Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KK PP LL AA NN S a y f a 1

2 KK PP LL AA NN S a y f a 2

3 KK PP LL AA NN S a y f a 3

4 KK PP LL AA NN S a y f a 4

5 SUNU Öncelikle yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev alan stratejik planlama ekibimizi ve tüm emei geçenleri kutluyor, teekkürlerimi sunuyorum. Bu stratejik planın hazırlanması sırasında kurumumuzun ve paydalarımızın bulunduu noktayı, durumunu, deerlerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi, ulamamız gereken hedeflerimizi bir kez daha net bir ekilde görme fırsatı yakaladık. Böylece hedefe nasıl ve ne zaman ulaabileceimizi daha açık bir ekilde kavramı bulunmakla birlikte stratejik düünmenin, planlamanın ve hareket önemini daha iyi anladık. Planımızın bata okulumuzun geleceine ıık tutması sonrasında ülkemiz ve devletimizin kalkınmasına ve ilerlemesine katkı salaması ve faydalı olması dilek ve temennilerimle. Ramazan TÜRKOL Okul Müdür Vekili KK PP LL AA NN S a y f a 5

6 GR Günümüzde her alanda olduu gibi özellikle eitim alanında da çok çeitli nedenlerle deiik konularda ve düzeylerde plan hazırlanmaktadır. Bunun nedenlerinden bir tanesi, deiimin çok hızlı bir ekilde yaanmaya balamasıdır. Özellikle bilim ve teknoloji alanındaki gelimeler eitimcileri bu konuda harekete geçirmektedir. Bu anlamda bu deiime ayak uydurabilmek için plan yapmak arttır. Eitim alanında ilki 2008 yılında yapılan planlama çalımaları kısa, orta ve uzun vadede gelierek devam etmektedir yılına kadarki süreyi içine alacak bu planlama çalıması da büyük önem taımaktadır. Plan; bir ie balarken, faaliyet süreçlerinde güçlükle karılamamak, yapılacak iler ile ilgili önceden bilgi sahibi olmak amacıyla yapılan çalımalara denir. Stratejik planda bunların ayrıntılı bir bütünüdür. çinde en ince ayrıntıları barındırır. Bu bakımdan stratejik plan yapmak büyük önem arz etmektedir. Stratejik planın bazı özellikleri vardır. Stratejik palının temel amacı kurumun kaynak ve kabiliyetleri ölçüsünde çevreye uyumunun salanmasıdır. Günümüz yönetim anlayıında stratejik planlama kurumlara bilimsel ve teknolojik gelimeleri takip etme imkânı vermesiyle önem plana çıkmaktadır. En önemli özellii ise misyon, vizyon ve tüm örgütler için yön belirleme kavramları üzerine younlamasıdır. Stratejik planlama bilimsel ve teknolojik gelimeler deien çevrenin bir parçasıdır. Bu alandaki gelimeler çok büyük hızla geliip deitiinden takibi biraz zahmetli olmaktadır. Etkinlik stratejik planlamanın bir baka yönetimini oluturur. Gerekli stratejilerin belirlenmesi kurumun yönetimi için vazgeçilemez bir unsurdur. Çevrenin, teknolojik gelimelerin, temel politikaların, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaılabilmesi etkinlikler sonucunda gerçekleir. Stratejik planlama, yöneticilerin kendini, sistemi, amaçları ve kaynakları deerlendirip uygun karar almasını salayan bir araçtır. Stratejik planlama sayesinde; fikirler için tutarlı bir çerçeve oluturmak, fırsat ve tehditleri deerlendirmek, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, çeitli stratejilerin test edilecei ölçütleri belirlemek, kiileri düünceye sevk etmek, kısa ve uzun vadeli kararların uyum içinde olmasını salamak mümkündür. KK PP LL AA NN S a y f a 6

7 Stratejik planın bir baka özellii sistemli düünceye yöneltmesidir. Stratejik planlama yapmı olan kurumlar yeniliklere ve deiime kendilerini hazırlamı olurlar ve olumsuz etkilerden pek fazla zarar görmezler. Bu kısa bilgiler ardından hazırlanan bu stratejik plan; üç bölümden olumaktadır. Birinci Bölüm; Yasal çerçeve ve stratejik planlama çalımaları ve stratejik planlama ekibi listesinden olumaktadır. kinci Bölüm; kurumun kuruluundan itibaren günümüze kadar geçen zaman içerisinde kurumun tarihçesi ile meydana gelen deiim ve gelimelerden oluan Kurumun Tarihçesi, Yasal Yükümlülükler, Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, okulun örencileri, çalıanları, veliler gibi iç paydaları ile Okul Aile Birlii, Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü, Eirdir deki Özel Dershaneler, Gökçehüyük Belediyesi, Mahalle Muhtarlıkları, Salıkevi ve dier kamu kurum ve kurulularından oluan dı paydalarının okul hakkındaki görülerinin yer aldıı Payda Analizi, kurumun bugünkü durumunu yansıtan, yapılan faaliyetler ile mevcut, örenci, öretmen, bina, akademik baarı gibi bilgileri Örgütsel Yapı, nsan Kaynakları, Teknolojik Düzey, Mali Kaynaklar, statistikî Veriler içeren Kurum çi Analiz, PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi, Üst Politika Belgeleri, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi ile ilgili bilgilerden oluan Çevre Analizi, bölümlerinden kurumun güçlü, zayıf yönleri ile kuruma yönelik engeller ve kurumun fırsatları ile ilgili bilgilerin analizine ait bilgilerden olumaktadır. Üçüncü Bölüm; Misyon, Vizyon, Temel Deerler, Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyetler, Projeler ve Stratejiler, zleme, Deerlendirme ve Raporlama ve Eylem Planları gibi gerçekçi, bütçelenebilir ve ölçülebilir özellikte olan, stratejik amaçlara ait bilgilerden olumaktadır. Ortaya konan amaçların ne ekilde ölçüleceini gösteren performans göstergeleri, faaliyetlerin icra edilmesinde ihtiyaç duyulan kaynakların kimden temin edilecei gösteren maliyet tabloları, hangi faaliyeti kimlerin icra edeceini gösteren görevliler tabloları ve faaliyetlerin ne zaman balayıp ne zaman sonlanacaını gösteren zaman tablolarına ait bilgileri içeren Performans Deerlendirme bölümünden olumaktadır. Gökçehüyük lköretim Okulu Stratejik Planlama Ekibi KK PP LL AA NN S a y f a 7

8 ÇNDEKLER SUNU GR BRNC BÖLÜM GÖKÇEHÜYÜK LKÖRETM OKULU STRATEJK PLANLAMA SÜREC Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalımaları KNC BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALZ 1. Tarihsel Geliim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Payda Analizi 5. Kurum çi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 nsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 statistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEE YÖNELM 8. Misyon, Vizyon, Temel Deerler 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. zleme, Deerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları SAYFA NO KK PP LL AA NN S a y f a 8

9 KURUM KMLK BLGS Kurum Adı ( Kurumun tam Gökçehüyük lköretim Okulu adı yazılacak) Kurum Türü lköretim Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 2 Kurumda Çalıan Personel Öretmen : 7 Sayısı Hizmetli : 0 Memur : 0 Örenci Sayısı 202 Öretim ekli Normal ikili Okulun Hizmete Giri 1994 Tarihi KURUM LETM BLGLER Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : stiklal Mahallesi Posta Kodu : lçe : Eirdir li : ISPARTA Kurum Müdürü Ramazan TÜRKOL GSM Tel: Kurum Müdür Yardımcısı Muhammet Ali ÖZER GSM Tel: KK PP LL AA NN S a y f a 9

10 BRNC BÖLÜM GÖKÇEHÜYÜK LKÖRETM OKULU STRATEJK PLANLAMA SÜREC Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalımaları KK PP LL AA NN S a y f a 10

11 STRATEJK PLANLAMA SÜREC Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi, MEB Strateji Gelitirme Bakanlıı 2010/14 sayılı genelgesi, Millî Eitim Bakanlıı ve Isparta Milli Eitim Müdürlüü Stratejik Planı ve Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün 24/02/2010 tarihli tel emirleri gereince 01/03/2010 tarihinde Eirdir Halk Eitim Merkezi nde yapılan bilgilendirme toplantısı ile stratejik planlama sürecinin balamasına müteakip 03/03/2010 tarihinde Okul Müdür Vekili Ramazan TÜRKOL bakanlıında toplanan öretmenler kurulumuz, stratejik planlama sürecinde görev daılımını ve yol haritasını belirlemitir yılları arasını kapsayan Stratejik plandan da yararlanılarak bütün okul çalıanlarının bu sürece katılımı kararlatırılmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 11

12 Stratejik Planlama Çalımaları Gökçehüyük.Ö.O. Stratejik planlama ekibi; bakan Ramazan TÜRKOL (Okul Müdür Vekili), Muhammet Ali ÖZER (Müdür Yardımcısı), öretmen temsilcisi Hatice KARAYEL (Sınıf Öretmeni), Aye Esra NADRGL (Sınıf Öretmeni), dier öretmenler, veli temsilcisi Bayram ÜNAL (Okul Aile Birlii Bakan Yardımcısı), Ali YAVUZ (Okul Aile Birlii Bakanı), smail ÇULCU(veli), Ahmet YAVUZ (veli), Ramazan TUNÇYÜREK (muhtar), örenci temsilcisi Tahir SARIDOAN, Süheyla BLGE, Emine KARABUA (ücretli hizmetli) dan oluturulmutur. Çalıma planı oluturularak, payda analizlerinin geçekletirilebilmesi için yönergede eklenilen anketler paydalarımız belirlendikten sonra onlara okulumuzun genel durumları ile ilgili görüleri alınmıtır. Okulumuzun paydalarının görüleri ilerleyen aamalarda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analizlerine göre bütçe ve yatırım, örenci sayısı, üst örenim kurumlarına örenci gönderimi, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, okumayı gelitirme ve okul kütüphanesinin zenginletirilmesi ve okul-veli ibirliinin gelitirilmesi gibi alanlarda planlama yapmanın gerektii tespit edilmitir. Faaliyetleri gerçekletirecek kiiler u ekilde belirlenmitir; Eitim öretim faaliyetleri, eitim kalitesi, örenci sayısı ve üst örenim kurumlarına gönderilen örenci sayısının arttırılması, kurum kapasitesinin gelitirilmesi, Ramazan TÜRKOL (Okul Müdür Vekili), Muhammet Ali ÖZER (Müdür Yardımcısı), Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, okumayı gelitirme ve okul kütüphanesinin zenginletirilmesi Hatice KARAYEL (Sınıf Öretmeni), Aye Esra NADRGL (Sınıf Öretmeni), Koray GÖRGÜLÜ (Sınıf Öretmeni), Sevgi KÖKLÜ (ngilizce Öretmeni) ve dier öretmenlerdir. Böylece stratejik planlamanın ilk aaması olan durum analizi yapılmıtır. Okul tarihçesi ve çevre incelemesi ile okul tekilat eması okulumuz öretmenlerinin çalımaları ile tamamlanmıtır. Durum analizinin bir dier aaması olan okul içi analiz yapılırken her öretmene bir konu balıı verilerek raporlandırması istenmitir. Okul içi analizde okul yönetimi her türlü belge ve istatistikî bilgiyi öretmenlere vererek gerçekçi sonuçlar elde etti. Durum analizinin tamamlanmasından sonra okulumuz öretmenler kurulu veli ve KK PP LL AA NN S a y f a 12

13 örenci temsilcilerinin katılımı ile 05/05/2010 tarihinde toplanarak GZTF analizini yapmıtır. GZTF analizi yapılırken durum analizinden istifade edilmitir. Ayrıca beyin fırtınası yöntemi ile yeni fikirler ortaya çıkarılmıtır. Okulumuzun kendi öz kaynakları ile (maddi ve manevi) yapabilecei iyiletirme çalımaları çeitli veri toplama yöntemleri kullanılarak, paydalarımızın önerilerini de dikkate alarak belirlendi ve stratejik amaçlar olarak bu çalımada yer almıtır. Stratejik amaçlarımızı belirledikten sonra performans deerlendirme, zaman ve görevliler ile maliyet cetveli çıkarılmı ve son olarak yapılan bütün çalımalar 24 Aralık 2010 tarihinde tamamlanarak baskıya hazır hale getirilmitir. Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün yayınladıı stratejik planlama takvimi dorultusunda lçe Milli Eitim Müdürlüü ne gönderilip, nüshası okulumuzda uygulanmak ve takip edilmek üzere muhafaza altına alınmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 13

14 GÖKÇEHÜYÜK LKÖRETM OKULU Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı letiim Müdür Ramazan TÜRKOL Müdür Yardımcısı Muhammet Ali ÖZER Öretmen Hatice KARAYEL Aye Esra NADRGL Örenci Tahir SARIDOAN Süheyla BLGE Veli smail ÇULCU Ahmet YAVUZ Destek Personeli (hizmetli) Emine KARABUA Okul Aile Birlii bakanı Ali YAVUZ Muhtar Ramazan TUNÇYÜREK /01/2011 Ramazan TÜRKOL Okul Müdür Vekili KK PP LL AA NN S a y f a 14

15 KNC BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALZ 1. Tarihsel Geliim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Payda Analizi 5. Kurum çi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 nsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 statistikî Veriler 5.2 nsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 statistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi KK PP LL AA NN S a y f a 15

16 1. Tarihsel Geliim MEVCUT DURUM ANALZ Okulumuz ilk defa 1932 yılında eitim öretime açılmıtır. lk yıllarında 3 yıllık olarak eitim öretime açılmı olup, daha sonra 5 yıllık dönemde örenci mezun etmeye balamıtır. Açılıından 1960 yılına kadar tek öretmenle hizmet veren okulumuz bu yıldan sonra 3 öretmenli olarak eitim öretime geçmitir. Kasabamıza 1976 yılında ortaokul açılmıtır. Zamanla örenci sayısındaki artıla birlikte 1981 yılında bugün B Blok olarak kullandıımız tek katlı 5 derslikli yıma bina yapılmı ve lkokul buraya taınmıtır yılında A Blok olarak kullandıımız 2 katlı 10 derslikli bina yıma olarak yapılmıtır. 8 yıllık eitime geçilmesi ile birlikte kasaba merkezinde bulunan ortaokulda okulumuzla birletirilerek ilköretim okulu haline dönütürülmütür. Ortaokuldan boalan kasaba merkezindeki binayı Gökçehüyük Belediyesi, belediye hizmet binası olarak kullanmı ve 2009 yılından buyana Gökçehüyük Anaokulu olarak kullanılmaktadır yılında ilköretim okulu olarak hizmet vermeye balayan okulumuzda yılları arasında Veli DEMRBLEK okul müdürü olarak görev yapmıtır. Daha sonraki yıllarda ahin KILIÇ, Mustafa AYDEMR, Mustafa Kemal ATA ve u anda da vekâleten göreve devam eden Ramazan TÜRKOL dur. Okulumuz, Gökçehüyük Kasabası mücavir alanı içerisinde M26a.11a.1c/1 pafta, 105 ada ve 15 parsel numaralı 4752 m 2 arsa üzerinde bulunmakta olup, bir adet bir katlı, bir adet iki katlı kargir binadan ve okul bahçesinden olumaktadır. Gökçehüyük Kasabası Tüzel Kiiliine aittir. Okulumuz A ve B Blok olarak hizmet vermektedir. Okulumuzun pencereleri çift cam ve PVC çerçevelidir. Aydınlatma sitemi elektriktir. çme suyu ebekeden salanmaktadır. Atık sular için kanalizasyon sistemi mevcuttur. KK PP LL AA NN S a y f a 16

17 Okulun tüm tabelaları sınıfların Atatürk Resmi, stiklal Marı ve Gençlie Hitabe tabloları yenilenmi ve standart hale getirilerek 2006/2007 eitim öretim yılında yeni yönetmelik dorultusunda deitirilmitir. Sınıflarımızdaki yazı tahtaları tahtadan olup tebeir kullanılmaktadır. Her sınıfın kitaplıı mevcuttur. Fakat sınıf kitaplıkları istenilen düzeyde zengin deildir. Atatürk köesi, yangın köesi ve okul koridorlarında kulüp panoları mevcuttur.. KK PP LL AA NN S a y f a 17

18 Bloklarımızda kullanım ekilleri aaıdaki kat planlarında gösterilmitir. A Blokta 8 adet derslik, Türkiye Tekstil verenleri Sendikası nın katkıları ve MEB ibirlii ile kurulan 1 projeksiyon cihazı, 15 örenci bilgisayarı ve 1 öretmen bilgisayarı ve 1 lazer yazıcıdan oluan biliim teknolojileri laboratuarı mevcut olup, 2008 yılından itibaren geni bant internet balantısı bulunmaktadır. Bu sayede örencilerin aratırma ve inceleme konusundaki eksikliklerinin gidermi ve ihtiyaçlarını karılar duruma gelmitir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıflara 2006/2007 eitim öretim yılında Biliim Teknolojileri dersi seçmeli olarak okutulmaya balanmıtır. Hemen bitiiinde Fen ve Teknoloji Laboratuarı mevcuttur. Öretmenler Odası geni, rahat ve kullanılı olmakla birlikte internet balantılı 1 bilgisayar mevcut olup öretmenlerin hizmetindedir. Tuvaletler 4 er kabinden olumaktadır. Bunlardan 3 kabini örenciler, bir kabini ise öretmenler kullanmaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 18

19 ngilizce dersliinde internet balantılı 1 bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Okulumuzun bir adet fotokopi makinesi mevcut olup ihtiyacı karılamaktadır. 1 bilgisayar nokta vurulu yazıcı ile birlikte idare odasında, 1 bilgisayar da öretmenler odasında mevcuttur. B Blok ise 3 adet derslik, 1 okul kütüphanesi, ayrıca taımalı örencilerin öle yemeklerini rahat bir ekilde yiyebilmeleri için bir 1 yemekhane mevcuttur. 1 Spor malzemeleri ve giyinme odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 ariv ve depo bulunmaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 19

20 Okulumuzun Kalorifer dairesi ve kömürlüü 2007 yılının Eylül ayında kalorifer sistemine geçilmesi ile birlikte kazanın yerletirilmesi ve kömürün istiflenebilmesi amacıyla A blok ile B blok arasındaki bolua demir direk kullanılarak üstününde çatı ve kiremit kaplanması sayesinde ina edilmi ve hizmete sokulmutur yılında da özellikle kı aylarındaki elektrik kesintileri nedeniyle kazanın devir daim pompalarının çalımamasından dolayı kaynaklanan ısınma problemi Eirdir Kaymakamlıı nın katkılarıyla hizmete sokulan mazotlu ve marlı 5,5 kw lık elektrik enerjisi üreten jeneratör sayesinde ortadan kaldırılmıtır. Okul bahçesi çok geni olmamakla birlikte asfalttır. Arka bahçede, Eirdir Orman letme Müdürlüü nün katkılarıyla aaçlandırma çalıması yapılmıtır. Bahçenin dier çeitli yerlerinde de meyve aaçları olmak üzere dikim ve yetitirme çalımaları devam etmektedir. Uygulama bahçemizde de elma bata olmak üzere meyve aacı dikimi ve Seçmeli Tarım derslerinde ekim dikim çalımaları ve senelik bakım yapılmaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 20

21 Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün ve silah arkadalarının aziz hatırasını yaatmak için Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü ve Gökçehüyük Belediye Bakanlıı nın katkıları, Okul-Aile Birliimizin gayretleri ile A bloun önüne 2009 yılında ina edilen, çift bayrak direkli, etrafı mermer kaplı ve çiçeklerle süslü Atatürk büstümüz mevcuttur. KK PP LL AA NN S a y f a 21

22 Basketbol ve voleybol sahası A bloun yanındaki alanda bulunmaktadır. B bloun yan tarafında futbol oyun alanı mevcuttur. Bunlara ilave olarak Eirdir lçe Milli eitim Müdürlüü ve Gökçehüyük Eski Belediye Bakanı Mustafa DEMRBLEK nın katkıları, Okul-Aile Birliimizin gayretleri ile 2009 yılında bahçemize ina edilen, 3 kemerli ve mermer kaplı çememiz mevcuttur. Okulun iç ve dı boyası 2005 yılının yaz aylarında okulun kendi imkânları ve Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün katkılarıyla yaptırılmıtır ancak uan eskimi durumdadır. Öretmenler ve idare odasına 2005 yılının yaz aylarında mineflo okulun kendi imkânlarıyla yaptırılmıtır. Sınıf kapıları yıpranmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 22

23 Adı Soyadı Branı Açıklama 1 Ramazan TÜRKOL Sosyal Bilgiler Kadrolu Müdür Yardımcısı, Görevlendirme Okul Md. V. 2 Muhammet Ali ÖZER Türkçe Öretmeni Görevlendirme Müdür Yardımcısı 3 Hatice KARAYEL Sınıf Öretmeni 4 Aye Esra NADRGL Sınıf Öretmeni 5 Sevgi KÖKLÜ ngilizce Öretmeni 6 Koray GÖRGÜLÜ Sınıf Öretmeni 7 Nuriye ERÇIKTI Sınıf Öretmeni 8 Havvana DNÇTÜRK Sınıf Öretmeni 9 Süleyman GÜRFDAN Matemati k Öretm. 10 Yalçın BOZOLU Sınıf Öretmeni 11 Serap EROLU Görsel Sanatlar 12 Mehtap MEK Fen ve Tekn. Örtm. 13 Özlem TAKIN KÜLCÜ Sınıf Öretmeni 14 Seyhan KARACA Matemati k Örtm. 15 Suna ADANALI Sınıf Öretmeni 16 Emine KARABUA Sigortalı Ücrtli Hiz. Tablo 1: Gökçehüyük lköretim Okulu Öretmen Listesi Ücretli Öretmen Kadrosu Eirdir Mehmet Akif Ersoy ÖO da, Görevlendirme Sınıf Öretmeni Kadrosu Sütçüler Kasımlar ÖO da, Görevlendirme Sınıf Öretmeni Ücretli Öretmen Ücretli Öretmen Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Gökçehüyük Anaokulu Md. V. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Eirdir Mustafa Çetinkaya ÖO da Gör. San. Ö. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Ankara Bakanlık Merkez Tekilatı, Çıraklık ve Yaygın Eitim Genel Müdürlüü'nde. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Eirdir lçe MEM Ar-Ge Ekibi Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Merkez Deregümü ÖO Mat. Ört. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Merkez.M.K. Borsası ÖO Sın. Ört. Okul aile Birlii tarafından çalıtırılmakta. KK PP LL AA NN S a y f a 23

24 Okulumuzun norm kadro durumunu aaıda gösterilmitir. Okulumuzun Norm Kadro Durumunu Norm Mevcut Eksik Fazla Müdür Müdür Yardımcısı Sınıf Öretmenlii Türkçe Matematik Ör Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler ngilizce BiliimTeknolojileri Din Kült.veAhl.Bil TeknolojiveTasarım Müzik Görsel Sanatlar Beden Eitimi Okul Öncesi Ört Rehber Öretmen Hizmetli Toplam Tablo 2: Gökçehüyük lköretim Okulu Norm Kadro Tablosu Okulumuzun Eitim-Öretim yılı örenci mevcutları aaıda gösterilmitir. Bir erkek örencimiz salık nedeniyle devamsızdır. 1 1/A Sınıf Öretmeni Nuriye ERÇIKTI Sınıf Bakanı Emre GÖKYAR Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Selvinaz DEMRBLEK 2 2/A Sınıf Öretmeni Havana Sınıf Bakanı DNÇTÜRK Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kas Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Mehmet Ali TUNÇYÜREK Sınıf Bakan Yardımcısı Veli DEMRBLEK KK PP LL AA NN S a y f a 24

25 3 3/A Sınıf Öretmeni Koray GÖRGÜLÜ Sınıf Bakanı Ümmühan Feray DBUDAK Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Cemal Fatih YAVUZ 4 4/A Sınıf Öretmeni Aye Esra NADRGL Sınıf Bakanı Keziban TUNÇYÜREK Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Ramazan KARABUA 5 5/A Sınıf Öretmeni Hatice KARAYEL Sınıf Bakanı Süleyman KARABA Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Bayram DEMRBLEK 6 6/A Sınıf Öretmeni Muhammet Ali ÖZER Sınıf Bakanı Hakan ALTUNBA Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Amenti Büra ENTÜRK 7 7/A Sınıf Öretmeni Sevgi KÖKLÜ Sınıf Bakanı Tahir SARIDOAN Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Burak ERYT 8 8/A Sınıf Öretmeni Süleyman GÜRFDAN Sınıf Bakanı Mevlüt KILINÇ Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Hüseyin YAVUZ TOPLAM Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam KK PP LL AA NN S a y f a 25

26 Okulumuz bina ve donanım olanakları itibariyle eitim imkanları bakımından oldukça iyi durumdadır. Derslik sistemi uygulanan okulumuzda dersler örenmeyi kolaylatıracak ekilde ilenmektedir. Teorik eitimin yanında pratik uygulamalı bilgiler de aktarılır. Biliim teknolojileri laboratuarı örencilerin bilgi teknolojilerini takip etmede ve çaı yakalamada büyük katkı salamaktadır. Fen ve Teknoloji laboratuarı ise çou deneyi yapabilecek kapasitede imkânlara sahip bulunmaktadır. Öte yandan matematik yabancı dil gibi dier dersliklerde ile konularla alakalı eitim araç-gereçleri, bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile haritalar mevcuttur. Okulumuzda eitim; 8:30 da toplanma, 8:40 ta okuma saati, 12:00 ye kadar 4 dersten oluan sabah dersleri ve öleden sonra 13:00 te balayan 2 ders öleden sonra derslerinden olumaktadır. 14:30 dersler sona ermektedir. Okulumuzda eitim öretim yılında Müdür yardımcısı Mustafa Kemal ATA nın katkılarıyla, sınıf öretmenleri Hatice KARAYEL ve Aye Esra NADRGL tarafından Satranç Kulübü bünyesinde satranç takımı çalıtırılmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 26

27 Okulumuz eitim öretim yılında Bu Benim Eserim adlı proje yarımasına Fen ve Teknoloji alanında Isınma Enerjisinde Güne Enerjisinden Faydalanma adlı projeyle katılmı, il komisyonundan geçen proje bölge komisyonunca elenmitir. 2007/2008 eitim öretim yılında Bu Benim Eserim adlı proje yarımasına Fen ve Teknoloji alanında itme Engelliye Dost Ev adlı projeyle katılmı, bölge komisyonundan geçen proje Nisan tarihlerinde Antalya da sergilenmitir. Toplumsal yardımlama ve dayanıma adına Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün izni ile görme engelliler yararına Eskiehir Görsem Görme Engelliler Dayanıma Dernei tarafından okulumuzda düzenlenen ve üyelerinin kabiliyetlerini sergiledikleri programda örencilerimizin toplumsal yardımlama ve dayanıma konusunda göstermi oldukları duyarlılık yardımlama ve dayanıma bilinci açısından büyük önem taımaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 27

28 Kasabamızın giriinde bulunan Gülhane kasabamız için ekonomik açıdan büyük katkı salarken ekolojik tarımı desteklemesi bakımından da önemlidir. Örencilerimizin bilgi ve görgülerini artırmak, çevreye olan duyarlılık ve çevre bilincini pekitirmek üzere Gülhaneye bir inceleme gezisi düzenlenmitir. Gülhane nin ileri ve ileyii hakkında iletmecisi ve sahibi Nuri KALAYCI dan aydınlatıcı bilgiler alınmıtır. Çevreyi tanımak, birlik ve beraberlik birlikte vakit geçirebilmek ve SBS sınavı öncesi moral motivasyonu salamak açısından kasabamızın Harmanyeri Mevkii ne lçe Milli eitim Müdürlüümüzün olurlarıyla bir kır gezisi düzenlenmi ve tüm örenciler birlikte piknik yapılmıtır. Piknikte futbol, voleybol ve badminton gibi çeitli aktiviteler düzenlenmi Belediye Bakanlıımız katkılarıyla örencilere ikramda da bulunulmutur. KK PP LL AA NN S a y f a 28

29 2. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yasal Yükümlülük Görevler lköretim Kurumlarının yönetmeliinde tanımlanan lköretim Kurumlarının görevleri aaıda sunulmutur. A. Personel Hizmetleri B. Öretim ve Eitim Hizmetleri C. Yönetim leri Hizmetleri D. Örenci Hizmetleri Bu görevler Okul Müdürünün sorumluluunda kanunlar, yönetmelikler ve mevzuat kuralları çerçevesinde yürütülür. Dayanak (Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) lköretim Kurumlarının en son hali ile yasal yetki görev ve sorumlulukları tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Eylül.2003 tarih ve 2552 sayılı Tebliler Dergisinde yayımlanmıtır. Aynı yönetmelik Kasım.2003 tarih ve 2554 sayılı Tebliler Dergisinde yayımlanan düzeltmeler ve sonraki tarihlerde çeitli deiiklik ve eklemelere uramıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 29

30 2. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALYET ALANI: ETM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Örenci Öretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Satranç Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Basketbol, Voleybol Atletizm FAALYET ALANI: ÖRETM Hizmet 1 Müfredatın ilenmesi.. Hizmet- 2 Proje çalımaları AB Projeleri FAALYET ALANI: YÖNETM LER Hizmet 1 Örenci ileri hizmeti Kayıt- Nakil ileri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Hizmet 2 Öretmen ileri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eitim Özlük hakları KK PP LL AA NN S a y f a 30

31 T.C. ERDR KAYMAKAMLII Gökçehüyük lköretim Okulu Müdürlüü Okul çin Ürün/Hizmet Listesi 1 Personel ileri 12 Örenci salıı ve güvenlii 2 Stajyerlik çalımaları 13 Okul çevre ilikileri 3 Yaygın eitim 14 Rehberlik 4 Eitim hizmetleri 15 Toplum hizmetleri 5 Öretim hizmetleri 16 Kulüp çalımaları 6 Örenci kayıt, kabul, nakil, geçi ve devam ileri 7 Örenci baarısının deerlendirilmesi 17 Diploma 18 Mezunlar (Örenci) 8 Sınav ileri (SBS, PYBS) 19 Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 9 Sınıf geçme ileri 20 Burs hizmetleri 10 Örenim belgesi düzenleme ileri 11 Örenci davranılarının deerlendirilmesi 21 Yurt hizmetleri 22 Bilimsel vs aratırmalar KK PP LL AA NN S a y f a 31

32 4. PAYDA ANALZ Okulumuzun örencileri, çalıanları, veliler gibi iç paydaları ile Okul Aile Birlii, Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü, Eirdir deki Özel Dershaneler, Gökçehüyük Belediyesi, Mahalle Muhtarlıkları, Salıkevi ve dier kamu kurum ve kurulularından oluan dı paydalarının okul hakkındaki görüleri her öretmene bir konu balıı verilerek yönergedeki anket soruları dorultusunda uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar sayesinde raporlara dönütürülerek gerçekçi sonuçlar elde edildi. Payda Sınıflandırma Matrisi Ç PAYDALAR DI YARARLANICI PAYDALAR PAYDALAR Çalıanlar, Birimler Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Müteri, hedef kitle Millî Eitim Bakanlıı Valilik Milli Eitim Müdürlüü Çalıanları lçe Milli Eitim Müdürlükleri Okullar ve Balı O O Kurumlar Öretmenler ve Dier Çalıanlar Örenciler ve Veliler Okul Aile Birlii Üniversite Özel dare Belediyeler O O O Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) O Bayındırlık ve skân Müdürlüü O Sosyal Hizmetler Müdürlüü O Gençlik ve Spor Müdürlüü O Salık Müdürlüü O Kültür Müdürlüü O Hayırseverler O O O Sivil Toplum O O O Örgütleri Medya O O O veren kurulular O O O Muhtarlıklar O O O Turizm uyguluma O O O otelleri Sanayi ve Ticaret O O O Odaları : Tamamı O : Bir kısmı KK PP LL AA NN S a y f a 32

33 Payda Önceliklendirme Matrisi Payda ç Payda Dı Payda Yararlanıcı (Müteri) Neden Payda? Öncelii MEB Balı olduumuz merkezi idare 1 lçe Milli Eitim Müdürlüü Balı olduumuz tara idaresi 1 Örenciler ve veliler Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 Belediye Tedarikçi mahalli idare 1 Özel dare Tedarikçi mahalli idare 1 Muhtarlıklar O Tedarikçi mahalli idare 1 Okul Aile Birlii Amaç ve hedeflerimize ulamak ibirlii 1 yapacaımız kurum Hayırseverler Amaç ve hedeflerimize O ulamak ibirlii 2 yapacaımız kiiler Öretmenler ve Dier Çalıanlar Amaç ve hedeflerimize ulamak ibirlii 2 yapacaımız kiiler Okullar ve Balı Kurumlar Amaç ve hedeflerimize O ulamak ibirlii 3 yapacaımız kurumlar Dersaneler Amaç ve hedeflerimize O ulamak ibirlii yapacaımız kurumlar 3 KK PP LL AA NN S a y f a 33

34 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müteri) Eitim-Öretim (Örgün- Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli igücü AR-GE, Projeler, Danımanlık Altyapı,Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Örenci) Ölçme-Deerlendirme Örenciler o Veliler Üniversiteler o o Medya o o Uluslar arası kurulular o o Meslek Kuruluları o o Salık kuruluları o Dier Kurumlar o Özel sektör o o.. : Tamamı O: Bir kısmı KK PP LL AA NN S a y f a 34

35 5. KURUM Ç ANALZ 5.1 Örgütsel Yapı ema 1: Gökçehüyük lköretim Okulu nun eitim öretim yılı tekilat ve i akıı eması KK PP LL AA NN S a y f a 35

36 Okul/Kurumlarda Oluturulan Birimler: Görevler Birlik, okul ile aile arasında bütünlemeyi gerçekletirmek, veli ve okul arasında iletiimi ve i birliini salamak, eitim-öretimi gelitirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun örencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karılamak ve okula maddî katkı salamaktır. Öretmenler kurulu, okulun asil ve stajyer bütün öretmenleri, rehberlik uzman ve yardımcılarıyla, usta öreticilerden meydana gelen, eitim ve öretim çalımalarını pdirmektir. Okul Geliimi ve Yönetim Ekibi okul müdürünün liderliinde çalıarak okul geliimini planlayan, planlanan çalımaları uygulayan çalımalarda gerekli okul içi ve dıı koordinasyonu ve organizasyonu yürütmektir. Örenci davranıları deerlendirme komisyonu örencilerin olumlu ve olumsuz davranıların takip edip deerlendirmektir. Satın alma komisyonu, okul müdürlüünce satın alma ilerini düzenlemektir. Örencilerin kendilerini gerçekletirmelerine, eitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun ekilde kullanmalarını ve gelitirmelerini salamaktır. Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Aile Birlii Öretmenler kurulu Görevle ilgili ibirlii (paydalar) MEB, l MEM, lçe MEM, Okullar, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Hayırsever kii ve kurulular. Okul idaresi, Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, OGYE Okul idaresi,öretmenler kurulu Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Örenci davranılarını deerlendirme kurulu Satın alma komisyonu Psikolojik danıma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Okul idaresi,öretmenler kurulu, OGYE, Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Okul idaresi,öretmenler kurulu, OGYE, Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Okul idaresi,öretmenler kurulu, OGYE, Örenci davranılarını deerlendirme kurulu Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Hedef kitle Örenciler, Veliler ve Öretmenler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler KK PP LL AA NN S a y f a 36

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ

BRİFİNG DOSYASI. 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Başpınar Şehit Ömer Kızılkaya Ortaokulu İLİ : BURDUR İLÇESİ : TEFENNİ BRİFİNG DOSYASI BAŞPINAR ŞEHİT ÖMER KIZILKAYA ORTAOKULU 2015 2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI I. BÖLÜM Okulun/Kurumun

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İZMİR 2012 I.BÖLÜM A)OKULUN ADI: Peker Mahallesi Ortaokulu B)ADRESİ : Peker Mahallesi 5157 Sok. No: 31 Karabağlar-İzmir C)TELEFON

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI. Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu

T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI. Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu T.C. KARTAL KAYMAKAMLIĞI Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu 2014/2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İstanbul/Kartal 11.02.2015 I.BÖLÜM A)OKULUN ADI: Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu B)ADRESİ : Atalar

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU

EK-2: FAAL YET RAPORU 2007 YILI ELEKTR K-ELEKTRON K FAKÜLTES FAAL YET RAPORU EK-2: FAALYET RAPORU 2007 YILI ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES FAALYET RAPORU ÇNDEKLER BRM YÖNETCS SUNUU... 3 I- GENEL BLGLER... 6 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜ... 6 B) YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C) BRME LKN

Detaylı

ANITTEPE JANDARMA LOJMANLARI ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ANITTEPE JANDARMA LOJMANLARI ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ANITTEPE JANDARMA LOJMANLARI ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM OKULUN ADI: Anıttepe Jandarma Lojmanları Anaokulu ADRESİ : Yücetepe Mahallesi 88.Sokak (Anıttepe Jandarma

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL

KURUM BİLGİLERİ İDARİ PERSONEL KURUM BİLGİLERİ KURUMUN ADI ADRESİ :Kozluk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü : Komando Mahallesi İlçe Jandarma Taburu yanı Kozluk TELEFON : 0488 411 22 00-0488 411 21 65 FAKS : 0488 411 21 65 MAİL WEB ÖĞRETİM

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULUN / KURUMUN ADI ADRESİ

Detaylı

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI

KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI KEMAL-SABRĠYE OCAKÇI ĠLKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠDARĠ GÖREV DAĞILIMI OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU TARİHÇE Yakupoğlu İlköğretim Okulu, Yakupoğlu Deri Sanayi A.Ş. tarafından Eğitime %100 Destek kampanyası kapsamında 2006 yılı

Detaylı

ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü

ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI Ören Ortakulu Müdürlüğü ÖREN ORTAOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLANI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ DİYADİN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI ÖĞRETMENLER; YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAKTIR.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BALIKESİR-BANDIRMA EDİNCİK İLKOKULU

BALIKESİR-BANDIRMA EDİNCİK İLKOKULU BALIKESİR-BANDIRMA EDİNCİK İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM A- OKULUN ADI B- ADRESİ C- İLETİŞİM BİLGİLERİ D- AMAÇLARI E- SEVİYESİ F- ÖĞRENİM ŞEKLİ G- OKUTULAN YABANCI DİL H- KİTAPLIKTAKİ

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2011 2014 1 2 3 İSTİKLAL MARŞIMIZ 4 SUNUŞ 2011 2014 Yılları arasında hedeflediğimiz ve konumumuzu da içeren bu Stratejik Planı hazırlarken geçmişte yaptıklarımızı da düşünerek

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ ÖZEL İDARE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ. STRATEJiK PLAN 2010-2014

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ ÖZEL İDARE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ. STRATEJiK PLAN 2010-2014 T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ ÖZEL İDARE İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJiK PLAN 2010-2014 Adıyaman Aralık 2010 2 3 SUNUŞ Yöneticiler artık kurumlarını klasik anlayışa göre yönetemezler. Sürekli değişen çevre

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN Bursa Keles Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN 2015 2019 BARAKLI ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

A.16.DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU A.16.1. YERLEŞİM DURUMU. A.16.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş olduğu Bina ve Tesisler

A.16.DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU A.16.1. YERLEŞİM DURUMU. A.16.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş olduğu Bina ve Tesisler A.16.DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU A.16.1. YERLEŞİM DURUMU A.16.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş olduğu Bina ve Tesisler Kullanılan Kapalı Alan : 2.568 m² Açık Alan : 2.002 m² Derslik Adedi : 10 Adet Kütüphane

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

T.C. ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU

T.C. ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU T.C. ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2. Kurumun Genel Özellikleri 3. Personel Bilgileri 3.1. Norm Kadro Bilgileri. 3.2.

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Anayasa İlkokulu Müdürlüğü 2012-2014 2012 ARALIK AYINDA GÜNCELLENDİ 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir M.K.ATATÜRK SUNUŞ

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLAN

2010-2014 STRATEJİK PLAN T.C ELAZIĞ VALİLİĞİ HİDAYET PARLA T.C. ANAOKULU ELAZIĞ VALİLİĞİ GAZİ ANAOKULU 2010-2014 2011 2014 STRATEJİK STRATEJİK PLAN PLAN 1 ELAZIĞ 2010 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİ ANAOKULU

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı İlkokulu/Ortaokulu 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 T.C. EDREMİT KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ALTINOLUK ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İLKOKULU VE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016

Detaylı

A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler

A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler Kullanılan Kapalı Alan : 2,122 m 2 Açık Alan : 2,202 m 2 Derslik Adedi : 8 adet Kütüphane

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ

ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ 2015 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında okullar, bilginin öğrenildiği ve toplumlara yön verilmeye çalışılan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Adana Ticaret Odası Anadolu

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı