Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE"

Transkript

1 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde gerçekleþecek Ankara 1 Mayýs ý için bugün saat: 12:30 da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde katýlým çaðrýsý yapýldý. Kurumlar adýna ortak 1 Mayýs çaðrýsýný okuyan Ankara Mayýs ý Tertip Komitesi Baþkaný Kani BEKO (DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi/Genel Ýþ Genel Sekreteri), küresel kapitalist krizin yýkýntýlarý altýndaki milyonlarca çalýþanýn 1 Mayýs için ayaða kalkmaya baþladýðýný söyledi. Ayak takýmý ayaða kalkýyor Birilerinin ayak takýmý diye küçümsediði, çalýþanlarýn zam taleplerine beni deðil ÝMF yi ikna edin denildiði günlerin unutulmadýðýný belirten BEKO; alanlarda tazyikli su ve biber gazý ile susturulmak istenenlerin, 1 Mayýs için Ankara da bir araya geleceklerini 3 ZIRHLI ARAÇLA KOVALAMACA Polise taþ attýklarý' gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, 'polise taþ attýklarý' iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýndý. 'ONLAR ÇOCUK, YAPMAYIN' BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girerek, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, Onuk da zýrhlý polis aracýna bindirildi. 2 DE duyurdu. Nükleer enerji felakettir Ülkemize getirilmek istenen nükleer felaket konusunda dikkatleri çeken BEKO konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü. 8 DE 7 DE 6 DA Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK üyesi Tüm Emekliler Sendikasý (Emekli Sen) Genel Merkezi 2 Nisan da tüm þubeleriyle birlikte eþ zamanda baþlattýðý imza kampanyasý sonucu toplanýlan 50 bin imzayý bugün (25 Nisan 2011) Baþbakanlýða teslim etti. Emekli Sen, emeklilerin yýllarý arasýnda eksik ödenen aylýk artýþlarýnýn daha fazla bekletilmeden ödenmesini istedi. Devamý 2 DE Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ GÜNEÞ KAÝM Büyük Alevi Kurultayý Ýnisiyatifi Marmara Bölge Toplantýsý Sunuþ ve Basýn Bildirisi Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý olarak bizler, AKP hükümetinin Alevi Açýlýmý giriþimini, taleplerimizi dile getirip müzakere edebileceðimiz bir zemin olarak ciddiye aldýk. Bu sürece, taleplerimizi gerekçeleriyle birlikte açýkça ortaya koyduðumuz Alevi Çalýþtayý Deðerlendirme Ýstem ve Öneri Raporu baþlýklý bir metni hükümetin ve kamuoyunun dikkatine sunarak dahil olduk. Ne var ki daha açýlýmýn Alevi örgütleri temsilcilerinin davet edildiði ilk çalýþtayýnda iktidarýn niyetinin müzakere etmek ve sorun çözmek deðil, konuya iliþkin aþina olduðumuz önyargý ve kliþeleri açýlým adý altýnda tescil ettirmek olduðu açýða çýktý. Önümüze çözüm diye konulan Alevi Çalýþtaylarý Nihai Raporu da bunun açýk kanýtýdýr. Sözde Alevi açýlýmýnýn nihai raporu, Alevilerin tarih boyunca bu topraklar üzerinde maruz býrakýldýklarý ayrýmcýlýðý ve katliamlarý haklý ve meþru gören bir dil ve zihniyetin kendince son derece akademik, sistematik ve bütünlüklü bir ifadesidir. Tam da bu nedenle raporun her Alevi ailenin evinde, kütüphanesinde, gelecek kuþaklara tarih bilinci kazandýrmak amacýyla miras býrakýlmak üzere bulundurulmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu rapor taklidi yapan metin, her Alevinin evinde bulunmalýdýr ki Alevi kuþaklar, yýllarca sonra ana-babalarýnýn, atalarýnýn baþýna gelenlerin sorumlusunun hangi siyasal, yönetsel ve akademik, medyatik aktörler olduðunu açýk seçik iþaretleyebilsin! Bu metin, Alevilere verdiði mesajlara uygun olarak ismiyle müsemma, Alevi Çalýþtaylarý Nihai Raporu deðil, Alevi Çalýþtaylarý Zabýt Tutanaðýdýr. Çünkü bu metinde, müzakereye, hele de Alevilerle yürütülmüþ bir müzakereye dayandýðý iddia edilebilecek tek bir satýr yoktur. Alevilikle ilgili haberleri, yayýnlarý, araþtýrma alanlarýný az çok bilenlerin kolayca teþhis edebileceði gibi, bir süredir muktedirlerin baþlýca dili haline gelmiþ, kendisini akademi içinde üretme þansý bile muktedirlikle iç içe geçmiþ bir dilin, bu dilin bildik kliþelerinin masa baþýnda kotarýlmýþ bir ifadesidir! Bu metin Alevilerin yaþadýklarý tüm sorunlarýn asýl müsebbibinin Alevilerin kendileri olduðunu açýkça ilan etmekten çekinmeyen bir zihniyetin ürünüdür. Böyle bir zihniyetin ürünü olan bir metnin Alevileri tarihlerini çarpýk bir biçimde inþa eden, belirli bir siyasi görüþün arka bahçesi olmaya hazýr, geleneklerini koruma konusundaki duyarlýlýðý zayýf ve taleplerini dile getirmede fütursuz ve sýnýr tanýmaz bir topluluk olarak tarif etmekte hiçbir beis görmeyen mütecaviz bir dil ve üslupla malul olmasý en azýndan Aleviler açýsýndan þaþýrtýcý deðildir. Öte yandan müzakere ve sorun çözme iddiasýna yaslanan bir politik giriþimin sonuç belgesi niteliðinde olan raporun Alevileri, yeterli özen gösterilmediði takdirde özellikle radikal bir dile tutulmuþ Alevilerin çok boyutlu bir güvenlik sorununun parçasý olacaklarý ný söyleyerek tehdit etmesi ve bununla da yetinmeyip onlarý Aleviliklerine yaslanarak siyasi cinayetler iþlemek le itham etmesi kabul edilemez! Bizler sadece Alevi olduðumuz için deðil, bu topraklarda eþit yurttaþlýk ve toplumsal barýþ temelinde bir arada yaþamayý arzulayan yurttaþlar olarak, ilgilileri bir an önce bu tehdit ve ithamýn siyasi ve tarihsel sorumluluðunu üstlenmeye çaðýrýyoruz. Bu iddia ve ithamlarýn her bölümüne serpiþtirilmiþ olduðu raporun Alevilerle yapýlan müzakerelere dayandýðýný iddia etmek, en hafif tabirle Alevilerle alay etmektir. Çünkü, Alevilerin açýlýmýn tarafý ve muhatabý kabul edildiðini ileri süren bu metin, kendisine Aleviyim diyenleri Alevi olarak kabul etmediðini yine kendisi itiraf etmektedir. Devamý 7 DE

2 Hacý Bektaþ Dergahý Postniþini Veliyettin Ulusoy, Dertli Divani ve daha baþkalarýnýn ortaklaþa yürüttükleri toplantýlar Aleviliðe önemli bir denetim getirecektir. Aleviliðin kendi içinde yaþadýðý hiyerarþi ve toplumsal beklentinin hangi kanala akacaðý ve bu akan birikimin denetiminin nasýl yapýlacaðýna sürece sancýlý ve tek yanlý iradelerle yapýlmaktadýr. Alevi örgütleri baþta olmak üzere, Alevi yazarlarý, sanatçýlarý, iþverenleri ve diðer kesimler bu projenin bütüncül yapýsý olan ve KALP olarak adlandýrýlan yapýya taþýnmasý temel amaçtýr ve ihtiyaç olarak ele alýnmaktadýr. Projeyi ve amacý bilmeden bu toplantýlar üzerine konuþanlar ve yan alanlar geliþtirenler büyük bir bilgi ve belge eksikliði ve önyargý ile hareket etmektedirler. Ýçinde bulunmadýklarý ve bütününü gözlemlemedikleri konularda ilgisiz konuþmanýn ötesine geçmemektedirler. Alevilerin çeþitli dönemlerde yürüttükleri güçlenme ve himayeler karþýsýnda direnme, kendini yenilenme ve parçalanmama çabalarý bu proje ile amaçlanan noktaya taþýnmasý deðerlidir. Bu toplantýlarda düþülmemesi gereken sorun Alevi toplumunun nasýl bir laiklik ile karþý karþýya kaldýðý ve deðiþen Türkiye laikliði noktasýnda nasýl hareket edeceðidir. Þu yeni AKP li süreç Türkiye laik yapýsýnýn Amerikan laikliðini dayatmaktadýr. Çoðunlukla tartýþýlmadan yürütülen bu iradeyi kullanmak üzere özellikle AKP Hükümetin ciddi bir çabasý bulunmaktadýr. Aleviler bu noktada buna karþý çýkmakta ve Avrupa tipi laiklik noktasýnda daha da geliþmiþ bir ihtiyacý dillendirmektedir. Türkiye de laikliðin koruyucusu ve teminatý Alevilerdir düþüncesinin altýnda yatan temel sezgide bu noktada toplanmaktadýr. Amerikan Laikliði Ancak farklý etnik ve dini toplum liderlerinin doðrudan konuþturulmasý ve cemaatleþmelerinin önünün açýlmasýnýn savunulduðu Amerikan tipi demokrasi ve laik örgütlenme Türkiye için önemli bir sorundur. Türkiye toplumu Osmanlýnýn son zamanlarýnda böyle bir yapýya kavuþturulmak üzereydi. Kurtuluþ Savaþý nýn getirdiði yeni yapý ise Avrupa tipi demokrasi ve önemli bir kurumu olan Avrupa tipi laikliði Türkiye ye taþýdý. Þimdi AB sürecinde bile Türkiye de Amerikan tipi demokrasi ve laiklik yapýlanmasýnýn durdurulamamasýnýn sadece Türkiye için deðil, AB içinde bir yapý sorunudur. Bu yapýsal sorun Avrupa yönetimleri için bir demokratik deðiþim olarak algýlanabilir. Türkiye için koþullar ve ilgiler farklýdýr. Türkiye Ýslami bir emperyal içinde bulunmakta ve bu Ýslami emperyal þimdilerde Amerikan tekellerinin emperyal ihtiyaçlarý ortak hareket ve ihtiyaç çabasýndadýr. Bu durum Ýran, Mýsýr, Irak ve daha bir çok ülkede farklý unsurlarý ile yapýlandýrýlmaktadýr. Tüm etnik ve dinsel toplum önderlerinin öne çýkarak doðrudan kendi topluluklarý için karar vermeye baþlamasý özellikle Türkiye deki Sünni cemaatler içinde geliþtirilmiþ ve yürütülmeye hazýrdýr. Çoðunlukla tartýþýlmadan yürütülen bu iradeyi kullanmak üzere özellikle AKP Hükümetinin ciddi bir çabasý bulunmaktadýr. Eðer ki Hacý Bektaþ Dergahý Postniþini Veliyettin Ulusoy un çabalarý Alevi yapýlarý içinde doðru okunmaz ve tüm gücün tek merkezde toplanmasý olarak deðerlendirilirse, bu ilahlaþtýrýlmýþ bir yapýya dönüþtürülür. KALP projesi Postniþinlik üzerinden yeniden sürdürülmesi olarak telakki edilmesi durumu doðarsa bu Aleviler için bir deðiþim süreci oluþturacaktýr. KALP projesi güçler dengesidir. Bir divan önermesi ve disiplinli ve birbirine uyumlu zincirlerin gönüllü birlikteliðidir. Aleviliðe olduðu kadar Türkiye toplumuna da bir saðduyu ve beklentilerin bilinçli anlatýlabilme yoludur. Karmaþýk ve düþünülmeden geliþtirilmiþ dernek ve vakýflarýn biçimsel ve kapalý müdahale ve önermelerinin temelsiz ve yüzergezer hareket ve isteðe dönmesinin önünü kesecektir. Bu yapý Alevilikte demokratik bir hiyerarþinin ve kurumsal yürütmenin esas alýndýðý bir divan geliþtirilmesi olarak okunmalýdýr. Belli bir disiplin ve irade gücü ile hareket etmesi beklenmektedir. Bu durum bu toplantýlarýn heyecaný içinde ihlal edilmiþ ve her kesimin Postniþinliðin itibarýný, kutsallýðýný ve saygýnlýðýný arttýrmak için özellikle vurguladýðý belli bir dinsel ve azýnlýk öznelliðinin anlamsal yüklenmesi olarak algýlanmaktadýr. Bu gücün böyle tanýmlanmasý ve diðer üretim alanlarý olan dernek, vakýf, sanat, bilim alanlarýnýn yok sayýlmasý boþluk yaratacaktýr. Bu tarz bir beklenti diðer cemaat ve yapýlara özenilerek ve geçmiþe yönelik gelenekselin böyle olduðu kanýsý ile hareket edilmesi durumunda Amerikan tipi bir laik yapýyý kendiliðinden Alevileri de kapsayacak biçimde geniþletme kapasitesine sahiptir. KALP in Önemi Alevi örgütlerinin kendiliðinden teslimiyeti bunu hýzlandýracaðý gibi, gelecek dönemlerde bilgi ve pratik alanlar üretmek yerine böylesi bir kurumun gücünün siyaseten denenmesi pratiðine de kapý açma ihtimali bulunmaktadýr. Türkiye siyaseti buna yönelik çalýþma yapmayý ve bunu kullanmayý her zaman önemsemiþtir. Bunu çoðunlukla ilk elden gizli bir deneme ve güç algýsýnýn niteliði olarak yaparken, gücün güven vermesi durumunda Sünni cemaatlerde olduðu gibi doðrudan yapacaktýr. AKP Hükümet iliþkilerinin Amerikan Laiklik tarzýný önemsediði ve kabul ettiði bu durumda Aleviler nasýl bir kapýyý açtýklarýný daha yoðun olarak görebileceklerdir. Ancak KALP projesi demokratik bir projedir. Algýlarýnýn doðru ve kurumsal yürütülüþünün doðru okunmasý gerekmektedir. Bunun doðru okunmasý projenin içeriði kadar irade sahiplerinin de biçimsel olmaktan çýkmalarý ile ilgilidir. Örneði alevi iþadamlarý bu konuda nasýl bir yol izleyecekler, Alevi Enstitüsü bu konuya nasýl katký verecek. Bu çalýþmanýn kapsamýna olumlu bakan Alevi dernek ve vakýflarý nasýl bir irade ile bu kurumsal projenin içine katýlacaklardýr. Bu nedenle Postniþinlik makamýnýn da içinde bulunduðu bu toplantýlarý farklý algýlayýp, diðer ocaklarýn bu yapý içinde neden yer almadýðýný sorgulanmasý biçimseldir. Yapýlanmanýn yürüttüðü çalýþmanýn içeriði ve düþünce biçimi ile ilgisi bulunmamaktadýr. 3 ZIRHLI ARAÇLA KOVALAMACA Polise taþ attýklarý' gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, 'polise taþ attýklarý' iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýndý. 'ONLAR ÇOCUK, YAPMAYIN' BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girerek, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, Onuk da zýrhlý polis aracýna bindirildi. ÞIRNAK'ýn Silopi Ýlçesi'nde 7 yaþýnda iki çocuk "Polise taþ attýklarý" iddiasýyla gözaltýna Sulucakarahöyük/ANKARA Saat: 12:30 da Emekli Sen önünde, EMEKLÝLER HAKLARINIZ ÝÇÝN MAHKEME KAPILARINA DEÐÝL HÜKÜMETÝN KAPISINA YÜRÜYELÝM pankartý açýlarak Ýzmir Caddesinden Atatürk Bulvarýna, Atatürk Bulvarýndan Milli Müdafaa Caddesine oradan da Güvenpark içinden Baþbakanlýða doðru yürüyen emekliler, çiçekçilerin yanýnda devletin silahlý güçlerince durduruldu. Genel Baþkan Veli BEYSÜLEN baþkanlýðýnda oluþturulan heyet toplanýlan imzayý Baþbakanlýða teslim etti ve ardýndan bekleyen kitlenin yanýna dönerek basýn açýklamasý yaptý yýllarýnda SSK ve Bað Kur emeklilerinin aylýklarýna yansýtýlmasý gereken zamlarýn eksik yansýtýldýðýný, 7 milyon emekli ile dul ve yetimin bundan dolayý hak kaybý olduðunu belirten Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN konuþmasýný þöyle sürdürdü; son dönemde medyanýn yanlýþ yönlendirmesi sonucu pek çok emeklinin mahkemelere baþvurduðunu duyuyoruz. Farklý mahkemelerde açýlan davalarda deðiþik kararlarýn çýkmasý mümkündür. Bireysel olarak açýlan ve 17. Ýþ Mahkemesinin kýsmen kabul ettiði bir mahkeme kararý var ve þu anda Yargýtay da incelenmeyi beklemektedir. Yargýtay kararý beklenilmeden açýlan davalarýn bir yararý olmayacak tam tersi olumsuz karar çýktýðýnda ve Yargýtay tarafýndan onaylandýðýnda bu emsal teþkil edecek emeklilerin zararýna olacaktýr. Dolayýsýyla açýlan davalar, açanýn yatýrdýðý dosya, harç ve vekalet ücretiyle sýnýrlý bir zararda kalmayacak geneli etkileyen ciddi bir kayýp olacaktýr. Milyonlarca insaný dava açmaya ya da çözüm adresi olarak gösterilen Sosyal Güvenlik Kurumu na (SGK) dilekçe vermeye davet edenlerin bundan ekonomik rant saðlamaya çalýþtýðýný belirten BEYSÜLEN, daha önce söylediklerini yineleyerek emeklileri Yargýtay dan çýkacak kararý beklemeye ve sendikanýn açýklamalarýný takip etmeye çaðýrdý. Son günlerde SGK bina ve birimleri alýnarak Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. "Polise taþ attýklarý" gerekçesiyle çocuklarýn gözaltýna alýndýðý, tutuklandýðý, haklarýnda dava açýldýðý, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandasý yapmak" iddiasýyla onlarca yýl hapis cezalarý verildiði Türkiye'de bir ilk daha yaþandý. Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde sokakta oyun oynayan iki çocuk, "Polise taþ attýklarý" iddiasýyla, kendilerini 3 zýrhlý araçla kovalayan polisler tarafýndan gözaltýna alýnmak istendi. BDP Silopi Ýlçe binasý önünde kurulan Demokratik Çözüm Çadýrý'nýn önüne kadar polis tarafýndan kovalanan çocuklarýn gözaltýna alýnmamasý için çadýrda nöbet tutan BDP üyesi Mehmet Onuk devreye girdi. BDP'liler, "Onlar çocuk, yapmayýn" diyerek polisleri ikna etmeye çalýþtý, ancak bir çözüm bulunamadý. Tüm giriþimlere raðmen çocuklar gözaltýna alýnýrken, duruma itiraz eden Onuk da tartaklanarak zýrhlý polis araca bindirildi. Ýsimleri öðrenilemeyen iki çocuk ve Onuk Silopi Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. DÝHA önünde, danýþmanlýk bürolarý adýna el duyurularý daðýtýldýðýný, SGK ya verilmek üzere, bu bürolar tarafýndan yazýlmýþ olan örnek dilekçe ile mahkemelerde dava açmak için hazýrlanmýþ olan örnek dilekçeler para karþýlýðýnda emeklilere satýldýðýný belirten BEYSÜLEN konuþmasýna þöyle devam etti; bu iþten para kazanmak isteyen fýrsatçýlar emeklilerin ceplerinden paralarýný gasp ediyorlar. Oysa ne SGK ya verilen dilekçeler, ne de dava açýlmasý emeklilerin bu hakkýnýn ödenmesini saðlamayacaktýr. Çünkü biz buna benzer süreçleri daha öncede yaþadýk. Yapýlmasý gereken þey örgütlenmek ve hükümete karþý sesimizi yükselmektir. Emeklilerin hakký olan bu ödemenin mahkemelere taþýnmasýna gerek kalmadan ödenmesini talep ediyoruz. Bu haklý talebi en yetkili makam olan Baþbakana iletmek amacýyla, bu gün burada toplandýk. Umarýz getirdiðimiz binlerce imza hükümet üzerinde gerekli etkiyi yapar ve emeklilerin bu maðduriyetini gidermek üzere gerekenler biran önce yapýlýr. Emekli Sen olarak bir yanda hukuki mücadelelerine devam ederken diðer yandan da sokak eylemlerini kullanarak hak alma mücadelelerini sürdüreceklerini belirten BEYSÜLEN, emeklinin hakkýný kimseye yedirmeyeceklerini kaydetti. Konuþmasýnýn sonunda siyasal iktidara seslenen Emekli Sen Genel Baþkaný Veli BEYSÜLEN; Yýllarca bu ülkeye emek vermiþ insanlarý mahkemelerde süründürmeye, maðdur etmeye hakkýnýz yok. Gelin emeklilere mahkemelere baþvurmadan bu hakký verin. Eðer bu hakký teslim etmezseniz, 12 Haziran seçimlerinde emekliler bunun hesabýný sandýkta soracaktýr bundan kuþkunuz olmasýn dedi. Emekli Sen liler ellerinde; 1 MAYIS TA ALANLARDAYIZ MISIR HALKININ DEÐÝL KENDÝ HALKININ SESÝNE KULAK VER HAKLARI GASP EDÝLEN EMEKLÝ SANDIKTA HESAP SORACAK EMEKLÝYÝZ HAKLIYIZ KAZANACAÐIZ ÝLERÝ DEMOKRASÝ DEDÝLER HAKKIMIZI YEDÝLER BÜYÜYEN TÜRKÝYE YOKSUL EMEKLÝ dövizleri taþýdýlar. Emekli Sen üye ve yöneticileri yürüyüþ boyunca ve basýn açýklamasý süresince; EMEKLÝYÝZ HAKLIYIZ KAZANACAÐIZ SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK ÝNADINA SENDÝKA ÝNADINA DÝSK YAÞASIN DEMOKRASÝ MÜCADELEMÝZ DÝRENE DÝRENE KAZANACAÐIZ sloganlarýný haykýrdýlar.

3 Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Güneþ KAÝM Sorun eksik olmuyor bizde. Uzunca bir süre baþlayan MEDAÞ la Belediye arasýnda ödenemeyen elektrik faturalarý ile ilgili geliþmeler hala gündemde. Belediye hizmet binasýnda ýþýklar sönük. Gerilim ise sürmekte. Düzenlenen miting, açýlan kampanya, konulan siyah çelenk çözüm getirmedi soruna. Getirmezdi de Bizi boðmak isteyenler var diye çýðlýk kopararak. Miting yaparak. Siyah çelenk koyarak çözümlenmiyor bu tür sorunlar. Çözümlenmez de. Niye boðmak istiyorlar ki bizi. Dertleri ne Kime ne zararýmýz ola ki Boðulmamýzý gerektiren bilinmeyen bir neden mi var ortalýkta yoksa Anlaþýlýr gibi deðil Hacýbektaþ gibi özel bir konumu ve de öncelikleri bulunan bir ilçenin bu görünümde topluma yansýtýlmasý gerçekten de incitici. Ýçtiði suyun parasýný ödeyemeyen ve de bu amaçla yurt genelinde yardým kampanyalarý açan bir ilçe. Iþýklarý yanmayan bir BELEDÝYE Yollarýnda yürünemeyen, ziyaretçisine yeterli hizmeti sunamayan ve de SERÇEÞME olmanýn gereklerini yerine getiremeyen bir HACIBEKTAÞ Dokunuyor insana ** Aylýk bin lirayý bulan faturayý eldeki bu bütçe kaynaklarý ile her ay düzenli olarak ödeyebilme kolay deðil. Gerçekten de zor. Demokrasilerde çare tükenmez diye söylerdi bir parti büyüðümüz ya Bu soruna da bir çare bulunur elbet. Saç baþ yolmaya, telaþa kapýlmaya, ona buna sataþmaya hiç de gerek yok gibi geliyor bize. Bir yol bulunur ve de o sorun çözülür. Akýl karýþtýran, cevabý aranan asýl soru ise þu, Böylesi bir durumun olacaðý çok daha önceden niye görülmedi. Önlemler niye alýnmadý. Elektrik daðýtým idaresinin özelleþeceði biliniyordu, kýsa vadede sýkýntýlarý giderecek fiyat düzenlemeleri dahil önlemler zaman içinde rahatlýkla alýnabilirdi. Uzun vadede ele alýnacak sorunlarla ilgili çalýþmalara çok daha önceden baþlanýlabilirdi de.. Bunlarýn hiç birisinin yapýlmamasý gerçekten de düþündürücü. Öylesine basit, gereksiz, ilgisiz ve de gülünç iþlerle uðraþýlýyor ki, bu tür iþlere vakit kalmýyor anlaþýlan Toplumun her kesimi ile kucaklaþan, konuþup tartýþan, farklý görüþ ve de önerilere açýk, sivil toplum kuruluþlarýna ve de o kuruluþlarýn çalýþmalarýna deðer veren, destek olan, toplumla iyi iliþkiler içinde, sevgi saygý ve de hoþ görü anlayýþý ile yola çýkýlabilseydi eðer, bu gün çok daha farklý yerlerde olunabilirdi belki de. Öylesi bir ortamda, TOKÝ konutlarý ile ilgili olarak, yer tesbit çalýþmalarý yapýlýrken, konu tüm boyutlarý ile tartýþmaya açýlabilirdi. Ýlçenin en yüksek tepesine yapýlan o konutlara su verebilme için ne kadar artý elektirik parasý verileceði hesabý ta o zaman yapýlabilirdi... Altý pompa ile yürütüldüðü söylenen sistemin, bir ya da iki pompaya düþürülerek yapýlmasý yönünde yeni projeler geliþtirilebilirdi Su þebekesinin tümü ile yenilenmesi çalýþmalarýna öncelik verilebilirdi. Ýçme suyu ile ilgili yapýlacak kapsamlý çalýþmalar, bu amaçla hazýrlanan rapor ve de projeler, ilgili kuruluþlara zamanýnda intikal ettirilebilirdi. Bunlarýn hiç biri yapýlmadý. Düþünülmedi de Böylesi ciddi projeler dosya haline getirilir ve de öyle gidilir devlete. Devletten destek öyle istenir. O destek verilmez ise eðer, iþte o zaman o tepki verilir, iþte o zaman bizi boðmak istiyorlar diye haykýrýlýr, siyah çelenk iþte o zaman konulur, ilçe halký tümü ile iþte o zaman ayaða kaldýrýlýr ** Þu ilginç sözler sayýn Selmanpakoðlu na ait. Belediye Baþkaný Selmanpakoðlu, sorunlarýn ciddi boyutlara ulaþtýðýný, bu süreçte sorunlarýn daha net anlaþýlabilmesi için içiþleri Bakanlýðý yetkililerine bir çaðrý yaptýklarýný söyledi. Selmanpakoðlu, Ben devlete diyorum ki, birini görevlendirin ben belediye baþkanlýðý için izin alayým1, 2 veya 5.aylýðýna. Kimi istiyorsanýz bakanlýktan görevlendirin. Gerekirse belediyeyi o görevlendireceðiniz kiþi ile beraber yürütelim. Yani nasýl istiyorsanýz. Yönetsin bakalým.vicdanýmýz sýzlýyor, halka hizmet götüremiyoruz. Kanalizasyon, su sorunu tüm bunlara baktýðýmda Alevi açýlýmý lafta kalýyor. Bize destek olsunlar, biz bunu istiyoruz 15. Nisan Sulucakarahöyük Gazetesi Böyle bir anlayýþa ne denilebilir bilemiyorum Ýnanýlýr gibi de deðil. Söylenecek o kadar çok söz var ki Edilen bu sözlerle yola çýkýlarak son beþ yýlýn kitabý bile yazýlabilir. Her þey açýk ve o kadar da net ki O sözler, çaresizliðin ve de tükeniþin hüzün veren belgesi gibi. Ben Umudun Tükeniþi diyorum buna Siz ne dersiniz bilmiyorum 20.NÝSAN HACIBEKTAÞ Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) Kýrþehir Ýl Baþkanlýðý, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partilerinin seçime girme hakkýný gasp ettiði gerekçesi ile Yeraltý Çarþýsý üzerinde basýn açýklamasý yaptý. "Ferman YSK'nýn sokaklar bizimdir" sloganýyla, Cumartesi günü saat 13.30'da Yeraltý Çarþýsý üstünde toplanan partililer adýna basýn açýklamasýný ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol yaptý. Partililer ve ÖDP milletvekili adayý Niyazi Þekertürk'ün yaný sýra CHP milletvekili adaylarý ile EMEP, TKP, BDP ve KESK'e baðlý sendika temsilcilerinin de basýn açýklamasýnýn yapýldýðý Yeraltý Çarþýsý üstüne gelerek destek verdiði eylemde, YSK'nýn baðýmsýz milletvekilleri ve ÖDP'nin seçime katýlmayacaðýna iliþkin yaptýðý açýklamayý eksik belgeler ve bunun teslim tarihinin dolmasýna dayandýrdýðýný hatýrlatarak, "YSK, partimizin seçimlere girme hakkýný gasp etmiþtir. Seçimlere girme hakkýný kazanmýþ par-timizin 'eksik evrak', 'süre doldu' gibi gerekçelerle seçim dýþý býrakýlmasý kabul edilemez diyen ÖDP Ýl Baþkaný Þakir Þenol, þunlarý kaydetti: Partimizin ve BDP'nin baðýmsýz adaylarýna iliþkin yaþanan süreç hukukun teferruat haline geldiðini göstermektedir. YSK, partimizin ve baðýmsýz adaylarýn seçimlere katýlmayaca-ðýný yaptýðý açýklamada eksik belgelere ve bunun teslim tarihinin dolmasýna dayandýrmýþtý. Ancak ayný YSK daha sonra eksik belgelerin alýnarak tekrar incelenebileceðine iliþkin bir açýklama yaptý. Bu süreçte partimiz ve baðýmsýz adaylar eksik belgelerini YSK'ya ulaþtýrdý. YSK, benzer durumda olduðumuz baðýmsýz adaylarla ilgili olarak aldýðý olumlu inisiyatifle anti-demokratik kararýný ortadan kaldýrmýþtýr. Kuþkusuz bu bizi de sevindiren bir karardýr. Ancak YSK ayný olumlu inisiyatifi partimize kullanmamýþ süreci farklý iþleterek adil olmayan bir karar almýþtýr. YSK'nýn kararýna gerekçe oluþturan eksik belgelerin tamamý kendilerine teslim edilmiþtir. Yani bir eksiklik kalmamýþtýr. Ancak YSK, 'zamaný geçti' gerekçesiyle bu belgeleri deðerlendirmeye almayarak veto kararýnda ýsrar etmiþtir. Ýþte böylesi bir sürecin sonucunda partimiz seçimlere katýlamayacaktýr. ÖDP'nin seçimlerde olmasýnýn anlamý devrim ve sosyalizm iddiasýnýn bu sürece taþýnmasýydý. Seçimlere girme hakkýmýz ortadan kaldýrýlmýþ olsa da bu iddiamýzý sürdüreceðiz. Yüzde 10 seçim barajý, bürokratik engellerle ve açýk baskýyla devrimcilerin sesini kýsarak sömürücü ve iþbirlikçi düzenlerini sürdürmek isteyenler karþýsýnda seçim sürecinde de mücadelemizden geri durmayacaðýz. Bugün hakkýmýzda ferman yazanlar bilsin ki, ferman onlarýnsa sokaklar bizimdir. ÖDP sokaðýn ve mücadelenin partisidir. Bugün AKP-Cemaat koalisyonu eliyle kurulan yeni Mübarek rejimine karþý emekçilerin, gençlerin, kadýnlarýn, iþçilerin mücadelesini güçlendirerek direnmeye devam edeceðiz. Ve geleceði birlikte sokaktan kuracaðýz. Evet, pusulada olmasak da seçim sürecinde hayatý örgütlemeye devam edeceðiz. Bugün ülkenin dört bir yanýnda yükselen sesimiz mücadeleyi ve sokaðý örgütlemeye, 1 Mayýs'ta alanlarý doldurmaya bir çaðrýdýr. ÖDP'nin iddiasýný sürdüreceðinin belirtildiði basýn açýklamasýnýn ardýndan grup olaysýz bir þekilde daðýldý.

4 GÜLÞEN ÝÞERÝ Ýþte tüm bu gerçeklik bir sinema filmi olarak izleyicisiyle buluþtu: Kayýp Özgürlük. JÝTEM in, insanlarý nasýl evlerinin önünden alýp, aðýr iþkence odalarýnda kaybettiðini anlatýyor. Bu kirli savaþýn iç yüzünü sorgularken bir yandan da "asýl kaybeden kim" sorusunu soruyorsunuz. Yönetmenliðini ve senaristliðini Umur Hozatlý nýn üstendiði, yapýmcýlýðýný ise Özlem Turan ýn yaptýðý filmin baþrollerinde Serdar Kavak, Vedat Perçin, Musa Yýldýrým, Öznur Kula, Ömer Þahin, Mehmet Ünal, Aysun Akgün yer alýyor. Ýlk olarak 47. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde özel gösterimi yapýlan Kayýp Özgürlük geçtiðimiz günlerde sona eren Ýstanbul Film Festivali nde de izleyicisiyle buluþmuþtu. Kaybettirenler de kaybediyor. Bir kirli, haksýz savaþta herkesin kaybettiði bir þeyler var. Güçlü taraf da kaybediyor" diyen Umur Hozatlý yla bir araya geldik» Kayýp Özgürlük vizyona girdi. Bir hayli sert, JÝTEM gerçeði anlatýlýyor. Burada siz neyin altýný çizdiniz? Neyin kaybýydý? Bir savaþta, böyle kirli bir savaþta aslýnda çok deðerli kazanýmlarýn yanýnda, insanlarýn kiþisel yaþamlarýnda herkesin kaybetti bir þey vardýr demeyi tercih ettim. Vahþi bir JÝTEM þefi bile bu savaþta bir þey kaybedebiliyor, gözaltýnda kaybedilenler de kaybediyor. JÝTEM þefi belki de hayatýnda ilk kez aþýk oluyor. Bu savaþ nedeniyle aþkýný da kaybediyor.»finalde þefin çabasýný görüyoruz ama Finalde de kurtarmaya mý gidiyor, bana sorarsan hayýr, JÝTEM in eline düþen bir adamý JÝTEM þefi de kurtaramaz. O salýverse baþka bir ekip onu alýp bitirir. Bu beyhude bir koþu Evet, bir çaba içine giriyor ama öyle bir sistem var ki JÝTEM þefi de olsan öyle bir çaba da boþuna. Orada temel mesaj þu: Kaybettirenler de kaybediyor. Bir kirli savaþta, haksýz savaþta herkesin kaybettiði bir þeyler var. Güçlü taraf da kaybediyor aslýnda. Böyle anlatmak istedim, böyle okunabileceðini düþünüyorum.»jýtem þefi dediðimiz kiþi iki karakterde karþýmýzda çýkýyor. Hastanede Kemal, iþkence yaparken Müdür Kemal babasýný hastanede ziyaret ederken tam bir insan, ama diðer tarafta kan akýtan bir katil Yeþil i hepimiz biliyoruz JÝTEM in en azýlý tetikçisi. Oðlu Murat Yýldýrým bir kitap yazdý, o kitapta babasýný anlatýyor; Babam Yeþil diye. Diyor ki; babam evden giderdi, bazen aylar sürerdi dönüþü Bir gün eve geldiðinde odasýna kapanýr, genellikle iki þey dinlerdi: bir ilahiler, iki çatýþma ve çýðlýk sesleri Bir oðul babasýnýn evdeki yaþamýný anlatýyor. Kitabýn bütününde þu var; Yeþil, baba olarak nasýl biri sorusuna, herkesin babasý gibiydi diyor oðlu. Biz Türkiye deki halklar olarak katillerimizle, iþkencecilerimizle çok içiçe yaþýyoruz. Ben mesela Taksim de yaþýyorum, Beyoðlu herkesin geldiði bir yer, ben orada sevdiðim insanlarýn canýný yakan, onlarý kaybeden JÝTEM ciyle ayný kahvede oturuyorumdur. Belki de ayný bardaktan su içiyoruz, ayný kaþýktan yemek yiyoruz Bu kadar içiçe yaþayan toplumlarda sorunlar yaþanýyor. Rakel Dink in müthiþ bir belirlemesidir, bir bebek katil olarak doðmaz, katil yapýlýr. O JÝTEM ciler katil ana babadan doðsa bile, katil olduðunu mu düþünmeliyiz?»sanýyorum oyuncularýnýzdan Vedat Perçin iþkenceye maruz kalmýþ biri Baþrol oyuncumuz Vedat, 30 gün Diyarbakýr da polisin iþkencesinde kaldý. O yüzden de çok fazla oyunculuk yapmadý, yaþadýðýný yaptý.»peki, JÝTEM dediðimiz zaman Diyarbakýr, Cizre, Batman gibi Doðu illeri akla gelir ve çýkýþ noktasý oralardýr Siz Ýstanbul da çekim yaptýnýz ve Marmara bölgesi JÝTEM ini konu aldýnýz, neden? Bu filmin mekânsal olarak geçmesi gereken yer mutlaka Diyarbakýr, Batman, Cizre olmalýydý evet, ama bu iþi yapmak için yola çýktýðýmýzda ekonomik olarak da düþündük, Ýstanbul dýþýnda bir yerde film çekersek maliyeti ikiye katlanýyor. Bu nedenle bulunduðumuz yerde Ýstanbul da çekmek zorundaydým. Marmara bölgesinde de JÝTEM aktifti. Veli Küçük Ýzmit te görev yapýyordu ve tam da o dönem Marmara sorumlusuydu. Ben de dolayýsýyla senaryoyu JÝTEM in Marmara bölgesine uyarladým. JÝTEM in sorgu üsleri Kandýra dadýr. Kandýra da sorguluyorlar, öldürüp Sapanca gölünün kýyýsýna atýyorlardý. Ýstihbarat yerleri Beþiktaþ Yýldýz dadýr. Bir üsleri de Hadýmköy dedir.»ýlk filminiz ve cesurca Bu, risk gibi gelmedi mi size? Sinemaya biraz hýzlý bir giriþ gibi geldi bana, ne dersiniz? Bu konuda öfkesi çok birikmiþ bir adamým. Ben ilk film olarak soft ama politik bir hikâye de yapabilirdim, önümü daha çok açardým! Ama benim derdim bu; ülkenin devrimci yurttaþý olarak, ölüme ve kirli savaþa karþý bir insan olarak bundan farklý bir þey yapamazdým. Sinema yapayým, para kazanayým derdinde deðilim. Olamam. Ben televizyonculuk, gazetecilik de yaptým Yetmedi, ben öfkemi söndüremedim. Bir mücadele içersindeysem, ki öyle bakýyorum, o halde bunu benim içimden geldiði gibi icra etmek istiyorum dedim. Derdim sinema yapmak deðil. Sadece güzel þeyler insanlar için olmalý, ben sinema da insan içindir diyorum ve insan için kullanmak istiyorum. JÝTEM denilen melanete dair film yapmak istedim ve yaptým» Sinema kaygým yok dediniz ama bir filmi izleyiciyle buluþturmak da belli bir sinema sorumluluðu gerektiriyor deðil mi? Sinemografik kaygým var ya da baþka konulardaki meseleyi iyi anlatmak istiyorsam, bunun bazý gereklilikleri var, bunu yerine getirmeliyim ki daha iyi etki yaratsýn. Teknik açýdan da bu böyle. Ama gel gelgelelim bunu yapmanýn yolu da bütçesinden geçiyor. Benim çekemediðim sahneler var mesela, yapamadýk. Belki biraz daha öfkemi dindirip bekleseydim, daha iyi koþullarda çekseydim daha farklý olabilirdi. Ama derdimiz var ve derdimizi canýmýzý yakan yerden anlatalým dedik. Eðer canýmý yakan yerden film yapmasaydým kendime ihanet ederdim.»kaldý ki kayýplar devam ediyor Pek çok politik filmde de sonlarda kaybeden devrimciler oluyor Tabii Kayýp Özgürlük, kim kaybetti sorusunun yanýtýný izleyiciye býrakýyor. Türkiye de devrimciler hedefledikleri açýsýndan ne yazýk ki hep kaybetmiþtir. Orta vadede, amaçlanan hedefler doðrultusunda bir kazaným olacaðýný da sanmýyorum.»gelinen sürece bakarsak, bu filmi çekmek bile kazaným. Bugün tüm bunlarý yüksek sesle konuþuyorsak ödenen bedellerin karþýlýðý Kaybediyoruz ama bitiyor muyuz? Hayýr, bizi ayakta tutan onur mücadelesi var. Sinemaya baþlarken þunu düþündüm, bu filmi yapmasaydým kendimle savaþmaya baþlardým, kendimi sorgulardým. Çünkü o zaman kendimi onurlu saymazdým. Devrimciler onurlu doðmamýþ olabilir ama devrimci olarak bir onur kazanýyor ve onurlarýyla ölüyor. Birkaç lider dýþýnda yeryüzünde kaç tane iþkenceci, katil ve celladýn adý geçer insanlýk adýna bir sohbette, ama bütün devrimcilerin adýný anarýz biz. Deniz Gezmiþlerin mezarýna gittik, oraya Fatiha okumaya deðil tabii, kim bilir içimizden neler geçiyordu. Ýnsan yaþamýnda onur önemli bir þeydir. Sen onurlu bir insan olarak kitleyi etkiliyorsan, onlar da senin yolundan yürüyebiliyorsa bu çok büyük bir þeydir. Belki kaybetmedik, kazandýk. FÝLMÝN YAPIMCISI ÖZLEM TURAN: Düþününce, bizim yaptýðýmýz hiçbir þey!»film JÝTEM gerçeðiyle yüzleþtiriyor izleyiciyi. Böyle bir kaos ortamýnda Kayýp Özgürlük nerede duruyor? Diyarbakýr da, Cizre de o çocuklar taþla mücadele ediyorlar. Düþündüðümde bizim yaptýðýmýz hiçbir þey... Elbette, bu filmi yapmýþ olmak ve getirip Ankara da göstermiþ olmak bizim için büyük bir kazaným. Sinemayý çok idealize ediyoruz Ben þunun hayalini kuruyorum, bu ülkede bu sorun çözülmeli, insanlar ölmemeli, sinema olarak buna katabilecek çok þey olduðunu düþünüyorum. Sinemada daha idealist konularýn anlatýlmasý gerekiyor. Siyasette de yaparsýn ama sinema baþka bir þey. Siyasete bakýyorum, siyaset bana göre deðil ama bu iþin dýþýnda da duramýyorum ve bunu sinemayla anlatmak ve korumak istiyorum.»devrimciye iþkence yaparken müdür, hastane de babasýna bakarken Kemal Bir insan bu kadar zýt karakterde olabilir mi? Ýnsan, Kemal in o iþkenceci tavrýný görmek gerekir miydi diye düþünmeden edemiyor? Bana da çok zor geliyor ama filmde tabii iki karakter var, biri müdür biri Kemal Kemal daha insan. Hastanede kan veriyor diðer taraftan da kan döküyor. Kendimden örnek vermek istiyorum; gözaltýnda kalmýþtým bir dönem 20 li yaþlarýndaydým. Sürekli bana hakaret ediyordu biri, gözlerim baðlý olduðu için sesini duyuyordum o sesi hiç unutmadým. Bir gün Savcýlýða çýkacaðým, o sýrada bana hakaret eden adama telefon geldi, kýzlarýndandý, en azýndan konuþmasýndan öyle çýkardým. Çok garipsemiþtim, böyle bir adamýn kýzlarý nasýl acaba diyordum Merak ettim ve telefonunu kapatýnca sordum, kýzlarýn mýydý dedim; bana öfkeyle baðýrdý: senden nefret ediyorum çünkü ablanýn ve senin adýn kýzlarýmýn adý diye BirGün

5 Yücel KAYIRAN Fethi Naci nin Bilge Karasu yu en sevdiðim on öykücü arasýnda saymamasý dikkat çekicidir. Semih Gümüþ ün, Fethi Naci yle yaptýðý otobiyografik söyleþisinde yer alan bu listede Vüsat O. Bener, Tahsin Yücel vardýr örneðin ama Bilge Karasu yoktur. Karasu nun, listenin dýþýnda kalmasýný saðlayan yazýnsal neden, eleþtirel kriter nedir ve bu kriter nasýl açýklanabilir? Ben, bu sorunun yanýtýnýn, ayný zamanda Fethi Naci nin eleþtirmenliðinin de ayýrýcý özelliðini dile getireceði kanýsýndayým. Fethi Naci, Yüzyýlýn 100 Türk Romaný na yazdýðý önsözde, Yahya Kemal in bir sözüne deðinir: Gerçi roman, yapýsý ve nev i itibâriyle her dilde birdir. Ancak romanýn her dilde ayrý bir yaþý vardýr. (Edebiyata Dâir) Bu deðininin, Naci nin eleþtirmenliðinin varlýk nedenlerinden de bir olduðunu ileri sürmek abartý olmayacaktýr. Bu doðrultuda, Fethi Naci nin eleþtirmenliðinin ayýrýcý amacýnýn, romanýn Türkçedeki yaþýný belirlemek, bu yaþýn oluþum sürecinin izini sürmek olduðunu söyleyebiliriz. Edebiyatýn sadece oluþum süreci deðil ayný zamanda onun tarihi de, eleþtirmenin birinci görevidir. Fethi Naci, sevdiði romanlar kadar beðenmediði romanlar hakkýnda da yazmýþ olmasýnýn nedeni, burada gizlidir. Sadece yazýnsal olaný deðil, ayný zamanda yazýn tarihine iliþkin olaný da kaygý edinmek, diye formülleþtirebiliriz bunu. Nitekim önsözü þöyle bitirir: En mükemmel romanlarý seçmeye özen gösterirken bu kitapta bulunmasý yazýnsal olarak deðilse de tarihsel olarak zorunlu olan romancýlarý da aldým: Mahmut Yesari, büyük romancý deðildir ama ilk iþçi romanýný (Çulluk) yazmýþtýr; Ebubekir Hazým Tepeyran tek roman yazmýþtýr (Küçük Paþa) ama bu tek roman, ilk köy romanýdýr, vb. Dolayýsýyla Fethi Naci, kendi pratiði üzerinden roman eleþtirisinin ve eleþtirmeninin, biri yazýnsal olanýn geliþimi, diðeri ise, yazýn tarihinin belirlenmesi olmak üzere iki temel iþlevinin olduðuna dikkat çekmektedir. Fethi Naci yi, Nurullah Ataç tan ayýran, ve onu Ataç ýn bir ileri noktasýna getiren nitelik de burada gizlidir. Ataç, sadece yazýnsal olanla, yazýnsal olanýn oluþum süreciyle ilgilenmiþtir; Fethi Naci, edebiyatýn oluþum sürecini takip etmekle birlikte, Türk roman edebiyatýnýn tarihini de yazmýþtýr. Onu, Ataç tan daha ileri bir noktaya getiren de, bu katkýsýdýr. Sesindeki coþku, bu katkýnýn baþarýsýndan gelir. Kuþkusuz yazýn tarihi olanla yazýnsal olan bakýþýmlý deðildir. Yazýnsal olanla tarihsel olan arasýnda nedensel bir iliþkinin olmadýðýný dile getiren anlayýþ, aslýnda (Marks a ait) felsefi bir tezdir. Ama Fethi Naci bu tezi, felsefi açýdan deðil, Türk romanýnýn baþlangýçtaki doðasýný açýklamak için dile getirmektedir. Roman, Batý dan ithal edilmiþ bir edebiyat türüdür çünkü. Batý romaný bireyi anlatýr. Bizdeki ilk romanlarda birey yoktur tip vardýr. Bu nedenle ona göre, Türk romaný yazýn tarihi açýsýndan Taaþþuk-ý Talât ve Fitnat ile baþlar fakat yazýnsal açýdan ilk Türk romaný Taaþþuk-ý Talât ve Fitnat deðil, Aþk-ý Memnu dur. Aþk-ý Memnu ile Türk romanýna sahici bireyler girmiþtir. Tükçenin doðasýna hâkim olmak Fethi Naci yi ayýrýcý kýlan bir diðer temel özellik ise, roman yazýný tarihini kurmuþ olmasýnýn yanýnda, modern Türkiye toplumunun tarihsel geliþiminin gerçekliði hakkýndaki bilgisinde ortaya çýkmaktadýr. Fethi Naci, romanýn yazýnsal geliþimini takip etmekle birlikte, arka planda da Türkiye toplumunun ulus olarak geliþiminin gerçekliðini de gözden yitirmemektedir. Dahasý bu ikinci özelliði, onun bir eleþtirmen olarak gücünün temelini ve arka planýný oluþturmaktadýr. Örneðin, Reþat Enis le ilgili eleþtirisinin kapanýþ kýsmý þöyledir: Reþat Enis, okumuþ bir tornacý ya Marksist yorumlar yaptýrýr: Harbi isteyen patrondur; kapitalisttir. Yok olasý kapitalist Sönmek bilmez ihtirasý onun gözlerini, içinde bulunduðu sýnýrlarýn dýþýna çeker. Ona dýþarýda, iþletecek maden lazýmdýr. Sürecek toprak lazýmdýr., O, malýný satacak piyasa arara. (s. 27) Ve daha neler Erenköy kýz sultanisini bitiren Yýldýz da F. Engels ten söz açar! Afrodit Buhurdanýnda Bir Kadýn, tabii, kötü bir roman. Yazýnsal açýdan deðil, ama ele aldýðý konu dolayýsýyla, yazýn tarihi açýsýndan önemli. Romanda anlatýlanlarýn Türkiye toplumunun gerçekliðiyle alakasý yoktur, o nedenle Ve daha neler der. Fethi Naci nin ayýrýcý özelliklerinden bir diðer ise, konuþulan Türkçenin doðasýna hâkim olmasýnda ortaya çýkýyor. Naci, sadece roman kiþilerinin, romandaki olaylarýn tarihsel gerçekliðe uygun olup olmadýðýný irdelemiyor ayný zamanda, roman kiþilerinin Türkçe konuþma tarzlarýnýn tarihsel gerçekliðe uygun olup olmadýðýný da eleþtiriye tabii tutuyor. Fakir Baykurt un Kaplumbaðalar romanýyla ilgili eleþtirisinde yer alan þu kýsým açýklayýcýdýr: Fakir Baykurt, kiþilerinin yalnýz yaþamalarýný deðil, konuþmalarýný da dikkatle gözlemlemiþ. Romandaki konuþma dili gerçekten çok canlý, çok baþarýlý. Mesela 237. sayfada Kýr Abbas ýn bir Eee birez aðýr tabii.. demesi var ki sadece bir konuþma olmaktan çýkýyor, Kýr Abbas ýn psikolojisini de, o nefis kasýlmasýný da veriyor. Ama, bu arada, Emin beye yavu dedirtmek (s. 252) elbette ancak dalgýnlýkla açýklanabilir. Gerek Yüzyýlýn 100 Türk Romaný nýn (1999), gerek Reþat Nuri nin Romancýlýðý nýn (1995) ve gerekse Bir Hikâyeci: Sait Faik-Bir Romancý: Yaþar Kemal in (1990) söylemsel özelliði, çalýþmayla deðil, konuþarak yazýlmýþ gibi olmasýnda ortaya çýkmaktadýr. Fethi Naci, bütün Türk romanýný, ve Türk romanýný olduðu kadar tek tek yazarlarýn roman dünyasýný da ezbere bilmektedir. Dahasý ezberden konuþur gibi yazmaktadýr. Fethi Naci de, üslup, düþünmenin deðil, konuþmanýn formuna göre kurulmuþtur. Düþünmenin deðil, konuþmanýn tarihinden söz edilebilir. Onun yazýlarýndaki anlatýcýözne, kendi kendine düþünen biri olarak deðil, ilgili kiþileri ikna etmek için konuþarak anlatan özne konumundadýr. Eleþtiriyi, düþüncel olandan, dýþsal olana, yani konuþmaya çekmekle birlikte, eleþtiriyi kendisinde cisimleþtirmiþtir, Naci. Eleþtirinin kahkahasý dediðim, bu özellikle, yukarýda yazýn tarihi konusundaki baþarýsýnýn, kendi sesinde ete kemiðe bürünmesi durumudur.. Ve bir aný Fethi Naci nin Cuma Toplantýlarý gýpta edilen türdendi. Bir defasýnda ben de bu toplantýlarýn birine katýlma fýrsatý ve kabulü yakaladým. Kalabalýk bir masa... Cevat Çapan, Turhan Günay, Semih Gümüþ, Turgay Fiþekçi... Turhan Günay bir ara türkü söylemiþti, ama masaya hitaben deðil, sadece Fethi Naci ye özel bir ses tonuyla... Aydýn Boysan daha sonra gelmiþti. Fethi Naci, Bak Aydýn, Yücel de, birayla baþlýyor içmeye demiþti. Akþama doðru, Cuma dan çýkýp, Çiçek Pasajý ndan Meþrutiyet caddesine kadar yürümüþtük; Fethi Naci, Önder Otçu ve ben. Bak bu önemli gibi bir cümleye geldiðimizde duruyor, sonra tekrar yürüyor; böyle dura dura yürüyorduk. Konuþup tartýþýrken böyle yürümek, Fethi Naci nin bir huyu muydu bilmiyorum ama benim için, edebiyat ortamýnda olup bitenlere iliþkin yaklaþýmýndan görgü edinmek, onunla paylaþtýðým zamaný biraz daha uzatmak anlamýna geliyordu, her ne kadar, ders saatini kaçýran bir öðrencinin konuyu teneffüste öðrenmeye çalýþmasýna benzese de. Fethi Naci yi onurla anýyorum. Radikal kitap

6 Bir yerel gazete getirdi eþim eve. Bak, Sinan ýn kýzý Simge, Polis Haftasý münasebetiyle Caným Babama Mektup, baþlýklý bir yazý yazmýþ. Çok duygulandým, aðladým, dedi. Resme baktým, rahmetli halamýn yüzünü gördüm. Berelendim, yazýyý zor bitirdim. Kýz çocuklarýnýn, babalarýný sevdiklerini bilirdim ama Simge nin baba özlemi ve sevgisi daha katmerleþmiþ. Polis çocuklarý da okuttum. Nizam, düzen, intizam ve saygýlý idiler. Simge bunlarýn üzerine edebiyatçýlýðý da katmýþ, gördüðüm kadarýyla. Babasýna layýk bir evlat olur umarým. Sinan ýn cenazesinden beri birkaç ay önce dedesinin dükkânýnda gördüm, yüzüne dahi dikkatlice bakamadým. Þimdi mektubu üzerine fikir teatisinde bulunmak isterim. Sinan ýn öldüðü günlerde, köþemde yazdýðým makalemde Sinan a bir mektup ta ben yazmýþým aslýnda, Olmadý Sinan baþlýðý ile. Olmadý Sinan Genç yaþta kaybettik geçtiðimiz cuma günü Sinan ýmýzý. Kaç gündür muhasebesini yapýyorum. Kabul edemiyor insan. Genç ölümleri hep etkilemiþtir beni zaten. Ýnsan yakýný olunca daha da etkileniyor. Halamýn torunuydu. Ankara da büyümüþtü. Her bayram ailesiyle Kýrþehir e gelirler, mutlaka bayramlaþýrdýk. Lise yýllarýnda fazla görüþmedik. Düðününe de katýlamamýþtým. Yýllar sonra cenaze sonrasý taziyelerde görüþmeye birkaç saatlik sohbetlere baþladýk. En son olarak halasýnýn cenazesinde görmüþtüm geçen yýl bu aylarda. Karýncayý dahi incitmeyen, tertemiz bir mizaca sahipti. Duyduðuma göre akademiyi de üstün baþarýyla bitirmiþ. Cami avlusunda taziyeler sýrasýnda birkaç genç fotoðrafýndan tanýdýlar. Bu abi bizi linç olmaktan kurtarmýþtý dediler ve tanýdýlar. Aksaray Kýrþehir arasýndaki futbol karþýlaþmasýnda olmuþ olay. Linçten kurtarmýþ hemþerilerini. Pýrlanta misali bir çocuktu. Tam bir görev insanýydý. En az on yýllýk sürücü ehliyeti vardý. Ancak iki ay önce satýn aldýðý bu araçla pek pratik yapmamýþ anlaþýlan. Zaten o araçlar en fazla kaza yapan bir araç tipiydi. Sürat yapmayý sevmeyen ve bilmeyen bu güzel insan nasýl kaza yapar halen havsalam almýyor. Biz otobüs kazasý olmuþ sandýk ilk duyunca. Dayýsýnýn çocuðunun düðününe geliyorlarmýþ. Keþke otobüsle gelselerdi. Keþke eþi Filiz in ve kýzý Simge nin uyarýlarýný dikkate alýp emniyet kemerini taksaydý. Babasýnýn sözünü dinleyip otomobiliyle hiç yola çýkmasaydý keþke. Olacak varmýþ olmuþ diyemiyorum inanýn. Hem baþarýlý bir emniyetçi ol; hem de aracýnda emniyet kemeri kullanma. Olacak iþ deðil. Olmadý be Sinan, ne yaptýysan kendine yaptýn. Yýktýn gittin. Tanrýdan rahmet diliyorum sana. Seni hiç unutmayacaðýz Sinan. Sinan yaþasaydý ne konuþur ne tartýþýrdýk, düðünde cenazede bilemiyorum. F.Coplarý Kitabý nýn yazarý Zübeyir Kýndýra nýn deyimi ile, cop olanlardan mý olurdu?, Yoksa cop olmayanlardan mý olurdu? Onu hiç bilemem. Ancak güvelik teþkilatý Sinan gibi bilgili, görgülü aile terbiyesi ile yetiþtirilmiþ vicdan merhamet sahibi, öfke ve stres kontrolünü becerebilen ehil ellerle yönetilebilinir ve hükümetlerin oyuncaðý olmayýp, liyakata önem verilirse; 166. idrak olunan þu günlerde yapýlan þaþalý gösterilere de, gerek kalmaz. 1 Mayýslar da, Nevruzlarda güç gösterilerinden vazgeçmek kaydýyla. ODTÜ öðrencilerini, arý kovanýna çomak sokar gibi, Akp önüne yürüyüþü, güvenliði saðlamak yerine þiddetle engellenmesi sonucu, þu anda öðrencilerin 10 ar yýl hapis istemiyle yargýlanmalarýna neden oldu. Bu yöneticilerin vicdaný rahat mý þimdi? 18 Mart ve 21 Mart tarihlerindeki teyakkuz hallerinin incelenmesi de yardým eder kendilerine. Ancak, askeri vesayeti kaldýrýyorum deyip yerine polis vesayetini oturtmaya kalkarsanýz ve de iki dönemdir alýþtýðýnýz tek parti yönetimini baþkanlýk sistemine doðru yönlendirirseniz, Arap coðrafyasýndaki tiranlýklara dönüþürsünüz Baþkanlýk sistemini layýkýyla uygulayabilecek, kuvvetler ayrýlýðýný destekler, kurumlarýnda revizyonu, maazallah felakete sürükler Türkiyemizi Þimdide Babasý Emniyet Amiri olan Simge Saný nýn dört yýl önce trafik kazasýyla yitirdiði babasýna yazdýðý genel basýnda da yer alan Caným Babama Mektup yazýsýna kulak verelim. "Caným Babama Mektup; Ben babamý annemin dýþýnda hiç birilerine anlatmayý düþünmemiþtim. Ýstedim ki kahraman babamý artýk herkes tanýsýn bilsin. Ben 10 yaþýndayým 5.sýnýf öðrencisiyim rahmetli emniyet amiri Sinan Saný'nýn kýzýyým. Her þeyden önce bir polis çocuðuyum. Babamla gurur duyuyorum. Oysaki ben babamý 7 yaþýna kadar tanýyabildim. Benden babamý hep televizyonlardan gördüðüm gibi bir terör kurþununun ayýracaðýný sanýrdým, oysaki babamý benden bir trafik terörü koparýp aldý. Sizler bilir misiniz babasýzlýðýnýn ne demek olduðunu? Sizler bilir misiniz? Telsiz sesi duyduðunuzda, bir polis arabasý, bir polis gördüðünüzde veya biri 'baba' diye seslendiðinde içinizin nasýl cýz ettiðini? Ben bunlarýn hepsini bilirim. Çünkü bunlarý görünce benim içim hep cýz ediyor. Küçükken düþtüðümde dizim yaralanýp kanadýðýnda babam hemen 'öpeyim de iyileþsin' derdi ben de hemen iyileþirdim. Çünkü babam bana ilaç gibi gelirdi. Caným babam hep derdin ya, 'Benim prenses kýzým gül yüzün hep gülsün' diye, ama artýk gül yüzlü kýzýnýn yüzü hiç gülmüyor, prenses kýzýnýn caný çok acýyor. Sen gittin ya babam o çok sevdiðin patates yemeðini artýk anneme piþirtmiyorum. Çünkü o zaman annem çok üzülüyor. Annem üzülmesin diye ben de sevmiyorum o yemeði diyorum. Annem de piþirmiyor. Dedim ya annem üzülmesin diye diyorum. Çünkü ben o yemeði çok seviyorum. Babam benim, annemi de görsen tanýyamazsýn artýk senden sonra saçlarý bembeyaz oldu, o bayýldýðýn gülücükleri de yok oldu. Hani annemin çalýþmasýný hiç istemiyordun, öðretmenlik bile yaptýrmýyordun ya artýk annem mecburen Ticaret ve Sanayi Odasý'nda çalýþýyor. Ha bu arada evimizi de Kýrþehir'e taþýdýk. Hani anneme de hep derdin ya, 'Ben senin yanýnda hiç yaþlanmam' diye ama annem sensizken çok yaþlandý. Bazý geceler sabaha kadar oturuyor çay içiyor, kahve içiyor aðlýyor. Ben bunlarý biliyorum ama annem benden saklýyor. Keþke yaþasaydýn da yine bizi býrakýp göreve gitseydin. Ama geçte olsa evimize gelseydin. Ben yine yýldýzlarý senle saysaydým. Çok þey mi istiyorum. Hayýr, ben sadece seni istiyorum. Bak yine sensiz bir 10 Nisan geliyor, elimde olsaydý takvimlerden seni benden alan 28 Aralýk'ý silerdim. Annem 'Hayat çok acýmasýz' diyor. Ama hayat deðil insanlar çok acýmasýz. Onlar benim canýmý çok yakýyor. Tabii annemin de. Þimdi bir mucize olsa senin 10 Nisan'daki telaþýný gülerek izlesem, 'Tören þapkam nerde? Kravatýmý bulamýyorum' Hâlbuki hep ayný yerde olurdu sen telaþýndan göremezdin. Ýþte böyle babam. Bu polis haftasýnda senin haftanda içimi sana dökmek istedim.10 Nisan'da da o çok sevdiðin papatyalarla yanýna duaya geleceðim. Ýþte sensizlik canýmý böyle acýtýyor. Ne olur babam rüyalarýma daha çok gel emi, sana daha çok sarýlayým, kokunu içime çekeyim. Ýyi ki sen benim babam oldun iyi ki bende sizin çocuðunuzum. Seni çok seven kýzýn Simge." Not: Tüm çocuklarýn, 23 Nisan, Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlu olsun. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü'nce sebzeciliði geliþtirmek ve teþvik etmek amacýyla Ýl Özel Ýdaresi destekli olarak Merkeze baðlý Uçhisar, Kavak kasabasý ve Ürgüp Ýlçesi Sarihidir Köylerinde sebze tarýmý ile uðraþan üreticilerimizin bahçelerine kurulan seralarýn içerisine ilk fideler 16 Nisan 2011 Cumartesi günü dikildi. Ýl Tarým Müdür Ahmet ÞAHÝN konu hakkýnda yaptýðý açýklamalarda þunlarý söyledi. Ýlimizde 2011 yýlýnda Sebzeciliði Geliþtirme Projesi kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi destekli; Merkez Uçhisar, Kavak Kasabasý ve Ürgüp Ýlçesi Sarihidir Köyü çiftçilerine (6X40)M ölçülerinde 240 M2 alaný kapsayacak 3 adet plastik örtülü sera Nisan 2011 tarihlerinde Kocaeli Ýlinden temin edilerek Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüðümüz teknik personelleri nezaretinde çiftçilerimizin bahçelerinde üretim yapacaklara yerlerine kurulumlarý gerçekleþtirildi. Antalya Ýlinden temin edilen yüksek verimli, pazar deðeri olan erkenci Alsancak çeþidi sýrýk domates fideleri, Ýl Müdürlüðümüz Çiftçi Eðitimi ve Yayým - Þube-Müdürlüðünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Veyis YURTKULU ve Kavak Kasabasýnda görevli Ziraat Mühendisi Esin SEZGÝN nezaretinde 16 Nisan 2011Cumartesi günü çiftçilerimizin seralarýna dikildi. Damla Sulama Sistemi uygulanarak, (80x40)cm sýra arasý ve sýra üzere mesafelerde dikim iþlemi gerçekleþtirilen Alsancak çeþidi sýrýk domates fidelerinin yetiþme aþamasýnda her türlü bakým iþlemi, gübreleme, ilaçlama, koltuk alma ve diðer iþlemleri kontrollü olarak Ýl Müdürlüðümüz teknik personelleri gözetiminde birebir çiftçilerimizle beraber tatbik edilerek yapýlmaktadýr. Sera içerisine dikimleri saðlanan bu domates fideleri sayesinde üreticilerimiz optimum þartlarda 240 M2 alandan 7-8 Ton ürün istihsal edebilecek, açýk alanda yapýlan sebze tarýmýna göre üretim ve pazarlama amacýyla 3 hafta daha erken ve 1 ay daha geç hasat imkanýna kavuþmuþ olacaðýndan, üretim sezonu gün daha fazla uzayacaðýndan dolayý piyasada ürün arzýnýn bollaþmadýðý veya ürün arzýnýn asgari düzeyde olduðu bir dönemde piyasaya ürün arzý gerçekleþtirmiþ olacaðýndan, ürününü pazar deðer fiyatýna satarak daha kârlý bir üretim saðlanacaktýr.ayrýca üreticilerimizin farklý ürün desenine yönelmeleri teþvik edilerek açýk alanda yapýlan tarýmsal ürünlere göre (don, dolu, rüzgâr, hortum v.s) gibi riskler daha asgari düzeye indirilmiþ olacaðýndan çiftçilerimize daha güvenli ve kontrollü bir yetiþtirme ortamý saðlanmýþtýr. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Gençlik Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Üniversitelerarasý Türk Halk Müziði Koro,solist ve solo çalgý yarýþmasý Türkiye finali 7-8 Mayýs tarihleri arasýnda Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleþtirilecek. Türk Halk Müziði alanýnda gençlerin ilgisini ortaya koyabilmek ve bu alandaki çalýþmalara katký saðlamak amacýyla Gençlik Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Nevþehir'de 12 Haziran Genel seçimlerinde 196 bin 657 kiþi oy kullanacak. Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran Milletvekili Genel seçimlerinde Nevþehir merkezde 299 sandýkta 79 bin 568 seçmen kullanacak. Nevþehir'in 7 ilçesi arasýnda en fazla seçmene sahip olan ilçe ise 26 bin 26 seçmenle Avanos ilçesi... Toplam 196 bin 657 seçmenin oy kullanacaðý Nevþehir'de oylarýn ilçelere ve Spor Genel Müdürlüðü Gençlik Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Üniversitelerarasý Türk Halk Müziði Koro,solist ve solo çalgý yarýþmasý için daha önceden bölge birinciliklerinde dereceye giren 15 i aþkýn Üniversite nin katýlacaðý Türkiye finali nin oldukça çekiþmeli geçmesi bekleniyor. Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde 7 Mayýs 2011 tarihinde Üniversitelerarasý Geleneksel ve Çok sesli Koro yarýþmasý ile baþlayacak final yarýþmalarý, 8 Mayýs 2011 tarihinde yapýlacak Üniversitelerarasý Solist ve Solo çalgý yarýþmasý ile sona erecek. TRT sanatçýlarýnýn aðýrlýklý olduðu seçici kurul tarafýndan yapýlacak deðerlendirmelerde dereceye giren Üniversite korosu,solistler ve solo çalgýcýlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Gençlik Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan ödüllendirilecek. daðýlýmý þöyle: -Nevþehir MERKEZ 79 bin 568 -ACIGÖL 13 bin 43 -AVanOS 26 bin 26 -DERÝNKUYU 13 bin 917 -GÜLÞEHÝR 17 bin 359 -HACIBEKTAÞ 9 bin 533 -KOZAKLI 11 bin 503 -ÜRGÜP 25 bin 708 Toplam Seçmen Sayýsý 196 bin 657

7 Geçen hafta etkinlikler, dayanýþma yemekleriyle geçti. Bu nedenle nasýl geçtiðini dahi anlayamadým ama þimdi yorulduðumu hissederek bilgisayarýn karþýsýnda bu yoðun haftadan bir kesiti sizlerle paylaþmak istedim. Çok kýsa süre içinde almýþ olduðumuz yemek kararý arkasýndan koþturmaca içinde bilet satma, sanatçý, salon düzenleme iþi bitmiþti ve anýmsadýðým da dostlarla vakýf dayanýþma yemeði yemeye baþlamýþtýk bile. Bu hýzla devam eden süreç Köy Enstitüleri ve Çaðdaþ Eðitim Vakfý yemeðiyle devam etti. Bu yemekte birkaç nokta dikkatimi her zaman çekmiþtir kýyafetler ve yemeðe eþli katýlým. Katýlýmcýlardan adeta hepsi kravat renkleri ayrý olsa da bir örnek gibi giyinmiþti, takým elbiseliydiler. Ve karþýlarýnda eþleri yada çocuklarý vardý. Eþleri yaþýyor olanlarýn karþýsýnda oturan eþler çalan þarký ve türkülere eþlik ediyorlardý. Oturduðum masadakilerle ben de orada tanýþtým Ývriz( Konya) Köy Enstitüsünden mezun olan bir çift bir diðer çifte Çifteler Köy Enstitüsünden mezun olan (1939 yýlýnda kurulmuþtu) bir baba ve kýzý vardý. Müthiþ bir muhabbet vardý bu ikilinin arasýnda. Kulaðý çok iyi duymayan babaya her kelimeyi iletmeye çalýþan bir evlat ve tokuþan kadehler. Nasýl bir muhabbetti bu arasýnda bu kadar yaþ farký olan baba ve kýzý konuþulan her kelimeyi tartýþýyor, her ikisi de fikrini söylüyor ve geçmiþ arkadaþlarýnýn selamlanmasý noktasýnda kýzý yardýmcý oluyordu bu baðlantýya. Bir arada Çifteler mezunu hocam masadan ayrýldý severmiþ zeybek oynamayý baktým sahnede zeybek oynuyordu. Bu muhabbetin kaynaðýnýn büyük ölçüde almýþ olduklarý eðitim olan Köy Enstitülükten kaynaklandýðýna inanarak paylaþýyordum o gecenin saatlerini ve dakikalarýný bu muhabbet kuþlarýyla. Sevgi ve saygýnýn bu denli büyük bir iz býrakacaðý görüntüleri adeta yeni görüyordum. Belki de hiç düþünmemiþtim bu kadar anlamlý olacaðýný bir iliþkinin. Kýzý anlatmaya devam etti masada babam þimdi yaþamýný okumuþ olduðu Köy Enstitülerindeki öðretinin aynisini yaþayarak sürdürmeye devam ediyor. Diyerek. Ziraatý öðrendi bahçesi var, hayvanlarý var ve bu derin öðretinin yaþama dair beyinlere yerleþtirdiði bütün güzellikleri yaþatmaya çalýþýyor. Hocam zeybek havasýyla oynarken masayý paylaþtýðým diðer hocalarsa ellerinde mandolin varmýþ ve onu çalýyormuþ gibi yaparak hocama eþlik ediyorlardý. Ýþte adýna kýskançlýk dediðim ancak kýskançlýk yerine ÝMRENME kelimesinin uygun düþeceði bu fotoðraf o günden bu güne takýlý kaldý gözümün önünde. Hocam ve kýzý kadeh tokuþturup, türkü söylüyorlardý beni de bu baba- kýz fotoðrafýna dahil ettiler. Ýçimi çektim biraz da içim buruldu babasýz geçen çocukluðumun en acý veren fotoðrafý takýlýp kaldý duvarda. Karne aldýðýmýz günlerde çocuklarýn babalarý da gelirdi ben hiç bunu görmemiþtim azýcýk içim yandý. Ama benim en deðerli varlýðým olan anneme de bir kez daha minnet duydum. En kýsa zaman da hocamýn çiftliðine gideceðiz ve baba kýz bir kez daha kadeh tokuþturacaðýz can cana yapýp. 24. Nisan 2011 Baþtan beri yurt dýþýnda yaþayan Alevileri muhatap bile kabul etmeyenler, Türkiye deki Alevi topluluðun bir unsuru olduðundan kimsenin þüphe duyamayacaðý Arap Alevileri de, kendilerine dýþarýdan verilen adla, Nusayrilikle anarak tereddüt etmeksizin dýþarýda býrakmakta; þimdi bununla da yetinmemekte Bektaþileri de büyük Alevi topluluktan ayýrmaya giriþmektedir. Bunun tek bir açýklamasý vardýr: Devlet, dilediðini Alevi olarak nitelemiþ, dilemediðini dýþarýda býrakmýþ ve kimin Alevi olduðuna kendisi hükmederek muhatap olduðu savýyla çalýþtaya çaðýrmýþtýr! Kendisi açýsýndan makbul bir Alevi inþasýna giriþmekle kalmamýþ, geçerliliði kendinden menkul teolojik iddialarla, siyaseten makul bir Alevilik inþa etmeye giriþmiþtir. Bu baðlamda Aleviliðin Ýslam baþta olmak üzere herhangi bir dinle baðlantýsý olabileceðini inkar den rapor, Aleviliði, yalnýzca Aleviler söz konusu olduðunda varlýðýna inanýlan fiktif bir seküler dünyaya havale ederek, açýkça onun dinsel ve elbette bu baðlamda en baþta Ýslami vasfýný kesinlikle inkar etmiþtir! Alevilik bu metin için olsa olsa bir hurafe, bir kalýntý, bir ideoloji, bir cehalet, kökü dýþarýda bir kýþkýrtma ve bir geri kalmýþlýk ürünü olabilir ama asla özgün bir dinsel algýnýn, bir dinsel tecrübenin adý olamaz! Alevilere kimin Alevi olduðunu ve Aleviliðin ne olduðunu anlatmaya soyunarak onlarý bir makuliyet alanýna çekmeye heveslenen rapor, Alevilerin sorunlarýyla tümüyle ilgisiz bir biçimde Alevi topluluklarýnýn kendi iç sorunlarýna yönelmekte ve Alevilerin devlete iliþkin sorunlarýný, hukuksal ve toplumsal sorunlarýný tümüyle geri plana atmakta; Alevilerin iç çeþitliliðini, parçalanma, bölünme olarak okumak suretiyle sorunlarýn biricik müsebbibi olarak yine Alevilerin kendisini iþaret etmektedir. Böyle bir yaklaþýmýn Alevilerin meydanlarda haykýrdýklarý ve çalýþtaya da sunduklarý tüm talepleri birlikte yaþama þansýný zorlayan talepler olarak teþhir edip yok saymaktan da tereddüt etmemesinin en azýndan Aleviler açýsýndan þaþýrtýcý bir tarafý yoktur. Ancak Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý olarak bizler, raporun Alevilerin taleplerine yönelik yaklaþýmýný sadece Alevilere deðil, tüm yurttaþlara duyurmayý, bir borç ve sorumluluk addediyoruz: Bu rapor Alevileri taleplerinin karþýlanabilmesi için laikliðe ve Devrim Kanunlarýna karþý militan bir Sünnilikle güç birliðine ve savaþa çaðýrmaktadýr. Bu yaklaþým Alevilerin cemevlerine iliþkin taleplerine bakýþýnda suçüstü yakalanmaktadýr. Rapor bir yandan cemin Aleviliðin esaslý bir unsuru olduðunu teslim ederken diðer yandan cemevlerinin ibadethane statüsünü, Mevlevi, Kadiri ve Nakþibendilerin de benzer bir taleple ortaya çýkma ihtimallerini gerekçe göstererek reddetmektedir. Sanki adý geçen tarikatlar ve diðerleri ülkenin bütün camilerini parsellememiþ gibi. Cemin ibadet vasfýný reddeden rapor, cemi devlete baðlama hevesinde sýnýr tanýmamakta ve cemin ve cemevinin merkezinde duran dedeliði tanzim etmeye soyunmaktadýr. Dedelerin bir takým eðitim faaliyetlerinden yararlanmalarý gerektiði kabulü açýkça rapor zihniyeti ölçeðinde dedelerimizin tümünü aþaðýlamaktan baþka bir karþýlýða sahip deðildir. Yani açýkça, bundan böyle kimlerin nasýl dede olacaðýna, nasýl hizmet yürüteceðine biz karar vereceðiz. Týpký imamlarýn eline birer diploma tutuþturup atamalarýný yaptýðýmýz gibi, sizin elinize de bizim çarkýmýzdan geçtiðinizi onaylayan ve gösteren bir belge tutuþturup cemevlerine göndereceðiz denilmektedir. Alevileri laikliðe ve Devrim Kanunlarýna karþý savaþa çaðýran rapor, söz zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý talebine geldiðindeyse anayasayý gerekçe göstermekte ve verilmekte olan Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinin zulmünü onaylamamýzý beklemektedir. Oysa bu zulme maruz kalanlar Alevilerle sýnýrlý olmadýðý gibi bu tek baþýna Alevilerin deðil, bu ülkedeki herkesin sorunudur. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nasýl bugün neredeyse devlet içinde devlet konumuna yükselmiþ ve siyaset üreten, siyasalarý belirleyen bir üst siyasal irade olarak kendini örgütlemeyi baþarmýþsa ve bunda en büyük pay da 12 Eylül 1980 askeri faþist darbesinin ve ardýndan gelen muhafazakar saðcý iktidarlarýnsa, zorunlu din dersleri de bizzat bu darbe tarafýndan toplumun baðrýna saplanmýþ bir hançer niteliðindedir. Eðer toplum bu hançer tarafýndan sürekli yarýlmayý ve parçalanmayý, sürekli kan kaybetmeyi göze alýyorsa ve bundan razýysa, hiç kuþkusuz Aleviler ve Alevilik, tek baþýna da olsa, kendi çocuklarýný korumak üzere refleks geliþtirmeye ve bu iç kanamayý durdurmak üzere yeni araçlarla mücadeleye devam edecektir. Sorun bu anlamda Alevilerin deðil, tersine bu iç kanamayý görmezden gelenlerin, bu ateþe odun taþýmaya devam edenlerin sorunudur. Rapor hükümetin Alevilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn ve zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý taleplerini reddettiðini güvenle beyan ettiði gibi, bu talepler hilafýna daha ileri adýmlar atmaktan çekinmeyeceðinin de açýk iþaretlerini vermektedir. Örneðin biri yetmezmiþ gibi, ikinci bir din dersi öngörülmesi ve daha bugünlerde gerçekleþen, DÝB in artýk tüm alana nasýl hakim olduðunu gösteren bir örnek olarak, bizzat DÝB in icat ettiði kutlu doðum haftasý etkinliklerinin MEB e baðlý tüm okullarda önemli günler ve haftalar listesine sokuluvermesi gibi. Raporun Sivas Katliamý na ve Alevilerin Madýmak ýn müze olmasý talebine yaklaþýmý ise, en hafif deyimle Alevilere bir hakaret niteliðindedir. Alevilere Sivas ta yaþatýlana katliam demekten özenle imtina eden ve sosyolojinin soðuk diliyle Madýmak Olayý olarak adlandýran rapora göre, Otel kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce ateþe verilmiþ, ortaya çýkan arbede de çoðu Alevi olmak üzere 37 kiþi karbon monoksit gazýndan boðularak hayatýný kaybetmiþtir. Raportörün söylemediði ayrýntýlarý söylemek gerekli mi? Ýnsan aklýna, vicdanýna hala mý yük deðil; yeniden yeniden, tüm dünyanýn, kameralarýn gözü önünde yaþananlarý anlatmak? Olay ilgili siyasi ve idari iradenin gözü önünde olmuþtur! Katliamýn faillerinin, ortaklýk edenlerinin, oteli kuþatanlarýn kimliði belirsiz deðildir! Çünkü hepsi gururla kameralara poz vermiþlerdir! Yani açýkça planlý bir katliam söz konusudur. Katliamý inkar eden ve müze talebini reddeden zihniyet, ölenlerin saðduyu ve sevgi yoksunluðundan öldüðünü yazan bir tabelanýn otele asýlmasýný önerebilecek kadar fütursuzdur. Rapor yazarýna hatýrlatmak gerekiyor: Madýmak ta ölenler sevgisizlik yüzünden ölmedi; otel ateþe verildiði için öldü! Binlerce kiþi tarafýndan kuþatýlmýþ, ateþe verilmiþ bir yerde yaþayabilecek bir sevgi varsa, biz de oraya gidelim; yoksa, rapor yazarý bir gün kalkýp Madýmak Oteli nin önüne gelsin! Aleviliðe ve Alevilere yaklaþýmý onlarý ulusal güvenlik paranoyasýnýn nesnesi kýlmaktan öteye gitmeyen sözde Alevi açýlýmý ve bunun belgesi olarak önümüze konulan metin, bir kez daha bir fýrsat ve olanaðýn konjonktürel siyasal kaygýlarla nasýl heba edildiðini göstermesi bakýmýndan da ibret vericidir. Bu metne içkin zihniyet ne kadar göremese de artýk Aleviler kendi dillerini kendileri buluyor; evet, el yordamýyla, evet, acemice Evet, eski ve küflendiði iddia edilebilecek ve örneðin çalýþtay metninde raportörün mitik, efsanevi diye yalan dolan derekesine indirdiði kadim dilimizden sözcükleri devþirerek, yeni cümleler kuruyoruz! Bu cümlelerin en temel özelliði, kesinlikle ve kesinlikle artýk hiç kimsenin Alevileri akýl verilecek, azarlanacak, hizaya getirilecek bir aktör olarak tasarlayamayacaðýnýn göstergesi olmasýdýr! Biliyoruz ki yaptýðýmýz deðerlendirmeyle dile getirdiðimiz eleþtirileri, hep alýþkýn olduðumuz gibi, radikal, diyaloða kapalý, yýkýcý, yapýcý olmayan, rijid, marjinal, vb. gibi nitelemelerle baþtan etiketleyip terörize etmeye pek meyyal bir grup tetikte bekliyor! Artýk Alevilerin onlarla bir iþi yok. Çalýþtay metni bunun tescilidir. Onlar duvar dibinde, parmaklarýný çamura sokup bu çamuru kime sývayacaðýz diye bekleyedursunlar; Alevilerin iþi çok. Rapor buysa, hükümetin, genel olarak siyasal evrenin Alevilere söyleyebileceði þey bundan ibaret bir alemse, bu alemin krallýðýný da onlara terk ediyoruz! Aleviler artýk burada oturmuyor! Bildikleri alemlerinin kralý olarak her þeyin kendileriyle baþlayýp bittiðine inanmaya devam edebilirler. Aleviler olarak bizler, her gelen hükümetin içinde bulunduðumuz sorunlara bir milat biçmesinden de artýk býktýk. Tarih bir çocuk oyuncaðý deðildir; oyuncu deðiþti diye oyun deðiþmez. Milattan söz eden çarmýhýný yanýnda taþýmalý! Bizim karþý sözümüze gelecek tepkiler kimin çarmýhýnýn yanýnda olup olmadýðýný da, kimin iktidar sarhoþluðuyla Hicri ile Miladi, olmadý Rumi arasýnda top sektirdiðini gösterecektir! Artýk dinimizle, dinsel evrenimizle bu denli alay eden bir zihniyeti istemiyoruz! Bu baðlamda da Alevilerin artýk tüm gibi yapmalardan geçtiðini, hiçbir gibi yapmayý kaldýramayacaðýný kabul ve ilan ediyoruz! Bu baðlamda bu raporda dile gelen zihniyeti tümüyle, toptan reddetmeyi örgütümüze, Alevilere ve tarihe karþý bir borç ve saygýn bir görev biliriz!

8 Sulucakarahöyük/ANKARA Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde gerçekleþecek Ankara 1 Mayýs ý için bugün saat: 12:30 da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde katýlým çaðrýsý yapýldý. Kurumlar adýna ortak 1 Mayýs çaðrýsýný okuyan Ankara Mayýs ý Tertip Komitesi Baþkaný Kani BEKO (DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi/Genel Ýþ Genel Sekreteri), küresel kapitalist krizin yýkýntýlarý altýndaki milyonlarca çalýþanýn 1 Mayýs için ayaða kalkmaya baþladýðýný söyledi. Ayak takýmý ayaða kalkýyor Birilerinin ayak takýmý diye küçümsediði, çalýþanlarýn zam taleplerine beni deðil ÝMF yi ikna edin denildiði günlerin unutulmadýðýný belirten BEKO; alanlarda tazyikli su ve biber gazý ile susturulmak istenenlerin, 1 Mayýs için Ankara da bir araya geleceklerini duyurdu. Nükleer enerji felakettir Ülkemize getirilmek istenen nükleer felaket konusunda dikkatleri çeken BEKO konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü. Japonya daki 11 Mart depremi sonrasýnda Fukuþima Nükleer Santralinde yaþanan nükleer felaket önemsenmiyor, bu doðrultuda Dünya nýn dört bir yanýndaki antinükleer gösteriler görülmek istenmiyor. Kuzey Afrika Ülkeleri, ABD nin baþýný çektiði küresel kapitalist güçler tarafýndan iç çatýþmalara sürüklenerek bugünün petrol yataklarý üzerindeki egemenlik perçinlenmek isteniyor. Bir yanda yasaklar, antidemokratik barajlar ve keyfi tutuklamalar, öte yanda kýyak geçilen yandaþlar 12 Haziran 2011 tarihindeki seçimlere, þifre skandallarý, gazeteci/yazar tutuklamalarý, yýllardýr uygulanan antidemokratik seçim barajlarý, ileri demokrasi söylemleri ve yasaklarla girildiðini belirten BEKO; Basýn, kurullar, kamu kadrolarý, kolluk güçleri, iþadamlarý, vatandaþlar, öðrenciler yandaþlaþtýrýlýrken, yandaþ olmayana yaþama hakký tanýnmamaktadýr. Kürt sorunu ve inanç özgürlüðü gibi herkesi ilgilendiren konular siyasi iktidarýn savaþ çýðýrtkanlýklarýna ya da popülist çýkarlarýna endekslenmekte ve toplumun bütününü deðil belli kýsýmlarýný odaðýna alan uygulamalar yapýlmaktadýr sözleriyle konuþmasýný sürdürdü. Sadaka kültürünü yayan AKP, demokratik talep ve tepkilere tahammülsüz Yolsuzluðun yok sayýldýðý, sadaka kültürünün yaygýnlaþtýrýldýðýný belirten BEKO konuyla ilgili þunlarý söyledi; Bütün yurttaþlarýn vergileriyle oluþan kamu kaynaklarý, siyasal iktidarýn hesap vermeyen, dayatmacý ve savurgan uygulamalarý ile yandaþ kesimlere daðýtýlmaktadýr. Bu uygulamalar ile toplum cemaate dönüþtürülerek, demokratik tepki ve taleplere tahammülsüzlük biz de karþýlarýna 5 bin genci dikeriz diyerek demokrasi içinde daha önce hiç görülmemiþ bir yöntemle tehdit edilmekte, aydýn ve sanatçýlarýn çalýþmalarý ucube olarak görülürken, düþüncelerini dile getiren sanatçýlar yol ortasýnda býçaklanmaktadýr. Enerji bahanesiyle tarihi ve kültürel doku yok edilmek isteniyor Binlerce yýldýr bu topraklarda yaþayanlara ait olan nehirler ve ormanlarla birlikte tarih ve kültürel miraslar yok edilerek sermayeye peþkeþ çekilmeye çalýþýldýðýný vurgulayan BEKO, bütün bunlarýn sürdürülebilir enerji adý altýnda yapýldýðýný ve ülkenin sürdürülemez bir dünyaya doðru hýzla itildiðini; çok tehlikeli, kirli, riskli, dýþa baðýmlý, pahalý enerjiye mahkum edilmek istendiðini söyledi. Güvencesiz çalýþmayla birlikte kazanýlmýþ müktesep- haklar hedefte Çalýþanlarýn haklarýnýn 4B, 4C, 50D gibi düzenlemelerle gasp edildiðini vurgulayan BEKO, çalýþma yaþamýnýn iþverenlerin istekleri doðrultusunda yeniden düzenlenerek güvencesizliðin yasal hale getirilmek istendiðini, esnek çalýþmayla emek sömürüsünün yoðunlaþtýrýlarak kazanýlmýþ haklarýn torba yasada görüldüðü gibi yasal ama meþru olmayan yollarla çalýþanlardan alýndýðýna iþaret etti.. 52 bin belediye iþçisi topun aðzýnda Özellikle son günlerde çýkarýlan ve emeðin sömürülmesini derinleþtiren torba yasa ile 52 bin belediye iþçisinin kendi istekleri dýþýnda iþlerinden sürgün edilerek baþka kurumlarda çalýþmaya zorlanacaðýnýn altýný çizen BEKO; bütün bunlara karþý; iþçilerin, emekçilerin, kamu çalýþanlarýnýn, emeklilerin, iþsizlerin ve öðrencilerin 1 Mayýs ta seslerini duyuracaklarýný söyledi. 1 Mayýs bu coðrafyada ezilen, sömürülen, horlanan, ötekileþtirilen ve hak ihlaline uðrayanlarýn ayaða kalktýðý gün olacak DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani BEKO; Uluslararasý Birlik, Mücadele ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs ýn; Özgür bir ülkede demokratik ve insanca yaþam isteyenler, yolsuzluða ve yoksulluða hayýr diyenler, yaþanabilir bir dünya düþleyenler, her türlü ayrýmcýlýða ve baskýya hayýr diyenler, savaþ ve þiddetle deðil barýþ içinde yaþamak isteyenler, ötekileþtirmeye ve linç kültürüne karþý çýkanlar, grevdeki iþçiler, derelerini bekleyen köylüler, üniversite sýnavýnda adalet isteyen öðrenciler, sefalet ücretine mahkum edilmek istenen ve toplu sözleþme ve grev hakký talep eden kamu çalýþanlarý, güvencesizleþtirilmek istenen iþçiler, iþyerleri kapatýlan ve açlýða mahkum edilen iþsizler, özelleþtirme maðdurlarý için büyük önem taþýdýðýný belirterek; o gün geldiðinde hepsinin ayaða kalkacaðýný ve 1 Mayýs alanlarýný dolduracaðýný kaydetti. Ankara da 1 Mayýs için yürüyüþ, yine Tren Garý önünde baþlayacak 1 Mayýs ý kutlayacak olan Türkiye iþçi ve emekçilerini 1 Mayýs Ankara Tertip Komitesi olarak þimdiden selamladýklarýný belirten BEKO; Ankara da gerçekleþtirecekleri 1 Mayýs yürüyüþ ve mitingi için saat: 11:00 de Tren Garý önünde toplanýlacaðýný ve Sýhhiye Meydaný na yürüneceðini, miting saatini ise 14:00 olarak öngördüklerini iþaret etti. BEKO; Ýþçi örgütleri, emek örgütleri, meslek örgütleri, siyasal örgütleri, gençlik örgütleri ve kitle örgütlerini mitinge davet ederek konuþmasýný bitirdi. TMMOB, KESK, TÜRK ÝÞ, TTB ve DÝSK e baðlý sendika yöneticileriyle üyelerinin katýldýðý basýn açýklamasý formatýyla düzenlenen 1 Mayýs çaðrýsýnda; GÜN GELECEK, DEVRAN DÖNECEK, SERMAYE HALKA HESAP VERECEK! KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA, YA HEP BERABER YA HÝÇ BÝRÝMÝZ! YAÞASIN 1 MAYIS 1 MAYIS TA ALANLARDAYIZ- YAÞASIN SINIF DAYANIÞMASI sloganlarý haykýrýldý. Ankara da Demokrasi Güçleri 1 Mayýs ý kentte kutlamaya hazýrlanýrken; Kaldýraç, EHP ve DSÝP gibi siyasal çevreler ise 1 Mayýs ta Ýstanbul Taksim de olacaklarýný söylüyorlar. HAK ÝÞ Sýhhiye meydanýný Demokrasi Güçlerine kaptýrmak istemiyor Ankara Ortak 1 Mayýs Kutlamalarýnda yeralmayan HAK ÝÞ in, diðer konfederasyonlarýn dýþýnda 1 Mayýs la ilgili ayrý bir etkinlik düþündüðü ve bunun için günlerce önce Valiliðe Sýhhiye Meydaný için baþvurduðu öðrenildi. Bugün eylem sonrasýnda ortaya çýkan bu bilgi 1 Mayýs ý ortak kutlamak isteyen kurum temsilcileri tarafýndan þaþkýnlýkla karþýlandý. Yaþanan süreçle birlikte çeþitli yorumlarda yapýlmaya baþlandý. Bu yorumlar içinde en önemlisi ise; Sýhhiye Meydanýnýn kendilerine deðil de HAK ÝÞ e verilmesi halinde Ankara Demokrasi Güçleri Kýzýlay ý talep edecekler.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı