AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ"

Transkript

1 AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı 4 Yönetim Desteği ve yetkilendirme 4 Acil Durum Yönetim Politikasının belirlenmesi 5 Termin planı ve bütçeleme yapılması 5 2. AġAMA: RĠSK ANALĠZĠ YAPILMASI, MUHTEMEL ZARARLARIN TESBĠTĠ A- Mevcut Durumunuz Nedir? 5 Mevcut plan ve prosedürleriniz gözden geçiriniz 5 DıĢ destek verebilecek kurum/iģletme veya kuruluģlara danıģın. 5 Yasal dayanak ve gerekçelerinizi belirleyiniz. 6 Kritik kaynaklar (hammadde/malzemeler), hizmetler ve müdahale yöntemlerini tanımlayınız 7 Ġç kaynak ve imkanları tanımlayınız 7 DıĢ Kaynaklarınızı Tanımlayınız 8 Sigortanızı gözden geçiriniz 8 B- Risk analizi 8 3. AġAMA: PLANIN HAZIRLANMASI: Planın bölümleri 14 Ġdari Tanımlar ve Özet 14 Acil Durum Yönetim Unsurları 14 Acil Durum Müdahale Prosedürleri 14 Acil Durumlarda ihtiyaç duyulabilecek dokümanlar 15 Kaynaklar Listesi 16 Planın yazım aģaması 16 Temel amaçları ve öncelikle yapılacak faaliyetleri tanımlayınız 16 Planın yazılması 17 Eğitim planının hazırlanması 17 ĠĢletmeniz dıģındaki kuruluģlarla iģbirliği yapılması 17 ĠĢletmenizin baģka yerlerdeki diğer birimleri ile sürekli irtibat halinde olunuz 18 Planı gözden geçiriniz, değerlendirme ve düzeltmeler yapınız 18 Nihai onayın alınması 18 Planın dağıtımı 18 2

3 4. AġAMA: PLANIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI Planın iģletme faaliyetleri ile bütünlüğünün sağlanması 19 Eğitim, tatbikat ve uygulamalar 20 Planlamada göz önünde bulundurulması gereken hususlar 20 Eğitim faaliyetleri 20 ÇalıĢanların Eğitimi 21 Değerlendirme ve planda düzenlemeler yapılması 21 BÖLÜM 2 ACĠL DURUM YÖNETĠMĠNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKLĠ HUSUSLAR: 23 Yönlendirme ve Kontrol 23 HaberleĢme 25 Can güvenliğinin sağlanması 28 Tesis güvenliğinin sağlanması 30 Toplumsal yardımlaģma 33 Toparlanma ve yeniden kurma 36 Yönetim ve lojistik destek 39 BÖLÜM 3 BELĠRLĠ TEHLĠKELER Yangın 41 Tehlikeli Madde Olayları 42 Su baskını ve sel 43 Fırtına 45 Deprem 46 Teknolojik acil durumlar 47 Terör Olayları 47 Ciddi yaralanmalar ve can kaybı 50 EKLER: 1A- Risk Analiz Formu 9A- KarĢılıklı YardımlaĢma ve 1B- Risk ġiddeti-etki Alanları Matrisi (2 sayfa) ĠĢbirliği Protokolü 2- Acil Durum Prosedür Örneği Yardım Malzeme Listesi 3- Personel Bilgi Formu 9B- KarĢılıklı YardımlaĢma ve 4- Malzeme Tahliye Formu ĠĢbirliği Protokolü 5- Ġhbar Formu Yardım Ekibi Görevli Listesi 6- Sorumluluk Matrisi 9C- Kaynak Saptama Formu 7- Acil Durum Planı Yıllık Faaliyet Planı 10- Gönüllülük Protokolü 8- KarĢılıklı YardımlaĢma ve 11- Telefon Ġle Bomba Tehdidi ĠĢbirliği Prosedürü Kayıt Formu 3

4 ACĠL DURUM YÖNETĠM REHBERĠ Her büyüklükteki iģletmeler için adım-adım acil durum planlaması, müdahale ve acil durumun etkilerini giderme hazırlıkları rehberdir. GĠRĠġ Acil durumlar, her yıl iģletmelerde gerek can kaybı ve gerekse maddi kayıplara yol açmaktadır. Ancak bunun önüne geçilebilir. ĠĢletmeler böylesi durumlara hazırlıklı ise, hasar ve yaralanma ya da can kayıpları engellenebilir, etkileri azaltılabilir ve iģletmeler normal hayatlarına daha hızlı geri dönebilir. Bu rehber etkin bir acil durum yönetim programı hazırlanması ve yürütülmesi için adım-adım izlenecek aģamaları içermektedir. Bu rehber bir grup insanın çalıģtığı veya bir arada bulunduğu, atölyeler, perakendeciler (bayiiler), tedarikçiler veya her türden kuruluģ tarafından kullanılabilir. Ġster çok katlı bir binada, ister sanayii kompleksinde faaliyet gösterin; ister bulunduğunuz mülkün sahibi ya da kiracısı olun; iģletmenin büyüklüğü ve küçüklüğü ne olursa olsun bu rehber uygulanabilir. BaĢlangıç için engin acil durum yönetimi bilgisine ihtiyacınız yoktur. Ġhtiyacınız olan, iģletmeniz üst yönetiminin, acil durum yönetimi için bir plan hazırlanması ve yürütülmesi ile bunun iģletme kültürü olarak benimsenmesi için yetki ve destek vermesidir. Halihazırda bir planınız var ise, bu rehberi planınızı kontrol etmek ve güncellemek için kullanabilirsiniz. Rehberin bölümleri aģağıdaki gibidir: Bölüm-1: Planlamanın 4 aģaması: Planı tasarlayacak ekibin oluģturulması, Olası hasar ve zararın/zayıf noktaların tespiti, Planın hazırlanması Planın yürürlüğe konulması. Bölüm-2: Acil durum yönetiminde göz önüne alınması gereken hususlar: Acil durumlarda mevcut imkanların can kaybının önlenmesi, tesisin/iģyerinin korunması ve haberleģme amacıyla yapılması gerekenler. Bölüm-3: Bu bölüm en yaygın tehlikelere dair bilgiler içermektedir. 4

5 ACĠL DURUM NEDĠR? Bir acil durum, Ģirket çalıģanlarının, Ģirket sahasında çalıģan müteahhit firma personelinin, ziyaretçilerin veya yakın tesis yada yerleģim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamıģ olaylardır. Pek çok olay acil durum olarak yorumlanabilir. Bunlar; 1. Yangın 2. Deprem 3. Sel/su baskını 4. Yoğun kar yağıģı 5. Toplu gıda zehirlenmesi 6. Fırtına 7. Heyelan 8. Kimyasal madde kazaları 9. Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları 10. Radyasyon kazaları 11. AnarĢik olaylar 12. ĠletiĢim sistemini çökmesi 13. Bilgisayar sisteminin çökmesi 14. Ana müģteri veya tedarikçilerin kaybedilmesi 15. Büyük üretim arızaları 16. Enerji kesilmesi 17. Sabotaj 18. ĠĢ kazası 19. Salgın hastalık 20. Trafik kazası 21. AĢırı sıcak veya soğuk 22. Seferberlik hali Doğal afetler baģta olmak üzere geniģ bir sahayı etkileyen olayları tanımladığından, Felaket terimi bu dokümanda anılmamaktadır. Aslında her olay iģletmenin ve toplumun üzerindeki nihai etkisi ile değerlendirilmelidir. Büyük bir sanayi kuruluģu için sıkıntı veren bir olay, küçük bir iģletme için felaket olabilir. Acil Durum Yönetimi Nedir? Acil durum yönetimi, olayın etkilerini azaltmak, müdahale etmek ve etkilerini giderme sürecidir. Acil durum yönetimi dinamik bir süreçtir. Planlama en kritik aģamalardan biridir. Eğitimler, tatbikatlar, ekipmanların denenmesi ve faaliyetlerin koordine edilmesi diğer önemli fonksiyonlardır. 5

6 Acil Durum Yönetimi için Durum Tespiti Acil durum yönetiminin baģarılı olması için üst (tepe) yönetimin desteğine ihtiyaç vardır. Üst (tepe) yönetici bu desteğini, planlamanın yapılması için yetkilendirme yaparak ve diğer yöneticilerin katılımını sağlamak için talimatlandırma Ģeklinde verir. Acil durum yönetimi için durumu tanımlarken, ölümler, cezai sorumluluk gibi olumsuz etkileri tanımlamak yerine, böylesi bir hazırlığın olumlu yönleri ön plana çıkarılmalıdır. Bunlar; 1. Acil durum yönetimi çalıģanları, toplumu ve çevreyi korumayı amaçlar. 2. ĠĢletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yerel kurumlar ile uyumunu temin eder. 3. ĠĢletmeye finansal sıkıntılar, üretime ara verilmesi, ünitelerin zarar görmesi ve pazarın kaybı gibi sıkıntılardan kurtulma yeteneği verir. 4. Bir acil durumun cezai ve toplumsal sorumluluğunu azaltır. 5. ÇalıĢanlar, tedarikçiler, müģteriler ve toplum önünde ĠĢletmenin itibarını arttırır. 6. Sigorta giderlerinde tasarruf sağlar. 6

7 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AĢama: Planlama için bir ekibin oluģturulması 2. AĢama: Risk analizi yapılması, muhtemel zararların tespiti 3. AĢama: Planın hazırlanması 4. AĢama: Planın yürürlüğe konulması. 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI: Acil durum yönetim planını hazırlamak için görevli bir kiģi veya ekip olmalıdır. Bu iģlemlerin yürütülmesi için aģağıdaki aģamalardan faydalanılabilir. 1- Ekibin yapısı: Ekibin büyüklüğü yürütülecek operasyonun yapısı, ihtiyaçlar ve kaynaklara bağlıdır. Genelde bir grubun bu iģle görevlendirilmeleri en iyi seçimdir. Çünkü; Katılımı teģvik eder ve daha fazla çalıģanın desteğini alır. Katılımcıların katkısını arttırır. Planlama sürecini görünür hale getirir. Konu üzerinde görüģ açısını geniģletir. Kimin aktif üye, kimin danıģman niteliklerine haiz olduğunu tespit ediniz. Pek çok durumda, iģin en önemli kısmı bir veya iki kiģi tarafından yapılır. Bunun yanı sıra çalıģmaları yürütürken bilgi ve destek alabileceğiniz yerler Ģunlardır: Üst yönetim Kısım Yöneticileri ÇalıĢanlar Teknik Hizmetler Teknik emniyet ve çevre politikasını yürüten kısımlar, Halkla iliģkiler görevlileri Koruma ve güvenlik birimi Pazarlama ve SatıĢ Hukuk MüĢavirliği Finansman ve Satın alma Ekiptekilerin bu çalıģmaları yürütmek üzere üst yönetimden yazılı olarak görevlendirilmelerini sağlayınız. ÇalıĢanların iģ tanımları bu görevleri de kapsamalıdır. 2- Yönetim Desteği ve yetkilendirme: Yönetimin desteğini göstermek ve yardımlaģma ortamı yaratmak için planlama ekibine planın hazırlanması için alınması gerekli kararları alma yetkisi verilmelidir. Ekipte üyeler ve ekip lideri arasında yetki sınırlarını net olarak tanımlayın. Ancak bunu yaparken fikir alıģveriģine engel olabilecek kadar katı olmayınız. 7

8 3. Acil Durum Yönetim Politikasının belirlenmesi: Üst yönetici iģletmenin acil durum yönetim politikasını ortaya koymalıdır. Bu politika: Planın amacını tanımlamalı ve tüm iģletmenin bu planın kapsamı içinde olduğunu vurgulamalıdır. Planlama grubunun yapısı ve yetkilerini tanımlamalıdır. 4. Termin planı ve bütçeleme yapılması: Bu çalıģmayla ilgili termin planı hazırlanmalı, iģin kritik safhaları belirlenmeli ve iģin bütçesi yapılmalıdır. Termin planı, öncelikler netleģtikçe gözden geçirilmelidir. Bütçeleme, baģlangıç için araģtırma, doküman hazırlığı, seminerler, danıģma hizmetleri gibi planlama aģamasında gerekli olabilecek harcamaları kapsamalıdır. 2. AġAMA: RĠSK ANALĠZĠ YAPILMASI, MUHTEMEL ZARARLARIN TESBĠTĠ: Bu aģama, mevcut riskler, olası zararlar ve acil durumlar ile ilgili bilgi toplanması ve ardından iģletmenin bu acil durumlara mevcut müdahale yeteneğinin tespitine yönelik bir çalıģmadır. A- Mevcut Durumunuz Nedir? 1. Mevcut plan ve prosedürlerinizi gözden geçiriniz Bu amaçla bakmanız gereken dokümanlar; Tahliye planı Yangından korunma planı ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği prosedürü Çevre ile ilgili prosedürler Koruma ve güvenlik prosedürleri Sigortalama ile ilgili prosedürler Finansman ve satın alma prosedürleri Planlı ve acil durdurma prosedürleri ĠĢ tanımları Zararlı maddeler planı Risk yönetim planı Ana geliģtirme planı KarĢılıklı yardım ve iģbirliği anlaģmaları 2. DıĢ destek verebilecek kurum/iģletme veya kuruluģlara danıģın. Resmi kurum ve kuruluģlar, sosyal kurumlar ve destek alınabilecek yerlerin yetkilileri ile bir araya geliniz. Onlardan iģletmenizdeki muhtemel tehlikeler ve müdahale imkanları konusunda bilgi alınız. Bu amaçla görüģülebilecek yerler aģağıdaki gibidir: Valilik/Kaymakamlık Kriz Komitesi Ġl/Ġlçe Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Ġl/Ġlçe Emniyet Müdürlükleri Ġl/Ġlçe Jandarma Komutanlıkları 8

9 Belediye BaĢkanlığı Ġtfaiye Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Hastane Müdürlükleri Kızılay Meteoroloji Müdürlüğü Telefon Ġdaresi Elektrik Ġdaresi Su Ġdaresi Doğalgaz Ġdaresi KomĢu iģletmeler 3. Yasal dayanak ve gerekçelerinizi belirleyiniz. Bir Acil Durum Planı hazırlığına dayanak teģkil eden ve uygulamaları tanımlayan mevzuatı inceleyerek gerekçelerinizi belirleyiniz. Bu amaçla baģvurulacak kaynaklar Ģunlardır: 1475 Sayılı ĠĢ Kanunu ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü 7/7751 sayılı Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle ÇalıĢılan ĠĢyerlerinde ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bağlı mevzuat 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bağlı mevzuat 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve bağlı mevzuat 2941 Sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali Kanunu ve bağlı mevzuat 2 Eylül 1997 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun 2495 sayılı Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanmasına Dair Kanun 88/13543 sayılı Sabotajlara KarĢı Koruma Yönetmeliği Sigorta Mevzuatı Sağlık Mevzuatı Uluslararası kaynaklar (FEMA, NSC, NFPA, EPA, OSHA, CSB) Uluslararası kaynaklar kapsamında daha detaylı bilgileri aģağıdaki web adreslerinden edinebilirsiniz. Federal Emergency Management Agency (FEMA) National Fire Protection Association United States Environmental Protection Agency Occupational Safety and Health Administration United States Chemical Safety and Hazard Investigation National Safety Council : : : : : : 9

10 4. Kritik kaynaklar (hammadde/malzemeler), hizmetler ve müdahale yöntemlerini tanımlayınız. Potansiyel bir acil durumun etkilerinin anlaģılması ve bu etkilerin giderilmesi için ihtiyaç duyulacak desteklerin tanımlanabilmesi için bu bilgiye ihtiyaç vardır. Bu amaçla aģağıdaki hususları gözden geçiriniz. ĠĢletmenin üretimi ve bu üretim için ihtiyaç duyulan hizmetler, malzeme, iģgücü ve ekipman desteği. BaĢta sadece bir tek tedarikçiden sağlananlar olmak üzere, tedarikçilerden sağlanan hammadde, malzeme ve hizmetler. Tesis için hayati önemi olan enerji, su, gaz, kanalizasyon, haberleģme, nakliye ve ulaģım hizmetleri. Tesisin iģlemesi için gerekli personel, ekipman ve yapılması gereken müdahaleler 5. Ġç kaynak ve imkanları tanımlayınız. Bir acil durum operasyonunda ihtiyaç duyulabilecek kaynak ve imkanlar Ģunlar olabilir: a) Ekipler ve Personel: Acil durumların sonucunda ortaya çıkan durumu göz önüne alarak müdahale ekipleri oluģturunuz. Bu ekiplerin yer aldığı Acil Durum Organizasyon Ģemasını hazırlayınız. Bir Ģirketler topluluğuna mensup iģletmelerde topluluk genel merkezinde de aynı amaçla bir organizasyon yapılmalıdır. Acil durumlara müdahale kapsamında oluģturulabilecek ekipler aģağıdadır: Acil Durum Yöneticisi, Operasyon Ekibi, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Ekibi, HaberleĢme Ekibi, Koruma ve Güvenlik Ekibi, Ġlkyardım Ekibi, Sosyal Yardım Ekibi, UlaĢtırma Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Arama-Kurtarma Ekibi, Saha Operasyon Ekibi (ĠĢletme Ekibi), Teknik Destek Ekibi, Tahliye Ekibi, Lojistik Destek Ekibi, Hasar Tasfiye Ekibi ve Yedek Ekip. Sahada faaliyet gösteren ekipler dıģındaki destek ekipleri içinde yer alan bir ekip birden fazla fonksiyon üstlenebilir. Sözgelimi, sosyal yardım ekibi ulaģtırma ekibinin fonksiyonunu da üstlenebilir. b) Malzeme: Acil durumlara müdahale edecek ekipleri uygun malzeme ve ekipmanlarla donatınız. Bunun yanı sıra temini uzun süren kritik malzemelerin de yedeklerini her zaman hazır bulundurunuz. Acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyacağı malzeme ve ekipmanlar aģağıdaki gibidir. Yangından korunma (itfaiyeci elbiseleri, yangın battaniyesi vb.) ve söndürme malzemeleri (gaz, su ve köpük esaslı söndürme malzeme ve ekipmanları), haberleģme (Telsiz ve telefon), Ġlkyardım ve arama-kurtarma malzemeleri, sesli ve ıģıklı alarm ve anons sistemleri, acil enerji kaynakları (mobil jeneratör) ve endüstriyel temizlik malzemeleri. c) Ekiplerin faaliyet göstereceği yerler: Kriz Yönetim Merkezi, ilkyardım merkezi, sığınaklar ve geçici iskan sahaları. (Birden fazla alternatif yer tanımlayınız), Basın 10

11 brifing merkezi (tercihen iģletme dıģında bir yer tanımlayınız. ġoför dinlenme binaları ve Ģayet iģletme sahası dıģında ise misafirhaneleri kullanınız). d) ĠĢletme Yönetim Organizasyonu: Eğitim, tahliye planı, personel destekleme e) Yedekleme ve Destekleme: Diğer kurum ve iģletmeler ile gereğinde aģağıdaki konularda destek alınması için düzenleme yapınız: Finansal destek HaberleĢme Üretim MüĢteri hizmetleri Nakliye Bilgi Desteği Acil enerji desteği Onarım desteği Acil Durumlarda personelin etkinliğinin arttırılması için, beģeri niteliklerini (ilkyardım, yabancı dil vs) kayıtlandırınız ve gereğinde bu personelin vasıflarından istifade ediniz. 6. DıĢ Kaynaklarınızı Tanımlayınız. Acil Durumlarda çok çeģitli dıģ kaynağa ihtiyaç duyulabilir. Bazı durumlarda bu desteğin alınması için resmi protokol yapılmasına gerek vardır. Protokolde, iģletmenizdeki olası acil durumları ve bunun sonuçlarını göz önüne alarak, karģılıklı yardım ve iģbirliği yapılacak durumları tanımlayınız. Aynı Ģekilde tedarikçilerle yapılan her türlü sözleģmede genel ifade olarak yer alan acil durumları, Acil Durum Planınızı esas alarak ve yeniden gözden geçirerek ihtiyaçlarınız doğrultusunda güncelleģtiriniz. DıĢ kaynaklar kapsamında protokol yapılabilecek kurumlar Ģunlardır: Mahalli Kriz Komitesi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ġtfaiye Müdürlüğü Hastaneler Yerel Güvenlik Birimleri (Polis/Jandarma) Tedarikçiler Yakın Sanayi KuruluĢları Sigorta ġirketi 7. Sigortanızı gözden geçiriniz. Sigortacınızla bir araya gelerek tüm poliçenizi gözden geçiriniz. (Bu amaçla yapılacak iģlemler için 2.Bölüm, toparlanma ve yeniden kurma kısmına bakınız.) B. Risklerinizi analiz ediniz. Bu aģamada iģletmenizin zayıf olduğu noktaları, bunlardan kaynaklanabilecek durumlar ve olası etkilerini belirleyiniz. Bu iģlemleri yaparken, olasılıkların belirlenmesi, etkisinin tahmin edilmesi ve kaynakların kullanımını da kapsayan bir 11

12 puanlama sistemini içeren ekteki Risk Analiz Formu (Ek-1A) ve ekindeki Risk ġiddeti- Etki Alanları Matrisini (EK-1B) kullanınız. Bu iģlemde düģük puan iyi, yüksek puan kötü demektir. Risk analizinin ünite bazında yapınız. Risk analizini aģağıdaki sırayı takip ederek yapınız. a) Risk analiz ekibini oluģturunuz. Öncelikle risk analizini yapacak ekibi oluģturunuz. Ġdeal bir ekip yapısı aģağıdaki gibidir. Ekip BaĢkanı : Risk analiz çalıģması yapılan ünite amiri Üye : Mekanik bakım-onarım yapan ünite amiri Üye : Elektrik/elektronik bakım-onarım yapan ünite amiri Üye : Risk analizi yapılan ünitenin iç tedarikçisi olan ünite amiri Üye : Risk analizi yapılan ünitenin iç müģterisi olan ünite amiri Üye : Çevre Mühendisi/Sorumlusu Üye : ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği uygulamaları ile görevli personel Üye : Afet ve Acil Durum Planının hazırlanmasından sorumlu personel b) Olası acil durumları sıralayınız. Tablonun ilk sütununa olası acil durumları yazınız. Tanımlarınız hem iģletmenizden ve çevreden kaynaklanabilecek tüm acil durumları kapsamalıdır. Pek çok olay acil durum olarak yorumlanabilir. Bunlar; 1. Yangın 2. Deprem 3. Sel/su baskını 4. Yoğun kar yağıģı 5. Toplu gıda zehirlenmesi 6. Fırtına 7. Heyelan 8. Kimyasal madde kazaları 9. Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları 10. Radyasyon kazaları 11. AnarĢik olaylar 12. ĠletiĢim sistemini çökmesi 13. Bilgisayar sisteminin çökmesi 14. Ana müģteri veya tedarikçilerin kaybedilmesi 15. Büyük üretim arızaları 16. Enerji kesilmesi 17. Sabotaj 18. ĠĢ kazası 19. Trafik kazası 20. Salgın hastalık 21. Seferberlik hali 12

13 Bunların yanı sıra aģağıdaki hususları da göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. GeçmiĢ Kayıtlar: Bulunduğunuz bölgede, iģletmeniz veya yakın iģletmelerde daha önce aģağıdaki acil durumlardan hangileri, hangi sıklıkla meydana gelmiģtir? Yangınlar Sert ilkim koģulları Zararlı madde kaçağı Trafik/nakliye kazaları Depremler Fırtınalar Sel/çamur baskınları Heyelan Terör olayları Hammadde eksikliği/stok fazlalığı Coğrafi Konum: ĠĢletmenin bulunduğu bölgede neler olabilir? AĢağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz: Barajlara ve su baskın sahalarına yakınlığı Fay hatlarına yakınlığı Tehlikeli madde üreten, kullanan, stoklayan veya nakleden iģletmelere yakınlığı Nükleer santrallere yakınlığı Teknolojik Durum: Bir arızadan kaynaklanabilecek acil durumlar var mıdır? Bu kapsamdaki olasılıklar: Yangın, infilak, zararlı madde kaçağı Güvenlik sisteminin devre dıģı kalması HaberleĢmenin yapılamaması Bilgisayar sistem arızaları Isıtma/soğutma sistem arızaları Acil Durum uyarı sisteminin arızalanması Ġnsan kaynaklı hatalar: Personel hatasından kaynaklanabilecek ne tür acil durumlar olabilir? Personele iģin gereği olan mesleki ve teknik emniyet eğitimi verilmiģ midir? Personel acil durumlarda ne yapacağını biliyor mu? Ġnsan kaynaklı hatalar, tek baģlarına endüstriyel kuruluģlarda en fazla acil duruma sebep olan faktördür. Bunun sebepleri arasında: Yetersiz eğitim Yetersiz yapılan bakım/onarım Güvensiz çalıģma YanlıĢ iģletim AĢırı yorgunluk KiĢisel alıģkanlıklar (sigara, alkol vs) Fiziki KoĢullar: Tesisin fiziki koģullarından (ünitelerin konumu, bulunması gerekli emniyet tedbirleri, zemin yapısı, havalandırma ve aydınlatma koģulları vs) 13

14 kaynaklanabilecek acil durumlar nelerdir? Fiziki koģullardaki emniyet tedbirleri yeterli midir? AĢağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz: Binanın inģaat yapısı Üretimin tehlikeli aģamaları Yanıcı/parlayıcı/patlayıcı maddelerin depolama ve iģleme koģulları Zaralı kimyasalların depolama ve iģleme koģulları (Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını esas alınız) Ünitelerin yerleģim planı Aydınlatma Tahliye güzergahları ve çıkıģ kapıları Sığınak ve toplanma yerlerinin konumu Düzenin sağlanması: Hangi tür acil durum veya zararlı durumlarda düzeni sağlamak veya zararları gidermekle görevlisiniz? Her acil durumu, baģlangıcından sonuna kadar her aģamasını analiz ediniz. AĢağıdaki durumların sonucunda ne olabileceğini göz önüne alınız: Tesise giriģin yasaklanması Elektriğin kesilmesi HaberleĢme hatlarının çökmesi Boru devrelerinin hasar görmesi Su kaynaklarının kuruması/kesilmesi Duman/sis baskını Binaların hasar görmesi Hava veya su kirliliği Patlama Binalarda göçük oluģması Personelin mahsur kalması Kimyasal madde kaçakları/döküntüleri c) Acil Durumun GerçekleĢme Sıklığı Nedir? Bu sütunda her acil durumun gerçekleģme olasılığın 1-10 arasında puanlayınız. En yüksel olasılık için 10 en düģük içinse 1 puan veriniz. AĢağıdaki tablo yapacağınız değerlendirmede size yardımcı olacaktır. d) Acil Durumun insanlar üzerinde etkisi nedir? Muhtemel ölüm ve yaralanmaları esas alarak acil durumun insan üzerindeki etkisini inceleyiniz. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Etkisi ağır ise 10, hafif ise 1 puan aralığında puanlandırınız. Puanı 4 katsayı ile çarparak tabloya iģleyiniz. e) Acil Durumun doğal yaģam üzerinde etkisi nedir? Acil durumun doğal yaģam üzerindeki etkisini inceleyiniz. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Etkisi ağır ise 10, hafif ise 1 puan aralığında puanlandırınız. Puanı 3 katsayı ile çarparak tabloya iģleyiniz 14

15 f) Acil Durumun binalara etkisi nedir? Hasar ve kayıplar göz önüne alarak acil durumun binalar üzerindeki etkisini inceleyiniz. Bu değerlendirme esnasında aģağıdaki hususları göz önüne alınız : Yenileme maliyeti Geçici yenileme maliyeti Onarım maliyeti Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Etkisi ağır ise 10, hafif ise 1 puan aralığında puanlandırınız. Puanı 1 katsayı ile çarparak tabloya iģleyiniz. g) Acil Durumun üretime etkisi nedir? Acil durumun üretime etkisini inceleyiniz. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Etkisi ağır ise 10, hafif ise 1 puan aralığında puanlandırınız. Puanı 2 katsayı ile çarparak tabloya iģleyiniz. h) Acil Durumun malzeme üzerine etkisi nedir? Acil durumun malzemeye etkisini inceleyiniz. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Etkisi ağır ise 10, hafif ise 1 puan aralığında puanlandırınız. Puanı 1 katsayı ile çarparak tabloya iģleyiniz. i) Acil Durumun ürün stoklarına etkisi nedir? Acil durumun ürün stoklarına etkisini inceleyiniz. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Etkisi ağır ise 10, hafif ise 1 puan aralığında puanlandırınız. Puanı 1 katsayı ile çarparak tabloya iģleyiniz. j) Acil durumun müģteriler ve tedarikçiler üzerindeki etkisi nedir? Pazar payının potansiyel kaybını esas alınız. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Puanı 2 katsayı ile çarparak tabloya iģleyiniz. k) Acil Durumun iģletmenin kamuoyu ile iliģkilerine etkisi nedir? Acil durumun kamuoyu üzerindeki etkisini inceleyiniz. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayınız. Etkisi ağır ise 10, hafif ise 1 puan aralığında puanlandırınız. l) Acil duruma müdahale için mevcut iç ve dıģ kaynaklar nelerdir? Bu kısımda iç ve dıģ kaynaklarınızı göz önüne alarak acil duruma müdahale imkanlarınızı birlikte gözden geçiriniz. Bulgularınızı 1-10 arasında puanlayarak Risk Analiz Formuna yazınız. Bu esnada size yardımcı olması için her potansiyel acil durumu baģından sonuna kadar inceleyerek, müdahale için nelere ihtiyaç duyulacağını belirleyiniz. Her acil durum için Ģu soruları sorarak cevapları belirleyiniz: 15

16 Acil duruma müdahale etmek için gerekli imkanlara sahip miyiz? DıĢ kaynaklar bu acil duruma istenilen sürede müdahale edebilirler mi? Yoksa daha öncelikli olarak müdahale etmeleri gereken yerler var mı? ġayet, her iki soruya da cevap evet ise bir sonraki maddeye geçiniz. Cevaplar hayır ise bu problemi gidermek için yapılabilecekleri tespit ediniz. Sözgelimi aģağıdakilerin yapılmasına gerek olabilir: Ġlave acil durum düzenlemeleri yapınız. Ġlave eğitimler uygulayınız. Ġlave malzeme ve ekipman temin ediniz. Resmi kurumlar ve yakın sanayi kuruluģları ile karģılıklı yardım ve iģbirliği anlaģmaları düzenleyiniz. Konularında uzman kuruluģlar ile anlaģmalar yapınız. m) Toplam risk puanı: Öngörülen riskin toplam puanının hesaplanmasında; puanın 1 ile 1000 sayıları arasında değiģmesini sağlayacak biçimde bir formül geliģtirilmiģtir. Yani, tüm kriterler açısından en yüksek puanın alınması halinde toplam risk puanı 1000, her bir kriter açısından en düģük puanın alınması halinde ise toplam risk puanı 1 olmaktadır. Toplam risk puanını hesaplama formülü : Toplam Risk Puanı=((GerçekleĢme Sıklığı x Ağırlıklı Etki Puan Toplamı)/15) x ((Ġç Kaynaklı Önlem+DıĢ kaynaklı Önlem)/2) En düģük puan alan en iyi, en yüksek puan ise en kötü olanıdır. Sonuçlara göre 3. Bölümde bahsedilen planlama ve öncelikle tedbir alınması gereken potansiyel acil durumlar belirlenmiģ olacaktır. Bu hesaplama yöntemi ile yapılan genel bir değerlendirmede, öncelikli acil durumlar deprem, yangın ve iģ kazası Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Risk analiz çalıģması sonucunda en yüksek puanı alan riskten baģlamak üzere alınacak tedbirleri ve iyileģtirme faaliyetlerinizi planlayınız. 16

17 3. AġAMA: PLANIN HAZIRLANMASI: Artık planı hazırlama aģamasına geldiniz. Bu bölüm aģağıdaki iģlemleri nasıl yapacağınızı açıklamaktadır. Yapacağınız çalıģmada Ek-2 de yer alan prosedür içeriğinden de faydalanabilirsiniz. PLANIN BÖLÜMLERĠ: Planınız aģağıdaki temel bölümleri içermelidir. Ġdari Tanımlar ve Özet: Ġdari tanımlar ve özet kısmı planın amacı, görevliler, olası acil durumlar ve bu acil durumların nereden idare edileceğini tanımlar. Acil Durum Yönetim Unsurları: Planın bu bölümü iģletmenin acil durum operasyonunda bulunması gereken temel uygulamaları tanımlar. Bunlar: Sevk ve Ġdare HaberleĢme Can güvenliği Tesis güvenliği Toplumsal YardımlaĢma. Bakım ve onarım Lojistik destek Detaylı olarak 2. Bölümde bahsedilen bu unsurlar, acil durum operasyonu esnasında personel ve ekipmanların korunması ile operasyonların sürdürülmesi için temel teģkil etmektedir. Acil Durum Müdahale Prosedürleri: Bu prosedürler iģletmenin acil durumlara nasıl müdahale edeceğini tanımlar. Mümkün olan her yerde bu prosedürleri acil durum yöneticilerinin, acil durum müdahale ekipleri ve çalıģanların kolayca eriģebileceği nitelikte bir dizi kontrol listesi olarak hazırlayınız. Bu prosedürlerde aģağıdaki durumlar için alınması gerekli tedbirleri belirleyiniz: Durum tespiti ÇalıĢanların, ziyaretçilerin, iģletme sahasında çalıģan müteahhit firma çalıģanları, ekipmanların ve hayati öneme haiz kayıtların korunması. Özellikle acil durumun meydana geliģinden sonraki ilk 3 güne ait kayıtlar çok kritiktir. Her koģulda bu kayıtların tutulması ve saklanmasına dikkat ediniz. ĠĢletmenin üretim faaliyetlerine tekrar baģlaması ve faaliyetine devam etmesi. Bomba ihbarı ve Ģiddetli fırtına gibi durumların yanı sıra aģağıdaki durumlar için ayrıca prosedürlere gerek duyulabilir. Bunlar: 17

18 ÇalıĢanların ve müģterilerin acil durumdan haberdar edilmesi ve uyarılmaları Acil duruma müdahale eden personel ve resmi ekiplerle haberleģme Tesisteki her personelin tahliyesinin hesaplanması Acil durum operasyonlarının idaresi Acil durum yönetim merkezinin kurulması ve iģletilmesi Yangınlar ile mücadele Tesisin durdurulması operasyonları (Planlı ve acil durdurma) Hayati öneme haiz kayıtların korunması Onarım operasyonları ĠĢletmelerin yapısına göre aģağıdaki prosedürlere de gerek duyulabilir: Acil durumlarda kullanılacak kaçıģ yolları ve çıkıģlar Tahliye öncesi tesisi durduracak personel ve planlı/acil durdurma talimatları Tahliye tamamlandıktan sonra tüm çalıģanların, ziyaretçilerin ve müteahhit firma çalıģanlarının yoklamasının yapılması Acil durumlara müdahale eden ekiplerin görev talimatları Acil durumların bildirimi Planın uygulamasına dair baģvurulacak kiģi ve kuruluģların isimleri Acil Durumlarda ihtiyaç duyulabilecek dokümanlar: Bir acil duruma müdahale esnasında ihtiyaç duyulabilecek dokümanlar Ģunlardır: Acil durum çağrı listesi: Bu listeler imkan var ise cüzdana sığacak ebatta ve acil duruma müdahale edecek ekiplerde görevli tüm personelin isim, adres ve telefonlarını içermelidir. Bu bilgiler aynı amaçla tanzim edilecek Personel Bilgi Formu (EK-3) ile uyumlu olmalıdır. Malzeme Tahliye Formu: Tahliyesi zorunlu malzemeler ve bunların tahliye önceliğini gösterir. Bir örneği Ek-4 dedir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Metarial Safety Data Sheet-MSDS): Mevcut kimyasalların nakliye, depolama, iģleme ve bertaraf yöntemlerini ve bu esnada olası tehlikeler ile bunlara müdahale yöntemini içeren ve malzemenin üreticisi tarafından malzeme beraberinde verilen formdur. Öncelikle iģletmenizde mevcut tehlikeli maddelerin listesini yapınız. Satınalma departmanınız ile temasa geçerek Ģayet yok ise iģletmenizde mevcut tehlikeli olduğunu düģündüğünüz tüm maddelerin malzeme güvenlik bilgi formunu (MSDS) edininiz. Gerekiyor ise tercümesini yaparak bu malzemeler ile çalıģan kiģilerin kolayca eriģeceği yerlerde bulundurunuz. Bu formları internet ortamında aģağıdaki adreslerde bulabilirsiniz. Bu tür arģivlerde aynı malzeme için birden fazla MSDS bulacaksınız. Almanız gereken, sizin kullandığınız malzemenin üreticisi tarafından düzenlenen formdur

19 Ġhbar Formu: Resmi ve özel kurumlara yapılacak acil durum bildirimini kayıtlandırmak amacıyla tanzim edilen formdur. Bir örneği Ek-5 de bulunmaktadır. Bina ve tesis genel vaziyet planı: Bu plan üzerinde aģağıdaki bilgiler iģlenmiģ olmalıdır. Ana ve yardımcı kesme vanaları Hidrantlar/yangın vanaları/yangın dolapları Ana su vanaları Su boru devresi Gaz hattı ana kesici vana Gaz boru devresi Elektrik Ģalterleri Trafolar Su tahliye kanalları Bağımsız kanallar (tesisin yakınından veya altından geçen) Her binanın adı (ĠĢletmenizdeki tesislerin yanı sıra, var ise lojman sahasını içeren bölümüne de binaların adı, numarası ve sokak numarasını yazınız) Bina kat planları Alarm ve anons sistemleri Yangın söndürücüler Yangın söndürme sistemleri ÇıkıĢlar Merdivenler BelirlenmiĢ kaçıģ yolları YasaklanmıĢ (tehlikeli) bölgeler Zararlı maddeler (temizlik malzemeleri ve kimyasallar dahil) Yüksek değerli malzemeler Kaynaklar Listesi: Acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek kaynakların ( ekipman, malzeme ve hizmetler) listesini yapınız. KarĢılıklı yardımlaģma protokolü yapılan kuruluģlar ve bunlarla yapılan protokolleri de ekleyiniz. PLANIN YAZIM AġAMASI: Bu bölümde planın yazımı aģamasında izleyebileceğiniz bir yöntem anlatılmaktadır. 1. Temel amaç ve öncelikle yapılacak faaliyetleri tanımlayınız: Temel amaç ve önemli hususları belirleyiniz. Yapılacak iģler, bunları kimin ve ne zaman yapacağını listeleyiniz. Risk analizlerinde ortaya çıkan eksiklikler ve problemli bölümleri nasıl göstereceğinize karar veriniz. 19

20 2. Planın yazılması: Planlama ekibinin her üyesini planın bir bölümünü yazmakla görevlendiriniz. Her kısım için en uygun formatı belirleyiniz. Belirli hedefleri olan bir termin planı yapınız. ĠĢin tamamlanması için yeterli zaman tanıyınız. Ancak tanınan zamanın rehavete yol açacak kadar uzun olmamasına dikkat ediniz. Termin planınızda aģağıdaki hedefler için takvim belirleyiniz. Ġlk taslak Gözden geçirme Ġkinci taslak Genel değerlendirme Nihai taslak Basım Dağıtım 3. Eğitim planının hazırlanması: ĠĢletmenizde planda öngörülen faaliyetlerle ilgili eğitimlerin planlanması için bir personel veya kısmı görevlendiriniz. Eğitimlerin planlanmasına dair belirli bir fikir edinmek için bu rehberin sayfalarındaki açıklamalardan faydalanabilirsiniz. 4. ĠĢletmeniz dıģındaki kuruluģlarla iģbirliği yapılması: Düzenli olarak resmi ve özel kurumlar ve gönüllü kuruluģlar ile bir araya geliniz. Resmi kurumları bir acil durum planı hazırlığında olduğunuzdan haberdar ediniz. Plan konusunda resmi kurumlardan planı onay görevleri olmayanlar, kolaylıkla inceleme yapacak ve oldukça değerli bilgiler vereceklerdir. Resmi kurumlara yapılacak bildirimlerin Ģeklini onlarla görüģerek belirleyiniz ve bunu plan ve prosedürlerinize ilave ediniz. Acil duruma müdahalenin harici birimlere devredilmesi için gerekli koģulları belirleyiniz. Operasyonun bu aģamasında aģağıdaki hususlar üzerinde değerlendirme yapılması faydalı olabilir. Müdahale edecek ekip hangi kapı veya giriģi kullanacaktır? Bu ekipler nereye ve kime bildirimde bulunacaktır? Tesis çalıģanları bu ekiplerle nasıl haberleģecektir? Bu operasyonun yürütülmesinde kim görevli olacaktır? Bir acil durum operasyonu süresince kilit personelinizin tesise giriģine izin vermesi için resmi kurumların ne tür bir kimlik doğrulama istediğini belirleyiniz. Özürlü personelinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurunuz. Bu personeliniz eģlik etmesi için baģka bir personel görevlendiriniz. Özürlü personelinizi doğru tanımlamak için aģağıdaki tanımı göz önüne alınız. 20

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECİNİN 4 AŞAMASI 1. AŞAMA: PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI 4 Ekibin yapısı 4 Yönetim

Detaylı

ACĠL DURUM PLANLARI. Amaç İşyerlerinde acil durumlarda uygulamaya geçirilecek planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmek.

ACĠL DURUM PLANLARI. Amaç İşyerlerinde acil durumlarda uygulamaya geçirilecek planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmek. ACĠL DURUM PLANLARI Amaç İşyerlerinde acil durumlarda uygulamaya geçirilecek planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmek. Öğrenim Hedefleri Acil durum planlarının hazırlanması, Çalışanların

Detaylı

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER YAŞAR EDE HEDEFLER ACİL DURUM PLANLARI

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER YAŞAR EDE HEDEFLER ACİL DURUM PLANLARI ACİL DURUM PLANLARI İÇİNDEKİLER Acil Durum ve Mevzuattaki Yeri Acil Durum Planlaması Acil Durum Planının Uygulanması Acil Durum Sonrası Yapılacak İşlemler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAŞAR EDE HEDEFLER Bu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI GEREKEN HALLER

ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI GEREKEN HALLER ACİL DURUM PLANLARI ACİL DURUM PLANI Bir kuruluştaki olası kazaları sonuçları ile birlikte belirleyen, kaza oluşumunda işyerinde ve civarında yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak tespit eden resmi nitelikteki

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI Revizyon No:01 Sayfa No: 1 / 11 1. HER NÖBET BAġLANGICI YÖNETĠMĠ. 2. KIġ DÖNEMĠ YÖNETĠMĠ. 3. TRAFĠK KAZASI YÖNETĠMĠ. 4. YANGIN YÖNETĠMĠ. 5. GIDA ZEHĠRLENMESĠ YÖNETĠMĠ ODD ALGORĠTMALARI 6. BOMBA, CANLI

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI 1 KBRN OLAYININ MEYDANA GELMESĠ HABERLEġME VE BĠLGĠLENDĠRME KRĠZ MERKEZĠ POLĠS SAĞLIK ĠTFAĠYE Ġzolasyon Çevre Güvenliği GiriĢ-ÇıkıĢ Kontrol Trafik AkıĢı Kimlik Tespiti Ġlk Yardım

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı