NÝSAN HACIBEKTAÞ Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) Kýrþehir Ýl Baþkanlýðý, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partilerinin seçime girme hakkýný gasp ettiði gerekçesi ile Yeraltý Çarþýsý üzerinde basýn açýklamasý yaptý. "Ferman YSK'nýn sokaklar bizimdir" sloganýyla, Cumartesi günü saat 13.30'da Yeraltý Çarþýsý üstünde toplanan partililer adýna basýn açýklamasýný ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol yaptý. Partililer ve ÖDP milletvekili adayý Niyazi Þekertürk'ün yaný sýra CHP milletvekili adaylarý ile EMEP, TKP, BDP ve KESK'e baðlý sendika temsilcilerinin de basýn açýklamasýnýn yapýldýðý Yeraltý Çarþýsý üstüne gelerek destek verdiði eylemde, YSK'nýn baðýmsýz milletvekilleri ve ÖDP'nin seçime katýlmayacaðýna iliþkin yaptýðý açýklamayý eksik belgeler ve bunun teslim tarihinin dolmasýna dayandýrdýðýný hatýrlatarak, "YSK, partimizin seçimlere girme hakkýný gasp etmiþtir. Seçimlere girme hakkýný kazanmýþ par-timizin 'eksik evrak', 'süre doldu' gibi gerekçelerle seçim dýþý býrakýlmasý kabul edilemez diyen ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol, þunlarý kaydetti: Partimizin ve BDP'nin baðýmsýz adaylarýna iliþkin yaþanan süreç hukukun teferruat haline geldiðini göstermektedir. YSK, partimizin ve baðýmsýz adaylarýn seçimlere katýlmayaca-ðýný yaptýðý açýklamada eksik belgelere ve bunun teslim tarihinin dolmasýna dayandýrmýþtý. Ancak ayný YSK daha sonra eksik belgelerin alýnarak tekrar incelenebileceðine iliþkin bir açýklama yaptý. Bu süreçte partimiz ve baðýmsýz adaylar eksik belgelerini YSK'ya ulaþtýrdý. YSK, benzer durumda olduðumuz baðýmsýz adaylarla ilgili olarak aldýðý olumlu inisiyatifle anti-demokratik kararýný ortadan kaldýrmýþtýr. Kuþkusuz bu bizi de sevindiren bir karardýr. Ancak YSK ayný olumlu inisiyatifi partimize kullanmamýþ süreci farklý iþleterek adil olmayan bir karar almýþtýr. YSK'nýn kararýna gerekçe oluþturan eksik belgelerin tamamý kendilerine teslim edilmiþtir. Yani bir eksiklik kalmamýþtýr. Ancak YSK, 'zamaný geçti' gerekçesiyle bu belgeleri deðerlendirmeye almayarak veto kararýnda ýsrar etmiþtir. Ýþte böylesi bir sürecin sonucunda partimiz seçimlere katýlamayacaktýr. ÖDP'nin seçimlerde olmasýnýn anlamý devrim ve sosyalizm iddiasýnýn bu sürece taþýnmasýydý. Seçimlere girme hakkýmýz ortadan kaldýrýlmýþ olsa da bu iddiamýzý sürdüreceðiz. Yüzde 10 seçim barajý, bürokratik engellerle ve açýk baskýyla devrimcilerin sesini kýsarak sömürücü ve iþbirlikçi düzenlerini sürdürmek isteyenler karþýsýnda seçim sürecinde de mücadelemizden geri durmayacaðýz. Bugün hakkýmýzda ferman yazanlar bilsin ki, ferman onlarýnsa sokaklar bizimdir. ÖDP sokaðýn ve mücadelenin partisidir. Bugün AKP-Cemaat koalisyonu eliyle kurulan yeni Mübarek rejimine karþý emekçilerin, gençlerin, kadýnlarýn, iþçilerin mücadelesini güçlendirerek direnmeye devam edeceðiz. Ve geleceði birlikte sokaktan kuracaðýz. Evet, pusulada olmasak da seçim sürecinde hayatý örgütlemeye devam edeceðiz. Bugün ülkenin dört bir yanýnda yükselen sesimiz mücadeleyi ve sokaðý örgütlemeye, 1 Mayýs'ta alanlarý doldurmaya bir çaðrýdýr. ÖDP'nin iddiasýný sürdüreceðinin belirtildiði basýn açýklamasýnýn ardýndan grup olaysýz bir þekilde daðýldý.

4 GÜLÞEN ÝÞERÝ Ýþte tüm bu gerçeklik bir sinema filmi olarak izleyicisiyle buluþtu: Kayýp Özgürlük. JÝTEM in, insanlarý nasýl evlerinin önünden alýp, aðýr iþkence odalarýnda kaybettiðini anlatýyor. Bu kirli savaþýn iç yüzünü sorgularken bir yandan da "asýl kaybeden kim" sorusunu soruyorsunuz. Yönetmenliðini ve senaristliðini Umur Hozatlý nýn üstendiði, yapýmcýlýðýný ise Özlem Turan ýn yaptýðý filmin baþrollerinde Serdar Kavak, Vedat Perçin, Musa Yýldýrým, Öznur Kula, Ömer Þahin, Mehmet Ünal, Aysun Akgün yer alýyor. Ýlk olarak 47. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde özel gösterimi yapýlan Kayýp Özgürlük geçtiðimiz günlerde sona eren Ýstanbul Film Festivali nde de izleyicisiyle buluþmuþtu. Kaybettirenler de kaybediyor. Bir kirli, haksýz savaþta herkesin kaybettiði bir þeyler var. Güçlü taraf da kaybediyor" diyen Umur Hozatlý yla bir araya geldik» Kayýp Özgürlük vizyona girdi. Bir hayli sert, JÝTEM gerçeði anlatýlýyor. Burada siz neyin altýný çizdiniz? Neyin kaybýydý? Bir savaþta, böyle kirli bir savaþta aslýnda çok deðerli kazanýmlarýn yanýnda, insanlarýn kiþisel yaþamlarýnda herkesin kaybetti bir þey vardýr demeyi tercih ettim. Vahþi bir JÝTEM þefi bile bu savaþta bir þey kaybedebiliyor, gözaltýnda kaybedilenler de kaybediyor. JÝTEM þefi belki de hayatýnda ilk kez aþýk oluyor. Bu savaþ nedeniyle aþkýný da kaybediyor.»finalde þefin çabasýný görüyoruz ama Finalde de kurtarmaya mý gidiyor, bana sorarsan hayýr, JÝTEM in eline düþen bir adamý JÝTEM þefi de kurtaramaz. O salýverse baþka bir ekip onu alýp bitirir. Bu beyhude bir koþu Evet, bir çaba içine giriyor ama öyle bir sistem var ki JÝTEM þefi de olsan öyle bir çaba da boþuna. Orada temel mesaj þu: Kaybettirenler de kaybediyor. Bir kirli savaþta, haksýz savaþta herkesin kaybettiði bir þeyler var. Güçlü taraf da kaybediyor aslýnda. Böyle anlatmak istedim, böyle okunabileceðini düþünüyorum.»jýtem þefi dediðimiz kiþi iki karakterde karþýmýzda çýkýyor. Hastanede Kemal, iþkence yaparken Müdür Kemal babasýný hastanede ziyaret ederken tam bir insan, ama diðer tarafta kan akýtan bir katil Yeþil i hepimiz biliyoruz JÝTEM in en azýlý tetikçisi. Oðlu Murat Yýldýrým bir kitap yazdý, o kitapta babasýný anlatýyor; Babam Yeþil diye. Diyor ki; babam evden giderdi, bazen aylar sürerdi dönüþü Bir gün eve geldiðinde odasýna kapanýr, genellikle iki þey dinlerdi: bir ilahiler, iki çatýþma ve çýðlýk sesleri Bir oðul babasýnýn evdeki yaþamýný anlatýyor. Kitabýn bütününde þu var; Yeþil, baba olarak nasýl biri sorusuna, herkesin babasý gibiydi diyor oðlu. Biz Türkiye deki halklar olarak katillerimizle, iþkencecilerimizle çok içiçe yaþýyoruz. Ben mesela Taksim de yaþýyorum, Beyoðlu herkesin geldiði bir yer, ben orada sevdiðim insanlarýn canýný yakan, onlarý kaybeden JÝTEM ciyle ayný kahvede oturuyorumdur. Belki de ayný bardaktan su içiyoruz, ayný kaþýktan yemek yiyoruz Bu kadar içiçe yaþayan toplumlarda sorunlar yaþanýyor. Rakel Dink in müthiþ bir belirlemesidir, bir bebek katil olarak doðmaz, katil yapýlýr. O JÝTEM ciler katil ana babadan doðsa bile, katil olduðunu mu düþünmeliyiz?»sanýyorum oyuncularýnýzdan Vedat Perçin iþkenceye maruz kalmýþ biri Baþrol oyuncumuz Vedat, 30 gün Diyarbakýr da polisin iþkencesinde kaldý. O yüzden de çok fazla oyunculuk yapmadý, yaþadýðýný yaptý.»peki, JÝTEM dediðimiz zaman Diyarbakýr, Cizre, Batman gibi Doðu illeri akla gelir ve çýkýþ noktasý oralardýr Siz Ýstanbul da çekim yaptýnýz ve Marmara bölgesi JÝTEM ini konu aldýnýz, neden? Bu filmin mekânsal olarak geçmesi gereken yer mutlaka Diyarbakýr, Batman, Cizre olmalýydý evet, ama bu iþi yapmak için yola çýktýðýmýzda ekonomik olarak da düþündük, Ýstanbul dýþýnda bir yerde film çekersek maliyeti ikiye katlanýyor. Bu nedenle bulunduðumuz yerde Ýstanbul da çekmek zorundaydým. Marmara bölgesinde de JÝTEM aktifti. Veli Küçük Ýzmit te görev yapýyordu ve tam da o dönem Marmara sorumlusuydu. Ben de dolayýsýyla senaryoyu JÝTEM in Marmara bölgesine uyarladým. JÝTEM in sorgu üsleri Kandýra dadýr. Kandýra da sorguluyorlar, öldürüp Sapanca gölünün kýyýsýna atýyorlardý. Ýstihbarat yerleri Beþiktaþ Yýldýz dadýr. Bir üsleri de Hadýmköy dedir.»ýlk filminiz ve cesurca Bu, risk gibi gelmedi mi size? Sinemaya biraz hýzlý bir giriþ gibi geldi bana, ne dersiniz? Bu konuda öfkesi çok birikmiþ bir adamým. Ben ilk film olarak soft ama politik bir hikâye de yapabilirdim, önümü daha çok açardým! Ama benim derdim bu; ülkenin devrimci yurttaþý olarak, ölüme ve kirli savaþa karþý bir insan olarak bundan farklý bir þey yapamazdým. Sinema yapayým, para kazanayým derdinde deðilim. Olamam. Ben televizyonculuk, gazetecilik de yaptým Yetmedi, ben öfkemi söndüremedim. Bir mücadele içersindeysem, ki öyle bakýyorum, o halde bunu benim içimden geldiði gibi icra etmek istiyorum dedim. Derdim sinema yapmak deðil. Sadece güzel þeyler insanlar için olmalý, ben sinema da insan içindir diyorum ve insan için kullanmak istiyorum. JÝTEM denilen melanete dair film yapmak istedim ve yaptým» Sinema kaygým yok dediniz ama bir filmi izleyiciyle buluþturmak da belli bir sinema sorumluluðu gerektiriyor deðil mi? Sinemografik kaygým var ya da baþka konulardaki meseleyi iyi anlatmak istiyorsam, bunun bazý gereklilikleri var, bunu yerine getirmeliyim ki daha iyi etki yaratsýn. Teknik açýdan da bu böyle. Ama gel gelgelelim bunu yapmanýn yolu da bütçesinden geçiyor. Benim çekemediðim sahneler var mesela, yapamadýk. Belki biraz daha öfkemi dindirip bekleseydim, daha iyi koþullarda çekseydim daha farklý olabilirdi. Ama derdimiz var ve derdimizi canýmýzý yakan yerden anlatalým dedik. Eðer canýmý yakan yerden film yapmasaydým kendime ihanet ederdim.»kaldý ki kayýplar devam ediyor Pek çok politik filmde de sonlarda kaybeden devrimciler oluyor Tabii Kayýp Özgürlük, kim kaybetti sorusunun yanýtýný izleyiciye býrakýyor. Türkiye de devrimciler hedefledikleri açýsýndan ne yazýk ki hep kaybetmiþtir. Orta vadede, amaçlanan hedefler doðrultusunda bir kazaným olacaðýný da sanmýyorum.»gelinen sürece bakarsak, bu filmi çekmek bile kazaným. Bugün tüm bunlarý yüksek sesle konuþuyorsak ödenen bedellerin karþýlýðý Kaybediyoruz ama bitiyor muyuz? Hayýr, bizi ayakta tutan onur mücadelesi var. Sinemaya baþlarken þunu düþündüm, bu filmi yapmasaydým kendimle savaþmaya baþlardým, kendimi sorgulardým. Çünkü o zaman kendimi onurlu saymazdým. Devrimciler onurlu doðmamýþ olabilir ama devrimci olarak bir onur kazanýyor ve onurlarýyla ölüyor. Birkaç lider dýþýnda yeryüzünde kaç tane iþkenceci, katil ve celladýn adý geçer insanlýk adýna bir sohbette, ama bütün devrimcilerin adýný anarýz biz. Deniz Gezmiþlerin mezarýna gittik, oraya Fatiha okumaya deðil tabii, kim bilir içimizden neler geçiyordu. Ýnsan yaþamýnda onur önemli bir þeydir. Sen onurlu bir insan olarak kitleyi etkiliyorsan, onlar da senin yolundan yürüyebiliyorsa bu çok büyük bir þeydir. Belki kaybetmedik, kazandýk. FÝLMÝN YAPIMCISI ÖZLEM TURAN: Düþününce, bizim yaptýðýmýz hiçbir þey!»film JÝTEM gerçeðiyle yüzleþtiriyor izleyiciyi. Böyle bir kaos ortamýnda Kayýp Özgürlük nerede duruyor? Diyarbakýr da, Cizre de o çocuklar taþla mücadele ediyorlar. Düþündüðümde bizim yaptýðýmýz hiçbir þey... Elbette, bu filmi yapmýþ olmak ve getirip Ankara da göstermiþ olmak bizim için büyük bir kazaným. Sinemayý çok idealize ediyoruz Ben þunun hayalini kuruyorum, bu ülkede bu sorun çözülmeli, insanlar ölmemeli, sinema olarak buna katabilecek çok þey olduðunu düþünüyorum. Sinemada daha idealist konularýn anlatýlmasý gerekiyor. Siyasette de yaparsýn ama sinema baþka bir þey. Siyasete bakýyorum, siyaset bana göre deðil ama bu iþin dýþýnda da duramýyorum ve bunu sinemayla anlatmak ve korumak istiyorum.»devrimciye iþkence yaparken müdür, hastane de babasýna bakarken Kemal Bir insan bu kadar zýt karakterde olabilir mi? Ýnsan, Kemal in o iþkenceci tavrýný görmek gerekir miydi diye düþünmeden edemiyor? Bana da çok zor geliyor ama filmde tabii iki karakter var, biri müdür biri Kemal Kemal daha insan. Hastanede kan veriyor diðer taraftan da kan döküyor. Kendimden örnek vermek istiyorum; gözaltýnda kalmýþtým bir dönem 20 li yaþlarýndaydým. Sürekli bana hakaret ediyordu biri, gözlerim baðlý olduðu için sesini duyuyordum o sesi hiç unutmadým. Bir gün Savcýlýða çýkacaðým, o sýrada bana hakaret eden adama telefon geldi, kýzlarýndandý, en azýndan konuþmasýndan öyle çýkardým. Çok garipsemiþtim, böyle bir adamýn kýzlarý nasýl acaba diyordum Merak ettim ve telefonunu kapatýnca sordum, kýzlarýn mýydý dedim; bana öfkeyle baðýrdý: senden nefret ediyorum çünkü ablanýn ve senin adýn kýzlarýmýn adý diye BirGün

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

ÝLK MEZAR KASAPLAR'DA BULUNMUÞTU

ÝLK MEZAR KASAPLAR'DA BULUNMUÞTU ÝLK MEZAR KASAPLAR'DA BULUNMUÞTU On binler, Hakikatleri Araþtýrma ve Adalet Komisyonu kurulmasý için Türkiye nin dört bir yanýndan Siirt e gelen on binlerce kiþi, ilk toplu mezarlarýn ortaya çýktýðý Kasaplar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı