BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEKLIYORUZ. 45 milyon turist"

Transkript

1 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik yap ld Aralar nda ilkö retimden üniversiteye kadar ö rencilerin, motosiklet tutkunlar n n ve çeflitli çevre gönüllüsü kurulufl aktivistlerinin bulundu u üç yüz kifliye yak n çevre ordusu, ODTÜ orman nda kar fl kar fl temizlik gerçeklefltirdi. HABER 2. SAYFADA GÜNCEL Çocuk Meclisi, Dünya Miras seminerinde UNESCO Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komitesi ni ziyaret eden Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Komite de UNESCO Dünya Miraslar Gezgini Atila Ege nin sundu u Unesco Dünya Miraslar ve Türkiye deki Dünya Miraslar seminerine kat larak, tarihi de erlerlere iliflkin bilgiler ald lar. HABER 3. SAYFADA KEÇ ÖREN Yazar Özdenören Keçiören de Keçiören de düzenlenen Öykü Dünyas nda Gezinti program n n konu u olan Türk öykü yazarlar n n önemli isimlerinden Rasim Özdenören, yo un ilgi gördü. Program, Keçiören Belediyesi ve Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Mahalle Mektebi Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü iflbirli i ile gerçeklefltirildi. HABER 2. SAYFADA Erol Da l Süleyman Göksu Fazl K l nç Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te GÜNCEL BEKLIYORUZ Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, turist say s nda art fl beklediklerini bildirdi. Palandöken, 2014 y l nda ülke olarak turist beklentimiz 45 milyon dedi. TESK, 2014 y l turist beklentisini aç klad Suriye yard m konvoyu Pursaklar da a rland ngiltere den yola ç kan Suriye 3. T bbi Yard m Konvoyu, Pursaklar da mola verdi. Konvoyu Pursaklar da a rlayan Baflkan Çetin, misafirlerine yemek ikram etti. Yard meli Derne i nin ngiltere merkezli SKT Walfare ( yilik Hareketi) ile birlikte organize etti i 3. Suriye T bbi Yard m Konvoyu, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in misafiri oldu. 32 ambulans ve 5 TIR dan oluflan yard m konvoyunu Pursaklar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri ndeki Özler Restoran da a rlayan Baflkan Çetin, yard m gönüllüleri ile birlikte yemek yedi. HABER 13. SAYFADA BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; PURSAKLAR GÜNCEL Vali Yüksel, Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde baflar lar dileyerek Ankara Ticaret Odas, Baflkent Ankara'da ticari hayat destekleyen, dünyadaki tüm geliflmeleri takip eden, üyelerinin mesle ine uygun olarak bilimsel ve teknolojik geliflmelerine ortam haz rlayan, büyük bir üye yap lanmas ile her geçen gün büyüyüp geliflen Ankara m z n gurur kayna bir meslekî kurulufltur. dedi. Turizm sezonuna iliflkin yaz l de erlendirme yapan Bendevi Palandöken, Hizmet sektöründe her türlü tedbir flimdiden al nmal d r. Özellikle geçmifl y llarda yaflanan kaçak alkollü içeceklerle ilgili yeni s k nt lar yaflanmamal d r. Uyar lar m z dikkate al narak denetimler art r lmal - d r. Geçmiflte yaflanan üzücü olaylar art k yaflanmas n. ça r s nda bulundu. ORTALAMA 824 DOLAR Geçen y l Türkiye'ye gelen turist say s n n yüzde 7,6 artarak 39 milyon 226 bin 226 kifliye ulaflt n, bunlar n yüzde 86,2 s - n n 33 milyon 827 bin 424 kifli ile yabanc turistlerden oluflturdu unu söyleyen Palandöken, flöyle devam etti: Turizm gelirlerimiz yüzde 11,4 artarak 32 milyar 310 milyon 424 bin dolar oldu. 2013'te kifli bafl na ortalama harcama 824 dolar olurken, yabanc lar ortalama 749 dolar, yurt d fl nda ikamet eden vatandafllar - m z yerini yurdunu ziyarette geldi inde ise ortalama bin 252 dolar harcad. Sektörde 1,5 milyon insan çal fl yor. (CHA) ALTINDA Gicik Huzurevi nde Anneler Günü kutland Alt nda Belediyesi Alt nay Yard m Organizasyonu, Gicik Huzurevi nde kalan anneler, coflku dolu bir kutlamayla hat rlad. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin efli Saadet Tiryaki nin de kat ld ziyarette, duygu dolu anlar yafland. Gönüllerince e lenen ve sürpriz hediyeler alan yafll lar n mutlulu u görülmeye de erdi. HABER 13. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... GAZETES Vali Alâaddin Yüksel, ATO yu ziyaret etti Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci yi ziyaret etti. Vali Yüksel e, burada Oda faaliyetleri hakk nda bilgi sunuldu. Ankara Ticaret odas n n yürüttü ü faaliyetlerle tam bir kanaat önderi meslek kuruluflu oldu unu ifade eden Vali Yüksel, ATO üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak suretiyle ülke ve Ankara sorunlar na karfl üst düzey duyarl yaklafl mlar sosyal sorumluluk ad na önemli bir örnek teflkil etmektedir. dedi. HABER 3. SAYFADA

2 ANKARA K eçiören Belediyesi ve Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Mahalle Mektebi Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü iflbirli i ile gerçeklefltirilen Öykü Dünyas nda Gezinti programa üniversite ö rencileri ve vatandafllar yo un ilgi gösterdi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde moderatör Hayriye Ünal taraf ndan sohbet havas nda gerçeklefltirilen programda konuflan yazar Rasim Özdenören, yazd öykülerde insan n bu dünyadaki cehennemini anlatt n belirterek Cennetin anlat lmas nas l bize ümit yolunu aç yorsa, cehennem de bize bir baflka düzlemde umudun yolunu aç yor dedi. Yazd bir metni okuyan okurun kendi zavall l, acizli i karfl s nda ayn zamanda kendi yüceli ini de keflfetti ini hat rlatan Özdenören, Günahkar insanlar ben h rs z m, ben caniyim ama ben ayn zamanda Cenab- Allah n kendi ruhundan üfledi i bir insan m, bu yüzden yücelmeliyim demelidir diye fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. /2 Yazar, Özdenören Keçiören de Keçiören de düzenlenen Öykü Dünyas nda Gezinti program n n konu u olan Türk öykü yazarlar n n önemli isimlerinden Rasim Özdenören, yo un ilgi gördü. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! konufltu. nsan ile insan aras nda aflk iliflkisi olmad zaman insan n Allah ile iliflkisinin de iyi olmayaca n söyleyen Özdenören, Z pç kt gelenek nsan ile insan aras nda aflk iliflkisi olmaz. nsan Tanr aras nda aflk iliflkisi olur diyor, biz bunu redediyoruz. Aflk sevgiliyi aramakt r. Sevgili kad n ve Tamer KARAHAN GSM : (0553) erkektir. Afl k mafluklu unu kaybederse kendini yoklu a mahkum eder dedi. Keçiörenlilerin zihinsel ve ruhsal olarak yeni fikirler edindi i program n sonunda izleyicilerin sorular n yan tlayan Rasim Özdenören daha sonra okurlar na kendi kitaplar n imzalad. Ak, Avrupa Günü nde gençlerle bir araya geldi K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Avrupa Günü nde gençlerle birlikte fidan dikti, günün an s na foto raf çektirdi. Keçiören Belediyesi, AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl taraf ndan Eurodesk Temas Noktas seçildi. Belediye, Avrupa Günü kutlamalar kapsam nda Bir Genç, Bir Fidan, Bin Kazanç etkinli i düzenledi. Farabi Anadolu Lisesi ndeki programa Baflkan Mustafa Ak n yan s ra, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil ve AB Bakanl Uzman Almula Türedi kat ld. Ö rencilere hitaben yapt konuflmaya 9 May s Avrupa Günü kutlamalar sebebiyle bugün size misafir olduk. Gelirken de elimiz bofl gelmedik ve burada sizlerle birlikte dikmek üzere fidan getirdik diye bafllayan Baflkan Ak, AB nin Türkiye için muas r medeniyetler seviyesine ç kmak anlam na geldi ini söyledi. Baflkan Ak, Avrupa n n hukuk ve yaflam standartlar n yakalamak için reformlar n yap lmas hedeftir. Çok flükür ki Türkiye birçok alanda Avrupa standartlar n yakalad ve geçti. Türkiye nin AB ye girmesi AB ye katk sa layacakt r. Bizde her fley mevcut, ama bizler her konuda çok çal flmal y z. Siz gençler bu çal flmay çok daha ileriye götüreceksiniz mesajlar n verdi. Kaymakam Dirim ise, AB ye üyelik hedefinin Türkiye nin öncelikleri aras nda yer ald n vurgulayarak AB nin kriterlerini kendimiz aç s ndan yerine getiriyoruz dedi. AB Bakanl Uzman Almula Türedi de, AB nin tarihçesi ve Avrupa Günü nün önemi hakk nda bilgi vererek Birlik 2.Dünya Savafl n n getirdi i y k m sonras Avrupa ülkelerinin birbirine olan güvensizli ini gidermek için kuruldu. Güvenlik amac yla bafllayan, ekonomik iflbirli iyle devam eden bir süreçtir. Çankaya da toplu temizlik Ç evre Gönüllüleri ile Çankaya Belediyesi ODTÜ ormanlar nda temizlik çal flmas yapt. Aralar nda ilkö retimden üniversiteye kadar ö rencilerin, motosiklet tutkunlar n n ve çeflitli çevre gönüllüsü kurulufl aktivistlerinin bulundu u üç yüz kifliye yak n çevre ordusu, ODTÜ orman nda kar fl kar fl temizlik gerçeklefltirdi. Üç yüz kiflilik çevre ordusunun çal flmalar sayesinde ODTÜ ormanlar do aya zararl at klardan büyük ölçüde ar nd r ld. Etkinli e kat lan ilkö retim ö rencileri çevre temizli i bilinçlerini gelifltirirken do ayla iç içe olmaktan dolay mutlu oldular. Gerçeklefltirilen etkinlikle toplumda çevre bilincini gelifltirmek ve çevreyi temiz tutman n tüm toplumun ortak sorumlulu u oldu u mesaj n vermek istediklerini belirten çevre dostlar, bundan sonraki süreçte de Çankaya Belediyesi'nin deste iyle bu tür etkinlikleri çok daha kalabal k organizasyonlarla yinelemeyi planlad klar n belirttiler. Fethi Yaflar, hemflehrilerini a rlad A fyon Sand kl Belediye Baflkan Mustafa Çöl, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yaflar, hemflerisi ve mevkidafl Çöl e belediye hizmet birimlerini gezdirdi; çal flmalar hakk nda da bilgi verdi. Hemflerisinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Yaflar, belediyecilikte bugüne kadar edindi i tecrübeleri mevkidafl yla paylafl rken gerçeklefltirilen projeleri de tan tt. Yaflar la birlikte belediye birimlerini gezerek çal flanlar ile ayaküstü sohbet eden Çöl, yat r m maketlerini de tek tek inceleyerek bilgi ald. Belediyecilikte baflar s yla örnek Yaflar, mevkidafl n tebrik ederek yeni dönemin Yenimahalle ve Sand kl da yaflayan hemflehriler için hay rl olmas temennisinde bulundu. BUGÜN Ankara S cakl k TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 14 Recep 1435 RUM 30 Nisan 1430 msak :03 51 Günefl :05 33 Ö le :12 52 YARIN kindi :16 42 Akflam :19 59 Yats :21 32

3 Vali Yüksel, ATO yu ziyaret etti A nkara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Salih Bezci yi ziyaret etti. Vali Yüksel e, burada Oda faaliyetleri hakk nda bilgi sunuldu.vali Yüksel, Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde baflar lar dileyerek Ankara Ticaret Odas, Baflkent Ankara'da ticari hayat destekleyen, dünyadaki tüm geliflmeleri takip eden, üyelerinin mesle ine uygun olarak bilimsel ve teknolojik geliflmelerine ortam haz rlayan, büyük bir üye yap lanmas ile her geçen gün büyüyüp geliflen Ankara m z n gurur kayna bir meslekî kurulufltur. dedi. Ankara Ticaret odas n n yürüttü ü faaliyetlerle tam bir kanaat önderi meslek kuruluflu oldu unu ifade eden Vali Yüksel, ATO üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak suretiyle ülke ve Ankara sorunlar na karfl üst düzey duyarl yaklafl mlar sosyal sorumluluk ad na önemli bir örnek teflkil etmektedir. dedi. ANKARA /3 Pursaklar da 2. Bahar Koflusu A ile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Pursaklar Belediyesi iflbirli iyle düzenlenen 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahara Kofluyor koflusu yo un kat l mla gerçeklefltirildi. 50 ve üzeri yafltan binlerce dede ve nene kapl ca tatili kazanmak için tabana kuvvet dedi. Yar flma 7 ayr kategoride yap ld. (Belirlenen yafl kategorileri 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71-75, 76-80, 81 ve üzeri.) Dede ve nenelerin heyecan na Pursaklar Kaymakam Salih B çak, Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc lar Muhammat Carti, Avni Özkaya, belediye baflkan yard mc lar, meclis üyeleri ve çok say da kifli kat ld. Bin 500 kiflinin kay t yapt rarak kat ld Dedeler Neneler 2.Bahara Kofluyor spor müsabakas Pursaklar Belediyesi Baflkanl Kona önünden bafllad. Davul zurna eflli inde haz rl k yapan koflucular, Baflkan Çetin in start ile k yas ya yar flt. Koflu esnas nda herhangi bir olumsuzlu a karfl n 6 ambulans haz r bekletildi. Büyük bir heyecan ile koflan dede ve neneler derece elde ederek kapl ca tatili kazand. Dereceye girenlere madalyalar verildi. Yap lan çekilifller sonucu 6 kad na anneler günü hediyesi olarak alt n verildi. Baflkan Çetin alandaki kad nlara ayr ca karanfil hediye etti. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, ihtiyarlar n önemine vurgu yapt. Baflkan Çetin, Allah hepinize sa l k, s hhat, afiyet versin ve bunu daim etsin diyorum. Toplumumuzda unutulmaya yüz tutan de erlerimiz var. Yavrular m z dedelerinden kopmufl durumda. Yavrular m z dedelerinin, nenelerinin masallar na hasret durumda. flte bizler bunlar bütünlefltirmek için bu çal flmalar yap yoruz. De erlerimizi unutturmayaca z.dedi. Türkiye nin yafllanmakta oldu unu belirten Aile ve Sosyal Palitikalar Bakanl Genel Müdür Yard mc s Mehmet Carti, Hizmetlerimizin dizayn nda bunu göz önünde bulunduruyoruz. Politikalar m z n oda nda aile vurgusu var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl olarak aktif yafllanma ve Nesiller aras dayan flma kavramlar na büyük önem veriyoruz. Yafll lar m za yönelik faaliyetlerde yerel yönetimlerin önemli görevleri oldu unu düflünüyoruz. Bu anlamda Pursaklar Belediye Baflkan m za teflekkür ederim. diye konufltu. Madalyalar n alan dede ve neneler Kültür Bakanl Sanatç s Ferman Kaya konser ile yorgunluklar n att. Çocuk Meclisi, Dünya Miras seminerine kat ld Pursaklar Belediyesi 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahar Koflusu Bin 500 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirildi. Dereceye girenler kapl ca tatili kazand. UNESCO Dünya Miraslar ve Türkiye deki Dünya Miraslar seminerine kat lan Ankara Büyükflehir Belediyesi 19. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri sertifika ald. UNESCO Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komitesi ni ziyaret eden Ankara Büyükflehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Komite de UNESCO Dünya Miraslar Gezgini Atila Ege nin sundu u Unesco Dünya Miraslar ve Türkiye deki Dünya Miraslar seminerine kat larak, tarihi de erlerlere iliflkin bilgiler ald lar. Kendisini büyük bir ilgiyle dinleyen meclis üyelerinin, merak ettikleri sorular da cevaplayan Atilla Ege, 1946 y l nda kurulan ve bugün 190 ülkenin taraf oldu u UNESCO sözleflmesini, Erol DA LI Gezi-Gözlem Seçime Do ru Suriye Suriye tarih boyunca bir çok uygarl k taraf ndan yönetilir y l nda Osmanl mparatorlu u nun yönetimi alt na girer. Suriye 403 sene boyunca Osmanl yönetimi alt nda kal r. Birinci Dünya Savafl ndan sonra Osmanl mparatorlu u yönetiminden ç kar. Suriye ya kadar Fransa yönetiminde kal r. Bu ülke 1946 da ba ms zl - n ilan eder. 12 y l sonra M s r ile Birleflik Arap Cumhuriyeti ni kurar. Ancak bu birliktelik üç y l sürer, iki ülke 1961 y l nda ayr l r. Haf z Esad Devletin bafl na 1970 y l nda geçer. Suriye ba ms zl n ilan ediflinden sonra Haf z Esad n iktidara gelme sürecine kadar ülkeyi yönetenler bir çok kez darbe giriflimleriyle karfl karfl ya gelir. Bu istikrars zl ortadan kald rmak için Haf z Esad istikrar sa lamaya yönelik bir politika izler. Buna göre bürokrasi, parti, ordu üçgenine dayal bir plan gelifltirir. Bu plan tutmufl ve Haf z Esad Suriye yi önemli bir ülke haline getirir. Haf z Esad 2000 y l na kadar Suriye devlet baflkanl yapar. Beflflar Esad Babas n n ölümünden sonra Suriye devlet baflkan olur. Suriye halk reform istemesi sonras nda Mart 2011 y l nda halk soka a dökülür ve gösteriler düzenler. Bu gösteriler sonucunda bir çok gösterici ölür. Baflbakan 29 Mart 2011 tarihinde istifa eder. Devlet baflkan Beflflar Esad geçici bir hükümet kurana kadar baflbakan n görevinde kalmas n ister. Bu olaylar n daha da artmas na sebep olur. Baflta fiam olmak üzere pek çok flehirde on binlerce kiflinin kat ld hükümet karfl t gösteriler düzenlenir. ç Savafl Bu protestolar n sürmesinin neticesinde ülke iç savafl halini al r. D flar dan da Suriye ye savaflmak için yabanc unsurlar girer. Bu olaylar n içinden ç k lmaz hale gelmesine sebep olur. Baflta Amerika ve Rusya n n çabalar yla Cenevre de uzlaflma toplant lar yap lmas yla bir arpa yol kat edilir. ç Savafl n Suriye ye nsani Maliyeti Mart 2011 den günümüze kadar ölü say s i geçer. Milyonlarca insan evlerinden kaçar, kendi ülkesinin baflka yerlerine ya da komflu ülkelere s n r. Bu ülkeler baflta Lübnan, Türkiye, Ürdün, Irak ve M s r olur. Sonuç ta 6 milyondan fazla Suriye li evlerinden uzakta yaflar. Devlet Baflkanl Seçimi Suriye bu durumdayken Beflflar Esad 3 Haziran da bir kez daha seçilebilmek için Suriye devlet baflkanl seçimine girecektir. Suriye Anayasa Mahkemesi flu anki mevcut devlet baflkan olan Esad la birlikte 2 kiflinin daha baflvurusunu kabul eder. Bunlar Halep milletvekili Mahir Abdülhaf z Haccar, ve eski bakan ve meclis üyesi Hasan Abdullah en-nuri dir. 3 Haziran da Suriye de yap lacak olan devlet baflkanl seçimini tekrar Beflflar Esad n kazanaca ortadad r. Peki kim kaybeder? Üç y ld r süren iç savaflta eflini, annesini, çocuklar n, yak nlar n ve evlerini yitiren milyonlarca Suriye li kaybeder. Türkiye nin 1983 y l nda imzalad n ve 160 ülkede toplam 981 Dünya Miras n n 762 sini gördü ünü anlatarak, seyahatlerdeki deneyimlerini paylaflt. Ege, geçmiflten gelece e birer arma an olan dünya miraslar listesinde, Türkiye den halen 11 onaylanm fl miras n bulundu unu da belirterek, 54 kültür ve do al de erimizin de adayl k listesinde yer ald n ifade etti. Adayl k sürecindeki kriterleri de meclis üyelerine ayr nt l bir biçimde anlatan Atilla Ege, dünyadaki 29 karma mirastan ikisinin Türkiye deki Kapadokya ve Pamukkale-Hierapolis Milli Park oldu unu da söyledi. Ders niteli indeki seminerin ard ndan üyeler, do al ve kültürel miras her durumda ve koflulda koruma sözü vererek Patrimonito genç miras koruyucular sertifikalar n ald lar. Çocuk meclisi üyeleri de Ege ve UNESCO yöneticilerine Çocuk Meclisi ve faaliyetleri konular nda bilgiler verdiler.

4 T ürkiye Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara fiubesi Ola anüstü Genel Kurulu Ankara'da gerçeklefltirildi. TÜG AD Ankara fiube Baflkan Bar fl Ayd n' n Çankaya Belediye Baflkanl na aday oldu u için b rakt baflkanl k görevini deneyimli üyelerden TÜG AD Baflkan Yard mc s Türker Nasl üstlendi. Ankara Sheraton Oteli'nde gerçeklefltirilen toplant da bir konuflma yapan Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci yapt k sa konuflmada " nsanlar bulundu u makama afl k olmamal. Zaman geldi inde oray terk edip gitmesini bilmeli." diyerek Bar fl Ayd n' kutlad ve yeni seçilecek yönetime baflar lar diledi. TÜG AD Baflkan Ali Yücelen TÜG AD' n sahip oldu u birlik ve beraberlik ruhunun, tüm farkl l klara sayg l üyelerinin katk s yla yaflam buldu unu belirterek flunlar söyledi: "Biz TÜG AD çat s alt nda hiç bir ayr m gözetmeksizin hepimiz biriz, biz'iz... Her birimiz birbirimizden farkl y z. Ve her TÜG AD'l kendisinden farkl ANKARA A nkara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Nall han Belediye Dü ün Salonu nda Anneler Günü program düzenlendi. Programda konuflan Belediye Baflkan smail Öntafl, Nall han n 15 y ld r öksüz kald n belirterek, Art k Nall han m z n da bir annesi bir de babas var, Nall - han m z n annesi Nevin Gökçek, babas da de erli Baflkan m z Melih Gökçek. Anneler ve babalar Nall han hiçbir zaman unutmazlar ben de bu vesileyle hofl geldiniz diyorum dedi. Programa kat lan Nevin Gökçek, salonu dolduran çok say da Nall han ve Çay rhanl annenin sevgi gösterileri aras nda yapt konuflmada, anne olman n ne demek oldu unu anlatt. Annelik çok güzel bir fley, tarif edilmez yaflan r diyerek konuflmas na bafllayan Nevin Gökçek, flunlar söyledi: Asl nda her gün analar günü, çünkü anan n kalbi her dakika çocu um nerede, ne yap yor, çocu- uma ne oldu, nereden gelecek, nereye gidecek diye çarpar. Düflündü ümüz, hep bakt m z fley evlat Onlar bizim gözümüzün nuru. Onlar mutlu olursa bizler mutlu oluyoruz, onlar üzülürse bizler üzülüyoruz. Rabbim bizi evlatla imtihan etmesin. Maalesef zaman m zda anaya, babaya, etrafa sayg ve sevgi azald, azalmaya da devam ediyor. Gitti- im evlerde anas n babas n içeri almayan insanlarla karfl lafl yorum. Rabbim böyle de bizi imtihan etmesin. Anneye bakman n ibadet oldu unu vurgulayan Nevin Gökçek, konuflmas n flöyle sürdürdü: Allah bizi ana duas alanlardan eylesin, ana bedduas alanlardan eylemesin. Ana duas alanlar daima iyi yerlere gelmifltir, ana bedduas alanlar da hep kötü fleylerle karfl laflm fllard r. Anne ve baba Cennetin bekçileridir, onlar müsaade etmezse biz 4 olan arkadafl m z n de erlerini, fikirlerini, görüfl ve inançlar n ; yaflam tarz n gözetti i sürece bugün ulaflt m z noktay muhafaza edece iz ve daha da gelifltirece iz. Tüm üyelerimize biz dedirtebilmeliyiz. Biz'in içinde farkl bizler olmaz. Bizden baflka, farkl olan birinin yaflam tarz n, kendi yaflam tarz - m z savunur gibi savunal m.hiç kimse bir baflkas - n n de erlerine sayg s zl k yapmadan, onun bak fl aç s na hakaret etmeden bu birli i sa lamay baflard k. Zaten bu baflar m z bizi uluslararas alanda da farkl bir yere tafl d. AB üyesi olmayan hiç bir adaya gözlemci üyelik d fl nda s fat vermeyen JEUNE, TÜG AD' üyeli e kabul etti ve 1 ay sonra yap lan genel kurulda da TÜG AD Baflkan olarak ben Baflkan yard mc l na seçildim. Bu bizim yapt klar m z n yans mas d r." Yerel seçimlerde Çankaya Belediye Baflkanl - na aday oldu u için görevinden ayr lan TÜG AD Ankara fiubesi eski Baflkan Bar fl Ayd n da yapt konuflmada; TÜG AD' n örnek bir demokrasi gelene ine sahip oldu unu ve böylelikle gelece in liderleri için de erli bir okul oldu unu vurgulad. Yaflar, ö renci kermesinde D emetevler Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i taraf ndan düzenlenen kermese Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat larak destek verdi. Giyimden aksesuara, ev tekstilinden g daya kadar pek çok ürünün ö renciler yarar na sat fla sunuldu u kermeste, Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i Baflkan Abdülhamit Soylu taraf ndan karfl lanan Yaflar, e itime katk sa layan etkinlikleri çok önemsedi ini söyledi. Kermeste stantlar tek tek gezerek bilgi alan Yaflar, dernek yetkililerine özverili davran fllar nedeniyle teflekkür etti. Yenimahalle Belediyesi nin e itim alan ndaki çal flmalar ndan da bahseden Yaflar, Ayd nl k bir Türkiye, iyi e itimli bireylerle mümkündür. Bu bilinçle e itim ve ö retime elimizden gelen deste i veriyoruz. Okullar m z n her türlü tadilat ifllerini yaparken ö rencilerimize de k rtasiye yard m nda bulunuyoruz dedi. TÜG AD Baflkan Yard mc s Türker Nasl, TÜG AD Ankara fiube Baflkanl 'ndan ayr lan Bar fl Ayd n dan görevi devrald. TÜG AD Ankara yeni baflkan n seçti Görev yapt sürede TÜG AD' n de erlerini daha da yükseltmek üzere bu bayrak yar fl ndaki görevini tamamlad n belirten Ayd n " Baflkanl k yapt - m dönemde Türkiye'yi anlamak ve düflünmek ad na referans olmaya çal flt k. Bizler genç ifladamlar olarak hayat m z al n terimizle kazan yoruz. afl ifl, hizmet üretiyoruz. Giriflimci ruhumuzla hayat de ifltirmeye hep talip olduk ve olmaya devam edece iz." sözleriyle görevini yeni yönetime gönül rahatl yla devretti ini belirtti. TÜG AD Ankara fiube Baflkanl na seçilen Türker Nasl da gerçeklefltirdi i konuflmas nda, küresel geliflmelerin art k bireyselli e izin vermeyen ve s n r tan mayan bir dünya yaratt n belirterek flunlar söyledi: "Bir flekilde, herkes bir gruba, bir toplulu a ait olmak istiyor. Art k insanlar ayn amaç etraf nda birleflmek, birlikte hareket etmek, iflbirli iyle büyümek ve paylaflmak istiyor. Bizler tesadüfen veya koflullar gere i bir araya gelen kifliler toplulu u de iliz. Bizler birbirimizin k ymetini bilen, birlikte olmay seven, eflitlerin toplulu uyuz. Güzel hedefleri olan bir sivil toplum kurulufluyuz." Nall han da ve Ayafl ta Anneler Günü coflkusu Cennete giremeyiz. Onun için Rabbim analar m za of demeden bizleri yan na als n, onlar n r zas n alacak güzel fleyler yapmay nasip etsin. Nall - han da düzenlenen Anneler Günü etkinli inde Sanatç Nur Yoldafl annelere geçmiflten bugüne flark lar seslendirdi. Nall han ve Çay rhanl anneler Nur Yoldafl n flark lar na efllik ederken bir taraftan da sahnede coflkuya oynayarak, halay çekerek kat ld lar. Çekilifllerle annelere sürpriz hediyeler da t lan etkinlikte muhtaç anneler de hediyeler verilerek mutlu edildi. Büyük ilgi gören Nevin Gökçek, annelerle günün an s na bol bol foto raf çektirdi. Etkinlikte daha sonra Nall han Belediyesi Folklor Ekibi Karadeniz oyunu oynad. Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Ayafl Kapal Spor Salonu nda düzenlenen Anneler Günü kutlamas da yo un ilgi gördü. Ayafl Belediye Baflkan Bülent Taflan ve efli Canan Taflan taraf ndan karfl lanan Nevin Gökçek e burada Güdül Belediye Baflkan Havva Y ld r m da efllik etti. Ayafl Belediye Baflkan Bülent Taflan, burada yapt konuflmada Nevin Gökçek in verdi i sözü tutarak etkinli e kat ld n hat rlatarak nflallah Nevin Han m da Ayafl a fahri annelik yapacak diye konufltu. Ankara Büyükflehir Belediyesi, Nall han ve Ayafl ta Anneler Günü etkinli i düzenledi. Etkinliklere, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek de kat ld. Genifl Aç Süleyman GÖKSU CANIM ANNEM, BEN M ANNEM Anneci im Ak saçl bafl n al p eline, Kara hülyalara dal anneci im! O titrek kalbini baht n yeline, Bir ince tüy gibi sal anneci im! Sanma bir gün geçer bu karanl klar, Gecenin ard nda yine gece var; Çocuklar h çk r r, anneler a lar, Yafll gözlerinle kal anneci im! Gözlerinde aksi bir derin hiçin, Kanad n yay lm fl, ç rp nmak için; Bu k fl yolculuk var, diyorsa için, Beni de beraber al anneci im!... Merhaba. Yaz ma Merhum Necip Faz l K sakürek in anlaml bir fliiri ile bafllad m. Bilindi i gibi, May s Ay 2.Pazar Anneler Günü. Bence her gün, anneler günü. Tarih yaklafl nca, kelimeler adeta bo az ma dü ümleniyor ve içimi derin bir hüzün kapl yor. Ellerim tufllara çok zor gidiyor, nedense Gözlerim yaflarmaya bafllad, p narlar çoktan sel olmufltu bile. Annem vefat edeli, tam on befl ay oldu. Onun yoklu u, zaman ilerledikçe daha çok belli oluyordu. Son zamanlar nda, kenarda otursa bile gölgesi yetiyordu bizlere. Me er ne kadar zormufl annesiz olmak. Annem sa iken bir flair arkadafl mdan dinledi- im, anas z ilk bayram m fliirlerindeki m sralar, flu an bile gözümün önünden hiç gitmiyordu. Bundan sonra da, bu tür fliirler bana çok ac gelecek, ama ne yapay m. Bir söz vard r: Ölüm Allah m emri, ayr l k olmasayd diye. Daha dün, beni do uran, zorluklarla ve ninnilerle büyüten biricik annemi, ellerimle kara topra a vermifltim. Bu dünyada bir daha görmemek üzere, Yaradan n emriyle Ahret Alemine yolcu etmifltim onu. Dile kolay 80 y l, nerdeyse bir as r ne çabuk geçmiflti, rüya gibi sanki. Her zaman deriz ya! Bu dünya, yalan ve fani. Geride kalan ise, kubbede hofl bir seda. A layarak yazmak, ne kadar da zormufl. Peygamber Efendimizin buyurdu u gibi, a lamam flefkat ve merhametten olsa gerek. Elbette ki, Takdir-i lahiye boynumuz bükük. Bayramlarda, Mübarek Gecelerde ve özel günlerde seni daha çok arayaca m. Zihnim gerilere do ru gidecek, bir film fleridi gibi. Belki de; rüyalar mda görebilece- im ve sürekli de yan mda hissedece im. fiöyle dediydi, böyle söylediydi diye hat ralar n hep hayalimde yaflataca m. Tan - yanlar ne kadar iyi biriydi diyorlar, o zaman huzur buluyorum ve çok seviniyorum. O anda, inan n dünyalar benim oluyor. Hiç flüphesiz tüm anneler güzel, ancak benim annem bir baflka güzeldi. fiu an maziyi düflünüyorum Yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Mecbur kalmad kça üzülmeyelim diye, hasta olunca hiç söylemezdi. Her zaman ben iyiyim, siz nas ls n z derdi. Hasta olmayal m diye adeta kollar n kanatlar n gererdi. Gerçekten çok han mefendiydi, a z var dili yok derler ya. Çocuklu umda ve di er zamanlarda görevimin yak nda olmas nedeniyle sürekli olarak, annemi görme imkân m oldu. Bu kadar flansl olmama ra men, uzun süre zarf nda yine doyamad m kendisine. Allah n izniyle bugünlere kadar getirdi, mükemmel bir flekilde yetifltirdi bizleri. Topluma faydal bir insan olabildiysek ne mutlu. Helâl, haram, kardeflli i ve Dinimizi ö retti. Büyüklere sayg, küçüklere sevgi ondan hat rayd. Onun hakk n ödemek hiç de o kadar kolay de ildi. Kendine dua edecek, Fatiha okuyacak bir efl, çocuklar, gelinler ve torunlar b rakt geride. Kendinden övgü ile bahsedecek ac l akrabalar, arkadafllar ve komflular Dedikoduyu hiç sevmez, her fleye pozitif bakard. Hal hat r bilir, insanlara çok de er verirdi. Hiç kimseyle küs olmad ömrü boyunca. Hiçbir zaman kimsenin dedikodusunu yapmad. Kurtla kuzu hep yan yana bulunsun isterdi. Dünyada kötülükler hiç olmas n derdi. O lum lac m bitmek üzere, sözlerini hiç unutam yorum. Kap aç ld m geldi zannediyorum, bazen bir ses duyuyorum annem zannediyorum! Ama nerde... Benim sana yapmaya çal flt m vazifelerim, senin bana yapt klar n karfl s nda bir noktayd ancak. Annenin hakk gerçekten ödeflilmezmifl. Seni en son rahats zland nda birlikte hastaneye, ölüm yolculu una götürdü ümüzü nerden bileyim. Yolda giderken hep Allah diyordun, o s k nt l an nda bile gözlerinle bizleri süzüyordun. Yo un bak mda, d flar da çaresizlik içinde beklememiz hayat m z n en zor anlar yd. Orada kendimizi ölüme al flt r yormufluz. Vefat edip, kefenlenlenip son olarak yüzüne bakt mda gülümsüyordun annem. A lamay n der gibiydin sanki. Biliyorum flu an a lamama çok üzülüyorsundur, ancak elimde de il bilesin. Can m anneci im, kabrini her zaman ziyaret ediyorum. Ben seni göremiyorum, ama senin beni gördü ünü biliyorum. Dualar m daima seninle, çok de erli annem. Sevgili annem bir tanem, gözün arkada kalmas n. Sen bizi en iyi flekilde yetifltirdin. Her zaman sana lay k olabilmek için çal flaca z. Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa(S.A.S): Cennet annelerin ayaklar alt ndad r demekle, annelik müessesesinin önemine iflaret etmifltir. Bu anlamda, Allah n emirlerine ayk r olmad sürece, bütün annelere itaat etmek, sayg göstermek, cennetin önemli bir anahtar d r ve bu anlamda cennet bütün annelerin ayaklar alt ndad r. Allah senden raz olsun Anneci- im; hakk n helal et, bizleri hiç merak etme. Ebedi alemde buluflmak üzere, mekan n cennet olsun. Allah, her zaman yard mc n olsun annem. Allah m seni Peygamber Efendimizin flefaatine nail eylesin. Can m z, ci erimiz ve her fleyimizsin. nan seni çok özlüyoruz ve de özlemeye devam edece iz. Sen gidince evimizin duvarlar bile, çok so uk gelmeye bafllad. Bizleri garip ve yapayaln z b rakt n; ama ne yapal m, Rabbim böyle takdir etmifl. Sa l nda saç n n telinin bile incinmesini istemezdim. Bildi- im kadar ile sana of bile demedim. Hakk n helal et annem. Atalar bofla dememifller: Ana gibi yar, Ba dat gibi diyar olmaz diye. Bu arada siz okuyucular m da, istemeyerek de olsa üzdü ümün fark nday m. fiu anda çok duyguland n z hisseder gibiyim. Tüm Annelerin; Anneler Gününü kutluyor, sayg ve hürmetlerimi sunuyorum. Vefat etmifl tüm annelere de Allah tan rahmet diliyorum. Kal n sa l cakla

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO

Do algaz sorununda ARABULUCU: ATO MÜS AD, derecelendirme kurulufllar n tart flt Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Profesörü Erdal Tanas Karagöl, Müstakil Sanayici ve fl Adamlar Derne i (MÜS AD) Ankara

Detaylı