net holding 2015 faaliyet kapak.pdf CMY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "net holding 2015 faaliyet kapak.pdf CMY"

Transkript

1 net holding 2015 faaliyet kapak.pdf C M Y CM MY CY CMY K 1 08/06/15 16:43

2

3 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4 Sayın Sayın Ortaklarımız, Ortaklarımız, tarihinde tarihinde akdedilen akdedilen Ortaklar Ortaklar Genel Genel Kurulu Kurulu Toplantısı nda, Toplantısı nda, mevcut mevcut Yönetim Yönetim Kurulumuz Kurulumuz 3 3 yıllık yıllık süre süre için için seçilmiş seçilmiş olup, olup, gündemimizin gündemimizin maddesinde maddesinde yeni yeni Yönetim Yönetim Kurulu Kurulu üyelikleri üyelikleri için için seçim seçim yapılması yapılması yer yer almaktadır. almaktadır sayılı sayılı TTK TTK hükümleri hükümleri gereğince gereğince Topluluk Topluluk Denetçi Denetçi seçimi seçimi söz söz konusu konusu olup, olup, gündemimizin gündemimizin maddesinde maddesinde yer yer almaktadır. almaktadır yılı yılı içerisinde içerisinde Olağanüstü Olağanüstü Genel Genel Kurul Kurul yapılmamıştır. yapılmamıştır. I. I. SERMAYE SERMAYE YAPISI YAPISI Ortaklığımız Ortaklığımız kayıtlı kayıtlı sermaye sermaye tavanı tavanı TL TL olup, olup, çıkarılmış çıkarılmış sermayemiz sermayemiz TL dir. TL dir faaliyet faaliyet dönemi dönemi itibariyle itibariyle ortaklığımız ortaklığımız sermaye sermaye yapısı; yapısı; Ortağın Ortağın Adı/Unvanı Adı/Unvanı Sermaye Sermaye Payı Payı (TL) (TL) Oranı Oranı (%) (%) Net Net Turizm Turizm Tic. Tic. ve ve San. San. A.Ş. A.Ş ,04 19,04 Asyanet Asyanet Turizm Turizm San. San. Ve Ve Tic. Tic. A.Ş. A.Ş ,79 9,79 Sunset Sunset Turistik Turistik İşl.A.Ş. İşl.A.Ş ,91 0,91 Besim Besim Tibuk Tibuk ,45 6,45 Halka Halka Açık Açık ,81 63, ,00 100,00 İktisap İktisap edilen edilen şirket şirket kendi kendi payı payı bulunmamaktadır. bulunmamaktadır. NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Ortaklığımızın Ortaklığımızın hesap hesap dönemi dönemi sonu sonu itibariyle itibariyle den den fazla fazla ortağı ortağı mevcut mevcut olup, olup, Borsadaki Borsadaki işlem işlem miktarının miktarının yoğunluğu yoğunluğu nedeniyle nedeniyle bu bu konuda konuda kesin kesin bir bir rakam rakam verilememektedir. verilememektedir. Şirketimiz Şirketimiz hisse hisse senetleri senetleri A A ve ve B B Grubu Grubu olmak olmak üzere üzere ikiye ikiye ayrılmıştır. ayrılmıştır. A A Grubu Grubu hisse hisse senetleri senetleri imtiyazlı imtiyazlı hisse hisse senetleridir. senetleridir. Şirket Şirket esas esas sözleşmesine sözleşmesine göre, göre, Yönetim Yönetim Kurulu Kurulu Üyelerinin Üyelerinin tam tam sayı sayı oluşturacak oluşturacak biçimde biçimde yarıdan yarıdan fazlası fazlası (A) (A) Grubu Grubu pay pay sahiplerinin sahiplerinin oyçokluğu oyçokluğu ile ile belirleyecekleri belirleyecekleri adaylar adaylar arasından arasından seçilir. seçilir. B B Grubu Grubu hisse hisse senetlerinde senetlerinde ise ise imtiyaz imtiyaz bulunmamaktadır. bulunmamaktadır. II. II. FAALİYETLERİMİZ FAALİYETLERİMİZ Şirketimizin Şirketimizin 1 1 Ocak Ocak Aralık Aralık dönemi dönemi faaliyetleri faaliyetleri ve ve bunlar bunlar ile ile ilgili ilgili dönem dönem içinde içinde gündemde gündemde olan olan gelişmeler gelişmeler aşağıda aşağıda sunulmuştur. sunulmuştur. FAALİYET FAALİYET YAPISI YAPISI Net Net Holding Holding A.Ş. A.Ş. aşağıdaki aşağıdaki dört dört ana ana sektörde sektörde faaliyet faaliyet göstermeye göstermeye devam devam etmektedir. etmektedir. Söz Söz konusu konusu bu bu sektörler: sektörler: Turizm Turizm Sektörü Sektörü Otel Otel İşletmeciliği İşletmeciliği Turistik Turistik Alışveriş Alışveriş ve ve Araç Araç Kiralama Kiralama / / Otopark Otopark İşletmeciliği İşletmeciliği Şans Şans Oyunları Oyunları Sektörü Sektörü Şans Şans Oyunları Oyunları Salonu Salonu İşletmeciliği İşletmeciliği Bölgesel Bölgesel Piyango Piyango İşletmeciliği İşletmeciliği Yayıncılık Yayıncılık Sektörü Sektörü Holding Holding Faaliyetleri Faaliyetleri ve ve Diğer Diğer Gayrimenkul Gayrimenkul Geliştirme Geliştirme Diğer Diğer 2

5 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TURİZM TURİZM SEKTÖRÜ SEKTÖRÜ OTEL OTEL İŞLETMECİLİĞİ İŞLETMECİLİĞİ Merit Merit International International Hotels Hotels & Resorts Resorts bünyesinde bünyesinde barındırdığı barındırdığı oteller oteller ile ile KKTC nin KKTC nin turizm turizm alanında alanında gelişmesinde gelişmesinde öncü öncü rol rol oynamaya oynamaya devam devam etmiştir. etmiştir. Ada Ada turizmine turizmine olan olan inancını inancını her her geçen geçen yıl yıl arttırarak arttırarak sürdüren sürdüren Merit Merit Oteller Oteller Zinciri Zinciri toplam toplam i i aşan aşan yatak yatak kapasitesini kapasitesini KKTC de KKTC de yapılmakta yapılmakta olan olan yatırımlar yatırımlar ile ile yıllık yıllık süreçte süreçte yatak yatak seviyesine seviyesine getirebilmeyi getirebilmeyi hedeflemektedir. hedeflemektedir yataklı yataklı Merit Merit Lefkoşa Lefkoşa Hotel, Hotel, Lefkoşa nın Lefkoşa nın ilk ilk beş beş yıldızlı yıldızlı oteli oteli olarak olarak hizmet hizmet vermeye vermeye devam devam etmektedir. etmektedir. Girne, Girne, Alsancak Alsancak mevkiinde mevkiinde bulunan bulunan beş beş yıldızlı yıldızlı Merit Merit Crystal Crystal Cove Cove Hotel Hotel oda, oda, spa spa ve ve sahil sahil tesislerinin tesislerinin renovasyonları renovasyonları tamamlanmıştır. tamamlanmıştır. Ayrıca Ayrıca dünyanın dünyanın tanınmış tanınmış otel otel değerlendirme değerlendirme sitesi sitesi olan olan Tripadvisor, Tripadvisor, Merit Merit Crystal Crystal Cove Cove Hotel i Hotel i Certificate Certificate of of Excellence Excellence ( ( Mükemmellik Mükemmellik Sertifikası) Sertifikası) ile ile ödüllendirmiştir. ödüllendirmiştir. Girne de Girne de bulunan bulunan Merit Merit Royal Royal Hotel Hotel Casino&Spa nın Casino&Spa nın ilk ilk bölümü bölümü olan olan yataklı yataklı Merit Merit Royal Royal Hotel Hotel yılında, yılında, ikinci ikinci bölümü bölümü olan olan yataklı yataklı Merit Merit Royal Royal Premium Premium Hotel in Hotel in açılışı açılışı ise ise yılında yılında gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. Açılıştan Açılıştan çok çok kısa kısa bir bir zaman zaman geçmesine geçmesine rağmen rağmen otelimiz otelimiz En En Qualty Qualty Turizm Turizm Oteli Oteli ödülünü ödülünü almıştır. almıştır. Grubumuz Grubumuz işletme işletme gelirlerine gelirlerine olumlu olumlu katkıda katkıda bulunacağı bulunacağı kaçınılmazdır. kaçınılmazdır. Grup Grup şirketimiz şirketimiz Kıbrıs Kıbrıs Voyager Voyager Limited in Limited in Akfen Akfen Gayrimenkul Gayrimenkul Ticareti Ticareti ve ve İnşaat İnşaat A.Ş. nden A.Ş. nden kiraladığı, kiraladığı, Girne de Girne de bulunan bulunan Merit Merit Park Park Hotel Hotel tarihinden tarihinden itibaren itibaren şirketimiz şirketimiz tarafından tarafından işletilmeye işletilmeye başlanmış başlanmış olup olup halen halen faaliyetlerine faaliyetlerine devam devam etmektedir. etmektedir. İlave İlave olarak olarak Grup Grup Şirketimiz Şirketimiz yılında yılında Vakıflar Vakıflar İdaresi İdaresi mülkiyetinde mülkiyetinde bulunan bulunan Girne ye Girne ye km km mesafede mesafede Alsancak Alsancak Koyu Koyu hudutlarında hudutlarında yer yer alan alan Mare Mare Monte Monte Oteli Oteli turistik turistik tesisi tesisi ve ve dönümlük dönümlük arazisinin arazisinin yıllığına yıllığına kiralanması kiralanması için için açılan açılan ihaleyi ihaleyi kazanmıştır. kazanmıştır. Söz Söz konusu konusu arazi arazi üzerinde üzerinde toplam toplam yatak yatak kapasiteli kapasiteli beş beş yıldızlı yıldızlı otel, otel, bungalow, bungalow, çarşı, çarşı, golf golf sahaları sahaları olmak olmak üzere üzere KKTC KKTC turizmine turizmine tekrar tekrar Mare Mare Monte Monte ismini ismini kazandırmaya kazandırmaya yönelik yönelik çalışmalara çalışmalara başlanmıştır. başlanmıştır yılında yılında da da Merit Merit Mare Mare Monte Monte tesisleri tesisleri için için ön ön görülen görülen projelendirme projelendirme çalışmaları çalışmaları devam devam etmektedir. etmektedir. Olası Olası direkt direkt uçuş uçuş ve/veya ve/veya izolasyonun izolasyonun kaldırılma kaldırılma ihtimalleri ihtimalleri uluslararası uluslararası politika politika gündemini gündemini meşgul meşgul etmektedir. etmektedir. Net Net Holding Holding Kıbrıs da Kıbrıs da oluşabilecek oluşabilecek olumlu olumlu politik politik şartlardan şartlardan (direkt (direkt uçuş uçuş ve/veya ve/veya izolasyonun izolasyonun sona sona ermesi) ermesi) pozitif pozitif olarak olarak etkilenecek etkilenecek Borsa Borsa İstanbul a İstanbul a (BİST) (BİST) kote kote olan olan tek tek şirkettir. şirkettir. Olumlu Olumlu etkiler etkiler ise ise sırası sırası ile ile Net Net Grubu nun Grubu nun Kıbrıs da Kıbrıs da bulunan bulunan mal mal varlığında varlığında değer değer artışı artışı ve ve Ada dan Ada dan elde elde edilecek edilecek Vergi Vergi Faiz Faiz Amortisman Amortisman Öncesi Öncesi Kar Kar (VFAÖK) (VFAÖK) rakamlarında rakamlarında ciddi ciddi artışlar artışlar olarak olarak özetlenebilir. özetlenebilir. Direkt Direkt uçuşların uçuşların KKTC ye KKTC ye getireceği getireceği ek ek turizm turizm potansiyeli potansiyeli ise ise Net Net Grubu Grubu otellerine otellerine ve ve şans şans oyunları oyunları salonlarına salonlarına doluluk doluluk oranları oranları ve ve satış satış ciro ciro artışları artışları olarak olarak yansıyacaktır. yansıyacaktır. Ayrıca Ayrıca Grup Grup Şirketimiz Şirketimiz bünyesinde bünyesinde Heybeliada da Heybeliada da bulunan bulunan Merit Merit Halki Halki Palace Palace otelimiz otelimiz yılında yılında da da faaliyetlerine faaliyetlerine devam devam etmektedir. etmektedir. 3

6 1.2 TURİSTİK ALIŞVERİŞ VE ARAÇ KİRALAMA / OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ Bazaar 54 markalı turistik alışveriş mağazalarında ise, hasılat veya kar paylaşımı esaslı sözleşmeler yapılmıştır. Yapılan bu sözleşmeler ile hem maliyet tasarruflarının hem de karlılık anlamında olumlu gelişmelerin olacağı beklenmektedir. Net Grubu bünyesinde yer alan İnter Limousine firmamız şoförlü lüks araç kiralama dalında Türkiye nin ve sektörünün lider kuruluşu olmaya devam etmektedir 2. ŞANS OYUNLARI SEKTÖRÜ 2.1 ŞANS OYUNLARI SALONU İŞLETMECİLİĞİ Net Grubu, Şans Oyunları Salonu İşletmeciliğini Merit Casinos markası adı altında gerçekleştirmektedir. K.K.T.C. Girne de üç, Gazi Magosa`da ve Lefkoşa da birer adet olmak üzere toplam 5 Casino ile faaliyetlerine devam eden Merit Casinos, Türkiye de uzun yıllar devam eden üstün hizmet, kaliteden ödün vermeyen profesyonel yaklaşım, gelişmiş teknolojik altyapı ve eşsiz know-how dan oluşan Merit Casinos ismini ve geleneğini adaya taşımıştır. İşlettiğimiz Şans Oyunları Salonları toplam kapalı alan kapasiteleri, oyun makineleri ve canlı oyun masaları bazında bakıldığında ayrı ayrı ve toplamda dünya nın en büyük SEKİZİNCİ Şans Oyunları Salonu Operatörü olduğu, Bloomberg Businessweek verilerine istinaden görülmektedir yılı verilerine istinaden Merit Şans Oyunları Salonları bünyelerinde yer alan yaklaşık 30,000 metrekare kapalı alan, 2,650 oyun makinesi ve 420 canlı oyun masaları ile KKTC Şans Oyunları Salonları sektöründe yaklaşık % 45 pazar payına sahiptir. Grubumuz Şans Oyunları Salonları İşletmeciliği alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde 2000 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2.2 BÖLGESEL PİYANGO İŞLETMECİLİĞİ NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Şirketimiz dünya genelinde ekonomik krizlerden göreceli olarak etkilenmeyen ve sektör girişinin göreceli olarak zor olduğu, resmi lisanslamanın şart olduğu Piyango İşletmeciliği sektöründe Türkiye ve civar bölgelerde yer almayı hedeflemektedir. Net Holding in 10 yıllık stratejik büyüme hedeflerinde Bölgesel Piyango İşletmeciliği önemli yer teşkil etmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz Piyango İşletmeciliği konusunda dünyanın sektöründe en önemli firmaları arasında yer alan ABD merkezli Scientific Games firması ile Türkiye ve civar bölgelerde 25 ülkede Piyango İşletmeciliği için ortak hareket etmek üzere anlaşmışlardır. Hatırlanacağı gibi Scientific Games firması 1973 yılında kurulmuş olup 1974 yılında dünyanın ilk güvenli Kazı-kazan ı olarak bilinen secure instant-ticket konseptinin mucididir. Firmanın kendi araştırma kaynakları ile geliştirdiği ve halen dünya genelinde kopyalanamayan Kazı- Kazan konsepti kompleks algoritmalar, farklı basım teknikleri, özel basım kodlaması ve bilet kodlaması içererek kimsenin kazanan biletin nerede olduğunu bilmemesini sağlar. Halihazırda Scientific Games firması dünya genelinde her 100 adet basılan Kazı-kazan biletinin 84 adedini üretmektedir. 4

7 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TC Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2012/163 sayılı kararı gereği "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi" kapsamında, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan milli piyango, hemen kazan, şans topu, on numara, süper loto ve sayısal loto adlı şans oyunları ile ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunları özelleştirilmiş olup, lisans süresi faaliyete geçiş tarihinden başlamak üzere 10 yıldır. İhaleye grubumuz adına teklif vermek üzere Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş. kurulmuştur. Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş. (% 90) ve Hitay Yatırım Holding A.Ş. (% 10) ihalenin ön yeterlik şartlarını sağlamış ve birlikte Ortak Girişim Grubu olarak teklif vermişlerdir. İhale, TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca 15 Temmuz 2014 Salı günü Ankara da gerçekleştirilmiştir. Teklif düzeltme ve açık arttırma sonucunda ihaleyi, $ ile Net Şans - Hitay Ortak Girişim Grubumuz kazanmıştır. İhale ile ilgili süreç tamamlanmış olup; Ortak girişim grubumuz tarafından kurulmuş olan Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret Anonim Şirketi, tarihinde Lisans Sözleşmesini imzalamak üzere, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca davet edilmiştir. Fakat Lisans Sözleşmesi'nin imzalanmasına ilişkin yerli, yabancı bankalar ve finans kuruluşları ile üzerinde anlaşılan finansman paketinin dokümantasyon süreci devam ettiğinden, İdari Şartname'nin 22.3'üncü maddesi kapsamında ek süre talebinde bulunulmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ek süre talebimize yanıt vermiş olup, tarihine kadar sürenin uzatılmasını uygun görmüştür. Lisans Sözleşmesi nin tarihinde imzalanamayacağı anlaşıldığından dolayı Şirketimizin vermiş olduğu USD tutarındaki teminat mektubu nakde çevrilmiş olup bedeli tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesaplarına aktarılmıştır. Şirketimiz Scientific Games ile yaptığı anlaşmaya paralel olarak Türkiye dahil anlaşmamızda yer alan tüm ülkeler için Piyango İşletmeciliğinin tüm dallarını kapsayacak şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye Milli Piyangosu konusunda da gelişmeler takip edilerek, gelişmelere istinaden aksiyon alınacaktır. Şirketimizin Türkiye Milli Piyangosuna ilgisi sürmektedir. Scientific Games ile yapılan anlaşma dahilinde diğer ülkelerde yatırım fırsatları ülke bazında değerlendirilecektir. 3.YAYINCILIK SEKTÖRÜ Grup Şirketlerinden Net Turistik Yayınlar çocuk grubu ve turistik yayınlar olmak üzere üretim, satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine toptan ve perakende bazda olmak üzere devam etmektedir. 4. HOLDİNG FAALİYETLERİ VE DİĞER 4.1 GAYRIMENKUL GELİŞTİRME Net Holding Master Strateji Planı (MSP) kapsamında var olan geniş ve stratejik gayrimenkul portföyüne çizilen bölgesel tanıma ve geliştirmeye uygun arazileri eklemeyi prensip edinmiştir. Olası arazi alımları için piyasa koşulları, bölgesel tercih, proje için geliştirilebilir olma özelliği gibi temel kriterler ön planda tutulacaktır. Dünya ve Türkiye Emlak piyasalarında yaşanan ve 5

8 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU yaşanabilecek gelişmelerde göz önünde bulundurularak seçici bazda yaklaşım yapılması planlanmaktadır. Muğla nın Milas ilçesinde Bodrum Havaalanına yakın konumda bulunan 9,2 milyon metrekare büyüklüğünde arazi üzerinde Bodrum-Milas Projesi kapsamında Ağaoğlu Grubu çalışmalarına devam etmektedir. Net Grubu, hatırlanacağı gibi, Bodrum-Milas projesi kapsamında toplam ciro üzerinden % 19 oranında hasılat payına sahip olup, söz konusu hasılat payı satış ve her türlü işletme ile kiralama gelirlerini de kapsamaktadır. Net Grubu inşaat, satış ve pazarlama safhalarında herhangi bir harcama yapmayacaktır. 4.2 DİĞER Aylık Haber ve Aktüalite dergisi olan Sky Reporter dergisinin, bu yıl altıncısını düzenlediği ve Performans Yaratıcılık - Risk alma Vizyon - Ekonomik Başarı kriterlerini dikkate alarak değerlendirme yaptığı Business Challenge 2014 ödüllerinden EN BAŞARILI YATIRIMCI ödülünü Şirketimiz almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII No: 51 sayılı tebliğine göre, Kredi Derecelendirme kuruluşu olan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş yılında şirketimizi, kredi ratingi kapsamında ve ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirmiş olup, Uzun Vadeli Ulusal Notu muzu BBB (Trk), görünümümüzü ise Pozitif olarak belirlemiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz hakkında yapmış olduğu derecelendirme raporunu, tarihinde revize etmiş ve derecelendirme notlarımızı artırmış, değerleme notumuzu 'A (Trk)/ (Stabil Görünüm)' olarak belirlemiştir. Şirketimiz tarafından tarihinde ihraç edilen, TRSNTHL11514 ısın kodlu TL nominal değerli ve 728 gün vadeli tahvilin anapara ödemesi tarihinde gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarih ve 29/964 sayılı kararı ile TL tutarında tahvil ihraç izni vermiştir. İlk dilim olan TL tutarındaki tahvil; TRSNTHLA1618 ısın kodlu, vadeli, değişken faizli DİBS+ %4,5 yıllık ek faizli, aylık kupon ödemeli olarak tarihinde ihraç edilmiştir. İkinci dilim olan TL tutarındaki tahvil; TRSNTHL21711 ısın kodlu, vadeli, değişken faizli DİBS+ %4,5 yıllık ek faizli, aylık kupon ödemeli olarak tarihinde ihraç edilmiştir. Üçüncü dilim olan TL tutarındaki tahvil; TRSNTHL21810 ısın kodlu, vadeli, sabit faizli %13 yıllık basit faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli olarak tarihinde ihraç edilmiştir. Bunların yanı sıra; Net Holding A.Ş. nin TRSNTHLK1517 ısın kodlu TL tutarlı tahvil ihracı mevcuttur. Rapor tarihi itibariyle toplam anapara tahvil borcumuz TL dir. 6

9 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Grup şirketlerimizden Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin Yönetim Kurulu, tarihli toplantısında, tamamı ödenmiş TL olan sermayesinin TL arttırılarak TL'na çıkartılmasına ve artırılan sermayenin, diğer pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle, Net Holding A.Ş ne tahsis edilmesine karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarih ve 43/1421 sayılı kararı ile, Kurulun VII nolu Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde; 1 TL nominal değere denk gelen 100 adet pay için 0,91 TL satış fiyatı üzerinden tahsisli sermaye artışına izin verilmiştir. Artırılan payların satışı Toptan Satışlar Pazarı nda (TSP) tarihinde gerçekleşmiş olup sermaye artışının İstanbul Ticaret Siciline tescil işlemi tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımız faaliyetlerimiz ile ilgili daha geniş bilgiye Net Holding A.Ş. nin adresindeki web sitesinden ulaşabilirler. III. HUKUKİ AÇIKLAMALAR Şirket aleyhine açılan ve Şirket in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Bağlılık Raporu: 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi uyarınca, Net Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Rapor da Net Holding A.Ş. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı icinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır denilmektedir. IV. FAALİYET DÖNEMİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı tebliği gereği hazırlanan konsolide finansal tablolarda TL dir. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin 7

10 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır. SPK II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği ne göre hazırlanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında TL kar elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında ise ,91 TL zarar edilmiştir. Hem UFRS ye göre hem de yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarımızda geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır. Ancak yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarımızda zarar edilmiş olması nedeniyle, UFRS ye göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan kar dağıtılamayacağından Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul'a kar dağıtımı ile ilgili bir teklifte bulunmayacaktır hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu Raporumuzun ekinde onayınıza sunulmaktadır. Sermaye Piyasası Kurul kararları uyarınca yıllık faaliyet raporunda bulunması zorunlu olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu faaliyet raporumuzun ekinde onayınıza sunulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ne uygun olarak düzenlemiş olduğumuz Bilanço ve Gelir Tablomuz ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu nu onaylarınıza arz ederiz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 8

11 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ YÖNETİM KURULU NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Besim TİBUK Cemal Cenap AYBAY Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU Haluk ELVER İsmail Reha ARAR Mehmet CERİTOĞLU Can Cemal PULAK Orlando KALUMENOS Hande TİBUK Aliye Sim ÖZER Hasan Celal GÜZEL Ali TOPUZ Emin Nedim ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ( İstifa) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Ali TOPUZ Can Cemal PULAK Doğan Murat ERGİN Başkan Üye Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Ali TOPUZ Emin Nedim ÖZTÜRK Üye Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Emin Nedim ÖZTÜRK Can Cemal PULAK Başkan Üye 9

12 10 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

13 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Net Holding A.Ş. (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri nin pay sahipleri, yatırımcılar, menfaat sahipleri ve Şirket açısından sağlayacağı fayda ve önemin bilincinde hareket etmektedir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyulması esasını, hedef olarak benimsemiş olup, uygulanması için azami özeni, yönetim kurulumuz ise sorumlulukları gereği faaliyet raporunun hazırlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Mevcut durumda, SPK nın tarihli II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre Kurumsal Yönetim İlkeleri yürürlükte olup, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum çalışmalarının büyük çoğunluğu gerçekleştirilmiştir. Şirket ile ilgili gelişmeler zamanında ve düzenli olarak internet sitemizden ve KAP sistemden özel durum açıklamaları ile ortaklara ve yatırımcılara iletilmektedir sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) na uygun olarak esas sözleşmemiz revize edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak komiteler oluşturulmuş ve etkin çalışması sağlanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aday olan kişilerin bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığı araştırılmakta ve bağımsızlık beyanları alınmaktadır. Alınan kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranmaktadır. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ile ilgili bilgiler, genel kurul gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan tavsiye niteliğindeki ilkeler konusunda da çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle; - Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ve şirket çalışanlarına tazminat politikası oluşturulması, - Yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaalerin kişi bazında açıklanması, - Finansal tabloların şirket internet sitesinde açıklanmasına mütakip KAP ta da ingilizce olarak açıklanması, - Aynı kişinin birden fazla komitede görev almaması, - Azlık haklarının korunması, konularına ilişkin uyum çalışmalarını da öncelikli hedefleri arasına almıştır. Sözkonusu ilkelere uyum sağlanamaması sebebiyle şirket menfaatleri zarar görmemekte ve çıkar çatışması bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyet dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurul un son değişiklikleri dikkate alınmış Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ 2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmakta olup, bölümümüz yürürlükteki mevzuata uygun olarak, öncelikle Şirket ile pay sahipleri ve yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlama, şirkete gelen yazılı veya sözlü bilgi taleplerini yanıtlama, genel kurul çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlama ve sonuçlandırma görevlerini Mali İşler Departmanı ve Hukuk Departmanı ile koordineli olarak takip etme görevlerini yerine getirmektedir. Bu bölüm, iletilen yazılı ve sözlü soruları, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, en kısa sürede yanıtlayarak sonuçlandırmayı amaçlar. Bunun yanısıra, şirket hisselerinin tamamı, Merkezi Kayıt Sistemi ne (MKS) kayıtlı olup, sistem ile ilgili uygulamalar da şirket bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilmektedir. 11

14 NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Yatırımcı ilişkileri bölümünde, tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı belgesine sahip olan Doğan Murat Ergin Bölüm Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri: Tel: (212) Fax:(212) PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta, ticari sır niteliğinde olan bilgiler haricindeki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Özellikle pay sahiplerimiz, dönem içerisinde sık sık fiilen şirket merkezine gelerek, Yatırımcı İlişkileri Bölümü nden Şirket ve çalışmalarla ilgili bilgi almaktadırlar. Dönem içerisinde yazılı bir talep olmamıştır. Bunun dışında Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca yapılması gerekli olan açıklamalar, Kurul ca belirlenen standartlarda kamuya açıklanmıştır. Özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Esas sözleşmemizde özel denetçi tayini, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir GENEL KURUL TOPLANTILARI Dönem içinde 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantımız tarihinde 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., No:13, Kat: 2 Şişli/İstanbul adresindeki Net Plaza toplantı salonunda, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü nün görevlendirdiği temsilciler gözetiminde yapılmıştır. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu nda belirtilmiş olan % 25 oranını aşan nisaplarla toplanmıştır. Toplantımızda sorulan sorulara toplantı sırasında yanıt verilmiş olup, toplantı tutanaklarına da kaydedilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı, şirketin ilgili birimlerinde ve internet sitesinde her zaman pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) maddesi gereğince; Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, görüş bildirme ve oy kullanma şeklinde sistem getirilmesi sebebiyle; Şirket olarak, ortaklarımızın genel kurul toplantısına hem fiziki hem de elektronik ortamda katılmaları sağlanmaktadır. Genel kurul toplantılarına davet, TTK ve SPK hükümlerine göre, yönetim kurulumuz tarafından yapılmaktadır. Bu konuda, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nun Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nun e- YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı ve Net Holding A.Ş. nin internet sitesi kullanılarak pay sahipleri ve kamuoyu bilgilendirilmektedir. Şirketimiz, genel kurul toplantılarını, ortaklarımız arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, mümkün olan en az maliyetle ve karmaşık olmayan usulde gerçekleştirme gayretindedir. Şirketimiz, genel kurul gündemi ve gündem çerçevesinde ilgili faaliyet raporu, finansal tablolar, varsa kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu, yine varsa Esas Sözleşme de yapılan değişiklik ile ilgili tadil tasarılarını ve diğer bilgileri, 21 gün öncesinden, şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurmaktadır. Pay sahipleri, genel kurulumuza şahsen veya temsilcileri aracılığıyla fiziki olarak katılabilecekleri gibi isterlerse Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nun Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak, şahsen ve temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahiplerinin genel kurula katılımında, şahsen katılımlarda kimlik belgesi, temsilci aracılığıyla katılımlarda ise kimlik ve yetki belgelerinin ibrazı istenmektedir. Genel kurul toplantısında oylamalar, fiziken katılımlarda el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılarak, elektronik ortamda katılımlar da ise MKK nun Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. 12

14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NET NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SPK nun II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİ GENEL BİLGİLER İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015 Ticaret Ünvanı

Detaylı

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NET NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK nun II 14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ GENEL BİLGİLER İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.03.2013ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.03.2013ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NET NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2013 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİ GENEL BİLGİLER İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ticaret Ünvanı : Net Holding A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 177362 Merkez

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NET NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET KONUSU NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Şirketimiz; 5 Ocak 1981 tarihinde anonim şirket statüsünde, turizm ve diğer sektörlerde

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 3 BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 4 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri aşağıda yer almaktadır: 76-77 THY 2014 YILLIK RAPOR BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI Uluslararası platformda Türkiye yi ve Türk havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı ve temsil etmeyi hedefleyen, şeffaflık,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CADDESİ NO.210 TUZLA/İSTANBUL Tel: 0216 581 62 00 Fax: 0216 304 18 69 1 Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenleme

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2013 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2013 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MERİT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK 2013 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ Merit Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 4 Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 24 Eylül 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Mayıs 2013 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 5 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları içermektedir. 1.KURUMSAL

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A) Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015 B) Şirketin Ticaret Ünvanı : Euro Menkul

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 120 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 121 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı