PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile bu kanunlara ek olarak çıkarılan tüzük,yönetmelik, tebliğ ile Kanun hükmündeki kararnamelere dayanarak memur statüsünde görev yapan personelin özlük işlerini yürütür YILI FAALİYETLERİ Diğer Kurumlardan 657 sayılı Yasaya tabii olarak görev yapan ve Belediyemize naklen tayin talebinde bulunan 22 memur Personelin naklen ataması yapılmış olup, Kurumumuzda görev yapan 5 memurumuzda başka Kurumlara naklen tayin olmuştur. 562 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 657 sayılı Yasanın 108.maddesi gereğince 14 memur personel ücretsiz izne ayrılmıştır. 1 memur personelde istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Emeklilik süresini dolduran 70 personel kendi isteği ile Emekliğe sevk edilmiştir. Yıl içinde bir üst öğrenimi bitiren Personelin ve daha önce S.S.K ve Bağ-Kur lu hizmetleri bulunan memurların bu hizmetleri değerlendirilerek intibakları yapılmıştır. Memur personelin hastalık nedeniyle almış olduğu sağlık raporları, çeşitli nedenlerle alınan heyet raporları, Bayan personelin doğum öncesi ve doğum sonrası almış olduğu izinler Bilgisayara işlenmiştir. Yıl içerisinde 7 günden fazla rapor alan personel tespit edilip gereğinin yapılması için Maaş Tahakkuk Şefliğine gönderilmiştir. ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü memur personelinin izin ve raporları takip edilerek Kurumlarına bildirilmiştir. Yıl içinde 40 günden fazla rapor alan memur personelin raporları ilgili Müdürlüğe iade edilerek Heyet raporuna dönüştürülmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır. Yurtiçinde ve dışında düzenlenen kongrelere katılma isteminde bulunan personele Başkanlık Olurları alınarak Müdürlüklere gönderilmiştir. Yaz stajını Belediyemizde yapmak isteyen Yüksekokul öğrencilerinin başvuruları değerlendirilerek branşları ile ilgili birimlerde ücretsiz staj yapmaları sağlanmıştır. Valilik Makamından gelen İl İdare Kurulu Kararları ilgili memurlara tebliğ edilmiştir. Belediyemize başka Kurumlardan gelen personelin özlük ve sicil dosyaları devren teslim alınmıştır. Memur Personelimize ait 2006 yılı gizli sicil raporlarının sicil yönetmeliğinde belirlenen esaslara uygun olarak doldurulup doldurulmadığı incelenmiş sicil kayıt defterine işlenerek bilgisayara girilmiştir. 657 sayılı Yasanın 37. ve 64. maddeleri gereğince 01/01/2006 tarihinden itibaren 1 yıl kademe ilerlemesi almaya hak kazanan personelin listesi düzenlenerek Başkanlık Makamının Onayına sunulmuştur. Kurum içi ve Kurum dışı olmak üzere 4407 adet çeşitli konularda yazışmalar yapılmıştır. Yıl içinde kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan personelin kademe ve derece ilerleme terfileri yapılmıştır. 73

2 Belediyemizden 951 kişi iş talebinde bulunmuş olup, gerekli yazışmalar yapılmıştır. Diğer Kurumlardan 657 sayılı Yasaya tabii olarak görev yapmakta iken emekli ve istifa nedenleri ile görevlerinden ayrılan 9 Personelin Başbakanlıktan açıktan atama izni alınarak açıktan atamaları yapılmıştır. Norm Kadro Standartlarının belirlenmesi işlemi ile Onayı için Belediye Meclisine sunulması ve sistemimize işlenmesi yapılmıştır. NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA GÖRE KADRO SAYISI : 4534 DOLU : 1237 BOŞ : 3146 DONDURULAN KADROLAR : 151 İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kadrolu işçi personele ait ayni ve nakdi ödemelerin yasal süresini aksatmadan yapılmasını sağlamak tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu 854 sayılı Denizcilik Kanunu, tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar mevzuatındaki kanun, tarih,3417 sayılı Tasarrufu Teşvik Fonu Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesinde yer alan maddeler doğrultusunda kazanılan sosyal hakların hak sahibi işçilere verilmesini sağlamak için bir sistem oluşturmaktır YILI FAALİYETLERİ Belediyemiz tüm birimlerinde görev yapmakta olan (622) işçi personelin her ay Toplu İş Sözleşmesi gereği ücret ve sosyal ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz Müdürlüklerine ait (622) çalışan kadrolu ve geçici işçinin aylık sigorta pirimi e-bildirgeleri tanzim edilmiştir. Emekli olan işçilerimizin (37 kişi) kıdem tazminat işlemleri ve harcırah evrakları tanzim edilip kendilerine ödeme yapılmak üzere hesap işlerine gönderilmiştir sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanununa göre Belediyemiz müdürlüklerinde (164) stajyer öğrencinin staj yapmaları sağlanıp ücret bordroları hazırlanmaktadır. Müdürlüklerde yapılan işlemin daha verimli ve akıcı olabilmesini sağlamak amacıyla (16) işçinin kurum içi nakilleri ve (13) işçinin görev yerlerinde değişiklik yapılmıştır. 74

3 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7.maddesinin (u), (s) ve (t) fıkraları hükmü çerçevesinde imzalanan protokoller ile ilçe ve ilk kademe Belediyelerinden nakil olan 22 kadrolu, 118 geçici işçinin nakil işlemleri tamamlanmıştır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 3395 sayılı yasası ile değişen ek 24.maddesine göre, belediyemizden emekli olan 2356 kişinin Sosyal Yardım Zamları ödenmiştir. Kadrolu ve geçici işçi Personelin mahkeme kararı gereği (18 kişi) icra ve nafaka kesintilerinin yapılarak, kesinti listeleri hesap işlerine gönderilmektedir. Yıl içinde Belediyemiz Müdürlüklerinde görev yapmakta olan tüm kadrolu ve geçici işçi personelin 6772 sayılı devlet ikramiyeleri ile, 2 adet (30) yevmiye tutarında olan Sendika İkramiye ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Yıl içinde tüm kadrolu ve geçici işçilerin yıllık izin işlemleri, ücret bordroları tanzim edilmiştir. MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak görev yapan personelin (Genel İdari Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Din Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Avukat Hizmetleri, Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri) maaş tahakkuklarını hazırlayıp, maaşlarını alabilecekleri düzeye getirmektir. Bu bakımdan Müdürlük olarak görevimiz; Memur Personel Şube Müdürlüğünden gelen özlük bilgileri ile terfi seyir listesi ve izinrapor listesine, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden gelen lojmandan yararlananlara ait listesine, Muhasebe Şube Müdürlüğünden gelen ilaç katkı payı listesine, Yemekten faydalanan personelin yemekhane servisinden gelen listeye, Varsa diğer birimlerden gelen kesinti listelerini ilgililerin maaşlarına yansıtmak, Maaş bordrolarını basmak,tahakkuklarını imzalatmak,ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, Vekalet ücret bordrolarını ve tahakkuklarını hazırlamak,ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek İkinci görev aylık bordroları ve tahakkuklarını hazırlamak, ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, Encümen üyeliği toplantı ücret bordrolarının tahakkuklarını hazırlamak, ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, 75

4 Meclis üyelerinin huzur hakkı ücret bordrolarını ve tahakkuklarını hazırlamak, ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, Zabıta,İtfaiye ve Güvenlik personelinin fazla mesai ile Eşrefpaşa Hastanesi Baştabipliği personelinin nöbet ücret bordrolarını ve tahakkuklarını hazırlamak, ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, Emekli Keseneklerini düzenlemek, ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek, Sendikadan çekilmek isteyen personelin ilgili işlemlerini yapmak, Gerek birimlerden gerekse diğer kurumlardan gelen Şefliğimiz görev alanına giren konulardaki istek ve taleplere cevap vermek, Vergi iade bordrolarını düzenlemek, Arazide çalışmaları karşılığında teknik personelin ek özel hizmet tazminat bordrolarını ve tahakkuklarını düzenlemek, ödenmek üzere Muhasebe Şube Müdürlüğüne göndermek YILI FAALİYETLERİ Maaş Tahakkuku Yapılan Memur Sayısı(Aralık 2006 Ayı İtibari İle) Başkan Genel İdare Hizmetler Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM 1 kişi 892 kişi 178 kişi 228 kişi 13 kişi 5 kişi 3 kişi 32 kişi 1352 kişi Fazla Çalışma Ücreti Tahakkuku Yapılan Memur Sayısı Zabıta Müdürlüğü 60 kişi Güvenlik Amirliğİ 45 kişi İtfaiye Müdürlüğü 396 kişi Eşrefpaşa Hastanesi Baştabipliği 102 kişi TOPLAM 603 kişi Müdürlüğümüz Evrak Kayıt; Giren Evrak Sayısı: 2475 Çıkan Evrak Sayısı:

5 İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Hizmetlerinin aksamaması için birimlerin ısınma, soğutma, aydınlatma, ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutulması ve gerektiğinde tamiratını yaptırmak,törenlerde,fuarlarda,açılış ve etkinliklerde alan düzenleme, bayraklama vb. düzenlemeleri yapmak, belediye hizmet binasının tüm temizlik işleri ve cilalanması, birimlerin bakımını yapmak veya yaptırmak, İlçe Seçim Kurullarının talimatıyla sandık, hücre kurma, oy pusulalarını 5 yıl muhafaza etmek,belediye birimlerinin su, elektrik, telefon gibi düzenli ödeme faturalarının takip edilmesi ve ödenmesi için hesap işlerine göndermek YILI FAALİYETLERİ Müdürlüğümüz evrak kaydına gelen tarihleri arasında 3765 adet evraka cevap verilmiş olup, Satınalma ve Ayniyat Şube Müdürlüğünce gönderilen evrakların tahakkukları yapılıp, Mekez ambardan tüm malzemeler tarafımızdan eksiksiz olarak teslim alınmış, ihtiyacı bulunan birimlere talep karşılığı verilmiştir yılında ,50 YTL.lik demirbaş malzeme alınmış olup, ,79 YTL. tutarındaki demirbaş çeşitli Müdürlüklere devri yapılıp,demirbaşkayıtlarımızdan düşülmüştür. Başkanlık Makamı ve ünitelerinde kullanılan telefonlarla ilgili yazışmalar yapılmış 108 adet normal telefon, 3 adet araç telefonu, 1 adet Data, 4 adet kablolu TV., faturalarının ,18 YTL. lik tahakkuku hazırlanarak ödemesi yapılmıştır. Personel servisimizce kadroları Müdürlüğümüzde 630 kişi şirket elemanı 78 adet daimi işçi ve 16 adet memura ait puantaj cetvelleri, Müdürlüğümüzden 9 adet personel emekli olmuştur. Vizite kağıtları hazırlanmıştır. Tüm personel ile ilgili yazışmalar yapılıp, Belediye hizmet binamızın ,87 YTL. elektrik, ,76 YTL. su tahakkukları hazırlanıp, Hesap İşleri Şube Müdürlüğünce ödemesi sağlanmıştır. SEÇİM BÜROSU tarihleri arasında İl seçim kurulu tarafından bildirilen parti seçiminde 56 adet sandık, 228 adet hücre, Adet muhtarlık seçiminde 32 adet sandık, 52 adet hücre, adet Dernek ve oda seçiminde 107 adet sandık, 410 adet hücre gönderilip teslim alınmıştır.ayrıca Milletvekili Seçimlerinden kalan 7537 adet oy torbası imha edilmek üzere Devlet Malzeme Ofisine teslim edilmiştir.il seçim kurulu demirbaşlarında bulunan seçim sandıklarının bakımı yapılıp, numaralandırma işlemlerine devam edilip, sandık ve seçim hücrelerinin tamiri yapılmaktadır. TEMİZLİK EKİBİ Belediye hizmet binamızın temizliğini yapmaya devam etmekte olup, dışarıda bulunan birimler ile Başkanlık konutlarımızın temizliklerini gelen talepler çerçevesinde karşılamaya devam etmektedir. 77

6 TÖREN EKİBİ tarihleri arasında Protokol ve Özel Kalem Müdürlüğünce bildirilen 500 adet tören, karşılama, plaket verme, basın toplantısı vb. etkinlikler yerine getirilmiştir. SES VE IŞIK YAYIN DÜZENİ EKİBİ tarihleri arasında Protokol ve Özel Kalem Müdürlüğünce bildirilen 500 adet etkinlik ve toplantı salonlarına muhtelif güçte ses ve ışık düzeni kurulmuş, çalışmalarımız devam etmektedir. MERKEZ 1 TELSİZ AMİRLİĞİ tarihleri arasında Belediyemiz ve ilçe Belediyelere ait muhtelif telsizleri (el, araç) bakım ve onarımını yapmıştır. Telsizler arasında haberleşmeyi sağlamış olup, acil haber merkezi halktan gelen istek ve şikayetleri gerekli yerlere ileterek takibini yapmıştır. ARAÇ SEVK AMİRLİĞİ tarihleri arasında emrinde bulunan 19 adet binek oto, 9 adet minibüs ile 3 adet kamyonet 2 adet kamyon Başkanlığımızdan gelen talimatlar çerçevesinde yönlendirilmiş olup, 48 adet personel ile işlevini sürdürmektedir. TEKNİK SERVİS tarihleri arasında Teknik İşler Servis personeli tarafından her gün periyodik olarak aşağıda belirtilen işler yapılmıştır. Belediye hizmet binamızın tüm asansörlerinin periyodik olarak bakımları yapılarak arızalı olan personel girişi ve halk girişi asansörlerinin tamiratı yapılarak çalışır duruma getirilmiştir. Belediye hizmet binamız ve dış müdürlüklerin telefon arızaları giderilmiştir. Meclis Salonunun meclis toplantıları ve etkinlikler için hazırlanmasına devam edilmiştir. Belediye hizmet binamız içindeki arızalı lambalar değiştirilip, genel kontrolü yapılmıştır. TRAFİK KAZA SERVİSİ tarihleri arasında Trafik Kaza Servisince Belediyemiz ait 550 adet aracın egsoz ölçümü ve emisyon ölçümleri yaptırılmış, ayrıca 572 aracın sigorta poliçeleri yaptırılmıştır. Belediyemiz ait yol güzergahlarında bulunan işaret ve trafik levhaları, otoyol korkuluk ve bariyerler, ağaçlar, araçlar, kazalarla ilgili raporları hazırlanarak ilgili Sigorta Şirketlerinden ,00 YTL. hasar bedeli tanzim edilerek Belediyemiz hesabına geçirilmiştir. 78

7 KAZAN DAİRESİ tarihleri arasında kazan dairesi personeli tarafından her gün periyodik olarak aşağıda belirtilen işler yapılmıştır. Bina içindeki tuvaletler gezilerek kontrol edilip, arızalı olanların tamiratı yapılmıştır. Belediye hizmet binamız ve dış müdürlüklerde bulunan su tesisatları ile lavabo çeşme bataryalarının arızaları giderilmiştir. Gerekli yerlerdeki boya işleri yapılmıştır. Belediye binamızın kırık olan camları değiştirilmiştir. Belediye hizmet binamızdaki Servis oda ve kapıların arızalı olan kilitlerin yenileri takılmıştır. Bina içerisindeki masa ve çelik dolapların kilitleri arızalı olup, yenilerin takılması ve müdürlüklerden gelen koltuk ve masaların kırık olan eşyaların kaynaklarının yapılması bina içindeki cam tipi klimaların bakımları yapılmıştır. KURUM ARŞİVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Büyükşehir Belediyesi nin birimlerine ait arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin gerekli şartlar altında korunmalarının temin ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasını sağlayan birim dir. Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü 27 Ocak 1990 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan İç İşleri Bakanlığı İl Özel idareleri ve Belediyeler Arşiv yönetmeliğine dayanılarak kurulması kararlaştırılmıştır, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve sayılı kararı ile Belediyemizde Kurum Arşivi kurulması kararı alınmış olup İçişleri Bakanlığı nca tarihinde onaylanmıştır. İçişleri Bakanlığı nın tarihli olurları ile Müdürlüğümüz faaliyetine başlamıştır. Müdürlüğümüzün faaliyetini sürdüreceği yer olarak Buca-Kaynaklar Beldesindeki Balık Hali binası gösterilmiştir. Görevini Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esasları doğrultusunda yürütür. Kurulduğundan beri Personel Daire Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı) na bağlı olarak çalışan Kurum Arşiv Şube Müdürlüğü 2006 yılı sonunda Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı na bağlanmıştır. Faaliyetini halen Buca Kaynaklar beldesindeki Balık Hali binasında tahsis edilen bölümde sürdürmektedir. Kurum Arşivinde 1 Müdür 3 şef personel mevcut iken ilaveten 2006 yılında 2 kadrolu işçi atanmıştır. Personel eğitim durumu: 3 kişi yüksek okul mezunu 1 kişi lise mezunudur. İşçiler ilköğretim mezunudur. 79

8 2006 YILI FAALİYETLERİ 2006 yılında 1 Bilgisayar ve lazer yazıcı alınmıştır. Kurum arşivinde kronolojik dosyalama sistemi kullanılmıştır. Kurum arşivine gelen ve giden evrak miktarı 97 adettir. Kurum Arşivine devredilen evrakların birimlere göre dağılımı, türü ve adedi şöyledir: Kararlar ve Tutanaklar Daire Başkanlığı: 117 adet dosya Fen işleri Daire Başkanlığı ; 90 adet dosya Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 52 adet dosya + 39 adet defter Toplam = 91 adet İtfaiye Daire Başkanlığı! 34 adet dosya Satın alma Daire Başkanlığı ; 85 adet dosya Muhafazasına lüzum görülmeyen 4600 kg eski evrak Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü ne imha tutanağı hazırlanarak teslim edilmiştir. 80

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Malkara

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu yönetmenliğin amacı, Bayındır Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün teşkilat yapısı, hukuki statüsünü, görev, yetki

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: 1-İl müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Eğirdir

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7 ÖZÜ :Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kartal Belediyesi

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 7 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 8 GENEL BİLGİLER..0 MİSYONUMUZ, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER... YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... BELEDİYENİN GÖREVLERİ...

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ ÖZLÜK İŞLERİ Kadro İhdas, Aktarma ve Genişleme İşlemleri Memur Terfi ve İntibak İşlemleri Memur Nakil ve Açıktan Atama İşlemleri Memur Merkezi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurum un yetki, görev ve sorumlulukları Tablo 1 18 de yer almaktadır. Tablo 1: Genel Müdür Görev, Yetki ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğü temsil etmek.

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı