1992 İŞ (BASINÇLI KAPLAR DENETİM) TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1992 İŞ (BASINÇLI KAPLAR DENETİM) TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.:528 10.12.1992"

Transkript

1 İŞ (BASINÇLI KAPLAR DENETİM) TÜZÜĞÜ R.G.:119 Ek:III A.E.: İŞ YASASI (22/1992 Sayılı Yasa) 55.Madde Tahtında Yapılan Tüzük Çalışma ve Sağlık Bakanlığı, İş Yasası nın 55. Maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar. 1. Bu Tüzük, 1992 İş (Basınçlı Kaplar Denetim) Tüzüğü olarak isimlendirilir. Kısa İsim BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE TEFSİR 2. Bir işyerinde bu Tüzükteki Basınçlı Kap tanımına uyan tüm basınçlı kaplar bu Tüzük kapsamındadır. Kapsam 3. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nu anlatır. Bakanlık, Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır. Basınçlı Hava Deposu, İçerisinde atmosfer basıncından daha yüksek basınçta hava depolanan kapalı kapları anlatır. Ancak, basınçlı hava deposunun hava tedarik boruları veya kangalı bu tanım kapsamında sayılmaz. Basınçlı kap, içerisinde atmosfer basıncından daha yüksek basınçta buhar veya hava depolanan kapalı kapları anlatır. Buhar Deposu, içerisinde atmosfer basıncından daha yüksek basınç altında buhar bulunan herhangi bir kapalı kap veya cihazı (elektrikli buhar üreticileri) anlatır. Ancak, buhar kazanı ile buhar borusu veya kangalı bu tanım kapsamında sayılmaz. Buhar kabı, Atmosfere veya basıncın atmosferik basıncı aşmadığı bir yere devamlı çıkışı olacak şekilde imal edilmiş ve ısıtma, kaynatma, kurutma, buharlaştırma ve benzeri amaçlar için içinden atmosferik basınçta buhar geçirilen herhangi bir kabı anlatır. Buhar Kazanı, Herhangi bir amaçla içerisinde atmosfer basıncından daha yüksek basınçta buhar üretilen herhangi bir kapalı kabı anlatır. Ayrıca böyle bir kabı ateşlemek için kullanılan yakıt yakıcı cihazı veya mekanik ateşleyici, böyle bir kaba verilen suyu ısıtmak için kullanılan ön ısıtıcıyı (ekonomizör) ve buhar ısıtmak için kullanılan herhangi bir buhar kızdırıcısını da içerir. Daire, Çalışma Dairesini anlatır. Emniyetli Çalışma Basıncı, Basınçlı kabın imal edildiği fabrika tarafından saptanan, basınçlı kabın emniyetle çalışabileceği azami çalışma basıncıdır. Ancak kontrol ve testi yapan yetkili makine mühendisi, cihazın kullanım süresini, kullanım şartlarını ve fiziksel durumunu dikkate alarak emniyetli çalışma basıncını düşürebilir. Tefsir

2 22/ Genel Sicil, 1992 İş (Fabrika ve İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Tüzüğünün 47. maddesinde belirtilen Genel Sicili anlatır. Hidrolik Test, Basınçlı kapların emniyetle çalışma basınçlarının 1,5-2 katı daha fazla bir su basıncı ile dakika basınç altında tutulması olayını anlatır. İşletme İzni, bu Tüzüğün 7,8 ve 10. maddelerinde öngörülen işletme iznini anlatır. Mahkeme, yetkili Kaza Mahkemesini anlatır. Müdür, Çalışma Dairesi Müdürünü anlatır. Müfettiş, Çalışma Dairesi nin tayinli teknik müfettiş veya müfettişlerini anlatır ve teknik müfettiş olarak görevlendirilen kamu görevlilerini de içerir. Test Basıncı, bir basınclı kabın basınç deneyinde (hidrolik test) uygulanacak basınç olup, emniyetli çalışma basıncının 1, 5-2 katı olarak alınır. Yasa, İş Yasası nı anlatır. Yetkili Makine Mühendisi, Basınçlı kapların muayene ve testlerini yapıp rapor vermek üzere, Daire tarafından yetkilendirilmiş makine mühendisini anlatır. İKİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR VE BASINÇLI KAPLARI İŞLETME PROSEDÜRÜ Genel Standartlara Uygunluk Sorumluluk İzin İmal, Montaj ve Tadilat İzni 4. Her basınçlı kap ve onun bütün kısımları, mekanik bakımdan iyi, sağlam malzemeden,yeterli dayanıklıkta ve emniyetli bir şekilde yapılmış olmalıdır. 5. Basınçlı kaplar Avrupa ülkeleri, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Türkiye den ithal edilmiş olması halinde, ithal edilen ülkenin standartlarına uygun olmalıdır. Bunun dışındaki ülkelerden ithal edilmesi halinde ise, bu maddede belirtilen ülkelerden herhangi birinin standartlarına veya uluslararası standartlara (İSO) uygunluk belgesi temin edilmelidir. Standartlara uygunluk, emniyet açısından gerekli olup, bu Tüzükte belirtilen kurallardan herhangi bir muafiyet sağlamaz. Standart Aranacak Mallar Listesinin Resmi Gazete de yayınladığı tarih olan 21 Eylül 1995 tarihinden önce ithalatı yapılmış olan basınçlı hava depolarında standartlara uygunluk şartı aranmaz. 6. Basınçlı kap imal edenler veya satanlar bu kapların, yukarıdaki 4. ve 5. maddelerde belirtilen koşullara uygun olmasından sorumludurlar. Ancak bir işyerinde herhangi bir basınçlı kabın montajı (Cihazın monte edilmesi ve tesisatının döşenmesi) sırasında yapılabilecek montaj hatalarından, montaj işlemini yürüten firma veya kişiler sorumludur. 7. Basınçlı kapların imalatı, montajı (kurulması), tadilatı ve işletilmesi için Daire Müdürlüğünden izin alınması şarttır. 8. İlk kez işletmeye alınacak herhangi bir basınçlı kabın imal veya montaj izni ile; işletilmekte olup da esaslı bir değişikliğe uğratılacak basınçlı kapların tadilat izninin alınması için yetkili bir makine mühendisi tarafından düzenlenip imza edilen ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası tarafından onaylanan proje, bildirim formu ve standartlara uygunluk belgesi ile birlikte Daire Müdürlüğüne başvurulur.bu başvuruda sunulacak proje ve bildirim formu üç nüsha olarak düzenlenir.

3 Başka Ülkelerden ithal edilen basınçlı kaplar için Daire Müdürlüğü nün uygun görmesi halinde, proje koşulu veya Makine Mühendisleri Odası nın proje onayı aranmayabilir. Cihazlar için hangi tip proje isteneceği (imalat, montaj, tadilat) ve bu projelerde bildirim formunda aranacak hususlar, Daire Müdürlüğü tarafından belirlenir Basınçlı kapların muayene ve testini yapıp rapor vermek isteyen her makine mühendisi, Daireye başvurarak yetki açısından kaydını yaptırmakla yükümlüdür. Daireye kaydını yaptıran mühendisler, muayene ve test sonuçlarını gösteren ve Daire Müdürlüğünce belirlenmiş bilgileri içerecek şekilde düzenlenen sözkonusu raporu vermeye yetkilidirler Daireye kaydını yaptıran makine mühendislerine Daire Müdürlüğü tarafından bir Yetkilendirme Belgesi verilir. Yetkili Makine Mühendisi 10. (1) Usulüne uygun olarak düzenlenen ve yetkili mühendis tarafından imzalanan muayene raporunun bir sureti, işletme izni almak amacıyla Çalışma Dairesine sunulur. İstenen şartlara uygunluğu mühendis raporu ile saptanan cihazlara Daire tarafından İşletme İzni verilir. Bu izin gerektiğinde Daire müfettişlerine gösterilmek üzere genel sicil içinde bulundurulur. İşletme izni alınmadan hiçbir şekilde basınçlı kap kullanılamaz. (2) Bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hizmetlere karşılık herhangi bir basınçlı kap için verilecek imalat, montaj, tadilat veya işletme izni veya Işletme izninin yenilenmesi için, bu Tüzüğe ekli Cetvelde belirtilen harç miktarlarının söz konusu izin verilmezden önce, müracaat formları ile birlikte İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi ne ödenmesi koşuldur. Müracaat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Tüzüğün öngördüğü yükümllükleri yerine getirmedikleri için gerekli izinleri alamıyan cihaz sahipleri, 3 aylık sürenin sonunda söz konusu izinleri almak için yeniden müracaat edip, İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi ne yeniden harç ödemek zorundadırlar. İşletme İzni Alınması Cetvel 11. Daire müfettişleri tarafından yapılacak teftişlerde sözkonusu raporun hatalı veya gerçekleri yansıtmayan bir rapor olduğu veya herhangi bir nedenden dolayı cihazın bu Tüzüğe aykırı olarak çalıştırıldığı saptanırsa, işletme izni Daire tarafından iptal edilir. Bu durumdaki bir cihazın kullanılması derhal yasaklanıp durdurulur. İznin İptal Edilmesi 12. Denetimlerde eksik veya hatalı rapor verdiği saptanan makine mühendislerine bir defaya mahsus olmak üzere Dairece yazılı uyarıda bulunulur. Mühendisin hatalı veya eksik rapor vermeye devan etmesi halinde, rapor verme yetkisi elinden alınır ve Daire Müdürlüğü tarafından kendisine bunu açıklayıcı bir yazı gönderilir. Bu durum, ilgili meslek örgütü olan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası nın da bilgisine getirilir. 13. Basınçlı kap işletenler, cihazlarını belirli sürelerde yetkili bir makina Mühendisine eksiksiz olarak muayene ve test ettirerek alacakları olumlu raporun bir suretini Daireye göndermeye ve bir suretini de Genel Sicilde muhafaza etmeye mecburdurlar. Bu süre, buhar kazanları için 12 ayı, diğer basınçlı kaplar için ise 24 ayı aşamaz. Rapor Verme Yetkisinin Geri Alınması Muayene ve Testlerin Süresi

4 Süresi Dolan İznin Yenilenmesi Kullanılmayan Basınçlı Kaplar İzin süresi dolup da usulüne uygun olarak yeniden muayene ve test raporu temin edilen basınçlı kapların izinleri, bu Tüzüğün 10. maddesi kuralları çerçevesinde ve ücreti ödenmek koşulu ile Daire Müdürlüğü tarafından yenilenir. Böyle bir iznin alınmaması halinde basınçlı kapların çalışmasına izin verilmez. 15. İşletme izni alındığı halde en az üç ay kullanılmayan basınçlı kapların, yeniden kullanıma alınmaları için işletme izinlerinin yenilenmesi koşuldur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EMNİYET KURALLARI VE ÖNLEMLER Bakım ve Kontrol Basınçlı Kaplarda Levha veya Yazı Bulundurma Zorunluluğu Emniyetli Çalışma Basıncı Basınç Göstergesi Emniyet Süpabı Otomatik Aygıt 16. Basıçlı kapları işletenler, cihazların aylık bakım ve sürekli kontrollarının eksiksiz olarak yapılması için bir bakım-kontrol sorumlusunu yazılı olarak görevlendirmelidirler. Bakım - kontrol ve onarımı yapmakla yükümlü olan bakım - kontrol sorumlusu, yapılan işi ayrıntılı olarak bir bakım defterine işleyip imzalamakla sorumlu olur, değiştirilen parçaların ve tezhizatın (varsa seri numaraları da yazılarak) da söz konusu deftere işlenmesi koşuldur. 17. Her basınçlı kap üzerinde aşağıdaki hususları belirten bir levha veya yazı bulunmalıdır. (1) Seri numarası, (2) Emniyetli çalışma basıncı, (3) Test basıncı, (4) İmal yılı ve ülkesi, (5) İmalatçı firmanın ünvanı, 18. Hiçbir basınçlı kap, yetkili makina mühendisinin nezaretinde yapılan testler haricinde, emniyetli çalışma basıncından daha yüksek bir basınçta çalıştırılamaz. 19. Her basınçlı kap üzerinde uygun bir basınç göstergesi bulunmalı ve bu gösterge üzerinde emniyetli çalışma basıncı kolayca görülebilecek şekilde kırmızı renkle işaretlenmiş olmalıdır. 20. (1) Her basınçlı kap üzerinde uygun ve yeterli durumda en az bir adet emniyet süpabı bulunmalıdır Emniyet süpabı açıldığı zaman, her şart altında kap, içerisindeki basınç emniyetli çalışma basıncının 1/10 undan (onda birinden) daha çok yükselmemelidir. Buhar kazanlarında emniyet süpabı açılması halinde, buhar, oda dışına atılmalıdır. (2) Basınçlı kaplar üzerindeki emniyet süpabları, yetkisiz kişilerin ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış ve müherlenmiş olmalıdır. Yetkili mühendis dışında herhangi birinin emniyet süpablarının ayarını bozmasını ve/veya mühürleri kırmasını önleyecek tüm önlemler alınmalıdır. (3) Buhar depolarında emniyet süpabı ile basınç göstergesi depo üzerine konulabileceği gibi, depo ile emniyetli çalışma basıncının aşılmasını önleyici uygun aygıt arasındaki tedarik borusu üzerine de konulabilir. 21. Her basınçlı kap üzerinde, kap içerisindeki basıncın, emniyetli çalışma basıncına ulaşması halinde, kap içerisine buhar veya hava depolanmasını otomatik olarak durduracak uygun durumda en az bir aygıt olmalıdır.

5 22. Daire gerekli görmesi halinde, basınçlı kabın elektrik yönünden kontrolunu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ndan isteyebilir. Anılan kurum gerekli kontrolu yaptıktan sonra hazırlayacağı raporun bir suretini Daireye gönderir. 23. Basınçlı kapla ilgili olan tüm elektrik tesisatı veya cihazlar sağlam malzemeden, emniyetli bir şekilde yapılmış olmalı ve devamlı olarak bakımlı tutulmalıdır. Böyle bir tesisatın topraklanması da uygun şekilde yapılmış olmalıdır. 24. Tek bir boru aracılığı ile buhar veya hava tedarik edilen herhangi bir set buhar deposu veya hava deposu, Daire Müdürlüğü nce uygun görülmesi halinde ve onun belirteceği koşullarla bir tek buhar deposu veya bir tek hava deposu gibi işlem görebilir Her buhar deposu üzerinde bir stop vanası bulunmalıdır. 26. İşyerindeki basınçlı kaplar, patlamaya ve yangına karşı dayanıklı ayrı bir bölme veya binada olmalı ve bu bölme ve bina yeterince havalandırılmış olmalıdır. Seyyar hava depoları ile işin niteliği gereği ayrı yerde bulundurulması mümkün olmayan buhar depolarında ayrı bir bölme veya odada olma koşulu aranmaz. Ancak bu kapların konulacağı yerler emniyet olgusu göz önünde tutularak seçilmelidir. Basınçlı Kaplarda Elektrik Kontrolu Elektrik Tesisatı ve Diğer Cihazlar Buhar veya Hava Deposu Seti Buhar Deposu Üzerinde Stop Vanası Bulundurulması Basınçlı Kapların Bulundurulacakları Yerler 27. Basınçlı kapların bulunduğu bölme veya odalara sorumlu ve yetkililer dışında kişilerin girmesi yasaktır. Bu gibi yerler kolayca görülebilecek şekilde ve kolayca okunabilecek büyüklükte GÖREVLİLERDEN BAŞKASI GİREMEZ ibaresi yazılmış olmalıdır. Girişin Kısıtlanması 28. Herhangi bir hava deposunun havalandırma amaçları için hava tedarikinde kullanıldığı hallerde, hava deposunun bağlı bulunduğu herhangi bir hava kompresör tesisine alınan hava açık bir mekandan alınmalıdır. 29. (1) Herhangi bir basınçlı hava deposu, iç kısımlarının tam olarak muayene edilmesine olanak vermeyecek şekilde imal edilmiş ise, böyle bir muayene yerine hidrolik test yapılmalıdır. Ancak iç kısımların tam olarak muayene edilebildiği hallerde yetkili makine mühendiinin uygun görmesi halinde hidrolik test yapılmayabilir. (2) Hidrolik test yapılmasının gerekli olduğu hava depolarında bu testler her 4 yıllık sürede en az bir kez yapılmalıdır. 30. Her buhar kabı, buhar çıkış deliğinin her zaman açık ve engelsiz olarak bulundurulmasını sağlayacak şekilde idame ettirilmelidir. 31. Herhangi bir basınçlı kabın en alt noktasında suyun veya havanın boşaltılması için uygun bir boşaltma (blöf) musluğu olmalıdır. 32. (1) Her buhar kazanında, kazandaki su seviyesini gösteren uygun bir su seviye göstergesi ve alçak su seviye kumandası olmalıdır. Su seviye göstergesi ile alçak su seviye kumandası yetkili kişiler tarafından gerektiğinde görev yapıp yapmadıkları kontrol edilebilecek şekilde teçhiz edilmiş olmalıdır. Hava Tedariki Hidrolik Test Buhar Kabı Boşaltma Musluğu Su Seviye Göstergesi ve Alçak Su Seviye Kumandası

6 40 (2) Kazanın çalışma basıncının 3 kg/cm 2 den büyük olması halinde su seviye göstergesine okunmasını engellemeyecek şekilde yeterli bir koruyucu takılmalıdır. Durdurucu Aygıt Alarm Tertibatı Fotoelektrik Gözleyici Hava Tahliye Musluğu Durdurma Vanası Ön Isıtıcılar Buhar Kızdırıcılar Basınç Şalteri Patlama Emniyet Kapağı Duman Bacası Kapak (Manhol) Yumuşatılmış Su 33. Akaryakıtla çalışan kazanlarda kazan suyunun olması gereken en alt seviyenin altına düşmesi halinde, yakıtı kesmek suretiyle brülörün çalışmasını durduran uygun bir aygıt olmalıdır. 34. Kazan içerisindeki suyun olması gereken en alt seviyenin altına düşmesi halinde çalışacak sesli bir alarm tertibatı bulunmalıdır. 35. Kademeli buhar kazanlarında ilk ateşleme alevini sürekli izleyerek, alevin sönmesi halinde ateşleme devresini durdurarak ana alevin meydana gelmesini önleyen; ocakta aşırı dumanlı yanma olması veya ana alevin sönmesi halinde de yakıtı keserek alevi söndüren uygun bir fotoelektrik gözleyici olmalıdır. 36. Her buhar kazanının en üst seviyesinde bir hava tahliye musluğu bulunmalıdır. Ancak, kazandaki havanın uygun olan başka yollarla da tahliye edilebilmesine olanak bulunması halinde bu koşul aranmaz. 37. (1) Her buhar kazanının giriş ve çıkış boruları üzerine birer adet ana durdurma vanası konulmalı ve bunlar kolaylıkla kapanabilir şekilde yapılmalıdır. Birlikte çalışan kazanların her birinde ayrı ayrı vana bulunmamalıdır. (2) Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde durdurma vanası ile çek valf bulunmalıdır. Kazan besleme suyunun ön ısıtıcılardan geçirilerek verildiği hallerde bunlar üzerinde de durdurma vanası ile çek-valf bulunmalıdır. 38. Buhar kazanlarının ön ısıtıcılarında; bir emniyet süpabı, su giriş ve çıkış sıcaklığını gösteren termometreler, ön ısıtıcılarla kazan arasında iyi kapanan damperler ve iç kısımda biriken tortu ve çamuru temizlemek için uygun tapa veya kapaklar bulunmalıdır. 39. Buhar kızdırıcılarında gerektiği hallerde stop valf bulunmalıdır. 40. Gaz yakıtlı kazanlarda gaz basıncının düşmesi halinde, yakıtı kesen ayarlı bir basınç şalteri bulunmalıdır. 41. Akaryakıtla çalışan kazanlarda yanma odasında oluşabilecek fazla basıncı hemen dışarıya atabilecek yeterli kesitte uygun bir patlama emniyet kapağı ile alev gözetleme deliği bulunmalıdır. 42. Her buhar kazanında uygun ve yeterli bir duman bacası olmalıdır 43. Her buhar kazanında bakım- kontrol amacıyla ve gerektiği hallerde kazan içine veya baca kanalına girmek için uygun şekil ve büyüklükte kapaklar (manhole) bulunmalıdır. 44. Kazan taşı oluşumunu önlemek için, buhar kazanlarında yumuşatılmış su kullanılmalıdır.

7 41 Kazan Dairesi Önlemler Tamamen Soğumayı Beklemek Eğitim ve Kullanma Talimatı 45. Herhangi bir işyerinde buhar kazanının bulunduğu oda veya bölme üstündeki katta işçi çalıştırılmamalıdır.patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin, diğer atölye ve bölümlere açılan pencere ve kapıları bulunmamalıdır. Herhangi bir kazan dairesinin tavanı gerektiğinde üzerinde çalışmayı koaylaştıracak yükseklikte olmalıdır. 46. İki veya daha fazla buhar kazanından oluşan bir set buhar kazanından herhangi birine temizlik, bakım ve tamirat amacıyla girilecekse veya kazanın bulunduğu bölmede bulunulacaksa, öncelikle aşağıdaki önlemler alınmış olmalıdır; (1) Buhar kazanı setinin herhangi bir kısmından söz konusu buhar kazanına buhar veya sıcak su geçişini sağlayabilecek tüm girişlerdeki tüm bağlantılar çözülmüş olmalıdır, veya; (2) Bu tür bir girişi kontrol eden tüm vana veya tapalar kapatılmış ve emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olmalı ve bakım, onarım veya temizlik işini yapmakta olan kişi dışında hiç kimse bu kilidi açamamalıdır. 47. Söndürülen bir buhar kazanı, tamamen soğuyuncaya dek, kazanın olduğu bölümde herhangi bir iş yapılmasına izin verilmemelidir. 48. (1) Her basınçlı kap çalıştırıcısı, göreviyle ilgili olarak işyerinde eğitilmiş olmalıdır. Basınçlı kap çalıştırıcılarının işyerinde eğitilmesine ek olarak, ilgili eğitim veya meslek kuruluşları tarafından eğitim kursları düzenlenmesi halinde, bu cihazları çalıştıranların bu tür kurslara katılıp belge almaları koşuldur. İşveren basınçlı kap personelini gerek işbaşında eğitmek, gerekse bu tür kurslara katılmalarını sağlamak için gereken kolaylığı ve çabayı göstermekle yükümlüdür. (2) Basınçlı kapların kullanıldığı işyerlerinde bu cihazlarla ilgili kullanma talimatı, cihaz üzerine veya kullanan kimsenin kolayca görüp okuyabileceği şekilde cihaz yanındaki uygun bir yere asılmalı veya yazılmalıdır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ KURALLAR Muafiyet 49. (1) Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa kurulacak olan basınçlı kaplar için, yapıları itibarıyle bu Tüzükte belirtilmiş olan emniyet cihazlarından (patlama kapağı, otomatik emniyet süpabı, alarm tertibatı ve sair) herhangi birine güvenlik açısından gerek olmadığını Müfettiş tarafından saptanması halinde, durum, gerekçeli bir raporla Daire Müdürü nün bilgisine getirilir. Daire Müdürü, söz konusu kuralların makul olarak uygulanmasına güvenlik açısından gerek olmadığına kanaat getirirse, bir belge ile, böyle bir basınçlı kabı, bu kurallardan muaf tutabilir. Böyle bir muafiyet, muafiyet belgesinde belirtilen koşullara bağlı olabileceği gibi, herhangi bir koşula bağlı olmayabilir. (2) Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan basınçlı kaplarda bu Tüzük kurallarının bir kısmının makul olarak uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, bu cihazlar sözkonusu kurallardan muaf tutulabilir. Bu muafiyet konusunda, bu maddenin (1). Fıkrasında belirtilen usul uygulanır.

8 42 BEŞİNCİ BÖLÜM SON KURALLAR 50. Bu Tüzüğün yapılmasını öngördüğü mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya Suç ve Cezalar ona aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde yetkili Mahkemece 1,500,000 (bir milyon beş yüz bin) Türk Lirası na kadar para cezasına çarptırılabilirler. Yetkili Mahkeme, bu cezaya ek olarak ayrıca, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesini de emredebilir. 51. Bu Tüzük İş Yasası na göre ve onunla birlikte uygulanır. Uygulama 22/ Bu Tüzük, Bakanlar Kurulu adına çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafın- Yürütme dan yürütülür. Yetkisi 53. Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. Yürürlüğe Giriş CETVEL Madde 10 (2) İzin Çeşidi Ücreti (Türk Lirası) (1) Basınçlı Kap imal izni 4,000,000 TL (2) Basınçlı Kap Montaj ve ya Tadilat İzni 3,200,000 TL (3) Buhar Kazanı İşletme İzni 3,250,000 TL (4) Basınçlı Hava Deposu İşletme İzni; i) 400 lt Kapasiteye Kadar 1,750,000 TL ii) 400 lt den Büyük Kapasitede 2,000,000 TL iii) Buhar Deposu İşletme İzni 1,750,000 TL

Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Makinelerinde Periyodik Kontrol Ali ÖZGENÇ Mak. Müh.

Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Makinelerinde Periyodik Kontrol Ali ÖZGENÇ Mak. Müh. Basınçlı Kaplar ve Kaldırma Makinelerinde Periyodik Kontrol Ali ÖZGENÇ Mak. Müh. İçerik 1. Periyodik Kontrol Nedir? 2. Ürün Güvenliği ve Yasal Mevzuat 3. Periyodik Kontrol ve Akreditasyon 4. Tarafların

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001 TMMOB Makina Mühendisleri Odası I PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II Basınçlı Kaplar Kasım 2001 Yayın No: MMO/2001/272-2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel:

Detaylı

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ

(9/2001, 51/2005, 10/2007, 43/2010, 20/2012 ve 14/2014 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) İÇ DÜZENİ 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 21 Ağustos,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıra No / Konu Konunun genel amacı 32 / Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan

Detaylı

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından 1 /8/ 2001 gün ve 24480 sayılı 7/11/2002 gün ve 24929 sayılı (değişiklik) 6/11/2007 gün ve 26692 sayılı (değişiklik) HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADENĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı