ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞININ TARĠHLĠ VE 5452 SAYILI TALĠMATI ĠLE YÜRÜRLÜĞE GĠRMĠġTĠR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞININ 05.04.2012 TARĠHLĠ VE 5452 SAYILI TALĠMATI ĠLE YÜRÜRLÜĞE GĠRMĠġTĠR."

Transkript

1 ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞININ TARĠHLĠ VE 5452 SAYILI TALĠMATI ĠLE YÜRÜRLÜĞE GĠRMĠġTĠR. I. KAPSAM MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠSĠNE ĠLĠġKĠN UYGULAMA REHBERĠ Gemilerde kullanılan Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları, Can Kurtarma Araçları ve Düzenekleri için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunan servis sağlayıcılarına, yapılan değerlendirme sonucunda talebin uygun görülmesi halinde, Merkez Liman Başkanlıklarınca* yetki belgesi düzenlenmesi veya vize edilmesi. *(Bu Rehberde bünyesinde GSK Başkanı bulunan Liman Başkanlıkları, Merkez Liman Başkanlığı olarak anılacaktır.) II. GENEL ESASLAR A. Müracaat Belgelendirme müracaatları Merkez Liman Başkanlıklarına veya doğrudan Liman Başkanlıklarına yapılır. Diğer Liman Başkanlıklarına yapılan müracaatlar, belgelendirmeyi yapacak olan Merkez Liman Başkanlıklarına iletilir. B. Belgelendirme ve Vize iģlemleri 1- Servis sağlayıcılarının talebi üzerine, Merkez Liman Başkanlıklarınca gerekli evraklar üzerinden tesiste incelemeler yapılacaktır. Tesisin uygun bulunması durumunda yetki belgesi 5 (beş) yıllık düzenlenir (konusuna göre Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6). Yetki belgelerini Merkez Liman Başkanı imzalar. 2- İlgili belgelerin geçerliliğinin, tesis ve sağlanan hizmetin yeterliliğinin devam etmesi durumunda, yetki belgesi her yıl vize edilir. Servis sağlayıcılar, vize işlemleri için vize bitim tarihinden önce Merkez Liman Başkanlığına müracaat eder. Vize işlemi için görevlendirilen personel Liman Başkanlığında ise tutulan rapora göre vize işlemini Liman Başkanı, görevlendirilen Merkez Liman Başkanlığında ise tutulan rapora göre vize işlemi GSK Başkanı tarafından yapılır. Vize işlemi yapılırken belge üzerindeki vize hanesine, onaylayan yetkili tarafından; adı-soyadı, unvanı ve tarih yazılıp imzalanacaktır. 3- Yetki belgesi vize işlemlerinde bir sonraki vize tarihi; Bölüm I, II, III veya IV de belirtilen belgelerin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak yazılır. 4- a)servis sağlayıcılarının dolum/bakım ve test işlemi iş yeri adresi sadece Liman Başkanlıkları İdari sınırları içerisindeki yerleşim biriminde (il-ilçe) olabilir. b) Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için servis sağlayıcıları iş yeri adresinin bulunduğu Liman Başkanlığı ile ardışık (her iki yönde) 10 Liman Başkanlığı idari sınırlarında hizmet sunabilir. 5- Belgelendirme için yapılan müracaatlar ile vize yenileme başvuruları, 15 (on beş) iş günü içerisinde değerlendirerek sonuçlandırılır. 6- Liman Başkanlığınca düzenlenen ve vize edilen yetki belgelerindeki bilgiler, Liman Başkanlığınca yetkilendirilen personelce, Bakanlığımız tarafından yapılan web tabanlı programa (Atlantis) girilecektir. 1/13

2 C. Taahhütname Yetki talebinde bulunan servis sağlayıcılar, aşağıdaki ibarelerin yer aldığı noter tasdikli bir taahhütnameyi Merkez Liman Başkanlığına vereceklerdir. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere uyacağımızı, yetkimiz haricinde sertifika düzenlemeyeceğimizi, yetkimizi baģka bir servis sağlayıcıya Devretmeyeceğimizi, vize tarihi geçtiği takdirde belgemizin geçersiz sayılacağını ve Firmamızla ilgili meydana gelen değiģiklikleri zamanında UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı... (yetki alınan) Liman BaĢkanlığına bildireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Ancak, Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisi kapsamında, sabit yangın söndürme sistemi tesis etmek isteyen servis sağlayıcılar, yukarıdaki ibarelerin yer aldığı taahhütnameye, uygun kullanıldığı takdirde kullanılan malzemenin, söndürücü miktarının, iģçilik kalitesi ve montajın yeterli ve emniyetli olduğunu taahhüt ve beyan ederiz ifadesini de ekleyeceklerdir. D. Yaptırımlar 1-Taahhütnamesine uygun hareket etmediği tespit edilen servis sağlayıcının, vize süresi içerisinde iki kez uyarı alması durumunda, ikinci uyarı yazısının tarihi esas alınarak yetkisi 1 (bir) yıl süreyle askıya alınır. Askı sürecinin bitimi itibariyle verilen ilk vize süresi içerisinde tekrar uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ise servis sağlayıcıya verilen söz konusu yetki/yetkiler iptal edilecek olup, servis sağlayıcıya bir daha yetki verilmez. Yaptırımlar bizzat Merkez Liman Başkanlıkları tarafından uygulanacak olup, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. 2- Uygulanacak olan müeyyide, söz konusu servis sağlayıcısının kusurlu görüldüğü alandaki yetkisini kapsar. 3-Servis sağlayıcı, yetki belgesindeki vize bitim tarihinden sonra vizesi yenilenene kadar herhangi bir hizmet veremez. 4-Yetki belgesindeki vize bitim tarihinden sonra başvuruda bulunan servis sağlayıcı, belgelendirme yetkisi için gerekli dosyayı yeniden hazırlayarak müracaat eder. 5-İç sularda hizmet veren teknelerde kullanılan can kurtarma ve yangın söndürme sistem ve araçlarının meri standartlara uygunluğu yeterli sayılacaktır. E. Ücretlendirme 1- Belgelendirme/yıllık vize işlemleri için Döner Sermaye Genelgesinde belirlenen ücret, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılacak olup makbuzu ibraz edilir. 2-Tek müracaat dilekçesi ile birden fazla marka için yetki talep eden servis sağlayıcılardan, sadece bir tek belgelendirme ücreti alınır (bu durum vize işlemleri için de geçerlidir). F. Kontroller 1- Denetlenen servis sağlayıcısının tesisinde eksikliğin tespit edilmesi halinde, giderilmesi için Liman Başkanlığı en fazla 30 (otuz) güne kadar süre verebilir. 2-Aynı servis sağlayıcı tarafından, farklı tarihlerde, birden fazla marka için yetki talep edilmesi durumunda, servis sağlayıcının adresinde her marka için yapılan inceleme yerine, servis sağlayıcının birinci talebi için yapılan ilk inceleme bir yıl geçerli sayılacak, yıl içerisinde başka bir 2/13

3 marka için talepte bulunan aynı servis sağlayıcı, bu marka üreticisinin servis sağlayıcısı için belirlediği standartların, daha önceki markalardan yüksek olması durumunda tekrar incelenir. Bu husus üretici firmalarla servis sağlayıcısı arasında imzalanan sözleşme ve ekleri incelenerek yapılacaktır. İncelenmesine gerek duyulmaması halinde ilk kontrol tarihi ve raporu esas alınır. 3- Liman Başkanlığınca yapılacak denetimlerde, üretici firmanın servis sağlayıcısı için belirlediği asgari kriterler dikkate alınır. 4- Liman Başkanlıkları ile servis sağlayıcıları, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından bu konularda denetlenebilir. G- Diğer Hususlar 1- Yapılacak servis işlemlerinde ve Liman Başkanlıkları tarafından yapılacak denetlemelerde, IMO nun ilgili rehber ve/veya tavsiye kararları göz önünde bulundurulur. 2- Türk bayraklı gemilerde bulunan; yangın söndürme sistemleri ve elemanları, can salları, can kurtarma filikaları, indirme ve serbest bırakma düzenekleri için üreticinin veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, yabancı ülkelerde bu araç ve teçhizata yönelik servis hizmeti, geminin klası gözetiminde liman devleti tarafından bu işler için yetkilendirilmiş firmalarca yapılabilir. 3- Yabancı bayraklı gemilerde bulunan; yangın söndürme sistemleri ve elemanları, can salları, can kurtarma filikaları, indirme ve serbest bırakma düzenekleri için üreticinin veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servis sağlayıcılarının bu araç ve teçhizata hizmet verebilmesi için geminin bayrak devletinden izin alması gerekir. 4-Kabotaj hattında çalışan gemilerde bulunan Şişirilebilir Can Sallarının periyodik testleri 17 ayda bir, uluslararası çalışan gemilerde ise 12 ayda bir yapılır, Uluslararası çalışan gemilerde yurt dışında servis süresi dolan şişirilebilir can sallarının üreticisi veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, Türk bayraklı gemilerden gelebilecek taleplere Merkez Liman Başkanlıkları söz konusu gemilere 5 (beş) aya kadar muafiyet verebilir. Gemiler bu neviden taleplerini Denize Elverişlilik Belgesini aldıkları Liman Başkanlığına yapar. 5-Kabotaj hattında çalışan gemilerde bulunan taşınabilir yangın söndürücülerin servis istasyonlarında doluluk testi, iki yılda bir hidrostatik testleri ise on yılda bir yapılır, yine Sabit CO 2 yangın söndürme tüplerinin doluluk, sızıntı ve sabit sistemin fonksiyonel testi iki yılda bir, hidrostatik testi on yılda bir yapılır. 6-Kabotaj hattında çalışan gemilerde, Kurtarma Botları ve Hizmet Botlarının Bakımları 5 yılda bir yetkili servis sağlayıcıları tarafından yapılır. 7-Can kurtarma araçları suya indirme donanımları testi beş yılda bir toplam ağırlığın 1,1 katı ağırlık ile dinamik olarak, her yıl ise boş olarak İdarenin veya yetkilendirilmiş kuruluşun gözetiminde yetkilendirilmiş servis sağlayıcılar tarafından yapılır. 8- Uluslararası Çalışan Gemilerde ise Uluslararası kurallar geçerlidir. 9-Türk bayraklı gemilerde bulunan; can salları, can kurtarma filikaları, kurtarma botu, hizmet botu, indirme ve serbest bırakma düzenekleri için üreticinin veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, ülkemizde bu araç ve teçhizata yönelik servis hizmeti, Merkez Liman Başkanlığının görevlendireceği uzman gözetiminde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş firmalarca yapılabilir. 3/13

4 10- Liman Başkanlıkları, servis sağlayıcılarının verdikleri hizmetlere yönelik yaptıkları habersiz denetimleri 3 (üç) er aylık periyotlar (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları içerisinde) halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bildirir. III. ĠLGĠLĠ ALANA AĠT ESASLAR A. Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için, 1-Yangın söndürme sistemleri ve elemanları için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunan servis sağlayıcısının, üretici bir firma ile servis/bakım/dolum anlaşması yapmış olması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sözleşme imzaladığı üreticinin ürünleri ile sınırlı kalmayıp diğer firmalarında ürünlerine servis/bakım/dolum hizmet verebilir. 3-Yangın söndürme sistemleri ve elemanlarına servis hizmeti verecek tesislerin kontrolleri, Ek- 1 de verilen listeye göre yapılır. 4-a)Servis istasyonlarında yapılacak olan Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanlarının servisleri, servis sağlayıcıları tarafından, Merkez Liman Başkanlığına servis yapılmadan önce yazı (faks vb.) ile bildirilir. Liman Başkanlıkları ve servis sağlayıcıları bu yazıları kayıt altına alır. Liman Başkanlıkları bu bildirimlerden yıl içerisinde en az % 10 u tesise yapacağı habersiz denetlemelerde kontrol eder (Yapılacak olan habersiz denetlemeler tesise yönelik olmayıp, verilen hizmetin doğru olarak yapılıp yapılmadığına yönelik olacaktır). b)yapılan kontrol neticesinde, uygunsuzluğu tespit edilen veya servis sağlayıcısı hakkında doğruluğu ispat edilen şikayet olması halinde, servis sağlayıcısının yaptığı servis işlemlerinin en az %20 si iki yıl süresince Liman Başkanlığının belirleyeceği personel tarafından denetlenir. Merkez Liman Başkanlıkları bu kontroller için iş yoğunluğunu, servis sağlayıcısının konumunu göz önüne alarak firmanın test/dolum adresine en yakın Liman Başkanlıklarındaki eğitim almış personeli görevlendirebilir. Servis istasyonlarına ve servis sağlanacak ürünlere yönelik yapılacak denetimlerde görev alacak personele, Merkez Liman Başkanlıkları tarafından gerekli eğitim verilir. B. ġiģirilebilir Can Salları, ġiģirilebilir Kurtarma Botu, ġiģirilebilir Can Yelekleri için, 1- Şişirilebilir Can Salları, Şişirilebilir Kurtarma Botları, Şişirilebilir Can yelekleri için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunacak servis sağlayıcının, üretici bir firmadan yetki alması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sadece yetki aldığı ürüne hizmet verebilir. 3-Şişirilebilir Can Salları, Şişirilebilir Kurtarma Botları, Şişirilebilir Can yelekleri için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme yetkisi kapsamında, vize/yeniden belge düzenleme aşamasında servis sağlayıcının üretici firma ile aynı marka ürüne ilişkin sözleşmesi devam ediyor olması kaydıyla; -Servis sağlayıcı çalışanının eğitim sertifikasının süresi bitmiş olup, yeni sertifikayı alması için eğitiminin devam etmekte olması, -Servis sağlayıcı çalışanı eğitimi tamamlamış ancak, belgesinin henüz teslim alınamamış olması, -Servis sağlayıcı çalışanının eğitim sertifikasını yenilemesi gereken tarihte yeni eğitim programı düzenlenmemiş olması, 4/13

5 gibi durumlarda, vize /yeniden belge düzenleme aşamasında, Liman Başkanlıklarınca verilen yetki belgesinin geçerliliği (belge üzerinde belirtilen yıllık vize bitim tarihi itibariyle) azami 3 (üç) ay devam ettirilir. Şayet servis sağlayıcısının üretici firma ile yaptığı sözleşmenin süresi 3 (üç) aydan daha az ise kalan süre kadar yetki belgesinin süresi uzatılır. Ancak verilen süre sonunda söz konusu belgelerin tamamlanmaması durumunda, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın yetki belgesi iptal edilir. Yukarıda belirtilen nedenler sonucu belgesi iptal edilen servis sağlayıcı, genel hükümler çerçevesinde yeniden müracaat edebilir. 4- Şişirilebilir Can sallarına, Şişirilebilir Kurtarma Botlarına, Şişirilebilir Can Yeleklerine servis hizmeti verecek tesislerin kontrolleri, Ek-2 de verilen listeye göre yapılır. 5- a)servis istasyonlarında yapılacak olan can sallarının servisleri, servis sağlayıcıları tarafından, ilgili Merkez Liman Başkanlığına servis yapılmadan önce yazı (faks vb.) ile bildirilir. Liman Başkanlıkları ve servis sağlayıcıları bu yazıları kayıt altına alır. Liman Başkanlıkları bu bildirimlerden yıl içerisinde en az %10 u tesise yapacağı habersiz denetlemelerle kontrol eder. (Yapılacak olan habersiz denetlemeler tesise yönelik olmayıp, verilen hizmetin doğru olarak yapılıp yapılmadığına yönelik olacaktır.) b)yapılan kontrol neticesinde, uygunsuzluğu tespit edilen veya servis sağlayıcısı hakkında doğruluğu ispat edilen şikayet olması halinde, servis sağlayıcısının yaptığı servis işlemlerinin en az %20 si iki yıl süresince Liman Başkanlığının belirleyeceği personel tarafından denetlenir. Merkez Liman Başkanlıkları bu kontroller için iş yoğunluğunu, servis sağlayıcısının konumunu göz önüne alarak firmanın servis adresine en yakın Liman Başkanlıklarındaki eğitim almış personeli görevlendirebilir. Servis istasyonlarına ve servis sağlanacak ürünlere yönelik yapılacak denetimlerde görev alacak personele, Merkez Liman Başkanlıkları tarafından gerekli eğitim verilir. C- Can Kurtarma Filikaları, Kurtarma Botu, Hizmet Botu için 1-Can kurtarma filikaları, kurtarma botları ve hizmet botları için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunacak servis sağlayıcının, üretici bir firmadan yetki alması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sadece yetki aldığı ürüne hizmet verebilir. 3-Servis sağlayıcısının verdiği bu hizmetin kontrolü, geminin belgelendirilmesi sırasında, Liman Başkanlığının uzmanları tarafından testi yapılarak kontrol edilir. D- Can Kurtarma Araçlarının Ġndirme ve Serbest Bırakma Düzenekleri için 1-İndirme ve serbest bırakma düzenekleri için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunacak servis sağlayıcının, üretici bir firmadan yetki alması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sadece yetki aldığı ürüne hizmet verebilir. 3-Servis sağlayıcısının verdiği bu hizmetin kontrolü, geminin belgelendirilmesi sırasında, Liman Başkanlığının uzmanları tarafından testi yapılarak kontrol edilir. 4-Can kurtarma araçları ve donanımlarının kapasiteleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. 5/13

6 IV. MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠSĠ TALEBĠNDE BULUNACAK SERVĠS SAĞLAYICILARDAN ĠSTENECEK BELGELER BÖLÜM - I: Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için, 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri 4. Yerleşim Planı (İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi örneği, 8. Yangın tüpü üreticisi ile servis sağlayıcısı arasında yapılan sözleşme örneği, 9. Üretici firmalar tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 10. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 11. CO 2 tankının en az 5 ton kapasitede olduğuna dair ilgili kurumdan alınmış kapasite raporu (CO 2 tankı bulunmayan ve yetki almış mevcut servis sağlayıcılar en geç tarihine kadar CO 2 tankına sahip olmaları ve bu tanklar hakkındaki kapasite raporunu yetki aldıkları Liman Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.), 12. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. BÖLÜM-II: ġiģirilebilir Can Salları, ġiģirilebilir Kurtarma Botları, ġiģirilebilir Can Yelekleri için, 1. Dilekçe(Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 8. Üretici Firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 9. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği ve tercümesi, 10. Servis Ekipman Listesi, 11. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. BÖLÜM III: Can Kurtarma Filikaları, Kurtarma Botu ve Hizmet Botu için, 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 8. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 9. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 10. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. 6/13

7 BÖLÜM IV: Can Kurtarma Araçlarının Ġndirme ve Serbest Bırakma Düzenekleri için 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 8. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesi noter tasdikli örneği ve tercümesi, 9. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 10. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. NOT: - Bölüm I (1 inci ve 10 uncu maddeler hariç), Bölüm II (1 inci, 8 inci ve 9 uncu maddeler hariç), Bölüm III (1 inci, 7 nci ve 8 inci maddeler hariç) ve Bölüm IV (1 inci, 7 nci ve 8 inci maddeler hariç) te istenilen belgelerin fotokopileri Liman Başkanlıkları tarafından asılları görülerek, Aslı Gibidir onaylı (onaylayanın adı, soyadı, unvanı yazılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş olarak) yapılacaktır. 7/13

8 EK 1 YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ VE ELEMANLARINA SERVĠS HĠZMETĠ VERECEK TESĠSLER ĠÇĠN KONTROL LĠSTESĠ Firma adı Adres, telefon, faks, e-posta Firma yetkilisi Servis verilecek yangın söndürücü (kuru tozlu, CO 2 gibi) No Gereklilikler Evet Hayır 1 Tesis en az 30 m² kapalı alana sahip. 2 Test, boya, dolum ve bakım yapacak üniteler mevcut. 3 Boya ve dolum üniteleri yeterli havalandırma imkanına sahip. 4 Hidrostatik test ünitesi (%1 duyarlılıkta çift manometreli-elektrik motorlu, TSE 862 standardına uygun test basıncı sağlayacak kapasitede, gerekli emniyet tedbirleri alınmış, su ve hava bağlantıları yapılmış) mevcut. 5 Servise hazır tüm tüplerin sızdırmazlık testleri uygun donanım ile yapılmakta. 6 Yeterli kapasitede vakumlu kuru toz dolum makinesi mevcut. 7 Kalınlığı en az 2 mm olan çelik sacdan yapılmış 65x65x40 cm ve 100x100x10 cm ebatlarında 2 adet yangın tavası mevcut. 8 Tüp imha aleti mevcut. 9 Standardına uygun en az 40 litre kapasiteli ve regülatör bağlantılı 1 adet azot tüpü ile 1 adet 40 litrelik CO 2 tüpü (azot tüpüne bağlanan regülatör manometrelerinden birincisi en az 315 kgf/cm², ikincisi ise en az 25 kgf/cm² basıncı gösterecek kapasitede olacaktır) mevcut. 10 Doğruluk sınıfı III olan ve dolumu yapılacak cihazları tartacak kapasitede en az bir adet terazi (asgari 30 kg kapasiteli) mevcut. 11 Valf sıkma tezgahı, valf sıkma anahtarı ve valf sızdırmazlık kontrol havuzu mevcut. 12 Çap kumpası veya pimetre, torkmetre, cihaz içerisini aydınlatma lambası, kurşun mühürleme presi, test tarihi ve servis sağlayıcı amblemi numaratörü, kütlesi 1 kg. tahta veya plastik tokmak, boyama kabini mevcut. 13 CO 2 sınıfı cihazlara dolum yapacak tesisler için en az 5 ton kapasitede CO 2 tankı mevcut. 14 Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere yeterli miktarda TSE veya TSEK standartlarına uygun söndürme maddesi, hortum, tetik, askılık, manometre ve benzeri yedek parça stoku ve bunların (en azından) söndürme maddelerinin satıcıları ile malzeme alış sözleşmesi veya alınan söndürme maddesinin faturası mevcut. 15 Yerleşim planına uygun. 16 Sabit CO 2 sistemi kuracak veya servis verecek firma adına kalibrasyonu yapılmış sıvı seviye indikatörü mevcut. Düşünceler/Notlar/Karar: İmza Adı, Soyadı Görevi (Bakanlık) İmza Adı,Soyadı Görevi (Firma) 8/13

9 EK 2 ġġġġrġlebġlġr CAN SALLARINA, ġġġġrġlebġlġr KURTARMA BOTUNA VE ġġġġrġlebġlġr CAN YELEKLERĠNE SERVĠS HĠZMETĠ VERECEK TESĠSLER ĠÇĠN KONTROL LĠSTESĠ Firma adı Adres, telefon, faks, e-posta Firma yetkilisi No Gereklilikler Evet Hayır 1 İstasyon tamamıyla kapalı bir bina içerisinde. 2 İstasyonun tavan yüksekliği (4 metre) ve alan genişliği şişirilmiş durumdaki bir can kurtarma salının servisinin yapılması (azami 25 kişilik bir salın çevrilmesi) için uygun. 3 İstasyon zemini yeteri derecede pürüzsüz ve temiz. 4 Servis alanı yeterince aydınlatılmakta (projektör ışığı ile aydınlatılmıştır) ve doğrudan güneş ışığı almamakta. 5 İstasyonda ısı ve nemi kontrol edebilecek düzeyde yeterli klima teşkilatı mevcut. 6 İstasyonda hava akımı olmayacak şekilde havalandırma sistemi mevcut. 7 İstasyonda tozdan arındırılmış bir ortam sağlanmış. 8 Servis, tamir veya teslim için beklemekte olan can salları için, can salı konteynırları ve can salı yedek dolum tüpleri, yedek parça ve malzemeler ile idari amaçlar için bağımsız alan ve odalar mevcut. Pyroteknik malzemeler için gerekli tedbirler alınmış. 9 İstasyonda, can sallarının depolanmaları esnasında üst üste can salı konmayacak şekilde yeterli raf sistemi mevcut. 10 İstasyonda, bakımı yapılacak can sallarının üretici firmaları tarafından yeterli görülecek yedek parça stoğu mevcuttur. 11 İstasyonda, bakımı yapılacak can sallarının değiştirilen acil durum malzemelerinin üretici firma miyadları bir sonraki servis tarihinden sonra sona ermekte. 12 İstasyonda; termometre, barometre, manometre, yüksek basınç hortumu ve adaptörü, basınç geyci, gaz tüplerinin yeterli olduğunu anlamak için skala, dijital tartı, yedek CO2 sal şişirme tüpü mevcuttur. 13 Kompresör cihazında rutubet filtresi ve yağ filtresi bulunmakta. 14 Can salı bakım işlerini yerine getirecek, üretici firmalarca eğitilmiş ve sertifikası bulunan teknisyen istasyonda çalışmakta. Can salına monte edilmeden her bir gaz tüpünün düzgün doldurulmuş ve gaz 15 sızdırmazlığının sağlanmış olduğundan emin olunmasını sağlayan prosedür belirlenmiş. Düşünceler/Notlar/Karar: İmza Adı, Soyadı Görevi (Bakanlık) İmza Adı, Soyadı Görevi (Firma) NOT: Şişirilebilir Can yelekleri için uygun maddelerin kontrolü yapılacaktır. 9/13

10 EK-3 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI BBAġKANLIĞIBAġKANLIĞILÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF... YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ VE ELEMANLARI ĠÇĠN MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠ BELGESĠ* AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS AND ITS ELEMENTS* (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda belirtilen yangın söndürme sistemleri ve elemanları için dolum, bakım, periyodik muayene, hidrostatik deneyleri(esneme ve sızdırmazlık) yapmaya ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for filling, servicing, carring out periodical maintenance, performing hydrostatic tests (bending and tightness) and issuing test certificate for fire extinguisher systems and its elements specified as below in case annual interim inspections are carried out. TĠPLER / TYPES Düzenleme i of Issuance Belge No CertificateNumber : : ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR Endorsements 10/13

11 EK-4 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKLANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIMEAFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF. ġġġġrġlebġlġr CAN SALLARI, ġġġġrġlebġlġr KURTARMA BOTLARI, ġġġġrġlebġlġr CAN YELEKLERĠ MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠ BELGESĠ* AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR INFLATABLE LIFERAFTS, INFLATABLE RESCUE BOAT, INFLATABLE LIFEJACKETS (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda üretici markası yazılı olan şişirilebilir can salları, şişirilebilir kurtarma botu ve şişirilebilir can yelekleri için muayene ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for maintenance and issuing test certificate for inflatable liferafts, inflatable rescue boat,inflatable lifejackets of the brand mark specified as below in case annual interim inspections are carried out. ġiģirilebilir Can Salı /Marka Inflatable Liferaft/Brand Name ġiģirilebilir Kurtarma Botu/Marka Inflatable Rescue Boat/Brand Name ġiģirilebilir Can Yeleği/Marka Inflatable Lifejacket/Brand Name Düzenleme i : of Issuance Belge No : Certificate Number ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR / Endorsements İmza / / İmza/ / İmza/ / İmza/ / İmza/ / İmza/ / 11/13

12 EK-5 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF... CAN KURTARMA FİLİKALARI, KURTARMA BOTU VE HİZMET BOTU MUAYENE VE TEST SERTİFİKASI DÜZENLEME YETKİ BELGESİ* AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR LIFEBOATS, RESCUE BOAT, SERVICE BOAT* (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda üretici markası yazılı olan filika, kurtarma botu ve hizmet botu için muayene ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for maintenance and issuing test certificate for lifeboats, rescue boat, service boat of the brand mark specified as below in case annual interim inspections are carried out. Can Kurtarma Filikası /Marka Lifeboat/Brand Name Kurtarma Botu/Marka Rescue Boat/Brand Name Hizmet Botu/Marka Service Boat/Brand Name Düzenleme i of Issuance Belge No Certificate Number : : ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR Endorsements 12/13

13 EK-6 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI BBBAġKANLIĞIBAġKANLIĞIÖLG REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OFTRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF... CAN KURTARMA E MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARININ ĠNDĠRME VE SERBEST BIRAKMA DÜZENEKLERĠ ĠÇĠN MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠ BELGESĠ * AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR LIFE SAVING APPLIANCES LAUNCHING APPLIANCES AND ON-LOAD RELEASE GEAR* (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda üretici markası yazılı olan can kurtarma araçlarının indirme ve serbest bırakma düzenekleri için muayene ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for maintenance and issuing test certificate for life saving appliances launching appliances and on-load release gear of the brand mark specified as below in case annual interim inspections are carried out. Can Kurtarma Filikası/Marka Lifeboat/Brand Name Can Salı/Marka Liferaft/Brand Name Kurtarma Botu/Marka Rescue Boat/Brand Name Hizmet Botu/Marka Service Boat/Brand Name Düzenleme i of Issuance Belge No Certificate Number : : ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR Endorsements 13/13

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Harç makbuzları

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa /Gemiada mı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)Sınav Başarı

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı veya Gemiadamı Cüzdanı için sicil dosyası oluşturulması Zabitan Sınavına Girmek için Doysa Oluşturulması

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge

Detaylı

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Cüzdanı/ Zayiinden Cüzdanı/ Cüzdanı/ Belgesi Değiştirme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

DİKİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİKİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİKİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi b) T.C. Kimlik

Detaylı

BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 SIRA NO HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Dilekçe, d) Diploma fotokopisi ve iade edilmek

Detaylı

İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 (IMDG) Kapsamında Eğitim

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa / Belgesi Zayiinden / Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)Sınav

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. İstatistik Maliyet, Tarımsal üretim istatistikler ilgili kamu kurum kuruluşları, mahmakeme ve özel kurum

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı 2) Döner sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No, İkametgah, Sabıka kaydına ilişkin ve Askerlikle

Detaylı

SİNOP LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİNOP LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİNOP LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu, c) T.C. Kimlik

Detaylı

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Detaylı

GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) KAPSAM İÇİ VE KAPSAM DIŞI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ BAŞVURU ŞARTLARI

GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) KAPSAM İÇİ VE KAPSAM DIŞI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ BAŞVURU ŞARTLARI GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) KAPSAM İÇİ VE KAPSAM DIŞI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLAMALAR: "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik" 28/06/2015 tarihli

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa /Gemiada mı Belgesi Zayiinden /Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Liman Çıkış Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Beyan ve Taahhüt) b) Eski Yola Elverişlilik Belgesi c) Asgari Donatım Belgesi

Detaylı

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3-Tahsis Belgesi

Detaylı

KUŞADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KUŞADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KUŞADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu, c) T.C.

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ 1- GEMİLER DENETİME TABİDİR: 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 10/8/1993

Detaylı

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ Ek-1 İNŞA BAŞVURU BELGESİ GEMİ ADI/ İNŞA NO GEMİ KLASLI İNŞA EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU GEMİ KLASSIZ İNŞA EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARINA ATIF YAPILAN KLAS KURULUŞU PROJE MÜHENDİSİ (Oda Sicil

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Eğitim Talep Dilekçesi Eğitim

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

CİDE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CİDE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamları Belgesi Değiştirme- Yenileme STCW Belgesi

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi 2) Döner sermaye

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi

İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi İLGİLİ İDARELER ASANSÖR TESCİL REHBERi «Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği» 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 İlgili İdareler: Belediyeler, belediye sınırları dışında kalan alanlarda,

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı, c) Diploma, mezuniyet

Detaylı

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Cüzdanı/Gemia damı Cüzdanı/ 1- Dilekçe(TC Kimlik

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No ve Sabıka beyanı içeren) 3-Sağlık Raporu

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 15.03.2004 Tarih ve 25403 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren GEMİ ve DENİZ ARAÇLARININ İNŞASI, TADİLATI, BAKIM ONARIMLARINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Liman Tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik

Detaylı

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı b) Harç makbuzu c) T.C. Kimlik no ya haiz Kimlik Fotokopisi,

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK SATIŞ BELGESİ BAŞVURU VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TAPDK satış belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI

TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI TERSANE, TEKNE İMAL YERİ, ÇEKEK YERİ VE GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM YERİ İÇİN GEMİ SANAYİ VERİ TABANI PROGRAMI (GSVP) BAŞVURU ŞARTLARI Tersane, Tekne İmal Ve Çekek Yerleri Yönetmeliği, gereği tesisler kapsam içi

Detaylı

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri

Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Belgesi Süreçleri Asansör Tescil Başvurusu Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi Dosya Kontrolü Eksik Yok Eksik Var Tescil Ücreti Kesilmesi Evrak Bekleniyor Proje Tadilatı Gerekli Kontrol

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA

Detaylı