Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dev dalgalar Güney Asya y vurdu"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu Avrupa ya Giden Engebeli Yol

2

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR OCAK / JANUAR 2005 Y l/jg.: 11, Say /Nr.: 121 ADRES ANSCHRIFT Millî Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü D ZG -LAYOUT M LLÎ GÖRÜfi DRUCK YavuzSöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Selamlar n en güzeli ile Yeni bir yay n döneminde... Sevgili okuyucular m z, Yaklafl k 10 y ldan beri yay nlad m z dergimiz, yeni bir yay n dönemine girdi. Allah, daha nice y llara ulaflmam z nasib etsin. Geçen y l n son günlerini, Güney Asya da meydana gelen deprem sonras oluflan Tsunami dalgalar n n bölge ülkelerindeki oluflturdu u afetin haberleri ile sars lm fl olarak geçirdik. IGMG olarak, acil 70 bin Euroluk yard - m hemen bölgeye gönderirken, daha sonra toplad m z yard mlar da bir baflka heyetle bölgeye gitti. Kurban Kampanya m z için organize etti imiz program ise, bu bölgeler için daha da genifllettik. Böylesine büyük bir felaket karfl s nda, dünyan n di er bölgelerinde yaflayan insanlar n duyarl davranmalar, ihtiyaç sahibi ve ma dur durumda olan insanlara yard m etmeleri önemli bir insanî görevdir. Biz, üzerimize düfleni yapma gayretindeyiz. Afet sonras nda, tüm dünyada özellikle flah slar n gösterdi i duyarl l da takdir ediyoruz. IGMG Kurban Kampanyas, mazlum, ma dur ve ihtiyaç sahipleri ile dayan flman n en güzel örne idir. Bu y l da bu kampanyam z büyük ilgi görüyor. Öte yandan, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyelik için bir müzakere tarihi almas, ülke bak m ndan, geçen y l n en önemli geliflmesi oldu u gibi, son 45 y l n da en önemli kilometre tafllar ndan biri oldu. Ancak, müzakerelerin önünün aç k olmas ve Türkiye ye, di er aday ülkelere uygulanan muamelenin d fl nda bir muamele yap lm fl olmas Türkiye nin iflini zorlaflt r yor. Türkiye nin AB üyeli inin, Avrupa da yaflayan müslümanlar aç s ndan oldu u kadar slam dünyas aç s ndan da önemli bir rol oyna aca na inan yoruz. Bu arada, Kurban Bayram n z tebrik ederken, Hacc a gidenlerimizin de Hacclar n n mebrur olms n niyaz ediyoruz. Gelecek say m zda buluflmak üzere Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ Editör

4 BU SAYIDA... Güney Asya da Tsunami felaketi IGMG den 70 bin Euro luk acil yard m slam Toplumu Millî Görüfl yard m erleri görevde Faciadan sonra Endonezya Avrupa Birli i Türkiye ye müzakere tarihi verdi IGMG, AB karar n de erlendirdi Avrupa ya giden engebeli yol III Tarihsel Süreçte AB Kimli i ve slam IGMG Kurban Kampanyas na büyük ilgi Allah a yaklaflman n bir ifadesi olan Kurban ibadeti IGMG Hac program tamamland badet bilinci Dünya bir imtihan yeridir Bölge Kad n Kolları Baflkanlar Toplant s yapıld Avusturya slam Toplumu (IGGiÖ) 25. y l n doldurdu Almanya'da, yeni Göçmen Yasas yürürlü e girdi Büyükelçi rtemçelik camilere yap lan sald r lar k nad Almanya'da, Çocuk Paras ilavesi yürürlü e girdi AG T te Irçıl kla mücadele sviçre'de müslümanlar n nüfusu h zla art yor Müslüman kasaplar, floksuz kesim için istisna ruhsat alma hakk na sahip Fransa da entegrasyon için imamlara yurttafll k dersi Muslimische Metzger haben Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung zum Schächten Brandanschlag auf Remscheider Moschee OSZE setzt Sonderbeauftragte für den Kampfgegen Diskriminierungen ein Frankreich ordnet Imamen Integrationskurse an Anschlag auf Moschee in Schwäbisch Hall Studie: Kinder der Gastarbeitersind kaum integriert Der holprige Weg nach Europa Teil: III Vorsitzender der IGMG bewertet Entscheidung der EU IGMG bringt Hilfe direkt in die Katastrophengebiete Türkischer Botschafter Irtemcelik verurteilt Anschläge auf Moscheen in Deutschland "Ich bin Deutsche und trage ein Kopftuch Hartz IV bringt Eltern neuen Kinderzuschlag Güney Asya da Tsunami felaketi Son yüzy l n en büyük tabiî afeti IGMG yard m erleri görevde IGMG yard m gönderebilmek için seferber oldu IGMG Kurban Kampanyas na büyük ilgi IGMG Kurban Kampanyas sürüyor IGMG den 70 bin Euro luk acil yard m IGMG yard m gönderebilmek için seferber oldu AB, Türkiye ye müzakere tarihi verdi Üyelik müzakerelerinin 2005 Ekim inde bafllamas öngörülüyor Bölge Kad n Kolları Baflkanlar Toplant s yapıld Yeni çal flma döneminin ilk toplant s Genel Merkez de yap ld

5 kapak dosya Güney Asya da Tsunami felaketi Endonezya n n Sumatra adas aç klar nda, Hind Okyanusu derinliklerinde meydana gelen deprem sonunucunda oluflan Tsunami dalgalar, son yüzy l n en büyük tabiî afetine sebeb oldu. Dev dalgalar n, depreme yak n ülkelerin sahillerini vurmas dolay s yla 1 Ocak günü itibariyle en az 160 bin kiflinin hayat n kaybetti i, bu say n n 200 bini bulabilece i tahmin ediliyor. Endonezya n n Malezya Büyükelçisi ne göre bu say n n 400 bini geçme ihtimali de bulunuyor. Büyükelçi Drs. H. Rusdihardjo, Sumatra da gerek ulafl m zorluklar, gerekse afet sonras yaflanan kaos dolay s yla say m iflleminin durdurulmas sebebiyle do ru rakama k sa zamanda ulaflma imkan bulunmad n bildirdi. Tsunami dalgalar ndan en çok etkilenen bir baflka ülke de Sri Lanka. Dalga ak m n n do rudan önünde bulunan Sri Lanka da hükümet, ölü say s n n 28 bine yak n oldu unu aç klarken, bu say ya Tamil gerillalar n n kontrolu alt nda bulunan bölgelerdeki ölü say s dahil edilmedi. Gerillalar ise bölgelerindeki ölü say s n n en az oldu unu aç klad. Depremde, Hindistan da 9000, Tayland da ise 4510 kifli öldü ayr ca Tayland da kay p olan 6000 kiflinin de hayat dan endifle ediliyor. Dalgalar, Malezya da 72, Myanmar da (Burma) 96, Maldivler da 74, Seyfleller de 10, Bangladefl te de 2 kiflinin, Do u Afrika da ise ço unlu u Somali de olmak üzere 137 kiflinin ölümüne sebeb oldu. Afet bölgesinden ölü say s ile ilgili sürekli yeni bilgiler geliyor. DÜNYA ALARMDA Afetin, bütün dünyada derin yank lar oldu. Özellikle zengin ülkelerden binlerce turistin de hayat n kaybetti i afet için yard m seferberli i bafllat ld. Federal Almanya, yard ma koflan ilk devletlerden oldu. Kurtarma ekiplerinin yan s ra, bölgeye temiz su üretme için ekipman ve t bbî malzeme gönderen Almanya, sa l k hizmetleri sunmak üzere bölgeye hastane uçaklar ve savafl gemileri sevk etti. Baflbakan Gerhard Schröder, yapt aç klamada, Dünyan n bölünmez oldu unu bilmeli ve hepimiz sorumlulu umuzu yerine getirmeliyiz. Ma durlar hem flimdi unutmayal m hem de daha sonraki y llarda. Ülkeler, eyaletler, flehirler, köyler, flirketler ve okullar olarak hepimiz, bu insanlar n yan nda oldu unu göstermek için kardefl ülkeler, kardefl flehirler, kardefl kasabalar, kardefl köyler kural m, diyerek yap lacak olan yard mlar n kal - M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 5

6 kapak dosya ÖNCE Açe Sumatra'n n Baflkenti Bande Açe'nin bir bölümünün Tsunami'den önceki ve sonraki hali. Açelilerin, hem liman ve hem de cennet anlam na gelen Bande ad n verdikleri bu flehir, deniz seviyesinden 21 metre yükseklikteydi. Kentin nüfusu 150 bin dolay nda bulunuyordu. SONRA c olmas gerekti ini söyledi. Amerika Birleflik Devletleri Baflkan George W. Bush ise, afet karfl s nda fazla bir giriflimde bulunmamakla suçland. Ancak Bush, D fliflleri Bakanl n vekaleten yürüten eski D fliflleri Bakan Collin Powel ile birlikte Florida Eyalet Valisi olan kardefli Jeb Bush u deprem bölgesine gönderdi. Avrupa Birli i, Japonya, Çin, Malezya, Rusya, Kanada, Avustralya ve Körfez ülkeleri de acil yard mda bulunacaklar n bildirdiler. Türkiye de, K z lay arac l - yla yard mlar n sürdürüyor. Tüm dünyada, devletlerin yan s ra yard m kurulufllar, flirketler ve insanlar da yard m yap yor. CESETLER A LELERE TESL M ED LM YOR Felaketin ard ndan bölgede hayat n kaybedenlerin topra a verilmesine de devam ediliyor. Ölü say s n n çok fazla olmas ve salg n hastal k endiflesi nedeniyle cesetler yak nlar na teslim edilmeden toplu mezarlara gömülüyor ya da yak l yor. Tsunami dalgalar, baz adalar n haritadan silinmesine, di erlerinde ise büyük bir y k ma yol açt. Depremin merkez üssüne yak n olmas nedeniyle Endonezya n n bat s ndaki Nias Adas da y k m n büyük oldu u adalardan biri. Ada ya yard m ulaflt r lmas nda da güçlükler yaflan yor. G da yard - m n n daha yeni yeni ulaflt ada sakinleri çaresiz durumda. 5 B N TUR ST KAYIP Afetin, turistlerin Noel ve y lbafl tatillerini geçirmek üzere bölgeye gitti i bir döneme rastlamas nedeniyle kaybolan veya ölen turistlerin say s da yüksek. Tsunaminin Güney Asya y vurmas n n üzerinden 5 gün geçmesine ra men kaybolan 6 bine yak n turistten hala haber al nam yor. Tsunami s ras nda bölgede bulunan ve kaybolan 1500 sveçli, 1000 Alman, 600 talyan, 462 Norveçli, 219 Danimarkal, 200 Çek, 200 Finlandiyal ve 90 Frans z ve 42 Türk ün sa olduklar na dair umutlar azald. Avrupa ülkeleri d fl nda Türkiye, Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, Güney Afrika ve Güney Kore de kay plar verdi. ENDONEZYA DA 900 B N ÇOCUK YET M KALDI Afetten etkilenen bölgelerde 5 milyon insan n evsiz kald bildirilirken Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard m Fonu (UNICEF), Sumatra adas n n kuzeyindeki evsiz 500 bin civar nda kiflinin sa l k koflullar aç s ndan çok zor durumda oldu unu bildirirken, ayr - ca Açe bölgesinde de yetim kalan 6 ayl k ila 15 yafl ndaki 900 bin çocu un da sa l k, beslenme ve psikolojik aç dan yard ma muhtaç oldu unu aç klad. ÜLKELERE GÖRE ÖLÜ SAYISI Ülke Ölü Ölü Aç klanan Tahminî Endonezya *100, ,000 Sri Lanka **41,008 50,000 Hindistan 8,942 15,000 Tayland 4,510 6,800 Somali Burma 96 Maldivler 74 Malezya 72 Tanzanya 10 Seyfleller 10 Bangladefl 2 Kenya 2 Güney Afrika 2 * Hükümet, say m durdurdu. ** Tamil gerillalar n n verdi i 14 bin rakam dahil 6 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

7 kapak dosya KENYA TANZANYA GÜNEY AFR KA SOMAL SEYfiELER MADAGASKAR DEPREM N ÖZELL 9 fliddetindeki Hind Okyanusu depremi sonras nda oluflan Tsunami dalgalar bütün dünyay etkiledi. Sumatra adas ile, Tayland n bir bölümünü, Sri Lanka, Hindistan, Maldivler i y k c bir flekilde etkileyen dev dalgalar, 4 bin 500 kilometre bat daki Do u Afrika k y lar na kadar ulaflt. Dalgalar, Avustralya da okyanus dalgalar n n metre yükselmesine sebeb olurken, Meksika k y - lar nda da 2 metre yükselmesine yol açt y l ndan beri meydana gelen dört büyük deprem aras nda yer alan Sumatra depremi, 1964 y l nda 9.2 fliddetindeki Alaska depreminden sonra meydana gelen en büyük deprem oldu y l ndaki fiili depremi ise 9.5 fliddetinde olmufltu. Sumatra n n 160 kilometre aç klar nda deniz seviyesinden 30 km derinlikte oluflan deprem, Tsunami dalgalar ndan önce, Bengaldefl, Hindistan, Malezya, Myanmar, Singapur ve Tayland ile Maldivler den hissedildi. Depremin oldu u yer, dünyadaki büyük depremlerin yüzde 81 nin oluflturan ve ad na yanar MALD VLER H ND STAN SR LANKA HINT OKYANUSU BENGALDEfi TAYLAND MALEZYA ENDONEZYA da lar n da içinde bulundu u Atefl Çemberi denilen bölgenin tam bat - s nda bulunuyor kilometrelik bir hat boyunca oluflan deprem, ayn zamanda, Hindistan platosunun Burma platosu alt na 15 metre girmesine yol açt. Burma platosu, deniz dibinde, Hindistan platosundan 10 metre daha yükse e ç kt. Bu durum, dev Tsunami dalgalar n n oluflmas na yol açt AFET BÖLGES NDE VATANDAfiLARINI KAYBEDEN ÜLKELER Açıklanan Tahminî ABD Almanya 26 1,000 Arjantin 11 Avustralya 10 1,250 Avusturya 5 16 Belçika Brezilya 2 2 Çek Cumh Çin 40 Danimarka Estonya 5 Filipinler 8 Finlandiya Fransa Güney Afrika 4 16 Güney Kore 8 8 H rvatistan 1 2 Hollanda Hong Kong ngiltere 43 rlanda 2 srail 4 5 spanya 11 sveç sviçre talya Japonya Kanada 7 13 Kolombiya 1 Malezya 6 Meksika 17 Norveç Polonya 4 43 Portekiz 22 Russya 2 50 Singapore 7 fiili 10 Tayland 201 Tayvan 2 15 Türkiye 2 44 Yeni Zellanda 5 36 TAR HTE 30 B NDEN FAZLA ÖLÜ TESB T ED LEN DEPREMLER Ölü say s Yeri Tarih 830,000 Çin ,000 Çin ,000 Çin ,000 Çin ,000 Japonya ,000 talya ,000 Portekiz ,000 Kafkaslar ,000 Iran, ,000 Çin ,000 Peru ,000 Sicilya ( ,000 Pakistan, ,000 talya ,000 ran ,700 Erzincan ,000 Bam, Iran ,118 zmit 1999 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 7

8 haber IGMG den 70 bin Euro luk acil yard m Merkezi Endonezya n n Sumatra adas olan ve Güneydo u Asya y etkileyen depremde zarar görenlere yard m götürebilmek için seferber olan IGMG, yard m çal flmalar na devam ediyor Çal flmalar n koordinasyonunu sa lamak ve yard mlar n daha verimli bir flekilde yerlerine ulaflt r labilmesi için afet bölgesine Dr. Mustafa Yoldafl baflkanl nda bir ekip gönderen IGMG, bölgede uzun vadeli çal flmalar planl yor. Afet bölgesi yard m koordinasyon kurulundan al nan bilgilere göre, fluana kadar Euro acil yard mda bulunuldu. Ayr ca Sri Lanka da 100 çad rdan oluflan bir çad rkent kuruldu. Sri Lanka da bulunan görevliler 10 Ocak tan itibaren Hindistandaki çal flmalar yerinden takip etmek üzere bu bölgeye geçecekler. Heyetin haz rlayaca raporlara göre bundan sonra yap lacak yard mlar n flekillendirilece i al nan bilgiler aras nda. Geçti imiz Cuma günü camilerde bafllat lan yard m kampanyas n n önümüzdeki günlerde de devam edece i ve toplanan yard mlar n afet bölgesinde ihtiyaçlara göre haz rlanacak projelerde kullan laca bildirildi. Yaklaflan Kurban Bayram dolay - s yle de, bölgede kurban çal flmalar için ön haz rl klarda bulunan ekip, kurban da t m nda afet ülkelerinin öncelikli olaca n ifade etti. Yard m ekibinden Ufuk Seçgin in bildirdi ine göre bölgede kurtarma ve ceset toplama faaliyetleri devam ediyor ve yaklafl k üç hafta daha sürecek gibi görünüyor. Bu faaliyetler sürerken di er yandan hayatta kalan insanlar n tedavi ve di er ihtiyaçlar için çal flmalar yap l yor. Yard mlar n - z afla daki hesap numaras arac l ile afet bölgesine ulaflt rabilirsiniz: IGMG e.v. SEB Bank BLZ: Konto Nr.: Verwendungszweck: Erdbebenhilfe M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

9 haber slam Toplumu Millî Görüfl yard m heyeti görevde Sri Lanka ya yard m götürecek Millî Görüfl ekibi Güney Asya da deprem sonucu meydana gelen Tsunami felaketinden sonra üzerinde insan hayat n kaybetti ve baflta depremin merkezi olan Endonezya olmak üzere Sri Lanka, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerde milyonlarca insan yard ma muhtaç hale geldi. " nsanlar n en hay rl s nsanlara faydal oland r fliar ile hareket eden "Hizmette Öncü Kurulufl Milli Görüfl Teflkilatlar, din, rk,mezheb ve meflreb ayr m yapmadan yard - ma muhtaç bütün insanlara yard m etmek üzere derhal harekete geçti. Önce Avrupa da Milli Görüfl teflkilatlar na ba l cemiyet ve teflkilarda yard m kampanyalar bafllatarak, üyelerini bu felaket bölgelerindeki insanlara yard m etmeye yönlendirdi. Toplanan yard mlar en güzel bir flekilde muhtaç insanlara da tmak için gerekli bütün haz rl klar yaparak felaket bölgelerine yard m görevlilerini göndermeye bafllad. Bu meyanda üç gün önce bir ekip Frankfurt tan Endonezya n n Açhe bölgesine ulaflt ve götürdükleri yard mlar muhtaç insanlara da- tmaya bafllad. Geçti imiz Çarflamba günü akflam di er Milli Görüfl yard m ekibi Hollanda n n Zwolle kentinden cemiyet baflkan Müslüm Boran ve Hollanda n n Arnhem kentinden Yahya Alakay, Milli Görüfl Teflkilatlar n n Toplad yard mlar Sri Lanka da muhtaç insanlara da tmak üzere Amsterdam Schippol havaliman ndan Colombo ya uçtular. Kuzey Hollanda Milli Görüfl Sekreteri Hüseyin Gündüz ve Sosyal Hizmetler Baflkan fiükrü Karacabay yard m ekibinin bu kutsal görevinde kendilerini yanl z b rakmayarak u urlad lar. Kurban bayram yaklaflm fl olmas hasebiyle bu yard m ekipleri ayn zamanda kurbanlar n felaket bölgelerinde kestirmek isteyen yard mseverlerin kurbanlar n o bölegelerde keserek muhtaç insanlara da tacaklar. M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat Faciadan sonra Endonezya Ufuk Seçgin Bande Açe den bildiriyor fiu anda size Bande Açe flehrinden yaz yorum. Sabah saat 6. Dün ö leyin buraya gelebildik ve bekledi imizden 100 kat daha beter bir görüntüyle karfl - laflt k. Yaklafl k 3 saat boyunca bir arabayla flehri gezdik. Baz anayollar buldozerlerle açm fllar. Yollar n kenarlar, harap arabalarla, odun, beton vs. döküntülerle dolu. Evlerin ço u y k lm fl. Baz bölgelerde hiç birfley kalmam fl. Daha önce binlerce ev olan yerleflim bölgerinde bir tek ev bile kalmam fl. Baz bölgelerde tek sa lam bina o muhitin camisi. Biz gelmeden evvel yine bir kac artç deprem yaflam fllar. Hayatta kalan insanlar n bir ço u baflka flehirlere do ru kaçm fl. Sa lam kalan bir çok evde kimse kalm yor. Su yok, elektrik yok. Akrabalar n da kaybettiyse insan, bu flehirde zaten niye kals nki?!! Böylece flehrin büyük bir bölümü, sanki bir hayalet kente dönüflmüfl. Dün felaketin 12. günüydü. Anayollarda bulunan cesetler kald r lm fl, fakat evlerin ve çöplerin alt nda daha binlerce ceset yat yor. Baz yerlerde buldozerle y - k nt lar n alt ndan ç kar lan cesetleri kald r yorlar. Yollar n kenarlar nda torbalara sar l cesetler birikiyor. Askerler taraf ndan toplanmay bekliyorlar. Havaalan ndan gelirken yolun yan nda toplu mezarlar gördük. Biz dün sadece bu halde bekleyen 100 ceset gördük ve dedi im gibi daha y k nt lar n 95% i kald r lmam fl. Daha ne kadar cesedin ortaya ç kaca n sadece ALLAH bilir. Kanalizasyon sistemi de cesetlerle doluymufl. Oras yla ilgili daha henüz hiçbirfley yap lmam fl. Resmi rakamlar ölüden bahsediyor, fakat burdaki kurtarma çal flmalar na kat lanlar en az kifli oldu unu söylüyorlar. Bir ceset kald rma çal flmas na biz de flahit olduk. Bir camiinin giriflinin hemen yan nda bir buldozer yavafl yavafl y k nt lar kald r - yordu. 10 dakika içinde 2 ceset meydana ç kard lar. Cesetlerin halini size anlatamam. Allah kimseye göstermesin. fiehrin baz bölgelerinde çok felaket bir koku var. Bu çal flmay izlerken bir grup insan yan m zdan geçiyordu. Onlara nereden geldiklerini sorduk. Calang flehrinden geliyorlarm fl ve 7 günden beri yayan yürüyorlarm fl. Aralar nda çocuklar da vard. Yiyecek ve içecekleri yoktu. fiehrin belirli yerlerinde kamplar oluflturulmufl. Biz üniversitenin kampüsünde bulununan 600 kiflilik bir kampa gittik. Oradaki insanlarla görüflme imkan m z oldu. Çocuklar n gözlerinde Elhamdulillah ufak bir nefle görebildik. Büyükler daha halen flok içindeler. Bizi buna ra men çok misafirperver karfl lad - lar ve sohbete davet ettiler. Bir kaç üniversite ögrencisi benden kendileri ve universiteleri için yard m istedi. Bir flekilde onlara yard m etmeye çal flaca z dedim, fakat kime önce yard m etsek ki? Herkesin durumu vahim. Bir kad n da sohbete kat ld ve di er kad nlar bu sohbete davet etti ini bize söyledi, fakat di- er kad nlar gelmek istemediklerini söylemifller. Hepsi yolun bafl nda kocalar - n n ve çocuklar n n geri dönmelerini bekliyorlarm fl. Bu insanlar n yaralar n nas l sarabiliriz ki? Psikolog yok, yeterince çad r, temiz su, elektrik, yiyecek ve doktor yok, hiçbirfley yok... Jakarta dan gelmeden evvel siparifllerimizi vermifltik. nsallah Pazar günü 2 kamyon dolusu g da buraya varacak. Bizim burdaki partnerler bu iflte bize yard mc oluyorlar. Az da olsa biraz yard mda bulunuruz böylece. Fakat daha ulafl - lamayan di er ufak flehirlerde ve köylerde yaflayan insanlar ne olacak? Mustafa Yoldafl bugün doktor olarak göreve bafllayacak inflallah. Bunun için Almanya dan t ppi malzeme ve ilaçlar getirdik, fakat burada kamplara gidebilmek için bir araca ihtiyac m z var ve bunu bulmakta zorluk çekiyoruz. Zaten bu afet bölgesinde herfley zor. Temiz su çok nadir bulunuyor. Heryer pis ve her abdest alma kendi bafl na bir problem. Tuvalet ve dufl ihtiyac na daha hiç de inmedim. Telefonlar baz bölgelerde hiç çekmiyor. nternet te acayip yavafl ve sadece bir iki yerde bulabiliyoruz. Size resim göndermek isterdim, fakat mümkün de il. Size inflallah yak nda yine yazma imkan bulabilece im. Bize dua etmeye devam edin ve yard mlar n z esirgemeyin. Buran n eski haline dönmesi en az 10 y l sürer. Vesselam, Ufuk 10 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

11 haber Avrupa Birli i Türkiye ye müzakere tarihi verdi Üyelik müzakerelerinin 2005 Ekim inde bafllamas öngörülüyor AB liderleri Baflbakan Erdo an la Türkiye Baflbakan Adnan Menderes in 1959 y l nda müracaat yla bafllayan Avrupa Birli i üyeli i sürecinde önemli bir ad m at ld ve Türkiye 45 y ll k bir süreçte, müzakere tarihi almay baflard. Brüksel de biraraya gelen Avrupa Birli i ne üye devlet ya da hükümet baflkanlar 16 Aral k taki zirvede, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bafllamas n kararlaflt rd. Karara göre, üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde bafllamas öngörülüyor. Brüksel de yap lan zirveye Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da kat ld. Erdo an, müzakarelerdeki sert tutumuyla, K br s n tan nmas ile ilgili AB iste ini görüflmelerin bafllayaca 3 Ekim e erteletebildi. Avrupa Birli i nin Türkiye ye üyelik müzakerelerinin bafllamas için bir tarih vermesi, Baflbakan Tayyip Erdo an n Türkiye dönmesi ile düzenlenen çeflitli flenliklerle kutland. Erdo an parti grubunda yapt konuflmada, tarihî bir ad m at ld n ve Türkiye nin hem haklar n koruyaca n hem de gerekli uyumu sa layaca n söyledi. Brüksel görüflmelerinin en tart flmal bölümü K br s ile ilgili olan bölümü oldu. Bir ara görüflmelerin t kanmas na sebeb olan K br s konusu, Almanya, Fransa, talya, ngiltere ve dönem baflkan Hollanda n n özel bir toplant yapmas sonunda, Türkiye nin flimdilik memnun olaca bir flekilde de erlendirildi. Buna göre, Türkiye, Gümrük Birli i anlaflmas n K br s da kapsayacak flekilde geniflletmeyi kabul edece ine dair söz verdi. Bu kabulün K br s n resmen M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 11

12 haber tan naca anlam na gelmedi ini öne süren Türkiye, K br s meselesinin BM inisiyatifinde çözülmesini istiyor. Türkiye ye verilen müzakere tarihi Türkiye de muhalefet taraf ndan olumlu bir geliflme olarak de- erlenedirilmedi. Muhalefetin bir bölümü, AB üyeli ini desteklese de, Türkiye nin önüne sürülen flartlar n Türkiye ye ay r mc l k yap lmas anlam na geldi ini öne sürdü. Meclis d fl muhalefette bulunan flçi Partisi, Saadet Partisi ve Ba ms z Türkiye Partisi gibi partiler, Türkiye de politikaya etki eden baz çevrler ise, AB üyeli inin Türkiye nin rejim ve toprak bütünlü ünü tehlikeye atabilece ini iddia ediyor. Müzakerelerden önce, Almanya Hristiyan Demokratlar, Türkiye ye tam üyelik yerine imtiyazl üyelik teklif edilmesi için yo un bir gayret sarfetti. Ancak, bu gayret hristiyan demokratlar taraf ndan idare edilen di er Avrupa ülkeleri taraf ndan tasvib görmedi. lginçtir ki, Türkiye nin Avrupa Birli i (o zamanlar Avrupa Ekonomik Toplulu- u) üyeli ine kabul edilece ini ilk bildiren kifli de CDU lu Komisyon Baflkan Walter Hallstein idi. Hallstein bu aç klamas n 12 Eylül 1963 tarihinde, Türkiye nin ilk müracaat ndan 4 sene sonra, Ankara Anlaflmas olarak olarak bilinen Gümrük Birli i sözleflmesinin imzalanmas sonras nda yapm flt. TÜRK YE N N ÜYEL GARANT DE L Her ne kadar görüflmeler, Türkiye nin tam üyeli i ile sonuçlanacak flekilde yap lsa da, bununla birlikte Türkiye nin tam üyeli i ile ilgili bir garanti bulunmuyor. Ancak, görüflmelerin baflar s zl kla sonuçlanmas halinde de Türkiye nin Avrupa Birli i ne ba l bir ülke olarak kalmas için çal fl lmas gerekti i ifade ediliyor. Müzakerelerin bafllamas için yap lan ön görüflmelerde, Türkiye ye baz flartlar öne sürüldü. Bu flartlar aras nda, türk vatandafllar - n n Avrupa Birli i içindeki dolafl - m n n gerek görüldü ünde, sürekli olarak k s tlanmas ve özellikle tar m alan ndaki malî yard mlarda k - s tlamalar yer al yor. Türkiye, bu konudaki flartlar kabul etmeyece- ini, Brüksel zirvesinden sonra, Avrupa Birli i ne resmen bildirdi. Müzakerelerin baflar ile bitmesi de teorik olarak üyeli i garanti etmiyor. Türkiye müzakereleri baflar ile bitirse de üye bir ülkenin vetosu ile karfl laflabilir. Örne in ngiltere 1963 ve 1967 de müzakereleri tamamlamas na ra men dönemin Fransa Cumhurbaflkan Charles de Gaulle ün iki kez vetosu ile karfl laflm fl ve ancak 1972 deki referandumda Frans zlar n evet demesiyle birli e girebilmiflti. Ayn flekilde Türkiye nin üyelik süreci de yine Fransa n n referandum tehdidinden kurtulmufl de il. Zira Cumhurbaflkan Chirac konuyla ilgili anayasa de iflikli i talebini hükümetine iletmifl oldu. Ayr yeten gelecekteki Cumhurbaflkan olarak de erlendirilen ve Halk Hareketi Birli i (UMP) Baflkanl na seçilen Nicolas Sarkozy de Türkiye nin üyeli ine açıkca karfl ç k yor. Nitekim parti, Türkiye nin üyeli inin referanduma sunulmas için Anayasa de iflikli ini de gündeme getirdi. TARAMA SÜREC Müzakereler, aday ülkenin AB ye uyum sa lay p sa lamad - n n tarand bir süreçle bafll yor. Bu süreçte, aday ülkelerin, AB müktesebat n kabul edip etmedikleri tesbit ediliyor. Müktesebat, AB nin kurucu anlaflmalar denen Roma, Maastricht, Amsterdam ve Nice anlaflmalar n n içerdi i teferruatl kanunlar ve kurallardan olufluyor. Müzakereler aday ülkenin müktesebat nas l uyarlayaca, uygulayaca ve uygulamay nas l denetleyece ine odaklan yor. Süre ve kapsam olarak s n rl olmak kayd yla geçici düzenlemeler yap labilir. Tarama sürecinin 6 ay kadar sürmesi beklenirken, Türkiye nin ataca ad mlara göre bu sürenin uzama ihtimali de var. Tarama süreci, müzakerelerin bafllamas anlam na gelse de Türkiye ile yap lacak olan müzakerelerin bu süreçten sonra bafllat lmas planlan yor. AB içinde baflta Fransa olmak üzere, tarama sürecinin 3 Ekim 2005 den önce bafllat lmas na karfl ç kanlar bulunuyor. Tarama sürecinin ilk aflamas nda AB, birlik müktesebat ; aday ülke de kendi müktesebat hakk nda karfl tarafa detayl bilgi sunuyor. Daha sonra bu yap lar aras ndaki temel farkl l klar tesbit edilerek, bu farkl l klar n giderilmesinde nas l bir takvim izlenece i belirlenmeye çal fl l yor. Türkiye nin, uyum sa lamak zorunda oldu u 115 bin sayfa tutan AB müktesebat n n yaln zca 5 bin sayfas n Türkçeye çevirmesi, bu sürecin uzayabilece ine iflaret olarak görülüyor. MÜZAKERE KONULARI Türkiye'nin AB'yle müzakere edece i konular, 31 ana bafll kta toplan yor. Bunlar; Mal, kifli, hizmet ve sermayenin serbest dolafl - m. Rekabet politikas, flirketler hukuku, tar m, bal kç l k, ulaflt rma, vergilendirme. Ekonomik ve parasal birlik, istatistikler, sosyal politika ve istihdam. Enerji, sanayi politikas, küçük ve orta boy iflletmeler, bilim ve araflt rma. Genel ve mesleki e itim, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri. Kültürel ve görsel iflitsel politika, bölgesel politika ve yap sal araçlar n koordinasyonu. Çevre, tüketicinin ve sa l n korunmas, adalet ve içiflleri, gümrük birli i. D fl iliflkiler, ortak d fl iflleri ve güvenlik politikas, mali kontrol, mali ve bütçesel hükümler, kurumlar. 12 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

13 haber 45 YILLIK SÜREC N KÖfiE TAfiLARI Aral k Brüksel zirvesinde, Türkiye ile tam üyelik müzakerlerine bafllama karar, Türkiye nin 45 y ll k Avrupa serüveninde yeni bir sayfa açt. 3 Ekim 2005 te bafllayacak ve en erken 10 y l öngören, ancak sonuçlan p sonuçlanmayaca da bilinmeyen müzakerelere bafllamadan önce geçen 45 y lda, Türkiye-Avrupa Birli i iliflkilerdeki önemli dönüm noktalar k - saca flöyle: Temmuz 1959: Türkiye, o zamanlar ad Avrupa Ekonomik Toplulu u (AET) olan AB ye, ortakl k için baflvuruda bulunur; AET, Eylül ay nda bu baflvuruyu kabul eder. 12 Eylül 1963: Türkiye ile AET yi Gümrük Birli i ne götürecek ve sürecin sonunda tam üyeli in öngörüldü ü Ankara Antlaflmas imzalan r. Ocak 1982: Avrupa Toplulu- u ad n alan topluluk, Türkiye ile iliflkilerini dondurma karar al r. Eylül 1986: Türkiye-AET Ortakl k Konseyi toplanarak iliflkilerin yeniden canland r lmas süreci bafllar. Nisan 1987: Türkiye Baflbakan Turgut Özal, Roma Antlaflmas uyar nca AET ye tam üyelik baflvurusu yapar. Ekim 1995: Ortakl k Konseyi, Türkiye nin Gümrük Birli i nin iyi ifllemesi için gerekli teknik koflullar yerine getirdi ini tespit eder. Türkiye, Ocak 1996 dan itibaren Gümrük Birli- i ne dahil olarak, AB ile entegrasyonunda 22 y l süren geçifl dönemi ni tamamlayarak, son dönem e, girmifl olur. Aral k 1997: Lüksemburg da yap lan AB zirvesinde adayl a kabul edilmeyen Türkiye, tek yanl olarak iliflkileri ask ya al - n r. Aral k 1999: Helsinki de yap lan AB zirvesinde Türkiye ye adayl k statüsü tan n r. Aral k 2002: Kopenhag daki zirvede AB Komisyonu nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye nin Kopenhag Kriterleri ni karfl lad na karar verilmesi halinde, 2004 Aral k ay nda toplanacak olan Avrupa Konseyi nin, Türkiye ile AB aras ndaki müzakereleri gecikme olmaks - z n bafllataca ifadesine yer verilir. May s 2003: AB Bakanlar Konseyi, Türkiye için Gözden Geçirilmifl Kat l m Ortakl Belgesi ni kabul eder. Ekim 2004: AB Komisyonu, Türkiye ye iliflkin lerleme Raporu nu aç klar; raporda, Türkiye nin Kopenhag Kriterleri ni tamamlad na karar verilir Aral k 2004: AB Konseyi, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 te bafllat lmas karar n al r. IGMG, AB karar n de erlendirdi slam Toplumu Millî Görüfl (IGMG) Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan, Avrupa Birli i zirvesinin Türkiye nin tam üyeli i görüflmeleri için tarih vermesini olumlu bir geliflme olarak de erlendirdi. Yavuz Çelik Karahan yapt aç klamada, bu karar n medeniyetler diyalo u aç s ndan olumlu bir geliflme olmas gerekti ine iflaret etti ve flöyle dedi: "Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda sürdürülen görüflmelerde, tam üyelik için müzakerelerin bafllamas na yönelik bir sonuca ulafl lm fl olmas n, "medeniyetler çat flmas alg s ndan "medeniyetler diyalo u na do ru giden yolda at lm fl önemli bir ad m olarak de erlendirmek istiyorum. Ama unutulmamal d r ki, hiçbir süreç bafltan, genellemeci bir yaklafl mla olumlu ya da olumsuz olarak de erlendirilemez. Bundan sonra sergilenecek olan yaklafl mlar ve yap lacak olanlar sürecin gerçek kimli ini ortaya koyacakt r. Bu sürecin sadece politik arenada bir "eklemlenme süreci olmayaca aflikard r. Avrupa Birli i ve Türkiye aras ndaki bu geliflmenin sadece Türkiye aç s ndan de il, Avrupa Birli- inde yaflayan müslümanlar ve slam Dünyas aç s ndan da olumlu bir ad m olmas n bekledi ini söyleyen Yavuz Çelik Karahan, Türkiye nin birli e üye olurken karfl l kl sorumluluk ve ödevlerin düflünülmesinin zorunlu oldu unu ve Türkiye nin ait oldu u kültürel kimli in de gelecekteki Avrupa da etkin bir rol oynamas gerekti ini söyledi. Kopenhag Kriterleri konusunda Türkiye nin, fleklen üzerine düfleni yapt n, ancak bu fleklin uygulamaya da dökülmesi gerekti ini belirten Yavuz Çelik Karahan, bu aç dan Türkiye de dini ve kültürel özgürlüklerin kullan labilmesini ve insan haklar na tart fl lmaz bir flekilde riayet edilmesi gerekti inin alt n çizdi. M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 13

14 yorum Avrupa ya giden engebeli yol III O uz ÜÇÜNCÜ Baflbakan Erdo an, Brüksel deki önemli zirveden belirgin bir flekilde memnun dönerken, Ankara ve stanbul da kutlamalarla karfl land. Erdo an Türkiye nin ç - karlar n tavizsiz bir flekilde öncelikle komisyon baflkanl ile yap - lan tart flmalarda ve daha sonra 2 günlük müzakere koflusunda savunmufl ve ayr ca zirveyi bitiminden önce, delegasyonuyla birlikte terketmekle tehdit etmiflti. Bu zafer sarhofllu u atmosferinde, somut müzakere sonuçlar arkaplana itilmifl oldu. Baflbakan Erdo an, zirve öncesinde, serbest dolafl m n ve mali yard mlar n sürekli bir k s tlamaya tabi tutuldu u ikinci s n f üyeli i ve sonu aç k müzakereleri kabul etmeyece ini aç k bir flekilde ifade etmiflti. Fakat zirvenin sonuç bildirisine bir göz at ld nda, bu önemli sorunlarla ilgili olarak kimin kendi isteklerini kabul ettirdi- i aç kça görülüyor. Öncelikle müzakerelerin bafllang c için bir tarih verilmifl olmas (3 Ekim 2005) 2002 Kopenhag sonuçlar fl alt nda de erlendirildi inde bir müzakere baflar s de il, aksine sadece mantiki bir tutarl l kt r, zira devlet baflkanlar kendilerine o dönemde, kriterlerin yerine getirilmesi durumunda Türkiye ile müzakerelere h zl bir flekilde bafllanmas vazifesini vermifllerdi. Bunun böyle oldu unu Günter Verheugen 2004 Ekim inde sundu u ilerleme raporunda onaylay p, bir tarih verilmesinin sadece bir formaliteden ibaret oldu unu belirtmiflti. Türkiye aç s ndan tarih verilmesini aflan önemli konularda AB kendi sert müzakere Bu keskin ölçüler fl nda Türkiye aç s ndan sadece büyük kay plara ba l bir "Pirus zaferi söz konusu olabilir. konumunu kabul ettirdi. Dolay s yla müzakerelerin sonu aç k bir flekilde yürütülmesi ve serbest dolafl m ve mali yard mlarla ilgili olarak k s tlamalar n öngörülmesi sözkonusudur. K br s n tan nmas ve Ankara Sözleflmesinin geçerlilik alan n n, Birli in 10 yeni üyesini de kapsamas ile ilgili tart flma, ne yaz k ki, bu önemli noktalar gölgede b rakt. Türkiye yi, K br s diplomatik tan maya zorlayan denemesi ile komisyon baflkanl n yürüten Hollanda, bir taraftan Birleflmifl Milletlerin çözmeye çal flt bir sürece tektarafl olarak müdahalede bulunurken, di er taraftan net bir flekilde oyun kurallar n n oyun esnas nda da de ifltirilebilece ini gösterdi. Bu durumda Türk taraf bir niyet bildirisi ile müzakerelerin bafllamas na kadar zaman kazanm fl olsa da, K br s n de facto tan nmas ndan kaçamayacak. Bu keskin ölçüler fl nda Türkiye aç s ndan sadece büyük kay plara ba l bir "Pirus zaferi söz konusu olabilir. Zira katedilmifl yolun sonunda birgün tam üyeli e kavuflulmas flüpheli durmaktad r. Giderek daha çok AB ülkesinin, Türkiye nin kat l m ile ilgili olarak halkoylamas na gidece ini aç klamas, en az ndan ileriyi görmeyi zorlaflt r yor. Ama, Türk borsas ndaki yükselme ile, halk ve medyadaki kutlamalar, Avrupa Birli i ne kat lma perspektifinin, reformlar gerçeklefltirecek ve kabuklaflm fl yap lar k rabilecek Türkiye nin iç politikas n n tek kald rac oldu unu, aç k bir flekilde vurguluyor. Umulur ki, önümüzdeki y llar müzakere ortaklar n n güvenini derinlefltirmek için kullan l r. Ama Avrupa Birli i nde yaflayan müslümanlar gelecekteki tüm seçimlerde Türkiye nin üyelik perspektifinin tart flmalarda polemik konusu yap larak suistimal edilmesine ve böylece toplumsal atmosferin kal c bir flekilde zarar görmesi ihtimaline kendilerini haz rlamal d rlar. 14 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

15 yorum Tarihsel Süreçte AB Kimli i ve slam Ünal KOYUNCU slam, Avrupa Kimli inin oluflumunda, sadece ortaça da belirleyici bir rol oynamam flt r Siyasal birli in oluflumuna paralel olarak Avrupa kamuoyunda ve düflünce çevrelerinde Avrupa Birli inin kimli ine dair tart flmalar da yer almaktad r. Maastricht Antlaflmas ve geçti imiz günlerde birlik devletleri taraf ndan imzalanan Avrupa Anayasa s bu tart flmalara yeni bir boyut kazand rm flt r. Bu tart flmalarda özellikle birli e mensup ülkelerin ve toplumlar n Avrupa k tas üzerindeki tarihi tecrübelerine at fta bulunularak Avrupa y Avrupa yapan ve böylelikle di er co rafya ve medeniyetlerden ay ran farkl l klara dikkat çekilmektedir. Bu farkl l klar n tarihsel faktörlerini hayat n dört alan yla ilgili dört vas f resmetmektedir: Toplum da modernleflme, teknikte rasyonelleflme, ekonomide ilerleme ve devlette sekülerleflme. Tabiki bu dört ürün vasf n arkaplan ndaki tarihi ham gerçekleri unutmamak gerekiyor. Din ad na, taht ve sermaye u runa yap lan savafllar, halk n sefaleti, devrimler ve k - yamlar. Düflünce dünyas ndaki de iflimlere paralel olarak gerçekleflen savafl teknolojisindeki teknik geliflme... Evet bütün bunlar Birli in Kimli ine dair yap lan tart flmalarda yer alan konulard r. Yukar da ifade edilen tart flmalarda gözard edilen bir boyutun varl da sözkonusudur. Kamuoyu ve düflünürlerin Avrupa merkeziyetçili inden midir, yoksa bu kiflilerin bu boyutla ilgili cahilliklerinden midir, bu alan kamuoyunda yeterince tart fl lmamaktad r. Bu boyutun niçin gözard edildi i sorusunu, yaz n n s n rlar - n aflan bir soru oldu u için bir kenara b rakmam z ve k saca eksik boyutun ne oldu unu aç klamam z gerekmektedir. Bu boyutu k saca flu soru ile ifade edebiliriz. slam n AB kimli- inde yeri neresidir? Kimilerince gereksiz, kimilerince yetersiz ve kimilerince de geçersiz bir soru olabilir. Ama herhalükarda Avrupa realitesinden yola ç k ld nda mutlaka sorulmas gereken bir sorudur. Bu soruyu yeterince cevaplayabilmek için de öncelikle tarihe k sa da olsa bir göz atmam z gerekmektedir. Özellikle slam n kuzeybat ya do ru yay lmas yla birlikte Avrupa da ilk ortaça dan bu yana slam a yönelik belirli bir tav r oluflmufltur. lk buluflma ve tan flma siyasal sebeplerdendir ve savafl eksenlidir. flte bu kökten beslenen iliflkiler sonraki dönemlerde genel olarak tan flma anlam nda pozitif boyutta de il, savaflma anlam nda negatif boyutta geliflmifltir. Bat da oluflan Endülüs devleti ile do udan yaklaflan Osmanl Devleti aras na s k - flan Avrupa toplumlar ortaça boyunca ne kadar da kendi aralar nda siyasal uzlafl y sa layamam fl olsalar da bir bütün olarak kendi kimliklerinin oluflumunda ` slam korkusu` önemli bir faktör olmufltur. Bu husus ayn zamanda slam n bat kimli ine etkisinin ilk etab olarak karfl m za ç kmaktad r. Bat kimli ine katk n n ikinci etab ortaça sonlar yeni ça bafllar nda gerçekleflmifltir. Bu dönemde Endülüs co rafyas n "geri alan Avrupa, sadece topra ele geçirmekle kalmam fl ayn zamanda kendisinden üstün bir medeniyetin izlerini de devralm flt r. Tabi bu arada Endülüs Devleti boyunca bu devletin Avrupaya ilmi ve kültürel katk s ndan hiç sözetmedi imi hat rlatmak isterim. Bat Avrupa co rafyas n farkl bir millet ve medeniyetten geri alan Avrupa ayn zamanda bu ad mla co rafi s k lm fll ktan da kurtulmufltur. Do uda devam eden Osmanl endiflesi bat da co rafi aç l m yakalayan Avrupa milletlerini ortaça sonlar nda yeni aray fllara sevketmifltir. Yine Osmanl n n kapatt do u güzergahlar n kullanamayan Avrupa yeni güzergahlar aramaya koyulmufl ve kendisine yeni dünyan n kap lar n açm flt r. Avrupa Kimli inin oluflumunda üçüncü etab ifade eden bu geliflmeyle birlikte bu üç etap Avrupa yeniça n n oluflumunda belirgin yerlere sahiptir. slam, Avrupa Kimli inin oluflumunda, sadece ortaça da belirleyici bir rol oynamam flt r. Tarihin ak fl yla M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 15

16 yorum G rnata daki Alhambra Saray birlikte etkileflimin ak fl da devam etmifltir. Yeniça ile birlikte roller de de iflmeye bafllam fl, ortaça da Orta Avrupa halklar savunmada ve Bat Afrika-Anadolu halklar atakta iken, yeniça da Bat Afrika-Anadolu halklar savunmaya ve Orta Avrupa halklar da ata a geçmifltir. Fakat her iki ça n ortak bir özelli i sözkonusudur. Bu da etkileflim boyutunun siyasal boyut olmas d r. Yak nça ile birlikte gelecek olan sosyal ve kültürel boyut henüz bu dönemde sözkonusu de ildir. slam etkisinin dördüncü etab n Avrupan n di er k talara kolonyal aç l m n gerçeklefltirdi i dönem de görebiliriz. Zira bu aç l mdan islam ülkeleride nasibini alm flt r. Bu aç l - ma paralel olarak Osmanl n n güç kaybetmesiyle Avrupa da flark meselesi gündeme oturmufltur. Her iki geliflmeyle beraber Avrupa slama karfl etkinli ini daha da art rm flt r. Avrupan n etken ve slam n edilgen bir konumda oldu u bu dönemlerde Güçlülük kimli ini k smen edilgen konumdaki ülkelerden alm flt r. Osmanl n n Avrupa co rafyas ndan geri çekilmesiyle boflalan yerler Avrupa ülkelerince doldurulmufltur. Fakat bu arada önemli bir ayr nt gözden kaçmamal d r. Balkanlardaki müslüman nüfus yaflam n yine ayn co rafya da devam ettirmifltir. Bu kesim ile beraber etkileflim yeni bir boyut kazanm fl, slam Avrupa co rafyas nda dini bir az nl k olarak yerini alm flt r. lk buluflmadan bu yana egemen olan siyasal boyuta paralel de sosyal boyutun oluflumu etkileflim süreci ve Avrupa kimli i aç s ndan önemli bir dönüm noktas d r. Zira bu boyut ile birlikte Avrupa k tas nda ço- ulculuk kimli inin temelleri yeni bir boyut kazanm flt r. çerisinde bulundu umuz ça n en önemli özelli i Avrupa- slam etkilefliminin sosyal boyutunun ve bu boyut ile birlikte co rafi Avrupan n ve siyasi Avrupa Birli i kimli inin ço- ulculuk vurgusunun güç kazanmas - d r. Bilindi i gibi kinci dünya savafl ndan sonra insan gücü aç ndan dolay müslüman halklar Avrupaya göç etmifltir. Bu göçle birlikte Avrupa tarihinde daha önce hiç yaflanmam fl bir toplumsal gerçek vuku bulmufltur. Bu gerçeklik k smen de indi imiz özellikle modern Avrupa n n en belirgin kimlik belirtisi olan ço ulculuk, çok dinlilik ve kültürlülük prensibidir. Bu prensibin prati inde en önemli faktör bu co rafyada yaflayan slama mensup insanlard r. Dolay s yla slam Avrupa için bundan sonra sadece bir d fl politika meselesi de ildir. Buna ek olarak islam bir iç politika konusudur. Ayr ca neredeyse her islam co rafyas ndan insanlar n yaflad günümüz Avrupa s nda yerli ve göçmen müslümanlar Avrupa kimli ine güç ve evrensellik katan bir faktördürler. Avrupa Birli i Kimli ine güç ve evrensellik katan di er bir geliflme d flar da siyasal düzlemde yaflanmaktad r. slam kendisini Avrupa içinde sosyal boyutta hissettirirken d flarda da siyasal düzeyde kendisine yer aramaktad r. Bu cümleyle ifade edilmek istenen iliflki AB-Türkiye iliflkisidir. Ço- unlu u müslüman halktan oluflan Türkiye AB yolundad r. ABnin Türkiye yi aras na almas zaten içerisinde bulunan slam biraz daha güçlendirmekle efl anlaml d r. Bu geliflme ayn zamanda Avrupa Birli i kimli inde yeni aç l mlar da beraberinde getirecektir. Herfleyden önce Avrupa Birli- inin dinlerüstü bir yap olma iddias daha belirgin olacakt r. 16 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

17 IGMG Kurban Kampanyas na büyük ilgi Kurban kesim ve da t m görevlilerinin bir bölümü, bölgelerine hareket etti. teşkilat ETYOPYA 2004 Kurban Kampanyas slam Toplumu Millî Görüfl taraf ndan organize edilen Kurban Kampanyas büyük ilgi görüyor. IGMG Kurban Komisyonu Baflkan Ibrahim Yüksel, geçen y llarda oldu u gibi bu sene de Avrupa da yaflayan müslümanlar n Kurban Kampanyas na büyük ilgi gösterdi- ini bildirdi. Geçen y llardaki ayn dönemlere göre, bize ulaflt r lan kurban say s nda bu sene önemli bir art fl görülüyor diyen Yüksel, Sudan n Darfur bölgesinde meydana gelen olaylar ve Güney Asya da meydana gelen deprem ve sel felaketi sebebiyle, daha önce planlanan Kurban miktarlar n n bu bölgeler için art r ld n söyledi. IGMG Kurban Komisyonu, Dünyan n 55 ülke ve bölgesinde yap lacak kurban organizasyonunda görevlendirilen 63 kifli ile bir toplant yaparak, kimin hangi ülke veya bölgeye gidece ini kararlaflt rd ve ilk defa bu sene görevlendirilenler veya baflka ülkelere gidecekler de gidecekleri ülkeler hakk nda bilgilendirildi. Görevlilerin bölgelerine gitmeden önce sa l k, vize ve ulafl m konular nda bilgilendirildi i toplant da ayr ca foto raf ve video çekimi ile ilgili olarak teknik bilgi de sunuldu. Toplant da Kurban Kampanyas n n, Avrupa da yaflayan müslümanlar, slam Toplumu Milli Görüfl ve kurbanlar n kesim ve da t m n n yap ld ülke insanlar aç s ndan önemi anlat ld. IGMG Kurban kesim ve da t m görevlileri toplant s na IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan da kat larak bir konuflma yapt. Yavuz Çelik Karahan, Kurban kampanyas na emanet edilen kurbanlar kesmeye giden görevlilerin, ayn zamanda Avrupa müslümanlar ve slam Toplumu Millî Görüfl ün, ümmetin o bölgelerde yaflayan mensuplar nezninde elçilik görevi yapt n söyleyerek flöyle devam etti: Büyük bir ümmetin mensuplar olarak, o kardefllerimize selamlar - m z, muhabbetlerimizi ve dostane duygular m z iletin. Biz Avrupa da yaflayan müslümanlar olarak bu ibadetimizi muhtaç durumda olan kardefllerimizle dayan flma niyeti ile, Kurban n gayesine daha uygun bir flekilde yap yoruz.y lardan beri, yapt m z bu organize ile kurban bedellerini teflkilat m za emanet ederek ma dur ve muhtaçlar için gönderen müslümanlar n dualar ndan nasibinizi alaca n z gibi, bu organizeye kat lanlar ve görevliler olarak sizler, ma dur ve mazlumlar n dualar na da ortak olacaks n z. Omuzlar m zdaki bu sorumlulu un a rl n müdrik bir biçimde, son derece titiz davranmak mecburiyetindeyiz. Bu vesile ile gidece iniz ülke ve bölgelerdeki kardefllerimize selamlar m z ve iyi dileklerimizi götürünüz. Öte yandan, Kurban organizasyonundaki görevlilerin bir k sm kesim ve da t m n yapılaca ı bölgelere hareket etti. Sri Lanka, Endonezya gibi deprem ve sel felaketine maruz kalan bölgeler ile Sudan n Darfur bölgesi gibi yerlere gidecek olan görevliler, daha erken hareket ettiler. Erken giden görevliler, bölgelere daha baflka nas l yard m yap labilece ini araflt r yorlar. Geçen sene IGMG Kurban Kampanyas nda, Kurban ba fl gerçeklefltirilmifl ve Kurban kesimi sa lanm flt. M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 17

18 irşad Allah a yaklaflman n bir ifadesi olan Kurban ibadeti Abdurrahman D ZMAN Yüce Rabbimiz, kainat n en k ymetli varl olarak yaratt insano lunu, di er varl klardan farkl olarak en önemli iki ayr özellikle yaratm flt r ki, bunlar ak l ve iradedir. Mevlam z, insano lunu, bu iki önemli özelli inden dolay kulluk etme vazifesiyle sorumlu tutmufl, insano lu da yarat l fl sürecinde bunu kabullenmifltir. Nitekim, Rabbimiz, flöyle buyurmufltur: Gerçek flu ki, Biz emaneti (ak l ve iradeyi), göklere, yere ve da lara teklif etmifltik; ama (sorumlulu undan) korktuklar için onlar bunu yüklenmeyi reddettiler. Ama insan onu yüklendi (Ahzab Suresi/ 72) Müfessirlerin, ayette geçen emanet kavram n izah ederlerken yapt klar en ikna edici aç klama flöyledir: Emanet; iyiyi kötüden ay rt edebilme kabiliyetidir ki, bu kabiliyet vas tas yla kul, Yarat c ya iman edebilmeli, O na karfl kulluk vazifelerini yerine getirebilmelidir. Yani, bu çarçabuk geçen dünya hayat n kulluk bilinciyle geçirenler, imtihan kazanm fl olabileceklerken, yarat l fl n hikmetini kavramadan ömrü tüketenler ise hayatlar n hüsranla, ziyanla neticelendireceklerdir. Asr Suresinde bu gerçek Rabbimiz taraf ndan flöyle ifade olunuyor: Asra yemin olsun ki, insano lu hüsrandad r. Ancak iman edip, do ru ve yararl ifller yapanlar ile hakk ve sabr tavsiye edenler d fl nda.. (Asr/1-3) Yine Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Ben görünmez varl klar (Cinleri) ve insanlar yaln zca (beni tan malar ve) Bana kulluk etmeleri için yaratt m buyurarak sorumlulu un boyutlar n genel anlam yla biz kullar na bildirmifl oluyor. Bu sorumlulu un en temel esas, kainat n yegane sahibi olan Yüce Allah a iman etmektir, güzel ifller yapmakt r, kötülüklerden ve düflmanl klardan uzaklaflmakt r. Ve pek tabii, ömrün son an na kadar iman koruyabilmektir. man koruyabilmek için ise sürekli kalp uyan kl içinde bulunmak mecburiyeti vard r. Kalp uyan kl da, ancak, Allah a sürekli yak n olmakla mümkündür. nsanlar içinde Allah a en yak n olabilen kullar Peygamberlerdir. Peygamberlerin hayat o kadar mükemmel örneklerle doludur ki, onlar bizlere Allah a nas l yak n olunabilece ini yaflant lar ile göstermifllerdir. Bu seçilmifl insanlardan biri hiç flüphesiz brahim aleyhisselamd r. O, insanl n büyük önderlerindendir. O ndan bize gelen en meflhur sünnet, 4000 y ll k destan olan KURBAN, sünnetidir. Kurban, YA- KINLAfiMA d r. brahim (as) ve o lu smail, kendileri ile Allah aras na girebilecek bütün engelleri aflabilmifller ve Allah a yak n olman n zirvesine ulaflabilmifllerdir. Baba ve o ulun bafllar ndan geçen bu imtihan ile, onlar, zamanlar ndan bugüne kadar gelen ve geçen ve k yamete kadar dünyadan geçecek olan her insan için büyük bir örnek olarak an lacaklard r. Bu örnek, brahim aleyhisselam n destans hayat nda yaflad kutlu bir mücadeledir ki, bu, iman mücadelesidir. Babas dahil bir çoklar ile çok tanr inanc na sahip bir toplulu a karfl muhteflem bir tevhid mücadelesi veren brahim aleyhisselam hayat n n en verimli bir döneminde kendine tuzak kuran putperestlerin flerrinden kurtulmak için do du u yer olan Mezepotamyadaki Ur flehrinden fiam diyar na hicret etti. Bu hadisenin safahat Kur an da flöyle anlat l yor: (Ve brahim Rabbine flöyle yalvard ): Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli (olacak bir erkek çocuk) ba- flla! Bunun üzerine ona (kendisi gibi) yumuflak huylu bir erkek çocuk müjdeledik. Ve (bir gün, çocuk, babas n n) tutum ve davran fllar n anlay p paylaflacak olgunlu a eriflti inde babas flöyle dedi: Yavrucu um! Rüyamda seni kurban etti imi gördüm: bir düflün, ne dersin? ( smail): Babac m dedi, sana emredilen neyse onu yap: nflaallah beni sabredenlerden bulacaks n Fakat ikisi Allah n emri (olarak 18 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

19 gördükleri rüyan n gere i)ne kendilerini teslim edince ve ( brahim) onu (kurban etmek için) yüzüstü yat r nca kendisine seslendik. Ey brahim! Sen flimdiden o rüya(n n amac )n yerine getirmifl oldun! flte iyilik yapanlar, biz, böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten aç k bir imtihand Ve (onun bu büyük fedakarl k imtihan ndaki baflar s na) bedel olarak (Hz. brahim in o lu smail yerine kesmek üzere koçu) büyük bir kurban olarak verdik. Sonradan gelecek (nesiller) taraf ndan an lmak için ( iyi bir nam) b rakt : brahim e selam, dedik. Çünkü o bizim Mü min kullar m zdand r. (Saffat Suresi/ Ayet ) mtihan format ndaki bu kutlu hadise peygamber bir baba ile o lu aras nda geçiyor ve kulunun teslimiyetteki samimiyeti ve yak nl k derecesi Yüce Rabbimiz taraf ndan s - nan yor. Teslimiyyetteki samimiyeti ve yak nl k imtihan n baflar ile veren brahim aleyhisselam ve o lu smail aleyhisselam, netice itibar ile Allah tan daha bir yak nl k görür, di er bir ifade ile Allah (c.c.) bi zebhin azim-bo azlanacak büyük bir kurbanl k la kullar na yak nl n aç kça ortaya koyar. Asl nda her gün bizim için de bu tür veya benzer s namalar bafl m zdan geçiyor. Baflar l olduklar m z var, baflaramad klar m z var. Ah bir, Sab r, Salat yörüngesinde hayat m z tanzim edebilsek ve flekillendirebilsek, iflte o zaman imtihan baflarmam z mümkün olacak. Allah Teala buyuruyor: Siz Ey mana ermifl olanlar! Sars lmaz bir sab r ve namaz ile Allah tan yard m aray n; zira, unutmay n, Allah zorluklara karfl sabredenlerle birliktedir (Bakara/153) Allah emaneti baflar ile tafl yabilmenin ve kulluk imtihan n kazanabilmenin formülünü elimize tutuflturmufl.. flte bu ayet, sab r ve salat (namaz) ile, nefsin kötü arzular - na karfl kendimizi koruyabilece imizi aç kl yor. Ancak ne var ki, ço u irşad kez, iç çeliflkilerimiz ve d fl etkenler bizi Rabbimizden gaflete düflürüyor. Bundan dolay Allah a yak n olmak için gerekti i kadar kulluk çabas içinde olmaktan baflka kurtulufl yolu yok. Bu günler, o büyük teslimiyet ve sab r örne ini büyük flahsiyetlerin hat ralar n n yadedildi i mevsimin içinde bulundu u günlerdeyiz. Hac ve Kurban günleri.. Bu günlerde müslümanlar n içinde Hacca giden milyonlarca insan lebbeyk-iflte geldim Allah m nidalar ile Beytullah ziyaret ederken, dünyan di er mekanlar nda yaflayan müslümanlar da brahim aleyhisselam n sünneti olan ve Yüce Peygamberimizin uygulad ve ümmetinden yapmas n istedi i Kurban kesme ibadetini yerine getirme heyecan n yafl yor. Bir yandan brahim aleyhisselam ile o lu smail aleyhisselam n yaflad bu büyük s nav n yafland - mekanlar ziyaret etmek için Hacc a giden milyonlarca Allah n Misafirleri Mina da Arafat ta, Müzdelife de, Allah n yeryüzünde meleklerine infla ettirdi i ilk evi Kabe de Allah n ismini anarlarken, ayn zamanda, kullukta teslimiyetin zirve flahsiyeti Hz. Halil brahim in yaflad hat ralar ziyaret görevlerini yerine getiriyorlar. Di er yandan, Hacca gidememifl dünyan n genelindeki mü minler ise, ibadetin etmenin verdi i hazla Kurbanlar n kesiyorlar ve bu esnada teflrik tekbirleri ile Allah a yak n olman n hayk r fl n yap yorlar. Hepsinin gayesi Allah n r zas - n kazanmak ve O na yak n (kurban) olmak için kulluk bilincini canl tutmak.. Has l her y l senenin belli günlerinde yer küre bir anda küresel bir ibadete sahne oluyor. Vel fecri ve leyalin aflr yani, Sabah n ayd nl na (flafak vaktine) ve on geceye (hacc n on gecesine) yemin olsun (Ferc Suresi / 1-2) diye yemin ederken Rabbimiz, hac ve kurban günlerinin gecelerinin önemine ve bu gecelerin gaflet içinde geçirilmemesinin gere ine dikkat çekiyor.. Kurban bir çok cihetle tahlil edilmesi icab eden ibadettir. Sosyal muhtevas olan ve yak nlaflman n, Allah r zas için fedakarl kta bulunman n fiili tatbikat olan Kurban ibadeti, Muhammed Mustafa (sas) a ve dolay s yla onun ümmetine hicretin ikinci y l nda emredilmifltir. Mezhebler aras nda sünnet ve vaciplik noktas nda farkl hüküm içerse de bilhassa Hanefi okulunu benimseyen ve flartlar n tafl yan müslümanlar n kurban kesmesi vaciptir. Kur an la, Sünnet le, sahabelerin görüflleriyle hükmü sabit bir ibadettir. manl gönülleri Allah a yaklaflt ran ve kulluk flükrânesi olan bir ibadet olan Kurban ibadeti, fiüphesiz benim namaz m da, kurban ve ibadetlerim de, varl m da, yoklu um da, hiçbir orta olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. O nun orta yoktur. (En am/162) ilahi mesaj ndaki yüksek bilinçle yap ld nda gerçek anlam n bulur. Yüce Rabbimiz Kevser Suresi nde O halde Rabbin için namaz k l, kurban kes. buyurmufltur. fiartlar n tafl yan her müslüman, Allah n kendisine verdi i say s z nimetlerin flükrünü eda etmek için ve yaln z O nun r zas n kazanmak niyetiyle kurban kesmelidir. Samimi bir niyetle ve Allah r zas için kesilmeyen kurban n sahibine faydas yoktur. Rabbimiz bu hususta flöyle buyuruyor: fiüphesiz kurbanlar n ne etleri ne kanlar Allah a ulafl r.. Lakin, sizin takvan z Allah a ulafl r. flte kurbanl klar bu flekilde sizin emrinize boyun e dirdik ki, size do ru yolu gösterdi i için Allah tekbir getirerek yüceltiniz. Ey Rasülüm, ihlasla güzel ifller yapanlara (cenneti) müjdele. (Hacc : 37) Ne mutlu insanl k önderleri Hz. brahim (as) ve Hz. Muhammed (as) e tabi olan ve hayat n Allah n r zas istikametinde düzenleyen insanlara... M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 19

20 irşad IGMG Hac program ram tamamland slam Toplumu Millî Görüfl Hac Organizasyonu nun bu sene düzenledi i Hac program n n önemli bir bölümü tamamland. Baflta Almanya olmak üzere, di er Avrupa ülkeleri ile Kanada ve Avustralya dan giden kafilelerin büyük b r k sm mukaddes beldelere vard lar. lk giden kafileler Medine ziyaretleri için Medine ye giderken, son kafileler Mekke ye gidip, Medine ziyaretlerini hac sonras nda gerçeklefltiricekler. IGMG Hac Organizasyonu nda, Mekke ve Medine de hizmet ve görev yapmak üzere 230 görevli bulunuyor. Bunlardan, 101 i kafile ve grup baflkan olarak görev yapacak. IGMG Hac Organizasyonu, 10 u doktor, 10 u da hemflire ve sa l k memurundan oluflan 20 kiflilik bir sa l k ekibi ile hac lar n sa l k problemlerini çözmeye çal flacak. IGMG tam donan ml bir ambulans ile hastalar n hastanelere daha k sa zamanda ulaflmas nda yard mc oluyor. Mekke de, biri 4200, di eri de 500 kiflilik iki ayr otelde hizmet veren IGMG Hac Organizasyonu, otellerde 24 saat hizmet veriyor. Otellerde Türk mutfa n n pek çok çeflidi ile hizmet sunan lokantalar, hac lar n al flt klar damak tad n devam ettiriyor. Otellerde, lokantalar n yan s ra, çay ve sohbet lokalleri ile, emanet, telefon ve döviz bozdurma hizmetleri de veriliyor. IGMG Hac Organizasyonu, Mekke de Otel ve Harem-i fierif aras ndaki ulafl m sa lamak amac yla 24 saatlik otobüs hizmeti de veriyor. Medine de ise Mescid-i Nebevî ye yak n çevrede olmak üzere Daru s Saade ve di er 5 ayr otelde hizmet veriliyor. Gerek Mekke ve gerekse Medine de standart ziyaret yerlerine ücretsiz geziler yap l yor. Otellerde, her akflam, hac ve hac menasiki de olmak üzere çeflitli konularda seminerler düzenleniyor. IGMG Dinî stiflare Kurulu üyesi Hulusî Ünye baflkanl ndaki bir heyet de, hac lar n karfl laflt klar f khî sorulara cevap veriyor. 20 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Kurban Dr. Yusuf I IK Dosya Müslümanların hayatını kolayla tırmak Ali BOZKURT Dosya Son geli meler hakkında Rüstem ALTINKÜPE Özel Dosya

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

De erli yol arkadafl m z,

De erli yol arkadafl m z, insani E D T Ö R D E N De erli yol arkadafl m z, yilik ve hay r için ç kt m z yolculu umuz geçti imiz Kurban Bayram nda da dünyan n pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam etti.

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı