T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı"

Transkript

1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI KAMUOYU BİLGİLENDİRME RAPORU 1

2 KAMUOYUNUN BİLGİSİNE, Belediyemiz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanının (üst yönetici) 5018 sayılı Kanunla kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmesinde önemli bir görev yürütmektedir. İç Denetim Birim Başkanı tarafından verilen kapsamlı görüş ve denetim görevlerine ilişkin oluşturulan denetim görüşleri, Üst Yönetici ve birim yöneticilerinin her yıl verdikleri iç kontrol güvence beyanlarına önemli bir dayanak oluşturmaktadır. İç kontrol; kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. İç kontrol sistemi; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliği ile varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar. İç kontrol sisteminin, tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. İç denetim olmaksızın mevcut sistem, tasarım ve uygulama eksikliklerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda tek başına güvence veremez., Belediyemiz varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için Belediyemiz faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunma, görevini yerine getirmek için özverili bir şekilde çalışmaktadır. Belediyemizin şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir yönetim anlayışına uygun olarak; iç denetim faaliyetleri hakkında genel bilgiler, 2019 yılı Raporlama döneminde planlanan ve gerçekleşen çalışmalara ilişkin uygulama sonuçları ile bu çalışmalar sonucunda tespit edilen hususlar, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İç denetime olumlu bakışı ile mevzuata uygun, bağımsız ve tarafsız olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü desteği sağlayan Başkanlık Makamına, gösterdikleri iş birliği ve bilgi paylaşımı ile faaliyetlerimize katkı veren denetlenen birim yöneticileri ve personele teşekkür ederim. Saygılarımla Ekrem YEŞİL İç Denetim Birimi Başkanı 2

3 1) GENEL BİLGİLER ; Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Belediyemiz hizmet binasının 10. Katında, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63. Maddesi ve Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 8. Maddesi gereği, Üst Yönetici dışında başka birim veya yöneticilerle ilişkilendirilmeden ve Üst Yönetici; İç Denetim faaliyetlerine ilişkin rol ve sorumluluklarını astlarına devredemez, hükmüne uygun olarak, doğrudan Üst Yöneticiye bağlı şekilde, Belediyemiz teşkilat şemasına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamının tarih ve 2019/12 sayılı Genelgesi ile belirlenen İmza Yetkileri Yönergesinde, na yer verilmiştir. 1.1 ) İç Denetim Tanımı: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir 1.2 ) İç Denetim Faaliyetinin Amacı: İç denetim faaliyeti; Belediyemiz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. 1.3 ) İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı: Belediyemiz tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur. 1.4 ) İç Denetim Faaliyetinin Önemi: İç kontrol sisteminin yeterli ve etkin bir şekilde işleyip işlemediği hususlarında değerlendirme ve önerilerde bulunan, Üst Yöneticinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını yerine getirmesinde önemli bir yardımcıdır. Bu doğrultuda, Üst Yöneticinin 5018 sayılı Kanunla kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmesinde önemli bir görev yürütmektedir. İç denetim faaliyeti, sunduğu güvence ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla kurumun amaçlarını gerçekleştirme fırsatlarını geliştirerek, faaliyetleri geliştirme imkânlarını belirler ve riske maruz kalma düzeyini azaltmaya yönelik öneriler sunarak kuruma değer katar. Kuruma değer katma perspektifi, kamuda var olan uygunluk denetimi anlayışına yönetişim, risk 3

4 yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini de ekleyerek, mevcut denetim anlayışını günümüz şartlarına uygun hale getirmekte ve denetim anlayışında fark oluşturmaktadır. 1.5 ) Sunulan Hizmetler: ; güvence ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Güvence Sağlama Faaliyeti: İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumların risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kurum içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir. Fiili uygulamada güvence sağlama faaliyetleri denetim olarak adlandırılmaktadır Güvence Sağlama faaliyeti kapsamında aşağıdaki denetimleri gerçekleştirir ve Üst Yöneticiye (Belediye Başkanı) raporlar Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Bilgi teknolojileri denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. Bu denetim türlerinde İç Denetim Raporu düzenlenir. Danışmanlık Faaliyeti; İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin ve süreçlerinin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. Bu faaliyet kapsamında, Danışmanlık Raporu düzenlenir., denetim (güvence) ve danışmanlık faaliyetleri dışında başka adlarla faaliyet yürütemez; sadece yolsuzluk ve usulsüzlüklerin Üst Yöneticiye bildirilmesi amacıyla inceleme faaliyeti yürütebilir ve inceleme raporu düzenleyebilir. 4

5 2) GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 2.1 ) Denetim ve Danışmanlık Raporları Raporlama döneminde tamamlanan denetim ve danışmanlık raporlarına ilişkin gösteren istatistiki bilgiler ve bulgu önem düzeyleri ve denetim görüşü seviyeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Denetim/Danışmanlık Konusu Protokol İşlemleri Süreci Yapı Denetimi ve Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Süreci Coğrafi Bilgi Sistemleri Süreci Bulguların Önem Düzeyi Kritik Yüksek Orta Düşük Denetim Görüşü Seviyesi Gelişime Açık Gelişime Açık Gelişime Açık Gelişime Açık Gençlik ve Çocuk Hizmetleri Süreci 1 Gelişime Açık Ruhsatlandırma Süreci Atık Koordinasyon Süreci Gelişmiş Gelişime Açık Gelir Süreci 1 1 Gelişime Açık Trafik Kontrol Süreci Gelişmiş Bilgi edinme ve Bilgilendirme Süreci 1 Gelişime Açık Sosyal Hizmetler Süreci 1 Gelişime Açık Kamulaştırma Uzlaştırma ve Sözleşmeler Yeterli Süreci Bilgi Sistemleri Süreci 1 2 Sınırlı Aykome Süreci Gelişmiş Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Süreci 1 Gelişime Açık Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Süreci (Danışmanlık Faaliyeti) adet tespit ve değerlendirme yapılmıştır. Bulgular ve eylem planları üzerinde ilgili daire başkanlıkları ile mutabakata varılmış olup, eylem planlarına göre durumları izleme faaliyeti kapsamında takip edilecektir. 5

6 DENETİM GÖRÜŞÜ: Denetim görevi sırasında toplanan bilgi ve kanıtlar doğrultusunda, görevin amaç ve kapsamına uygun bir şekilde denetim konusu hususlarla ilgili genel bir kanaate ulaşılmasıdır. İç denetçinin denetlenen süreçle ilgili iç kontrollerin yeterlilik ve etkinliğine ilişkin değerlendirmesidir. Bu görüşle Üst Yönetici ve denetlenen birim yöneticisine, denetim alanının genel durumu hakkında bilgi sunulur. 1 İç kontrol ihtiyacının farkına varılmıştır. Risk ve kontrollerin belirlenmesine yönelik gelişigüzel ve kişilere bağlı bir yaklaşım söz konusudur. Kontrol zayıflıkları belirlenmemektedir. Kontrollere ilişkin sorumlulukların belirlenmesinde yetersizlikler bulunmaktadır. 1 - Başlangıç Değerlendirmesi yapılabilmesi için, iki veya daha fazla kritik önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir Kontroller uygulanmakla birlikte, belgelendirilmesinde eksiklikler bulunmaktadır. Kontrollerin çalışması, ilgili kişilerin bilgi ve motivasyonlarına bağlı olarak değişmektedir. Kontrollerin etkililiği değerlendirilmemektedir. Kontrol zayıflıkları tam olarak ortaya konamamakta ve öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulmamaktadır. Kontrollere ilişkin sorumluluklar kısmen belirlenmiştir. Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde belgelendirme yapılmaktadır. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili sorumluluklarının farkındadır. Etkili bir risk yönetimi ve iç kontrol ortamı bulunmaktadır. Yazılı olarak tanımlanmış ve düzenli olarak yürütülen bir kontrol değerlendirme süreci bulunmaktadır. Yönetim kontrollerle ilgili sorunları hızla tespit ederek öncelik sırasına uygun ve tutarlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmektedir. Risk ve kontrol değerlendirme faaliyetleri, kurum düzeyinde birbirine uyumlu olarak yürütülmektedir. Kontroller sürekli olarak takip edilmekte ve BT destekli olarak yürütülmektedir. Sorun tespit edilen alanlarda kök neden analizleri yapılarak gerçekçi çözümler üretilebilmektedir. Çalışanlar kontrollerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecine aktif olarak katılmaktadır. 2 - Sınırlı/Sistematik Olmayan Değerlendirmesi yapılabilmesi için, bir kritik veya iki ve daha fazla yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. 3-Gelişime açık Değerlendirmesinin yapılabilmesi için, kritik önem düzeyine sahip bulgu bulunmaması ve en fazla bir yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. 4- Yeterli Değerlendirmesinin yapılabilmesi için kritik, yüksek veya orta düzeyde bir bulgunun bulunmaması gerekir. 5-Gelişmiş Değerlendirmesinin yapılabilmesi için, herhangi bir bulgunun bulunmaması gerekir. 6

7 2.2 ) 2019 yılı İç Denetim Programı İlerleme Düzeyi Bu bölümde, denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile bu faaliyetlerin hangi aşamada olduğu konusunda bilgilere yer verilmiştir. Denetim/Danışmanlık Konusu Çalışma Aşaması Planlanan Tamamlanma Tarihi Tamamlanma Yüzdesi Yapı Denetimi ve Uygulamaları Raporlandı %100 Sağlık Hizmetleri Süreci Raporlandı %100 Coğrafi Bilgi Sistemleri Süreci Raporlandı %100 Gençlik ve Çocuk Hizmetleri Süreci Raporlandı %100 Ruhsatlandırma Süreci Raporlandı %100 Atık Koordinasyon Süreci Raporlandı %100 Gelir Süreci Raporlandı %100 Trafik Kontrol Süreci Raporlandı %100 Bilgi edinme ve Bilgilendirme Süreci Raporlandı %100 Sosyal Hizmetler Süreci Raporlandı %100 Kamulaştırma Uzlaştırma ve Sözleşmeler Süreci Raporlandı %100 Bilgi Sistemleri Süreci Raporlandı %100 Aykome Süreci Raporlandı %100 Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Süreci Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Süreci Raporlandı %100 Raporlandı %100 7

8 Yangın ve Acil Müdahale Süreci Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Tespiti ve Koordinasyonu Taşınmaz Mal Yönetimi Süreci Kaldırım Yapım, Bakım Onarım Süreci Numarataj Süreci 2020 yılı İç Denetim Programına alınmıştır yılı İç Denetim Programına alınmıştır yılı İç Denetim Programına alınmıştır yılı İç Denetim Programına alınmıştır yılı İç Denetim Programına alınmıştır % % % % %0 Yangın ve Acil Müdahale Süreci, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Tespiti ve Koordinasyonu Süreci, Taşınmaz Mal Yönetimi Süreci, Kaldırım Yapım, Bakım Onarım Süreci ve Numarataj Süreci nin denetimleri 2019 yılı İç Denetim programı döneminde gerçekleşen; yönetim değişikliği, Başkanlığımıza yeni katılan ve ayrılan iç denetçilerin bulunması, İç Denetim Birimi Başkanı görev değişikliği, program dışı görevlendirmeler nedeni ile programda öngörülen süresi içerisinde tamamlanamayacağı anlaşıldığından; öncelikli olarak 2020 yılı iç denetim programına dahil edilmek üzere iptal edilerek, 2020 yılı İç Denetim Programına alınmıştır. 3) DENETİM PROGRAMI DÖNEMİNDE TESPİT EDİLEN BULGULAR VE ÖNEM DÜZEYLERİ BULGU ÖNEM DÜZEYİ KRİTİK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK AÇIKLAMA Faaliyetin yürütülmesini veya istenilen çıktı, ürün ya da hizmetin sunulmasını engelleyecek tüm bulgular bu grupta değerlendirilir. Risk ve etkileri değerlendirildiğinde, can kayıplarına veya bedensel bütünlüğe zarar vermesi ya da kurumun faaliyetlerini durdurması veya büyük mali kayıplara neden olacak bulgulardır. Faaliyetin yürütülmesinde uzun süreli gecikmelere ve ciddi sorunlara neden olabilecek bulgular bu grupta değerlendirilir. Risk ve etkileri değerlendirildiğinde, kurum faaliyetlerini sekteye uğratacak veya kurumun önemli mali kayıplarla karşılaşmasına neden olacak bulgulardır. Faaliyetin çıktılarının kalitesini etkileyen, yürütülmesinde gecikmelere ve sorunlara neden olabilecek bulgular bu grupta değerlendirilir. Faaliyetin genel işleyişini etkilemeyen ancak daha iyi bir hizmet sunulmasını sağlamaya yönelik bulgular bu grupta değerlendirilir. 8

9 3.1 ) Bulgular ve Öneriler 2019 yılı İç Denetim Program döneminde riskler ve etkileri değerlendirildiğinde, 2 adet yüksek ve 7 adet orta seviyede Bulgu tespit edilmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Belediyemize Ait Hizmetlerin Vatandaşlara İnternet Üzerinden Sunulmasına Yönelik Web Tabanlı Mobil Uygulama/Yazılım Hazırlanması, Temin Edilmesi Sürecinin denetimi sonucu: 1) Bilgi Teknolojileri varlık dökümünün kurum düzeyinde tedarik edilen tüm yazılım ve altyapı bileşenlerini içermediği,(bulgu Önem Düzeyi Yüksek) 2) Bilgi Teknolojileri altyapı ve yazılım edinimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili olarak hazırlanmış politika, yöntem ve iş akışlarının yetersiz olduğu,(bulgu Önem Düzeyi Orta) 3. Birimde personel eksikliğinden dolayı görevler ayrılığına uyulmadığı, (Bulgu Önem Düzeyi Orta) tespit edilmiş, 1)Yaşam döngüleri boyunca yazılım varlıklarının kullanımı ile sahipliğinin takip edilmesi ve raporlanması için belediyemiz Bilgi Teknolojileri varlığı olarak sahip olduğu tüm yazılım ve altyapı bileşenlerini tespit etmek üzere tüm birimleri kapsayacak şekilde döküm çalışması yapılması, 2)Bilgi Teknolojileri altyapı ve yazılım edinimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili olarak hazırlanmış politika, yöntem ve iş akışlarının oluşturulması, 3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında iş ve görev tanımlarının güncellenerek ihtiyaç duyulan yetkin personel eksikliğinin giderilmesi, önerilmiştir. Önerilerin, eylem planına uygun olarak tarihine kadar gerçekleştirilmesi konusunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile mutabakata varılmıştır. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Ana Planı Sürecinin denetimi sonucu; Ulaşım Ana Planı Süreç işlemlerinde kullanılan yolculuk atama modeli bilgisayar programı uygulamalarının kullanımına ilişkin olarak personele 2018 ve 2019 yıllarında eğitim verilmediği,(bulgu Önem Düzeyi Orta) tespit edilmiş, Süreç işlemlerinde kullanılan; yolculuk atama modeli bilgisayar programları ve uygulamaları ile ilgili, personele eğitim verilmesi, Ulaşım Ana Planının yasal mevzuatta belirlenen süre içerisinde güncellenmesi, (Bulgu Önem Düzeyi Orta) önerilmiştir. Önerilerin, eylem planına uygun olarak tarihine kadar gerçekleştirilmesi konusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile mutabakata varılmıştır. 9

10 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik Merkezleri Sürecinin denetimi sonucu; Gençlik Merkezleri açmak için yer seçiminin uygunluğu, nüfus yoğunluğu, merkezlerin yeterli üye sayısına ulaşıp ulaşamayacağı, otopark ve ulaşım gibi gerekli çevresel araştırmalar yapılarak kıstasların belirlenmediği, (Bulgu Önem Düzeyi Orta) tespit edilmiş, Süreç içerisinde, Gençlik Merkezlerinin açılması ve yer seçiminde uyulacak kıstasların belirlenmesi, gençlere bilgi, beceri kazandırılması için, etkin ve verimli hizmet sunulması, önerilmiştir. Önerilerin, eylem planına uygun olarak tarihine kadar gerçekleştirilmesi konusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile mutabakata varılmıştır. Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Sürecinin denetimi sonucu; Alo-153 çağrı hattı işlemlerinde, yapılan başvuruya ait ilgili birimden 15 gün içerisinde cevap gelmemesi durumunda birkaç kez personelce ilgili birimin telefonla tekrar aranılması yolu ile kontrol işleminin yerine getirildiği, personellerin vatandaşlara hitabetinin uygun olup olmadığının denetiminin, personel konuşmalarının dinlenmesi ile yapıldığı, bu kontrollerin sistematik olmayan şekilde, rastgele olarak yapıldığı, Alo-153 çağrı merkezinde ve bilgi edinme bölümünde görev yapan personele; halkla ilişkiler ve iletişim becerileri ile görev yapmakta oldukları alanlarla ilgili olarak 2018 ve 2019 yıllarında hizmet içi eğitim verilmediği, (Bulgu Önem Düzeyi Orta) tespit edilmiş; Görevli personelin vatandaşlar ile olan iletişiminde genel davranışlarının tamamının kontrolünün sistemli şekilde, sürekli ve yeniden izlenebilir hale getirilmesi, Mavi Masa ve Halkla İlişkiler bölümlerine personel alımında ve mevcut çalışanların işe uygunluğunun değerlendirilmesinde kişilik testlerinden (MMPİ vb.) faydalanılması, personelin niteliğinin halkla ilişkilerin temel görevlerinden olan araştırma, üst yönetime danışmanlık, erken uyarı, iletişim gibi faaliyetlere uygunluğunun sağlanması, Mavi Masa ve Halkla İlişkiler bölümlerinde görev alan yöneticiler dahil tüm personele, Davranış Şekilleri, Değer Yargıları, Motivasyon, Yüz yüze İlişkiler, Telefonda Konuşma, Doğru Konuşma Prensipleri, Dış Görünüş, Dinleme, Özetleme, Stres Yönetimi, Kriz Yönetimi vb. konularda eğitim verilmesi, Personelin çalışma koşulları ve yüklendikleri stres dikkate alınarak, mola ve dinlenme zamanlarının ayarlanması. önerilmiştir. Önerilerin, eylem planına uygun olarak tarihine kadar gerçekleştirilmesi konusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile mutabakata varılmıştır. 10

11 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şefkat Evleri Hizmeti Sürecinin denetimi sonucu: Şefkat Evleri Yönetmeliğine göre, konaklayacak hastanın ikamet ettiği şehirden alacağı sevk belgesi, Şefkat Evlerine kabulde istenilen belgeler arasında sayılmış olmasına rağmen konaklayan kişilerin dosyalarında sevk belgelerinin bulunmadığı, (Bulgu Önem Düzeyi Orta) tespit edilmiş, Kuruluş amacı, diğer illerden tedavi görmek üzere Ankara'ya gelen hasta ve hasta refakatçilerine konaklama hizmeti vermek olan Şefkat Evleri Yönetmeliğinin ilgili maddesinin göz önüne alınması, söz konusu yönetmeliğin amacına ve günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi, önerilmiştir. Önerilerin, eylem planına uygun olarak tarihine kadar gerçekleştirilmesi konusunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile mutabakata varılmıştır. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Günlük Tahsilatlarını Raporlama ve Kayıtlarını Tutma Sürecinin denetimi sonucu; 1) Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak yetkilendirilmemiş personel tarafından gelir tahsilatı yapıldığı, gelir tahsilatına ilişkin iş ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmediği, (Bulgu Önem Düzeyi Yüksek) 2) Muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından gerçekleştirilen gelir tahsilat evraklarına ilişkin iş ve işlemlerin yasal düzenlemelere uyumlu olmadığı, (Bulgu Önem Düzeyi Orta) tespit edilmiş, 1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu na uygun olarak tahakkuk işlemlerinin Daire Başkanlığına ait tahakkuk sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi, Bankacılık sistemi kullanılarak tahsilat ve ödeme yöntemlerinin geliştirilmesi, Muhasebe Yetkilisi tarafından mutemetleri kontrol ettiğini gösteren yazılı prosedür uygulaması, 2) Ambarlarda taşınır malların ve arşivlenecek belgelerin ayrılması, belgelerin mevzuata uygun olarak daha temiz ortamda muhafaza edilmesi, kullanıma hazır olmayan, ihtiyaç dışı taşınırların mevzuata göre kaldırılması, ambarlara girişlerin taşınır kontrol yetkisine sahip görevliler tarafından kontrol edilmesi, yetkisiz girişlerin engellenmesi, arşivlenmesi gerekli olmayan ve mevzuata uygun olarak birim tarafından 5 yıl muhafaza edilen belgelerin tasnif edilmesinden sonra kurum arşivine gönderilmesi, Belediyemiz halkla ilişkiler bölümünde bulunan gelir şefliğinde belgelerin muhafazası için gerekli ortamın sağlanması, tahsildar makbuzlarının seri numaralarının kabul tutanağında kayıt altına alınması, önerilmiştir. Önerilerin, eylem planına uygun olarak tarihine kadar gerçekleştirilmesi konusunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile mutabakata varılmıştır. 11

12 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Süreci Danışmanlık Faaliyeti sonucu; 1) Çalışanların iş ve görev tanımlamalarına ilişkin çalışmaların tamamlanması, 2) Birim hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve riskleri en aza indirecek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere riskkontrol ve hassas görevlere ilişkin çalışmanın tamamlanması, 3) Birimde tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılıkları veya etkilerinde bir değişiklik olup olmadığı ya da yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı ve kontrollere ilişkin çalışmaların belirli dönemlerde gözden geçirildiğine ilişkin prosedürlerin belgelendirilmesi, 4) Personelin çalışmalarını yönlendirmek takibini ve standartlaşmayı sağlamak üzere formların oluşturulması, 5) Her bir görevlendirmeye ilişkin kontrolü sağlamak üzere hazırlanan raporlara ilişkin iş akışını takip eden raporlama prosedürlerinin hazırlanması, önerilmiştir. Önerilerin, eylem planına uygun olarak tarihine kadar gerçekleştirilmesi konusunda Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile mutabakata varmıştır. 4) DENETİM PROGRAMI DIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı; ambar ve depoları ile ilgili, 14 İnceleme Raporu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamındaki gıda yardımları konusunda İnceleme Raporu, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin; zamanlılığı konusunda İnceleme Raporu, düzenlenmiştir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; diğer daire başkanlıklarından devredilen ve kayıt altına alınmayan bazı malzemelerin fuarlarda, özel günlerde ve festivallerde kullanıldığı, ambarlarda bulunan malzemelerin birimin genel kullanımına uygun olmakla birlikte, malzemelerin, daire başkanlığı tarafından kullanılabilecek veya yeniden değerlendirilebilecek malzemelerin ayrıştırılması, depoların tertip ve düzeninin sağlanması, kullanılamayacak durumdaki malzemelerin, resimlerin ve kitapların geri dönüşüm yoluyla değerlendirilmesi, tavsiye edilmiştir. 12

13 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Kahramankazan Ova Fidanlığı içi İstanbul Yolu 38. Km. adresinde bulunan ambarda; açık alanda uygun olmayan şartlarda bulunan malzemeler incelenip, kaydı olmayan hurda malzemeler ile ambar kaydı olup kullanılamayacak durumda olan malzemeler tespit edilerek, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması, malzemelerin uygun şartlarda muhafazasının sağlanması, Elvankent (Planet) Aile Yaşam Merkezi içi Atakent Mah. Etimesgut adresinde bulunan ambarda; aydınlatmasının yapılması, genel tertip ve düzeninin sağlanması ile ambarda yer tutan led mobilyaların kullanılarak azaltılması, Harikalar Diyarı Park Alanı Yunus Emre Mah. Sincan adresinde bulunan ambarda; çadır ambarın kullanılmaya devam edilmesi halinde yangından korunma ve güvenlik önlemlerinin alınması, Söğütözü Mah Cad. Çankaya adresinde bulunan ambarda; kayıtlı olmayan hurda niteliğindeki çıkma malzemelerin ambarda bulundurulmaması, açıkta depolanan ve dış ortam şartlarından etkilenen malzemelerin yerle irtibatı kesilerek üzerlerinin kapatılması, tavsiye edilmiştir. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Atatürk Orman Çiftliği adresinde bulunan ambarlarda aydınlatma ve güvenlik kamera sisteminin kurulması ile ambardaki kayıtsız malzemelerin incelenerek Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması, tavsiye edilmiştir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Numarataj Şube Müdürlüğünün Bahçekapı Mah. Fen İşleri Cad. No:21 Etimesgut adresinde Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğüne ait depo içinde bulunan ambarın; genel tertip ve düzeninin sağlanması, ambardaki hurda niteliğindeki çıkma malzemeler ile ilgili Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması ve malzeme alımlarında ihtiyat için ayrılacak miktar dışında ihtiyaç fazlası malzeme alımından kaçınılması, Kaldırım Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün; Bahçekapı Mah Cad. No:31 Şaşmaz Etimesgut adresinde bulunan ambarın; aydınlatma ve güvenlik kamera sistemi kurulması ile ambar depolama alanının ve buradan geçiş yapan yayaların güvenliği için bu alandan verilen yaya geçişlerinin kontrollü biçimde yapılması, Kaldırım Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün Macunköy Mah Cad. No:18 Yenimahalle adresinde bulunan ambarın; ambar kaydı olmayan kullanılır durumdaki 150 adet plastik sandalyenin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kaydının yapılması, 13

14 Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğünün Bahçekapı Mah. Fen İşleri Cad. No:21 Etimesgut adresinde bulunan 1 ve 2 no lu ambarlaın; genel tertip ve düzeninin sağlanması, yapımı tamamlanan yeni ambara taşınmanın hızlandırılması, kullanılamayacak durumda olan büro makine ve malzemelerinin incelenerek Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması, İl Özel İdaresinden belediyemize devredilen mutfak malzemelerinin ihtiyacı olan birimlere gönderilmesi, tavsiye edilmiştir. İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Birimin geçmiş yıllarına ait resmi belgelerinin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak güncelleştirilmesi ve resmi evrakların taşınırlardan ayrı kapalı alanlarda muhafaza edilmesi, tavsiye edilmiştir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Batıkent İtfaiye İstasyonu Bölge Ambarı; Sarf malzemelerinin konulduğu depodaki raf sisteminin yetersiz olduğu, tüm malzemeleri kapsayacak şekilde raf sistemi yapılması, depo tavanındaki tesisattan kaynaklanan su kaçağının tamiratının yapılması, Acil Durum ve Depreme müdahale donanımlarından bakım veya kullanım amacıyla kutusundan çıkarılan malzemelerin kutularına konulması ve takımların kullanıma hazır halde bulundurulması, Esat İtfaiye İstasyonu Acil Durum Malzeme Ambarı; Deprem ve Acil Durumlarda kullanılmak üzere bodrum katta ve yetersiz bir alanda depolanan 4 takım acil durum malzemesinin istasyonda uygun bir alanda muhafaza edilmesi, Polatlı İtfaiye İstasyonu Acil Durum Malzeme Ambarı; Depo özelliği olmayan ortak kullanımdaki spor aletlerinin de kullanıldığı ortamda bulunan Deprem ve Acil Durum malzemelerin müstakil ve kilitli bir depo ortamında muhafaza edilmesi, Dikmen İtfaiye İstasyonu: İstasyonda toplantı salonunda geçici olarak depolanan 12 adet soyunma dolabı ve 7 adet dosya dolabının ihtiyaç olan itfaiye istasyonlarına dağıtımının yapılarak toplantı salonunun amacına uygun olarak kullanılması, tavsiye edilmiştir. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü; açık depolarda deforme olma riski olan metal ve plastik malzemelerin, kapalı depoya nakledilmesi, üç ayrı depodaki malzemelerin tek bir depoda toplanarak, kayıtların Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, Altınova açık depo alanı içerisinde bulunan atık malzemelerin kaldırılarak alanın temizlenmesi, 14

15 Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü; Güvercinlik Yerleşkesinde bulunan temizlik araçlarına ait kapalı garaj içine suntalarla bölünerek oluşturulan alanın depo özelliği bulunmadığından fiziki şartları uygun bir alan belirlenerek taşınması, Kent Bakım onarım Şube Müdürlüğü; Güvercinlik Yerleşkesindeki depoda atıl vaziyette duran, döşeme dikiş makinesi, şarjlı matkap, el breyiz, sunta kesme makinesinin ve çıkma klimaların elden geçirilerek değerlendirilmesi, kullanılamayacak durumda olanların hurdaya ayrılması için gerekli işlemlerin yapılması, Güvercinlik depoda devam etmekte olan kamera sisteminin kurulum işlemlerinin ivedilikle tamamlanması, Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü; Güvercinlik Yerleşkesi içinde bulunan temizlik araçlarının garajı içinde kullanılan mekân, depo özelliği taşımadığından fiziki şartları uygun bir alan belirlenerek taşınması, Akyurt ortak kullanım deposunda farklı bölgelerde ve farklı birimlere ait yerlerde bulunan Müdürlüğe ait tüm malzemelerin bir araya getirilerek tertip ve düzeninin sağlanması, Başkanlığa ait tüm kapalı depolarda; eksik olan raf sistemlerinin yapılarak depo alanlarının daha verimli kullanılması, otomatik yangın söndürme sisteminin kurulması, açık ve kapalı depolarda bulunan hurda malzemeler tespit edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması, tavsiye edilmiştir. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Bahçe Kapı Mah. Güvenlik Caddesi No:3 Etimesgut adresinde yer alan araç parkı ile Karşıyaka Mezarlığı depolarının genel tertip ve düzeninin yerinde olduğu, dış ortamdan etkilenecek malzemenin kapalı ortamda muhafaza edilmesi, Ortaköy Mezarlığı depoların dış ortamdan etkilenecek malzemenin kapalı ortamda muhafaza edilmesi, birimin geçmiş yıllarına ait resmi evrakların taşınırlardan ayrı bir ortamda muhafaza edilmesi, Çimşit Mezarlığı depoda yer alan taşınır malzeme dışında mezar yeri sahiplerine ait tüm evrakın taşınırlardan ayrı arşivlenmesi, vatandaşların bilgilendirilmesi amacı ile alınan yedi adet televizyonun bilgilendirme sistemi kapsamında kullanılması, tavsiye edilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Şafaktepe Kültür Merkezi Belmek Depoda; Birimlerden toplanan ekonomik ömrünü tamamlamış ve yedek parçada değerlendirilemeyecek olan malzemelerin hurdaya ayırma işlemi yapılarak depoda kullanılacak alan açılması, gıda maddelerinin de bulunduğu deponun kanalizasyon ile ilgili sorunun çözülerek temizlik ve bakımın yapılması, tertip ve düzenin tam manasıyla sağlanabilmesi amacıyla eksik olan raf sisteminin tamamlanması, depodaki malzemelerin olası yangınlardan korunabilmesi için 15

16 otomatik yangın söndürme sistemi kurulması, kaydı bulunmayan dokuz adet oyuncak kurbağanın Belediyemizin ihtiyaç duyulan ilgili birimlerinde değerlendirilmesi, Şafaktepe Kültür Depoda; hurdaya ayrılması gereken malzemelerle ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılarak deponun tertip ve düzeninin sağlanması, tertip ve düzenin tam manasıyla sağlanabilmesi amacıyla eksik olan raf sisteminin tamamlanması, malzemelerin olası yangınlardan korunabilmesi için otomatik yangın söndürme sistemi kurulması, depoda bulunan ve kaydı olmayan yaklaşık 75 adet plastik tek kişilik kanoların değerlendirilmesi, evlendirme organizasyonunda hak sahiplerinin almadığı kaydı olmayan 18 adet gelinliğin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, Şafaktepe Bayrak Depoda; değişik etkinliklerde kullanılmak üzere depo dışına çıkacak Bayrak vb. malzemeler için yazılı emir ve talep oluşturulması, yanıcı maddelerin çoğunlukta olması nedeniyle yangın söndürme için kullanılan tüplerin sayısının artırılarak periyodik bakımlarının zamanında yapılması, Akyurt Kültür Depoda; Kullanım ömrünü tamamlamış veya fiziki ve doğal şartlardan dolayı kullanılamaz halde bulunan panayır malzemeleri ve kortej araçları deponun kullanımını ve genel fiziki durumunu uygunsuz hale getirdiğinden hurda ve kullanılmayan malzemelerin tespitleriyle birlikte gerekli işlemlerin yapılması, ekonomik değeri yüksek araçların da bulunduğu depoda otomatik yangın söndürme sistemi kurulması, yağmur sularının akması neticesinde elektrik tesisatına ve panosuna su girdiğinden çatı onarımının ivedilikle yapılması, birimin kullandığı malzemeler dışında depoda bulunan Kent Estetiği ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarına ait malzemelerin tahliyesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılması, Şentepe Hanımlar Lokali Deposu; Hanım lokallerinden çıkan ve depoda yer işgal eden malzemelerin hurdaya ayırma işleminin yapılması, tertip ve düzenin tam manasıyla sağlanabilmesi amacıyla raf sisteminin yapılması, ihtiyaç sahibi kadınlara hayır sahipleri tarafından bağışlanan eşyaların bağışçılardan tutanak karşılığı teslim alınarak aynı şekilde teslim edilmesi, yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınması, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi; Deponun daha verimli kullanılabilmesi için raf sistemi kurulması, genel tertip düzen ve temizlikte aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, tavanda bulunan tesisat borularından kaynaklı su sızıntısının ivedilikle giderilmesi, kullanılmaz durumda olan 56 adet ahşap sandalyenin tamiratlarının yaptırılması veya hurdaya ayrılması, yer işgal eden temizlik malzemesi ve havuz kimyasallarına ait boş bidonlarla ilgili gereğinin yapılması, Elvankent Aile Yaşam Merkezi; Daire Başkanlıklarına ait depoların yerlerinin net bir şekilde belirlenerek karışıklığın önlenmesi, tertip ve düzenin tam manasıyla sağlanabilmesi için malzemelere uygun raf sisteminin yapılması, yetersiz olan aydınlatmanın yapılması, otomatik yangın söndürme sisteminin kurulması, klima santralinin yenilenmesi sonucu çıkan 16

17 çöp ve hurda malzemelerin ivedilikle temizlenmesi, çok sayıdaki boş plastik bidonlarla ilgili gereğinin yapılması, depoda aşırı derecede yer kaplayan ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanma imkanı kalmayan, tamiri mümkün olmayan eşyalarla ilgili hurdaya ayırma vb. işlemlerin yapılması, genelde kullanılan malzeme dışında olup birimin taşınır kayıtlarında bulunmayan 100 adet ahşap meşale, 57 koli 1368 adet basketbol potası ve 36 koli 3456 adet oyuncak frizbi nin Belediyemizin ilgili faaliyetlerinde kullanılması, tavsiye edilmiştir. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; 4 no lu Karla mücadele ve süpürge araçları malzemeleri ambarında; ambarın zeminindeki çöken yerlerin düzeltilmesi ve çatı kaplamasının tamirinin yapılması, 5 no lu kamyon ve iş makinesi lastik ambarında; ambarın fiziki olarak yeterli hale getirilmesinin, lastiklerin zarar görmemesi için istiflemenin standartlara göre yapılması, ambarda bulunan jant ve yedek parçaların, yedek parça ambarında muhafaza edilmesi, otomatik yangın söndürme sisteminin kurulması, 6 no lu madeni yağ ambarında; ambarın üzerinin kapatılması ile otomatik yangın söndürme sisteminin kurulması, tavsiye edilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Anatamir kavşağı adresinde bulunan laboratuar servisinde muhafaza edilen, İl Özel İdaresinden devralınan ve kullanılmayan toprak analiz cihazı ve su analizi yapan ICP cihazının amacına uygun olarak değerlendirilmesi, Kurtuluş Parkı içindeki hayvan dispanserinde bulunan kayıtlı laboratuvar malzemelerinin amacına uygun olarak değerlendirilmesi, tavsiye edilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Pursaklar giysi merkezinde, ihtiyaç sahiplerine giyim eşyaları denemek suretiyle verildiğinden, bayan ve erkekler için ayna ve terliklerinde bulunduğu giyinme kabinleri yapılması, merkezin içine açılan ve kırıldığı için çalışmayan kazan dairesi kapısının onarımının yapılmasının, ihtiyaç sahiplerinin tercihlerini daha rahat belirleyebilmesi için, giyim eşyalarının bulunduğu dolap kapaklarının dış kısmına içerdeki malzemelere ait bilgileri içeren etiketlendirme yapılması, ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak giriş çıkış yaptığı merkezin boya badana yaptırılması, Altınova (Misafir Mobilya) depo; dağıtılacak malzemelerin sistem üzerinden müdür veya yetkili personel üzerine yapılan toplu çıkışların Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılması, soğuk nedeniyle çalıştırılamayan yangın söndürme tesisatının gerekli önlemler 17

18 alınarak çalışır duruma getirilmesi, depoda çalışan tüm görevlilere yangın söndürme ve yangın tüplerinin kullanımı konularında eğitim verilmesi, depo bahçesinde bulunan çok miktardaki atık malzemenin kaldırılarak alanın temizlenmesi, tavsiye edilmiştir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; depo ve atölyeler için yapılacak bir işlemin bulunmadığı, görevli personelin dikkatli ve özenli çalışmalarına devam etmeleri halinde herhangi bir önemli olumsuzluğun ortaya çıkmayacağı, ifade edilmiştir Zabıta Dairesi Başkanlığı; ambar ve depoları ile ilgili olarak düzenlenen inceleme raporunda; Zabıta Dairesi Başkanlığı depolarında bulunan seyyar satıcı malzemelerinin tasfiyesinin yapılması, tavsiye edilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamındaki gıda yardımları konusunda düzenlenen İnceleme Raporunda; Genel olarak kabul edilebilecek ancak bilimsel bir dayanağı olmayan sosyal yardım kriterlerine dayalı puanlama sisteminin akademik olarak yapılacak bir çalışma ile belirlenmesi, Sosyal yardım talep eden kişilerin doğru şekilde tespit edilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgilerin sağlanabilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması, tavsiye edilmiştir. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin; zamanlılığı konusunda düzenlenen İnceleme Raporunda; İhalelerin her bir aşamasına ait işlem dosyasının Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına gönderilerek incelenmesi, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına incelenmek üzere gönderilen tüm dosyaların üst yazı ile gönderilmesi, Kullanılan İş Takip Programının geliştirilerek tüm işlem kayıtlarının (form ve taramaların) doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi hususuna müdürlüklerce gerekli hassasiyetin gösterilmesi, kayıtların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yapılması, Daire başkanlığını ilgilendiren genelgeler gözden geçirilerek, 10 günlük inceleme süresine gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ihale dosyalarında bütünlük sağlanması amacı ile ihale öncesi ve sonrasında yapılan tüm işlemlerin bir yazılım üzerinden takip edilerek, 3 ve 6 aylık dönemler halinde Üst Yönetici ve yöneticilere raporlanması, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ve müdürlüklerin arşivi ve alt birimlerindeki arşivler için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve arşiv sorumlularının görevlendirilmesi, dosyalama ve arşivleme faaliyetlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hükümleri doğrultusunda iç kontrol sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların başlatılması, tavsiye edilmiştir. 18

19 5) KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI SONUÇLARI yapılmamıştır yılı Rapor dönemi içerisinde dönemsel gözden geçirme ve dış değerlendirme 6) İZLEME SONUÇLARI Bu bölümde, 2019 yılı Rapor döneminde gerçekleştirilen izleme faaliyeti sonuçları ilişkin bilgilere yer verilmiştir. İç Denetim Birim Başkanı tarafından eylem tarihi sona eren bulgulara ilişkin gerçekleşme bilgileri ve belgeler denetlenen birimden yazılı olarak talep edilir. Denetlenen birim tarafından gerçekleşmelere ilişkin gönderilen bilgi ve belgelerden, eylem planında belirtilen hususların yerine getirildiği kanaatine varılmışsa, izlemeyle görevlendirilen İç Denetçi tarafından bulgu TAMAMLANMIŞ olarak kapatılır. Denetim/ Danışmanlık Konusu Bulgu Sayısı Bulgu Önem Düzeyi Bulgu Durumu İzin İşlemleri Süreci 1 Orta Tamamlanmış Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Süreci (Danışmanlık Tamamlanmış Faaliyeti) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Süreci (Danışmanlık Tamamlanmış Faaliyeti) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Tamamlanmış Süreci (Danışmanlık Faaliyeti) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Süreci Tamamlanmış (Danışmanlık Faaliyeti) Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Sürec (Danışmanlık Faaliyeti) Tamamlanmış 19

20 7) KRİTİK BULGU VE ÖNERİLER 2019 yılı iç denetim programı kapsamında yapılan denetimlerde Belediyemiz stratejik, mali raporlama, operasyonel ve uygunluk hedeflerine ulaşmasını olumsuz yönde etkileyebilecek kritik önem düzeyine sahip ve belediyemizde hata, verimsizlik, israf, etkisizlik, çıkar çatışmasına neden olabilecek bulgu tespit edilmemiştir. 8) DİĞER HUSUSLAR İç Denetim faaliyetinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, belediyemiz amaçlarını gerçekleştirme fırsatlarının geliştirilmesi, faaliyetleri geliştirme imkânlarının belirlenmesi ve riske maruz kalma düzeyini azaltmaya yönelik öneriler sunularak belediyemize değer katma amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki önlemler alınmıştır. a) Belediyemiz denetim evreninin güncel hale getirilmesi amacı ile 2020 yılı İç Denetim Programına yönetim faaliyetleri altında denetim evreni güncelleştirme çalışmaları başlığı ile 1408 saat kaynak tahsisi yapılmıştır. b) İçDen Programı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak tarihi itibari ile kaldırılan yer değiştiren veya yeni oluşturulan birimlerin, Belediyemiz teşkilat şemasına uygun olarak İçDen Programına kaydı gerçekleştirilmiştir. c) Kamu İç Denetim Standartlarına uyumlu olarak denetimlerin gerçekleştirilmesi amacı ile İç Denetçiler ile yapılan toplantılarda; İç Denetim faaliyetinin İçDen üzerinden, kullanım yönergesine ve Kamu İç Denetim Rehberine uygun şekilde gerçekleştirilmesi, sorumlulukları arasında yer alan azami mesleki özen ve dikkatin gösterilmesi konusunda İç Denetçiler uyarılmışlardır. d) İç Denetim Birim Yönergesi gözden geçirme çalışmaları başlatılmıştır. e) Denetim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bulgular ile danışmanlık faaliyetleri sonucunda denetlenen birim ile mutabık kalınarak izlenmesi kararlaştırılan hususlara ilişkin ilerlemelerin değerlendirilmesini kapsayan izleme faaliyetinin standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için; 2020 yılı İç Denetim Programında 140 saat kaynak tahsisi yapılmıştır. f) İç Denetçilerin her üç yılda en az 100 saat meslek içi eğitim alma şartını sağlamaları amacı ile eğitim duyurularının tamamı İç Denetçilere bildirilmiştir. g) 2020 yılı İç Denetim Programında; kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri konusunda; Belediyemizin belli bir olgunluğa ulaşmasına katkı sağlamak amacı ile danışmanlık faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. h) Kamu İç Denetim Standartları gereği; tarafından planlanan ve gerçekleşen çalışmalara ilişkin uygulama sonuçları ile bu çalışmalar sonucunda tespit edilen ve Belediyemiz faaliyetlerini etkileyebileceği düşünülen hususlar hakkında 20

21 Başkanlık Makamını bilgilendirmek amacı ile hazırlanması gereken dönemsel rapor ilk defa hazırlanmış ve Başkanlık Makamının bilgisine sunulmuştur. i) İç Denetim Birimi Başkanının; raporlama döneminde denetim, danışmanlık görevleri ve diğer faaliyet sonuçları ile profesyonel mesleki değerlendirmeleri doğrultusunda oluşturduğu, Belediyemiz iç kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği konusundaki genel değerlendirmesini; önemli riskleri, yönetim ve kontrol sorunları ile bunlara ilişkin önerilerini de içerecek şekilde hazırladığı ve Üst Yönetici ve birim yöneticilerinin her yıl verdikleri iç kontrol güvence beyanlarına önemli bir dayanak oluşturan kapsamlı görüş ilk defa hazırlanmış ve Başkanlık Makamının bilgisine sunulmuştur. 21

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI NİSAN 2018 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol?...5 2. İç

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/7 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

İç Denetim Birimi Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İç Denetim Birimi Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUM PLANI İç Denetimin Gelişimi İç Denetim Nedir? 5018 Sayılı Kanuna Göre Denetim Belediyelerde Denetim İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı ve

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ 13.03.2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi *BEKV3C6F3* Sayı : 88820408-612.01.01- Konu : İç Kontrol Eylem Planı Öngörülen Eylemler STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA İlgi : 20/12/2017 tarihli,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu/22-a-b-c-d-e Bendleri Avans İşlemleri GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme RAPORLAMA ÇALIŞMALARI 3 Aylık

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...3 VİZYONUMUZ...4 MİSYONUMUZ...4 I. İÇ DENETİM NEDİR...5 II. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN KAPSAMI...6 III.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZEMİN İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER.

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER. HİZMETİÇİ EĞİTİMLER Değişim ve Gelişim için.. İçindekiler EĞİTİM... 1 Genel Olarak 1 Eğitim Yönergesi 1 Eğitim Konularımız 2 Örnek Yıllık Eğitim Planlaması 5 3 EĞİTİM Genel Olarak Bilindiği üzere, çağımızda

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2011 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2011 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2011 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2012 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.OMK.PGT/F01 04.12.2015 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama Sistem Geliştirme Süreç 911.OMK.PGT/F01 04.12.2015 2 / 5 Birim : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Görev Adı : Ön Mali Kontrol Birim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIŞŞTAY BAŞŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİLKADIIM BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TALAS BELEDİYESİ 2016 FAALİYET RAPORU 71-78 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 4734 sayılı

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.SDB.PGT/F02 04.12.2015 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama Sistem Geliştirme Süreç 911.SDB.PGT/F02 04.12.2015 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Amiri : Sorumluluk

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı