BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEKLIYORUZ. 45 milyon turist"

Transkript

1 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik yap ld Aralar nda ilkö retimden üniversiteye kadar ö rencilerin, motosiklet tutkunlar n n ve çeflitli çevre gönüllüsü kurulufl aktivistlerinin bulundu u üç yüz kifliye yak n çevre ordusu, ODTÜ orman nda kar fl kar fl temizlik gerçeklefltirdi. HABER 2. SAYFADA GÜNCEL Çocuk Meclisi, Dünya Miras seminerinde UNESCO Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komitesi ni ziyaret eden Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Komite de UNESCO Dünya Miraslar Gezgini Atila Ege nin sundu u Unesco Dünya Miraslar ve Türkiye deki Dünya Miraslar seminerine kat larak, tarihi de erlerlere iliflkin bilgiler ald lar. HABER 3. SAYFADA KEÇ ÖREN Yazar Özdenören Keçiören de Keçiören de düzenlenen Öykü Dünyas nda Gezinti program n n konu u olan Türk öykü yazarlar n n önemli isimlerinden Rasim Özdenören, yo un ilgi gördü. Program, Keçiören Belediyesi ve Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Mahalle Mektebi Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü iflbirli i ile gerçeklefltirildi. HABER 2. SAYFADA Erol Da l Süleyman Göksu Fazl K l nç Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te GÜNCEL BEKLIYORUZ Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, turist say s nda art fl beklediklerini bildirdi. Palandöken, 2014 y l nda ülke olarak turist beklentimiz 45 milyon dedi. TESK, 2014 y l turist beklentisini aç klad Suriye yard m konvoyu Pursaklar da a rland ngiltere den yola ç kan Suriye 3. T bbi Yard m Konvoyu, Pursaklar da mola verdi. Konvoyu Pursaklar da a rlayan Baflkan Çetin, misafirlerine yemek ikram etti. Yard meli Derne i nin ngiltere merkezli SKT Walfare ( yilik Hareketi) ile birlikte organize etti i 3. Suriye T bbi Yard m Konvoyu, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in misafiri oldu. 32 ambulans ve 5 TIR dan oluflan yard m konvoyunu Pursaklar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri ndeki Özler Restoran da a rlayan Baflkan Çetin, yard m gönüllüleri ile birlikte yemek yedi. HABER 13. SAYFADA BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; PURSAKLAR GÜNCEL Vali Yüksel, Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde baflar lar dileyerek Ankara Ticaret Odas, Baflkent Ankara'da ticari hayat destekleyen, dünyadaki tüm geliflmeleri takip eden, üyelerinin mesle ine uygun olarak bilimsel ve teknolojik geliflmelerine ortam haz rlayan, büyük bir üye yap lanmas ile her geçen gün büyüyüp geliflen Ankara m z n gurur kayna bir meslekî kurulufltur. dedi. Turizm sezonuna iliflkin yaz l de erlendirme yapan Bendevi Palandöken, Hizmet sektöründe her türlü tedbir flimdiden al nmal d r. Özellikle geçmifl y llarda yaflanan kaçak alkollü içeceklerle ilgili yeni s k nt lar yaflanmamal d r. Uyar lar m z dikkate al narak denetimler art r lmal - d r. Geçmiflte yaflanan üzücü olaylar art k yaflanmas n. ça r s nda bulundu. ORTALAMA 824 DOLAR Geçen y l Türkiye'ye gelen turist say s n n yüzde 7,6 artarak 39 milyon 226 bin 226 kifliye ulaflt n, bunlar n yüzde 86,2 s - n n 33 milyon 827 bin 424 kifli ile yabanc turistlerden oluflturdu unu söyleyen Palandöken, flöyle devam etti: Turizm gelirlerimiz yüzde 11,4 artarak 32 milyar 310 milyon 424 bin dolar oldu. 2013'te kifli bafl na ortalama harcama 824 dolar olurken, yabanc lar ortalama 749 dolar, yurt d fl nda ikamet eden vatandafllar - m z yerini yurdunu ziyarette geldi inde ise ortalama bin 252 dolar harcad. Sektörde 1,5 milyon insan çal fl yor. (CHA) ALTINDA Gicik Huzurevi nde Anneler Günü kutland Alt nda Belediyesi Alt nay Yard m Organizasyonu, Gicik Huzurevi nde kalan anneler, coflku dolu bir kutlamayla hat rlad. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin efli Saadet Tiryaki nin de kat ld ziyarette, duygu dolu anlar yafland. Gönüllerince e lenen ve sürpriz hediyeler alan yafll lar n mutlulu u görülmeye de erdi. HABER 13. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... GAZETES Vali Alâaddin Yüksel, ATO yu ziyaret etti Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci yi ziyaret etti. Vali Yüksel e, burada Oda faaliyetleri hakk nda bilgi sunuldu. Ankara Ticaret odas n n yürüttü ü faaliyetlerle tam bir kanaat önderi meslek kuruluflu oldu unu ifade eden Vali Yüksel, ATO üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak suretiyle ülke ve Ankara sorunlar na karfl üst düzey duyarl yaklafl mlar sosyal sorumluluk ad na önemli bir örnek teflkil etmektedir. dedi. HABER 3. SAYFADA

2 ANKARA K eçiören Belediyesi ve Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Mahalle Mektebi Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü iflbirli i ile gerçeklefltirilen Öykü Dünyas nda Gezinti programa üniversite ö rencileri ve vatandafllar yo un ilgi gösterdi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde moderatör Hayriye Ünal taraf ndan sohbet havas nda gerçeklefltirilen programda konuflan yazar Rasim Özdenören, yazd öykülerde insan n bu dünyadaki cehennemini anlatt n belirterek Cennetin anlat lmas nas l bize ümit yolunu aç yorsa, cehennem de bize bir baflka düzlemde umudun yolunu aç yor dedi. Yazd bir metni okuyan okurun kendi zavall l, acizli i karfl s nda ayn zamanda kendi yüceli ini de keflfetti ini hat rlatan Özdenören, Günahkar insanlar ben h rs z m, ben caniyim ama ben ayn zamanda Cenab- Allah n kendi ruhundan üfledi i bir insan m, bu yüzden yücelmeliyim demelidir diye fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. /2 Yazar, Özdenören Keçiören de Keçiören de düzenlenen Öykü Dünyas nda Gezinti program n n konu u olan Türk öykü yazarlar n n önemli isimlerinden Rasim Özdenören, yo un ilgi gördü. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! konufltu. nsan ile insan aras nda aflk iliflkisi olmad zaman insan n Allah ile iliflkisinin de iyi olmayaca n söyleyen Özdenören, Z pç kt gelenek nsan ile insan aras nda aflk iliflkisi olmaz. nsan Tanr aras nda aflk iliflkisi olur diyor, biz bunu redediyoruz. Aflk sevgiliyi aramakt r. Sevgili kad n ve Tamer KARAHAN GSM : (0553) erkektir. Afl k mafluklu unu kaybederse kendini yoklu a mahkum eder dedi. Keçiörenlilerin zihinsel ve ruhsal olarak yeni fikirler edindi i program n sonunda izleyicilerin sorular n yan tlayan Rasim Özdenören daha sonra okurlar na kendi kitaplar n imzalad. Ak, Avrupa Günü nde gençlerle bir araya geldi K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Avrupa Günü nde gençlerle birlikte fidan dikti, günün an s na foto raf çektirdi. Keçiören Belediyesi, AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl taraf ndan Eurodesk Temas Noktas seçildi. Belediye, Avrupa Günü kutlamalar kapsam nda Bir Genç, Bir Fidan, Bin Kazanç etkinli i düzenledi. Farabi Anadolu Lisesi ndeki programa Baflkan Mustafa Ak n yan s ra, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil ve AB Bakanl Uzman Almula Türedi kat ld. Ö rencilere hitaben yapt konuflmaya 9 May s Avrupa Günü kutlamalar sebebiyle bugün size misafir olduk. Gelirken de elimiz bofl gelmedik ve burada sizlerle birlikte dikmek üzere fidan getirdik diye bafllayan Baflkan Ak, AB nin Türkiye için muas r medeniyetler seviyesine ç kmak anlam na geldi ini söyledi. Baflkan Ak, Avrupa n n hukuk ve yaflam standartlar n yakalamak için reformlar n yap lmas hedeftir. Çok flükür ki Türkiye birçok alanda Avrupa standartlar n yakalad ve geçti. Türkiye nin AB ye girmesi AB ye katk sa layacakt r. Bizde her fley mevcut, ama bizler her konuda çok çal flmal y z. Siz gençler bu çal flmay çok daha ileriye götüreceksiniz mesajlar n verdi. Kaymakam Dirim ise, AB ye üyelik hedefinin Türkiye nin öncelikleri aras nda yer ald n vurgulayarak AB nin kriterlerini kendimiz aç s ndan yerine getiriyoruz dedi. AB Bakanl Uzman Almula Türedi de, AB nin tarihçesi ve Avrupa Günü nün önemi hakk nda bilgi vererek Birlik 2.Dünya Savafl n n getirdi i y k m sonras Avrupa ülkelerinin birbirine olan güvensizli ini gidermek için kuruldu. Güvenlik amac yla bafllayan, ekonomik iflbirli iyle devam eden bir süreçtir. Çankaya da toplu temizlik Ç evre Gönüllüleri ile Çankaya Belediyesi ODTÜ ormanlar nda temizlik çal flmas yapt. Aralar nda ilkö retimden üniversiteye kadar ö rencilerin, motosiklet tutkunlar n n ve çeflitli çevre gönüllüsü kurulufl aktivistlerinin bulundu u üç yüz kifliye yak n çevre ordusu, ODTÜ orman nda kar fl kar fl temizlik gerçeklefltirdi. Üç yüz kiflilik çevre ordusunun çal flmalar sayesinde ODTÜ ormanlar do aya zararl at klardan büyük ölçüde ar nd r ld. Etkinli e kat lan ilkö retim ö rencileri çevre temizli i bilinçlerini gelifltirirken do ayla iç içe olmaktan dolay mutlu oldular. Gerçeklefltirilen etkinlikle toplumda çevre bilincini gelifltirmek ve çevreyi temiz tutman n tüm toplumun ortak sorumlulu u oldu u mesaj n vermek istediklerini belirten çevre dostlar, bundan sonraki süreçte de Çankaya Belediyesi'nin deste iyle bu tür etkinlikleri çok daha kalabal k organizasyonlarla yinelemeyi planlad klar n belirttiler. Fethi Yaflar, hemflehrilerini a rlad A fyon Sand kl Belediye Baflkan Mustafa Çöl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yaflar, hemflerisi ve mevkidafl Çöl e belediye hizmet birimlerini gezdirdi; çal flmalar hakk nda da bilgi verdi. Hemflerisinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Yaflar, belediyecilikte bugüne kadar edindi i tecrübeleri mevkidafl yla paylafl rken gerçeklefltirilen projeleri de tan tt. Yaflar la birlikte belediye birimlerini gezerek çal flanlar ile ayaküstü sohbet eden Çöl, yat r m maketlerini de tek tek inceleyerek bilgi ald. Belediyecilikte baflar s yla örnek Yaflar, mevkidafl n tebrik ederek yeni dönemin Yenimahalle ve Sand kl da yaflayan hemflehriler için hay rl olmas temennisinde bulundu. BUGÜN Ankara S cakl k TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 14 Recep 1435 RUM 30 Nisan 1430 msak :03 51 Günefl :05 33 Ö le :12 52 YARIN kindi :16 42 Akflam :19 59 Yats :21 32

3 Vali Yüksel, ATO yu ziyaret etti A nkara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci yi ziyaret etti. Vali Yüksel e, burada Oda faaliyetleri hakk nda bilgi sunuldu.vali Yüksel, Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde baflar lar dileyerek Ankara Ticaret Odas, Baflkent Ankara'da ticari hayat destekleyen, dünyadaki tüm geliflmeleri takip eden, üyelerinin mesle ine uygun olarak bilimsel ve teknolojik geliflmelerine ortam haz rlayan, büyük bir üye yap lanmas ile her geçen gün büyüyüp geliflen Ankara m z n gurur kayna bir meslekî kurulufltur. dedi. Ankara Ticaret odas n n yürüttü ü faaliyetlerle tam bir kanaat önderi meslek kuruluflu oldu unu ifade eden Vali Yüksel, ATO üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak suretiyle ülke ve Ankara sorunlar na karfl üst düzey duyarl yaklafl mlar sosyal sorumluluk ad na önemli bir örnek teflkil etmektedir. dedi. ANKARA /3 Pursaklar da 2. Bahar Koflusu A ile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Pursaklar Belediyesi iflbirli iyle düzenlenen 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahara Kofluyor koflusu yo un kat l mla gerçeklefltirildi. 50 ve üzeri yafltan binlerce dede ve nene kapl ca tatili kazanmak için tabana kuvvet dedi. Yar flma 7 ayr kategoride yap ld. (Belirlenen yafl kategorileri 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81 ve üzeri.) Dede ve nenelerin heyecan na Pursaklar Kaymakam Salih B çak, Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc lar Muhammat Carti, Avni Özkaya, belediye baflkan yard mc lar, meclis üyeleri ve çok say da kifli kat ld. Bin 500 kiflinin kay t yapt rarak kat ld Dedeler Neneler 2.Bahara Kofluyor spor müsabakas Pursaklar Belediyesi Baflkanl Kona önünden bafllad. Davul zurna eflli inde haz rl k yapan koflucular, Baflkan Çetin in start ile k yas ya yar flt. Koflu esnas nda herhangi bir olumsuzlu a karfl n 6 ambulans haz r bekletildi. Büyük bir heyecan ile koflan dede ve neneler derece elde ederek kapl ca tatili kazand. Dereceye girenlere madalyalar verildi. Yap lan çekilifller sonucu 6 kad na anneler günü hediyesi olarak alt n verildi. Baflkan Çetin alandaki kad nlara ayr ca karanfil hediye etti. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, ihtiyarlar n önemine vurgu yapt. Baflkan Çetin, Allah hepinize sa l k, s hhat, afiyet versin ve bunu daim etsin diyorum. Toplumumuzda unutulmaya yüz tutan de erlerimiz var. Yavrular m z dedelerinden kopmufl durumda. Yavrular m z dedelerinin, nenelerinin masallar na hasret durumda. flte bizler bunlar bütünlefltirmek için bu çal flmalar yap yoruz. De erlerimizi unutturmayaca z.dedi. Türkiye nin yafllanmakta oldu unu belirten Aile ve Sosyal Palitikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc s Mehmet Carti, Hizmetlerimizin dizayn nda bunu göz önünde bulunduruyoruz. Politikalar m z n oda nda aile vurgusu var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl olarak aktif yafllanma ve Nesiller aras dayan flma kavramlar na büyük önem veriyoruz. Yafll lar m za yönelik faaliyetlerde yerel yönetimlerin önemli görevleri oldu unu düflünüyoruz. Bu anlamda Pursaklar Belediye Baflkan m za teflekkür ederim. diye konufltu. Madalyalar n alan dede ve neneler Kültür Bakanl Sanatç s Ferman Kaya konser ile yorgunluklar n att. Çocuk Meclisi, Dünya Miras seminerine kat ld Pursaklar Belediyesi 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahar Koflusu Bin 500 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Dereceye girenler kapl ca tatili kazand. UNESCO Dünya Miraslar ve Türkiye deki Dünya Miraslar seminerine kat lan Ankara Büyükflehir Belediyesi 19. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri sertifika ald. UNESCO Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komitesi ni ziyaret eden Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Komite de UNESCO Dünya Miraslar Gezgini Atila Ege nin sundu u Unesco Dünya Miraslar ve Türkiye deki Dünya Miraslar seminerine kat larak, tarihi de erlerlere iliflkin bilgiler ald lar. Kendisini büyük bir ilgiyle dinleyen meclis üyelerinin, merak ettikleri sorular da cevaplayan Atilla Ege, 1946 y l nda kurulan ve bugün 190 ülkenin taraf oldu u UNESCO sözleflmesini, Erol DA LI Gezi-Gözlem Seçime Do ru Suriye Suriye tarih boyunca bir çok uygarl k taraf ndan yönetilir y l nda Osmanl mparatorlu u nun yönetimi alt na girer. Suriye 403 sene boyunca Osmanl yönetimi alt nda kal r. Birinci Dünya Savafl ndan sonra Osmanl mparatorlu u yönetiminden ç kar. Suriye ya kadar Fransa yönetiminde kal r. Bu ülke 1946 da ba ms zl - n ilan eder. 12 y l sonra M s r ile Birleflik Arap Cumhuriyeti ni kurar. Ancak bu birliktelik üç y l sürer, iki ülke 1961 y l nda ayr l r. Haf z Esad Devletin bafl na 1970 y l nda geçer. Suriye ba ms zl n ilan ediflinden sonra Haf z Esad n iktidara gelme sürecine kadar ülkeyi yönetenler bir çok kez darbe giriflimleriyle karfl karfl ya gelir. Bu istikrars zl ortadan kald rmak için Haf z Esad istikrar sa lamaya yönelik bir politika izler. Buna göre bürokrasi, parti, ordu üçgenine dayal bir plan gelifltirir. Bu plan tutmufl ve Haf z Esad Suriye yi önemli bir ülke haline getirir. Haf z Esad 2000 y l na kadar Suriye devlet baflkanl yapar. Beflflar Esad Babas n n ölümünden sonra Suriye devlet baflkan olur. Suriye halk reform istemesi sonras nda Mart 2011 y l nda halk soka a dökülür ve gösteriler düzenler. Bu gösteriler sonucunda bir çok gösterici ölür. Baflbakan 29 Mart 2011 tarihinde istifa eder. Devlet baflkan Beflflar Esad geçici bir hükümet kurana kadar baflbakan n görevinde kalmas n ister. Bu olaylar n daha da artmas na sebep olur. Baflta fiam olmak üzere pek çok flehirde on binlerce kiflinin kat ld hükümet karfl t gösteriler düzenlenir. ç Savafl Bu protestolar n sürmesinin neticesinde ülke iç savafl halini al r. D flar dan da Suriye ye savaflmak için yabanc unsurlar girer. Bu olaylar n içinden ç k lmaz hale gelmesine sebep olur. Baflta Amerika ve Rusya n n çabalar yla Cenevre de uzlaflma toplant lar yap lmas yla bir arpa yol kat edilir. ç Savafl n Suriye ye nsani Maliyeti Mart 2011 den günümüze kadar ölü say s i geçer. Milyonlarca insan evlerinden kaçar, kendi ülkesinin baflka yerlerine ya da komflu ülkelere s n r. Bu ülkeler baflta Lübnan, Türkiye, Ürdün, Irak ve M s r olur. Sonuç ta 6 milyondan fazla Suriye li evlerinden uzakta yaflar. Devlet Baflkanl Seçimi Suriye bu durumdayken Beflflar Esad 3 Haziran da bir kez daha seçilebilmek için Suriye devlet baflkanl seçimine girecektir. Suriye Anayasa Mahkemesi flu anki mevcut devlet baflkan olan Esad la birlikte 2 kiflinin daha baflvurusunu kabul eder. Bunlar Halep milletvekili Mahir Abdülhaf z Haccar, ve eski bakan ve meclis üyesi Hasan Abdullah en-nuri dir. 3 Haziran da Suriye de yap lacak olan devlet baflkanl seçimini tekrar Beflflar Esad n kazanaca ortadad r. Peki kim kaybeder? Üç y ld r süren iç savaflta eflini, annesini, çocuklar n, yak nlar n ve evlerini yitiren milyonlarca Suriye li kaybeder. Türkiye nin 1983 y l nda imzalad n ve 160 ülkede toplam 981 Dünya Miras n n 762 sini gördü ünü anlatarak, seyahatlerdeki deneyimlerini paylaflt. Ege, geçmiflten gelece e birer arma an olan dünya miraslar listesinde, Türkiye den halen 11 onaylanm fl miras n bulundu unu da belirterek, 54 kültür ve do al de erimizin de adayl k listesinde yer ald n ifade etti. Adayl k sürecindeki kriterleri de meclis üyelerine ayr nt l bir biçimde anlatan Atilla Ege, dünyadaki 29 karma mirastan ikisinin Türkiye deki Kapadokya ve Pamukkale-Hierapolis Milli Park oldu unu da söyledi. Ders niteli indeki seminerin ard ndan üyeler, do al ve kültürel miras her durumda ve koflulda koruma sözü vererek Patrimonito genç miras koruyucular sertifikalar n ald lar. Çocuk meclisi üyeleri de Ege ve UNESCO yöneticilerine Çocuk Meclisi ve faaliyetleri konular nda bilgiler verdiler.

4 T ürkiye Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara fiubesi Ola anüstü Genel Kurulu Ankara'da gerçeklefltirildi. TÜG AD Ankara fiube Baflkan Bar fl Ayd n' n Çankaya Belediye Baflkanl na aday oldu u için b rakt baflkanl k görevini deneyimli üyelerden TÜG AD Baflkan Yard mc s Türker Nasl üstlendi. Ankara Sheraton Oteli'nde gerçeklefltirilen toplant da bir konuflma yapan Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci yapt k sa konuflmada " nsanlar bulundu u makama afl k olmamal. Zaman geldi inde oray terk edip gitmesini bilmeli." diyerek Bar fl Ayd n' kutlad ve yeni seçilecek yönetime baflar lar diledi. TÜG AD Baflkan Ali Yücelen TÜG AD' n sahip oldu u birlik ve beraberlik ruhunun, tüm farkl l klara sayg l üyelerinin katk s yla yaflam buldu unu belirterek flunlar söyledi: "Biz TÜG AD çat s alt nda hiç bir ayr m gözetmeksizin hepimiz biriz, biz'iz... Her birimiz birbirimizden farkl y z. Ve her TÜG AD'l kendisinden farkl ANKARA A nkara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Nall han Belediye Dü ün Salonu nda Anneler Günü program düzenlendi. Programda konuflan Belediye Baflkan smail Öntafl, Nall han n 15 y ld r öksüz kald n belirterek, Art k Nall han m z n da bir annesi bir de babas var, Nall - han m z n annesi Nevin Gökçek, babas da de erli Baflkan m z Melih Gökçek. Anneler ve babalar Nall han hiçbir zaman unutmazlar ben de bu vesileyle hofl geldiniz diyorum dedi. Programa kat lan Nevin Gökçek, salonu dolduran çok say da Nall han ve Çay rhanl annenin sevgi gösterileri aras nda yapt konuflmada, anne olman n ne demek oldu unu anlatt. Annelik çok güzel bir fley, tarif edilmez yaflan r diyerek konuflmas na bafllayan Nevin Gökçek, flunlar söyledi: Asl nda her gün analar günü, çünkü anan n kalbi her dakika çocu um nerede, ne yap yor, çocu- uma ne oldu, nereden gelecek, nereye gidecek diye çarpar. Düflündü ümüz, hep bakt m z fley evlat Onlar bizim gözümüzün nuru. Onlar mutlu olursa bizler mutlu oluyoruz, onlar üzülürse bizler üzülüyoruz. Rabbim bizi evlatla imtihan etmesin. Maalesef zaman m zda anaya, babaya, etrafa sayg ve sevgi azald, azalmaya da devam ediyor. Gitti- im evlerde anas n babas n içeri almayan insanlarla karfl lafl yorum. Rabbim böyle de bizi imtihan etmesin. Anneye bakman n ibadet oldu unu vurgulayan Nevin Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Allah bizi ana duas alanlardan eylesin, ana bedduas alanlardan eylemesin. Ana duas alanlar daima iyi yerlere gelmifltir, ana bedduas alanlar da hep kötü fleylerle karfl laflm fllard r. Anne ve baba Cennetin bekçileridir, onlar müsaade etmezse biz 4 olan arkadafl m z n de erlerini, fikirlerini, görüfl ve inançlar n ; yaflam tarz n gözetti i sürece bugün ulaflt m z noktay muhafaza edece iz ve daha da gelifltirece iz. Tüm üyelerimize biz dedirtebilmeliyiz. Biz'in içinde farkl bizler olmaz. Bizden baflka, farkl olan birinin yaflam tarz n, kendi yaflam tarz - m z savunur gibi savunal m.hiç kimse bir baflkas - n n de erlerine sayg s zl k yapmadan, onun bak fl aç s na hakaret etmeden bu birli i sa lamay baflard k. Zaten bu baflar m z bizi uluslararas alanda da farkl bir yere tafl d. AB üyesi olmayan hiç bir adaya gözlemci üyelik d fl nda s fat vermeyen JEUNE, TÜG AD' üyeli e kabul etti ve 1 ay sonra yap lan genel kurulda da TÜG AD Baflkan olarak ben Baflkan yard mc l na seçildim. Bu bizim yapt klar m z n yans mas d r." Yerel seçimlerde Çankaya Belediye Baflkanl - na aday oldu u için görevinden ayr lan TÜG AD Ankara fiubesi eski Baflkan Bar fl Ayd n da yapt konuflmada; TÜG AD' n örnek bir demokrasi gelene ine sahip oldu unu ve böylelikle gelece in liderleri için de erli bir okul oldu unu vurgulad. Yaflar, ö renci kermesinde D emetevler Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i taraf ndan düzenlenen kermese Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat larak destek verdi. Giyimden aksesuara, ev tekstilinden g daya kadar pek çok ürünün ö renciler yarar na sat fla sunuldu u kermeste, Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i Baflkan Abdülhamit Soylu taraf ndan karfl lanan Yaflar, e itime katk sa layan etkinlikleri çok önemsedi ini söyledi. Kermeste stantlar tek tek gezerek bilgi alan Yaflar, dernek yetkililerine özverili davran fllar nedeniyle teflekkür etti. Yenimahalle Belediyesi nin e itim alan ndaki çal flmalar ndan da bahseden Yaflar, Ayd nl k bir Türkiye, iyi e itimli bireylerle mümkündür. Bu bilinçle e itim ve ö retime elimizden gelen deste i veriyoruz. Okullar m z n her türlü tadilat ifllerini yaparken ö rencilerimize de k rtasiye yard m nda bulunuyoruz dedi. TÜG AD Baflkan Yard mc s Türker Nasl, TÜG AD Ankara fiube Baflkanl 'ndan ayr lan Bar fl Ayd n dan görevi devrald. TÜG AD Ankara yeni baflkan n seçti Görev yapt sürede TÜG AD' n de erlerini daha da yükseltmek üzere bu bayrak yar fl ndaki görevini tamamlad n belirten Ayd n " Baflkanl k yapt - m dönemde Türkiye'yi anlamak ve düflünmek ad na referans olmaya çal flt k. Bizler genç ifladamlar olarak hayat m z al n terimizle kazan yoruz. afl ifl, hizmet üretiyoruz. Giriflimci ruhumuzla hayat de ifltirmeye hep talip olduk ve olmaya devam edece iz." sözleriyle görevini yeni yönetime gönül rahatl yla devretti ini belirtti. TÜG AD Ankara fiube Baflkanl na seçilen Türker Nasl da gerçeklefltirdi i konuflmas nda, küresel geliflmelerin art k bireyselli e izin vermeyen ve s n r tan mayan bir dünya yaratt n belirterek flunlar söyledi: "Bir flekilde, herkes bir gruba, bir toplulu a ait olmak istiyor. Art k insanlar ayn amaç etraf nda birleflmek, birlikte hareket etmek, iflbirli iyle büyümek ve paylaflmak istiyor. Bizler tesadüfen veya koflullar gere i bir araya gelen kifliler toplulu u de iliz. Bizler birbirimizin k ymetini bilen, birlikte olmay seven, eflitlerin toplulu uyuz. Güzel hedefleri olan bir sivil toplum kurulufluyuz." Nall han da ve Ayafl ta Anneler Günü coflkusu Cennete giremeyiz. Onun için Rabbim analar m za of demeden bizleri yan na als n, onlar n r zas n alacak güzel fleyler yapmay nasip etsin. Nall - han da düzenlenen Anneler Günü etkinli inde Sanatç Nur Yoldafl annelere geçmiflten bugüne flark lar seslendirdi. Nall han ve Çay rhanl anneler Nur Yoldafl n flark lar na efllik ederken bir taraftan da sahnede coflkuya oynayarak, halay çekerek kat ld lar. Çekilifllerle annelere sürpriz hediyeler da t lan etkinlikte muhtaç anneler de hediyeler verilerek mutlu edildi. Büyük ilgi gören Nevin Gökçek, annelerle günün an s na bol bol foto raf çektirdi. Etkinlikte daha sonra Nall han Belediyesi Folklor Ekibi Karadeniz oyunu oynad. Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Ayafl Kapal Spor Salonu nda düzenlenen Anneler Günü kutlamas da yo un ilgi gördü. Ayafl Belediye Baflkan Bülent Taflan ve efli Canan Taflan taraf ndan karfl lanan Nevin Gökçek e burada Güdül Belediye Baflkan Havva Y ld r m da efllik etti. Ayafl Belediye Baflkan Bülent Taflan, burada yapt konuflmada Nevin Gökçek in verdi i sözü tutarak etkinli e kat ld n hat rlatarak nflallah Nevin Han m da Ayafl a fahri annelik yapacak diye konufltu. Ankara Büyükflehir Belediyesi, Nall han ve Ayafl ta Anneler Günü etkinli i düzenledi. Etkinliklere, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek de kat ld. Genifl Aç Süleyman GÖKSU CANIM ANNEM, BEN M ANNEM Anneci im Ak saçl bafl n al p eline, Kara hülyalara dal anneci im! O titrek kalbini baht n yeline, Bir ince tüy gibi sal anneci im! Sanma bir gün geçer bu karanl klar, Gecenin ard nda yine gece var; Çocuklar h çk r r, anneler a lar, Yafll gözlerinle kal anneci im! Gözlerinde aksi bir derin hiçin, Kanad n yay lm fl, ç rp nmak için; Bu k fl yolculuk var, diyorsa için, Beni de beraber al anneci im!... Merhaba. Yaz ma Merhum Necip Faz l K sakürek in anlaml bir fliiri ile bafllad m. Bilindi i gibi, May s Ay 2.Pazar Anneler Günü. Bence her gün, anneler günü. Tarih yaklafl nca, kelimeler adeta bo az ma dü ümleniyor ve içimi derin bir hüzün kapl yor. Ellerim tufllara çok zor gidiyor, nedense Gözlerim yaflarmaya bafllad, p narlar çoktan sel olmufltu bile. Annem vefat edeli, tam on befl ay oldu. Onun yoklu u, zaman ilerledikçe daha çok belli oluyordu. Son zamanlar nda, kenarda otursa bile gölgesi yetiyordu bizlere. Me er ne kadar zormufl annesiz olmak. Annem sa iken bir flair arkadafl mdan dinledi- im, anas z ilk bayram m fliirlerindeki m sralar, flu an bile gözümün önünden hiç gitmiyordu. Bundan sonra da, bu tür fliirler bana çok ac gelecek, ama ne yapay m. Bir söz vard r: Ölüm Allah m emri, ayr l k olmasayd diye. Daha dün, beni do uran, zorluklarla ve ninnilerle büyüten biricik annemi, ellerimle kara topra a vermifltim. Bu dünyada bir daha görmemek üzere, Yaradan n emriyle Ahret Alemine yolcu etmifltim onu. Dile kolay 80 y l, nerdeyse bir as r ne çabuk geçmiflti, rüya gibi sanki. Her zaman deriz ya! Bu dünya, yalan ve fani. Geride kalan ise, kubbede hofl bir seda. A layarak yazmak, ne kadar da zormufl. Peygamber Efendimizin buyurdu u gibi, a lamam flefkat ve merhametten olsa gerek. Elbette ki, Takdir-i lahiye boynumuz bükük. Bayramlarda, Mübarek Gecelerde ve özel günlerde seni daha çok arayaca m. Zihnim gerilere do ru gidecek, bir film fleridi gibi. Belki de; rüyalar mda görebilece- im ve sürekli de yan mda hissedece im. fiöyle dediydi, böyle söylediydi diye hat ralar n hep hayalimde yaflataca m. Tan - yanlar ne kadar iyi biriydi diyorlar, o zaman huzur buluyorum ve çok seviniyorum. O anda, inan n dünyalar benim oluyor. Hiç flüphesiz tüm anneler güzel, ancak benim annem bir baflka güzeldi. fiu an maziyi düflünüyorum Yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Mecbur kalmad kça üzülmeyelim diye, hasta olunca hiç söylemezdi. Her zaman ben iyiyim, siz nas ls n z derdi. Hasta olmayal m diye adeta kollar n kanatlar n gererdi. Gerçekten çok han mefendiydi, a z var dili yok derler ya. Çocuklu umda ve di er zamanlarda görevimin yak nda olmas nedeniyle sürekli olarak, annemi görme imkân m oldu. Bu kadar flansl olmama ra men, uzun süre zarf nda yine doyamad m kendisine. Allah n izniyle bugünlere kadar getirdi, mükemmel bir flekilde yetifltirdi bizleri. Topluma faydal bir insan olabildiysek ne mutlu. Helâl, haram, kardeflli i ve Dinimizi ö retti. Büyüklere sayg, küçüklere sevgi ondan hat rayd. Onun hakk n ödemek hiç de o kadar kolay de ildi. Kendine dua edecek, Fatiha okuyacak bir efl, çocuklar, gelinler ve torunlar b rakt geride. Kendinden övgü ile bahsedecek ac l akrabalar, arkadafllar ve komflular Dedikoduyu hiç sevmez, her fleye pozitif bakard. Hal hat r bilir, insanlara çok de er verirdi. Hiç kimseyle küs olmad ömrü boyunca. Hiçbir zaman kimsenin dedikodusunu yapmad. Kurtla kuzu hep yan yana bulunsun isterdi. Dünyada kötülükler hiç olmas n derdi. O lum lac m bitmek üzere, sözlerini hiç unutam yorum. Kap aç ld m geldi zannediyorum, bazen bir ses duyuyorum annem zannediyorum! Ama nerde... Benim sana yapmaya çal flt m vazifelerim, senin bana yapt klar n karfl s nda bir noktayd ancak. Annenin hakk gerçekten ödeflilmezmifl. Seni en son rahats zland nda birlikte hastaneye, ölüm yolculu una götürdü ümüzü nerden bileyim. Yolda giderken hep Allah diyordun, o s k nt l an nda bile gözlerinle bizleri süzüyordun. Yo un bak mda, d flar da çaresizlik içinde beklememiz hayat m z n en zor anlar yd. Orada kendimizi ölüme al flt r yormufluz. Vefat edip, kefenlenlenip son olarak yüzüne bakt mda gülümsüyordun annem. A lamay n der gibiydin sanki. Biliyorum flu an a lamama çok üzülüyorsundur, ancak elimde de il bilesin. Can m anneci im, kabrini her zaman ziyaret ediyorum. Ben seni göremiyorum, ama senin beni gördü ünü biliyorum. Dualar m daima seninle, çok de erli annem. Sevgili annem bir tanem, gözün arkada kalmas n. Sen bizi en iyi flekilde yetifltirdin. Her zaman sana lay k olabilmek için çal flaca z. Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa(S.A.S): Cennet annelerin ayaklar alt ndad r demekle, annelik müessesesinin önemine iflaret etmifltir. Bu anlamda, Allah n emirlerine ayk r olmad sürece, bütün annelere itaat etmek, sayg göstermek, cennetin önemli bir anahtar d r ve bu anlamda cennet bütün annelerin ayaklar alt ndad r. Allah senden raz olsun Anneci- im; hakk n helal et, bizleri hiç merak etme. Ebedi alemde buluflmak üzere, mekan n cennet olsun. Allah, her zaman yard mc n olsun annem. Allah m seni Peygamber Efendimizin flefaatine nail eylesin. Can m z, ci erimiz ve her fleyimizsin. nan seni çok özlüyoruz ve de özlemeye devam edece iz. Sen gidince evimizin duvarlar bile, çok so uk gelmeye bafllad. Bizleri garip ve yapayaln z b rakt n; ama ne yapal m, Rabbim böyle takdir etmifl. Sa l nda saç n n telinin bile incinmesini istemezdim. Bildi- im kadar ile sana of bile demedim. Hakk n helal et annem. Atalar bofla dememifller: Ana gibi yar, Ba dat gibi diyar olmaz diye. Bu arada siz okuyucular m da, istemeyerek de olsa üzdü ümün fark nday m. fiu anda çok duyguland n z hisseder gibiyim. Tüm Annelerin; Anneler Gününü kutluyor, sayg ve hürmetlerimi sunuyorum. Vefat etmifl tüm annelere de Allah tan rahmet diliyorum. Kal n sa l cakla

5 Karadeniz i vuran don, f nd pahal yedirecek ANKARA (CHA) M art ay nda Türkiye de etkili olan don olay, bir çok meyve gibi f nd da vurdu. Üretici 900 bin ton f nd k beklerken rekolte düfltü. Dünya f nd k üretimin yüzde 75 ini yap ld Türkiye deki rekolte, dünya piyasas ndaki fiyatlar da etkileyecek. Don olaylar ndan önce f nd kta çok yüksek bir rekolte bekleyen f nd k üreticisi, düflük fiyatl f nd k beklentisine girmiflti. Ancak beklenmedik don olay, rekoltenin bu sene fazla düflece i sözünü dolafl ma soktu. Bunun üzerine, fiyatlar tavan yapt. Büyük flehirlerde, f nd n kilosu 48 TL ye dayand. Bu geliflmeler, dünya f nd k piyasas n da yak ndan ilgilendiriyor. Çünkü, f nd k üretiminin yüzde 70 ini sa layan Türkiye deki fiyatlar, dünyadaki f nd k fiyat n da büyük oranda belirliyor. F nd ktaki son durumu de erlendiren Karadeniz hracatç lar Birli i Baflkan lyas Edipsevinç, rekoltenin ne kadar olaca n flimdiden kestirmenin zor oldu unu belirtti. ANTALYA (CHA) D evletin yanl fl destek sistemi çiftçiyi kay t d fl na itiyor. Kay tl çiftçi say s geçen y l 81 ilin tamam nda azald. Azalma Türkiye genelinde 128 bin kifliye ulaflt. Devletin dönüm bafl na verdi i 9 TL'lik destek için daha fazla masraf yapmak zorunda kalan çiftçi kay t sisteminden ç k yor. Çiftçiler, devletten arazi deste ini b rak p, ihracattakine benzer flekilde, ürüne göre destek vermesini istiyor. Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf (TEPAV) istihdam izleme bültenine göre, 2012 y l sonunda 1 milyon 56 bin 852 kifli olan kay tl çiftçi say s 2013 y l nda yüzde 12 azalarak 928 bin 454 kifliye geriledi. 81 ilin tamam nda kay tl çiftçi say s nda azalma yafland. Çiftçi say s n n en fazla azald iller Samsun, Konya, Manisa, Antalya ve Hatay oldu. Bat Akdeniz Bölgesi nde 2012 sonunda 69 bin 298 kifli olan kay tl çiftçi say s 2013 y l nda 7 bin 3 kifli azalarak 62 bin 295 kifliye geriledi. Antalya da 4 bin 991 kifli azalarak 45 bin 791 kifliye düflen kay tl çiftçi say s, Isparta da 978 kifli azalarak 7 bin 613 kifliye, Burdur da ise bin 34 kifli azalarak 8 bin 891 kifliye düfltü. Antalya Ziraat Odas Baflkan Nazif Alp, Antalya genelinde 19 ilçede belgesini alm fl 130 bin çiftçi bulundu unu söyledi. Çiftçi Kay t Sistemi'ne kay tl çiftçi say s n n azl na, devletin yanl fl destek politikas na ba layan Nazif Alp, tatmin olmayan çiftçini kay t d fl na ç kt n kaydetti. Çiftçinin, kay t sistemine girince dönüm bafl na 9 TL gibi çok düflük bir deste e hak kazand n ifade eden Nazif Alp, "Bu deste i alabilmesi için kay t olmas laz m. Bir dönüm araziye 9 lira destekleme paras var. Bu paray almak için bir o kadar da masraf yap yor. Masraf edip de 9 lira almayay m diye çiftçi kay t sistemine kay t yapt rm yor. Fiyat çok düflük oldu u için alm yor ama çiftçilik kayd /5 EKONOM Türkiye deki 49 bankadan 37 sinde yabanc hisse var stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas nca ( SMMMO) haz rlanan bankac l k raporuna göre, Türkiye deki 49 bankadan 37 sinde yabanc lar n hissesi bulunuyor. TESK, bu y l 45 milyon turist bekliyor ANKARA (CHA) T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, turist say s nda art fl beklediklerini bildirdi. Palandöken, 2014 y l nda ülke olarak turist beklentimiz 45 milyon. Her y l turizm sezonunda yaflanan art fl n bu y l turistlerin harcamalar na da yans mas n bekliyoruz. dedi. Turizm sezonuna iliflkin yaz l de erlendirme yapan Bendevi Palandöken, Hizmet sektöründe her türlü tedbir flimdiden al nmal d r. Özellikle geçmifl y llarda yaflanan kaçak alkollü içeceklerle ilgili yeni s k nt lar yaflanmamal d r. Uyar lar m z dikkate al narak denetimler art r lmal d r. Geçmiflte yaflanan üzücü olaylar art k yaflanmas n. ça r s nda bulundu. Geçen y l Türkiye'ye gelen turist say - s n n yüzde 7,6 artarak 39 milyon 226 bin 226 kifliye ulaflt n, bunlar n yüzde 86,2 s n n 33 milyon 827 bin 424 kifli ile yabanc turistlerden oluflturdu unu söyleyen Palandöken, flöyle devam etti: Turizm gelirlerimiz yüzde 11,4 artarak 32 milyar 310 milyon 424 bin dolar oldu. 2013'te kifli bafl na ortalama harcama 824 dolar olurken, yabanc lar ortalama 749 dolar, yurt d fl nda ikamet eden vatandafllar - m z yerini yurdunu ziyarette geldi inde ise ortalama bin 252 dolar harcad. Sektörde 1,5 milyon insan çal fl yor. Bandrolü bulunmayan alkollü içki miktar nda yüzde 63 art fl oldu unu ve bu alkollü içkilerin normal sat fl fiyat n n çok alt nda bir fiyattan sat ld n söyleyen Palandöken, flunlar kaydetti: Daha 20 gün önce piyasa de eri 1 milyon TL olan toplam 15 bin 730 flifle kaçak alkollü içki yakaland. Vatandafl m z uyar yoruz; normal fiyat n alt nda sat lan ürünün, sahte veya kaçak olmas muhtemeldir. Sahte, kaçak veya izinsiz olarak üretilen ürünlerden korunmak için; al fl veriflinizi, TAPDK sat fl belgesi sahibi perakende sat c lardan yap n z. Alkollü içkilerin flüpheli görülen ambalaja sahip olanlar n ve ambalajlar - n n üzerinde bandrolü olmayanlar asla almay n z. Bu tür ürünlerin sahte veya kaçak olmas muhtemeldir. STANBUL (AA) SMMMO nun haz rlad Türk Bankac l k Sisteminde Yabanc laflma raporuna göre, 2001 y l nda bugüne kadar 21 bankada gerçekleflen sat n almaya 20 milyar dolar 563 milyon dolar harcayan yabanc lar, 17 milyar dolar aflk n kar elde ederlerken, sat n al nan hisselerin de- eri ise 27 milyar dolar aflt. Borsadaki banka hissedar yabanc yat r mc lar eklendi inde, yabanc lar n 2013 de sadece bir y lda elde etti i kar ise 4,8 milyar dolar buldu. Türk bankac l k sisteminde yabanc lar n toplamdaki pay yüzde 25 lere yaklafl rken, Borsa stanbul un yabanc hisse sahiplik oran na göre bu oran yüzde 42 yi geçti. Türkiye Bankalar Birli i, Borsa stanbul, TBMM Soru Önergeleri ne verilen yan tlar, yerli ve yabanc çeflitli araflt rma flirketlerinin verilerinden yararlanarak yap lan çal flmaya göre, yabanc yat r mc lar 2001 de bafllayan süreçte bankalara ortak olmak veya tamam n sat n almak için 20,5 milyar dolar sermaye getirdi. Raporda, A rl kl olarak 2006 y l nda gerçekleflen banka sat n almalar öyle bir düzeye geldi ki neredeyse her ay bir banka sat ld. Üstelik sat fl fiyatlar da bafllang ca oranla yüksek rakamlara ulaflt. Temmuz 2001 de Demirbank n HSBC Bank a 350 milyon dolara sat lmas sonras gerçekleflen en yüksek tutarl sat fl ise Türkiye de Citibank ad yla yabanc bir banka olarak yer alan Citigroup un Akbank n yüzde 20 sine 3,1 milyar dolar vermesi oldu. Küresel devlerin Türk bankalar n sat n almalar ndaki etkenlerin bafl nda ise yüksek büyüme ivmesinin yakalanmas oldu. Türkiye de patlayan kredi talebinin yan s ra kredi kart gibi henüz bakir olan ve büyük potansiyel tafl yan ciddi karl alanlardan elde edilen gelirler ile bankalar h zla büyüdü ifadelerine yer verildi. Rapora göre, yüksek bankac - l k ücretlerinin de deste i ile yabanc lar Türk finans sektörüne yat r mlar n n sonucu adeta ihya oldular. A rl kl olarak 2005 ten sonra gerçekleflen sat n almalar sonras yabanc ortaklar n elde ettikleri kar 15 bankada 17,2 milyar dolara ç karak konulan sermayeye oldukça yaklaflt. Raporda, Elde edilen karlar n tekrar bankalara sermaye olarak konulmas n n da etkisiyle bankalar n özkaynak ve aktifleri de h zla artt ve bankalar daha güçlü hale geldi. Yabanc lara sat lan bankalar n sat fl tarihindeki aktif büyüklü ü 176 milyar lirayken bu rakam istatistiklere göre 4 kat artarak 783 milyar liraya ç kt. Öyle ki aktif büyüklü ü yüzde artan banka bile görüldü. Yabanc ortakl büyük bankalar n aktifleri ise yüzde 500 ün üzerinde büyüdü denildi. Rapora göre, 2006 da defter de erinin 4,8 kat na kadar al c bulan ve sat ld klar nda piyasa de erleri toplam 43,1 milyar dolar olan Türk bankalar n n bugünkü de erleri de dünya ekonomisinin geçirdi i en büyük kriz olan 2008 sars nt s na ve May s 2013 te ABD Merkez Bankas (FED) tahvil al mlar n sonland - raca beklentisi ile geliflmekte olan ülkelerden çekilen para ile birlikte düflen de erlere ra men yüzde 35 artt ve 2007 de yabanc lara sat lan ve ayn zamanda bugün de Borsa stanbul da hisseleri ifllem gören 7 bankan n piyasa de eri yabanc ortakl k anlaflmalar imzalad klar gün 34.9 milyar dolardan 17 Nisan 2014 tarihi itibariyle yüzde 35 artarak 47 milyar dolara ç kt. yabanc ortaklar taraf ndan sat n al nan veya ortak olunan di er bankalar n piyasa de erleri ise bugün itibariyle ayr nt l hesaplanamazken, halka aç k bankalarda ulafl lan oran n di er bankalar için de geçerli oldu u varsay m yla yap lan hesaplamayla, yabanc ortaklar n 20,5 milyar dolar vererek ald klar banka paylar n n bugünkü karfl - l yaklafl k 27 milyar dolar oldu. Raporda, bankalar n yabanc - lara geçmesinin; sermaye kaç fl, kar transferi benzeri hareketlerle cari aç art rma, birlikte hareket ederek manipülasyona zemin oluflturabilme, kamu bankalar n n hisselerinin al nmas yla, sosyal devlet ilkesine ters olarak sadece karl alanlara yat r m gözetilmesi, olas krizlerde sadece kendi ülke menfaatlerinin gözetilmesi, karl bireysel kredilere bonkör, küçük iflletmelere aç lan kredilere cimri davran lmas ve sadece kredibilitesi yüksek müflterilerin gözetilmesi gibi riskler yaratabilece ine iflaret edildi. Rapora iliflkin de erlendirmede bulunan SMMMO Baflkan Baflkan Yahya Ar kan, Türkiye de bankac l k sisteminin özelleflmedi ini, kelimenin tam anlam yla yabanc laflt n belirtti. Yabanc bankalar n sadece kar zihniyetiyle çal flt n vurgulayan Ar kan, kamu bankalar n n el de ifltirdi ini, sosyal devlet ilkesinin gözetilmesi gerekti ini kaydetti. Ar kan, yabanc lar n sistemdeki pay n n bu kadar yükselmesinin piyasalarda olas manipülasyonlara zemin haz rlad n ve daha birçok tehlikeyi beraberinde getirebilece ini savunarak, transfer edilen karlar n cari aç olumsuz etkiledi ini iflaret etti. Geliflmifl Bat ülkelerinde bu oranlarda bir yabanc laflma görmenin mümkün olmad n aktaran Ar kan, Yak nda Türkçe isimli bankam z kalmazsa kimse flafl rmamal. Yabanc Damat lara art k dur denilmeli ve denetimler de artmal ifadelerini kulland. Yanl fl destek sistemi çiftçiyi kay t d fl na itiyor devam ediyor." diye konufltu. Bir çiftçinin 10 dönüm arazisi olsa, çiftçi kay t sistemine kay t yapt rmas halinde alaca paran n 90 lira olaca n anlatan Alp, flöyle konufltu: "Örtü alt serac - l kta bunlar kurtarm yor. Bir dönüm, yetiflmifl olan mahsule destek yap lmas n istiyoruz. hracatta yap l yor. Devlet tonuna 50 dolar destek veriyor, ihracat yap ls n diye. Biz de burada ürüne destek yap ls n istiyoruz. Devletimiz gücü nispetinde destek versin ki kaçak önlensin, kay t nas l yap l yormufl, sistem nas l yürüyormufl görülsün." Antalya Ticaret Borsas (ATB) Yönetim Kurulu Baflkan Ali Çand r da Türkiye'de en büyük kay t d fl çal flman n tar m sektöründe yafland n söyledi. Çiftçinin kay t alt na al nmas gerekti ini belirten Çand r, "Tar msal iflletmelerde çal flan iflçilerde, iflveren priminin yüzde 50'sinin devlet taraf ndan karfl lanmas gerekir. Bu karfl lamay gerçeklefltirirsek tar m sektörünün kay t d fl l n azaltm fl oluruz." dedi. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI I NDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 528 say l karar ile onaylanan Çankaya lçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, ada 1 parselin, eski kullan m olan Konut Alan olarak düzenlenmesi için haz rlanan 1/5000 ölçekli naz m imar plan de iflikli i, 1 ay (30 gün) süre ile Baflkanl m z panosunda ask ya ç kar lm flt r. lgililere ilanen duyurulur. Bas n-6339(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

6 /6 DIfi HABERLER BERL N (CHA)- D ie Welt am Sonntag Gazetesi ile sviçre de yay nlanan Sonntags Blick adl gazetede yay nlanan bir söyleflide Schröder, "Saklayacak hiçbir fleyim yok. Ayr ca Rus Devlet Baflkan da personanongrata (istenmeyen adam) de ildir." dedi. Schröder, Putin ile kucaklaflmas n n bas na yans - mas ndan sonra "tamamen sorumsuz", "tehlikeli" gibi nitelemelerle sert bir flekilde elefltirilmiflti. Elefltiriler sadece karfl tlar ndan de il, mensubu bulundu u Sosyal Demokrat Parti (SPD) s ralar ndan da geldi. Schröder e yönelik elefltirilerin dozu, ayn günlerde LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi HSAN DENL WASHINGTON (CHA)- Brezilyal Müslümanlardan Hira dergisine ödül ABD: Ukrayna daki referandumu tan m yoruz A BD D fliflleri Bakanl, Ukrayna n n do usundaki Donetsk ve Lugansk flehirlerinde yap lan referandumu tan m yacaklar n duyurdu. D fliflleri Bakanl - Sözcüsü Jen Psaki nin imzas ile yap lan yaz l aç klamada, ayr l kç gruplar taraf ndan yap lan yasad fl referandumun daha Almanya daki do um günü kutlamas na kat lamayan Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ile do um gününü gecikmeli bir biçimde çok samimi bir flekilde kucaklaflarak kutlayan Almanya eski Baflbakan Gerhard Schröder günlerdir süren elefltirilere yan t vererek kendini savundu. Putin ile kucaklaflan Schröder: Rusya en önemli partnerimiz Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) gözlemcileriyle birlikte Alman askerlerin de Rusya yanl - s ayr l kç lar taraf ndan kaç r lmas nedeniyle çok yüksek oldu. Almanya ile Rusya aras ndaki diplomatik gerilim, gözlemcilerle Alman askerlerin serbest b - rak lmas üzerine rahatlad. Almanya eski Baflbakan Gerhard Schröder, Rusya Devlet Baflkan Putin ile görüflmenin kendisini sevindirdi ini, çünkü o görüflmede kaç rma olay n da konufltuklar n aç klad. Putin ile görüflmesinin netice verdi ini de sözlerine ekleyen Schröder, görüflmenin "dostane ancak ciddi bir atmosferde geçti ini" anlatt. Do um gününün St.Petersburg ta kutland tarihin, direktörlü ünü yapt Kuzey Ak m fiirketi (NordStream fiirketi) taraf ndan geçen y l n sonbahar mevsiminde belirlendi ini dile getiren Gerhard Schröder, Ukrayna da yaflananlar, K r m n ilhak n hiçe sayarak kutlama yapt na yönelik elefltirileri ise geri çevirdi. "Do um günü resepsiyonunu iptal etmeyi bir saniye bile düflünmedim." diyen SPD li politikac, Putin ile kucaklaflmaktan onur duydu unu söyledi ve "Gizlenecek hiçbir fleyim yok. Elefltiriler karfl s nda e ilip bükülmeyece im. Vladimir Putin i tan d mdan beri, ki 14 y ld r tan fl r z, birbirimizi böyle selamlar z. Bu durum zor zamanlarda da de iflmeyecektir." fleklinde konufltu. fazla bölünme ve kargafla oluflturma çabas oldu u dile getirildi. Bakanl k aç klamas nda Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ve Rus yönetimi süreçteki tutumundan dolay bir kez daha elefltirildi. Devlet Baflkan Vladimir Putin in referandumun ertelenebilece ini ve Ukrayna s n r ndan Rus askerlerinin çekilece i yönündeki aç klamalar hat lat rlarak bu sözlerin yerine getirilmemesinden duyulan hayal k r kl dile getirildi. Referandumun ertelenmesi için giriflimde bulunulmad na dikkat çekilen aç klamada, "Rus hükümeti bu referandumlar önlemek ad na nüfuzunu kullanmad." ifadelerine yer verildi. Ayr ca, Kremlin in destekledi i sosyal medya ve haber siteleri taraf ndan Do- u Ukrayna halk n n referandumda oy kullanmas için teflvik edici yay nlar n yap ld - na dikkat çekildi. Almanya Türk Toplumu yeni yöneticilerini seçti BERL N (CHA)- A lmanya Türk Toplumu nun (TGD) iki gün süren ola an kurulu sonras yeni yöneticiler Berlin den Safter Ç nar ile Stuttgart tan Gökay Sofuo lu oldular. TGD ye dokuz y l baflkanl k yapan Kenan Kolat yeni dönem için aday olmayarak sürpriz yapt. Baflkentin yerel televizyon kanal RBB Televizyonu na konuflan Kolat, baflkanl a sa l k nedenlerinden ötürü aday olmad n söyledi. TGD nin hafta sonunda gerçeklefltirilen 10.Ola an Genel Kurulu nda tüzük de iflikli i yap larak eflbaflkanl k sistemine geçildi. Almanya Türk Toplumu nun genel kuruluna siyaset dünyas ndan önemli flahsiyetler de kat ld. Almanya D fliflleri Bakan Frank Walter Steinmeier, Yefliller Partisi Eflbaflkan Cem Özdemir, Almanya eski Cumhurbaflkan Christian Wulff, Sol Parti Federal Parlamento Grup Baflkan Gregor Gysi, Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Aydan Özo uz, H ristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Baflkan Yard mc s Armin Laschet, Berlin'in çiflleri Senatörü Frank Henkel, Berlin Çal flma Kad n ve Uyum Senatörü Dilek Kolat ile Berlin Baflkonsolosu A. Baflar fien genel kurula kat lan isimler aras nda yer ald. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: ATIF ALA STANBUL (CHA)- B rezilya Müslüman Dernekleri Baflkan Muhammed el-bukai, slam Dini'nin Zenginli i, çtihad ve K yas konulu uluslararas sempozyumu Yeni Ümit dergisiyle birlikte düzenleyen Hira dergisini takdir ve baflar plaketiyle ödüllendirdi. Muhammed el-bukai, ödülü sempozyumun ard ndan Hira Dergisi Genel Yay n Yönetmeni Nevzat Savafl a takdim etti. Amazon ormanlar na dayanan hizmet hareketinin dünyan n her yerine yay laca inanc nda oldu unu söyleyen El- Bukai, sempozyumu slami evrensel meseleleri görüflüp konuflma ad na çok takdir ettiklerini ve bu tür faaliyetlerin devam n dilediklerini ifade etti. Birbirinizle tan flas n z diye farkl kavimlere ay rd k KREFELD (CHA)- M erkezi Köln de bulunan, H ristiyan - Müslüman Diyalog Derne i Krefeld Seidenweberhaus ta diyalog günü düzenledi. Almanya da bir ilk olan programa, Kuzey Ren- Vestfalya (KRV) Baflbakan Yard mc s Sylvia Löhrmann, Krefeld Belediye Baflkan Gregor Kathstede (CDU), H ristiyan- Müslüman Diyalog Derne i Baflkan Dr. Thomas Lemmen, Krefeld ve Çevresi Türk ve slam Dernekleri Birli i Baflkan Mesut Akdeniz, dernek temsilcileri, kilise papazlar ve cami imamlar n n yan s ra çok say da davetli kat ld.kur an- Kerim den "Biz sizi farkl farkl kavimlerden ay rd k, birbirinizi tan yas n z mealindeki ayeti okuyarak konuflmas na bafllayan Baflbakan Yard mc s Sylvia Löhrmann, "Bundan esinlenerek birbirimizle diyalo a girmeli ve konuflma yollar aramal y z. Farkl l klar m z olmas na ra men birbirimize hoflgörü ile davranmam z gerekiyor. Davran fllar n zla topluma etkileyici mesajlar vermeniz gerekiyor." dedi. Löhrmann, toplumsal diyalo un sadece ailede de il, okullarda da uygulanmas n istedi. KRV de e itim gören iki milyon ö rencinin dörtte birinin göçmen ailelerden geldi ini söyleyen bakan flöyle konufltu: "KRV farkl dinlere mensup birçok yabanc n n memleketi oldu. Bu geliflme gerilemekte olan toplumumuz için bir kazançt r.anayasal çerçevede düzenlenmesi gereken bu diyalogda, farkl dinlerden gelen bar fl mesajlar bu diyalo a katk sa lamal. Yetenekleri, farkl l klar ve hatta kusurlar yla toplumun her ferdine ihtiyac m z var. Her fert bu ülkenin gelece ine katk da bulunuyor ve sorumluluk üstleniyor." Diyalog Derne i Baflkan Lemmen ise Almanya tarihinde bir ilkin yafland na dikkat çekerek, "Proje fikrinin ortaya at lmas ndan bu aflamaya gelene kadar Müslüman ve H ristiyanlar eflit oranda katk sa lad lar. Slogan - m z Birbirimiz hakk nda de il, birbirimizle konuflmak olarak belirledik. Dinler aras diyalog çal flmalar nda, herkes kendine yer edinebilir. Her alanda herkese görev var." dedi.

7 Türk Sa l k Sen: 149 bin hemflirenin sorunlar çözüm bekliyor ÖMER ORUÇ ZM R - T ürk Sa l k Sen zmir 1 Nolu fiube Baflkan Ahmet Do ruyol, 12 May s Hemflireler Günü sebebiyle bir bas n aç klamas yay mlad. Hemflirelerin sorunlar n n ç gibi büyüdü ünü belirten Do ruyol, bu konuda Sa l k Bakanl 'n n üzerine düflen görevleri yerine getirmedi ini anlatt. Hemflirelerin özlük haklar n n düzeltilmesini isteyen Do ruyol, "Türkiye de görev yapan toplam 149 Bin hemflire arkadafl m z ne yaz k ki sorunlar sarmal içerisinde hizmet sunmak zorunda b rak lm fllard r. Ülkemizde Hemflire say s n n olmas gerekenden çok daha az olmas nedeniyle uzun çal flma süreleri ve sürekli nöbetler, Hemflirelerin a r ifl yüküne maruz kalmalar na, toplum ve aile içerisindeki di er sosyal rol ve görevlerini yeteri derecede yerine getirecek zaman ay ramamalar na neden olmaktad r. A r ifl yükü ve ayl k olarak çal flmas gereken yasal süreye ek olarak ayl k 60 saate kadar tutulan ekstra nöbetler, sa l k çal - flanlar n n ve Hemflirelerin bu gün en büyük sorunu halini alm fl, tükenmifllik sendromunun en büyük nedenidir. Zaten say lar olmas gereken say n n çok alt nda olan Hemflireler, baz yandafl ve kay rmac anlay flla, görev alanlar d fl nda ve nöbet uygulamalar ndan muaf tutulan meslektafllar - n n da ekstra ifl ve nöbet yükünü üstlenmek durumunda kalmaktad rlar. Bunlara mobbing ve fliddet gibi çal flma hayat n zorlaflt ran unsurlar da eklenince hemflirelerimizin tükenmifllik sendromu ile karfl karfl ya kalmalar katmerlenerek artmaktad r. "dedi. /7 GÜNCEL YAfiAM Türkiye'de ilk defa K r kkale Sa l k Müdürlü ü ve Emniyet Müdürlü ü'nün yürüttü ü 'Ambulans Dostu Sürücü' projesi kapsam nda, trafikte ambulansa kolayl k sa layan sürücüye ödülü verildi. Ambulansa yol veren sürücü ödüllendirildi KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Her konuda cesaret ve iyimserlikle donan yorsunuz. Kendinizi özgür hissetti iniz bu günlerde duygusal alanda da s n rlar zorlamaktas n z. Yabanc larla ilgili yeni konulara daha yak ndan bakma gere i duyacaks n z. Kiflisel aç dan sizi gelifltirecek e itsel temalar ve hukuki konular öncelik kazanabilir. Bu alanda sizi destekleyen etkiler ve iliflkiler öne ç kacak. liflkileri ve ortakl klar gündeminize getiren geliflmeler söz konusu. Baflkalar ile olan ortak hedefleri daha ak lc ve genifl bir pencereden de erlendirmeye bak n. Olaylar n getirdi i yenilenmeler üzerinden yeni bir plan yapmak gerekecek. lerletmekte zorland n z anlaflmalarda ise önünüzü daha iyi görüyorsunuz. Dayan kl l k göstermeniz gereken aile temalar içindesiniz. Ancak bir yandan kendi keyiflerinize yer açma zaman. Dinlenmek, k s tlay c olaylar n d fl nda kalma ihtiyac duyabilirsiniz. Becerilerinizi yeniden test etti iniz bu dönem yarat c konularda flans sizden yana. Üzerinde durulmas gereken duygusal iliflkilerde ise son derece canl günler devam ediyor. Yak n çevrenizde sizi hoflnut eden bir hareketlilik söz konusu. Kiflisel konular, kardefllerle iliflkiler aç s ndan meflgul olunmas gereken ifllere olacak. Bir yandan da çok fley ö renebilece iniz önemli ba lant lar içindesiniz. Uzaklarla ilgili temalar, e itsel bir konun getirdi i k sa yolculuklar hayat n za h zl biçimde giriyor. Ay burcunuzda yer al rken daha genifl düflünceler kazan yorsunuz. yimserlik getiren etkilerle harekete geçebilirsiniz. Hayata bak fl n z ve yarat c yanlar n z yeniledi iniz süreçler sizi önemli ad mlar atmaya itecek. Bir yandan da ortaklafla konularda destekleriniz art yor. Ortak projelerin daha h zl ilerleyece i zamanlar çok yak nda. Kendinizi daha iyi gösterebilece iniz aktiviteler içindesiniz. Sosyal aç dan renkli geçecek bu günlerde ortaklafla çal flmalar da sizi etkileyecek. Baflar l sonuçlar almaya, destek görece iniz koflullar kullanmaya bak n. Yine bu dönem ifl hayat n n getirdi i yeni sorumluluklar al n yor. Denge içinde olmak, kaynak sa lamak ad na yeteneklere sar lma zaman. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Ortaklafla konulara önem vermek ve kendi kaynaklar n z dengede tutmak gerekecek. Her aç dan paylafl mc olmaya bakmal, çift durumlar n getirdi i karars zl klar aflmal s n z. çinde yabanc lar n bulundu u finansal yat r m konular üzerinden ilerlemeni mümkün. Harcamalar n ve baflkalar n n getirdi i parasal sorumluluklar sizi karas z k lmamal. flle ilgili konularda daha h zl ve hareketli günler içindesiniz. Olas de ifliklikler uyum göstermek, sizi gelifltirecek e itim temalar na aç k olmakta yarar var. Çal flma sisteminizi yenilemek üzere daha YENGEÇ 22 Haziran fazla cesaret göstermeli, ak c flartlar kullanmal s n z. Çal flt n z 22 Temmuz konulardan verimlilik almak ad na günlük rutinlerinizi yeniden planlaman z yerinde olacak. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım Hemen ilgilenmeniz gereken pek çok konu gündemde. Eve yönelik u rafllar n artt bu günlerde özel hayat n z içine alan geliflmelere özen göstermelisiniz. Ailevi konular ve yerleflimle ilgili u rafllar karfl s nda daha iyi organize olman zda fayda var. Zira kaynaklar n zorlanaca dönemler ve harcamalar yak nda. Parasal alanda daha esnek planlar yapmal gelir gider dengenize göz atmal s n z. Birikimlerinize yönelik yeni imkanlar üzerinde de durabilirsiniz. Son dönemde edindi iniz maddi destekler her aç dan yeni f rsatlara iflaret etmekte. Ancak yeni kazançlar elde etmek konusunda kendinizi disipline sokmal s n z. Tam olarak kararl hareket edemeyebilirsiniz. Duygusal keyiflerin k s tland, kendinizi bask alt na alabilece iniz söylenebilir. En O LAK az ndan geçmiflle ilgili kayg lar bir 22 Aralık kenara itmeli, sosyal çevrenizle 20 Ocak ilgili konulara odaklanmal s n z. Az ve öz dostluklar arad n z bu süreçte baz elemeler içinde olabilirsiniz. BALIK 19 Şubat 20 Mart fle ait amaçlar ve yeni sorumluluklar devrede, Çal flkanl n z göstermek, ald n z sorumluluklar n üstesinden gelmek ad na daha istikrarl hareket edebileceksiniz. Yine bu dönem kiflisel alanda önemli bafllang çlar için harekete geçmektesiniz. Kiflili inizin güçlü yanlar na güvenmelisiniz. KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- A mbulanslara yol verilmesi için trafikte sorumlulu un tüm vatandafllarca paylafl lmas ve bu konuda fark ndal n art r lmas amaçlanan proje kapsam nda, ambulansa yol veren sürücüler l Emniyet Müdürlü ü taraf ndan mobese kameralar ndan tespit ediliyor. Proje kapsam nda fliddetli kar n a r s rahats zl bulunan 7 yafl ndaki Tuana Yayla'n n Sanayi Mahallesi'nden Yüksek htisas Hastanesi'ne götüren ambulansa, Makro Kavfla 'nda arac n kald r ma ç karak yol veren Behzat Akkoç, mobese kameralar ndan tespit edildi. Örnek bir davran fl sergileyen sürücü Akkoç, için Valilik Toplant Salonu nda ödül töreni düzenlendi.törene Tuana ve babas Yusuf Yayla ve ambulans kullanan ekip kat ld. Törende, Akkoç'a, teflekkür belgesi ve ilk yard m çantas hediye edildi. Vali Kolat da Tuana'ya oyuncak bebek hediye etti. Bu tür olaylar n herkesin bafl na gelebilece ine dikkati çeken Vali Ali Kolat, ambulanslara yol vermenin hayata yol vermek oldu unu söyledi. Bütün vatandafllar n ayn hassasiyeti göstermesi gerekti ini belirten Kolat, Bu uygulama di er sürücülere örnek olacak. Adalet Bakanl cinsel suçlarda ceza art r m na gidiyor AHMET fi NOFORO LU ANKARA (CHA)- A dalet Bakanl cinsel dokunulmazl a karfl ifllenen suçlarda ceza art r m na gidiyor. Çocuklara karfl ifllenen bir suçtan dolay, a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas alanlar 30 y l yerine 39 y l, müebbet hapis cezas alanlar ise 24 y l yerine 33 y l, ceza infaz kurumlar nda kalacak. Ayr ca cinsel sald r suçundan hapis cezas na mahkûm olanlar n, koflullu sal verilme süreleri iki bölü üç oran ndan üç bölü dört oran na ç kar l yor. Adalet Bakanl, Bakanlar Kurulu tasar s olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM) sevk edilen Baz kanunlarda de ifliklik yap lmas na dair kanun tasar s na düzenlemenin ayr nt lar n paylaflt. Meclise sevk edilen kanun de iflikliklerinde cinsel dokunulmazl a karfl ifllenen suçlara iliflkin düzenlemeler de yer al yor. Kanun teklifinde beden ve ruh sa l n n bozulmas halinde cezan n art r laca na iliflkin düzenleme yürürlükten kald r l yor ve suçun temel fleklinin cezas art r l yor. Böylelikle ma durlar n özellikle çocuklar n defalarca örselenmesi önlenmesi planlan yor. Cinsel taciz suçunun çocu a karfl ifllenmesi halinde verilecek ceza bir kat artt r l yor ve cezan n alt haddi 3 aydan 6 aya ç kar l yor. CEZASI ARTIRILAN C NSEL SUÇLAR Cinsel dokunulmazl a karfl suçlar n ani hareketlerle ifllenmesi halinde ma durun yetiflkin olmas durumunda 2 y ldan 7 y la, ma durun çocuk olmas durumunda ise 4 y ldan 8 y la kadar art r lacak. Suçun yo un hareketlerle ifllenmesi halinde ise verilecek ceza ma durun yetiflkin olmas durumunda 5 y ldan 10 y la, ma durun çocuk olmas durumunda ise 8 y ldan 15 y la kadar olacak flekilde Dünyan n genç biliflimcileri 'e-biko' için Baflkent'te bulufltu AL CAN YILMAZ ANKARA (CHA)- D ünyan n genç biliflimcileri, Uluslararas E itimde Biliflim Kültürü Oluflumu (e-biko) etkinli i için Ankara da bulufltu. 39 ülkeden toplam 2 bin 493 baflvuru yap lan projeler aras ndan, ön elemeyi geçen 128 projede 42 bronz, 21 gümüfl ve 7 alt n madalya proje sahiplerine verildi. Teknoloji ve Tasar m Merkezi Derne i taraf ndan bu y l 10. su yap lan Uluslararas E itimde Biliflim Kültürü Oluflumu (e-biko) program na 39 ayr ülkeden 320 lise ve ortaokul ö rencisi kat ld. Ankara Atlantik Okullar ncek Kampüsü nde yap lan törende konuflan Teknoloji ve Tasar m Merkezi Derne i Baflkan lhan Yerli, e-biko nun 10. y l n kutlad klar n belirterek, 10. y lda gençler aras nda biliflim kültürü oluflturmak amac yla bilgisayar ve interneti amac na uygun kullanmak gerekçesiyle bu organizasyonu düzenliyoruz. Projeler de erlendirirken neye dikkat ediliyor. Yar flma 7 ayr kategoride düzenleniyor. lkokul, ortaokul ve liseli gençler aras nda düzenleniyor. Yar flmay düzenlerken, ana amac m z en çok gençler aras nda yayg nlaflm fl bulunan bilgisayar ve interneti bir kültüre dönüfltürmek, do ru kullanmalar n sa lamak, amac na uygun kullanmalar n sa lamak ve dolay s yla da onlar n internet üzerinden, sosyal medya üzerinden amac na uygun ve insanl n faydas na projeler yapmalar n temin etmek. dedi. 39 ÜLKEDEN 2 B N 493 PROJE BAfiVURUSU Etkinlik için 39 ülkeden toplam 2 bin 493 proje baflvurusu oldu. Baflvurusu yap lan projeler aras ndan ön elemeyi geçen 128 projeye 42 bronz, 21 gümüfl, 7 alt n madalya verildi. Yar flmaya yurt d fl ndan kat lan Türkmenistan dan Jennet-Uzuk Charyyeva ikilisi, Hindistan dan R sh kesh Shetty-Salum Gala ikilisi LOL Web Edisyonu, Uganda dan Ahmet Ali Periyodik Tablo, Wietnem dan Nguven Hoang Tuyet Ultrasonikli nteraktif Kara Tahta projeleriyle alt n madalya kazanan isimler oldu. Türkiye den ise siber zorbal k projesiyle Buse Energin, yaz l m gelifltirmede ss board projesiyle K vanç Bak d, Etkileflimli Web Tabanl Otomasyon Sistemi projesiyle brahim Çelik alt n madalya kazanan isimler oldu. Yar flma için yapt siber zorbal k projesiyle alt n madalya kazanan zmir Bornova Altay Ticaret Meslek Lisesi ö rencisi Buse Energin, Günümüzde biliflim artt kça ek olarak siber zorbal k ta art yor. Engel olunmas laz m. Bunun için sosyal projelerden biri olarak buralara kadar geldik. 1. dönemden beri haz rlan yorum. fleklinde konufltu. Vietnaml Nguven Hoang Tuyet, yar flmayla ilgili, E-biko'ya ilk defa kat l yoruz. Çok güzel bir organizasyon. Türk insan çok cana yak n, misafirperver. Türkiye, gördü üm en güzel ülke, bir dahaki sene de gelmek istiyorum. diye konufltu. art r lacak. Suçun vücuda organ veya sair bir cisim sokulmas suretiyle gerçekleflmesi halinde ise ma dur yetiflkinse 12 y ldan 20 y la, ma dur çocuksa 16 y ldan 20 y la kadar ceza verilecek. Suçun ifllenmesini kolaylaflt ran baz faktörlerin, a rlaflt r c sebep olarak kabul edildi i teklifte ayr ca flu maddeler yer al yor: 15 yafl n bitirmifl çocuklar n cebir, tehdit ve hile olmaks z n cinsel iliflkiye girmesi halinde san a verilecek ceza 6 aydan 2 y la kadar iken, 2 y ldan 5 y la kadar olacak flekilde art r lacak. Ensest iliflkinin cezas 6 aydan 2 y la kadar iken, 6 y ldan 15 y la kadar olacak flekilde art r lacak. Failleri çocuklardan veya ma durlardan uzaklaflt r c baz hak yoksunluklar ve tedavi yükümlülü ü getirilecek. Cinsel suçlardan hapis cezas na mahkûm olanlar t bbi tedavi, ma durun bulundu u yerlere yaklaflmamak veya ikamet etmemek, çocuklarla bir arada olmay gerektiren bir ortamda çal flmamak, çocuklarla ilgili bir meslek icra etmemek, tedbirlerinden bir veya birkaç na tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda krefl kantin gibi yerlerde çal flamayacaklar ve okul servisi iflletemeyecekler. Cinsel sald r suçundan hapis cezas na mahkûm olanlar n, koflullu sal verilme süreleri 2/3 oran ndan 3/4 oran na ç kar l yor. Çocuklara karfl ifllenen bir suçtan dolay, a rlaflt r lm fl müebbet hapis cezas alanlar 30 y l yerine 39 y l, müebbet hapis cezas alanlar 24 y l yerine 33 y l, ceza infaz kurumlar nda kalacaklar. KAYIP Nüfus cüzdan m kaybettim. Hükümsüzdür. smail EK Z

8 SA LIK 13 MAYIS 2014 ÇARfiAMBA /8 Akraba evlilikleri nörolojik hastal klara yol aç yor - T üm dünyada yafllanan nüfus nedeniyle nörolojik hastal klar n görülme oran n n giderek artt - na dikkat çeken Türk Nöroloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Ersin Tan, Sa l kl yafllanmak için gerekli olan e itimi vermek ana hedeflerimizden biri. Bafl a r s, inme, Parkinson hastal, Alzheimer hastal, kas hastal klar ve bel boyun a r lar gibi iskelet sistemi semptomlar n bir araya getirirsek her 5 6 kifliden birinde bir nörolojik hastal k görüldü- ünü söyleyebiliriz diye konufltu. Türk toplumunda her iki kifliden birinde bafl a r lar n n görüldü üne de de inen Prof. Dr. Ersin Tan, belli bafll nörolojik hastal klar ve görülme s kl klar hakk nda flu bilgileri verdi. Ülkemizde yaklafl k bir milyon inme hastas, 400 bin Alzheimer hastas, 750 bin epilepsi (sara) hastas, 100 bin parkinson hastas, 30 bin civar nda da MS hastas bulunmaktad r. Yine bafla r lar nüfusun yüzde 50 sini, migren ise nüfusun yüzde 15 ini etkilemekte. Amac m z, nörolojik hastal klardan korunman n yollar konusunda halk m z e itmek ve sa l kl yafllanmay sa lamak.. Unutulmamal d r ki sa l kl beyin sa l kl yaflam için vazgeçilmez unsurdur. Y lda bir kez mutlaka nörolo a gidilmesini öneriyoruz. Kolesterolü yüksek olanlar, tuz kullan m n azaltmal Uluda Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi G da Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, beslenmenin yüksek kolesterol tedavisinin olmazsa olmaz flart oldu unu söyledi. Tayar, "Vücut, gereksinimi olan kolesterolü, kendisi üretebilir, bu nedenle, diyetle kolesterol almaya gerek yoktur.yüksek kolesterolü olan tuzu azaltmal, k zartma tüketmemeli." uyar s nda bulundu. Griple kar flt r l yor ama çocuklar n yaflam n tehdit ediyor - M enenjit nadir görülen bir hastal k olsa da ortaya ç kt nda hastada kal c hasarlar b rakabiliyor. Hatta 12 saat içinde hayati kay plara neden olabiliyor. Genellikle çocuklara eriflkin tafl c lardan bulaflan menenjitten tek korunma yöntemi ise afl. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bölümü nden Uz. Dr. Memnune Alada, Meningokok hastal ve menenjit afl s hakk nda bilgi verdi. Meningokok hastal hava yolu ile bulaflmaktad r Menenjit yani beyin zarlar n n iltihab, virüs veya bakterilerin yol açt bir hastal kt r. Menenjit hastal na neden olan mikroplardan baz lar na karfl rutin afl program ndaki karma ve zatürre afl lar yap lmaktad r. Karma ve zatürre afl lar - n n rutin olarak uygulanmas ndan sonra, meningokok mikrobu menenjitin en s k görülen iki etkeninden biri haline gelmifltir. Meningokok hastal, sepsis yani kan zehirlenmesi ve menenjite neden olabilen meningokok adl mikrobun neden oldu u h zl ve a r seyredebilen, hava yolu ile bulaflan bir hastal kt r. BURSA (CHA) K anda afl r miktarda bulunan kolesterolün, yavafl yavafl (y llar içinde) damarlar n duvar nda birikti ine dikkat çeken Prof. Dr. Tayar, bu birikim sonucu damarlarda daralma ve t kanman n ortaya ç kt n dile getirdi. Tayar yüksek kolesterolün zararlar n flöyle s ralad : "Bu durum, bir su borusunda pisliklerin birikmesine benzetilebilir. Kolesterol hangi damarda birikmiflse o damarla iliflkili sorunlar ve hastal klar ortaya ç kar. Kolesterol yüksekli inde belirti ve bulgular, ço u zaman ani kolesterol yükselmesine ba l de ildir, uzun süreli kolesterol yüksekli inin damar duvar nda kolesterol birikmesine yol açmas n n sonucudur. Yani kolesterolünüz flu andaki de erinin 2-3 kat na yükselse ve 3-4 saat yüksek kalsa size bir zarar olmaz. As l sorun, sizde daha önce uzun süreli kolesterol yüksekli i olmas d r. Kalbi besleyen damarlarda kolesterol birikimi, bu damarlarda t kanma ve daralman n sonucu, gö üs a r s, kalp krizi ve kalp yetmezli i gibi sorunlara neden olur. Bunlar n sonucu, hasta koroner by-pass ameliyat veya anjiyoplasti (balonla daralm fl koroner arterin geniflletilmesi) ifllemine ihtiyaç duyabilir. Beyini besleyen boyun damarlar nda kolesterol birikimi olmas, felçlere, konuflma bozukluklar na, dengesiz yürümeye, bilinç kayb na yol açar." Böbrek damarlar nda kolesterol birikiminin, yüksek tansiyon ve böbrek yetmezli ine yol açabilece- ine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Tayar, ana atardamarda (aort) kolesterol birikiminin de tehlikeli oldu unu hat rlatt. Tayar, "Buradan kopan kolesterol birikintileri, daha küçük damarlar t kayarak çok de- iflik sorunlara yol açabilirler. Ba- rsa besleyen damarlar t kayarak ba rsak ölümüne, göz damarlar n t kayarak körlü e, bacak damarlar n t kayarak kangrene yol açabilirler. Kolesterol yüksekli ine ba l sorunlar ortaya ç kt zaman, hasta geç kalm fl olabilir; bu nedenle kolesterol yüksekli ini önlemek, yükselmiflse düflürmek çok önemlidir." dedi. Yüksek kolesterolü bulunanlar n beslenmesine dikkat etmesi gerekti- ini anlatan Prof. Dr. Tayar, doymufl ya lardan ve kolesterolden fakir diyet seçilmesini tavsiye etti. S v ya larda doymam fl ya oran - n n daha fazla oldu una iflaret eden Tayar, bu sebeple s v ya lar n tercih edilmesi gerekti ini söyledi. Genel olarak sebze, meyve ve hububat n tercih edilmesini tavsiye eden Tayar flöyle devam etti: "K - zartmalardan kaç n n z. K rm z et yerine beyaz eti tercih ediniz. Yüksek tansiyonunuz varsa kulland - n z tuzu azalt n z. Karaci er, böbrek ve beyin gibi kolesterolü fazla olan etlerden uzak durunuz. G dalar n ya ve kalori içeriklerine de dikkat edilmelidir. Ya azalt lm fl peynir, sütü tercih ediniz. Diyet peynir, diyet süt kullansan z bile bunlar s n rl miktarda tüketiniz. Yüksek kolesterol tedavisinde en önemli konu, ilaçs z tedavilerdir, kesinlikle ihmal edilmemelidir. laçs z tedavilerin bafl nda, beslenme al flkanl n n de ifltirilmesi gelir. Sigara kesinlikle b rak lmal d r. Sigara da kolesterol yüksekli i gibi bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Sigara ayr ca akci er kanseri, akci- er hastal, beyin kanamas ve birçok kansere de zemin haz rlar. Hastada yüksek tansiyon varsa, yüksek tansiyon tedavisinde geçerli olan ilaç d fl tedaviler ihmal edilmemelidir. Yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekli inde uygulanan ilaç d fl tedaviler birbirine benzerlik gösterir. Yüksek tansiyonlu hastalarda, ilaveten beslenme ile al - nan tuzun da azalt lmas gerekir. fieker hastal kontrol alt na al nmal d r. nsülin kullanmak gerekiyorsa kaç n lmamal d r. fiiflmanl k kesinlikle kontrol alt na al nmal - d r." Kalp ve kanserden sonra en çok inme öldürüyor ANKARA (CHA) nme rahats zl n n tedavisi ile ilgili fizyoterapi yaklafl mlar n n ele al naca nmede Fizyoterapi Yaklafl mlar sempozyumu, Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Gimat Kampüsü nde bafllad. Sempozyuma, Fizyoterapi alan nda uzman akademisyen ve hekimlerin yan s ra birçok ö renci kat l yor. Ölümlerde kalp hastal klar ve kanserden sonra en çok görülen hastal klardan inmeye karfl yeni fizyoterapi yöntemleri 2 gün sürecek sempozyumla ele al nacak. Sempozyumun aç l fl töreninde konuflan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mahmut Kömürcü, inme rahats zl n n, Türkiye deki ölüm sebeplerine bak ld nda, kalp hastal klar ve kanserden sonra üçüncü s rada yer ald n kaydetti. nme rahats zl n n yap lan istatistiklerde dört hastadan birinde görülen bir hastal k odlu unu belirten Prof. Dr. Kömürcü, Türkiye de 1,2 milyon hasta inme rahats zl yafl yor. nme rahats zl insan yafl artt kça daha fazla rastlanabilen bir hastal k. diye konufltu. Aç l fl töreninde söz alan Rektör Prof. Dr. Abdulkadir fiengün ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nun sürekli bir organizasyon halinde olmas n n kendisini gururland rd n ifade etti. Bu organizasyonlar n destekçisi olman n üniversite olarak görevleri oldu unun alt n çizen Prof. fiengün, Üniversite yönetimi olarak, gerek fakültelerimizin gerekse ö renci kulüplerimizin bu türlü faaliyetlerini desteklemeye devam edece iz. Bu toplant y d flar dan destekleyen ve toplant ya konuflmac olarak kat lan tüm akademisyenlere hofl geldiniz diyorum. dedi. Konuflmas - n n sonunda Rektör Prof. Dr. fiengün e hediye takdim edildi. Ö rencilerin müzik dinletisi ile renk katt klar aç l fl törenine Rektör Yard mc s Prof. Dr. Ramazan Yi ito lu ve T p Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gündüz ün yan s ra çok say da akademisyen ve ö renci kat ld. Beyaz t Beyaz t Mah. 9 May s Sok. 90. Cad. No:6/B Akyurt Akyurt Müge Deniz Sakarya Mah. Yenikök Sok. No:6/18 Alt nda Alt nda Denizciler Talatpafla Bulvar No:9/D Samanpazar Alt nda Sedef fiehit Hasan Tahsin Cad. No:79/B Ulubey Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl Beypazar Sa l k Zafer Mah. Milli Egemenlik Cad. No:116/2 Beypazar Ümitköy Çayyolu Mah Cad. (Eski 8.Cad) No:145 Çankaya Simkent K rkkonaklar Mah. 316.Cad. No:8/36 K rkkonaklar Çankaya Fazilet Z YA GÖKALP CAD.NO:22/B K z lay Çankaya Nehir Zühtü Ti rel Cad. Ak n 1 Blok No:9/64 Oran Çankaya Cinnah Cinnah Cad. Farabi Sok. No:30/A Çankaya Çankaya Arda Erman Yukar Bahçelievler Mah. 82. Sok. No:28/B Çankaya Çankaya TAURUS AVM Taurus Balgat AVM Konya Yolu Mevlana Bulvar No:190/15 Balgat Çankaya Aydos Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:24/A Çubuk Çubuk nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Kutsal stasyon Mah. Ulubatl Hasan Sok. No:66/A Etimesgut Etimesgut Ocak Topçu Mah Cad. No:11/C Elvankent Etimesgut Yeni Nergiz Devlet Mah. Ancyra Center fl Merkezi 353.Sok. No:5/44 Eryaman Etimesgut Furkan Se menler Mah. Cumhuriyet Cad. No:39/D Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik GÖKSUN Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:82/A Kazan Yeni Deniz Uludere Sok. No:6/D Etlik Keçiören Ulutafl Sancaktepe Mah Sok. No:67/ A Etlik Keçiören fianl K zlarp nar Cad. No:149/B Keçiören Keçiören S la Kanuni Mah. Osmangazi Cad. No:75/A Keçiören Keçiören Gelincik Atapark Mah. Afl k Veysel Cad. No: 46/8 Keçiören Keçiören Fatih Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:31/D K z lcahamam K z lcahamam Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak Yaseminin Gn. Zeki Do an Mah. Nato Yolu Cad. No:46/A Mamak Mamak Can 100. Y l Mah. Hoflebe Cad. No:24/A Nall han Nall han Canatan Cumhuriyet Mah. Ankara Cad. No:61/F Polatl Polatl Fatih Alkan Yunusemere Mah. Yunusemre Cad.No:95/17-18 Pursaklar Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Beray Mareflal Çakmak Mah. Yavuz Sok. No:80/A-14 Sincan Sincan

9 "Doktor bal klar" laboratuvar ortam nda üretiliyor TEKNOLOJ /9 Evrenin nas l olufltu unun ilk ayr nt l görsel simülasyonu yap ld Çanakkale ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinde bafllat lan bilimsel çal flmayla, Sivas' n Kangal ilçesine özgü "doktor bal klar" olarak bilinen 2 tür, laboratuvar ortam nda üretiliyor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA Ç OMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. hsan Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, "doktor bal klar" denilen ve dünyaca ünlü olan 2 bal k türünün bulundu unu söyledi. Bu bal klar n Sivas Kangal yöresindeki termal sularda do al yay l m gösteren endemik türler oldu unu, Mezopotamya havzas nda yaflad n dile getiren Çelik, "Bu türlerden biri 'garra rufa (ya l bal k)' di eri de 'cyprinion macrostomus (beni bal k)' Sivas'taki do al kaynaklarda bu iki tür ayn ortamda bulunuyor" dedi. Çelik, söz konusu türlerin 1843 y - l nda Avrupal bilim adamlar taraf ndan keflfedildi ini, y l sonra da tesadüfen bu bal klar n sedef gibi baz deri hastal klar n tedavi etti inin belirlendi ini ifade ederek, "O günden sonra da oradaki kapl calarda bu tür deri hastal klar n tedavi etmeye yönelik baz giriflimlerde bulunulmufl. Kangal'a marka de eri kazand rm fl bu bal klardan, sonra turizm alan nda, termal tesislerde ve ondan sonra da güzellik salonlar nda, spalarda manikür, pedikür amaçl faydalan lmaya çal fl lm fl" diye konufltu. Bal klar n flu anda Avrupa'da ve dünyada çeflitli sektörlerde çok yayg n olarak kullan ld na iflaret eden Çelik, flöyle konufltu: "Son günlerde bu bal klar n do al ortam ndan al n p, kullan ld fleklinde flikayetler oldu. Y llardan beri bu tür flikayetleri duyuyoruz. Biz de bunun üzerine bu bal klar n üremesi konusunda çal flma bafllatmak istedik. 'Bal klar n laboratuvar ortam ndaki üremesini gözleyelim' dedik. Sonra literatüre bakt m zda bu bal klar n laboratuvar ortam nda, kontrollü flartlarda üretimi ve büyütülmesiyle ilgili bir veriye rastlamad k. Bunun üzerine bal klar ald k ve laboratuvar m za getirdik. Bunlardan periyodik olarak yumurta ve yavru almaya bafllad k. Gördük ki 'garra rufa' denilen türün ayda bir yumurtlayabildi ini, ortalama yumurta veriminin civar nda oldu unu, di er türün ise daha s k üreme periyoduna sahip ve bine yak n yumurta dökebildi ini tespit ettik." Çelik, bunun üzerine bunlar n bütün yumurtadan larval geliflimine kadar bütün verilerini kaydettiklerini, toplad klar verileri bilimsel dergilerde yay mlanmak üzere beklettiklerini bildirdi. Üretim projesini devam ettirdiklerini aktaran Çelik, flunlar kaydetti: "Daha sonra bu bal klar n farkl çevresel flartlarda üremesi, büyümesi ve davran fllar yla ilgili çal flmalar sürdürece iz. fiu anda üretilen bal klar n sat fl yap lm yor. Bu bal klarla ilgili gizemli oldu u düflünülen baz verileri araflt rmaya çal fl - yoruz. Bir bak ma bal klar n biyolojik özellikleri hakk nda bilimsel olarak bilgi toplamaya çal fl yoruz. fiu anda 'garra rufa' türünden yaklafl k 5 bin civar nda yavru ald k, 'cyprinion macrostomus' türünün say s ise 10 bini aflt. Bol miktarda üretip, çeflitli deneylerde kullan yoruz." ANKARA (AA) E vren'in nas l olufltu una dair flimdiye kadarki ilk ayr nt l görsel simülasyon yap ld. Sonuçlar Nature dergisinde yay mlanan araflt rmaya göre, bir grup bilimadam n n yapt - bilgisayar simülasyonu, ilk galaksilerin, gizemli karanl k maddenin çevresinde nas l flekillendi ini gösteriyor. Simülasyonun, Evren'in neyden yap ld na ve nas l iflledi ine iliflkin teorilerin s nanmas n sa lamas beklenirken, galaksi oluflumu konusunda dünyan n önde gelen isimlerinden, California Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Profesör Richard Ellis, simülasyonu, "Efsanevi" olarak tan mlad. Simülasyon, gerçe ine çarp c biçimde benzeyen bir Evren önerirken, bu sanal Evren'in yarat lmas için muazzam bir programlama gücü kullan ld. S radan bir dizüstü bilgisayar n, sözkonusu simülasyonu oynatmas n n yaklafl k 2 bin y l alaca belirtildi. Son model süper bilgisayarlar ve "Arepo" ad verilen ak ll yaz l m sistemi sayesinde araflt rmac lar n üç ayda bu iflin üstesinden geldikleri kaydedildi. Simülasyon, bafllang çta kozmologlar n "karanl k madde" olarak adland rd gizemli maddenin, kozmik bir a ac n dallar na benzeyen tellerinin, uzay bofllu unda boydan boya yay ld n gösteriyor. Milyonlarca y l geçtikten sonra, karanl k madde kümeleniyor ve ilk galaksilerin tohumlar n oluflturmak üzere yo unlafl yor. Daha sonra bir dizi dehflet verici patlaman n da meydana geldi i kaotik bir dönem yaflan yor. Bu dönem, y ld zlar n ve galaksilerin oluflumunu düzene sokuyor ve en sonunda etraf m zda gördü ümüze benzer bir Evren ortaya ç k yor. Araflt rman n liderli ini yapan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Mark Vogelsberger'e göre, simülasyon, mevcut kozmoloji teorilerinin birço unu destekliyor. lk kez karanl k maddeden vücut bulan görünür maddeyi gözler önüne seren simülasyonun, ayr ca Evren'in süregelen ivmesine güç sa layan bir di- er gizemli kuvvet olan karanl k enerji hakk nda daha fazla fley ö renilmesine yard mc olmas bekleniyor. Avrupa Uzay Ajans 'n n (ESA), 2020 y l nda Evren'in ivmesini ölçmek için "Euclid" arac n uzaya göndermeyi planlad biliniyor. Soldan sa a 1. Birikme, bir yerde toplan p y lma... Belit fiimdi, flu anda, hâlâ, henüz, daha (eski)... Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu... Veri Leflle beslenen (hayvan)... Hatas z, kusursuz Kül rengi, boz renk, demir rengi, demiri... Sekiz y ll k ilkö retimden sonra en az üç y ll k bir e itimle hayata veya yüksekö retime haz rlayan ortaö retim kurumu, ortaö retim... p iskelesi Kolun bilekten parmak uçlar na kadar olan, tutmaya ve ifl yapmaya yarayan bölümü... Depremin bafllad yer olarak kabul edilen nokta... Devlet idaresinde güç, yarat c l k ve yetki bak m ndan sahip olunan üstün güç Letonca... Filgillerin hortumlular tak m ndan, Afrika ve Asya'n n s cak bölgelerinde yaflayan, çok iri, kal n derili hayvan... Galyum elementinin simgesi... Magnezyum elementinin simgesi Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek... Lenincilik Bir konuda söyleyecek söz kalmad n anlatan bir söz... Tellerden oluflan ve kas larak vücut hareketlerini sa layan organ ve bu organ n telsi dokusu, adale... Dingil Ans z n ortaya ç - kan... At vb. hayvanlar n s rt na, eyerin alt na konulan keçe, meflin veya kal n kumafl parças, yap k, yuna (halk a z ) Ad... Bir fleyin en üstteki bölümü... Alt alta yaz lm fl fleylerin bütünü, dizelge Renyum elementinin simgesi... Çok uzakta olmayan, elin ulaflabilece i uzakl k (halk a z )... Y ld z Kay nbirader (halk a z )... Zaman n bölünemeyecek kadar k sa parças, lahza... As l konu, temel motif, ana konu... Klavyeli büyük ve küçük borulardan yap lm fl, körüklerden elde edilen havan n bu borulardan geçmesiyle de iflik ses tonlar verebilen, genellikle kilise çalg s, erganun Lekelemek ifli... Yavafl, a r Atom numaras 53 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlan lan, baz deniz bitkilerinde de çokça birikmifl olarak bulunan, mavimt rak esmer renkte kat bir element (simgesi I)... Banka, ticarethane vb. yerlerde kullan lan ve cilt kapaklar özel bir düzen ve anahtarla gevfletilip s k flt r labilen defter Gerçeklik (eski)... Sebze ve meyvelerin yetifltirildi i ve hava flartlar na karfl korundu u cam ve naylonla kapl yer, limonluk, ser... Anlam bak m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz... Yukar dan afla ya 1. Belgelendirilme ifli lerlemek ifli... Gelecek sene Rüflvet veren kimse (eski)... Ça r fl m (eski)... Ortodokslarda sa, Meryem veya ermifllerin tahta üzerine mumlu ve yumurtal boyalarla yap lm fl dinî içerikli resimleri Uzunlu u 2,54 cm olan ngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus... çlenmek ifli... Hitit Yönetim bak m ndan yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakaml k, kaza... Nikel elementinin simgesi... Dili tutulmufl, konuflamaz duruma gelmifl, dilsiz (eski) Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim... Lityum elementinin simgesi... Yumuflak çelikten yap lm fl üzeri kalay kapl ince sac Metneryum elementinin simgesi... Savafla haz rlanm fl veya girmifl (askerî birlik)... Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi Övme, takdir, be enme vb. duygular belirtmek için söylenen söz, bravo (eski)... Epitelyum Baba... T klamak ifli... skambil kâ tlar nda birli Külçe (halk a z )... At, eflek, öküz vb. yük hayvanlar n n t rnaklar na çak lan, aya n flekline uygun demir parças... Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça Sezgili... Hattatlar n kâ t cilalamak için kulland klar niflasta ve yumurta ak ndan yap lan özel bir kar fl m (eski) Çok tanr l dinlerde tap n lacak nesne... Nicelik, nitelik, güç, süre, say bak m ndan eksik... Güzel... Üzme, s k nt verme, üzgü Bir iflin yap lmas na karfl olan yasal veya yasa d fl engel, memnuiyet... Bir parça görkemli bir biçimde ve a r tempoyla çal narak Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunlar görüflüp tart flmak için yapt birleflimlerden her biri, celse... Kovma, ç karma (eski) Mazotla çal flan araçlarda mazotun düzeyini gösteren alet

10 YAfiAM ABDULLAH CEYHAN BOLU (CHA)- J andarma teflkilat n n 175'inci kurulufl y l dönümü ve Engelliler Haftas etkinlikleri kapsam nda Bolu l Jandarma Komutanl 'nda, çeflitli yafl ve gruptan olan 17 engelli vatandafla yönelik temsili askerlik uygulamas ve yemin töreni düzenlendi. Törene; Bolu Valisi Ahmet Zahtero ullar, Bolu Belediye Baflkan Alaaddin Y lmaz, l Jandarma Komutan Cengiz Y ld z ile engelli vatandafllar n aileleri kat ld. Cengiz Y ld z' n aç l fl konuflmas yapt törende, Ka an Çelen isimli engelli vatandafl duygular n dile getirirken, Tahsin Ertafl isimli engelli vatandafl ise duygular n fliirle dile getirdi. Daha sonra yemin töreni yap ld. Yemin töreni s ras nda aileler duygulu anlar yaflad. Tören, resmi geçit ile son buldu. /10 Çöpler köyündeki alt n madeninde y lda 6,5 Ton alt n üretiliyor Ali smail Korkmaz davas nda küfür gerginli i SMA L YILDIZ KAYSER (CHA)- E skiflehir deki Gezi Park olaylar s ras nda polis ve baz sivil vatandafllar n daya yla öldü ü iddias yla aç lan Ali smail Korkmaz davas n n ikinci duruflmas na, Kayseri 3. A r Ceza Mahkemesi nde devam edildi. Davada küfür gerginli i yafland. Tan k Semih Berkay Yap c, ifadesinin ard ndan mahkeme salonundaki san klar yüzünden teflhis etti. Tan k Yap c, san klardan Mevlüt Saldo an, Hüseyin Engin ve fiaban Gökp nar n Ali smail i darp edenler, Ebubekir Harlar n Ali yi yere düflüren, f r nc lar smail Koyuncu ile Ramazan Koyuncu nun da dövenler aras nda olduklar n teflhis etti. Yap c n n Ekfli Sözlük ten paylaflt olay gününü anlatt sözleri okunurken ortal k birden kar flt. Polislerin, olay an nda Ali smail Korkmaz için Sen hala burada m s n o.u ç.u fleklinde küfür etti inin nakledildi i Bolu l Jandarma Komutanl 'n da temsili askerlik yapan engelli vatandafllar n temsili yemin töreninde aileleri duygulu anlar yaflad. Engelli vatandafllar n temsili yemin töreninde aileler duygulu anlar yaflad BULMACANIN ÇÖZÜMÜ cümlenin okundu u s rada Kormaz n avukat abisi Gürkan Korkmaz aya a kalk p san klara dönerek Kim o u ç.u? diye ba rd. Av. Korkmaz daha sonra k sa süreli ine salondan ç kart ld. Müdahil avukatlar n talebi üzerine, ekmek f r n n n güvenlik kameras ndan al nan ve cihaza format at lmadan önce yedeklenen görüntüler izlettirildi. Tan k Yap c, teflhislerini bir de görüntüler üzerinden tekrarlad. Daha sonra mahkemeye 45 dakika ara verildi. Engelli gençlerin askerlik mutlulu u BAYRAM EM R STANBUL (CHA) - J andarma Genel Komutanl n n kuruluflunun 175. Y l kutlamalar kapsam nda Alemda Jandarma Komando Tabur Komutanl nda 204 engelli vatandafl, bir günlü üne askere al nd. Bedensel ve zihinsel engelli gençlerin aileleri, yaflad klar mutlulu u dile getirdi. Askeri üniforma ve silahlarla tan flan gençler de bol bol foto raf çektirdi. stanbul l Jandarma Komutanl n n düzenledi i program kapsam nda, genç askerler sabah saatlerinde Alemda Jandarma Komando Tabur Komutanl na geldi. Aileleri de bu mutlu günlerinde çocuklar n yaln z b rakmad. Engelli askerler ilk olarak üniformalar n giydi. Daha sonra da e itim alan na gelerek silahlarla ve askeri araçlarla tan flt. Bol bol foto raf çektiren engelli gençlere görev bafl ndaki erler efllik etti. Selam ve tekmil vermeyi ö renen gençler, komutanlar n n talimatlar n yerine getirdi. Çocuklar n askeri k yafetle gören aileler duygulu anlar yaflad. Mutluluklar n dile getiren aileler, organizasyonu yapan askeri yetkililere teflekkür etti. Gençler de bir günlü üne de olsa askerde olman n kendilerini mutlu etti ini söyledi. Program, tören program n n arz, l Jandarma Komutan Kurmay Albay Mehmet Artar n konuflmas, yemin töreni ve engelli askerlere belgelerinin verilmesi ile devam edecek. ERZ NCAN (CHA)- etkiye de sahip. Biz y ll k ortalama 6.2 ila 6.5 ton aras nda T ürkiye nin ikinci büyük alt n madeninin oldu u Erzincan n liç ilçesi Çöpler köyündeki alt n madenin- yüzde 20 sine denk geliyor. Çöpler maden, Avrupa n n üretim yap yoruz. Bu da Türkiye deki üretimin yaklafl k den y lda 6,5 ton alt n üretimi yap l yor. Türkiye'de say l alt n madeni sahalar ndan biridir. Çal flmalar m z üretiminin yaklafl k yüzde 20'lik k sm n karfl layan ve yürütürken mümkün oldu u kadar yerel istihdama da ekonomiye 750 milyon dolar katk sa layan sahada, binden fazla iflçi çal fl yor. üzerinde çal flan var. Bu çal flanlar m z n özellikle mavi önem veriyoruz. Mevcut müteahhitlerimizle birlikte binin Erzincan a 110 kilometre uzakl kta bulunan 2 bin 200 yakal dedi imiz k sm n yüzde 90' yöresel istihdam ile nüfuslu liç ilçesinde 1999 y l ndan 2007 y l na kadar yap lan çal flmalar sonras nda Anagold Madencilik taraf n- gücünün de mümkün oldu u kadar yerelden olmas için sa lanm fl. Ayn flekilde beyaz yakal olarak tan mlanan ifl dan yat r m karar al nd. Al nan karar ile 2008 y l nda gayret içindeyiz. Bu kapsam ad bizim kapasite gelifltirici ÇED, GSM ve Orman izinlerinin al nmas ile birlikte faaliyete bafllayan iflletmede 22 Aral k 2010 günü ilk alt n yapm fl oldu umuz protokol ile Erzincan Üniversitesi Ma- faaliyetlerimiz devam ediyor. Erzincan Üniversitesi ile dökümü gerçeklefltirildi. Yap lan çal flmalar sonras nda den bölümüne burs veriyoruz. Yine Milli E itim Müdürlü ü ve Erzincan Valili i ile birlikte 16 derslikli bir okul flimdiye kadar 21 ton alt n üretimi yap lan maden de 30 tonun üzerinde alt n üretimi yap lmas hedefleniyor. yapt r yoruz. Önümüzdeki dönemde bunu da tamamlamay düflünüyoruz. Bu okulun 20 tanede lojman olacak. Sos- Anagold Madencilik D fl liflkiler Müdürü Melik Zafer Y ld z, ''fiuan da bulundu umuz saha çöpler maden sahas. yal yönden çal flmalar m z devam ediyor. Hem yöresel istihdam olsun, hem yöresel sat n alma hizmetleri olsun ül- Anagold Madencilik A.fi. nin iflletmekte oldu u bir saha. Bu saham zda 2010 Aral k ay ndan beri iflletme faaliyetleri devam ediyor. Özellikle bu y l ifl günü kay ps z geçen den günümüze Türkiye ekonomisine Çöpler Alt n Madekemize ciddi katk lar sunuyoruz. lk arama faaliyetlerimiz- bir y ll k bir baflar m z söz konusu. Bu dünya madencili i ninin makro düzeyde yapm fl oldu u katk 750 milyon dolar civar ndad r. flletmeye al nd 2010 y l ndan itibaren içinde çok yüksek bir oran. Kazas z bir y l atlatt k. Bu sahada Türkiye de bakt m zda Türkiye nin 33 tonluk bir bu katk ya bakt m zda 540 milyon dolarl k bir ekonomik alt n üretimi söz konusu. Y ll k tüketimi ise alt n da 170 de er yarat lm flt r. Bunun 128 milyon dolar do rudan ton. Türkiye asl nda alt na ba ml ve d flar dan ithal eden devletimize vergi olarak ödenmifltir. Bu verginin içerisinde yaklafl k 30 milyon dolarda devlet hakk bir ülkedir. Bulunmufl oldu umuz saha ithalat azalt c bir vard r.

11 Antalya da 4 ayda 1.4 milyon turist geldi ANTALYA (AA) - A ntalya ya bu y l n ilk 4 ay nda 1 milyon 405 bin 959 turist geldi. AA muhabirinin l Kültür ve Turizm Müdürlü ü verilerinden yapt derlemeye göre, Antalya bu y l n 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde 87 bin 856 s yerli olmak üzere 1 milyon 405 bin 959 turist a rlad. Antalya ya 2013 y l n n ayn döneminde 91 bin 455 i yerli turist olmak üzere 1 milyon 345 bin 218 turist gelmiflti. Böylece geçen y l n ayn dönemine göre bu y l gelen turist say s, yüzde 6,5 artt. Antalya n n en büyük pazar olan Almanya dan y l n ilk 4 ay nda 466 bin 816 kifli gelirken, Rusya Federasyonu ndan 210 bin 659 kifli, Hollanda dan 102 bin 993 kifli, ngiltere den 68 bin 763 kifli, ran dan 53 bin 149 kifli geldi. Öte yandan sveç ten 45 bin 328 kifli, Belçika dan 44 bin 201 kifli, Fransa dan 44 bin 137 kifli, Danimarka dan 39 bin 620 kifli, srail den 28 bin 180 kifli, Norveç ten 25 bin 908 kifli, Avusturya dan 23 bin 991 kifli, sviçre den 23 bin 125 kifli, Finlandiya dan 22 bin 883 kifli, Ukrayna dan 20 bin 637 kifli flehri ziyaret etti. TUR ZM /11 Marmaris'e Alman turist ak n MU LA - (AA) D ünyan n en büyük yolcu gemilerinden talyan band ral "Aida Diva" ve Bahamalar band ral kruvaziyer "Europa" ayn gün içinde Marmaris'e geldi. Sabah saatlerinde Yunanistan' n Heraklion Liman 'ndan gelen "Aida Diva", Marmaris Liman 'n n büyük r ht m na, Antalya'dan sonra rotas n ilçeye çeviren "Europa" ise liman n küçük r ht m na yanaflt r ld. Gemilerde ço u Alman yaklafl k 2 bin 500 yolcu ve 900 kadar personel bulundu u belirtildi. 758 y ll k Antalya Mevlevihanesi onar lacak Gümrük ifllemlerinin tamamlanmas n n ard ndan gemilerden inen turistler, 23 dereceyi bulan s cak havay f rsat bilerek Yat Liman ve Kordon Caddesi'nde yürüyüfl yapt. Deniz kenar ndaki restoran ve kafeteryalarda oturarak so uk içecekler içen turistler, güneflli havan n tad n ç kard. Turistlerin baz lar çevredeki tarihi öneme sahip yerleri ziyaret etmek için günlük turlara kat l rken, ilçe merkezinde kalanlar ise Marmaris Kapal Çarfl s 'nda yo unlu a neden oldu. Al flverifl yapan yolcular n genelde hediyelik eflya sat n ald dikkat çekti. Gemilerden özellikle büyüklü ü ANTALYA - Antalya l Kültür ve Turizm Müdürü brahim Acar, 758 y ll k Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyon ihalesinin yap ld n belirterek, "Mevlevihaneyi, Konya Mevlana Türbesi, Galata Mevlevihanesi gibi, özellikle Cumhuriyet Meydan na gelen yerli ve yabanc misafirlerimizin gezip görebilecekleri güzel bir görsel alan, buluflma noktas haline getirmek istiyoruz" dedi. Acar, gazetecilere yapt aç klamada, Kaleiçinin girifl k sm nda bulunan 758 y ll k Antalya Mevlevihanesi'nin duvarlar n n, son zamanlarda su almaya bafllad n belirtti. Bu sular n binan n stati ini etkileyerek bozar hale geldi ini ifade eden eden Acar, flöyle konufltu: "Bizim bir görevimiz de kültürel varl klar m z korumak. Buras Alaaddin Keykubat zaman nda Mevlevihane olarak yap lm fl. Yüzy llarca böyle hizmet etmifl. Mevlevihaneyi, Konya Mevlana Türbesi, Galata Mevlevihanesi gibi, özellikle Cumhuriyet Meydan na gelen yerli ve yabanc misafirlerimizin gezip görebilecekleri güzel bir görsel alan, buluflma noktas haline getirmek istiyoruz." Acar, restorasyon ihalesinin yap ld n ve sözleflme imzalanma aflamas na geldi ini vurgulayarak, tahminen sene sonuna kadar iflin bitmifl olaca n aktard. Restorasyon kapsam nda, mevlevihanenin duvarlar sökülerek, orijinal haline getirilece ini, teflhir ve tanzimin yap laca n dile getiren Acar, " Orijinaline uygun bir flekilde restorasyondan geçecek. Yivli Minare Külliyesi'nin bir unsuru gibi olacak" diye konufltu. - Antalya Mevlevihanesi Alaaddin Keykubat taraf ndan 1255 tarihinde yapt r lm flt r. Kal n duvarl olan binada kubbe ve tavan sistemi kullan lm flt r. Enine dikdörtgen planl olup, katl flekilde yap lm flt r. ç k sm nda da basamakl yükseltileri vard r. Mevlevihanede altta ve üstte olmak üzere toplam 4 mekan bulunmaktad r. Mevlevihanenin hemen bat s nda yeni onar lm fl bir Osmanl hamam bulunmaktad r. (AA) Antik zmir, turizmde Roma y sollar ZM R (AA) A ntik Smyrna Kaz lar Baflkan Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ak n Ersoy, Kadifekale ile Kemeralt aks nda sürdürülen kaz ve restorasyon çal flmalar n n tamamlanmas yla zmir in çok büyük bir turizm potansiyeline kavuflaca n ifade ederek, zmir in, Roma ve Atina dan daha fazla turist çekece ini düflünüyoruz dedi. Kadifekale ile Kemeralt aras nda uzanan hatta devam eden Antik Smyrna Kaz lar, zmir Frans z Kültür Merkezi ev sahipli inde düzenlenen Smyrna Antik Kenti Kaz ve Araflt rmalar Çal fltay nda ele al nd. Kaz Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ersoy, yurt içi ve yurt d fl ndan 22 akademisyenin kat l m yla yap lan çal fltayda antik kent kaz lar n n, turizm aç s ndan büyük bir potansiyele sahip oldu unu belirtti. Bu kaz larla zmir in, Roma ve Atina gibi turizmde söz sahibi flehirlerin önüne ve isminden dolay "denizlerin divas " olarak adland r lan dev kruvaziyer "Aida Diva" vatandafllar n ve ilçede tatil yapan yabanc turistlerin ilgi oda oldu. Birçok kifli geminin önünde hat ra foto raf çektirdi. Aida Cruises flirketinin filosuna 2007 y l nda kat lan 69 bin grostonluk, 250 metre uzunlu undaki lüks geminin içinde süit kamaralar, yüzme havuzlar, sauna, masaj odalar, spor salonlar, casino ile gösteri salonlar n n bulundu u ö renildi. lçeye bu sezon üçüncü seferini gerçeklefltiren "Aida Diva"n n ilerleyen günlerde seferlerine devam etmesinin beklendi i bildirildi. geçebilece ine iflaret eden Ersoy, flunlar kaydetti: Kaz lar bittikten sonra Agora n n ve Kadifekale deki yap lar n, büyük turist ak n na u rayaca n, zmir in, Roma ve Atina dan daha fazla turist çekece ini düflünüyoruz. Buradaki tarihi yap lar çok k ymetli. Bu kaz lar n böyle bir potansiyeli var. Bu flehirler, yaflayan kadim flehirler. zmir de bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Roma da forumlar, Yunanistan da Atina Agoras var. Bu tarihi yerleri, binlerce turist her sene ziyaret ediyor. Ersoy, devam eden kaz çal flmalar hakk nda da flu bilgileri verdi: Antik kentteki çal flmalarda flu an cadde kaz lar n gerçeklefltiriyoruz. Bu çal flmalar sonucunda zmir in antik kent zaman ndaki flehir plan n ortaya ç kartaca z. Antik zamanda insanlar n nas l bir flehir kurmaya çal flt klar n görece iz Ancak antik kent zaman ndaki sokaklar n Osmanl ve cumhuriyet zaman ndaki sokaklara benzedi ini söyleyebilirim. Ayn izdüflümünde yer al yorlar.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Gazi Akça Koca An Evi aç ld KOCAEL (AA) K ocaeli Büyükflehir Belediyesince oluflturulan "Gazi Akça Koca An Evi" törenle aç ld. Seka Lojmanlar 'ndaki aç l fl töreninde konuflan Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Mustafa sen, Kocaeli'nin kurucu babalar ndan Gazi Akça Koca ve Karamürsel Alp'in bölgenin imar konusunda büyük gayretler gösterdi ini söyledi. "Gazi Akça Koca ve di er kahramanlar, hayatlar pahas - na bizlere vatan b rakt " diyen sen, vatan için çal flman n, beklentileri bunun üzerine oluflturman n önem tafl d n anlatt. sen, flöyle devam etti: "Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, kadirflinasl k göstererek, türbesi Kand ra ilçesinde olan bu büyük gazi derviflini gözümüzün önüne getirecek. Kand - ra'da da Büyükflehir Belediyesi, an t mezar oluflturacak. Bütün bunlar, bölge fatihlerini tan d m z zaman, bölgeye daha güvenle basmam z, ad mlar - m z ona göre atmam z, sorumluluklar m z buna göre hissetmemizi sa layacak birtak m araçlar oluflturacak. Eminim, bu mekan n sadece aç l fl yla kal nmayacak. Buras Akça Koca, Karamürsel ve Konur Alp, mesai arkadafllar yla ilgili, Osmanl Devleti'nin nas l büyük çaba ve özveriyle kuruldu unu anlatacak birtak m bilgilerle donat lacak. Bizi yar nlara haz rlama konusunda bir nevi flarj görevi yapacak merkezdeyiz." Sigaray tiyatro oyunuyla b rakt racaklar ESK fieh R (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Eskiflehir'de Alg sal davran fl kontrolü (NLP) teknikleri ve bilinçalt çal flmalar ile senaryosu yaz lan ve izleyicilere sigaray b rakt rmay amaçlayan "Sigaran n ntikam " adl oyun, 25 May s'ta Eskiflehir'de sahnelenecek. B ilinç Oyunculuk Atölyesi taraf ndan haz rlanan, tiyatro sanatç lar Metin Y ld r m ve Mehmet Kurt'un oynad tek perde, 90 dakikal k oyunda izleyicilerin çeflitli telkinlerle, sigara ba ml l ndan kurtulmalar hedefleniyor. Senarist Cavit Çak r, AA muhabirine yapt aç klamada, sigaran n sadece sa l a de il, çevreye, topluma ve ekonomiye de zararlar oldu unu, kendisinin de uzun y llar sigara kulland n belirterek, flöyle konufltu: "Bende bir tiryakiydim. B rakt m, b rak nca da bunun faydas n gördüm. Devletimiz de sigara konusunu kanunlaflt r nca, bunun insanlar m zda daha iyi bir bilinç oluflturmas ad na böyle bir oyun yazmaya karar verdim. nsanlara sigara b rakt rma konusunda 'e itim verelim' dedi imizde bunu de iflik karfl layabiliyorlar. Biz de bunu tiyatral olarak yani sahnede insanlar m za gösterelim istedik. Sadece sa l k ve hastal k anlam nda de il, sigaran n bize verdi- i bütün zararlar anlatal m diye bilgilendirme amaçl bir oyun haz rlad k." Oyunun özellikleri hakk nda bilgi veren Çak r, flunlar kaydetti: "Oyunumuzun en önemli özelli i, bilinçalt tekniklerle ve NLP teknikleriyle yaz lm fl olmas d r. Yani sigara b rakmay kolaylaflt - rarak, sigara b rakma noktas nda insanlar m za birçok bilinç alt çal flma yapacak bir oyundur. nan yoruz ki herkes oyundan sinem Sabotaj "Tehlikeli Takip" filminde polislerin hayat n gerçekçi ve cesurca perdeye aktarmas yla ünlenen yönetmen David Ayer'in son filmi "Sabotaj"da, "beyazperde efsanesi" Arnold Schwarzenegger kamera karfl s na geçti. Schwarzenegger' n yan s ra Sam Worthington, Olivia Williams ile Terrence Howard' n oynad filmin senaryosunu yönetmen Ayer, Skip Woods ile birlikte yazd. Gerilim aksiyon sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmde, uyuflturucu bask n yapan özel timin maceralar aktar l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Son Üç Gün Filmde, baflrollerde Costner'a Amber Heard, Hailee Steinfeld ve Connie Nielsen efllik etti. Çekimleri Paris'te gerçeklefltirilen filmin hikayesi flöyle gelifliyor: "Tehlikeli gizli servis ajan Ethan Runner (Kevin Costner) yakaland ölümcül hastal k nedeniyle eski efli ve k z yla daha s cak bir iliflki kurmaya çal flmaktad r. Bu arada tamamlamas gereken son bir görev vard r. Bu görev onun yaflamas için son bir flanst r fakat karfl s nda az l teröristler ve zorlu bir yol vard r." ç kt ktan sonra sigaray b rakmay kesinlikle düflünecektir. nsanlar m z, bizi izledikten sonra sonra çevresinde bir çok nesne ve eflya görecek ve bunlarda oyundan alm fl oldu u bilinçalt çal flmalarla, oyunumuzun onda b rakt etkiyle, sigaray b rakma düflüncesi devam edecek. Sadece oyunu izledi i anda de il, oyundan ç kt ktan sonra da bu düflüncesi devam edecek. Bugüne kadar bu teknik hiçbir tiyatro oyununda kullan lmad. Bu oyun dünyan n ve Türkiye'nin ilk ve tek sigaray b rakt ran oyunu. E itim amaçl yazd m z bir oyun." fiimdiye kadar sigaran n zararlar n hep insanlar n anlatt na dikkati çeken Çak r, bu kez ters mant k uygulayarak, oyunu sigaran n dilinden yazd n aktararak, "Oyunumuzun ad 'Sigaran n intikam ' çünkü sigara insano lunun s radan bitkiyken kendisine musallat oldu unu ve bundan sonra insanlar n can n yakmak için elinden gelen gayreti sarf etti ini ve nas l intikam ald n gösteriyor" diye konufltu. Oyunla ilgili olarak Eskiflehir Valili i Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans 'n n 25 May s'ta, Zübeyde Han m Kültür Merkezi'nde yap lacak galaya sponsor oldu unu bildiren Çak r, flöyle devam etti: "Bizim amac m z herkesin istifade edebilmesi için Türkiye genelinde ücretsiz sahnelemek. En az ndan bir insan m za sigaray b rakt rabilmek veya sigarayla ilgili olumsuz düflüncelerini bilinç alt na yerlefltirmesine yard mc olmak istiyoruz. Sigaras z topluma geçifli h zland rmak istiyoruz. Sigaraya verdi imiz bunca ekonomik de erlerimizi 'art k vermeyelim'i arzu ediyoruz. Bu noktada özellikle Sa l k Bakanl n n deste ini arzu ediyoruz. Bize destek verirlerse bütün il ve ilçelerde, gösterilen noktalarda bu oyunu halk m zla buluflturmak derdindeyiz. Ücretli bir oyun yapmayaca- z. Sigara zaten bizden yeterince para al yor. Onun zararlar n anlatt m z bir oyun için insanlar - m zdan para almay arzu etmiyoruz. O yüzden Bakanl m z n bunu de erlendirmeye almas n n veya di er bakanl klar Milli E itim Bakanl, Çevre ve fiehircilik Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Gençlik ve Spor Bakanl n n buna destek vermesinin, insanlar m zda sigara b rakmayla ilgili fark ndal n artmas ad na art olaca n düflünüyoruz." nkara 10. Köy Teyatora Tiyatronun temsilcisi Dionysos'un yaflad 10. Köy e yollar düflen bir ö retmen ve bir tiyatro kumpanyas, burada garip durumlar n oldu unu ve köylülerin garip konuflmalar yapt klar n fark ederler. Çünkü bu köyde henüz yalan keflfedilmemifldir. Yaln zca ak llar ndan ya da kalplerinden ne geçiyorsa onu söylemektedirler. Ö retmen, köy okulunda göreve bafllarken, kumpanya elemanlar da Dionysos ad na canland rmak istedikleri bir gösterimi ahaliye kabul ettirmek isterler. Öteki Kad n "The Notebook", "Unhook the Stars", "Face Off", "My Sister's Keeper" filmlerinin yönetmeni Nick Cassavetes'in yönetti i "Öteki Kad n/the Other Women" izleyiciyle buluflacak. Senaryosunu Melissa Stack' n kaleme ald filmde, Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton ile Don Johnson rol ald. Komedi türündeki filmde, sevgilisi Mark' n evli oldu unu ö renen Carly'nin yaflad klar anlat l yor.

13 Gicik Huzurevi nde Anneler Günü kutland Alt nda Belediyesi Alt nay Yard m Organizasyonu, Gicik Huzurevi nde kalan anneler, coflku dolu bir kutlamayla hat rlad. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin efli Saadet Tiryaki nin de kat ld ziyarette, duygu dolu anlar yafland. Gönüllerince e lenen ve sürpriz hediyeler alan yafll lar n mutlulu u görülmeye de erdi. Y ard meli Derne i nin ngiltere merkezli SKT Walfare ( yilik Hareketi) ile birlikte organize etti i 3. Suriye T bbi Yard m Konvoyu, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in misafiri oldu. 32 ambulans ve 5 TIR dan oluflan yard m konvoyunu Pursaklar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri ndeki Özler Restoran da a rlayan Baflkan Çetin, yard m gönüllüleri ile birlikte yemek yedi. Yeme in ard ndan ortak bas n aç klamas düzenleyen Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Suriye de yaflanan drama dikkat çekerek Bir Müslüman kardeflimizin parma na i ne batsa onu hissetmek zorunday z. Bizler mazlumlar n her zaman yan nday z. Zalimler için yaflas n cehennem dedi. Önceki aylarda Pursaklar Belediyesi olarak Suriyeli mültecilere 5 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi gönderdiklerini belirten Çetin, ngiltere den yola ç - D aha önce birçok etkinlikle yafll lar n yan nda olan ve her zaman destek veren Alt nda Belediyesi, yine çok duyarl davrand, ne kadar vefal oldu unu bir kez daha gösterdi. Huzurevinde kalan yafll anneler, Anneler Günü öncesinde hem e lenme imkan buldu, hem de hat rland klar için çok mutlu oldu. Anneler Günü kutlamas nda söylenen nefleli flark larla, huzurevi sakinlerinin coflkusu iyice artt. Yafll lar hep bir a zdan flark lar söyledi, halaylar çekti, gönüllerince e lendi. Gicik Huzurevi sakinlerinden Zeynep Küçüktepe, Alt nda Belediyesi nin kendilerine her zaman de er verdi ini söyledi. Alt nda Belediyesi sayesinde rahat bir hayata ad m att klar n söyleyen Küçüktepe, Bugün bu nefleli program bize tertip eden ve bizleri hiç unutmayan Alt nda Belediyesi ne çok teflekkür ederim. dedi. Bir di er huzurevi sakini Nusrat Semiz ise Burada kimsesi olmayan yafll lar var. Bu eksikli i Alt nda Belediyesi gideriyor. Gençler yafll - karak duyarl l k gösterip, yard m için kilometrelerce yol kat eden konvoya teflekkür etti. Yard meli Derne i Ankara fiube Baflkan Dr. Mehmet S lay, yapt bas n aç klamas nda gelen konvoyu üçüncü grup sa l k kervan olarak de erlendirdi. Bugüne kadar çok say da ihtiyaç malzemesini l n ne demek oldu unu bilmez, fakat biz gençli in ne demek oldu unu biliyoruz. Burada çok mutluyuz. Halimize flükürler olsun. dedi. Saadet Tiryaki huzurevi sakinlerinin hepsiyle yak ndan ilgilendi, annelerin Anneler Günü nü tek tek kutlad. Tiryaki, yata a ba ml oldu u ve gözleri görmedi i için e lence program na kat lamayan yafll - lar da ihmal etmedi. Nuriye- Duran Bacao lu çiftini ve Fadime Erbek i odalar nda ziyaret eden Saadet Tiryaki, huzurevi sakinlerinin sevgisini kazand. Suriye yard m konvoyu Pursaklar da a rland Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Suriyelilere ulaflt rd klar n aç klayan S lay, Suriyeli kardefllerimize sahip ç kmal y z. Bu bizim önce insani sonra slami görevimizdir dedi. Bas n aç klamas n n ard ndan hat ra foto raf çektiren yard m gönüllüleri, dualarla u urland. Konvoyun pazartesi günü Suriye ye ulaflmas planlan yor. ANKARA/13 Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar 24 SAATL K ANNE SEVG S OLUR MU? nsan insan yapan de erlerden taviz verilmesiyle paran n, makam n, flöhretin-karfl - s nda her geçen gün insanl k de er kaybetmektedir. Her y l May s ay n n 2.Pazar günü Anneler günüolarak bütün dünyada kutlanmaktad r. Annelere tahsis edilmifl 24 saatlik bir günde metalik bir sevgi ile cennet kokular n ayaklar alt nda tafl yan anneleri tatmin etmek mümkün olabilir mi? Kutlanan özel günler sadece piyasa hareketlili ini sa lay p tüketimi h zland r yorsa orada biraz düflünmek gerekiyor. Y l n 364 gününde annesinden habersiz ve ilgisiz yaflayanlar n Anneler Gününde birden anneci kesilmesi yaln z bafl na yeterli bir ad m de ildir. Topluma yeni anlay fllar ve fark ndal klar kazand rmayan özel günler, serbest piyasa ekonomisinin sömürü arac olarak ortaya ç - kan bir kand rma alg s oluflturmaktad r. Yeryüzünün ilk örgün e itim kurumu ve toplumun temel tafl olan ailede annenin yeri ve önemini inkâr etmek günefli inkâr etmek gibidir. Anne; flefkat, merhamet, muhabbet, sab r, ihlâs, özveri, s cakl k demektir. Bugün ki ticari hayatta karfl l ks z çek kötü bir alg ya neden olmaktad r. Bir annede evlad na karfl var olan karfl l ks z(beklentisiz)sevgi ise insanl k onurunun kayna n ça r flt rmaktad r. Anne denince her fleyin durdu u bir özel an vard r. De iflen flartlarla çok fley bozulsa da annelik orijinalli inden taviz vermemek için direnme e devam etmektedir. 365 gün uyumadan uyutan, yemeden yediren, gün görmeden gösteren annelerin bu vefas na ra men onlar üzen, k ran, yaralayan hatta öldüren hay rs z evlatlar n, anneler günündeki yapay çiçeklerle teselli bulmaya çal flmas kendini kand rmaktan baflka bir fley de ildir. Anne sevgisindeki karfl l ks zl, samimiyeti, fedakârl hayat n tamam na da tarak bunu bir yaflam felsefesi yapmad m z takdirde anne ruhunu anlamam fl z demektir. Her att ad mda menfaat hesab gözeten modern(!)insan n, yapmac k olmamak kayd yla Anneler gününü kutlamas n güzel görmek mümkündür. Annelere olan sevgimizi samimi olarak duygular m zla, davran fllar m zla onlar yaflad klar sürece göstermemiz gere ini göz ard etmemeliyiz. Ne mutlu! Kur an n terbiyesiyle anne ve babas na of bile demekten çekinen hay rl evlatlar yetifltiren annelere. Ne mutlu! Annelerini anlay p sevgide, sayg da kusur etmeyenlere. Avrupa Günü Fuar nda Büyükflehir rüzgar Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz A vrupa Birli i Türkiye Delegasyonu ile Ankara Ticaret Odas n n ortaklafla düzenledi i Avrupa Günü kutlama program kapsam nda, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu nda Avrupa Günü Fuar gerçeklefltirildi. Fuarda, 18 i Avrupa Birli i üyesi ülke olmak üzere, AB Bakanl, Milli E itim Bakanl, Ankara Büyükflehir Belediyesi, Türk Ulusal Ajans ve Kültür Merkezlerince aç lan 40 ayr stantta, AB destekli çok say da proje sergilendi. Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Turizm fiubesi Müdürlü ü nce düzenlenen Ankara stand nda Baflkent in tarihi, turistik yerleri ile dev rekreasyon alanlar, Kentsel Dönüflüm Projeleri ngilizce ve Türkçe olarak haz rlanm fl broflürlerle ziyaretçilere tan - t ld. Broflürlerde yer alan AnkaPark Projesi de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Fuarda, sveçli kad n flef Ann-Sofi Söderqvist in yönetti i Avrupa Birli i üyesi 13 ülkeden 23 sanatç dan oluflan Avrupa Caz Orkestras sahne alarak, Baflkentlilere müzik ziyafeti sundu.

14 ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul türlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını tamamladı. Buna göre, ortaöğretimde 2008'de 79 olan okul türü son 6 yılda 9'a indirildi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, MEB'in kalkınma planları ve hükümet programlarını dikkate alarak, ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya geçirilmesi yönündeki çalışmaları, eğitim öğretim yılında başladı. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 2008'de yayımlanan genelgede, 79 okul türü bulunduğu belirtildi. MEB, okul türlerinin azaltılması kapsamında liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi çalışmalarını, 2010'da yayımladığı genelgeyle daha da hızlandırdı. Bakanlık, bu doğrultuda geçen yıl Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi sürecini tamamladı. Genel liseler Anadolu liselerine dönüşürken, güzel sanatlar ve spor liseleri de ayrılarak, Anadolu güzel sanatlar liseleri" ile "spor liseleri" olarak yeniden düzenlendi. Şu anda Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, fen, sosyal bilimler, Anadolu öğretmen liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri olmak üzere 6 lise türü bulunuyor. MEB, bu yıl da ilk olarak Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerin Anadolu liselerine dönüştürme işlemlerini tamamladı. İlgili genel müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren 22 okul türü 2'ye düşürülerek, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ile "Çok Programlı Anadolu Lisesi" adı altında yeniden yapılandırıldı. Bakanlık, son olarak da Din Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip liselerini tek bir isimle birleştirerek Anadolu imam hatip lisesine dönüştürdü. MEB, bu çalışmalarla, 2008'de 79 olan Anaokulu öğrencilerinden sema gösterisi ŞANLIURFA (AA) Şanlıurfa'da anaokulu öğrencilerinin sema gösterisi ilgi gördü. Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Şubesince Balıklıgöl Yerleşkesi'nde organize edilen etkinlik, ney dinletisiyle başladı. Daha sonra yaşları 4 ila 6 arasında değişen 10 anaokulu öğrencisi sema MEB okul türlerini azalttı ortaöğretimdeki okul türü sayısını 9'a düşürmüş oldu. Uygulamaya eğitimöğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak geçilecek. Düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 6, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 2 ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı ise 1 lise türü bulunacak. Örgün öğretimdeki bu liselerin haricinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı bir de açık öğretim lisesi bulunuyor. Düzenlemelere ilişkin gerekli işlemler Bakanlığın ilgili birimleri ve valiliklerce yürütülecek ve ortaöğretim kurumlarının tabelaları ''Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği''ne ve ilgili birimlerce hazırlanacak. Bu okullara yerleştirmeler, 2014 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu doğrultusunda yapılacak. gösterisi yaptı. Yerleşkeyi gezen vatandaşlar gösteriye ilgi gösterdi. Çocukların renkli tennureleri ve huşu içindeki dönüşleri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Derneğin şube Başkanı Abdullah Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin, kermes programı kapsamında gösteri yaptığını söyledi. Öğrencilerin sema hazırlığının yaklaşık 2 ay sürdüğünü anlatan Toprak, ''Çocuklar çok güzel performans gösterdi. İzleyenlerin de beğendiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimize ve eğitmenlerine teşekkür ediyoruz" dedi. BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 GİRESUN (AA) Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak PTT 1. Lig'e yükselen Giresunspor, ligin 15. haftasında 17 puan geriye düştüğü yarışta sezon sonunu şampiyon tamamlama başarısı gösterdi. Ligin 15. haftasında topladığı 18 puan ile lider Hatayspor'un 17 puan gerisinde 10. sırada yer alan, maddi Giresunspor zoru başardı... sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı getirilince devre arasında transfer yapamayan yeşil-beyazlılar, ligin 14. haftasında göreve gelen teknik direktör Mehmet Birinci ile çıkışa geçip 67 puanla grubu şampiyon tamamlayarak 2 sezon aradan sonra PTT 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Ligin 16. haftasında sahasında Hatayspor'u 1-0 yenen yeşil-beyazlı takım, daha sonra da Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider Hatayspor'un 14 puan gerisinde 6. sırada tamamladı. Ekonomik sorunlar nedeniyle TFF tarafından transfer yasağı getirilen yeşil-beyazlılar, bu nedenle kadrosunu güçlendiremeden dar bir kadro ile ligin ikinci yarısına başladı. Ligden düşeceği gözüyle bakılan Karadeniz ekibi, tüm sorunlara rağmen ikinci yarıda da çıkışını sürdürdü. Son 4 sezonun en iyi Beşiktaş'ı SPOR GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 Trabzonspor'un golcüleri büyük maçlarda kayıp Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor'da golcü oyuncular, büyük maçlarda takımlarına katkı sağlayamadılar. TRABZON - (AA) Bordo-mavili takımın ligde 13 gol ile en fazla gol kaydeden oyuncusu Henrique, "Üç Büyükler" karşısında gol atma başarısı gösteremezken 9 golle ikinci sırada yer alan Olcan Adın ve 7 golle üçüncü sırada bulunan Emre Güral 1'er gol attı. Karadeniz ekibinde bu sezon ligde toplam 29 gol atan oyuncular, "Üç Büyükler" karşısında sadece 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Olcan Adın, ligin 16. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü attı. Henrique ve Olcan Adın'a oranla büyük maçlarda daha az forma şansı bulan Emre Güral ise ligin 18. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Beşiktaş ile 1-1 biten maçta gol kaydetti. Bordo-mavililer, bu sezon söz konusu rakipleriyle toplam 6 maçta 3 gol attı. Bu maçlarda 2 beraberlik 4 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, sadece 2 puan toplayabildi. Trabzonspor'da sezonu öncesinde Belçika'nın Westerlo takımından transfer edilen Henrique, 3 sezonda büyük maçlarda hiç gol atamadı. Bordo-mavili takımda ligde sezonunda 2, geçen sezon 4, bu sezon da 13 gol olmak üzere toplam 19 golü bulunan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş, Galatasasaray ve Fenerbahçe maçlarında rakip fileleri havalandıramadı. Ligde son 5 haftada gol kaydeden Henrique, dün akşam Galatasaray maçıyla da suskun İSTANBUL (AA) Beşiktaş, futbol sezonunda, stadının olmaması, sakatlıklarla uğraşması, 5 maçını cezalı oynaması, 4 futbolcusunu kadro dışı bırakması, saha dışında yaşanan olaylara rağmen, son 4 yılın en başarılı dönemini geçiriyor. Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala 61 puanla üçüncü sırada yer alan ve ikincilik şansını son maça taşıyan siyah-beyazlılar, sezonundan bu yana en çok puan topladığı dönemi yaşıyor. Teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki Beşiktaş, 33. haftalar itibarıyla geçen sezona göre 3, sezonuna göre 7, 'e göre de 8 puan daha fazla toplamayı başardı. Beşiktaş, sezonunda 33. haftada 64 puana ulaşırken, son hafta maçını kaybedip, sezonu aynı puanla tamamlamıştı. Siyah-beyazlılar, son hafta Gençlerbirliği'ni yenmeleri halinde bu sezonu da yakalamış olacak. Beşiktaş, yeni stadının yapımı nedeniyle bu sezon iç saha maçlarını iki ayrı statta oynamak zorunda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda iç saha maçlarını yapmak zorunda kalan siyah-beyazlılar, bu statlarda BJK İnönü Stadı'nın atmosferini aradı. Bu dezavantaja rağmen Beşiktaş, iç sahada yaptığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı, sadece bir kez, o da hükmen mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon 5 maçını aldığı cezalar nedeniyle sadece kadın ve çocuklar önünde oynamak zorunda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyirci rekoru kırılan maçta çıkan olaylar nedeniyle sahası 4 maç kapatılan siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında da 1 maç ceza aldı. "Kara Kartallar", bu sezon Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor, Torku Konyaspor, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor maçlarını kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynadı. Bu 5 iç saha maçında 3 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 2 kez kazandı ve 6 puan yitirdi. Beşiktaş'ta bu sezon futbolcuların sık sık sakatlanmaları da sıkıntı yarattı. Takımın büyük bir bölümü sakatlıklardan nasibini alırken, teknik heyet bazı maçlarda sakatlıklar nedeniyle kadro oluşturmakta zorluk çekti. Siyah-beyazlılar, sakatlık sıkıntılarının yanı sıra 4 futbolcusunu da disiplinsiz hareketleri ve performans düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakmanın sıkıntısını yaşadı. Beşiktaş'ta, birbirleriyle kavga eden İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk süresiz kadro dışı bırakılırken, Gökhan Süzen ve son olarak da Dany kadro dışı bırakılan futbolcular oldu. Bunların yanı sıra siyahbeyazlılar, Kasımpaşa ile yapılan olaylı maçta bir taraftarın saldırdığı Manuel Fernandes'den de ligin ikinci yarısında verim alamadı. Sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılması gündemde olan Fernandes, ikinci yarının büyük bölümünde forma giyemedi. Beşiktaş, saha içi sıkıntıların yanı sıra saha dışında da rahat edemedi. Futbolcularının saha dışında karıştığı olaylar da hem yönetimi hem de teknik heyeti oldukça uğraştırdı. Son olarak bir gece kulübünde futbolcu Gökhan Töre, silahla yaralanırken, Manuel Fernandes tartıştığı kadınlarla mahkemelik oldu, Sezer Öztürk ise Almanya'da bıçaklandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, siyah-beyazlılar, bu sezon sahada gösterdikleri performansla son 4 yılın en başarılı dönemini geçirmeyi başardı. G.Saray'da Sneijder'in yıldızı parlıyor İSTANBUL (AA) Galatasaray'da Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, son dönemde ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımına büyük katkı veriyor. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı kritik maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Sneijder, dün akşam da Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamak için büyük önem taşıyan ve sarı-kırmızılı takımın 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmada Trabzonspor ağlarına 2 gol birden gönderdi. Teknik direktör Roberto Mancini'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve orta sahada oyunu yönlendiren Hollandalı futbolcu, böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye, resmi maçlardaki gol sayısı da 17'ye çıkardı. Burak Yılmaz ile resmi maçlarda bu sezon takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunan Sneijder, Spor Toto Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol kaydetti. Wesley Sneijder, bu sezon özellikle önemli maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlayan isimlerin başında geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda kazananın tur atlayacağı son hafta maçında İtalyan ekibi Juventus'a attığı golle Galatasaray'ın karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak ikinci tura yükselmesini sağlayan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği müsabakanın da tek golüne imza attı. Yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası finalinde Eskişehirspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaştığı maçtaki golü atan isim oldu. Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında renklerine kattığı Wesley Sneijder'in gol attığı resmi maçları kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Hollandalı futbolcunun rakip ağları havalandırdığı maçlarda 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sneijder'in bu sezon gol attığı 8 Spor Toto Süper Lig, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, sadece Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde İstanbul'da oynanan maçta Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. "Cim Bom" geçen sezon da Hollandalı futbolcunun fileleri sarstığı 3 Spor Toto Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçını kazanmıştı.

16 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET AL D YOR K Hiddet tehlikeyi çeker. D: 1906 Ö: 1977 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AK Partili gençler K z lcahamam da Arkadafl n en iyisi seni hayra sevkedendir. AYDINLATMA nsan sevdi i arkadafl na ba l d r. Sevdi i arkadafl kötü ise, bu ba l l k onu daima kötülü e sevk eder. Arkadafl iyi ise bu ba l l k onu daima iyili e, hayra yöneltir. nsan dünyada sevdi i arkadafl ile ahrette beraberdir. O halde dünyada sevilecek, üzerinde durulacak en önemli bir mevzu insan n kiminle arkadafl oldu udur. E er arkadafl n seni hayra sevk ediyorsa, o arkadafla paha biçilmez. Çok k ymetli bir arkadafl demektir. Hazreti Ali de bur s rra binaen Arkadafl n iyisi seni, hayra sevk edendir buyurmufllard r. Mal n hay rl s Allah yolunda sarf edilir AYDINLATMA Mal mülk Allah nd r. Allah insanlara mal vermifltir. nsan bu mal verenin yolunda sarf ederse, yerinde sarf etmifl olur. Yoksa bu mal, mülk insanlara emanettir. Onu mezara kadar götürür. Mezarda bir mülk insanlara emanettir. Onu mezara kadar götürür. Mezarda bir kefenle topraklara k r fl r. Mal m, mülküm dedi i fleylerde varislere kal r. nsan Allah n verdi i bu maldan hayra sarf edip, etmedi inden, sual olunur. Hayra sarf edilen mal, insan cennete götürür. fierre sarf edilen mal da insan cehenneme sürükler. Bu suretle mal n hay rl s en flereflisi mal veren, Malikel mülk olan Allah yolunda sarf edilen mald r. Bundan dolay Hazreti Ali de bu vecizesinde bu s rra temasla Mal n hay rl s Allah yolunda sarf edilendir. Buyurmufltur. Kad nlar n hay rl s, kocas na muhabbetle ba l olan ve çok evlat dünyaya getirendir. AYDINLATMA Evin saadeti kad n n kocas na sevgi ve muhabbetle ba lanmas ile mümkündü. Bu ba, kad nla ne kadar çok olursa kocas da o nispette huzur ve sükûnla eve ba lan r. Gözünü ve kalbini dünya olaylar ndan çekerek, evinde rahat bir an yaflar. Yoksa ev, kocaya bir cehennem hali yaflat r. A ac n meyvesi gibi, insan n meyvesi de evlatlard r. O evlatlar ne kadar çok ve iyi olursa, aile büyük saadete nimete kavuflmufl olur. Bundan dolay Hazreti Ali de bu vecizesinde; Kad nlar n hay rl s, kocas na muhabbetle ba l olan ve çok evlat dünyaya getirendir buyurmufltur. Kalbin devas, kazaya, r za ile mümkündür. AYDINLATMA Kalp, daima bir halden ikinci bir hale ink lap etti inden dönmesi dolay s yla bu isim verilmifltir. nsan dünya yolculu unda her s k nt y görecek, onunla mücadele edecektir. Büyük s k nt lar insan yorar. Kalbe hâkim olmazsa, kalp maddi ve manevi s k nt lar içine girer. nsan kazaya, r za yolunu terk edip, mücadeleyi de elden b rakmazsa kalbi rahatta kal r. Kader ezelde olan yaz lar, kazada bu âlemdeki zuhurlard r. nsan çal flacak zuhurlarla da, kalbini hastaland rmayacakt r. Hazreti Ali de; bu s rra temasla Kalbin devas n n kazaya, r zada oldu unu duyurmufltur. Mehmet Kemal Pilavo lu. DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA K z lcahamam Belediye Baflkan Muhittin Güney, AK Parti Ankara l Gençlik Kollar yöneticilerini makam nda a rlad. Z iyarete AK Parti Ankara l Gençlik Kollar Baflkan Yusuf Alperen Ayar ve Baflkan Yard mc s lkay Özden ile yönetim kurulu üyeleri Abdullah Özayd n ve Abdurrahman Özkan kat ld. K z lcahamam Belediye Baflkan Muhittin Güney e hay rl olsun dileklerini ileten Gençlik Kollar Baflkan Yusuf Alperen Ayar, lçe de bulunan gençlere yönelik yap lacak faaliyetler ve projeler hakk nda bilgi ald. Baflkan Muhittin Güney ziyaretlerinden dolay Gençlik Kollar Baflkan Yusuf Alperen Ayar ve yöneticilerine teflekkür ederek, seçim sürecinde yap lan çal flmalarda K z lcahamam AK Parti Gençlik Kollar n n gösterdi i fedakarl n ve deste in unutulmayaca n, baflar - ya at lan bir ad m olarak gençlerin her zaman yan nda olacaklar n belirtti. AK Parti Ankara l Gençlik Kollar Yöneticileri ve K z lcahamam Gençlik kollar yöneticileri ile birlikte ö le yeme i yiyen Baflkan Muhittin Güney yemekte sohbet etti. Gençlik Merkezi nde Anneler Günü etkinli i A lt nda Belediyesi Güneflevler Gençlik Merkezi nde Anneler Günü etkinli i düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, Ben Hayatta En çok Annemi Sevdim fliiriyle Hatice Zehra Topkaç, misafirlere duygu dolu anlar yaflat rken, ba lama ve gitar ekibi havay bir anda neflelendirdi. Ba lama ekibi 'Bahçede yeflil ç nar' ve 'çemberimde gül oya' parçalar n seslendirdi. Gitar ekibi ise, Candan Erçetin in seslendirdi i Elbette ve Annem flark lar n yorumlad. Annenize böyle teflekkür ettiniz okuma parças n seslendiren Eda ve Seda ikiz kardefller ise, salonda yine duygulu anlar n yaflanmas na sebep oldu. Modern dans gösterisi de haz rlayan gençlik merkezi ö rencileri, usta dansç lara tafl ç kartt. Dünyan n en güzel mesle i anneliktir. adl komedi oyunu ise misafirlerden büyük be eni ve alk fl toplad. OS AD, Yaflar ziyaret etti Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ziyaret eden OST M Sanayici fladamlar Derne i (OS AD) Baflkan Adnan Keskin, Kap s n herkese açan Baflkan m za yeni dönemde de destek olmaya devam edece iz dedi. OS AD a seçimlerde verdi i destekten dolay teflekkür eden Yaflar, ziyaretin kendisini mutlu etti ini söyledi. Acemilik döneminin bitti ini kaydeden Yaflar, Art k ustal k dönemi bafllad. Vatandafl mutlu etmek için elimden gelenin fazlas - n yapmaya haz r m. Hizmet etmeyi ö rendik ve daha do ru ifller yapmak için kollar yeniden s vad k. Çeflitli projelerimiz var ve önümüzdeki 5 y l içerisinde her birisini gerçeklefltirece iz. Kimsenin bafl n önüne e meden derneklerle, federasyonlarla iflbirli i içerisinde hizmet etmeye devam edece iz dedi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bankalar da, kârlar da yabancıya teslim

Bankalar da, kârlar da yabancıya teslim Tarih: 11.05.2014 Sayı: 2014/07 İSMMMO DAN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE YABANCI LAŞMA RAPORU: Bankalar da, kârlar da yabancıya teslim İSMMMO nun Türk Bankacılık Sisteminde Yabancı laşma adlı raporuna göre,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı