Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu"

Transkript

1 Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı ı ubat 2008

2 Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Türkiye de Uzman Hekim nsan Gücü Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Pratisyen Hekim nsan Gücü Planlaması ve Mezuniyet Öncesi Tıp E itimi: Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Hem irelik E itimi ve nsan Gücü Planlaması: Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Ebe nsan Gücü Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Di hekimi E itimi ve nsan Gücü Planlaması: Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu Türkiye de Eczacılık E itimi ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu Türkiye de Veteriner Hekimlik E itimi ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında Lisansüstü E itim ve nsan Gücü Planlaması: Bologna Süreci ile Uyumlandırma Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı ı ubat 2008

3 Tıp-Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Uzman Hekim Çalı ma Grubu Türkiye de Uzman Hekim nsan Gücü Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu KASIM 2007 Prof. Dr. Mustafa Meliko lu Prof. Dr. Okan Özcan Prof. Dr. Tolga Da lı Prof. Dr. Tümer Çorapçıo lu Prof. Dr. Serhat Ünal Yrd. Doç. Dr. Mehtap Türkay Yrd. Doç. Dr. Kemal Alimo lu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

4 Giri Bugüne kadar sa lıkta insangücü planlaması için birkaç yöntem geli tirilmi olup bunların birbirlerine üstünlükleri oldu u gibi bazı kısıtlılıkları da bulunmaktadır. A a ıda bu yöntemler tanımlanmaktadır: Planlama Yöntemleri 1. Nüfusa göre planlama; (sa lıkta insangücü / nüfus); Sayısal planlamanın ön planda oldu u kaba, ancak en kolay uygulanan yöntemdir. Ülke içinde insan gücünün co rafi ve kurumsal da ılımını planlamaz. Her ülkenin sa lık örgütlenmesi, kültürü, ekonomik sistemi farklıdır ve kendine özgüdür. Bu nedenle de her ülke kendi planlamasını kendi yapmalıdır. Nüfusa göre hekim sayısı standart oldu u zaman, ülkelerarasındaki ko ul farklılıkları nedeniyle i siz hekimlerin sayısı giderek artmaktadır. Örne in Türkiye ile kar ıla tırıldı ında hekim sayısı 2-3 kat yüksek olan Avrupa Toplulu u ülkelerinde i siz hekimlerin sayısı giderek artmasına ra men (Almanya gibi), aynı sorun Türkiye ile kar ıla tırıldı ında 2-3 kat eksik olan ülkelerde de i siz hekimlerin sayısı artmı tır (Hindistan, Pakistan gibi). 2. Gereksinim Yöntemi (need based approach); Dünya Sa lık Örgütü tarafından 1980 yılında tanımlanmı tır. Ancak son yıllarda özellikle Amerikalı bilim adamları tarafından yeni parametreler eklenerek i yükü tabanlı olarak isimlendirilmeye ba lanmı tır. Gereksinim yöntemine göre hesaplamada kullanılan formül DSÖ tarafından a a ıdaki gibi belirlenmi tir. Sa lıkta nsangücü = Risk altındaki toplum ki i ba ına hizmet X verilen yıllık X verilen X ortalama hizmet yüzde* yıllık mesai süresi (saat) muayene için ayrılan süre (ki i ba ına) 3. Hedef Yöntemi; Süreli bir yöntemdir. Acil sa lık sorunları için ya da öncelikli sa lık sorunları için yapılır. Örne in; 0-6 ya çocukların a ılanabilmesi için gereken sa lık personeli sayısı ya da bir ilde askere alınacak erkeklerin tümünü 15 gün içinde muayene edebilecek personel sayısı gibi. 4. Talep Yöntemi; Toplumun sa lık hizmetlerine olan talebi dikkate alarak yapılır. Gelecekteki talep projeksiyonu yapılır ve bunun üzerinden hesaplamalar yapılır. Ancak iyi ve düzenli bilgi toplamayı gerektirir. Sa lık hizmeti kullanım bilgileri, 2

5 sosyal gruplara göre farklılıklar bilinmelidir. Do ru projeksiyonlar yapılmalı ve konunun uzmanları ile multidisipliner yakla ımla do ru hesaplamalar yapılmalıdır. Amaç; Raporun hazırlanmasının temel amacı, 2015 yılında ülkemizdeki olması beklenen ve ihtiyaç duyulan uzman hekim sayılarını belirleyebilmektir. 1. Yöntem Bu raporda gereksinim yöntemi dikkate alınarak hesaplamalar yapılmı tır. Ancak ileriye dönük projeksiyonlar için varolan hizmet kullanımı ve nüfus dikkate alınmı ve talep yöntemi de özellikle uzman hekim ihtiyacı hesaplamalarında kullanılmı tır. Yöntemde birkaç basamak kullanılmı tır. Bu basamaklar sırasıyla; 1. Hekim arzı (2015): 1991 yılı baz alınmı ve 1991 sonrasında her yıl için hem nüfus hem de hekim sayıları artı oranları hesaplanmı tır. Sa lık Bakanlı ı verilerine göre 1991 yılından sonra yıllar içerisinde 1 uzman hekim ba ına dü en pratisyen hekim sayısı giderek azalmı tır (Tablo 1). Bu nedenle hesaplamaların öncelikle hekim artı oranı üzerinden yapılması planlanmı, ancak uzman hekim ba ına dü en pratisyen hekim sayısının azaldı ı göz önüne alınmı, 2007 (bu yıl verileri de Sa lık Bakanlı ından temin edilmi tir) yılından sonra tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen sayısı üzerinden hesaplanmı tır. Tıp Fakültelerinden mezun olan ö renci sayısı 4000 ile 4500 arası de i mektedir. Bu nedenle yıllık mezun sayılarının ortalaması alınmı ve ortama 4261 pratisyen hekimin mezun oldu u varsayılmı tır. Çünkü her yıl artan hekim sayısı (uzman + pratisyen hekim) ortalama mezun olan ö renci kadar olmalıdır. Bir yıl içerisinde ortalama 4261 pratisyen hekim mezun olurken, ortalama 2685 hekim uzman olmaktadır. Ancak uzmanlık ö rencileri için açılan kadroların yıllar içerisinde arttı ı dü ünüldü ünde, ileri ki yıllarda mezun olan pratisyen hekim kadar ara tırma görevlisi uzmanlı ını alacak, uzman/pratisyen hekim dengesi bozulacaktır. E er durum Yüksek Ö renim Kurulu statistiklerindeki gibi devam ederse Tablo 1 de verilen pratisyen hekim sayısı ileriki yıllarda giderek azalacak, bu kar ın uzman hekim sayısı artacaktır. 2. Hasta sayısı (Birinci basamaktan ikinci basama a sevk): Sa lıkta dönü üm yasası ile olu turulmaya çalı ılan aile hekimlerinin kapı tutucu (sevk zincirin ba ı, gatekeeper) konumları dikkate alınmı ve bunun üzerinden hesaplama yapılmı tır. Olması gereken sevk oranı %15 olarak belirlenmi tir. Bu oran belirlenirken yasa dikkate alınmı tır. Yasaya göre bu oranı a tı ı durumlarda, örne in sevk oranı %15-20 olan 3

6 bir aile hekiminin maa ından %1 oranında, %20-25 sevk oranına sahip bir hekimin maa ından %2 oranında %25 in üzerinde sevk oranına sahip bir hekimin maa ından ise %5 oranında kesinti yapılacaktır. Zaten bu yasa çıkmadan önceki yılları arasındaki zaman diliminde birinci basamaktan ikinci basama a sevk oranları da ortalama olarak yine %15 civarındadır. 3. Gerekli uzman hekim sayısı: Bu basamakta ise var olan durum dikkate alınarak ileriye dönük projeksiyonlar yapılmı ve gereksinim ve talep yöntemleri bir arada kullanılarak 2015 yılındaki gerekli uzman hekim sayısı hesaplanmı tır. leriye dönük projeksiyonlarda halen mevcut olan talebin 2015 yılında da büyük bir de i ikli e u ramayaca ı varsayılmı tır. Bunun nedeni ise yasada aile hekimlerine her ne kadar kapı tutucu konumu verilmi se de do rudan II. basamak sa lık hizmetlerine ba vuru halinde hastalardan alınacak ek para miktarı 7-10 YTL gibi küçük bir miktar belirlenmi olmasından dolayı, sa lık hizmeti kullanımı açısından var olan alı kanlıklarda bir de i im olmayacaktır. Üstelik Türkiye de herhangi bir sa lık sorununda I. basama a ba vuru oranı kırsal alanda %41, kentsel alanda %14 oranındadır. Yani kentsel alanda herhangi bir sa lık sorununda toplumun %86 sı do rudan II. basamak sa lık hizmetlerine ba vurmaktadır. Yeni gelecek yasada bu oranı dü ürmeyi amaçlamamaktadır. Hesaplamalarda kullanılan parametreler; Türkiye nin nüfus artı hızı binde 18,3 dür ve bir ki i yılda 3 kez sa lık hizmetini kullanmaktadır. Bir hastanın muayenesi için ayrılan süre birinci basamakta 20dk, uzman hekimler için 30 dakikadır. Sevk oranı %15 olarak kabul edilmi tir Poliklinik hastaları için hekim ihtiyacı= yıllık poliklinik sayısı x ki i ba ına ayrılan süre / yıllık mesai süresi Poliklinikte geçirilen süre yakla ık 7 saattir. Poliklinikler için yılık hekim çalı ma süresi 220 gün, yatan hastalar için ise 365 gündür. II. basama a ba vuran hastaların ortalama %4.4 ü yatırılmaktadır. Hastaneler için kapasiteli kullanım oranı(kko) %60 tır. Bir uzman hekim 10 yataktan sorumludur. 4

7 Yatan hasta için hekim ihtiyacı= (Gerekli yatak sayısı* x KKO/10) x 2** * Gerekli Yatak Sayısı = Yatan hasta sayısı x (yatak i gal günü ortalaması + yatı aralı ı) 365 gün ** gece ve gündüz vardiyaları nedeniyle 2 ile çarpılmaktadır. Türkiye de yatak i gal günü ortalaması 5, yatı aralı ı ise yine 5 gündür. 2. Bulgular 3.1 Hekim arzı (2015): 1991 yılı nüfusu 57.3 milyon, genel pratisyen sayısı ve uzman hekim sayısı dir. Bu yıla ait uzman hekim ba ına dü en nüfus dür. A a ıdaki Tablo 1 de 1991 yılından 2007 ye kadar olan yıllardaki hekim sayıları Sa lık Bakanlı ı ndan alınan sayılardır. Nüfus projeksiyonları ise Türkiye statistik Kurumu na aittir yılından sonra Türkiye binde 18,3 ile en dü ük nüfus artı hızına sahip olmu tur ve daha sonraki yıllara ait projeksiyonlar bu nüfus artı hızı dikkate alınarak yapılmı tır. Yine 2006 yılına dek pratisyen, uzman hekim sayısı alınmı ve yıllık artı oranı ortalama %6.5 bulunmu tur. Ancak 2006 dan 2007 ye geçerken uzman hekim sayısındaki artı %22 civarında görünmektedir. Yıl sonu raporlarıyla kesin rakamlar elde edildi inde bu artı ın bir miktar dü ece ini beklemekteyiz. Bu yüksek orandaki artı bir yıla özgü olup, mecburi hizmet yasası nedeniyle yasa çıkmadan süresi dolan her asistanın uzman yapılmasıyla ortaya çıkmı olabilir. Ancak sadece bununla da bu derece büyük bir artı ı açıklamak mümkün de il gibi görünmektedir yılı uzman hekim sayısındaki artı nedeniyle yıllık uzman hekim ortalamasının eskisi gibi %6.5 olaca ını varsayarak yapılacak ileriye dönük projeksiyonun gerçe i yansıtmayaca ı dü ünülmü ve mezun olan pratisyen hekim sayısı üzerinden uzman hekim sayıları belirlenmi tir. Buna göre 2015 yılında olması beklenen uzman hekim sayısı dir (Tablo 1). 5

8 Tablo 1: 1991 yılı baz alınarak ileriye yönelik yapılan projeksiyona göre olması beklenen Pratisyen ve Uzman hekim sayıları (yıllara göre) Yıl Nüfus (milyon) Genel Pratisyen & Uzman Hekim Uzman ba ına dü en nüfus , , , , , , , , , , , , , , , * 72, ** 73, , , , , , , , , , *2006 yılı Sa lık Bakanlı ı nın gerçekle mesini bekledi i rakamlarıdır, & Genel pratisyen sayılarına ara tırma görevlileri dahildir. ** 2007 yılı sonrasındaki rakamlar tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen sayısı üzerinden hesaplanmı tır. Tıp Fakültelerinden mezun olan ö renci sayısı 4000 ile 4500 arası de i mektedir. Bu nedenle yıllık mezun sayılarının ortalaması alınmı ve ortama 4261 pratisyen hekimin mezun oldu u varsayılmı tır. Bir yıl içerisinde 4261 pratisyen hekim mezun olurken, ortalama 2685 hekim uzman olmaktadır. Kaynaklar : Sa lık Bakanlı ı Yataklı Tedavi Kurumları Yıllı ı. Eylül 2007 de eri ilmi tir (2006). YÖK statistikleri (TU K) Ya ve Cinsiyete göre Nüfus statisti i (2005) 6

9 3.2 Hasta sayısı (Birinci basamaktan ikinci basama a sevk): 2015 yılı için beklenen nüfus 89,0 milyon olup, her ki iye bir Aile Hekimi dü erse Aile Hekimine gereksinim olacaktır yılları arasındaki yıllık poliklinik sayıları ve artı oranları göz önüne alınarak yapılan tahmine göre 2015 yılında ikinci basamakta yatan hasta sayısı olacaktır (tablo 2). Tablo 2: Yıllara Göre Poliklinik sayıları ve sevk oranları Türkiye de ki i ba ına Nüfus sa lık Yıllar (milyo hizmetinden n) Sevk Poliklinik yararlanma Sayısı oranı I. Basamak Sa lık Kurulu ları & II. Basamak Sa lık Kurulu ları é Sevk Oranı (%) Poliklinik Sayısı* Yatan Hasta Sayısı ,8 2, , ,0 2, , ,3 2, , ,5 2, , ,9 2, , ,2 2, , ,6 3, , ,0 3, , ,4 3, ,8 3, ,2 3, ,8 3, ,3 3, ,8 3, ,4 3, ,0 3, ,5 3, ** & : Sa lık Bakanlı ı Temel Sa lık Hizmetleri statistik Yıllı ı (2005) é :Sa lık Bakanlı ı Tedavi Hizmetleri statistik Yıllı ı (2004) * :özel hastaneler dahil :2002 yılı ba ı itibariyle sa lık ocaklarında döner sermaye uygulamasının ba lamasına ba lı olarak poliklinik sayısı azalmı olabilir. Ba langıçta birinci basamak poliklinik sayısındaki azalma ve ikinci basamaktaki ani yükselme bu görü ü destekliyor gibi görünmektedir. Ancak döner sermaye uygulaması devam etmesine ra men takip eden yıllarda birinci basamak poliklinik sayısındaki belirgin artı bu görü ü desteklememektedir. Ayrıca ileriki yıllarda ikinci basamaktaki yüksek poliklinik sayılarını idame ettiren de birinci basamaktan gelen sevkler gibi görünmektedir. : 2008 yılından sonraki tüm hesaplamalar beklenenler üzerinden yapılmı tır ** Türkiye de uzun yıllardır ikinci basamakta poliklinik sayısının %4.4 ü yatırılmakta olup, bu oranın 2020 yılına dek korunaca ı varsayılmı tır. 7

10 3.3 Gerekli uzman hekim sayısı (2015); Poliklinik Hizmetleri için Gerekli olan Uzman Hekim Sayısı Gereksinim: (risk altındaki toplum x ki i ba ına verilen hizmet x hizmet verilen yüzde* x muayene için ayrılan süre) / yıllık mesai süresi * Gereksinim hesaplamasında toplumun tamamı hizmet alacak kabul edildi i için bu oran %100 alınır Uzman Hekim sayısı : [ X 3 X 1 x 30/60] / 220 X7 = (Pratisyenlerin Kapı tutucu konumu var sayılarak hesaplanan uzman hekim sayısı) Sa lık Hizmeti Kullanımı Üzerinden; varolan düzenin devam etmesi durumunda gerekli olan uzman hekim sayısı: Poliklinik hastaları için hekim ihtiyacı= yıllık poliklinik sayısı x ki i ba ına ayrılan süre (saat) / yıllık mesai süresi (saat) [ X 30/60] /220 X7 = Yatan Hasta için Gerekli olan Uzman hekim sayısı 2015 yılı yatan hasta sayısı : Her hasta ortalama 5 gün yatıyor Türkiye de yatı aralı ı 5 gün KKO : %60 Gerekli yatak sayısı : [ X 10] /365 : ve bu yatakların %60'ı kapasiteli kullanılıyor ( ), bir hekim ancak 10 yata a bakabilir buradan gündüz, gece olmak üzere uzman hekime ihtiyaç var Toplam Uzman Hekim sayısı = : Tüm hastaların birinci basama a ba vurusu halinde ve sevk oranının %15 olması durumunda; Gerekli uzman hekim sayısı = : Bran lara Göre Uzman Hekim htiyacı (2015) 8

11 Yatan Hasta yılında gerekli olan yatak sayısı: (E er bugünkü kapasiteli kullanım oranı ve yatı aralı ı de erleri aynı kalırsa) -KKO nın 2015 yılında da %60 olaca ı varsayılırsa, yatak kapasiteli olarak kullanılacaktır. - Halen mevcut olan bran lara göre servis yatak sayısı oranının 2015 yılında da geçerli olaca ı varsayılırsa bu yatakların %13.3 ü ç Hastalıkları (Endokrinoloji, Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, tıbbi Onkoloji dahil), %10.2 si Kadın Hastalıkları ve Do um, %10 u Genel Cerrahi ve %8.2 si Çocuk Hastalıkları na ait olacaktır. - Her bir hekim 10 yataktan sorumlu olacaktır. - Buradan yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre: - ç hastalıkları yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x13.3/100)x0.10= 1788 (gündüz) ve 1788 (gece)= 3576 uzman hekim - Kadın Hastalıkları ve Do um yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x10.2/100)x0.10= 1371 (gündüz) ve 1371 (gece)= 2742 uzman hekim - Genel Cerrahi yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x10/100)x0.10= 1344 (gündüz) ve 1344 (gece)= 2688 uzman hekim - Çocuk Hastalıkları yatan hasta için gerekli olan uzman hekim sayısı ( x8.2/100)x0.10= 1102 (gündüz) ve 1102 (gece)= 2204 uzman hekim Poliklinik Elimizde bran lara göre poliklinik sayılarının da ılımını gösteren veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle bran lara göre poliklinik sayılarının ileriye dönük projeksiyonunu yapmak mümkün olmamaktadır. Genel 1. Hekim Arzı Üzerinden; Mevcut artı oranı ve hekime olan talep göz önüne alınarak 2015 yılı için tahmin edilen uzman hekim arzı dir. Halen mevcut uzman hekimlerin bran lara göre da ılım oranının 2015 yılında da benzer olaca ı varsayılırsa uzman hekimlerin %9.2 si ç hastalıkları (Endokrinoloji, Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, tıbbi Onkoloji dahil), %8.6 sı Kadın Hastalıkları ve Do um, %8.5 i Çocuk Hastalıkları ve %8 i Genel Cerrahi alanında çalı ıyor olacaklardır. Buradan yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre: - ç hastalıkları uzman hekim sayısı: x 9,2/100 = 6593 hekim 9

12 - Kadın Hastalıkları ve Do um uzman hekim sayısı: x 8,6/100 = 6163 hekim - Çocuk Hastalıkları uzman hekim sayısı: x 8.5/100 = 6092 hekim - Genel Cerrahi uzman hekim sayısı: x 8.0/100:= 5733 hekim 2. Uzman Hekim Gereksinimi Üzerinden; Gereksinim yöntemi ile toplam uzman hekim sayısı dir. Yine mevcut uzman hekimlerin bran lara göre da ılım oranları kullanıldı ında - ç hastalıkları uzman hekim sayısı: x 9,2/100 = 8025 hekim - Kadın Hastalıkları ve Do um uzman hekim sayısı: x 8,6/100 = 7502 hekim - Çocuk Hastalıkları uzman hekim sayısı: x 8.5/100 = 7414 hekim - Genel Cerrahi uzman hekim sayısı: x 8.0/100:= 6978 hekim 2.1 Aile hekimlerinin kapı tutucu konumları sa lanabilirse, uzman hekim gereksinimi dir. Bu varsayım üzerinden; - ç hastalıkları uzman hekim sayısı: x 9,2/100 = 6062 hekim - Kadın Hastalıkları ve Do um uzman hekim sayısı: x 8,6/100 = 5667 hekim - Çocuk Hastalıkları uzman hekim sayısı: x 8.5/100 = 5601 hekim - Genel Cerrahi uzman hekim sayısı: x 8.0/100:= 5272 hekim Yukarıdaki açıklamalar Tablo 3 de gösterilmektedir. 10

13 Tablo 3: Farklı Yöntemlere Göre Uzman Hekimlerin Dört Temel Bran a Göre Da ılımları Bran lar Bran lar Grup 1 Grup 2 Grup 3 çerisindeki Oranları (%) Tüm bran lar ç Hastalıkları 9, Kadın-Do um 8, Çocuk Hastalıkları 8, Genel Cerrahi 8, Grup 1: Tıp Fakültelerinden mezun olan hekim ile uzmanlık ö rencilerinin yıllık mezun sayıları ortalamaları üzerinden hesaplanmı tır. Grup 2: Gereksinim ve talep yöntemlerine göre hesaplanan 2015 yılında olması gereken uzman hekim sayısı Grup 3: Tüm hastaların birinci basamaktan elenerek geldi i ve sevk oranının %15 oldu u varsayıldı ında hesaplanan 2015 yılında olması gereken uzman hekim sayısı 4. Tartı ma 4.1 Gelecekteki tahmini hekim sayısının (arzının) hesaplanması Bu raporda mevcut hekim arzı ve bu arzın son 15 yıl içerisindeki de i imleri göz önüne alınarak gelecekteki (2015) hekim sayısı tahmin edilmeye çalı ılmı tır. Öncelikle hekim arzını belirlerken sadece sayıyı bilmek yeterli olmayıp, bir birim olu turmak gerekir. Çünkü hekimlik unvanına sahip ama hiç hekimlik yapmayan, yarım gün hekimlik yapan ve tam gün hekimlik yapan 3 ki i bu hesaplamalarda 3 ki i olarak geçse de gerçekte yapılan i göz önüne alındı ında 1,5 ki i olarak kabul edilmeleri gerekir. Dolayısıyla mesai saatleri ve düzenleri göz önüne alınarak bir birim olu turup o birim cinsinden hekim arzını ifade etmek gerekir. Bu raporda böyle bir birim olu turulmamı tır. Hekim arzı bu raporda göz önüne alınmayan pek çok faktörden etkilenir, bu faktörler ne kadar çok bilinip göz önüne alınırsa o kadar gerçe e yakın projeksiyon yapmak mümkün olacaktır. Hekim arzı üzerine etkili olabilecek faktörler: - Kadın hekimlerin artı ı: Kadınlar, do um ya da aile bireylerinin sa lık bakımı gibi nedenlerle erkeklere göre daha kısa süre çalı maktadır. - Hekim i gücünün ya lanması: Giderek ya lanan toplum gibi hekim grubu da giderek ya lanmakta ve ya lı hekimler daha az mesai yapmaktadır. 11

14 - Çalı ma artları, sistem de i iklikleri: Yasalar, ekonomik artlar ve sa lık sistemindeki de i iklikler hekimlik mesle ine ve bazı uzmanlık alanlarına olan ilgiyi azaltır ya da arttırabilir. - Aktivite oranları: Hekimlik dı ı i lerde çalı an hekim sayısı artarsa hekim sayısı de i mese de hekim arzı dü er - Ya am tarzı de i iklikleri: leride hekimler daha az çalı ıp kendilerine daha çok zaman ayırmak isterse hekim arzı dü er - Verimlilikteki de i iklikler: Özellikle teknoloji sayesinde i verimlili i artarsa az sayıda hekimin çok i yapması mümkün olabilir. 4.2 Gelecekteki gerekli hekim sayısının hesaplanması - Bu raporu hazırlarken gelecekteki ihtiyaç duyulacak hekim sayısını tahmin etmede ya anan en büyük zorluk, uzmanlık dernekleri tarafından bildirilmi i tanımlarının yoklu u olmu tur. Bir bran uzmanının hangi i leri, ne kadar zamanda yaptı ı net olarak bilinirse o zaman hizmet alması beklenen topluma gereken hekim sayısını daha do ru tahmin etmek mümkün olacaktır. - Bu raporda sadece hasta bakım hizmetleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmı olup, laboratuar hizmetleri, ameliyat vs. gibi müdahaleler ve e itim faaliyetleri dikkate alınmamı tır. - Bran lara göre yıllık poliklinik sayılarına ve bu sayıların yıllar içerisinde gösterdi i de i ime yönelik veriler elde bulunmadı ından, bu raporda poliklinik hizmetleri için gerekli hekim sayısı ancak gereksinim yöntemiyle hesaplanabilmi, var olan talebin gelece e projeksiyonu yapılamamı tır. - Ülkemizde hekime olan talebin en önemli belirleyicisi ekonomik ko ullar ya da bir sa lık güvencesinin olup olmamasıdır. Halkın refah düzeyindeki de i iklikler ya da Genel Sa lık Sigortası benzeri uygulamalarla hekime olan ba vuru ve bundan do an talep de i ebilir. - Halen genç bir nüfus yapısına sahip olsak da zaman içerisinde tıpkı batı ülkelerinde oldu u gibi giderek ya lanan bir nüfus mozai ine sahip olmamız beklenmektedir. Bu durumda ya lıların hekimlik hizmetlerini daha fazla kullandı ı dü ünülürse, hem hekime olan talepte bir artı, hem de ya lı nüfusa hizmet veren sektörde çalı acak insan gücü gereksiniminde bir artı beklenebilir. - Sa lık sigortalarının yaygınla ması ile sunulan sa lık hizmetlerinin daha fazla denetlenmesi ve bu sayede gereksiz hizmetlerin elenmesi mümkün olabilir. Bu durumda yapılacak i azalaca ı için hekime olan talep de azalabilir. 12

15 Kaynaklar 1.Hornby. P,Ray D.K, Shipp P. J, Hall T.L. Guidelines for health manpower planning WHO 1980 Geneva 2. Palas O'Brien L, Birch S, Baumann P. A, Murphy G. T, Integrating workforce planning human resources and service planning. Human Resources for health development Journal (HRDJ) 2001; 5 (1-2), Fülöp T, Roemer M.I. Reviewing Health manpower development. A methods of improving national health system. WHO 1987 Geneva 4. Shipp PJ. Workload indicators of staffing need (WISN) A manual for implementation WHO Geneva. 5. Council on Graduate Medical Education. Physician workforce policy guidelines for the US , USA 6. Türkiye statistik Kurumu Nüfus projeksiyonları. A ustos 2007 de eri ilmi tir. 7. Sa lık Bakanlı ı arası Temel Sa lık Hizmetleri ve Yataklı Tedavi Kurumları Yıllı ı. Eylül 2007 de eri ilmi tir. 8. YÖK istatsitikleri Aralık 2007 de eri ilmi tir 13

16 Tıp-Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Pratisyen Hekim Çalı ma Grubu Türkiye de Pratisyen Hekim nsan Gücü Planlaması ve Mezuniyet Öncesi Tıp E itimi: Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu UBAT 2008 Prof. Dr. Figen Doran Prof. Dr. Nural Kiper Doç. Dr. H. brahim Durak Dr. S. Elif Törün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

17 Ç NDEK LER KISALTMALAR G R Genel Bilgiler Türkiye de Sa lık nsan Gücü Çalı maları Amaç YÖNTEM BULGULAR Hekimlerin görev ve sorumlulukları Hekim Sayısı Hekim stihdamı Türkiye de Mezuniyet Öncesi Tıp E itiminin Durumu SONUÇ VE ÖNER LER KAYNAKLAR

18 KISALTMALAR DSÖ DPT MEB ÖSYM SB SHMYO S GP TSH TÜ K YÖK TUS MÖTER ÇEP TSBEK TEGED ADNKS EÜTF ÖZE Dünya Sa lık Örgütü Devlet Planlama Te kilatı Milli E itim Bakanlı ı Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi Sa lık Bakanlı ı Sa lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sa lık nsan Gücü Planlaması Temel Sa lık Hizmetleri Türkiye statistik Kurumu Yüksekö retim Kurulu Tıpta Uzmanlık Sınavı Mezuniyet Öncesi Tıp E itimi Raporu Çekirdek E itim Programı Tıp-Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Tıp E itimini Geli tirme Derne i Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ö retim üyesi Zaman E de eri 3

19 1.G R 1.1.Genel Bilgiler Sa lık hizmetlerinin toplumdaki herkese hakkaniyetle, etkin, kaliteli ve ula ılabilir ekilde sunulması temel amaçtır. Bu amacın gerçekle tirilebilmesinin en önemli ko ullarından biri, gerekli niteliklere sahip yeterli sayıda insan gücünün do ru zamanda, do ru yerde temin edilmesidir. Sa lık insan gücünün yapısı ile toplumun sa lık göstergeleri arasında do rudan pozitif bir ili ki oldu u çe itli çalı malarda gösterilmi tir (Anand and Barnighausen 2004; Hongoro and McPake 2004). Sa lık insan gücü ya da di er adıyla sa lık i gücü, kamu veya özel sektörde her tür sa lık hizmetini üreten personelin tamamını kapsar. DSÖ, Sa lık insan gücünü hizmet niteli ine göre be ana kategori altında ve e itim düzeyine göre 29 grupta sınıflamı tır. Sa lık insan gücünün hizmet niteli ine göre be ana kategorisi; 1) Ki ilere yönelik hizmet sunanlar (hekim, di hekimi, hem ire, ebe v.b), 2) Laboratuar hizmeti sunanlar, 3) Çevreye yönelik hizmet sunanlar (veteriner hekim, çevre sa lık teknisyeni, v.b), 4) Sa lık alanında uzmanla mı destek personel (hastane idarecisi, tıbbi sekreter, v.b), 5) Genel hizmet verenlerdir ( oför, veri kayıt elemanı, vb.) (Özsarı 1994). Bir ülkede, sa lık hizmet sunumundaki temel amaca ula ılabilmesi için sa lık insan gücünün geli tirilmesi gereklidir. Sa lıkta insan gücü geli tirilmesi süreci; co rafi, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri tanımlı bir bölgede ya ayan bir toplumun, mevcut sa lık gereksinimlerinden yola çıkarak, bu gereksinimlerin kar ılanmasını içeren, kısa, orta ve uzun vadeli bir süreçte ortaya çıkabilecek di er gereksinimleri de öngörerek, toplumun sa lık düzeyini iyile tiren, hakkaniyetli, kaliteli, ula ılabilir ve maliyet-etkin sa lık hizmetlerini sunabilecek sa lık insan gücünün (sistemin hizmet kapasitesi ve özellikleri, di er i gücü ve sa lık çalı anlarının arasındaki ili kileri ve ba ımlılıklarını göz önünde tutarak) a) planlanması, b) üretimi (seçimi, e itimi, v.b) ve c) yönetimi (istihdam) ile ilgili tüm eylemler olarak yeniden tanımlanabilir (DSÖ 1996; O'Brien-Pallas, Birch et al. 2001). Sa lık insan gücü geli tirilmesi kavramı altında bu noktaya gelinmesi 1940 lardan bu yana hedefleri ve oda ı farklı, bazı noktalarda iç içe geçen sekiz fazlık bir süreç 4

20 sonucunda ortaya çıkmı tır (DSÖ 1990). Bu süreçler tarihsel durumları, odak ve hedeflerine göre ekil 1 de gösterilmektedir. Faz Hedef / Odak Personelin sayısını artırmak 2 Personelin e itim düzeyini yükseltmek 3 Ulusal e itim standartları 4 Co rafi da ılımı düzeltmek, çok amaçlı yardımcı sa lık personeli 5 Ulusal düzeyde planlama 6 Personel verimlili i 7 Hizmet-personel entegrasyonu 8 Koordine edilmi hizmet ve insan gücü geli imi ekil 1. Tarihsel süreçte sa lık insan gücü geli tirme çalı malarındaki hedef ve odaklar Gelinen en son noktada sa lık insan gücü / kaynakları geli tirilmesi sürecinde planlama, e itim ve yönetiminin birlikte dü ünülmesi gereklidir (DSÖ 1990). Bu alanların içeri i öyle özetlenebilir: Planlama, makro ve mikro planlamayı içerir ve insan gücü arz ve gereksinimini, insan gücü da ılımını, personel standartlarını, görev tanımlarını, görev gerekliliklerini (hizmetin sunulabilmesi için gerekli bilgi ve beceriler) belirler ve denetim yapısını kurar. Etkin bir planlama süreci; a) mevcut durum analizi, b) tahmin, c) politika belirleme ve önceliklendirme süreçlerini içinde barındırmalıdır (Öktem 1990). E itim, hizmeti sunacak insan gücü kategorisini (sa lık meslek grupları ve mesleksel yetkinlikleri), çalı ma ko ullarını ve ortamını tanımlar, e itim programları (personelin temel e itimi ve sürekli e itimini içeren) düzenler ve yürütür, programların kabul ve kredilendirilmesini sa lar. 5

21 Yönetim ise, i e alma ve personel seçme, denetim, izleme, performans de erlendirmesi, ücretlendirme, terfi, motivasyon/te vik ve kariyer geli imi konularını kapsamaktadır (Özsarı 1994). Dünyada, bir ülkede ya da bölgede sa lık insan gücünün kaç ki i olması gerekti ine yönelik altın standartlar mevcut de ildir. Bununla birlikte 2006 Dünya Sa lık Raporu nda, sa lık alanında Birle mi Milletler Milenyum Geli me Hedeflerine ula ılabilmesi için ki i ba ına minimum 2.3 sa lık çalı anın (hekim, hem ire ve ebe) olması gerekti i, bu hesapla dünyada 2.4 milyon hekim, hem ire ve ebe açı ı oldu u, di er sa lık çalı anları ile birlikte bu açı ın 4.3 milyona çıktı ı tahmin edilmekte ve bu açı ın özellikle sahra altı Afrika ülkelerinde göze çarptı ı ifade edilmektedir (DSÖ 2006). Sa lık insan gücü planlamasında a a ıda verilen dört temel yakla ım altında farklı model, yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. 1. Gereksinimlere dayalı yakla ım (needs-based) Bu yakla ım gelecekteki gereksinimlerin öngörülmesi ve bu gereksinimler do rultusunda verimli ve etkin bir sa lık hizmeti sunulabilmesi için gereken sa lık insan gücü sayısı ve niteliklerinin belirlenmesini amaçlar ve üç temel varsayıma dayanır. a) Bütün sa lık gereksinimleri kar ılanabilir ve kar ılanmalıdır. b) Gereksinimleri kar ılamayı hedefleyen maliyet-etkin yöntemler tanımlanabilir ve uygulanabilir. c) Gereksinimlerin düzeyine ba lı olarak sa lık hizmeti kaynaklarından yaralanılabilir. Bu yakla ımın temel zayıflıkları sa lık sektörü ve di er sektörler arasındaki ili kiyi öngörmeyi i ve tanımlanan gereksinimlerin her art altında kar ılanamayacak olu udur. Gereksinimler toplumların özellikleri ve dinamiklerine ba lı olarak de i kenlik gösterir. 2. Kullanıma dayalı yakla ım (utilization-based) (arza dayalı yakla ım olarak da ifade edilebilir) 6

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Tarih: 11.10.2004 2002-2003 E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B

Detaylı

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi

novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi novasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, hracatçı Birlikleri üyesi 100 ekilde arttırılması ve uluslararası i yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizde özel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI NA SUNULAN ÖNERĠLER

YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI NA SUNULAN ÖNERĠLER YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU BAġKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI NA SUNULAN ÖNERĠLER Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Yükseköğretim Kurulu Tıp Çalışma Grubu üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ÇOCUK BAKıM HIZMETLERİ VE KADıNLARıN SAYGıN İŞLERE KATıLıMı: FRANSA'DAN VE TÜRKİYE'DEN GÖRÜŞLER

ÇOCUK BAKıM HIZMETLERİ VE KADıNLARıN SAYGıN İŞLERE KATıLıMı: FRANSA'DAN VE TÜRKİYE'DEN GÖRÜŞLER ÇOCUK BAKıM HIZMETLERİ VE KADıNLARıN SAYGıN İŞLERE KATıLıMı: FRANSA'DAN VE TÜRKİYE'DEN GÖRÜŞLER Türkiye'de çocuk bakım hizmeti çalışanlarında aranan nitelikler, çalışanların işe alınması ve yönetimi &

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2012 YILI FAALİYETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZ.İST. 18 MART ASM. KİLİTBAHİR SAĞLIK EVİ KUMKÖY SAĞLIK EVİ ALÇITEPE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması (Tıp Eğitiminde Dünya Deneyimi ve Sağlık Mesleklerinde Gelecek Eğilimleri)

Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması (Tıp Eğitiminde Dünya Deneyimi ve Sağlık Mesleklerinde Gelecek Eğilimleri) Sağlıkta İnsan Kaynakları Planlaması (Tıp Eğitiminde Dünya Deneyimi ve Sağlık Mesleklerinde Gelecek Eğilimleri) Üniversite Hastaneleri Birliği IX. Toplantısı 24-25 Haziran 2011, Erzurum Dr. Salih Mollahaliloğlu

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE

AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 22.09.2004 AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE BUNUN ÜZER NDE DOKTORA E T M N N

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

Tıbbi Mikrobiyolojide İnsan Gücü. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyolojide İnsan Gücü. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyolojide İnsan Gücü Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İnsan Gücü Bir işi yapabilecek toplam kişi sayısı veya harcanacak emek zaman miktarı. Neden İnsan Gücü

Detaylı

Nasıl sürdürülebilir bir sağlık sistemi sağlarım?

Nasıl sürdürülebilir bir sağlık sistemi sağlarım? Nasıl sürdürülebilir bir sağlık sistemi sağlarım? Prof.Dr. Sabahattin Aydın Đstanbul Medipol Üniversitesi Rektör v. 01 Haziran 2010 Siemens Sanayi ve Ticaret A. Đçerik / Indeks Titles Title slides 2 Content

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi!

Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi! Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi! Mart 2015 Bugün Türkiye'de tıp eğitiminde ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. Yeni kurulan fakülteler bir yana köklü fakülteler

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6).

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6). SAYISAL AÇIDAN TÜRKİYE DE ECZACILIK EĞİTİMİ TRENDİ: GERÇEKTEN İŞSİZ ECZACILAR OLACAK MI? Zekeriya AKTÜRK zekeriya@atauni.edu.tr Eczacılık fakültelerine 28 yılında ilk 1 bine giren öğrenciler yerleştirilirken

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı 21/03/2016-1667 *BD004834962* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı 40.A.00/ Konu Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması Hk Ankara, BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları EK-1 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Sağlık alanında kullanılan bilişim

Detaylı

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) Sayı :B100TSH0130000- Konu :Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 13.10.2004 MU LA ÜN VERS TES MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDAK B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES *

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN CISCO EXPO 2008 ETK NL AÇILI KONU MASI 29 Nisan 2008 Kanyon Alı veri Merkezi, stanbul Saygıde er konuklar, de

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türkiye de çocuk sa lı ının durumu

Türkiye de çocuk sa lı ının durumu Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55: 71-76 Yorum Türkiye de çocuk sa lı ının durumu Sema Özba, Ba ak Tezel, irin Aydın, Hilal Bolat, M. Rifat Köse Sa lık Bakanlı ı Ana-Çocuk Sa lı ı ve Aile

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

bilinmesi gerekenler

bilinmesi gerekenler 54 55 tıp hukuku Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin Mali Sorumluluk Sigortası hakkında bilinmesi gerekenler İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 MESLEK HAYATIMIZA 2010 YILINDA GİREN, DAHA ÖNCESİNDE ACABA İŞE YARAR MI? DİYE

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

EVDE BAKIM DERNEĞİ. www.evdebakim.org.tr

EVDE BAKIM DERNEĞİ. www.evdebakim.org.tr ÜLKEMİZ İÇİN EVDE BAKIM MODELİ OLUŞTURMA ÇALIŞTAYI Evde Bakım Derneği, 8 9 Nisan 2010, Ankara ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU GİRİŞ Ülkemizde özel sektör (özel hastaneler ve özel şirketler), kamu (kamu hastaneleri),

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TURKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI Sağlık Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı Yapılanması Birinci Basamak Sağlık

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS TABLO DİZİNİ TABLO-1: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, 2008 TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS DAĞILIMI TABLO-4: YILLARA GÖRE

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

ORMANLARIN KORUNMASI HAKKINDA SAYI TAY RAPORU (ÖZET)

ORMANLARIN KORUNMASI HAKKINDA SAYI TAY RAPORU (ÖZET) ORMANLARIN KORUNMASI HAKKINDA SAYI TAY RAPORU (ÖZET) Ormanlarımızın hukukî sınırlarının tespitine yönelik kadastro çalı malarının tamamlanamamı, tamamlanan çalı maların önemli bir kısmının da tapu tescilinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı