Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi Güzide Ece Akıncı, Elif Şahin, Irmak Şimşek, Güngör Çakmakçı, Ayşe Ece Şener Danışman: Öğr. Gör. Dr. Zehtiye Füsun Yaşar ÖZET Amaç: Bu çalışmada acil serviste doldurulan adli raporlardaki olguların özelliklerini belirlemek, raporlardaki eksiklikleri saptamak ve bu eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Acil Servisinde 2013 yılında düzenlenmiş 2397 rapor retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmada, rapora konu olan olay özellikleri (mevsim, olay yeri, olay tipi vb.),olaya karışan kişilerin özellikleri (yaş, cinsiyet, vb.) irdelenmiştir. Raporlar, standart adli rapor formlarında bulunması gereken unsurlar gözetilerek eksiklikler yönünden değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı (Version 17.0, Chicago IL, USA) kullanılmış, frekans dağılımları belirlenmiş ve Pearson χ2 testi kullanılmıştır. Bulgular: Başvuranların; 825 (%34,4) i kadın, 901 (%37,6) i erkek, 303 (%12,6) ü kız çocuk, 337 (%14,1) si erkek çocuktur. 31 (%1,3) inde cinsiyet belirtilmemiştir. En sık olay tipleri; yanık (%25,3), trafik kazası (%22,4) ve darptır (%9,2). Olguların 1061 inde (%44,3) konsültasyon, 1069 unda (%44,6) ise çeşitli tetkikler istenmiştir. Raporların %55,7 sinde istenen konsültasyonlar(n=1336), %52,8 inde kişinin mesleği (n=1265), %40,2 sinde psikiyatrik muayene (n=963), %33,3 ünde tıbbi özgeçmiş (n=800), %24,9 unda da rapor özelliği (n=596), %24.8 inde olay yeri (n=597) ile ilgili bölümlerin doldurulmadığı belirlenmiştir. Olguların büyük bir çoğunluğunda lezyon lokalizasyonu ve yara tanımının yapılmadığı gözlenmiştir. Cinsiyet ile olay tipi arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Sonuç: Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, hekimlerin adli rapor formlarını doldurma işlemi sırasında gerekli özeni göstermedikleri, raporların bazı bölümlerini boş bıraktıkları, lezyon lokalizasyonu ve tanımlarında eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir. Hak kaybının önlenmesi amacıyla hekimlerin adli bildirim raporlarının önemi ve kullanımı konularında hizmet içi eğitimlerle desteklenmesinin gerektiği görüşü benimsenmiştir. Anahtar kelimeler: adli rapor, acil servis, adli olgu GİRİŞ Günümüzde dış etkenler sonucu oluşan, kişinin beden ve ruh sağlığının bozulmasına veya ölüme yol açan her türlü olay adli olgu olarak değerlendirilmektedir(4,9,22). Darp, trafik kazası, ateşli silah ve patlayıcı madde yaralanması, her türlü alet yaralanması, yanık, elektrik çarpması,

2 asfiksi, işkence ve kötü muamele, çocuk istismarı, düşme ve diğer yaralanmalar, zehirlenmeler, intihar girişimleri gibi olaylar adli olgu niteliği taşımaktadır(1,4,6). Ülkemizde adli tıp yapılanması ve adli tıp uzmanı sayısının yetersiz olması nedeni ile adli olgular çoğunlukla adli tıp uzmanları dışındaki hekimler tarafından değerlendirilmektedir(15,23). Sağlık meslek mensuplarını ilgilendiren, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun a göre, hekimlik yapma hakkına sahip tüm hekimler adli olgularda görev alma ve adli rapor düzenlemek ile yükümlüdür. Bu bağlamda, aynı kanunun 11. Maddesine göre mahkemeler Türkiye deki tüm hekimlere bilirkişi olarak başvurabilmektedir(3,10). Adli olgular acil servis vakalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sebeple acil serviste görevli tüm hekimler, tedavi etme sorumluluğuna ek olarak adli olguları bir rapor halinde düzenleyip adli makamlara sunma yükümlülüğü taşımaktadır(22). Adli olguların gerektiği gibi muayene edilmemesi, bulguların doğru ve eksiksiz kaydedilmemesi, adli rapor düzenlenmemesi hekimlik mesleğinin bir sorumluluğunu yerine getirmemek anlamına gelmektedir(4,9,22). Adli rapor, adli makam tarafından kişinin tıbbi durumunun belirlenmesi amacıyla istenen ve muayeneyi gerçekleştiren hekimin görüş ve kanaatini içeren belgedir(13,21). Adli raporun eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi, adaletin doğru ve zamanında işlemesini sağlayacaktır(12,13) yılında Sağlık Bakanlığı tarafından adli rapor düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir rehber yayınlanmıştır. Bu rehberde genel adli muayene raporunda sağlık kuruluşunun adı, gönderilen resmi kurum, rapor tanzim tarihi ve saati, rapor numarası, gönderen makam, resmi yazı tarihi ve numarası, muayeneye gönderilme nedeni (olay tipi), muayene edilenin kimlik bilgileri, muayene edilenin tıbbi kimliği, olay öyküsü, muayene tarihi ve saati, lezyonlarla ilgili bulgular, psikiyatrik muayene, sonuç, muayeneyi yapan ve raporu düzenleyen tabip ile ilgili bilgiler kısımlarının mutlaka doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Genelgeye göre adli rapor düzenlenirken mümkün olabildiğince kesin rapor düzenlenmeye çalışılması gerektiği vurgulanmıştır. Genelgede sonuç kısmının raporun en önemli kısmı olduğu belirtilmiştir(19). Beyaztaş ın çalışmasında da belirttiği üzere adli raporlarda rastlanan hatalar; kimlik bilgilerinin eksik doldurulması, olay öyküsünün iyi alınmaması, gerekli muayenelerin yapılmaması, lezyon bulgularının detaylı yazılmaması, psikiyatrik muayenenin yapılmaması, istenen tetkiklerin sonuçlarının belirtilmemesi, sonuç kısmının detaylı yazılmaması, raporu dolduran kişinin bilgilerinin eksik olması şeklinde sıralanabilir(4). Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi acil servisinde doldurulan adli raporlardaki olguların özelliklerini belirlemek, raporlardaki eksiklikleri saptamak ve bu eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmada, 2013 yılında, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı nda düzenlenen adli raporların tümü

3 retrospektif olarak incelenmiştir. Adli olgular demografik ve epidemiyolojik özellikleri açısından irdelenmiş, adli raporlar ise T.C. Sağlık Bakanlığı nın 2005/143 no lu Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar genelgesi ile oluşturduğu adli tıp rapor formatına uygunluğu yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmada olguların yaş, cinsiyet, mevsim, olay tipi ve olay mekanına göre dağılımları belirlenmiştir. Ayrıca olay tipi ile mevsim,yaş ve cinsiyet parametreleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmada, adli raporlarda bulunan rapor tarihi, rapor saati, hastanın kimlik bilgileri(tc kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet), hastanın mesleği, hastanın muayene koşulları, olay öyküsü, hastanın tıbbi şikayeti, hastanın tıbbi özgeçmişi, lezyon bulguları, hastanın sistemik muayenesi, hastanın psikiyatrik muayenesi, sonuç, raporu dolduran hekimin adı soyadı, raporu dolduran hekimin imzası ve rapor özelliği bilgilerinin doldurulup doldurulmadığı standart veri formuna kaydedilmiştir. Bunlara ek olarak lezyonların lokalizasyonlara göre dağılımı belirlenmiştir. Sonuç kısmı, hayati tehlike var/yok ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilir/giderilemez ifadelerinin yer alması yönünden irdelenmiş, en fazla konsültasyon istenen birimler belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin frekans dağılımları belirlenmiş ve parametrik değişkenler arası korelasyonlarda Pearson χ2 testi kullanılmıştır. BULGULAR Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Acil Servisinde 2013 yılında düzenlenen 2397 adli bildirim raporu retrospektif olarak incelendi. Başvuruların; 825 (%34,4) i kadın, 901 (%37,6) i erkek, 303 (%12,6) ü kız çocuk, 337 (%14,1) si erkek çocuk olduğu; 31 (%1,3) inde ise cinsiyet belirtilmediği saptanmıştır. Hastaların 643 (%26,8) ünün 0-17 yaş aralığına, 769 (%32,1) u yaş aralığında görüldüğü, olguların 94 (%3,9) ünde ise yaş belirtilmediği saptanmıştır. Olguların 557 sinin (%23,2) kış, 604 ünün (%25,2) ilkbahar, 659 unun (%27,5) yaz ve 577 sinin (%24,1) sonbahar mevsiminde olduğu belirlenmiştir. Olgular arasında en sık görülen olay tipleri yanık (n=603-%25,3) ve trafik kazası (n=535-%22,4) olarak bulunmuştur. Olay tipi dağılımında üçüncü sırayı n=219 (%9,2) ile darp, dördüncü sırayı n=199 (%8,3) ile düşme ve kesici delici alet yaralanmaları, beşinci sırayı ise n=194 (%8,1) ile travma vakaları oluşturmaktadır. Olay tiplerinin açık dağılımı grafik 1 de ayrıntılı olarak verilmiştir. Olguların; 567 sinin (%23,7) dış mekan, 498 inin (%20,8) ev kazası, 367 sinin (%15,3) araç içi trafik kazası ve 355 inin (%14,8) iş kazası olduğu buna karşın raporların 597 sinde (%24,9) olay mekanının belirtilmediği saptanmıştır. Olay tipinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, hastadan kan bulaşının %80 ının, intihar girişimlerinin %68,7 inin, yanıkların %45 inin kadınlarda;

4 darp vakalarının %58,8 inin, kesici-delici alet yaralanmalarının %57 sinin ve trafik kazalarının %49 unun erkeklerde; yabancı cisim yutma vakalarının %92,6 sının ise çocuklarda olduğu belirlendi. Cinsiyet ile olay tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Grafik 1 Olay tiplerinin dağılımı Olay tipinin mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde kış mevsiminde en sık %27,6 ile yanık (n=153), ilkbahar mevsiminde %22,8 ile trafik kazası (n=137), yaz mevsiminde %29,1 ile yanık (n=190) ve sonbahar mevsiminde %28,6 ile trafik kazası (n=165) bulundu. Bunlara ek olarak intihar girişimlerinin (%65,6) ve darp olaylarının (%72,6) ilkbahar ve yaz aylarında, CO zehirlenmelerinin (%70,1) ise sonbahar ve kış aylarında belirgin bir artış gösterdiği tespit edildi. Pearson Χ 2 testine göre mevsim ve olay tipi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p<0,001) Lezyon bulguları incelendiğinde olguların 423 ünde (%17,6) lezyon bulgusu yok, 1974(%82,4) ünde ise vardır. Lezyon bulgusu olan 1974 olgunun 486 sında (%24,6) lezyon bulgusunun lokalizasyonu kaydedilmemiş, 1488 inde ise (%75,4) kaydedilmiştir. Lezyonların lokalizasyonu değerlendirildiğinde, 581(%32,5) i üst ekstremite, 535(%29,92) i baş-boyun, 390 (%21,81) i alt ekstremite, 108 (%6,04) i göğüs, 91(%5,09) i sırt-bel, 59 (%3,3) u batın, 24(%1,34) ünün genital bölgede yer aldığı tespit edilmiştir. Olguların bazılarında birden fazla vücut bölümünde lezyon bulunduğundan toplam lezyon bulgu sayısı 1788 olarak hesaplanmaktadır. Raporların sonuç kısmına bakıldığında, 31(%1,3) inde sonuç kısmının boş bırakıldığı, 2366(%98,7) sinde sonuç kısmının doldurulduğu gözlemlenmiştir. Doldurulan 2366 raporun 35 (%1,5) inde detay belirtilmediği saptanmıştır. Raporların 2095 (%87,4) inde hayati tehlike

5 sorgulanmış ve 91(%3,8) inde hayati tehlikenin bulunduğu belirtilmiştir. Raporların 35(%1,5) inde yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilemeyeceği belirtilmiş olup geri kalanında BTM ifadesinin yer almadığı saptanmıştır. Vakaların 1621 (%67,6) inin başka kuruma sevk edilmediği, 57(%2,4) üne yatış verildiği tespit edilmiştir. Raporların 1575 si(%65,7) geçici, 222 si (%9,3) ise kesin rapor olarak doldurulmuş, 596(%24,9) sında ise rapor özelliği belirtilmemiştir. Raporların doldurulmasındaki eksiklikler değerlendirildiğinde, raporların 1265(%52,8) inde meslek, 963(%40,2) ünde psikiyatrik muayene, 800 (%33,3) ünde tıbbi özgeçmiş, 596(%24,9) sında rapor özelliği, 253 (%10,6) ünde tıbbi şikayet, 242(%10,1) sinde sistemik muayene, 228 (%9,5) inde hekim ad soyad, 225(%9,4) ünde doğum yeri, 191(%8) inde muayene koşulları, 172 (%7,2) sinde rapor saati, 163(%6,8) ünde hekim imzası, 120 (%5) sinde baba adı, 97(%4) sinde doğum tarihi kısımlarının doldurulmadığı saptanmıştır. Adli bildirim raporlarının değerlendirilmesi sonucunda 1061 (%42,3) olguda muayene edilen hasta için çeşitli kliniklerden konsültasyon istendiği gözlenmiştir. Konsültasyon istenen vaka sayısı 1061 olduğu halde bazı hastalarda birden fazla klinikten konsültasyon istendiğinden sayı, Grafik 2 de 1291 olarak görülmektedir. En sık konsültasyon istenen klinikler (n:284, %22) ile Genel Cerrahi, (n:246, %19,1) ile Ortopedi olup, bu klinikleri sırasıyla Beyin Cerrahisi (n:189, %14,6), Plastik Cerrahi (n: 189, %14,6), Anestezi (n:107, %8,3) klinikleri takip etmektedir (Grafik 2). Grafik 2: İstenen konsültasyonların kliniklere göre dağılımı

6 TARTIŞMA Çalışmada; olguların demoğrafik dağılımı değerlendirildiğnde 825 (%34,4) inin kadın, 901 (%37,6) inin erkek, 303 (%12,6) ünün kız çocuk, 337 (%14,1) sinin erkek çocuk olduğu; 31 (%1,3) inde ise cinsiyet belirtilmediği saptandı. Bu oran benzer çalışmalar ile uyumlu değildir. Çalışmalara göre adli olguların yarısından fazlasını erkekler oluşturmakta, bu durum erkeklerin sosyal yaşantıya daha fazla katılmaları ile ilişkilendirilmektedir(15,22). Bizim verilerimizin literatürle uyum göstermemesinin sebebi ilimizde kadınların aktif yaşam içinde olmasının göstergesi olarak kabul edilebilir. Olguların 557 sinin (%23,2) kış, 604 ünün (%25,2) ilkbahar, 659 unun (%27,5) yaz ve 577 sinin (%24,1) sonbahar mevsiminde olduğu belirlenmiştir. Olguların ilkbahar yaz aylarında artış göstermesi literatür ile uyumludur(15,22). Yaş gruplarına göre yapılan incelemede yaşları belirlenen 2303 (%96,1) olguda yaş grubunun 1205 (%50,3) ile en yoğun grubu oluşturduğu belirlendi. Korkmaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada en sık adli olgu görülen yaş aralığı dur(15). Türkmen ve arkadaşlarının çalışmasında da benzer sonuç bulunmuştur(22). Seviner ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise en sık vakaya yaş aralığında rastlanmaktadır(18).aktif yaşamda yer alan yaş grubunda adli olayların fazla görülmesi literatür ile uyum göstermektedir. Olgular arasında en sık görülen olay tipleri yanık (%25,3), trafik kazası (%22,4) ve darptır (%9,2) olarak bulundu. Sıklıkla yanık olgusuna rastlanması hastanemizin yanık ünitesinin olması ile açıklanabilir. Türkçüler ve ark. yapmış oldukları çalışmada trafik kazası oranını %47.1 olarak, Keten ve ark çalışmasında ise%43 bulmuştur. Karasu ve ark. nın yapmış oldukları çalışmada trafik kazası nedeniyle başvurular ilk sırada yer almaktadır. Gerçekleştirdiğiz çalışmada ikinci sırayı alan trafik kazaları, benzer çalışma sonuçlarına düşük görünse de adli olaylar arasında ikinci sırada görülmesi ülkemizde trafik kazalarının sıklığının göstergesidir(7,11,14,16,17,20). Olay tiplerinin cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğinde; yanıkların %45 inin ve hastadan kan bulaşının %80 ninin ve İntihar girişimlerinin %68,7 sinin kadınlarda, kesici-delici alet yaralanmalarının %57 sinin, trafik kazalarının %49 unun ve darp vakalarının %58,8 inin erkeklerde, yabancı cisim yutma vakalarının %92,5 inin ise kız ve erkek çocuklarda olduğu belirlendi. İstatistiksel analiz sonucunda cinsiyet ile olay tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Korkmaz ve ark yaptığı çalışmada trafik kazalarının (%53,7) ile daha çok erkek tarafından gerçekleştirildiği, Altun ve ark. tarafından yapılan araştırmada da kadın erkek ayrımı yapılmaksızın verilen değere (%62,9) göre adli vakalarda ilk sırayı trafik kazalarının aldığı görülmektedir(2,16). Çalışma sonuçlarımızda her ne kadar yanık vakası daha fazlaysa da trafik kazaları sayısının da yapılan çalışmalarla uyumlu olması trafik kazalarının, ülkemizin önemli bir problemin olduğunun göstergesidir.

7 Bilgin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yabancı cisim yutma vakaları en sık 0-10 yaş arasında gözlemlendiği saptanmış olup çalişmamizin verileriyle uyumlu bulunmuştur(5). Keten ve ark. çalışmasında, düzenlenen raporların türüne bakıldığında; 79 (%79) raporun geçici adli rapor, sadece 9 (% 9) raporun kesin rapor şeklinde düzenlendiği, 12 (% 12) raporda ise geçici veya kesin rapor olduğu konusunda herhangi bir ifadenin yer almadığı bilgisine ulaşılmıştır. Korkmaz ve ark. çalışmasında kesin rapor oranı 2008 de %1,8 ve 2009 da %19,6 olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızda ise olguların %65,7 sinde geçici rapor, %9,3 ünde ise kesin rapor düzenlendiği belirlenmiştir. Tümer ve ark larının hazırladığı literatür çalışmasında, yasal anlamda geçici rapor kavramının olmadığı, hastanın değerlendirilmesi tamamlanmış ise kesin rapor düzenlenmesi gerektiği bildirilmiş ise de kesin rapor oranlarının düşük çıkması dikkat çekicidir. Bu durum, hekimlerin, hata ve sorumluluktan kaçınmak amacıyla geçici raporlar düzenlediklerini düşündürmektedir(12,16,21). Keten ve ark. çalışmasında, incelen 100 olguda meydana gelen yaralanmanın BTM ile giderilebilecek nitelikte hafif olup olmadığı hususunun 87 (% 87) olguda belirtilmediği, 13 olguda belirtildiği tespit edilmiştir. Güven ve ark. çalışmasında, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte hafif olup olmadığı sorulan 1,050 (%81) olgunun; %52.6'sının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte hafif yaralanma olduğu, % 47.4'ünün ise hafif yaralanma olmadığı saptandı belirlenmiştir. Çalışmamızda ise bu oran 35 (%1,5) olarak belirlenmiştir. Raporda yer alması gereken bu bilginin yapılan benzer çalışmalara oranla düşük olduğu, halbuki TCK göre yaralanmalarının basit tıbbi müdahele ile giderilip giderilemeyeceğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir(12,15). Korkmaz ve arkadaşlarının çalışmasında hayati tehlike sorgulanma oranı %80,3 dur. Seviner ve ark. çalışmasında 5870 olguda verilen geçici raporun sadece 3336 (% 56.8) sında hayati tehlike durumu bildirilmiştir. Hayati tehlikesi belirtilen bu hastaların % 78.9 unun (2632 olgu) hayati tehlikesinin olmadığı, % 21.1 inin (704 olgu) hayatı tehlikesinin olduğu belirlenmiştir. Güven ve ark. çalışmasında, yaşamsal tehlikeye neden olacak yaralanması olup olmadığı sorulan 1,041 (%80.3) olgunun %17.4'ünde yaşamsal tehlike mevcut olduğu, %82.6'sında olmadığı belirtilmiştir. Çalışmamızda, raporların 2095 (%87,4) inde hayati tehlikenin sorgulandığı ve 91(%3,8) inde hayati tehlike var tespitinin yapıldığı görüldü. Çalışmamızdaki sonuç hekimlerimizin bu konuda duyarlı olduğunu göstermektedir. (12,16,18) En sık konsültasyon istenen klinikler (n:284, %22) ile Genel Cerrahi, (n:246, %19,1) ile Ortopedi kliniğidir. Çalışmaların çoğunda en sık konsültasyon Ortopedi kliniğinden istenmiştir. Yanık ünitesinin Genel Cerrahi kliniğine dahil olması ve en sık yanık vakalarının görülmesi nedeniyle en sık konsültasyon Genel Cerrahiden istendiği kanısına varılmıştır. İkinci sırada ortopedi kliniğinin gelmesi literatür ile uyumludur(15,16).

8 Korkmaz ve arkadaşlarının çalışmasında en çok kayıt altına alınmayan verinin %43,1 oranıyla yaş olduğu belirlenmiştir(15). Özen ve arkadaşlarının çalışmasında %84,9 oranı ile hasta yaşı ve %87,3 oranı ile baba adı bilgilerinin en sık eksik doldurulan kısımlar olduğu, bu verileri %52,1 oranıyla olay saati, %49,9 oranıyla muayene saati ve %26,2 oranıyla hekim ad soyadı bilgilerinin izlediği saptanmıştır(17). Fedakar ve Çetin in yaptığı araştırmada ise %22,71 oranı ile en çok kayıt altına alınmayan verinin baba adı bilgileri olduğu belirlenmiştir(8). Çalışmamızda raporların 172 (%7,2) sinde rapor saati, 163(%6,8) ünde hekim imzası, 120 (%5) sinde baba adı, 97(%4) sinde doğum tarihi kısımlarının doldurulmadığı belirlenmiş olup, diğer çalışmalarla karşılaştırdığımızda bu kısımların doldurulma oranının yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmada, lezyon bulgusu olan 1974 olgunun 486 sında (%24,6) lezyon bulgusunun lokalizasyonu kaydedilmediği belirlenmiştir. Adli süreçte lezyon bulgularının önemli rol oynaması ve sağlık bakanlığınca da zorunlu tutulması nedeni ile çalışmada elde edilen sonuçun önemli bir hata olduğu görüşü benimsenmiştir. Lezyonların lokalizasyonu değerlendirildiğinde, 581(%32,5) i üst ekstremite 535(%29,92) i baş-boyun, 390 (%21,81) i alt ekstremitededir. En sık görülen lezyon lokalizasyonları baş- boyun ve ekstremitelerdir. Verilerimiz literatür ile uyumludur(15,18). Raporlardaki doldurulma eksikliklerini değerlendirdiğimizde psikiyatrik muayenenin birçok vakada yapılmaması, lezyon bulgularının eksik yazılması, sonuç kısmında gerekli bilgilerin yazılmaması, çalışanların geçici rapor doldurmaya eğilimli olması ve bir kısmının kimlik bilgilerini yazmaktan kaçınması, en önemli sorunlar olarak göze çarpmaktadır. Bu sorunlar doktorların sorumluluktan kaçması ve hata yapmaktan çekinmesinden ileri geldiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, Adlî muayene raporlarının düzenlenmesine ilişkin tarihli ve B100TSH sayılı Adlî Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar konulu Genelgede ve Yeni TCK da Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi ve Adlî Rapor Tanzimi İçin Rehber e göre; Rapor tanzim tarihi ve saati, rapor no, muayeneye gönderilme nedeni, muayene edilenin kimlik bilgileri, olayın öyküsü, muayene tarihi ve saati, lezyonların yerleri, lezyon boyutları, yara özellikleri, psikiyatrik muayene bölümlerinin mutlaka doldurulması gerekirken bu bölümlerde eksikliklerin olduğu belirlenmiştir. Hekimlerin, TCK nın adli olgularla ilgili maddelerine göre ayrıntılı değerlendirme yapmaları ve standart uygulamaları kullanarak adli rapor düzenlemeleri gerekmektedir. Hekimlerin, bu alanda hizmet içi eğitimlerle desteklenmesinin yanı sıra temel kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri yakından takip etmelerinin adli raporlardaki hataları azaltacağı kanısına varılmıştır.

9 KAYNAKLAR 1. Adli Tıp Uzmanları Derneği Birinci Basamak İçin Adli Tıp El Kitabı. Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi. 1999; Altun G, Azmak D, Yılmaz A, Yılmaz G, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine başvuran adli olguların özellikleri, Adli Tıp Bülteni 1997, 2(2): 62-6). 3. Balcı Y, Eryürük M. Adli Raporların Hazırlanmasında Temel Kurallar, Kavramlar;Hukuki ve Tıbbi Açıdan Hekim Sorumluluğu, Klinik Gelişim Adli Tıp Özel sayısı, 2009; cilt 22, sf: Beyaztas FY. Adli rapor konusunda hekim sorumlulugu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000;1(4): Bilgin NG, Canbaz H, Mert E. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Özellikleri, Adli Bilimler Dergisi, 2004, 3(4): Birinci Basamak İçin Adli Tıp El Kitabı. Adli Tıp Uzmanları Derneği-TTB. Ankara: Polat Matbaası. 1999; Dülger EH, Bostancı M.Yaralanma ile sonuçlanan adli olgular. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi Poster Sunulan Kitabı, Istanbul, 1994; Fedakar R, Çetin V. Adli rapor formlarının kurum içi adli tıp eğitim seminerlerinin etkinliği açısından değerlendirilmesi, Adli Bilimler Dergisi, 2004, 3(4): Hancı IH. Hekimin yasal sorumlulukları ve hakları. 2. Baskı: Toprak Ofset Matbaacılık Ltd. Sti., İzmir, 1999; Karasu M, Isır AB, Aydın N, Gülger E. Gaziantep üniversitesi tıp fakültesi adli tıp anabilim dalınca düzenlenen yılları arasında düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Gaziantep Tıp Dergisi 2009;15(1):10-15.// 12. Keten A, İçme F, Eser M, Kılınç İ, Tümer AR. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların TCK Kapsamında Değerlendirilmesi, Turkish Medical Journal 2011:(5)3, p: Koç S. Adli Tıpta Rapor Hazırlama Tekniği ve Rapor Örnekleri. İstanbul, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ders Notları, Koç S, Öztek I,Albek E, Lokman S.GATA Haydarpasa Egitim Hastanesi Acil Servisi'ne basvuran adli nitelikteki 510 olgunun analizi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı,Antalya, 1993; // 15. Korkmaz İ, Eren ŞH,Yücel Beyaztaş F, Bütün C, Mutlu Kukul Güven F. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran adli olguların değerlendirilmesi, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(3) : Korkmaz T, Kahramansoy N,Erkol Z, Sarıcil F, Kılıc A. Acil Servise Başvuran Adli Olguların ve Duzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi Haseki Tıp Bülteni 2012; 50: Özen M, Acar K, Türkçüer İ, Serinken M. Acil servis hekimleri tarafından düzenlenen adli raporların eksiklik ve yanlışlıklar yönünden değerlendirilmesi Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011;17 (1): Satar S, Seviner M, Kozacı N, Ay MO, Açikalın A, Çökük A, Gülen M, Acehan S, Genç Karanlık M. Acil Tıp Kliniğine Başvuran Adli Vakaların

10 Geriye Dönük Analizi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Cukurova Medical Journal) 2013; 38 (2): T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar 143 sayılı Genelgesi, Tırasçı Y, Gören S. Trafik kazalarına baglı ölümler. IV. Adli Bilimler Kongresi Özet Kitapçıgı, Istanbul, Mayıs 2000:38.// 21. Tümer AR, Keten A, Karacaoğlu E. Adli olgu bildirimi ve adli raporlar, Hacettepe Tıp Dergisi 2010; 41: Türkmen N, Akgöz S, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine basvuran adli olguların degerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31(1): Yavuz MF, Yavuz MS. Adli rapor standardizasyonu ve adli raporlarda görülen eksiklikler, Türkiye Klinikleri J Surg MedSci 2006;2(50):28-33.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(3) : 23-28 Klinik Araştırma CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 2 2 Fatma MUTLU KUKUL GÜVEN, Celal BÜTÜN, Fatma

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI 1 Rapor Türleri 1) TIBBİ RAPORLAR A- Sağlık raporları (Kurul veya Tek Hekim): Kişinin sağlık durumunu bildirir raporlarıdır. (İşe girme, sigorta, evlilik gibi durumlarda düzenlenir.)

Detaylı

Acil Serviste Adli Vaka Yönetimi

Acil Serviste Adli Vaka Yönetimi Kitap Bölümü DERMAN Acil Serviste Adli Vaka Yönetimi Cemil Kavalcı Adli vaka: Bir kişinin fiziksel ya da ruhsal olarak hasta diyebileceğimiz bir duruma gelmesinde başka kişi veya kişilerin kasıt, ihmal,

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Acil Tıp Kliniğine Başvuran Adli Vakaların Geriye Dönük Analizi Analysis of Judicial Cases at Emergency Department Meltem Seviner 1, Nalan

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T01 12.04.2012 21.05.2012 1 6 REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T01 12.04.2012 21.05.2012 1 6 REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 21.05.2012 Madde 5.12.5 te Adli Olgu Hasta Dosyası Teslim Formu 1 sürece eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Çetin Lütfi Baydar, Bakıma

Detaylı

ADLİ PROSEDÜR ve ADLİ RAPOR. Dr. Gül Pamukçu Acil Tıp Uzmanı

ADLİ PROSEDÜR ve ADLİ RAPOR. Dr. Gül Pamukçu Acil Tıp Uzmanı ADLİ PROSEDÜR ve ADLİ RAPOR Dr. Gül Pamukçu Acil Tıp Uzmanı Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz Hekimlerin Yerine Getirmesi Gerekebilecek Adli Görevler Her türlü yaralama suçuna ait adli rapor yazımı ve bildirim

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI

S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI 2012-2013 DERS YILI DÖNEM-V PROGRAMI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR Yrd. Doç.Dr. Mustafa DEMİRER Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜPELİ DERS KONULARI

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU Kadro Adı : Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kadro Sayısı : 2 I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Teknik yönden ilgili Klinik Şefine,

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

GENEL HEDEFLER: AMAÇLAR

GENEL HEDEFLER: AMAÇLAR GENEL HEDEFLER: Hekimlik yaşamında sağlık hukuku ile ulusal ve ulusal üstü mevzuat düzenlemelerini bilmek, karşılaşacağı adli olgularda nasıl davranması gerektiğini, bilirkişilikle ilgili sorumluluk ve

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. DERS AMAÇ vehedefleri DÖNEM V

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. DERS AMAÇ vehedefleri DÖNEM V CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS AMAÇ vehedefleri DÖNEM V 2014-2015 MANİSA DÖNEM V STAJ PROGRAMI DERS KODU STAJLAR SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım

Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (5):453-458 Klinik Çalışma Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Nergis DEMĐRKAN 1 Levent EKER 1

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Adli Tabiplik Hizmetleri ve Adli Raporların Düzenlenmesi Hakkında Genelge yi PDF Formatında görmek için tıklayınız

Adli Tabiplik Hizmetleri ve Adli Raporların Düzenlenmesi Hakkında Genelge yi PDF Formatında görmek için tıklayınız Adli Tabiplik Hizmetleri ve Adli Raporların Düzenlenmesi Hakkında Genelge Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adli Tabiplik Hizmetleri ve Adli Raporların Düzenlenmesi Hakkında Genelge yi PDF Formatında

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.07.00.01-010.06/8229 Konu : Tıpta Uzmanlık Belgeleri Tescil İşlemleri 07.07.2009 DOSYA GENELGE 2009/43 Bilindiği üzere, Ülkemizde

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı Değerli Meslektaşlarımız Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı..tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu (2012-2014) () Filiz ÖĞCE ( Yardımcısı)

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ*

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ* TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ* The ch a racteristics o f th e cases w h ich adm itted to E m ergen cy D epartm ent o f T rakya U n iversity M edical

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Ortak Sağlık Birimleri Amaç : Birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde İşyeri Sağlık Birimlerini ve fonksiyonlarını tanıtmak Hedefler : İşyeri Sağlık Birimlerinin

Detaylı

Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ

Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ Kafadar. 11 Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ ÖZET: AMAÇ: Yaralanma ile gelen olgulara adli rapor düzenlenmesi, hekimlerin yasal sorumluluklarından birisidir. Neticesi sebebiyle

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.001) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.002) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE

Detaylı

DERNEKLERi FEDERASYONU

DERNEKLERi FEDERASYONU AiLE HEKiMLERi DERNEKLERi FEDERASYONU İçindekiler: Askerlik Muayeneleri Portör Muayeneleri AHEF Sağlık Raporu Talepleri ilgili görüş Sayı: 124 Tarih: 04.07.2012 Konu: Askerlik Muayeneleri SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Özel Ankara Güven Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü İnfeksiyon Kontrol Programlarının

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ Güvenlik Raporlama Sistemi Güvenlik raporlama sistemi; Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan

Detaylı

Türkiye de Somatoform Bozukluklar Epidemiyolojisi Dr Yarkın Özenli Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama 2008 20092009 Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Somatoform Bozukluklar SOMATOFORM

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin İlter Zeynep Aytül Çakmak Nur Baran Aksakal Münir Devriş Tamkoç Enes Ahmet Güven Muhsin Akbaba Çevre Sağlığı

Detaylı

RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN TEDAVİDEKİ ROLÜ

RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN TEDAVİDEKİ ROLÜ RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN TEDAVİDEKİ ROLÜ Cafer ATAR Radyoterapi Teknikeri Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği 2013 Kanser tedavisinde radyoterapinin

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI 15/10/2015 TARİHLİ KURUL LARI BOLVADİN H.İ.ÖZSOY DEVLET HASTANESİ 29.10.2015 2015-56523 15.10.15 Hasta Hakları Yönetmeliği 42/C Maddesindeki 'Tıbbi Hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

Anlamı, bir inceleme ya da soruşturma sonucunun yazılı olarak bildirilmesi. Adli olgu bildirimi ve adli raporlar

Anlamı, bir inceleme ya da soruşturma sonucunun yazılı olarak bildirilmesi. Adli olgu bildirimi ve adli raporlar DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2010; 41:128-134 Adli olgu bildirimi ve adli raporlar Ali R za Tümer 1, Alper Keten 2, Emre Karacao lu 2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ek-3 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ ACĐL SERVĐSHĐZMETLERĐNĐN YÜRÜTÜLMESĐ HAKKINDA YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ NÖBETLER. Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş

AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ NÖBETLER. Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ NÖBETLER Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Komisyonu Adli Tıp Uzmanlık Eğitim Komisyon Başkanı

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası

ÖZGEÇMİŞ. 1985-1989 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/ANKARA. Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Songül GÜNDOĞDU BARIŞ Doğum Yeri : OĞUZELİ/GAZİANTEP Doğum Tarihi : 23.07.1968 Tabiyeti : T.C. Yabancı Dil : İngilizce (İntermediate-Orta) Almanca (Grund Stufe-Temel

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2014 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA. : Dr. Canan Akay'ın acil nöbetleri hakkındaki iletisine ilişkin görüşlerimizin sunulmasıdır.

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA. : Dr. Canan Akay'ın acil nöbetleri hakkındaki iletisine ilişkin görüşlerimizin sunulmasıdır. TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Konu : Dr. Canan Akay'ın acil nöbetleri hakkındaki iletisine ilişkin görüşlerimizin sunulmasıdır. Dr. Canan Akay, gönderdiği iletide kendilerine 3

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0150004/

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ

PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ Muratcan Metin, Halide Nur Ürer, Nural Önen YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı