SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI. TDS 122-Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv- II. Öğr. Gör.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI. TDS 122-Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv- II. Öğr. Gör."

Transkript

1 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI TDS 122-Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv- II Öğr. Gör. Aysel ARSLAN

2 Tıbbi Raporların Yazımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar TDS 122-Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv-II Hafta-9

3 HASTALIK RAPORLARI Sağlık kurumlarında belirlenen bir hastalığa ilişkin düzenlenen rapordur. Tıbbi şikâyet ve rahatsızlığı bulunan kişilerin hastalık durumunu ve istirahat gerektirip gerektirmediğini açıklamaktadırlar. Hastalık raporları, hastalığın belirlendiği zamanı, düzeyi ve hastanın durumunu ana hatları ile ifade eden raporlardır. Hastalık raporları sınıflaması içinde istirahat raporları, ilaç raporları ile tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımına yönelik olarak düzenlenen raporlar yer almaktadır. Özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli rapor çeşitleri de bulunmaktadır.

4 Sağlık kuruluşlarının kabul ve tedavi ettiği hastalıkların tedavilerinde uygulanan işlemler de tedavi raporları hazırlanır. SGK, ESWL (taş kırma), diyaliz ve fizik tedavi uygulamaları sonucunda MEDULA sistemi dâhilinde tedavi raporları düzenlenmesini ve sistem aracılığıyla gönderilmesini zorunlu hale getirmiştir. İstirahat raporları memur ya da işçilerin bulundukları kurumların hekimleri, sevk edildikleri kurumlardaki hekimler ya da sağlık kurulları tarafından verilir. İstirahat raporlarında kişinin hastalığı ve rahatsızlığı geçene kadar ne kadar sure istirahat etmesi gerektiği belirtilir. SGK tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği nin (SUT) Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ve işlemler baslığında İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi koşulları açıklanmıştır.

5 Sigortalılara tedavilerinin gerektirdiği istirahat raporu tanzim edilirken hekim, bir defada en çok 10 gün istirahat verebilir ve bunu bir defa tekrarlayabilir.. 20 günden fazla istirahat verilmesi gerekiyorsa sağlık kurulunca rapor verilir. Sağlık Kurulu nun ilk vereceği istirahat suresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 (altı) ayı geçemez. Ancak tedaviye devam edilmesi halinde malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azalacağı sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu sure uzatılır.

6 Muayeneleri sonucunda istirahatına gerek görülmeyen veya ayakta 20 günü aşmayan sürede tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için hekimlerce, işyerlerine ibraz etmeleri ve iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi içi Çalışabilir Kâğıdı düzenlenmesi gerekir. Söz konusu çalışabilir kâğıtları, protokol numarası ve tarihi kaydedilerek sigortalılara verilir. İstirahat, sağlık kurulu raporu ile verilmişse sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesi yapılıp, yapılmayacağı konusu sağlık kurulu raporunda belirtilir.

7

8 TIBBİ-BİLİMSEL RAPORLAR Değişik tıbbi-bilimsel konularda inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenlenirler. Klinik muayene ve gözlem sonuçlarını ya da laboratuar incelemeleri sonuçlarını içeren ve hekimlerin yararlanması için düzenlenen raporlardır. Radyoloji, biyokimya, elektrokardiyografi-ekg, elektroansefalografi EEG, manyetik rezonans MR, ultrason, biyopsi ve patoloji raporları bu tür raporlara örnektir. Laboratuar teknik muayene raporlarında yapılacak muayene ve incelemelerin neler olduğu basılı kâğıtta gösterilmektedir. İdrar, kan mayenesi gibi raporlarda matbu yerlere artı ve ekşi işaretleri konmakta ya da bulgulara ait miktarlar yazılmaktadır. Bu raporlarının bir nüshasının dosyada yer alması sağlanmalı veya bilgisayar sistemi içinde yer alıyorsa sistemden görülebilmesi için gerekli yetkilendirmeler yapılmalıdır.

9

10 İLAÇ KULLANIM RAPORLARI Kullanımı sağlık raporuna bağlı ve katılım payından muaf ilaçlar için düzenlenmesi gereken raporlardır. Hem ilgili daldaki tek uzman hekim tarafından hem de sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporlarda SGK Başkanlığı nın hazırlamış olduğu SUT dikkate alınmalıdır. İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporlarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ve bu amaçla kullanılacak standart rapor formatı genelge ile belirtilmiştir. Bu rapor formatına Sağlık Bakanlığına (SB) bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ve ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerinde uyulması gerekmektedir.

11 İlaç kullanım raporları, sağlık kurumlarında uzman düzeyinde poliklinik hizmetinin verildiği her poliklinik biriminde uzman hekim tarafından yapılacak muayene ve istenilen tetkik ve tahlillerin sonucuna göre gerekli görülmesi halinde düzenlenir. İlaç kullanım raporları, otomasyonu uygun olan sağlık kurumlarında bilgisayar ortamında yazılarak hazırlanır. Ülkemizde E- rapor uygulaması tarihi itibariyle başlamış olup, ilaç raporları MEDULA sistemini kullanan 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından elektronik ortamda gönderilmektedir. E-Rapor uygulamasında rapor onaylama yetkisi başhekimlikçe mevzuat doğrultusunca görevlendirilecek ikinci bir kişiye de tanımlanabilmektedir. Başhekim tarafından MEDULA sistemi üzerinden onaylanan bu raporların sağlık hizmeti sunucularınca MEDULA sisteminden silinmesine veya düzeltilmesine izin verilmemektedir.

12 Otomasyonun bulunmadığı kurum ve kuruluşların polikliniklerinde ise basılı olarak bulundurulan "İlaç Kullanım Raporunun ilgili poliklinik uzman hekimin el yazısı ile yazılır. El yazısı ile düzenlenen ilaç raporları, okunaklı olması ve bu genelge belirtilen rapor formatına uygun olarak noksansız doldurulması kaydıyla geçerli kabul edilir. İlaç kullanım ve muafiyet raporlarının düzenlenmesinde dikkat edilecek noktalar: Rapor bilgileri eksiksiz olmalıdır. Rapor formatında "T.C Kimlik Numarası" hanesi yer almaktadır. Bu nedenle rapor formunda hastanın fotoğrafının bulunmasına gerek yoktur. İlaç raporlarında teşhis ve ICD 10 kodu yer almalıdır. Raporlarda ilaç dozlarının belirtilmesi şart değildir, etken madde adının yazılması gereklidir.

13 Teşhislerde ve etken madde isminde kısaltma yapılmamalıdır. Raporda rapor bilgileri, etken madde, kullanım dozu, ICD 10 kodu ve tedavi semasında düzeltme yapılabilir. Düzeltmeler raporu düzenleyen hekimin onayıyla MEDULA dan yapılır ve düzeltmeye ilişkin onay yapılır. Teşhislerde hiçbir şekilde düzeltme ekleme yapılamaz. Diyabet hastaları için ilaç raporu düzenlenirken MEDULA dan diyabet takip formu doldurulur. Şeker ölçüm çubukları için ya ayrı rapor düzenlenir ya da mevcut raporuna eklenir. Raporda ölçüm çubuğunun markasının yazılması gerekli değildir.

14 Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile Tebliğ hükümlerine göre eksikliği bulunan ilaç kullanım raporları (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması), aslına sadık kalmak kaydıyla raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekimin kaşe ve imza onayı ile MEDULA dan düzeltilebilir. İlaç kullanım raporları, tebliğdeki özel düzenlemeler hariç olmak üzere en fazla iki yıl süre ile geçerlidir. Ancak, hekimin ilgili ilacı daha kısa süreli kullanımını gerekli gördüğü durumlarda, "etken madde" isminin yanına o ilaç için ilaç kullanım raporunun geçerli olmasını istediği süre yazılır.

15

16 SAĞLIK KURULU RAPORLARI Yataklı Tedavi Kurumlarında, tek hekimin yetkisi dışında kalan konularda kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlar Sağlık Kurullarıdır. İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti Raporları ve tek hekim tarafından verilenler dışındaki istirahat raporları sağlık kurulu raporları olarak düzenlenir. Sağlık kurulu raporları ilgili daldan üç uzman hekimin katılımı, aynı daldan üç uzman tabip bulunmaması halinde ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman hekimin katılımı ile üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir. Bu raporlar sağlık kurulu raporu vermeye yetkili resmi sağlık kurumu veya üniversite hastanelerinden alınır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları başka bir hastaneye teyit ettirilemez.

17 Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelge hükümleri çerçevesinde özel hastaneler bünyesinde de sağlık kurulu oluşturulması ve sağlık kurulu raporu düzenlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Özel hastaneler; ilaç raporları, istirahat raporları ile hastalıkların tedavilerinde kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımına yönelik olarak sağlık kurulu raporu düzenleyebilmektedirler. Ancak özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez.

18 Özel hastaneler tarafından verilecek sağlık kurulu raporlarının, "Özel Hastane Sağlık Kurulu Raporu Formuna uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rapor, kurula katılan tüm hekimlerce imzalanmak zorundadır. Kurul kararına katılmayan üye/üyeler rapora şerh ekleyerek imzalarlar. Sağlık kurulu muayeneleri, ilgili uzmanlık dallarına ait polikliniklerde yapılır. Laboratuar tetkik sonuçları ve filmleri forma eklenir. Sağlık kurulu raporları 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası raporu veren kurumda muhafaza edilir. Kurul kararlarının kaydı için bir defter tutulur. Bu defterin her sahifesi numaralandırılarak hastane müdürlüğü tarafından önceden mühürlenir. Raporların düzenlenmesinde yararlanılan tetkik ve tahlillere ilişkin belgelerin, sağlık kurulu defterinin ve raporun bir nüshasının yapılabilecek denetimde değerlendirilmek üzere saklanması zorunludur. Sağlık Kurulu Raporları, başhekim tarafından raporlardaki imzalardan sonra mühür basılarak onaylanır.

19

20 ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU Özürlü sağlık kurulu raporları Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Özürlerinin İstihdam amacıyla verilecek raporlar, özel eğitim okullarına kabul için verilecek raporlar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine alınacak özürlüler için vergi indirimine esas raporlar, sakat ve malullere verilecek raporlar, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilere aylık bağlanması hakkında kanun gereğince verilecek sağlık kurulu raporlarında da bu Yönetmeliğin hükümleri uygulanır.

21 Özürlülere sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile gönderilmesi veya doğrudan raporu verecek olan hastanenin başhekimliğine müracaat etmeleri gerekir. Mükerrer rapor tanzimini önlemek amacıyla ilgililerden daha önce sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyan istenir. Kişinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce rapor verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Özürlerinin istihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranının yazılmasıyla birlikte, özürlünün çalışıp çalışamayacağı ile kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı islerin niteliği belirtilir.

22 Özürlü sağlık kurulu raporu düzenleme usül ve esasları Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur. Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurulusunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık kurulunda yer alması zorunludur. Değerlendirilecek özür, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler. Kurulun başkanı hastanelerin başhekimidir. Başhekim bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını başhekimin görevlendireceği bir üye yapar. Kurul, özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve özür oranını belirler.

23 Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması Özürlü sağlık kurulu raporu formunun tüm bölümlerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekir. 15 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan raporlarda, özürlünün fotoğrafının bulunması zorunludur. Yönetmelik ekinde yer alan rapor şekline göre; poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan muayene, tetkik ve laboratuar bulgularına dair bilgiler özürlü sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuar bilgileri raporun on yüzündeki ilgili bolüme özetlenerek yazılır. Özürlü sağlık kurulu raporları ilgili kişilerce mutlaka imzalanır. Okunaklı bir şekilde kaşelenir ve mühürlenir.

24 Özürlü sağlık kurulu kararlarının kaydı, onaylanması ve verilişi Kurul kararlarının kaydı için sağlık kurulu raporu verebilecek her hastanede ayrı bir sağlık kurulu kaydı tutulur Ayrı bir defter kullanılıyorsa kurul üyeleri deftere kaydedilen rapor suretlerini de imzalar. Kararın oy birliği veya çoğunlukla verildiği, raporların karar bölümüne yazılır. Özürlü sağlık kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

25 Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır. Müracaat şekline göre raporun aslı mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir. Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kuruluşunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına göre yapılır. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla her ayın ilk haftası Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderir.

26

27 EPİKRİZ RAPORU- ÇIKIŞ ÖZETİ Hastanede yatarak tedavi olan hastalara taburcu olduklarında epikriz raporu yani çıkış özeti verilir. Epikriz, sağlık kurumlarına başvuran hastanın poliklinik tedaviden başlayan ve klinik tedavinin bitimine kadar yapılan her türlü işlemin akış durumunu belirleyen; hastaya konulan teşhisin, uygulanan tedavi şeklinin ve diğer gerekli bilgilerin kaydedildiği bir rapordur. Hastanın hastalığı, teşhis ve tedavisi ile ilgili her türlü işlemin epikrizlere açık, detaylı, kısaltmalar kullanılmadan yazılması son derece önemlidir.

28 Epikriz ile hekim yaptığı işin hesabını vermektedir, kendisini denetime açmaktadır. SGK fatura incelemelerini yaparken daha çok epikriz üzerinde yer alan verilere göre değerlendirme yapmaktadır. Bu nedenle yazılacak epikriz ve içeriği çok önemlidir. Epikriz faturayı inceleyecek kişi ve kuruluşlara yapılan işlemlerin gerekliliği hakkında yol gösterecek şekilde olmalıdır. Tedavi sürecinin tüm aşamaları anlatılmalı, hastaya hangi teşhisin neye dayanılarak konulduğu, teşhis için hangi laboratuvar tetkiklerini yapıldığı, tetkiklerin sonuçları, hastaya nasıl bir tedavi verildiği, hangi ilaçların, ne kadar dozda ve ne kadar süreyle, hangi yoldan uygulandığı, tedavi sonrasında hastanın durumunda nasıl bir değişiklik olduğu, hastalıkla ilgili şikâyet, muayene bulguları ve laboratuvar bulgularının ne kadar gerilediği gibi soruların yanıtları epikrizde yer almalıdır.

29 Epikrizin muhatabı bir başka hekim olduğu için tıbbi terimler kullanılabilir. Epikriz hastanın başka bir sağlık kuruluşuna başvurması durumunda daha önceki sağlık durumu hakkında bilgi verdiği için de önemlidir. Ancak epikriz bilgilendirme amaçlı olarak düzenlenmiş bir belge olup, resmi olarak geçerli bir sağlık raporu değildir, Ancak, hasta isterse hekimi, bu bilgileri resmi bir sağlık raporu olarak da düzenleyip hastasına vermek zorundadır. Tıbbi sekreterin bu konudaki görevi, hekimin yazmış olduğu epikriz raporunu bilgisayar ortamında hatasız ve kuralına uygun olarak yazmaktır.

30 Epikrizde bulunması gereken bilgiler Hastanın kimlik bilgileri: Adı Soyadı, yaşı, cinsi, protokol no, sigorta sicil, tahsis no Sigortalılık durumu (Çalışan, eş, emekli, emekli eşi, yurtdışı sigortalı vb.) Protokol no - Hastanın yaşı, cinsiyeti Yatış on tanısı (ICD-10 kodu) Çıkış tanısı (ICD-10 kodu) Hastanın adresi ve telefonu Yatış tarihi, çıkış tarihi, mevcutsa ameliyat tarihi

31 Hastanın Anamnezi Yakınması Öyküsü ve özgeçmişi Muayene bulguları Tahlil ve Tetkikler Hastaneye girişte ilk istenen tetkiklerin tümünün sonuçları Özelliği olan veya ön tanıyla uyumsuz görülebilecek tetkiklerin yapılma nedenleri Tekrar yapılan tetkiklerin yapılma nedenleri Daha basit tetkiklere tanıya gidilmesi mümkünken yapılmış olan komplike tetkiklerin (BT, MR gibi) yapılma nedenleri tıbbi olarak izah edilmeli ve raporları epikrize eklenmelidir. Histopatolojik tetkikler mümkün olduğunca ayrıntılı açıklanmalıdır. Rapor fotokopisinin eklenmesi tercih edilir.

32 Yapılan konsültasyonlar Konsültasyon istenen bölümler ve sonuçları Ameliyat (yapılmışsa) Mutlaka ameliyatın adı, yapılış tarihi ve operasyon yapılan organın ve bölgenin belirtilmesi Yapılan ameliyatın Bütçe Uygulama Talimatı ndaki (BUT) kodu Uygulanan anestezi şekli (genel, lokal, spinal v.b.) Yapılan ameliyatlar detaylı şekilde anlatılmalı ve tarihleri yazılmalıdır. Ameliyatta kullanılan özellikli sarf malzemeleri belirtilmeli (protezler, iyileştirici malzemeler, özellikli sütur malzemeleri vb) ve varsa barkod stikerleri epikrize yapıştırılmalıdır. Ayaktan yapılan küçük ameliyatlar için, ameliyat notu eklenmelidir.

33 Yapılan tedaviler ve izlem Hastanın yattığı süre içindeki günlük takipleri ayrıntılı yazılmalıdır. Hastaya yapılan pansumanlar, enjeksiyonlar, normalden fazla yapılan uygulamaların gerekçeleri, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve bunlara yönelik yapılan işlemler, hastalığın ve tedavinin seyri, yapılan mükerrer tetkiklerin açıklaması yapılmalıdır. Kullanılan sarf malzemelerinin kullanma gerekçeleri ve bu malzemelere ilişkin (trokar, greft, stapler, stent vb.) barkodlarının epikrize eklenmesi gerekmektedir. Kullanılan kan ve kan bileşenleri ve miktarları belirtilmiş olmalıdır. Tedavi sonucu Yapılan işlemler ve öneriler belirtilmelidir.

34 Epikriz yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalar: Epikriz notu, bilgisayar çıktısı olarak veya daktilo ile yazılmış olmalıdır. Epikriz raporlarında raporu düzenleyen kurum ismi üstte yer aldıktan sonra hemen altında EPİKRİZ tanımlamasının olması gerekir. Hasta tarafından beyan edilen adres ve telefon numarası yer almalıdır. Hasta yatış ve çıkış tarihleri belirtilmiş olmalıdır. Bu tarihlerin otomasyondaki tarihle uyumlu olması gerekir. Hasta izinli gönderilip taburcusu sonradan yapıldığında tarihlerde uyumsuzluk olabilmektedir. Bu nedenle epikriz mutlaka hasta taburcu edilirken yazılmalıdır. Tedaviyi yapan sorumlu hekimin kaşe ve imzası ile uzmanlık alanı ve diploma numarasının belirtilmelidir.

35

36

37 AMELİYAT RAPORLARI Ameliyat olan her hasta için ameliyat raporu hazırlanmalı ve raporu dosyasında mutlaka bulunmalıdır. Raporun başlangıç kısmında ameliyatı yapan cerrah ve varsa asistanları, ameliyatın tarihi, seyri ve türü yer almalıdır. Postoperatif (ameliyat sonrası) tanı mutlaka yazılmalıdır. Ameliyat öncesinde gözlem notunda yer alan preoperatif (ameliyat öncesi) tanı karşılaştırma yapmak açısından önemlidir.

38 Raporun gelişme bölümü cerrahi işlemle ilgili açıklayıcı bilgileri, normal ve anormal bulguları, incelenen organları, uygulanan işlemleri, ligasyon ve sütur uygulamalarını, kullanılan spanç ve direnlerin sayısını, kan transfüzyonunu, intravenöz infüzyon uygulamalarını içermelidir. Ameliyat sonunda hastanın durumu cerrah tarafından detaylı olarak tanımlanmalıdır. Rapor ameliyattan hemen sonraki en kısa sürede yazılmalıdır. SUT a göre artık ameliyat notları epikriz içinde yer alması istenmektedir.

39 ADLİ RAPORLAR Adli nitelik kazanmış olgularda, adli makamlarca hekimden istenen ve kişinin durumu ile ilgili tespitleri içeren, sorulan soruları yanıtlayan, hekimin görüş ve kanaatini bildiren raporlardır. Dava dosyasında yer alan, delil niteliğinde belgelerdir. Bu belge ile; kişinin akıl-beden sağlığı, zararın varlığı ve ağırlığı ortaya konur. Ülkemizde hekimlik yapma yetkisine sahip olan her hekimin yasal olarak rapor verme yetki ve görevi bulunmakta olup hekimler bilirkişi-tanık sıfatıyla adli rapor düzenlemekle yükümlüdür.adli muayene ve rapor yazımı hekimin öncelikli görevlerindendir. Tekniğine uygun ve zamanında yazılmayan raporlar sürecin uzamasına ve adli mekanizmanın işlemesinde eksikliklere ve sıkıntılara yol açmaktadır. Aynı zamanda, raporların yazımında yapılan hatalar, ileride telafisi zor sorunlara yol açmakta, ayrıca hekime yasal sorumluluklar yüklemektedir.

40 Adli ve idari yetkililer tarafından sağlık kurumlarına gönderilen hasta, yaralı ve alkollü kişilerin muayene ve tedavisinin yapılması; istenirse durumun raporla bildirilmesi zorunludur.ülkemizde çalışma hakkına sahip her hekimin, adli rapor düzenlemek temel bir görev ve sorumluluk alanıdır. Hekimin bu görev ve sorumluluğu, adli olguların muayenelerinin yapılması, raporlarının yazılması ve adli makamlara bildirilmesi şeklindedir. Sağlık çalışanlarına, muayene ettikleri hastada bir suç belirtisine rastlamaları halinde, yetkili makamlara durumu bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Adli olgu bildirimi sonrası, resmi yazı ile adli rapor düzenlenmesi istenmektedir.

41 Adli tıp raporları daima resmi makamın isteği üzerine verilir. Bu resmi makamlar Cumhuriyet Savcılıkları, mahkemeler, Polis ve Jandarma Karakolları olabilir. Bu yazılarda, Cumhuriyet Savcısının bilgisi dâhilinde istemin yapıldığını belirten Cumhuriyet savcısı parafı bulunur. TCK 287. maddesi göz önünde tutularak, özellikle cinsel muayene taleplerinde Cumhuriyet Savcısının havalesi yazıda mutlaka yer almalıdır.

42 Adli Raporların Sınıflandırılması Konularına Göre Adli Raporlar Yaralanma raporları, cinsel suçlar ile ilgili raporlar, adli psikiyatri konuları ile ilgili raporlar, yaş tayini raporları, malûliyet raporları, alkol raporları, keşif ve otopsi raporları Sonuçlarına Göre Adli Raporlar Geçici Rapor, kesin Rapor, ek rapor Geçici Rapor Henüz tanı ve tedavinin kesinleşmediği, radyolojik ve biyokimyasal vb. laboratuvar inceleme yöntemlerine ihtiyaç olduğu, başka bir uzmanlık alanı tarafından değerlendirilmesi ya da konsültasyonuna gerek duyulduğu durumlarda düzenlenen raporlardır.

43 Kesin Rapor Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, bedensel hasarı belirlemek için ileri bir incelemeye gerek duyulmadığı veya inceleme sonucu kesin karara varıldığı durumlarda düzenlenen bir rapordur. Tetkikleri tamamlanmamış olgularda kesin rapor düzenlenmemelidir. Bu raporda mutlaka yer alması gereken en önemli iki nokta, kişinin ne kadar süreyle iş ve gücünden kalacağı ile yaralının ne kadar sürede iyileşeceğidir. Ek Rapor Ek raporlar da bir tur kesin rapordur. Kesin rapor düzenlenmiş olgularda, bazı konularda kişilerin sonradan muayene edilerek değerlendirilmesi gerektiğinde ya da adli makamlar tarafından yeni sorular sorulduğunda düzenlenen rapor türüdür.

44 Adli Rapor Düzenlenmesi Adli raporların düzenlenmesi ile ilgili olarak, yargı ve diğer kuruluşlar düzeyinde yaşanan sorunların giderilmesi için; özellikle son yıllarda standart rapor formları oluşturulmaya çalışılmıştır. Adli raporların düzenlenmesinde hekimler ve tıbbi sekreterler tarafından bazı temel niteliklere dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir.

45 Adli rapor yazarken dikkat edilmesi gereken durumlar: Raporlar başlıklı kâğıda yazılmalıdır. Adli raporlar, daktilo, bilgisayar ya da okunaklı el yazısı ile resmi yazışma kuralları ve rapor tekniğine uygun olarak yazılmalıdır. Adli raporlar en az üç nüsha olmalıdır. Adli yetkililerin istek yazısı alındıktan sonra, adli rapor düzenlenmelidir. Bazen adli raporun, istek yazısı altına yazılması istenebilir. Rapor kâğıdının tepesine, ortaya RAPOR ya da BİLİRKİŞİ RAPORU yazılabilir. Rapor hangi makama yazılıyorsa bir hitap bölümü olmalıdır. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı na, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na, Şişli Polis Karakol Amirliği ne gibi.

46 Rapor sade ve anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır. Hukukçular tarafından da anlaşılabilecek bir tıp terminolojisi kullanılmalıdır. Muayene tarih ve saati mutlaka belirtilmelidir. Adli olayların bir gün içerisinde çok farklı belirti ve bulgular gösterebileceği düşünüldüğünde, yalnızca raporun düzenlendiği tarihi değil, saatin de kaydedilmesi gerekir. Bu bilgilerin sağ üst köşede yer alması uygundur. Raporlarda başlangıç, giriş, metin, tartışma gibi bölümler ayrı ayrı yazılmaz. Bunlar paragraf halinde yazılır. Sadece sonuç kelimesi yazılır ve bir paragraf açılır. Raporun sonunda bitişin altına raporu veren hekimin adı soyadı ve ünvanı yazılır ve imzalanır. Rapor birden fazla hekim tarafından veriliyorsa satırbaşı tarafına kurul başkanı ya da en kıdemli hekim olmak üzere sıra ile imza yeri açılır.

47 Hastaneler tarafından verilen raporlar başhekimler tarafından imzalanır ve onaylanır. Raporu teslim alan kişinin adı, soyadı; kurumu, yaka no su, tarih ve saat not edilmelidir. Adli raporun aslı, raporu isteyen adli makamın bağlı olduğu Cumhuriyet Savcılığı na kapalı zarf içerisinde gönderilmeli; bir nüshası, sağlık biriminin bağlı olduğu üst sağlık kuruluşunun (başhekimlik, sağlık müdürlüğü gibi) arşivinde, diğer nüshası, birimin kendi arşivinde en az 5 yıl saklanmalıdır. Her sağlık kurumunda, sayfa sayısı belirlenmiş, mühürlü ve onaylı adli rapor protokol defteri bulunmalı, adli olgulara, her yıl başı 1 den başlayarak, 2012/1 şeklinde protokol sayısı verilmeldir.,

48 Her olgunun protokol defteri kaydında, bir protokol sayısı, muayene tarihi ve saati, muayene olan kişinin adı soyadı, doğum tarihi, anne-baba adı, olay türü, gönderen adli makam, kişinin yakınması, muayene bulguları ve sonuç olmak üzere kayıtlar yer almalıdır.

49 OTOPSİ RAPORLARI Otopsi, ölen kişinin ölüm nedenini saptamak amacıyla cesedinin tüm boşluklarının açılıp, bütün sistem ve organlarının eldeki yöntemlerle incelenmesi işlemidir. Otopsi raporu, otopsi sürecinin ürününü içeren bilgi ve rapordur. Otopsi raporunda, rapor kâğıdının tepesine, ortaya ÖLÜ MUAYENE VE OTOPSİ RAPORU diye yazılır. Otopsilerde iki tür rapor olabilir. Birincisi otopsinin hemen bitiminden sonra verilen ön rapordur. Bu rapor, otopsi sonucunda ölüm sebebi hakkında ulaşılan kanaati bildirir. Laboratuvar incelemeleri henüz gerçekleşmediği için değişime açık bir rapordur. Ön rapor, kesin sonucun tüm incelemeler tamamlandıktan sonra verileceğini vurgulayan bir rapor olmalıdır.

50 Otopsinin sonlandığını kayda geçirmek, defin ruhsatı düzenlenmesini sağlamak, ilgili hekimler ve ölenin yakınlarıyla bilgi paylaşımı ve ölüm istatistiklerinin sağlıklı düzenlenmesi açısından ön rapor önemlidir. Otopsinin ikinci ve asıl önemli ürünü ise son rapordur. Bu rapor düzenlenirken tüm tıbbi ve/veya adli dosya incelenmiş, laboratuvar sonuçları alınmış ve değerlendirilmiş olmalıdır. Tüm inceleme sonuçları rapora da geçirilmeli, ayrıca bu sonuçların kararın gerekçesine katkıları da vurgulanmalıdır. Rapor ölüm sebebi hakkında varılan kanaati kesin olarak ifade etmelidir. Herhangi bir kanaate varılamaması durumunda, ölüm sebebinin belirlenemediğine vurgu yaparak sonlandırılmalıdır. Otopside yapılan her inceleme ve saptanan her bulgu mutlaka raporda

ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 18/3/1998 No: 23290 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-Bu Yönetmelik, kamu kurum

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 30 Mart 2013 Sayı : 28603 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: ÖZÜRLÜLÜK

Detaylı

YÖNETMELİK ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK

YÖNETMELİK ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanlığından: ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16 Temmuz 2006-26230 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Sayfa 2 / 7 çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma,

Sayfa 2 / 7 çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, Sayfa 1 / 7 ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26230 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ

SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ Dr. Mecit ÇALIŞKAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Zirvesi / 9. Ulusal Anksiyete Kongresi 8 12 Mart ANTALYA

Detaylı

ADLÎ TIP UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ADLÎ TIP UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Adlî Tıp Kurumu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Seminerleri ADLÎ TIP UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof.Dr.Gürsel Çetin Adlî Olgu Kavramı:

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA DERS NOTU Ögr.Gör. Emin KAYA Giriş Hastanelerde kullanılan istatistiksel dokümanlar, yıllık ve aylık olarak düzenlenen belgeler ve sağlık kuruluşlarında hazırlanan

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

AYVACIK DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AYVACIK DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AYVACIK DEVLET HASTANESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayeneleri ve raporlar 1-T.C. Kimlik numarası yazılı

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİ ve İNDİRİMDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SAKATLIK İNDİRİMİ ve İNDİRİMDEN YARARLANABİLMEK İÇİN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı 1 Poliklinik muayenesi 2 Hekim seçme hakkının kullandırılması 3 MR çekilmesi 4 CT(Tomografi çekilmesi) 5 Ultrason Çekilmesi

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON. Ders 4- Tıbbi Dokümanların Genel Özellikleri ve Kapsamı. Öğr. Gör. Hüseyin ARI T.C. İstanbul Arel Üniversitesi

TIBBİ DOKÜMANTASYON. Ders 4- Tıbbi Dokümanların Genel Özellikleri ve Kapsamı. Öğr. Gör. Hüseyin ARI T.C. İstanbul Arel Üniversitesi TIBBİ DOKÜMANTASYON Ders 4- Tıbbi Dokümanların Genel Özellikleri ve Kapsamı 1 Tıbbi Dokümantasyon Tıbbi kayıtların tutulma zorunluluğunun bulunduğu daha önce belirtilmişti. Bu kişinin hasta olarak sağlık

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Poliklinik Hizmetleri 2. Adres ve Telefon Bilgileri Beyanı, 3. Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu, Hizmet Akdi İle Çalışanlar İçin Günlük Vizite Kâğıdı, 4. Banka çalışanları, asker, mahkum, sığınmacı,

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen,

Detaylı

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI 1 Rapor Türleri 1) TIBBİ RAPORLAR A- Sağlık raporları (Kurul veya Tek Hekim): Kişinin sağlık durumunu bildirir raporlarıdır. (İşe girme, sigorta, evlilik gibi durumlarda düzenlenir.)

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONSÜLTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONSÜLTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONSÜLTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Tanımları içerir. Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Bu yönergenin amacı: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Uzm. Dr. Çiğdem BAŞKAN

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Uzm. Dr. Çiğdem BAŞKAN Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Uzm. Dr. Çiğdem BAŞKAN MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ MESLEK HASTALIĞI Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları İçin Sevk Kağıdı

10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları İçin Sevk Kağıdı 1 Yatış İşlemleri 1. Yatış kararı/dr. tarafından verilen yatış kağıdı 2.TC Numaralı Nüfus Kağıdı 3. Yeşil Kartlı Hastalar İçin Sevk Kağıdı 10 15 dakika 4. Askeri Personel İçin sevk kağıdı 5. Banka Çalışları

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1.AMAÇ; 1.1.Yatışına karar verilmiş veya ücret bilgisi almak isteyen hastalara ameliyat ve tedavi fiyatları ile ilgili bilgi vererek, taburcu aşamasında

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 13/B-4 GÖREVLENDİRME SÜRECİ

SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 13/B-4 GÖREVLENDİRME SÜRECİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 13/B-4 GÖREVLENDİRME SÜRECİ Personel Daire Başkanlığından 2547 sayılı Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda /Diğer birimlerde görevlendirilen personelin

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ 1-BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI A.GENEL BİLGİLER Proje adı Projenin Amacı Projenin Alanı Etik Kurul Belgesi : Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. : Proje hakkında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

Çizgi Film Animasyon Bölümü

Çizgi Film Animasyon Bölümü Çizgi Film Animasyon Bölümü T.C KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU UYGUNDUR UYGUN DEĞİLDİR BAŞKAN ---------------------------- ÜYE ÜYE ÜYE

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1059 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/1981, No: 8/2620 Dayandığı Kanunun

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Hizmetin Adı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene T.C. Kimlik numarası olan

Detaylı

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİTİ İŞLEMLERİ Meslek Hastalığı Tanımı Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı

Detaylı

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 ÖRNEKTİR EK:1 HEKİM GÜNLÜK ÇALIŞMA TABLOSU.../.../2007 Bu tablo hekimlerin çalışma programları konusunda hastaların bilgilendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR ENGELLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR Engelli hizmet erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Engelli serbest meslek erbabı, Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI

İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI Gösterge, değişimi ölçmeye yardım eden değişkendir. Olguların zamana ve mekana bağlı olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar. Değişim ölçülürken, ölçüt olarak tek gösterge ile

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 21/12/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28149 Personel Hastanenin veteriner hekim kadrosu biri sorumlu yönetici Birisi uzman olmak üzere en az beş veteriner

Detaylı

HASTA DOSYASININ TUTULMASI VE MUHAFAZASI PROSEDÜRÜ

HASTA DOSYASININ TUTULMASI VE MUHAFAZASI PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; Hastanemizden hizmet alan hastalarımız ve hastalıkları ile ilgili verilerin,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü SAYI:B100TSH0150008 23.08.2001/14553....VALILIGI (Il Saglik Müdürlügüne) GENELGE 2001/68 Ülkemizde halen faaliyet gösteren veya açilacak olan ayakta teshis ve tedavi yapilan özel saglik kuruluslari ile

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28727 MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30692 YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM İÇİ UYGULAMALI DERS TAKİP DEFTERİ 20... -20... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI... YARIYILI Öğrenci ve Ders Tanıtım Formu Öğrencinin Foto Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ

ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ DEFTERİ Adı Soyadı Numarası :. :. Stajın Kodu :. Öğrenim Yılı :. T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Bu staj defteri İnönü üniversitesi

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27021

Resmî Gazete Sayı : 27021 11 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27021 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.), Asansörün bakım anlaşması kopyası İşletme ve Ürün Sorumluluk

Detaylı

b) Balthazard formülü: Kişinin özür oranı belirlenirken birden fazla özrü olanlar için kullan saplama şeklini,

b) Balthazard formülü: Kişinin özür oranı belirlenirken birden fazla özrü olanlar için kullan saplama şeklini, ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖ Resmi Gazete Tarihi: 14.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28173 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/7 1. AMAÇ: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( YDÜH) genelinde yatarak tetkik ve tedavi görecek hastaların yatış ve taburcu işlemlerinin tanımlanmasıdır.

Detaylı

KONSÜLTASYON HEKİM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON HEKİM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ 1.3.23 1/5 A- GENEL PRENSİPLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımları içerir. Amaç: Madde 1: Bu yönergenin amacı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde yürütülen konsültasyon hizmetlerinin standardizasyonunun

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ YÖN.PR.05 13.09.2013 07.11.2013 01 1/8 1.0 AMAÇ: Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, yatan hasta tedavi işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve taburcu işlemleri

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON. Ders 7- Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Dokümanlar. Öğr. Gör. Hüseyin ARI T.C. İstanbul Arel Üniversitesi

TIBBİ DOKÜMANTASYON. Ders 7- Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Dokümanlar. Öğr. Gör. Hüseyin ARI T.C. İstanbul Arel Üniversitesi TIBBİ DOKÜMANTASYON Ders 7- Sağlık Kuruluşlarında Kullanılan Dokümanlar 1 Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarına başvuran sağlıklı veya hasta bireylere, kendileri için gerekli olan bazı işlemler uygulanır.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Doküman No KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÖİYR-258 İlk

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

Ek : 1 T.C... VALİLİĞE... İl Sağlık Müdürlüğüne. Tarih :.. /.. /...

Ek : 1 T.C... VALİLİĞE... İl Sağlık Müdürlüğüne. Tarih :.. /.. /... Ek : 1 T.C........... VALİLİĞE............... İl Sağlık Müdürlüğüne Tarih :.. /.. /..... Aşağıda belirtilen adreste.. Diş Protez Laboratuvarı açmak istiyorum. Gereğini arz ederim. Adı ve Soyadı Mesul Müdür

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ HASTA KAYIT PROSES AKIŞ ŞEMASI YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-01 BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/7 İŞİN TANIMI/SORUMLUSU

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2017/11

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2017/11 Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X- Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2017/11 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile süresinde

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İcra Kaldırma İşlemleri 2 Bilgi Edinme Görüş İsteme İşlemleri 3 Kaydı Yok Yazısı İşlemleri 4 Yaşlılık Aylığı Bağlanması SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1

İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ EK-1 1 İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU EK-2 İŞYERİNİN : Unvanı: SGK Sicil No: Adresi: Tel No: Faks No: E-posta: İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene

Detaylı

14 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 30. maddesinde değişiklik.

14 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 30. maddesinde değişiklik. SENATO KARARLARI Karar Tarihi : 04/07/2012 Toplantı Sayısı : 10 Sayfa : 1 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konsültasyon Hizmetleri Yönerge hk. 2012.010.102 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konsültasyon Hizmetleri

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı