Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE"

Transkript

1 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde gerçekleþecek Ankara 1 Mayýs ý için bugün saat: 12:30 da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde katýlým çaðrýsý yapýldý. Kurumlar adýna ortak 1 Mayýs çaðrýsýný okuyan Ankara Mayýs ý Tertip Komitesi Baþkaný Kani BEKO (DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi/Genel Ýþ Genel Sekreteri), küresel kapitalist krizin yýkýntýlarý altýndaki milyonlarca çalýþanýn 1 Mayýs için ayaða kalkmaya baþladýðýný söyledi. Ayak takýmý ayaða kalkýyor Birilerinin ayak takýmý diye küçümsediði, çalýþanlarýn zam taleplerine beni deðil ÝMF yi ikna edin denildiði günlerin unutulmadýðýný belirten BEKO; alanlarda tazyikli su ve biber gazý ile susturulmak istenenlerin, 1 Mayýs için Ankara da bir araya geleceklerini 3 ZIRHLI ARAÇLA KOVALAMACA Polise taþ attýklarý' gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, 'polise taþ attýklarý' iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýndý. 'ONLAR ÇOCUK, YAPMAYIN' BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girerek, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, Onuk da zýrhlý polis aracýna bindirildi. 2 DE duyurdu. Nükleer enerji felakettir Ülkemize getirilmek istenen nükleer felaket konusunda dikkatleri çeken BEKO konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü. 8 DE 7 DE 6 DA Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK üyesi Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen) Genel Merkezi 2 Nisan da tüm þubeleriyle birlikte eþ zamanda baþlattýðý imza kampanyasý sonucu toplanýlan 50 bin imzayý bugün (25 Nisan 2011) Baþbakanlýða teslim etti. Emekli Sen, emeklilerin yýllarý arasýnda eksik ödenen aylýk artýþlarýnýn daha fazla bekletilmeden ödenmesini istedi. Devamý 2 DE Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ GÜNEÞ KAÝM Büyük Alevi Kurultayý Ýnisiyatifi Marmara Bölge Toplantýsý Sunuþ ve Basýn Bildirisi Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý olarak bizler, AKP hükümetinin Alevi Açýlýmý giriþimini, taleplerimizi dile getirip müzakere edebileceðimiz bir zemin olarak ciddiye aldýk. Bu sürece, taleplerimizi gerekçeleriyle birlikte açýkça ortaya koyduðumuz Alevi Çalýþtayý Deðerlendirme Ýstem ve Öneri Raporu baþlýklý bir metni hükümetin ve kamuoyunun dikkatine sunarak dahil olduk. Ne var ki daha açýlýmýn Alevi örgütleri temsilcilerinin davet edildiði ilk çalýþtayýnda iktidarýn niyetinin müzakere etmek ve sorun çözmek deðil, konuya iliþkin aþina olduðumuz önyargý ve kliþeleri açýlým adý altýnda tescil ettirmek olduðu açýða çýktý. Önümüze çözüm diye konulan Alevi Çalýþtaylarý Nihai Raporu da bunun açýk kanýtýdýr. Sözde Alevi açýlýmýnýn nihai raporu, Alevilerin tarih boyunca bu topraklar üzerinde maruz býrakýldýklarý ayrýmcýlýðý ve katliamlarý haklý ve meþru gören bir dil ve zihniyetin kendince son derece akademik, sistematik ve bütünlüklü bir ifadesidir. Tam da bu nedenle raporun her Alevi ailenin evinde, kütüphanesinde, gelecek kuþaklara tarih bilinci kazandýrmak amacýyla miras býrakýlmak üzere bulundurulmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu rapor taklidi yapan metin, her Alevinin evinde bulunmalýdýr ki Alevi kuþaklar, yýllarca sonra ana-babalarýnýn, atalarýnýn baþýna gelenlerin sorumlusunun hangi siyasal, yönetsel ve akademik, medyatik aktörler olduðunu açýk seçik iþaretleyebilsin! Bu metin, Alevilere verdiði mesajlara uygun olarak ismiyle müsemma, Alevi Çalýþtaylarý Nihai Raporu deðil, Alevi Çalýþtaylarý Zabýt Tutanaðýdýr. Çünkü bu metinde, müzakereye, hele de Alevilerle yürütülmüþ bir müzakereye dayandýðý iddia edilebilecek tek bir satýr yoktur. Alevilikle ilgili haberleri, yayýnlarý, araþtýrma alanlarýný az çok bilenlerin kolayca teþhis edebileceði gibi, bir süredir muktedirlerin baþlýca dili haline gelmiþ, kendisini akademi içinde üretme þansý bile muktedirlikle iç içe geçmiþ bir dilin, bu dilin bildik kliþelerinin masa baþýnda kotarýlmýþ bir ifadesidir! Bu metin Alevilerin yaþadýklarý tüm sorunlarýn asýl müsebbibinin Alevilerin kendileri olduðunu açýkça ilan etmekten çekinmeyen bir zihniyetin ürünüdür. Böyle bir zihniyetin ürünü olan bir metnin Alevileri tarihlerini çarpýk bir biçimde inþa eden, belirli bir siyasi görüþün arka bahçesi olmaya hazýr, geleneklerini koruma konusundaki duyarlýlýðý zayýf ve taleplerini dile getirmede fütursuz ve sýnýr tanýmaz bir topluluk olarak tarif etmekte hiçbir beis görmeyen mütecaviz bir dil ve üslupla malul olmasý en azýndan Aleviler açýsýndan þaþýrtýcý deðildir. Öte yandan müzakere ve sorun çözme iddiasýna yaslanan bir politik giriþimin sonuç belgesi niteliðinde olan raporun Alevileri, yeterli özen gösterilmediði takdirde özellikle radikal bir dile tutulmuþ Alevilerin çok boyutlu bir güvenlik sorununun parçasý olacaklarý ný söyleyerek tehdit etmesi ve bununla da yetinmeyip onlarý Aleviliklerine yaslanarak siyasi cinayetler iþlemek le itham etmesi kabul edilemez! Bizler sadece Alevi olduðumuz için deðil, bu topraklarda eþit yurttaþlýk ve toplumsal barýþ temelinde bir arada yaþamayý arzulayan yurttaþlar olarak, ilgilileri bir an önce bu tehdit ve ithamýn siyasi ve tarihsel sorumluluðunu üstlenmeye çaðýrýyoruz. Bu iddia ve ithamlarýn her bölümüne serpiþtirilmiþ olduðu raporun Alevilerle yapýlan müzakerelere dayandýðýný iddia etmek, en hafif tabirle Alevilerle alay etmektir. Çünkü, Alevilerin açýlýmýn tarafý ve muhatabý kabul edildiðini ileri süren bu metin, kendisine Aleviyim diyenleri Alevi olarak kabul etmediðini yine kendisi itiraf etmektedir. Devamý 7 DE

2 Hacý Bektaþ Dergahý Postniþini Veliyettin Ulusoy, Dertli Divani ve daha baþkalarýnýn ortaklaþa yürüttükleri toplantýlar Aleviliðe önemli bir denetim getirecektir. Aleviliðin kendi içinde yaþadýðý hiyerarþi ve toplumsal beklentinin hangi kanala akacaðý ve bu akan birikimin denetiminin nasýl yapýlacaðýna sürece sancýlý ve tek yanlý iradelerle yapýlmaktadýr. Alevi örgütleri baþta olmak üzere, Alevi yazarlarý, sanatçýlarý, iþverenleri ve diðer kesimler bu projenin bütüncül yapýsý olan ve KALP olarak adlandýrýlan yapýya taþýnmasý temel amaçtýr ve ihtiyaç olarak ele alýnmaktadýr. Projeyi ve amacý bilmeden bu toplantýlar üzerine konuþanlar ve yan alanlar geliþtirenler büyük bir bilgi ve belge eksikliði ve önyargý ile hareket etmektedirler. Ýçinde bulunmadýklarý ve bütününü gözlemlemedikleri konularda ilgisiz konuþmanýn ötesine geçmemektedirler. Alevilerin çeþitli dönemlerde yürüttükleri güçlenme ve himayeler karþýsýnda direnme, kendini yenilenme ve parçalanmama çabalarý bu proje ile amaçlanan noktaya taþýnmasý deðerlidir. Bu toplantýlarda düþülmemesi gereken sorun Alevi toplumunun nasýl bir laiklik ile karþý karþýya kaldýðý ve deðiþen Türkiye laikliði noktasýnda nasýl hareket edeceðidir. Þu yeni AKP li süreç Türkiye laik yapýsýnýn Amerikan laikliðini dayatmaktadýr. Çoðunlukla tartýþýlmadan yürütülen bu iradeyi kullanmak üzere özellikle AKP Hükümetin ciddi bir çabasý bulunmaktadýr. Aleviler bu noktada buna karþý çýkmakta ve Avrupa tipi laiklik noktasýnda daha da geliþmiþ bir ihtiyacý dillendirmektedir. Türkiye de laikliðin koruyucusu ve teminatý Alevilerdir düþüncesinin altýnda yatan temel sezgide bu noktada toplanmaktadýr. Amerikan Laikliði Ancak farklý etnik ve dini toplum liderlerinin doðrudan konuþturulmasý ve cemaatleþmelerinin önünün açýlmasýnýn savunulduðu Amerikan tipi demokrasi ve laik örgütlenme Türkiye için önemli bir sorundur. Türkiye toplumu Osmanlýnýn son zamanlarýnda böyle bir yapýya kavuþturulmak üzereydi. Kurtuluþ Savaþý nýn getirdiði yeni yapý ise Avrupa tipi demokrasi ve önemli bir kurumu olan Avrupa tipi laikliði Türkiye ye taþýdý. Þimdi AB sürecinde bile Türkiye de Amerikan tipi demokrasi ve laiklik yapýlanmasýnýn durdurulamamasýnýn sadece Türkiye için deðil, AB içinde bir yapý sorunudur. Bu yapýsal sorun Avrupa yönetimleri için bir demokratik deðiþim olarak algýlanabilir. Türkiye için koþullar ve ilgiler farklýdýr. Türkiye Ýslami bir emperyal içinde bulunmakta ve bu Ýslami emperyal þimdilerde Amerikan tekellerinin emperyal ihtiyaçlarý ortak hareket ve ihtiyaç çabasýndadýr. Bu durum Ýran, Mýsýr, Irak ve daha bir çok ülkede farklý unsurlarý ile yapýlandýrýlmaktadýr. Tüm etnik ve dinsel toplum önderlerinin öne çýkarak doðrudan kendi topluluklarý için karar vermeye baþlamasý özellikle Türkiye deki Sünni cemaatler içinde geliþtirilmiþ ve yürütülmeye hazýrdýr. Çoðunlukla tartýþýlmadan yürütülen bu iradeyi kullanmak üzere özellikle AKP Hükümetinin ciddi bir çabasý bulunmaktadýr. Eðer ki Hacý Bektaþ Dergahý Postniþini Veliyettin Ulusoy un çabalarý Alevi yapýlarý içinde doðru okunmaz ve tüm gücün tek merkezde toplanmasý olarak deðerlendirilirse, bu ilahlaþtýrýlmýþ bir yapýya dönüþtürülür. KALP projesi Postniþinlik üzerinden yeniden sürdürülmesi olarak telakki edilmesi durumu doðarsa bu Aleviler için bir deðiþim süreci oluþturacaktýr. KALP projesi güçler dengesidir. Bir divan önermesi ve disiplinli ve birbirine uyumlu zincirlerin gönüllü birlikteliðidir. Aleviliðe olduðu kadar Türkiye toplumuna da bir saðduyu ve beklentilerin bilinçli anlatýlabilme yoludur. Karmaþýk ve düþünülmeden geliþtirilmiþ dernek ve vakýflarýn biçimsel ve kapalý müdahale ve önermelerinin temelsiz ve yüzergezer hareket ve isteðe dönmesinin önünü kesecektir. Bu yapý Alevilikte demokratik bir hiyerarþinin ve kurumsal yürütmenin esas alýndýðý bir divan geliþtirilmesi olarak okunmalýdýr. Belli bir disiplin ve irade gücü ile hareket etmesi beklenmektedir. Bu durum bu toplantýlarýn heyecaný içinde ihlal edilmiþ ve her kesimin Postniþinliðin itibarýný, kutsallýðýný ve saygýnlýðýný arttýrmak için özellikle vurguladýðý belli bir dinsel ve azýnlýk öznelliðinin anlamsal yüklenmesi olarak algýlanmaktadýr. Bu gücün böyle tanýmlanmasý ve diðer üretim alanlarý olan dernek, vakýf, sanat, bilim alanlarýnýn yok sayýlmasý boþluk yaratacaktýr. Bu tarz bir beklenti diðer cemaat ve yapýlara özenilerek ve geçmiþe yönelik gelenekselin böyle olduðu kanýsý ile hareket edilmesi durumunda Amerikan tipi bir laik yapýyý kendiliðinden Alevileri de kapsayacak biçimde geniþletme kapasitesine sahiptir. KALP in Önemi Alevi örgütlerinin kendiliðinden teslimiyeti bunu hýzlandýracaðý gibi, gelecek dönemlerde bilgi ve pratik alanlar üretmek yerine böylesi bir kurumun gücünün siyaseten denenmesi pratiðine de kapý açma ihtimali bulunmaktadýr. Türkiye siyaseti buna yönelik çalýþma yapmayý ve bunu kullanmayý her zaman önemsemiþtir. Bunu çoðunlukla ilk elden gizli bir deneme ve güç algýsýnýn niteliði olarak yaparken, gücün güven vermesi durumunda Sünni cemaatlerde olduðu gibi doðrudan yapacaktýr. AKP Hükümet iliþkilerinin Amerikan Laiklik tarzýný önemsediði ve kabul ettiði bu durumda Aleviler nasýl bir kapýyý açtýklarýný daha yoðun olarak görebileceklerdir. Ancak KALP projesi demokratik bir projedir. Algýlarýnýn doðru ve kurumsal yürütülüþünün doðru okunmasý gerekmektedir. Bunun doðru okunmasý projenin içeriði kadar irade sahiplerinin de biçimsel olmaktan çýkmalarý ile ilgilidir. Örneði alevi iþadamlarý bu konuda nasýl bir yol izleyecekler, Alevi Enstitüsü bu konuya nasýl katký verecek. Bu çalýþmanýn kapsamýna olumlu bakan Alevi dernek ve vakýflarý nasýl bir irade ile bu kurumsal projenin içine katýlacaklardýr. Bu nedenle Postniþinlik makamýnýn da içinde bulunduðu bu toplantýlarý farklý algýlayýp, diðer ocaklarýn bu yapý içinde neden yer almadýðýný sorgulanmasý biçimseldir. Yapýlanmanýn yürüttüðü çalýþmanýn içeriði ve düþünce biçimi ile ilgisi bulunmamaktadýr. 3 ZIRHLI ARAÇLA KOVALAMACA Polise taþ attýklarý' gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, 'polise taþ attýklarý' iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýndý. 'ONLAR ÇOCUK, YAPMAYIN' BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girerek, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, Onuk da zýrhlý polis aracýna bindirildi. ÞIRNAK'ýn Silopi Ýlçesi'nde 7 yaþýnda iki çocuk "Polise taþ attýklarý" iddiasýyla gözaltýna Sulucakarahöyük/ANKARA Saat: 12:30 da Emekli Sen önünde, EMEKLÝLER HAKLARINIZ ÝÇÝN MAHKEME KAPILARINA DEÐÝL HÜKÜMETÝN KAPISINA YÜRÜYELÝM pankartý açýlarak Ýzmir Caddesinden Atatürk Bulvarýna, Atatürk Bulvarýndan Milli Müdafaa Caddesine oradan da Güvenpark içinden Baþbakanlýða doðru yürüyen emekliler, çiçekçilerin yanýnda devletin silahlý güçlerince durduruldu. Genel Baþkan Veli BEYSÜLEN baþkanlýðýnda oluþturulan heyet toplanýlan imzayý Baþbakanlýða teslim etti ve ardýndan bekleyen kitlenin yanýna dönerek basýn açýklamasý yaptý yýllarýnda SSK ve Bað Kur emeklilerinin aylýklarýna yansýtýlmasý gereken zamlarýn eksik yansýtýldýðýný, 7 milyon emekli ile dul ve yetimin bundan dolayý hak kaybý olduðunu belirten Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN konuþmasýný þöyle sürdürdü; son dönemde medyanýn yanlýþ yönlendirmesi sonucu pek çok emeklinin mahkemelere baþvurduðunu duyuyoruz. Farklý mahkemelerde açýlan davalarda deðiþik kararlarýn çýkmasý mümkündür. Bireysel olarak açýlan ve 17. Ýþ Mahkemesinin kýsmen kabul ettiði bir mahkeme kararý var ve þu anda Yargýtay da incelenmeyi beklemektedir. Yargýtay kararý beklenilmeden açýlan davalarýn bir yararý olmayacak tam tersi olumsuz karar çýktýðýnda ve Yargýtay tarafýndan onaylandýðýnda bu emsal teþkil edecek emeklilerin zararýna olacaktýr. Dolayýsýyla açýlan davalar, açanýn yatýrdýðý dosya, harç ve vekalet ücretiyle sýnýrlý bir zararda kalmayacak geneli etkileyen ciddi bir kayýp olacaktýr. Milyonlarca insaný dava açmaya ya da çözüm adresi olarak gösterilen Sosyal Güvenlik Kurumu na (SGK) dilekçe vermeye davet edenlerin bundan ekonomik rant saðlamaya çalýþtýðýný belirten BEYSÜLEN, daha önce söylediklerini yineleyerek emeklileri Yargýtay dan çýkacak kararý beklemeye ve sendikanýn açýklamalarýný takip etmeye çaðýrdý. Son günlerde SGK bina ve birimleri alýnarak Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. "Polise taþ attýklarý" gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, "Polise taþ attýklarý" iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýnmak istendi. BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girdi. BDP'liler, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, duruma itiraz eden Onuk da tartaklanarak zýrhlý polis araca bindirildi. Ýsimleri öðrenilemeyen iki çocuk ve Onuk Silopi Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. DÝHA önünde, danýþmanlýk bürolarý adýna el duyurularý daðýtýldýðýný, SGK ya verilmek üzere, bu bürolar tarafýndan yazýlmýþ olan örnek dilekçe ile mahkemelerde dava açmak için hazýrlanmýþ olan örnek dilekçeler para karþýlýðýnda emeklilere satýldýðýný belirten BEYSÜLEN konuþmasýna þöyle devam etti; bu iþten para kazanmak isteyen fýrsatçýlar emeklilerin ceplerinden paralarýný gasp ediyorlar. Oysa ne SGK ya verilen dilekçeler, ne de dava açýlmasý emeklilerin bu hakkýnýn ödenmesini saðlamayacaktýr. Çünkü biz buna benzer süreçleri daha öncede yaþadýk. Yapýlmasý gereken þey örgütlenmek ve hükümete karþý sesimizi yükselmektir. Emeklilerin hakký olan bu ödemenin mahkemelere taþýnmasýna gerek kalmadan ödenmesini talep ediyoruz. Bu haklý talebi en yetkili makam olan Baþbakana iletmek amacýyla, bu gün burada toplandýk. Umarýz getirdiðimiz binlerce imza hükümet üzerinde gerekli etkiyi yapar ve emeklilerin bu maðduriyetini gidermek üzere gerekenler biran önce yapýlýr. Emekli Sen olarak bir yanda hukuki mücadelelerine devam ederken diðer yandan da sokak eylemlerini kullanarak hak alma mücadelelerini sürdüreceklerini belirten BEYSÜLEN, emeklinin hakkýný kimseye yedirmeyeceklerini kaydetti. Konuþmasýnýn sonunda siyasal iktidara seslenen Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN; Yýllarca bu ülkeye emek vermiþ insanlarý mahkemelerde süründürmeye, maðdur etmeye hakkýnýz yok. Gelin emeklilere mahkemelere baþvurmadan bu hakký verin. Eðer bu hakký teslim etmezseniz, 12 Haziran seçimlerinde emekliler bunun hesabýný sandýkta soracaktýr bundan kuþkunuz olmasýn dedi. Emekli Sen liler ellerinde; 1 MAYIS TA ALANLARDAYIZ MISIR HALKININ DEÐÝL KENDÝ HALKININ SESÝNE KULAK VER HAKLARI GASP EDÝLEN EMEKLÝ SANDIKTA HESAP SORACAK EMEKLÝYÝZ HAKLIYIZ KAZANACAÐIZ ÝLERÝ DEMOKRASÝ DEDÝLER HAKKIMIZI YEDÝLER BÜYÜYEN TÜRKÝYE YOKSUL EMEKLÝ dövizleri taþýdýlar. Emekli Sen üye ve yöneticileri yürüyüþ boyunca ve basýn açýklamasý süresince; EMEKLÝYÝZ HAKLIYIZ KAZANACAÐIZ SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK ÝNADINA SENDÝKA ÝNADINA DÝSK YAÞASIN DEMOKRASÝ MÜCADELEMÝZ DÝRENE DÝRENE KAZANACAÐIZ sloganlarýný haykýrdýlar.

3 Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Güneþ KAÝM Sorun eksik olmuyor bizde. Uzunca bir süre baþlayan MEDAÞ la Belediye arasýnda ödenemeyen elektrik faturalarý ile ilgili geliþmeler hala gündemde. Belediye hizmet binasýnda ýþýklar sönük. Gerilim ise sürmekte. Düzenlenen miting, açýlan kampanya, konulan siyah çelenk çözüm getirmedi soruna. Getirmezdi de Bizi boðmak isteyenler var diye çýðlýk kopararak. Miting yaparak. Siyah çelenk koyarak çözümlenmiyor bu tür sorunlar. Çözümlenmez de. Niye boðmak istiyorlar ki bizi. Dertleri ne Kime ne zararýmýz ola ki Boðulmamýzý gerektiren bilinmeyen bir neden mi var ortalýkta yoksa Anlaþýlýr gibi deðil Hacýbektaþ gibi özel bir konumu ve de öncelikleri bulunan bir ilçenin bu görünümde topluma yansýtýlmasý gerçekten de incitici. Ýçtiði suyun parasýný ödeyemeyen ve de bu amaçla yurt genelinde yardým kampanyalarý açan bir ilçe. Iþýklarý yanmayan bir BELEDÝYE Yollarýnda yürünemeyen, ziyaretçisine yeterli hizmeti sunamayan ve de SERÇEÞME olmanýn gereklerini yerine getiremeyen bir HACIBEKTAÞ Dokunuyor insana ** Aylýk bin lirayý bulan faturayý eldeki bu bütçe kaynaklarý ile her ay düzenli olarak ödeyebilme kolay deðil. Gerçekten de zor. Demokrasilerde çare tükenmez diye söylerdi bir parti büyüðümüz ya Bu soruna da bir çare bulunur elbet. Saç baþ yolmaya, telaþa kapýlmaya, ona buna sataþmaya hiç de gerek yok gibi geliyor bize. Bir yol bulunur ve de o sorun çözülür. Akýl karýþtýran, cevabý aranan asýl soru ise þu, Böylesi bir durumun olacaðý çok daha önceden niye görülmedi. Önlemler niye alýnmadý. Elektrik daðýtým idaresinin özelleþeceði biliniyordu, kýsa vadede sýkýntýlarý giderecek fiyat düzenlemeleri dahil önlemler zaman içinde rahatlýkla alýnabilirdi. Uzun vadede ele alýnacak sorunlarla ilgili çalýþmalara çok daha önceden baþlanýlabilirdi de.. Bunlarýn hiç birisinin yapýlmamasý gerçekten de düþündürücü. Öylesine basit, gereksiz, ilgisiz ve de gülünç iþlerle uðraþýlýyor ki, bu tür iþlere vakit kalmýyor anlaþýlan Toplumun her kesimi ile kucaklaþan, konuþup tartýþan, farklý görüþ ve de önerilere açýk, sivil toplum kuruluþlarýna ve de o kuruluþlarýn çalýþmalarýna deðer veren, destek olan, toplumla iyi iliþkiler içinde, sevgi saygý ve de hoþ görü anlayýþý ile yola çýkýlabilseydi eðer, bu gün çok daha farklý yerlerde olunabilirdi belki de. Öylesi bir ortamda, TOKÝ konutlarý ile ilgili olarak, yer tesbit çalýþmalarý yapýlýrken, konu tüm boyutlarý ile tartýþmaya açýlabilirdi. Ýlçenin en yüksek tepesine yapýlan o konutlara su verebilme için ne kadar artý elektirik parasý verileceði hesabý ta o zaman yapýlabilirdi... Altý pompa ile yürütüldüðü söylenen sistemin, bir ya da iki pompaya düþürülerek yapýlmasý yönünde yeni projeler geliþtirilebilirdi Su þebekesinin tümü ile yenilenmesi çalýþmalarýna öncelik verilebilirdi. Ýçme suyu ile ilgili yapýlacak kapsamlý çalýþmalar, bu amaçla hazýrlanan rapor ve de projeler, ilgili kuruluþlara zamanýnda intikal ettirilebilirdi. Bunlarýn hiç biri yapýlmadý. Düþünülmedi de Böylesi ciddi projeler dosya haline getirilir ve de öyle gidilir devlete. Devletten destek öyle istenir. O destek verilmez ise eðer, iþte o zaman o tepki verilir, iþte o zaman bizi boðmak istiyorlar diye haykýrýlýr, siyah çelenk iþte o zaman konulur, ilçe halký tümü ile iþte o zaman ayaða kaldýrýlýr ** Þu ilginç sözler sayýn Selmanpakoðlu na ait. Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, sorunlarýn ciddi boyutlara ulaþtýðýný, bu süreçte sorunlarýn daha net anlaþýlabilmesi için içiþleri Bakanlýðý yetkililerine bir çaðrý yaptýklarýný söyledi. Selmanpakoðlu, Ben devlete diyorum ki, birini görevlendirin ben belediye baþkanlýðý için izin alayým1, 2 veya 5.aylýðýna. Kimi istiyorsanýz bakanlýktan görevlendirin. Gerekirse belediyeyi o görevlendireceðiniz kiþi ile beraber yürütelim. Yani nasýl istiyorsanýz. Yönetsin bakalým.vicdanýmýz sýzlýyor, halka hizmet götüremiyoruz. Kanalizasyon, su sorunu tüm bunlara baktýðýmda Alevi açýlýmý lafta kalýyor. Bize destek olsunlar, biz bunu istiyoruz 15. Nisan Sulucakarahöyük Gazetesi Böyle bir anlayýþa ne denilebilir bilemiyorum Ýnanýlýr gibi de deðil. Söylenecek o kadar çok söz var ki Edilen bu sözlerle yola çýkýlarak son beþ yýlýn kitabý bile yazýlabilir. Her þey açýk ve o kadar da net ki O sözler, çaresizliðin ve de tükeniþin hüzün veren belgesi gibi. Ben Umudun Tükeniþi diyorum buna Siz ne dersiniz bilmiyorum 20.NÝSAN HACIBEKTAÞ Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) Kýrþehir Ýl Baþkanlýðý, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partilerinin seçime girme hakkýný gasp ettiði gerekçesi ile Yeraltý Çarþýsý üzerinde basýn açýklamasý yaptý. "Ferman YSK'nýn sokaklar bizimdir" sloganýyla, Cumartesi günü saat 13.30'da Yeraltý Çarþýsý üstünde toplanan partililer adýna basýn açýklamasýný ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol yaptý. Partililer ve ÖDP milletvekili adayý Niyazi Þekertürk'ün yaný sýra CHP milletvekili adaylarý ile EMEP, TKP, BDP ve KESK'e baðlý sendika temsilcilerinin de basýn açýklamasýnýn yapýldýðý Yeraltý Çarþýsý üstüne gelerek destek verdiði eylemde, YSK'nýn baðýmsýz milletvekilleri ve ÖDP'nin seçime katýlmayacaðýna iliþkin yaptýðý açýklamayý eksik belgeler ve bunun teslim tarihinin dolmasýna dayandýrdýðýný hatýrlatarak, "YSK, partimizin seçimlere girme hakkýný gasp etmiþtir. Seçimlere girme hakkýný kazanmýþ par-timizin 'eksik evrak', 'süre doldu' gibi gerekçelerle seçim dýþý býrakýlmasý kabul edilemez diyen ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol, þunlarý kaydetti: Partimizin ve BDP'nin baðýmsýz adaylarýna iliþkin yaþanan süreç hukukun teferruat haline geldiðini göstermektedir. YSK, partimizin ve baðýmsýz adaylarýn seçimlere katýlmayaca-ðýný yaptýðý açýklamada eksik belgelere ve bunun teslim tarihinin dolmasýna dayandýrmýþtý. Ancak ayný YSK daha sonra eksik belgelerin alýnarak tekrar incelenebileceðine iliþkin bir açýklama yaptý. Bu süreçte partimiz ve baðýmsýz adaylar eksik belgelerini YSK'ya ulaþtýrdý. YSK, benzer durumda olduðumuz baðýmsýz adaylarla ilgili olarak aldýðý olumlu inisiyatifle anti-demokratik kararýný ortadan kaldýrmýþtýr. Kuþkusuz bu bizi de sevindiren bir karardýr. Ancak YSK ayný olumlu inisiyatifi partimize kullanmamýþ süreci farklý iþleterek adil olmayan bir karar almýþtýr. YSK'nýn kararýna gerekçe oluþturan eksik belgelerin tamamý kendilerine teslim edilmiþtir. Yani bir eksiklik kalmamýþtýr. Ancak YSK, 'zamaný geçti' gerekçesiyle bu belgeleri deðerlendirmeye almayarak veto kararýnda ýsrar etmiþtir. Ýþte böylesi bir sürecin sonucunda partimiz seçimlere katýlamayacaktýr. ÖDP'nin seçimlerde olmasýnýn anlamý devrim ve sosyalizm iddiasýnýn bu sürece taþýnmasýydý. Seçimlere girme hakkýmýz ortadan kaldýrýlmýþ olsa da bu iddiamýzý sürdüreceðiz. Yüzde 10 seçim barajý, bürokratik engellerle ve açýk baskýyla devrimcilerin sesini kýsarak sömürücü ve iþbirlikçi düzenlerini sürdürmek isteyenler karþýsýnda seçim sürecinde de mücadelemizden geri durmayacaðýz. Bugün hakkýmýzda ferman yazanlar bilsin ki, ferman onlarýnsa sokaklar bizimdir. ÖDP sokaðýn ve mücadelenin partisidir. Bugün AKP-Cemaat koalisyonu eliyle kurulan yeni Mübarek rejimine karþý emekçilerin, gençlerin, kadýnlarýn, iþçilerin mücadelesini güçlendirerek direnmeye devam edeceðiz. Ve geleceði birlikte sokaktan kuracaðýz. Evet, pusulada olmasak da seçim sürecinde hayatý örgütlemeye devam edeceðiz. Bugün ülkenin dört bir yanýnda yükselen sesimiz mücadeleyi ve sokaðý örgütlemeye, 1 Mayýs'ta alanlarý doldurmaya bir çaðrýdýr. ÖDP'nin iddiasýný sürdüreceðinin belirtildiði basýn açýklamasýnýn ardýndan grup olaysýz bir þekilde daðýldý.

4 GÜLÞEN ÝÞERÝ Ýþte tüm bu gerçeklik bir sinema filmi olarak izleyicisiyle buluþtu: Kayýp Özgürlük. JÝTEM in, insanlarý nasýl evlerinin önünden alýp, aðýr iþkence odalarýnda kaybettiðini anlatýyor. Bu kirli savaþýn iç yüzünü sorgularken bir yandan da "asýl kaybeden kim" sorusunu soruyorsunuz. Yönetmenliðini ve senaristliðini Umur Hozatlý nýn üstendiði, yapýmcýlýðýný ise Özlem Turan ýn yaptýðý filmin baþrollerinde Serdar Kavak, Vedat Perçin, Musa Yýldýrým, Öznur Kula, Ömer Þahin, Mehmet Ünal, Aysun Akgün yer alýyor. Ýlk olarak 47. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde özel gösterimi yapýlan Kayýp Özgürlük geçtiðimiz günlerde sona eren Ýstanbul Film Festivali nde de izleyicisiyle buluþmuþtu. Kaybettirenler de kaybediyor. Bir kirli, haksýz savaþta herkesin kaybettiði bir þeyler var. Güçlü taraf da kaybediyor" diyen Umur Hozatlý yla bir araya geldik» Kayýp Özgürlük vizyona girdi. Bir hayli sert, JÝTEM gerçeði anlatýlýyor. Burada siz neyin altýný çizdiniz? Neyin kaybýydý? Bir savaþta, böyle kirli bir savaþta aslýnda çok deðerli kazanýmlarýn yanýnda, insanlarýn kiþisel yaþamlarýnda herkesin kaybetti bir þey vardýr demeyi tercih ettim. Vahþi bir JÝTEM þefi bile bu savaþta bir þey kaybedebiliyor, gözaltýnda kaybedilenler de kaybediyor. JÝTEM þefi belki de hayatýnda ilk kez aþýk oluyor. Bu savaþ nedeniyle aþkýný da kaybediyor.»finalde þefin çabasýný görüyoruz ama Finalde de kurtarmaya mý gidiyor, bana sorarsan hayýr, JÝTEM in eline düþen bir adamý JÝTEM þefi de kurtaramaz. O salýverse baþka bir ekip onu alýp bitirir. Bu beyhude bir koþu Evet, bir çaba içine giriyor ama öyle bir sistem var ki JÝTEM þefi de olsan öyle bir çaba da boþuna. Orada temel mesaj þu: Kaybettirenler de kaybediyor. Bir kirli savaþta, haksýz savaþta herkesin kaybettiði bir þeyler var. Güçlü taraf da kaybediyor aslýnda. Böyle anlatmak istedim, böyle okunabileceðini düþünüyorum.»jýtem þefi dediðimiz kiþi iki karakterde karþýmýzda çýkýyor. Hastanede Kemal, iþkence yaparken Müdür Kemal babasýný hastanede ziyaret ederken tam bir insan, ama diðer tarafta kan akýtan bir katil Yeþil i hepimiz biliyoruz JÝTEM in en azýlý tetikçisi. Oðlu Murat Yýldýrým bir kitap yazdý, o kitapta babasýný anlatýyor; Babam Yeþil diye. Diyor ki; babam evden giderdi, bazen aylar sürerdi dönüþü Bir gün eve geldiðinde odasýna kapanýr, genellikle iki þey dinlerdi: bir ilahiler, iki çatýþma ve çýðlýk sesleri Bir oðul babasýnýn evdeki yaþamýný anlatýyor. Kitabýn bütününde þu var; Yeþil, baba olarak nasýl biri sorusuna, herkesin babasý gibiydi diyor oðlu. Biz Türkiye deki halklar olarak katillerimizle, iþkencecilerimizle çok içiçe yaþýyoruz. Ben mesela Taksim de yaþýyorum, Beyoðlu herkesin geldiði bir yer, ben orada sevdiðim insanlarýn canýný yakan, onlarý kaybeden JÝTEM ciyle ayný kahvede oturuyorumdur. Belki de ayný bardaktan su içiyoruz, ayný kaþýktan yemek yiyoruz Bu kadar içiçe yaþayan toplumlarda sorunlar yaþanýyor. Rakel Dink in müthiþ bir belirlemesidir, bir bebek katil olarak doðmaz, katil yapýlýr. O JÝTEM ciler katil ana babadan doðsa bile, katil olduðunu mu düþünmeliyiz?»sanýyorum oyuncularýnýzdan Vedat Perçin iþkenceye maruz kalmýþ biri Baþrol oyuncumuz Vedat, 30 gün Diyarbakýr da polisin iþkencesinde kaldý. O yüzden de çok fazla oyunculuk yapmadý, yaþadýðýný yaptý.»peki, JÝTEM dediðimiz zaman Diyarbakýr, Cizre, Batman gibi Doðu illeri akla gelir ve çýkýþ noktasý oralardýr Siz Ýstanbul da çekim yaptýnýz ve Marmara bölgesi JÝTEM ini konu aldýnýz, neden? Bu filmin mekânsal olarak geçmesi gereken yer mutlaka Diyarbakýr, Batman, Cizre olmalýydý evet, ama bu iþi yapmak için yola çýktýðýmýzda ekonomik olarak da düþündük, Ýstanbul dýþýnda bir yerde film çekersek maliyeti ikiye katlanýyor. Bu nedenle bulunduðumuz yerde Ýstanbul da çekmek zorundaydým. Marmara bölgesinde de JÝTEM aktifti. Veli Küçük Ýzmit te görev yapýyordu ve tam da o dönem Marmara sorumlusuydu. Ben de dolayýsýyla senaryoyu JÝTEM in Marmara bölgesine uyarladým. JÝTEM in sorgu üsleri Kandýra dadýr. Kandýra da sorguluyorlar, öldürüp Sapanca gölünün kýyýsýna atýyorlardý. Ýstihbarat yerleri Beþiktaþ Yýldýz dadýr. Bir üsleri de Hadýmköy dedir.»ýlk filminiz ve cesurca Bu, risk gibi gelmedi mi size? Sinemaya biraz hýzlý bir giriþ gibi geldi bana, ne dersiniz? Bu konuda öfkesi çok birikmiþ bir adamým. Ben ilk film olarak soft ama politik bir hikâye de yapabilirdim, önümü daha çok açardým! Ama benim derdim bu; ülkenin devrimci yurttaþý olarak, ölüme ve kirli savaþa karþý bir insan olarak bundan farklý bir þey yapamazdým. Sinema yapayým, para kazanayým derdinde deðilim. Olamam. Ben televizyonculuk, gazetecilik de yaptým Yetmedi, ben öfkemi söndüremedim. Bir mücadele içersindeysem, ki öyle bakýyorum, o halde bunu benim içimden geldiði gibi icra etmek istiyorum dedim. Derdim sinema yapmak deðil. Sadece güzel þeyler insanlar için olmalý, ben sinema da insan içindir diyorum ve insan için kullanmak istiyorum. JÝTEM denilen melanete dair film yapmak istedim ve yaptým» Sinema kaygým yok dediniz ama bir filmi izleyiciyle buluþturmak da belli bir sinema sorumluluðu gerektiriyor deðil mi? Sinemografik kaygým var ya da baþka konulardaki meseleyi iyi anlatmak istiyorsam, bunun bazý gereklilikleri var, bunu yerine getirmeliyim ki daha iyi etki yaratsýn. Teknik açýdan da bu böyle. Ama gel gelgelelim bunu yapmanýn yolu da bütçesinden geçiyor. Benim çekemediðim sahneler var mesela, yapamadýk. Belki biraz daha öfkemi dindirip bekleseydim, daha iyi koþullarda çekseydim daha farklý olabilirdi. Ama derdimiz var ve derdimizi canýmýzý yakan yerden anlatalým dedik. Eðer canýmý yakan yerden film yapmasaydým kendime ihanet ederdim.»kaldý ki kayýplar devam ediyor Pek çok politik filmde de sonlarda kaybeden devrimciler oluyor Tabii Kayýp Özgürlük, kim kaybetti sorusunun yanýtýný izleyiciye býrakýyor. Türkiye de devrimciler hedefledikleri açýsýndan ne yazýk ki hep kaybetmiþtir. Orta vadede, amaçlanan hedefler doðrultusunda bir kazaným olacaðýný da sanmýyorum.»gelinen sürece bakarsak, bu filmi çekmek bile kazaným. Bugün tüm bunlarý yüksek sesle konuþuyorsak ödenen bedellerin karþýlýðý Kaybediyoruz ama bitiyor muyuz? Hayýr, bizi ayakta tutan onur mücadelesi var. Sinemaya baþlarken þunu düþündüm, bu filmi yapmasaydým kendimle savaþmaya baþlardým, kendimi sorgulardým. Çünkü o zaman kendimi onurlu saymazdým. Devrimciler onurlu doðmamýþ olabilir ama devrimci olarak bir onur kazanýyor ve onurlarýyla ölüyor. Birkaç lider dýþýnda yeryüzünde kaç tane iþkenceci, katil ve celladýn adý geçer insanlýk adýna bir sohbette, ama bütün devrimcilerin adýný anarýz biz. Deniz Gezmiþlerin mezarýna gittik, oraya Fatiha okumaya deðil tabii, kim bilir içimizden neler geçiyordu. Ýnsan yaþamýnda onur önemli bir þeydir. Sen onurlu bir insan olarak kitleyi etkiliyorsan, onlar da senin yolundan yürüyebiliyorsa bu çok büyük bir þeydir. Belki kaybetmedik, kazandýk. FÝLMÝN YAPIMCISI ÖZLEM TURAN: Düþününce, bizim yaptýðýmýz hiçbir þey!»film JÝTEM gerçeðiyle yüzleþtiriyor izleyiciyi. Böyle bir kaos ortamýnda Kayýp Özgürlük nerede duruyor? Diyarbakýr da, Cizre de o çocuklar taþla mücadele ediyorlar. Düþündüðümde bizim yaptýðýmýz hiçbir þey... Elbette, bu filmi yapmýþ olmak ve getirip Ankara da göstermiþ olmak bizim için büyük bir kazaným. Sinemayý çok idealize ediyoruz Ben þunun hayalini kuruyorum, bu ülkede bu sorun çözülmeli, insanlar ölmemeli, sinema olarak buna katabilecek çok þey olduðunu düþünüyorum. Sinemada daha idealist konularýn anlatýlmasý gerekiyor. Siyasette de yaparsýn ama sinema baþka bir þey. Siyasete bakýyorum, siyaset bana göre deðil ama bu iþin dýþýnda da duramýyorum ve bunu sinemayla anlatmak ve korumak istiyorum.»devrimciye iþkence yaparken müdür, hastane de babasýna bakarken Kemal Bir insan bu kadar zýt karakterde olabilir mi? Ýnsan, Kemal in o iþkenceci tavrýný görmek gerekir miydi diye düþünmeden edemiyor? Bana da çok zor geliyor ama filmde tabii iki karakter var, biri müdür biri Kemal Kemal daha insan. Hastanede kan veriyor diðer taraftan da kan döküyor. Kendimden örnek vermek istiyorum; gözaltýnda kalmýþtým bir dönem 20 li yaþlarýndaydým. Sürekli bana hakaret ediyordu biri, gözlerim baðlý olduðu için sesini duyuyordum o sesi hiç unutmadým. Bir gün Savcýlýða çýkacaðým, o sýrada bana hakaret eden adama telefon geldi, kýzlarýndandý, en azýndan konuþmasýndan öyle çýkardým. Çok garipsemiþtim, böyle bir adamýn kýzlarý nasýl acaba diyordum Merak ettim ve telefonunu kapatýnca sordum, kýzlarýn mýydý dedim; bana öfkeyle baðýrdý: senden nefret ediyorum çünkü ablanýn ve senin adýn kýzlarýmýn adý diye BirGün

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı