Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dev dalgalar Güney Asya y vurdu"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu Avrupa ya Giden Engebeli Yol

2

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR OCAK / JANUAR 2005 Y l/jg.: 11, Say /Nr.: 121 ADRES ANSCHRIFT Millî Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü D ZG -LAYOUT M LLÎ GÖRÜfi DRUCK YavuzSöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Selamlar n en güzeli ile Yeni bir yay n döneminde... Sevgili okuyucular m z, Yaklafl k 10 y ldan beri yay nlad m z dergimiz, yeni bir yay n dönemine girdi. Allah, daha nice y llara ulaflmam z nasib etsin. Geçen y l n son günlerini, Güney Asya da meydana gelen deprem sonras oluflan Tsunami dalgalar n n bölge ülkelerindeki oluflturdu u afetin haberleri ile sars lm fl olarak geçirdik. IGMG olarak, acil 70 bin Euroluk yard - m hemen bölgeye gönderirken, daha sonra toplad m z yard mlar da bir baflka heyetle bölgeye gitti. Kurban Kampanya m z için organize etti imiz program ise, bu bölgeler için daha da genifllettik. Böylesine büyük bir felaket karfl s nda, dünyan n di er bölgelerinde yaflayan insanlar n duyarl davranmalar, ihtiyaç sahibi ve ma dur durumda olan insanlara yard m etmeleri önemli bir insanî görevdir. Biz, üzerimize düfleni yapma gayretindeyiz. Afet sonras nda, tüm dünyada özellikle flah slar n gösterdi i duyarl l da takdir ediyoruz. IGMG Kurban Kampanyas, mazlum, ma dur ve ihtiyaç sahipleri ile dayan flman n en güzel örne idir. Bu y l da bu kampanyam z büyük ilgi görüyor. Öte yandan, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyelik için bir müzakere tarihi almas, ülke bak m ndan, geçen y l n en önemli geliflmesi oldu u gibi, son 45 y l n da en önemli kilometre tafllar ndan biri oldu. Ancak, müzakerelerin önünün aç k olmas ve Türkiye ye, di er aday ülkelere uygulanan muamelenin d fl nda bir muamele yap lm fl olmas Türkiye nin iflini zorlaflt r yor. Türkiye nin AB üyeli inin, Avrupa da yaflayan müslümanlar aç s ndan oldu u kadar slam dünyas aç s ndan da önemli bir rol oyna aca na inan yoruz. Bu arada, Kurban Bayram n z tebrik ederken, Hacc a gidenlerimizin de Hacclar n n mebrur olms n niyaz ediyoruz. Gelecek say m zda buluflmak üzere Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ Editör

4 BU SAYIDA... Güney Asya da Tsunami felaketi IGMG den 70 bin Euro luk acil yard m slam Toplumu Millî Görüfl yard m erleri görevde Faciadan sonra Endonezya Avrupa Birli i Türkiye ye müzakere tarihi verdi IGMG, AB karar n de erlendirdi Avrupa ya giden engebeli yol III Tarihsel Süreçte AB Kimli i ve slam IGMG Kurban Kampanyas na büyük ilgi Allah a yaklaflman n bir ifadesi olan Kurban ibadeti IGMG Hac program tamamland badet bilinci Dünya bir imtihan yeridir Bölge Kad n Kolları Baflkanlar Toplant s yapıld Avusturya slam Toplumu (IGGiÖ) 25. y l n doldurdu Almanya'da, yeni Göçmen Yasas yürürlü e girdi Büyükelçi rtemçelik camilere yap lan sald r lar k nad Almanya'da, Çocuk Paras ilavesi yürürlü e girdi AG T te Irçıl kla mücadele sviçre'de müslümanlar n nüfusu h zla art yor Müslüman kasaplar, floksuz kesim için istisna ruhsat alma hakk na sahip Fransa da entegrasyon için imamlara yurttafll k dersi Muslimische Metzger haben Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung zum Schächten Brandanschlag auf Remscheider Moschee OSZE setzt Sonderbeauftragte für den Kampfgegen Diskriminierungen ein Frankreich ordnet Imamen Integrationskurse an Anschlag auf Moschee in Schwäbisch Hall Studie: Kinder der Gastarbeitersind kaum integriert Der holprige Weg nach Europa Teil: III Vorsitzender der IGMG bewertet Entscheidung der EU IGMG bringt Hilfe direkt in die Katastrophengebiete Türkischer Botschafter Irtemcelik verurteilt Anschläge auf Moscheen in Deutschland "Ich bin Deutsche und trage ein Kopftuch Hartz IV bringt Eltern neuen Kinderzuschlag Güney Asya da Tsunami felaketi Son yüzy l n en büyük tabiî afeti IGMG yard m erleri görevde IGMG yard m gönderebilmek için seferber oldu IGMG Kurban Kampanyas na büyük ilgi IGMG Kurban Kampanyas sürüyor IGMG den 70 bin Euro luk acil yard m IGMG yard m gönderebilmek için seferber oldu AB, Türkiye ye müzakere tarihi verdi Üyelik müzakerelerinin 2005 Ekim inde bafllamas öngörülüyor Bölge Kad n Kolları Baflkanlar Toplant s yapıld Yeni çal flma döneminin ilk toplant s Genel Merkez de yap ld

5 kapak dosya Güney Asya da Tsunami felaketi Endonezya n n Sumatra adas aç klar nda, Hind Okyanusu derinliklerinde meydana gelen deprem sonunucunda oluflan Tsunami dalgalar, son yüzy l n en büyük tabiî afetine sebeb oldu. Dev dalgalar n, depreme yak n ülkelerin sahillerini vurmas dolay s yla 1 Ocak günü itibariyle en az 160 bin kiflinin hayat n kaybetti i, bu say n n 200 bini bulabilece i tahmin ediliyor. Endonezya n n Malezya Büyükelçisi ne göre bu say n n 400 bini geçme ihtimali de bulunuyor. Büyükelçi Drs. H. Rusdihardjo, Sumatra da gerek ulafl m zorluklar, gerekse afet sonras yaflanan kaos dolay s yla say m iflleminin durdurulmas sebebiyle do ru rakama k sa zamanda ulaflma imkan bulunmad n bildirdi. Tsunami dalgalar ndan en çok etkilenen bir baflka ülke de Sri Lanka. Dalga ak m n n do rudan önünde bulunan Sri Lanka da hükümet, ölü say s n n 28 bine yak n oldu unu aç klarken, bu say ya Tamil gerillalar n n kontrolu alt nda bulunan bölgelerdeki ölü say s dahil edilmedi. Gerillalar ise bölgelerindeki ölü say s n n en az oldu unu aç klad. Depremde, Hindistan da 9000, Tayland da ise 4510 kifli öldü ayr ca Tayland da kay p olan 6000 kiflinin de hayat dan endifle ediliyor. Dalgalar, Malezya da 72, Myanmar da (Burma) 96, Maldivler da 74, Seyfleller de 10, Bangladefl te de 2 kiflinin, Do u Afrika da ise ço unlu u Somali de olmak üzere 137 kiflinin ölümüne sebeb oldu. Afet bölgesinden ölü say s ile ilgili sürekli yeni bilgiler geliyor. DÜNYA ALARMDA Afetin, bütün dünyada derin yank lar oldu. Özellikle zengin ülkelerden binlerce turistin de hayat n kaybetti i afet için yard m seferberli i bafllat ld. Federal Almanya, yard ma koflan ilk devletlerden oldu. Kurtarma ekiplerinin yan s ra, bölgeye temiz su üretme için ekipman ve t bbî malzeme gönderen Almanya, sa l k hizmetleri sunmak üzere bölgeye hastane uçaklar ve savafl gemileri sevk etti. Baflbakan Gerhard Schröder, yapt aç klamada, Dünyan n bölünmez oldu unu bilmeli ve hepimiz sorumlulu umuzu yerine getirmeliyiz. Ma durlar hem flimdi unutmayal m hem de daha sonraki y llarda. Ülkeler, eyaletler, flehirler, köyler, flirketler ve okullar olarak hepimiz, bu insanlar n yan nda oldu unu göstermek için kardefl ülkeler, kardefl flehirler, kardefl kasabalar, kardefl köyler kural m, diyerek yap lacak olan yard mlar n kal - M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 5

6 kapak dosya ÖNCE Açe Sumatra'n n Baflkenti Bande Açe'nin bir bölümünün Tsunami'den önceki ve sonraki hali. Açelilerin, hem liman ve hem de cennet anlam na gelen Bande ad n verdikleri bu flehir, deniz seviyesinden 21 metre yükseklikteydi. Kentin nüfusu 150 bin dolay nda bulunuyordu. SONRA c olmas gerekti ini söyledi. Amerika Birleflik Devletleri Baflkan George W. Bush ise, afet karfl s nda fazla bir giriflimde bulunmamakla suçland. Ancak Bush, D fliflleri Bakanl n vekaleten yürüten eski D fliflleri Bakan Collin Powel ile birlikte Florida Eyalet Valisi olan kardefli Jeb Bush u deprem bölgesine gönderdi. Avrupa Birli i, Japonya, Çin, Malezya, Rusya, Kanada, Avustralya ve Körfez ülkeleri de acil yard mda bulunacaklar n bildirdiler. Türkiye de, K z lay arac l - yla yard mlar n sürdürüyor. Tüm dünyada, devletlerin yan s ra yard m kurulufllar, flirketler ve insanlar da yard m yap yor. CESETLER A LELERE TESL M ED LM YOR Felaketin ard ndan bölgede hayat n kaybedenlerin topra a verilmesine de devam ediliyor. Ölü say s n n çok fazla olmas ve salg n hastal k endiflesi nedeniyle cesetler yak nlar na teslim edilmeden toplu mezarlara gömülüyor ya da yak l yor. Tsunami dalgalar, baz adalar n haritadan silinmesine, di erlerinde ise büyük bir y k ma yol açt. Depremin merkez üssüne yak n olmas nedeniyle Endonezya n n bat s ndaki Nias Adas da y k m n büyük oldu u adalardan biri. Ada ya yard m ulaflt r lmas nda da güçlükler yaflan yor. G da yard - m n n daha yeni yeni ulaflt ada sakinleri çaresiz durumda. 5 B N TUR ST KAYIP Afetin, turistlerin Noel ve y lbafl tatillerini geçirmek üzere bölgeye gitti i bir döneme rastlamas nedeniyle kaybolan veya ölen turistlerin say s da yüksek. Tsunaminin Güney Asya y vurmas n n üzerinden 5 gün geçmesine ra men kaybolan 6 bine yak n turistten hala haber al nam yor. Tsunami s ras nda bölgede bulunan ve kaybolan 1500 sveçli, 1000 Alman, 600 talyan, 462 Norveçli, 219 Danimarkal, 200 Çek, 200 Finlandiyal ve 90 Frans z ve 42 Türk ün sa olduklar na dair umutlar azald. Avrupa ülkeleri d fl nda Türkiye, Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, Güney Afrika ve Güney Kore de kay plar verdi. ENDONEZYA DA 900 B N ÇOCUK YET M KALDI Afetten etkilenen bölgelerde 5 milyon insan n evsiz kald bildirilirken Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard m Fonu (UNICEF), Sumatra adas n n kuzeyindeki evsiz 500 bin civar nda kiflinin sa l k koflullar aç s ndan çok zor durumda oldu unu bildirirken, ayr - ca Açe bölgesinde de yetim kalan 6 ayl k ila 15 yafl ndaki 900 bin çocu un da sa l k, beslenme ve psikolojik aç dan yard ma muhtaç oldu unu aç klad. ÜLKELERE GÖRE ÖLÜ SAYISI Ülke Ölü Ölü Aç klanan Tahminî Endonezya *100, ,000 Sri Lanka **41,008 50,000 Hindistan 8,942 15,000 Tayland 4,510 6,800 Somali Burma 96 Maldivler 74 Malezya 72 Tanzanya 10 Seyfleller 10 Bangladefl 2 Kenya 2 Güney Afrika 2 * Hükümet, say m durdurdu. ** Tamil gerillalar n n verdi i 14 bin rakam dahil 6 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

7 kapak dosya KENYA TANZANYA GÜNEY AFR KA SOMAL SEYfiELER MADAGASKAR DEPREM N ÖZELL 9 fliddetindeki Hind Okyanusu depremi sonras nda oluflan Tsunami dalgalar bütün dünyay etkiledi. Sumatra adas ile, Tayland n bir bölümünü, Sri Lanka, Hindistan, Maldivler i y k c bir flekilde etkileyen dev dalgalar, 4 bin 500 kilometre bat daki Do u Afrika k y lar na kadar ulaflt. Dalgalar, Avustralya da okyanus dalgalar n n metre yükselmesine sebeb olurken, Meksika k y - lar nda da 2 metre yükselmesine yol açt y l ndan beri meydana gelen dört büyük deprem aras nda yer alan Sumatra depremi, 1964 y l nda 9.2 fliddetindeki Alaska depreminden sonra meydana gelen en büyük deprem oldu y l ndaki fiili depremi ise 9.5 fliddetinde olmufltu. Sumatra n n 160 kilometre aç klar nda deniz seviyesinden 30 km derinlikte oluflan deprem, Tsunami dalgalar ndan önce, Bengaldefl, Hindistan, Malezya, Myanmar, Singapur ve Tayland ile Maldivler den hissedildi. Depremin oldu u yer, dünyadaki büyük depremlerin yüzde 81 nin oluflturan ve ad na yanar MALD VLER H ND STAN SR LANKA HINT OKYANUSU BENGALDEfi TAYLAND MALEZYA ENDONEZYA da lar n da içinde bulundu u Atefl Çemberi denilen bölgenin tam bat - s nda bulunuyor kilometrelik bir hat boyunca oluflan deprem, ayn zamanda, Hindistan platosunun Burma platosu alt na 15 metre girmesine yol açt. Burma platosu, deniz dibinde, Hindistan platosundan 10 metre daha yükse e ç kt. Bu durum, dev Tsunami dalgalar n n oluflmas na yol açt AFET BÖLGES NDE VATANDAfiLARINI KAYBEDEN ÜLKELER Açıklanan Tahminî ABD Almanya 26 1,000 Arjantin 11 Avustralya 10 1,250 Avusturya 5 16 Belçika Brezilya 2 2 Çek Cumh Çin 40 Danimarka Estonya 5 Filipinler 8 Finlandiya Fransa Güney Afrika 4 16 Güney Kore 8 8 H rvatistan 1 2 Hollanda Hong Kong ngiltere 43 rlanda 2 srail 4 5 spanya 11 sveç sviçre talya Japonya Kanada 7 13 Kolombiya 1 Malezya 6 Meksika 17 Norveç Polonya 4 43 Portekiz 22 Russya 2 50 Singapore 7 fiili 10 Tayland 201 Tayvan 2 15 Türkiye 2 44 Yeni Zellanda 5 36 TAR HTE 30 B NDEN FAZLA ÖLÜ TESB T ED LEN DEPREMLER Ölü say s Yeri Tarih 830,000 Çin ,000 Çin ,000 Çin ,000 Çin ,000 Japonya ,000 talya ,000 Portekiz ,000 Kafkaslar ,000 Iran, ,000 Çin ,000 Peru ,000 Sicilya ( ,000 Pakistan, ,000 talya ,000 ran ,700 Erzincan ,000 Bam, Iran ,118 zmit 1999 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 7

8 haber IGMG den 70 bin Euro luk acil yard m Merkezi Endonezya n n Sumatra adas olan ve Güneydo u Asya y etkileyen depremde zarar görenlere yard m götürebilmek için seferber olan IGMG, yard m çal flmalar na devam ediyor Çal flmalar n koordinasyonunu sa lamak ve yard mlar n daha verimli bir flekilde yerlerine ulaflt r labilmesi için afet bölgesine Dr. Mustafa Yoldafl baflkanl nda bir ekip gönderen IGMG, bölgede uzun vadeli çal flmalar planl yor. Afet bölgesi yard m koordinasyon kurulundan al nan bilgilere göre, fluana kadar Euro acil yard mda bulunuldu. Ayr ca Sri Lanka da 100 çad rdan oluflan bir çad rkent kuruldu. Sri Lanka da bulunan görevliler 10 Ocak tan itibaren Hindistandaki çal flmalar yerinden takip etmek üzere bu bölgeye geçecekler. Heyetin haz rlayaca raporlara göre bundan sonra yap lacak yard mlar n flekillendirilece i al nan bilgiler aras nda. Geçti imiz Cuma günü camilerde bafllat lan yard m kampanyas n n önümüzdeki günlerde de devam edece i ve toplanan yard mlar n afet bölgesinde ihtiyaçlara göre haz rlanacak projelerde kullan laca bildirildi. Yaklaflan Kurban Bayram dolay - s yle de, bölgede kurban çal flmalar için ön haz rl klarda bulunan ekip, kurban da t m nda afet ülkelerinin öncelikli olaca n ifade etti. Yard m ekibinden Ufuk Seçgin in bildirdi ine göre bölgede kurtarma ve ceset toplama faaliyetleri devam ediyor ve yaklafl k üç hafta daha sürecek gibi görünüyor. Bu faaliyetler sürerken di er yandan hayatta kalan insanlar n tedavi ve di er ihtiyaçlar için çal flmalar yap l yor. Yard mlar n - z afla daki hesap numaras arac l ile afet bölgesine ulaflt rabilirsiniz: IGMG e.v. SEB Bank BLZ: Konto Nr.: Verwendungszweck: Erdbebenhilfe M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

9 haber slam Toplumu Millî Görüfl yard m heyeti görevde Sri Lanka ya yard m götürecek Millî Görüfl ekibi Güney Asya da deprem sonucu meydana gelen Tsunami felaketinden sonra üzerinde insan hayat n kaybetti ve baflta depremin merkezi olan Endonezya olmak üzere Sri Lanka, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerde milyonlarca insan yard ma muhtaç hale geldi. " nsanlar n en hay rl s nsanlara faydal oland r fliar ile hareket eden "Hizmette Öncü Kurulufl Milli Görüfl Teflkilatlar, din, rk,mezheb ve meflreb ayr m yapmadan yard - ma muhtaç bütün insanlara yard m etmek üzere derhal harekete geçti. Önce Avrupa da Milli Görüfl teflkilatlar na ba l cemiyet ve teflkilarda yard m kampanyalar bafllatarak, üyelerini bu felaket bölgelerindeki insanlara yard m etmeye yönlendirdi. Toplanan yard mlar en güzel bir flekilde muhtaç insanlara da tmak için gerekli bütün haz rl klar yaparak felaket bölgelerine yard m görevlilerini göndermeye bafllad. Bu meyanda üç gün önce bir ekip Frankfurt tan Endonezya n n Açhe bölgesine ulaflt ve götürdükleri yard mlar muhtaç insanlara da- tmaya bafllad. Geçti imiz Çarflamba günü akflam di er Milli Görüfl yard m ekibi Hollanda n n Zwolle kentinden cemiyet baflkan Müslüm Boran ve Hollanda n n Arnhem kentinden Yahya Alakay, Milli Görüfl Teflkilatlar n n Toplad yard mlar Sri Lanka da muhtaç insanlara da tmak üzere Amsterdam Schippol havaliman ndan Colombo ya uçtular. Kuzey Hollanda Milli Görüfl Sekreteri Hüseyin Gündüz ve Sosyal Hizmetler Baflkan fiükrü Karacabay yard m ekibinin bu kutsal görevinde kendilerini yanl z b rakmayarak u urlad lar. Kurban bayram yaklaflm fl olmas hasebiyle bu yard m ekipleri ayn zamanda kurbanlar n felaket bölgelerinde kestirmek isteyen yard mseverlerin kurbanlar n o bölegelerde keserek muhtaç insanlara da tacaklar. M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat Faciadan sonra Endonezya Ufuk Seçgin Bande Açe den bildiriyor fiu anda size Bande Açe flehrinden yaz yorum. Sabah saat 6. Dün ö leyin buraya gelebildik ve bekledi imizden 100 kat daha beter bir görüntüyle karfl - laflt k. Yaklafl k 3 saat boyunca bir arabayla flehri gezdik. Baz anayollar buldozerlerle açm fllar. Yollar n kenarlar, harap arabalarla, odun, beton vs. döküntülerle dolu. Evlerin ço u y k lm fl. Baz bölgelerde hiç birfley kalmam fl. Daha önce binlerce ev olan yerleflim bölgerinde bir tek ev bile kalmam fl. Baz bölgelerde tek sa lam bina o muhitin camisi. Biz gelmeden evvel yine bir kac artç deprem yaflam fllar. Hayatta kalan insanlar n bir ço u baflka flehirlere do ru kaçm fl. Sa lam kalan bir çok evde kimse kalm yor. Su yok, elektrik yok. Akrabalar n da kaybettiyse insan, bu flehirde zaten niye kals nki?!! Böylece flehrin büyük bir bölümü, sanki bir hayalet kente dönüflmüfl. Dün felaketin 12. günüydü. Anayollarda bulunan cesetler kald r lm fl, fakat evlerin ve çöplerin alt nda daha binlerce ceset yat yor. Baz yerlerde buldozerle y - k nt lar n alt ndan ç kar lan cesetleri kald r yorlar. Yollar n kenarlar nda torbalara sar l cesetler birikiyor. Askerler taraf ndan toplanmay bekliyorlar. Havaalan ndan gelirken yolun yan nda toplu mezarlar gördük. Biz dün sadece bu halde bekleyen 100 ceset gördük ve dedi im gibi daha y k nt lar n 95% i kald r lmam fl. Daha ne kadar cesedin ortaya ç kaca n sadece ALLAH bilir. Kanalizasyon sistemi de cesetlerle doluymufl. Oras yla ilgili daha henüz hiçbirfley yap lmam fl. Resmi rakamlar ölüden bahsediyor, fakat burdaki kurtarma çal flmalar na kat lanlar en az kifli oldu unu söylüyorlar. Bir ceset kald rma çal flmas na biz de flahit olduk. Bir camiinin giriflinin hemen yan nda bir buldozer yavafl yavafl y k nt lar kald r - yordu. 10 dakika içinde 2 ceset meydana ç kard lar. Cesetlerin halini size anlatamam. Allah kimseye göstermesin. fiehrin baz bölgelerinde çok felaket bir koku var. Bu çal flmay izlerken bir grup insan yan m zdan geçiyordu. Onlara nereden geldiklerini sorduk. Calang flehrinden geliyorlarm fl ve 7 günden beri yayan yürüyorlarm fl. Aralar nda çocuklar da vard. Yiyecek ve içecekleri yoktu. fiehrin belirli yerlerinde kamplar oluflturulmufl. Biz üniversitenin kampüsünde bulununan 600 kiflilik bir kampa gittik. Oradaki insanlarla görüflme imkan m z oldu. Çocuklar n gözlerinde Elhamdulillah ufak bir nefle görebildik. Büyükler daha halen flok içindeler. Bizi buna ra men çok misafirperver karfl lad - lar ve sohbete davet ettiler. Bir kaç üniversite ögrencisi benden kendileri ve universiteleri için yard m istedi. Bir flekilde onlara yard m etmeye çal flaca z dedim, fakat kime önce yard m etsek ki? Herkesin durumu vahim. Bir kad n da sohbete kat ld ve di er kad nlar bu sohbete davet etti ini bize söyledi, fakat di- er kad nlar gelmek istemediklerini söylemifller. Hepsi yolun bafl nda kocalar - n n ve çocuklar n n geri dönmelerini bekliyorlarm fl. Bu insanlar n yaralar n nas l sarabiliriz ki? Psikolog yok, yeterince çad r, temiz su, elektrik, yiyecek ve doktor yok, hiçbirfley yok... Jakarta dan gelmeden evvel siparifllerimizi vermifltik. nsallah Pazar günü 2 kamyon dolusu g da buraya varacak. Bizim burdaki partnerler bu iflte bize yard mc oluyorlar. Az da olsa biraz yard mda bulunuruz böylece. Fakat daha ulafl - lamayan di er ufak flehirlerde ve köylerde yaflayan insanlar ne olacak? Mustafa Yoldafl bugün doktor olarak göreve bafllayacak inflallah. Bunun için Almanya dan t ppi malzeme ve ilaçlar getirdik, fakat burada kamplara gidebilmek için bir araca ihtiyac m z var ve bunu bulmakta zorluk çekiyoruz. Zaten bu afet bölgesinde herfley zor. Temiz su çok nadir bulunuyor. Heryer pis ve her abdest alma kendi bafl na bir problem. Tuvalet ve dufl ihtiyac na daha hiç de inmedim. Telefonlar baz bölgelerde hiç çekmiyor. nternet te acayip yavafl ve sadece bir iki yerde bulabiliyoruz. Size resim göndermek isterdim, fakat mümkün de il. Size inflallah yak nda yine yazma imkan bulabilece im. Bize dua etmeye devam edin ve yard mlar n z esirgemeyin. Buran n eski haline dönmesi en az 10 y l sürer. Vesselam, Ufuk 10 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

11 haber Avrupa Birli i Türkiye ye müzakere tarihi verdi Üyelik müzakerelerinin 2005 Ekim inde bafllamas öngörülüyor AB liderleri Baflbakan Erdo an la Türkiye Baflbakan Adnan Menderes in 1959 y l nda müracaat yla bafllayan Avrupa Birli i üyeli i sürecinde önemli bir ad m at ld ve Türkiye 45 y ll k bir süreçte, müzakere tarihi almay baflard. Brüksel de biraraya gelen Avrupa Birli i ne üye devlet ya da hükümet baflkanlar 16 Aral k taki zirvede, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bafllamas n kararlaflt rd. Karara göre, üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde bafllamas öngörülüyor. Brüksel de yap lan zirveye Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da kat ld. Erdo an, müzakarelerdeki sert tutumuyla, K br s n tan nmas ile ilgili AB iste ini görüflmelerin bafllayaca 3 Ekim e erteletebildi. Avrupa Birli i nin Türkiye ye üyelik müzakerelerinin bafllamas için bir tarih vermesi, Baflbakan Tayyip Erdo an n Türkiye dönmesi ile düzenlenen çeflitli flenliklerle kutland. Erdo an parti grubunda yapt konuflmada, tarihî bir ad m at ld n ve Türkiye nin hem haklar n koruyaca n hem de gerekli uyumu sa layaca n söyledi. Brüksel görüflmelerinin en tart flmal bölümü K br s ile ilgili olan bölümü oldu. Bir ara görüflmelerin t kanmas na sebeb olan K br s konusu, Almanya, Fransa, talya, ngiltere ve dönem baflkan Hollanda n n özel bir toplant yapmas sonunda, Türkiye nin flimdilik memnun olaca bir flekilde de erlendirildi. Buna göre, Türkiye, Gümrük Birli i anlaflmas n K br s da kapsayacak flekilde geniflletmeyi kabul edece ine dair söz verdi. Bu kabulün K br s n resmen M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 11

12 haber tan naca anlam na gelmedi ini öne süren Türkiye, K br s meselesinin BM inisiyatifinde çözülmesini istiyor. Türkiye ye verilen müzakere tarihi Türkiye de muhalefet taraf ndan olumlu bir geliflme olarak de- erlenedirilmedi. Muhalefetin bir bölümü, AB üyeli ini desteklese de, Türkiye nin önüne sürülen flartlar n Türkiye ye ay r mc l k yap lmas anlam na geldi ini öne sürdü. Meclis d fl muhalefette bulunan flçi Partisi, Saadet Partisi ve Ba ms z Türkiye Partisi gibi partiler, Türkiye de politikaya etki eden baz çevrler ise, AB üyeli inin Türkiye nin rejim ve toprak bütünlü ünü tehlikeye atabilece ini iddia ediyor. Müzakerelerden önce, Almanya Hristiyan Demokratlar, Türkiye ye tam üyelik yerine imtiyazl üyelik teklif edilmesi için yo un bir gayret sarfetti. Ancak, bu gayret hristiyan demokratlar taraf ndan idare edilen di er Avrupa ülkeleri taraf ndan tasvib görmedi. lginçtir ki, Türkiye nin Avrupa Birli i (o zamanlar Avrupa Ekonomik Toplulu- u) üyeli ine kabul edilece ini ilk bildiren kifli de CDU lu Komisyon Baflkan Walter Hallstein idi. Hallstein bu aç klamas n 12 Eylül 1963 tarihinde, Türkiye nin ilk müracaat ndan 4 sene sonra, Ankara Anlaflmas olarak olarak bilinen Gümrük Birli i sözleflmesinin imzalanmas sonras nda yapm flt. TÜRK YE N N ÜYEL GARANT DE L Her ne kadar görüflmeler, Türkiye nin tam üyeli i ile sonuçlanacak flekilde yap lsa da, bununla birlikte Türkiye nin tam üyeli i ile ilgili bir garanti bulunmuyor. Ancak, görüflmelerin baflar s zl kla sonuçlanmas halinde de Türkiye nin Avrupa Birli i ne ba l bir ülke olarak kalmas için çal fl lmas gerekti i ifade ediliyor. Müzakerelerin bafllamas için yap lan ön görüflmelerde, Türkiye ye baz flartlar öne sürüldü. Bu flartlar aras nda, türk vatandafllar - n n Avrupa Birli i içindeki dolafl - m n n gerek görüldü ünde, sürekli olarak k s tlanmas ve özellikle tar m alan ndaki malî yard mlarda k - s tlamalar yer al yor. Türkiye, bu konudaki flartlar kabul etmeyece- ini, Brüksel zirvesinden sonra, Avrupa Birli i ne resmen bildirdi. Müzakerelerin baflar ile bitmesi de teorik olarak üyeli i garanti etmiyor. Türkiye müzakereleri baflar ile bitirse de üye bir ülkenin vetosu ile karfl laflabilir. Örne in ngiltere 1963 ve 1967 de müzakereleri tamamlamas na ra men dönemin Fransa Cumhurbaflkan Charles de Gaulle ün iki kez vetosu ile karfl laflm fl ve ancak 1972 deki referandumda Frans zlar n evet demesiyle birli e girebilmiflti. Ayn flekilde Türkiye nin üyelik süreci de yine Fransa n n referandum tehdidinden kurtulmufl de il. Zira Cumhurbaflkan Chirac konuyla ilgili anayasa de iflikli i talebini hükümetine iletmifl oldu. Ayr yeten gelecekteki Cumhurbaflkan olarak de erlendirilen ve Halk Hareketi Birli i (UMP) Baflkanl na seçilen Nicolas Sarkozy de Türkiye nin üyeli ine açıkca karfl ç k yor. Nitekim parti, Türkiye nin üyeli inin referanduma sunulmas için Anayasa de iflikli ini de gündeme getirdi. TARAMA SÜREC Müzakereler, aday ülkenin AB ye uyum sa lay p sa lamad - n n tarand bir süreçle bafll yor. Bu süreçte, aday ülkelerin, AB müktesebat n kabul edip etmedikleri tesbit ediliyor. Müktesebat, AB nin kurucu anlaflmalar denen Roma, Maastricht, Amsterdam ve Nice anlaflmalar n n içerdi i teferruatl kanunlar ve kurallardan olufluyor. Müzakereler aday ülkenin müktesebat nas l uyarlayaca, uygulayaca ve uygulamay nas l denetleyece ine odaklan yor. Süre ve kapsam olarak s n rl olmak kayd yla geçici düzenlemeler yap labilir. Tarama sürecinin 6 ay kadar sürmesi beklenirken, Türkiye nin ataca ad mlara göre bu sürenin uzama ihtimali de var. Tarama süreci, müzakerelerin bafllamas anlam na gelse de Türkiye ile yap lacak olan müzakerelerin bu süreçten sonra bafllat lmas planlan yor. AB içinde baflta Fransa olmak üzere, tarama sürecinin 3 Ekim 2005 den önce bafllat lmas na karfl ç kanlar bulunuyor. Tarama sürecinin ilk aflamas nda AB, birlik müktesebat ; aday ülke de kendi müktesebat hakk nda karfl tarafa detayl bilgi sunuyor. Daha sonra bu yap lar aras ndaki temel farkl l klar tesbit edilerek, bu farkl l klar n giderilmesinde nas l bir takvim izlenece i belirlenmeye çal fl l yor. Türkiye nin, uyum sa lamak zorunda oldu u 115 bin sayfa tutan AB müktesebat n n yaln zca 5 bin sayfas n Türkçeye çevirmesi, bu sürecin uzayabilece ine iflaret olarak görülüyor. MÜZAKERE KONULARI Türkiye'nin AB'yle müzakere edece i konular, 31 ana bafll kta toplan yor. Bunlar; Mal, kifli, hizmet ve sermayenin serbest dolafl - m. Rekabet politikas, flirketler hukuku, tar m, bal kç l k, ulaflt rma, vergilendirme. Ekonomik ve parasal birlik, istatistikler, sosyal politika ve istihdam. Enerji, sanayi politikas, küçük ve orta boy iflletmeler, bilim ve araflt rma. Genel ve mesleki e itim, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri. Kültürel ve görsel iflitsel politika, bölgesel politika ve yap sal araçlar n koordinasyonu. Çevre, tüketicinin ve sa l n korunmas, adalet ve içiflleri, gümrük birli i. D fl iliflkiler, ortak d fl iflleri ve güvenlik politikas, mali kontrol, mali ve bütçesel hükümler, kurumlar. 12 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

13 haber 45 YILLIK SÜREC N KÖfiE TAfiLARI Aral k Brüksel zirvesinde, Türkiye ile tam üyelik müzakerlerine bafllama karar, Türkiye nin 45 y ll k Avrupa serüveninde yeni bir sayfa açt. 3 Ekim 2005 te bafllayacak ve en erken 10 y l öngören, ancak sonuçlan p sonuçlanmayaca da bilinmeyen müzakerelere bafllamadan önce geçen 45 y lda, Türkiye-Avrupa Birli i iliflkilerdeki önemli dönüm noktalar k - saca flöyle: Temmuz 1959: Türkiye, o zamanlar ad Avrupa Ekonomik Toplulu u (AET) olan AB ye, ortakl k için baflvuruda bulunur; AET, Eylül ay nda bu baflvuruyu kabul eder. 12 Eylül 1963: Türkiye ile AET yi Gümrük Birli i ne götürecek ve sürecin sonunda tam üyeli in öngörüldü ü Ankara Antlaflmas imzalan r. Ocak 1982: Avrupa Toplulu- u ad n alan topluluk, Türkiye ile iliflkilerini dondurma karar al r. Eylül 1986: Türkiye-AET Ortakl k Konseyi toplanarak iliflkilerin yeniden canland r lmas süreci bafllar. Nisan 1987: Türkiye Baflbakan Turgut Özal, Roma Antlaflmas uyar nca AET ye tam üyelik baflvurusu yapar. Ekim 1995: Ortakl k Konseyi, Türkiye nin Gümrük Birli i nin iyi ifllemesi için gerekli teknik koflullar yerine getirdi ini tespit eder. Türkiye, Ocak 1996 dan itibaren Gümrük Birli- i ne dahil olarak, AB ile entegrasyonunda 22 y l süren geçifl dönemi ni tamamlayarak, son dönem e, girmifl olur. Aral k 1997: Lüksemburg da yap lan AB zirvesinde adayl a kabul edilmeyen Türkiye, tek yanl olarak iliflkileri ask ya al - n r. Aral k 1999: Helsinki de yap lan AB zirvesinde Türkiye ye adayl k statüsü tan n r. Aral k 2002: Kopenhag daki zirvede AB Komisyonu nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye nin Kopenhag Kriterleri ni karfl lad na karar verilmesi halinde, 2004 Aral k ay nda toplanacak olan Avrupa Konseyi nin, Türkiye ile AB aras ndaki müzakereleri gecikme olmaks - z n bafllataca ifadesine yer verilir. May s 2003: AB Bakanlar Konseyi, Türkiye için Gözden Geçirilmifl Kat l m Ortakl Belgesi ni kabul eder. Ekim 2004: AB Komisyonu, Türkiye ye iliflkin lerleme Raporu nu aç klar; raporda, Türkiye nin Kopenhag Kriterleri ni tamamlad na karar verilir Aral k 2004: AB Konseyi, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 te bafllat lmas karar n al r. IGMG, AB karar n de erlendirdi slam Toplumu Millî Görüfl (IGMG) Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan, Avrupa Birli i zirvesinin Türkiye nin tam üyeli i görüflmeleri için tarih vermesini olumlu bir geliflme olarak de erlendirdi. Yavuz Çelik Karahan yapt aç klamada, bu karar n medeniyetler diyalo u aç s ndan olumlu bir geliflme olmas gerekti ine iflaret etti ve flöyle dedi: "Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda sürdürülen görüflmelerde, tam üyelik için müzakerelerin bafllamas na yönelik bir sonuca ulafl lm fl olmas n, "medeniyetler çat flmas alg s ndan "medeniyetler diyalo u na do ru giden yolda at lm fl önemli bir ad m olarak de erlendirmek istiyorum. Ama unutulmamal d r ki, hiçbir süreç bafltan, genellemeci bir yaklafl mla olumlu ya da olumsuz olarak de erlendirilemez. Bundan sonra sergilenecek olan yaklafl mlar ve yap lacak olanlar sürecin gerçek kimli ini ortaya koyacakt r. Bu sürecin sadece politik arenada bir "eklemlenme süreci olmayaca aflikard r. Avrupa Birli i ve Türkiye aras ndaki bu geliflmenin sadece Türkiye aç s ndan de il, Avrupa Birli- inde yaflayan müslümanlar ve slam Dünyas aç s ndan da olumlu bir ad m olmas n bekledi ini söyleyen Yavuz Çelik Karahan, Türkiye nin birli e üye olurken karfl l kl sorumluluk ve ödevlerin düflünülmesinin zorunlu oldu unu ve Türkiye nin ait oldu u kültürel kimli in de gelecekteki Avrupa da etkin bir rol oynamas gerekti ini söyledi. Kopenhag Kriterleri konusunda Türkiye nin, fleklen üzerine düfleni yapt n, ancak bu fleklin uygulamaya da dökülmesi gerekti ini belirten Yavuz Çelik Karahan, bu aç dan Türkiye de dini ve kültürel özgürlüklerin kullan labilmesini ve insan haklar na tart fl lmaz bir flekilde riayet edilmesi gerekti inin alt n çizdi. M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 13

14 yorum Avrupa ya giden engebeli yol III O uz ÜÇÜNCÜ Baflbakan Erdo an, Brüksel deki önemli zirveden belirgin bir flekilde memnun dönerken, Ankara ve stanbul da kutlamalarla karfl land. Erdo an Türkiye nin ç - karlar n tavizsiz bir flekilde öncelikle komisyon baflkanl ile yap - lan tart flmalarda ve daha sonra 2 günlük müzakere koflusunda savunmufl ve ayr ca zirveyi bitiminden önce, delegasyonuyla birlikte terketmekle tehdit etmiflti. Bu zafer sarhofllu u atmosferinde, somut müzakere sonuçlar arkaplana itilmifl oldu. Baflbakan Erdo an, zirve öncesinde, serbest dolafl m n ve mali yard mlar n sürekli bir k s tlamaya tabi tutuldu u ikinci s n f üyeli i ve sonu aç k müzakereleri kabul etmeyece ini aç k bir flekilde ifade etmiflti. Fakat zirvenin sonuç bildirisine bir göz at ld nda, bu önemli sorunlarla ilgili olarak kimin kendi isteklerini kabul ettirdi- i aç kça görülüyor. Öncelikle müzakerelerin bafllang c için bir tarih verilmifl olmas (3 Ekim 2005) 2002 Kopenhag sonuçlar fl alt nda de erlendirildi inde bir müzakere baflar s de il, aksine sadece mantiki bir tutarl l kt r, zira devlet baflkanlar kendilerine o dönemde, kriterlerin yerine getirilmesi durumunda Türkiye ile müzakerelere h zl bir flekilde bafllanmas vazifesini vermifllerdi. Bunun böyle oldu unu Günter Verheugen 2004 Ekim inde sundu u ilerleme raporunda onaylay p, bir tarih verilmesinin sadece bir formaliteden ibaret oldu unu belirtmiflti. Türkiye aç s ndan tarih verilmesini aflan önemli konularda AB kendi sert müzakere Bu keskin ölçüler fl nda Türkiye aç s ndan sadece büyük kay plara ba l bir "Pirus zaferi söz konusu olabilir. konumunu kabul ettirdi. Dolay s yla müzakerelerin sonu aç k bir flekilde yürütülmesi ve serbest dolafl m ve mali yard mlarla ilgili olarak k s tlamalar n öngörülmesi sözkonusudur. K br s n tan nmas ve Ankara Sözleflmesinin geçerlilik alan n n, Birli in 10 yeni üyesini de kapsamas ile ilgili tart flma, ne yaz k ki, bu önemli noktalar gölgede b rakt. Türkiye yi, K br s diplomatik tan maya zorlayan denemesi ile komisyon baflkanl n yürüten Hollanda, bir taraftan Birleflmifl Milletlerin çözmeye çal flt bir sürece tektarafl olarak müdahalede bulunurken, di er taraftan net bir flekilde oyun kurallar n n oyun esnas nda da de ifltirilebilece ini gösterdi. Bu durumda Türk taraf bir niyet bildirisi ile müzakerelerin bafllamas na kadar zaman kazanm fl olsa da, K br s n de facto tan nmas ndan kaçamayacak. Bu keskin ölçüler fl nda Türkiye aç s ndan sadece büyük kay plara ba l bir "Pirus zaferi söz konusu olabilir. Zira katedilmifl yolun sonunda birgün tam üyeli e kavuflulmas flüpheli durmaktad r. Giderek daha çok AB ülkesinin, Türkiye nin kat l m ile ilgili olarak halkoylamas na gidece ini aç klamas, en az ndan ileriyi görmeyi zorlaflt r yor. Ama, Türk borsas ndaki yükselme ile, halk ve medyadaki kutlamalar, Avrupa Birli i ne kat lma perspektifinin, reformlar gerçeklefltirecek ve kabuklaflm fl yap lar k rabilecek Türkiye nin iç politikas n n tek kald rac oldu unu, aç k bir flekilde vurguluyor. Umulur ki, önümüzdeki y llar müzakere ortaklar n n güvenini derinlefltirmek için kullan l r. Ama Avrupa Birli i nde yaflayan müslümanlar gelecekteki tüm seçimlerde Türkiye nin üyelik perspektifinin tart flmalarda polemik konusu yap larak suistimal edilmesine ve böylece toplumsal atmosferin kal c bir flekilde zarar görmesi ihtimaline kendilerini haz rlamal d rlar. 14 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

15 yorum Tarihsel Süreçte AB Kimli i ve slam Ünal KOYUNCU slam, Avrupa Kimli inin oluflumunda, sadece ortaça da belirleyici bir rol oynamam flt r Siyasal birli in oluflumuna paralel olarak Avrupa kamuoyunda ve düflünce çevrelerinde Avrupa Birli inin kimli ine dair tart flmalar da yer almaktad r. Maastricht Antlaflmas ve geçti imiz günlerde birlik devletleri taraf ndan imzalanan Avrupa Anayasa s bu tart flmalara yeni bir boyut kazand rm flt r. Bu tart flmalarda özellikle birli e mensup ülkelerin ve toplumlar n Avrupa k tas üzerindeki tarihi tecrübelerine at fta bulunularak Avrupa y Avrupa yapan ve böylelikle di er co rafya ve medeniyetlerden ay ran farkl l klara dikkat çekilmektedir. Bu farkl l klar n tarihsel faktörlerini hayat n dört alan yla ilgili dört vas f resmetmektedir: Toplum da modernleflme, teknikte rasyonelleflme, ekonomide ilerleme ve devlette sekülerleflme. Tabiki bu dört ürün vasf n arkaplan ndaki tarihi ham gerçekleri unutmamak gerekiyor. Din ad na, taht ve sermaye u runa yap lan savafllar, halk n sefaleti, devrimler ve k - yamlar. Düflünce dünyas ndaki de iflimlere paralel olarak gerçekleflen savafl teknolojisindeki teknik geliflme... Evet bütün bunlar Birli in Kimli ine dair yap lan tart flmalarda yer alan konulard r. Yukar da ifade edilen tart flmalarda gözard edilen bir boyutun varl da sözkonusudur. Kamuoyu ve düflünürlerin Avrupa merkeziyetçili inden midir, yoksa bu kiflilerin bu boyutla ilgili cahilliklerinden midir, bu alan kamuoyunda yeterince tart fl lmamaktad r. Bu boyutun niçin gözard edildi i sorusunu, yaz n n s n rlar - n aflan bir soru oldu u için bir kenara b rakmam z ve k saca eksik boyutun ne oldu unu aç klamam z gerekmektedir. Bu boyutu k saca flu soru ile ifade edebiliriz. slam n AB kimli- inde yeri neresidir? Kimilerince gereksiz, kimilerince yetersiz ve kimilerince de geçersiz bir soru olabilir. Ama herhalükarda Avrupa realitesinden yola ç k ld nda mutlaka sorulmas gereken bir sorudur. Bu soruyu yeterince cevaplayabilmek için de öncelikle tarihe k sa da olsa bir göz atmam z gerekmektedir. Özellikle slam n kuzeybat ya do ru yay lmas yla birlikte Avrupa da ilk ortaça dan bu yana slam a yönelik belirli bir tav r oluflmufltur. lk buluflma ve tan flma siyasal sebeplerdendir ve savafl eksenlidir. flte bu kökten beslenen iliflkiler sonraki dönemlerde genel olarak tan flma anlam nda pozitif boyutta de il, savaflma anlam nda negatif boyutta geliflmifltir. Bat da oluflan Endülüs devleti ile do udan yaklaflan Osmanl Devleti aras na s k - flan Avrupa toplumlar ortaça boyunca ne kadar da kendi aralar nda siyasal uzlafl y sa layamam fl olsalar da bir bütün olarak kendi kimliklerinin oluflumunda ` slam korkusu` önemli bir faktör olmufltur. Bu husus ayn zamanda slam n bat kimli ine etkisinin ilk etab olarak karfl m za ç kmaktad r. Bat kimli ine katk n n ikinci etab ortaça sonlar yeni ça bafllar nda gerçekleflmifltir. Bu dönemde Endülüs co rafyas n "geri alan Avrupa, sadece topra ele geçirmekle kalmam fl ayn zamanda kendisinden üstün bir medeniyetin izlerini de devralm flt r. Tabi bu arada Endülüs Devleti boyunca bu devletin Avrupaya ilmi ve kültürel katk s ndan hiç sözetmedi imi hat rlatmak isterim. Bat Avrupa co rafyas n farkl bir millet ve medeniyetten geri alan Avrupa ayn zamanda bu ad mla co rafi s k lm fll ktan da kurtulmufltur. Do uda devam eden Osmanl endiflesi bat da co rafi aç l m yakalayan Avrupa milletlerini ortaça sonlar nda yeni aray fllara sevketmifltir. Yine Osmanl n n kapatt do u güzergahlar n kullanamayan Avrupa yeni güzergahlar aramaya koyulmufl ve kendisine yeni dünyan n kap lar n açm flt r. Avrupa Kimli inin oluflumunda üçüncü etab ifade eden bu geliflmeyle birlikte bu üç etap Avrupa yeniça n n oluflumunda belirgin yerlere sahiptir. slam, Avrupa Kimli inin oluflumunda, sadece ortaça da belirleyici bir rol oynamam flt r. Tarihin ak fl yla M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 15

16 yorum G rnata daki Alhambra Saray birlikte etkileflimin ak fl da devam etmifltir. Yeniça ile birlikte roller de de iflmeye bafllam fl, ortaça da Orta Avrupa halklar savunmada ve Bat Afrika-Anadolu halklar atakta iken, yeniça da Bat Afrika-Anadolu halklar savunmaya ve Orta Avrupa halklar da ata a geçmifltir. Fakat her iki ça n ortak bir özelli i sözkonusudur. Bu da etkileflim boyutunun siyasal boyut olmas d r. Yak nça ile birlikte gelecek olan sosyal ve kültürel boyut henüz bu dönemde sözkonusu de ildir. slam etkisinin dördüncü etab n Avrupan n di er k talara kolonyal aç l m n gerçeklefltirdi i dönem de görebiliriz. Zira bu aç l mdan islam ülkeleride nasibini alm flt r. Bu aç l - ma paralel olarak Osmanl n n güç kaybetmesiyle Avrupa da flark meselesi gündeme oturmufltur. Her iki geliflmeyle beraber Avrupa slama karfl etkinli ini daha da art rm flt r. Avrupan n etken ve slam n edilgen bir konumda oldu u bu dönemlerde Güçlülük kimli ini k smen edilgen konumdaki ülkelerden alm flt r. Osmanl n n Avrupa co rafyas ndan geri çekilmesiyle boflalan yerler Avrupa ülkelerince doldurulmufltur. Fakat bu arada önemli bir ayr nt gözden kaçmamal d r. Balkanlardaki müslüman nüfus yaflam n yine ayn co rafya da devam ettirmifltir. Bu kesim ile beraber etkileflim yeni bir boyut kazanm fl, slam Avrupa co rafyas nda dini bir az nl k olarak yerini alm flt r. lk buluflmadan bu yana egemen olan siyasal boyuta paralel de sosyal boyutun oluflumu etkileflim süreci ve Avrupa kimli i aç s ndan önemli bir dönüm noktas d r. Zira bu boyut ile birlikte Avrupa k tas nda ço- ulculuk kimli inin temelleri yeni bir boyut kazanm flt r. çerisinde bulundu umuz ça n en önemli özelli i Avrupa- slam etkilefliminin sosyal boyutunun ve bu boyut ile birlikte co rafi Avrupan n ve siyasi Avrupa Birli i kimli inin ço- ulculuk vurgusunun güç kazanmas - d r. Bilindi i gibi kinci dünya savafl ndan sonra insan gücü aç ndan dolay müslüman halklar Avrupaya göç etmifltir. Bu göçle birlikte Avrupa tarihinde daha önce hiç yaflanmam fl bir toplumsal gerçek vuku bulmufltur. Bu gerçeklik k smen de indi imiz özellikle modern Avrupa n n en belirgin kimlik belirtisi olan ço ulculuk, çok dinlilik ve kültürlülük prensibidir. Bu prensibin prati inde en önemli faktör bu co rafyada yaflayan slama mensup insanlard r. Dolay s yla slam Avrupa için bundan sonra sadece bir d fl politika meselesi de ildir. Buna ek olarak islam bir iç politika konusudur. Ayr ca neredeyse her islam co rafyas ndan insanlar n yaflad günümüz Avrupa s nda yerli ve göçmen müslümanlar Avrupa kimli ine güç ve evrensellik katan bir faktördürler. Avrupa Birli i Kimli ine güç ve evrensellik katan di er bir geliflme d flar da siyasal düzlemde yaflanmaktad r. slam kendisini Avrupa içinde sosyal boyutta hissettirirken d flarda da siyasal düzeyde kendisine yer aramaktad r. Bu cümleyle ifade edilmek istenen iliflki AB-Türkiye iliflkisidir. Ço- unlu u müslüman halktan oluflan Türkiye AB yolundad r. ABnin Türkiye yi aras na almas zaten içerisinde bulunan slam biraz daha güçlendirmekle efl anlaml d r. Bu geliflme ayn zamanda Avrupa Birli i kimli inde yeni aç l mlar da beraberinde getirecektir. Herfleyden önce Avrupa Birli- inin dinlerüstü bir yap olma iddias daha belirgin olacakt r. 16 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

17 IGMG Kurban Kampanyas na büyük ilgi Kurban kesim ve da t m görevlilerinin bir bölümü, bölgelerine hareket etti. teşkilat ETYOPYA 2004 Kurban Kampanyas slam Toplumu Millî Görüfl taraf ndan organize edilen Kurban Kampanyas büyük ilgi görüyor. IGMG Kurban Komisyonu Baflkan Ibrahim Yüksel, geçen y llarda oldu u gibi bu sene de Avrupa da yaflayan müslümanlar n Kurban Kampanyas na büyük ilgi gösterdi- ini bildirdi. Geçen y llardaki ayn dönemlere göre, bize ulaflt r lan kurban say s nda bu sene önemli bir art fl görülüyor diyen Yüksel, Sudan n Darfur bölgesinde meydana gelen olaylar ve Güney Asya da meydana gelen deprem ve sel felaketi sebebiyle, daha önce planlanan Kurban miktarlar n n bu bölgeler için art r ld n söyledi. IGMG Kurban Komisyonu, Dünyan n 55 ülke ve bölgesinde yap lacak kurban organizasyonunda görevlendirilen 63 kifli ile bir toplant yaparak, kimin hangi ülke veya bölgeye gidece ini kararlaflt rd ve ilk defa bu sene görevlendirilenler veya baflka ülkelere gidecekler de gidecekleri ülkeler hakk nda bilgilendirildi. Görevlilerin bölgelerine gitmeden önce sa l k, vize ve ulafl m konular nda bilgilendirildi i toplant da ayr ca foto raf ve video çekimi ile ilgili olarak teknik bilgi de sunuldu. Toplant da Kurban Kampanyas n n, Avrupa da yaflayan müslümanlar, slam Toplumu Milli Görüfl ve kurbanlar n kesim ve da t m n n yap ld ülke insanlar aç s ndan önemi anlat ld. IGMG Kurban kesim ve da t m görevlileri toplant s na IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan da kat larak bir konuflma yapt. Yavuz Çelik Karahan, Kurban kampanyas na emanet edilen kurbanlar kesmeye giden görevlilerin, ayn zamanda Avrupa müslümanlar ve slam Toplumu Millî Görüfl ün, ümmetin o bölgelerde yaflayan mensuplar nezninde elçilik görevi yapt n söyleyerek flöyle devam etti: Büyük bir ümmetin mensuplar olarak, o kardefllerimize selamlar - m z, muhabbetlerimizi ve dostane duygular m z iletin. Biz Avrupa da yaflayan müslümanlar olarak bu ibadetimizi muhtaç durumda olan kardefllerimizle dayan flma niyeti ile, Kurban n gayesine daha uygun bir flekilde yap yoruz.y lardan beri, yapt m z bu organize ile kurban bedellerini teflkilat m za emanet ederek ma dur ve muhtaçlar için gönderen müslümanlar n dualar ndan nasibinizi alaca n z gibi, bu organizeye kat lanlar ve görevliler olarak sizler, ma dur ve mazlumlar n dualar na da ortak olacaks n z. Omuzlar m zdaki bu sorumlulu un a rl n müdrik bir biçimde, son derece titiz davranmak mecburiyetindeyiz. Bu vesile ile gidece iniz ülke ve bölgelerdeki kardefllerimize selamlar m z ve iyi dileklerimizi götürünüz. Öte yandan, Kurban organizasyonundaki görevlilerin bir k sm kesim ve da t m n yapılaca ı bölgelere hareket etti. Sri Lanka, Endonezya gibi deprem ve sel felaketine maruz kalan bölgeler ile Sudan n Darfur bölgesi gibi yerlere gidecek olan görevliler, daha erken hareket ettiler. Erken giden görevliler, bölgelere daha baflka nas l yard m yap labilece ini araflt r yorlar. Geçen sene IGMG Kurban Kampanyas nda, Kurban ba fl gerçeklefltirilmifl ve Kurban kesimi sa lanm flt. M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 17

18 irşad Allah a yaklaflman n bir ifadesi olan Kurban ibadeti Abdurrahman D ZMAN Yüce Rabbimiz, kainat n en k ymetli varl olarak yaratt insano lunu, di er varl klardan farkl olarak en önemli iki ayr özellikle yaratm flt r ki, bunlar ak l ve iradedir. Mevlam z, insano lunu, bu iki önemli özelli inden dolay kulluk etme vazifesiyle sorumlu tutmufl, insano lu da yarat l fl sürecinde bunu kabullenmifltir. Nitekim, Rabbimiz, flöyle buyurmufltur: Gerçek flu ki, Biz emaneti (ak l ve iradeyi), göklere, yere ve da lara teklif etmifltik; ama (sorumlulu undan) korktuklar için onlar bunu yüklenmeyi reddettiler. Ama insan onu yüklendi (Ahzab Suresi/ 72) Müfessirlerin, ayette geçen emanet kavram n izah ederlerken yapt klar en ikna edici aç klama flöyledir: Emanet; iyiyi kötüden ay rt edebilme kabiliyetidir ki, bu kabiliyet vas tas yla kul, Yarat c ya iman edebilmeli, O na karfl kulluk vazifelerini yerine getirebilmelidir. Yani, bu çarçabuk geçen dünya hayat n kulluk bilinciyle geçirenler, imtihan kazanm fl olabileceklerken, yarat l fl n hikmetini kavramadan ömrü tüketenler ise hayatlar n hüsranla, ziyanla neticelendireceklerdir. Asr Suresinde bu gerçek Rabbimiz taraf ndan flöyle ifade olunuyor: Asra yemin olsun ki, insano lu hüsrandad r. Ancak iman edip, do ru ve yararl ifller yapanlar ile hakk ve sabr tavsiye edenler d fl nda.. (Asr/1-3) Yine Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Ben görünmez varl klar (Cinleri) ve insanlar yaln zca (beni tan malar ve) Bana kulluk etmeleri için yaratt m buyurarak sorumlulu un boyutlar n genel anlam yla biz kullar na bildirmifl oluyor. Bu sorumlulu un en temel esas, kainat n yegane sahibi olan Yüce Allah a iman etmektir, güzel ifller yapmakt r, kötülüklerden ve düflmanl klardan uzaklaflmakt r. Ve pek tabii, ömrün son an na kadar iman koruyabilmektir. man koruyabilmek için ise sürekli kalp uyan kl içinde bulunmak mecburiyeti vard r. Kalp uyan kl da, ancak, Allah a sürekli yak n olmakla mümkündür. nsanlar içinde Allah a en yak n olabilen kullar Peygamberlerdir. Peygamberlerin hayat o kadar mükemmel örneklerle doludur ki, onlar bizlere Allah a nas l yak n olunabilece ini yaflant lar ile göstermifllerdir. Bu seçilmifl insanlardan biri hiç flüphesiz brahim aleyhisselamd r. O, insanl n büyük önderlerindendir. O ndan bize gelen en meflhur sünnet, 4000 y ll k destan olan KURBAN, sünnetidir. Kurban, YA- KINLAfiMA d r. brahim (as) ve o lu smail, kendileri ile Allah aras na girebilecek bütün engelleri aflabilmifller ve Allah a yak n olman n zirvesine ulaflabilmifllerdir. Baba ve o ulun bafllar ndan geçen bu imtihan ile, onlar, zamanlar ndan bugüne kadar gelen ve geçen ve k yamete kadar dünyadan geçecek olan her insan için büyük bir örnek olarak an lacaklard r. Bu örnek, brahim aleyhisselam n destans hayat nda yaflad kutlu bir mücadeledir ki, bu, iman mücadelesidir. Babas dahil bir çoklar ile çok tanr inanc na sahip bir toplulu a karfl muhteflem bir tevhid mücadelesi veren brahim aleyhisselam hayat n n en verimli bir döneminde kendine tuzak kuran putperestlerin flerrinden kurtulmak için do du u yer olan Mezepotamyadaki Ur flehrinden fiam diyar na hicret etti. Bu hadisenin safahat Kur an da flöyle anlat l yor: (Ve brahim Rabbine flöyle yalvard ): Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli (olacak bir erkek çocuk) ba- flla! Bunun üzerine ona (kendisi gibi) yumuflak huylu bir erkek çocuk müjdeledik. Ve (bir gün, çocuk, babas n n) tutum ve davran fllar n anlay p paylaflacak olgunlu a eriflti inde babas flöyle dedi: Yavrucu um! Rüyamda seni kurban etti imi gördüm: bir düflün, ne dersin? ( smail): Babac m dedi, sana emredilen neyse onu yap: nflaallah beni sabredenlerden bulacaks n Fakat ikisi Allah n emri (olarak 18 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

19 gördükleri rüyan n gere i)ne kendilerini teslim edince ve ( brahim) onu (kurban etmek için) yüzüstü yat r nca kendisine seslendik. Ey brahim! Sen flimdiden o rüya(n n amac )n yerine getirmifl oldun! flte iyilik yapanlar, biz, böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten aç k bir imtihand Ve (onun bu büyük fedakarl k imtihan ndaki baflar s na) bedel olarak (Hz. brahim in o lu smail yerine kesmek üzere koçu) büyük bir kurban olarak verdik. Sonradan gelecek (nesiller) taraf ndan an lmak için ( iyi bir nam) b rakt : brahim e selam, dedik. Çünkü o bizim Mü min kullar m zdand r. (Saffat Suresi/ Ayet ) mtihan format ndaki bu kutlu hadise peygamber bir baba ile o lu aras nda geçiyor ve kulunun teslimiyetteki samimiyeti ve yak nl k derecesi Yüce Rabbimiz taraf ndan s - nan yor. Teslimiyyetteki samimiyeti ve yak nl k imtihan n baflar ile veren brahim aleyhisselam ve o lu smail aleyhisselam, netice itibar ile Allah tan daha bir yak nl k görür, di er bir ifade ile Allah (c.c.) bi zebhin azim-bo azlanacak büyük bir kurbanl k la kullar na yak nl n aç kça ortaya koyar. Asl nda her gün bizim için de bu tür veya benzer s namalar bafl m zdan geçiyor. Baflar l olduklar m z var, baflaramad klar m z var. Ah bir, Sab r, Salat yörüngesinde hayat m z tanzim edebilsek ve flekillendirebilsek, iflte o zaman imtihan baflarmam z mümkün olacak. Allah Teala buyuruyor: Siz Ey mana ermifl olanlar! Sars lmaz bir sab r ve namaz ile Allah tan yard m aray n; zira, unutmay n, Allah zorluklara karfl sabredenlerle birliktedir (Bakara/153) Allah emaneti baflar ile tafl yabilmenin ve kulluk imtihan n kazanabilmenin formülünü elimize tutuflturmufl.. flte bu ayet, sab r ve salat (namaz) ile, nefsin kötü arzular - na karfl kendimizi koruyabilece imizi aç kl yor. Ancak ne var ki, ço u irşad kez, iç çeliflkilerimiz ve d fl etkenler bizi Rabbimizden gaflete düflürüyor. Bundan dolay Allah a yak n olmak için gerekti i kadar kulluk çabas içinde olmaktan baflka kurtulufl yolu yok. Bu günler, o büyük teslimiyet ve sab r örne ini büyük flahsiyetlerin hat ralar n n yadedildi i mevsimin içinde bulundu u günlerdeyiz. Hac ve Kurban günleri.. Bu günlerde müslümanlar n içinde Hacca giden milyonlarca insan lebbeyk-iflte geldim Allah m nidalar ile Beytullah ziyaret ederken, dünyan di er mekanlar nda yaflayan müslümanlar da brahim aleyhisselam n sünneti olan ve Yüce Peygamberimizin uygulad ve ümmetinden yapmas n istedi i Kurban kesme ibadetini yerine getirme heyecan n yafl yor. Bir yandan brahim aleyhisselam ile o lu smail aleyhisselam n yaflad bu büyük s nav n yafland - mekanlar ziyaret etmek için Hacc a giden milyonlarca Allah n Misafirleri Mina da Arafat ta, Müzdelife de, Allah n yeryüzünde meleklerine infla ettirdi i ilk evi Kabe de Allah n ismini anarlarken, ayn zamanda, kullukta teslimiyetin zirve flahsiyeti Hz. Halil brahim in yaflad hat ralar ziyaret görevlerini yerine getiriyorlar. Di er yandan, Hacca gidememifl dünyan n genelindeki mü minler ise, ibadetin etmenin verdi i hazla Kurbanlar n kesiyorlar ve bu esnada teflrik tekbirleri ile Allah a yak n olman n hayk r fl n yap yorlar. Hepsinin gayesi Allah n r zas - n kazanmak ve O na yak n (kurban) olmak için kulluk bilincini canl tutmak.. Has l her y l senenin belli günlerinde yer küre bir anda küresel bir ibadete sahne oluyor. Vel fecri ve leyalin aflr yani, Sabah n ayd nl na (flafak vaktine) ve on geceye (hacc n on gecesine) yemin olsun (Ferc Suresi / 1-2) diye yemin ederken Rabbimiz, hac ve kurban günlerinin gecelerinin önemine ve bu gecelerin gaflet içinde geçirilmemesinin gere ine dikkat çekiyor.. Kurban bir çok cihetle tahlil edilmesi icab eden ibadettir. Sosyal muhtevas olan ve yak nlaflman n, Allah r zas için fedakarl kta bulunman n fiili tatbikat olan Kurban ibadeti, Muhammed Mustafa (sas) a ve dolay s yla onun ümmetine hicretin ikinci y l nda emredilmifltir. Mezhebler aras nda sünnet ve vaciplik noktas nda farkl hüküm içerse de bilhassa Hanefi okulunu benimseyen ve flartlar n tafl yan müslümanlar n kurban kesmesi vaciptir. Kur an la, Sünnet le, sahabelerin görüflleriyle hükmü sabit bir ibadettir. manl gönülleri Allah a yaklaflt ran ve kulluk flükrânesi olan bir ibadet olan Kurban ibadeti, fiüphesiz benim namaz m da, kurban ve ibadetlerim de, varl m da, yoklu um da, hiçbir orta olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. O nun orta yoktur. (En am/162) ilahi mesaj ndaki yüksek bilinçle yap ld nda gerçek anlam n bulur. Yüce Rabbimiz Kevser Suresi nde O halde Rabbin için namaz k l, kurban kes. buyurmufltur. fiartlar n tafl yan her müslüman, Allah n kendisine verdi i say s z nimetlerin flükrünü eda etmek için ve yaln z O nun r zas n kazanmak niyetiyle kurban kesmelidir. Samimi bir niyetle ve Allah r zas için kesilmeyen kurban n sahibine faydas yoktur. Rabbimiz bu hususta flöyle buyuruyor: fiüphesiz kurbanlar n ne etleri ne kanlar Allah a ulafl r.. Lakin, sizin takvan z Allah a ulafl r. flte kurbanl klar bu flekilde sizin emrinize boyun e dirdik ki, size do ru yolu gösterdi i için Allah tekbir getirerek yüceltiniz. Ey Rasülüm, ihlasla güzel ifller yapanlara (cenneti) müjdele. (Hacc : 37) Ne mutlu insanl k önderleri Hz. brahim (as) ve Hz. Muhammed (as) e tabi olan ve hayat n Allah n r zas istikametinde düzenleyen insanlara... M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE 19

20 irşad IGMG Hac program ram tamamland slam Toplumu Millî Görüfl Hac Organizasyonu nun bu sene düzenledi i Hac program n n önemli bir bölümü tamamland. Baflta Almanya olmak üzere, di er Avrupa ülkeleri ile Kanada ve Avustralya dan giden kafilelerin büyük b r k sm mukaddes beldelere vard lar. lk giden kafileler Medine ziyaretleri için Medine ye giderken, son kafileler Mekke ye gidip, Medine ziyaretlerini hac sonras nda gerçeklefltiricekler. IGMG Hac Organizasyonu nda, Mekke ve Medine de hizmet ve görev yapmak üzere 230 görevli bulunuyor. Bunlardan, 101 i kafile ve grup baflkan olarak görev yapacak. IGMG Hac Organizasyonu, 10 u doktor, 10 u da hemflire ve sa l k memurundan oluflan 20 kiflilik bir sa l k ekibi ile hac lar n sa l k problemlerini çözmeye çal flacak. IGMG tam donan ml bir ambulans ile hastalar n hastanelere daha k sa zamanda ulaflmas nda yard mc oluyor. Mekke de, biri 4200, di eri de 500 kiflilik iki ayr otelde hizmet veren IGMG Hac Organizasyonu, otellerde 24 saat hizmet veriyor. Otellerde Türk mutfa n n pek çok çeflidi ile hizmet sunan lokantalar, hac lar n al flt klar damak tad n devam ettiriyor. Otellerde, lokantalar n yan s ra, çay ve sohbet lokalleri ile, emanet, telefon ve döviz bozdurma hizmetleri de veriliyor. IGMG Hac Organizasyonu, Mekke de Otel ve Harem-i fierif aras ndaki ulafl m sa lamak amac yla 24 saatlik otobüs hizmeti de veriyor. Medine de ise Mescid-i Nebevî ye yak n çevrede olmak üzere Daru s Saade ve di er 5 ayr otelde hizmet veriliyor. Gerek Mekke ve gerekse Medine de standart ziyaret yerlerine ücretsiz geziler yap l yor. Otellerde, her akflam, hac ve hac menasiki de olmak üzere çeflitli konularda seminerler düzenleniyor. IGMG Dinî stiflare Kurulu üyesi Hulusî Ünye baflkanl ndaki bir heyet de, hac lar n karfl laflt klar f khî sorulara cevap veriyor. 20 M LLÎ GÖRÜfi PERSPEKTIVE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı