Avrupa Birliðine girme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliðine girme"

Transkript

1 DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: Bahçeli kývrak, Çiller oynak; TÜRKÝYE NÝN ÝPÝNÝ KÝM ÇEKEÇEK? Avrupa Birliðine girme konusunda farklý kesimler kararlýlýðýný ortaya koymasýna raðmen, Bahçeli nin MHP si kývrak, Çiller in DYP si oynak bir þekilde AB üyeliði meselesini iç siyaset malzemesi haline getirmeye baþladý. Ýktidarýný ýrkçý söylemlerine borçlu olan MHP ile Bahçeli ve ekibimin verdiði sözleri yerine getirememesinden yararlanmak isteyen DYP ýrkçýlýðý körüklemeye baþladý. Avrupa Birliðine girmek için uzun zamandýr yapýlanlarýn bir çýrpýda iç siyasete kurban edilmesi baþta Türk aydýnlarý olmak üzere, Türkiye kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor. 5 de Zuhal Olcay; Mutlaka terlemek, acý çekmek, çok emek sarf etmek gerekiyor Karþýmda bir tiyatrocu olduðu için verdiði cevaplarý yazarken ifadelerini, gülüþlerini, duygularýný eklemek istedim. Ama bunu yaptýðým zaman röportajý senaryolaþtýracaðýmý düþünerek vazgeçtim. Çok sorumuz vardý. Çalýþmalarýndan dolayý uyumaya fýrsat bulamayan Zuhal Olcay ýn þu dönemdeki çalýþmalarýný bir nebze de olsa sizle paylaþtýk. Figen Genç in röportajý 9 da Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu kuruldu Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Ýsviçre, Danimarka Alevi Federasyonlarý ile Ýsveç ve Belçika AKM nin birleþerek oluþturduklarý Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Avrupa nýn baþkenti Brüksel de kuruldu. 4 de Ýlkokullarda bireysel eðitim daha da geliþtirecek Sonderschule uygulamasý yanlýþtý OECD (Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü) ne baðlý olan PISA Kýyaslama Araþtýrma Merkezi, Almanya nýn eðitim politikasý konusunda yaptýðý açýklamayla Almanya da þok yarattý. PISA tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre uluslararasý kýyaslamada Almanya nýn eðitim düzeyinin düþük olduðunu ortaya koydu. 3 de Keine Mehrheit im Bundesrat für 6. HRG-Novelle Keine Mehrheit im Bundesrat für Hochschulrahmengesetz (HRG) Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2002 dem Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes seine Zustimmung verweigert. Gegen die 6. Novelle des HRG, deren Zustimmungsbedürftigkeit vom Vermittlungsausschuss nicht bestätigt wurde, legte der Bundesrat vorsorglich Einspruch ein. seite 10 Kavgalý imza atýldý Yeni göçmenlik yasasý okeylendi! Uzun bir düþünme zamanýndan sonra geçtiðimiz haftalarda Almanya Cumhurbaþkaný Jochanes Rau Kýrmýzý-Yeþil koalisyonun Göçmenler yasasýný imzaladý. 6 da T O P L U M Anadolu halklar mozayiðinde GÜRCÜLER Gürcistan, Kahati, Kartli, Samegrelo, Svaneti, Guria, Acara, Raça, Ýmereti, Cavaheti, Saingiola gibi bölgelere ayrýlýr. Deðiþik bölgelerde Svanca, Megrelce ve Lazca dýþýnda Gürcücenin farklý diyalektleri konuþulur. S A Ð L I K Zihinsel engellilerde cinsel saðlýk ve yaþam Toplumlarýn geliþmiþlikleri son on yýlda, insana ve insan geliþimine verdikleri önemle belirlenir olmuþtur. Önceki yýllarda geliþmiþlik ölçütü olarak kabul edilen ortalama yaþam süresi, bebek ölüm hýzlarý gibi istatistiði parametreler, son dönemde insan geliþimi ve insanlarýn yaþam kalitelerini de içine alacak þekilde geniþletilmiþtir. T U R Ý Z M 8 de 15 de Mersin turistlerin yeni gözdesi olacak Mersin ilinin turizme açýlmasý için baþaltýlan çalýþmalar meyvesini vermeye baþladý. Ataköy Palmiye Tatilköyü, Mersin ve çevresinde hizmet veren en þeçkin tehsisler olarak hizmete girdi. 7 de Ýnanna dan Hathor a yitik uygarlýklarýn gizemli tanrýça figürleri Sümer de Ýnanna, Babil de Ýþtar, Mýsýr da Hathor, Asur da Astarte... Hepsi ayný güçlü, büyüleyici ve gizemli kadýnýn farklý adlarý. Yeryüzü nün Hanýmý yalnýzca bir mit olabilir mi? 13 de Ýlk dörtdeyiz Türk Milli Takýmý, Brezilya ya Ronaldo nun 49. dakikadaki golüyle 1-0 yenilerek Dünya Kupasý nda finale veda etti. Brezilya maçýnýn ardýndan futbolcularý teselli etmeye çalýþan A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, sahada her þeyi yaptýklarýný, sadece golü bulamadýklarýný söyledi. 19 da

2 BÝZÝM SAYFA 2 Daylam lýlarý etkisi altýna almýþ ve...hasan Sabbah tan önce, Ýslam HAÞÝÞÝLER-I inançlarýný deðiþtirmeye razý etmiþti. dünyasýnda politik cinayetler yok deðildi. HATÝCE ELDENÝZ Teolojik tartýþmalarý ustaca Daha eski tarikatler de, suikastý bir siyaset kullanarak, inatçý bir mantýkla Þia yöntemi olarak kullanmýþlardý. Hatta, öðretisini titizlikle irdelemeyi baþarmýþ, Muhammed bile, düþmanlarýnýn yaþamaya Havada kalan Ýsmaili lerin fesatçý doðasý ve geleneksel layýk olmadýklarýný söyleyerek ve inançlý deðerlendirmeler gizliciliðine dayanan, çok güçlü bir yandaþlarýnýn bu imayý anlayacaklarýný Nizari Ýsmaili lerin Kökeni ayrýlýkçý topluluk duygusu yaratmayý bekleyerek, rakiplerini yoketme yoluna Ýslam da Mezhep Ayrýmý Holy Killers of Islam bilmiþti. gitmiþtir......ý.s. 632 yýlýnda, Batý daki Reform Elbruz sýradaðlarý Damavend...Haþiþi Assassin (katil) sözü, hareketinden de büyük bir ayrýlýk Ýslam ý Şeyh-ül Cebel yanardaðý ile 6000 metrede en yüksek Batý dillerinin kelime daðarcýðýna, Dante parçaladý. Ýslam dinini oluþturan iki noktasýna ulaþýr ve Hazar kýyýlarý ile tarafýndan kullanýldýðý zaman katýldý. Ýlahi (Daðlarýn Þeyhi) büyük mezhep bir daha birleþmemek Merkezi Ýran yaylasý arasýnda aþýlmasý zor Komedya, Cehennem, XIX. Kitap ta, yýlýnda, ermeni asýllý Akka üzere ayrýldýlar. Þiiler, Ýslam ýn bir engel oluþturur. Tahran dan pek uzak Dante kendini, kötü assassin in günahýný valisi Bedr ül Cemali, halifenin çaðrýsý önderliðinin Peygamber in ailesinde olmamasýna karþýn, bu daðlýk ve ýssýz çýkartan bir keþiþ olarak betimler. üzerine, ordusuyla birlikte Suriye den kalmasý konusunda ýsrarcýydýlar ve bu bölge daima ulaþýmý zor ve gözlerden ýrak Io stava come il frate che confessa Lo Kahire ye gelir ve kontrolu ele geçirir. Bu nedenle, Muhammed in ölümünden sonra kalmýþtýr. Bu nedenle, bir çok Þii tarikatý, perfido assassin... andan itibaren, halife el-mutansýr ýn gücü Peygamber in amcasýnýn oðlu Ali nin gizlenen Ýsmaili ler ve diðer din sapkýnlarý Eserin bu kýsmýnda, günah çýkartan tümüyle sýnýrlanýr. Gerçek yönetici ordu halife olmasýný arzu ettiler. için yüzyýllar boyunca daðlýk Daylam suçlu kafasý aþaðýda olarak canlý canlý komutanýdýr, artýk Fatými halifeleri birer Gordon Thomas, Journey into bölgesi bir sýðýnak olmuþtur. topraða gömülmektedir. Bu sebeple, kukla olmaktan öteye gidemezler. Madness...Marco Polo nun 1273 yýlýndaki mümkün olan en büyük suçu iþlemiþ...halife el-mutansýr ýn 1094 yýlýnda ziyareti ve bunu daha sonra kitabýnda, olmalý; yani, özellikle dehþet verici ölmesi üzerine, yeni ordu komutaný Daðlar Þeyhi ve Aþiþin ler olarak bir günahýn sahibi olmalýdýr. Kötülük Bedr ül Cemali nin oðlu el-efdal, elanlatmasý, Hasan Sabbah ý ve yüksek bir olgusuyla, assassin - katil sözü arasýnda Mutansýr ýn oðlu Nizar ýn halife olmasýna vadide bulunan Alamut kalesini Batý da Dante tarafýndan kurulan bað, kesinliði karþý çýkar ve onun yerine Nizar ýn kardeþi bir efsane biçimine dönüþtürdü. ve berraklýðý güçlendirir ve iþte bu el-mustali yi halife yapar...doðu da, Edward Burman, The Assassins- anlamýyladýr ki, assassin sözü tüm Batý Ýran da bulunan Ýsmaili ler bu oldu bittiyi Holy Killers of Islam dillerine yayýlmýþtýr. kabul etmezler, el-mustali nin halifeliðini Edward Burman, The Assassinsreddederek Kahire ile tüm iliþkilerini Holy Killers of Islam keserler. Fatými egemenliðine böylece karþý çýkan bu grup, Nizar a baðlý olduklarýný ilan eder. Ýþte bu sebeple, Ali, Ý.S. 661 yýlýnda öldürüldü. Ancak Þii teolojisine göre, Ali ve onun soyundan gelenler Ýmam dýlar; yani Tanrýsal esine sahip önderler, Tanrý ile insanlar arasýnda aracýlýk edebilen Ýsa benzeri kiþilerdi. En sonuncusu Ý.S. 940 yýlýnda ortadan kaybolana kadar tam on iki imam gelip gitmiþti. Þii inancýna göre, kayýplara karýþan sonuncu imam, geniþ Arabistan çöllerinin birinde gizlenmekte ve yeniden ortaya çýkýp, adaletli ve arý bir Ýslam yönetimini kuracaðý uygun zamaný beklemektedir... Geri döndüðü zaman imam, Þiilerin yüz yýllar sonrasýnda verecekleri en þiddetli kutsal savaþý, büyük cihadý baþlatacaktýr. Gordon Thomas, Journey into Madness...Þia nýn kurduðu en baþarýlý örgütlerden biri Kahire de üslenmiþti. Aslýnda bu örgüt, taraftarlarýný kutsal ve çok özel bir göreve baðlayabilen, bunun için en þaþýrtýcý yöntemleri uygulayabilen bir eðitim odaðýydý. Amaca ulaþabilmek adýna, yetenekli eðitmenler, Ýslam ýn özgün demokratik fikirlerini yýkarak, o dönemde Mýsýr da hüküm süren Fatými halifesinin emirlerini yerine getirmeye çabalýyorlardý. Arkon Daraul, Secret Societies Þia nýn temel öðretisi talim e, yani disiplinli eðitime dayanýr. Bu eðitimden doðrudan imam sorumludur ve hiçbir sapmaya göz yumulmaz. Þii imamlarýn Ali nin soyundan gelmekle üstlendikleri rol ve yetkilerinin temeli tümüyle bu eðitim sayesinde gerçekleþmiþtir....sünni ler ile Þii ler arasýndaki temel ayrýlýklardan biri de, yetkinin talimden mi, yoksa akýldan mý kaynaklandýðý tartýþmasýnda yatmaktadýr. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam Tasavvufun, en iyi bilinen mistik simgeciliðinin büyük bölümü, genellikle Ömer Hayyam ýn Rubaileri sayesinde herkesin öðrendiði kadarý, Ýsmaili ler tarafýndan sahiplenilmiþtir. Þia ile tasavvufu, þaþýrtýcý ve benzersiz biçimde kaynaþtýrarak, kendi þeyhlerine sýký sýkýya baðlý kapalý bir mistik topluluk oluþturmuþlardýr. Diðer taraftan, mistik esrikliðe ulaþmak için haþhaþ ya da baþka uyuþturucularýn kullanýlmasý tasavvufta olaðan uygulamalardandýr. Edward Burman, The Assassins- Saygý dolu selamlar Dem adlý gazetenizi yeni keþfetmiþ bulunmakla beraber bu size ilk yazýþýmdýr. Dilerim ki þiirim yayýnlanýr ve böylece arkasý gelir. Üretir paylaþýrým duygu ve düþüncelerimi, tek dileðim ve istediðim budur. Gazetenizi çok beðendiðimi samimiyetle belirteyim. Hakikaten çok güzel.. Toplumumuzun hýzla kültür ve edebiyattan koptuðu bu dönemde sizin gibi misyon üstlenen gazeteleri kutlayýp tebrik etmemek elde deðil. Aydýn ve kültürlü bir toplumu amaçlamak adýna sizleri takdir ile karþýlýyorum. Dolayýsýyla bende bu keþiften sonra gazeteyä çevreme ve dostlarýma tavsiye edeceðim. Bunu bir görev, borç ve de hizmet olarak algýlayarak yapacaðýma dair þüphesiz olmasýn. Sevgilerimle ve tabii ki baki okuyucunuz olacaðým Nihat Doðan tarihte sonradan Haþiþi ler olarak ün salacak olan bu yeni akýmýn üyeleri, ilk zamanlarda Nizari Ýsmaili ler olarak bilinirler. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam...Arapçada asessen sözü koruyucu, bekçi anlamýna gelir. Kimi yorumcular gizlerin koruyucusu deyiminin gerçek kökenini bu kelimede bulur. Arkon Daraul, Secret Societies Hasan Sabbah, Nizari Ýsmaili lerin yeni öðretisini, yani dava yý örgütleyen ve uygulamaya geçiren devrimci bir dahiydi. Kahire deki Fatými Ýsmaili lerin davasýnýn yerine, Hasan Sabbah kendi öðretisini koymayý baþardý Yýlýnda, Tahran ýn yüz elli kilometre güneyindeki Kum kentinde dünyaya gelmiþti. Ýnce bir zekasý, mükemmel bir teoloji bilgisi, idealini uzun yýllar boyunca býkmadan izleyecek olaðanüstü bir irade gücü vardý...týpký bir zamanlar kendisinin eðitildiði gibi, sabýrla, dinsel kuþkularý ortaya çýkarýp yeni bir seçeneðin olasý olduðuna ikna edinceye kadar ýsrarla, SÝZDEN GELENLER Mutluluk...Şeyhin maiyetinde, gelecekte fedaileri olacak, oniki yaþ civarýnda bir çok genç vardý. Onlara içmeleri için haþhaþ veriliyor ve üç gün süreyle uyuduktan sonra dörtlü, onlu ya da yirmili gruplar halinde, þahane bir bahçeye býrakýlýyorlardý. Bahçede kendilerine gelen gençler, cennete geldiklerini sanýyorlardý. Etraflarý müzik, þarký ve rakslarla onlarý eðlendiren, gönüllerini hoþ tutan gençkýzlarla çevriliyordu. Gençlerin her türlü arzularý anýnda yerine getiriliyordu. Öyle ki, kendi rýzalarýyla bu bahçeden ayrýlmayý kesinlikle istemiyorlardý. Þeyh, bir düþmanýný öldürtmek isteyince, gençlerden birini yanýna çaðýrtýp cennete geri dönebilmen için, düþmanýmý öldürmelisin diyordu. Böylece, katiller gidip hevesle, gönüllü olarak görevi yerine getiriyorlardý. Marco Polo, Alamut Ziyareti (1273)...Bir çok tarihçinin uzun yýllar tartýþtýðý, ancak bugün kesinlikle kanýtlandýðý þekliyle, haþhaþ içenler ya da haþhaþ yutanlar deyimleri, asla Ýslam kaynaklarýnda rastlanýlmayan, tümüyle yanlýþ bir adlandýrmadýr. Küçük düþürücü bir anlamda, kötü üne sahip kiþiler ve düþmanlar deyimlerinin yerine kullanýlmýþtýr. Deyimin bu anlamýyla kullanýmý günümüze kadar süregelmiþtir lu yýllarda Mýsýr da gündelik dilde Haþiþin sözü sadece gürültücü ve huzur kaçýran anlamýnda kullanýlmýþtýr. Özdenetim sahibi olduðu her bakýmdan anlaþýlan Hasan Sabbah ýn uyuþturucu kullanmak gibi bir aþýrýlýða kapýlacaðý hiç akla yakýn deðildir. Alamut kitaplýðý ve gizli arþivlerinde dahi, Ýran Haþiþi lerinin uyuþturucu kullandýklarýný ima eden tek bir satýr bile mevcut deðildir....güvenli ve sürekli bir üsse sahip olmayý baþardýktan sonra, Hasan Sabbah dailerini (Ýsmaili misyonerleri) Alamut kalesinden dört bir yana gönderdi. Ayný zamanda, topraklarýný geniþletme politikasý izlemeye baþladý. Yeni kaleler inþa ettirdi, propaganda ya da kuvvet kullanarak, baþka kaleleri ele geçirdi...bu dönemde, Alamut ve diðer kalelerde yaþam, sonsuz bir disiplin ve ciddiyet içinde geçmekteydi. Gün görenlerimiz var, bir parça ekmek bir baþ soðan, güneþin yakýcý sýcaklýðýnda ter dökenler. Yamalý pantolonun soluk rengine dikiþ atarlar. Boyu kadar boya sandýðýný üç-beþ molayla ancak taþýyabilen küçücük eller. Bir ekmek parasý dilenenler. Yani fakirliðin gözlerden okunduðu sersefil insanlarýn yaþam mücadelesi. Küçümsemeyin onlarý, karný tok, gözü aç olanlar. Bundan deðil mi ki biz Avrupa nýn herhangi bir köþesindeyiz. Televizyonda bu manzaralarý gördüðümüzde hemen acýyýp vahlar çekip, program deðiþtiren bizler. Bizler ne haldeyiz. Cebimizde harçlýðýmýz, altýmýzda arabamýz. Aslýnda biz mutlu olmalýydýk.oysa herkes dert yanýyor. En son zaman ne kadar güldün, neye güldün. Çocuðunun gözlerine ýþýldatan kaç hediye verdin. Bir yýlda kaç kez mutluluktan, kaç kez dertten aðladýn. Gözler dertlere emanet sadece dudaklar gülüyor. Her þey el altýnda mutluluk bir baþka zamana erteleniyor. Çünkü Avrupa da dert çekmek var. Büyük hayallerin, zengin düþlerin ve el altýndaki mutluluðun itilip tepiþilmesi var. Oysa mutlu olmak çok basit, belki de bundandýr eriþilmez olmasý. O kadar kaptýrmýþ ki Avrupa insanlarý kendine. Bir çocuðun bayramlýk elbisesi, Ýsmaili lerin Kaderi yýlýnda Alamut kalesinin, Moðol komutaný Hülagu tarafýndan yýkýlmasýyla, Nizari Ýsmaili lerin bir çoðu Afganistan a, Himalaya lara ve özellikle Sind e kaçtýlar...bazý gruplar, zaten daha XI. yüz yýl kadar erken bir dönemde Hindistan da etkinlik gösteriyorlardý. Burada, Bohra lar adýyla bilinen Ýsmaili tarikatý mevcuttu. Bu tarikatýn kurucusu, henüz 1067 yýlýnda, Cambay a göç eden ve buradan Gujerat a geçen, Abdullah adýnda bir Yemenliydi. Bugün de, Bohra lar hala bu bölgede gizli varlýklarýný ve güçlerini sürdürüyorlar....bir diðer büyük kol, bugün özellikle Pencap ta etkin olan Hoca lar tarikatýdýr. Bu tarikatýn geleneklerine göre, kurucularý kuzeybatý Hindistan a XIII. yüz yýl baþlarýnda gelen, Satagut (gerçek ýþýðýn öðretmeni) adýnda bir daidir....aða Han önderliðindeki, çaðdaþ Ýsmaili lerin dayandýðý temel Hocalar tarikatýdýr ve doðrudan Nizari Ýsmaili lerin yani Haþhiþi lerin soyundan gelmektedir. Bugün, Aða Han, tam olarak Prens Kerim el-hüseyni, Aða Han IV., Ýsmaili lerin, kýrk dokuzuncu imamý olup, doðrudan Muhammed in soyundan geldiðini ileri sürmektedir. Tüm dünya üzerindeki tahmini yirmi milyon Ýsmaili nin lideri olup, sadece baðýþlardan oluþan, yýllýk gelirinin, 1985 yýlý için 75 milyon Sterlin olduðu açýklanmýþtýr. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam Devrimci bir dahi olarak kabul edilen Hasan Sabbah ýn teolojik ve politik görüþleri, ülkesinin Araplar tarafýndan fethedilmesi ve buna baðlý olarak Ýslam dininin kabul edilmesinden sonra, Ýran a özgü ilk dinsel ve politik yaratýmdýr. Bu geniþ anlamda, Haþiþi lerin kurucusunun düþünce ve öðretilerinin Orta Doðu daki politik akýmlar ve dinsel yaþantý üzerinde uzun menzilli bir etkisinin bulunduðu söylenebilir. Hasan Sabbah ýn mirasý, bugün bir yandan Aða Han tarafýndan, diðer yandan Lübnan ve Ýran da bulunan devrimci gruplar tarafýndan paylaþýlmaktadýr. Edward Burman, The Assassins- Holy Killers of Islam paraya biçilmiþ hayat. Oysa bir gül yeter sevgiyi anlatmaya, bir gül yeter yanaklarý kýzartýr ilk uzatýldýðýnda. Bir gül kadar sade ve temiz kalmalý sevgi. Demet demet çiçekler süslese de gülü, bir gül kadar anlatamaz sevmeyi. Bilmiyorum ben mi geri kaldým, yoksa zaman mý çok ileri gitti. Sen baba adam, TV reklamlarýn tüm oyuncaklarýný verirken çocuðuna, baktýn mý çocuðun mutluluðuna. Býrak olmasýn her þeyi, baþkasýnda olsa bile ondan eksik olsun. Býrak oyuncaklarý, sende týpký bebekliðindeki gibi çocuðunla oyna. Göster sevgini, bazen de söyle. Gösterdiðin sevgi kadar saygý bekle. Ve sen genç delikanlý, markalý eþyalarýn pususunda yataný, bölüþ acýlarýný,, bölüþ dertleri, arkadaþlýðý. Bak nasýl büyür ellerinde mertlik. Mutluluk o kadar büyüktür ki sýðmaz yüreðe, sende kalmaz, yayýlýr çevreye. O kadar ufaktýr ki mutluluk bazen avuca sýðar, bazen cebe. Bir anýyý paylaþabilmektir Mutluluk, bir gülüþ, çözülmeyi bekleyen bir sýrdýr Mutluluk, gözlerde dolan ýþýktýr mutluluk. Bazen bir güldür, bazen bir mektup, bir þiir. Yetin elindeki varlýkla olanýn deðerini bilmektir mutluluk. Olmayanýn peþinde koþmaksa hüzün ve derttir. Hüseyin Hanoðlu Düþünüyorum. Ne yazacaðýmý düþünüyorum. Gerçekten bir konu belirlemek zor geliyor. Genel düþündüðüm zaman Türkiye ve Almanya gündeminde olan konularý iþlemem gerekir herhalde. Mesela, Dünya Futbol þampiyonasý, Türkiye nin AB ye giriþi yolunda çektiði sancýlarý, insanlýk onurunu hiçe sayýlmýþ insanlýk dýþý devlet uygulamalarýn yarattýðý aðýr travmalý insanlar, ya da Almanya da çocuklarýmý da ilgilendiren eðitim konusu. Daha da devam edecek olursam, Euro nun geliþiyle artan pahalýlýk, özellikle küçük ve orta halli iþyerlerinin çektiði ekonomik sýkýntýlar. Dahasý da var. Göçmenlik yasasý, alman politikacýlarýn bu konuda attýklarý taklalar da ele alabilirim. Ama bu konularda ne yazmak istiyorum ne de herhangi bir deðerlendirmeye girmek istiyorum. Bir aðacýn kökünü düþünüyorum, derin bir þekilde toprakta saklý kökünü, nasýlda açýp daðýlmýþtýr gözlerle görülmeyen kökleri. Nemli ve kurtlu bir topraðýn içinde oluþu düþünülüyor ama görülmediði için sadece havada kalan deðerlendirmeler yapýlýyor. Kimisi gidip o kökün bulunduðu yeri kazýyor ve kökü ortaya çýkartýyor. Görülmesiyle birlikte kökün ebadýný, rengini, kokusunu, topraðýn özelliðini bir bir anlatabiliyor. Bizlerde o araþtýrmanýn verdiði bilgilere dayanarak bir aðacýn kökünün nasýl olmasý yönünde düþünce üretebiliyoruz. Aðacýn diðer bölümü ise dýþarýda olan bölümüdür. Uzun kökü ile çok sayýda dal salmýþ her yöne doðru uzanan dallarýný görüyorum. Kalýn dallar üzerinde ince dallar, bu ince dallarýn ucunda onu süsleyen yapraklarý. dallarýn her birini bir konu,, yapraklarýnýn her birini bir düþünce olarak varsayalým. Hangi konu, hangi düþünce ön planda tutulmalý acaba? Acil çözülmesi gereken nedir? Kaba bir deðerlendirme yapýyorum ve diyorum ki bu aðacýn komplesi bir insan. Dallarý ise insanýn bir parçasý. Bir dalý politika, bir dalý, ekonomi, bir dalý, din, bir dalý sosyal yasam, diðer bir dalý kültürel yapýsý vs.. Geçiyoruz ince dallara, var sayalým ki bu dallarda her insanýn içinde barýndýrdýðý duygu ve düþünceleri kapsýyor. Yani acýyý, mutluluðu, kini, nefreti, sevinci, üzüntüyü, kederi, sabrý, hoþgörüyü, benciliði, ve daha sayamadýðým duygu ve düþünceleri.. Peki yapraklarý yapraklar ise bunlarýn hepsinin yaþam biçimlerini anlatýyor. Büyük ve yýllardýr kök salmýþ bir aðacýn dallarýnýn sayýsýz küçük dallarýný düþünün ve bu sayýsýz dallarýn üzerindeki yapraklarý düþünün. Aðacýn toprak altýnda olan kökü geniþ bir araþtýrmaya tabi tutularak açýða çýkarýldýðý kadar dýþarýda kalan bölümü ele alýnmamaktadýr. Göz alýþkanlýðý haline gelen görünümü araþtýrma ve keþfetme gereksinimi ortadan kalkýyor. Herkes her þeyi çözmüþ gibi davranarak, mantýki bir þekilde Dallarý, dallarýn üzerindeki yapraklarý deðerlendiriyor ve bununla yetiniyor. Yani yüzeysel ve zaten biliniyor düþüncesiyle deðerlendiriliyor. Birbirinden baðýmsýz olarak düþünülemeyeceði kadar da, tek tek deðerlendirmeye de mecburdur. Hiç bir insanýn diðerine benzemediði gibi ilgi alanlarý da birbirine benzemez. Kimisi için filan politikacýnýn dedikleri önemliyken, diðeri için, doktorunun kendisine dedikleri daha önemli oluyor. Kimilerinin yarýn bu iþi nasýl yapsam da çözsem kaygýlarý, bir diðeri için kendisini içten içe kemiren duygularý nasýl aþabilirim oluyor. Birileri kaybolan çocuðunun peþinde göz yaþý dökerken, diðer bir insan için belki de yarýn oynayacaðý oyunda kazanýp kazanmayacaðý önemli olur. O halde ne önemli? Hangi konu önemli? Deðiþtirmek istediðimiz nedir? Aktarmak istediðimiz nedir? Parasýzlýk içerisinde kývranan birilerine gidip de aldýðým dairenin, evin, yazlýðýn, nasýl alabildiðimi anlatýyorum. Ne verdim ben o insana? Bir þeyler verelim derken çok kez yorgunlukta düþüp bayýlacak olan insana, kalk spor yap demeye getiriyoruz. Ýlgi alanýmýza girmeyen konularý alýp iþliyor, iþlerken de herkesin dilinde dönüp dolananlarý tekrarlayýp duruyoruz. Bu tarzýn perde arka düþüncesi Gündemde kalmaktýr. Bunun adýna da insanlara bir þeyler verebilmektir deniliyor. Evet doðrudur, insanlar tüm konular ile birden ilgilenemezler. Her insan ancak kendi alanýyla ilgilenebilir. Alýþýlagelmiþ ve kalýpsallaþmýþ düþünceleri tazeleme gereði duymadan ortaya koymaktansa, eðer düþünce bir ilkeye imza atmaksa, iþlenmeyen konularý gündeme getirmekse, aç olana yemek, susuz olana su vermekse, o halde aðacýn dýþarýda kalan bölümünü de doðru görmek ve deðerlendirmek gerekir. Gerekirse tek tek Dallar ele alýnmalý yapraklarýn özellikleri ortaya konmalý. DEM NACHRICHTEN UND WERBEAGENTUR Hack str Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 HABER 3 Ýlkokullarda bireysel eðitim daha da geliþtirecek Sonderschule uygulamasý yanlýþtý OECD (Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü) ne baðlý olan PISA Kýyaslama Araþtýrma Merkezi, Almanya nýn eðitim politikasý konusunda yaptýðý açýklamayla Almanya da þok yarattý. PISA tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre uluslararasý kýyaslamada Almanya nýn eðitim düzeyinin düþük olduðunu ortaya koydu. Bunun üzerine harekete geçen Almanya yetkililer, özellikle yabancý çocuklarýn dil sorununda kaynaklý eðitimsizliðe dikkat çekerek, Almanya daki eðitimin etnik deðil de sosyal bir sorun olduðunu vurguladýlar. Almanya da sosyal açýdan çocuklarýn eðitimleri birbirine çok baðlýdýr diyen eðitim yetkilileri, bu nedenden dolayý da Almanya da sosyal gücü az olan ve göçmen ailelerinin çocuklarýnýn eðitimi çok erkenden baþlanýlmasý gerektiðini vurguladýlar. Eðitim sistemi ile ilgili olan 7 noktadan oluþan bu pakette, göçmen çocuklarýn okul öncesi eðitimleri ele alýnmasý öngörülmekte. Eðitim yetkilileri tarafýndan hazýrlanan programa göre, Bir öðrencinin daha sonra gideceði eðitim ve meslek rotasý henüz ilk okuldayken belirlenecek, malzemenin daðýtýmýnda, gerekse öðretim üyelerinin yetkinleþtirilmesinde yeni düzenlemelere gidilerek, ilk okulun merkezi rolüyle öðrencinin PISA-ARAŞTIRMASI PISA nedir? Almancasý; Basiskompetenzen von Schülerinen und Schülern im internationalen Vergleich Ýnglizcesi; Programme for Ýnternatýonal Student Assessment olan bu tabir Türkçe`ye þöyle tercüme edile bilinir. Uluslar arasý standartlara göre öðrencileri temel eðitim konusunda karþýlaþtýrma araþtýrmasý. Pisa araþtýrmasýnýn sonuçlarýnýn açýklanmasýndan bu yana Almanya da Eðitim - Sistemi üzerine bir tartýþmadýr sürüp gidiyor. Yapýlan testte Almanya da okuyan öðrencilerin sýralamada Avrupa ülkeleri arasýnda alt sýralarda yer almalarý, yani bilgi düzeylerinin geliþmiþ bir ülkenin standartlarýnýn altýnda kalmasý politikacýlar`dan tutunda, iþveren çevrelerin`den Eðitim Sendikalarý`na ve tabii ki halka kadar herkesi hayrete düþürmüþ bir durumda. Pisa araþtýrmasý OECD tarafýndan düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Bu test ülkeler arasýnsa da Eðitim Sistemlerindeki seviye farklýlýðýnýn araþtýrýlýp bulunmasý, Eðitim teçhizatlarýnýn (araç ve gereçleri) karþýlaþtýrýlmasý, kiþisel kullanýmý, fonksiyonel verimlilik ve kabiliyetin ölçülüp kullanýma açýlmasý konusunda yapýlan karþýlaþtýrma programýnýn bir parçasýdýr. Bu program OECD üye ülkelerinin birlikte geliþtirdiði bir programdýr. Bu ülkeler þunlardýr; öðrenim geliþiminde yansýmasý saðlanacak. Göçmen çocuklar için ise, her çocuðun öðrenim yapýsýna göre uyarlanmýþ teþviki içeren pedagoji planlarýn gerçekleþtirilmesi gerekmekte. Bireysel geliþtirmenin þarttý farklý bir öðrenimin sunulmasý, özellikle de Almanca dilini öðrenmede ve çok dilli eðitiminde gittikçe geliþtirilmesi hedeflenecek. Bugüne kadar alýþýlagelmiþin dýþýnda ve yüksek oranda öðrencilerin Avustralya, Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Ýrlanda, Ýzlanda, Ýtalya, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Meksika, Yeni- Zellanda, Hollanda, Norveç, Avusturya, Polonya, Portekiz, Ýsviçre, Ýsveç, Ýspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ýngiltere, Amerika dýr. OECD üyesi olmayýp ta bu araþtýrmaya katýlan ülkelerde þunlar: Brezilya, Letonya,, Rus Federasyonu, Lichtenstein. Almanya bu programa Federal Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý ile Eyalet Kültür Bakanlýklarýnýn aldýðý karar üzerine katýlmaktadýr. Bu araþtýrmaya geçen yaz 2000 de toplam olarak öðrenci 32 ülkeden katýlmýþ bulundular. Bu test her öðrencinin kendi ülkesinde yapýlmýþtýr. Öðrenci temsili yaþ ortalamasý en aþaðý 15 olarak belirlenmiþtir. Almanya da bu yaþ grubunu temsilen öðrenci toplan 219 okuldan seçilmiþ ve bu teste tabi tutulmuþlardýr.yaþ ortalamasý olarak 15 ve 23 yaþlarý arasýndaki öðrenciler seçilmiþtir. Pisa araþtýrmasýnýn sonuçlarýný Almanya da Eyaletlere indirgeyebilmek için bu (Stichprobe) temsili seçilen öðrenci sayýsý sonradan seçilen 219 okulda kiþiye yükseltilmiþtir. Ve böylece Almanya da toplam öðrenci bu teste bireysel dil yeteneklerine ve gereksinimlerine uyarlanmýþ olarak uygulanacak olan bu eðitim kapsamý, öðrenim ve öðretimde yeni tarzlarý þart kýlýyor. Örneðin, öðrenciler arasýnda birbiriyle yardýmlaþma ve birlikte öðrenme tarzý -bu öðretim ve öðrenim tarzý Ýsveç ve Finlandiya da büyük baþarýyla sürdürülen eðitimöðrencilerin yeteneklerini ortaya çýkarma ve onlarý geliþtirmede etkili olmakta. Okullarda Almanca dilinde ve kültüründe olmayan öðrencilerin, dil engelline raðmen yeteneklerini geliþtirebilecek veya onlara has dil potansiyelini çok dilli olmalarýndan yararlanabilecekler. Yine okul öncesi gerek yabancý gerekse Alman çocuklarýna verilen dil eðitiminin, her çocuk okula baþlarken istenilen dil düzeyini yakalayamadýðýna dikkat çekilen katýlmýþtýr. Varýlan sonuç yukarýda da belirtildiði gibi hayal kýrýcý olmuþtur. Test in içeriðine kýsa bir göz atarsak; öðrenciler, önemli bulunan üç ana konuda test edilmiþlerdir. a- Okuma becerisi (kompetensi) b- Matematiksel temel bilgiler c- Temel tabiat bilgisi. Bu araþtýrmanýn aðýrlýk bölümünü okuma testi, matematik ve tabiat bilimleri ise testin yan bölümlerini oluþturuyor. Bu araþtýrmada göçmen kökenli öðrencilerin durumuna da büyük yer verilmiþ. Bu bölümde özellikle ailelerin durumuna bakýlmýþ ve üç ayrý kategoride deðerlendirilmiþlerdir. 1- Her iki Ebeveyn de (Anne ve Baba nýn) Almanya da doðmuþ olmasý 2- Ebeveynlerden birinin deðerlendirmede, çocuklarý okulda geri býrakmak ve daha sonra okula alma durumunun, çocuklarýn kendi yaþýtlarý ile ayný oranda eðitim görme þansýný kýsýtlamaktadýr. Bütün okul çaðýnda olan çocuklar okula alýnmalýdýr ve dil yetenekleri ilk okulda durumlarýna göre geliþtirilmelidir. Mülteci çocuklarý da Almanya nýn her eyaletinde okula alýnmaya tabi tutulmalýdýr. Okula baþlama çaðýnda olan çocuklarýn büyük bir oranda uyum saðlayabilmeleri için okula baþlamalarý esnek tutularak, okula baþlamadan örneðin üç ay önce ilk okul öncesi eðitime alýnarak geliþtirilebilir. Bu Tezlerin uygulanmasý durumunda, Almanya da her çocuk okula ayný seviyede baþlayarak, okuma eðitim düzeylerinin yüksek olma þansýna sahip olabilecekler. Bu güne kadar ise, özellikle dil sorunu olan yabancý çocuklar Sonderschule diye tabir edilen zeka özürlü ve öðrenime ayak uyduramayan çocuklarýn gittiði okula gönderilmiþ ve böylece kaliteli bir öðrenim yapma þansýný eðitimlerinin baþýndan yitirmiþtir. Bu tezlere göre Alman eðitim sisteminde bir reform gelmesi durumunda, dil sorunu nedeniyle çocuklarýn düþük bir eðitim görmeleri de ortadan kalkacak. Almanya da doðmuþ olmasý 3- Her iki Ebeveyninde baþka ülkede doðmuþ olmasý, yani göçmen olmasý. Bunlarýn yaný sýra gelinen ülke, ailede konuþulan dil, sosyal ve etnik köken v.s gibi etkenler göz önünde bulundurulmuþtur. Genelde göçmen çocuklarýnýn seviyesinin Almanlarla karþýlaþtýrýldýðýnda düþük olmasý dikkat çekmekte. Özelliklede her iki Ebeveyn göçmen olmasý halinde yani üçüncü kategoride yer alan öðrencilerin, düzeylerinin bilhassa okuma konusunda çok düþük olduðu ortaya çýkmýþ durumda. Bu konuda daha geniþ bilgi almak istiyorsanýz - Deutsches Pisa- Konsortium`un çýkardýðý kitabý PÝSA 2000 leske + budrich yayýnevi okumanýzý tavsiye ediyoruz.. PÝSA - Araþtýrmasý sonrasýnda Federal Almanya parlamentosunda ve tek tek Eyalet Eðitim Bakanlýklarýnda geniþ bir tartýþma baþladý. Tartýþmalarda yükselen ses Eðitim sisteminde reformlarýn yapýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu, yeniden tam gün okullarýn açýlmasý gerektiði, eðitim standartlarýnýn yükseltilmesi ve her þeyden öncede Eyaletler arasýnda genel olarak tek tip Lise bitirme (Abitur) sýnavýnýn ve seviyesinin_de ayný düzeyde olmasý gerekliliði üzerine yüksek bir tonda fikirler belirmeye baþladý. Her tartýþmada olduðu gibi bu tartýþmada da pro ve kontra taraftarlarý var mesela Eðitim Sendikalarý bazý önerilere karþýlar. Yapýlacak deðiþikliklerin gelecek nesillere hayýrlý olmasý dileðimizle, hep birlikte bekleyelim ve görelim... eflatunî Biz zaten AB üyesiyiz... ÞÜKRÜ YILDIZ Gündem AB olunca kendimi tekrarlýyorum: Türkiye Avrupa Birliðine girmek istiyor. Günlük politikalarýný, kýsa-uzun vadeli hesaplarýný buna uyarlarken, iþi de devlet politikasý ve milli bir mesele haline getirmeye çalýþýyor. Doðrudur. Türkiye nin yeri AB olmalýdýr. Geliþmekte olan ve bir türlü geliþmeyen devletler statüsünden çýkarak kalýcý demokrasiye adým atmalýdýr. Bunun için yapmasý gerekenleri mutlaka yapmalýdýr. Fakat unutulmamalýdýr ki, yýllardýr Avrupa da yaþayan ve giderek büyük bir çoðunluðu kaldýðý ülkenin vatandaþlýðýna geçen biz göçmenler, zaten Avrupa Birliði üyesiyiz. Avrupa ya deðiþik nedenlerle yerleþmiþ olan 4-5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý Türkiye nin yýllar sonra yararlanmayý düþündüðü imkanlara sahiptir. Bu rakam AB üyesi bir çok ülkenin nüfusunun bir kaç katý kadardýr. Avrupa Birliði vatandaþlarýnýn yaþadýklarý sorunlarý yaþamakta, ekonomik ve sosyal çalkantýlardan etkilenmektedirler. Türkiye nin yaþamýþ olduðu ekonomik krizden deðil ama Euro ya geçiþle yaþanan hayat pahlýlýðýndan þikayetçidirler. Ýdamýn kaldýrýlmasý, Kürtçe nin serbest býrakýlmasý, Türbanlý öðrencilerin derslere alýnmasý gibi sorunlarý yoktur. Çünkü zaten Kürtçe ve Kürtçe yayýnlarýn serbest olduðu ülkelerde yaþamaktadýrlar. Her isteyen en yakýnýndaki kiosktan istediði yayýna ulaþmakta, evinde, iþ yerinde istediði TV kanalýný seyretmektedir. Okullarda ana dil eðitimi adýyla verilen derslerde herkes kendi dilini unutmamak için çalýþmakta, çocuklarýna istedikleri isimleri vermektedirler. Ýdam cezasý zaten bu ülkelerde yok. Türbanlý öðrenciler istedikleri okula gidebilmekte, istediði dalda eðitimini görebilmektedir. Kiliselerin hemen yanýnda Camiler, camilerin bitiþiðinde Alevi dernekleri, onlarýn yanýnda Sinagoglar yükselmekte. Festlerde-festivallerde, yürüyüþ ve gösterilerde (herkesin nefretle kýnadýðý neo-naziler dýþýnda) kimse kimseye saldýrmamaktadýr. Bu gün solcularýn yürüdüðü güzergahta öbür gün Kürtler, baþka bir gün Aleviler, bir baþka gün Ýslamcýlar yürümektedir. Baþka bir deyiþle, Filsitinlisi, Srilankalýsý, Iraklýsý yürümektedir. Kriterler herkese eþit mesafede durmaktadýr. Yasal düzenlenmesi haklar ve eþitliktir. Farklý görüþten, farklý siyasetlerin geliþtirmek istedikleri ve Avrupa harmonisini bozmak isteyen düþüncelerin varlýðý ve yaygýnlýðý bu gerçeði deðiþtirmemektedir. Gerçek yaþamaya devam etmektedir. Avrupa da yaþayan Türkiyeli göçmenlerinde en temel sorunlarýnda biri sosyal devlet ilkesini geliþtirerek sürekliðinin devamýný saðlamaktýr. Köln Koopstrasse kadar demokrasi Türkiye nin AB üyelik müzakerelerine baþlamak için kendisine lazým olan Köln Koopstrasse, yada Berlin Kreuzberg semtleri kadar demokrasiyi hazmetmektir. Ýç sorunlarýnýn bir uzantýsý olarak Avrupa da yaþayan insanlarý görmemelidir. Bizleri kendi geriliðine mahkum eden yaklaþýmdan kaçýnmalý aksine örnek almalýdýr. Örnek bir toplumsal düzenleme yaratmalarý için teþvik edici olmalýdýr. Türkiye bunu yapamýyorsa, Avrupa da yaþayan bizler, AB üyesi Türkiye modelini burada yaratabiliriz. Her ne kadar duygularýmýzý acýtsa da, açýk yüreklilikle söylemek gerekir ki, bizim deðil ama Türkiye nin bizlere ihtiyacý var. Bizim Türkiye nin geriliklerini Avrupa ya taþýmak gibi bir misyonumuz yok, olmamalýda. Nedenleri ne olursa olsun, biz Türkiye nin yýllar sonra varmak istediði noktadayýz. O zaman Türkiye nin bize gelmesi, bizim yaþadýklarýmýzdan, yeteneklerimizden ve olanaklarýmýzdan yararlanmak istemesi gerekmektedir. Gazetemiz çalýþmalarý geliþerek devam ediyor Bu bayilerdeki dördüncü sayýmýz oluyor. Giderek her yerde temsilcilerimiz oluþuyor. Yazar kadromuz giderek geliþiyor. Özellikle Avrupa alanýnda yaþayan ve sorunlarýný ifade edecek bir platform bulamayanlarýn baþvurdukarlý bir mekan olmaya doðru gidiyoruz. Eksikliklerimiz mutluka var. Aþacaðýmýza inanýyoruz. Bu sayýmýzdan itibaren Berlin den arkadaþýmýz Nuran Maraþlý bizlerle olacak. Yine Hamburg tan deðerli sanatçý dostumuz Diyap Gökduman ve Stuttgart dan sevgili Elif Kaya gazetemize güç verecekler. Ýnanýyoruz içinizden bir olan bu dostlarý sizlerde ilgiyle takip edecek, onlarýn sorularýnda, sorunlarý deðerlendirmesinde birazda olsa kendizini bulacaksýnýz. Dem gazetesi adýna hepsine hoþ geldiniz diyoruz.

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

YÝRMÝ YILLIK EVLÝLÝK SONA ERDÝ SONA ERDÝ DEM AJANS. Kaynak Suyu. Maden Suyu. (6x1,5l) (12x0,5l) HAKCAN SEYHAT

YÝRMÝ YILLIK EVLÝLÝK SONA ERDÝ SONA ERDÝ DEM AJANS. Kaynak Suyu. Maden Suyu. (6x1,5l) (12x0,5l) HAKCAN SEYHAT Kaynak Suyu (6x1,5l) Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 1/ 1 MART 01 DEM AJANS G e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i - R e k l a m Ý n t e r n e t C o m

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular.

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Koordinasyon Kurulu LÝDERLÝK SEMÝNERÝ 30 Ekim 2008 tarihinde Sirkeci Erboy Otel de Ýlçeler arasý Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen organizasyonda Sayýn Fatma Betül Gemalmaz tarafýndan liderlik

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı