KAFA TRAVMASI LE AC L SERV SE BA VURAN HASTADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAFA TRAVMASI LE AC L SERV SE BA VURAN HASTADA"

Transkript

1 KAFA TRAVMASI LE AC L SERV SE BA VURAN HASTADA HEM REL K BAKIMI Haz rlayanlar: *Ay e Tan u **Figen Altun *Ac badem Sa k Grubu E itim ve Geli im Hem iresi **Ac badem Bak rköy Acil Servis Klinik E itim Hem iresi Haz rlanma Tarihi:

2 ÇER K PLANI Travma tan m Kafa travma epidemiyolojisi Kafa travma etiyolojisi Kafa travma nedenleri Kafa travmas mekanizmas iddetine göre kafa travmas Kafa travma çe itleri Kafa travmas belirtileri Kafa travmalar nda acil yakla m Kafa travmalar nda hem irelik yakla m 2

3 TRAVMA NED R? Travma sözcü ü, eski yunanca olup, yara anlam na gelir.

4 TRAVMA EP DEM YOLOJ Günümüzde travma 1-44 ya grubunda birinci, tüm ya gruplar nda ise kardiyovasküler hastal klar ve kanserden sonra üçüncü s rada ölüm nedenidir. Dünyada lda 11 milyondan daha fazla insan ya am yitirmekte ve bu ölümlerin yakla k %8 i travma sonucu olmaktad r.

5 KAFA TRAVMA EP DEM YOLOJ A.B.D de her y l 1,1 milyon hasta akut kafa travmas nedeniyle acil de erlendirmeye al nmaktad r. Ya a göre da bak ld nda 5 ya alt çocuklarda ve 85 ya üstü ya larda görülmektedir. Kafa travmalar n %80 i hafif, %10 u orta derece ve %10 kadar ise a r derecede de erlendirilmektedir. Y lda ki i bu travmalara ba l olarak ölmektedir.

6 KAFA TRAVMA NEDENLER Do um travmas Bebek suistimali (darp, shaken-baby sendromu) Ev kazalar, Spor yaralanmalar (künt travma) kazalar (kasks z çal ma) Trafik kazalar Yüksekten dü me (Künt, servikal), Ate li silah yaralanmalar, Kesici-delici alet yaralanmalar r.

7 KAFA TRAVMA MEKAN ZMASI Kafa travmas nda ciltte, kafatas nda ve beyinde olan yaralanmalar birbirinden farkl d r. Kafa travmalar n n ço unda üç mekanizma vard r. Akselerasyon (h zlanma), Deselerasyon (yava lama), Deformasyon ( ekil bozuklu u)

8 KAFA TRAVMA MEKAN ZMASI Kafatas na etki yapan mekanik kuvvetler beyinin ileri geri hareket etmesine veya yön de i tirmesine neden olabilir. Kafa sabit durumdayken sopa gibi hareketli bir cisimle vuruldu u zaman akselerasyon yani ileri do ru bir hareket olu ur.

9 KAFA TRAVMA MEKAN ZMASI Kafa hareket ederken duvar veya kald r m ta gibi sert bir cisime çarpma sonucunda ise deselerasyon yani geri do ru bir hareket meydana gelir. Darbe nedeniyle bedenin bir parças n n bütünlü ünün bozulmas ya da ekil de i ikli i ile sonuçlanan yaralanmalar deformasyon olarak adland r l r.

10 KAFA TRAVMASI DDET NE GÖRE; 1. Hafif iddetli Kafa Travmas 2. Orta iddetli Kafa Travmas 3.A r iddetli Kafa Travmas

11 HAF F DDETL KAFA TRAVMASI Beyin i levlerinde görülen beyin hasarlar na ba l olarak hafif (minör) kafa travmas olarak adland r lm t r. spatlanmi geçici bilinç kayb (be dakikadan k sa), Olay n öncesine ve sonras na ait bellek kayb, Travma s ras nda konfüzyon ve dezoryantasyon eklinde bilinç de i iklikleri, Glaskow koma skalas 'n n 14 veya 15 olmas, Hemiparazi gibi bir fokal nörolojik bulgunun olmamas, 24 saati geçmeyen posttravmatik amnezi

12 ORTA DDETL KAFA TRAVMASI Glaskow koma skalas 'n n 'n n 9 ile 13 aras de erlendirilen hastalar orta iddetli kafa travmas olarak adland r l r. Kontüzyon, Epidural ya da supdural hemotom, Kafa içi bas nç art sendromu (K BAS)

13 IR DDETL KAFA TRAVMASI lk muayenede GKS 'n n puan 8 veya daha dü ük olan hastalar a r kafa travmal olarak s n fland r l r. Göz aç m yok, Konu ma yok, Emirlere uyamaz, Koma tablosu Bu de erlendirmede, motor muayene prognoz aç s ndan di erlerine göre daha büyük önem ta r.a r l uyaran lokalize eden hastalar n hayatta kalma ve iyile me anslar ektansör yan t verenlere veya hiç yan t olmayanlara göre çok daha fazlad r.

14 KAFA TRAVMA BEL RT LER Bilinç düzeyindeki de iklikler ( uurun tamamen kaybedilmesi,haf za kayb, sarho vari konu ma, düz bir çizgi üzerinde yürümemeye ve bulundu u yeri alg lamama) Ba, Görme bozukluklar, Bulant ve kusma, Ellerde ve ayaklarda uyu ma, Özellikle aya a kalk ld nda sendeleme, Huzursuzluk, Burundan veya a zdan bazen de kulaktan kan veya berrak renkli beyin omurilik s n gelmesi, Yava lam nab z, düzensiz solunum,kan bas nc nda yükselme görülebilir.

15 KAFA TRAVMASI KOMPL KASYONLARI Kafa çi Kanamalar Epidural kanama (kafatas ile beyin zar aras olan) Subdural kanama (beyinin kal n zar ile beyin dokusu üzerindeki örümcek zar aras ) Subaraknoid kanama (beyin bo luklar aras ) ntraserebral kanama (beyin dokusu içine)

16 EP DURAL HEMATOM Kafatas ile dura mater aras nda olan kanamad r. Arter kanamas oldu undan bas nc yüksektir. Ani geli ir, ilk dönem belirti vermeyip sonra zla bilinç kayb ve ölüme götürebilir. Radyolojik görüntüleme tetkiklerinde Beyin dokusunu iten bir hematom görüntüsü veren kanamad r.

17 SUBDURAL HEMATOM Dura ile beyin aras na kan toplanmas r. Epidural hematomdan daha s k görülür. Akut subdural hematom(ilk 24 saat) Subakut subdural hematom(1-10gün) Kronik subdural hematom(10gün fazlas )

18 SUBARAKNO D KANAMA Beyin bo luklar aras na olan kanamad r. En s k nedeni anevrizmad r.di er nedenler AVM, tümör ve travmad r.

19 NTRA SEREBRAL HEMATOM Beyin dokusu içine olan kanamalard r. Nedenleri hipertansiyon,beyin vasküler anomalileri, anevrizmalard r.

20 KAFA TRAVMALARINDA AC L YAKLA IM

21 KAFA TRAVMALARINDA AC L YAKLA IM HAVA YOLU AÇIKLI ININ SA LANMASI De i ken bilinç düzeyine sahip, GKS dü ü gösteren hastalarda entübasyon gerekebilir. Yap lacak sedasyon k sa etkili olmal ve düzenli aral klarla nörolojik muayane yap lmal d r. Oratrakeal yol tercih edilmeli, hava yolu gastrik içerikten korunmal r.

22 SOLUNUMUN SÜRDÜRÜLMES Hastaya mekanik ventilatör deste i ba lanmal Yeterli oksijenasyon (PaO2 > 90 mmhg ve SaO2 > % 95) sa lanmal d r. Hiper ve hipokapniden korunmal d r (PaCO mmhg) aras nda tutulmal d r. Hiperkapni beyin hasar n artt raca ndan kaç n lmal d r. Hiperventilasyon hipokapniye yol açabilece inden önerilmez.

23 DOLA IM Kafa travmas sonras erken dönemde tek bir hipotansiyon ata (Sistolik kan bas nc < 90 mmhg ) mortalite ve morbiditeyi artt rabilir. Eksternal kanamalar saptan p direk bas ile kontrol alt na al nmal r. 2-3 tane numaral periferik katater aç lmal r. zotonik ile volüm kayb kapat lmal (SF veya Ringer Laktat ) ve normovolemi sa lanmal Hipotonik solüsyonlardan kaç lmal (%5 dekstroz gibi )

24 TAL BULGULAR Bradikardi, yüksek kan bas nc varsa kafa içi bas nc aç ndan de erlendirilmelidir. Ani ta ikardi ve hipotansiyon beyin sap herniasyonunun erken bulgusudur. Bradipne KIBAS n erken bulgusu olabilir. Cheyne-Stokes solunumu veya santral nörojenik hiperventilasyon beyin sap hasar n göstergesidir. Hipertermi beyin hasar kötüle tirdi inden dolay erken kontrolü önemlidir.

25 KAFA TRAVMALARINDA TANI sa nörolojik de erlendirme Bilinç düzeyi Pupil fonksiyonlar Motor güç hemen belirlenmelidir

26 Nörolojik de erlendirme yap rken; Hastan n Öyküsü Hastan n Genel Muayenesi Hastan n Nörolojik Muayenesi

27 NÖROLOJ K MUAYENE Nörolojik muayenenin üç önemli parametresi vard r. Bilinç Düzeyi (GKS) Pupilla Takibi Ekstremite Takibi

28 GLASKOW KOMA SKALA PUAN GÖZ AÇMA (E) SÖZEL YANIT (V) MOTOR YANIT (M) Sözel emirlere uyuyor 5 - Oryante A r y lokalize ediyor 4 Spontan Konfüze,uygunsuz cümleler 3 Sözel uyar Uygunsuz sözcükler Fleksör A r ya çekme yan t (dekortike) 2 A r l uyar Anlams z sesler Ekstansör 1 Yan ts z Yan ts z (deserebre) Yan ts z

29 GLASGOW KOMA SKALA Puanlama sonucunda elde edilen skora göre koman n ciddiyeti hakk nda fikir sahibi olunur. Hasta tam uyan kl k s ras nda elde edilen toplam puan 15 tir. 13, 14 ise hafif, 9-12 aras nda ise orta derecede, 8 ise ciddi etkilenme, 3 puan alt nda ise geri dönü ümsüz hasar göstermektedir.

30 PUP LLA TAK Pupillalar da serebral hasar n belirtilerini yans tabilir. Nörolojik muayenede pupillalar büyüklük, ekil ve a reaksiyonu aç s ndan kontrol edilmelidir. Sa l kl bir insan n pupilla büyüklü ü 2-3,5 mm dir. Normalde her iki pupilla e ittir.

31 PUP LLA TAK I kta pupillalar küçülür. Bir pupillaya k kayna tutuldu unda di eri de küçülmelidir. I a kar küçülme varsa; k refleksi pozitif (+) yoksa negatif (-) kabul edilir.

32 EKSTREM TE TAK Ekstremitede Hiç hareket yok Sadece eklem hareketi var 0/5 Kas Gücü 1/5KG Hareket var yer çekimini yenemiyor 2/5KG Yer çekimine ancak direniyor Bizim kuvvetimizi yenemiyor Bizim kuvvetimize e it 3/5KG 4/5KG 5/5KG

33 Tedavide: A. Genel destekleyici tedavi Travman n iddetine aç k veya kapal olmas na, komplikasyonlar n varl veya yoklu una göre de ir. Hastalar n 24 veya 48 saatte ç kabilecek komplikasyonlar göz önüne al narak hastanede veya evde yak nlar na gerekli uyar larda bulunularak gözlem alt nda tutulmalar uygundur. Kontüzyonlu hasta mutlaka hastanede gözlem alt nda tutulmal r.

34 Solunum yollar aç k tutulmal ve s k s k aspire edilmeli, gerekirse entübe edilmeli veya trakeostomi aç lmal r. Intravenöz kateter tak larak mayi ba lanmal, hemorajik ok mevcutsa en k sa zamanda kan verilmelidir. Hemorajik ok kafa travmalar nda çok nadiren olabilece inden ba ka nedenler aranmal r. uur durumu, vital bulgular, pupil reaksiyonlar, ekstremite hareketleri ba lang çta 15 dakika bir takip edilmelidir. Rutin tetkikler için kan al nmal r (Hb, Htc, Üre, kan ekeri, p ht la ma çal malar, kan grubu ve cross match).

35 Akut vakalarda mide doluysa nazogastrik sonda tak lmal midesi bo alt lmal, kusma ile aspirasyonu önlenilmelidir. Beynin venöz dönü ümünü kolayla rmak için hasta ba hafifçe yüksek ve semifawler pozisyonunda yat lmal r. Nörolojik muayene ve sistemik muayene yap lmal r. Hastan n grafileri çekilmeli, gerekirse daha ileri tetkikler yap lmal r (4Y, kafa, 2 y. Servikal, akci er, varsa di er travma yerlerinin). drar sondas tak lmal, ç kard idrar miktar ölçülmeye ba lanmal ve tetkik içinde laboratuvara örnek gönderilmelidir.

36 KAFA TRAVMASI VE HEM REL K BAKIMI

37 HEM REL K YAKLA IMININ AMACI Hastan n ya amsal fonksiyonlar destekleyecek, komplikasyonlar önleyecek bak m giri imlerine, e itime ve hastan n rehabilitasyonuna yer vermektir.

38 KAFA TRAVMASINDA HEM REL K BAKIMI Hastan n yatak istirahati sa lan r. Uygun pozisyon verilir. ok tablosu ve spinal yaralanmas yok ise ba derece yükseltilir. Hava yolu aç kl sa lan r. Oksijen inhalasyonu ba lan r. Bilinç düzeyi 15 dakika da bir kontrol edilir. Pupilla (gözbebe i) yan dikkatli kontrol edilmelidir. Pupillalar izokorik (e it) mi? dilate (geni ) mi? k refleksi nas l? Görme fonksiyonu nas l?

39 KAFA TRAVMASINDA HEM REL K BAKIMI Pupillalar genellikle patolojik tarafta dilate olurlar. Anormal göz hareketleri beyin sap disfonksiyonunu gösterdi i için dikkatlice gözlenmelidir. Rinore (burundan gelen BOS s nt ) takibi yap lmal r. Otore takibi yap lmal r.y rt lm timbastik membrandan BOS s nt ve kanama görülebilir. er hastada BOS s nt var ise; ak nt ya engel olunmamal r. Tampon uygulanmamal,kafa içi bas nc artt rabilir. Steril ped uygulanabilir. Kafa bandaj uygulanm sa s olmamas na dikkat edilmelidir. Gerekiyor ise BOS tan numune örne i al nmal r. Hasta da hemiparazi ve hemipleji geli ebilece i için extremite hareketleri aç ndan dikkatlice gözlenmelidir.

40 KAFA TRAVMASINDA HEM REL K BAKIMI Ya am bulgular dikkatlice gözlenmelidir. Solunum takibi yap lmal r ve solunumunda düzensizlik oldu u anda yak ndan takip edilmelidir. Bulant kusma takibi yap p kaydedilmelidir. Beyin ödemi aç ndan hasta dikkatlice gözlenmelidir.tramvadan ilk saat sonra geli ebilir, K BAS a neden olabilir. Hasta K BAS belirtileri aç ndan yak ndan gözlenmelidir.

41 Enfeksiyon aç ndan dikkatli olunmal r. Rinore, otore ve aç k yaras olan hastalar daha risklidir, enfeksiyon genelde 2-7 gün aras ortaya kmaktad r. Ziyaretçi say tlanmal r. Antibiyotik öngörülen hastalarda tedavi düzenli uygulanmal r. Epileptik atak aç ndan dikkatli olunmal r. Antikonvülsif tedavi dozlar zaman nda yap lmal r. Oksijen verilerek serebral oksijenasyon sa lanmal r.

42 KAFA TRAVMASINDA HEM REL K BAKIMI Gerekli kan replasman sa lanmal r. Bilinç yitimi hasar n derecesine göre birkaç saniye ya da haftalarca sürebilir. Bilinç düzeyine göre uygun hem irelik bak verilir. Post-travmatik amnezi geli ebilir ve haftalarca sürebilir, hasar derecesi ile ba lant olmayabilir. Hat rlamas na yard mc olacak giri imlerde bulunmak önemlidir. Hasta stabil olduktan sonra kafa travmas n geç etkileri gözlenmelidir.

43 KAYNAKLAR 1.Biros MH, Heegaord W: Head. (2001). Max: Rosen s Emergency Medicine: Concepts and Clinical, Erdil F.,Elba N., Cerrahi Hastal klar Hem ireli i, Aydo du ofset, Ankara. 2. Ertekin C., Gülo lu R., Kurto lu M., Tavilo lu K., (2005). Travma, stanbul, Medikal Yay nc l k. 3. Jager TE.( 2000). Traumatic brain injuries evaluated in US emergency departments, Aced emergency med, 7: Practice, 5 th ed.,mosby, Inc. Newyork chapter:34,2002, p: Tavilo lu K., Kalayc G. (2002). Genel Cerrahi, Travmaya Genel Yakla m, Nobel T p Kitabevi,, stanbul.

44

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. ISBN: 975-585-690-0 çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: 0.312 395 81 44 pbx

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

KARIN TRAVMALARI. Abdullah Ömer BRAH M* D- Disability: Nörolojik durum E- Exposure: Elbiselerin ç kart lmas F- Foley sonda

KARIN TRAVMALARI. Abdullah Ömer BRAH M* D- Disability: Nörolojik durum E- Exposure: Elbiselerin ç kart lmas F- Foley sonda KARIN TRAVMALARI Abdullah Ömer BRAH M* Girifl: Kar n travmalar n n de erlendirilmesi, de iflik yaralanmalar n bulunma olas l klar n n fazlal ve bunlar n belirtilerinin de farkl olmas nedeni ile kolay de

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur.

1 Epidermolizis bülloza simpleks ( Basit ). Deri ayr mas daha yüzeysel olur. EP DERMOL Z S BÜLLOZA (Türkçe) EP DERMOLYSIS BULLOSA (T p dilinde) EB (k saltma) Epidermolizis bülloza (Epidermolysis bullosa (EB)) deride ve mukozalarda (a z içi, genital alan, anal bölge, göz, burun,

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1.

Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz. Madde 6.1. KISA ÜRÜN B LG 1. BE ER TIBB ÜRÜNÜN ADI SERTEVA50 mg Film Kapl Tablet 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B LE M Etkin madde: 50 mg sertralin (hidroklorür olarak) Yard mc madde(ler): Yard mc maddeler için bkz.

Detaylı

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp 2 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

ekil 1: Burun ve yüzün embriyolojik geli imi

ekil 1: Burun ve yüzün embriyolojik geli imi BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER N EMBR YOLOJ S : Embriyonun sefalik ucunda meydana gelen çukurluk, 5 tomurcuk ile çevrilmi tir. Bunlardan birincisi tek olup al n tomurcu u ad n

Detaylı

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN*

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* A r n n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u rat lmas için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan mlanmaktad

Detaylı

1986 da Amerikan Anestezist

1986 da Amerikan Anestezist Güncel Gastroenteroloji Anestezist olmayan klinisyenler taraf ndan uygulanacak sedasyon/analjezi Dr. Erkan Yavuz AKÇABOY, Dr. Zeynep Nur AKÇABOY Ankara Numune Hastanesi, Anestezi Klini i, Ankara 1986 da

Detaylı

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Çocuk arzular n gerçekle tirmeye çal an ünitemize ho geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imdiye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

Hava yoluyla hasta ve yaral tafl nmas

Hava yoluyla hasta ve yaral tafl nmas Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2006;12(1):1-8 Hava yoluyla hasta ve yaral tafl nmas Aeromedical evacuation of critically ill and injured patients M. Öner MENTEfi, Hakan

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER 1. Alkolün farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları 2. Alkol yoksunlu u, entoksikasyonu ve tedavisi 3. Alkol ba ımlılı ında ilaç tedavisi 4. Esrarın (cannabis)

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Di er yandan, u an için bilmeniz gerekenleri özet halinde içeren bu bro ürü de e inizle birlikte okuman z tavsiye ederiz.

Di er yandan, u an için bilmeniz gerekenleri özet halinde içeren bu bro ürü de e inizle birlikte okuman z tavsiye ederiz. ÛSTENEN BEBEK GELMÛYORSA IVF - ÍANSLARLA DOLU BÛR YOL Beklenen Bebek Ekibinize Ho Geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imidye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize geldiniz. Beklenen

Detaylı

info&rad.org.tr www.rad.org.tr

info&rad.org.tr www.rad.org.tr www.rad.org.tr REJYONAL ANESTEZ DERNE BÜLTEN - 2011/1 De erli Meslektafllar m, 2011 y l h zl bafllad ve sa l k sisteminde yaflad m z de iflimler nedeniyle çok h zl fakat verimsiz geçiyor kan s nday m.

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı