Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu"

Transkript

1 Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı ı ubat 2008

2 Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Türkiye de Uzman Hekim nsan Gücü Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Pratisyen Hekim nsan Gücü Planlaması ve Mezuniyet Öncesi Tıp E itimi: Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Hem irelik E itimi ve nsan Gücü Planlaması: Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Ebe nsan Gücü Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Di hekimi E itimi ve nsan Gücü Planlaması: Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu Türkiye de Eczacılık E itimi ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu Türkiye de Veteriner Hekimlik E itimi ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında Lisansüstü E itim ve nsan Gücü Planlaması: Bologna Süreci ile Uyumlandırma Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı ı ubat 2008

3 Tıp-Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Uzman Hekim Çalı ma Grubu Türkiye de Uzman Hekim nsan Gücü Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu KASIM 2007 Prof. Dr. Mustafa Meliko lu Prof. Dr. Okan Özcan Prof. Dr. Tolga Da lı Prof. Dr. Tümer Çorapçıo lu Prof. Dr. Serhat Ünal Yrd. Doç. Dr. Mehtap Türkay Yrd. Doç. Dr. Kemal Alimo lu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

4 Giri Bugüne kadar sa lıkta insangücü planlaması için birkaç yöntem geli tirilmi olup bunların birbirlerine üstünlükleri oldu u gibi bazı kısıtlılıkları da bulunmaktadır. A a ıda bu yöntemler tanımlanmaktadır: Planlama Yöntemleri 1. Nüfusa göre planlama; (sa lıkta insangücü / nüfus); Sayısal planlamanın ön planda oldu u kaba, ancak en kolay uygulanan yöntemdir. Ülke içinde insan gücünün co rafi ve kurumsal da ılımını planlamaz. Her ülkenin sa lık örgütlenmesi, kültürü, ekonomik sistemi farklıdır ve kendine özgüdür. Bu nedenle de her ülke kendi planlamasını kendi yapmalıdır. Nüfusa göre hekim sayısı standart oldu u zaman, ülkelerarasındaki ko ul farklılıkları nedeniyle i siz hekimlerin sayısı giderek artmaktadır. Örne in Türkiye ile kar ıla tırıldı ında hekim sayısı 2-3 kat yüksek olan Avrupa Toplulu u ülkelerinde i siz hekimlerin sayısı giderek artmasına ra men (Almanya gibi), aynı sorun Türkiye ile kar ıla tırıldı ında 2-3 kat eksik olan ülkelerde de i siz hekimlerin sayısı artmı tır (Hindistan, Pakistan gibi). 2. Gereksinim Yöntemi (need based approach); Dünya Sa lık Örgütü tarafından 1980 yılında tanımlanmı tır. Ancak son yıllarda özellikle Amerikalı bilim adamları tarafından yeni parametreler eklenerek i yükü tabanlı olarak isimlendirilmeye ba lanmı tır. Gereksinim yöntemine göre hesaplamada kullanılan formül DSÖ tarafından a a ıdaki gibi belirlenmi tir. Sa lıkta nsangücü = Risk altındaki toplum ki i ba ına hizmet X verilen yıllık X verilen X ortalama hizmet yüzde* yıllık mesai süresi (saat) muayene için ayrılan süre (ki i ba ına) 3. Hedef Yöntemi; Süreli bir yöntemdir. Acil sa lık sorunları için ya da öncelikli sa lık sorunları için yapılır. Örne in; 0-6 ya çocukların a ılanabilmesi için gereken sa lık personeli sayısı ya da bir ilde askere alınacak erkeklerin tümünü 15 gün içinde muayene edebilecek personel sayısı gibi. 4. Talep Yöntemi; Toplumun sa lık hizmetlerine olan talebi dikkate alarak yapılır. Gelecekteki talep projeksiyonu yapılır ve bunun üzerinden hesaplamalar yapılır. Ancak iyi ve düzenli bilgi toplamayı gerektirir. Sa lık hizmeti kullanım bilgileri, 2

5 sosyal gruplara göre farklılıklar bilinmelidir. Do ru projeksiyonlar yapılmalı ve konunun uzmanları ile multidisipliner yakla ımla do ru hesaplamalar yapılmalıdır. Amaç; Raporun hazırlanmasının temel amacı, 2015 yılında ülkemizdeki olması beklenen ve ihtiyaç duyulan uzman hekim sayılarını belirleyebilmektir. 1. Yöntem Bu raporda gereksinim yöntemi dikkate alınarak hesaplamalar yapılmı tır. Ancak ileriye dönük projeksiyonlar için varolan hizmet kullanımı ve nüfus dikkate alınmı ve talep yöntemi de özellikle uzman hekim ihtiyacı hesaplamalarında kullanılmı tır. Yöntemde birkaç basamak kullanılmı tır. Bu basamaklar sırasıyla; 1. Hekim arzı (2015): 1991 yılı baz alınmı ve 1991 sonrasında her yıl için hem nüfus hem de hekim sayıları artı oranları hesaplanmı tır. Sa lık Bakanlı ı verilerine göre 1991 yılından sonra yıllar içerisinde 1 uzman hekim ba ına dü en pratisyen hekim sayısı giderek azalmı tır (Tablo 1). Bu nedenle hesaplamaların öncelikle hekim artı oranı üzerinden yapılması planlanmı, ancak uzman hekim ba ına dü en pratisyen hekim sayısının azaldı ı göz önüne alınmı, 2007 (bu yıl verileri de Sa lık Bakanlı ından temin edilmi tir) yılından sonra tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen sayısı üzerinden hesaplanmı tır. Tıp Fakültelerinden mezun olan ö renci sayısı 4000 ile 4500 arası de i mektedir. Bu nedenle yıllık mezun sayılarının ortalaması alınmı ve ortama 4261 pratisyen hekimin mezun oldu u varsayılmı tır. Çünkü her yıl artan hekim sayısı (uzman + pratisyen hekim) ortalama mezun olan ö renci kadar olmalıdır. Bir yıl içerisinde ortalama 4261 pratisyen hekim mezun olurken, ortalama 2685 hekim uzman olmaktadır. Ancak uzmanlık ö rencileri için açılan kadroların yıllar içerisinde arttı ı dü ünüldü ünde, ileri ki yıllarda mezun olan pratisyen hekim kadar ara tırma görevlisi uzmanlı ını alacak, uzman/pratisyen hekim dengesi bozulacaktır. E er durum Yüksek Ö renim Kurulu statistiklerindeki gibi devam ederse Tablo 1 de verilen pratisyen hekim sayısı ileriki yıllarda giderek azalacak, bu kar ın uzman hekim sayısı artacaktır. 2. Hasta sayısı (Birinci basamaktan ikinci basama a sevk): Sa lıkta dönü üm yasası ile olu turulmaya çalı ılan aile hekimlerinin kapı tutucu (sevk zincirin ba ı, gatekeeper) konumları dikkate alınmı ve bunun üzerinden hesaplama yapılmı tır. Olması gereken sevk oranı %15 olarak belirlenmi tir. Bu oran belirlenirken yasa dikkate alınmı tır. Yasaya göre bu oranı a tı ı durumlarda, örne in sevk oranı %15-20 olan 3

6 bir aile hekiminin maa ından %1 oranında, %20-25 sevk oranına sahip bir hekimin maa ından %2 oranında %25 in üzerinde sevk oranına sahip bir hekimin maa ından ise %5 oranında kesinti yapılacaktır. Zaten bu yasa çıkmadan önceki yılları arasındaki zaman diliminde birinci basamaktan ikinci basama a sevk oranları da ortalama olarak yine %15 civarındadır. 3. Gerekli uzman hekim sayısı: Bu basamakta ise var olan durum dikkate alınarak ileriye dönük projeksiyonlar yapılmı ve gereksinim ve talep yöntemleri bir arada kullanılarak 2015 yılındaki gerekli uzman hekim sayısı hesaplanmı tır. leriye dönük projeksiyonlarda halen mevcut olan talebin 2015 yılında da büyük bir de i ikli e u ramayaca ı varsayılmı tır. Bunun nedeni ise yasada aile hekimlerine her ne kadar kapı tutucu konumu verilmi se de do rudan II. basamak sa lık hizmetlerine ba vuru halinde hastalardan alınacak ek para miktarı 7-10 YTL gibi küçük bir miktar belirlenmi olmasından dolayı, sa lık hizmeti kullanımı açısından var olan alı kanlıklarda bir de i im olmayacaktır. Üstelik Türkiye de herhangi bir sa lık sorununda I. basama a ba vuru oranı kırsal alanda %41, kentsel alanda %14 oranındadır. Yani kentsel alanda herhangi bir sa lık sorununda toplumun %86 sı do rudan II. basamak sa lık hizmetlerine ba vurmaktadır. Yeni gelecek yasada bu oranı dü ürmeyi amaçlamamaktadır. Hesaplamalarda kullanılan parametreler; Türkiye nin nüfus artı hızı binde 18,3 dür ve bir ki i yılda 3 kez sa lık hizmetini kullanmaktadır. Bir hastanın muayenesi için ayrılan süre birinci basamakta 20dk, uzman hekimler için 30 dakikadır. Sevk oranı %15 olarak kabul edilmi tir Poliklinik hastaları için hekim ihtiyacı= yıllık poliklinik sayısı x ki i ba ına ayrılan süre / yıllık mesai süresi Poliklinikte geçirilen süre yakla ık 7 saattir. Poliklinikler için yılık hekim çalı ma süresi 220 gün, yatan hastalar için ise 365 gündür. II. basama a ba vuran hastaların ortalama %4.4 ü yatırılmaktadır. Hastaneler için kapasiteli kullanım oranı(kko) %60 tır. Bir uzman hekim 10 yataktan sorumludur. 4

7 Yatan hasta için hekim ihtiyacı= (Gerekli yatak sayısı* x KKO/10) x 2** * Gerekli Yatak Sayısı = Yatan hasta sayısı x (yatak i gal günü ortalaması + yatı aralı ı) 365 gün ** gece ve gündüz vardiyaları nedeniyle 2 ile çarpılmaktadır. Türkiye de yatak i gal günü ortalaması 5, yatı aralı ı ise yine 5 gündür. 2. Bulgular 3.1 Hekim arzı (2015): 1991 yılı nüfusu 57.3 milyon, genel pratisyen sayısı ve uzman hekim sayısı dir. Bu yıla ait uzman hekim ba ına dü en nüfus dür. A a ıdaki Tablo 1 de 1991 yılından 2007 ye kadar olan yıllardaki hekim sayıları Sa lık Bakanlı ı ndan alınan sayılardır. Nüfus projeksiyonları ise Türkiye statistik Kurumu na aittir yılından sonra Türkiye binde 18,3 ile en dü ük nüfus artı hızına sahip olmu tur ve daha sonraki yıllara ait projeksiyonlar bu nüfus artı hızı dikkate alınarak yapılmı tır. Yine 2006 yılına dek pratisyen, uzman hekim sayısı alınmı ve yıllık artı oranı ortalama %6.5 bulunmu tur. Ancak 2006 dan 2007 ye geçerken uzman hekim sayısındaki artı %22 civarında görünmektedir. Yıl sonu raporlarıyla kesin rakamlar elde edildi inde bu artı ın bir miktar dü ece ini beklemekteyiz. Bu yüksek orandaki artı bir yıla özgü olup, mecburi hizmet yasası nedeniyle yasa çıkmadan süresi dolan her asistanın uzman yapılmasıyla ortaya çıkmı olabilir. Ancak sadece bununla da bu derece büyük bir artı ı açıklamak mümkün de il gibi görünmektedir yılı uzman hekim sayısındaki artı nedeniyle yıllık uzman hekim ortalamasının eskisi gibi %6.5 olaca ını varsayarak yapılacak ileriye dönük projeksiyonun gerçe i yansıtmayaca ı dü ünülmü ve mezun olan pratisyen hekim sayısı üzerinden uzman hekim sayıları belirlenmi tir. Buna göre 2015 yılında olması beklenen uzman hekim sayısı dir (Tablo 1). 5

8 Tablo 1: 1991 yılı baz alınarak ileriye yönelik yapılan projeksiyona göre olması beklenen Pratisyen ve Uzman hekim sayıları (yıllara göre) Yıl Nüfus (milyon) Genel Pratisyen & Uzman Hekim Uzman ba ına dü en nüfus , , , , , , , , , , , , , , , * 72, ** 73, , , , , , , , , , *2006 yılı Sa lık Bakanlı ı nın gerçekle mesini bekledi i rakamlarıdır, & Genel pratisyen sayılarına ara tırma görevlileri dahildir. ** 2007 yılı sonrasındaki rakamlar tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen sayısı üzerinden hesaplanmı tır. Tıp Fakültelerinden mezun olan ö renci sayısı 4000 ile 4500 arası de i mektedir. Bu nedenle yıllık mezun sayılarının ortalaması alınmı ve ortama 4261 pratisyen hekimin mezun oldu u varsayılmı tır. Bir yıl içerisinde 4261 pratisyen hekim mezun olurken, ortalama 2685 hekim uzman olmaktadır. Kaynaklar : Sa lık Bakanlı ı Yataklı Tedavi Kurumları Yıllı ı. Eylül 2007 de eri ilmi tir (2006). YÖK statistikleri (TU K) Ya ve Cinsiyete göre Nüfus statisti i (2005) 6

9 3.2 Hasta sayısı (Birinci basamaktan ikinci basama a sevk): 2015 yılı için beklenen nüfus 89,0 milyon olup, her ki iye bir Aile Hekimi dü erse Aile Hekimine gereksinim olacaktır yılları arasındaki yıllık poliklinik sayıları ve artı oranları göz önüne alınarak yapılan tahmine göre 2015 yılında ikinci basamakta yatan hasta sayısı olacaktır (tablo 2). Tablo 2: Yıllara Göre Poliklinik sayıları ve sevk oranları Türkiye de ki i ba ına Nüfus sa lık Yıllar (milyo hizmetinden n) Sevk Poliklinik yararlanma Sayısı oranı I. Basamak Sa lık Kurulu ları & II. Basamak Sa lık Kurulu ları é Sevk Oranı (%) Poliklinik Sayısı* Yatan Hasta Sayısı ,8 2, , ,0 2, , ,3 2, , ,5 2, , ,9 2, , ,2 2, , ,6 3, , ,0 3, , ,4 3, ,8 3, ,2 3, ,8 3, ,3 3, ,8 3, ,4 3, ,0 3, ,5 3, ** & : Sa lık Bakanlı ı Temel Sa lık Hizmetleri statistik Yıllı ı (2005) é :Sa lık Bakanlı ı Tedavi Hizmetleri statistik Yıllı ı (2004) * :özel hastaneler dahil :2002 yılı ba ı itibariyle sa lık ocaklarında döner sermaye uygulamasının ba lamasına ba lı olarak poliklinik sayısı azalmı olabilir. Ba langıçta birinci basamak poliklinik sayısındaki azalma ve ikinci basamaktaki ani yükselme bu görü ü destekliyor gibi görünmektedir. Ancak döner sermaye uygulaması devam etmesine ra men takip eden yıllarda birinci basamak poliklinik sayısındaki belirgin artı bu görü ü desteklememektedir. Ayrıca ileriki yıllarda ikinci basamaktaki yüksek poliklinik sayılarını idame ettiren de birinci basamaktan gelen sevkler gibi görünmektedir. : 2008 yılından sonraki tüm hesaplamalar beklenenler üzerinden yapılmı tır ** Türkiye de uzun yıllardır ikinci basamakta poliklinik sayısının %4.4 ü yatırılmakta olup, bu oranın 2020 yılına dek korunaca ı varsayılmı tır. 7

10 3.3 Gerekli uzman hekim sayısı (2015); Poliklinik Hizmetleri için Gerekli olan Uzman Hekim Sayısı Gereksinim: (risk altındaki toplum x ki i ba ına verilen hizmet x hizmet verilen yüzde* x muayene için ayrılan süre) / yıllık mesai süresi * Gereksinim hesaplamasında toplumun tamamı hizmet alacak kabul edildi i için bu oran %100 alınır Uzman Hekim sayısı : [ X 3 X 1 x 30/60] / 220 X7 = (Pratisyenlerin Kapı tutucu konumu var sayılarak hesaplanan uzman hekim sayısı) Sa lık Hizmeti Kullanımı Üzerinden; varolan düzenin devam etmesi durumunda gerekli olan uzman hekim sayısı: Poliklinik hastaları için hekim ihtiyacı= yıllık poliklinik sayısı x ki i ba ına ayrılan süre (saat) / yıllık mesai süresi (saat) [ X 30/60] /220 X7 = Yatan Hasta için Gerekli olan Uzman hekim sayısı 2015 yılı yatan hasta sayısı : Her hasta ortalama 5 gün yatıyor Türkiye de yatı aralı ı 5 gün KKO : %60 Gerekli yatak sayısı : [ X 10] /365 : ve bu yatakların %60'ı kapasiteli kullanılıyor ( ), bir hekim ancak 10 yata a bakabilir buradan gündüz, gece olmak üzere uzman hekime ihtiyaç var Toplam Uzman Hekim sayısı = : Tüm hastaların birinci basama a ba vurusu halinde ve sevk oranının %15 olması durumunda; Gerekli uzman hekim sayısı = : Bran lara Göre Uzman Hekim htiyacı (2015) 8

11 Yatan Hasta yılında gerekli olan yatak sayısı: (E er bugünkü kapasiteli kullanım oranı ve yatı aralı ı de erleri aynı kalırsa) -KKO nın 2015 yılında da %60 olaca ı varsayılırsa, yatak kapasiteli olarak kullanılacaktır. - Halen mevcut olan bran lara göre servis yatak sayısı oranının 2015 yılında da geçerli olaca ı varsayılırsa bu yatakların %13.3 ü ç Hastalıkları (Endokrinoloji, Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, tıbbi Onkoloji dahil), %10.2 si Kadın Hastalıkları ve Do um, %10 u Genel Cerrahi ve %8.2 si Çocuk Hastalıkları na ait olacaktır. - Her bir hekim 10 yataktan sorumlu olacaktır. - Buradan yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre: - ç hastalıkları yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x13.3/100)x0.10= 1788 (gündüz) ve 1788 (gece)= 3576 uzman hekim - Kadın Hastalıkları ve Do um yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x10.2/100)x0.10= 1371 (gündüz) ve 1371 (gece)= 2742 uzman hekim - Genel Cerrahi yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x10/100)x0.10= 1344 (gündüz) ve 1344 (gece)= 2688 uzman hekim - Çocuk Hastalıkları yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x8.2/100)x0.10= 1102 (gündüz) ve 1102 (gece)= 2204 uzman hekim Poliklinik Elimizde bran lara göre poliklinik sayılarının da ılımını gösteren veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle bran lara göre poliklinik sayılarının ileriye dönük projeksiyonunu yapmak mümkün olmamaktadır. Genel 1. Hekim Arzı Üzerinden; Mevcut artı oranı ve hekime olan talep göz önüne alınarak 2015 yılı için tahmin edilen uzman hekim arzı dir. Halen mevcut uzman hekimlerin bran lara göre da ılım oranının 2015 yılında da benzer olaca ı varsayılırsa uzman hekimlerin %9.2 si ç hastalıkları (Endokrinoloji, Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, tıbbi Onkoloji dahil), %8.6 sı Kadın Hastalıkları ve Do um, %8.5 i Çocuk Hastalıkları ve %8 i Genel Cerrahi alanında çalı ıyor olacaklardır. Buradan yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre: - ç hastalıkları uzman hekim sayısı: x 9,2/100 = 6593 hekim 9

12 - Kadın Hastalıkları ve Do um uzman hekim sayısı: x 8,6/100 = 6163 hekim - Çocuk Hastalıkları uzman hekim sayısı: x 8.5/100 = 6092 hekim - Genel Cerrahi uzman hekim sayısı: x 8.0/100:= 5733 hekim 2. Uzman Hekim Gereksinimi Üzerinden; Gereksinim yöntemi ile toplam uzman hekim sayısı dir. Yine mevcut uzman hekimlerin bran lara göre da ılım oranları kullanıldı ında - ç hastalıkları uzman hekim sayısı: x 9,2/100 = 8025 hekim - Kadın Hastalıkları ve Do um uzman hekim sayısı: x 8,6/100 = 7502 hekim - Çocuk Hastalıkları uzman hekim sayısı: x 8.5/100 = 7414 hekim - Genel Cerrahi uzman hekim sayısı: x 8.0/100:= 6978 hekim 2.1 Aile hekimlerinin kapı tutucu konumları sa lanabilirse, uzman hekim gereksinimi dir. Bu varsayım üzerinden; - ç hastalıkları uzman hekim sayısı: x 9,2/100 = 6062 hekim - Kadın Hastalıkları ve Do um uzman hekim sayısı: x 8,6/100 = 5667 hekim - Çocuk Hastalıkları uzman hekim sayısı: x 8.5/100 = 5601 hekim - Genel Cerrahi uzman hekim sayısı: x 8.0/100:= 5272 hekim Yukarıdaki açıklamalar Tablo 3 de gösterilmektedir. 10

13 Tablo 3: Farklı Yöntemlere Göre Uzman Hekimlerin Dört Temel Bran a Göre Da ılımları Bran lar Bran lar Grup 1 Grup 2 Grup 3 çerisindeki Oranları (%) Tüm bran lar ç Hastalıkları 9, Kadın-Do um 8, Çocuk Hastalıkları 8, Genel Cerrahi 8, Grup 1: Tıp Fakültelerinden mezun olan hekim ile uzmanlık ö rencilerinin yıllık mezun sayıları ortalamaları üzerinden hesaplanmı tır. Grup 2: Gereksinim ve talep yöntemlerine göre hesaplanan 2015 yılında olması gereken uzman hekim sayısı Grup 3: Tüm hastaların birinci basamaktan elenerek geldi i ve sevk oranının %15 oldu u varsayıldı ında hesaplanan 2015 yılında olması gereken uzman hekim sayısı 4. Tartı ma 4.1 Gelecekteki tahmini hekim sayısının (arzının) hesaplanması Bu raporda mevcut hekim arzı ve bu arzın son 15 yıl içerisindeki de i imleri göz önüne alınarak gelecekteki (2015) hekim sayısı tahmin edilmeye çalı ılmı tır. Öncelikle hekim arzını belirlerken sadece sayıyı bilmek yeterli olmayıp, bir birim olu turmak gerekir. Çünkü hekimlik unvanına sahip ama hiç hekimlik yapmayan, yarım gün hekimlik yapan ve tam gün hekimlik yapan 3 ki i bu hesaplamalarda 3 ki i olarak geçse de gerçekte yapılan i göz önüne alındı ında 1,5 ki i olarak kabul edilmeleri gerekir. Dolayısıyla mesai saatleri ve düzenleri göz önüne alınarak bir birim olu turup o birim cinsinden hekim arzını ifade etmek gerekir. Bu raporda böyle bir birim olu turulmamı tır. Hekim arzı bu raporda göz önüne alınmayan pek çok faktörden etkilenir, bu faktörler ne kadar çok bilinip göz önüne alınırsa o kadar gerçe e yakın projeksiyon yapmak mümkün olacaktır. Hekim arzı üzerine etkili olabilecek faktörler: - Kadın hekimlerin artı ı: Kadınlar, do um ya da aile bireylerinin sa lık bakımı gibi nedenlerle erkeklere göre daha kısa süre çalı maktadır. - Hekim i gücünün ya lanması: Giderek ya lanan toplum gibi hekim grubu da giderek ya lanmakta ve ya lı hekimler daha az mesai yapmaktadır. 11

14 - Çalı ma artları, sistem de i iklikleri: Yasalar, ekonomik artlar ve sa lık sistemindeki de i iklikler hekimlik mesle ine ve bazı uzmanlık alanlarına olan ilgiyi azaltır ya da arttırabilir. - Aktivite oranları: Hekimlik dı ı i lerde çalı an hekim sayısı artarsa hekim sayısı de i mese de hekim arzı dü er - Ya am tarzı de i iklikleri: leride hekimler daha az çalı ıp kendilerine daha çok zaman ayırmak isterse hekim arzı dü er - Verimlilikteki de i iklikler: Özellikle teknoloji sayesinde i verimlili i artarsa az sayıda hekimin çok i yapması mümkün olabilir. 4.2 Gelecekteki gerekli hekim sayısının hesaplanması - Bu raporu hazırlarken gelecekteki ihtiyaç duyulacak hekim sayısını tahmin etmede ya anan en büyük zorluk, uzmanlık dernekleri tarafından bildirilmi i tanımlarının yoklu u olmu tur. Bir bran uzmanının hangi i leri, ne kadar zamanda yaptı ı net olarak bilinirse o zaman hizmet alması beklenen topluma gereken hekim sayısını daha do ru tahmin etmek mümkün olacaktır. - Bu raporda sadece hasta bakım hizmetleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmı olup, laboratuar hizmetleri, ameliyat vs. gibi müdahaleler ve e itim faaliyetleri dikkate alınmamı tır. - Bran lara göre yıllık poliklinik sayılarına ve bu sayıların yıllar içerisinde gösterdi i de i ime yönelik veriler elde bulunmadı ından, bu raporda poliklinik hizmetleri için gerekli hekim sayısı ancak gereksinim yöntemiyle hesaplanabilmi, var olan talebin gelece e projeksiyonu yapılamamı tır. - Ülkemizde hekime olan talebin en önemli belirleyicisi ekonomik ko ullar ya da bir sa lık güvencesinin olup olmamasıdır. Halkın refah düzeyindeki de i iklikler ya da Genel Sa lık Sigortası benzeri uygulamalarla hekime olan ba vuru ve bundan do an talep de i ebilir. - Halen genç bir nüfus yapısına sahip olsak da zaman içerisinde tıpkı batı ülkelerinde oldu u gibi giderek ya lanan bir nüfus mozai ine sahip olmamız beklenmektedir. Bu durumda ya lıların hekimlik hizmetlerini daha fazla kullandı ı dü ünülürse, hem hekime olan talepte bir artı, hem de ya lı nüfusa hizmet veren sektörde çalı acak insan gücü gereksiniminde bir artı beklenebilir. - Sa lık sigortalarının yaygınla ması ile sunulan sa lık hizmetlerinin daha fazla denetlenmesi ve bu sayede gereksiz hizmetlerin elenmesi mümkün olabilir. Bu durumda yapılacak i azalaca ı için hekime olan talep de azalabilir. 12

15 Kaynaklar 1.Hornby. P,Ray D.K, Shipp P. J, Hall T.L. Guidelines for health manpower planning WHO 1980 Geneva 2. Palas O'Brien L, Birch S, Baumann P. A, Murphy G. T, Integrating workforce planning human resources and service planning. Human Resources for health development Journal (HRDJ) 2001; 5 (1-2), Fülöp T, Roemer M.I. Reviewing Health manpower development. A methods of improving national health system. WHO 1987 Geneva 4. Shipp PJ. Workload indicators of staffing need (WISN) A manual for implementation WHO Geneva. 5. Council on Graduate Medical Education. Physician workforce policy guidelines for the US , USA 6. Türkiye statistik Kurumu Nüfus projeksiyonları. A ustos 2007 de eri ilmi tir. 7. Sa lık Bakanlı ı arası Temel Sa lık Hizmetleri ve Yataklı Tedavi Kurumları Yıllı ı. Eylül 2007 de eri ilmi tir. 8. YÖK istatsitikleri Aralık 2007 de eri ilmi tir 13

16 Tıp-Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Pratisyen Hekim Çalı ma Grubu Türkiye de Pratisyen Hekim nsan Gücü Planlaması ve Mezuniyet Öncesi Tıp E itimi: Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu UBAT 2008 Prof. Dr. Figen Doran Prof. Dr. Nural Kiper Doç. Dr. H. brahim Durak Dr. S. Elif Törün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

17 Ç NDEK LER KISALTMALAR G R Genel Bilgiler Türkiye de Sa lık nsan Gücü Çalı maları Amaç YÖNTEM BULGULAR Hekimlerin görev ve sorumlulukları Hekim Sayısı Hekim stihdamı Türkiye de Mezuniyet Öncesi Tıp E itiminin Durumu SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKLAR

18 KISALTMALAR DSÖ DPT MEB ÖSYM SB SHMYO S GP TSH TÜ K YÖK TUS MÖTER ÇEP TSBEK TEGED ADNKS EÜTF ÖZE Dünya Sa lık Örgütü Devlet Planlama Te kilatı Milli E itim Bakanlı ı Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi Sa lık Bakanlı ı Sa lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sa lık nsan Gücü Planlaması Temel Sa lık Hizmetleri Türkiye statistik Kurumu Yüksekö retim Kurulu Tıpta Uzmanlık Sınavı Mezuniyet Öncesi Tıp E itimi Raporu Çekirdek E itim Programı Tıp-Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Tıp E itimini Geli tirme Derne i Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ö retim üyesi Zaman E de eri 3

19 1.G R 1.1.Genel Bilgiler Sa lık hizmetlerinin toplumdaki herkese hakkaniyetle, etkin, kaliteli ve ula ılabilir ekilde sunulması temel amaçtır. Bu amacın gerçekle tirilebilmesinin en önemli ko ullarından biri, gerekli niteliklere sahip yeterli sayıda insan gücünün do ru zamanda, do ru yerde temin edilmesidir. Sa lık insan gücünün yapısı ile toplumun sa lık göstergeleri arasında do rudan pozitif bir ili ki oldu u çe itli çalı malarda gösterilmi tir (Anand and Barnighausen 2004; Hongoro and McPake 2004). Sa lık insan gücü ya da di er adıyla sa lık i gücü, kamu veya özel sektörde her tür sa lık hizmetini üreten personelin tamamını kapsar. DSÖ, Sa lık insan gücünü hizmet niteli ine göre be ana kategori altında ve e itim düzeyine göre 29 grupta sınıflamı tır. Sa lık insan gücünün hizmet niteli ine göre be ana kategorisi; 1) Ki ilere yönelik hizmet sunanlar (hekim, di hekimi, hem ire, ebe v.b), 2) Laboratuar hizmeti sunanlar, 3) Çevreye yönelik hizmet sunanlar (veteriner hekim, çevre sa lık teknisyeni, v.b), 4) Sa lık alanında uzmanla mı destek personel (hastane idarecisi, tıbbi sekreter, v.b), 5) Genel hizmet verenlerdir ( oför, veri kayıt elemanı, vb.) (Özsarı 1994). Bir ülkede, sa lık hizmet sunumundaki temel amaca ula ılabilmesi için sa lık insan gücünün geli tirilmesi gereklidir. Sa lıkta insan gücü geli tirilmesi süreci; co rafi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri tanımlı bir bölgede ya ayan bir toplumun, mevcut sa lık gereksinimlerinden yola çıkarak, bu gereksinimlerin kar ılanmasını içeren, kısa, orta ve uzun vadeli bir süreçte ortaya çıkabilecek di er gereksinimleri de öngörerek, toplumun sa lık düzeyini iyile tiren, hakkaniyetli, kaliteli, ula ılabilir ve maliyet-etkin sa lık hizmetlerini sunabilecek sa lık insan gücünün (sistemin hizmet kapasitesi ve özellikleri, di er i gücü ve sa lık çalı anlarının arasındaki ili kileri ve ba ımlılıklarını göz önünde tutarak) a) planlanması, b) üretimi (seçimi, e itimi, v.b) ve c) yönetimi (istihdam) ile ilgili tüm eylemler olarak yeniden tanımlanabilir (DSÖ 1996; O'Brien-Pallas, Birch et al. 2001). Sa lık insan gücü geli tirilmesi kavramı altında bu noktaya gelinmesi 1940 lardan bu yana hedefleri ve oda ı farklı, bazı noktalarda iç içe geçen sekiz fazlık bir süreç 4

20 sonucunda ortaya çıkmı tır (DSÖ 1990). Bu süreçler tarihsel durumları, odak ve hedeflerine göre ekil 1 de gösterilmektedir. Faz Hedef / Odak Personelin sayısını artırmak 2 Personelin e itim düzeyini yükseltmek 3 Ulusal e itim standartları 4 Co rafi da ılımı düzeltmek, çok amaçlı yardımcı sa lık personeli 5 Ulusal düzeyde planlama 6 Personel verimlili i 7 Hizmet-personel entegrasyonu 8 Koordine edilmi hizmet ve insan gücü geli imi ekil 1. Tarihsel süreçte sa lık insan gücü geli tirme çalı malarındaki hedef ve odaklar Gelinen en son noktada sa lık insan gücü / kaynakları geli tirilmesi sürecinde planlama, e itim ve yönetiminin birlikte dü ünülmesi gereklidir (DSÖ 1990). Bu alanların içeri i öyle özetlenebilir: Planlama, makro ve mikro planlamayı içerir ve insan gücü arz ve gereksinimini, insan gücü da ılımını, personel standartlarını, görev tanımlarını, görev gerekliliklerini (hizmetin sunulabilmesi için gerekli bilgi ve beceriler) belirler ve denetim yapısını kurar. Etkin bir planlama süreci; a) mevcut durum analizi, b) tahmin, c) politika belirleme ve önceliklendirme süreçlerini içinde barındırmalıdır (Öktem 1990). E itim, hizmeti sunacak insan gücü kategorisini (sa lık meslek grupları ve mesleksel yetkinlikleri), çalı ma ko ullarını ve ortamını tanımlar, e itim programları (personelin temel e itimi ve sürekli e itimini içeren) düzenler ve yürütür, programların kabul ve kredilendirilmesini sa lar. 5

21 Yönetim ise, i e alma ve personel seçme, denetim, izleme, performans de erlendirmesi, ücretlendirme, terfi, motivasyon/te vik ve kariyer geli imi konularını kapsamaktadır (Özsarı 1994). Dünyada, bir ülkede ya da bölgede sa lık insan gücünün kaç ki i olması gerekti ine yönelik altın standartlar mevcut de ildir. Bununla birlikte 2006 Dünya Sa lık Raporu nda, sa lık alanında Birle mi Milletler Milenyum Geli me Hedeflerine ula ılabilmesi için ki i ba ına minimum 2.3 sa lık çalı anın (hekim, hem ire ve ebe) olması gerekti i, bu hesapla dünyada 2.4 milyon hekim, hem ire ve ebe açı ı oldu u, di er sa lık çalı anları ile birlikte bu açı ın 4.3 milyona çıktı ı tahmin edilmekte ve bu açı ın özellikle sahra altı Afrika ülkelerinde göze çarptı ı ifade edilmektedir (DSÖ 2006). Sa lık insan gücü planlamasında a a ıda verilen dört temel yakla ım altında farklı model, yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. 1. Gereksinimlere dayalı yakla ım (needs-based) Bu yakla ım gelecekteki gereksinimlerin öngörülmesi ve bu gereksinimler do rultusunda verimli ve etkin bir sa lık hizmeti sunulabilmesi için gereken sa lık insan gücü sayısı ve niteliklerinin belirlenmesini amaçlar ve üç temel varsayıma dayanır. a) Bütün sa lık gereksinimleri kar ılanabilir ve kar ılanmalıdır. b) Gereksinimleri kar ılamayı hedefleyen maliyet-etkin yöntemler tanımlanabilir ve uygulanabilir. c) Gereksinimlerin düzeyine ba lı olarak sa lık hizmeti kaynaklarından yaralanılabilir. Bu yakla ımın temel zayıflıkları sa lık sektörü ve di er sektörler arasındaki ili kiyi öngörmeyi i ve tanımlanan gereksinimlerin her art altında kar ılanamayacak olu udur. Gereksinimler toplumların özellikleri ve dinamiklerine ba lı olarak de i kenlik gösterir. 2. Kullanıma dayalı yakla ım (utilization-based) (arza dayalı yakla ım olarak da ifade edilebilir) 6

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof.Dr.Recep AKDUR Ankara, 1999 TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ ve AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof. Dr. Recep AKDUR

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ ANKARA -ŞUBAT. 2007 Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Yayın No: 2007-1 Baskı Sayısı: 6000 Adet ISBN: 978-975-7912-32-3 Baskı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı