RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C.Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

3 SUNUŞ 2013 yılı içerisinde bürokrasiyi en aza indirmek iģlem hızını arttırmak maksadıyla organizasyon yapımızda ve iģ akıģlarımızda iyileģtirmeler yapılmıģ personelin her konuyu bilmesi ama bazı konularda uzmanlaģtırılması modeli benimsenerek yürüyen bant sistemi Ģeklinde bir kiģiye bağlı olmayan ekip olarak iģi yapılan uygulamaya geçilmiģ ve böylece iģlem hızımızda artma olmasına rağmen hata oranımızda azalma olmuģtur.. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün bünyemize katılması ile tespit edilen eksikliklerin giderilmesine hemen baģlanmıģ, herhangi bir yazılı kurala dayanmayan temayül uygulamalarından olumsuz görülenler iptal edilmiģtir. ÇalıĢmalarımızda bize her konuda güvenen ve destek olan bilgi birikim ve tecrübesiyle yol gösteren baģta belediye baģkanımız Sn.Kenan ġahġn ve teknik baģkan yardımcımız Sn.Ġrfan MERT e personelim ve kendim adına teģekkür ederim. Tarık KURU Ġmar ve ġehircilik Müdür V.

4 I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon Misyon Ġlçemiz Pendik sınırları içerisindeki yapılaģmaların sağlam, estetik ve çağdaģ bir biçimde plan,fen,sağlık,çevre Ģartlarına ve mevzuata uygun olarak teģekkülünü sağlayacak Ģekilde projelendirilmesi, iģyerlerinin ise imar planlarında belirtilen foksiyonlar dahilinde çevre ve insan sağlığına saygılı mevzuta uygun faaliyet göstermelerini sağlayacak Ģekilde açılması ve çalıģması maksadıyla gereken disiplin ve özveriyi göstererek kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda çalıģmaktır Vizyon Öncü ve örnek olarak gösterilen belediyemizin hedeflerine ulaģabilmesi için vatandaģın tüm taleplerini en hızlı ve doğru Ģekilde karģılayacak ve beklemeleri en aza indirecek Ģekilde çalıģma sistemimizi daha da modernize ederek ülkemizin en hızlı Ģekilde Yapı Ruhsatı ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı veren müdürlüğü olmak. B.Görev, Yetki ve Sorumluklar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı

5 ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaģımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

6 Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek, f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağıģ kabul etmek,

7 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir.

8 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluģturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel

9 dokusunu korumak veya deprem riskine karģı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir. Yurt dışı ilişkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaģmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iģ, iģin yapımını üstlenen kuruluģun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleģtirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taģınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taģınmazlar aynı kuruluģlara kiraya da verilebilir. Bu taģınmazların, tahsis amacı dıģında kullanılması hâlinde, tahsis iģlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluģlarına belediyeler, bağlı kuruluģları ve belediye Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taģınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluģları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine tabi Ģirketler için uygulanmaz.

10 Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaģamında; kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalıģır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluģlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluģturulan görüģler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaģlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düģkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular. C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü, Merkez binanın 2. Katında 410 m² alanda ve ek binanın 5.katında yaklaģık 80m² lik alanda büro faaliyetlerini ve vatandaģ hizmetlerini sürdürmektedir.

11 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON YAPISI MÜDÜR TARIK KURU İŞYERİ RUHSAT BÖLÜM SOR. MURAT YAVUZTÜRK İŞYERİ RUHSAT BİRİM SORUMLUSU ZAHİDE SELBUZ BİRİM SORUMLUSU HAYRETTİN YEŞİLYURT EVRAK TAKİP BİRİM SORUMLUSU AYŞE KARABULUT BİRİM SORUMLUSU EROL BALCIOĞLU BİRİM SORUMLUSU MİKAİL KÖMÜRCÜ BİRİM SORUMLUSU HASAN DİNÇER YAĞANOĞLU ERSİN YENİÇARE BURCU ÇİFTÇİ TİRALİ NİLGÜN İPEK ERSİN YİL HANİFE ALBAYRAK FEYZULLAH SOMUN EDA TİLKELİ ÇİĞDEM AKAR EVŞEN KIRHAN İSA TOPRAK SELÇUKEMRE REÇBER BİLAL KERİM ESRA TURHAN AHMET HAMDİ SAVAŞKAN YEŞİM YIGICI SERKAN DEMİRDEN YASEMİN TOKGÖZ MÜTTALİP IŞIKTAŞ TÜRKER ÇOKAR HÜSEYİN EREN BALKAYA H. KUTBAY İLHAN FİLİZ OLCAY MUHAMMED EDİP DEĞİRMENCİ VOLKAN İLİŞ SERKAN BEKTAŞ TOLGA HAVALI BÜŞRA KARAKAŞ FATİH AYDİN YILMAZ YILDIRIM 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Can ve mal kayıbına neden olan yangınların ve iģ kazalarının büyük bir kısmı elektrik tesisatı arızasından kaynaklandığından dolayı yaptığımız iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı tesisat muayane iģlemlerinde elektrik mühendisimizce kullanılmak üzere elektrik tesisatı kontrol cihazı alımı yapılmıģtır. Yapılmakta olan büro çalıģmaları teknolojik yeniliklere paralel olarak yapılmakta olup; proje inceleyen personel tarafından yüksek çözünürlüklü çift monitor kullanılmaktadır. Bu çerçevede donanım olarak 36 adet bilgisayar, 57 monitör, 2 adet Laptop, 11 adet yazıcı kullanılmakta olup bu bağlamda yazılım ile kullanılmakta olan iģletim sistemleri ve paket programlar Ģunlardır: Windows XP ĠĢletim sistemi, Standart Ofifice programları Word,Excel, Powerpoint, Outlook, Acrobat Reader,Autocad çizim programı, Netcad haritacılık Programı, SYS programı ve,windesk,dijital ArĢiv Otomasyonu,Kazancı Hukuk Programı,

12 4.İnsan Kaynakları MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TOPLAM 36 PERSONEL ÇALIŞMAKTADIR. SIRA NO SAYI 1 MİMAR 3 2 İNŞAAT MÜHENDİSİ 14 3 MAKİNA MÜHENDİSİ 1 4 ELEKTRİK MÜHENDİSİ 1 5 JEOLOJİ MÜHENDİSİ 2 6 İNŞAAT TEKNİKERİ 4 7 KALEM BÜRO ELEM. 3 8 KALEM ŞEF 1 9 ELEKTRONİK TEK 1 10 KİMYAGER 1 11 KAMU YÖNETİMİ 1 12 SOSYAL BİLİMLER 1 13 ŞEHİR PLANCISI 1 14 ÇEVRE MÜHENDİSİ 1 15 GIDA MÜHENDİSİ 1 TOPLAM 36 İŞ YERİ RUHSAT BÖLÜMÜ BÖLÜM SORUMLUSU 1 BİRİM SORUMLUSU 1 PERSONEL 7 TOPLAM 9 İMAR VE ŞEHİRCİLİK BÖLÜMÜ MÜDÜR 1 BİRİM SORUMLUSU 5 PERSONEL 21 TOPLAM 27

13 5.Sunulan Hizmetler İmar ve Şehircilik Bölümü Ġmar Durumu düzenlemesi. Encümene teklif yazılarının hazırlaması(yola terk,ifraz,tevhit vs.) Yapı Ruhsatı tanzim edilmesi. Kat Ġrtifakı ve Kat Mülkiyeti esas projelerin onaylanması. Tapu Müdürlüğünün imar durumu ve görüģ taleplerinin cevaplandırılması. Resmi Kurum YazıĢmaların yapılması.( Kaymakamlık, Milli Emlak,Valilik, Ġ.B.B., Mahkeme v.b) Zemin etüdü raporlarının dosyasında ve yerinde kontolü ve yapılan sondajlara nezaret edilmesi. Bankalara gayrimenkul kredisi için yazılı imar durumu verilmesi.(vatandaģ talebi) Kadastro Müdürlüğünden gelen teknik raporların tasdik edilerek bir üst yazı ile yeniden Kadastro Müdürlüğüne göndermek Kaçak Yapı Komisyonuna havale edilen dosyaların ruhsata bağlanıp bağlanamayacağının rapora bağlanması. Pendik Ġlçesi sınırları dahilinde vatandaģların imar iģlemleri ile ilgili talep ve Ģikayetlerini dosyasında inceleme yaparak değerlendirilmesi gerekli yerlere yönlendirilmesinin sağlanması Teknik masada vatandaģın imar durumu vb..konulardaki sorularının yanıtlanması. Tanzim edilen yapı ruhsatlarının ve geçici ustalık belgelerinin ilgili kamu kurum ve meslek odalarına düzenli olarak iletmek. İşyeri Ruhsat Bölümü Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, dinlenme amaçlı iģyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi iģyerlerine iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı vermek, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı bulunan iģyerlerine talep olması durumunda halinde Hafta Tatili ÇalıĢma Ruhsatı vermek, Müdürlüğe gelen Ģikayetler veya Zabıta Müdürlüğünün tespitleri neticesinde; insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik,iģ güvenliği, iģçi sağlığı,trafik ve kara yolları,imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranan iģyerlerinin gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda ruhsatlarını iptal ederek faaliyetten men etmek, Kaymakamlık,Emniyet diğer ilgili kamu kurum ve kurumlarının taleplerini karģılamak faaliyetlerimizden düzenli olarak haberdar etmek.

14 6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. Faaliyetlerimiz bölümlere konularına ve yetkinliklerine göre dağıtılmıģ bulunmaktadır. ĠĢyeri ruhsat bölüm sorumlusu ve birim sorumluları müdüre karģı birinci dereceden sorumludur. Yönetim sistemi hiyerarģik düzene göre sürdürülmekte olup; personelin onaya sunduğu evrak birim ve iģyeri ruhsat bölümünde bölüm sorumlusundan sonra Ruhsat ve Denetim Müdürü ve gerekli durumlarda Teknik BaĢkan Yardımcısı onayına sunulmaktadır. Yapılan faaliyetler hakkında bilgi paylaģımı yapılmakta bu maksatla bölüm sorumlusu ve birim sorumluları ile düzenli toplantı yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana baģlık altında toplanmaktadır. Kurumsal Gelişimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıģan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayacak çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Halkla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi ÇalıĢma Ortamlarının ĠyileĢtirilmesi Denetim Sağlanması Mali Yapının GeliĢtirilmesi BiliĢim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının GeliĢtirilmesi

15 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaģatmak amacıyla kentin geliģimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalıģmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Altyapı-UlaĢım Ağının Planlı-Ġmarlı YapılaĢmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının GeliĢtirilmesi Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaģarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karģılamak ve toplumsal geliģimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Toplumsal DayanıĢmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın ZenginleĢtirilmesi Ġlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliģtirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması Ġlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere KarĢı Hazırlık B.Temel Politikalar ve Öncelikler Temel politikamız, Pendik ilçemizin, insanların deprem riskine karģı güvenle yaģayabileceği aynı zamanda da modern kent yaģamının ihtiyaçlarını da karģılıyabilecek nitelikli yapılara en hızlı Ģekilde sahip olabilmesi için burokrasiyi azaltmak ve teknolojik imkanların her türlüsünü kullanarak iģlem süresini en aza indirmektir. Önceliklerimiz; E- Ġmzaya ilk geçen yerel belediye ünvanın yanında; öncü belediyecilik anlayıģı içinde, vatandaģlarımızın belediyemize gelmeden tüm iģlemlerini internet üzerinden

16 baģvuru ve takip ederek sonuçlandırabileceği bir sistemi en kısa zamanda hayata geçirilmesi için üzerimize düģen tüm desteği teknik birimlere sağlamak. ĠĢyeri açmak isteyen vatandaģlarımızın; mağdur olmasını engellemek ve haksız rekabetinde önüne geçmek amacıyla, belediyemize gelmeden web sayfamız üzerinden hangi iģyerlerinin hangi Ģartlarda ve harita üzerinde iģaretlenen hangi bölgelerde açılabileceğini öğrenebileceği bir uygulamanın hayata geçirilmesini sağlamaktır. III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1.Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġME Personel Hizmet Alımı TL ,48 TL %158,7* Mal alımları 5000 TL 11,567 TL %7,17 *Ruhsat denetim Müdürlüğünün kapatılarak müdürlüğümüze bağlanması ve yeni personel alımı nedeniyle öngörülen rakamın üstünde bir gerçekleģme olmuģtur.

17 B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Adı: S.NO FAALİYETİN ADI MİKTAR BİRİM 1 Ġmar Durumu 1474 Adet 2 Yapı Ruhsatı 1174 Adet 3 Kat Ġrtifakı ve Kat Mülkiyeti 536 Adet 4 Teknik Masada Bilgi Verilen VatandaĢ KiĢi* 5 Geçici Ustalık Belgesi 102 Adet 6 Banka yazısı 1 Adet 7 Mahkeme ve Ġcra Yazısı 1005 Adet 8 Bilgi Edinme (BĠMER ve WĠNDEKS) 14 Adet 9 Sıhhi Müessese Ruhsatı 651 Adet 10 Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı 128 Adet 11 Hafta Tatili Ruhsatı 429 Adet 12 Yapılan Denetim Sayısı 913 Adet 13 Harç ve Ücret (Otopark bedelleri hariç ,1 TL

18 1.2.Faaliyet Adı:Yapı Ruhsatına Esas İnşaat m² sinin Aylık Dağılımı Toplam m² Yeni Ruhsat m² OCAK , ,09 ġubat , ,02 MART , ,48 NĠSAN , ,05 MAYIS , ,27 HAZĠRAN , ,23 TEMMUZ , ,74 AĞUSTOS , ,81 EYLÜL , ,74 EKĠM , ,96 KASIM , ,96 ARALIK , ,04 TOPLAM , , Faaliyet Adı: Yapı Ruhsatına Esas Konut Sayısının Mahalle Bazlı Dağılımı MAHALLE RUHSAT SAYISI İNŞAAT ALANI/M² KONUT /ADET TOPLAM BAGIMSIZ BÖLÜM/ADET AHMETYESEVĠ , BAHÇELĠEVLER , BATI , ÇAMÇEġME , ÇAMLIK , ÇINARDERE ,

19 DOĞU , DUMLUPINAR , EMĠRLĠ , ESENLER , ESENYALI , FATĠH , FEVZĠÇAKMAK , GÜLLÜBAĞLAR , GÜZELYALI , HARMANDERE , KAVAKPINAR , KAYNARCA , KURTKÖY , ORHANGAZĠ , ORTA , RAMAZANOĞLU , SANAYĠ , SAPANBAĞLARI , SÜLÜNTEPE , ġeyhlġ , VELĠBABA YAYALAR , YENĠ MAH , YENĠġEHĠR , YEġĠLBAĞLAR ,

20 1.4.Faaliyet Adı: Teknik Masada Hizmet Verilen Vatandaş Sayısı TOPLAM KİŞİ SAYISI ORTALAMA KİŞİ SAYISI 1 OCAK ,04 2 ŞUBAT ,09 3 MART ,96 4 NİSAN ,35 5 MAYIS ,96 6 HAZİRAN ,65 7 TEMMUZ ,22 8 AĞUSTOS ,74 9 EYLÜL ,96 10 EKİM ,61 11 KASIM ,91 12 ARALIK ,39 GENEL TOP

21

22 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A.Üstünlükler Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personelinin samimi ve gayretli olması. Teknik imkanların ve bilgisayar programlarının etkin kullanılması. Projelerin dijital ortamda incelenmesi nedeniyle ortamdaki fazla dolapların kalkması ve ferah bir çalıģma ortamının bulunması. BaĢkan Yardımcısının aynı katta olmasından dolayı hızlı ve etkin kararlar verilmesi. Teknik personel yaģ ortalamasının düģük olmasından dolayı yeniliklere açık ve dinamik bir yapımızın olması. Belediyemizin biliģim teknolojilerinde ileride olması. Yenilikçi, dinamik ve değiģimden korkmayan risk alan bir yönetim anlayıģımızın olması. Müdürlük örgüt Ģemamızda birim yönetici sayısının fazla olmasından dolayı iģlerde tıkanma ve bekleme olmaması. Yönetici pozisyonundaki personelin ve eski raportörlerin yapı kontrol müdürlüğü tecrübesi olması ve konulara daha geniģ bir açıdan bakabilmeleri. Teknik müdürlüklerle aynı binada olmamız ve yönetici konumundaki personelle kiģisel diyaloğun ve iletiģimin üst seviyede olması nedeniyle birbiri ile kesiģen faaliyetlerin koordineli ve uyumlu yürümesi. Plan ve Proje Müdürlüğü ile iletiģimin aynı baģkana yardımcısına bağlı olmamız nedeniyle en üst düzeyde olması. B.Zayıflıklar Güncel Mevzuatın (Yönetmelik, Genelge, Tebliğ) çok sık değiģmesinden kaynaklanan aksaklıklar, ve bunların takibinin vaktinde yapılamaması. Yaptığımız faaliyetler onlarca yönetmelik,kanun, yönetmelik vb. mevzuat kapsamına girmekte ve bazı kararlar yorum gerektirdiğinden içtihat ve teamüllerle iģlem yapılmaktadır. Yoğun mevzuat bilgisi gerektiğinden dolayı konuya hakim nitelikli personelin yetiģmesi çok uzun zaman almaktadır. Personel araģtırma ve incelemeye yatkın değilse çok uzun yıllar geçse de istenen performansı verememektedir. Ġmar planlarındaki revizyon ve tadilatların çok yoğun olması ve bundan dolayı yapılanma Ģartları ve koģullarındaki değiģiklikleri takip etmekte zorlanmamız.

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı 3 Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakanı 4 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı 6 BELEDİYE

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz; Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu nda yer alan, ilçemizin ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara katkı sağlayan ve

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ Selahattin Turhan AK Parti İbrahim Ciminli AK Parti Hasan Ünal AK Parti Z. N. Yüzbaşıoğlu AK Parti Turgay Kılıç AK Parti Yusuf Şahin AK Parti Rüstem Kabil AK Parti Nurettin Beşinci

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı