Yapı Denetim Kuruluşlarının ve Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Denetim Kuruluşlarının ve Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları"

Transkript

1 Yapı Denetim Kuruluşlarının ve Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları

2 Yapı Denetim Kuruluşunda Ortaklık Durumu; O MADDE 10 - Ortakların tamamı mimar veya mühendislerden (inş.mak.elkt.) oluşur. Yapı denetim kuruluşunun yetki sınırı; O MADDE 11 (1) toplam yapı inşaat alanı m2 yi geçemez. Yapı Denetim Kuruluşuna İzin Belgesi Verilmesi O 2)Şartları sağlayan firmaya verilen izin belgesi üç yıl için geçerlidir. O (3) her il için yapı denetim kuruluşu sayısı, o anki toplam inşaat alanının, m2 ye bölünmesi ve elde edilen sonucun % 10 u oranında artırılmasıyla bulunur.

3 (5) Yapı denetim kuruluşunun faaliyet göstereceği ilde en az; O 100 m2 tam donanımlı bir ofis, O en az beş adet bilgisayar, O iki adet yazıcı, O bir adet fotokopi makinesi ve kuruluş adına üç adet otomobil bulundurmak şarttır. O İl dışındaki şubelerde ise bu araç ve gereçlerden en az birer adedinin bulunması şartı aranır. (6) izin belgesi başvurusunu müteakiben, Yapı Denetim Komisyonu veya Komisyonca görevlendirilecek bir heyet tarafından kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin asgari şartları haiz olup olmadığına ilişkin rapor tanzim edilir. (7) değişiklik olması hâlinde, en geç on beş gün içinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirimde bulunulur.

4 Laboratuvarın Çalışma Usul ve Esasları; MADDE 13 (1) Yapı Denetim Komisyonu, yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene ve deney yapabilen ve bunların diğer özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuvara izin belgesi verir. (2) Şube açtığı takdirde bu şube için de ayrıca izin belgesi alınması şarttır. (3) Yönetmelik kapsamındaki laboratuarlar, üçüncü taraflara ait laboratuvarlardır. Yapı ruhsatı veren kurum ve kuruluşların laboratuvarlarında ve yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşların imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda Kanunun ve Yönetmeliğin öngördüğü yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyler yaptırılamaz.

5 (4) Laboratuvarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile yardımcı teknik eleman istihdam edilir. (6) Laboratuvarlar, her yıl en az bir defa Komisyon veya görevlendirdiği elemanlarca denetlenir ve izin belgeleri her yıl vize ettirilir.

6 Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri MADDE 14 Y.D.Kuruluşları bu görevleri, belgeli denetçi mimar ve mühendisler eliyle yürütür. Denetçi Belgesi: Proje inceleyecek ve İnşaat denetimi yapacak olan; Mimar, İnş. Elk. Ve Mak. Mühendisleri için; Proje ve Uyg. Denetçisi, İnşaat denetimi yapacak İnş.Müh. İçin; Uygulama Denetçisi, Laboratuvarlarda görev yapacak olanlar için; Zemin veya yapı malzemesi Laboratuvar denetçisi adıyla düzenlenir.

7 Denetçi Belgesi Alabilmek için; 1. TC tabiiyetinde olmak, 2. Sağlık raporu, 3. Diploma sureti, 4. Oda kayıt belgesi, 5. TC. kimlik nosu ve 2 adet fotoğraf, 6. Mesleki suçu olmadığına dair yazılı beyanı, 7. Mesleğinde 5 yıl fiili deneyim belgesi, 8. Laboratuvar dent. için 3/5 yıl fiili deneyim, 9. İnş.Müh. Proje denetimi için 3/5 yıl deneyim belgelerini vermesi gerekir.

8 O Verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. O Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. O İki defa üst üste katılmayanların denetçi belgesi Yapı Denetim Komisyonunca iptal edilerek, durum sicillerine işlenmek üzere ilgili meslek odalarına bildirilir.

9 Teknik Personelin Denetim Yetkisi O MADDE 15 (1) denetçi personelin, unvanlarına göre denetim yetkisi sınırları: a) Prj. ve uyg. denetçisi Mimar, m2 b) İnş. Mühendisi, m2 c) Uygulama denetçisi İnş. Müh., m2 ç) Prj. ve uyg. dnt. Mak. mühendisi, m2 d) Prj. ve uyg. dnt. Elk. mühendisi, m2 (2) proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, söz konusu denetim yetkisini kullanırken, denetimi üstlenilen yapıda aynı zamanda uygulama denetçisi olarak görevlendirilebilir. (3) Kontrol elemanının görevi: denetçi mimar ve denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında görev yapar. denetçi mimar ve mühendisler ile birlikte müteselsilen sorumludur.

10 O Kontrol elemanı: Denetim yetki sınırı: O İnşaat mühendisi ve mimar : m² O Makine mühendisi : m² O Elektrik mühendisi : m² Yardımcı kontrol elemanı: Denetim yetki sınırı: O Teknik öğretmen : m² (İnşaat, Makine, Elektrik): O Tekniker : m² (İnşaat, Makine, Elektrik) O Teknisyen : m² (İnşaat, Makine, Elektrik)

11 Yardımcı kontrol elemanı: - 3b (hariç) grubuna kadar olan ve inşaat alanı m2 yi geçmeyen bir yapının denetimi üstlenildiğinde, yapı denetim kuruluşunda kontrol elemanı yerine görevlendirilir. -denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapar müteselsilen sorumludur.

12 Teknik Personelin Yapı Denetim Kuruluşunda İstihdam Esasları MADDE 16 (1) Y.D. kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. O Eksiklik olması halinde üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. (2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar, mühendisler, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı, gerekli belgeleri, O Yapı Denetim Komisyonuna sunulmak üzere yapı denetim kuruluşuna vermek zorundadır. O Yapı denetim kuruluşu ile bu elamanlar arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.

13 (3) denetçi ve diğer kontrol elemanları, sadece bir ilin sınırları içerisinde görev yapabilirler. O Yapı inşaat alanı aşıldığı takdirde, İlave elemanı görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapı Denetim Komisyonuna vermek zorundadır. (4) Y.D.Kurluşu sorumluluğundaki işlerle ilgili aylık bilgilendirme çizelgeleri hazırlanır ilgili personele imza karşılığında tebliğ edilir. (5) Denetçiler, sorumlu oldukları işlerde; O kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarını uygun şekilde görevlendirmek ve sevk ve idare etmekle yükümlüdür. O Bu düzenli elemanlara, sorumlulukları altındaki işler ile ilgili, olarak aylık raporlar hazırlatarak yapı denetim kuruluşuna sunarlar.

14 (6) Denetim Elemanı Değişikliğinde; seviye tespit tutanağı tanzim edilir; yerine aynı statüdeki personel üç iş günü içinde geçici olarak görevlendirilir. otuz iş günü içinde ise asıl eleman görevlendirilir, seviye tespit tutanağı düzenlenir durum, ilgili idareye ve Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir. (7) süresinde yeni görevlendirme yapılmadığı takdirde ilgili idarece, yapı tatil tutanağı tanzim edilir, yapının devamına izin verilmez. Eksiklik giderilinceye kadar, yeni iş almasına ve hakkediş yapmasına izin verilmez. (8) kuruluştan ayrılmak isteyen elemanlar, bu isteklerini noterlikçe keşide edilecek bir istifaname ile, yapı denetim kuruluşuna ve Yapı Denetim Komisyonuna bildirirler. Bu durumlarda bildirimle ilgili kanuni süreler, istifanamenin tebliğ tarihinden itibaren başlar.

15 (9) Yapı denetim kuruluşunda çalışan kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, bu görevi sürdürdükleri süre içinde, başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunamazlar. (10) Kuruluş ortakları, görevlerin etkin biçimde yapılması ile ilgili her türlü tedbirleri alır, aksi halde ortaklar ve kurucular müteselsilen sorumludurlar. (11) Yapı denetim kuruluşunda çalışan her türlü personelin sigorta primleri, ilgili mevzuatta öngörülen şekilde eksiksiz olarak yatırılır.

16 Yapı denetim kuruluşunun şube aracılığıyla faaliyet göstermesi ve şubede görevlendirilecek personel: MADDE 17 (1) Yapı denetim kuruluşu, Kanun kapsamında olup herhangi bir yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmemiş olan illerde, şube açarak faaliyet gösterebilir. O ilde ikamet etmek kaydıyla asgari; O a) Bir prj. ve uyg. denetçisi mimar, O b) Bir prj. ve uyg. denetçisi inşaat mühendisi, O c) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi, O ç) Bir prj. ve uyg.denetçisi mak. mühendisi, O d) Bir prj. ve uyg. denetçisi elek. mühendisi görevlendirilmesi şarttır.

17 O Şube ofisleri de asgari şartları taşıyıp taşımadığına dair, komisyonca veya görevlendireceği heyetçe denetime tabidir. Yapı denetimi haricinde başkaca bir ticari faaliyette bulunamaz. O (5) yeni bir yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi hâlinde, O işlerin tamamlanmasını müteakiben, şubeler için düzenlenmiş olan izin belgeleri iptal edilir.

18 Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi ile İlgili Esaslar

19 MADDE 21 Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi O (1)Yapı sahibi, Yapı denetimi kuruluşu ile bir hizmet sözleşmesi akdederek, suretini ruhsat işlemlerini başlatmak üzere taahhütname ekinde ilgili idareye sunar. O (2) İlgili idare, tarafların imzaları eksikse ruhsat başvurusunda bulunulmasına müsaade etmez. MADDE 22 Sözleşme Süresi O Sözleşmenin imzalandığı tarihten yapı kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. O Bu süre, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen yapım sözleşmesinin süresinden az olamaz.

20 Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Esaslar MADDE 23 (1) Yapı ruhsatı alındıktan sonra, O iki yıl içinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, O beş yıl içinde yapı bitirilemediği ve bu süre içerisinde O ruhsat yenilenmediği takdirde, sözleşme, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. (2) iş bitirme tutanağının ilgili idareye verilmesini müteakiben, yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol edilerek en geç on beş iş günü içinde iş bitirme tutanağı onaylanır. (3) müteakiben, söz konusu yapının inşaat alanı, denetlenen toplam alandan minha edilir. (4) Yapı Kullanma izin belgesinde kuruluşun imzası istenmez ancak doğan her türlü sorumluluğu kuruluş kabullenmiş sayılır.

21 (5) sözleşmenin feshi durumunda, fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile -karşı tarafa, -ilgili idareye, -Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle yapılır. (6) sonrasında uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur. (7)fesihlerde, ilgili idarece; yapı tatil tutanağı düzenlenir, ve O yapı ile ilgili her türlü belge: (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakkediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) O bir görüş yazısı ekinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

22 (8) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, O yerinde inceleme yapılır ve O ilgili idareden alınan görüş ve belgeler ışığında, O bir inceleme raporu hazırlanarak, tarafların kusur ve sorumluluğu tespit edilen durumlarda, O bu rapor, Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir. O Yoksa dosyasında muhafaza eder. (10) Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan, O izin belgesi iptal edilen veya O feshedilen yapının devamına hiçbir surette izin verilmez. O İlgili idarece, ilk ruhsat numarası yazılmak kaydıyla yeni bir yapı ruhsatı tanzim edilir, O yeni denetim kuruluşunca imzalanır uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilerek yeni ruhsat ekine konulur.

23 (11)denetim faaliyeti durdurulan veya iptal edilen yapı sahipleri, kalan işlemler için yeni bir denetim firması ile sözleşme yapması şarttır. (12) önceki firma ile yeni firma, tüm işlerden müteselsilen sorumludurlar. (13)denetimi üstlenilen yapının imar planına, mevzuata, ruhsata ve eklerine, standartlara, teknik şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin O yapı güvenliği raporu tanzim eder. O bu rapor, ilgili idaresince incelenerek onaylanır.

24 İnşaatın devri veya satılması MADDE 24 (1) yapı sahibinin değişmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca, O uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilerek, durum en geç üç iş günü içinde, -ilgili idareye ve -Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilir ve O ilgili idarece, yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapım faaliyeti durdurulur.

25 Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esasları

26 Yapı denetimi hesabı MADDE 25 O (1) ilgili mal sahibinin adına Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü nde, bir yapı denetim hesabı açılır. O Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri, yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. O Hizmet bedelleri, ilgili idarenin onayı ile yapı denetim kuruluşuna bu hesaptan ödenir. O (2) Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. haczedilemez ve tedbir konulamaz.

27 Hizmet bedelinin tespiti O MADDE 26 Yeni yapılarda: O Yapı Den.Hiz.Bed.=Yapı Yak.Br.Mal. x inşaat top. alanı x % oran (değişken) ile elde edilen değerdir. O Diğer yapılarda: onaylı keşif bedelleri x % oran. esas alınarak hesaplanır. O Yapı denetimi hizmet bedeline, proje ve yapı denetimi ile her türlü muayene ve deney ücreti dâhildir. Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli Hizmet Süresi Asgari Hizmet Bedeli Oranı (% ) 0-6 ay yıl ,5 yıl yıl ,5 yıl yıl ,5 yıl yıl ,5 yıl yıl 5.31

28 Hizmet Bedeli Taksitleri MADDE 27 (1) Toplam inşaat alanı O bin m2 yi (dâhil) geçmeyen yapıların denetim hizmeti bedelinin, yapı sahibi tarafından hesaba defaten yatırılması esastır. (2) bin m2 nin üzerindeki yapıların hizmet bedelleri, O yapı sahibinin tercihine göre, O defaten veya tablodaki taksitler halinde hesaba yatırılır. Ödeme makbuzunun bir sureti O ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna verilir. Taksit 1 2 Kapsam Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım Miktar (%) 3 Taşıyıcı sistem bölümü 40 4 Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması 15 5

29 (3) Müteakip bölümün hizmet bedeli yatırılmadığı takdirde, yapı denetim kuruluşunca; -yapı faaliyet durdurma tutanağı ile -seviye tespit tutanağı tanzim edilerek, -tanzim tarihinden itibaren üç iş günü içinde -ilgili idareye bildirimde bulunulur. O İlgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilir, ve yapının devamına izin verilmez. O Bu hükümlere aykırı hareket eden ilgililer hakkında, Kanunun cezai hükümleri uygulanır.

30 Hizmet Bedelinin Ödenmesi MADDE 28 (1) Tamamlanan kısımların hakkedişleri ödenir. O fiziki seviyelerin geçildiği tarih itibariyle geride bırakılan seviyeye dair hakkedişi, en geç bir ay içinde hazırlamayan yapı denetim kuruluşuna bu seviye ile ilgili ödemede bulunulmaz. (3) hakkediş raporu, ilgili idareye sunulduktan sonra, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde ödenir.

31 (4) Yapı denetimi kuruluşu, hakkediş raporuna personel bildirgesini eklemek zorundadır. (5) muayene ve deneyler belgelendirilir. Bu belgeler ile ilgili laboratuvarın muayene ve deney bedellerine ilişkin faturaları, O hakkediş raporunun ekinde O ilgili idareye sunularak bedeli, O hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde yapı denetim kuruluşu tarafından laboratuvara ödenir. (6) hakkedişi ödenen kısmın alanı, toplam alandan minha edilir.

32 Geçici olarak faaliyet durdurma cezası verilmesi, yapı denetim izin belgesinin iptali veya sözleşmenin feshi sonrasında hizmet bedellerinin ödenmesi MADDE 29 (1) Bu durumdaki hallerde ilgili idaresince bu işe ilişkin denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilir ve bu seviyeden sonraki yapı denetim hizmet bedeli ödenmez. O (2)Taraflarca müşterek Seviye tespit tutanağı tanzim edilir ilgili idarenin onayına sunulur Bu seviyeye kadar olan hakedişler ödenir. O (3)Ancak; Ruhsata ve eklerine aykırılık tespit edilmesi halinde bu seviyeden sonraki kısımlar için hakediş ödenmez. O Bu durum idaresince bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne bildirilir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.12.2010/27787 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini, 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE YÖNETİMİ YETERLİLİK

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2015/19) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı