Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KK PP LL AA NN S a y f a 1

2 KK PP LL AA NN S a y f a 2

3 KK PP LL AA NN S a y f a 3

4 KK PP LL AA NN S a y f a 4

5 SUNU Öncelikle yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev alan stratejik planlama ekibimizi ve tüm emei geçenleri kutluyor, teekkürlerimi sunuyorum. Bu stratejik planın hazırlanması sırasında kurumumuzun ve paydalarımızın bulunduu noktayı, durumunu, deerlerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi, ulamamız gereken hedeflerimizi bir kez daha net bir ekilde görme fırsatı yakaladık. Böylece hedefe nasıl ve ne zaman ulaabileceimizi daha açık bir ekilde kavramı bulunmakla birlikte stratejik düünmenin, planlamanın ve hareket önemini daha iyi anladık. Planımızın bata okulumuzun geleceine ıık tutması sonrasında ülkemiz ve devletimizin kalkınmasına ve ilerlemesine katkı salaması ve faydalı olması dilek ve temennilerimle. Ramazan TÜRKOL Okul Müdür Vekili KK PP LL AA NN S a y f a 5

6 GR Günümüzde her alanda olduu gibi özellikle eitim alanında da çok çeitli nedenlerle deiik konularda ve düzeylerde plan hazırlanmaktadır. Bunun nedenlerinden bir tanesi, deiimin çok hızlı bir ekilde yaanmaya balamasıdır. Özellikle bilim ve teknoloji alanındaki gelimeler eitimcileri bu konuda harekete geçirmektedir. Bu anlamda bu deiime ayak uydurabilmek için plan yapmak arttır. Eitim alanında ilki 2008 yılında yapılan planlama çalımaları kısa, orta ve uzun vadede gelierek devam etmektedir yılına kadarki süreyi içine alacak bu planlama çalıması da büyük önem taımaktadır. Plan; bir ie balarken, faaliyet süreçlerinde güçlükle karılamamak, yapılacak iler ile ilgili önceden bilgi sahibi olmak amacıyla yapılan çalımalara denir. Stratejik planda bunların ayrıntılı bir bütünüdür. çinde en ince ayrıntıları barındırır. Bu bakımdan stratejik plan yapmak büyük önem arz etmektedir. Stratejik planın bazı özellikleri vardır. Stratejik palının temel amacı kurumun kaynak ve kabiliyetleri ölçüsünde çevreye uyumunun salanmasıdır. Günümüz yönetim anlayıında stratejik planlama kurumlara bilimsel ve teknolojik gelimeleri takip etme imkânı vermesiyle önem plana çıkmaktadır. En önemli özellii ise misyon, vizyon ve tüm örgütler için yön belirleme kavramları üzerine younlamasıdır. Stratejik planlama bilimsel ve teknolojik gelimeler deien çevrenin bir parçasıdır. Bu alandaki gelimeler çok büyük hızla geliip deitiinden takibi biraz zahmetli olmaktadır. Etkinlik stratejik planlamanın bir baka yönetimini oluturur. Gerekli stratejilerin belirlenmesi kurumun yönetimi için vazgeçilemez bir unsurdur. Çevrenin, teknolojik gelimelerin, temel politikaların, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaılabilmesi etkinlikler sonucunda gerçekleir. Stratejik planlama, yöneticilerin kendini, sistemi, amaçları ve kaynakları deerlendirip uygun karar almasını salayan bir araçtır. Stratejik planlama sayesinde; fikirler için tutarlı bir çerçeve oluturmak, fırsat ve tehditleri deerlendirmek, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, çeitli stratejilerin test edilecei ölçütleri belirlemek, kiileri düünceye sevk etmek, kısa ve uzun vadeli kararların uyum içinde olmasını salamak mümkündür. KK PP LL AA NN S a y f a 6

7 Stratejik planın bir baka özellii sistemli düünceye yöneltmesidir. Stratejik planlama yapmı olan kurumlar yeniliklere ve deiime kendilerini hazırlamı olurlar ve olumsuz etkilerden pek fazla zarar görmezler. Bu kısa bilgiler ardından hazırlanan bu stratejik plan; üç bölümden olumaktadır. Birinci Bölüm; Yasal çerçeve ve stratejik planlama çalımaları ve stratejik planlama ekibi listesinden olumaktadır. kinci Bölüm; kurumun kuruluundan itibaren günümüze kadar geçen zaman içerisinde kurumun tarihçesi ile meydana gelen deiim ve gelimelerden oluan Kurumun Tarihçesi, Yasal Yükümlülükler, Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, okulun örencileri, çalıanları, veliler gibi iç paydaları ile Okul Aile Birlii, Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü, Eirdir deki Özel Dershaneler, Gökçehüyük Belediyesi, Mahalle Muhtarlıkları, Salıkevi ve dier kamu kurum ve kurulularından oluan dı paydalarının okul hakkındaki görülerinin yer aldıı Payda Analizi, kurumun bugünkü durumunu yansıtan, yapılan faaliyetler ile mevcut, örenci, öretmen, bina, akademik baarı gibi bilgileri Örgütsel Yapı, nsan Kaynakları, Teknolojik Düzey, Mali Kaynaklar, statistikî Veriler içeren Kurum çi Analiz, PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi, Üst Politika Belgeleri, GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi ile ilgili bilgilerden oluan Çevre Analizi, bölümlerinden kurumun güçlü, zayıf yönleri ile kuruma yönelik engeller ve kurumun fırsatları ile ilgili bilgilerin analizine ait bilgilerden olumaktadır. Üçüncü Bölüm; Misyon, Vizyon, Temel Deerler, Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyetler, Projeler ve Stratejiler, zleme, Deerlendirme ve Raporlama ve Eylem Planları gibi gerçekçi, bütçelenebilir ve ölçülebilir özellikte olan, stratejik amaçlara ait bilgilerden olumaktadır. Ortaya konan amaçların ne ekilde ölçüleceini gösteren performans göstergeleri, faaliyetlerin icra edilmesinde ihtiyaç duyulan kaynakların kimden temin edilecei gösteren maliyet tabloları, hangi faaliyeti kimlerin icra edeceini gösteren görevliler tabloları ve faaliyetlerin ne zaman balayıp ne zaman sonlanacaını gösteren zaman tablolarına ait bilgileri içeren Performans Deerlendirme bölümünden olumaktadır. Gökçehüyük lköretim Okulu Stratejik Planlama Ekibi KK PP LL AA NN S a y f a 7

8 ÇNDEKLER SUNU GR BRNC BÖLÜM GÖKÇEHÜYÜK LKÖRETM OKULU STRATEJK PLANLAMA SÜREC Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalımaları KNC BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALZ 1. Tarihsel Geliim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Payda Analizi 5. Kurum çi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 nsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 statistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEE YÖNELM 8. Misyon, Vizyon, Temel Deerler 9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 10. zleme, Deerlendirme ve Raporlama 11. Eylem Planları SAYFA NO KK PP LL AA NN S a y f a 8

9 KURUM KMLK BLGS Kurum Adı ( Kurumun tam Gökçehüyük lköretim Okulu adı yazılacak) Kurum Türü lköretim Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici : 2 Kurumda Çalıan Personel Öretmen : 7 Sayısı Hizmetli : 0 Memur : 0 Örenci Sayısı 202 Öretim ekli Normal ikili Okulun Hizmete Giri 1994 Tarihi KURUM LETM BLGLER Kurum Telefonu / Fax Tel. : Fax : Kurum Web Adresi Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : stiklal Mahallesi Posta Kodu : lçe : Eirdir li : ISPARTA Kurum Müdürü Ramazan TÜRKOL GSM Tel: Kurum Müdür Yardımcısı Muhammet Ali ÖZER GSM Tel: KK PP LL AA NN S a y f a 9

10 BRNC BÖLÜM GÖKÇEHÜYÜK LKÖRETM OKULU STRATEJK PLANLAMA SÜREC Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalımaları KK PP LL AA NN S a y f a 10

11 STRATEJK PLANLAMA SÜREC Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. Maddesi, MEB Strateji Gelitirme Bakanlıı 2010/14 sayılı genelgesi, Millî Eitim Bakanlıı ve Isparta Milli Eitim Müdürlüü Stratejik Planı ve Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün 24/02/2010 tarihli tel emirleri gereince 01/03/2010 tarihinde Eirdir Halk Eitim Merkezi nde yapılan bilgilendirme toplantısı ile stratejik planlama sürecinin balamasına müteakip 03/03/2010 tarihinde Okul Müdür Vekili Ramazan TÜRKOL bakanlıında toplanan öretmenler kurulumuz, stratejik planlama sürecinde görev daılımını ve yol haritasını belirlemitir yılları arasını kapsayan Stratejik plandan da yararlanılarak bütün okul çalıanlarının bu sürece katılımı kararlatırılmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 11

12 Stratejik Planlama Çalımaları Gökçehüyük.Ö.O. Stratejik planlama ekibi; bakan Ramazan TÜRKOL (Okul Müdür Vekili), Muhammet Ali ÖZER (Müdür Yardımcısı), öretmen temsilcisi Hatice KARAYEL (Sınıf Öretmeni), Aye Esra NADRGL (Sınıf Öretmeni), dier öretmenler, veli temsilcisi Bayram ÜNAL (Okul Aile Birlii Bakan Yardımcısı), Ali YAVUZ (Okul Aile Birlii Bakanı), smail ÇULCU(veli), Ahmet YAVUZ (veli), Ramazan TUNÇYÜREK (muhtar), örenci temsilcisi Tahir SARIDOAN, Süheyla BLGE, Emine KARABUA (ücretli hizmetli) dan oluturulmutur. Çalıma planı oluturularak, payda analizlerinin geçekletirilebilmesi için yönergede eklenilen anketler paydalarımız belirlendikten sonra onlara okulumuzun genel durumları ile ilgili görüleri alınmıtır. Okulumuzun paydalarının görüleri ilerleyen aamalarda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analizlerine göre bütçe ve yatırım, örenci sayısı, üst örenim kurumlarına örenci gönderimi, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, okumayı gelitirme ve okul kütüphanesinin zenginletirilmesi ve okul-veli ibirliinin gelitirilmesi gibi alanlarda planlama yapmanın gerektii tespit edilmitir. Faaliyetleri gerçekletirecek kiiler u ekilde belirlenmitir; Eitim öretim faaliyetleri, eitim kalitesi, örenci sayısı ve üst örenim kurumlarına gönderilen örenci sayısının arttırılması, kurum kapasitesinin gelitirilmesi, Ramazan TÜRKOL (Okul Müdür Vekili), Muhammet Ali ÖZER (Müdür Yardımcısı), Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, okumayı gelitirme ve okul kütüphanesinin zenginletirilmesi Hatice KARAYEL (Sınıf Öretmeni), Aye Esra NADRGL (Sınıf Öretmeni), Koray GÖRGÜLÜ (Sınıf Öretmeni), Sevgi KÖKLÜ (ngilizce Öretmeni) ve dier öretmenlerdir. Böylece stratejik planlamanın ilk aaması olan durum analizi yapılmıtır. Okul tarihçesi ve çevre incelemesi ile okul tekilat eması okulumuz öretmenlerinin çalımaları ile tamamlanmıtır. Durum analizinin bir dier aaması olan okul içi analiz yapılırken her öretmene bir konu balıı verilerek raporlandırması istenmitir. Okul içi analizde okul yönetimi her türlü belge ve istatistikî bilgiyi öretmenlere vererek gerçekçi sonuçlar elde etti. Durum analizinin tamamlanmasından sonra okulumuz öretmenler kurulu veli ve KK PP LL AA NN S a y f a 12

13 örenci temsilcilerinin katılımı ile 05/05/2010 tarihinde toplanarak GZTF analizini yapmıtır. GZTF analizi yapılırken durum analizinden istifade edilmitir. Ayrıca beyin fırtınası yöntemi ile yeni fikirler ortaya çıkarılmıtır. Okulumuzun kendi öz kaynakları ile (maddi ve manevi) yapabilecei iyiletirme çalımaları çeitli veri toplama yöntemleri kullanılarak, paydalarımızın önerilerini de dikkate alarak belirlendi ve stratejik amaçlar olarak bu çalımada yer almıtır. Stratejik amaçlarımızı belirledikten sonra performans deerlendirme, zaman ve görevliler ile maliyet cetveli çıkarılmı ve son olarak yapılan bütün çalımalar 24 Aralık 2010 tarihinde tamamlanarak baskıya hazır hale getirilmitir. Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün yayınladıı stratejik planlama takvimi dorultusunda lçe Milli Eitim Müdürlüü ne gönderilip, nüshası okulumuzda uygulanmak ve takip edilmek üzere muhafaza altına alınmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 13

14 GÖKÇEHÜYÜK LKÖRETM OKULU Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı letiim Müdür Ramazan TÜRKOL Müdür Yardımcısı Muhammet Ali ÖZER Öretmen Hatice KARAYEL Aye Esra NADRGL Örenci Tahir SARIDOAN Süheyla BLGE Veli smail ÇULCU Ahmet YAVUZ Destek Personeli (hizmetli) Emine KARABUA Okul Aile Birlii bakanı Ali YAVUZ Muhtar Ramazan TUNÇYÜREK /01/2011 Ramazan TÜRKOL Okul Müdür Vekili KK PP LL AA NN S a y f a 14

15 KNC BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALZ 1. Tarihsel Geliim 2. Yasal Yükümlülükler 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 4. Payda Analizi 5. Kurum çi Analiz 5.1 Örgütsel Yapı 5.2 nsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 statistikî Veriler 5.2 nsan Kaynakları 5.3 Teknolojik Düzey 5.4 Mali Kaynaklar 5.5 statistikî Veriler 6. Çevre Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi 6.2 Üst Politika Belgeleri 7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi KK PP LL AA NN S a y f a 15

16 1. Tarihsel Geliim MEVCUT DURUM ANALZ Okulumuz ilk defa 1932 yılında eitim öretime açılmıtır. lk yıllarında 3 yıllık olarak eitim öretime açılmı olup, daha sonra 5 yıllık dönemde örenci mezun etmeye balamıtır. Açılıından 1960 yılına kadar tek öretmenle hizmet veren okulumuz bu yıldan sonra 3 öretmenli olarak eitim öretime geçmitir. Kasabamıza 1976 yılında ortaokul açılmıtır. Zamanla örenci sayısındaki artıla birlikte 1981 yılında bugün B Blok olarak kullandıımız tek katlı 5 derslikli yıma bina yapılmı ve lkokul buraya taınmıtır yılında A Blok olarak kullandıımız 2 katlı 10 derslikli bina yıma olarak yapılmıtır. 8 yıllık eitime geçilmesi ile birlikte kasaba merkezinde bulunan ortaokulda okulumuzla birletirilerek ilköretim okulu haline dönütürülmütür. Ortaokuldan boalan kasaba merkezindeki binayı Gökçehüyük Belediyesi, belediye hizmet binası olarak kullanmı ve 2009 yılından buyana Gökçehüyük Anaokulu olarak kullanılmaktadır yılında ilköretim okulu olarak hizmet vermeye balayan okulumuzda yılları arasında Veli DEMRBLEK okul müdürü olarak görev yapmıtır. Daha sonraki yıllarda ahin KILIÇ, Mustafa AYDEMR, Mustafa Kemal ATA ve u anda da vekâleten göreve devam eden Ramazan TÜRKOL dur. Okulumuz, Gökçehüyük Kasabası mücavir alanı içerisinde M26a.11a.1c/1 pafta, 105 ada ve 15 parsel numaralı 4752 m 2 arsa üzerinde bulunmakta olup, bir adet bir katlı, bir adet iki katlı kargir binadan ve okul bahçesinden olumaktadır. Gökçehüyük Kasabası Tüzel Kiiliine aittir. Okulumuz A ve B Blok olarak hizmet vermektedir. Okulumuzun pencereleri çift cam ve PVC çerçevelidir. Aydınlatma sitemi elektriktir. çme suyu ebekeden salanmaktadır. Atık sular için kanalizasyon sistemi mevcuttur. KK PP LL AA NN S a y f a 16

17 Okulun tüm tabelaları sınıfların Atatürk Resmi, stiklal Marı ve Gençlie Hitabe tabloları yenilenmi ve standart hale getirilerek 2006/2007 eitim öretim yılında yeni yönetmelik dorultusunda deitirilmitir. Sınıflarımızdaki yazı tahtaları tahtadan olup tebeir kullanılmaktadır. Her sınıfın kitaplıı mevcuttur. Fakat sınıf kitaplıkları istenilen düzeyde zengin deildir. Atatürk köesi, yangın köesi ve okul koridorlarında kulüp panoları mevcuttur.. KK PP LL AA NN S a y f a 17

18 Bloklarımızda kullanım ekilleri aaıdaki kat planlarında gösterilmitir. A Blokta 8 adet derslik, Türkiye Tekstil verenleri Sendikası nın katkıları ve MEB ibirlii ile kurulan 1 projeksiyon cihazı, 15 örenci bilgisayarı ve 1 öretmen bilgisayarı ve 1 lazer yazıcıdan oluan biliim teknolojileri laboratuarı mevcut olup, 2008 yılından itibaren geni bant internet balantısı bulunmaktadır. Bu sayede örencilerin aratırma ve inceleme konusundaki eksikliklerinin gidermi ve ihtiyaçlarını karılar duruma gelmitir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıflara 2006/2007 eitim öretim yılında Biliim Teknolojileri dersi seçmeli olarak okutulmaya balanmıtır. Hemen bitiiinde Fen ve Teknoloji Laboratuarı mevcuttur. Öretmenler Odası geni, rahat ve kullanılı olmakla birlikte internet balantılı 1 bilgisayar mevcut olup öretmenlerin hizmetindedir. Tuvaletler 4 er kabinden olumaktadır. Bunlardan 3 kabini örenciler, bir kabini ise öretmenler kullanmaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 18

19 ngilizce dersliinde internet balantılı 1 bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Okulumuzun bir adet fotokopi makinesi mevcut olup ihtiyacı karılamaktadır. 1 bilgisayar nokta vurulu yazıcı ile birlikte idare odasında, 1 bilgisayar da öretmenler odasında mevcuttur. B Blok ise 3 adet derslik, 1 okul kütüphanesi, ayrıca taımalı örencilerin öle yemeklerini rahat bir ekilde yiyebilmeleri için bir 1 yemekhane mevcuttur. 1 Spor malzemeleri ve giyinme odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 ariv ve depo bulunmaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 19

20 Okulumuzun Kalorifer dairesi ve kömürlüü 2007 yılının Eylül ayında kalorifer sistemine geçilmesi ile birlikte kazanın yerletirilmesi ve kömürün istiflenebilmesi amacıyla A blok ile B blok arasındaki bolua demir direk kullanılarak üstününde çatı ve kiremit kaplanması sayesinde ina edilmi ve hizmete sokulmutur yılında da özellikle kı aylarındaki elektrik kesintileri nedeniyle kazanın devir daim pompalarının çalımamasından dolayı kaynaklanan ısınma problemi Eirdir Kaymakamlıı nın katkılarıyla hizmete sokulan mazotlu ve marlı 5,5 kw lık elektrik enerjisi üreten jeneratör sayesinde ortadan kaldırılmıtır. Okul bahçesi çok geni olmamakla birlikte asfalttır. Arka bahçede, Eirdir Orman letme Müdürlüü nün katkılarıyla aaçlandırma çalıması yapılmıtır. Bahçenin dier çeitli yerlerinde de meyve aaçları olmak üzere dikim ve yetitirme çalımaları devam etmektedir. Uygulama bahçemizde de elma bata olmak üzere meyve aacı dikimi ve Seçmeli Tarım derslerinde ekim dikim çalımaları ve senelik bakım yapılmaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 20

21 Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün ve silah arkadalarının aziz hatırasını yaatmak için Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü ve Gökçehüyük Belediye Bakanlıı nın katkıları, Okul-Aile Birliimizin gayretleri ile A bloun önüne 2009 yılında ina edilen, çift bayrak direkli, etrafı mermer kaplı ve çiçeklerle süslü Atatürk büstümüz mevcuttur. KK PP LL AA NN S a y f a 21

22 Basketbol ve voleybol sahası A bloun yanındaki alanda bulunmaktadır. B bloun yan tarafında futbol oyun alanı mevcuttur. Bunlara ilave olarak Eirdir lçe Milli eitim Müdürlüü ve Gökçehüyük Eski Belediye Bakanı Mustafa DEMRBLEK nın katkıları, Okul-Aile Birliimizin gayretleri ile 2009 yılında bahçemize ina edilen, 3 kemerli ve mermer kaplı çememiz mevcuttur. Okulun iç ve dı boyası 2005 yılının yaz aylarında okulun kendi imkânları ve Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün katkılarıyla yaptırılmıtır ancak uan eskimi durumdadır. Öretmenler ve idare odasına 2005 yılının yaz aylarında mineflo okulun kendi imkânlarıyla yaptırılmıtır. Sınıf kapıları yıpranmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 22

23 Adı Soyadı Branı Açıklama 1 Ramazan TÜRKOL Sosyal Bilgiler Kadrolu Müdür Yardımcısı, Görevlendirme Okul Md. V. 2 Muhammet Ali ÖZER Türkçe Öretmeni Görevlendirme Müdür Yardımcısı 3 Hatice KARAYEL Sınıf Öretmeni 4 Aye Esra NADRGL Sınıf Öretmeni 5 Sevgi KÖKLÜ ngilizce Öretmeni 6 Koray GÖRGÜLÜ Sınıf Öretmeni 7 Nuriye ERÇIKTI Sınıf Öretmeni 8 Havvana DNÇTÜRK Sınıf Öretmeni 9 Süleyman GÜRFDAN Matemati k Öretm. 10 Yalçın BOZOLU Sınıf Öretmeni 11 Serap EROLU Görsel Sanatlar 12 Mehtap MEK Fen ve Tekn. Örtm. 13 Özlem TAKIN KÜLCÜ Sınıf Öretmeni 14 Seyhan KARACA Matemati k Örtm. 15 Suna ADANALI Sınıf Öretmeni 16 Emine KARABUA Sigortalı Ücrtli Hiz. Tablo 1: Gökçehüyük lköretim Okulu Öretmen Listesi Ücretli Öretmen Kadrosu Eirdir Mehmet Akif Ersoy ÖO da, Görevlendirme Sınıf Öretmeni Kadrosu Sütçüler Kasımlar ÖO da, Görevlendirme Sınıf Öretmeni Ücretli Öretmen Ücretli Öretmen Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Gökçehüyük Anaokulu Md. V. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Eirdir Mustafa Çetinkaya ÖO da Gör. San. Ö. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Ankara Bakanlık Merkez Tekilatı, Çıraklık ve Yaygın Eitim Genel Müdürlüü'nde. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Eirdir lçe MEM Ar-Ge Ekibi Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Merkez Deregümü ÖO Mat. Ört. Kadrosu okulumuzda olup, Görevlendirme Merkez.M.K. Borsası ÖO Sın. Ört. Okul aile Birlii tarafından çalıtırılmakta. KK PP LL AA NN S a y f a 23

24 Okulumuzun norm kadro durumunu aaıda gösterilmitir. Okulumuzun Norm Kadro Durumunu Norm Mevcut Eksik Fazla Müdür Müdür Yardımcısı Sınıf Öretmenlii Türkçe Matematik Ör Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler ngilizce BiliimTeknolojileri Din Kült.veAhl.Bil TeknolojiveTasarım Müzik Görsel Sanatlar Beden Eitimi Okul Öncesi Ört Rehber Öretmen Hizmetli Toplam Tablo 2: Gökçehüyük lköretim Okulu Norm Kadro Tablosu Okulumuzun Eitim-Öretim yılı örenci mevcutları aaıda gösterilmitir. Bir erkek örencimiz salık nedeniyle devamsızdır. 1 1/A Sınıf Öretmeni Nuriye ERÇIKTI Sınıf Bakanı Emre GÖKYAR Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Selvinaz DEMRBLEK 2 2/A Sınıf Öretmeni Havana Sınıf Bakanı DNÇTÜRK Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kas Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Mehmet Ali TUNÇYÜREK Sınıf Bakan Yardımcısı Veli DEMRBLEK KK PP LL AA NN S a y f a 24

25 3 3/A Sınıf Öretmeni Koray GÖRGÜLÜ Sınıf Bakanı Ümmühan Feray DBUDAK Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Cemal Fatih YAVUZ 4 4/A Sınıf Öretmeni Aye Esra NADRGL Sınıf Bakanı Keziban TUNÇYÜREK Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Ramazan KARABUA 5 5/A Sınıf Öretmeni Hatice KARAYEL Sınıf Bakanı Süleyman KARABA Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Bayram DEMRBLEK 6 6/A Sınıf Öretmeni Muhammet Ali ÖZER Sınıf Bakanı Hakan ALTUNBA Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Amenti Büra ENTÜRK 7 7/A Sınıf Öretmeni Sevgi KÖKLÜ Sınıf Bakanı Tahir SARIDOAN Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Burak ERYT 8 8/A Sınıf Öretmeni Süleyman GÜRFDAN Sınıf Bakanı Mevlüt KILINÇ Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam Sınıf Bakan Yardımcısı Hüseyin YAVUZ TOPLAM Kız Erkek Toplam Gökçehüyük Kasabası Baıcık Köyü Yılgıncak Köyü Toplam KK PP LL AA NN S a y f a 25

26 Okulumuz bina ve donanım olanakları itibariyle eitim imkanları bakımından oldukça iyi durumdadır. Derslik sistemi uygulanan okulumuzda dersler örenmeyi kolaylatıracak ekilde ilenmektedir. Teorik eitimin yanında pratik uygulamalı bilgiler de aktarılır. Biliim teknolojileri laboratuarı örencilerin bilgi teknolojilerini takip etmede ve çaı yakalamada büyük katkı salamaktadır. Fen ve Teknoloji laboratuarı ise çou deneyi yapabilecek kapasitede imkânlara sahip bulunmaktadır. Öte yandan matematik yabancı dil gibi dier dersliklerde ile konularla alakalı eitim araç-gereçleri, bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile haritalar mevcuttur. Okulumuzda eitim; 8:30 da toplanma, 8:40 ta okuma saati, 12:00 ye kadar 4 dersten oluan sabah dersleri ve öleden sonra 13:00 te balayan 2 ders öleden sonra derslerinden olumaktadır. 14:30 dersler sona ermektedir. Okulumuzda eitim öretim yılında Müdür yardımcısı Mustafa Kemal ATA nın katkılarıyla, sınıf öretmenleri Hatice KARAYEL ve Aye Esra NADRGL tarafından Satranç Kulübü bünyesinde satranç takımı çalıtırılmıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 26

27 Okulumuz eitim öretim yılında Bu Benim Eserim adlı proje yarımasına Fen ve Teknoloji alanında Isınma Enerjisinde Güne Enerjisinden Faydalanma adlı projeyle katılmı, il komisyonundan geçen proje bölge komisyonunca elenmitir. 2007/2008 eitim öretim yılında Bu Benim Eserim adlı proje yarımasına Fen ve Teknoloji alanında itme Engelliye Dost Ev adlı projeyle katılmı, bölge komisyonundan geçen proje Nisan tarihlerinde Antalya da sergilenmitir. Toplumsal yardımlama ve dayanıma adına Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü nün izni ile görme engelliler yararına Eskiehir Görsem Görme Engelliler Dayanıma Dernei tarafından okulumuzda düzenlenen ve üyelerinin kabiliyetlerini sergiledikleri programda örencilerimizin toplumsal yardımlama ve dayanıma konusunda göstermi oldukları duyarlılık yardımlama ve dayanıma bilinci açısından büyük önem taımaktadır. KK PP LL AA NN S a y f a 27

28 Kasabamızın giriinde bulunan Gülhane kasabamız için ekonomik açıdan büyük katkı salarken ekolojik tarımı desteklemesi bakımından da önemlidir. Örencilerimizin bilgi ve görgülerini artırmak, çevreye olan duyarlılık ve çevre bilincini pekitirmek üzere Gülhaneye bir inceleme gezisi düzenlenmitir. Gülhane nin ileri ve ileyii hakkında iletmecisi ve sahibi Nuri KALAYCI dan aydınlatıcı bilgiler alınmıtır. Çevreyi tanımak, birlik ve beraberlik birlikte vakit geçirebilmek ve SBS sınavı öncesi moral motivasyonu salamak açısından kasabamızın Harmanyeri Mevkii ne lçe Milli eitim Müdürlüümüzün olurlarıyla bir kır gezisi düzenlenmi ve tüm örenciler birlikte piknik yapılmıtır. Piknikte futbol, voleybol ve badminton gibi çeitli aktiviteler düzenlenmi Belediye Bakanlıımız katkılarıyla örencilere ikramda da bulunulmutur. KK PP LL AA NN S a y f a 28

29 2. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yasal Yükümlülük Görevler lköretim Kurumlarının yönetmeliinde tanımlanan lköretim Kurumlarının görevleri aaıda sunulmutur. A. Personel Hizmetleri B. Öretim ve Eitim Hizmetleri C. Yönetim leri Hizmetleri D. Örenci Hizmetleri Bu görevler Okul Müdürünün sorumluluunda kanunlar, yönetmelikler ve mevzuat kuralları çerçevesinde yürütülür. Dayanak (Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) lköretim Kurumlarının en son hali ile yasal yetki görev ve sorumlulukları tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Eylül.2003 tarih ve 2552 sayılı Tebliler Dergisinde yayımlanmıtır. Aynı yönetmelik Kasım.2003 tarih ve 2554 sayılı Tebliler Dergisinde yayımlanan düzeltmeler ve sonraki tarihlerde çeitli deiiklik ve eklemelere uramıtır. KK PP LL AA NN S a y f a 29

30 2. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler FAALYET ALANI: ETM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Örenci Öretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Satranç Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Basketbol, Voleybol Atletizm FAALYET ALANI: ÖRETM Hizmet 1 Müfredatın ilenmesi.. Hizmet- 2 Proje çalımaları AB Projeleri FAALYET ALANI: YÖNETM LER Hizmet 1 Örenci ileri hizmeti Kayıt- Nakil ileri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Hizmet 2 Öretmen ileri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eitim Özlük hakları KK PP LL AA NN S a y f a 30

31 T.C. ERDR KAYMAKAMLII Gökçehüyük lköretim Okulu Müdürlüü Okul çin Ürün/Hizmet Listesi 1 Personel ileri 12 Örenci salıı ve güvenlii 2 Stajyerlik çalımaları 13 Okul çevre ilikileri 3 Yaygın eitim 14 Rehberlik 4 Eitim hizmetleri 15 Toplum hizmetleri 5 Öretim hizmetleri 16 Kulüp çalımaları 6 Örenci kayıt, kabul, nakil, geçi ve devam ileri 7 Örenci baarısının deerlendirilmesi 17 Diploma 18 Mezunlar (Örenci) 8 Sınav ileri (SBS, PYBS) 19 Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 9 Sınıf geçme ileri 20 Burs hizmetleri 10 Örenim belgesi düzenleme ileri 11 Örenci davranılarının deerlendirilmesi 21 Yurt hizmetleri 22 Bilimsel vs aratırmalar KK PP LL AA NN S a y f a 31

32 4. PAYDA ANALZ Okulumuzun örencileri, çalıanları, veliler gibi iç paydaları ile Okul Aile Birlii, Eirdir lçe Milli Eitim Müdürlüü, Eirdir deki Özel Dershaneler, Gökçehüyük Belediyesi, Mahalle Muhtarlıkları, Salıkevi ve dier kamu kurum ve kurulularından oluan dı paydalarının okul hakkındaki görüleri her öretmene bir konu balıı verilerek yönergedeki anket soruları dorultusunda uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar sayesinde raporlara dönütürülerek gerçekçi sonuçlar elde edildi. Payda Sınıflandırma Matrisi Ç PAYDALAR DI YARARLANICI PAYDALAR PAYDALAR Çalıanlar, Birimler Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Müteri, hedef kitle Millî Eitim Bakanlıı Valilik Milli Eitim Müdürlüü Çalıanları lçe Milli Eitim Müdürlükleri Okullar ve Balı O O Kurumlar Öretmenler ve Dier Çalıanlar Örenciler ve Veliler Okul Aile Birlii Üniversite Özel dare Belediyeler O O O Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma) O Bayındırlık ve skân Müdürlüü O Sosyal Hizmetler Müdürlüü O Gençlik ve Spor Müdürlüü O Salık Müdürlüü O Kültür Müdürlüü O Hayırseverler O O O Sivil Toplum O O O Örgütleri Medya O O O veren kurulular O O O Muhtarlıklar O O O Turizm uyguluma O O O otelleri Sanayi ve Ticaret O O O Odaları : Tamamı O : Bir kısmı KK PP LL AA NN S a y f a 32

33 Payda Önceliklendirme Matrisi Payda ç Payda Dı Payda Yararlanıcı (Müteri) Neden Payda? Öncelii MEB Balı olduumuz merkezi idare 1 lçe Milli Eitim Müdürlüü Balı olduumuz tara idaresi 1 Örenciler ve veliler Hizmetlerimizden yaralandıkları için 1 Belediye Tedarikçi mahalli idare 1 Özel dare Tedarikçi mahalli idare 1 Muhtarlıklar O Tedarikçi mahalli idare 1 Okul Aile Birlii Amaç ve hedeflerimize ulamak ibirlii 1 yapacaımız kurum Hayırseverler Amaç ve hedeflerimize O ulamak ibirlii 2 yapacaımız kiiler Öretmenler ve Dier Çalıanlar Amaç ve hedeflerimize ulamak ibirlii 2 yapacaımız kiiler Okullar ve Balı Kurumlar Amaç ve hedeflerimize O ulamak ibirlii 3 yapacaımız kurumlar Dersaneler Amaç ve hedeflerimize O ulamak ibirlii yapacaımız kurumlar 3 KK PP LL AA NN S a y f a 33

34 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müteri) Eitim-Öretim (Örgün- Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli igücü AR-GE, Projeler, Danımanlık Altyapı,Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Örenci) Ölçme-Deerlendirme Örenciler o Veliler Üniversiteler o o Medya o o Uluslar arası kurulular o o Meslek Kuruluları o o Salık kuruluları o Dier Kurumlar o Özel sektör o o.. : Tamamı O: Bir kısmı KK PP LL AA NN S a y f a 34

35 5. KURUM Ç ANALZ 5.1 Örgütsel Yapı ema 1: Gökçehüyük lköretim Okulu nun eitim öretim yılı tekilat ve i akıı eması KK PP LL AA NN S a y f a 35

36 Okul/Kurumlarda Oluturulan Birimler: Görevler Birlik, okul ile aile arasında bütünlemeyi gerçekletirmek, veli ve okul arasında iletiimi ve i birliini salamak, eitim-öretimi gelitirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun örencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karılamak ve okula maddî katkı salamaktır. Öretmenler kurulu, okulun asil ve stajyer bütün öretmenleri, rehberlik uzman ve yardımcılarıyla, usta öreticilerden meydana gelen, eitim ve öretim çalımalarını pdirmektir. Okul Geliimi ve Yönetim Ekibi okul müdürünün liderliinde çalıarak okul geliimini planlayan, planlanan çalımaları uygulayan çalımalarda gerekli okul içi ve dıı koordinasyonu ve organizasyonu yürütmektir. Örenci davranıları deerlendirme komisyonu örencilerin olumlu ve olumsuz davranıların takip edip deerlendirmektir. Satın alma komisyonu, okul müdürlüünce satın alma ilerini düzenlemektir. Örencilerin kendilerini gerçekletirmelerine, eitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun ekilde kullanmalarını ve gelitirmelerini salamaktır. Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Okul Aile Birlii Öretmenler kurulu Görevle ilgili ibirlii (paydalar) MEB, l MEM, lçe MEM, Okullar, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Hayırsever kii ve kurulular. Okul idaresi, Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, OGYE Okul idaresi,öretmenler kurulu Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Örenci davranılarını deerlendirme kurulu Satın alma komisyonu Psikolojik danıma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Okul idaresi,öretmenler kurulu, OGYE, Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Okul idaresi,öretmenler kurulu, OGYE, Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Okul idaresi,öretmenler kurulu, OGYE, Örenci davranılarını deerlendirme kurulu Okul Aile Birlii, Veliler, Örenciler, Dersaneler, Hedef kitle Örenciler, Veliler ve Öretmenler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler Örenciler ve Veliler KK PP LL AA NN S a y f a 36

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 İçindekiler I. Bölüm GİRİŞ 1. Yasal Dayanaklar 2. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Yöntemi 4.

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı