DÜŞÜK EN ERJİ VE PROTEİN ALIMINDA METABOLİK ADAPTASYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞÜK EN ERJİ VE PROTEİN ALIMINDA METABOLİK ADAPTASYON"

Transkript

1 Beslenm e ve Diyet Dergisi / J. N ııtr. and D iet., 17 : , DÜŞÜK EN ERJİ VE PROTEİN ALIMINDA METABOLİK ADAPTASYON Dr. Fatma SAĞLAM* GİRİŞ A daptasyon (uyum ) u y arı hissedildiği sürece d e v an ı ed en s a b it b ir d u ru m d u r. T erim o larak a d a p tasyon, k o ru n m ay a çalışm a a n la m ın a gelm ektedir. D üşük enerji ve p ro te in alım ında adaptasyon üç çeşittir; biyolojik/genetik; fizyolojik/m etabolik; davranışsal/sosyal. B unlar çoğu zam an birbirinin içine girmesine rağmen davranışsal, genetik ve m etabolik adaptasyonun birbirinden ayırdedilmesi gereklidir. Örneğin; hayatı boyunca fazlaca süt tüketen kişilerde yetişkinlikte barsak laktaz aktivitesi korunurken, çok az süt tüketenlerde laktaz aktivitesi kaybolur. Bu durum metabolik adaptasyon olarak görülebilirse de olayın oluşması belki de genetiksel olarak tek bir gene bağlanabilir (1). ADAPTASYON VE VÜCUT AĞIRLIĞI VE CÜSSESİNDE DEĞİŞİKLİK E nerji dengesi, alm an enerjinin harcanana eşit olduğu durum dur. Enerji dengesinin en iyi göstergesi vücut ağırlığının boya göre orantılı olm ası ve değişmemesidir (2). Uzun süreli adaptasyonun en önemli kısmı vücut ağırlığındaki değişikliktir. Enerji ve protein gereksinmesi vücut ağırlığına bağlı olarak değişmektedir. Bilindiği gibi, büyük cüsseli kişiler ufak tefek yapılı kişilere göre daha fazla besine gereksinim duyarlar. Gereksinimin saptanm asında alım ile atım veya harcanan arasında bir dengenin kurulm ası gereklidir. Vücut ağırlığının değişmemesi enerji dengesinin sağlandığının bir ölçütüdür. (*) H.Ü. B eslenm e ve D iyetetik Bölüm ü Ö ğretim Görevlisi.

2 296 S afllam, F. V ücut ağırlığm ı korum ak için gerekli olan gereksinim leri saptam ak için yapılan deneysel çalışm alar vücut ağırlığının sab it kalması gerektiğini kastetm em ektedir. Verilen herbir boy uzunluğu için kişinin sağlıklı olm ası koşulunu da içine alan b ir vücut ağırlığı vardır. Vücut ağırlığındaki azalma adaptasyon sürecinin bir parçası olarak kabul edilebilir (1). Boy uzunluğuna göre en uygun ağırlık ayarlam asında beden kitle indeksi (Body Mass Index) kullanılır (3,4). Beden kitle indeksi = Ağırlık (kg) / Boy uzunluğu (m2). Beden kitle indeksi vücut yağı ile yüksek, boyla düşük korelasyon gösterm ektedir (4). ABD de yapılan bir çalışmada beden kitle indeksi (BKÎ) ile ağırlık, beden yapısı ve bileşimi arasındaki korelasyonlar incelenmiş, beden kitle indeksi ile ağırlık arasında yüksek korelasyon (r = ) saptan m ıştır (5). Beden kitle indeksi için sınır olarak kabul edilebilir. Çeşitli sağlık sorunları olan şişm an kişiler üzerinde yapılacak çalışm alarla üst sınır daha iyi tanım lanm alıdır. Alt değer daha sınırlıdır. Beden kitle indeksi yaklaşık 19 un altına düştüğü ta k dirde ölüm oranının arttığı gösterilm iştir (1). On yıl süresince H onolulu lu Japonlar üzerinde yapılan b ir çalışmada yaşları arasındaki 8006 kişiden ölen 701 'i incelenm iştir. Sonuçlar ölüm oranınm en yağsız ve en şişman kişilerde fazla olduğunu göstermiştir. BKÎ = olan kişilerde ölüm oranı 1000 de 7.5, 26.3 üzerinde olanlarda ise 9.7 olarak saptanm ıştır. Bu grupta koroner kalp hastalıkları en üst düzeyde ve direkt ve pozitif olarak BKÎ ile ilgili bulunm uştur. BKİ < 21.2 olan kişilerde m ortalite 1000 de 9.5 oranında bulunmuş ve bu grupta kanser en yüksek düzeyde saptanm ıştır (6). DÜŞÜK ENERJİ ALIMINA ADAPTASYON A daptasyonda genellikle b irbiri içine giren d ö rt strateji v ard ır (1): 1 Düşük vücut ağırlığını koruyabilm eyi başarm ak, 2 İstekli ve bilinçli olarak fiziksel aktivitede bir azalma yapm ak. Bu, m esleklere bağlı olarak yapılabildiği gibi kişisel ayrıcalıklar nedeniyle de olabilir. Bu tü r adaptasyon arzu edilmeyen (istek dışı) b ir adaptasyon olarak görülebilir. Bazı ülkelerde kıtlık dönem lerinde kişiler gıda alım lannı azaltm aktadırlar. Bu dönem

3 M ETA B O LİK ADAPTASYON 297 de oluşan adaptasyon derecesi hakkında çok az bilgimiz vardır. Bu, m etabolik çalışm adan çok an tro p o m etrik b ir konudur. 3 Aktivitede farkında olm adan ekonomik olmak. Yapılan çalışm alar fazla yediği halde zayıf olanların gergin b ir ruh hali içinde olduklarından ve alışkanlık halinde gereksiz hareketlerde bulunduk ların d an dolayı zayıflıklarını koruyabildiklerini ortaya koym uştur. Tropikal ülkelerde yaşıyan kişiler ise olaylar karşısında daha ra h at, h arek etlerin d e ekonom ik kişilerdir. Aynı iş zor ve kolay yolla yapılabilir, b u da eğitim, alışkanlık, gelenek ve deneyimlere bağlıdır. Şişm anların zayıflara göre daha az aktif oldukları ya da ak tivitelerinin çok yavaş, süre ve hızının ise az olduğu gözlenm ektedir. Bu da enerji harcam asının az olmasına yol açmaktadır. Aktivite d u ru m u üzerinde ailedeki yaşam biçimi, iş ve meslek çeşidi, sosyal yaşantı, uygarlık araç ve gereçlerini kullanm a önemli derecede etki yapm aktadır (3). 4 Gerçek m etabolik adaptasyon. Bu tip adaptasyon değişikliklerini saptam ak için enerji harcam ası vücut ağırlığına göre veya (yağsız vücut kitlesi) LBM e göre saptanm alıdır (1). Anorexia nervosa'lı hastalarda yapılan bir çalışmada beş hasta enerjinin % 20 si proteinden gelecek şekilde, yedi hasta /olou protem den gelecek şekilde beslenm işlerdir. H er iki grupta da vücut yağında azalm aya ek olarak yağsız vücut kitlesinde de b ir azalma görülm üştür. İyileşme anında da vücut ağırlığının 2/3'ü yağsız doku olarak saptanm ıştır. Kapanılan kilonun ortalam a enerji bedeli 5.3 kkal/g 'd ır (7). A ktivite artırılm ad an sadece enerji sınırlam ası yapılması, yağsız doku kitlesinde azalmaya, dolayısıyla kemik bozukluklarına neden olur. Ayrıca aktiviteyi artırm adan yapılan enerji sınırlaması enerji h arcam asının azalm asına yol açarak kilo kaybında yavaşlamaya yol açar (8). Düşük enerji alımma karşı oluşan düşük enerji harcam ası uyum u, zayıflamayı güçleştirm ektedir. Bu nedenle şişm anlığın düzeltilm esi için düşük enerji alımı ile birlikte beden hareketlerin in artırılm ası gereklidir. Bu şekilde, enerjiye uyum un etkisi kısm en k arşılanabilir (1) : Genellikle düşük enerjili diyetlerde başlangıçta kilo kaybı olm asına karşın, zam anla kilo kayıp hızı azalm aktadır. Bazı araştırıcılar, bunun nedeninin düşük enerji alımmda metabolik hızdaki yavaşlam a olduğunu belirtirken, diğer bazıları bu tü r sonuçlan des

4 298 Sağlam, F. teklem em ektedirler. Bir araştırm ada, şişm an kişilerde zayıflam a dan sonra dinlenm e anındaki m etabolik hızda yavaşlam a görülm üştür. A raştırm aların bazılarına göre düşük enerjili diyetle metabolik hız yavaşlamakta, bu da kilo kayıp hızım düşürm ektedir. Bütün bu araştırm a sonuçlan normal kilolu ve şişm anların farklı m etabolik hızlan olduğunu işaretlem ektedir (9). Canlı varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye olan gereksinim baş yeri alır. însan vücudunun total enerji gereksinimi; bazal veya dinlenme metabolizma hızına (BMH veya DMH), besinlerin term ik etkisine (SDA) ve aktivite derecesine bağım lı olarak değişm ektedir (3, 10). BAZAL VEYA DİNLENME METABOLİK HIZ Bazal metabolik hız kişinin açken hiç hareket etmeden m utlak istirahatte bulunduğu ve norm al oda ısısında harcadığı enerji olarak tanımlanır. Bazal metabolizma kişinin yaşma, cinsiyetine ve vücut yüzeyine bağlı bulunm aktadır. Çeşitli mesleklerdeki birçok insan için total enerji harcam ası bazal m etabolizm a hızının iki katından fazla olamaz. Bazal metabolik hızın adaptasyonla ilişkisinde bu önemlidir. BMH nin ölçülmesi total enerji harcam asının diğer parçalarının ölçülmesinden daha kolaydır (1). Norm al kilolu kadınlarda dinlenme metabolize hızının % 40'mı beyin ve karaciğer, /o 20 sini kaslar, adipoz doku ise % 2-4 unu harcamakatdıı*. Ağırlığın artm asına paralel olarak dinlenme m etabolizm a hızı artm ak ta, fakal kilogram başına düşen m ik tar azalm aktadır (11). Günde kilogram başına düşen BMH ve vücut ağırlığı ilişkisi doğrusal değildir. Sağlıklı kişilerde vücut ağırlığı düştükçe kilogram başına düşen BMH yükselir ve çok aşın uçlar haricinde bu etki boyla ilgili değildir. Yapılan çalışm alarda çok yetersiz beslenmiş çocuklarda kg ağırlığa düşen BMH ve LBM çok düşük bulunm uştur. Tedavi edilme durum unda ise çok çabuk yükselm e gözlenmiştir. Bu çocuklarda kas ve deri gibi dokular düşük metabolik hıza sahiptirler ve tercihan kaybedilirler am a iç organ dokuları ve beyin yüksek metabolik orana sah ip tirler ve korunm aya eğilim lidirler (1).

5 M ETA B O LİK ADAPTASYON 299 EN ERJİ DENGESİ V ücuda besinlerle alm an m etabdlize enerji m iktarı ile harcanan enerji m iktarı erişkin kişilerde denge halinde olmalıdir. Bu denge pozitif yönde olduğunda vücut ağırlığında ve yağ dokusunda artm a olur. Negatif denge ağırlık kaybına ve zayıflamaya yol açar. B irçok kişi işta h ve yem ek yem e arzusunun ayarlayıcı m ekanizm a sı ile enerji dengesini korum ada yetenek sahibidir. Ancak iştah, acıkm a ve doygunluk duyma çeşitli faktörlerin etkisi ile yenilen gıda m iktarını ve dolayısı ile enerji tüketim ini ayarlayarak enerji dengesini belirlem ektedir. E n erji dengesinin pozitif yönde bozulması yani şişm anlam a durum u tüketim in artışındaki fazlalık yanında harcam adaki azalma ile de ilişkili bir olaydır (3). Doku, sürekli enerji kaynağı istemektedir. Enerji dengesinin sağlanm asında birinci aşam a kana geçen besin öğeleriyle m etabolizm anın hızlanm ası ve fazlasının glikojen ve trigliserit olarak depolanm asıdır. İkinci aşam ada ise b arsak lar boşaldığında enerji kaynakları depolardan sağlanır. Böylece doku m etabolizması kesintisiz sürdürülür. Açlık, besin için biyolojik gereksinmeyi yansıtmaz, fakat enerji dengesinin sürekliliğini yansıtır. Açlık, emilim sürecinin sonlanıp depoların kullanılmaya başlaması ile, doygunluk po^tprandial d u rum daki depolam a süresi ile ilgilidir (12). Enerji harcam asının saptanm asında en önemli faktör beden ağırlığıdır. Enerji harcam asındaki değişikliğin % 82 si beden ağulığı ile açıklanabilir. Yağ hücreleri az aktif bir yapıya sahiptirler. Fiziksel aktivite yapıldığında yağ kitlesinin taşınması da fazladan enerji gerektirir. Mevcut beden ağırlığını devam ettirebilecek günlük enerji harcam ası şişm anlarda, incelerden daha yüksek olm akla beraber, beden ağırlığının kilosu veya enerji harcama inceleıden düşük bulunm uştur (13). Yapılan b ir çalışm ada şişmanlarda düşük enerjili diyetle yağ kaybı daha çok bulunm uştur (14). Enerji dengesizliğinde organizmanın vermek zorunda olduğu cevap Şekil l de görüldüğü gibi özetlenebilir (10). Adaptasyon çeşitli değişik işlemlerin kompleks bir bütünün sonucunu gösteril. Zamanlama hakkında çok az şey bilinm ektedir ve bu üç mekaniz m anın oluş sırası onların birbirlerine karm aşık etkileri ve total enerji harcam alarındaki tek tek katkıları çok az bilinm ektedir. Negatif enerji dengesine tabi tutulan norm al kişilerde iki faz ayni a-

6 300 Sağlam, F. y t k il 1 ^ X)eği^ik En«rji Denge Şar+larındo. \/arsayıiqo En«rji Deng«si n/vpa et el?7n W h

7 M ETA B O LİK ADAPTASYON 301 bilir. Esas olan dinam ik fazdır. Bu faz süresince vücuttaki depolar enerji boşluğunu doldurm ak üzere çağrılır. Statik fazda daha düşük b ir düzeyde yeni b ir denge m eydana gelir. Bu fazda, talep edilen adaptiv işlem den geçen kişinin aşağı yukarı sürekli olarak anorm al b ir adaptasyon d u ru m u gösterm esi beklenm ektedir, yani küçülmüş vücut cüssesi daha düşük BMR, fiziksel aktivitede azalma ve büyük b ir olasılıkla enerji kullanım ında modifiye m etabolik yeterlilik gösterm ektedir. DİYETİN IS I OLUŞUMUNA ETKİSİ Son yıllarda diyetin termogenezisi etkilediği konusunda özellikle şişm anlıkla olan ilişkisi yönünden büyük b ir ilgi vardır. Fazla yiyenlerin diğerlerine kıyasla daha fazla term ik cevaba sahip oldukları görülm ektedir. Alışkanlık halinde düşük enerji alanlarda diyetin ısı oluşum una etkisinin ne olduğu hakkında fazla bilgimiz yoktur (1). Yiyeceklerin term ojenik (SDA) etki oranı DMH nm ortalama % u arasındadır. Isı oluşturm a sadece yiyeceğin bileşimine bağım lı olm ayıp yiyeceğin öğündeki m iktarına da bağımlıdır. Ancak yiyeceklerin farklı ölçüde termojenik enerji harcaması yanında kişilere göre değişen ısı oluşturm a mekanizması m evcuttur. Şişm anlam ada ya da ağırlık kaybetm ede vücutta ısı oluşturm ada (termojenik yanıt) kişisel ayrıcalık çok önemli rol oynamaktadır. Isı o lu ştu rm a term ogenesiz vücuttaki depo yağların tipine bağım lı olm aktadır. Vücut ısısı esas itibariyle yağ asitlerinin yıkılması ile oluşturulm aktadır. Şişman, yağlı organizmada ısı oluşturmanın az, zayıf yağsız organizm ada ise term ojenik yanıtın daha fazla olduğu bildirilm iştir. Önceden şişm an olup zayıflatılmış organizm alarda bile ısı oluşum u az bulunm uştur (3). Yapılan bir çalışmada çok yemek yiyen bazı kişilerin yavaş ağırlık kazandıkları gözlenmiş ve bunun nedeni yem eklerin term ik etkisinin farklı oluşu ile açıklanm ıştır (15). Yapılan bir diğer çalışmada da besin term ik etkisinin en çok yemeğin enerji yoğunluğundan etkilendiği ortaya konm uştu r (16). Diyete bağlı termogenesiz (DİT) bir yemeğin enerji değerinin /o 10 u kadardır. Böylece bütün günün gıda alımı sonunda 200 kkaloriye kadar ulaşır. Böylece DIT deki % 50 lik bir düşüş, 100 kkaîorinin korunm ası dem ektir. Bu, küçük b ir m iktar olmasına

8 302 Sağlam, F. rağm en genelde önemli b ir ekonom i olacaktır. Daha önceden düşünüldüğü gibi DIT nin katabolik bir cevap olmadığı, fakat protein sentezinin maliyetini gösterdiği ve karbonhidratın yağa değişimini gösterdiğini söylemek mantıklı olur. Günde 24 saat boyunca yemek yedikleri zaman normal yetişkin kişilerde protein değişim oranı ölçüldüğünde protein sentezinin oranı yüksek bulunm uş ve gece bovunca uyku durum unda oranın düştüğü gözlenm iştir (1). Diyet sınırlam asının DIT de b ir azalma oluşturduğu söylenmektedir,fakat bu etki herzaman görülmemektedir. Düşük BMR i olan çok yetersiz beslenmiş çocuklarda yemeğe karşı DIT'e cevap görülmemiştir, fakat iştah yerine geldiğinde tek rar ortaya çıkm ıştır. Böylece yiyecek alımı artmış ve çocuklar kilo almaya başlamış lardır. Tedavi altındaki anorektik hastalarda glikoz yemeğine karşı termik cevap iyileşen çocuklarda olduğu gibi, olağan olmayan bir şekilde yüksek bulunm uştur (% 16). Çocuklar kilo alm aya başladığı zaman tüm vücuttaki protein sentezi oranında büyük bir artış görülm üştür (1). Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada değişik yiyecek yiyen farelerle yemeyen fareler karşılaştm lm ıştır. Egzersiz yapan farelerin % 5 daha çok yiyecek tükettikleri ancak vücut ağırlığının diğer gruba oranla 60 gram daha az olduğu saptanm ıştır. BMH, 22 saatlik bir solunum odasında egzersiz yapan farelerde % 10 daha yüksek bulunm uştur (17). DÜŞÜK PROTEİN ALIMINA ADAPTASYON Birçok alım düzeyinde nitrojen dengesini sağlıyabilmek yeteneği beslenmeye ait adaptasyonlar içinde en belirli örnektir. Bu yetersiz bir alıma karşı savunmanın ilk aşam asıdır ve objektiftir. Teolojik terimle bu, vücudun protein kütlesinde bir sabitlik elde edilmesi demektir. Protein gereksinimi vücut ağırlığı veya daha kesin olarak LBM ile direkt olarak lişkilidir. N itrojen gereksinmesi BMH ile anlatıldığı gibi oksijen kullanımı ile orantılıdır ve kg için gereklilik vücut ağırlığı düştükçe a rta r (1). Verilen herhangi bir vücut ağırlığında dengeyi güvence altına alm ak için yani adaptasyon lim itini düşürm ek için gerekli olan m i nim um nitrojen alımı zorunlu nitrojen kaybı ve verimliliği olmak üzere iki faktörle belirlenir. \

9 M E T A B O L İK AD APTASYO N 303 ZORUNLU KAYIPLAR N itro jen deriden başlıca ü re olarak kaybolur. Bu kaybın düşük proteinli diyetlerde yani kanın üre konsantrasyonunun düşük olduğu zam an lard a daha düşük olm ası beklenir. Deriden kayıp bütünün çok küçük b ir parçasıdır. Ekonomi için bütün olasılıklar üriner N kaybının azaltılm asına dayanır. En az protein alım lannda dahi ürin er nitrojenin % 50 kadarı ürededir. Salgılanan amonyak m iktarı asit baz dengesini elde etme gereksinimi ile belirlenir ve hayvansal p ro tein d en çok sebze kapsayan diyetlerde daha düşüktür, çünkü daha düşük asit m iktarı üretirler. Yapılan çalışmalar, zorunlu azaltm a yaparak nitrojenden ekonomi yapmak için çok az şansın olduğunu o rta y a koym uştur (1). Yapılan b ir çalışm ada NijeryalI çiftçilerin zorunlu n itro jen kaybı Kuzey Amerikalı çiftçilerle benzer b u lu n m u ştu r (18). Çeşitli koşullar altında nitrojen dengesinin protein ve enerji aliminin ortak bir fonksiyonu olduğu saptan m ıştır. S ıfır enerji dengesinde olan yetişkin kişilerde genel olarak nitrojen alımı m inim um gereksinmenin üzerinde yükseltildiği zam an, b u sadece geçici b ir pozitif nitrojen dengesine neden olm aktadır (19). Y apılan b ir çalışm ada yetersiz beslenmiş kanserli hastalar, yetersiz beslenm iş kansersiz h astalar ve iyi beslenmiş ve b ir gece boyunca ac. bırakılm ış hastalarla kıyaslanmış ve periferal dokulardan am ino asit geçişinde hiçbir fark görülmemiştir. Bu durum protein konum una norm al adaptasyonu gösterm ektedir (20). PROTEİN DEĞİŞİM İ Yetersiz p ro tein veya am ino asit alımı hücrelerdeki ve organlardaki p ro tein m ik tarın ın azalm asına ve hücrelerin norm al fonksiyonlarını yapm alarm ı olumsuzlaştırır. Bu durumun devamı ölüm oranlarının artm asına neden olur (21). Amino asit kaynakları sınırlandığı zam an protein değişim oram birçok dokuda ve genel olarak b ü tü n v ü cu tta düşer. Çünkü protein değişimi karaciğerde ve iç organ dokularında kaslarda olduğundan çok daha azdır. Vücuttaki düşüş ise bütün olarak orta derecededir. Düşük amino asit alımmda uzun sürede uyum oluşarak am ino asit dengesi sağlanabilm ekte, uyum p ro tein sentezini yavaşlatm ak şeklinde olabildiği gibi idrarla azot atım ım azaltarak da olmaktadır. Elzem olmayan amino asitlerde bedenin p rotein ekonom isinde önem taşırlar (22).

10 304 Sağlam, F. Küçük çocuklarda yapılan çalışm alarda protein alım ındaki değişikliklerin protein değişiminde çok az değişiklik yaptığını gösterm iştir. Zengin bir protein alımında (günde 6 g/kg/günde) amino asit azotunun % 25 i üre olarak atılırken, 1.2 g/k g/g ü n d e alıntımda ise amino asit azotunun sadece % 4 ü atılm ıştır. Vücut protein sentezi için tekrar kullanımda yeterlidir, fakat tam am en değildir. Tüm amino asitler serbest am ino asit havuzuna girerler. Bu ekonomi de adaptiv ilerlemeler için çok az fırsat bırakır (1). Diyetteki fazla m etioninin hem oglobin sentez ve yıkım ını hızlandırdığını belirten araştırm alar da vardır. Başka b ir araştırm ada fazla metioninin organizmada yaptığı olumsuz etkileri belirli bir adaptasyon süresinden sonra serin ve glisinin giderdiği görülm üştür. Serin ve glisinin bu etkilerinin m etioninin oksidasyonunu hızlandırarak yaptıkları düşünülm üştür (23). Diyetin protein ve kapsadığı amino asitlere olan gereksinimi vücut protein değişimi ve am ino asit katabolizm asının ilgili yollarının faaliyeti ile etkilenir. Alman protein ve am ino asitlerin tip ve seviyesi de önem lidir (3). FAO/WHO/UNU uzm anlar grubu tarafından günlük güvenilir protein gereksinmesinin bebeklerde % 43 ünün, okul öncesi yaş grubunda % 32 sinin, okul çağında % 22'sinin, yetişkinlerin % 11'inin elzem amino asitlerden sağlanm ası önerilm iştir (22). Akut vakalarda vücut protein değişimi yeni protein sentezi için uygun amino asitlerin yeni baştan kullanımı ile ilgilidir. Ancak bu olay tamamen yeterli değildir. Çünkü bazı amino asitler oksidatif katabolizm a ile kaybolurlar. Bu kayıp elzem am ino asitlerin k arbon iskeletini ve tüm elzem ve elzem olmayan am ino asitlerin n itrojenini kapsar. Diyet protein düzeyi yeterli alımın altına düşerse protein sentezi ve sonuç olarak onun parçalanm a ürünleri de azalır: Daha acil b ir metabolik ayarlama proteinin parçalanm asında açığa çıkan amino asitlerin daha yeterli bir şekilde tekrar kullanımı ve elzem amino asitlerin dönüşümsüz olarak okside olmasına neden olur. Bu daha acil reaksiyon adaptasyon m ekanizması olarak kabul edilebilir. Daha sonra protein sentezinde düşüş ve parçalanm a oranları, devam eden yetersiz beslenmeye b ir uyum u gösterir. Sonuç olarak elzem amino asitlerin dönüşümlü katabolizmasındaki düşüş id ra rd a ve feçeste n itrojen bileşim lerinin daha az atılm asına

11 M E T A B O L İK A D APTASYO N 305 yol açar. Elzem serb est p ro te in alım ında bu nitrojen atım ları zorunlu n itrojen kaybı adı ile bilinir (1, 21). K ronik durum larda kısıtlanm ış diyet proteininin veya özel elzem am ino asitlerin sınırlı alim inin ilk reaksiyonu amino asitlerin öncelikle oksidasyon hızlarının azalm asına ve sonuçta da vücutta protein sentezi için elzem am ino asitler ve azotun korunm asına yol açar. İle ri derecede yetersiz beslenm iş çocuklarda tüm vücut protein değişiminde, sentezinde ve yıkm ında iyileşme döneminde ve o dönem den so n ray a kıyasla belirgin olarak düşm e gösterm iştir. Yağsız vücut dokusundaki kayıp yeni değişken plazma amino asit düzeyindeki y apım da azalm a ve album in ve serum protein düzeylerindeki düşm e gibi buna benzer birçok değişiklikler hastanede yatan yetersiz beslenm iş çocuklarda gözlenm iştir (21). ENERJİ ALIMI E n erji dengesinin p ro te in dengesi üzerinde çok büyük b ir etkisi vardır. H er ek kilokalori, ü rin e r N kaybını 1.5 mg kadar azaltır. Diyeti belirli aralarda düşük proteinli olan kişiler total gıda alımı yetersiz olm aya yakın olan kişilerdir. Bu kişiler çok az depo edilm iş vücut yağm a sahiptirler. Böylece; düşük protein alımma adapte olabilm ek için tam kapasite eğer enerji alım lan yeterli ise kazam labilir. Diyet yeterli protein sağlayamadığı zaman verilen m iktardan fazla eklenen b ir enerji alımı nitrojen dengesini daha fazla yükseltm eyecektir. Alman enerji, enerji gereksinim ini karşılayam adığı zam an daha fazla proteinin okside olması beklenir. Böylece ü rin e r n itro je n salım m ı a rtırıla ra k n itrojen dengesi düşürü lü r fak a t olay h e r zam an bu değildir. Protein alim inin düşük olduğu zam an lard a n itro je n dengesinin diyetsel enerji içinde değişime daha hassas olduğu gözlenir. Protein alımı yeterli olduğu zaman vücudun nitro jen m etabolizm ası enerji alımında orta karar bir düşüşe karşı daha iyi korunm aktadır (1). Diyet enerjisinin protein metabolizması üzerindeki etkileri enerji kaynağı ile değişir. Hem karbonhidratlar hem de lipitler nitro jen ve am ino asit m etabolizm asını a rtırırla r, ancak diyetsel proteinin kullanım ının artırılm asında karbonhidratların kendilerini yağlardan daha etkili kılan özel b ir davranışları vardır, en azından geçici olarak. Verilen b ir protein alım ında veya bağlama sırasında k arbonhidratlar nitrojenin üriner salınımmı yağların yaptığından daha çok azaltır ve bunun sonucu daha iyi nitrojen tutulur (24).

12 306 Sağlam, F. F iz ik se l a k tiv ite v e o n u n so n u c u o la n en e r ji h a r c a m a sı p ro tein m e ta b o liz m a sın a e tk i ed er. F izik sel a k tiv ite p r o te in m e ta b o liz m a sı ü zerin d e a n a b o lik e tk ile r e sa h ip tir v e b u e tk i m a r jin a l p r o te in a lım ı d u ru m u n d a b ile vard ır, fa k a t en erji d e n g e si sa ğ la n d ığ ın d a v e diy e tse l p r o te in sın ır la y ıcı b ir fa k tö r o lm a d ığ ı za m a n d a h a da b e lir g in d ir (21). Egzersizin protein depo etm e etkisi o rta yaşlı zayıflam a diyetinde olan kişilerde yapılan b ir çalışm ada ortaya konm uş ve kısıtlanmış enerji alımma fiziksel aktivitede bir artış eşlik ettiği zaman daha az LBM kaybı gözlenmiştir. Verilerin çoğu, arta n enerji h arcamasının protein metabolizması üzerinde olumlu yönde b ir etkisi olduğunu gösterm ektedir, özellikle diyet fiziksel aktivitenin talebini karşılayacak kadar enerji sağlayabildiğinde. Bu gözlem ler gelişm ekte olan ülkelerdeki düşük protein ve enerji alım ları olan insanlar için ve meslekleri sabit olarak veya mevsimlik olarak ağır eneı - ji harcam ası gerektiren insanlar için büyük önem taşıyabilir. E nerji dengesi sağlandığı zaman mevcut olan LBM i elde edebilmek için gerekli olan protein ihtiyacının kronik aktiv bir kişi için inaktiv olandan daha az olması akla yatkındır. B unun tersi olarak hareketsiz kişilerde kas kitlesinde azalma olur. Daha fazla protein aliminin bu negatif etkiyi yok etmeye yardım cı olup olmayacağı henüz açıklanam am ıştır (24). SONUÇ Düşük enerji alım m a en önemli adaptasyon düşük vücut ağırlığına sahip olm aktır. Bunun ötesinde oluşan b ü tü n adaptasyonların küçük farklı ekonomik kaynakların b ir toplam ı olm ası olasıdır. Bunların arasında en önemlisi % 10 dan fazla olm ası um ulm a yan BMH daki azalmadır. Adale çalışmasının yükselen yeterliliği hakkında hiçbir kesin delil yoktur. Belirli d urum larda birçok yerde yavaş çalışmak hızlı çalışmaktan daha çok ekonomik olabilir, bu konu daha çok çalışmayı gerektirm ektedir. V ücudun düşük protein alım ında nitrojen kaybmı azaltma mekanizması akla yatkın olarak iyi tanım lanm ıştır. Halâ kesin olm ayan şey uzun süreli adaptasyonun limiti nereye kadar düşürebileceğidir. Bu konu insanlar üzerinde deneysel olarak tüm üyle suni şa rtlar oluşturulm adan incelenm esi olağanüstü zor b ir durum dur. Epidem iyolojik çalışm a lard a karşılaşılan sorun hem en hemen bütün d u ru m lard a p ro tein den çok enerjinin sınırlayıcı olm asıdır.

13 M ETA B O LİK ADAPTASYON 307 SUMMARY METABOLIC ADAPTATION TO LOW INTAKES OF ENERGY AND PROTEİN Sağlam, F. The m ost im portant adaptation to low energy intake is to have a low body weight. The other adaptations may be the total of the different small economical sources such as the change on BMR, w hich is expected to be less th an 10%. There is no definite evidence in increasing the ability of the muscle function. It may be m ore efficient to \vork slovvly in certain conditions. To accomplish low body protein intake by reducing the nitrogen loss is well documented. But what is stili unknovvn is that the degree of the effect of long lasting adaptation lowering the limits. It is not possible to show this lowering limits on humans ıınder research conditions. Studıes vvhich had done under the epidemiological conditions show that the energy is the more limiting facto r than protein. KAYNAKLAR 1 W aterlow, J. C. : M etabolic A d aptatio n to Low In tak e s of Energy a n d P ro tein. Ann. Rev. N utr., 6 : , B aysal, A. : B eslenm e, H acettepe Ü niversitesi Y ayınlan, A-13, Çağ M atbaası, A nkara, K oksal, O. : B eslenm e D üzeni ve U ygulam alan ile M etabolizm a H asta lık la rı A rasında E tkileşim ler. D iabet Yıllığı, 3 : 152, Sim opoulos, A. P. : T h e H ealth Im plications of O venveight a n d Ofoesity. N u tritlo n Reviews, 43 : 33, Micozzi, M. S., A lbanes, D., Jo n es, Y., C hum lea, W. C. : C orrelatlon s of Body M ass Indexes W ith W eight, S ta tu re a n d Body Com position in M en a n d W om en in NHANES I a n d II, Am. J. Clin. N utr., 44 : 725, (İlginç Y ayın Ö zetleri, B eslenm e ve D iyet Dergisi, 16 : 2, : 252, 1987). 6 R hoads, G eorge G., K ağan, A. : T he R elation of C oronary Disease S tro k e and M ortality to W eight in Y outh a n d In M lddle Age, Lancet 5 : 492, F o rb es, G. B., K reipe, R.E., Lipinski, B. A., H odgm an, C. H. : Body C om position an d C hanges D uring R ecovery F rom A norexla Nervosa:

14 308 Sağlam, F. C om parlson of Two D ietary Regim es, Am. J. Clin. N utr., 40 : 1137, W einsier, R. E. e t al. : R ecom m ended T h erap eu tic G uidelines For P rofessional W eight C ontrol Program s, Am. J. Clin. N utr.. 40 : 865, Anon. : A lternations in M etabolic Raıte A fter W eight Loss in Obese Hıım ans, N u tritio n Reviews, 43 : 41, Ferro-Luzzi, A. : R an g e of V ariatio n in E nergy E x p en d itu re a n d Scope for R egulation. Proceeding of th e X III. In te rn a tio n a l C ongress of N utrition. (Ed : T aylor, T. C., Jen k in s, N. K.), L ondon Owen, E. E.f e t al. : A R eap p raisal of Caloric R eguirem ents in H ealthy W om en. Am. J. C lin. N utr. 44 : Stricker, E.M.: B iological'b ases of H unger and S atiety. N u tritio n Reviews. 42 : 333, De Boer, J. V. e t al. : Energy R equirem ents a n d E nergy E x p en d itu re of Lean and O w erw eight W om en, M easured by In d ire c t C alorim etry. Am. J. Clin. N utr., 46 : 13, Barrow s, K Snook, J. T. : E ffect of H igh - P ro tein V ery-low Caloric Diet on Body Com position a n d A nthropom etric P ram ete rs of Obc.se M iddle Aged W omen.am. J. Clin. N utr., 45 : 381, S w am inathan, R King, R. F. G. J H olm field, J Siweek, R. A, Baker, M., Wales, J. K. : T herm ic E ffect of F eeding C arb o h y d rate F at, P ro tein an d Mlxed M eal in L ean an d Obese Subjects. Am. J Clin. N utr., 42 : 177, Belko, A Z., B arbieri, T. F., Wong, E. C. : E ffect of E nergy an d P rotein in ta k e a n d Exercise In tesity on th e T herm ic E ffect of Food Am. J. Clin. N utr., 43 : 863, Gleeson, B. M., Brown, J. F., W arlng, J. J. : T h e E ffects of P hysical Exercise on M etabolic R ate and D ietary In d u ced T herm ogenesls. Br. J. N utr., 47 : 173, Nicol, B. M., Phillips, P. G. : Endogenous N itrogen E xcretion and U tiliz atio n of D ietary P ro tein. Br. J. N utr., 35 : 181, Shaw, S. N. et al. : E ffects of In creasin g Nitrogen in ta k e on Nttrog en B alan ce a n d Energy E xpenditure In N u tritio n ally D epleted A dult P a tie n ts R eceiving P are n te ral N utrition. Am. J. Clin. N u tr. 37 : 930, B ennegard, K., e t al. : F lux of Amino Acids Across th e Leg in W eight- Losing C ancer P atien ts. C ancer R esearch, 44 : 386, Y oung, V. R., P ellett, P. L. : P ro tein in ta k e and R equirem ents W ith R eference to D iet an d H ealth. Am. J. Clin. N utr., 45 : 1323, 1987.

15 M E T A B O L İK AD APTASYO N Y oung, V. R. : 1987 M ccollum A w ard Lecture. K inetics of H ıım an Am ino Acid M etabolism. Am. J. Clin. N utr., 46, (İlginç Yayın Ö zetleri, B eslenm e ve D iyet D ergisi, 17 : 1 : 169, Ü nver, B. : D iyetin Am ino A sit D engesizliği ve Beslenm e Y önünden Ö nem i. B eslenm e ve D iyet Dergisi, 17 : 1 : 135, T orun, B. : Role of E nergy M etabolism in R egulation of P rotein R equirem ents. P roceeding of th e X in. In te rn a tio n a l C ongress of Nutriıtion. (Ed : T aylor, T. G., Jenkins, N. K.) Jo h n Libbey, Londor.. 415, 1986.

ENERJİ METABOLİZMASI

ENERJİ METABOLİZMASI ENERJİ METABOLİZMASI Soluduğumuz hava, yediğimiz ve içtiğimiz besinler vücudumuz tarafından işlenir, kullanılır ve ihtiyaç duyduğumuz enerjiye dönüştürülür. Gün içinde yapılan fiziksel aktiviteler kalp

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

SPOR FİZYOLOJİSİ I. KADEME. Doç.Dr.Mitat KOZ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

SPOR FİZYOLOJİSİ I. KADEME. Doç.Dr.Mitat KOZ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPOR FİZYOLOJİSİ I. KADEME Doç.Dr.Mitat KOZ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ders İçeriği Enerji Sistemleri (2 saat) İş, güç, enerji tanımları ve ilişkileri Aerobik enerji yolu Anaerobik

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun, büyümesi yenilenmesi çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasıdır. Ş. İKİBUDAK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SAĞLIKLI BİR Y AŞAMIN

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

Bireyin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik ve uyum halidir. Sağlık nedir?

Bireyin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik ve uyum halidir. Sağlık nedir? Bireyin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik ve uyum halidir. Sağlık nedir? Tam ve eksiksiz bir sağlıklı yaşam Doğru beslenme Düzenli egzersiz Düzenli, yeterli ve kaliteli uyku Dengeli,

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI Bireyin beslenme durumunun saptanması, besin ögeleri gereksinmesinin ne ölçüde karşılandığının bir göstergesidir. Besin ögeleri alımı ile besin ögeleri gereksinmesi arasındaki

Detaylı

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ SPORCU BESLENMESİ SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans

Detaylı

İskelet Kasının Egzersize Yanıtı; Ağırlık çalışması ile sinir-kas sisteminde oluşan uyumlar. Prof.Dr.Mitat KOZ

İskelet Kasının Egzersize Yanıtı; Ağırlık çalışması ile sinir-kas sisteminde oluşan uyumlar. Prof.Dr.Mitat KOZ İskelet Kasının Egzersize Yanıtı; Ağırlık çalışması ile sinir-kas sisteminde oluşan uyumlar Prof.Dr.Mitat KOZ 1 İskelet Kasının Egzersize Yanıtı Kas kan akımındaki değişim Kas kuvveti ve dayanıklılığındaki

Detaylı

Enerji Metabolizması

Enerji Metabolizması ÜNİTE 5 Enerji Metabolizması Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Vücudumuzun enerji gereksiniminin nasıl karşılandığını, Her yaş, cins ve aktiviteye göre enerji gereksiniminin farklı olduğunu ve, Bu

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

ENERJİ KULLANIMI VE BESİN MADDELERİ

ENERJİ KULLANIMI VE BESİN MADDELERİ ENERJİ KULLANIMI VE BESİN MADDELERİ ENERJININ SÜREKLILIĞI Egzersizin özelliğine bağlıdır 100 m ATP-CP Maraton aerobik sistem 400-800 m laktik asit sistemi 1500 m ATP-CP, laktik asit sistem ve aerobik sistem

Detaylı

Bu olumsuzluklar nedeni "günümüzün en fazla zihinleri ve bedeni meşgul eden rahatsızlığı olan "OBEZİTE" meydana gelmektedir.

Bu olumsuzluklar nedeni günümüzün en fazla zihinleri ve bedeni meşgul eden rahatsızlığı olan OBEZİTE meydana gelmektedir. Körü beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik sonucu vücut bileşenlerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 35 yaşından sonra erkek ve kadınlar 50-60 yaşına kadar her yıl 0.2-0.8 kilogram yağ kazanırlarken,

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Verim Arzının Zaman İçinde Değişimi Verim Arzının dış görünümü olan iş verimi işin tekrarlanması

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

SÜT, OYUN, OKUL VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME - 2

SÜT, OYUN, OKUL VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME - 2 SÜT, OYUN, OKUL VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME - 2 OKUL ÇOCUĞUNUN BESLENMESİ Okul çağı 7-12 yaş arasıdır. Bu dönem, adölesan (ergenlik) dönemine göre oldukça sakin, sınırlı değişimlerin olduğu bir zamandır.

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA

VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA 2 VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma,

Detaylı

Beslenme Dersi sunusu

Beslenme Dersi sunusu Beslenme Dersi sunusu Beslenme ile ilgili kavramlar Besin (lat.aliment): Yenebilen bitki ve hayvan dokularıdır. Su, organik ve inorganik ögelerden oluşur. Hayvansal ve bitkisel olarak iki kaynaktan elde

Detaylı

Yaşlılarda düzenli fiziksel aktivite

Yaşlılarda düzenli fiziksel aktivite Düzenli fiziksel aktivite ile kazanılmak istenen yaşam kalitesi artışı özellikle yaşlı nüfusta önemli görülmektedir. Bu kısımda yaşlılar için egzersiz programı oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

PROF. DR. ERDAL ZORBA

PROF. DR. ERDAL ZORBA PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler, kemik mineral yoğunluğundaki artış, beden suyundaki değişimler,

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

VÜCUT KOMPOZİSYONU. Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

VÜCUT KOMPOZİSYONU. Doç. Dr. Ferda GÜRSEL VÜCUT KOMPOZİSYONU Doç. Dr. Ferda GÜRSEL Vücut Kompozisyonu YAĞIN, Kas, kemik ve diğer dokulara oranıdır. 2 Aşırı Kiloların Sağlık Riski l Koroner kalp hastalığı l Yüksek tansiyon l Yüksek kollesterol

Detaylı

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler:

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıyla oluşur. Bunu genetik faktörler, metabolizma hızı, iştah, gıdaya ulaşabilme, davranışsal faktörler, fiziksel aktivite durumu, kültürel faktörler

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU HİPERLİPİDEMİ Hiperlipidemi; kanda çeşitli yağların yüksekliğini

Detaylı

Prof.Dr. Muhittin Tayfur Başkent Üniversitesi SBF, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr. Muhittin Tayfur Başkent Üniversitesi SBF, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr. Muhittin Tayfur Başkent Üniversitesi SBF, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tarih boyunca; İnsan diyeti, Aktivite kalıpları, Beslenme durumu. Paleolithic dönemden beri: Diyet kalıpları, Fiziksel aktivite

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

Eğer metabolizmanızda bir sorun varsa, başta kilo kontrolünüz olmak üzere vücudunuzdaki pek çok şey problemli hale gelir.

Eğer metabolizmanızda bir sorun varsa, başta kilo kontrolünüz olmak üzere vücudunuzdaki pek çok şey problemli hale gelir. Metabolizma, bedeninizdeki kimyasal tepkimelerin toplamını ifade eden sihirli bir sözcüktür. Özellikle orta yaşlar ve sonrasında görülen kilo artışlarının, çabuk yorulma, halsizlik ve yorgunlukların başlıca

Detaylı

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ CALILIK (hayat) NEDİR? FİZYOLOJİ Yaşamın başlangıcı- gelişimi ve ilerlemesini

Detaylı

ENERJİ METABOLİZMASI

ENERJİ METABOLİZMASI ENERJİ METABOLİZMASI Enerjinin kaynağı Yeterli ve dengeli beslenmenin temel ilkelerinden biri vücudun enerji gereksinmesinin karşılanmasıdır Büyüme,organların çalışması, vücut sıcaklığının korunması ve

Detaylı

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT.

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT. .... YILI KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ AY HAFTA GÜNLER DERS SAATİ KONULAR. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 18 SAAT MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Düzenleyen :Burcu GÜLBAHAR Okul Rehber Öğretmeni

Düzenleyen :Burcu GÜLBAHAR Okul Rehber Öğretmeni Düzenleyen :Burcu GÜLBAHAR Okul Rehber Öğretmeni Kilo alımının fizyolojisi Enerji alımı Enerji tüketimi Kontrol faktörleri Genetik etki Diyet Egzersiz Bazal metabolizma Termogenez Yağ içeriği yüksek beslenme

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein, kalsiyum ve fosfor alımı nedeniyle; kemiklerin ve dişlerin gelişiminde Önemlidir.

Detaylı

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA Normale dönüş-performans ilişkisi Ne kadar hızlı? Egzersiz sonu toparlanmanın amacı... Tüm vücudu ve kasları dinlendirmek, egzersiz öncesi şartları yeniden hazırlamaktır. Kısa

Detaylı

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein,

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler; kemik

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve. Laktasyon başlangıcında yüksektir

Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve. Laktasyon başlangıcında yüksektir Ketozis Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve aseton) Laktasyon başlangıcında yüksektir Tip 1: Postpartum Tip 2: Prepartum Tip 3: Bütirik ketozis Tipi bilinmez

Detaylı

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER İnsan vücudunun yaklaşık %4-5 i minareldir.bununda yarıya yakını Ca, ¼ ü fosfordur. Mg, Na, Cl, S diğer makro minerallerdir. Bunların dışında kalanlar

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ENERJİ HARCAMASININ ÖLÇÜLMESİ

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ENERJİ HARCAMASININ ÖLÇÜLMESİ FİZİKSEL UYGUNLUK VE ENERJİ HARCAMASININ ÖLÇÜLMESİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ Metrik sistem SI birimi (system international) İş: Kuvvet ve mesafenin çarpımının bir ürünü olarak ifade edilir. İş = Kuvvet x Mesafe Örn:

Detaylı

Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araş.Gör.İnci Türkoğlu Araş.Gör.Neslihan Ülger Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Genel Bilgiler Hasta Adı: Cinsiyet: B.Y. Kadın Yaş: 40 Eğitim: Meslek: Lise

Detaylı

DAHA İYİ ÖZEL FORMÜLASYON. Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık

DAHA İYİ ÖZEL FORMÜLASYON. Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık ÖZEL FORMÜLASYON DAHA İYİ Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALİYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA İÇİN AGRALYX

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Kilomdan ben mi memnun değilim çevremde ki kişiler mi?psikolojik olarak yaşam şeklimi değiştirmeye hazır mıyım?

Kilomdan ben mi memnun değilim çevremde ki kişiler mi?psikolojik olarak yaşam şeklimi değiştirmeye hazır mıyım? Herkesin hayalidir ince bir vücuda sahip olmak herkesi kendine hayran bırakmak ancak bunu isterken çoğu kişi bazı soruları kendine sormuyor. Fazlalıklarınızın olduğunu düşünüyorsanız popüler diyetleri

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARILARINDA YETERLİ VE DENGELİ BESLENME İLE HAREKETLİ YAŞAMIN ÖNEMİ VE ESASLARI

ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARILARINDA YETERLİ VE DENGELİ BESLENME İLE HAREKETLİ YAŞAMIN ÖNEMİ VE ESASLARI ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARILARINDA YETERLİ VE DENGELİ BESLENME İLE HAREKETLİ YAŞAMIN ÖNEMİ VE ESASLARI Beslenme yetersizlikleri ve yetersiz fiziksel aktivite çocuğun sosyal ve akademik başarısını etkileyen

Detaylı

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı?

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı? Başarılı bir kilo verme ve daha da önemlisi bu kiloyu korumada en önemli anahtar egzersizdir. Kilo verdikten sonra egzersiz yapmayı bırakanlar yeniden kilo alırken, egzersize devam edenlerde bu ihtimal

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Besin Öğeleri. 1.Proteinler. 2.Yağlar. 3.Karbonhidratlar. 4.Mineraller. 5.Vitaminler. 6.Su

Besin Öğeleri. 1.Proteinler. 2.Yağlar. 3.Karbonhidratlar. 4.Mineraller. 5.Vitaminler. 6.Su Besin Öğeleri 1.Proteinler 2.Yağlar 3.Karbonhidratlar 4.Mineraller 5.Vitaminler 6.Su PROTEİNLER BESİN ÖGELERİ Proteinler vücudun yapıtaşlarıdır Büyüme ve gelişme için en önemli besin öğesidir. Bağışıklık

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

MENOPOZ DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ

MENOPOZ DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ MENAPOZDA VE YAŞLILIKTA BESLENME 1 MENOPOZ DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ MENOPOZDA GÖRÜLEN SORUNLAR MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME İLKELERİ YAŞLILIKTA BESLENME YAŞLILIKTA BESLENME İLKELERİ 2 3 YAŞAM BEBEKLİK ÇOCUKLUK

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA

4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA 4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMA Toparlanma, organizmanın egzersiz sonrasında istirahat seviyesine dönmesi olarak tanımlanabilir ve toparlanma süreci 4 ana başlık altında incelenir;

Detaylı

İŞTAH HORMONU GHRELİNİN BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ

İŞTAH HORMONU GHRELİNİN BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ İŞTAH HORMONU GHRELİNİN BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ Yaşar Çalışkan 1, Abdullah Özkök 1, Gonca Karahan 2, Çiğdem Kekik 2, Halil Yazıcı 1, Aydın

Detaylı

Diyet, Obesite (Şişmanlık), Koroner Kalp Hastalığı, Kolesterol, Yağ, Karbonhidrat, Protein vs. Prof Dr Oktay Ergene

Diyet, Obesite (Şişmanlık), Koroner Kalp Hastalığı, Kolesterol, Yağ, Karbonhidrat, Protein vs. Prof Dr Oktay Ergene Diyet, Obesite (Şişmanlık), Koroner Kalp Hastalığı, Kolesterol, Yağ, Karbonhidrat, Protein vs. Prof Dr Oktay Ergene Akıl Tutulması Kafamız Neden Karışık? Pnomoni (Zatüre) Antibiyotik Hipertansiyon Antihipertansif

Detaylı

KRONOLOJİK YAŞ NEDİR?

KRONOLOJİK YAŞ NEDİR? Yaşlılık YAŞ NEDİR? Yaş;Kronolojik ve Biyolojik yaş olarak iki biçimde açıklanmaktadır. İnsan yaşamının, doğumdan içinde bulunulan ana kadar olan bütün dönemlerini kapsayan süreci kronolojik yaş ; içinde

Detaylı

SORULAR / CEVAPLAR. 2 metabolic balance ile kilo nasıl dengeleniyor?

SORULAR / CEVAPLAR. 2 metabolic balance ile kilo nasıl dengeleniyor? SORULAR / CEVAPLAR 1 nedir? kilo düzenleyici metabolizma programıdır. Bu program doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu program yardımıyla yeme içme alışkanlıklarınız sağlıklı,

Detaylı

C vitamini (Askorbik asit)

C vitamini (Askorbik asit) C vitamini (Askorbik asit) C vitamini suda eriyen, kemik, diş ve damar sağlığını koruyan, çeşitli hastalıklara direnç kazandıran ve bazı besin ögelerinin vücutta kullanılmasına yardımcı bir vitamindir

Detaylı

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon Obezite Nedir? Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması

Detaylı

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Yaşlılara yönelik egzersiz programları hazırlarken Genetik özelliklerine, Hastalık durumuna, Daha önceden sporla ilişkisine, Ne kadar

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gamze AKBULUT. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ABD. gakbulut@gazi.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gamze AKBULUT. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ABD. gakbulut@gazi.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Gamze AKBULUT Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ABD gakbulut@gazi.edu.tr 1977 yılında Ankara da doğdu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir.

BÜYÜME. Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. BÜYÜME Vücudun ya da vücut bölümlerinin boyut olarak artması Yaşamın ilk 20 yılında görülen en önemli biyolojik süreçtir. 2 BÜYÜME Örneğin doku büyümesi gerçekleşerek vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda

Detaylı

EGZERSİZ VE TOPARLANMA SÜRECİ

EGZERSİZ VE TOPARLANMA SÜRECİ EGZERSİZ VE TOPARLANMA SÜRECİ 1 Oksijen Borçlanması (Egzersiz Sonrası Fazla Oksijen Tüketimi) Toparlanma sırasındaki enerji ihtiyacı, egzersiz sırasındaki enerji ihtiyacından daha azdır Toparlanma sırasında

Detaylı

SPORCU SAĞLIĞI DOÇ.DR.AYDIN ŞENTÜRK KORKMAZ ATALAY

SPORCU SAĞLIĞI DOÇ.DR.AYDIN ŞENTÜRK KORKMAZ ATALAY SPORCU SAĞLIĞI DOÇ.DR.AYDIN ŞENTÜRK KORKMAZ ATALAY SPOR Genel anlamıyla spor; bireysel ve kolektif oyunlar şeklinde yapılan, genellikle yarışmaya yönelik olarak bazı kurallarla uygulanan ve geç dönemde

Detaylı

FİZYOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

FİZYOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN FİZYOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Fizyolojide Temel Kavramlar FİZYOLOJİ Fizyolojinin amacı; Yaşamın başlangıcı- gelişimi ve ilerlemesini sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri açıklamaktır (tanımlamak)

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

Sağlıklı Yaşamak için Doğru Egzersiz

Sağlıklı Yaşamak için Doğru Egzersiz Sağlıklı Yaşamak için Doğru Egzersiz Merhaba İnsan Genom Projesi tüm çağların en özel günü ifadesi ile 26 Haziran 2000 tarihinde ABD Başkanı Bill Clinton tarafından dünyaya ilan edildi. Aradan geçen 18

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin 1 Giriş Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin tamamlayacağı yazılı, sözlü ve uygulamalı görevler beslenme,

Detaylı

SPORCULAR için......sizin için

SPORCULAR için......sizin için SPORCULAR için......sizin için 1 NEDEN EGZERSİZ YAPARIZ? Kilo kontrolü İyi bir görünüm Fitness / Egzersiz Performans 2 2 ENERJİ KAYNAKLARI 3 MAKROBESİNLER 4 Gün içinde beslenmenizi çeşitlendirmek önemlidir...

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

B grubunda olan bir vitamin olarak kabul edilir. Yumurta akında bulunan avidin isimli madde biotini etkisiz hale getirir. Yumurta akında bulunan

B grubunda olan bir vitamin olarak kabul edilir. Yumurta akında bulunan avidin isimli madde biotini etkisiz hale getirir. Yumurta akında bulunan BİOTİN - H VİTAMİNİ B grubunda olan bir vitamin olarak kabul edilir. Yumurta akında bulunan avidin isimli madde biotini etkisiz hale getirir. Yumurta akında bulunan avidin maddesi yumurta çiğ iken etkili

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

Çocuklarda Antrenman Yaklaşımları Y.Doç.Dr.Sürhat Müniroğlu (3.sınıf seçmeli ders)

Çocuklarda Antrenman Yaklaşımları Y.Doç.Dr.Sürhat Müniroğlu (3.sınıf seçmeli ders) Çocuklarda Antrenman Yaklaşımları Y.Doç.Dr.Sürhat Müniroğlu (3.sınıf seçmeli ders) Büyüme ve Gelişme Çocuk organizmasını yetişkinden ayıran en önemli özellik, sürekli büyüme, gelişme ve değişme süreci

Detaylı

15- RADYASYONUN NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİNLERE ETKİLERİ

15- RADYASYONUN NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİNLERE ETKİLERİ 15- RADYASYONUN NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİNLERE ETKİLERİ İyonlaştırıcı radyasyonların biyomoleküllere örneğin nükleik asitler ve proteinlere olan etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak, nükleik asitlerden

Detaylı