Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr. Ömer YÜKSEK 2, Ar.Gör. M.Sinan YILDIRIM 3, n.m. Kerim BA 4, Ar.Gör. Tuçe ANILAN 5, Ör.Gör. Hikmet KAPLAN 6 1 Gümühane Ü., Müh.ve Doa Bil. Fak., naat Müh. Böl., Gümühane, 2 KTÜ, Mühendislik Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Trabzon, 3 Gümühane Ü., Müh.ve Doa Bil. Fak., naat Müh. B., Gümühane, 4 Aslanck Baraj ve HES, Ak-Eli+Hitit A.O. Saha eflii dari O., Giresun, 5 KTÜ, Mühendislik Fakültesi naat Mühendislii Bölümü, Trabzon. 6 Gümühane Ü., Müh.ve Doa Bil. Fak., naat Müh. Böl., Gümühane, ÖZET Takn tahmini yaplrken kullanlan yöntemler, deterministik ve istatistik yöntemler olarak iki ana gruba ayrlr. statistik yöntemler kullanlrken, eldeki verilerin hangi olaslk dalmna uyduu belirlenmelidir. Bu çalmada, Dou Karadeniz Havzasnda, yllk maksimum akm deerleri 24 den fazla olan 23 adet AG nin yllk maksimum ak verilerinin Log-Normal (LN), Gumbel (G) ve Log-Pearson Tip 3 (LP) dalmlarna uygunluu, Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov testleriyle aratrlmtr. Sonuç olarak, her iki test için de, en iyi dalmn LN olduu, G dalmn da verilere iyi bir uyum gösterdii, LP dalmnn ise uygun olmad belirlenmitir. Anahtar Kelimeler:Yllk Maksimum Debiler, Uygunluk Analizi, Ki-Kare ve Kolmogorov- Smirnov Testleri. Test of Conformity of Annual Maximum Discharge Values to Some Probability Distributions by Using Chi-Square and Kolmogorov-Smirnov Techniques ABSTRACT Flood prediction methods can be classified into two groups as deterministic and statistical methods. In statistical methods, it is necessary to test to which distribution fit the data. In this study, by using the annual maximum discharge values of 23 Stream Gauging Stations (SGS) with at least 24 year gauge duration, located in the Eastern Black Sea Basin; the conformity of the annual maximum discharge values to Log-Normal (LN), Gumbel (G) and Log- Pearson 3 (LP) distributions is studied by using Chi-Square and Kolmogorov-Smirnov

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon techniques. As a conclusion, for both test techniques; LN distribution is determined the best one, G distribution is also suitable for the data; however, LP distribution is not suitable. Key Words: Annual Maximum Discharges, Conformity Analysis, Chi-Square and Kolmogorov- Smirnov Tests. 1. GR Takn bir akarsu yatandaki ak miktarnn, süratle artarak civardaki arazilere, yaplara ve canllara zarar verecek hale gelmesidir. Takn oluturan sebepler arasnda ya, buz ylmas, heyelan ve baraj yklmas saylabilir. Ya etkisiyle meydana gelen taknlar, ya yamur eklindeki bir yatan, ya kar veya buzun erimesinden veya bu ikisinin birlikteki tesirinden meydana gelir. Bir bölgedeki taknlarn bunlarn hangisi ile meydana geldiinin bilinmesi önemlidir. Örnein, Türkiye deki birçok akarsularda k taknlar yamurdan; ilkbahar taknlar ise, kar erimesinden meydana gelmektedir (ahin, 2007). Olaslk yöntemler geçmiteki takn kaytlarnn frekans analizine baldr ve takn etkileyen hidrolojik verilerin modele girilmesini gerektiren deterministik yönteme göre daha az dataya baldr. Takn frekans analizi eldeki datalarn frekans dalmlarna uydurulmasn ve sonuçta kayt datalar ile proje deerine ulalmasn salar. Hidrolojik verilerin takn frekans analizi, söz konusu verilerin homojen ve bamsz olmasn art koar. Homojenlik özellii, bir serideki tüm gözlem deerlerinin ayn topluma ait olmasn art koar. Yani istasyon ölçeklerinin yer deitirmemesi, su havzasnda ehirlemenin olmamas veya akarsuyu besleyen yatak üzerinde hiçbir yapnn yer almamasn ifade eder (Büyükkaracan, 1997). Bamszlk özellii ise hidrolojik olayda eldeki verilerin sisteme birden fazla girmemesinin göstergesidir. Bunun dnda, gelecekte meydana gelebilecek hidrolojik olaylarn frekansnn tahmini için homojenlik art, eldeki verilerin gelecekteki akmlar temsil etmesini art koar. Yani, gelecekte akarsu üzerinde baraj, gölet gibi yaplar olmamal, arazi kullanm ekli deimemelidir (Haan, 1977). Karlalan bir problemi etkileyen deikenlerin deerleri bilindiinde probleme kesin ve tek bir çözüm bulunabilir. Buna karlk öyle olaylar vardr ki, belirsizliklerinden dolay kesin olarak bilinemezler. Bu gibi durumlarn ele alnmas halinde, olaslk teorisi ve istatistik bilimi ile eldeki verilere bir modelin uygulanmas ve ihtiyaç duyulan deerlerin tahmin edilmesine çallr (Bayazit ve Ouz, 2011). Türkiye de ve dünyada takn frekans analizi için çeitli çalmalar yaplmtr. Bunlara örnek olarak, Haktanr (1990) tarafndan, takn frekans analizi için baz dalm modellerinin derlenmesi çalmas ad altnda, Türkiye de bulunan 30 istasyona ait pik akm serilerine be deiik dalm modelini bir çok tekerrür peryotlu taknlarn hesab amacyla uygulanmtr. ki parametreli Lognormal, Gumbel, Log-Gumbel, bir parametreli Log-Gamma, Smemax dönütürümü ve Log-Boughton temel olmak üzere toplam sekiz adet modelden en uygunlarn bulabilmek amacyla Ki-kare uygunluk testini kullanmtr. Yaplan uygulamalar ve analizler sonucunda, bir parametreli Log-Gamma dalmnn muhtemelen en uygun dalm olduu sonucuna varmtr. Özdemir (1978), uygulamal takn hidrolojisi çalmasnda, Fuller, Hazen, Foster, Slade, Gumbel, Potter dalmlarn Anadolu da bulunan 34 istasyona ait pik akm serileri üzerine uygulamtr. Dalmlarn parametrelerini çeitli olaslk metotlar ile tahmin etmitir. Gumbel dalmnn dier dalmlara göre daha iyi olduu sonucuna varmtr (ahin, 2007). Genel bir kural olarak, gözlem süresi 10 yldan az olan serilerde frekans analizi uygulanmamaldr, ayn ekilde gözlem süresinin iki katndan daha uzun süreler için frekans bulmada da bu yol kullanlmamaldr (Usul, 2008).

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon LOG-NORMAL DAILIM Pratikte uygulamalarda karlalan rastgele deikenlerin büyük bir çounluu normal dalma (Gauss dalm) uyar. Bu dalmn olaslk younluk fonksiyonu aadaki ekildedir. (1) Formüldeki ve srasyla, serinin standart sapmas ve ortalamasdr. Takn deerlerinin logaritmalar alndnda normal dalma uygunluk gösterebildii belirlenmitir. Bu dalm tipine de Log-Normal dalm denilmektedir. 2 ve 3 parametreli olarak uygulanabilmektedir GUMBEL DAILIMI Tekrarlanan örneklemelerdeki en küçük veya en büyük deerlerin dalmlarn göz önüne alarak Gumbel uç (ekstrem) deerler teorisini teklif etmitir (Gumbel, 1958). Onun kabulüne göre örnekleme kabul edilebilecek bir yllk 365 gözlemin uç deerleri bu örneklemenin en büyük ve en küçük deerleridir. Bu dalm kendi adyla da anlr, zira dalm taknlar için ilk kullanan Gumbel'dr. Uç (ekstrem) deerler teorisi, her tekrarlanan örnekleme grubunda meydana gelen en büyük (veya en küçük) gözlemlerin dalmyla ilgilidir. Bu dalmda "x" deerine eit veya daha büyük bir taknn olma ihtimali, p, u denklemle verilir. (2) Burada; y özel bir deikendir (indirgenmi deiken) ve (3) denkleminde verildii ekilde ifade edilir. Bu deiken tekerrür süresi, T r 'nin bir fonksiyonudur, dolaysyla özel olarak hazrlanm bir grafik kadnda dalmn dorusal olarak çizilmesinde kullanlabilir. (3) Bu denklemde, x, p olma ihtimaline sahip takn deeri, a, bir sabit deer (dalm veya ölçek parametresi), x0, dalmn mod deeridir. Küçük örneklemeler için (n < 30), a ve x0 aadaki ekilde bulunurlar: (4) (5) Bu denklemde, gözlenmi x takn deerlerinin ortalamas, ise standart sapmasdr (Usul,2008) LOG-PEARSON TP III DAILIMI Takn analizinde çokça kullanlan bir dier dalm Log Pearson Tip-3 dalmdr. Kullanm log-normal dalma benzer, zira bu dalmda da deikenin deerlerinin 10 veya e tabanl logaritmas alnr. Sonra da dalmn parametreleri aada verildii gibi bulunur.

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon (6) (7) (8) Bu dalm sol tarafndan snrlanan çarpk bir dalmdr, dolaysyla genel hidrolojik dalm ekline benzer. Çarpklk katsays uç olaylara hassas olduu için, bu dalmn küçük örneklemelerde kullanlmas uygun deildir. Çarpklk katsays sfr olduunda Tip-3 Log- Pearson dalmyla hidrolojide çok kullanlan log-normal dalm ayn olur. Bu durumda toplam frekans dalm grafii log-normal grafik kadnda düz çizgi eklindedir (Usul,2008). Bu dalma ait olaslk younluk fonksiyonu,, olduunda aadaki ekildedir. (9) Burada,, gama fonksiyonudur., ve srasyla ana kütlenin ekil, ölçü ve yer parametrelerini göstermektedir. Örnek verileri kullanlarak ana kütle parametreleri tahmin edicileri aadaki eitliklerle belirlenebilmektedir (Griffis, Stedinger, 2007). (10) Herhangi bir ihtimal seviyesinde, x deeri belli bir tekerrür süresi için (11) denkleminden bulunur. (11) Burada K deeri, çarpklk katsays G ve tekürrür süresi T r deerlerinin bir fonksiyonu olarak ilgili tablodan bulunur (Usul, 2008) K-KARE TEST Ki-kare dalm kullanlarak yaplan testlerden birisi olan iyi uyum testleri, gözlenen ve beklenen frekanslar arasndaki uyumun belirlenmesinde kullanlmaktadr. Dier bir deyile, bu test ile gerçek bir dalm ile teorik bir dalm arasndaki uyum kontrol edilebilir. Gi, i. gözlenen deeri, Bi,,i. Beklenen deeri göstermek üzere, serbestlik derecesi, olan (k, snf says) ki-kare ( ) deeri aadaki eitlikten belirlenir (Ik, 2006).

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon (12) 1.5. KOLMOGOROV-SMRNOV (KS) TEST Bu testte örnek verileri ile seçilen dalm fonksiyonlarndan hesaplanan F(x) küçük kalma olaslklar kullanlarak aadaki ekilde bir fark deeri ( ) hesaplanr. Bu testin gücü düüktür, yani seçilen dalmn uygun olduu hipotezi gerçekte yanl olduu halde testte kabul edilebilmektedir (Bayazit, 1998). (13) 2. YAPILAN ÇALIMALAR VE BULGULAR Aada yllk maksimum debi ölçümlerinin 25 yl ve daha fazla yapld Dou Karadeniz Havzasndaki istasyonlar (ekil 1) ile yllk maksimum debilerin baz özellikleri görülmektedir (Tablo 1). Bu çalmada Dou Karadeniz Havzasnda benzer hidrolojik özelliklere sahip olan 23 adet istasyon verileri kullanlarak yllk maksimum debilerin Log-Normal, Gumbel ve Log- Pearson III dalmlarna uygunluu belirlenmi ve baz tekerrür süreli takn deerleri tahmin edilmitir. Tablo 1 deki alan deerleri NetCAD da oluturulan modelden elde edilmitir. Tablo 1. Dou Karadeniz Havzasndaki baz AG lerin yllk maksimum debilerinin özellikleri Sra st. No Alan (km 2 ) Yllk Maksimum Debiler (m 3 /sn) N Ort. Med. Min. Mak. Std. Sapma ,04 98,00 53,00 350,00 53, ,07 27,00 12,50 57,20 11, ,54 125,00 49,00 629,00 109, ,18 25,00 13,00 79,00 14, * 28 37,56 32,35 16,50 71,00 16, ,32 44,00 18,40 169,00 30, ,23 322,00 113, ,00 359, ,90 191,00 54,00 440,00 93, ,00 92,00 59,80 178,00 25, ,18 71,10 37,00 280,00 62, ,83 19,50 12,00 135,00 25, ,85 96,30 66,00 268,00 28, ,68 95,80 40,00 337,00 73, ,45 83,75 44,00 164,00 36, ,45 248,00 97,40 731,00 144, ,86 90,70 12,30 261,00 46, ,41 83,15 45,00 177,00 31, ,58 110,00 44,20 400,00 69, ,26 81,00 50,00 184,00 26, ,80 139,00 93,60 504,00 89, ,22 65,50 20,20 412,00 71, ,30 150,00 105,00 560,00 86, ,35 41,60 30,10 68,90 10,05 * DS yllklarna göre

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 1. Dou Karadeniz Havzas ve 23 adet AG nin görünümü Ki-kare ve KS testleri için yaplacak olan frekans analizi çalmalarnda snf aral 6 olarak belirlenmitir. Ancak belirlenen snflardaki frekans deerlerinin 5 den az olduu durumlarda snf aralklarnda oynamalar yaplarak düzenlenmitir. Verilerin Log-Normal dalma uygunluu denendiinde elde edilen sonuçlar ile ki-kare ve KS deerlerinin küçükten büyüe doru sralamalar aadaki tabloda görülmektedir.

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Tablo 2. Log-Normal dalmnn ki-kare ve KS deerleri ve sralamalar stasyon Veri Says Ki-Kare Ki-Kare Sralamas KS KS Sralamas ,62 7 2, , , ,46 6 1, ,39 5 1, , , ,21 4 1, ,09 1 0, , , ,51 9 4, , , ,12 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 2 0, ,68 8 3, , ,97 19 Verilerin Gumbel dalma uygunluu denendiinde elde edilen sonuçlar aadaki tabloda görülmektedir. Tablo 3. Gumbel dalm için ki-kare ve KS deerleri ve sralamalar stasyon Veri Says Ki-Kare Ki-Kare Sralams KS KS Sralamas , , ,80 3 4, , , ,76 1 2, ,36 8 5, , , , , ,15 7 5, ,84 6 5, , , , , , , , ,94 11

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ,40 2 2, , , , , ,96 5 4, , , ,61 9 8, , , , , , , ,85 4 4,92 5 Verilerin Log-Pearson III dalma uygunluu denendiinde elde edilen sonuçlar aadaki tabloda görülmektedir. Bu dalmda çarpklk katsaysnn deerine göre baz istasyonlarn ki-kare deerlerinin çok ar deerler gösterdii ve uygun olmad batan belirlenmitir. stasyon Tablo 4. Log-Pearson III dalm için ki-kare ve KS deerleri ve sralamalar Veri Says Çarpklk Kat. Ki-Kare Ki-Kare Sralams ,2653 2,65 4 4, ,0115 UD UD ,7787 0,61 1 2, ,7002 3,71 6 3, ,1799 UD UD ,7329 4,07 7 4, ,1181 1,35 2 3, ,1965 UD UD ,3646 UD UD , , , ,5152 3,06 5 4, , , , , , , ,3045 UD UD ,0868 UD UD ,1181 UD UD ,2849 UD UD ,4316 UD 32, ,3682 UD UD , , , ,2650 UD 24, ,9777 1,55 3 3, ,4842 UD UD UD: Uygun Deil KS KS Sralamas Yukarda bahsedilen istasyonlarn verileri kullanlarak yaplan takn debisi hesaplamalarnda, ki-kare dalmna göre daha kuvvetli olduu belirlenen Log-Normal dalm göre tahmin edilmi deerleri aadaki tabloda görülmektedir.

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Tablo 5. Log-Normal dalm ile tahmin edilen çeitli tekerrür süreli takn deerleri Tekerrür süreleri (yl) ,11 205,13 250,91 270, ,15 336,59 435,47 478, ,45 80,85 108,91 121, ,06 402,13 521,88 574, ,79 65,53 81,06 87, , , , (K) 609,68 693,48 892,69 979, ,08 276,5 364,73 403, ,01 318,87 458,3 523, (K) 163,44 179,18 214,59 229, ,87 145,18 189,1 208, ,42 289,24 380,67 420, ,71 68,9 85,52 92, (K) ,53 96,62 122,69 133, ,92 179,07 207,95 219, ,23 155,03 181,05 191, ,83 406,03 506,24 548, ,96 69,96 78,5 81, ,06 243,86 295,6 317, ,5 313,23 405,73 445, ,24 360,36 432,73 462, ,78 217,65 262,62 281, ,37 563,21 760,04 848,06 3. SONUÇLAR VE ÖNERLER 23 adet AG nin Log-Normal dalma uygunluu ele alnrsa, %5 önem düzeyinde, 2202, 2213 ve 2218 istasyonlarnn ki-kare dalmna göre uygun olmad, %1 önem düzeyinde ise, 2202 ve 2218 istasyonlarnn uygun olmad gözlenmitir. Gumbel dalma uygunluunun ki-kare testi ile denenmesi halinde, 11 adet istasyonun %5 önem düzeyinde dalma uygun olduu, %1 önem düzeyinde ise, 15 istasyonun uygun olduu gözlenmitir. Log-Pearson III dalma uygunluunun ki-kare testi ile denenmesi halinde, 7 adet istasyonun %5 önem düzeyinde dalma uygun olduu, %1 önem düzeyinde ise, 8 istasyonun uygun olduu gözlenmitir. Bu dalmda, çarpklk katsaysnn 0.5 den küçük olduu istasyonlarda deerinin yüksek çkmasn sebebiyle olaslk younluk fonksiyonu deerleri sonsuza gitmektedir. Bu sebeple de ki-kare deerinin anlamsz çkt ve açkça uygun olmad gözlenmitir. Bunlar ilgili tabloda UD ifadesiyle gösterilmitir. 25 yl ve daha fazla veriye sahip olan istasyonlarn frekans analizi sonucunda, ki-kare testine göre bölgede en uygun dalmn Log-Normal dalm olduuna karar verilmitir. KS testinin kritik deerler tablosuna göre, bütün veri saylar için 1 den küçük deerler almas gerektii art vardr. Bu çalmadaki analizde, 1 den küçük deerlerin sadece Log-Normal dalmda gözlendii görülmü ancak yinede kabul edilebilir snrlarn dnda kald gözlenmitir.

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Eldeki kstl verilerle 500 yl gibi uzun tekerrür süreli bir takn tahmininin yaplmasnda hatal olup olmayaca göz ard edilmemeli ve baka yöntemlerle birlikte tahmin edilen takn deerleri birlikte analiz edilmelidir. Bu durumda yaplacak yapnn önemine göre, tahmin edilebilecek en yüksek deerler de mutlaka irdelenmelidir. 4. KAYNAKLAR Büyükkaracan N., Takn Frekans Analizinde Kullanlan Deiik Dalmlarn Konya Havzas Yllk Pik Akm Serilerine Uygulanp Karlatrlmas, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, s Bayazit, M., Ouz, B., Y., Mühendisler için statistik, Birsen Yaynevi, Bayazit, M., Hidrolojik Modeller, TÜ naat Fakültesi Matbaas, Griffis, V., W., Stedinger, J., R., Log-Pearson Type 3 Distribution and its Application in Flood Frequency Analysis I-Distribution Characteristics, Journal of Hydrologic Engineering, Vol.12, No.5, Haan C., Statiscal Methods in Hydrology, the Lowa State University Pres, Ames, Lowa, Haktanr T., A Few Distributions Complied Together For Flood Frequency Analysis, Doa Dergisi, Vol.14, pp , Ik, A., Uygulamal statistik-ii, Beta Basn Yayn Da., Özdemir H., Uygulamal Takn Hidrolojisi, DS Basm ve Foto - Film letme Müdürlüü Matbaas, Ankara, 1978, s ahin, Ö., Van ili Geva-Gürpnar Havzasnda Çeitli Dalmlarn Karlatrlmas ile Takn Frekans Analizi, Nide Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, n. Müh. Anabilim Dal, Yüksek Lisans Tezi, Usul, N., Mühendislik Hidrolojisi, ODTU Yaynclk, 2008.

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

ASTLER VE BAZLAR. Bronsted-lowry tanm

ASTLER VE BAZLAR. Bronsted-lowry tanm ASTLER VE BAZLAR Ön hazrlk sorular Asit ve bazlar nasl tanmlarz? Bir asidin asitlik kuvveti ile pka arasndaki ili"ki nedir? Moleküler yap ile asit kuvveti arasnda bir ili"ki varm dr? Asidik, amfoter ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and

Detaylı