BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Ek-3 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ ACĐL SERVĐSHĐZMETLERĐNĐN YÜRÜTÜLMESĐ HAKKINDA YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi nde acil servis hizmetlerinin düzenli ve etkin şekilde yürütülebilmesi için gerekli usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak Madde 2 (1) Bu yönerge Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve tarihli Yataklı Tedavi Kurumları Đşletme Yönetmeliği Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Üniversite: Düzce Üniversitesini,b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,c) Tıp Fakültesi: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesini,d) Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,e) Merkez (Hastane): Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezini, f) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Merkezin Müdürünü, g)acil Servis: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisini. h)acil Servis Sorumlusu: Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanını ifade eder. ĐKĐNCĐ BÖLÜM Yönetim ve Çalışma Esasları Madde 4 (1) Acil Servisin işleyişinden Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanı sorumludur. (2) Bu sorumluluğun yürütülmesinde anabilim dalı başkanına yardımcı olmak üzere Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalına yeterli sayıda öğretim üyesi, uzman ve araştırma görevlisi kadrosu tahsis edilir. (3) Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanı, Acil Serviste çalışan ve çalışacak olan araştırma görevlilerinin rotasyon ve nöbetlerinin düzenlenmesinde ve görevlerinin denetlenmesinde doğrudan yetkilidir. Acil Serviste Görev Alacak Doktorlar Madde 5 -(1) Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı kadrosundaki araştırma görevlilerine ek olarak, Cerrahi, Dahili ve Merkez yönetim kurulunun uygun göreceği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarında araştırma görevlisi kadrosunda bulunan ve kurumda en az üç ay görev yapmış olan tıp doktorları uzmanlık ihtisas sürelerinde en az iki kez birer ay süre ile acil serviste görevlendirilir. (2) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı araştırma görevlileri acil servis rotasyonuna tabi olmazlar. Ancak, araştırma görevlisi sayısı 6 dan fazla olduğunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı da ayrıca acil servis nöbetlerine katılır.

2 (3) Radyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlileri Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının hazırlayacağı çizelgeye göre acil radyoloji hizmetlerini yürütmek üzere Radyoloji Departmanında nöbet tutarlar. (4) Acil Serviste görev alacak hekimlerin nöbet çizelgeleri Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanlığınca 6 şar aylık sürelerle hazırlanıp 15 Aralık ve 15 Haziran a kadar tüm Anabilim Dalı Başkanlıklarına ve Merkez Müdürlüğüne bildirilir. Bu çizelgeye yapılacak itirazlar sırasıyla 25 Aralık ve 25 Haziran tarihlerine kadar Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanlığına yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar göz önüne alınmaz. (5) Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalına bir ay süre ile rotasyona gelen araştırma görevlileri gün aşırı nöbet tutarlar. Rotasyona gelen nöbetçi araştırma görevlisi, 24 saat çalışıp izleyen 24 saatte izin kullanır. Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin nöbet ve rotasyonları bu anabilim dalı başkanlığınca ayrıca düzenlenir. (6) Zorunlu nedenlerle olabilecek nöbet değişiklikleri için Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanı ve Merkez Müdürlüğünden yazılı izin alınır. (7) Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, Acil Servisinde rotasyonlarını başarı ile tamamlayan araştırma görevlilerine çalışmalarının bitiminde bir belge verilir. Bu belgeyi dosyasına eklemeyenler alanlarının uzmanlık sınavına giremezler. Acilde nöbet tutması gereken her asistan, asistanlığı süresince en az iki kez acil rotasyonu yapmak zorundadır. Acil Serviste Çalışan ve Acil Servise Konsültasyona Gelen Doktorların Görev ve Sorumlulukları Madde-6 (1) Acil Servise başvuran her hasta mutlaka görevli bir doktor tarafından değerlendirilir ve aciliyetine göre gerekenler yapılır. Hiçbir hasta geliş saatinin kaydı ve muayenesi yapılmadan acil olmadığı gerekçesiyle herhangi bir birime yönlendirilemez. (2) Acil Serviste görevli olan doktorun yapacağı ilk müdahale hastanın yaşamsal fonksiyonlarının korunmasına yöneliktir. Doktor hastanın bu fonksiyonlarını devam ettirici ve koruyucu ilk girişimi yaptıktan sonra hayatı doğrudan ya da birincil olarak tehdit ettiğine inandığı sistem veya sistemleri ilgilendiren klinik veya kliniklerden konsültasyon ister. (3) Saat belirtilerek istenen bu konsültasyon en kısa sürede yerine getirilerek geliş saatinin ve hastayı değerlendirme sonucunun istem kâğıdına belirtilmesi zorunludur. Konsültasyona gelen doktor ya da doktorlar gerekli acil tıbbi müdahaleyi bizzat yapma/yaptırmanın yanı sıra, tanı koyduran ek klinik muayene ve yardımcı laboratuar testlerini de kendisi yapmak veya yaptırmak zorundadır. Tanı koydurucu işlemlerin tamamlanması konusunda acil servis ve branş doktorlarının sorumluluğu ortaktır. (4) Konsültasyona çağrılan doktor hastayı muayene etmeden telefonla tetkik isteyemez. Keza, hastayı muayene etmeden hastanın acil servis dışında bir birimde (örneğin kendi servisinde) muayenesi için naklini isteyemez. (5) Her anabilim dalı mesai içinde ve mesai dışında acil servis konsültasyonlarına kimin bakacağını ve bu sorumlunun nasıl bulunabileceğini belirten aylık icapçı uzman nöbet çizelgelerini bir önceki ayın 25 ine kadar Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanlığına, Merkez Müdürlüğüne ve Dekanlığa ayrı ayrı bildirmek zorundadır. Đcapçı uzman doktorlar kesinlikle Düzce Đli dışına çıkamaz ve cep telefonunun kapsama alanı dışına çıkma mazereti de kabul edilmez. (6) Acil Servise başvuran hastaların ön tanıları konulduktan sonra ilgili kliniğin gözlemine hemen alınarak hastanın Acil Serviste tutulmaması, gerekli olabilecek ve hayati önem taşımayan diğer konsültasyonların ve tetkiklerin hasta kliniğe alındıktan sonra gerçekleştirilmesi esastır. Hastanın yatış işlemleri ve kritik hastaların güvenli bir şekilde servise taşınması yatacağı kliniğin sorumluluğundadır.

3 (7) Acil Servise başvuran hastaların başvuru saatinden itibaren en geç 4 (dört) saat içinde acil servisteki işlemleri tamamlanıp ilgili servise yatışları yapılmış, gerekiyorsa başka bir merkeze sevk edilmiş ya da tedavileri düzenlenerek gönderilmiş olmalıdır. (i) Yatacağı klinik hakkında ihtilaf çıkan hastalar acilde bekletilmez, mesai saatleri içerisinde Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanının, mesai saatleri dışında nöbetçi uzman doktorun (nöbetçi amirin) uygun gördüğü bir kliniğe ilgili nöbetçi öğretim üyesine bilgi verilerek yatırılır. (ii) Acil hasta yatırılması konusunda, Acil Anabilim Dalı Başkanlığı ve Merkez Müdürlüğünce kabul edilen ulusal veya uluslar arası değerlendirme kılavuzları temel alınır. (8) Hastanın yatması gereken klinik ya da birimde (yoğun bakım, servis vb) boş yatak olmaması halinde, boş yatağı bulunan kliniklere, ilgili kliniğin icapçı öğretim üyesinin bilgisi ve nöbetçi idari amirin kararı ile yatış yapılır. Buna rağmen yer yokluğu ve diğer nedenlerle yatırılamayan hastalar uygun koşulların sağlanması ile başka hastanelere sevk edilir. Sevk edilen her hasta için Acil Serviste görevli doktor tarafından matbu sevk formu doldurulacak ve bu form sevk eden ilgili kliniğin nöbetçi asistanı ve icapçı uzmanı tarafından sevk gerekçesi belirtilerek imzalanacaktır. Sevk edilen hastaların sorumluluğu sevk eden ilgili kliniğin icapçı öğretim üyesine aittir. (9) Acil Servise başvuran her hastaya Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Acil Hasta Kabul Formu (acil muayene kartı) çıkarılır. Acil Hasta Kabul Formu hastayı muayene eden acil servis doktoru tarafından saat belirtilerek doldurulur ve kaşelenip imzalanır. Konsültasyona gelen doktorların da bu karta hastayı gördükleri saati, muayene bulgularını ve önerilerini açık, net ve okunaklı olarak yazmaları gerekir. Bu kart hasta hastaneye yatarsa yatış dosyasına konur. Yatmayan hastaların kartları Acil Servisin arşivine kaldırılır. Adli vakaların kartları ve radyolojik tetkikleri en kısa sürede Adli Tıp arşivine gönderilir. (10) Acil Serviste hastaya yapılan her türlü tetkik, tıbbi müdahale ve kullanılan malzeme (enjeksiyon ve pansuman da dahil olmak üzere) hizmet ve/veya malzeme formuna görevli acil servis hemşiresi tarafından işlenir ve hastanın acil servisteki doktoru tarafından kontrol edilerek kaşelenir ve imzalanır. Bunu yapmayan veya yaptırmayan kişiler hastanenin uğrayacağı maddi zarardan sorumludurlar. (11) Acil serviste görevli doktorlar, o sırada hiç hasta olmasa bile, yemek, istirahat gibi ihtiyaçlarını acil servis bankosunda en az bir doktor bulunacak şekilde kendi aralarında düzenlemek ve ihtiyaçlarını acil servis dahilinde karşılamak, farklı bir yerde olacaklarsa bulundukları yeri acil servis bankosuna bildirmek zorundadırlar. (12) Zorunlu nedenlerle kısa süre için yerlerinden ayrılmak durumunda kalan nöbetçi laboratuar teknisyenleri, röntgen teknisyenleri ve acil konsültasyonundan sorumlu doktorlar, acil servisten arandığında bulunacak şekilde yerlerini ya da kendilerinin yerine bakacak kişiyi acil servis bankosundaki görevlilere bildirmek zorundadırlar. (13) Nöbet süresince acil serviste yapılan hizmetler, meydana gelen olaylar ve adli vakalar acil servis nöbet kayıt defterine nöbetçi ekip tarafından kayıt edilerek imza altına alınır. Nöbet ve nöbet defteri mesai günlerinde Đlk ve Acil Anabilim Dalı Başkanına, mesai günleri dışında nöbetçi idari amire bilgi sunularak nöbeti devir alacak ekibe devredilir. (14) Nöbetlerin başlama saati mesai günlerinde 08.00, tatil günlerinde ise dur. Yerine nöbetçi gelmeyen nöbetçi personel yeni bir nöbetçi (asil veya yedek) gelene kadar nöbeti devretmiş sayılamaz. Đzin veya geçerli mazeret nedeniyle yetkililerce nöbet değişikliği onaylamadan nöbetine zamanında gelmeyenler hakkında yasal işlem yapılır.

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hasta Bakımı Đle Đlgili Hususlar Dahili acil hastaların bakımı Madde -7 (1)Dahili acil hastalarının ilk muayenesi acil servis doktoru (acil tıp asistanı veya dahili/temel tıp bilimleri bölümü rotasyon asistanı) tarafından yapıldıktan sonra hastanın gözlem, tetkik, tedavi ve yatışı ile ilgili kararları ve işlemleri konsültasyon istenen ilgili anabilim dalı tarafından gerçekleştirilir. (2) Zehirlenme nedeniyle Acil Servise başvuran hastalar, Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile koordinasyon kurularak, acil bünyesinde ilk tedavileri yapıldıktan sonra ilgili kliniğe devredilir. (3) Acil Servis içindeki yataklar kısa süreli hasta müşahedesi içindir. Dahili branş hastaları Acil Serviste görevli iç hastalıkları sorumlu doktorunun gözlemi altında en kısa sürede ilgili kliniğe alınmak üzere izlenebilir. Cerrahi acil hastaların bakımı Madde-8 (1) Cerrahi acil hastalarının ilk muayenesi acil servis doktoru (acil tıp asistanı veya cerrahi bölüm rotasyon asistanı) tarafından yapıldıktan sonra hastanın gözlem, tetkik, tedavi ve yatışla ilgili kararları ve işlemleri konsültasyon istenen ilgili anabilim dalı tarafından gerçekleştirilir. Gerektiğinde cerrahi acil hastalarının bakımı mesai saatleri içinde acil serviste varsa ilgili cerrahi uzmanı/öğretim üyesi, mesai saatleri dışında icapçı ilgili cerrahi branş uzmanı tarafından koordine edilir. (2) Disiplinlerarası yaklaşım gerektiren politravmalı hastaların bakımı ise travma ekibince yapılır. Bu ekip politravmalı hastanın ilk müdahalesini yaptıktan ve hastayı yaşamsal olarak stabil hale getirdikten sonra kesin tedavi için ilgili anabilim dalına devreder. Travma Ekibinin Oluşumu Madde-9 (1) Mesai saatleri içinde travma ekibi şu kişilerden oluşur; 1. Acil serviste görevli/icapçı cerrahi uzmanı 2. Acil tıp uzmanı/araştırma görevlisi 3. Ortopedi araştırma görevlisi 4. Beyin cerrahisi araştırma görevlisi 5. Acil servis cerrahi bölüm araştırma görevlisi 6. Đntern doktor 7. Đlgili acil servis hemşiresi 8. Radyoloji teknisyeni 9. Hastabakıcı (2) Nöbetçi travma ekibi şu kişilerden oluşur; 1. Genel Cerrahi kıdemli araştırma görevlisi veya icapçı uzmanı 2. Acil Tıp araştırma kıdemli görevlisi 3. Ortopedi kıdemli araştırma görevlisi 4. Beyin Cerrahisi kıdemli araştırma görevlisi 5. Acil Servis cerrahi bölüm araştırma görevlisi 6. Đntern doktor 6. Đlgili acil servis hemşiresi 7. Radyoloji teknisyeni 8. Hastabakıcı

5 (3)Yaralı 18 yaşından küçükse nöbetçi travma ekibindeki genel cerrahi araştırma görevlilerinin yerini çocuk cerrahisi araştırma görevlileri alır. (4) Resusitasyon ekibi 1. Acil tıp araştırma görevlisi 2. Anestezi araştırma görevlisi 3. Dahili branş nöbetçi araştırma görevlisi 4. Đntern doktor 5. Đlgili acil servis hemşiresi 6. Hastabakıcı (5)Travma ekibinin harekete geçme kriterleri Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı tarafından belirlenir, kriterlerin uygulanışı Merkez Müdürlüğü tarafından denetlenir.bu kriterlerin geçerli olduğu olgularda Travma Ekibinin harekete geçirilmesinden acil servis doktorları sorumludur. Ancak, bu kriterlere uymayanlar için Travma Ekibi çağırılamaz diye bir kural yoktur. Acil servis doktoru kendi tıbbi değerlendirmesine dayanarak yukarıdaki kriterler oluşmasa bile Travma Ekibini aktive edebilir veya konsültasyona çağırabilir. Çocuk acil hastalarının bakımı Madde-10 (1)Travma dışındaki çocuk acil hastalarının muayene, gözlem, konsültasyon, yatış ve tedavileri mesai saatleri içinde çocuk acil biriminde bulunan pediatri uzmanı ve/veya kıdemli araştırma görevlileri tarafından, gece ve tatil günlerinde de Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalınca hazırlanan bir çizelgeye göre acil nöbeti tutacak olan kıdemli düzeyindeki araştırma görevlilerince Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının bilimsel ve idari sorumluluğu altında yürütülür. Acil Komisyonu Madde-11 (1) Acil Komisyonu; Acil Servisin düzenli bir şekilde işleyebilmesi için anabilim dalları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, görülen aksaklıkları kısa sürede düzeltmek ve sürekli bir kalite kontrol sistemi oluşturmak için Tıp Fakültesi Dekanı veya Dekan Yardımcısının başkanlığında, acilden sorumlu Merkez Müdürü Yardımcısı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Đç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Đlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Başkanından oluşan 7 kişilik bir komisyondur. Bu komisyon üyelerinden bir veya daha fazla kişinin Dekanlığa yazılı olarak başvurusundan itibaren bir hafta içinde toplanarak sorunları görüşür ve Dekanlığa gerekli önerilerde bulunur. Yürürlük Madde -12 Bu yönerge 29/01/2008 Tarih 2008/12 sayılı karar ile Düzce Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Yürütme Madde -13 Bu yönerge Düzce Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ 18.01.2011 tarih ve 2011/38 sayılı Senato Kararı kabul edilmiştir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği. Tarih: 24.10.

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği. Tarih: 24.10. Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Tarih: 24.10.2002 Sayı: 24916 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK 30 Eylül 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: ADANA BĐLĐM ve TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYESĐ YETĐŞTĐRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi,

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Değişiklik Resmi Gazete : 04 Nisan 2012 Sayı : 28254

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı