ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞININ TARĠHLĠ VE 5452 SAYILI TALĠMATI ĠLE YÜRÜRLÜĞE GĠRMĠġTĠR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞININ 05.04.2012 TARĠHLĠ VE 5452 SAYILI TALĠMATI ĠLE YÜRÜRLÜĞE GĠRMĠġTĠR."

Transkript

1 ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞININ TARĠHLĠ VE 5452 SAYILI TALĠMATI ĠLE YÜRÜRLÜĞE GĠRMĠġTĠR. I. KAPSAM MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠSĠNE ĠLĠġKĠN UYGULAMA REHBERĠ Gemilerde kullanılan Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları, Can Kurtarma Araçları ve Düzenekleri için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunan servis sağlayıcılarına, yapılan değerlendirme sonucunda talebin uygun görülmesi halinde, Merkez Liman Başkanlıklarınca* yetki belgesi düzenlenmesi veya vize edilmesi. *(Bu Rehberde bünyesinde GSK Başkanı bulunan Liman Başkanlıkları, Merkez Liman Başkanlığı olarak anılacaktır.) II. GENEL ESASLAR A. Müracaat Belgelendirme müracaatları Merkez Liman Başkanlıklarına veya doğrudan Liman Başkanlıklarına yapılır. Diğer Liman Başkanlıklarına yapılan müracaatlar, belgelendirmeyi yapacak olan Merkez Liman Başkanlıklarına iletilir. B. Belgelendirme ve Vize iģlemleri 1- Servis sağlayıcılarının talebi üzerine, Merkez Liman Başkanlıklarınca gerekli evraklar üzerinden tesiste incelemeler yapılacaktır. Tesisin uygun bulunması durumunda yetki belgesi 5 (beş) yıllık düzenlenir (konusuna göre Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6). Yetki belgelerini Merkez Liman Başkanı imzalar. 2- İlgili belgelerin geçerliliğinin, tesis ve sağlanan hizmetin yeterliliğinin devam etmesi durumunda, yetki belgesi her yıl vize edilir. Servis sağlayıcılar, vize işlemleri için vize bitim tarihinden önce Merkez Liman Başkanlığına müracaat eder. Vize işlemi için görevlendirilen personel Liman Başkanlığında ise tutulan rapora göre vize işlemini Liman Başkanı, görevlendirilen Merkez Liman Başkanlığında ise tutulan rapora göre vize işlemi GSK Başkanı tarafından yapılır. Vize işlemi yapılırken belge üzerindeki vize hanesine, onaylayan yetkili tarafından; adı-soyadı, unvanı ve tarih yazılıp imzalanacaktır. 3- Yetki belgesi vize işlemlerinde bir sonraki vize tarihi; Bölüm I, II, III veya IV de belirtilen belgelerin geçerlilik tarihleri dikkate alınarak yazılır. 4- a)servis sağlayıcılarının dolum/bakım ve test işlemi iş yeri adresi sadece Liman Başkanlıkları İdari sınırları içerisindeki yerleşim biriminde (il-ilçe) olabilir. b) Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için servis sağlayıcıları iş yeri adresinin bulunduğu Liman Başkanlığı ile ardışık (her iki yönde) 10 Liman Başkanlığı idari sınırlarında hizmet sunabilir. 5- Belgelendirme için yapılan müracaatlar ile vize yenileme başvuruları, 15 (on beş) iş günü içerisinde değerlendirerek sonuçlandırılır. 6- Liman Başkanlığınca düzenlenen ve vize edilen yetki belgelerindeki bilgiler, Liman Başkanlığınca yetkilendirilen personelce, Bakanlığımız tarafından yapılan web tabanlı programa (Atlantis) girilecektir. 1/13

2 C. Taahhütname Yetki talebinde bulunan servis sağlayıcılar, aşağıdaki ibarelerin yer aldığı noter tasdikli bir taahhütnameyi Merkez Liman Başkanlığına vereceklerdir. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere uyacağımızı, yetkimiz haricinde sertifika düzenlemeyeceğimizi, yetkimizi baģka bir servis sağlayıcıya Devretmeyeceğimizi, vize tarihi geçtiği takdirde belgemizin geçersiz sayılacağını ve Firmamızla ilgili meydana gelen değiģiklikleri zamanında UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı... (yetki alınan) Liman BaĢkanlığına bildireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Ancak, Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisi kapsamında, sabit yangın söndürme sistemi tesis etmek isteyen servis sağlayıcılar, yukarıdaki ibarelerin yer aldığı taahhütnameye, uygun kullanıldığı takdirde kullanılan malzemenin, söndürücü miktarının, iģçilik kalitesi ve montajın yeterli ve emniyetli olduğunu taahhüt ve beyan ederiz ifadesini de ekleyeceklerdir. D. Yaptırımlar 1-Taahhütnamesine uygun hareket etmediği tespit edilen servis sağlayıcının, vize süresi içerisinde iki kez uyarı alması durumunda, ikinci uyarı yazısının tarihi esas alınarak yetkisi 1 (bir) yıl süreyle askıya alınır. Askı sürecinin bitimi itibariyle verilen ilk vize süresi içerisinde tekrar uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ise servis sağlayıcıya verilen söz konusu yetki/yetkiler iptal edilecek olup, servis sağlayıcıya bir daha yetki verilmez. Yaptırımlar bizzat Merkez Liman Başkanlıkları tarafından uygulanacak olup, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. 2- Uygulanacak olan müeyyide, söz konusu servis sağlayıcısının kusurlu görüldüğü alandaki yetkisini kapsar. 3-Servis sağlayıcı, yetki belgesindeki vize bitim tarihinden sonra vizesi yenilenene kadar herhangi bir hizmet veremez. 4-Yetki belgesindeki vize bitim tarihinden sonra başvuruda bulunan servis sağlayıcı, belgelendirme yetkisi için gerekli dosyayı yeniden hazırlayarak müracaat eder. 5-İç sularda hizmet veren teknelerde kullanılan can kurtarma ve yangın söndürme sistem ve araçlarının meri standartlara uygunluğu yeterli sayılacaktır. E. Ücretlendirme 1- Belgelendirme/yıllık vize işlemleri için Döner Sermaye Genelgesinde belirlenen ücret, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılacak olup makbuzu ibraz edilir. 2-Tek müracaat dilekçesi ile birden fazla marka için yetki talep eden servis sağlayıcılardan, sadece bir tek belgelendirme ücreti alınır (bu durum vize işlemleri için de geçerlidir). F. Kontroller 1- Denetlenen servis sağlayıcısının tesisinde eksikliğin tespit edilmesi halinde, giderilmesi için Liman Başkanlığı en fazla 30 (otuz) güne kadar süre verebilir. 2-Aynı servis sağlayıcı tarafından, farklı tarihlerde, birden fazla marka için yetki talep edilmesi durumunda, servis sağlayıcının adresinde her marka için yapılan inceleme yerine, servis sağlayıcının birinci talebi için yapılan ilk inceleme bir yıl geçerli sayılacak, yıl içerisinde başka bir 2/13

3 marka için talepte bulunan aynı servis sağlayıcı, bu marka üreticisinin servis sağlayıcısı için belirlediği standartların, daha önceki markalardan yüksek olması durumunda tekrar incelenir. Bu husus üretici firmalarla servis sağlayıcısı arasında imzalanan sözleşme ve ekleri incelenerek yapılacaktır. İncelenmesine gerek duyulmaması halinde ilk kontrol tarihi ve raporu esas alınır. 3- Liman Başkanlığınca yapılacak denetimlerde, üretici firmanın servis sağlayıcısı için belirlediği asgari kriterler dikkate alınır. 4- Liman Başkanlıkları ile servis sağlayıcıları, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından bu konularda denetlenebilir. G- Diğer Hususlar 1- Yapılacak servis işlemlerinde ve Liman Başkanlıkları tarafından yapılacak denetlemelerde, IMO nun ilgili rehber ve/veya tavsiye kararları göz önünde bulundurulur. 2- Türk bayraklı gemilerde bulunan; yangın söndürme sistemleri ve elemanları, can salları, can kurtarma filikaları, indirme ve serbest bırakma düzenekleri için üreticinin veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, yabancı ülkelerde bu araç ve teçhizata yönelik servis hizmeti, geminin klası gözetiminde liman devleti tarafından bu işler için yetkilendirilmiş firmalarca yapılabilir. 3- Yabancı bayraklı gemilerde bulunan; yangın söndürme sistemleri ve elemanları, can salları, can kurtarma filikaları, indirme ve serbest bırakma düzenekleri için üreticinin veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servis sağlayıcılarının bu araç ve teçhizata hizmet verebilmesi için geminin bayrak devletinden izin alması gerekir. 4-Kabotaj hattında çalışan gemilerde bulunan Şişirilebilir Can Sallarının periyodik testleri 17 ayda bir, uluslararası çalışan gemilerde ise 12 ayda bir yapılır, Uluslararası çalışan gemilerde yurt dışında servis süresi dolan şişirilebilir can sallarının üreticisi veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, Türk bayraklı gemilerden gelebilecek taleplere Merkez Liman Başkanlıkları söz konusu gemilere 5 (beş) aya kadar muafiyet verebilir. Gemiler bu neviden taleplerini Denize Elverişlilik Belgesini aldıkları Liman Başkanlığına yapar. 5-Kabotaj hattında çalışan gemilerde bulunan taşınabilir yangın söndürücülerin servis istasyonlarında doluluk testi, iki yılda bir hidrostatik testleri ise on yılda bir yapılır, yine Sabit CO 2 yangın söndürme tüplerinin doluluk, sızıntı ve sabit sistemin fonksiyonel testi iki yılda bir, hidrostatik testi on yılda bir yapılır. 6-Kabotaj hattında çalışan gemilerde, Kurtarma Botları ve Hizmet Botlarının Bakımları 5 yılda bir yetkili servis sağlayıcıları tarafından yapılır. 7-Can kurtarma araçları suya indirme donanımları testi beş yılda bir toplam ağırlığın 1,1 katı ağırlık ile dinamik olarak, her yıl ise boş olarak İdarenin veya yetkilendirilmiş kuruluşun gözetiminde yetkilendirilmiş servis sağlayıcılar tarafından yapılır. 8- Uluslararası Çalışan Gemilerde ise Uluslararası kurallar geçerlidir. 9-Türk bayraklı gemilerde bulunan; can salları, can kurtarma filikaları, kurtarma botu, hizmet botu, indirme ve serbest bırakma düzenekleri için üreticinin veya temsilcisinin bulunmadığı durumlarda, ülkemizde bu araç ve teçhizata yönelik servis hizmeti, Merkez Liman Başkanlığının görevlendireceği uzman gözetiminde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş firmalarca yapılabilir. 3/13

4 10- Liman Başkanlıkları, servis sağlayıcılarının verdikleri hizmetlere yönelik yaptıkları habersiz denetimleri 3 (üç) er aylık periyotlar (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları içerisinde) halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bildirir. III. ĠLGĠLĠ ALANA AĠT ESASLAR A. Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için, 1-Yangın söndürme sistemleri ve elemanları için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunan servis sağlayıcısının, üretici bir firma ile servis/bakım/dolum anlaşması yapmış olması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sözleşme imzaladığı üreticinin ürünleri ile sınırlı kalmayıp diğer firmalarında ürünlerine servis/bakım/dolum hizmet verebilir. 3-Yangın söndürme sistemleri ve elemanlarına servis hizmeti verecek tesislerin kontrolleri, Ek- 1 de verilen listeye göre yapılır. 4-a)Servis istasyonlarında yapılacak olan Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanlarının servisleri, servis sağlayıcıları tarafından, Merkez Liman Başkanlığına servis yapılmadan önce yazı (faks vb.) ile bildirilir. Liman Başkanlıkları ve servis sağlayıcıları bu yazıları kayıt altına alır. Liman Başkanlıkları bu bildirimlerden yıl içerisinde en az % 10 u tesise yapacağı habersiz denetlemelerde kontrol eder (Yapılacak olan habersiz denetlemeler tesise yönelik olmayıp, verilen hizmetin doğru olarak yapılıp yapılmadığına yönelik olacaktır). b)yapılan kontrol neticesinde, uygunsuzluğu tespit edilen veya servis sağlayıcısı hakkında doğruluğu ispat edilen şikayet olması halinde, servis sağlayıcısının yaptığı servis işlemlerinin en az %20 si iki yıl süresince Liman Başkanlığının belirleyeceği personel tarafından denetlenir. Merkez Liman Başkanlıkları bu kontroller için iş yoğunluğunu, servis sağlayıcısının konumunu göz önüne alarak firmanın test/dolum adresine en yakın Liman Başkanlıklarındaki eğitim almış personeli görevlendirebilir. Servis istasyonlarına ve servis sağlanacak ürünlere yönelik yapılacak denetimlerde görev alacak personele, Merkez Liman Başkanlıkları tarafından gerekli eğitim verilir. B. ġiģirilebilir Can Salları, ġiģirilebilir Kurtarma Botu, ġiģirilebilir Can Yelekleri için, 1- Şişirilebilir Can Salları, Şişirilebilir Kurtarma Botları, Şişirilebilir Can yelekleri için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunacak servis sağlayıcının, üretici bir firmadan yetki alması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sadece yetki aldığı ürüne hizmet verebilir. 3-Şişirilebilir Can Salları, Şişirilebilir Kurtarma Botları, Şişirilebilir Can yelekleri için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme yetkisi kapsamında, vize/yeniden belge düzenleme aşamasında servis sağlayıcının üretici firma ile aynı marka ürüne ilişkin sözleşmesi devam ediyor olması kaydıyla; -Servis sağlayıcı çalışanının eğitim sertifikasının süresi bitmiş olup, yeni sertifikayı alması için eğitiminin devam etmekte olması, -Servis sağlayıcı çalışanı eğitimi tamamlamış ancak, belgesinin henüz teslim alınamamış olması, -Servis sağlayıcı çalışanının eğitim sertifikasını yenilemesi gereken tarihte yeni eğitim programı düzenlenmemiş olması, 4/13

5 gibi durumlarda, vize /yeniden belge düzenleme aşamasında, Liman Başkanlıklarınca verilen yetki belgesinin geçerliliği (belge üzerinde belirtilen yıllık vize bitim tarihi itibariyle) azami 3 (üç) ay devam ettirilir. Şayet servis sağlayıcısının üretici firma ile yaptığı sözleşmenin süresi 3 (üç) aydan daha az ise kalan süre kadar yetki belgesinin süresi uzatılır. Ancak verilen süre sonunda söz konusu belgelerin tamamlanmaması durumunda, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın yetki belgesi iptal edilir. Yukarıda belirtilen nedenler sonucu belgesi iptal edilen servis sağlayıcı, genel hükümler çerçevesinde yeniden müracaat edebilir. 4- Şişirilebilir Can sallarına, Şişirilebilir Kurtarma Botlarına, Şişirilebilir Can Yeleklerine servis hizmeti verecek tesislerin kontrolleri, Ek-2 de verilen listeye göre yapılır. 5- a)servis istasyonlarında yapılacak olan can sallarının servisleri, servis sağlayıcıları tarafından, ilgili Merkez Liman Başkanlığına servis yapılmadan önce yazı (faks vb.) ile bildirilir. Liman Başkanlıkları ve servis sağlayıcıları bu yazıları kayıt altına alır. Liman Başkanlıkları bu bildirimlerden yıl içerisinde en az %10 u tesise yapacağı habersiz denetlemelerle kontrol eder. (Yapılacak olan habersiz denetlemeler tesise yönelik olmayıp, verilen hizmetin doğru olarak yapılıp yapılmadığına yönelik olacaktır.) b)yapılan kontrol neticesinde, uygunsuzluğu tespit edilen veya servis sağlayıcısı hakkında doğruluğu ispat edilen şikayet olması halinde, servis sağlayıcısının yaptığı servis işlemlerinin en az %20 si iki yıl süresince Liman Başkanlığının belirleyeceği personel tarafından denetlenir. Merkez Liman Başkanlıkları bu kontroller için iş yoğunluğunu, servis sağlayıcısının konumunu göz önüne alarak firmanın servis adresine en yakın Liman Başkanlıklarındaki eğitim almış personeli görevlendirebilir. Servis istasyonlarına ve servis sağlanacak ürünlere yönelik yapılacak denetimlerde görev alacak personele, Merkez Liman Başkanlıkları tarafından gerekli eğitim verilir. C- Can Kurtarma Filikaları, Kurtarma Botu, Hizmet Botu için 1-Can kurtarma filikaları, kurtarma botları ve hizmet botları için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunacak servis sağlayıcının, üretici bir firmadan yetki alması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sadece yetki aldığı ürüne hizmet verebilir. 3-Servis sağlayıcısının verdiği bu hizmetin kontrolü, geminin belgelendirilmesi sırasında, Liman Başkanlığının uzmanları tarafından testi yapılarak kontrol edilir. D- Can Kurtarma Araçlarının Ġndirme ve Serbest Bırakma Düzenekleri için 1-İndirme ve serbest bırakma düzenekleri için muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunacak servis sağlayıcının, üretici bir firmadan yetki alması gerekmektedir. 2-Servis sağlayıcı, sadece yetki aldığı ürüne hizmet verebilir. 3-Servis sağlayıcısının verdiği bu hizmetin kontrolü, geminin belgelendirilmesi sırasında, Liman Başkanlığının uzmanları tarafından testi yapılarak kontrol edilir. 4-Can kurtarma araçları ve donanımlarının kapasiteleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. 5/13

6 IV. MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠSĠ TALEBĠNDE BULUNACAK SERVĠS SAĞLAYICILARDAN ĠSTENECEK BELGELER BÖLÜM - I: Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için, 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri 4. Yerleşim Planı (İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi örneği, 8. Yangın tüpü üreticisi ile servis sağlayıcısı arasında yapılan sözleşme örneği, 9. Üretici firmalar tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 10. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 11. CO 2 tankının en az 5 ton kapasitede olduğuna dair ilgili kurumdan alınmış kapasite raporu (CO 2 tankı bulunmayan ve yetki almış mevcut servis sağlayıcılar en geç tarihine kadar CO 2 tankına sahip olmaları ve bu tanklar hakkındaki kapasite raporunu yetki aldıkları Liman Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.), 12. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. BÖLÜM-II: ġiģirilebilir Can Salları, ġiģirilebilir Kurtarma Botları, ġiģirilebilir Can Yelekleri için, 1. Dilekçe(Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 8. Üretici Firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 9. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği ve tercümesi, 10. Servis Ekipman Listesi, 11. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. BÖLÜM III: Can Kurtarma Filikaları, Kurtarma Botu ve Hizmet Botu için, 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 8. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 9. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 10. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. 6/13

7 BÖLÜM IV: Can Kurtarma Araçlarının Ġndirme ve Serbest Bırakma Düzenekleri için 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 8. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesi noter tasdikli örneği ve tercümesi, 9. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 10. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. NOT: - Bölüm I (1 inci ve 10 uncu maddeler hariç), Bölüm II (1 inci, 8 inci ve 9 uncu maddeler hariç), Bölüm III (1 inci, 7 nci ve 8 inci maddeler hariç) ve Bölüm IV (1 inci, 7 nci ve 8 inci maddeler hariç) te istenilen belgelerin fotokopileri Liman Başkanlıkları tarafından asılları görülerek, Aslı Gibidir onaylı (onaylayanın adı, soyadı, unvanı yazılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş olarak) yapılacaktır. 7/13

8 EK 1 YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ VE ELEMANLARINA SERVĠS HĠZMETĠ VERECEK TESĠSLER ĠÇĠN KONTROL LĠSTESĠ Firma adı Adres, telefon, faks, e-posta Firma yetkilisi Servis verilecek yangın söndürücü (kuru tozlu, CO 2 gibi) No Gereklilikler Evet Hayır 1 Tesis en az 30 m² kapalı alana sahip. 2 Test, boya, dolum ve bakım yapacak üniteler mevcut. 3 Boya ve dolum üniteleri yeterli havalandırma imkanına sahip. 4 Hidrostatik test ünitesi (%1 duyarlılıkta çift manometreli-elektrik motorlu, TSE 862 standardına uygun test basıncı sağlayacak kapasitede, gerekli emniyet tedbirleri alınmış, su ve hava bağlantıları yapılmış) mevcut. 5 Servise hazır tüm tüplerin sızdırmazlık testleri uygun donanım ile yapılmakta. 6 Yeterli kapasitede vakumlu kuru toz dolum makinesi mevcut. 7 Kalınlığı en az 2 mm olan çelik sacdan yapılmış 65x65x40 cm ve 100x100x10 cm ebatlarında 2 adet yangın tavası mevcut. 8 Tüp imha aleti mevcut. 9 Standardına uygun en az 40 litre kapasiteli ve regülatör bağlantılı 1 adet azot tüpü ile 1 adet 40 litrelik CO 2 tüpü (azot tüpüne bağlanan regülatör manometrelerinden birincisi en az 315 kgf/cm², ikincisi ise en az 25 kgf/cm² basıncı gösterecek kapasitede olacaktır) mevcut. 10 Doğruluk sınıfı III olan ve dolumu yapılacak cihazları tartacak kapasitede en az bir adet terazi (asgari 30 kg kapasiteli) mevcut. 11 Valf sıkma tezgahı, valf sıkma anahtarı ve valf sızdırmazlık kontrol havuzu mevcut. 12 Çap kumpası veya pimetre, torkmetre, cihaz içerisini aydınlatma lambası, kurşun mühürleme presi, test tarihi ve servis sağlayıcı amblemi numaratörü, kütlesi 1 kg. tahta veya plastik tokmak, boyama kabini mevcut. 13 CO 2 sınıfı cihazlara dolum yapacak tesisler için en az 5 ton kapasitede CO 2 tankı mevcut. 14 Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere yeterli miktarda TSE veya TSEK standartlarına uygun söndürme maddesi, hortum, tetik, askılık, manometre ve benzeri yedek parça stoku ve bunların (en azından) söndürme maddelerinin satıcıları ile malzeme alış sözleşmesi veya alınan söndürme maddesinin faturası mevcut. 15 Yerleşim planına uygun. 16 Sabit CO 2 sistemi kuracak veya servis verecek firma adına kalibrasyonu yapılmış sıvı seviye indikatörü mevcut. Düşünceler/Notlar/Karar: İmza Adı, Soyadı Görevi (Bakanlık) İmza Adı,Soyadı Görevi (Firma) 8/13

9 EK 2 ġġġġrġlebġlġr CAN SALLARINA, ġġġġrġlebġlġr KURTARMA BOTUNA VE ġġġġrġlebġlġr CAN YELEKLERĠNE SERVĠS HĠZMETĠ VERECEK TESĠSLER ĠÇĠN KONTROL LĠSTESĠ Firma adı Adres, telefon, faks, e-posta Firma yetkilisi No Gereklilikler Evet Hayır 1 İstasyon tamamıyla kapalı bir bina içerisinde. 2 İstasyonun tavan yüksekliği (4 metre) ve alan genişliği şişirilmiş durumdaki bir can kurtarma salının servisinin yapılması (azami 25 kişilik bir salın çevrilmesi) için uygun. 3 İstasyon zemini yeteri derecede pürüzsüz ve temiz. 4 Servis alanı yeterince aydınlatılmakta (projektör ışığı ile aydınlatılmıştır) ve doğrudan güneş ışığı almamakta. 5 İstasyonda ısı ve nemi kontrol edebilecek düzeyde yeterli klima teşkilatı mevcut. 6 İstasyonda hava akımı olmayacak şekilde havalandırma sistemi mevcut. 7 İstasyonda tozdan arındırılmış bir ortam sağlanmış. 8 Servis, tamir veya teslim için beklemekte olan can salları için, can salı konteynırları ve can salı yedek dolum tüpleri, yedek parça ve malzemeler ile idari amaçlar için bağımsız alan ve odalar mevcut. Pyroteknik malzemeler için gerekli tedbirler alınmış. 9 İstasyonda, can sallarının depolanmaları esnasında üst üste can salı konmayacak şekilde yeterli raf sistemi mevcut. 10 İstasyonda, bakımı yapılacak can sallarının üretici firmaları tarafından yeterli görülecek yedek parça stoğu mevcuttur. 11 İstasyonda, bakımı yapılacak can sallarının değiştirilen acil durum malzemelerinin üretici firma miyadları bir sonraki servis tarihinden sonra sona ermekte. 12 İstasyonda; termometre, barometre, manometre, yüksek basınç hortumu ve adaptörü, basınç geyci, gaz tüplerinin yeterli olduğunu anlamak için skala, dijital tartı, yedek CO2 sal şişirme tüpü mevcuttur. 13 Kompresör cihazında rutubet filtresi ve yağ filtresi bulunmakta. 14 Can salı bakım işlerini yerine getirecek, üretici firmalarca eğitilmiş ve sertifikası bulunan teknisyen istasyonda çalışmakta. Can salına monte edilmeden her bir gaz tüpünün düzgün doldurulmuş ve gaz 15 sızdırmazlığının sağlanmış olduğundan emin olunmasını sağlayan prosedür belirlenmiş. Düşünceler/Notlar/Karar: İmza Adı, Soyadı Görevi (Bakanlık) İmza Adı, Soyadı Görevi (Firma) NOT: Şişirilebilir Can yelekleri için uygun maddelerin kontrolü yapılacaktır. 9/13

10 EK-3 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI BBAġKANLIĞIBAġKANLIĞILÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF... YANGIN SÖNDÜRME SĠSTEMLERĠ VE ELEMANLARI ĠÇĠN MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠ BELGESĠ* AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS AND ITS ELEMENTS* (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda belirtilen yangın söndürme sistemleri ve elemanları için dolum, bakım, periyodik muayene, hidrostatik deneyleri(esneme ve sızdırmazlık) yapmaya ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for filling, servicing, carring out periodical maintenance, performing hydrostatic tests (bending and tightness) and issuing test certificate for fire extinguisher systems and its elements specified as below in case annual interim inspections are carried out. TĠPLER / TYPES Düzenleme i of Issuance Belge No CertificateNumber : : ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR Endorsements 10/13

11 EK-4 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKLANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIMEAFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF. ġġġġrġlebġlġr CAN SALLARI, ġġġġrġlebġlġr KURTARMA BOTLARI, ġġġġrġlebġlġr CAN YELEKLERĠ MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠ BELGESĠ* AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR INFLATABLE LIFERAFTS, INFLATABLE RESCUE BOAT, INFLATABLE LIFEJACKETS (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda üretici markası yazılı olan şişirilebilir can salları, şişirilebilir kurtarma botu ve şişirilebilir can yelekleri için muayene ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for maintenance and issuing test certificate for inflatable liferafts, inflatable rescue boat,inflatable lifejackets of the brand mark specified as below in case annual interim inspections are carried out. ġiģirilebilir Can Salı /Marka Inflatable Liferaft/Brand Name ġiģirilebilir Kurtarma Botu/Marka Inflatable Rescue Boat/Brand Name ġiģirilebilir Can Yeleği/Marka Inflatable Lifejacket/Brand Name Düzenleme i : of Issuance Belge No : Certificate Number ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR / Endorsements İmza / / İmza/ / İmza/ / İmza/ / İmza/ / İmza/ / 11/13

12 EK-5 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF... CAN KURTARMA FİLİKALARI, KURTARMA BOTU VE HİZMET BOTU MUAYENE VE TEST SERTİFİKASI DÜZENLEME YETKİ BELGESİ* AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR LIFEBOATS, RESCUE BOAT, SERVICE BOAT* (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda üretici markası yazılı olan filika, kurtarma botu ve hizmet botu için muayene ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for maintenance and issuing test certificate for lifeboats, rescue boat, service boat of the brand mark specified as below in case annual interim inspections are carried out. Can Kurtarma Filikası /Marka Lifeboat/Brand Name Kurtarma Botu/Marka Rescue Boat/Brand Name Hizmet Botu/Marka Service Boat/Brand Name Düzenleme i of Issuance Belge No Certificate Number : : ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR Endorsements 12/13

13 EK-6 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI... LĠMAN BAġKANLIĞI BBBAġKANLIĞIBAġKANLIĞIÖLG REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OFTRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATION HARBOURMASTER OF... CAN KURTARMA E MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARININ ĠNDĠRME VE SERBEST BIRAKMA DÜZENEKLERĠ ĠÇĠN MUAYENE VE TEST SERTĠFĠKASI DÜZENLEME YETKĠ BELGESĠ * AUTHORIZATION CERTIFICATE OF MAINTENANCE AND ISSUING TEST CERTIFICATE FOR LIFE SAVING APPLIANCES LAUNCHING APPLIANCES AND ON-LOAD RELEASE GEAR* (FĠRMA ĠSMĠ) (FĠRMA ADRESĠ) Yukarıda adı ve adresi belirtilen firma, aşağıda üretici markası yazılı olan can kurtarma araçlarının indirme ve serbest bırakma düzenekleri için muayene ve test sertifikası düzenlemeye, yıllık ara kontrollerinin yapılması kaydıyla yetkilidir. The service provider which is mentioned above is authorizated for maintenance and issuing test certificate for life saving appliances launching appliances and on-load release gear of the brand mark specified as below in case annual interim inspections are carried out. Can Kurtarma Filikası/Marka Lifeboat/Brand Name Can Salı/Marka Liferaft/Brand Name Kurtarma Botu/Marka Rescue Boat/Brand Name Hizmet Botu/Marka Service Boat/Brand Name Düzenleme i of Issuance Belge No Certificate Number : : ONAY Approval / / *Bu belge 5 yıl süre için düzenlenir. *This certificate is prepared for maximum 5 years. YILLIK ONAYLAR Endorsements 13/13

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI SIRA NO: TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI GEMİ DENETİM BİRİMİ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Ölçüm Gerektiren Tonilato Belgesi İşlemleri Ölçüm Gerektirmeyen Tonilato Belgesi İşlemleri Gemi ve

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı 2) Döner sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner Sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE MAHSUS GEÇİCİ SİCİLE TESCİL İNŞASI TAMAMLANMIŞ GEMİLERİN MGS'YE TESCİLİ MİLLİ GEMİ SİCİLE KAYITLI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26963 TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:R.G.-13/2/2009-27140)

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.01.2015/29244 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi, kıyı yapıları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. A-YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

18 Şubat 2007 Tarih, Sayı: 26438 Ulaştırma Bakanlığından: KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının 25.07.2014 tarih ve 568 sayılı

Detaylı