TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI"

Transkript

1 TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU

2 Ġçindekiler GENEL BĠLGĠLER...2 AKADEMĠK TAKVĠM...3 ÖĞRENCĠ DANIġMANLARI...4 ÖĞRETĠM ELEMANLARI...4 BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERSLERĠ...5 Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Dersleri...5 DERSLER ve PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ...6 DERS PROGRAMLARI Sınıf Güz Dönemi Ders Programı Sınıf Bahar Dönemi Ders Programı BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS PLANLARI Sınıf Güz Dönemi Ders Planları TUBP TUBP TUBP TUBP TUBP TUBP111 Grafik Animasyon TUBP SEÇ101 Ġngilizce I

3 Program Adı Programın Kısa Tarihçesi Programın Amacı Bölüm BaĢkanı Mezuniyet KoĢulları Ölçme ve Değerlendirme ĠletiĢim GENEL BĠLGĠLER Bilgisayar Teknolojileri 1998 yılında kurulan Bilgisayar Teknolojileri Bölümü halen Eğitim-Öğretime devam etmektedir. Bilgisayar Programcılığı Programının amacı, kamu kurum ve kuruluģları ile özel sektörde çalıģacak, teorik ve pratik becerilere yatkın ve bu becerileri azami oranda kazanmıģ Bilgisayar Ara Elemanı yetiģtirmektir. Programın sonunda öğrencilerimiz, Bilgisayarı etkili kullanma, Bilgisayar bakım ve onarımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olma, Güncel programlama dillerinden en az birini iyi derecede kullanabilme, Ağ sistemleri hakkında bilgi sahibi olup ağ yönetimini etkin Ģekilde yapabilme, Veri tabanları hakkında bilgi sahibi olma ve veri tabanları üzerinde çalıģabilme, ÇeĢitli programlar kullanarak animasyon yapabilme, Algoritma mantığını anlama, Ġnternet programcılığı hakkında bilgi sahibi olabilme, Web Tasarım programları kullanarak dinamik web sayfası tasarlayabilme, becerisi kazanmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yassn Ak Toplam 120 AKTS lik ders alıp bu derslerden baģarılı olan ve 30 iģ günü stajını tamamlayan öğrenciler mezuniyet koģullarını sağlamaktadır. Kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 0(356)

4 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMĠK TAKVĠM 3

5 ÖĞRENCĠ DANIġMANLARI 1. Sınıf Öğr. Gör. ġaban YILMAZ Ġç Hat: Sınıf Öğr. Gör. Ġç Hat: 4017 ÖĞRETĠM ELEMANLARI Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak Ġç Hat:4029 ÇalıĢma Alanları: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğr. Gör. ġaban Yılmaz Ġç Hat:4012 ÇalıĢma Alanları: Öğr. Gör. Volkan Karaca Ġç Hat:4017 ÇalıĢma Alanları: Programlama, Robotik, Kontrol Sistemleri PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PROGRAM YETERLĠKLERĠ - Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalıģmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir Ģekilde yapabilmek, yaptığı uygulamalarda öğrendiği teorik bilgileri kullanabilmek. - Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile donatılı olmak - Mesleğinin gerektirdiği hertürlü yazılımları bilmek ve donanımları kullanabilmek - Takım çalıģmalarına önem vermek ve gruba katkı sağlayabilmek, takım arkadaģları ile uyumlu çalıģabilme - Alanında yaptığı çalıģmaları proje grubuna ve kurumuna etkin bir Ģekilde ifade edebilmek - Sorumluluğu altında çalıģanların performanslarını objektif değerlendirmek ve sorumlu olduğu yönetime objektif bilgi akıģı sağlayabilmek - Pogramında aldığı eğitim düzeyini ve problemlerin çözümündeki yeteneklerini gösterebilmek - Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler, beceriler ve yetkinlikler üzerine kurulan ve yükseköğretim ders malzemeleri ile desteklenen bilgisayar programcılığı alanındaki bilgilere sahip olmak ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde anladığını gösterebilmek - Bilgisayar programcılığının gerektirdiği analitik düģünme yeteneğini kazanmak, çalıģtığı konularda buna uygun bakıģ açısı ile program yazmak ve çalıģtırmak - Bilgisayar Programcılığı alanındaki etik değerlere uymak ve sosyal sorumluluk bilincini taģımak - Alanında çalıģmaları yürütebilecek ve dünyadaki geliģmeleri en iyi seviyede takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek - Alanında iletiģime önem vermek ve bu iletiģimde türkçeyi en doğru Ģekilde kullanabilmek - Alanında çalıģanların ve kendisinin güvenlik, sağlık ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak - Bilgisayar Programcılığı programını bitirdikten sonra da alanı ile ilgili yazılım, donanım konusundaki teknolojik yenilikleri takip edebilmek ve kendini geliģtirebilmek - Alanı ile ilgili çalıģtığı iģletmede sorumluluk alabilmek, çalıģanları ve iģ akıģını organize etmek, kalite ve standartlara göre hizmet vermek - Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi ve Türk Dili konusunda bilgilidir ve yeterli bilince sahiptir. 4

6 BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERSLERĠ Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Dersleri 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri Ders Ders Saati Ders Adı Kodu Teorik Uygulama Dersi Veren Öğretim Üyeleri TUBP101 MATEMATĠK 3 0 Öğr. Gör. ġaban Yılmaz TUBP103 VERĠTABANI I 2 1 Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak TUBP105 BĠLGĠSAYAR MĠMARĠLERĠ 1 2 Öğr. Gör. Volkan Karaca TUBP107 PROGRAMLAMA TEMELLERĠ I 2 0 Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak TUBP109 BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2 1 Öğr. Gör. Volkan Karaca TUBP111 GRAFĠK ANĠMASYON 3 0 Öğr. Gör. Volkan Karaca TUBP113 OFĠS YAZILIMLARI 2 1 Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak SEC101 SEÇMELĠ YABANCI DĠLLER I (ĠNGĠLĠZCE I) 3 0 Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak SEÇ102 ÜNĠVERSĠTE SEÇMELĠ DERSĠ (DEĞERLERĠMĠZ) 2 0 Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri Ders Ders Saati Dersi Veren Öğretim Üyeleri Ders Adı Kodu Teorik Uygulama TUBP101 MATEMATĠK II 3 0 TUBP104 VERĠTABANI II 2 1 TUBP106 YAZILIM MĠMARĠLERĠ 2 1 TUBP108 PROGRAMLAMA TEMELLERĠ II 2 0 TUBP110 AĞ TEMELLERĠ 2 1 TUBP112 TEMEL ELEKTRONĠK 2 1 TUBP114 WEB TASARIMININ TEMELLERĠ 2 1 TUBP116 KARĠYER PLANLAMA 1 0 SEÇ101 SEÇMELĠ YABANCI DĠLLER I (ĠNGĠLĠZCE II) 3 0 5

7 DERSLER ve PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TUBP101 MATEMATĠK TUBP103 VERĠTABANI I TUBP105 BĠLGĠSAYAR MĠMARĠLERĠ TUBP107 PROGRAMLAMA TEMELLERĠ I TUBP109 BĠLGĠSAYAR DONANIMI TUBP111 GRAFĠK VE ANĠMASYON TUBP113 OFĠS YAZILIMLARI Seçmeli Dersler SEÇ101 ĠNGĠLĠZCE I SEÇ102 DEĞERLERĠMĠZ Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TUBP101 MATEMATĠK II TUBP104 VERĠTABANI II TUBP106 YAZILIM MĠMARĠLERĠ TUBP108 PROGRAMLAMA TEMELLERĠ II TUBP110 AĞ TEMELLERĠ TUBP112 TEMEL ELEKTRONĠK TUBP114 WEB TASARIMININ TEMELLERĠ TUBP116 KARĠYER PLANLAMA Seçmeli Dersler SEÇ101 ĠNGĠLĠZCE II

8 DERS PROGRAMLARI 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Programı (BĠRĠNCĠ YARIYIL) 1. Hafta Pazartesi 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12:00 13:15 14:00 14:15 15:00 15:15 16:00 16:15 17: Salı Çarşamba Perşembe Cuma UYUM HAFTASI Birinci sınıf, birinci yarıyıl döneminin ilk haftası uyum haftası olarak yürütülmektedir. Uyum haftası boyunca öğrencilerin uyum süreci, aşağıdaki başlıklar veya belirlenen başka konular çerçevesinde desteklenmelidir; Üniversitenin yerleşim planının tanıtımı Kütüphane, Yemekhane, Sosyal Tesisler vb. hizmet binalarına ziyaret ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için ayrıntılı bilgilendirme Öğrenim görülen fakülte binasının tanıtılması Öğrenim görülen programın tanıtımı Öğrenci kulüplerine ilişkin bilgilendirme Öğrenci değişim programlarının tanıtımı (Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim programları) Çift Anadal - Yandal Eğitimine ve Dikey Geçiş Sınavına ilişkin bilgilendirme Staj Eğitime ilişkin bilgilendirme 2.Hafta PAZARTESİ 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: SALI ÇARŞAMBA Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı 13:00 13:45 Sayı Kavramı 14:00 14:45 Sayı Kavramı 15:00 15:45 Sayı Kavramı 16:00 16:45 Bilgisayar donanımına giriş ve Statik (Durgun) elektriğe karşı önlemler Bilgisayar donanımına giriş ve Statik (Durgun) elektriğe karşı önlemler Bilgisayar donanımına giriş ve Statik (Durgun) elektriğe karşı önlemler PERŞEMBE CUMA You and Me You and Me You and Me Dersin Tanıtımı Dersin Tanıtımı Dersin Tanıtımı Temel Kavramlar Temel Kavramlar 7 Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon

9 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 3.Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Program Giriş Ayarları, Araç Paneli Program Giriş Ayarları, Araç Paneli Program Giriş Ayarları, Araç Paneli Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı A good job A good job A good job Giriş/Çıkış Sistemleri Giriş/Çıkış Sistemleri Giriş/Çıkış Sistemleri 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Temel Denklemler Temel Denklemler Temel Denklemler Anakartlar Anakartlar Anakartlar Algoritma Algoritma Veritabanı tasarımı ve Normalizasyon Veritabanı tasarımı ve Normalizasyon Veritabanı tasarımı ve Normalizasyon 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 4. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Renk Modları Renk Modları Renk Modları Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı A good job A good job A good job Bellekler Bellekler Bellekler 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Kümeler Kümeler Kümeler Genişleme Yuvaları (Slotlar) Genişleme Yuvaları (Slotlar) Genişleme Yuvaları (Slotlar) Akış Diyagramı Akış Diyagramı Normalizasyon Normalizasyon Normalizasyon * 29/10/2020 tarihinde olan dersler 31/10/2020 tarihinde, 28/10/2020 tarihinde öğleden sonra olan dersler ise 07/11/2020 tarihinde yapılacaktır. 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 5. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Görüntü Oluşturma, Açma ve Görünümü Değiştirme Görüntü Oluşturma, Açma ve Görünümü Değiştirme Görüntü Oluşturma, Açma ve Görünümü Değiştirme Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı Microsoft Office Word Programı Work hard, play hard Work hard, play hard Work hard, play hard Önbellekler Önbellekler Önbellekler 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Üstlü İfadeler Üstlü İfadeler Üstlü İfadeler Hafıza Hafıza Hafıza Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek 8

10 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 6. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Katmanlar Katmanlar Katmanlar Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Work hard, play hard Work hard, play hard Work hard, play hard Gelişmiş Önbellekler ve Okuma/Yazma Yöntemleri Gelişmiş Önbellekler ve Okuma/Yazma Yöntemleri Gelişmiş Önbellekler ve Okuma/Yazma Yöntemleri 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Köklü İfadeler Köklü İfadeler Köklü İfadeler BIOS BIOS BIOS Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler Örnek Kütüphane Veritabanı Oluşturma Örnek Kütüphane Veritabanı Oluşturma Örnek Kütüphane Veritabanı Oluşturma 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 7. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Maskeler Maskeler Maskeler Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Somewheretolive Somewheretolive Somewheretolive Sanal Bellekler Sanal Bellekler Sanal Bellekler 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Çarpanlara Ayırma Çarpanlara Ayırma Çarpanlara Ayırma İşlemciler İşlemciler İşlemciler Uygulama Yazılımlarının Kurulumu ve Testi Uygulama Yazılımlarının Kurulumu ve Testi Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 8. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Seçim, Kopyalama ve Yapıştırma İşlemleri Seçim, Kopyalama ve Yapıştırma İşlemleri Seçim, Kopyalama ve Yapıştırma İşlemleri Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Super me Super me Super me Arasınav Hazırlık ve Konu Tekrarı Arasınav Hazırlık ve Konu Tekrarı Arasınav Hazırlık ve Konu Tekrarı 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Taban Aritmetiğine Giriş Taban Aritmetiğine Giriş Taban Aritmetiğine Giriş Sabit diskler Sabit diskler Sabit diskler Program Geliştirme Program Geliştirme Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak 9

11 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 9. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Görüntü Kırpma, Boyutlandırma ve Döndürme Görüntü Kırpma, Boyutlandırma ve Döndürme Görüntü Kırpma, Boyutlandırma ve Döndürme Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Super me Super me Super me MIPS/RISC Mimarisi Giriş, MIPS Komutları MIPS/RISC Mimarisi Giriş, MIPS Komutları MIPS/RISC Mimarisi Giriş, MIPS Komutları 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Taban Aritmetiğinde İşlemler ve Özel Tanımlı Sayı Sistemler Taban Aritmetiğinde İşlemler ve Özel Tanımlı Sayı Sistemler Taban Aritmetiğinde İşlemler ve Özel Tanımlı Sayı Sistemler Ekran kartı, Monitörler, WEB kameralar Ekran kartı, Monitörler, WEB kameralar Ekran kartı, Monitörler, WEB kameralar Karar Yapıları Karar Yapıları Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 10. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Renk ve Ton Modları Renk ve Ton Modları Renk ve Ton Modları Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Microsoft Office Excel Programı Life supsand downs Life supsand downs Life supsand downs Komut Seti Mimarisi Komut Seti Mimarisi Komut Seti Mimarisi 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Oran ve Orantıya Giriş Oran ve Orantıya Giriş Oran ve Orantıya Giriş Floppy disketler, CDROM, DVDROM, BLURAY Floppy disketler, CDROM, DVDROM, BLURAY Floppy disketler, CDROM, DVDROM, BLURAY Döngü Kontrolleri Döngü Kontrolleri Aritmetiksel Operatörler ve Fonksiyonlar Aritmetiksel Operatörler ve Fonksiyonlar Aritmetiksel Operatörler ve Fonksiyonlar 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 11. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Görüntü Düzenleme Araçları Görüntü Düzenleme Araçları Görüntü Düzenleme Araçları Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Life supsand downs Life supsand downs Life supsand downs Tek Döngülü Mimari ve Performansı Tek Döngülü Mimari ve Performansı Tek Döngülü Mimari ve Performansı 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Ters, Bileşik Orantı ile Ortalamalar Ters, Bileşik Orantı ile Ortalamalar Ters, Bileşik Orantı ile Ortalamalar Ses Donanımları Ses Donanımları Ses Donanımları Program Geliştirme Program Geliştirme DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak 10

12 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 12. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Vektörel Çizimler, Boyama ve Fırçalar, Yazım Araçları Vektörel Çizimler, Boyama ve Fırçalar, Yazım Araçları Vektörel Çizimler, Boyama ve Fırçalar, Yazım Araçları Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Talkingaboutfamily Talkingaboutfamily Talkingaboutfamily İş-Hattı ve Öteleme İş-Hattı ve Öteleme İş-Hattı ve Öteleme 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Matrisler Matrisler Matrisler Klavye, Fare, Oyun konsolları ve oyun çubukları Klavye, Fare, Oyun konsolları ve oyun çubukları Klavye, Fare, Oyun konsolları ve oyun çubukları Tek Boyutlu Diziler Tek Boyutlu Diziler Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak * 01/01/2021 tarihinde olan dersler 02/01/2021 tarihinde yapılacaktır. 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 13. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Filtreler Filtreler Filtreler Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Talkingaboutfamily Talkingaboutfamily Talkingaboutfamily İş-Hattı Gecikmeleri İş-Hattı Gecikmeleri İş-Hattı Gecikmeleri 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Determinantlar Determinantlar Determinantlar Yazıcılar ve Tarayıcılar Yazıcılar ve Tarayıcılar Yazıcılar ve Tarayıcılar Çok Boyutlu Diziler Çok Boyutlu Diziler Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12: PAZARTESİ SALI 14. Hafta ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Web ve Mobil Cihazlar İçin Görüntü Oluşturma Web ve Mobil Cihazlar İçin Görüntü Oluşturma Web ve Mobil Cihazlar İçin Görüntü Oluşturma Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office PowerPoint Writingbiography Writingbiography Writingbiography Final Sınavı Hazırlık ve Konu Tekrarı Final Sınavı Hazırlık ve Konu Tekrarı Final Sınavı Hazırlık ve Konu Tekrarı 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 Lineer Denklem Sistemleri Lineer Denklem Sistemleri Lineer Denklem Sistemleri Donanım arızalarının tespiti ve sorunların giderilmesi Donanım arızalarının tespiti ve sorunların giderilmesi Donanım arızalarının tespiti ve sorunların giderilmesi Değer Döndürmeyen ve Değer Döndüren Alt Programlar Değer Döndürmeyen ve Değer Döndüren Alt Programlar Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak 11

13 1. Sınıf Bahar Dönemi Ders Programı (ĠKĠNCĠ YARIYIL) EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILININ BAHAR DÖNEMĠ BAġLANGICINDA HAZIRLANACAKTIR. 12

14 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Üyesi BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS PLANLARI 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Planları TUBP101 Öğr. Gör. ġaban YILMAZ Oda Numarası E-Posta MAZ-17(E21) Ders Zamanı Pazartesi 13:15-16:00 Derslik Dersin Amacı D23 Bu dersin amacı; öğrencilere, bir mesleki eğitimlerindeki kiģilerin ihtiyaç duyduğu matematiksel bilgileri öğretmek. sel olarak karģılaģacakları sayı sistemleri, denklem çözme, tabanlar arası dönüģüm, oran-orantı kavrama, doğru-ters orantı sorularını çözme, aritmetik-geometrik ile harmonik ortalama ile iģlem yapabilme, matris oluģturma, lineer denklem sistemi çözme gibi konularda bilgi sahibi olmak. Konu ve Ġlgili kazanım 43 1 TUBP TUBP Sayı Kavramı 43 1 TUBP TUBP Doğal sayı, Tamsayı kavramını bilir ve iģlemlerini yapar TUBP TUBP Rasyonel sayı ve Reel sayı kavramını bilir ve iģlemlerini yapar TUBP TUBP Ondalıklı Sayı kavramını bilir ve iģlemlerini yapar TUBP TUBP Temel Denklemler 43 1 TUBP TUBP Bir bilinmeyenli denklem çözünü yapar TUBP TUBP Ġki bilinmeyenli denklem çözünü yapar TUBP TUBP Ġkinci dereceden denklem ve özel denklem çözümleri yapar TUBP TUBP Kümeler 43 1 TUBP TUBP Küme kavramını bilir TUBP TUBP Küme özellikleri bilir TUBP TUBP Küme üzerinde iģlem yapar TUBP TUBP Üstlü Ġfadeler 43 1 TUBP TUBP Üstlü ifade kavram iģlemleri yapar TUBP TUBP Üstlü ifade özelliklerini bilir TUBP TUBP Sayıların ilmi Ģekilde gösterimini bilir TUBP TUBP Köklü Ġfadeler 43 1 TUBP TUBP Köklü ifade iģlemleri yapar TUBP TUBP Köklü ifade özelliklerini bilir TUBP TUBP Köklü ifade iģlemlerini yapar TUBP TUBP Çarpanlara Ayırma 43 1 TUBP TUBP ÖzdeĢlikler ve Ortak paranteze alma iģlemlerini yapar TUBP TUBP Kuvvet Özellikleri, Toplam-Fark özellikleri iģlemleri yapar TUBP TUBP Ġkinci dereceden denklemi çarpanlara ayırarak yapar TUBP TUBP Taban Aritmetiği GiriĢ 43 1 TUBP TUBP Taban aritmetiğinin tanımını ve gerekliğini anlar TUBP TUBP Taban aritmetiğinde sayı sayar TUBP TUBP Tabanlar arası dönüģüm yapar TUBP TUBP Taban Aritmetiğinde ĠĢlemler ve Özel Tanımlı Sayı Sistemler 43 1 TUBP TUBP Taban aritmetiğinde iģlem yapar TUBP TUBP Özel tanımlı sayı sistemlerini kavrar TUBP TUBP Özel tanımlı sayı sistemleri ile dönüģümler yapar TUBP TUBP Oran ve Orantıya GiriĢ 43 1 TUBP TUBP Oran-Orantı kavramını kavrar TUBP TUBP Oran-Orantı iģlemlerini yapar TUBP TUBP Doğru orantı iģlemlerini yapar TUBP TUBP Ters, BileĢik Orantı ile Ortalamalar 43 1 TUBP TUBP Ters ve birleģik orantı iģlemlerini yapar TUBP TUBP Aritmetik ortalama iģlemlerini yapar. 13

15 43 1 TUBP TUBP Geometrik ortalama ve harmonik ortalama iģlemlerini yapar TUBP TUBP Matrisler 43 1 TUBP TUBP Matris kavramının gerekliliğini kavrar TUBP TUBP Matrislerde toplama, skalerle iģlem yapar TUBP TUBP Matrislerde Çarpma ve Transpozu bilir ve iģlemlerini yapar TUBP TUBP Determinantlar 43 1 TUBP TUBP Determinatın kavramını bilir TUBP TUBP Deteriminantın genel çözümünü yapar TUBP TUBP Deterimanatın Sarrus yöntemini bilir ve iģlemini yapar TUBP TUBP Lineer Denklem Sistemleri 43 1 TUBP TUBP Ters matris yöntemleriyle lineer çok bilinmeyenli denklemleri çözer TUBP TUBP Cremer yöntemleriyle lineer çok bilinmeyenli denklemleri çözer TUBP TUBP Nümerik çözümler hakkında genel bilgi bilir. Hafta Tarih Ders Konuları Ekim Uyum Haftası Ekim Sayı Kavramı Ekim Temel Denklemler Ekim Kümeler Kasım Üstlü Ġfadeler Kasım Köklü Ġfadeler Kasım Çarpanlara Ayırma Kasım Taban Aritmetiğine GiriĢ 28 Kasım - 06 Aralık Arasınav Aralık Taban Aritmetiğinde ĠĢlemler ve Özel Tanımlı Sayı Sistemler Aralık Oran ve Orantıya GiriĢ Aralık Ters, BileĢik Orantı ile Ortalamalar Aralık - 01 Ocak Matrisler Ocak Determinantlar Ocak Lineer Denklem Sistemleri Ocak Dönem Sonu Sınavı ġubat Bütünleme Sınavı Değerlendirme Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste iģlenen konular esas alınarak hazırlanacak olan klasik sorulardan oluģan bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Örnek Sorular ve 50 kuruģluklardan oluģan 9 tane madeni para bulunuyor. Bu paraların tutarı 325 kuruģtur. Bu paralardan 25 ve 50 kuruģlukların sayısı nedir? 2. Bir Ģirkete 90 bin, 120 bin ve 150 bin TL para ödeyerek ortak olan üç arkadaģ yılsonunda 120 bin TL kâr ettiği tespit edilmiģtir. Bu üç ortakların yılsonu kâr paylaģımları nasıl olur? x xx x ifadesinin sadeleģtirilmiģ biçimini bulunuz nin hangi tabandaki karģılığı 122 dir iģleminin sonucu nedir? determinantının sonucunu bulunuz. 7. Binary, Octal ve Hexadecimal sayı sistemlerini izah ediniz. Ġlgili Program Yeterliliği PY9 PY9 14

16 Kaynak Kitap Yardımcı Kaynaklar Yazar/Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali ATASOY, Öğr. Gör. ġaban YILMAZ (2015). Meslek Yüksekokulları Ġçin Genel, Can Ofset Yayıncılık, TOKAT Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: 1,2,3,4,5,10. Bölüm ve 11-75, sayfalar 1. Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, Lise 1,2,3, Serhat Yayınları, Ġs-tanbul, H. Hilmi Hacısalihoğlu ve diğerleri, Genel, Gazi Yayınevi, An-kara, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Analiz I-II, Bilim Kitap Kırtasiye LTD. ġtġ. Ankara, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Genel -1, Balcı Yayınevi, Ankara, E. Ekrem Yıldız, Genel, Dilara Yayınevi &Matbaacılık, Trabzon, ÖYM Lise 1,2,3, Zafer Yayınları, Ġstanbul. 15

17 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Üyesi Oda Numarası E-posta TUBP103 Dr. Öğretim Üyesi Nehir Yasan AK MA-K1-8 (E-08) Ders Zamanı PerĢembe 13.15:16:00 Derslik Dersin Amacı LAB1 Veri tabanı tasarlamak, oluģturmak, sorgulama yapmak, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterlilikleri kazandırılacaktır. Konu ve ilgili kazanım 43 1 TUBP TUBP Veritabanı Ġhtiyaç Analizi, Normalizasyon 43 1 TUBP TUBP Veritabanı kavramının ve kavramlarının tanımını yapar TUBP TUBP Veritabanı Yönetim Sistemlerini ve yazılımlarını tanır TUBP TUBP Veri Modellerini açıklar TUBP TUBP Normalizayon kavramını açıklar TUBP TUBP Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon 43 1 TUBP TUBP Veritabanı kavramsal tasarımı yapar TUBP TUBP ĠliĢkisel veritabanının kavramsal tasarımını yapar TUBP TUBP Veritabanı normalizasyon amacını kavrar TUBP TUBP Örnek bir veritabanı tasarımı gerçekleģtirir TUBP TUBP Normalizasyon 43 1 TUBP TUBP Normalizasyon kurallarını tanımlar TUBP TUBP Normalizasyon kurallarının sorunlarını açıklar TUBP TUBP Normalizasyon basamaklarını sıralar TUBP TUBP Bir tabloyu normalleģtirme iģlemine örnek verir TUBP TUBP Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları OluĢturmak ve Özelliklerini Belirlemek 43 1 TUBP TUBP Veritabanı araçlarının kurulumunu yapar TUBP TUBP Veritabanı tabloları oluģturur TUBP TUBP OluĢturduğu veritabanı tablolarının özelliklerini belirler TUBP TUBP OluĢturulan tabloların birbirleri ile iliģkilerini belirler TUBP TUBP Örnek Kütüphane Veritabanı OluĢturma 43 1 TUBP TUBP Kütüphane veritabanı özelliklerini belirler TUBP TUBP ER modeli ve kavramlarını tanımlar TUBP TUBP ER modeli ile ilk tasarımı gerçekleģtirir TUBP TUBP Veritabanına ait iliģkileri belirler ve Ģemaları oluģturur TUBP TUBP Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak 43 1 TUBP TUBP Sorgu oluģturur ve çeģitlerini kullanır TUBP TUBP Sorgu sonucu tekrarlı satırları önler TUBP TUBP Sorgu sonucu sıralama yapar TUBP TUBP Birden fazla sütuna göre sıralama yapar TUBP TUBP Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak 43 1 TUBP TUBP Sorgu üzerinde matematiksel iģlemleri gerçekleģtirir TUBP TUBP Sütunların birleģtirilmesini sağlar TUBP TUBP KoĢula bağlı sorgulamaları kavrar TUBP TUBP KoĢula bağlı sorgulamalardaki operatörleri kullanır TUBP TUBP Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak, ĠliĢkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak 43 1 TUBP TUBP Tablolar arasındaki iliģkileri belirleyerek sorguları çeker TUBP TUBP Çekilen iliģkili sorgular üzerinde matematiksel iģlem yapar TUBP TUBP Birden fazla koģula bağlı sorgulamalar gerçekleģtirir TUBP TUBP KoĢullu sorgulama operatörlerini kullanır TUBP TUBP Aritmetiksel Operatörler ve Fonksiyonlar 16

18 43 1 TUBP TUBP Aritmatiksel operatörleri tanır TUBP TUBP Fonksiyonların temel yapısını kavrar TUBP TUBP Karakter kümesi fonksiyonlarını kullanır TUBP TUBP Sayısal Değerler için kullanılan fonksiyonları kullanır TUBP TUBP DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak 43 1 TUBP TUBP Select ifadesini kullanarak kayıt seçer TUBP TUBP Insert ifadesini kullanarak kayıt ekler TUBP TUBP Update ifadesini kullanarak kayıtları günceller TUBP TUBP Delete ifadesini kullanarak kayıt siler TUBP TUBP Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak 43 1 TUBP TUBP View oluģturmanın faydalarını öğrenir TUBP TUBP View yapısını oluģturur, değiģtirir ve siler TUBP TUBP View lerin güvenliğini sağlar TUBP TUBP MySQL serverda View ler hakkında bilgi toplayabilir TUBP TUBP Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak 43 1 TUBP TUBP Tetikleyici kullanım amacını öğrenir TUBP TUBP Tetikleyici türlerini kavrar TUBP TUBP Tetikleyicileri veri tabanı içerisinde kullanır TUBP TUBP Tetikleyicileri düzenler, siler ve pasif yapar TUBP TUBP Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak 43 1 TUBP TUBP Transaction iģlemi için gerekli ifadeleri bilir TUBP TUBP Commit iģlemi yaparak değiģiklikleri veri tabanına aktarır TUBP TUBP Rollback iģlemi yaparak değiģiklikleri geri alır TUBP TUBP Transaction yaparken dikkat gerektiren hususları bilir. Hafta-Tarih Ders Konuları Ekim Uyum Haftası Ekim Veritabanı Ġhtiyaç Analizi, Normalizasyon Ekim Veritabanı tasarımı ve Normalizasyon Ekim Normalizasyon Kasım Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları OluĢturmak ve Özelliklerini Belirlemek Kasım Örnek Kütüphane Veritabanı OluĢturma Kasım Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak Kasım Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak 28 Kasım - 06 Aralık Ara Sınav Aralık Ġlgili Program Yeterliği P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 Sorgu OluĢturmak ve ÇeĢitlerini Kullanmak, ĠliĢkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P Aralık Aritmetiksel Operatörler ve Fonksiyonlar Aralık DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak Aralık - 01 Ocak Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak Ocak Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak Ocak Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak Ocak Dönem Sonu Sınavı ġubat Bütünleme Sınavı Değerlendirme Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Sorgu1: Cinsiyeti Kadın ve Medeni Hali Evli olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_cinsiyeti= Kadın and medeni_hali= Evli ; Örnek Sorular ve Cevaplar Sorgu2: Cinsiyeti Kadın ve Çocuk sayısı 1 den çok olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_cinsiyeti= Kadın and cocuk_sayisi>1; Sorgu3: Doğum Tarihi dan küçük olan kayıtların adını,soyadını,yaģını ve doğum tarihini listeleyen sorgu. SELECT p_adi, p_soyadi, p_yasi, d_tarihi FROM personel WHERE d_tarihi<#01/01/1990#; Sorgu4: MaaĢı 2500TL olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_maasi=2500; 17

19 Sorgu5: MaaĢı 3000Tlden küçük olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_maasi<3000; Sorgu6: MaaĢı 2000TL ile 3000TL arasında olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_maasi between 2000 and 3000; Sorgu7: BranĢı BiliĢim ve MaaĢı 2900Tl den az olan kayıtları listeleyen sorguyu yazınız. SELECT * FROM personel WHERE p_maasi<2900 and p_bransi= BiliĢim ; Sorgu8: Medeni hali Evli olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE medeni_hali= Evli ; Sorgu9: Medeni hali Bekar olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE medeni_hali= Bekar ; Sorgu10: Cinsiyeti Erkek ve Medeni hali Evli olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_cinsiyeti= Erkek and medeni_hali= Evli ; Sorgu11: Cinsiyeti Erkek ve Medeni hali Bekar olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_cinsiyeti= Erkek and medeni_hali= Bekar ; Sorgu12: Cinsiyeti Kadın ve Medeni hali Bekar olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_cinsiyeti= Kadın and medeni_hali= Bekar ; Sorgu13: Cinsiyeti Kadın ve Medeni hali Evli olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE p_cinsiyeti= Kadın And medeni_hali= Evli ; Sorgu14: Çocuğu olmayan personeli listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE cocuk_sayisi=0; Sorgu15: 3 ten az çocuğu olan personeli listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE cocuk_sayisi<3; Sorgu16: MaaĢı 3000TL den büyük ve çocuğu olan personeli listeleyen sorguyu yapınız. SELECT *FROM personel WHERE cocuk_sayisi>0 and p_maasi>3000; Sorgu17: Kıdem yılı en büyük olan personelin bilgilerini ekrana yazdıran sorguyu yapınız. SELECT * FROM Personel WHERE kidem_yili=(select MAX(kidem_yili) FROM Personel); Sorgu18: Kıdem yılı en küçük olan personelin bilgilerini ekrana yazdıran sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE kidem_yili=(select min(kidem_yili) as min_kidem_yili from personel); Sorgu19: Kıdem 5 ten büyük ve 10 dan küçük olan personelleri listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE kidem_yili between 5 and 10; Sorgu20: Bekar ve 8 yıldan az çalıģmıģ personeli listeleyen sorguyu yapınız. SELECT * FROM personel WHERE medeni_hali= Bekar and kidem_yili<8; Yazar/Editör: Turgut Özseven (2015). Ekin Basım Yayın Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: Tüm bölümler Kaynak Kitap Yazar/Editör: Turgut Özseven (2015). Ekin Basım Yayın Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: Tüm bölümler Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Ders notları, Megep Modülleri 18

20 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Üyesi Oda Numarası E-posta TUBP105 Öğr. Gör. MA-K1-8 (E-08) Ders Zamanı PerĢembe 09:15-12:00 Derslik Dersin Amacı D23 Öğrencilerin; yüksek seviye dil ile yazılmıģ programların bilgisayar donanımı üzerinde nasıl çalıģtırıldığını kavramasını, günümüzde kullanılmakta olan bilgisayarların organizasyonunu ve performans analizlerini kavramasını, bilgisayar mimarisi ile ilgili son teknolojik geliģmeleri kavramasını sağlamaktır. Konu ve ilgili kazanım 43 1 TUBP TUBP Dersin Tanıtımı 43 1 TUBP TUBP Ders genel bilgilerini öğrenir TUBP TUBP Bilgisayar mimarisinin temel taģlarını ve önemini kavrar TUBP TUBP GiriĢ/ÇıkıĢ Sistemleri 43 1 TUBP TUBP Diskler, bellekler, tüm diğer giriģ çıkıģ birimlerine hakim olur TUBP TUBP Diskler için performans hesaplamaları yapar. SSD disklerin neden hızlı olduğunu kavrar TUBP TUBP Mimarideki kuzey ve güney köprüsünü tanır 43 1 TUBP TUBP Bellekler 43 1 TUBP TUBP Belleklerin tanır TUBP TUBP Belleklerin temel farklarını kavrar TUBP TUBP Önbellekler 43 1 TUBP TUBP Önbellek (cache) mimari farklarını kavrar TUBP TUBP GeliĢmiĢ Önbellekler ve Okuma/Yazma Yöntemleri 43 1 TUBP TUBP Modern önbellek çeģitlerini kavrar TUBP TUBP Önbellek okuma ve yazma stratejilerinin farklarını kavrar TUBP TUBP Sanal Bellekler 43 1 TUBP TUBP Sanal bellek-gerçek bellek farkını kavrar ve adres çevrimlerini yapar TUBP TUBP Arasınav Hazırlık ve Konu Tekrarı 43 1 TUBP TUBP Arasınavda çıkabilecek konuları çözebilir TUBP TUBP MIPS/RISC Mimarisi GiriĢ, MIPS Komutları 43 1 TUBP TUBP MIPS/RISC veya ARM sistemlerinin CISC ten farkını kavrar TUBP TUBP MIPS-C veya C-MIPS kod çevrimleri yapabilir TUBP TUBP Kayıtçı (register) kullanımını kavrar TUBP TUBP MIPS Fonksiyonları 43 1 TUBP TUBP MIPS dilinde fonksiyonlar ve tam bir kod yazabilir TUBP TUBP Komut Seti Mimarisi 43 1 TUBP TUBP Mimarideki komut farklarını bilir TUBP TUBP Tek Döngülü Mimari ve Performansı 43 1 TUBP TUBP Donanımsal olarak komutların nasıl yürütüldüğünü kavrar TUBP TUBP Tek saat sinyali kullanarak komut çalıģtırmayı öğrenir TUBP TUBP ĠĢ-Hattı ve Öteleme 43 1 TUBP TUBP ĠĢ-hattı mantığını ve komutları fonksiyonel bloklara bölmeyi kavrar TUBP TUBP ĠĢ-hattında komut register çakıģmalarını tespit eder TUBP TUBP Öteleme ile çakıģmanın engellenebildiğini, orijinalinden farklı sırada kod çalıģtırılabileceğini öğrenir TUBP TUBP ĠĢ-Hattı Gecikmeleri 43 1 TUBP TUBP ĠĢ-hattındaki gecikmlerin maliyetini kavrar TUBP TUBP ĠĢlemcinin veya programcının gecikme önleme tekniklerini kavrar TUBP TUBP Final Sınavı Hazırlık ve Konu Tekrarı 43 1 TUBP TUBP Finalde çıkabilecek soruları çözebilir. 19

21 Hafta-Tarih Ders Konuları Ekim Uyum Haftası Ekim Dersin Tanıtımı Ekim GiriĢ/ÇıkıĢ Sistemleri Ekim Bellekler Kasım Önbellekler Kasım GeliĢmiĢ Önbellekler ve Okuma/Yazma Yöntemleri Kasım Sanal Bellekler Kasım Arasınav Hazırlık ve Konu Tekrarı 28 Kasım - 06 Aralık Ara Sınav Aralık MIPS/RISC Mimarisi GiriĢ, MIPS Komutları Aralık Komut Seti Mimarisi Aralık Tek Döngülü Mimari ve Performansı Aralık - 01 Ocak ĠĢ-Hattı ve Öteleme Ocak ĠĢ-Hattı Gecikmeleri Ocak Final Sınavı Hazırlık ve Konu Tekrarı Ocak Dönem Sonu Sınavı ġubat Bütünleme Sınavı Değerlendirme Örnek Sorular ve Cevap Anahtarı Ġlgili Program Yeterliği P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14,P15 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14,P15 Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 20

22 RPM bir diskte kafanın bir ize ulaģması 4 milisaniye, bir sektörde 4KB, bir izde 1024 sektör olan bir diskin bağlı olduğu bus 500MB/sn dir. Kaynak Kitap Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi 1. Logic and Computer Design Fundamentals 4e - M. Morris Mano, 2. Lojik Devre Tasarımı Dr. Taner Arslan, Dr. Toros Rifat Çölkesen Ders notları, Megep Modülleri 21

23 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Üyesi Oda Numarası E-posta TUBP107 Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak MA-K1-8 (E-08) Ders Zamanı ÇarĢamba 15:15 17:00 Derslik Dersin Amacı LAB1 C# programlama dilinin genel yapısını, algoritma, giriģ çıkıģ komutlarını, karģılaģtırma komutlarını, döngüleri, dizileri, fonksiyonları, pointerları, stringleri, yapılsal veri tiplerini ve dosyalamayı kullanarak program üretebilmek ve problemlere çözümler bulmak. Konu ve ilgili kazanım 43 1 TUBP TUBP Temel Kavramlar 43 1 TUBP TUBP Merkezi iģlem, bellek ve giriģ çıkıģ birimlerini tanımlar TUBP TUBP Donanım ve yazılım kavramları açıklar TUBP TUBP Yazılım çeģitlerini açıklar TUBP TUBP Derleyici ve Yorumlayıcı birimlerini tanır TUBP TUBP Program GeliĢtirme Süreci ve Algoritma 43 1 TUBP TUBP Program geliģtirme sürecini kavrar TUBP TUBP Algoritma kavramını tanımlar ve örneklendirir TUBP TUBP Algoritma çeģitlerini açıklar TUBP TUBP Basit, Mantıksal ve Döngüsel algoritmalarını örneklendirir TUBP TUBP AkıĢ Diyagramı 43 1 TUBP TUBP AkıĢ diyagramı kavramını tanımlar ve örnekler ile kavrar TUBP TUBP AkıĢ diyagram sembollerini açıklar TUBP TUBP Basit bir program algoritması yazar TUBP TUBP Algoritması yazılan programın akıģ diyagramı oluģturur TUBP TUBP Programlama Araçları, DeğiĢkenler ve Sabit 43 1 TUBP TUBP Programlama araçlarını tanımlar TUBP TUBP DeğiĢken tiplerini öğrenir TUBP TUBP Farklı türlerde değiģken tanımlar ve tip dönüģümü yapar TUBP TUBP Kullanılacak sabit tanımlamalarını yapar TUBP TUBP GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemleri, Operatörler 43 1 TUBP TUBP Temel GiriĢ-ÇıkıĢ iģlemlerini kavrar TUBP TUBP GiriĢ-ÇıkıĢ iģlemlerini örneklerde kullanır TUBP TUBP Temel aritmetik operatörleri tanımlar TUBP TUBP Aritmetik operatörleri kullanarak algoritma ve akıģ diyagramı hazırlar TUBP TUBP Uygulama Yazılımlarının Kurulumu ve Testi 43 1 TUBP TUBP C# programlama dilinin kurulumunu gerçekleģtirir TUBP TUBP Yazılım içerisinde kullanılacak temel bileģenleri kullanır TUBP TUBP Basit bir örnek anlatılarak programı test eder TUBP TUBP Basit algoritmaya sahip bir program yazar TUBP TUBP Program GeliĢtirme 43 1 TUBP TUBP Yazılacak bir program için algoritma oluģturur TUBP TUBP Algoritması oluģturulan programa akıģ diyagramı oluģturur TUBP TUBP Tanımlanan temel program kodları ile algoritmayı koda dönüģtürür TUBP TUBP DönüĢtürülen kodları yazılımı çalıģtırarak test eder TUBP TUBP Karar Yapıları 43 1 TUBP TUBP Karar yapılarını tanımlar ve If - Else yapısını kavrar TUBP TUBP If - Else kullanarak algoritma ve akıģ diyagramı oluģturur TUBP TUBP Switch Case yapısını kavrar. 22

24 43 1 TUBP TUBP Switch-Case kullanarak algoritma ve akıģ diyagramı oluģturur TUBP TUBP Döngü Kontrolleri 43 1 TUBP TUBP For döngüsünü tanır ve denetimini gerçekleģtirir TUBP TUBP While döngüsünü tanır ve denetimini gerçekleģtirir TUBP TUBP Do-While döngüsünü tanır ve denetimini gerçekleģtirir TUBP TUBP For, While, Do-While döngülerinin farklarını örneklendirir TUBP TUBP Program GeliĢtirme 43 1 TUBP Karar yapıları ve döngü kontrolleri kullanarak istenilen 43.1.TUBP program için algoritma oluģturur TUBP TUBP Algoritması oluģturulan programa akıģ diyagramı oluģturur TUBP TUBP Tanımlanan temel program kodları ile algoritmayı koda dönüģtürür TUBP TUBP DönüĢtürülen kodları yazılımı çalıģtırarak test eder TUBP TUBP Tek Boyutlu Diziler 43 1 TUBP TUBP Dizi kavramını bilir TUBP TUBP Tek boyutlu dizi tanımlar TUBP TUBP Tek boyutlu dizi örneğini programda çalıģtırır TUBP TUBP Tek boyutlu diziler kullanarak algoritma ve akıģ diyagramı oluģturur TUBP TUBP Çok Boyutlu Diziler 43 1 TUBP TUBP Çok boyutlu dizi kavramını bilir TUBP TUBP Çok boyutlu dizi tanımlar TUBP TUBP Çok boyutlu dizi örneğini programda çalıģtırır TUBP TUBP Çok boyutlu diziler kullanarak algoritma ve akıģ diyagramı oluģturur TUBP TUBP Değer Döndürmeyen ve Değer Döndüren Alt Programlar 43 1 TUBP TUBP Fonsiyon kavramını açıklar TUBP TUBP Parametre ve fonksiyon kavramını tanımlar TUBP TUBP Parametresiz alt programların çalıģma mantığını kavrar TUBP TUBP Parametreli alt programların çalıģma mantığını kavrar. Hafta-Tarih Ders Konuları Eylül Uyum Haftası 2 30 Eylül 4 Ekim Temel Kavramlar Ekim Algoritma Ekim AkıĢ Diyagramı Ekim Programlama Araçları, DeğiĢkenler ve Sabit 6 28 Ekim 2 Kasım GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemleri, Operatörler Kasım Uygulama Yazılımlarının Kurulumu ve Testi Kasım Program GeliĢtirme Kasım Ara Sınav Kasım Karar Yapıları Aralık Döngü Kontrolleri Aralık Program GeliĢtirme Aralık Tek Boyutlu Diziler Aralık Çok Boyutlu Diziler Aralık 3 Ocak Değer Döndürmeyen ve Değer Döndüren Alt Programlar 4-12 Ocak Dönem Sonu Sınavı Ocak Bütünleme Sınavı Değerlendirme Ġlgili Program Yeterliği P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P14 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P14 Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1-)Girilen iki sayının toplamını bulan algoritma ve akıģ diyagramını oluģturun. Örnek Sorular ve Cevaplar Cevap: A1. BaĢla A2. A ve B değerini gir A3. A ve B değerini topla A4. Sonucu yazdır 23

25 A5. Bitir. Cevap AkıĢ Diyagramı: 2-)a=(x+y)*2 iģleminin sonucunu veren programın algoritmasını yazınız. Cevap: A1. BaĢla A2. x ve y Gir A3. a=(x+y)*2 iģlemini yap A4. a yı yazdır A5. Bitir. 3-)Girilen iki sayıdan büyük olanını yazdıran programın algoritmasını yazınız. Cevap: A1. BaĢla A2. a ve b sayısını girin A3. a>b ise a yi yaz değilse b yi yaz A.4 Bitir. 4-) Girilen 3 sayının ortalamasını bulan ve sonucu yazdıran programın algoritmasını yazınız. Cevap: A1. BaĢla A2. x,y,z gir A3. sonuç=(x+y+z)/3 iģlemini yap A4. sonucu yaz A5. Bitir. Kaynak Kitap Yazar/Editör: Ebubekir YaĢar. Ekin Basım Yayın Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: Tüm bölümler Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Ders notları, Megep Modülleri 24

26 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Üyesi Oda Numarası E-posta TUBP109 Öğr. Gör. MA-K1-8 (E-08) Ders Zamanı Salı 13:15-16:00 Derslik Dersin Amacı D23 Bu ders ile öğrenci, bilgisayar donanımını oluģturan bileģenleri tanıyacak ve bilgisayar sistemini kurma iģlemleri ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Konu ve ilgili kazanım 43 1 TUBP TUBP Bilgisayar donanımına giriģ ve Statik (Durgun) elektriğe karģı önlemler 43 1 TUBP TUBP Bilgisayarı tanır TUBP TUBP Yazılım ve donanım olarak bilgisayar bileģenlerini tanır TUBP TUBP Dahili donanım bileģenlerini öğrenir TUBP TUBP Harici donanım bileģenlerini öğrenir TUBP TUBP Statik (Durgun) elektriğin oluģumunu bilir TUBP TUBP Statik (Durgun) elektriğin zararlarını bilir TUBP TUBP Statik (Durgun) elektriğin zarar verebileceği ortamlarda alınacak önlemleri öğrenir TUBP TUBP Anakartlar 43 1 TUBP TUBP Anakart nedir ve tarihçesini öğrenir TUBP TUBP Anakartı oluģturan temel bileģenleri öğrenir TUBP TUBP Anakart çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP GeniĢleme Yuvaları (Slotlar) 43 1 TUBP TUBP Slot tiplerini öğrenir TUBP TUBP Ekran kartı nedir öğrenir TUBP TUBP Ses kartı nedir öğrenir TUBP TUBP TV kartı nedir öğrenir TUBP TUBP Ethernet kartı nedir öğrenir 43 1 TUBP TUBP Hafıza 43 1 TUBP TUBP RAM nedir öğrenir TUBP TUBP ROM nedir öğrenir TUBP TUBP PROM nedir öğrenir TUBP TUBP EPROM nedir öğrenir TUBP TUBP EEPROM nedir öğrenir TUBP TUBP BIOS 43 1 TUBP TUBP BIOS nedir ve nasıl çalıģır öğrenir TUBP TUBP CMOS nedir öğrenir TUBP TUBP Ġkincil BIOS nedir öğrenir TUBP TUBP Hız aģırtma (Overclocking) nedir öğrenir TUBP TUBP ĠĢlemciler 43 1 TUBP TUBP ĠĢlemci yapısını ve çalıģma Ģeklini öğrenir TUBP TUBP ĠĢlemci çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP ĠĢlemci bileģenlerini öğrenir TUBP TUBP Uygun iģlemci seçimini ve montajını öğrenir TUBP TUBP ĠĢlemci soğutmasının önemini kavrar TUBP TUBP Soğutma çeģitlerini ve malzemelerini öğrenir TUBP TUBP Sabit diskler 43 1 TUBP TUBP Sabit disk nedir ve tarihçesini öğrenir TUBP TUBP Sabit disk yapısını öğrenir TUBP TUBP Sabit disk çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP Sabit disk bağlantı arabirimlerini öğrenir TUBP TUBP Ekran kartı, Monitörler, WEB kameralar 43 1 TUBP TUBP Ekran kartının çalıģma prensibini öğrenir TUBP TUBP Ekran kartının yapısını öğrenir TUBP TUBP Monitörlerin tarihçesini ve çalıģmasını öğrenir. 25

27 43 1 TUBP TUBP Web kameraların çalıģma prensibini ve çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP Floppy disketler, CD-ROM, DVD-ROM, BLU-RAY Diskler 43 1 TUBP TUBP Floppy disketlerin yapısı ve çalıģmasını öğrenir TUBP TUBP CD-ROM un yapısı ve çalıģmasını öğrenir TUBP TUBP DVD-ROM un yapısı ve çalıģmasını öğrenir TUBP TUBP BLU-RAY Disklerin yapısı ve çalıģmasını öğrenir TUBP TUBP Ses Donanımları 43 1 TUBP TUBP Ses kartının çalıģmasını ve çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP Mikrofonu tanır, yapısını, çalıģma Ģeklini ve çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP Hoparlör ve kulaklıkların yapısını, çalıģma Ģeklini ve çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP Klavye, Fare, Oyun konsolları ve oyun çubukları 43 1 TUBP TUBP Klavye çalıģma prensibini ve çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP Klavye bağlantılarını öğrenir TUBP TUBP Fare nedir ve nasıl çalıģır bilir TUBP TUBP Fare çeģitlerini öğrenir TUBP TUBP Oyun konsollarının tarihsel geliģimi hakkında bilgi sahibi olur TUBP TUBP Oyun çubuklarının çalıģma Ģeklini öğrenir TUBP TUBP Yazıcılar ve Tarayıcılar 43 1 TUBP TUBP Yazıcının çalıģma prensibini öğrenir TUBP TUBP Yazıcı çeģitlerini ve bağlantı biçimlerini öğrenir TUBP TUBP Tarayıcıların çalıģma prensibini öğrenir TUBP TUBP Donanım arızalarının tespiti ve sorunların giderilmesi 43 1 TUBP TUBP OluĢabilecek donanım arızaları hakkında bilgi sahibi olur TUBP TUBP Donanım arızalarının nasıl tespit edileceğini öğrenir TUBP TUBP Hafta-Tarih Tespit edilen arızaların giderilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrenir. Ġlgili Program Ders Konuları Yeterliği Ekim Uyum Haftası Ekim Bilgisayar donanımına giriģ ve Statik (Durgun) elektriğe karģı önlemler Ekim Anakartlar Ekim GeniĢleme Yuvaları (Slotlar) Kasım Hafıza Kasım BIOS Kasım ĠĢlemciler Kasım Sabit diskler 28 Kasım - 06 Aralık Ara Sınav Aralık Ekran kartı, Monitörler, WEB kameralar Aralık Floppy disketler, CDROM, DVDROM, BLURAY Aralık Ses Donanımları Aralık - 01 Ocak Klavye, Fare, Oyun konsolları ve oyun çubukları Ocak Yazıcılar ve Tarayıcılar Ocak Donanım arızalarının tespiti ve sorunların giderilmesi Ocak Dönem Sonu Sınavı ġubat Bütünleme Sınavı Değerlendirme Örnek Sorular P1,P2,P3,P4,P5, P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P1 4,P15 P1,P2,P3,P4,P5, P6,P7,P8,P9,P1 0,P11,P12,P13,P 14,P15 Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1. AĢağıdakilerden hangisi bir görüntü çıkıģı değildir? A) VGA B) DVI C) ADC D) HDMI 2. AĢağıdakilerden hangisi giriģ ünitesidir? A) Ekran B) Klavye C) Yazıcı D) Monitör 3. 3D ekran kartlarında donanımı en üst seviyede kullanmak için kullanılan arayüz aģağıdakilerden hangisidir? A) Video BIOS B) AGP C) ISA D) API 26

28 4. AĢağıdaki bellek türlerinden hangisinin üzerindeki bilgiler bilgisayar kapatıldığında silinir? A) ROM B) RAM C) PROM D) Hard Disk 5.Ekran kartları analog bağlantı türleri için aģağıdaki dönüģtürücülerden hangisini kullanırlar? A)ADC B)RAMDAC C)Component D)Composite 6. AĢağıdakilerden hangisine veriler kaydedilmez? A) Disket B) Hard disk C) Tarayıcı D) CD-ROM 7. Bilgisayar açıldığında aģağıdakilerden hangisi ilk aktif olur? A) RAM B) Disket Sürücü C) Harddisk D) ROM BIOS 8. AĢağıdakilerden hangisi bilgiye ulaģım bakımından daha hızlıdır? A) Ön bellek B) Flopy disk C) Ram D) Sabit disk 9. AĢağıdakilerden hangisi ekran kartı bileģenlerinden değildir? A) VGA BIOS B) Grafik ĠĢlemci C) Video RAM D) SLI 10. AĢağıdaki optik disklerden hangisi en yüksek veri depolama özelliğine sahiptir? A) Çift katmanlı DVD B) Blu-ray C) Çift taraflı çift katmanlı DVD D) HD-DVD Cevap Anahtarı 1-c, 2-b, 3-d, 4-b, 5-b, 6-c, 7-d, 8-a, 9-d, 10-b Yazar/Editör: Ebubekir YAġAR (2018). EKĠN KĠTABEVĠ YAYINLARI Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: Tüm bölümler Kaynak Kitap Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Ders notları, Megep Modülleri 27

29 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Üyesi Oda Numarası E-posta TUBP111 Grafik Animasyon Öğr. Gör. MA-K1-8 (E-08) Ders Zamanı Pazartesi 09:15-12:00 Derslik Dersin Amacı LAB1 Öğrenciye internet ortamında çalıģan grafik ve animasyon programlarını hazırlama yeterliliği kazandırmaktır. Konu ve ilgili kazanım 43 1 TUBP TUBP Temel Kavramlar 43 1 TUBP TUBP Piksel, Derinlik, Çözünürlük, Boyut kavramlarını açıklar TUBP TUBP Enterpolasyon ve Anti-Alising kavramlarını açıklar TUBP TUBP Dosya gösterim türlerini ve görüntü formatlarını açıklar TUBP TUBP Program GiriĢ Ayarları, Araç Paneli 43 1 TUBP TUBP Photohop CS5 sistem gereksinimlerini kavrar TUBP TUBP Photoshop çalıģma alanı kullanır TUBP TUBP Araçlar panelinde bulunan araçları kullanır TUBP TUBP Renk Modları 43 1 TUBP TUBP RGB ve CMYK renk modlarını resimde kullanır TUBP TUBP Gri tonlamalı ve bitmap modlarını resimde kullanır TUBP TUBP Çift ton, indekslenmiģ renk, çok kanal renk modunu resimde kullanır TUBP TUBP Görüntü OluĢturma, Açma ve Görünümü DeğiĢtirme 43 1 TUBP TUBP Yeni görüntü oluģturur ve varolan görüntüyü açar TUBP TUBP Açılacak görüntünün formatını belirler TUBP TUBP Görünümü değiģtirir TUBP TUBP Katmanlar 43 1 TUBP TUBP Katmanlar panelini etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Katman seçer, ekler, gizler, sıralar, çoğaltır, siler, kilitler TUBP TUBP Katmaların özelliklerini değiģtirir ve birleģtirir TUBP TUBP Maskeler 43 1 TUBP TUBP Katman maskesi oluģturur ve düzenler TUBP TUBP Maskelerin özelliklerini değiģtirir TUBP TUBP Maskeleri etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Seçim, Kopyalama ve YapıĢtırma ĠĢlemleri 43 1 TUBP TUBP Seçim araçlarını etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Kement araçlarını etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Görüntüyü kopyalabilir ve özel yapıģtırır TUBP TUBP Görüntü Kırpma, Boyutlandırma ve Döndürme 43 1 TUBP TUBP Görüntüyü kırpar ve boyutlandırır TUBP TUBP Tuval boyutunu değiģtirebilir TUBP TUBP Döndürme ve deformasyon iģlemlerini gerçekleģtirir TUBP TUBP Renk ve Ton Modları 43 1 TUBP TUBP Kanallar panelini etkin bir Ģekilde kullanır. Görüntünün pozlama, degrade, titreģim, ton, doygunluk, 43 1 TUBP TUBP siyah-beyaz dengesi gibi renk dengesini değiģtirebilir TUBP TUBP Renk kanallarını kullanarak görüntü ile oynayabilir TUBP TUBP Görüntü Düzenleme Araçları 43 1 TUBP Görüntü üzerinde nokta düzeltme fırçasını ve düzeltme 43.1.TUBP fırçası aracını etkin bir Ģekilde kullanır TUBP Yama aracı, kırmızı göz aracı, klonlama aracını kullanarak 43.1.TUBP görüntü üzerinde değiģiklik yapabilir. 28

30 43 1 TUBP BulanıklaĢtırma, keskinleģtirme, leke, soldurma, sünger, 43.1.TUBP silgi, sihirli silgi, arka plan silgisi araçlarını etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Vektörel Çizimler, Boyama ve Fırçalar, Yazım Araçları 43 1 TUBP Vektörel çizim modlarını bilir ve vektörel çizim araçlarını 43.1.TUBP etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Boyama ve fırça araçlarını etkin bir Ģekilde kullanır TUBP Yazım araçlarını kullanarak görüntü üzerinde farklı 43.1.TUBP Ģekillerde yazım oluģturabilir TUBP TUBP Filtreler 43 1 TUBP TUBP Filtre menüsü elemanlarını etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Photoshop ta var olan filtreleri bilir TUBP TUBP Filtreleri görüntü üzerinde etkin bir Ģekilde kullanır TUBP TUBP Web ve Mobil Cihazlar Ġçin Görüntü OluĢturma 43 1 TUBP TUBP Web sayfalarında kullanılabilecek görüntü formatlarını bilir TUBP TUBP Web için görüntü oluģturabilir TUBP TUBP Görüntüleri dilimler ve dilimleri düzenleyebilir. Hafta-Tarih Ders Konuları Ekim Uyum Haftası Ekim Temel Kavramlar Ekim Program GiriĢ Ayarları, Araç Paneli Ekim Renk Modları Kasım Görüntü OluĢturma, Açma ve Görünümü DeğiĢtirme Kasım Katmanlar Kasım Maskeler Kasım Seçim, Kopyalama ve YapıĢtırma ĠĢlemleri 28 Kasım - 06 Aralık Ara Sınav Aralık Görüntü Kırpma, Boyutlandırma ve Döndürme Aralık Renk ve Ton Modları Aralık Görüntü Düzenleme Araçları Aralık - 01 Ocak Vektörel Çizimler, Boyama ve Fırçalar, Yazım Araçları Ocak Filtreler Ocak Web ve Mobil Cihazlar Ġçin Görüntü OluĢturma Ocak Dönem Sonu Sınavı ġubat Bütünleme Sınavı Değerlendirme Ġlgili Program Yeterliği P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. Örnek Sorular ve Cevaplar 1-) Resimde görülen komutunun görevi nedir? A) Dikdortgen cizmek B) Resimde gereksiz kisimlari kirpmak C) Resimi ikiye bolmek D) Resimde golge yaratmak 2-) AĢağıdaki seçeneklerden hangisi seçili bölge dıģındaki alanların tamamını seçmek için kullanılır? A) Select/Inverse B) Edit/Paste Insede C) View/Rulers D) Modify/Ungroup E) Select/All 3-) Bir defada ekranda görüntülenebilen pixel sayısına ne denir? A) Çözünürlük B) Rezolasyon C) Dot Aralığı D) LPI (Line Per Inch) 4-)1 inç 2' deki piksel sayısına(resmin pixel yoğunluğuna, PPI=Pixel Per Inches) ne denilir? A) Çözünürlük B) Rezolasyon 29

31 C) Dot Aralığı D) LPI (Line Per Inch) 5-) AĢağıdaki seçeneklerden hangisi seçili bölge dıģındaki alanların tamamını seçmek içinkullanılır? A) Select/Inverse B) Edit/Paste Insede C) View/Rulers D) Modify/Ungroup E) Select/All Kaynak Kitap Y Yazar/Editör: Turgut Özseven. Murathan Yayınevi Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: Tüm bölümler Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Ders notları, Megep Modülleri 30

32 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Elemanı Oda Numarası E-posta TUBP113 Dr. Öğr. Üyesi Nehir Yasan Ak MA-K1-8 (E-08) Ders Zamanı Salı 09:15-12:00 Derslik Dersin Amacı LAB1 BiliĢim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Konu ve ilgili kazanım 43 1 TUBP TUBP Microsoft Office Word Programı 43 1 TUBP TUBP Microsoft word programını çalıģtırma ve programın amaçlarını bilir TUBP TUBP Dosya menüsü içindeki sekmelerin iģlevlerini kavrar TUBP TUBP Microsoft Office Word Programı 43 1 TUBP TUBP GiriĢ menüsü içindeki sekmelerin iģlevlerini kavrar TUBP TUBP Ekle menüsü içindeki sekmelerin iģlevlerini kavrar TUBP TUBP Microsoft Office Word Programı 43 1 TUBP TUBP Sayfa düzeni menüsü içindeki sekmelerin iģlevlerini kavrar TUBP TUBP BaĢvurular menüsü içindeki sekmelerin iģlevlerini kavrar TUBP TUBP Microsoft Office Word Programı 43 1 TUBP TUBP Gözden geçir menüsü içindeki sekmelerin iģlevlerini kavrar TUBP TUBP Görünüm menüsü içindeki sekmelerin iģlevlerini kavrar TUBP TUBP Microsoft word uygulama örneklerini açıklar TUBP TUBP Microsoft Office Excel Programı 43 1 TUBP TUBP Microsoft office excel in iģlevini ve programını çalıģtırmayı bilir TUBP TUBP Dosya menüsünde bulunan sekmelerin baģlıca görevlerini açıklar TUBP TUBP Microsoft Office Excel Programı 43 1 TUBP TUBP Ekle ve sayfa düzeni menüsünde bulunan sekmelerin baģlıca görevlerini açıklar TUBP TUBP Veri, gözden geçir ve görünüm menüsünde bulunan sekmelerin baģlıca görevlerini açıklar TUBP TUBP Microsoft Office Excel Programı 43 1 TUBP TUBP Hücrelerin yapısı ve veri girmeyi bilir TUBP TUBP Microsoft office excelde kullanılan formülleri nasıl kullanacağını kavrar TUBP TUBP Microsoft Office Excel Programı 43 1 TUBP TUBP Formülleri kullanacağı örnekler hazırlar TUBP TUBP Microsoft Office Excel Programı 43 1 TUBP TUBP Tablo ve grafik oluģturmayı bilir TUBP TUBP Microsoft office excelde genel örnekler hazırlar TUBP TUBP Mıcrosoft Office PowerPoint 43 1 TUBP TUBP Microsoft power pointl in iģlevini kavrar 43 1 TUBP TUBP Dosya ve giriģ menüsündeki sekmelerin baģlıca görevlerini bilir TUBP TUBP Mıcrosoft Office PowerPoint 43 1 TUBP TUBP Sunuya resim, metin, tablo, video eklemeyi bilir TUBP TUBP Sunu için yeni tasarımlar yapabilir TUBP TUBP Mıcrosoft Office PowerPoint 43 1 TUBP TUBP Slayta gösterisi düzenlemeyi bilir TUBP TUBP BaĢarılı bir sunum için gerekenleri kavrar TUBP TUBP Microsoft Office PowerPoint 43 1 TUBP TUBP Microsoft powerpoint'te örnek sunumlar hazırlar. 31

33 Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği Ekim Oryantasyon Haftası Ekim Microsoft Office Word Programı Ekim Microsoft Office Word Programı Ekim Microsoft Office Word Programı Kasım Microsoft Office Word Programı PY1-PY2-PY Kasım Microsoft Office Excel Programı Kasım Microsoft Office Excel Programı Kasım Microsoft Office Excel Programı 28 Kasım - 06 Aralık Ara Sınav Aralık Microsoft Office Excel Programı Aralık Microsoft Office Excel Programı PY1-PY2-PY Aralık Microsoft Office PowerPoint Aralık - 01 Ocak Microsoft Office PowerPoint Ocak Microsoft Office PowerPoint PY1-PY2-PY5-PY Ocak Microsoft Office PowerPoint Ocak Dönem Sonu Sınavı ġubat Bütünleme Sınavı Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar Değerlendirme esas alınarak hazırlanacak olan açık uçlu bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1- CTRL+Z kısa yol tuģunun görevi aģağıdakilerden hangisidir? A) En son yapılan iģlemi tekrar eder B) En son yapılan iģlemi geri alır C) En son yapan iģlemi siler D) En son yapılan iģlemleri saklar 2- Excel de sütün ve satırın birleģtiği kısma ne ad verilir? A) Sayı hanesi B) Grafik C) Tablo D) Hücre E) Formül çubuğu 3- Word belgelerinin uzantısı hangisidir? Örnek Sorular A)Txt B)Xls C)Doc D) Ppt E) Pdf 4- AĢağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıģtır? A) A1 B) AB C) 1A D) A E)A0 5- =B4+B5+B6+B7 formülünün eģdeğeri aģağıdakilerden hangisidir? A) =Topla(B4;B7) B) =Topla(B4,B7) C) =Topla(B4:B7) D) Toplama(B4:B7) E) Toplama(B4;B7) Cevap Anahtarı 1- B 2-D 3- C 4- A 5- C Kaynak Kitap Ozan Kara Ofis Programları Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi MEGEP Ofis Programları 32

34 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Öğretim Üyesi SEÇ101 Ġngilizce I Öğr.Gör.Anıl SAĞLAM Oda Numarası E-28 E-Posta Ders Zamanı ÇarĢamba 09:15-12:00 Derslik Dersin Amacı D23 Bu dersin amacı; öğrencilere A1, A2 yeterliliği düzeyinde dilbilgisi, dinleme, okuma, yazma, konuģma aktiviteleri yaptırarak, öğrencilerin formal ve informal durumlarda kullanabilecekleri dil kalıplarını öğrenmelerini sağlamaktır. Ders, kaynak kitabın DVD si kullanılarak yürütüldüğünden öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuģma becerilerini de geliģtirmeyi amaçlamaktadır. Konu ve Ġlgili kazanım 43 1 D D You and Me 43 1 D D Aitlik sıfatlarını kullanabilir D D Have/go/live/like fiillerini kullanabilir D D Kendini tanıtabilir D D Akrabalık kelimelerini kullanabilir D D A good job 43 1 D D GeniĢ zamanda olumlu cümle yapısını kullanabilir D D Meslek isimlerini öğrenir D D A good job 43 1 D D Saati sormayı ve söylemeyi öğrenir D D Fiilleri geniģ zamanda kullanabilir D D Work hard, play hard 43 1 D D GeniĢ zamanı öznelere göre farklı Ģekillerde kullanabilir D D Sıklık zarflarını öğrenir D D Work hard, play hard 43 1 D D BoĢ zamanlarında neler yaptığını anlatabilir D D Günlük rutinini aktarabilir D D Somewheretolive 43 1 D D D D Super me Bir ortamda bulunan/bulunmayan eģyaları, nesneleri, kiģileri miktar ve sayı kullanarak ifade edbilir D D Yetenekleri doğrultusunda, yapabildiği ve yapamadığı Ģeyleri can/can t kullanarak ifade edebilir D D Super me 43 1 D D Kibar rica kalıpları kullanarak cümleler kurabilir D D Life supsanddowns 43 1 D D GeçmiĢ zamanda isim cümleleri kurabilir D D Life supsanddowns 43 1 D D Tarih sorabilir ve söyleyebilir D D Talkingaboutfamily 43 1 D D Ailesini tanıtıp, nerede ve ne zaman doğduklarını, ne iģ yaptıklarını ifade edebilir D D Talkingaboutfamily 43 1 D D ArkadaĢlarını tanıtabilir D D Writingbiography 43 1 D D Cümleleri bazı bağlaçları kullanarak bağlayabilir D D Kendi biyografisini yazabilir. 33

35 Hafta Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliliği Ekim Uyum Haftası Ekim You and Me PY1-PY Ekim A good job PY1-PY Ekim A good job PY1-PY Kasım Work hard, play hard PY1-PY Kasım Work hard, play hard PY1-PY Kasım Somewheretolive PY1-PY Kasım Super me PY1-PY8 28 Kasım - 06 Aralık Ara Sınav Aralık Super me PY1-PY Aralık Life supsand downs PY1-PY Aralık Life supsand downs PY1-PY Aralık - 01 Ocak Talkingaboutfamily PY1-PY Ocak Talkingaboutfamily PY1-PY Ocak Writingbiography PY1-PY Ocak Dönem Sonu Sınavı ġubat Bütünleme Sınavı Değerlendirme Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste iģlenen konular esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli sorulardan oluģan bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu100 üzerinden 60 tır. Örnek Sorular 1.Write the correct form of the verbs in brackets. 1 Ayman (be) from Jeddah. 2 They (not have) a car. 3 (be) it sunny outside? 2 Complete the short answers. 1 Does she like reading?yes,. 2 Have you seen Big Ben in London?No,. 3 Put the words in order. 1 Can I English speak 2 I could when read was ten I Kaynak Kitap 3 couldn t months when six old I speak was I 4 Write the possessive pronouns. 1 This pen is (my pen). 2 Those books are (her books). 3 That car is (NedandMel s car 5 Underline the odd one out. 1 sister brother father friend 2 luggage festival arrivals customs 3 slowly windy cloudy foggy Soars L.& J. New HeadwayFourth Edition ElementaryStudent'sBook / WorkbookWithoutKey. Oxford Yayınevi. Yardımcı Kaynaklar Ders Notları 34

Hızlı İstatistikler Anket 'Bilgisayar Programcılığı Programı Program Çıktıları (PÇ) Anketi Eğitim Öğretim Yılı' Sonuçlar

Hızlı İstatistikler Anket 'Bilgisayar Programcılığı Programı Program Çıktıları (PÇ) Anketi Eğitim Öğretim Yılı' Sonuçlar Sonuçlar Anket 678817 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 64 Anketteki toplam kayıt: 64 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 31 q1 için alan özeti PÇ-1 Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalışmalar için gerekli

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 148 VERİTABANI VE YÖNETİMİ Eğitim-Öğretim Yılı: BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 252 ELEKTRONİK TABLOLARDA MAKROLAR BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar Teknolojileri

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSĠN KODU VE ADI: 146 ĠNTERNET PROGRAMCILIĞI - I Eğitim-Öğretim Yılı: BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi BİM-312 3/I 3+0+0 3 4 Dersin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 250 JAVA PROGRAMLAMA VE MOBİL UYGULAMALAR BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar Teknolojileri

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1.SINIF 2.YARIYIL İNTERNET PROGRAMCILIĞI II DERS İZLENCESİ

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1.SINIF 2.YARIYIL İNTERNET PROGRAMCILIĞI II DERS İZLENCESİ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1.SINIF 2.YARIYIL İNTERNET PROGRAMCILIĞI II DERS İZLENCESİ Kodu: BLG104 Adı: İnternet Programcılığı II Teorik + Uygulama: 3 + 2

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 240 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Eğitim-Öğretim Yılı: BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 234 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar Teknolojileri

Detaylı

Ġnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü AKTS Uyumlu Ders Ġçeriği DERSĠN ADI. Temel Bilgi Teknolojisi I

Ġnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü AKTS Uyumlu Ders Ġçeriği DERSĠN ADI. Temel Bilgi Teknolojisi I Ġnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü AKTS Uyumlu Ders Ġçeriği DERSĠN ADI Temel Bilgi Teknolojisi I Kodu Yıl-Yarıyıl-Dönem Saat/Hafta Yerel AKTS T U L Kredi B-361100195 1-1-Güz 2 0

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 145 GRAFİK VE ANİMASYON - I BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Algoritmalar ve Programlama Lab. I BİL 103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Veri Tabanı Yönetimi BİM-324 3/II 3+0+0 3 4,5 Dersin Dili Dersin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 143 WEB TASARIMININ TEMELLERİ BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar Teknolojileri /

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU. Kredisi AKTS Eğitim Dili Tipi: Zorunlu/ Saat Öğrenim çıktıları ve yeterlikler Dersin amacı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU DERS TANITIM FORMU DERSİN KODU VE ADI: 149 OFİS YAZILIMLARI Eğitim-Öğretim Yılı: BÖLÜM/PROGRAM Bilgisayar Teknolojileri

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayarın Yapısı Ve Programlama Dilleri Giriş 1 Bilgisayar ve Programlamanın Kısa Bir Tarihçesi 2 Donanım ve Yazılım Kavramları 3 Bilgisayarın Donanımsal yapısı 4 Giriş Birimi (Input

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Matematik 1 TEM425 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Organizasyonu BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Organizasyonu BIL321 5 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

... ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

... ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ... ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE 2018 2019 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Hazırlayan : Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) Dersin Adı : Bilişim

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri

Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Ders İçerikleri 1. SINIF GÜZ YARIYILI D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S KREDİ AKTS TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK TARİHİ - I 2 0 2 Z 2 2 TÜR-101 TÜRK DİLİ - I 2 0 2 Z 2 2 MAT-101 MATEMATİK 4 0 4 Z 4 6 ING-101 YABANCI

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mikroişlemciler ve Assembly Dili BİM-325 4/I 2+0+2 3 4,5 Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA HARP OKULU DEKANLIĞI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM BİLGİLERİ

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA HARP OKULU DEKANLIĞI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM BİLGİLERİ MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA HARP OKULU DEKANLIĞI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Veritabanı Yönetimi 4 / Bahar (3+0+0)

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. YARIYIL DERSİN ADI Teori Uygulama Kredi Ders Saati Z/M/S

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: HESAPLARIMI KARġILAġTIRIYORUM DERS SAATĠ: 6. vurgulanır. Belirlenen beş ülkeye gitmek için yapılacak

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: HESAPLARIMI KARġILAġTIRIYORUM DERS SAATĠ: 6. vurgulanır. Belirlenen beş ülkeye gitmek için yapılacak 6. 24-28 Ekim 20 5. 7-2 Ekim 20 4. 0-4 Ekim 20 3. 3-7 Ekim 20 2. 26-30 Eylül 20 EYLÜL. 9-23 Eylül 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : HESAPLARIMI KARġILAġTIRIYORUM DERS SAATĠ: 6 KULLANILAN

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL BPR101 Matematik BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ Üniversitemizin Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ġlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ DERSĠN KODU ABYS-215 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERSĠN TÜRÜ ZORUNLU SEÇMELĠ X TEORĠK 2 PRATĠK 0 ECTS KREDĠSĠ 4 Bürolarda kullanılan genellikle iletiģimi sağlayan ya da verilerin iģlenmesine olanak sağlayan

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Mühendisliğine Giriş BİM-215 2/I 2+0+0 2 2 Dersin Dili

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI

Bilgisayar Donanımı. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI 1 Bilgisayar Donanımı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI... 3 1.2. ÖĞRENME ÇIKTILARI... 3 1.3. DERS KAYNAKLARI... 3 1.4. DERS

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilişim Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) İkinci Örgün

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA Ders No : 0690220067 Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ Üniversitemizin Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ġlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı,

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI .. ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE 2018 2019 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Hazırlayan : Özel Öğretim Kurumları Birliği (ÖZKURBİR) Dersin Adı : Bilişim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ 11 Eylül 2017 Pazartesi 18 Eylül 2017 Pazartesi SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ Üniversitemizin Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ 11 Eylül 2017 Pazartesi SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ Üniversitemizin Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ġlahiyat Fakültesi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS BİLGİSAYAR MİMARİSİ BG-312 3/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İşletim Sistemleri BİM-313 3/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Nesne Yönelimli Programlama BİM-222 2/II 1+0+2 2 3 Dersin Dili

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ 18 Eylül 2017 Pazartesi SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ Üniversitemizin Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ġlahiyat Fakültesi

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI 1. Çevremdeki Bilgiler 2. Bilgisayarım 3. Renkli Dünyam 4. Yazmaya BaĢlıyorum 1.BASAMAK

Detaylı

C Programlama Dili (MCS116) Ders Detayları

C Programlama Dili (MCS116) Ders Detayları C Programlama Dili (MCS116) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati C Programlama Dili MCS116 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MCS 115 Bilgisayar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Algoritmalar ve Programlama Lab. II BIL104 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ AMAÇLAR 1. Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. MUHASEBE PROGRAMI MATEMATİK 1. Yıl I. Yarıyıl 3 (Teori:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-II Ders No : 0690130057 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Ağları BİM-322 3/II 3+0+0 3 5,5 Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Temel Matematik I (MATH 107) Ders Detayları

Temel Matematik I (MATH 107) Ders Detayları Temel Matematik I (MATH 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Matematik I MATH 107 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekanik Sistem Tasarımı MKM-422 4/II (1+2+0) 2 2 Dersin Dili : Türkçe

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Tarih Saat Modül Adı Öğretim Üyesi. 01/05/2018 Salı 3 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Doç. Dr. Hacer Karacan

Tarih Saat Modül Adı Öğretim Üyesi. 01/05/2018 Salı 3 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Doç. Dr. Hacer Karacan BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ Tarih Saat Modül Adı Öğretim Üyesi 01/05/2018 Salı Bilgisayar Bilimlerine Giriş Doç. Dr. Hacer Karacan Bu dersin amacı, bilgisayar bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI. 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S ECTS Türk Dili I Z 1

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI. 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S ECTS Türk Dili I Z 1 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI. SINIF GÜZ YARIYILI DERS ADI Te Uy D.Saati Z/M/S ECTS Türk Dili I 2 0 2 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Yabancı Dil I 2

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS LİNEER CEBİR FEB-221 2/2. YY 3+0+0 3 3 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ*

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ* GÜZ YARIYILI *Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ* 23Ağustos-23 Ekim 2013 :Fakülte/Yüksekokul/MYO dan Farabi değişim programıyla gelen 26Ağustos

Detaylı

I. YARI YIL DERSİN ADI:

I. YARI YIL DERSİN ADI: T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ (2015-2016 GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191

Detaylı

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Programlama BİM-213 2/I 2+0+2 3 4 Dersin Dili Dersin

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI

1. SINIF GÜZ YARIYILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (NORMAL ÖĞRETİM ve İKİNCİ ÖĞRETİM) 1. SINIF GÜZ YARIYILI

Detaylı

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS ENDÜSTRİ MÜH. İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER FEB-321 3/ 2.YY 3+0+0 3 3 Dersin Dili

Detaylı

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS DİFERANSİYEL DENKLEMLER FEB-211 2/ 1.YY 3+0+0 3 3 Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı